32014R1348[1]

A Bizottság 1348/2014/EU végrehajtási rendelete ( 2014. december 17. ) a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikke (2) és (6) bekezdésének végrehajtására irányuló adatszolgáltatásról EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG 1348/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. december 17.)

a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikke (2) és (6) bekezdésének végrehajtására irányuló adatszolgáltatásról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló, 2011. október 25-i 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 8. cikke (2) és (6) bekezdésére,

mivel:

(1) A nagykereskedelmi energiapiacok hatékony felügyelete megköveteli a szerződések, így a vételi vagy eladási megbízások adatainak, valamint a villamos energia és a földgáz termelésére, tárolására, fogyasztására vagy átvitelére, illetve szállítására szolgáló létesítmények kapacitására és használatára vonatkozó adatok rendszeres nyomon követését.

(2) Az 1227/2011/EU rendelet előírja a 713/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (2) létrehozott Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (a továbbiakban: Ügynökség) számára a nagykereskedelmi energiapiacok Unión belüli nyomon követését. Annak érdekében, hogy az Ügynökség képes legyen ellátni feladatát, kellő időben hiánytalanul rendelkezésére kell bocsátani valamennyi lényeges információt.

(3) A piaci szereplőknek rendszeresen információkat kell szolgáltatniuk az Ügynökségnek mind a villamosenergia- és földgázellátással, mind az ezen áruk szállításával kapcsolatos nagykereskedelmi energiaszerződések tartalmáról. A kiegyensúlyozási szolgáltatásokra vonatkozó szerződéseket, az ugyanazon vállalatcsoport tagjai közötti szerződéseket, valamint a kis energiatermelő létesítmények által termelt energia értékesítésére vonatkozó szerződéseket csak az Ügynökség indokolással ellátott kérésére, eseti alapon kell bejelenteni.

(4) Általában a szerződésben szereplő mindkét félnek jelentenie kell a megkötött szerződés előírt adatait. A jelentéstétel elősegítése érdekében a feleknek képesnek kell lenniük arra, hogy egymás nevében bejelentsék a kért adatokat, illetve e célból harmadik felek szolgáltatásait vegyék igénybe. Ettől eltérően, valamint az adatgyűjtés elősegítése érdekében valamely átvitelirendszer-, illetve szállításirendszer-üzemeltető elsődleges kapacitásfelosztás keretében megszerzett szállítási szerződéseinek részletes adatait csak az adott átvitelirendszer-, illetve szállításirendszer-üzemeltetőnek kell jelentenie. A bejelentett adatoknak magukban kell foglalniuk a teljesített és nem teljesített kapacitásigényeket is.

(5) A piaci visszaélések eredményes feltárása érdekében fontos, hogy a szerződések részletes adatain túl az Ügynökség nyomon tudja követni a szervezett piacokon adott vételi vagy eladási megbízásokat is. Mivel a piaci szereplőktől nem várható el, hogy könnyedén rögzítsék ezeket az adatokat, a párosított és nem párosított megbízásokat a megbízások kezdeményezésének helye szerinti szervezett kereskedési helynek vagy az ilyen információk szolgáltatására képes harmadik feleknek kell jelenteniük.

(6) A párhuzamos jelentéstétel elkerülése érdekében az Ügynökségnek össze kell gyűjtenie a villamosenergia- vagy földgázellátásra, illetve ezen áruk szállítására vonatkozó szerződésekkel kapcsolatos származtatott ügyletek adatait, amelyeket az alkalmazandó pénzügyi szabályozással összhangban a kereskedési adattáraknak, illetve ezekből a forrásokból a pénzügyi szabályozóknak jelentettek be. Ennek ellenére azon szervezett piacok, valamint a vételi és eladási ajánlatok egyeztetésére vagy bejelentésére szolgáló rendszerek számára, amelyek a pénzügyi szabályozás alapján bejelentették e származtatott ügyletek adatait, lehetővé kell tenni, hogy - beleegyezésüktől függően - ugyanezeket az információkat az Ügynökségnek is bejelentsék.

(7) A hatékony jelentéstétel és a célzott nyomon követés megköveteli a szabványosított és nem szabványosított szerződések közötti különbségtételt. Mivel a szabványosított szerződésekben szereplő árak egyben referenciaárként is szolgálnak a nem szabványosított szerződések esetében, az Ügynökségnek naponta információkat kell kapnia a szabványosított szerződésekre vonatkozóan. A nem szabványosított szerződések adatait a szerződések megkötésétől számított egy hónapon belül kell bejelenteni.

(8) A piaci szereplőknek rendszeresen jelenteniük kell az Ügynökségnek és - azok kérésére - a nemzeti szabályozó hatóságoknak az energiatermelő és szállító infrastruktúra rendelkezésre állásával és használatával kapcsolatos adatokat, beleértve a cseppfolyósított földgázt (LNG) és a tároló létesítményeket is. A piaci szereplőkre háruló jelentéstételi teher csökkentése és a meglévő adatforrások lehető legjobb felhasználása érdekében a jelentéstétel során lehetőség szerint be kell vonni az átvitelirendszer-, illetve szállításirendszer-üzemeltetőket, a villamosenergia-piaci átvitelirendszer-üzemeltetők európai hálózatát, a földgázpiaci szállításirendszer-üzemeltetők európai hálózatát, az LNG-létesítmények rendszerüzemeltetőit és a földgáztároló rendszerek üzemeltetőit. Az adatok fontosságától és rendelkezésre állásától függően a jelentéstétel gyakorisága eltérő lehet, bár az adatok többségét naponta bejelentik. A jelentéstételi követelményeknek tiszteletben kell tartaniuk az Ügynökség azon kötelezettségét, hogy nem hozhat nyilvánosságra bizalmas üzleti adatokat, és csak olyan információkat tehet közzé vagy bocsáthat rendelkezésre, amelyek valószínűleg nem vezetnek a nagykereskedelmi energiapiaci verseny torzulásához.

(9) Fontos, hogy a jelentéstevő felek egyértelmű ismeretekkel rendelkezzenek a bejelentendő részletes információkról. Az Ügynökségnek ebből a célból felhasználói kézikönyvben kell kifejtenie a bejelentendő információk tartalmát. Az Ügynökségnek gondoskodnia kell arról, hogy az információk bejelentése elektronikus formátumban történjen, ami könnyen hozzáférhető a jelentéstevő felek számára.

(10) A teljes adatkészletek folyamatos és biztonságos továbbításának biztosítása érdekében a jelentéstevő feleknek képesnek kell lenniük az adatforrások hitelesítésével, az adatok helyességével és teljességének ellenőrzésével, valamint az üzletmenet folytonosságának biztosításával kapcsolatos alapvető követelmények teljesítésére. Az Ügynökségnek értékelnie kell, hogy a jelentéstevő felek megfelelnek-e ezeknek a követelményeknek. Az értékelésnek biztosítania kell, hogy méltányosan kezeljék a piaci szereplők adatait hivatásszerűen kezelő harmadik feleket, illetve a saját adataikat jelentő piaci szereplőket.

