32015R0166[1]

A Bizottság (EU) 2015/166 rendelete (2015. február 3.) a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a különös eljárások, értékelési módszerek és műszaki előírások bevezetése tekintetében történő kiegészítéséről és módosításáról, valamint a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, továbbá az 1003/2010/EU, a 109/2011/EU és a 458/2011/EU bizottsági rendelet módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/166 RENDELETE

(2015. február 3.)

a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a különös eljárások, értékelési módszerek és műszaki előírások bevezetése tekintetében történő kiegészítéséről és módosításáról, valamint a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, továbbá az 1003/2010/EU, a 109/2011/EU és a 458/2011/EU bizottsági rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló, 2007. szeptember 5-i 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (keretirányelv) (1) és különösen annak 39. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló, 2009. július 13-i 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 14. cikke (1) bekezdésének a) és f) pontjára,

mivel:

(1) A gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek típusjóváhagyása tekintetében részletes rendelkezéseket szükséges megállapítani az általános biztonságra vonatkozóan, továbbá egyértelműsíteni kell a 661/2009/EK rendelet által kötelezővé tett, vonatkozó jogszabályok alkalmazásának feltételeit.

(2) A 2007/46/EK irányelv IV. melléklete szerinti, a járművek EK-típusjóváhagyásához szükséges követelményeket meghatározó szabályozási aktusok listájának sérelme nélkül, a 661/2009/EK rendelet lehetőséget biztosít a gyártóknak arra, hogy típusjóváhagyásra irányuló kérelmet nyújtanak be az ENSZ-EGB-előírások által érintett területeken követelményeket meghatározó 661/2009/EK rendeletet végrehajtó intézkedések tekintetében.

(3) Mindenekelőtt különös eljárások meghatározására van szükség a 2007/46/EK irányelv 20. cikkének megfelelő, olyan új technológiákat és koncepciókat érintő típusjóváhagyás tekintetében, amelyek nem egyeztethetők össze a 661/2009/EK rendeletet végrehajtó, az ENSZ-EGB-előírások által érintett meglévő intézkedésekkel, mivel erre vonatkozó rendelkezések jelenleg hiányoznak, noha szükség lenne rájuk.

(4) Elvileg nem adható ki ENSZ-EGB-előírásoknak megfelelő típusjóváhagyás azon beszerelt alkatrészek vagy önálló műszaki egységek esetében, amelyek csak érvényes EK-típusjóváhagyással rendelkeznek. Ezt azonban az ENSZ-EGB-előírások rendelkezésein alapuló, a 661/2009/EK rendeletnek megfelelő EK-típusjóváhagyás céljából lehetővé kellene tenni.

(5) A 2007/46/EK irányelv XV. melléklete felsorolja azokat a szabályozási aktusokat - többek között a 661/2009/EK rendelettel hatályon kívül helyezett irányelvek egy részét is -, amelyek vonatkozásában gyártó jelölhető ki műszaki szolgálatként. Ezért a vonatkozó irányelvekre való hivatkozásokat szükséges felváltani a megfelelő, a 661/2009/EK rendeletet végrehajtó intézkedésekre való hivatkozásokkal.

(6) A 2007/46/EK irányelv XVI. melléklete felsorolja azokat a szabályozási aktusokat - többek között a 661/2009/EK rendelettel hatályon kívül helyezett irányelvek egy részét is -, amelyek vonatkozásában a gyártó vagy a műszaki szolgálat virtuális vizsgálati módszereket használhat. Ezért a vonatkozó irányelvekre való hivatkozásokat szükséges felváltani a megfelelő, a 661/2009/EK rendeletet végrehajtó intézkedésekre való hivatkozásokkal.

(7) Továbbá az EK-típusbizonyítványok számozása és az EK-típusjóváhagyási jelek tekintetében történő egységes megközelítés alkalmazása érdekében szükséges lenne különös adminisztratív rendelkezéseket, valamint egy számozási és jelölési rendszert meghatározni a 661/2009/EK rendelet alapján.

(8) Az ENSZ-EGB-előírások különös rendelkezéseket tartalmaznak azon részletes adatokról, amelyeket csatolni kell a típus-jóváhagyási kérelemhez. Ezeket a részletes adatokat az e rendeletben előírt eljárással összefüggésben az adatközlő mappában is fel kell tüntetni.

(9) A 661/2009/EK rendelettel hatályon kívül helyezett 71/320/EGK tanácsi irányelvnek (3) való megfelelés továbbra is kötelező a csere-fékbetétrészegységek esetében, ugyanakkor alternatívaként a 90. sz. ENSZ-EGB-előírásnak (4) való megfelelés is megengedett. Részletes rendelkezéseket, többek között átmeneti rendelkezéseket kell megállapítani a gépjárművek és pótkocsijaik fékbetétrészegységeinek, dobfékbetétjeinek, féktárcsáinak és fékdobjainak cseréjére vonatkozóan a 90. sz. ENSZ-EGB-előírásnak megfelelően.

(10) Az N kategóriájú járművek esetében a 661/2009/EK rendelet 6. cikkének (4) bekezdése alapján a vezetőfülkének vagy a járművezető és az utasok számára biztosított térnek elég szilárdnak kell lennie ahhoz, hogy a járműben ülők számára védelmet nyújtson ütközés és felborulás esetén, figyelembe véve a 29. sz. ENSZ-EGB-előírást (5). Ezért a kérdéses előírást fel kell venni a kötelezően teljesítendő ENSZ-EGB-előírások listájára.

(11) A 661/2009/EK rendelet I. mellékletében szereplő táblázatot, amely az ugyanezen rendelet 5. cikkének (1) és (2) bekezdésében említett előírások alkalmazási körét határozza meg, a 2010/19/EU bizottsági irányelv (6) elfogadása következtében naprakésszé kell tenni.

(12) Noha a 661/2009/EK rendeletben meghatározott, a vezetőfülkét, az abroncsnyomás-ellenőrző rendszert, a fejlett vészfékező rendszert, a sávelhagyásra figyelmeztető rendszert, a sebességváltás-jelzőt és az elektronikus menetstabilizáló rendszert érintő további követelményeket az I. melléklet táblázata nem tünteti fel, azok ettől függetlenül alkalmazandók a típusjóváhagyás tekintetében.

(13) A kötelezően teljesítendő ENSZ-EGB-előírások listája, amely 661/2009/EK rendelet IV. mellékletében szerepel, rendszeresen frissül annak érdekben, hogy tükrözze az adott ENSZ-EGB-előírások módosítása nyomán kialakult jelenlegi helyzetet.

(14) A szóban forgó listát ki kell egészíteni olyan információkkal, amelyek egyértelművé teszik, hogy milyen feltételek mellett érvényesek továbbra is bizonyos járművekre, alkatrészekre és önálló műszaki egységekre a 661/2009/EK rendelettel hatályon kívül helyezett irányelvek alapján kiadott meglévő EK-típusjóváhagyások.

(15) A hátsó rendszámtáblák felszerelésének helyét és rögzítésének módját érintő 1003/2010/EU bizottsági rendeletet (7) indokolt felülvizsgálni a speciális járműkialakítások figyelembevétele érdekében.

(16) A felcsapódó víz elleni védőrendszereket érintő 109/2011/EU rendeletet (8) indokolt módosítani a kerékdobokra vonatkozó bizottsági rendeletre történő hivatkozás naprakésszé tétele érdekében, valamint azért, hogy a szóban forgó rendelet további járműkategóriákra is alkalmazandó legyen.

(17) A gumiabroncsok felszereléséről rendelkező 458/2011/EU bizottsági rendeletet (9) helyénvaló hozzáigazítani a technológiai fejlődéshez az N1 kategóriájú járművek 64. sz. ENSZ-EGB-előírás (10) szerinti opcionális tartalék kerekei tekintetében.

(18) A 2007/46/EK irányelv különleges rendeltetésű járművekre vonatkozó szabályozási aktusokat felsoroló XI. mellékletének két tételét indokolt felülvizsgálni a járművek zajszintjével kapcsolatos követelmények tekintetében oly módon, hogy az alkalmazandó követelmények újra összhangba kerüljenek a korábban alkalmazott rendelkezésekkel.

(19) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a "Műszaki Bizottság - Gépjárművek" elnevezésű bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

(1) Ez a rendelet részletes szabályokat határoz meg az M, N és O kategóriájú járműveknek, valamint az ezen járművek alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek típusjóváhagyásához kapcsolódó különös eljárásokra, műszaki előírásokra és vizsgálatokra.

(2) Ez a rendelet a 2007/46/EK irányelv egyes mellékleteit is módosítja annak érdekében, hogy azokat hozzáigazítsa a technológiai fejlődéshez, és hogy típusjóváhagyást lehetővé tevő eljárásokat határozzon meg a következők tekintetében:

- a 2007/46/EK irányelv 20. cikke szerinti új technológiák és koncepciók,

- járműrendszerek olyan esetekben, amikor EGB-típusjóváhagyási jel helyett EK-típusjóváhagyási jelet viselő alkatrészeket és önálló műszaki egységeket alkalmaznak a 661/2009/EK rendeletet végrehajtó, az ENSZ-EGB-előírások által érintett területeken követelményeket meghatározó intézkedésekkel összefüggésben,

- olyan esetekben, amikor a gyártót a 2007/46/EK irányelv XV. mellékletének megfelelően műszaki szolgálatként jelölik ki, valamint

- olyan esetekben, amikor a 2007/46/EK irányelv XVI. mellékletének megfelelően virtuális vizsgálati módszereket alkalmaztak.

2. cikk

Az EK-típusjóváhagyás iránti kérelem

(1) A gyártó vagy képviselője a típusjóváhagyó hatósághoz kérelmet nyújt be, melyet e rendelet rendelkezéseinek megfelelően állít össze.

(2) Az e rendelet 1. cikkének (2) bekezdése szerinti egy vagy több eljárást követő EK-típusjóváhagyás iránti kérelemnek a 661/2009/EK rendeletet végrehajtó, az ENSZ-EGB-előírások által érintett területeken követelményeket meghatározó intézkedések által előírt részleteket tartalmazó adatközlő mappából kell állnia, melynek összeállítását a 2007/46/EK irányelv I. mellékletének megfelelően kell végezni.

(3) A típusjóváhagyó hatóság megerősíti, hogy a kérelmet hiánytalannak találta.

(4) A járműbe beszerelt vagy egy másik alkatrésszel vagy önálló műszaki egységgel egybeépített, EK- vagy ENSZ-EGB-jóváhagyással rendelkező alkatrészeket vagy önálló műszaki egységeket nem szükséges minden részletre kiterjedően jellemezni az adatközlő lapon, amennyiben azon a jóváhagyási számok és jelek már szerepelnek és a releváns típusbizonyítványok a mellékelt információs csomagokkal a műszaki szolgálat rendelkezésére lettek bocsátva.

(5) Az érvényes EK-típusjóváhagyási jellel rendelkező alkatrészeket és önálló műszaki egységeket olyan esetekben is elfogadhatóknak kell tekinteni, amikor azokat olyan alkatrészek és önálló műszaki egységek helyett alkalmazzák, amelyeknél a 661/2009/EK rendeletet végrehajtó, az ENSZ-EGB-előírások által érintett területeken követelményeket meghatározó intézkedésekkel összefüggésben előírás az EGB-jóváhagyási jel viselése.

