32017R0458[1]

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/458 rendelete (2017. március 15.) az (EU) 2016/399 rendeletnek a külső határokon a releváns adatbázisok lekérdezésével végzett ellenőrzések megerősítése tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2017/458 RENDELETE

(2017. március 15.)

az (EU) 2016/399 rendeletnek a külső határokon a releváns adatbázisok lekérdezésével végzett ellenőrzések megerősítése tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 77. cikke (2) bekezdésének b) pontjára,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében (1),

mivel:

(1) A külső határokon végzett ellenőrzések továbbra is a belső határellenőrzések nélküli térség egyik fő biztosítékát képezik, és jelentős mértékben hozzájárulnak az Unió és polgárai hosszú távú biztonságának szavatolásához. Ezen ellenőrzések az összes tagállam érdekét szolgálják. Az ilyen ellenőrzések egyik célja a tagállamok belső biztonságát és közrendjét érintő fenyegetések megelőzése, függetlenül azok eredetétől, ideértve azt is, amikor a fenyegetés uniós polgártól származik.

(2) A szabad mozgás uniós jogával rendelkező személyek esetében a jelenlegi szabályozás értelmében a határátlépésre jogosító úti okmány érvényességének gyors és egyszerű ellenőrzésén alapuló minimum-ellenőrzést kell végezni. A külföldi terrorista harcosok - akik közül sokan uniós polgárok - jelensége jól mutatja annak szükségességét, hogy a külső határokon megerősítésre kerüljenek a szabad mozgás uniós jogával rendelkező személyek tekintetében végzett ellenőrzések.

(3) A szabad mozgás uniós jogával rendelkező személyek úti okmányait ezért a tagállamok területére való beutazáskor és az onnan való kiutazáskor szisztematikusan ellenőrizni kell az ellopott, a jogellenesen használt, az elvesztett vagy érvénytelenített úti okmányok releváns adatbázisainak felhasználásával, annak érdekében, hogy az ilyen személyek ne rejthessék el valós személyazonosságukat.

(4) A tagállamok beutazáskor kötelesek az összes releváns adatbázis lekérdezésével szisztematikusan ellenőrizni a harmadik országok állampolgárait. Biztosítani kell, hogy az ilyen ellenőrzéseket kiutazáskor is szisztematikusan elvégezzék.

(5) A határőröknek a Schengeni Információs Rendszer (SIS) és az egyéb releváns uniós adatbázisok felhasználásával a szabad mozgás uniós jogával rendelkező személyeket is szisztematikusan ellenőrizniük kell. Ez nem érintheti a nemzeti és az Interpol adatbázisok lekérdezésére vonatkozó előírásokat.

(6) Ennek érdekében a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a külső határátkelőhelyeken határőreik hozzáféréssel rendelkezzenek a releváns nemzeti és uniós adatbázisokhoz, ideértve a SIS-t és az Interpol ellopott és elvesztett úti okmányokat (SLTD) tartalmazó adatbázisát, hogy ezáltal biztosítsák e rendelet teljes körű végrehajtását.

(7) Az ilyen szisztematikus ellenőrzéseket úgy kell végezni, hogy az teljes körűen megfeleljen a vonatkozó uniós jognak - ideértve az Európai Unió Alapjogi Chartáját (a továbbiakban: a Charta) is -, összhangban álljon az (EU) 2016/339 európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 4. cikkével, és az ellenőrzések során az említett rendelet 7. cikkének megfelelően teljes mértékben tiszteletben kell tartani az emberi méltóságot.

(8) Az (EU) 2016/399 rendelet 15. cikke értelmében a tagállamoknak megfelelő létszámú személyi állományt és megfelelő erőforrásokat kell biztosítaniuk a szisztematikus ellenőrzések elvégzésére, azt megakadályozandó, hogy ezek az ellenőrzések aránytalanul hosszú várakozási időt eredményezzenek, és akadályozzák a forgalmat a külső határokon.