(11) A bejelentendő adatok típusa és forrása befolyásolhatja azt, hogy a jelentéstevő feleknek mennyi erőforrást és időt kell fordítaniuk az adatok benyújtásának előkészítésére. A szervezett kereskedési helyeken végrehajtott szabványosított szerződésekkel kapcsolatos jelentéstételi eljárások elkészítése például kevesebb időt vesz igénybe, mint a nem szabványosított szerződések vagy bizonyos alapvető adatok jelentésére szolgáló rendszerek létrehozása. E célból a jelentéstételi kötelezettséget lépcsőzetesen kell bevezetni, kezdve a villamosenergia- és földgázpiaci átvitelirendszer-, illetve szállításirendszer-üzemeltetők európai hálózatainak átláthatósági platformjain elérhető alapvető adatokkal, valamint a szervezett kereskedési helyeken lebonyolított szabványosított szerződésekkel. Ezután kell következnie a nem szabványosított szerződések bejelentésének, figyelembe véve ezzel a jelentéstételi eljárások kidolgozásához szükséges többletidőt. A szakaszos adatbejelentés abban is segít az Ügynökségnek, hogy az információk fogadására való felkészülés céljából jobban elossza erőforrásait.

(12) Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az 1227/2011/EU rendelet 21. cikke szerint létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet az 1227/2011/EU rendelet 8. cikke (2) és (6) bekezdésének végrehajtására irányuló, az Ügynökségnek történő adatszolgáltatás szabályait határozza meg. Megállapítja a bejelentendő nagykereskedelmi energiatermékekre és alapvető adatokra vonatkozó részleteket. Az adatszolgáltatás megfelelő csatornáiról, így többek között az adatjelentések határidőiről és rendszerességéről is rendelkezik.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában az 1227/2011/EU rendelet 2. cikkében és a 984/2013/EU bizottsági rendelet (3) 3. cikkében szereplő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni.

Emellett a következő fogalommeghatározások is alkalmazandók:

1. "alapvető adat": az az információ, amely a villamos energia és földgáz termelésére, tárolására, fogyasztására, átvitelére vagy szállítására szolgáló létesítmények kapacitására és használatára, vagy LNG-létesítmények kapacitására és használatára vonatkozik, az e létesítmények tervezett vagy nem tervezett rendelkezésre nem állását is beleértve;

2. "szabványosított szerződés": szervezett kereskedési helyen kereskedésre bevezetett nagykereskedelmi energiatermékkel kapcsolatos szerződés, függetlenül attól, hogy az ügyletre ténylegesen azon a kereskedési helyen kerül-e sor;

3. "nem szabványosított szerződés": nagykereskedelmi energiatermékre vonatkozó szerződés, amely nem szabványosított szerződés;

4. "szervezett kereskedési hely" vagy "szervezett piac":

a) olyan multilaterális rendszer, amely összehozza több harmadik fél nagykereskedelmi energiatermékekben meglévő vételi és eladási szándékát, vagy elősegíti ezt olyan módon, hogy az szerződést eredményezzen;

b) minden egyéb olyan rendszer, amelyben több harmadik fél nagykereskedelmi energiatermékekben meglévő vételi és eladási szándéka hozható össze olyan módon, hogy az szerződést eredményezzen.

Ezek a rendszerek magukban foglalják a villamosenergia- és gáztőzsdéket, a közvetítőket és a hivatásszerűen ügyleteket bonyolító más személyeket, valamint a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) 4. cikkében meghatározott kereskedési helyszíneket;

5. "csoport": a 2013/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (5) 2. cikkében meghatározott jelentéssel bír;

6. "csoporton belüli szerződés": nagykereskedelmi energiatermékekre vonatkozó, olyan szerződő féllel kötött szerződés, amely ugyanannak a csoportnak a tagja, feltéve, hogy mindkét szerződő felet teljes körűen bevonják egyazon konszolidált éves beszámolóba;

7. "tőzsdén kívüli ügylet": minden, a szervezett piacon kívül végrehajtott ügylet;

8. "nominálás":

- villamos energia esetében: az övezetközi kapacitás használatának a bejelentése a fizikai átviteli jogok tulajdonosa és annak szerződő fele részéről az adott átvitelirendszer-üzemeltető(k) felé,

- földgáz esetében: a rendszerhasználónak a szállításirendszer-üzemeltető részére adott értesítése arról, hogy a rendszerhasználó mennyi gázt kíván a rendszerbe betáplálni vagy onnan vételezni;

9. "kiegyensúlyozási energia": az átvitelirendszer-, illetve szállításirendszer-üzemeltetők által a szabályozáshoz felhasznált energia;

10. "kiegyensúlyozási kapacitás (tartalék)":: kiegyenlítő szabályzási célra lekötött tartalékkapacitás;

11. "kiegyensúlyozási szolgáltatások":

- villamos energia esetében: a kiegyensúlyozási kapacitás, a kiegyensúlyozási energia vagy mindkettő,

- földgáz esetében: valamely szállításirendszer-üzemeltető részére a gázkeresletben vagy -kínálatban jelentkező rövid távú ingadozások kezeléséhez szükséges gázra vonatkozó szerződés alapján teljesített szolgáltatás;

12. "fogyasztási egység": olyan erőforrás, amely saját felhasználásra villamos energiát vagy földgázt vesz fel;

13. "termelési egység": villamosenergia-termelő létesítmény, amely egy termelőegységből vagy aggregált termelőegységekből áll.

II. FEJEZET

AZ ÜGYLETEKKEL KAPCSOLATOS JELENTÉSTÉTELI KÖTELEZETTSÉGEK

3. cikk

A jelentendő szerződések listája

(1) A következő szerződéseket kell jelenteni az Ügynökségnek:

a) az Unión belüli villamosenergia- vagy földgázellátáshoz kapcsolódó nagykereskedelmi energiatermékek tekintetében:

i. a villamosenergia- vagy földgázellátásra vonatkozó napközbeni (intraday) vagy napon belüli (within-day) szerződések, amennyiben az átadásra az Unión belül kerül sor, függetlenül a kereskedelmi ügylet lebonyolításának helyétől és módjától és különösen attól, hogy az ügyletre aukció formájában vagy folyamatos jelleggel kerül-e sor;

ii. a villamosenergia- vagy földgázellátásra vonatkozó, másnapi (day-ahead) szerződések, amennyiben az átadásra az Unión belül kerül sor, függetlenül a kereskedelmi ügylet lebonyolításának helyétől és módjától és különösen attól, hogy az ügyletre aukció formájában vagy folyamatos jelleggel kerül-e sor;

iii. a villamosenergia- vagy földgázellátásra vonatkozó, kétnapos (two-days-ahead) szerződések, amennyiben az átadásra az Unión belül kerül sor, függetlenül a kereskedelmi ügylet lebonyolításának helyétől és módjától és különösen attól, hogy az ügyletre aukció formájában vagy folyamatos jelleggel kerül-e sor;

iv. a villamosenergia- vagy földgázellátásra vonatkozó, hétvégi kereskedésre szóló (week-end) szerződések, amennyiben az átadásra az Unión belül kerül sor, függetlenül a kereskedelmi ügylet lebonyolításának helyétől és módjától és különösen attól, hogy az ügyletre aukció formájában vagy folyamatos jelleggel kerül-e sor;