3. cikk

Típusjóváhagyás

(1) Amennyiben a típusjóváhagyásra benyújtott járműtípus, alkatrész vagy önálló műszaki egység megfelel a releváns műszaki előírásoknak és azon intézkedéseknek, amelyeket a gyártás ENSZ-EGB-előírásoknak való megfelelősége biztosítására a 661/2009/EK rendelet kötelezően előír, és amennyiben a kérelmező teljesíti az ezen rendelet 2. cikkében meghatározott vonatkozó követelményeket, a típusjóváhagyó hatóság a 661/2009/EK rendelet 13. cikke (15) bekezdésének a) pontja értelmében megadja az EK-típusjóváhagyást, és a 2007/46/EK irányelv VII. mellékletében meghatározott számozási rendszernek megfelelően típus-jóváhagyási számot bocsát ki.

(2) A tagállam nem rendelheti ugyanazt a számot több járműtípushoz, alkatrészhez vagy önálló műszaki egységhez.

(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában a jóváhagyó hatóság az ENSZ-EGB-előírásokkal összeegyeztethetetlen új technológiákat és koncepciókat tartalmazó járműtípus, alkatrész vagy önálló műszaki egység tekintetében az I. melléklet 2. részében megállapított mintának megfelelően kiállított EK-típusbizonyítványt ad ki, illetve az ENSZ-EGB-előírások legfontosabb műszaki követelményeinek megfelelő járműtípus, alkatrész vagy önálló műszaki egység tekintetében, és/vagy saját vizsgálat és/vagy virtuális vizsgálat esetében az I. melléklet 3. részében megállapított mintának megfelelően kiállított EK-típusbizonyítványt ad ki.

4. cikk

A 661/2009/EK rendeletet végrehajtó, ENSZ-EGB-előírások által érintett intézkedésekkel összeegyeztethetetlen új technológiák és új koncepciók

(1) Amennyiben egy tagállam engedélyt kap arra, hogy a 2007/46/EK irányelv 20. cikkével összhangban EK-járműtípusjóváhagyást ítéljen oda rendszerek, alkatrészek vagy önálló műszaki egységek tekintetében, a (2)-(5) bekezdésben meghatározott eljárást kell követni.

(2) A típusjóváhagyó hatóság e rendelet 3. cikke szerint ítéli oda az EK-típusjóváhagyást, és a 2007/46/EK irányelv VII. mellékletében meghatározott számozási rendszernek megfelelően bocsát ki típus-jóváhagyási számot.

(3) A típusjóváhagyó hatóság az I. melléklet 2. részében megállapított mintának megfelelően adja ki az EK-típusbizonyítványt, és csatolja hozzá az alkalmazott ENSZ-EGB-előírás szerinti vonatkozó mintának megfelelő, kitöltött jóváhagyási értesítőt, üresen hagyva az ENSZ-EGB-típusjóváhagyás számának fenntartott mezőt.

(4) A 2. cikk szerinti adatközlő mappát ezt követően csatolni kell az e cikk 3. bekezdésében említett típusbizonyítványhoz és jóváhagyási értesítőhöz.

(5) Adott esetben a 2007/46/EK irányelv VII. mellékletének függeléke szerinti EK-típusjóváhagyási jel mintáját fel kell tüntetni az e cikk 3. bekezdésében említett típusbizonyítványban.

5. cikk

Saját vizsgálat

(1) A 2007/46/EK irányelv 11. cikkének (1) bekezdésével és 41. cikkének (6) bekezdésével, valamint a szóban forgó irányelv V. és XV. mellékletével összhangban a gyártó műszaki szolgálatként jelölhető ki. A 2007/46/EK irányelv XV. melléklete határozza meg azokat az általános feltételeket, amelyeknek a gyártó műszaki szolgálatként való kinevezésekor teljesülniük kell. Az e rendelet által módosított előírásokat kell alkalmazni, és a (2)-(5) bekezdésben meghatározott eljárást kell követni.

(2) A típusjóváhagyó hatóság e rendelet 3. cikke szerint ítéli oda az EK-típusjóváhagyást, és a 2007/46/EK irányelv VII. mellékletében meghatározott számozási rendszernek megfelelően bocsát ki típus-jóváhagyási számot.

(3) A típusjóváhagyó hatóság az I. melléklet 3. részében megállapított mintának megfelelően adja ki az EK-típusbizonyítványt, és csatolja hozzá az alkalmazott ENSZ-EGB-előírás szerinti vonatkozó mintának megfelelő, kitöltött jóváhagyási értesítőt, üresen hagyva az ENSZ-EGB-típusjóváhagyás számának fenntartott mezőt.

(4) A 2. cikk szerinti adatközlő mappát ezt követően csatolni kell a típusbizonyítványhoz és az e cikk 3. bekezdésében említett jóváhagyási értesítőhöz.

(5) Adott esetben a 2007/46/EK irányelv VII. mellékletének függeléke szerinti EK-típusjóváhagyási jel mintáját fel kell tüntetni az e cikk 3. bekezdésében említett típusbizonyítványban.

6. cikk

Virtuális vizsgálat

(1) A 2007/46/EK irányelv 11. cikkének (4) bekezdésével és az említett irányelv XVI. mellékletével összhangban virtuális vizsgálati módszerek alkalmazása megengedett, amennyiben teljesülnek a 2007/46/EK irányelv XVI. mellékletének függelékeiben meghatározott előírások. Az e rendelet által módosított előírásokat kell alkalmazni, és a (2)-(5) bekezdésben meghatározott eljárást kell követni.

(2) A típusjóváhagyó hatóság e rendelet 3. cikke szerint ítéli oda az EK-típusjóváhagyást, és a 2007/46/EK irányelv VII. mellékletében meghatározott számozási rendszernek megfelelően bocsát ki típus-jóváhagyási számot.

(3) A típusjóváhagyó hatóság az I. melléklet 3. részében megállapított mintának megfelelően adja ki az EK-típusbizonyítványt, és csatolja hozzá az alkalmazott ENSZ-EGB-előírás szerinti vonatkozó mintának megfelelő, kitöltött jóváhagyási értesítőt, üresen hagyva az ENSZ-EGB-típusjóváhagyás számának fenntartott mezőt.

(4) A 2. cikk szerinti adatközlő mappát ezt követően csatolni kell a típusbizonyítványhoz és az e cikk 3. bekezdésében említett jóváhagyási értesítőhöz.

(5) Adott esetben a 2007/46/EK irányelv VII. mellékletének függeléke szerinti EK-típusjóváhagyási jel mintáját fel kell tüntetni az e cikk 3. bekezdésében említett típusbizonyítványban.

7. cikk

Csere-fékbetétrészegységek, csereféktárcsák és cserefékdobok

(1) 2014. november 1-jei hatállyal az új csere-fékbetétrészegységek eladására és üzembe helyezésére a 90. sz. ENSZ-EGB-előírást kell alkalmazni azon 3,5 tonna megengedhető legnagyobb megrakott tömeget meg nem haladó M1 kategóriájú, 3,5 tonna megengedhető legnagyobb megrakott tömeget meg nem haladó M2 kategóriájú, valamint azon N1, O1 és O2, járműtípusok esetében, amelyek a 71/320/EGK irányelvnek, a 13. sz. ENSZ-EGB-előírásnak vagy a 13-H. sz. ENSZ-EGB-előírásnak megfelelő vagy 1998. április 7-jén vagy az után kiadott típusjóváhagyással rendelkeznek.

(2) 2014. november 1-jei hatállyal az új csere-fékbetétrészegységek eladására és üzembe helyezésére a 90. sz. ENSZ-EGB-előírást kell alkalmazni azon 3,5 tonna megengedhető legnagyobb megrakott tömeget meghaladó M1 kategóriájú, 3,5 tonna megengedhető legnagyobb megrakott tömeget meghaladó M2 kategóriájú, valamint azon M3, N2, N3, O3 és O4, járműtípusok esetében, amelyek a 13. sz. ENSZ-EGB-előírásnak vagy a 13-H. sz. ENSZ-EGB-előírásnak megfelelő vagy 2014. november 1-jén vagy az után kiadott típusjóváhagyással rendelkeznek.

(3) 2016. november 1-jei hatállyal az új csereféktárcsák és cserefékdobok eladására és üzembe helyezésére a 90. sz. ENSZ-EGB-előírást kell alkalmazni azon M1 és N1 kategóriájú járműtípusok esetében, amelyek a 13. sz. ENSZ-EGB-előírásnak vagy a 13-H. sz. ENSZ-EGB-előírásnak megfelelő vagy 2016. november 1-jén vagy az után kiadott típusjóváhagyással rendelkeznek.

(4) 2014. november 1-jei hatállyal az új csereféktárcsák eladására és üzembe helyezésére a 90. sz. ENSZ-EGB-előírást kell alkalmazni azon M2, M3, N2 és N3, kategóriájú járműtípusok esetében, amelyek a 13. sz. ENSZ-EGB-előírásnak megfelelő vagy 2014. november 1-jén vagy az után kiadott típusjóváhagyással rendelkeznek.

(5) 2016. november 1-jei hatállyal az új cserefékdobok eladására és üzembe helyezésére a 90. sz. ENSZ-EGB-előírást kell alkalmazni azon M2, M3, N2 és N3, kategóriájú járműtípusok esetében, amelyek a 13. sz. ENSZ-EGB-előírásnak megfelelő vagy 2016. november 1-jén vagy az után kiadott típusjóváhagyással rendelkeznek.

(6) 2016. november 1-jei hatállyal az új csereféktárcsák és cserefékdobok eladására és üzembe helyezésére a 90. sz. ENSZ-EGB-előírást kell alkalmazni azon O1 és O2 kategóriájú járműtípusok esetében, amelyek a 13. sz. ENSZ-EGB-előírásnak megfelelő vagy 2016. november 1-jén vagy az után kiadott típusjóváhagyással rendelkeznek.

(7) 2014. november 1-jei hatállyal az új csereféktárcsák eladására és üzembe helyezésére a 90. sz. ENSZ-EGB-előírást kell alkalmazni azon O3 és O4 kategóriájú járműtípusok esetében, amelyek a 13. sz. ENSZ-EGB-előírásnak megfelelő vagy 2014. november 1-jén vagy az után kiadott típusjóváhagyással rendelkeznek.

(8) 2016. november 1-jei hatállyal az új cserefékdobok eladására és üzembe helyezésére a 90. sz. ENSZ-EGB-előírást kell alkalmazni azon O3 és O4 kategóriájú járműtípusok esetében, amelyek a 13. sz. ENSZ-EGB-előírásnak megfelelő vagy 2016. november 1-jén vagy az után kiadott típusjóváhagyással rendelkeznek.

8. cikk

Haszongépjárművek vezetőfülkéjének szilárdsága

(1) 2017. január 30-i hatállyal a nemzeti hatóságok a haszongépjárművek vezetőfülkéjében ülő személyek védelmével kapcsolatos kritériumok alapján elutasítják az EK-típusjóváhagyást vagy nemzeti típusjóváhagyást azon N kategóriájú új járműtípusok esetében, amelyek nem felelnek meg a 29. sz. ENSZ-EGB-előírásnak.

(2) 2021. január 30-i hatállyal a nemzeti hatóságok a haszongépjárművek vezetőfülkéjében ülő személyek védelmével kapcsolatos kritériumok alapján a 2007/46/EK irányelv 26. cikke alkalmazásában érvénytelennek tekintik a megfelelőségi bizonyítványokat, és megtiltják azon N kategóriájú új járművek nyilvántartásba vételét, értékesítését és forgalomba helyezését, amelyek nem felelnek meg a 29. sz. ENSZ-EGB-előírásnak.

9. cikk

A 661/2009/EK rendelet módosításai

(1) A 661/2009/EK rendelet I. melléklete e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul.

(2) A 661/2009/EK rendelet IV. mellékletének helyébe e rendelet III. mellékletének szövege lép.

10. cikk

A 2007/46/EK irányelv módosításai

A 2007/46/EK irányelv I., IV., VII., XI., XV. és XVI. melléklete e rendelet IV. mellékletének megfelelően módosul.

11. cikk

Az 1003/2010/EU rendelet módosításai

Az 1003/2010/EU rendelet II. melléklete e rendelet V. mellékletének megfelelően módosul.

12. cikk

A 109/2011/EU rendelet módosításai

(1) A 1. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"1. cikk

Alkalmazási kör

Ez a rendelet a 2007/46/EK irányelv II. mellékletében meghatározott N, illetve O kategóriájú járművekre, valamint az N, illetve O kategóriájú járművekhez tervezett, felcsapódó víz elleni védőrendszerekre alkalmazandó."

(2) A 109/2011/EU rendelet I. és IV. melléklete e rendelet VI. mellékletével összhangban módosul.

13. cikk

A 458/2011/EU rendelet módosításai

A 458/2011/EU rendelet I. melléklete e rendelet VII. mellékletének megfelelően módosul.

14. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. február 3-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER

(1) HL L 263., 2007.10.9., 1. o.

(2) HL L 200., 2009.7.31., 1. o.

(3) A Tanács 1971. július 26-i 71/320/EGK irányelve a gépjárművek és pótkocsijaik egyes kategóriáinak fékberendezéseire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 202., 1971.9.6., 37. o.).

(4) HL L 185., 2012.7.13., 24. o.

(5) HL L 304., 2010.11.20., 21. o.

(6) A Bizottság 2010. március 9-i 2010/19/EU irányelve a 91/226/EGK tanácsi irányelvnek és a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a gépjárművek és pótkocsijaik egyes kategóriáinak a felcsapódó víz elleni védelme területén a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítás céljából történő módosításáról (HL L 72., 2010.3.20., 17. o.).

(7) A Bizottság 2010. november 8-i 1003/2010/EU rendelete a gépjárművek és pótkocsijaik hátsó rendszámtáblái felszerelésének helyére és rögzítésének módjára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról, továbbá a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról (HL L 291., 2010.11.9., 22. o.).

(8) A Bizottság 2011. január 27-i 109/2011/EU rendelete a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gépjárművek és pótkocsijaik egyes kategóriáira a felcsapódó víz elleni védőrendszerekkel összefüggésben vonatkozó típus-jóváhagyási előírások tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 34., 2011.2.9., 2. o.).

(9) A Bizottság 2011. május 12-i 458/2011/EU rendelete a gépjárműveknek és pótkocsijaiknak a gumiabroncsaik felszerelése tekintetében történő típusjóváhagyásáról, valamint a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló 661/2009/EK rendelet végrehajtásáról (HL L 124., 2011.5.13., 11. o.).

(10) HL L 310., 2010.11.26., 18. o.

I. MELLÉKLET

A járműveknek, alkatrészeknek vagy önálló műszaki egységeknek a 661/2009/EK rendeletet végrehajtó, az ENSZ-EGB-előírások által érintett területeken követelményeket meghatározó intézkedések tekintetében történő típusjóváhagyására vonatkozó adminisztratív rendelkezések

I. RÉSZ

Adatközlőlap

MINTA

... sz. adatközlő lap a gépjárműnek egy rendszer/alkatrész/önálló műszaki egység (1) tekintetében történő EK-típusjóváhagyásához; készült a ...-t érintő ... sz. ENSZ-EGB-előírás figyelembevételével és a 2007/46/EK irányelv I. melléklete szerinti tételszámozás alapján, illetve formáját követve (1)

A következő adatokat - szükség szerint - három példányban, tartalomjegyzékkel együtt kell benyújtani. A rajzokat megfelelő méretarányban, kellő részletességgel, A4-es formátumban vagy A4-es formátumra összehajtogatva kell beadni. Amennyiben vannak fényképek, azoknak megfelelően részleteseknek kell lenniük.

Ha az ezen az adatközlő lapon említett rendszerek, alkatrészek vagy önálló műszaki egységek elektronikus vezérléssel működnek, ezek teljesítményére vonatkozóan is kell adatokat szolgáltatni.

0. ÁLTALÁNOS RÉSZ

0.1. Gyártmány (a gyártó kereskedelmi neve):

0.2. Típus:

0.2.1. Kereskedelmi név (ha van):

0.3. Típusazonosító ismertetőjelek, amennyiben azok fel vannak tüntetve a járművön/alkatrészen/önálló műszaki egységen (1) (2):

0.3.1. A jelölés elhelyezése:

0.4. A jármű kategóriája (3):

0.5. A gyártó vállalat neve és címe:

0.8. Az összeszerelő üzem(ek) neve és címe:

0.9. A gyártó képviselőjének (ha van) neve és címe:

1. ÁLTALÁNOS SZERKEZETI JELLEMZŐK

1.1. Egy reprezentatív járműről/alkatrészről/önálló műszaki egységről készített fényképek és/vagy rajzok (1):

Valamennyi alábbi, járművel, alkatrésszel és önálló műszaki egységgel kapcsolatos tételt és információt a műszaki szolgálattal és a kérelem tárgyát képező EK-típusjóváhagyás odaítéléséért felelős hatósággal egyetértésben kell rendelkezésre bocsátani. Ennek alapjául szolgálhat egy adatközlőlap-minta, amennyiben ilyet a(z) ... sz. ENSZ-EGB-előírás tartalmaz, egyébként lehetőség szerint a 2007/46/EK irányelv I. melléklete szerinti tételszámozást kell alapul venni (azaz a járművek, alkatrészek és önálló műszaki egységek EK-típusjóváhagyására felhasznált adatok teljes jegyzékét) és meg kell adni a(z) ... sz. ENSZ-EGB-előírás szerinti jóváhagyáshoz szükséges minden további információt vagy részletet.

Magyarázó megjegyzések

2. RÉSZ

EK-típusbizonyítvány

MINTA

Méret: A4 (210 × 297 mm)

EK-TÍPUSBIZONYÍTVÁNY

(A KERETIRÁNYELV 20. CIKKÉNEK MEGFELELŐEN)

Értesítés egy járműtípus:

SZÖVEG HIÁNYZIK

tekintettel a legutóbb az (EU) .../... rendelettel módosított 661/2009/EK rendeletre.

Az EK-típusjóváhagyás száma:

A meghosszabbítás indoka:

I. SZAKASZ

0.1. Gyártmány (a gyártó kereskedelmi neve):

0.2. Típus:

0.2.1. Kereskedelmi név (ha van):

0.3. Típusazonosító ismertetőjelek, amennyiben azok fel vannak tüntetve a járművön/alkatrészen/önálló műszaki egységen (2) (3):

0.3.1. A jelölés elhelyezése:

0.4. Járműkategória (4):

0.5. A gyártó neve és címe:

0.8. Az összeszerelő üzem(ek) neve és címe:

0.9. A gyártó képviselőjének (ha van) neve és címe:

II. SZAKASZ

1. Kiegészítő információk: lásd a Kiegészítést.

2. A vizsgálatok elvégzéséért felelős műszaki szolgálat:

3. A vizsgálati jegyzőkönyv kelte:

4. A vizsgálati jegyzőkönyv száma:

5. Megjegyzések (ha szükséges): lásd a Kiegészítést.

6. Hely:

7. Dátum:

8. Aláírás:

Csatolva:

- Információs csomag

- Vizsgálati jegyzőkönyv

- Az alkalmazandó ENSZ-EGB-előírás releváns mintájának megfelelő kitöltött jóváhagyási értesítőt, amelyben nem szükséges feltüntetni az ENSZ-EGB-előírás szerinti jóváhagyást vagy meghosszabbítást, illetve az ENSZ-EGB-jóváhagyási számot

Figyelem: Ha ezt a mintát a 2007/46/EK irányelv 20. cikke szerinti típusjóváhagyáshoz használják, nem tüntethető fel rajta az "EK-jármű-típusbizonyítvány" felirat, kivéve a 20. cikkben említett esetet, amikor a Bizottság a tagállamnak engedélyezte a keretirányelvnek megfelelő típusjóváhagyás odaítélését.

Kiegészítés

a ... számú EK-típusbizonyítványhoz

1. A 2007/46/EK irányelv 20. cikkének ("Mentesség az új technológiák és koncepciók számára") megfelelő jóváhagyási eljárást a Bizottság engedélyzte: igen/nem (5)

2. A 661/2009/EK rendelet ezen EK-típusjóváhagyás alapját képező végrehajtási intézkedése: a(z) ... -ra/re vonatkozó ... sz. ENSZ-EGB-előírás

3. Alkatrészek és önálló műszaki egységek esetében: példa az alkatrész vagy önálló műszaki egység által viselt típus-jóváhagyási jelre:

4. Az EK-típusjóváhagyás érvényességi ideje (ÉÉÉÉ/HH/NN):

5. Megjegyzések:

3. RÉSZ

EK-típusbizonyítvány

MINTA

Méret: A4 (210 × 297 mm)

EK-TÍPUSBIZONYÍTVÁNY

Értesítés egy járműtípus:

SZÖVEG HIÁNYZIK

tekintettel a legutóbb az (EU) .../... rendelettel módosított 661/2009/EK rendeletre.

Az EK-típusjóváhagyás száma:

A meghosszabbítás indoka:

I. SZAKASZ

0.1. Gyártmány (a gyártó kereskedelmi neve):

0.2. Típus:

0.2.1. Kereskedelmi név (ha van):

0,3. Típusazonosító ismertetőjelek, amennyiben azok fel vannak tüntetve a járművön/alkatrészen/önálló műszaki egységen (6) (7):

0.3.1. A jelölés elhelyezése.

0.4. Járműkategória (8):

0.5. A gyártó neve és címe:

0.8. Az összeszerelő üzem(ek) neve és címe:

0.9. A gyártó képviselőjének (ha van) neve és címe:

II. SZAKASZ

1. Kiegészítő információk: lásd a Kiegészítést.

2. A vizsgálatok elvégzéséért felelős műszaki szolgálat:

3. A vizsgálati jegyzőkönyv kelte:

4. A vizsgálati jegyzőkönyv száma:

5. Megjegyzések (ha szükséges): lásd a Kiegészítést.

6. Hely:

7. Dátum:

8. Aláírás:

Csatolva:

- Információs csomag

- Vizsgálati jegyzőkönyv

- Az alkalmazandó ENSZ-EGB-előírás releváns mintájának megfelelő kitöltött jóváhagyási értesítő, amelyben nem szükséges feltüntetni az ENSZ-EGB-előírás szerinti jóváhagyást vagy meghosszabbítást, illetve az ENSZ-EGB-jóváhagyási számot.

Kiegészítés

a ... számú EK-típusbizonyítványhoz

1. ENSZ-EGB-előírás alapján EK-típusjóváhagyással rendelkező alkatrészek vagy önálló műszaki egységek használata: igen/nem (9)

2. A 2007/46/EK irányelv 11. cikkének (1) bekezdése és 41. cikkének (6) bekezdése szerinti jóváhagyási eljárás (saját vizsgálat): igen/nem (9)

3. A 2007/46/EK irányelv 11. cikkének (4) bekezdése szerinti jóváhagyási eljárás (virtuális vizsgálat): igen/nem (9)

4. Alkatrészek és önálló műszaki egységek esetében: példa az alkatrész vagy önálló műszaki egység által viselt típus-jóváhagyási jelre:

5. Megjegyzések:

(1) A nem kívánt rész törlendő.

(1) Amennyiben egy alkatrészre (pl. komponensre vagy önálló műszaki egységre) a típusjóváhagyást megadták, az alkatrész leírása helyettesíthető a jóváhagyásra történő hivatkozással. Ugyancsak nincs szükség az alkatrész leírására, ha annak szerkezete a csatolt ábrákból és rajzokból világosan látható. Azoknál a pontoknál, amelyek rajzok vagy fényképek csatolását írják elő, meg kell adni a csatolt dokumentumok számát.