(9) A beutazáskor és a kiutazáskor elvégzendő szisztematikus ellenőrzésekre vonatkozó kötelezettség a tagállamok külső határaira vonatkozik. E kötelezettség azon tagállamok belső határaira is vonatkozik - beutazáskor és kiutazáskor egyaránt -, amelyek tekintetében már sikeresen lezárult az alkalmazandó schengeni értékelési eljárások szerinti ellenőrzés, ugyanakkor még nem született meg a belső határaikon végzendő ellenőrzéseknek a megfelelő csatlakozási okmányok vonatkozó rendelkezései értelmében történő megszüntetéséről szóló határozat. Annak érdekében, hogy a szabad mozgás uniós jogával rendelkező személyeket ezen tagállamok belső határainak a szárazföldön történő átlépése során ne vessék alá kétszer ellenőrzésnek, lehetővé kell tenni, hogy az ilyen személyeket kiutazáskor csak szúrópróbaszerűen, kockázatértékelés alapján vessék alá ellenőrzésnek.

(10) A technológiai fejlemények elvileg lehetővé teszik, hogy a releváns adatbázisok lekérdezése olyan módon történjen, hogy az csak korlátozott mértékben befolyásolja a határátkelések időtartamát, mivel az okmányok és a személyek párhuzamosan ellenőrizhetőek. Ebből a szempontból hasznosak lehetnek az automatizált határellenőrző kapuk. A 2004/82/EK tanácsi irányelvnek (3) megfelelően, vagy más, az uniós vagy nemzeti jognak megfelelően kapott, utasokkal kapcsolatos adatok felhasználása szintén elősegítheti, hogy gyorsabbá váljanak a határátlépéskor szükséges ellenőrzési eljárások. Ezért a külső határokon végzett ellenőrzéseket meg lehet erősíteni úgy, hogy az ne érintse aránytalanul hátrányosan a jóhiszeműen utazó személyeket, annak érdekében, hogy hatékonyabban azonosíthatóak legyenek azon személyek, akik el kívánják rejteni valós személyazonosságukat, vagy akikre biztonsági okokból vagy letartóztatás céljából figyelmeztető jelzést adtak ki. Valamennyi külső határon szisztematikus ellenőrzéseket kell végezni.

(11) Amennyiben a határokon az adatbázisok lekérdezésével történő szisztematikus ellenőrzések végzése aránytalanul lassítja a határforgalom áramlását, a tagállamok számára engedélyezni kell, hogy ne végezzék el e szisztematikus ellenőrzéseket, ha kockázatelemzéssel alátámasztott módon azt állapítják meg, hogy az ellenőrzés könnyítése nem okozna biztonsági kockázatot. Ezt a kockázatelemzést meg kell küldeni az (EU) 2016/1624 európai parlamenti és tanácsi rendelettel (4) létrehozott Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökségnek (a továbbiakban: az Ügynökség) és arról rendszeresen jelentést kell tenni a Bizottságnak és az Ügynökségnek. A légi határok tekintetében azonban az arra vonatkozó lehetőség, hogy az említett szisztematikus ellenőrzéseket ne végezzék el, csak egy korlátozott átmeneti időszakra alkalmazható. Azokon a határátkelőhelyeken, ahol nem végeznek ilyen szisztematikus ellenőrzéseket, a be- vagy felmutatott, a határátlépésre jogosító eredeti és érvényes úti okmányok alapján meg kell állapítani a szabad mozgás uniós jogával rendelkező személyek személyazonosságát. E célból e személyek esetében gyors és egyszerű módon, adott esetben technikai eszközök felhasználásával ellenőrizni kell a határátlépésre jogosító úti okmányuk érvényességét, valamint a hamis úti okmányra vagy hamisításra utaló jelek jelenlétét, és amennyiben kételyek merülnek fel az úti okmánnyal kapcsolatban, vagy bizonyos jelek arra utalnak, hogy az adott személy veszélyt jelenthet a tagállamok közrendjére, belső biztonságára, nemzetközi kapcsolataira vagy a tagállamokban a közegészségre nézve, a határőrnek e rendelettel összhangban le kell kérdeznie valamennyi releváns adatbázist.

(12) Amennyiben valamely tagállam a szabad mozgás uniós jogával rendelkező személyekre vonatkozóan célzottan kíván ellenőrzést végezni a releváns adatbázisokban, arról haladéktalanul értesítenie kell a többi tagállamot, az Ügynökséget és a Bizottságot. A Bizottságnak a tagállamokkal együttműködésben - a Határőrök gyakorlati kézikönyve (Schengeni kézikönyv) alapján - ki kell dolgoznia az erre szolgáló értesítési eljárást.