v. a villamosenergia- vagy földgázellátásra vonatkozó, utólagos (after-day) szerződések, amennyiben az átadásra az Unión belül kerül sor, függetlenül a kereskedelmi ügylet lebonyolításának helyétől és módjától és különösen attól, hogy az ügyletre aukció formájában vagy folyamatos jelleggel kerül-e sor;

vi. a villamosenergia- vagy földgázellátásra vonatkozó egyéb szerződések, ahol az átadás két napnál később történik, amennyiben az átadásra az Unión belül kerül sor, függetlenül a kereskedelmi ügylet lebonyolításának helyétől és módjától és különösen attól, hogy az ügyletre aukció formájában vagy folyamatos jelleggel kerül-e sor;

vii. egy olyan önálló fogyasztási egység villamosenergia- vagy földgázellátását biztosító szerződés, amely műszakilag képes legalább évi 600 GWh mennyiség fogyasztására;

viii. opciós, határidős és csereügyletek és a szerződések egyéb származtatott ügyletei az Unióban előállított, forgalmazott vagy átadott villamos energiához vagy földgázhoz kapcsolódóan;

b) az Unión belüli villamosenergia- vagy földgázszállításhoz kapcsolódó nagykereskedelmi energiatermékek tekintetében:

i. az Unióban két vagy több helyszín vagy ajánlattételi övezet közötti villamosenergia- vagy földgázszállításra vonatkozó szerződések, amelyeket az átvitelirendszer-, illetve szállításirendszer-üzemeltető által vagy annak nevében elvégzett elsődleges explicit kapacitásfelosztás eredményeképpen kötöttek meg, és amelyek meghatározzák a fizikai vagy pénzügyi kapacitásjogokat vagy -kötelezettségeket;

ii. az Unióban két vagy több helyszín vagy ajánlattételi övezet közötti villamosenergia- vagy földgázszállításra vonatkozó szerződések, amelyeket piaci szereplők kötöttek a másodlagos piacokon, és amelyek meghatározzák a fizikai vagy pénzügyi kapacitásjogokat vagy -kötelezettségeket, az ilyen szerződések viszonteladását és átruházását is beleértve;

iii. opciós, határidős és csereügyletek és a szerződések egyéb származtatott ügyletei a villamos energia vagy földgáz Unióban történő szállításához kapcsolódóan.

(2) A jelentéstétel elősegítése érdekében az Ügynökség kidolgozza és kezeli a szabványosított szerződések nyilvános jegyzékét, és megfelelő időközönként frissíti azt. A jelentéstétel elősegítése érdekében az Ügynökség kidolgozza és e rendelet hatálybalépésekor közzéteszi a szervezett kereskedési helyek jegyzékét. Az Ügynökség megfelelő időközönként frissíti a jegyzéket.

Annak érdekében, hogy támogassák az Ügynökséget az első albekezdés szerinti kötelezettségeinek teljesítésében, a szervezett kereskedési helyek az általuk kereskedésre bevezetett minden egyes nagykereskedelmi energiatermékhez azonosító referenciaadatokat nyújtanak be az Ügynökségnek. Az információkat az Ügynökség által meghatározott formátumban kell benyújtani még az előtt, hogy megkezdődne az adott szerződésben meghatározott kereskedés. A szervezett kereskedési helyek változás esetén benyújtják a frissített információkat.

A jelentéstétel elősegítése érdekében azok a végfelhasználók, akik részes felei egy, a 3. cikk (1) bekezdése a) pontjának vii. alpontjában említett szerződésnek, tájékoztatják szerződéses partnerüket arról, hogy a szóban forgó fogyasztási egység műszakilag képes-e legalább évi 600 GWh mennyiség fogyasztására.

4. cikk

Az Ügynökség kérésére bejelentendő szerződések listája

(1) A következő szerződéseket - hacsak nem szervezett kereskedési helyen kötik meg őket - és az azokkal kapcsolatos ügyletek adatait csak az Ügynökség indokolással ellátott kérésére és eseti alapon kell bejelenteni:

a) csoporton belüli szerződések;

b) egy legfeljebb 10 MW kapacitású önálló termelési egység vagy legfeljebb 10 MW összesített kapacitású termelési egységek által előállított villamos energia fizikai átadására vonatkozó szerződések;

c) egy legfeljebb 20 MW termelési kapacitású önálló földgáztermelő létesítmény által előállított földgáz fizikai átadására vonatkozó szerződések;

d) a villamos energiával és földgázzal kapcsolatos kiegyensúlyozási szolgáltatásokra vonatkozó szerződések.

(2) Azok a piaci szereplők, akik csak az (1) bekezdés b) és c) pontjában említett szerződésekkel kapcsolatban vesznek részt ügyletekben, nem kötelesek az 1227/2011/EU rendelet 9. cikkének (1) bekezdése szerint nyilvántartásba vetetni magukat a nemzeti szabályozó hatóságnál.

5. cikk

A bejelentendő szerződések adatai, a vételi vagy eladási megbízásokat is beleértve

(1) A 3. cikk alapján jelentendő információk közé tartoznak a következő adatok:

a) a villamosenergia- és földgázellátásra vonatkozó szabványosított szerződésekkel kapcsolatban a melléklet 1. táblázatában meghatározott adatok;

b) a villamosenergia- és földgázellátásra vonatkozó nem szabványosított szerződésekkel kapcsolatban a melléklet 2. táblázatában meghatározott adatok;

c) a villamosenergia-átvitelre vonatkozó szabványosított és nem szabványosított szerződésekkel kapcsolatban a melléklet 3. táblázatában meghatározott adatok;

d) a földgázszállításra vonatkozó szabványosított és nem szabványosított szerződésekkel kapcsolatban a melléklet 4. táblázatában meghatározott adatok.

A legalább egy konkrét mennyiséget és árat meghatározó nem szabványosított szerződések keretében végrehajtott ügyletek adatait a melléklet 1. táblázatának felhasználásával kell bejelenteni.

(2) Az Ügynökség az (1) bekezdésben említett bejelentendő információk részleteit felhasználói kézikönyvben fejti ki, amelyet az érintett felekkel folytatott konzultációt követően e rendelet hatálybalépésekor a nyilvánosság számára is elérhetővé tesz. Az Ügynökség konzultál az érintett felekkel a felhasználói kézikönyv lényeges frissítéseiről.

6. cikk

Az ügyletek jelentéstételi csatornái

(1) A piaci szereplőknek az érintett szervezett kereskedési helyen, illetve a vételi és eladási ajánlatok egyeztetésére vagy bejelentésére szolgáló rendszereken keresztül kell bejelenteniük az Ügynökségnek a szervezett kereskedési helyeken értékesített nagykereskedelmi energiatermékekre vonatkozó adatokat, a párosított és nem párosított eladási és vételi megbízásokat is beleértve.

Az a szervezett kereskedési hely, ahol a nagykereskedelmi energiaterméket értékesítették vagy a megbízást adták, a piaci szereplő kérésére adatszolgáltatási megállapodást kínál fel.

(2) Az átvitelirendszer-, illetve szállításirendszer-üzemeltetők vagy a nevükben eljáró harmadik felek bejelentik a 3. cikk (1) bekezdése b) pontjának i. alpontjában említett szerződések adatait, a párosított és nem párosított eladási és vételi megbízásokat is beleértve.

(3) A piaci szereplők vagy a nevükben eljáró harmadik felek bejelentik a 3. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és a 3. cikk (1) bekezdése b) pontjának ii. és iii. alpontjában említett azon szerződések részletes adatait, amelyeket a szervezett piacokon kívül kötöttek.

(4) A 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (6) 26. cikkével vagy a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (7) 9. cikkével összhangban bejelentett, nagykereskedelmi energiatermékekre vonatkozó információkat a következők útján kell benyújtani az Ügynökségnek:

a) a 648/2012/EU rendelet 2. cikkében említett kereskedési adattárak;

b) a 600/2014/EU rendelet 2. cikkében említett jóváhagyott jelentési mechanizmusok;

c) a 600/2014/EU rendelet 26. cikkében említett illetékes hatóságok;

d) az Európai Értékpapír-piaci Hatóság,

az adott esetnek megfelelően.

(5) Amennyiben a 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 26. cikkével vagy a 648/2012/EU rendelet 9. cikkével összhangban bejelentették az ügyletek adatait, akkor az ezen adatok bejelentésére vonatkozóan az 1227/2011/EU rendelet 8. cikkének (1) bekezdése szerint fennálló kötelezettségeket teljesítettnek kell tekinteni.

(6) Az 1227/2011/EU rendelet 8. cikke (3) bekezdésének második albekezdésével összhangban és e cikk (5) bekezdésének sérelme nélkül a szervezett piacoknak, valamint a vételi és eladási ajánlatok egyeztetésére vagy bejelentésére szolgáló rendszereknek képesnek kell lenniük arra, hogy az e cikk (1) bekezdésében említett információkat közvetlenül az Ügynökségnek nyújtsák be.

(7) Amennyiben az egyik vagy mindkét szerződő fél nevében egy harmadik fél szolgáltat adatokat, illetve ha az egyik szerződő fél a másik szerződő fél nevében is bejelenti a szerződés adatait, akkor a bejelentésnek minden egyes szerződő fél tekintetében tartalmaznia kell a szerződő fél vonatkozó adatait, valamint azoknak az adatoknak a teljes készletét, amelyeket akkor jelentettek volna be, ha a szerződéseket mindegyik szerződő fél külön jelentette volna be.

(8) Az Ügynökség kiegészítő információkat és pontosításokat kérhet a piaci szereplőktől és a jelentéstevő felektől a bejelentett adatokkal kapcsolatban.

7. cikk

Az ügyletek bejelentésének határidői

(1) A szabványosított szerződések és a - többek között aukciókra vonatkozó - vételi vagy eladási megbízások adatait a lehető leghamarabb, de legkésőbb a szerződés megkötését vagy a megbízás adását követő munkanapon kell bejelenteni.

A megkötött szerződés vagy a vételi vagy eladási megbízás minden módosítását vagy megszüntetését a lehető leghamarabb, de legkésőbb a módosítást vagy megszüntetést követő munkanapon kell bejelenteni.

(2) Az aukciós piacok esetében, ahol a megbízások a nyilvánosság számára nem láthatóak, csak a megkötött szerződések és a végleges megbízások adatait kell bejelenteni. Ezeket az adatokat legkésőbb az aukciót követő munkanapon kell bejelenteni.

(3) A közvetítők élőszavas szolgáltatásai útján leadott, elektronikus képernyőkön meg nem jelenített megbízásokat csak az Ügynökség kérésére kell bejelenteni.

(4) A nem szabványosított szerződések adatait, a szerződés módosítását vagy megszüntetését is beleértve, valamint az 5. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett ügyletek adatait legkésőbb a szerződés megkötése, módosítása vagy megszüntetése után egy hónappal kell bejelenteni.

(5) A 3. cikk (1) bekezdése b) pontjának i. alpontjában említett szerződések adatait a lehető leghamarabb, de legkésőbb a kapacitásfelosztás eredményeinek rendelkezésre állását követő munkanapon kell bejelenteni. A megkötött szerződések minden módosítását vagy megszüntetését a lehető leghamarabb, de legkésőbb a módosítást vagy megszüntetést követő munkanapon kell bejelenteni.

(6) Azoknak a nagykereskedelmi, energiával kapcsolatos szerződéseknek az adatait, amelyeket a jelentéstételi kötelezettségek alkalmazandóvá válásának időpontja előtt kötöttek meg, és amelyek ebben az időpontban még hatályban vannak, az e szerződésekre vonatkozó jelentéstételi kötelezettségek alkalmazandóvá válását követő 90 napon belül kell bejelenteni az Ügynökségnek.

A bejelentendő adatok köre csak olyan adatokra terjedhet ki, amelyek kinyerhetők a piaci szereplők már meglévő nyilvántartásaiból. Közéjük tartoznak legalább a 2009/73/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (8) 44. cikkének (2) bekezdésében említett, valamint a 2009/72/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (9) 40. cikkének (2) bekezdésében említett adatok.

III. FEJEZET

AZ ALAPVETŐ ADATOK BEJELENTÉSE

8. cikk

A villamos energiára vonatkozó alapvető adatok bejelentésének szabályai

(1) A villamosenergia-piaci átvitelirendszer-üzemeltetők európai hálózata (villamosenergia-piaci ENTSO) a piaci szereplők nevében információkat szolgáltat az Ügynökségnek a villamos energia termelésére, fogyasztására és átvitelére szolgáló létesítmények kapacitásáról és használatáról, beleértve e létesítmények tervezett és nem tervezett rendelkezésére nem állását is az 543/2013/EU bizottsági rendelet (10) 6-17. cikkében említettek szerint. Az információkat az 543/2013/EU rendelet 3. cikkében említett központi információs átláthatósági platformon keresztül kell bejelenteni.

(2) A villamosenergia-piaci ENTSO az Ügynökség rendelkezésére bocsátja az (1) bekezdésben említett információkat, amint azok elérhetővé válnak a központi információs átláthatósági platformon.

Az 543/2013/EU rendelet 7. cikkének (1) bekezdésében említett információkat részekre bontva, az említett fogyasztási egység nevét és helyét feltüntetve kell az Ügynökség rendelkezésére bocsátani legkésőbb a következő munkanapon.

Az 543/2013/EU rendelet 16. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett információkat legkésőbb a következő munkanapon kell az Ügynökség rendelkezésére bocsátani.

(3) A villamosenergia-piaci átvitelirendszer-üzemeltetők vagy a nevükben eljáró harmadik felek az 1227/2011/EU rendelet 8. cikkének (5) bekezdésével összhangban bejelentik az Ügynökségnek, valamint a nemzeti szabályozó hatóságoknak - e hatóságok kérésére - az ajánlattételi övezetek közötti végleges nominálást, megadva az érintett piaci szereplők azonosítását és az ütemezett mennyiséget. Az információkat legkésőbb a következő munkanapon kell rendelkezésre bocsátani.

9. cikk

A földgázra vonatkozó alapvető adatok bejelentésének szabályai

(1) A földgázpiaci szállításirendszer-üzemeltetők európai hálózata (földgázpiaci ENTSO) a piaci szereplők nevében információkat szolgáltat az Ügynökségnek a földgáz szállítására szolgáló létesítmények kapacitásáról és használatáról, e létesítmények tervezett és nem tervezett rendelkezésére nem állását is beleértve, a 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (11) I. mellékletének 3.3. (1) és 3.3. (5) pontjában említettek szerint. Az információkat a 715/2009/EK rendelet I. mellékletének 3.1.1. (1) h) pontjában előírtak szerint az egész Unióra kiterjedő központi platformon keresztül kell rendelkezésre bocsátani.

A földgázpiaci ENTSO az Ügynökség rendelkezésére bocsátja az első albekezdésben említett információkat, amint azok elérhetővé válnak az egész Unióra kiterjedő központi platformon.

(2) A földgázpiaci szállításirendszer-üzemeltetők vagy a nevükben eljáró harmadik felek az 1227/2011/EU rendelet 8. cikkének (5) bekezdésével összhangban bejelentik az Ügynökségnek és - a hatóságok kérésére - a nemzeti szabályozó hatóságoknak a következő napra vonatkozó nominálásokat, valamint a lefoglalt kapacitások végleges újranominálását, megadva az érintett piaci szereplők személyét és az ütemezett mennyiséget. Az információkat legkésőbb a következő munkanapon kell rendelkezésre bocsátani.

Az információkat a szállítási rendszer következő pontjaira vonatkozóan kell megadni:

a) valamennyi rendszer-összekötési pont;

b) a termelő létesítmények betáplálási pontjai, a termelési csővezetéket is beleértve;

c) egyetlen fogyasztóhoz kapcsolt kiadási pontok;

d) a tárolás betáplálási és kiadási pontjai;

e) LNG-létesítmények;

f) fizikai és virtuális kereskedési pontok.

(3) Az LNG-létesítményeknek a 2009/73/EK irányelv 2. cikkének 12. pontjában meghatározott rendszerüzemeltetői minden egyes LNG létesítmény tekintetében a következő információkat jelentik be az Ügynökségnek és - a hatóságok kérésére - a nemzeti szabályozó hatóságoknak:

a) az LNG-létesítmény műszaki, lekötött és rendelkezésre álló kapacitása napi bontásban;

b) az LNG-létesítmény kimeneti kapacitása és készlete napi bontásban;

c) az LNG-létesítmény tervezett vagy nem tervezett rendelkezésre nem állására vonatkozó hirdetmények, beleértve a hirdetmény időpontját és az érintett kapacitásokat.

(4) A (3) bekezdés a) és b) pontjában említett információkat legkésőbb a következő munkanapon kell az Ügynökség rendelkezésére bocsátani.

A (3) bekezdés c) pontjában említett információkat, azok frissítéseit is beleértve, azonnal rendelkezésre kell bocsátani, amint ezek az információk rendelkezésre állnak.

(5) A piaci szereplők vagy a nevükben az LNG-létesítmények rendszerüzemeltetői a következő információkat jelentik be minden egyes LNG-létesítményre vonatkozóan az Ügynökségnek és - a hatóságok kérésére - a nemzeti szabályozó hatóságoknak:

a) a szállítmányok kirakodásával és átrakodásával kapcsolatban:

i. a kirakodás vagy átrakodás időpontja;

ii. a hajónként kirakodott vagy átrakodott mennyiség;

iii. a terminált használó ügyfél neve;

iv. a létesítményt használó hajó neve és mérete;

b) az LNG-létesítményben a következő hónapra tervezett kirakodás vagy átrakodás napi bontásban, megadva a piaci szereplőt vagy a terminált használó ügyfél nevét (ha eltér a piaci szereplőtől).

(6) Az (5) bekezdés a) pontjában említett információkat legkésőbb a kirakodást vagy átrakodást követő munkanapon kell rendelkezésre bocsátani.

Az (5) bekezdés b) pontjában említett információkat azon hónap előtt kell rendelkezésre bocsátani, amelyre vonatkoznak.

(7) A 2009/73/EK irányelv 2. cikkének (10) bekezdésében meghatározott tárolásirendszer-üzemeltetők minden egyes földgáztároló tekintetében, illetve - ha a tárolókat csoportokban üzemeltetik - minden tárolócsoport tekintetében közös platformon keresztül jelentik be az Ügynökségnek és - a hatóságok kérésére - a nemzeti szabályozó hatóságoknak a következő információkat:

a) a földgáztároló műszaki, lekötött és rendelkezésre álló kapacitása;

b) a gáznap végén készleten lévő gáz mennyisége, valamint minden egyes gáznapra vonatkozóan a belépő (betáplálás) és kilépő (vételezés) mennyiségek;

c) a földgáztároló tervezett vagy nem tervezett rendelkezésre nem állására vonatkozó hirdetmények, beleértve a hirdetmény időpontját és az érintett kapacitásokat.

(8) A (7) bekezdés a) és b) pontjában említett információkat legkésőbb a következő munkanapon kell az Ügynökség rendelkezésére bocsátani.

A (7) bekezdés c) pontjában említett információkat, azok frissítéseit is beleértve, azonnal rendelkezésre kell bocsátani, amint az információk rendelkezésre állnak.

(9) A piaci szereplők vagy a nevükben a tárolásirendszer-üzemeltetők bejelentik az Ügynökségnek és - a hatóságok kérésére - a nemzeti szabályozó hatóságoknak a gáznap végén a piaci szereplők által tárolt gáz mennyiségét. Ezt az információt legkésőbb a következő munkanapon kell rendelkezésre bocsátani.

10. cikk

Jelentéstételi eljárások

(1) A weboldalukon bennfentes információkat nyilvánosságra hozó piaci szereplők vagy a piaci szereplők nevében ilyen információkat nyilvánosságra hozó szolgáltatók webes hírcsatornát biztosítanak, hogy az Ügynökség hatékonyan össze tudja gyűjteni ezeket az adatokat.

(2) A 6., 8. és 9. cikkben említett információk - beleértve a bennfentes információkat is - bejelentésekor a piaci szereplő, illetve a nevében információkat szolgáltató harmadik fél a piaci szereplő ACER regisztrációs kódjának vagy a piaci szereplő által az 1227/2011/EU rendelet 9. cikkével összhangban történő nyilvántartásba vétel során megadott egyedi azonosítónak a használatával azonosítja a piaci szereplőt.

(3) Az érintett felekkel folytatott konzultációt követően az Ügynökség bevett iparági szabványok alapján kialakítja a 6., 8. és 9. cikkben említett információk bejelentésére szolgáló eljárásokat, szabványokat és elektronikus formátumokat. Az Ügynökség konzultál az érintett felekkel az említett eljárások, szabványok és elektronikus formátumok lényeges frissítéseiről.

IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

11. cikk

Műszaki és szervezeti követelmények és az adatok bejelentésével kapcsolatos felelősség

(1) A hatékony, eredményes és biztonságos információcsere és infomációkezelés biztosítása érdekében az Ügynökség az érintett felekkel folytatott konzultációt követően kidolgozza az adatok benyújtására vonatkozó műszaki és szervezeti követelményeket. Az Ügynökség konzultál az érintett felekkel e követelmények lényeges frissítéseiről.