(2) Ha a típusazonosító jel olyan karaktereket is tartalmaz, amelyek az ezen adatközlő lapon megjelölt jármű, alkatrész vagy önálló műszaki egység leírása szempontjából nem lényegesek, ezeket a karaktereket a dokumentációban kérdőjellel (?) kell helyettesíteni (pl. ABC??123??).

(3) A 2007/46/EK irányelv II. mellékletének A. szakaszában szereplő meghatározás szerint.

(2) A nem kívánt rész törlendő.

(3) Ha a típusazonosító jel olyan karaktereket is tartalmaz, amelyek az ezen adatközlő lapon megjelölt jármű, alkatrész vagy önálló műszaki egység leírása szempontjából nem lényegesek, ezeket a karaktereket a dokumentációban kérdőjellel (?) kell helyettesíteni (pl. ABC??123??).

(4) A 2007/46/EK irányelv II. mellékletének A. szakaszában szereplő meghatározás szerint.

(5) A nem kívánt rész törlendő.

(6) A nem kívánt rész törlendő.

(7) Ha a típusazonosító jel olyan karaktereket is tartalmaz, amelyek az ezen adatközlő lapon megjelölt jármű, alkatrész vagy önálló műszaki egység leírása szempontjából nem lényegesek, ezeket a karaktereket a dokumentációban kérdőjellel (?) kell helyettesíteni (pl. ABC??123??).

(8) A 2007/46/EK irányelv II. mellékletének A. szakaszában szereplő meghatározás szerint.

(9) A nem kívánt rész törlendő.

II. MELLÉKLET

A 661/2009/EK rendelet alkalmazási körének módosítása

A 661/2009/EK rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

1. "A felcsapódó víz elleni védelem" sor helyébe a következő szöveg lép:

„A felcsapódó víz elleni védelemXXXXXXX”

2. a felsorolás vége a következő sorral egészül ki:

„Elektromos biztonságXXXXXX”

III. MELLÉKLET

A 661/2009/EK rendelet módosításai

IV. MELLÉKLET

A kötelezően alkalmazandó ENSZ-EGB-előírások listája

Az előírás számaTárgyA HL-ben közzétett módosítássorozatHL-hivatkozásAz ENSZ-EGB-előírások által érintett terület
1.Aszimmetrikus tompított fényt, távolsági fényt vagy mindkettőt kibocsátó, R2 és/vagy HS1 kategóriájú izzólámpával felszerelt fényszórók02. módosítássorozatHL L 177., 2010.7.10., 1. o.M, N (a)
3.Gépjárművekre felszerelt fényvisszaverő eszközökA 02. módosítássorozat 12. kiegészítéseHL L 323., 2011.12.6., 1. o.M, N, O
4.Gépjárművek és pótkocsijaik hátsó rendszámtábláinak megvilágításaAz előírás eredeti változatának 15. kiegészítéseHL L 4., 2012.1.7., 7. o.M, N, O
6.Gépjárművek és pótkocsijaik irányjelző lámpáiA 01. módosítássorozat 25. kiegészítéseHL L 213., 2014.7.18., 1. o.M, N, O
7.Gépjárművek és pótkocsijaik első és hátsó (oldalsó) helyzetjelző lámpái, féklámpái és méretjelző lámpáiA 02. módosítássorozat 23. kiegészítéseHL L 285., 2014.9.30., 1. o.M, N, O
8.Gépjárművek fényszórói (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 és/vagy H11)05. módosítássorozat az 1. felülvizsgálat 4. helyesbítéseHL L 177., 2010.7.10., 71. o.M, N (a)
10.Elektromágneses összeférhetőségA 04. módosítássorozat 1. kiegészítéseHL L 254., 2012.9.20., 1. o.M, N, O
11.Ajtózárak és ajtórögzítő elemekA 03. módosítássorozat 2. kiegészítéseHL L 120., 2010.5.13., 1. o.M1, N1
12.Ütközés esetén a vezető kormányszerkezettel szembeni védelmeA 04. módosítássorozat 1. kiegészítéseHL L 89., 2013.3.27., 1. o.M1, N1
13.Járművek és pótkocsik fékezéseA 11. módosítássorozat 3. kiegészítéseHL L 297., 2010.11.13., 183. o.M2, M3, N, O (b)
13-H.Személygépkocsik fékezéseAz előírás eredeti változatának 9. kiegészítéseHL L 230., 2010.8.31., 1. o.M1, N1 (c)
14.A biztonsági öv rögzítési pontjai, ISOFIX rögzítési rendszerek és ISOFIX felső hevederrögzítési pontokA 07. módosítássorozat 1. kiegészítéseHL L 109., 2011.4.28., 1. o.M, N
16.Biztonsági övek, utasbiztonsági rendszerek, gyermek-utasbiztonsági rendszerek és ISOFIX gyermek-utasbiztonsági rendszerekA 06. módosítássorozat 1. kiegészítéseHL L 233., 2011.9.9., 1. o.M, N (d)
17.Ülések, azok rögzítései és fejtámlák08. módosítássorozatHL L 230., 2010.8.31., 81. o.M, N
18.Gépjárművek jogosulatlan használat elleni védelmeA 03. módosítássorozat 2. kiegészítéseHL L 120., 2010.5.13., 29. o.M2, M3, N2, N3
19.Gépjárművek első ködfényszóróiA 04. módosítássorozat 6. kiegészítéseHL L 250., 2014.8.22., 1. o.M, N
20.Gépjárművek aszimmetrikus tompított fényt, távolsági fényt vagy mindkettőt kibocsátó, halogénizzókkal (H4 lámpákkal) felszerelt fényszórói03. módosítássorozatHL L 177., 2010.7.10., 170. o.M, N (a)
21.Belső berendezésekA 01. módosítássorozat 3. kiegészítéseHL L 188., 2008.7.16., 32. o.M1
23.Gépjárművek és pótkocsijaik tolatólámpáiAz előírás eredeti változatának 19. kiegészítéseHL L 237., 2014.8.8., 1. o.M, N, O
25.A jármű ülésével egybeépített vagy különálló fejtámlák (fejtámaszok)04. módosítássorozat az 1. felülvizsgálat 2. helyesbítéseHL L 215., 2010.8.14., 1. o.M1
26.Kiálló részekA 03. módosítássorozat 1. kiegészítéseHL L 215., 2010.8.14., 27. o.M1
28.Akusztikai figyelmeztető berendezések és hangjelzésekAz előírás eredeti változatának 3. kiegészítéseHL L 323., 2011.12.6., 33. o.M, N
29.A haszongépjárművek vezetőfülkéjében ülő személyek védelme03. módosítássorozatHL L 304., 2010.11.20., 21. o.N
30.Gépjárművek és pótkocsijaik gumiabroncsai (C1 osztály)A 02. módosítássorozat 16. kiegészítéseHL L 307., 2011.11.23., 1. o.M, N, O
31.Gépjárművek európai aszimmetrikus tompított fényt, távolsági fényt vagy mindkettőt kibocsátó, sajtolt burás fényszóróiA 02. módosítássorozat 7. kiegészítéseHL L 185., 2010.7.17., 15. o.M, N
34.Tűzveszély elleni védelem (folyékonytüzelőanyag-tartályok)A 02. módosítássorozat 3. kiegészítéseHL L 109., 2011.4.28., 55. o.M, N, O (e)
37.Gépjárművek és pótkocsijaik jóváhagyott lámpaegységeibe való izzólámpákA 03. módosítássorozat 42. kiegészítéseHL L 213., 2014.7.18., 36. o.M, N, O
38.Gépjárművek és pótkocsijaik hátsó ködlámpáiAz előírás eredeti változatának 15. kiegészítéseHL L 4., 2012.1.20., 7. o.M, N, O
39.Sebességmérő berendezés és annak beépítéseAz előírás eredeti változatának 5. kiegészítéseHL L 120., 2010.5.13., 40. o.M, N
43.Biztonsági üvegezésre alkalmas anyagokA 01. módosítássorozat 2. kiegészítéseHL L 42., 2014.2.12., 1. o.M, N, O
44.Gépjárművekben utazó gyermek utasok rögzítőeszközei (»gyermekbiztonsági rendszerek«)A 04. módosítássorozat a 2. felülvizsgálatának 4. helyesbítéseHL L 233., 2011.9.9., 95. o.M, N
46.Közvetett látást biztosító eszközök és beépítésükA 04. módosítássorozat 1. kiegészítéseHL L 237., 2014.8.8., 24. o.M, N
48.Világító és fényjelző berendezések gépjárművekre történő felszerelése05. módosítássorozatHL L 323., 2011.12.6., 46. o.M, N, O
54.Haszongépjárművek és pótkocsijaik gumiabroncsai (C2 és C3 osztály)Az előírás eredeti változatának 17. kiegészítéseHL L 307., 2011.11.23., 2. o.M, N, O
55.Járműszerelvények mechanikus csatlakozó-alkatrészeiA 01. módosítássorozat 1. kiegészítéseHL L 227., 2010.8.28., 1. o.M, N, O (f)
58.Hátsó ráfutásgátlók és beépítésük; hátsó ráfutás elleni védelemA 02. módosítássorozat 3. kiegészítéseHL L 89., 2013.3.27., 34. o.N2, N3, O3, O4
61.Haszongépjárművek vezetőfülkéjének a hátfal síkja előtti kiálló részeiAz előírás eredeti változatának 1. kiegészítéseHL L 164., 2010.6.30., 1. o.N
64.Ideiglenes használatra szánt tartalékegység, defekttűrő gumiabroncsok/rendszer és abroncsnyomás-ellenőrző rendszerA 02. módosítássorozat 1. helyesbítéseHL L 310., 2010.11.26., 18. o.M1, N1
66.Nagy személyszállító járművek felépítményének szilárdsága02. módosítássorozatHL L 84., 2011.3.30., 1. o.M2, M3
67.PB-gázt használó gépjárművekA 01. módosítássorozat 7. kiegészítéseHL L 72., 2008.3.14., 1. o.M, N
73.Tehergépjárművek oldalsó aláfutásgátlója01. módosítássorozatHL L 122., 2012.5.8., 1. o.N2, N3, O3, O4
77.Gépjárművek parkolólámpáiAz előírás eredeti változatának 14. kiegészítéseHL L 4., 2012.1.21., 7. o.M, N
79.KormányberendezésA 01. módosítássorozat 3. kiegészítése helyesbítésHL L 137., 2008.5.27., 25. o.M, N, O
80.Nagy személyszállító gépjárművek üléseiAz előírás 03. módosítássorozataHL L 226., 2013.8.24., 20. o.M2, M3
87.Gépjárművek nappali menetjelző lámpáiAz előírás eredeti változatának 15. kiegészítéseHL L 4., 2012.1.24., 7. o.M, N
89.Sebességkorlátozó készülékekAz előírás eredeti változatának 2. kiegészítéseHL L 4., 2012.1.25., 7. o.M, N (g)
90.Gépjárművek és pótkocsijaik csere-fékbetétrészegységei és dobfékbetétjei02. módosítássorozatHL L 185., 2012.7.13., 24. o.M, N, O
91.A gépjárművekre és pótkocsijaikra felszerelt oldalsó helyzetjelző lámpákAz előírás eredeti változatának 13. kiegészítéseHL L 4., 2012.1.27., 7. o.M, N, O
93.Elülső aláfutásgátló berendezések és azok beépítése; elülső aláfutás elleni védelemAz előírás eredeti változataHL L 185., 2010.7.17., 56. o.N2, N3
94.Utasok védelme frontális ütközés eseténA 02. módosítássorozat 2. kiegészítéseHL L 254., 2012.9.20., 77. o.M1
95.Utasok védelme oldalirányú ütközés eseténA 02. módosítássorozat 1. kiegészítése HelyesbítésHL L 313., 2007.11.30., 1. o.M1, N1
97.Jármű-riasztórendszerekA 01. módosítássorozat 6. kiegészítéseHL L 122., 2012.5.8., 19. o.M1, N1
98.Gázkisüléses fényforrással ellátott gépjárműfényszórókA 01. módosítássorozat 4. kiegészítéseHL L 176., 2014.6.14., 64. o.M, N
99.Gépjárművek jóváhagyott gázkisüléses lámpaegységeiben használatos gázkisüléses fényforrásokAz előírás eredeti változatának 9. kiegészítéseHL L 285., 2014.9.30., 35. o.M, N
100.Elektromos biztonság01. módosítássorozatHL L 57., 2011.3.2., 54. o.M, N
102.Rövid vonószerkezetek; jóváhagyott típusú rövid vonószerkezet felszereléseAz előírás eredeti változataHL L 351., 2008.12.30., 44. o.N2, N3, O3, O4
104.Fényvisszaverő jelzések (nehéz és hosszú járművek)Az eredeti változat 7. kiegészítéseHL L 75., 2014.3.14., 29. o.M2, M3, N, O2, O3, O4
105.Veszélyes anyagok szállítására szolgáló járművek05. módosítássorozatHL L 4., 2012.1.7., 30. o.N, O
107.M2 és M3 kategóriájú járművek03. módosítássorozatHL L 255., 2010.9.29.M2, M3
110.Nagy nyomású földgázzal (CNG) üzemelő rendszerek különleges alkatrészeiAz előírás eredeti változatának 9. kiegészítéseHL L 120., 2011.5.7., 1. o.M, N
112.Gépjárművek aszimmetrikus tompított fényt, távolsági fényt vagy mindkettőt kibocsátó, izzólámpákkal és/vagy LED-modulokkal felszerelt fényszóróiA 01. módosítássorozat 4. kiegészítéseHL L 250., 2014.8.22., 67. o.M, N
116.Gépjárművek jogosulatlan használat elleni védelmeAz előírás eredeti változatának 3. kiegészítéseHL L 45., 2012.2.16., 1. o.M1, N1
117.Gumiabroncsok gördülési zaja, nedves tapadása és gördülési ellenállása (C1, C2 és C3 osztály)A 02. módosítássorozat 3. helyesbítéseHL L 307., 2011.11.23., 3. o.M, N, O
118.Egyes gépjármű-kategóriák belső kialakításában használt anyagok égési tulajdonságaiAz előírás eredeti változataHL L 177., 2010.7.10., 263. o.M3
119.Kanyarkövető fényszórókA 01. módosítássorozat 3. kiegészítéseHL L 89., 2014.3.25., 101. o.M, N
121.Kézi működtetésű kezelőszervek, visszajelző lámpák és kijelzők elhelyezése és azonosításaAz előírás eredeti változatának 3. kiegészítéseHL L 177., 2010.7.10., 290. o.M, N
122.Járművek fűtési rendszereAz előírás eredeti változatának 1. kiegészítéseHL L 164., 2010.6.30., 231. o.M, N, O
123.Gépjárművek adaptív fényszórórendszereiAz előírás eredeti változatának 4. kiegészítéseHL L 222., 2010.8.24., 1. o.M, N
125.Menetirányú látómezőAz előírás eredeti változatának 2. kiegészítéseHL L 200., 2010.7.31., 38. o.M1
128.Világító diódás (LED) fényforrásAz előírás eredeti változatának 2. kiegészítéseHL L 162., 2014.5.29., 43. o.M, N, O

Megjegyzések a táblázathoz

Az ENSZ-EGB-előírások ezen táblázatban felsorolt átmeneti rendelkezései alkalmazandók, kivéve, ha e rendelet tekintetében külön alternatív időpontok kerülnek meghatározásra. A táblázat szerinti előírások későbbi módosításaival összhangban lévő előírásoknak való megfelelést szintén el kell fogadni.

Az ezen táblázatban felsorolt ENSZ-EGB-előírásokban meghatározott időpontok, amelyek a felülvizsgált 1958. évi megállapodás (A Tanács 1997. november 27-i határozata az Európai Közösségnek az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának a kerekes járművekre és az azokba szerelhető, illetve az azokon használható berendezésekre és tartozékokra vonatkozó egységes műszaki előírások elfogadásáról, valamint az ezen előírások alapján kibocsátott jóváhagyások kölcsönös elismerésének feltételeiről szóló megállapodásához (a felülvizsgált 1958. évi megállapodás) való csatlakozásáról (HL L 346., 1997.12.17., 78. o.)) részes feleinek a nyilvántartásba vétellel, az üzembe helyezéssel, a forgalomba hozatallal, az értékesítéssel és más hasonló rendelkezésekkel kapcsolatos kötelezettségeire vonatkoznak, kötelezően alkalmazandók a 2007/46/EK irányelv 26. és 28. cikkének alkalmazásában, kivéve, ha a 661/2009 rendelet tekintetében külön alternatív időpontok kerültek meghatározásra, mert akkor ezeket kell alkalmazni.

Egyes esetekben az ezen táblázatban felsorolt ENSZ-EGB-előírások átmeneti rendelkezései úgy rendelkeznek, hogy egy adott időponttól kezdve a felülvizsgált 1958. évi megállapodásnak az adott ENSZ-EGB-előírás bizonyos módosítássorozatát alkalmazó részes felei számára a nemzeti vagy regionális típusjóváhagyás tekintetében nem kötelező, illetve elutasítható az előző módosítássorozatok vagy a hasonló szándékú és jelentésű szövegezés szerint jóváhagyott típus elfogadása. Az ilyen rendelkezés kötelezi a nemzeti hatóságokat arra, hogy a 2007/46/EK irányelv 26. cikkének alkalmazásában ne tekintsék többé érvényesnek a megfelelőségi nyilatkozatokat, kivéve, ha a 661/2009 rendelet tekintetében külön alternatív időpontok kerültek meghatározásra, mert akkor ezeket kell alkalmazni.

(a) Az 1., 8. és 20. sz. ENSZ-EGB-előírások az új járművek EK-típusjóváhagyására nem vonatkoznak.

(b) A 661/2009/EK rendelet 12. cikke (1) és (2) bekezdésének megfelelően elektronikus stabilitásszabályozó rendszer beszerelése kötelező. Ezért az új járműtípusok EK-típusjóváhagyására, valamint az új járművek nyilvántartásba vételére, értékesítésére és forgalomba helyezésére a 13. sz. ENSZ-EGB-előírás 21. mellékletének alkalmazása kötelező. Ugyanakkor az említett ENSZ-EGB-előírás szerinti időpontok helyett az e rendelet 13. cikkének (1), (4) és (5) bekezdésében, valamint V. mellékletében említett, az elektronikus stabilitásszabályozó rendszerre vonatkozó végrehajtási időpontok alkalmazandók.

(c) A 661/2009/EK rendelet 12. cikke (1) bekezdésének megfelelően elektronikus stabilitásszabályozó rendszer beszerelése kötelező. Ezért az új járműtípusok EK-típusjóváhagyására, valamint az új járművek nyilvántartásba vételére, értékesítésére és forgalomba helyezésére a 13-H. sz. ENSZ-EGB-előírás 9. melléklete A. részének alkalmazása kötelező. Ugyanakkor az említett ENSZ-EGB-előírás szerinti időpontok helyett az e rendelet 13. cikkének (1) és (5) bekezdésében említett, az elektronikus stabilitásszabályozó rendszerre vonatkozó végrehajtási időpontok alkalmazandók.

(d) S-típusú vagy hámrendszerű biztonsági övvel felszerelt vezetőülés esetében a biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető jelzés nem kötelező.

(e) A 34. sz. ENSZ-EGB-előírás II. részének nem kötelező megfelelni.

(f) Amennyiben a járműgyártó nyilatkozata szerint egy jármű teher vontatására alkalmas (a 2007/46/EK irányelv I. mellékletének 2.11.5. pontja), a járműre szerelt mechanikus csatlakozó-alkatrész nem takarhatja el (részlegesen sem) a világítóelemeket (pl. a hátsó ködlámpát) vagy a hátsó rendszámtábla felszerelésének helyét és rögzítőeszközét, hacsak a felszerelt mechanikai csatlakozó-alkatrész nem távolítható el vagy helyezhető át szerszámok - például leválasztó karok - nélkül.

(g) Csak sebességkorlátozó készülékekre és ezeknek az M2, M3, N2 és N3 kategóriájú járművekbe való beszerelésére vonatkozik.

Függelék

Az e rendelettel hatályon kívül helyezett irányelvek szerint odaítélt típusjóváhagyások érvényessége és meghosszabbítása

E rendelet 13. cikke (14) bekezdésének megfelelően a járművekre, alkatrészekre és önálló műszaki egységekre az alább felsorolt irányelvekkel összhangban kiadott EK-típusbizonyítványok használhatók a vonatkozó ENSZ-EGB-előírásoknak való megfelelés igazolására.

Az előírás számaTárgyVonatkozó irányelvHL-hivatkozásAlkalmazási terület
10.Elektromágneses összeférhetőség72/245/EGK irányelvHL L 152., 1972.7.6., 15. o.M, N, O, alkatrész, önálló műszaki egység (a)
11.Ajtózárak és ajtórögzítő elemek70/387/EGK irányelvHL L 176., 1970.8.10., 5. o.M1, N1 (b)
12.Ütközés esetén a vezető kormányszerkezettel szembeni védelme74/297/EGK irányelvHL L 165., 1974.6.20., 16. o.M1, N1 (a)
14.A biztonsági öv rögzítési pontjai, ISOFIX rögzítési rendszerek és ISOFIX felső hevederrögzítési pontok76/115/EGK irányelvHL L 24., 1976.1.30., 6. o.M (c)
18.Gépjárművek jogosulatlan használat elleni védelme74/61/EGK irányelvHL L 38., 1974.2.11., 22. o.M2, M3, N2, N3, alkatrész, önálló műszaki egység
21.Belső berendezések74/60/EGK irányelvHL L 38., 1974.2.11., 2. o.M1
26.Kiálló részek74/483/EGK irányelvHL L 266., 1974.10.2., 4. o.M1, önálló műszaki egység (d)
28.Akusztikai figyelmeztető berendezések és hangjelzések70/388/EGK irányelvHL L 176., 1970.8.10., 12. o.M, N, alkatrész
30.Gépjárművek és pótkocsijaik gumiabroncsai (C1 osztály)92/23/EGK irányelvHL L 129., 1992.5.14., 95. o.alkatrész (e)
34.Tűzveszély elleni védelem (folyékonytüzelőanyag-tartályok)70/221/EGK irányelvHL L 76., 1970.4.6., 23. o.M, N, O (f)
39.Sebességmérő berendezés és annak beépítése75/443/EGK irányelvHL L 196., 1975.7.26., 1. o.M, N (g)
43.Biztonsági üvegezésre alkalmas anyagok92/22/EGK irányelvHL L 129., 1992.5.14., 11. o.M, N, O, alkatrész
46.Közvetett látást biztosító eszközök és beépítésük2003/97/EK irányelvHL L 25., 2004.1.29., 1. o.M, N, alkatrész
48.Világító és fényjelző berendezések gépjárművekre történő felszerelése76/756/EGK irányelvHL L 262., 1976.9.27., 1. o.M, N, O
55.Járműszerelvények mechanikus csatlakozó-alkatrészei94/20/EK irányelvHL L 195., 1994.7.29., 1. o.M, N, O, alkatrész
58.Hátsó ráfutásgátlók és beépítésük; hátsó ráfutás elleni védelem70/221/EGK irányelvHL L 76., 1970.4.6., 23. o.M, N, O, önálló műszaki egység
61.Haszongépjárművek vezetőfülkéjének a hátfal síkja előtti kiálló részei92/114/EGK irányelvHL L 409., 1992.12.31., 17. o.N
73.Tehergépjárművek oldalsó aláfutásgátlója89/297/EGK irányelvHL L 124., 1989.5.5., 1. o.N2, N3, O3, O4
79.Kormányberendezés70/311/EGK irányelvHL L 133., 1970.6.18., 10. o.M, N, O (h)
89.Sebességkorlátozó készülékek92/24/EGK irányelvHL L 129., 1992.5.14., 154. o.M2, M3, N2, N3, önálló műszaki egység
90.Gépjárművek és pótkocsijaik csere-fékbetétrészegységei és dobfékbetétjei71/320/EGK irányelvHL L 202., 1971.9.6., 37. o.önálló műszaki egység (i)
93.Elülső aláfutásgátló berendezések és azok beépítése; elülső aláfutás elleni védelem2000/40/EK irányelvHL L 203., 2000.8.10., 9. o.N2, N3, önálló műszaki egység
97.Jármű-riasztórendszerek74/61/EGK irányelvHL L 38., 1974.2.11., 22. o.M1,N1, alkatrész, önálló műszaki egység
116.Gépjárművek jogosulatlan használat elleni védelme74/61/EGK irányelvHL L 38., 1974.2.11., 22. o.M1, N1, alkatrész, önálló műszaki egység
118.Egyes gépjármű-kategóriák belső kialakításában használt anyagok égési tulajdonságai95/28/EK irányelvHL L 281., 1995.11.23., 1. o.M3, alkatrész
122.Járművek fűtési rendszere2001/56/EK irányelvHL L 292., 2001.11.9., 21. o.M, N, O, alkatrész
125.Menetirányú látómező77/649/EGK irányelvHL L 267., 1977.10.19., 1. o.M1

Megjegyzések a táblázathoz

(a) Nem alkalmazandó elektromos meghajtással ellátott járműtípusok esetében.

(b) Nem alkalmazandó olyan járműtípusok esetében, amelyeknél módosítottak a jármű kialakításán és/vagy hátsó ajtót és/vagy tolóajtót szereltek fel.

(c) Csak különleges célra átalakított, M1 kategóriájú, 2,0 tonna megengedhető legnagyobb megrakott tömeget meg nem haladó járművekre alkalmazandó - a lakóautók kivételével -, valamint az M2 és M3. kategóriájú járművekre.

(d) Nem alkalmazandó önálló műszaki egységnek tekinthető rádióvevő és -adó antennák esetében.

(e) Csak a 2014. november 1-jén, az előtt vagy az után gyártott C1 osztályú gumiabroncsokra alkalmazandó, amelyeket 2014. november 1-je után kívánnak értékesíteni vagy üzembe helyezni, és amelyeket a méretmegjelölésen belül »Z« betűkóddal azonosítanak.

(f) Nem vonatkozik a 34. sz. ENSZ-EGB-előírás II. részére.

(g) Lásd a 130/2012/EK rendelet 4. cikkét (A Bizottság 2012. február 15-i 130/2012/EU rendelete az egyes gépjárművekre a járműbe való bejutás és a manőverezőképesség tekintetében vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról, továbbá a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról (HL L 43., 2012.2.16., 6. o.)).

(h) Nem alkalmazandó összetett elektronikus járművezérlő rendszereket magában foglaló kormányberendezéssel ellátott járműtípusok esetében.

(i) Az (EU) 2015/166 rendelet rendelkezéseinek sérelme nélkül, illetve nem alkalmazandó féktárcsákra és fékdobokra.

IV. MELLÉKLET

A 2007/46/EK irányelv módosításai

A 2007/46/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. Az I. melléklet a következőképpen módosul:

a) a cím helyébe az alábbi szöveg lép:

"A járművek, alkatrészek és önálló műszaki egységek EK-típusjóváhagyására vonatkozó adatok teljes jegyzéke (a)" ;

b) Az 0.3. pont helyébe a következő szöveg lép: ;

"0.3. Típusazonosító ismertetőjelek, amennyiben azok fel vannak tüntetve a járművön/alkatrészen/önálló műszaki egységen (1) (b):"

c) a 1. és az 1.1. pont helyébe a következő szöveg lép: "1. ÁLTALÁNOS SZERKEZETI JELLEMZŐK

1.1. Egy reprezentatív járműről/alkatrészről/önálló műszaki egységről készített fényképek és/vagy rajzok (1):"

2. A IV. melléklet I. része a következőképpen módosul:

a) a 6A tétel helyébe az alábbi szöveg lép:

„6AJárműbe való bejutás és manőverezőképesség (lépcsők, korlátok, kapaszkodók)661/2009/EK rendelet
130/2012/EU rendelet
XXXX”

b) a 17A tétel helyébe az alábbi szöveg lép:

„17AJárműbe való bejutás és manőverezőképesség (hátrameneti fokozat)661/2009/EK rendelet
130/2012/EU rendelet
XXXXXX”

c) a táblázat a következő 71-es tétellel egészül ki:

„71Vezetőfülke szilárdsága661/2009/EK rendelet
29. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXX”

d) a (15) magyarázó megjegyzés helyébe a következő szöveg lép:

"(15) A 661/2009/EK rendeletnek való megfelelés kötelező, ugyanakkor ennek a tételnek az alapján nem adható ki típusjóváhagyás, mivel az alábbi különálló tételek kombinációjára vonatkozik: 3A, 3B, 4A, 5A, 6A, 6B, 7A, 8A, 9A, 9B, 10A, 12A, 13A, 13B, 14A, 15A, 15B, 16A, 17A, 17B, 18A, 19A, 20A, 21A, 22A, 22B, 22C, 23A, 24A, 25A, 25B, 25C, 25D, 25E, 25F, 26A, 27A, 28A, 29A, 30A, 31A, 32A, 33A, 34A, 35A, 36A, 37A, 38A, 42A, 43A, 44A, 45A, 46A, 46B, 46C, 46D, 46E, 47A, 48A, 49A, 50A, 50B, 51A, 52A, 52B, 53A, 54A, 56A, 57A és 64-70."

e) A IV. melléklet I. része a következőképpen módosul:

i. az 1. táblázatban a 13A tétel helyébe a következő szöveg lép:

„13AGépjárművek jogosulatlan használat elleni védelme661/2009/EK rendelet
116. sz. ENSZ-EGB-előírás
A
A 116. sz. ENSZ-EGB-előírás 8.3.1.1.2. pontja helyett ugyanezen előírás 8.3.1.1.1. pontjának rendelkezései alkalmazhatók, függetlenül az erőátviteli rendszertől”

ii. az 1. táblázatban a 63-as tétel helyébe a következő szöveg lép:

„63Általános biztonság661/2009/EK rendeletLásd a IV. melléklet I. részében található, a korlátlan sorozatban gyártott járművek EK-típusjóváhagyására vonatkozó szabályozási aktusokkal kapcsolatos táblázat lábjegyzetét (15)”

iii. a 2. táblázatban a 13A tétel helyébe a következő szöveg lép:

„13AGépjárművek jogosulatlan használat elleni védelme661/2009/EK rendelet
116. sz. ENSZ-EGB-előírás
A
A 116. sz. ENSZ-EGB-előírás 8.3.1.1.2. pontja helyett ugyanezen előírás 8.3.1.1.1. pontjának rendelkezései alkalmazhatók, függetlenül az erőátviteli rendszertől”

iv. a 2. táblázatban a 63-as tétel helyébe a következő szöveg lép:

„63Általános biztonság661/2009/EK rendeletLásd a IV. melléklet I. részében található, a korlátlan sorozatban gyártott járművek EK-típusjóváhagyására vonatkozó szabályozási aktusokkal kapcsolatos táblázat lábjegyzetét (15)”

v. a 2. táblázat a következő 71-es tétellel egészül ki:

„71Vezetőfülke szilárdsága661/2009/EK rendelet
29. sz. ENSZ-EGB-előírás
C”

3. a VII. melléklet a következőképpen módosul:

a) a 2. szakasz a következő bekezdéssel egészül ki:

"A 661/2009/EK rendelet végrehajtási intézkedéseinek hatálya alá tartozó rendszerek, alkatrészek vagy önálló műszaki egységek típusjóváhagyása esetén a rendeletre alapvetően a 661/2009/EK rendelet 14. cikke (1) bekezdésének a)-e) pontja szerint elfogadott rendelet számával történik hivatkozás."

b) a 3. szakasz a következőképpen módosul:

i. az első bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"A legutóbbi módosító irányelv vagy rendelet száma, ideértve a típusjóváhagyásra vonatkozó végrehajtási aktusokat is, a következő francia bekezdések szerint. Ha azonban még nem létezik legutóbbi módosító irányelv vagy rendelet vagy vonatkozó végrehajtási aktus, akkor a 2. szakaszban említett számot a 3. szakaszban meg kell ismételni" ;

ii. a szöveg a harmadik francia bekezdés után a következő francia bekezdéssel egészül ki: ;

"- ez a 661/2009/EK rendelet végrehajtási intézkedéseit módosító legutóbbi rendeletet jelenti, amelynek a rendszer, az alkatrész vagy a műszaki egység megfelel,"

c) az 4.1. pont a következő tételekkel egészül ki: (2) A Bizottság 2010. november 9-i 1008/2010/EU rendelete egyes gépjárművek szélvédőtörlő és szélvédőmosó rendszereire vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról, továbbá a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról (HL L 292., 2010.11.10., 2. o.)." (3) A Bizottság 2011. január 11-i 19/2011/EU rendelete gépjárművek és pótkocsijaik hatóságilag előírt gyári adattáblájára és járműazonosító számára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról, továbbá a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról (HL L 8., 2011.1.12., 1. o.)." (4) A Bizottság 2012. március 21-i 249/2012/EU rendelete a 19/2011/EU rendeletnek a gépjárművek és pótkocsijaik hatóságilag előírt gyári adattáblájára vonatkozó típus-jóváhagyási követelmények tekintetében történő módosításáról (HL L 82., 2012.3.22., 1. o.).""

"c) az 1008/2010/EU bizottsági rendelet (2) (szélvédőtörlő és szélvédőmosó rendszerek) vonatkozásában:

e2*1008/2010*1008/2010*00003*00

d) a 249/2012/EU bizottsági rendelettel (3) módosított 19/2011/EU bizottsági rendelet (4) (előírt jelzések) vonatkozásában:

e2*19/2011*249/2012*0003*00

d) az 5. pont helyébe a következő szöveg lép:

"5. A VII. melléklet nem alkalmazandó a IV. mellékletben felsorolt ENSZ- EGB-előírások vonatkozásában, mivel a releváns számozási rendszerről az adott ENSZ-EGB-előírás rendelkezik. A VII. mellékletet ugyanakkor alkalmazni kell a 661/2009/EK rendelet szerint, ENSZ-EGB-előírások alapján odaítélt EK-típusjóváhagyásokra (tehát új technológiák jelenléte, EK-típusjóváhagyással rendelkező alkatrészek és önálló műszaki egységek, virtuális vizsgálat és saját vizsgálat). Ebben az esetben a következő számozási rendszert kell alkalmazni: Példák: e1*661/2009*13-HR-10-05*00001*00 (Németország ítélte oda a 13-H. sz. ENSZ-EGB-előírás alapján, a 10. módosítássorozat 5. kiegészítése, első jóváhagyás, nem lett meghosszabbítva) e25*661/2009*28R-00-03*0123*05 (Horvátország ítélte oda a 28. sz. ENSZ-EGB-előírás alapján, az eredeti módosítássorozat 3. kiegészítése, 123. jóváhagyás, 5. meghosszabbítás)"

1. szakasz: lásd mint fent

2. szakasz: »661/2009« (tehát az általános biztonsági rendelet)

3. szakasz: Az első rész az ENSZ-EGB-előírás száma, amelyet »R-« követ, a második rész a módosítássorozat száma vagy 00, ha az eredeti sorozatról van szó, amelyet »-« követ, és a harmadik rész a kiegészítés száma (adott esetben nullákkal kezdve) vagy 00, ha az adott sorozathoz nem tartozik kiegészítés.

4. szakasz: lásd mint fent

5. szakasz: lásd mint fent

e) a függelék 4. pontja a következő szöveggel egészül ki:

"4. Ez függelék nem alkalmazandó a IV. mellékletben felsorolt ENSZ- EGB-előírások vonatkozásában, mivel a jóváhagyási jelek releváns elrendezéséről az adott ENSZ-EGB-előírás rendelkezik. Ezt a függeléket ugyanakkor alkalmazni kell a 661/2009/EK rendelet szerint, ENSZ-EGB-előírások alapján az alkatrészek és önálló műszaki egységek tekintetében odaítélt típusjóváhagyásokra (új technológiákat tartalmazó alkatrészek vagy önálló műszaki egységek). Ebben az esetben a jóváhagyási jelek következő elrendezését kell alkalmazni:

A megkülönböztető típus-jóváhagyási jelnek meg kell felelnie a vonatkozó ENSZ-EGB-előírásban szereplő rendelkezésnek, mégpedig úgy, mintha hagyományos ENSZ-EGB-jóváhagyás keretében ítélték volna oda, ugyanakkor figyelembe kell venni a következőket:

Ha a rendelkezés egy körről és benne egy »E« betűről szól, akkor a kör helyett téglalapot kell használni. A téglalap magassága (a) eléri legalább az előírt átmérőt, szélessége pedig meghaladja ezt az értéket (vagyis > a). A nagy »E« helyett kis »e«-t kell használni, amelyet annak a tagállamnak a megkülönböztető száma követ, amelyik a típusjóváhagyást az alkatrészek és önálló műszaki egységek tekintetében odaítélte.

Példa:

(Németország ítélte oda a 28. sz. ENSZ-EGB-előírás alapján, eredeti sorozat, első jóváhagyás, új technológiákat tartalmazó, II. osztályú akusztikai figyelmeztető berendezések)"

4. A XI. melléklet a következőképpen módosul:

a) a 3. függelék 1A tétele helyébe a következő szöveg lép:

„1AZajszint540/2014/EU rendeletG + W9”

b) az 5. függelék 1A tétele helyébe a következő szöveg lép:

„1AZajszint540/2014/EU rendeletT + Z1”

c) a 6. függelékben a jelek magyarázata részben W8 magyarázata után a szöveg a következő magyarázattal egészül ki:

"W9 Minden további vizsgálat nélkül engedélyezett a kipufogórendszer hosszának módosítása, feltéve, hogy az ellennyomás a kipufogórendszerben hasonló marad."

5. A XV. mellékletben az 2. pont helyébe a következő szöveg lép: "2. Szabályozási aktusok és korlátozások listája

TárgySzabályozási aktus száma
4Hátsó rendszámtábla helye70/222/EGK irányelv
4AHátsó rendszámtáblák felszerelésének helye és rögzítésének módja661/2009/EK rendelet
1003/2010/EU rendelet
7Akusztikai figyelmeztetés70/388/EGK irányelv
7AAkusztikai figyelmeztető berendezések és hangjelzések661/2009/EK rendelet
28. sz. ENSZ-EGB-előírás
10Rádiózavar (elektromágneses összeférhetőség)72/245/EGK irányelv
10 AElektromágneses összeférhetőség661/2009/EK rendelet
10. sz. ENSZ-EGB-előírás
18Hatóságilag előírt táblák76/114/EGK irányelv
18AHatóságilag előírt gyári adattábla és járműazonosító szám661/2009/EK rendelet
19/2011/EU rendelet
20Világító- és fényjelző berendezések felszerelése76/756/EGK irányelv
20AVilágító- és fényjelző berendezések beépítése járművekbe661/2009/EK rendelet
48. sz. ENSZ-EGB-előírás
27Vonóhorog77/389/EGK irányelv
27AVontatóberendezés661/2009/EK rendelet
1005/2010/EU rendelet
33Kezelőszervek, ellenőrző és visszajelző lámpák jelölése78/316/EGK irányelv
33AKézi működtetésű kezelőszervek, visszajelző lámpák és kijelzők elhelyezése és azonosítása661/2009/EK rendelet
121. sz. ENSZ-EGB-előírás
34Jég-/páramentesítés78/317/EGK irányelv
34ASzélvédő-jégmentesítő és -párátlanító berendezések661/2009/EK rendelet
672/2010/EU rendelet
35Szélvédőmosó/-törlő78/318/EGK irányelv
35ASzélvédőtörlő és szélvédőmosó rendszerek661/2009/EK rendelet
1008/2010/EU rendelet
36Fűtési rendszerek2001/56/EK irányelv
Kivéve a VIII. mellékletnek az égéshő felhasználásával működő PB-fűtőberendezésekre és a PB-gázzal működő fűtési rendszerekre vonatkozó rendelkezéseit
36AFűtési rendszerek661/2009/EK rendelet
122. sz. ENSZ-EGB-előírás
Kivéve a 8. mellékletnek az égéshő felhasználásával működő PB-fűtőberendezésekre és a PB-gázzal működő fűtési rendszerekre vonatkozó rendelkezéseit
37Kerékdobok78/549/EGK irányelv
37AKerékdobok661/2009/EK rendelet
1009/2010/EU rendelet
44Tömegek és méretek (gépkocsik)92/21/EGK irányelv
44ATömegek és méretek661/2009/EK rendelet
1230/2012/EU rendelet
45Biztonsági üvegezés92/22/EGK irányelv
A III. mellékletben található rendelkezésekre korlátozva
45ABiztonsági üvegezésre alkalmas anyagok és azok járművekbe való beszerelése661/2009/EK rendelet
43. sz. ENSZ-EGB-előírás
A 21. mellékletben található rendelkezésekre korlátozva
46Gumiabroncsok92/23/EGK irányelv
46 AGumiabroncsok felszerelése661/2009/EK rendelet
458/2011/EU rendelet
48Tömegek és méretek (a 44. tétel alá tartozó járművektől eltérő járművek)97/27/EK irányelv
48 ATömegek és méretek661/2009/EK rendelet
1230/2012/EU rendelet
49Vezetőfülke kiálló részei92/114/EGK irányelv
49 AHaszongépjárművek vezetőfülkéjének a hátfal síkja előtti kiálló részei661/2009/EK rendelet
61. sz. ENSZ-EGB-előírás
50Kapcsolószerkezetek94/20/EK irányelv
Az V. mellékletben (a 8. ponttal bezárólag) és a VII. mellékletben található rendelkezésekre korlátozva
50AJárműszerelvények mechanikus csatlakozó-alkatrészei661/2009/EK rendelet
55. sz. ENSZ-EGB-előírás
Az 5. mellékletben (a 8. ponttal bezárólag) és a 7. mellékletben található rendelkezésekre korlátozva
61Légkondicionáló rendszer2006/40/EK irányelv”

6. A XVI. melléklet a következőképpen módosul:

a) az 1. pont helyébe a következő szöveg lép: "1. Szabályozási aktusok listája

TárgySzabályozási aktus száma
3Tüzelőanyag-tartályok/hátsó aláfutásgátlók70/221/EGK irányelv
3BHátsó ráfutásgátlók és beépítésük; hátsó ráfutás elleni védelem661/2009/EK rendelet
58. sz. ENSZ-EGB-előírás
6Ajtózárak és csuklópántok70/387/EGK irányelv
6AJárműbe való bejutás és manőverezőképesség661/2009/EK rendelet
130/2012/EU rendelet
6BAjtózárak és ajtórögzítő elemek661/2009/EK rendelet
11. sz. ENSZ-EGB-előírás
8Közvetett látást biztosító eszközök2003/97/EK irányelv
8AKözvetett látást biztosító eszközök és beépítésük661/2009/EK rendelet
46. sz. ENSZ-EGB-előírás
12Belső berendezések74/60/EGK irányelv
12 ABelső berendezések661/2009/EK rendelet
21. sz. ENSZ-EGB-előírás
16Kiálló részek74/483/EGK irányelv
16 AKiálló részek661/2009/EK rendelet
26. sz. ENSZ-EGB-előírás
20Világító- és fényjelző berendezések felszerelése76/756/EGK irányelv
20AVilágító- és fényjelző berendezések beépítése járművekbe661/2009/EK rendelet
48. sz. ENSZ-EGB-előírás
27Vonóhorog77/389/EGK irányelv
27AVontatóberendezés661/2009/EK rendelet
1005/2010/EU rendelet
32Menetirányú látótér77/649/EGK irányelv
32AMenetirányú látómező661/2009/EK rendelet
125. sz. ENSZ-EGB-előírás
35Szélvédőmosó/-törlő78/318/EGK irányelv
35 ASzélvédőtörlő és szélvédőmosó rendszerek661/2009/EK rendelet
1008/2010/EU rendelet
37Kerékdobok78/549/EGK irányelv
37AKerékdobok661/2009/EK rendelet
1009/2010/EU rendelet
42Oldalsó védelem89/297/EGK irányelv
42 ATehergépjárművek oldalsó aláfutásgátlója661/2009/EK rendelet
73. sz. ENSZ-EGB-előírás
48ATömegek és méretek661/2009/EK rendelet
1230/2012/EU rendelet
49Vezetőfülke kiálló részei92/114/EGK irányelv
49AHaszongépjárművek vezetőfülkéjének a hátfal síkja előtti kiálló részei661/2009/EK rendelet
61. sz. ENSZ-EGB-előírás
50Kapcsolószerkezetek94/20/EK irányelv
50 AJárműszerelvények mechanikus csatlakozó-alkatrészei661/2009/EK rendelet
55. sz. ENSZ-EGB-előírás
50 BRövid vonószerkezetek; jóváhagyott típusú rövid vonószerkezet felszerelése661/2009/EK rendelet
102. sz. ENSZ-EGB-előírás
52Buszok és távolsági buszok2001/85/EK irányelv
52AM2 és M3 kategóriájú járművek661/2009/EK rendelet
107. sz. ENSZ-EGB-előírás
52BNagy személyszállító járművek felépítményének szilárdsága661/2009/EK rendelet
66. sz. ENSZ-EGB-előírás
57Elülső aláfutásgátlás2000/40/EK irányelv
57AElülső aláfutásgátló berendezések és azok beépítése; elülső aláfutás elleni védelem661/2009/EK rendelet
93. sz. ENSZ-EGB-előírás”

b) a 2. függelék helyébe a következő szöveg lép: "2. függelék A virtuális vizsgálati módszerekre vonatkozó egyedi feltételek 1. Szabályozási aktusok listája Szabályozási aktus száma Melléklet és bekezdés Egyedi feltételek 3 70/221/EGK irányelv II. melléklet 5.2. és 5.4.5. pontja Hátsó ráfutásgátló méretei és ellenállóképesség 3B 661/2009/EK rendelet 58. sz. ENSZ-EGB-előírás 2.3, 7.3. és 25.6. bekezdés Méretek és ellenállóképesség 6 70/387/EGK irányelv II. melléklet 4.3. pontja A zárak szakítószilárdságának és gyorsulással szembeni ellenállásának vizsgálatára vonatkozó egyenértékű módszerek 6A 661/2009/EK rendelet 130/2012/EU rendelet II. melléklet I. rész 2. pont Lépcsők, korlátok, kapaszkodók méretei 6B 661/2009/EK rendelet 11. sz. ENSZ-EGB-előírás 3. melléklet 4. melléklet 2.1. pont 5. melléklet A zárak szakítószilárdságának és gyorsulással szembeni ellenállásának vizsgálata 8 2003/97/EK irányelv III. melléklet A 3., 4. és 5. szakasz összes rendelkezése A visszapillantó tükrök előírt látótere 8A 661/2009/EK rendelet 46. sz. ENSZ-EGB-előírás 15.2.4. bekezdés A visszapillantó tükrök előírt látótere 12 74/60/EGK irányelv a) I. melléklet 5. pont (Előírások) összes rendelkezése b) II. melléklet a) Az összes ívsugár és kiálló rész mérése, kivéve azon előírásoknál, ahol erőt kell kifejteni a rendelkezéseknek való megfelelés ellenőrzéséhez. b) A fej ütközési tartományának meghatározása. 12A 661/2009/EK rendelet 21. sz. ENSZ-EGB-előírás a) 5-5.7. pont b) 2.3. a) Az összes ívsugár és kiálló rész mérése, kivéve azon előírásoknál, ahol erőt kell kifejteni a rendelkezéseknek való megfelelés ellenőrzéséhez. b) A fej ütközési tartományának meghatározása. 16 74/483/EGK irányelv I. melléklet 5. pont (Általános előírások) és 6. pont (Részletes előírások) összes rendelkezése Az összes ívsugár és kiálló rész mérése, kivéve azon előírásoknál, ahol erőt kell kifejteni a rendelkezéseknek való megfelelés ellenőrzéséhez. 16A 661/2009/EK rendelet 26. sz. ENSZ-EGB-előírás 5.2.4. Az összes ívsugár és kiálló rész mérése, kivéve azon előírásoknál, ahol erőt kell kifejteni a rendelkezéseknek való megfelelés ellenőrzéséhez. 20 76/756/EGK irányelv 6. pont 48. sz. ENSZ-EGB-előírás (Egyedi előírások) Az ENSZ-EGB 48. előírása 4., 5. és 6. mellékletének rendelkezései. A 6.22.9.2.2. pontban előírt tesztvezetést létező járművön kell elvégezni 20A 661/2009/EK rendelet 48. sz. ENSZ-EGB-előírás 6. bekezdés, 4., 5. és 6. melléklet A 6.22.9.2.2. pontban előírt tesztvezetést létező járművön kell elvégezni 27 77/389/EGK irányelv II. melléklet, 2. pont Statikus vonó- és nyomóerő 27A 661/2009/EK rendelet 1005/2010/EU rendelet II. melléklet, 1.2. pont Statikus vonó- és nyomóerő 32 77/649/EGK irányelv I. melléklet, 5. pont (Előírások) Akadályok és látómező 32A 661/2009/EK rendelet 125. sz. ENSZ-EGB-előírás 5. pont Akadályok és látómező 35 78/318/EGK irányelv I. melléklet, 5.1.2. pont Csak a törölt felület meghatározása. 35A 661/2009/EK rendelet 1008/2010/EU rendelet III. melléklet, 1.1.2. és 1.1.3. pont Csak a törölt felület meghatározása. 37 78/549/EGK irányelv I. melléklet, 2. pont Különös előírások 37A 661/2009/EK rendelet 1009/2010/EU rendelet II. melléklet, 2. pont Méretkövetelmények felülvizsgálata 42 89/297/EGK irányelv Melléklet, 2.8. pont Ellenállás vízszintes erőhatásnak és deformálódás mérése 42A 661/2009/EK rendelet 73. sz. ENSZ-EGB-előírás 12.10. Ellenállás vízszintes erőhatásnak és deformálódás mérése 48A 661/2009/EK rendelet 1230/2012/EU rendelet a) I. melléklet, B. rész, 7. és 8. pont b) I. melléklet, C. rész, 6. és 7. pont a) A fordulékonysági követelmények betartásának ellenőrzése, beleértve a felemelhető, illetve terhelésátcsoportosító tengellyel felszerelt járművek fordulékonyságát is. b) A legnagyobb hátsó kilendülés mérése 49 92/114/EGK irányelv I. melléklet, 4. pont (Különleges előírások) Az összes ívsugár és kiálló rész mérése, kivéve azon előírásoknál, ahol erőt kell kifejteni a rendelkezéseknek való megfelelés ellenőrzéséhez. 49A 661/2009/EK rendelet 61. sz. ENSZ-EGB-előírás 5. és 6. pont Az összes ívsugár és kiálló rész mérése, kivéve azon előírásoknál, ahol erőt kell kifejteni a rendelkezéseknek való megfelelés ellenőrzéséhez. 50 94/20/EK irányelv a) V. melléklet (A mechanikus kapcsolószerkezetre vonatkozó követelmények) b) VI. melléklet, 1.1. pont c) VI. melléklet, 4. pont (A mechanikus kapcsolószerkezetek vizsgálata) a) Az 1-8. szakasz összes rendelkezése b) Egyszerű tervezésű mechanikus kapcsolószerkezetek szakítószilárdsági vizsgálatai virtuális vizsgálatokkal is helyettesíthetőek c) Csak a 4.5.1. (Szakítószilárdság vizsgálata), 4.5.2. (Kihajlással szembeni biztonság) és 4.5.3. (Ellenállás hajlítónyomatéknak) pont. 50A 661/2009/EK rendelet 55. sz. ENSZ-EGB-előírás a) V. melléklet (A mechanikus kapcsolószerkezetre vonatkozó követelmények) b) 6. melléklet, 1.1. pont c) 6. melléklet, 3. pont a) Az 1-8. szakasz összes rendelkezése b) Egyszerű tervezésű mechanikus kapcsolószerkezetek szakítószilárdsági vizsgálatai virtuális vizsgálatokkal is helyettesíthetőek c) Csak a 3.6.1. (Szakítószilárdság vizsgálata), 3.6.2. (Kihajlással szembeni biztonság) és 3.6.3. (Ellenállás hajlítónyomatéknak) pont. 52 2001/85/EK irányelv a) I. melléklet b) IV. melléklet (A felépítmény szilárdsága) a) 7.4.5. pont. Stabilitási vizsgálat az I. melléklet függelékében meghatározott feltételek mellett b) 4. függelék - A felépítmény szilárdságának igazolása számítással 52A 661/2009/EK rendelet 107. sz. ENSZ-EGB-előírás 3. melléklet 7.4.5. pont (Számítási módszer) 52 B 661/2009/EK rendelet 66. sz. ENSZ-EGB-előírás 9. melléklet Teljes járművön történő borításos vizsgálat számítógépes szimulációja, mint egyenértékű jóváhagyási módszer 57. 2000/40/EK irányelv A 93. sz. ENSZ-EGB előírás, 5. melléklet, 3. pont Ellenállás vízszintes erőhatásnak és deformálódás mérése 57A 661/2009/EK rendelet 93. sz. ENSZ-EGB-előírás 5. melléklet 3. pont Ellenállás vízszintes erőhatásnak és deformálódás mérése"

V. MELLÉKLET

Az 1003/2010/EU rendelet módosítása

Az 1003/2010/EK rendelet II. melléklete a következőképpen módosul:

1. az 1.2.1.2.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

"1.2.1.2.1. a rendszámtáblának merőlegesnek (± 5°) kell lennie a jármű hosszirányú síkjához."

2. Az 1.2.1.5.1. és az 1.2.1.5.2. pont helyébe a következő szöveg lép:

"1.2.1.5.1. Ha a rendszámtábla felső szélének magassága nem haladja meg az 1,20 m-t, a rendszámtáblának a következő négy sík által határolt teljes térben láthatónak kell lennie:

- a rendszámtábla két oldalsó szélét érintő két függőleges sík, amely a jármű hosszirányú síkjával a rendszámtábla jobb és bal oldalán kifelé 30°-os szöget zár be, és párhuzamos a jármű hosszirányú középsíkjával, amely áthalad a rendszámtábla középpontján,

- a rendszámtábla felső széle által határolt sík, amely a vízszintes síkkal felfelé 15°-os szöget zár be,

- a rendszámtábla alsó széle által határolt vízszintes sík.

1.2.1.5.2. Ha a rendszámtábla felső szélének a talajtól mért magassága meghaladja az 1,20 m-t, a rendszámtáblának a következő négy sík által határolt teljes térben láthatónak kell lennie:

- a rendszámtábla két oldalsó szélét érintő két függőleges sík, amely a jármű hosszirányú síkjával a rendszámtábla jobb és bal oldalán kifelé 30°-os szöget zár be, és párhuzamos a jármű hosszirányú középsíkjával, amely áthalad a rendszámtábla középpontján,

- a rendszámtábla felső széle által határolt sík, amely a vízszintes síkkal felfelé 15°-os szöget zár be,

- a rendszámtábla alsó szélét érintő sík, amely a vízszintes síkkal lefelé 15°-os szöget zár be."

3. A 1.2.3. pont a helyébe a következő szöveg lép:

"1.2.3. Amennyiben a járműgyártó nyilatkozata szerint egy jármű teher vontatására alkalmas (a 2007/46/EK irányelv I. mellékletének 2.11.5. pontja), és amennyiben a hátsó rendszámtábla felszerelésére szolgáló helyet a geometriai láthatóság síkjain belül valamilyen mechanikai csatlakozóberendezés (részlegesen) kitakarja, ezt fel kell jegyezni a vizsgálati jegyzőkönyvben, és meg kell állapítani az EK-típusbizonyítványban.- Ezenkívül jármű-típusjóváhagyás csak akkor ítélhető oda, ha intézkedést hoznak annak biztosítására, hogy az ilyen mechanikai csatlakozó-alkatrész - ha fel van szerelve és nincs használatban - eltávolítható vagy áthelyezhető legyen szerszámok, például leválasztó karok nélkül."

VI. MELLÉKLET

A 109/2011/EU rendelet módosítása

A 109/2011/EU rendelet a következőképpen módosul:

(1) az I. melléklet I. részében a lábjegyzetet (*) el kell hagyni;

(2) A IV. melléklet 0.1. pontjának helyébe a következő szöveg lép: (1) A Bizottság 2010. november 9-i 1009/2010/EU rendelete a gépjárművek kerékdobjaira vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról, továbbá a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról (HL L 292., 2010.11.10., 21. o.).""

"0.1. A 2007/46/EK irányelv II. mellékletében meghatározottak szerinti N és O kategóriájú járműveket - a terepjáró járművek kivételével - a jelen mellékletben foglalt követelményeknek megfelelően kell kialakítani, és/vagy a felcsapódó víz elleni védőrendszerekkel felszerelni. Az alvázas/vezetőfülkés járművek esetében ezek a követelmények csak a vezetőfülke által takart kerekekre alkalmazhatók.

A 7,5 tonna megengedhető legnagyobb megrakott tömeget meg nem haladó N1 és N2, valamint az O1 és O2, kategóriájú járművek esetében a gyártó - saját belátása szerint - e melléklet követelményei helyett alkalmazhatja az 1009/2010/EU (1) rendelet M1 kategóriájú járművekre meghatározott követelményeit. Ilyen esetben a szóban forgó rendelet 3. cikkének (2) bekezdésével összhangban az adatközlő lapon fel kell tüntetni a kerékdobbal kapcsolatos minden releváns részletet.

VII. MELLÉKLET

A 458/2011/EU rendelet módosítása

A 458/2011/EU rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

a 2. részben a Kiegészítés cím alatt a 3.2. pont helyébe a következő szöveg lép:

"3.2. N1 járműkategória: igen/nem (1), 1./2./3./4./5. típus (1)"

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32015R0166 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32015R0166&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére