Tippek

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

3/1990. (XI. 27.) KTM rendelet

a nemzeti park igazgatóságokról és a természetvédelmi igazgatóságokról

A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 43/1990. (IX. 15.) Korm. rendelet 11. §-ának b) pontjában, továbbá a természetvédelemről szóló 1982. évi 4. törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 8/1982. (III. 15.) MT rendelet 46. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel egyetértésben - a következőket rendelem:

1. §

(1)[1] A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter jogszabályban meghatározott természetvédelmi, általános táj-, erdővagyon-, ásványvagyon- és élővilág-védelmi szakigazgatási és hatósági (szakhatósági) területi feladatait a - természetvédelmi feladatok ellátásáért felelős helyettes államtitkár (a továbbiakban: helyettes államtitkár) felügyelete (irányítása) alatt működő - nemzeti park igazgatóságok, illetőleg természetvédelmi igazgatóságok (a továbbiakban: igazgatóság) útján látja el.

(2)[2] A Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) szervezeti egységeként működő Természetvédelmi Hivatal gyakorolja a külön jogszabályokban meghatározott - e rendelet 1. számú melléklete szerinti - elsőfokú, továbbá a természetvédelmi és nemzeti park igazgatóságok elsőfokú döntései tekintetében a másodfokú természetvédelmi hatósági (szakhalósági) jogkört.

(3)[3] Az igazgatóság - a jogszabályokban meghatározott feladatkörben - a természetvédelem, az általános táj-, erdővagyon-, ásványvagyon- és élővilág-védelem területi szakigazgatási szerve. Önálló jogi személy, amely önálló költségvetésű önálló bérgazdálkodást folytató, maradványérdekeltségű költségvetési szerv.

2. §

(1) Az igazgatóság gyakorolja működési területén az 1. számú mellékletben felsorolt természetvédelmi, valamint a külön jogszabályokban meghatározott általános táj-, erdővagyon-, ásványvagyon- és élővilág-védelmi ügyekben az első fokú hatósági (szakhatósági) jogkört.

(2) Az igazgatóság, a természetvédelmi hatáskörén túl, a működési területén

a) ellátja - a területfejlesztéssel összhangban - a természetvédelmi oltalom alatt nem álló tájak védelmével kapcsolatos feladatokat;

b) ellátja az erdővagyon védelmének felügyeletét;

c) közreműködik az ásványvagyonvédelmi tevékenység irányításában, továbbá az ásványvagyon kutatás, termelés és hasznosítás környezetvédelmi felügyeletének ellátásában;

d) közreműködik a természetvédelmi szempontból védetté nem nyilvánított természetes növény- és állatvilág (a vadászható, halászható vad- és halfajok, az ősi hazai háziasított állatfajok, fajták és ezek génkészletei) védelmének irányításában.

(3) Az igazgatóság feladatkörében eljárva

a) előkészíti a területek és értékek védetté nyilvánítását;

b) figyelemmel kíséri a természet és az élővilág állapotát;

c) szervezi és irányítja a természetvédelmi őrszolgálatot;

d) tudományos kutatást kezdeményez, végez és irányít;

e) működteti a feladatkörével összefüggő területi monitoring és információs rendszert, együttműködik más információs és ellenőrző rendszerekkel;

f) együttműködik a környezetvédelmi, területfejlesztési feladatokat ellátó szervekkel és a helyi önkormányzatokkal;

g) kapcsolatot tart természetvédelmi kezelési feladatokat ellátó más szervekkel és természetes személyekkel;

h) közreműködik a természetvédelmi, az élővilágvédelmi és a tájvédelmi kérdésekkel foglalkozó helyi képviselő-testületi bizottságok munkájában;

i) előmozdítja és támogatja a természetvédelemmel, az élővilágvédelemmel és a tájvédelemmel kapcsolatos társadalmi kezdeményezéseket és értékesíti ezek eredményeit munkája során;

j) népszerűsíti a természetvédelmet, az élővilág- és tájvédelmet.

(4) Az igazgatóság

a) ellátja a természetvédelmi értékek, a védetté nyilvánított természeti területek természetvédelmi kezelésével kapcsolatos feladatokat, kivéve, amelyeket más szerv vagy természetes személy köteles ellátni;

b) megbízás alapján végzi a helyi jelentőségű természetvédelmi értékekkel kapcsolatos természetvédelmi feladatokat;

c) hasznosítja a kezelésében levő területeket a polgári jog szabályai szerint;

d) alaptevékenységével összefüggésben természetvédelmi érdekből ipari, mező- és erdőgazdasági, vadgazdálkodási, kertészeti termelő, szolgáltató, kereskedelmi, idegenforgalmi és propaganda tevékenységet végezhet az ezekre vonatkozó szabályok szerint.

3. §

(1) Az igazgatóságok elnevezését, székhelyét és működési területét a rendelet 2. számú melléklete állapítja meg.

(2) Az igazgatóság, mint első fokú hatóság illetékességi területe azonos az igazgatóság működési területével.

4. §[4]

(1) Az igazgatóságot az igazgató egyszemélyi felelősként vezeti. Az igazgatót a helyettes államtitkár javaslatára a közigazgatási államtitkár nevezi ki és menti fel, az egyéb munkáltatói jogokat a helyettes államtitkár gyakorolja.

(2) Az igazgatóság részletes feladatkörét, szervezetét (szervezeti egységeit), belső irányítási rendszeréi és kapcsolati viszonyait, valamint működési rendjét, továbbá az alaptevékenységén kívül végezhető tevékenységei az igazgató - a helyettes államtitkár állal jóváhagyott - szervezeti, működési és ügyrendi szabályzatban állapítja meg.

5. §

(1) A rendelet hatálybalépésekor működő nemzeti park igazgatóságok - változatlan elnevezéssel és székhelyen, a 2. számú mellékletben feltüntetett működési területen -e rendelet szerint folytatják tevékenységüket.

(2)[5][6] A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság, a Budapesti Természetvédelmi Igazgatóság, a Közép-dunántúli Természetvédelmi Igazgatóság és a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság a környezetvédelem és vízgazdálkodás területi szerveiről szóló 4/1988. (VII. 5.) KVM rendelettel létrehozott győri, szombathelyi, székesfehérvári, pécsi és budapesti székhelyű környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságokból, valamint részben a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságból és Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságból - e szervek feladatának, személyi állományának és eszközrendszerének megosztásával - átszervezéssel jön létre.

(3) Az igazgatóságok a rendelet hatálybalépésekor működő nemzeti park igazgatóságok, valamint a (2) bekezdésben felsorolt és az átszervezés folytán megszűnő környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságoknak - a feladatkörébe tartozó ügyekben - jogutódja.

(4) Ahol e rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott jogszabály környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságot említ, ott - az 1. számú mellékletben, valamint külön jogszabályokban meghatározott természetvédelmi szakigazgatási feladatok tekintetében - az igazgatóságot kell érteni.

6. §

(1) Ez a rendelet 1990. december 1-jén lép hatályba. Egyidejűleg a nemzeti park igazgatóságokról szóló 5/1988. (VIII. 5.) KVM rendelet hatályát veszti.

(2) A rendelet hatálybalépésekor a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságoknál folyamatban levő természetvédelmi szakigazgatási ügyeket az igazgatóságok intézik.

Keresztes K. Sándor s. k.,

környezetvédelmi és területfejlesztesi miniszter

1. számú melléklet a 3/1990. (XI. 27.) KTM rendelethez

A)

I.[7]

A Természetvédelmi Hivatal elsőfokú hatósági jogkörei:

1. Engedélyezi fokozottan védeti növényfaj egyedének nem védett természeti területén történő szervezett, illetőleg kereskedelmi célú gyűjtését [8/1982. (III. 15.) MT rendelet 31. § (2) bekezdés a) pont].

2. Engedélyezi fokozottan védett növényfaj egyedének preparálását, értékesítését, külföldre juttatását [8/1982. (III. 15.) MT rendelet 31. § (2) bekezdés b) pont].

3. Engedélyezi fokozottan védett fasorban lévő, továbbá egyes fokozottan védett fák kivágását, természeti állapotuk megváltoztatását [8/1982. (III. 15.) MT rendelet 31. § (2) bekezdés c) pont].

4. Engedélyezi fokozottan védett állalfaj állományának szabályozását, egyedeinek gyűjtéséi, belógását, elejtését, tartását, mesterséges szaporítását, értékesítését, külföldre juttatását vagy külföldről történő behozatalát, kikészítését (preparálását) [8/1982. (III. 15.) MT rendelet 33. § (1) bekezdés].

5. Gyakorolja a Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 1986. évi 15. törvényerejű rendeletből és végrehajtására kiadott 4/1990. (XII. 7.) KTM rendeletből fakadó, Igazgatási Hatóságra háruló hatósági jogköröket. *

6. Engedélyezi barlang kiépítését, hasznosítását, továbbá képződményei kimentéséi, hasznosítását, értékesítését, külföldrejuttatását [8/1982. (III. 15.) MT rendelet 18. § (2) bekezdés].

II.[8]

A nemzeti park és természetvédelmi igazgatóság első fokú hatósági jogköre

1. Országos jelentőségű természeti érték védetté nyilvánítási eljárása megindításakor megtiltja a természeti területet veszélyeztető tevékenységet.

[8/1982. (III. 15.) MT rendelet 10. § (4) bekezdés]

2. Országos jelentőségű természeti érték hirtelen bekövetkezett súlyos veszélyeztetése esetén 30 napig terjedő időtartamra megtiltja a veszélyeztető tevékenységet.

[8/1982. (III. 15.) MT rendelet 14. § (1) bekezdése]

3. Országos jelentőségű természeti érték hirtelen bekövetkezett súlyos veszélyeztetése miatt a veszélyeztető tevékenység 30 napig terjedő megtiltását további 30 nappal meghosszabbítja.

[8/1982. (III. 15.) MT rendelet 14. § (2) bekezdés]

4. Országos jelentőségű, és fokozottan védett természeti területen a táj védett jellegének és állapotának megóvása érdekében jogszabályban előírt kötelezettség teljesítésére kötelez.

[8/1982. (III. 15.) MT rendelet 17. § (2) bekezdés]

5. Országos jelentőségű természeti területen kutatást -földtani kutatás kivételével -, kísérletet, gyűjtést engedélyez.

[8/1982. (III. 15.) MT rendelet 18. § (1) bekezdés a) pont]

6. Országos jelentőségű természeti területen vadon élő tájidegen állatfajok, továbbá tájidegen állatfajták betelepítését engedélyezi.

[8/1982. (III. 15.) MT rendelet 18. § (1) bekezdés b) pont]

7. Országos jelentőségű természeti területen gyep feltörését vagy felújítását engedélyezi.

[8/1982. (III. 15.) MT rendelet 18. § (1) bekezdés c) pont]

8. Országos jelentőségű természeti terület helyreállítását, jellegének, továbbá használatának megváltoztatását engedélyezi.

[8/1982. (III. 15.) MT rendelet 18. § (1) bekezdés d) pont]

9. Engedélyezi országos jelentőségű természeti területen nád és más vízi növényzet égetését.

[8/1982. (III. 15.) MT rendelet 18. § (1) bekezdés e) pont]

10. Engedélyezi országos jelentőségű természeti területen, erdő kivételével, bármely fa kivágását.

[8/1982. (III. 15.) MT rendelet 18. § (1) bekezdés f) pont]

11. Barlangi búvármerülést és a közönség számára meg nem nyitott barlang látogatását engedélyezi.

[8/1982. (III. 15.) MT rendelet 18. § (2) bekezdés]

12. Országos jelentőségű természeti területen vagy annak egy részén korlátozza a közlekedést és a tartózkodást.

[8/1982. (III. 15.) MT rendelet 19. §]

13. Országos jelentőségű természeti terület jogellenes zavarása, veszélyeztetése vagy károsítása esetén a tevékenység folytatását megtiltja.

[8/1982. (III. 15.) MT rendelet 21. §]

14. Engedélyezi fokozottan védett területen az ott tartózkodást.

[8/1982. (III. 15.) MT rendelet 22. § a) pont]

15. Engedélyezi fokozottan védett területen a kijelölt utakról való letérést.

[8/1982. (III. 15.) MT rendelet 22. § b) pont]

16. Fokozottan védett természeti területen filmezést, valamint fényképezést engedélyez.

[8/1982. (III. 15.) MT rendelet 22. § c) pont]

17. Fokozottan védett természeti területen vegyi anyagok használatát engedélyezi.

[8/1982. (III. 15.) MT rendelet 22. § d) pont]

18. Fokozottan védett természeti területen a gyep felülvetését vagy öntözését engedélyezi.

[8/1982. (III. 15.) MT rendelet 22. § e) pont]

19. Fokozottan védett természeti területen mélyszántást engedélyez.

[8/1982. (III. 15.) MT rendelet 22. § f) pont]

20. Fokozottan védett természeti területen engedélyezi nád és más vízi növényzet aratását.

[8/1982. (III. 15.) MT rendelet 22. § g) pont]

21. Fokozottan védett természeti területen legeltetést és kaszálást engedélyez.

[8/1982. (III. 15.) MT rendelet 22. § h) pont]

22. Engedélyezi védett növényfaj egyedének nem védett természeti területen történő szervezett, illetőleg kereskedelmi célú gyűjtését.

[8/1982. (III. 15.) MT rendelet 31. § (2) bekezdés a) pont]

23. Engedélyezi védett növényfaj egyedének preparálását, értékesítését és külföldre juttatását.

[8/1982. (III. 15.) MT rendelet 31. § (2) bekezdés a) pont]

24. Engedélyezi országos védettségű fasorban lévő, továbbá egyes országos védettségű fák kivágását, természeti állapotuk megváltoztatását.

[8/1982. (III. 15.) MT rendelet 31. § (2) bekezdés c) pont]

25. Engedélyezi védett állatfaj állományának szabályozását, egyede gyűjtését, befogását, eladását, tartását, mesterséges szaporítását, értékesítését, külföldre juttatását vagy külföldről történő behozatalát, kikészítését.

[8/1982. (III. 15.) MT rendelet 33. § (1) bekezdés]

26. Engedélyezi rovarcsapda működését.

[8/1982. (III. 15.) MT rendelet 34. § (1) bekezdés]

27. Engedélyezi fehér gólya fészkének áthelyezését, illetve eltávolítását.

[8/1982. (III. 15.) MT rendelet 34. § (2) bekezdés]

28. Engedélyezi törpe sas, parlagi sas, réti sas, szirti sas, békászó sas, kerecsen sólyom, kígyászölyv és fekete gólya fészke körül 100 méter sugarú körben erdőgazdálkodási tevékenység folytatását, különösen a faállomány letermelését.

[8/1982. (III. 15.) MT rendelet 34. § (3) bekezdés]

29. Országos jelentőségű természeti érték esetén természetvédelmi bírságot szab ki.

[1982. évi 4. tvr. 20. § (1) bekezdés]

30. Védett állatfaj egyede által okozott károk megelőzése, illetve mérséklése érdekében riasztási módszer alkalmazását, illetve az állatfaj állományának csökkentését engedélyezi.

[8/1982. (III. 15.) MT rendelet 43. § (1) bekezdés]

B)

Az igazgatóságok szakhatósági jogköre

1. Országos védelem alatt álló természeti területen hozzájárulást ad a jogszabályban meghatározott esetekben a művelési ág megváltoztatásához.

[8/1982. (III. 15.) MT rendelet 20. § a) pont]

2. Hozzájárulást ad országos védelem alatt álló természeti terület bármely részének mezőgazdasági művelésből történő kivonásához.

[8/1982. (III. 15) MT rendelet 20. § b) pont]

3. Hozzájárulást ad országos védelem alatt álló természeti terület kültelki földrészlete alakjának és terjedelmének megváltoztatásához.

[8/1982. (III. 15.) MT rendelet 20. § c) pont]

4. Hozzájárulást ad országos védelem alatt álló természeti területen telekalakításhoz, területfelhasználáshoz, építéshez, létesítéshez és használatbavételhez.

[8/1982. (III. 15.) MT rendelet 20. § c) pont]

5. Hozzájárulást ad országos védelem alatt álló természeti területen nyomvonalas létesítmény és földmű építéséhez.

[8/1982. (III. 15.) MT rendelet 20. § e) pont]

6. Hozzájárulást ad országos védelem alatt álló természeti területen vízi munka, vízi létesítmény megépítéséhez, vízhasználat gyakorlásához.

[8/1982. (III. 15.) MT rendelet 20. § f) pont]

7. Hozzájárulást ad országos védelem alatt álló természeti területen bányaművelés folytatásához és földtani kutatás végzéséhez.

[8/1982. (III. 15.) MT rendelet 20. § g) pont]

8. Hozzájárulást ad országos védelem alatt álló természeti területen ipari tevékenység folytatásához szükséges telep létesítéséhez.

[8/1982. (III. 15.) MT rendelet 20. § h) pont]

9. Kezdeményezi országos védelem alatt álló természeti területen építési, telekalakítási tilalom, használati korlátozás, halászati tilalom, továbbá vadászati, halászati korlátozás elrendelését.

[8/1982. (III. 15.) MT rendelet 24. § (1) bekezdés]

10. Hozzájárulást ad fokozottan védett természeti területen a vadászat és halászat időszakának megállapításához. [8/1982. (III. 15.) MT rendelet 24. § (3) bekezdés]

11. Hozzájárulást ad természetvédelmi erdő tulajdon (kezelői, használati) jogának megváltoztatásához országos jelentőségű védett erdő esetében.

[73/1981. (XII. 29.) MT rendelet 12. § (3) bekezdés]

12. Hozzájárulást ad természetvédelmi erdő belterületbe vonásához.

[73/1981. (XII. 29.) MT rendelet 13. § (2) bekezdés]

13. Hozzájárulást ad természetvédelmi erdőben erdőművelési ág más művelési ágra történő megváltoztatásához.

[73/1981. (XII. 29.) MT rendelet 14. § (2) bekezdés]

14. Hozzájárulást ad természetvédelmi erdő esetén az erdőterület igénybevételével járó beruházásnál az erdő termelésből való kivonásához.

[73/1981. (XII. 29.) MT rendelet 17. § (4) bekezdés]

15. Hozzájárulást ad természetvédelmi erdő esetén erdőnek más célra történő időleges igénybevételéhez.

[73/1981. (XII. 29.) MT rendelet 18. § (2) bekezdés]

16. Véleményt nyilvánít természetvédelmi erdő esetén az erdőgazdálkodási szabályozó üzemtervekhez (erdőtervekhez).

[73/1981. (XII. 29.) MT rendelet 31. § (2) bekezdés és 27/1981. (XII. 29.) MÉM rendelet 19. § (3) bekezdés]

17. Hozzájárulást ad természetvédelmi erdő esetén az éves fakitermelési, erdősítési és erdőművelési tervekhez.

[Az erdőkről és vadgazdálkodásról szóló 1961. évi VII. törvény, valamint a 27/1981. (XII. 29.) MÉM rendelet 2. § (2) és (4) bekezdései)

18. Hozzájárulást ad természetvédelmi erdő esetén az erdőgazdasági üzemtervi előírástól eltérő tevékenységhez, illetve az üzemterv módosításához.

[73/1981. (XII. 29.) MT rendelet 32. §, valamint a 27/1981. (XII. 29.) MÉM rendelet 25. § (2) bekezdés]

19. Hozzájárulást, illetve engedélyt ad természetvédelmi erdő esetén az erdő, fásítás rendeltetésszerű használatát akadályozó tevékenységre.

[73/1981. (XII. 29.) MT rendelet 42. § (4) bekezdés]

2. számú melléklet a 3/1990. (XI. 27.) KTM rendelethez

Az igazgatóságok elnevezése, székhelye és működési területe

1. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, Debrecen Működési területe:[9]

- Hajdú-Bihar megye

- Jász-Nagykun-Szolnok megye

- Szabolcs-Szalmár-Bereg megye

- Heves megye területén:

- a Közép-tiszai TK területe Pély községhalárban,

- a Hortobágyi Nemzeti Park területe Poroszló községhatárban;

- Bács-Kiskun megye területén:

- a Közép-tiszai TK területe Lakitelek, Tiszakécske községhatárokban;

- Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén:

- a Tiszatelek-tiszaberceli ártér TT területe Tiszakarád. Tiszacsermely községhatárokban,

- a Tiszacsegei hullámtér TT területe Ároktő községhatárban,

- a Tiszadorogmai Göbe erdő TT területe Tisza-dorogma községhatárban,

- a Hortobágyi Nemzeti Park területe Négyes, Tiszabábolna, Tiszavalk községhatárokban.

2. Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, Kecskemét Működési területe:[10]

- Bács-Kiskun megye

- Csongrád megye területén:

- Ásotthalom,

- Baks,

- Balástya,

- Bordány,

- Csanytelck,

- Csongrád,

- Csengele,

- Dóc,

- Domaszék,

- Felgyő,

- Forráskút,

- Kistelek,

- Mórahalom,

- Ópusztaszer,

- Öttömös,

- Pusztamérges,

- Pusztaszer,

- Röszke,

- Ruzsa,

- Sándorfalva,

- Szatymaz,

- Szeged,

- Tömörkény,

- Üllés,

- Zákányszék,

- Zsombó községhatár teljes területe;

- a Mártélyi TK területe Mindszent és Hódmezővásárhely községhatárban,

- a Pusztaszeri TK területe Szentes község halárában.

- Pest megye területén:

- a Kiskunsági Nemzeti Park területe Dömsöd és Kiskunlacháza községhatárokban,

- a Peszéradacsi TK területe Tatárszentgyörgy községhatárban.

3. Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

Eger

Működési területe:

- Borsod-Abaúj-Zemplén megye

- Heves megye

- Nógrád megye

- Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén:

= a kesznyéteni TK területe Tiszadob községhatárban.

4. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

Jósvafő

Működési területe:

- Borsod-Abaúj-Zemplén megye területéből

= a Sajó, a Bódva, a Rakaca és az országhatár által bezárt terület.

5. Fertő-Hanság Nemzeti Park, Sarród[11]

Sopron

Működési Területe:

- Győr-Moson-Sopron megye

- Vas megye

- Zala megye területén:

= a Szentgyörgyvölgyi TK területe Szentgyörgyvölgy, Felsőszenterzsébet, Magyarföld községhatárokban.

6. Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Budapest[12]

Működési területe:

- Budapest főváros,

- Fejér megye,

- Komárom-Esztergom megye,

- Pest megye,

- Nógrád megye területén: Balassagyarmat, Borsosberény, Dejtár, Diósjenő, Drégelypalánk, Hont, Ipolyvece, Nagyoroszi, Nógrád, Patak községhatárokban.

7. Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, Veszprém[13]

Működési területe:

- Veszprém megye

- Zala megye

- Somogy megye területén:

= a Kis-Balaton területe Balatonberény, Balatonszentgyörgy, Főnyed, Sávoly, Szőkedencs, Vörs községhatárokban.

8. Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, Pécs[14]

Működési területe:

- Baranya megye

- Somogy megye

- Tolna megye

- Bács-Kiskun megye területén a Duna-Dráva Nemzeti Park területe

9. Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság, Szarvas[15]

Működési területe:

- Békés megye

- Jász-Nagykun-Szolnok megye területén

= Kisújszállás

= Kunszentmárton

= Mesterszállás

= Mezőtúr

= Öcsöd

= Szelevény

= Tiszaföldvár

= Túrkeve községhatár teljes területe

- Csongrád megye területén

= Ambrózfalva

= Apátfalva

= Árpádhalom

= Csanádalbert

= Csanádpalota

= Derekegyház

= Deszk

= Eperjes

= Fábiánsebestyén

= Ferencszállás

= Földeák

= Hódmezővásárhely

= Királyhegyes

= Kiszombor

= Klárafalva

= Kövegy

= Kübekháza

= Magyarcsanád

= Makó

= Maroslele

= Mártély

= Mindszent

= Nagyér

= Nagylak

= Nagymágocs

= Nagytőke

= Óföldeák

= Pitvaros

= Szegvár

= Szentes

= Székkutas

= Tiszasziget

= Újszentiván községhatár teljes területe

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 16/1994. (V. 13.) KTM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 1994.05.21.

[2] Beiktatta a 16/1994. (V. 13.) KTM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 1994.05.21.

[3] Számozását módosította a 16/1994. (V. 13.) KTM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 1994.05.21.

[4] Megállapította a 16/1994. (V. 13.) KTM rendelet 2. §-a. Hatályos 1994.05.21.

[5] A 2/1991. (II. 9.) KTM rendelet 5. § (2) bekezdése értelmében a Fertő-tavi Nemzeti Park Igazgatóság elnevezése Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóságra változik.

[6] Módosította a 7/1996. (IV. 17.) KTM rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 1996.04.25.

[7] Beiktatta a 16/1994. (V. 13.) KTM rendelet 3. §-a. Hatályos 1994.05.21.

[8] A címsor számát beiktatta a 16/1994. (V. 13.) KTM rendelet 3. §-a. Hatályos 1994.05.21.

[9] Megállapította a 16/1994. (V. 13.) KTM rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 1994.05.21.

[10] Megállapította a 16/1994. (V. 13.) KTM rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 1994.05.21.

[11] A címet módosította a 16/1994. (V. 13.) KTM rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 1994.05.21.

[12] Megállapította a 34/1997. (XI. 20.) KTM rendelet 4. §-a. Hatályos 1997.11.28.

[13] Megállapította a 31/1997. (IX. 23.) KTM rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatályos 1997.10.01.

[14] Megállapította a 7/1996. (IV. 17.) KTM rendelet 4. §-a. Hatályos 1996.04.25.

[15] Megállapította a 3/1997. (I. 8.) KTM rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatályos 1997.01.16.

Tartalomjegyzék