A követelmények:

a) biztosítják az információk biztonságát, bizalmas kezelését és teljességét;

b) lehetővé teszik az adatjelentésekben előforduló hibák azonosítását és kijavítását;

c) lehetővé teszik az információforrás hitelesítését;

d) biztosítják az üzletmenet folytonosságát.

Az Ügynökség értékeli, hogy a jelentéstevő felek megfelelnek-e ezeknek a követelményeknek. A követelményeknek megfelelő jelentéstevő feleket az Ügynökség nyilvántartásba veszi. A 6. cikk (4) bekezdésében felsorolt jogalanyok esetében a második albekezdésben felsorolt követelmények teljesítettnek tekintendők.

(2) A 6., 8. és 9. cikkben említett adatok bejelentésére kötelezett személyek felelősek azért, hogy teljes körűen, pontosan és határidő szerint nyújtsák be az adatokat az Ügynökséghez és - amennyiben kérik - a nemzeti szabályozó hatóságokhoz.

Amennyiben egy első albekezdésben említett személy harmadik félen keresztül jelenti be ezeket az adatokat, akkor ez a személy nem felelős a harmadik félnek betudható, az adatok teljes, pontos vagy határidő szerinti benyújtásában bekövetkezett hibákért. Ezekben az esetekben - a villamosenergia-piacokra vonatkozó adatok benyújtásáról szóló 543/2013/EU rendelet 4. és 18. cikkének sérelme nélkül - a harmadik fél felel ezekért a hibákért.

Mindazonáltal az első albekezdésben említett személyek minden ésszerű lépést megtesznek annak érdekében, hogy ellenőrizzék a harmadik feleken keresztül benyújtott adatok teljességét, pontosságát és határidő szerinti benyújtását.

12. cikk

Hatálybalépés és egyéb intézkedések

(1) Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

(2) A 9. cikk (1) bekezdésében előírt jelentéstételi kötelezettség 2015. október 7-től alkalmazandó.

A 6. cikk (1) bekezdésében előírt jelentéstételi kötelezettség a 3. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett szerződések esetét kivéve 2015. október 7-től alkalmazandó.

A 8. cikk (1) bekezdésében előírt jelentéstételi kötelezettségek 2015. október 7-től alkalmazandók, de addig nem, amíg az 543/2013/EU rendelet 3. cikkének (3) bekezdése szerinti központi információs átláthatósági platform működésbe nem lép.

A 6. cikk (2) és (3) bekezdésében, a 8. cikk (3) bekezdésében és a 9. cikk (2), (3), (5) (7) és (9) bekezdésében előírt jelentéstételi kötelezettségek 2016. április 7-től alkalmazandók.

A 6. cikk (1) bekezdésében előírt jelentéstételi kötelezettség a 3. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett szerződések esetében 2016. április 7-től alkalmazandó.

(3) A (2) bekezdés második és ötödik albekezdésének sérelme nélkül az Ügynökség megállapodást köthet a szervezett kereskedési helyekkel, valamint a vételi és eladási ajánlatok egyeztetésére vagy bejelentésére szolgáló rendszerekkel, hogy az előtt kapja meg a szerződések részletes adatait, hogy a jelentéstételi kötelezettség alkalmazandóvá válik.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. december 17-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER

(1) HL L 326., 2011.12.8., 1. o.

(2) Az Európai Parlament és a Tanács 2009. július 13-i 713/2009/EK rendelete az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége létrehozásáról (HL L 211., 2009.8.14., 1. o.).

(3) A Bizottság 2013. október 14-i 984/2013/EU rendelete a földgázszállító rendszerekben alkalmazott kapacitásallokációs mechanizmusokat szabályozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról és a 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről (HL L 273., 2013.10.15., 5. o.).

(4) Az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i 2014/65/EU irányelve a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 349. o.).

(5) Az Európai Parlament és a Tanács 2013. június 26-i 2013/34/EU irányelve a meghatározott típusú vállalkozások éves pénzügyi kimutatásairól, összevont (konszolidált) éves pénzügyi kimutatásairól és a kapcsolódó beszámolókról, a 2006/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 182., 2013.6.29., 19. o.).

(6) Az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i 600/2014/EU rendelete a pénzügyi eszközök piacairól és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 84. o.).

(7) Az Európai Parlament és a Tanács 2012. július 4-i 648/2012/EU rendelete a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról (HL L 201., 2012.7.27., 1. o.).

(8) Az Európai Parlament és a Tanács 2009. július 13-i 2009/73/EK irányelve a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/55/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 211., 2009.8.14., 94. o.).

(9) Az Európai Parlament és a Tanács 2009. július 13-i 2009/72/EK irányelve a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/54/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 211., 2009.8.14., 55. o.).

(10) A Bizottság 2013. június 14-i 543/2013/EU rendelete a villamosenergia-piacokra vonatkozó adatok benyújtásáról és közzétételéről, valamint a 714/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról (HL L 163., 2013.6.15., 1. o.).

(11) Az Európai Parlament és a Tanács 2009. július 13-i 715/2009/EK rendelete a földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről és az 1775/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 211., 2009.8.14., 36. o.).

MELLÉKLET

A BEJELENTENDŐ SZERZŐDÉSEK ADATAI

1. táblázat

A villamosenergia- és földgázellátási szabványosított szerződések bejelentendő adatai

(Szabványosított bejelentőlap)

SZÖVEG HIÁNYZIK

2. táblázat

A villamosenergia- és földgázellátási nem szabványosított szerződések bejelentendő adatai

(Nem szabványosított bejelentőlap)

SZÖVEG HIÁNYZIK

3. táblázat

A villamosenergia-átvitellel kapcsolatos nagykereskedelmi energiatermékek bejelentendő adatai - Az elsődleges felosztás eredményei és a hosszú távú villamosenergia-átviteli jogok másodlagos piaci viszonteladásának és átruházásának eredményei

Mező-számMezőazonosítóLeírás
A teljes elsődleges felosztás eredményeire, a másodlagos piaci viszonteladásra, az átruházási jogokra és az ajánlati dokumentumra vonatkozó közös adatok
1.A dokumentum azonosítójaAnnak a dokumentumnak az egyedi azonosítója, amelyhez az idősoradatokat benyújtották.
2.A dokumentum verziójaAz elküldött dokumentum verziója. Egy dokumentum több alkalommal is elküldhető; mindegyik benyújtást más verziószám azonosítja, amely 1-től kezdve nő.
3.A dokumentum típusaAz elküldött dokumentum kódolt típusa.
4.A küldő azonosítójaAnnak a félnek az azonosítója, aki a dokumentum küldője, és felelős annak tartalmáért (EIC kód).
5.A küldő szerepköreA küldő szerepkörének meghatározása (pl. átvitelirendszer-üzemeltető, más jelentéstevő fél).
6.A fogadó azonosítójaAnnak a félnek az azonosítója, aki fogadja a dokumentumot.
7.A fogadó szerepköreA fogadó által betöltött szerepkör meghatározása.
8.A létrehozás dátuma és időpontjaA dokumentum létrehozásának dátuma és időpontja, például amikor az átvitelirendszer-üzemeltető vagy más jelentéstevő fél elküldi az ügyletet az Ügynökségnek.
9.Az ajánlat időintervalluma/alkalmazandó időintervallumA dokumentum által felölelt időszak kezdő és záró dátuma és időpontja.
10.TerületA terület, amelyre a dokumentum vonatkozik.
11.A dokumentum státusa (ha alkalmazható)A dokumentum státusát adja meg.
Kapacitásfelosztási idősor (az elsődleges felosztás tekintetében)
12.Az idősor azonosítójaAz adott idősort egyedileg azonosító kód.
13.Az ajánlati dokumentum azonosítójaAnnak a dokumentumnak az azonosítója, amelyben az ajánlatok vagy a viszonteladási hivatkozások szerepelnek.
14.Az ajánlati dokumentum verziójaAz elküldött ajánlati vagy viszonteladási dokumentum verziója.
15.Az ajánlat azonosítójaAz eredeti ajánlatban vagy a viszonteladáskor használt idősor azonosítója.
Olyan egyedi szám, amelyet az ajánlattevő rendel hozzá az ajánlathoz, amikor benyújtja az eredeti ajánlatot, vagy amikor megtörténik a viszonteladás. Ha nem alkalmazandó, üresen kell hagyni.
16.Ajánlattevő félA kapacitásra vagy a viszonteladás tárgyát képező kapacitásra ajánlatot tevő piaci szereplő azonosítása (EIC X kód).
17.Az aukció azonosítójaAz az azonosító, amely összekapcsolja a felosztást az aukció szervezője által létrehozott specifikációk halmazával.
18.Az ügylet típusaAz idősor jellegének meghatározása.
19.CélterületAz a terület, ahová az energiát beszállítják (EIC Y kód).
20.ForrásterületAz a terület, ahonnan az energiát kiszállítják (EIC Y kód).
21.SzerződéstípusA szerződéstípus meghatározza azokat a feltételeket, amelyek alapján a kapacitást felosztották és kezelték, pl. napi aukció, heti aukció, havi aukció, éves aukció, hosszú távú szerződés stb.
22.SzerződésazonosítóAdott idősor szerződésazonosítója. Egyedi szám, amelyet az aukció szervezője rendel hozzá az idősorhoz, és a felosztásra vonatkozó minden hivatkozásnál ezt kell használni.
23.A mennyiség mértékegységeAz a mértékegység, amelyben az idősorbeli mennyiséget kifejezik.
24.Pénznem (ha alkalmazható)Az a pénznem, amelyben a pénzbeli összeget kifejezik.
25.Az ár mértékegysége (ha alkalmazható)Az a mértékegység, amelyben az idősorbeli árat kifejezik.
26.A görbe típusa (ha alkalmazható)A szóban forgó idősorra vonatkozóan megadott görbe típusát írja le, pl. változó méretű blokk, fix méretű blokk vagy pont.
27.Osztályozási kategória (ha alkalmazható)A terméknek a piaci szabályok által meghatározott kategóriája.
Ajánlat nélküli aukció idősora (az elsődleges felosztás tekintetében)
28.AzonosítóAdott idősor azonosítója.
29.Az aukció azonosítójaAnnak az aukciónak az azonosítója, amelyen egyetlen ajánlat sem érkezett.
30.Osztályozási kategória (ha alkalmazható)A terméknek a piaci szabályok által meghatározott kategóriája.
Másodlagos jogok idősora (a másodlagos jogok tekintetében)
31.Az idősor azonosítójaAdott idősor azonosítója.
Egyedi szám, amelyet a feladó rendel hozzá a dokumentumban minden egyes idősorhoz.
32.Az ügylet típusaAz idősor jellegének meghatározása, pl. kapacitásjogok, értesítés kapacitás átruházásáról stb.
33.CélterületAz a terület, ahová az energiát beszállítják (EIC Y kód).
34.ForrásterületAz a terület, ahonnan az energiát kiszállítják (EIC Y kód).
35.JogtulajdonosAnnak a piaci szereplőnek az azonosítása, aki a szóban forgó átviteli jog tulajdonosa vagy annak használatára jogosult (EIC X kód).
36.Kedvezményezett fél (ha alkalmazható)Annak a piaci szereplőnek az azonosítása, akire a jogokat átruházzák, illetve az átruházó által a jogok használatára (a jogtulajdonos felhatalmazásában) kijelölt rendszerösszekötő kereskedelmi felelős (interconnection trade responsible) meghatározása.
37.SzerződésazonosítóAz adott idősor szerződésazonosítója. Az a szám, amelyet az átviteli kapacitás felosztója – pl. az átvitelirendszer-üzemeltető, az aukció szervezője vagy az allokációs platform – adott ki.
38.SzerződéstípusA szerződéstípus meghatározza azokat a feltételeket, amelyek alapján a jogokat felosztották és kezelték, pl. napi aukció, heti aukció, havi aukció, éves aukció stb.
39.A korábbi szerződés azonosítója (ha alkalmazható)Az átruházási jogok azonosítására használt korábbi szerződés azonosítója.
40.A mennyiség mértékegységeAz a mértékegység, amelyben az idősorbeli mennyiséget kifejezik.
41.Az aukció azonosítója (ha alkalmazható)A kapacitásjogokat az átviteli kapacitás felosztója – pl. az átvitelirendszer-üzemeltető, az aukció szervezője vagy az allokációs platform – által létrehozott specifikációk halmazával összekapcsoló azonosító.
42.Pénznem (ha alkalmazható)Az a pénznem, amelyben a pénzbeli összeget kifejezik.
43.Az ár mértékegysége (ha alkalmazható)Az a mértékegység, amelyben az idősorbeli árat kifejezik.
44.A görbe típusa (ha alkalmazható)A szóban forgó idősorra vonatkozóan megadott görbe típusát írja le, pl. változó méretű blokk, fix méretű blokk vagy pont.
Az elsődleges felosztás és a másodlagos folyamatok időtartama
45.IdőintervallumEz az adat a jelentés tárgyát képező időszak kezdetének és végének dátumát és időpontját adja meg.
46.FelbontásAzoknak az időszakoknak a számát meghatározó felbontás, amelyekre az időintervallumot felosztják (ISO 8601).
Az elsődleges felosztás és a másodlagos folyamatok intervalluma
47.PozícióAz időszak viszonylagos elhelyezkedése egy időintervallumon belül.
48.MennyiségAz elsődleges aukció során felosztott mennyiség. Másodlagos jogok esetében a nomináló félhez rendelt mennyiség.
49.Az ár összege (ha alkalmazható)Az elsődleges felosztás útján felosztott mennyiségre vonatkozó, mennyiségi egységenként kifejezett ár. Ha alkalmazható, a másodlagos piacon újraértékesített vagy átruházott mennyiségre vonatkozó, mennyiségi egységenként kifejezett ár.
50.Ajánlati mennyiség (ha alkalmazható)Az eredeti ajánlati dokumentumban megadott mennyiség.
51.Az ajánlati ár összege (ha alkalmazható)Az eredeti ajánlatban vagy viszonteladásban a kért mennyiségre vonatkozóan egységenként megadott eredeti ár.
Az elsődleges felosztás és a másodlagos folyamatok indoka
52.Az indok kódja (ha alkalmazható)A felosztás vagy a jogok státusát megadó kód.
53.Szöveges indokolás (ha alkalmazható)Az indok kódjának szöveges kifejtése.
Az ajánlat fejlécének és az ajánlati dokumentációnak a szervezett kereskedési helyekre vonatkozó mezői (másodlagos kereskedés esetén)
54.JogalanyAz a piaci szereplő, akire vonatkozóan az ajánlatot benyújtják (EIC kód).
55.A jogalany szerepköreA jogalany szerepköre.
56.OszthatóságAnnak megadása, hogy az ajánlat egyes elemei részeikben elfogadhatók-e vagy sem.
57.Kapcsolódó ajánlatok azonosítója (ha alkalmazható)Az összes kapcsolódó ajánlathoz társítható egyedi azonosító.
58.BlokkajánlatAnnak megadása, hogy az adott időszakban az értékek blokkajánlatot képeznek, és nem változtathatók meg.

4. táblázat

A gázszállítással kapcsolatos nagykereskedelmi energiatermékek bejelentendő adatai - Elsődleges és másodlagos gázkapacitás-felosztás

MezőszámMezőazonosítóLeírás
Az elsődleges és másodlagos felosztási folyamatokra vonatkozó adatok
1.A küldő azonosítójaAnnak a félnek az azonosítója, aki a dokumentum tulajdonosa, és felelős annak tartalmáért.
2.A szervezett kereskedési hely azonosítójaA szervezett kereskedési hely azonosítója.
3.A folyamat azonosítójaAz aukció vagy más folyamat azonosítója a kapacitást felosztó szervezet által meghatározottak szerint.
4.A gáz típusaA gáz típusát azonosítja.
5.A szállítási ügylet azonosítójaA kapacitásfelosztáshoz a szervezett kereskedési hely vagy a szállításirendszer-üzemeltető által rendelt egyedi azonosító szám.
6.A létrehozás dátuma és időpontjaAz ügylet létrejöttének dátuma és időpontja.
7.Aukció megnyitásának dátuma/időpontjaAz a dátum és időpont, amikor az aukciót megnyitják ajánlattételre.
8.Az aukció lezárásának dátuma/időpontjaAz a dátum és időpont, amikor az aukciót lezárják.
9.A szállítási ügylet típusaA típus meghatározza a bejelentendő szállítási ügylet típusát az interoperabilitásra és adatcserére vonatkozó gázhálózati szabályozásban előírt jelenleg alkalmazandó iparági szabványok szerint.
10.Kezdő dátum és időpontA szállítási ügylet kezdő dátuma és időpontja.
11.Záró dátum és időpontA szállítási ügylet záró dátuma és időpontja.
12.Felkínált kapacitásAz aukció keretében elérhető kapacitás mennyisége a mértékegységben megadva. Csak az ajánlattételi magatartás nyomon követése szempontjából releváns.
13.KapacitáskategóriaAz alkalmazandó kapacitáskategória.
Az életciklusra vonatkozóan bejelentendő adatok
14.IntézkedéstípusokA benyújtandó jelentés státuskódja az interoperabilitásra és adatcserére vonatkozó gázhálózati szabályozásban előírt jelenleg alkalmazandó iparági szabványok szerint.
A mennyiségre és az árra vonatkozóan benyújtandó adatok
15.MennyiségA szállítási ügylettel kiosztott egységek teljes száma a mértékegységben megadva.
16.MértékegységA használt mértékegység.
17.PénznemAz a pénznem, amelyben a pénzbeli összeget kifejezik.
18.Teljes árKikiáltási ár az aukció idején, plusz az aukciós felár vagy az aukciótól eltérő felosztási mechanizmusok esetén a szabályozott ár.
19.Rögzített vagy változó kikiáltási árA kikiáltási ár típusának azonosítása.
20.Kikiáltási árAz aukcióra vonatkozó kikiáltási ár megadása.
21.FelárAz aukcióra vonatkozó felár megadása.
A hely és a piaci szereplő azonosítására szolgáló adatok
22.A jálózati pont azonosítójaA hálózaton belül az EIC kóddal.
23.Kapacitás-összekapcsolásA kapacitás-összekapcsolás megadása.
24.IrányAz irány megadása.
25.Az 1. szállításirendszer-üzemeltető azonosításaAnnak a szállításirendszer-üzemeltetőnek az azonosítása, amelyre vonatkozóan adatokat jelentenek.
26.A 2. szállításirendszer-üzemeltető azonosításaA másik szállításirendszer-üzemeltető azonosítása.
27.Piaci szereplő azonosításaAz a piaci szereplő, amelynek a kapacitást kiosztják.
28.Egyensúlyozási csoport vagy portfóliókódAz egyensúlyozási csoport (vagy kapcsolt termékek esetében egyensúlyozási csoportok), amelynek a szállító tagja, illetve a szállító által használt portfóliókód, ha az egyensúlyozási csoport nem alkalmazható.
Csak a másodlagos felosztásokra alkalmazandó adatok
29.Alkalmazandó eljárásAz alkalmazandó eljárás megadása.
30.Maximális ajánlati összegAz a maximális érték, amelyet a kedvezményezett hajlandó felajánlani, az adott pénznemben, mértékegységenként kifejezve.
31.Minimális ajánlati összegAz a minimális érték, amelyet az átruházó hajlandó felajánlani, az adott pénznemben, mértékegységenként kifejezve.
32.Maximális mennyiségAz a maximális mennyiség, amelyet a kedvezményezett/átruházó hajlandó beszerezni/értékesíteni a kereskedelmi ajánlat létrejöttekor.
33.Minimális mennyiségAz a minimális mennyiség, amelyet a kedvezményezett/átruházó hajlandó beszerezni/értékesíteni a kereskedelmi ajánlat létrejöttekor.
34.A szállításirendszer-üzemeltetőnek fizetett ár (alapár)Csak akkor alkalmazható, ha van az adott pénznemben, mértékegységenként (amely mindig kWh/H) kifejezett kiosztás.
35.A kedvezményezett által az átruházónak fizetett árA kedvezményezett által az átruházónak fizetett ár az adott pénznemben, mértékegységenként (amely mindig kWh/H) kifejezve.
36.Az átruházó azonosítójaAz a piaci szereplő, amely lemond a kapacitásról.
37.A kedvezményezett azonosítójaAz a piaci szereplő, amely a kapacitást átveszi.
Csak az elsődleges felosztásra vonatkozó aukciókon adott megbízásokra alkalmazandó adatok
38.Az ajánlat azonosítójaAz ajánlathoz a jelentéstevő fél által rendelt azonosító szám.
39.Az aukciós forduló számaEgy egész szám, amely 1-től kezdve minden alkalommal növekszik, ha az aukció nem jár eredménnyel, és más paraméterekkel újraindítják. Ajánlattételi körök nélküli aukciók, pl. „day-ahead” aukciók esetében üresen kell hagyni.
40.Ajánlati árAz egyes kapacitásegységekre adott árajánlat, a kikiáltási ár nélkül. Az adott pénznemben és mértékegységben van kifejezve.
41.Ajánlati mennyiségAz a mennyiség, amelyre ajánlatot tesznek, a mértékegységben kifejezve.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32014R1348 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32014R1348&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék