Tippek

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

1972. évi 21. törvényerejű rendelet

egyes tanácsi testületi hatáskörök módosításáról

A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa a tanácsokról szóló 1971. évi I. törvény hatásköri rendelkezéseinek végrehajtása érdekében a tanácsoknak, a végrehajtó bizottságoknak és a tanácsi tisztségviselőknek a hatáskörét az alábbiak szerint módosítja:

Törvényben megállapított hatáskörök módosítása

1. § (1) Az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény 50. §-ának bevezető része és a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"50. § Az első fokú határozat ellen előterjesztett fellebbezés tárgyában - ha a jogszabály másként nem rendelkezik - másodfokon a következő felettes államigazgatási szerv határoz:

a) a tanácsi szerveknél:

- a községi tanács végrehajtó bizottságának határozata tekintetében a járási hivatal elnöke; más végrehajtó bizottság határozata tekintetében a felettes végrehajtó bizottság, illetőleg a Minisztertanács;

- a tanácselnöknek, a tanácselnök-helyettesnek és a végrehajtó bizottság titkárának határozata tekintetében az ügy tárgya szerint illetékes, közvetlen felettes szakigazgatási szerv; a községi tanács fent említett tisztségviselőinek határozata tekintetében a járási hivatal elnöke;

- a végrehajtó bizottság szakigazgatási szervének határozata tekintetében a közvetlen felettes szakigazgatási szerv;"

(2) Az 1957. évi IV. tv. 84 §-a (2) bekezdésének utolsó mondata és 86. §-ának (3) bekezdése hatályát veszti.

2. § Az állampolgárságról szóló 1957. évi V. törvény 19. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A honosítás, visszahonosítás és az elbocsátás iránti kérelmet a kérelmező lakóhelye szerint illetékes községi szakigazgatási szervnél, városi, fővárosi kerületi tanács végrehajtó bizottságának igazgatási feladatot ellátó szakigazgatási szervénél, illetőleg megyei városi kerületi hivatalnál kell benyújtani."

3. § (1) A bányászatról szóló 1960. évi III. törvény 41. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A bányahatóság - népgazdasági érdekből - az érdekelt felügyeleti szerveknek, valamint a fővárosi, megyei, megyei városi tanács végrehajtó bizottsága építésügyi feladatot ellátó szakigazgatási szervének hozzájárulásával védőpillér kijelölése helyett a veszélyeztetett létesítmény lebontását vagy áttelepítését vagy a vízfolyás (állóvíz) áthelyezését is elrendelheti, illetve az illetékes hatóságnál ilyen intézkedést kezdeményezhet."

(2) Az 1960. évi III. tv. 45. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az újrahasznosítás felől a bányavállalat által készített terv alapján, a bányahatóság javaslatára és az érdekeltek meghallgatásával, a következő szervek határoznak:

a) belterület tekintetében a városi, fővárosi kerületi tanács végrehajtó bizottságának építésügyi feladatot ellátó szakigazgatási szerve, illetőleg - község esetében - a járási hivatal,

b) külterület tekintetében a járási, városi, összevont járási és városi, fővárosi kerületi földhivatal, illetve ha az újrahasznosítás több járást, várost vagy fővárosi kerületet érint, a megyei, illetőleg a fővárosi földhivatal."

4. § A honvédelemről szóló 1960. évi IV. törvény 78. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Valamennyi tanácselnök, továbbá minden járási hivatal és megyei városi kerületi hivatal elnöke, valamint a felügyelete alá tartozó üzemek vonatkozásában az érdekelt miniszter (országos hatáskörű szerv vezetője) köteles az (1) bekezdésben említett irányelveknek megfelelő polgári védelmi tervet készíteni."

5. §[1]

6. § A gázenergiáról szóló 1969. évi VII. törvény 18. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha a fogyasztó igényének kielégítését a gázszolgáltató megtagadja, a fogyasztó a szolgáltatás helye szerinti községi szakigazgatási szervhez, illetőleg a városi, fővárosi kerületi tanács végrehajtó bizottságának építésügyi feladatot ellátó szakigazgatási szervéhez, megyei városban a kerületi hivatalhoz fordulhat. Ha a szakigazgatási szerv megállapítja, hogy a megtagadásnak nincs törvényes alapja, a gázszolgáltató köteles a szerződést megkötni."

Törvényerejű rendeletben megállapított hatáskörök módosítása

7. §[2]

8. § (1) A mezőgazdasági nagyüzemi gazdálkodásra alkalmas területek kialakításáról szóló 1959. évi 24. törvényerejű rendelet (a továbbiakban: Tvr.) 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § A földrendezést a megyei, fővárosi (a továbbiakban: megyei) tanács végrehajtó bizottsága engedélyezi."

(2) A Tvr. 8. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A Bizottság elnökét, titkárát és többi tagját a községi tanács végrehajtó bizottságának javaslatára a járási hivatal elnöke, városokban és fővárosi kerületekben a városi, fővárosi kerületi tanács végrehajtó bizottságának titkára nevezi ki. A Bizottság nem közalkalmazott tagjai esküt tesznek."

(3) A Tvr. 9. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A földrendezések megyei, illetőleg fővárosi irányításáért, megszervezéséért és végrehajtásáért a megyei, illetőleg a fővárosi földhivatal (a továbbiakban: megyei földhivatal) felelős."

(4) A Tvr. 9. §-ának (4) bekezdése hatályát veszti.

(5) A Tvr. 16. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A földrendezési eljárás során a táblák kialakítására és a csereföldek kiadására a Bizottság javaslatot készít, amelyet a járási, városi, összevont járási és városi, illetőleg fővárosi kerületi földhivatal (a továbbiakban: járási földhivatal) hagy jóvá."

(6) A Tvr. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"17. § A földrendezés folytán a tulajdoni és használati viszonyokban bekövetkezett változásokról a járási földhivatal határozatot hoz. A határozatot az eljárással érintett községekben a helyben szokásos módon közhírré kell tenni."

(7) A Tvr. 18. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A 15. § (1) bekezdése szerinti térítésre a Bizottság javaslatot készít. A javaslat alapján a járási földhivatal határozatot hoz."

(8) A Tvr. 19. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A földrendezési eljárás során hozott határozatok ellen benyújtott fellebbezést a megyei földhivatal bírálja el. A tulajdoni és használati viszonyokat rendező határozat (17. §) ellen benyújtott fellebbezésnek nincs halasztó hatálya."

9. § Az egyesületekről szóló 1970. évi 35. törvényerejű rendelet 5. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A helyi egyesület felügyeletét az egyesület székhelye szerint illetékes városi, fővárosi kerületi tanács végrehajtó bizottságának igazgatási feladatot ellátó szakigazgatási szerve, illetőleg a járási hivatal gyakorolja. Az illetékes miniszter a helyi egyesület felügyeletét magához vonhatja."

Hatálybalépés

10. § (1) Ez a törvényerejű rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) Ha az ügyben már első fokú határozatot hoztak, a másodfokú eljárást a korábbi szabályok szerint hatáskörrel rendelkező szerv folytatja le.

Losonczi Pál s. k.,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Cseterki Lajos s. k.,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte az 1987. évi I. törvény 71. §-a. Hatálytalan 1987.09.01.

[2] Hatályon kívül helyezte az 1993. évi LV. törvény 24. § (3) bekezdése. Hatálytalan 1993.10.01.

Tartalomjegyzék