(13) A 2252/2004/EK tanácsi rendelettel (5) az Unióban bevezetésre került, hogy a tagállamok által kibocsátott útlevelek és úti okmányok biztonsági elemként biometrikus azonosítókat, arcképet és ujjnyomatot tartalmaznak. E biztonsági elemeket azért vezették be, hogy az útleveleket és úti okmányokat biztonságosabbá tegyék, és megbízható kapcsolatot teremtsenek az útlevél vagy úti okmány és birtokosa között. A tagállamoknak ezért ellenőrizniük kell e biometrikus azonosítóknak legalább az egyikét, amennyiben kétség merül fel a határátlépésre jogosító úti okmány eredetiségét vagy tulajdonosának személyazonosságát illetően. Amennyiben lehetséges, ugyanezzel a megközelítéssel kell eljárni a harmadik országok állampolgárainak ellenőrzése esetén is.

(14) Az adatbázisok lekérdezésével történő szisztematikus ellenőrzések megkönnyítése érdekében a tagállamoknak fokozatosan ki kell vonniuk a forgalomból a géppel olvasható vizsgálati zónát nem tartalmazó úti okmányokat.

(15) Ez a rendelet nem érinti a 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (6) alkalmazását.

(16) A tagállamoknak ezenfelül a saját érdekükben és a többi tagállam érdekében fel kell tölteniük adatokkal az uniós adatbázisokat. Mindemellett a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az adatok pontosak és naprakészek legyenek, továbbá hogy ezen adatok megszerzése és bevitele jogszerűen történjen.

(17) mivel e rendelet célját - nevezetesen, hogy az egyre fokozódó terrorizmus jelentette veszélyre válaszként a belső határellenőrzés nélküli térség egyik biztosítékaként megerősítse a külső határokon az adatbázisok lekérdezésével végzett ellenőrzéseket, és ennélfogva a schengeni térség megfelelő működését - a tagállamok egyénileg nem tudják kielégítően megvalósítani, e cél az Unió szintjén jobban megvalósítható. Az Unió ezért intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

(18) Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló 22. jegyzőkönyv 1. és 2. cikke értelmében Dánia nem vesz részt ennek a rendeletnek az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó. Mivel e rendelet a schengeni vívmányokon alapul, Dánia az említett jegyzőkönyv 4. cikkének megfelelően az e rendeletről szóló tanácsi döntést követő hat hónapos időszakon belül határoz arról, hogy azt nemzeti jogában végrehajtja-e.

(19) Ez a rendelet a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek alkalmazásában az Egyesült Királyság a 2000/365/EK tanácsi határozattal (7) összhangban nem vesz részt. Ennélfogva az Egyesült Királyság nem vesz részt ennek a rendeletnek az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.

(20) Ez a rendelet a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyekben Írország a 2002/192/EK tanácsi határozattal (8) összhangban nem vesz részt. Ennélfogva Írország nem vesz részt ennek a rendeletnek az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.

(21) Izland és Norvégia tekintetében ez a rendelet az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között, e két államnak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodás (9) értelmében a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek az 1999/437/EK tanácsi határozat (10) 1. cikkének A. pontjában említett területhez tartoznak.

(22) Svájc tekintetében ez a rendelet az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodás (11) értelmében a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek az 1999/437/EK határozatnak a 2008/146/EK tanácsi határozat (12) 3. cikkével együtt értelmezett 1. cikke A. pontjában említett területhez tartoznak.

(23) Liechtenstein tekintetében ez a rendelet az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyv (13) értelmében a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek az 1999/437/EK határozatnak a 2011/350/EU tanácsi határozat (14) 3. cikkével együtt értelmezett 1. cikke A. pontjában említett területhez tartoznak.

(24) Ami a SIS alkalmazását illeti, ez a rendelet a 2003. évi csatlakozási okmány 3. cikkének (2) bekezdése, a 2005. évi csatlakozási okmány 4. cikkének (2) bekezdése és a 2011. évi csatlakozási okmány 4. cikkének (2) bekezdése értelmében a schengeni vívmányokon alapuló, illetve azokkal egyéb módon összefüggő jogi aktus. A SIS-ben végzett lekérdezések eredményei nem érintik a 2010/365/EU tanácsi határozat (15) 1. cikkének (4) bekezdését.

(25) Ez a rendelet tiszteletben tartja az alapvető jogokat és különösen a Chartában elismert elveket.

(26) Az (EU) 2016/399 rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2016/399 rendelet 8. cikke a következőképpen módosul:

1. A (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép: "(2) A szabad mozgás uniós jogával rendelkező személyeket be- és kiutazáskor az alábbi ellenőrzéseknek kell alávetni: (2a) Amennyiben a (2) bekezdés a) és b) pontjában említett adatbázisok lekérdezésével végzett ellenőrzés aránytalanul lassítaná a határforgalom áramlását, a tagállamok dönthetnek úgy, hogy célzottan végzik el ezeket az ellenőrzéseket meghatározott határátkelőhelyeken, a valamely tagállam közrendjére, belső biztonságára, nemzetközi kapcsolataira, vagy az adott tagállamban a közegészségre nézve jelentett kockázatok értékelését követően. Az adatbázisok lekérdezésével végzett, nem teljes körű ellenőrzés ideiglenes alkalmazásának hatálya és időtartama nem lépheti túl a feltétlenül szükséges mértéket, és ezt a hatályt és időtartamot az érintett tagállam által elvégzett kockázatértékeléssel összhangban kell meghatározni. A kockázatértékelésben meg kell indokolni az adatbázisok lekérdezésével végzett, nem teljes körű ellenőrzés ideiglenes alkalmazását, figyelembe kell venni többek között a határforgalom áramlására gyakorolt aránytalan hatásokat, továbbá a kockázatértékelésnek statisztikát kell tartalmaznia az utasokra, valamint a határokon átnyúló bűnözéssel kapcsolatos esetekre vonatkozóan. A kockázatértékelést rendszeresen frissíteni kell. Azokat a személyeket, akik főszabályként nem tartoznak az adatbázisok lekérdezésével végzett, nem teljes körű ellenőrzések hatálya alá, legalább olyan ellenőrzésnek kell alávetni, amely az úti okmányok bemutatása vagy felmutatása alapján lehetővé teszi a személyazonosságuk megállapítását. Ez az ellenőrzés a határátlépésre jogosító úti okmány érvényességének, valamint a hamis úti okmányra vagy hamisításra utaló jeleknek adott esetben technikai eszközök felhasználásával való gyors és egyszerű ellenőrzéséből áll, és amennyiben kételyek merülnek fel az úti okmány eredetiségével kapcsolatban vagy bizonyos jelek arra utalnak, hogy az adott személy veszélyt jelent a tagállamok közrendjére, belső biztonságára, nemzetközi kapcsolataira vagy a tagállamokban a közegészségre nézve, a határőrnek le kell kérdeznie a (2) bekezdés a) és b) pontjában említett adatbázisokat. Az érintett tagállam haladéktalanul megküldi kockázatértékelését és annak frissítéseit az (EU) 2016/1624 európai parlamenti és tanácsi rendelettel (*2) létrehozott Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökségnek (a továbbiakban: az Ügynökség), és hathavonta jelentést tesz a Bizottságnak és az Ügynökségnek az adatbázisok nem teljes körű lekérdezésével végzett ellenőrzésekről. Az érintett tagállam dönthet úgy, hogy a kockázatértékelést vagy annak részeit minősített adatnak nyilvánítja. (2b) Ha valamely tagállam a (2a) bekezdés szerint az adatbázisok lekérdezésével nem teljes körű ellenőrzéseket szándékozik végezni, erről haladéktalanul értesíti a többi tagállamot, az Ügynökséget és a Bizottságot. Az érintett tagállam dönthet úgy, hogy az értesítést vagy annak részeit minősített adatnak nyilvánítja. Ha a tagállamoknak, az Ügynökségnek vagy a Bizottságnak aggályai vannak az adatbázisok lekérdezésével folytatott, nem teljes körű ellenőrzések végzésére irányuló szándékkal kapcsolatban, akkor azokról haladéktalanul tájékoztatják a szóban forgó tagállamot. A szóban forgó tagállamnak figyelembe kell vennie ezeket az aggályokat. (2c) A Bizottság 2019. április 8-ig értékelést küld az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a (2) bekezdés végrehajtásáról és alkalmazásának következményeiről. (2d) A légi határokat illetően a (2a) és a (2b) bekezdés a 2017. április 7-től számított legfeljebb hat hónapos átmeneti időszakra alkalmazható. Kivételes esetekben, ha egy adott repülőtéren különleges infrastrukturális nehézségek hosszabb időtartamot tesznek szükségessé azokhoz a kiigazításokhoz, amelyekre az ellenőrzéseknek az adatbázisok lekérdezésével történő, a határforgalom áramlására gyakorolt aránytalan hatások nélküli szisztematikus elvégzéséhez szükség van, az első albekezdésben említett hat hónapos átmeneti időszak az adott repülőtér vonatkozásában legfeljebb tizennyolc hónappal, a harmadik albekezdésben meghatározott eljárás keretében meghosszabbítható. A tagállam ebből a célból legkésőbb három hónappal az első albekezdésben említett átmeneti időszak lejártát megelőzően értesíti a Bizottságot, az Ügynökséget és a többi tagállamot az adott repülőtéren tapasztalt különleges infrastrukturális nehézségekről, az ezek orvoslására tervezett intézkedésekről, valamint az azok végrehajtásához szükséges időtartamról. Ha olyan különleges infrastrukturális nehézségek állnak fenn, amelyek a kiigazításokhoz hosszabb időtartamot tesznek szükségessé, a Bizottság a harmadik albekezdés szerinti értesítés kézhezvételétől számított egy hónapon belül, az Ügynökséggel folytatott konzultációt követően engedélyezi az érintett tagállamnak az adott repülőtérre vonatkozó átmeneti időszak meghosszabbítását, és adott esetben meghatározza az így meghosszabbított időszak hosszát. (2e) Az adatbázisoknak a (2) bekezdés a) és b) pontjában említett lekérdezésével végzett ellenőrzés előzetesen is elvégezhető a 2004/82/EK tanácsi irányelvvel (*3) vagy más, az uniós vagy a nemzeti joggal összhangban kapott, utasokkal kapcsolatos adatok alapján. Abban az esetben, ha az ilyen utasokkal kapcsolatos adatok lekérdezésére előzetesen kerül sor, akkor az előzetesen kapott adatokat a határátkelőhelyen össze kell vetni az úti okmányban szereplő adatokkal. Az érintett személy személyazonosságát és állampolgárságát, továbbá a határátlépésre jogosító úti okmány eredetiségét és érvényességét szintén ellenőrizni kell. (2f) A (2) bekezdéstől eltérve, a szabad mozgás uniós jogával rendelkező azon személyeket, akik olyan tagállamok belső szárazföldi határain kelnek át, amelyek esetében az alkalmazandó schengeni értékelési eljárások szerinti ellenőrzést sikeresen elvégezték, de amelyek esetében még nem hozták meg a belső határaikon végzendő ellenőrzéseknek a vonatkozó csatlakozási okmányok vonatkozó rendelkezései értelmében történő megszüntetéséről szóló határozatot, a (2) bekezdésben említett, kiutazáskor végrehajtandó ellenőrzéseknek kockázatértékelés alapján, csak szúrópróbaszerűen lehet alávetni. (*1) A Tanács 2252/2004/EK rendelete (2004. december 13.) a tagállamok által kiállított útlevelek és úti okmányok biztonsági jellemzőire és biometrikus elemeire vonatkozó előírásokról (HL L 385., 2004.12.29., 1. o.)." (*2) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1624 rendelete (2016. szeptember 14.) az Európai Határ- és Parti Őrségről és az (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 863/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 2007/2004/EK tanácsi rendelet és a 2005/267/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 251., 2016.9.16., 1. o.)." (*3) A Tanács 2004/82/EK irányelve (2004. április 29.) a fuvarozóknak az utasokkal kapcsolatos adatok közlésére vonatkozó kötelezettségéről (HL L 261., 2004.8.6., 24. o.).""

a) a személy személyazonosságának és állampolgárságának, valamint a határátlépésre jogosító úti okmány eredetiségének és érvényességének ellenőrzése, többek között a releváns adatbázisok és azon belül is mindenekelőtt az alábbiak lekérdezésével: A 2252/2004/EK tanácsi rendelet (*1) 1. cikkének (2) bekezdésében említettek szerinti tárolóelemet tartalmazó útlevelek és úti okmányok esetében ellenőrizni kell a csipen tárolt adatok valódiságát.

1. a SIS;

2. az Interpol ellopott és elvesztett úti okmányokat (SLTD) tartalmazó adatbázisa;

3. az ellopott, jogellenesen használt, elvesztett vagy érvénytelenített úti okmányokkal kapcsolatos információkat tartalmazó nemzeti adatbázisok.

b) többek között a SIS és más releváns uniós adatbázisok lekérdezésével annak ellenőrzése, hogy a szabad mozgás uniós jogával rendelkező személy nem minősül-e valamely tagállam közrendjét, belső biztonságát, nemzetközi kapcsolatait, vagy az adott tagállamban a közegészséget veszélyeztető személynek. Ez nem érinti a nemzeti és az Interpol-adatbázisok lekérdezésére vonatkozó előírásokat.

Az úti okmány eredetiségét vagy birtokosának személyazonosságát illetően felmerült kétség esetén ellenőrizni kell a 2252/2004/EK rendelettel összhangban kibocsátott útlevelekben és úti okmányokban található biometrikus azonosítók legalább egyikét. Amennyiben lehetséges, ezt az ellenőrzést az említett rendelet hatályán kívül eső úti okmányok esetében is el kell végezni.

2. A (3) bekezdés a) pontja i. és ii. alpontjának helyébe a következő szöveg lép:

"i. harmadik országok állampolgárai személyazonosságának és állampolgárságának, valamint a határátlépésre jogosító úti okmány eredetiségének és érvényességének ellenőrzése, többek között a releváns adatbázisok és azon belül is mindenekelőtt az alábbiak lekérdezésével: A tárolóelemet tartalmazó útlevelek és úti okmányok esetében - az érvényes tanúsítványok rendelkezésre állásának függvényében - ellenőrizni kell a csipen tárolt adatok valódiságát.

1. a SIS;

2. az Interpol SLTD adatbázisa;

3. az ellopott, jogellenesen használt, elvesztett vagy érvénytelenített úti okmányokkal kapcsolatos információkat tartalmazó nemzeti adatbázisok.

ii. annak ellenőrzése, hogy az érintett személy az úti okmányon túl adott esetben rendelkezik-e a szükséges vízummal vagy tartózkodási engedéllyel.";

3. A (3) bekezdés a) pontja vi. alpontjának helyébe a következő szöveg lép:

"vi. annak vizsgálata, hogy az érintett harmadik országbeli állampolgár, a járműve és az általa szállított tárgyak nem jelentenek-e veszélyt valamely tagállam közrendjére, belső biztonságára, nemzetközi kapcsolataira, vagy az adott tagállamban a közegészségre nézve. Ez a vizsgálat a SIS-ben és más releváns uniós adatbázisokban tárolt, személyekre, és - amennyiben szükséges - tárgyakra vonatkozó adatoknak és figyelmeztető jelzéseknek, valamint a figyelmeztető jelzés esetén végrehajtandó intézkedésnek a közvetlen lekérdezését foglalja magában. Ez nem érinti a nemzeti és az Interpol-adatbázisok lekérdezésére vonatkozó előírásokat.";

4. A (3) bekezdés g) pontja i. és ii. alpontjának helyébe a következő szöveg lép:

"i. harmadik ország állampolgára személyazonosságának és állampolgárságának, valamint a határátlépésre jogosító úti okmány eredetiségének és érvényességének ellenőrzése, többek között a releváns adatbázisok és azon belül is mindenekelőtt az alábbiak lekérdezésével: A tárolóelemet tartalmazó útlevelek és úti okmányok esetében - az érvényes tanúsítványok rendelkezésre állásának függvényében - ellenőrizni kell a csipen tárolt adatok valódiságát.";

1. a SIS;

2. az Interpol SLTD adatbázisa;

3. az ellopott, jogellenesen használt, elvesztett vagy érvénytelenített úti okmányokkal kapcsolatos információkat tartalmazó nemzeti adatbázisok.

5. A (3) bekezdés g) pontja iii. alpontjának helyébe a következő szöveg lép:

"ii. többek között a SIS és más releváns uniós adatbázisok lekérdezésével annak vizsgálata, hogy az érintett harmadik országbeli állampolgár nem minősül-e valamely tagállam közrendjét, belső biztonságát vagy nemzetközi kapcsolatait, vagy az adott tagállamban a közegészséget veszélyeztető személynek. Ez nem érinti a nemzeti és az Interpol-adatbázisok lekérdezésére vonatkozó előírásokat.";

6. A (3) bekezdés h) pontjának iii. alpontját el kell hagyni.;

7. A (3) bekezdés a következő pontokkal egészül ki:

"ia) az adatbázisoknak az a) pont i. és vi. alpontjában, valamint a g) pontban említett lekérdezésével végzett ellenőrzés előzetesen is elvégezhető a 2004/82/EK irányelvvel vagy más, az uniós vagy a nemzeti joggal összhangban kapott, utasokkal kapcsolatos adatok alapján.

Abban az esetben, ha az ilyen utasokkal kapcsolatos adatok lekérdezésére előzetesen kerül sor, akkor az előzetesen kapott adatokat a határátkelőhelyen össze kell vetni az úti okmányban szereplő adatokkal. Az érintett személy személyazonosságát és állampolgárságát, továbbá a határátlépésre jogosító úti okmány eredetiségét és érvényességét szintén ellenőrizni kell;

ib) amennyiben kétség merül fel az úti okmány eredetiségét vagy a harmadik országbeli állampolgár személyazonosságát illetően, az ellenőrzéseknek lehetőség szerint az úti okmányokban található biometrikus azonosítók legalább egyikének az ellenőrzését is magukban kell foglalniuk."

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet a Szerződéseknek megfelelően teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban.

Kelt Strasbourgban, 2017. március 15-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

A. TAJANI

a Tanács részéről

az elnök

I. BORG

(1) Az Európai Parlament 2017. február 16-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2017. március 7-i határozata.

(2) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/399 rendelete (2016. március 9.) a személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) (HL L 77., 2016.3.23., 1. o.).

(3) A Tanács 2004/82/EK irányelve (2004. április 29.) a fuvarozóknak az utasokkal kapcsolatos adatok közlésére vonatkozó kötelezettségéről (HL L 261., 2004.8.6., 24. o.).

(4) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1624 rendelete (2016. szeptember 14.) az Európai Határ- és Parti Őrségről és az (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 863/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 2007/2004/EK tanácsi rendelet és a 2005/267/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 251., 2016.9.16., 1. o.).

(5) A Tanács 2252/2004/EK rendelete (2004. december 13.) a tagállamok által kiállított útlevelek és úti okmányok biztonsági jellemzőire és biometrikus elemeire vonatkozó előírásokról (HL L 385., 2004.12.29., 1. o.).

(6) Az Európai Parlament és a Tanács 2004/38/EK irányelve (2004. április 29.) az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 158., 2004.4.30., 77. o.).

(7) A Tanács 2000/365/EK határozata (2000. május 29.) Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának a schengeni vívmányok egyes rendelkezéseinek alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről (HL L 131., 2000.6.1., 43. o.).

(8) A Tanács 2002/192/EK határozata (2002. február 28.) Írországnak a schengeni vívmányok egyes rendelkezései alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről (HL L 64., 2000.3.7., 20. o.).

(9) HL L 176., 1999.7.10., 36. o.

(10) A Tanács 1999/437/EK határozata (1999. május 17.) az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között, e két államnak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról kötött megállapodás alkalmazását szolgáló egyes szabályokról (HL L 176., 1999.7.10., 31. o.).

(11) HL L 53., 2008.2.27., 52. o.

(12) A Tanács 2008/146/EK határozata (2008. január 28.) az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodásnak az Európai Közösség nevében történő megkötéséről (HL L 53., 2008.2.27., 1. o.).

(13) HL L 160., 2011.6.18., 21. o.

(14) A Tanács 2011/350/EU határozata (2011. március 7.) az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló, különösen a belső határokon történő ellenőrzés megszüntetéséhez és a személyek mozgásához kapcsolódó társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről (HL L 160., 2011.6.18., 19. o.).

(15) A Tanács 2010/365/EU határozata (2010. június 29.) a schengeni vívmányok Schengeni Információs Rendszerre vonatkozó rendelkezéseinek a Bolgár Köztársaságban és Romániában történő alkalmazásáról (HL L 166., 2010.7.1., 17. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32017R0458 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32017R0458&locale=hu