Tippek

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

1997. évi CLII. törvény

a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1996. évi költségvetésének végrehajtásáról[1]

Az Országgyűlés a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1996. évi - a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1996. évi költségvetéséről szóló, az 1996. évi LX. törvénnyel és az 1996. évi CXX. törvénnyel módosított 1996. évi XIV. törvényben (a továbbiakban: KT) meghatározott - költségvetése végrehajtásáról a következő törvényt alkotja:

I. Fejezet

A NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 1996. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

A főösszegek és a hiány rendezése

1. § (1) Az Országgyűlés a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) 1996. évi költségvetésének végrehajtását 559 989 millió, azaz ötszázötvenkilencmilliárd-kilencszáznyolcvankilenc millió forint bevétellel, 585 132 millió, azaz ötszáznyolcvanötmilliárd-egyszázharminckettő millió forint kiadással és 25 143 millió azaz huszonötmilliárd-egyszáznegyvenhárom millió forint kiadási többlettel jóváhagyja.

(2) Az Ny. Alap költségvetése végrehajtásának mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Ny. Alap (1) bekezdésben meghatározott 1996. évi költségvetési hiánya a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1997. évi CXI. törvény 19. § (1) bekezdésének a) pontja szerint kerül rendezésre.

A bevételek részletezése

2. § (1) A járulékbevételek összege 499 566 millió forint. Ebből a munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulékbevétel 411 828 millió forint, az egyéni nyugdíjjárulék bevétel 75 499 millió forint, a munkanélküliek ellátása után fizetett nyugdíjbiztosítási járulék 7843 millió forint, a munkanélküli járadék (segély) után fizetett nyugdíjjárulék 1700 millió forint. Az egyes szociális ellátások után fizetett nyugdíjbiztosítási járulék 2696 millió forint, melyből 1726 millió forint a települési önkormányzatok által fizetett járulék, 150 millió forint az egyházi személyek járulékfedezete, 820 millió forint a gyermeknevelési támogatás és a GYES után fizetett egyéni járulék.

(2) A járulékbevételek (1) bekezdés szerinti összegéből a kintlévőségek behajtásából származó bevétel 21 257 millió forint.

(3) A társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevétel 15 992 millió forint, amelyből a késedelmi pótlék és bírság 10 976 millió forint, az egyéb bevételek - ideértve a különféle okokból visszaérkezett ellátások összegét is - 5016 millió forint.

(4) A kamat- és egyéb hozambevételek összege 4456 millió forint.

(5) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló, módosított 1992. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: AT) 7. §-ának (4) bekezdése alapján 1160 millió forint a Lakásfedezeti Államkötvény 1996. évi megtérülésének bevonásából származó bevétel.

(6) A működési célú bevételek összege 1576 millió forint. Ebből a nem az Ny. Alapból finanszírozott ellátások folyósítása miatti központi költségvetési térítés 658 millió forint. Az egyéb szervek költségtérítése és az intézmények egyéb működési célú bevétele 409 millió forint, az 1995. évi pénzmaradvány bevonásából származó bevétel 509 millió forint.

(7) Az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) a pénzbeli egészségbiztosítási ellátások (121 959 millió forint) után az Ny. Alap nyugdíjkiadásainak fedezetére az AT. 3. §-a (5) bekezdésének b) pontja szerint fizetett járulékból származó bevétel 37 198 millió forint.

(8) A hiány mérséklése céljából történt vagyonértékesítésből származó bevétel 41 millió forint.

A kiadások részletezése

3. § (1) Az AT 4. §-ának (1) bekezdésében meghatározott nyugellátások kiadása 504 866 millió forint. Ebből a korhatár fölötti saját jogú nyugdíjak kiadása 435 211 millió forint, a hozzátartozói ellátások kiadása 69 655 millió forint.

(2) Az ellátások megállapításával és folyósításával kapcsolatban felmerült és ténylegesen kimutatható postaköltség, bankköltség és útiköltség-térítés 2254 millió forint.

(3) A működésre fordított kiadások összege 9539 millió forint, amelyből 1550 millió forint a 2. § (6) bekezdése szerinti működési célú bevételekből teljesített kiadás. A működési kiadások összegéből:

a) a folyamatos működési kiadások összege 7871 millió forint,

b) az ellenőrzési tevékenység ösztönzésére fordított összeg 23 millió forint,

c) az informatikai fejlesztés kiadása 841 millió forint,

d) a beruházási kiadások összege 349 millió forint,

e) az adatszolgáltatási és nyilvántartási jogszabályi kötelezettségekkel kapcsolatos feladatok teljesítésének kiadása 338 millió forint,

f) a világbanki programmal kapcsolatban felmerült hazai költségek kiadása 117 millió forint.

(4) Működési költségvetési előirányzatként megtervezett, módosítás nélkül a szolgáltatási szektorban teljesített befektetés összege 754 millió forint, melynek forrása a működési költségvetés beszámolójában szereplő helyesbített pénzmaradvány.

(5) A kamat- és egyéb hozambevételekkel, vagyongazdálkodással kapcsolatos ráfordítások összege 59 millió forint.

(6) Az Ny. Alap nyugdíjkiadásai után (504 866 millió forint) az AT. 3. §-ának (5) bekezdése alapján a természetbeni egészségbiztosítási ellátások fedezetére az E. Alapnak átadott járulék 64 623 millió forint.

(7) Az egymás számára végzett, illetve a közös érdekeltségű feladatok ráfordításigényének együttes figyelembevétele alapján az Ny. Alap rendszeres járulékbevételeinek 0,3 százalékaként meghatározott, az E. Alapnak átadott rendszeres járulékok összege 1432 millió forint.

(8) A Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetéséről szóló 1995. évi CXXI. törvény 32. §-ban meghatározott mértéket meghaladó Kincstári Egységes Számla igénybevétele miatt fizetett kamatkiadás 1336 millió forint.

(9) A működési szektort megillető 1996. évi finanszírozási különbözetek összege 269 millió forint. Ez az összeg a 371 millió forint szolgáltatási szektorból költségvetési kiutalatlan támogatásnak, és a tovább nem utalt 26 millió forint működési saját bevételnek, valamint a 128 millió forint pénzmaradványt terhelő elvonások (alulfinanszírozás, illetve befizetési kötelezettség) különbözetének az egyenlege.

Működési költségvetés

4. § (1) A működési költségvetés bevételi főösszege 10 234 millió forint.

(2) A működési kiadás (1) bekezdés szerinti összegéből

a) 965 millió forint a Nyugdíjbiztosítási Önkormányzatnál és az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnál, 4454 millió forint a területi nyugdíjbiztosítási igazgatóságoknál, 1879 millió forint a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál felhasznált összeg.

b) a központosított előirányzat kiadása 2241 millió forint, ebből 644 millió forint a központosított intézményi kiadás, 1597 millió forint a nyugdíjbiztosítási célfeladatokra fordított összeg, 695 millió forint a működési költségvetésben 1996-ban keletkezett pénzmaradvány. A 3. § (4) bekezdés és a 3. § (9) bekezdésében foglaltak teljesítését követően, valamint 10 millió forint összegű ellenőrzési tevékenység ösztönzésére fel nem használt 1995. évi pénzmaradvány visszafizetése után az 1997. évben felhasználható pénzmaradvány összege 200 millió forint.

(3) A működési költségvetés mérlegét a 2. számú melléklet tartalmazza.

Vegyes rendelkezések

5. § (1) A nyugdíjbiztosítás által folyósított - nem nyugdíjbiztosítási finanszírozású - ellátások kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza.

A központi költségvetés által finanszírozott a nyugdíjbiztosítás által folyósított meg nem térített ellátások fedezetéül szolgál a Ny. Alap beszámolójának bevételei között szereplő 170 millió postaköltség. Az Országgyűlés elrendeli 1997. december 31-i hatállyal

a) az Ny. Alapnak a 170 millió forint postaköltség finanszírozásba történő bevonását követően keletkező 85 millió forint egyenleg befizetését a központi költségvetésnek,

b) a központi költségvetésnek a pénzbeli kárpótlás után a központi költségvetést terhelő 571 millió forint megtérítését az Ny. Alapnak.

(2) Az Ny. Alap tartalékainak alakulását a 4. számú melléklet tartalmazza.

6. § Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és az ahhoz kapcsolódó egyes törvényi rendelkezések módosításáról szóló 1996. évi CXXI. törvény (a továbbiakban: MT) 58. §-ának (5) bekezdésében foglaltak végrehajtása során az Ny. Alap likviditási tartalékának 1996. december 31-i záróállománya 7734 millió forint, az Ny. Alap 1996. évi költségvetési hiánya fedezetébe ez az összeg vonható be.

7. §

(1) A Társadalombiztosítási Alap 1992. évi költségvetéséről, valamint a Társadalombiztosítási Alapról szóló 1988. évi XXI. törvény módosításáról rendelkező - módosított - 1992. évi X. törvény 21. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján 1996-ban az Ny. Alap javára 7148 millió forint összegben történt állam általi vissztehermentes vagyonátadás. E vagyon az Ny. Alap vissztehermentesen átvett vagyona tartalékalapjába került.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tartalékban nyilvántartott vagyonelemek értékcsökkenése, értékvesztése 1996. év végi elszámolásának tartalékcsökkentő hatása 643 millió forint, a számvitelről szóló - módosított - 1991. évi XVIII. törvény 39. §-ának (4) bekezdése szerint.

II. Fejezet

AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 1996. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

A főösszegek és a hiány rendezése

8. § (1) Az Országgyűlés az E. Alap 1996. évi költségvetésének végrehajtását 465 473 millió, azaz négyszázhatvanötmilliárd-négyszázhetvenhárom millió forint bevétellel, 508 959 millió, azaz ötszáznyolcmilliárd-kilencszázötvenkilenc millió forint kiadással és 43 486 millió, azaz negyvenhárommilliárd-négyszáznyolcvanhat millió forint kiadási többlettel jóváhagyja.

(2) Az E. Alap költségvetése végrehajtásának mérlegét az 5. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az E. Alap (1) bekezdésben meghatározott 1996. évi költségvetési hiánya a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetésének a végrehajtásáról szóló 1997. évi CXI. törvény 19. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerint kerül rendezésre.

A bevételek részletezése

9. § (1) A járulékbevételek összege 369 734 millió forint. A járulékbevételek összegéből a munkáltatói egészségbiztosítási járulék befizetése 308 224 millió forint, a munkanélküliek ellátásai után fizetett egészségbiztosítási járulék 5836 millió forint, az egyéni járulék befizetésének összege 50 551 millió forint, a baleseti járulék 1593 millió forint, a munkáltatói táppénz-hozzájárulás bevételek összege 3530 millió forint. A központi költségvetés által a társadalombiztosításról szóló - módosított - 1975. évi II. törvény 119. §-ában foglalt kötelezettség alapján fizetett járulék 12 000 millió forint.

(2) A járulékbevételek (1) bekezdés szerinti összegéből a kintlevőségek behajtásából származó bevételek összege 15 426 millió forint.

(3) A terhesgondozásnak az E. Alap kiadásai között kimutatott, de 1993-tól a központi költségvetést terhelő költségeire a központi költségvetéstől átvett összeg 2500 millió forint.

(4) A társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek összege 12 571 millió forint. Ebből 8141 millió forint a késedelmi pótlék és a bírság összege, 828 millió forint a baleseti megtérítés és egyéb kártérítések megtérítése, 245 millió forint a terhesség-megszakítás egyéni térítési díja, 800 millió forint az e feladattal kapcsolatosan 1995-ben megelőlegezett költségek 1996. évi - a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény 16. §-ának (3) bekezdésében meghatározott - központi költségvetés általi megtérítése. Az egyéb bevételek összege - ideértve a különféle okokból visszaérkezett ellátások, támogatások összegét - 2558 millió forint.

(5) A kamat- és egyéb hozambevételek összege 491 millió forint.

(6) Az Ny. Alap nyugdíjkiadásai (504 866 millió forint) után a természetbeni egészségbiztosítási ellátások fedezetére az AT. 3. §-a (5) bekezdésének a) pontja szerint fizetett járulékból származó bevétel 64 623 millió forint.

(7) Az egymás számára végzett, illetve a közös érdekeltségű feladatok végzésére az Ny. Alaptól átvett - az Ny. Alap rendszeres járulékbevételeinek 0,3 százalékaként meghatározott - összeg 1432 millió forint.

(8) A működési célú bevételek összege 2118 millió forint. Ebből az összegből a központi költségvetés által a családi pótlék és más ellátások folyósításával összefüggő kiadások fedezetére biztosított térítés 1307 millió forint, amelyből 260 millió forint a családi támogatások igénylésének feldolgozásával, 63 millió forint a lakossági energiakompenzáció folyósítási költségeivel, 4 millió forint a családi pótlékban részesülőkre kiterjedő adatgyűjtéssel és feldolgozással kapcsolatos bevétel és egyéb bevétel. Az intézmények saját folyó bevételeinek összege 286 millió forint, 525 millió forint a működési költségvetésben 1995-ben keletkezett pénzmaradvány bevonásából származó bevétel.

(9) A vagyonértékesítésből származó bevétel összege 4 millió forint.

A kiadások részletezése

10. § (1) A gyógyító-megelőző ellátásokra fordított kiadások összege 224 832 millió forint. E kiadások részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.

(2) A gyógyszerek fogyasztói árának társadalombiztosítási támogatására fordított kiadás összege 84 246 millió forint, amelyből 292 millió forint a sclerosis multiplexben szenvedő betegek gyógyszerellátásának kiadása. A gyógyászati segédeszközök árának társadalombiztosítási támogatására fordított kiadás összege 12 118 millió forint, 1249 millió forint a vérzékenység gyógykezelésére fordított kiadás.

(3) A gyógyfürdő-szolgáltatás kiadásainak összege 1396 millió forint, az anyatejellátás kiadásainak összege 128 millió forint.

(4) Az E. Alapot terhelő nyugellátások kiadása 79 265 millió forint.

(5) A terhességi-gyermekágyi segély kiadásaira fordított összeg 8276 millió forint.

(6) A táppénzkiadás összege 32 977 millió forint.

(7) Az egyéb betegségi ellátásokra fordított kiadások együttes összege 3575 millió forint. Ebből az utazási költségtérítésre fordított kiadás 2133 millió forint, a kártérítési járadékok kiadása 743 millió forint, a betegséggel kapcsolatos segélyek kiadása 699 millió forint. A betegséggel kapcsolatos segélyek kiadásából 113 millió forint a külföldi sürgősségi gyógykezelés költségeinek megtérítése, 326 millió forint a javasolt külföldi gyógykezelés kiadásaira fordított összeg, 250 millió forint a rendkívüli szociális támogatások kiadása, 11 millió forint a nemzetközi egyezményekből eredő kiadás.

(8) Az E. Alapot terhelő postaköltség, bankköltség, behajtási-végrehajtási költség és egyéb kiadások összege 1121 millió forint. A társadalombiztosítási kifizetőhelyek fenntartóinak fizetett költségtérítés összege 328 millió forint.

(9) A kamat- és egyéb hozambevételekkel kapcsolatos kiadások összege 7 millió forint.

(10) A pénzbeli egészségbiztosítási ellátások (121 959 millió forint) után az Ny. Alap nyugdíjkiadásainak fedezetére az AT. 3. §-a (5) bekezdésének b) pontja szerint fizetett járulék 37 198 millió forint.

(11) A működésre fordított kiadások összege 15 505 millió forint, amelyből 2118 millió forint a 9. § (8) bekezdése szerinti működési célú bevételekből teljesített kiadás. A működési kiadások összegéből

a) a KT 8. §-a (12) bekezdésének a) pontja szerint a folyamatos működési kiadásokra fordított összeg 11 980 millió forint,

b) a behajtási tevékenységet végző igazgatási szervek hatékonyabb működéséhez szükséges feltételek megteremtésére, illetve anyagi ösztönzésére fordított összeg 734 millió forint,

c) a működési célú informatikai fejlesztésre fordított összeg 400 millió forint,

d) beruházási kiadásokra, a Fővárosi és Pest megyei Egészségbiztosítási Pénztár elhelyezésének részleges megoldására szolgáló összeg 776 millió forint,

e) az egészségbiztosítási kiadások takarékos és hatékony felhasználását segítő ellenőrzési rendszerek (vény- és táppénz-ellenőrzési rendszer, jogosultság ellenőrzésére hivatott rendszer) fejlesztésére fordított összeg 244 millió forint,

f) a Világbanki Program hazai költségeire teljesített kiadás 313 millió forint,

g) a 9. § (8) bekezdése szerinti működési célú bevételek előirányzat fölött realizálódott összegéből teljesített kiadás 1058 millió forint.

(12) Az egészségügyi fekvőbeteg-szakellátást nyújtó, költségvetési rend szerint gazdálkodó intézmények tartozásainak visszatérítendő működési célú előleg formájában történő részbeni rendezésére teljesített kiadás 3995 millió forint.

(13) A kincstári egységes számlához kapcsolt megelőlegezési számláról történt - a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetéséről szóló - módosított - 1995. évi CXXI. törvény 32. §-ának (3) bekezdésében meghatározott mértéket meghaladó - hitelfelvétel után fizetett kamat összege 2745 millió forint.

A működési költségvetés

11. § (1) A működési költségvetés bevételi főösszege 15 505 millió forint.

(2) A működési költségvetés kiadási főösszege 15 505 millió forint. Ebből az összegből az Egészségbiztosítási Önkormányzat kiadása 72 millió forint, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár kiadása 2792 millió forint, 4 millió forint a Területi Egészségbiztosítási Bizottságok, 9464 millió forint a Megyei és Ágazati Egészségbiztosítási Pénztárak kiadása, az Országos Orvosszakértői Intézet kiadása 671 millió forint. A központosított előirányzatok teljesítésének összege 1225 millió forint. A működési költségvetésben 1996-ban keletkezett pénzmaradvány összege 1277 millió forint, melyből 309 millió forint a Fővárosi és Pest Megyei Egészségbiztosítási Pénztár elhelyezésére fordítható.

(3) A működési költségvetés mérlegét a 7. számú melléklet tartalmazza.

Vegyes rendelkezések

12. § (1) Az egészségbiztosítás által folyósított, nem egészségbiztosítási finanszírozású ellátások kiadásait és azok megtérítéseit a törvény 8. számú melléklete tartalmazza. A központi költségvetés által finanszírozott, az egészségbiztosítás által folyósított ellátások 1996. évi kiadásait a központi költségvetés megtérítései nem fedezték. A különbözetet (1081 millió forintot) a központi költségvetés az 1997. évben megtéríti.

(2) Az E. Alap tartalékainak 1996. évi alakulását a 9. számú melléklet tartalmazza.

13. § Az E. Alap likviditási tartalékának 1996. december 31-i záróállománya 16 870 millió forint. Az E. Alap 1996. évi költségvetési hiánya fedezetébe az MT 58. §-ának (5) bekezdésében foglalt rendelkezések végrehajtása során ez az összeg vonható be.

14. § (1) A Társadalombiztosítási Alap 1992. évi költségvetéséről, valamint a Társadalombiztosítási Alapról szóló 1988. évi XXI. törvény módosításáról rendelkező - módosított - 1992. évi X. törvény 21. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, 1996-ban az E. Alap javára 3737 millió forint összegben történt állam általi vissztehermentes vagyonátadás. E vagyon az E. Alapnak az AT. 6. §-ának (2) bekezdésében meghatározott tartalékalapjába került.

(2) Az E. Alap javára 1995-ben történt állam általi vissztehermentes vagyonátadás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1995. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1996. évi CX. törvény 11. §-ának (1) bekezdése szerint részben ideiglenes átadás-átvételi értéken lett számításba véve. Az 1996-ban megállapított végleges átadás-átvételi értékek figyelembevétele alapján az 1995. évi állam általi vissztehermentes vagyonátadás összege 5195 millió forint volt.

(3) Az (1) bekezdés szerinti tartalékban nyilvántartott vagyonelemek értékcsökkenése, értékvesztése 1996. év végi elszámolásának tartalékcsökkentő hatása - ideszámítva a Club Aliga üdülőegyüttes üzemeltetési vagyona csökkenésének hatását is - 97 millió forint.

(4) Az E. Alap tartósan befektetett eszközök tartalékában nyilvántartott, tulajdonában álló bérházak értékcsökkenése 1996. év végi elszámolásának a tartósan befektetett eszközök állományát csökkentő hatása 1 millió forint. Az említett tartalékban nyilvántartott értékpapíroknál 1996. év végén értékvesztés elszámolására nem került sor.

III. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALRENDSZER EGÉSZÉT ÉRINTŐ RENDELKEZÉSEK

15. § (1) A társadalombiztosítási alrendszernek az Ny. Alap és az E. Alap költségvetése összegzéséből - a halmozódások kiküszöbölésével - adódó bevételi főösszege 922 209 azaz kilencszázhuszonkettőmilliárd-kétszázkilenc millió forint, kiadási főösszege 990 838 azaz Kilencszázkilencvenmilliárd-nyolcszázharmincnyolc millió forint, hiánya 68 629 azaz hatvannyolcmilliárd-hatszázhuszonkilenc millió forint.

(2) A társadalombiztosítási alrendszer összevont 1996. évi költségvetési mérlegét a 10. számú melléklet tartalmazza, amely a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1995. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1996. évi CX. törvény 6. számú mellékletének a társadalombiztosítási alrendszer 1995. évi összevont költségvetése végrehajtásának mérlege számszaki elírásából adódó adatait is helyesbíti a következőképpen:

Kiadások 13 pont világbanki program hazai költsége 1995. évi teljesítés, 351 millió forint, kiadások összesen 861 718 millió forint, egyenleg - 40 416 millió forint.

(3) A társadalombiztosítási alrendszer összevont költségvetésének hiánya az 1. § (3) bekezdésében és a 8. § (3) bekezdésében meghatározott módon kerül rendezésre.

16. § (1) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjaival szemben fennálló tartozások vagyonátadással történő rendezése keretében 1996-ban 1270 millió forint összegű vagyonátvétel történt. Ebből 615 millió forint összegű vagyon felszámolási eljárás során, 655 millió forint összegű vagyon pedig az AT. 6. §-ának (3) bekezdésében szabályozott átvétellel került társadalombiztosítási tulajdonba. Az átvett vagyon - a tartozásra befizetett összegek különböző tartozásrészek kiegyenlítésére történő felhasználásának sorrendjére vonatkozó rendelkezések, az AT 4. §-a (3) bekezdésének a) és c) pontjában, továbbá 5. §-a (3) bekezdésének a) és c)-d) pontjaiban, valamint a KT 18. §-ának (2)-(3) bekezdésében foglalt rendelkezések alkalmazásával megállapítható - eszmei hányadok szerint oszlik meg az Ny. Alap és az E. Alap között.

(2) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjaival szemben fennálló tartozások vagyonátadással történő rendezése keretében átvett vagyon 1996. december 31-ével elszámolt értékvesztése (ideértve az e vagyonkörbe tartozó ingatlanok értékcsökkenését is) 1914 millió forint. Ebből 1067 millió forint az Ny. Alapnál, 847 millió forint az E. Alapnál elszámolt összeg.

(3) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjaival szemben fennálló tartozások vagyonátadással történő rendezése keretében átvett vagyont a 11. számú melléklet részletezi.

17. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Göncz Árpád s.k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Gál Zoltán s.k.,

az Országgyűlés elnöke

1. számú melléklet az 1997. évi CLII. törvényhez

A Nyugdíjbiztosítási Alap 1996. évi költségvetése végrehajtásának mérlege

Millió forintban
Megnevezés1995 évi teljesítés1996. évi előirányzat1996. évi módosított előirányzat1996. évi teljesítés
BEVÉTELEK
1.Járulékbevételek432 763484 235479 422499 566
- munkáltatói járulékbefizetés351 896391 099388 360411 828
- egyéni nyugdíjjárulék befizetések69 95780 87479 00075 499
- munkanélküli ellátás után fizetett nyugdíjbiztosítási járulék7 5618 3628 3627 843
- munkanélküli járadék (segély) után fizetett nyugdíj-járulék1 6502 3001 6001 700
- egyes szociális ellátás után fizetett járulék1 6991 6002 1002 696
2.Kintlévőségek behajtása17 22221 222
3.Rendkívüli behajtás13 8124 000
4.Járulékbevételek összesen432 763515 269504 644499 566
- ebből kintlévőségek behajtása17 28921 257
5.Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevétel13 99214 06413 10015 992
- késedelmi pótlék és bírság12 19213 76412 80010 976
- egyéb bevételek1 8003003005 016
6.Kamat- és egyéb hozambevétel7 6233 0003 0004 456
7.Lakásfedezeti Államkötvény tőketörlesztése1 3001 1601 1601 160
8.Működési célú bevételek9347208381 576
- központi költségvetés által térített155420420658
- egyéb működési bevétel618300300409
1995. évi pénzmaradvány391
- 1995. évi világbanki kölcsönnel kapcsolatos pénzmaradvány118118
- 1994. évi pénzmaradvány160
9.Alapok közötti elszámolás37 11639 97539 25337 198
- pénzbeli egészségbiztosítási ellátások után átvett járulék az E. Alaptól36 06439 97539 25337 198
- egyösszegű átcsoportosítás az E. Alaptól1 052
10.Vagyonértékesítés a hiány mérséklése céljából2 90041
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:493 728574 188564 895559 989
Millió forintban
Megnevezés1995. évi teljesítés1996. évi előirányzat1996. évi módosított előirányzat1996. évi teljesítés
KIADÁSOK
1.Nyugellátások443 170510 917505 800504 866
- korhatár fölötti saját jogú nyugdíjak380 670440 417436 100435 211
- hozzátartozói ellátások62 49970 50069 70069 655
2.Ellátásokkal kapcsolatos egyéb kiadás (posta, bank és egyéb)2 0152 6002 6002 254
3.Működésre fordított kiadások8 0649 9749 8929 539
- folyamatos működési kiadások7 3817 3407 871
- ellenőrzési tevékenység ösztönzése31505023
- informatikai fejlesztések kiadása568840840841
- beruházási kiadások5251 3431 143349
- adatszolgáltatási és -nyilvántartási kötelezettségekkel kapcsolatos feladatokra360360338
- világbanki program hazai költségei150159117
- közös feladatra átadott1 500
- egyéb működési célból fedezett924
4.Működési előirányzatból ellátási költségvetésben megvalósított befektetés fedezetének rendezése410754
5.Kamat- és hozambevételekkel, vagyongazdálkodással kapcsolatos ráfordítások25910010059
6.Fővárosi Igazgatóság új székháza - céltartalék
7.Alapok közötti elszámolás56 72666 85066 19566 055
- nyugdíjkiadások után átadott járulék az E. Alapnak56 72665 39764 74264 623
- közös feladatok elvégzésére átcsoportosított járulék1 4531 4531 432
8.Kamat a kincstári egyszámla igénybevétele miatt1 5001 336
9.Működési szektort megillető 1996. évi finanszírozási különbözetek269
KIADÁSOK ÖSSZESEN:511 918590 441586 087585 132
EGYENLEG:-18 190-16 253-21 192-25 143
Az egyes adatok összege - a kerekítés miatt - eltérhet az összegző sorok adataitól.

2. számú melléklet az 1997. évi CLII. törvényhez

A Nyugdíjbiztosítási Alap 1996. évi működési költségvetése

Millió forintban
CímAlcímElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzat számCímnévAlcím névElőirányzat csoportnévKiemelt előirányzat név1996. évi törvényi előirányzat1996. évi módosított előirányzat1996 évi teljesítés
BEVÉTELEK
9Központosított előirányzatok
1Működés bevételei300300409
2A Nyugdíjbiztosítási Alaptól működésre átvett pénzeszköz6 6616 6616 661
3A nem nyugdíjbiz. ellátások megállapítási, folyósítási kiad.420420628
4Informatikai fejlesztések fedezetére átvett pénzeszköz840840840
5Beruházásokra átvett pénzeszköz1 3431 143776
6Adatszolg-i és nyilvánt. felad. személyi és dologi kiadásaira átvett pénz360360360
7Ellenőrzési tevékenység ösztönzésre átvett pénzeszköz505050
8Világbanki kölcsönnel kapcsolatos 1995. évi pénzmaradvány118118
91995. évi pénzmaradvány igénybevétele391
A Nyugdíjbiztosítási Alap működési költségvetésének bevételei összesen:9 9749 89210 234
KIADÁSOK
1Nyugdíjbiztosítási Alap Központi Irányítása938938965
1Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat117117108
1Működési kiadások10710795
1Személyi juttatástik363630
2Társadalombiztosítási járulék16162
3Dologi kiadások555563
4Pénzeszközátadás, egyéb támogatás
5Ellátottak pénzbeli juttatásai
2Felújítások33
3Felhalmozási kiadások7713
2Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság821821857
1Működési kiadások821821843
1Személyi juttatások292292331
2Társadalombiztosítási járulék119119124
3Dologi kiadások384384380
4Pénzeszközátadás, egyéb támogatás24248
5Ellátottak pénzbeli juttatásai22
Millió forintban
CímAlcímElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzat számCímnévAlcím névElőirányzat csoportnévKiemelt előirányzat név1996. évi törvényi előirányzat1996. évi módosított előirányzat1996 évi teljesítés
2Felújítások
3Felhalmozási kiadások14
2Területi nyugdíjbiztosítási igazgatóságok3 6043 6044 454
1Működési kiadások3 5633 5634 324
1Személyi juttatások1 9001 9002 395
2Társadalombiztosítási járulék759759986
3Dologi kiadások904904941
4Pénzeszközátadás, egyéb támogatás2
5Ellátottak pénzbeli juttatásai
2Felújítások1120
3Felhalmozási kiadások4040110
3Nyugdíjfolyósító Igazgatóság1 5321 5321 879
1Működési kiadások1 5271 5271 848
1Személyi juttatások718718905
2Társadalombiztosítási járulék289289358
3Dologi kiadások519519580
4Pénzeszközátadás, egyéb támogatás115
5Ellátottak pénzbeli juttatásai
2Felújítások,17
3Felhalmozási kiadások5514
9Központosított előirányzatok3 9003 8182 241
1Központosított intézményi előirányzatok1 9951 795644
1Működési kiadások46546510
1Személyi juttatások297297
2Társadalombiztosítási járulék127127
3Dologi kiadások3131
4Pénzeszközátadás, egyéb támogatás101010
5Ellátottak pénzbeli juttatásai
2Felújítások187187285
3Felhalmozási kiadások1 3431 143349
2Nyugdíjbiztosítási célfeladatok1 9052 0231 597
1Informatikai fejlesztések840840841
2Világbanki kölcsönnel kapcsolatos kiadások159117
3Kamat és rendelkezésretartási jutalék41
4Tűz-, biztonsági és vagyonvédelmi kiadások38389
5Folyamatos informatikai kiadások100100184
6Hozzájárulás az önkéntes nyugdíj-pénztárhoz383828
7Adatszolg.-i és nyilvántartási köt. kapcs. feladatokra360360273
8Üzemorvosi hozzájárulás1515
9Üzemeltetési költség169169
10Új székházak bebútorozása (ügyfélvárók)505045
Millió forintban
CímAlcímElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzat számCímnévAlcím névElőirányzat csoportnévKiemelt előirányzat név1996. évi törvényi előirányzat1996. évi módosított előirányzat1996 évi teljesítés
11Központi nyomtatvány ellátás404090
12Nemzetközi rendezvényköltsége és ISSA tagdíj141410
13Ingatlanok lízing- és bérletidíj többlete200200
A Nyugdíjbiztosítási Alap működési költségvetésének kiadásai összesen:9 9749 8929 539
Működési pénzmaradvány:695
A Nyugdíjbiztosítási Alap működési költségvetésének kiadásai összesen:10 234

3. számú melléklet az 1997. évi CLII. törvényhez

A nyugdíjbiztosítás által folyósított, nem a Nyugdíjbiztosítási Alapból finanszírozott ellátások kiadásai és megtérítései

Millió forintban
Megnevezés1995. évi
teljesítés
1996. évi
előirányzat
1996. évi
teljesítés
BEVÉTELEK ÖSSZESEN74 18476 90090 861
1. A központi költségvetés megtérítése47 21750 00056 523
2. A munkáltatók, illetve a Munkaerőpiaci Alap megtérítése18 12719 00026 498
3. Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. megtérítése1 1702 0001 760
4. Országos Kárpótlási és Kárrendezési Hivatal megtérítése4 1492 4002 600
5. Hadigondozottak Közalapítványának megtérítése3 5213 5003 480
KIADÁSOK ÖSSZESEN74 18476 90086 469
1. Központi költségvetésből finanszírozottak47 21750 00056 989
- politikai rehabilitációs és más nyugdíjkiegészítések5 6197 3006 034
= politikai rehabilitációval kapcsolatos nyugdíjkiegészítések4 997
= kitüntetésekhez, címekhez kötött pótlékok213
= tudományos fokozat után járó kiegészítő nyugellátások90
= nemzeti gondozotti ellátások319
= közszolgálati idő után járó nyugdíjkiegészítés
- bányásznyugdíj és szénjárandóság pénzbeni megváltása2 1833 0002 428
- az 1992. évi profiltisztítás5 5105 2006 324
= lakbér-hozzájárulás307300289
= vakok személyi járadéka2 4532 4002 706
= rokkantsági járadék1 8221 8002 250
= egészségkárosodási járulék767500914
= katonai családi segély161200165
Millió forintban
Megnevezés1995. évi
teljesítés
1996. évi
előirányzat
1996. évi
teljesítés
- az 1994. évi profiltisztítás31 36734 50036 484
= házastársi pótlék és házastárs utáni jövedelempótlék5 4075 8004 984
= megváltozott munkaképességűek átmeneti járadéka, rendszeres szociális járadéka és egyéb szociális járadéka20 48122 00026 068
= cukorbetegek támogatása4710044
= mezőgazdasági járadékok5 4326 6005 388
= egyházi személyek nyugdíja
- évközi változások2 5385 455
= egyszeri egyösszegű támogatás4 764
= energiaár-kompenzáció (áthúzódó)2 5388
= nemzeti helytállásért pótlék671
= bányász kereset-kiegészítés (mecseki)2
= művészeti tevékenységgel kapcsolatos nyugdíj-kiegészítés10
- postaköltség (összes ellátás)264
2. Munkáltatói befizetésekből, illetve a Foglalkoztatási Alapból finanszírozott foglalkoztatáspolitikai korengedményes nyugdíj9 74412 0007 570
3. Szolidaritási Alapból finanszírozott előnyugdíj8 3837 00010 109
4. Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. által finanszírozott életjáradék személyi kárpótlás alapján1 1702 0001 785
5. Országos Kárpótlási és Kárrendezési Hivatal által finanszírozott életjáradék személyi kárpótlás alapján4 1492 4003 610
6. Hadigondozottak Közalapítványa által finanszírozott hadigondozotti ellátások3 5213 5003 358
7. Új korengedményes nyugdíj3 048
EGYENLEG
1. A központi költségvetésből finanszírozott ellátások kiadásai, és tárgyévi megtérítéseinek egyenlege (381 millió Ft visszaérkezett ellátással, valamint 170 millió forint postaköltséggel csökkentve)85
2. A munkáltatók, illetve a Munkaerőpiaci Alap által finanszírozott
ellátások kiadásai, és tárgyévi megtérítések egyenlege
5 771
3. Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. által finanszírozott ellátások kiadásai, és tárgyévi megtérítéseinek egyenlege-25
4. Országos Kárpótlási és Kárrendezési Hivatal által finanszírozott ellátások kiadásai, és megtérítésének egyenlege (373 millió Ft 1995. évi térítés, (66 millió Ft visszaérkezett ellátás)-571
5. Hadigondozottak Közalapítványa által finanszírozott ellátások kiadásai, és tárgyévi megtérítéseinek egyenlege122

4. számú melléklet az 1997. évi CLII. törvényhez

A Nyugdíjbiztosítási Alap tartalékai

Millió forintban
SorszámMegnevezésTartalékok
Likviditási tartalékBHTTartósan befektetett eszközökVissztehermentesen átvett vagyon
1.1992. év végi - a kiadási többlet hatását nem tartalmazó - állapot10 9934 73515 485
2.Likviditási tartalékcsökkenés az 1992. évi kiadási többlettel összefüggésben-9 617
3.1993. évi induló állapot1 3764 73515 485
4.A likviditási tartalék 1991. évi kiadási többlettel összefüggő 1993. évi visszapótlása1 403
5.1993. évi hiány finanszírozására kibocsátott kötvény5 000
6.1993. évi hiány-7 402
7.Az 1993. évi vagyoni műveletek és értékvesztés nettó hatása-599-1 879
8.1993. év végi állapot a hiány rendezését megelőzően3774 13613 606
9.A likviditási tartalék 1991. évi kiadási többlettel összefüggő 1994. évi visszapótlása2 421
10.1992. évi hiányt finanszírozó kötvény kibocsátásából származó bevétel, 1994-ben4 455
11.1993. évi likviditási tartalék visszapótlása, MÁV1 148
12.Épületberuházás, ingatlanvásárlás-499499
13.Állami ingyenes vagyonjuttatás keretében átvett ingatlan185
14.Követelések fejében átvett vagyonelemek értéke
15.1994. évi költségvetési hiány-23 465
16.A tartósan befektetett eszközök 1994. évi értékvesztése (Lupis-követelés)-380
17.Befekt. hozama tartalék megtérülése3
18.Vagyonmegosztásból az ÁSZ szerint125-125
19.1994. év végi állapot (1994. XII. 31. pénzforgalmi)-15 0643 76513 600185
20.1993. évi állami garancia2 052
21.1993. évi hiány kötvénnyel nem finanszírozott részének állami megtérítése350
22.1993. évi likviditási tartalék visszapótlása1 069
23.1994. évi zárszámadás szerint-11 5933 76513 600185
24.1992. évi hiányt finanszírozó kötvény kibocsátásából származó bevétel, 1995-ben5 162
25.1991. évi hiány 1992. évi zárszámadással összefüggő kötvény kibocsátásából történő rendezése822
26.PX Kft. üzletrész eladása és bevonása a költségvetésbe-1
27.Lakáskötv. eladása beruházási célra-1 157
28.Lakáskötv. eladásából származó értékvesztés-193
29.Lakáskötv. tőketörlesztésének bevonása a költségvetésbe-1 310
Millió forintban
SorszámMegnevezésTartalékok
Likviditási tartalékBHTTartósan befektetett eszközökVissztehermentesen átvett vagyon
30.Ktgv.-i tv. által előírt BHT felhasználás-3 636
31.Tartós vagyon értékesítésének bevétele38
32.1995. évi költségvetési hiány-18 190
33.A likviditási tartalék 1991. évi kiadási többlettel összefüggő 1995. évi visszapótlása756
34.Ingyenes állami vagyonjuttatás4 152
35.Ingyenes állami vagyonjuttatási szerződésben előírt újrabefektetés66
36.Ybl Bank megtérítéséből követelésként nyilvántartott érték feletti bevétel41
37.Vagyonmegosztáskor kapott, beruházások fedezetét szolgáló összeg-120
38.VIR és NYUGDBER CENTER Kft.-k részesedése1 325
39.Állami vagyonjuttatás osztalékának újrabefektetése-6666
40.Ellátásból térítésmentésen a működésbe áttett felújításokra elszámolt összeg5
41.Az 1995. évi zárszámadás szerint-23 0438812 2694 403
42.1994. évi hiány rendezése (1996. I. 24-én az 1995. XII. 31-i adóssággal szemben)23 465
43.1991. évi likviditási tartalék visszapótlása (1996. I. 24-én a hitelállomány csökkentésével)307
44.1995. évi hiányrendezés az 1996. XII. 31-i adóssággal szemben [1995. évi CXXI. tv. 32. § (1) bekezdés]7 005
45.BHT felhasználás 1996. évi eszközgazdálkodásba-8888
46.Lakásfedezeti kötvény tőketörlesztése-1 160
47.Lakásfedezeti kötvény értékesítése-85
48.Vissztehermentesen átvett állami vagyon7 148
49.Vissztehermentesen átvett állami vagyon értékesítése-3 051
50.Részvényvásárlás3 230
51.Kft. törlesztés, alaptőkeemelés754
52.Vissztehermentesen átvett állami vagyon é.cs.-643
53.Lupis megtérülés (16. sor)130
54.Lupis megtérülés bevonása a folyó finanszírozásba-130
55.Likviditás tartalék záró állománya 1996. XII. 31.7 734
56.A Likviditási tartalék végleges felhasználása az 1996. évi hiány rendezésére-7 734
57.Működési célú ingatlanok átvezetése a működési szektorba az ÁSZ megállapítása alapján-399
58.Működést illető vagyonmódosítás az ÁSZ megállapítása alapján-5
59.1996. év végi állapot [1996. évi CXXI. tv. 58. § (5)-(7) bekezdés]0014 6927 857

5. számú melléklet az 1997. évi CLII. törvényhez

Az Egészségbiztosítási Alap 1996. évi költségvetése végrehajtásának mérlege

Millió forintban
Megnevezés1995. évi tény1996. évi eredeti előirányzat1996. évi módosított előirányzat1996. évi teljesítés
BEVÉTELEK
1.Járulékbevételek335 304369 019360 722369 734
Munkáltatói egészségbiztosítási járulék280 582293 713292 000308 224
Egyéni egészségbiztosítási járulék46 86755 18454 60050 551
Munkanélküli ellátás után fizetett munk. járulék6 0186 6226 6225 836
Baleseti járulék1 8371 5001 5001 593
Munkáltatói táppénz hozzájárulás12 0006 0003 530
2.Kintlevőségek behajtása12 77814 778-
3.Rendkívüli behajtás10 2713 0000
4.Járulékbevételek összesen (1-3. összesen)335 304392 068378 500369 734
ebből: kintlevőségek behajtása13 32212 77814 77815 426
5.Központi költségvetés által fizetett járulék10 40012 00012 00012 000
6.Központi költségvetést terhelő egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos bevétel2 5002 5002 5002 500
7.A társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek12 73114 41113 70012 571
- terhességmegszakítás egyéni térítési díja169700700245
- terhességmegszakítással kapcsolatos központi költségvetési térítés1 000800800800
- baleseti megtérítés, egyéb kártérítések megtérítése1 0902 2002 200828
- késedelmi pótlék, bírság9 41310 2119 5008 141
- egyéb bevételek1 0595005002 558
8.Kamat és egyéb hozambevételek174600600491
- tartósan befektetett eszközök hozama113--88
- vissztehermentesen átvett vagyon hozama15--351
- járuléktartozás fejében átvett vagyon hozama---1
- gyógyszertárak túligénylési kamata45--51
9.Befektetések hozama tartalék bevonása535---
10.Működési célú bevételek3 6631 0601 0602 118
- központi költségvetés megtérítése1 195980980980
- egyéb megtérítés67
- családi támogatások igénylésének feldolgozásával kapcsolatos központi költségvetési térítés---260
- Ny. Alaptól közös feladatra átvett összeg1 500---
- előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele687--525
- egyéb működési bevétel2818080286
11.Alapok közötti elszámolás56 72666 85066 19566 055
- nyugdíjkiadások után átvétt járulék56 72665 39764 74264 623
- közös feladatok elvégzésére átcsoportosítás-1 45314531 432
Millió forintban
Megnevezés1995. évi tény1996. évi eredeti előirányzat1996. évi módosított előirányzat1996. évi teljesítés
12.Vagyonértékesítés a hiány mérséklése céljából-2 1004
- tartozás kiegyenlítéseként átvett ingatlan értékesítéséből származó bevétel-...3
- tartozás kiegyenlítéseként átvett ingóságok stb. megyei szervek általi értékesítéséből származó bevétel-...0
13.Központi költségvetésből eü. intézményeknek energia áremeléssel összefüggő kompenzációra882---
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:422 915489 489476 655465 473
KIADÁSOK
1.Természetbeni ellátások275 730304 100324 635326 102
- gyógyító-megelőző ellátások191 022217 500224 835224 832
-gyógyfürdő-szolgáltatás1 2147501 5001 396
- anyatejellátás140200200128
- gyógyszertámogatás69 97772 00081 85084 246
- vérzékenység kezelése (VIII. faktor)7998001 2501 249
- gyógyászati segédeszköz támogatás10 80811 50013 00012 118
- utazási költségtérítés1 7711 3502 0002 133
2.Pénzbeni ellátások118 242131 066128 340121 959
- korhatár alatti rokkant és baleseti ellátások68 14777 06679 00079 265
- terhességi-gyermekágyi segély8 9049 5009 5008 276
- táppénz39 80542 80038 14032 977
ebből: munkáltatók által fizetett táppénz-12 0006 0003 530
- betegséggel kapcsolatos segélyek679800800699
- kártérítési járadék708900900743
3.Postaköltség és egyéb kiadások1 1271 5001 5001 121
4.Működésre fordított kiadások12 55413 90015 34615 505
- folyamatos működési kiadások10 34811 98011 98011 980
- behajtás ösztönzése607400600734
- ellenőrzési rendszerek fejlesztése-244244244
- informatikai fejlesztés500400400400
- FPEP elhelyezésének költ. és beruházási kiadások-876776776
- Világbanki Program hazai költsége201-1 346313
- előző évi maradványból687--525
- működési célú bevételek többletéből211--533
5.Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés363500500328
6.Kamat és hozambevételekkel, vagyongazdálkodással kapcsolatos ráfordítás9557
7.Alapok közötti elszámolás37 11639 97539 25337 198
- pénzbeli ellátások után átadott járulék36 06439 97539 25337 198
- egyösszegű átcsoportosítás az Ny. Alap részére1 052---
8.Kamat a kincstári egységes számla igénybevétele után--2 0002 745
9.Egészségügyi szakellátási intézmények adósságrendezésére--4 0003 995
KIADÁSOK ÖSSZESEN:445 141491 046515 579508 959
EGYENLEG:-22 226-1 557-38 924-43 486
Az egyes adatok összege - a kerekítés miatt - eltérhet az összegző sorok adataitól.

6. számú melléklet az 1997. évi CLII. törvényhez

A gyógyító-megelőző ellátások 1996. évi kiadási előirányzatai és azok teljesítése

Millió forintban
Megnevezés1995. évi tény1996. évi előirányzat - törvény szerint1996.évi előirányzat 24%-os szintentartással előirányzatElőirányzat változás1996. évi pótköltségvetés szerinti előirányzatKiadások 5%-os színvonaltartása (I-IV. hó) teljesítésDologi és bérkiadésok átlagos 24%-os színvonaltartása (V-XII. hó) teljesítésSzakmai fejlesztés teljesítés1996. évi teljesítés
I. Háziorvosi ellátás finanszírozása
- fix összeg4 4704 9965 222-3784 844806841804 864
- területi pótlék381428387-5382382
- eseti ellátás díjazása1792021827189189
- teljesítmény díjazása13 85215 84316 58337616 9592352 25516 939
- új háziorvosi szolgálatok létesítése0000
Háziorvosi ellátás finanszírozása összesen18 8822146922 374022 3743152 93918022 374
II. Feladatfinanszírozás
1.Egyéb alapellátás
- iskola-egészségügyi ellátás5897978226828657192828
- védőnői szolgálat2 8433 2313 41003 410484643 410
- ügyeleti szolgálat1 4562 6432 643-832 560001 0972 560
- kiegészítő alapellátási feladat296298270-1026040260
- munka-egészségügyi szolgálat1 678
- fogorvosi szolgáltatás5 2077 0807 310-7546 556666457565 555
- anya-, gyermek- és csecsemővédelem625717750-174911102749
Egyéb alapellátás összesen12 69414 76615 205-84214 3631351 2682 04513 362
2.Járóbeteg-szakellátás
- gyermek gyógyászati MSZ.SZ3644390391039
- nőgyógyászati MSZ.SZ2836320321032
- sportegészségügyi ellátás88
- nemibeteg-gondozás459515539-2537873537
- tüdőgondozás1 5481 7431 82921 831262491 831
- ideggyógyászati gondozás8469621 00921 011141381 011
- onkológiai gondozás4344885101511769511
- alkohológiai és drogellátás3103823991400554400
Járóbeteg-szakellátás összesen3 74941704 35744 3616258304 361
3.Vérellátás9591109110201 1021611201 092
4.Mentés, betegszállítás5 7366 5396 8541006 954979321006 954
5.Egyéb
- új beruházás, rekonstrukció382
- rekonstrukció miatti kiesés73700747467
- egyéb ellátás546586611-38'573878574
Egyéb összesen1 665586611366478780641
Feladatfinanszírozás összesen24 80327 17028 129-70227 4273182 9732 14526 410
Millió forintban
Megnevezés1995. évi tény1996. évi előirányzat - törvény szerint1996.évi előirányzat 24%-os szintentartással előirányzatElőirányzat változás1996. évi pótköltségvetés szerinti előirányzatKiadások 5%-os színvonaltartása (I-IV. hó) teljesítésDologi és bérkiadésok átlagos 24%-os színvonaltartása (V-XII. hó) teljesítésSzakmai fejlesztés teljesítés1996. évi teljesítés
III. Feladat + teljesítmény finanszírozottjáróbeteg-szakellátás
- járóbeteg-szakrendelés20 15823 17524 266-45523 8113403 25523 804
- járóbeteg-szakambulancia5 5366 4076 7101096 819959076 828
- speciális finanszírozású feladatok3 967851872-237635111050624
- CT. MRI4 0914 204372'4 576605724604 664
- művesekezelés3 7965 0005 1222485 370646149275 440
- házi szakápolás600600-580200025
Feladat + telj. fin.járóbeteg-szakellátás összesen33 45740 12441 774-54341 2315705 4531 38741 385
IV Teljesítmény fin. fekvőbeteg-szakellátás
1.Aktív fekvőbeteg-ellátás
- aktív ellátás96 875109 637106 4538 409114 8621 63815 707116 020
- speciális finanszírozású feladat3 4973 6653 7534354 188474534333 762
Aktív fekvőbeteg-ellátás összesen100 372113 302110 2068 844119 0501 68516 160433119 782
2.Krónikus fekvőbeteg-ellátás11 52013 84113 42334313 7661971 867013 770
Teljesítmény fin. fekvőbeteg-szakellátás összesen111 892127 143123 6299 187132 8161 88218 027433133 552
KASSZÁK ÖSSZESEN (I-IV)189 034215 906215 9067 942223 8483 08529 3924 145223 721
Előlegvisszatérítés-121
KASSZÁK MINDÖSSZESEN189 034215 906215 9067 942223 8483 08529 3924 145223 600
Célelőirányzatok:
1.orvosi vény3393703700370370
2.felülvizsgáló orvosok díja252252-22230230
3.egyéb célelőirányzat (kock. kez ifj. és szab. sp., alk. prev. mentálhig.)1 620725725-365360360
4.újszerű eljárások és technikák bevezetése és elterjesztése és 1 napos kh.-i kezelések220220-22000
5.E raktár29272702727
6.influenzia védőoltás0000245
Célelőirányzatok összesen1 9881 5941 594-6079870001 232
Mindösszesen191 022217 500217 5007 335224 8353 08529 3924 145224 832

7. számú melléklet az 1997. évi CLII. törvényhez

Az Egészségbiztosítási Alap működési költségvetése

Millió forintban
CímAlcímElőirányzat csoport számKiemelet előirányzat számCímnévAlcímnévElőirányzat zat csoport névKiemelt előirányzat neve1995. évi tény1996. évi
eredeti
előirányzat
1996. évi
módosított
előirányzat
1996. évi
teljesítés
BEVÉTELEK
9Központosított előirányzatok
1Működés saját bevételei2818080286
2Egészségbiztosítási Alaptól működésre átvett pénzeszköz7 58310 92010 92010 920
3A nem egészségbiztosítási ellátások folyósítási kiadásainak megtérítése1 1959809801 047
4Családi támogatások igénylésének feldolg. kapcs. központi költségvetési térítés260
5Nyugdíjb. Alaptól műk.-re átvett pénzeszöz.1 500
6Előző évi pénzmaradvány igénybevétele687525
Összesen11 24611 98011 98013 038
7Világbanki kölcsönnel kapcsolatos belföldi kiadásokra átvett pénzeszköz2011 346313
8Informatikai beruházások fedezetére átvett pénzeszköz500400400400
9Behajtás ösztönzés fedezete607400600734
10FPEP elhelyezésének költsége és beruházások876776776
11Ellenőrzési rendszerek fejlesztése244244244
Az Egészségbiztosítási Alap működési költségvetésének bevételei összesen:12 55413 90015 34615 505
KIADÁSOK
1Egészségbiztosítási Alap Központi irányítása2 6702 9942 9942 864
1Egészségbiztosítási Önkormányzat87909072
1Működési költségvetés87909072
1Személyi juttatások29727229
2Társadalombiztosítási járulék1115152
3Dologi kiadások133321
4Pénzeszközátadás, egyéb támogatás20
25Kockázatkezelésből átvett34
1Országos Egészségbiztosítási Pénztár2 5832 9042 9042 792
1Működési költségvetés21252 5852 5852 375
2Személyi juttatások724893893852
Társadalombiztosítási járulék269366366324
Millió forintban
CímAlcímElőirányzat csoport számKiemelkedő-irányzat számCímnévAlcímnévElőirányzat csoport névKiemelt előirányzat neve1995. évi tény1996. évi eredeti előirányzat1996. évi módosított előirányzat1996. évi teljesítés
3Dologi kiadások1 0331 3031 3031 143
4Pénzeszközátadás, egyéb támogatás72232356
2Felújítások1223
3Felhalmozási kiadások457317317414
1Egyéb intézményi beruházások457317317414
2Egészségbiztosítási Alap Területi Szervei6 9069 4679 3679 468
1Területi Egészségbiztosítási Bizottságok12124
1Működési költségvetés012124
1Személyi juttatások552
2Társadalombiztosítási járulék
3Dologi kiadások772
2Megyei és Ágazati Egészségbiztosítási Pénztárak6 9069 4559 3559 464
1Működési költségvetés6 4439 1099 0098 975
1Személyi juttatások3 4544 5854 5854 719
2Társadalombiztosítási járulék1 3832 0752 0751 928
3Dologi kiadások1 6002 4462 3462 306
4Pénzeszközátadás, egyéb támogatás63322
2Felújítások175196196163
3Felhalmozási kiadások288150150326
1Egyéb intézményi beruházások288150150326
3Országos Orvosszakértői Intézet592639639671
1Működési költségvetés589635635663
1Személyi juttatások371379379404
2Társadalombiztosítási járulék154163163167
3Dologi kiadások64939392
2Felújítások1441
3Felhalmozási kiadások27
1Egyéb intézményi beruházások27
9Központosított előirányzatok1 8618002 3461 225
1Központosított intézményi előirányzatok1 195400600736
1Működési költségvetés1 141400550662
1Személyi juttatások756270340439
2Társadalombiztosítási járulék331119149189
3Dologi kiadások48115134
4Pénzeszközátadás, egyéb támogatás610
2Felújítások152
3Felhalmozási kiadások534572
1Egyéb intézményi beruházások534572
2Egészségbiztosítási célfeladatok6664001 746489
1Informatikai fejlesztések468400400174
2Világbanki kölcsönnel kapcs. belf. kiadások1981 346315
3Működési pénzmaradvány5251 277
Az Egészségbiztosítási Alap működési költségvetésének kiadásai összesen:15 55413 90015 34615 505

8. számú melléklet az 1997. évi CLII. törvényhez

Az egészségbiztosítás által folyósított, nem egészségbiztosítási forrásból finanszírozott ellátások kiadásai és megtérítéseik

Millió forintban
Megnevezés1995. évi tény1996. évi eredeti előirányzat1996. évi módosított előirányzat1996. évi teljesítés
BEVÉTELEK
1.A központi költségvetés megtérítése140 550133 200137 940139 500
2.A helyi önkormányzatok megtérítése1 1201 0001 0001 049
3.A Hadigondozottak Közalapítványának megtérítése----
KIADÁSOK
1.A központi költségvetésből finanszírozott ellátások140 288133 200137 940140 730
- családi pátlék100 69094 00094 00095 549
- várandóssági pótlék2 0611 8001 8001 072
- anyasági támogatás275
-gyermekgondozási díj20 42318 00018 00022 294
- gyermekgondozási segély11 31912 00012 00014 170
- megváltozott munkaképességű dolgozók keresetkiegészítése385400400404
- az 1995. évi energiaár-emelés részbeni lakossági kompenzációja941165
- a közgyógyellátás központ költségvetés által fedezendő összege4 4697 00011 7406 801
2.A helyi önkormányzatok által finanszírozott ellátások1 1201 0001 0001 049
- a közgyógyellátás helyi önkormányzatok megtérítéséből fedezett összege1 1201 0001 0001 049
3.A Hadigondozottak Közalapítványa által finanszírozott ellátások---3
- hadirokkantak gyógyászati segédeszköz ellátása---3
EGYENLEG
1.A központi költségvetésből finanszírozott ellátások tárgyévi megtérítéseinek és kiadásainak egyenlege26200-1 230
Az 1996. évi egyenlegből:
- az 1995. évi megtérítési többletből fedezett rész (az 1996. évi CX. törvény 7. számú melléklete szerint)...--150
- a központi költségvetés 1997. évi megtérítési kötelezettsége...001 081
2.A helyi önkormányzatok által finanszírozott ellátások megtérítéseinek és kiadásainak egyenlege0000
3.A Hadigondozottak Közalapítványa által finanszírozott ellátások megtérítéseinek és kiadásainak egyenlege----3
Az egyes adatok összege - a kerekítés miatt - eltérhet az összegző sorok adataitól.

9. számú melléklet az 1997. évi CLII. törvényhez

Az Egészségbiztosítási Alap tartalékainak 1996. évi alakulása

Millió forintban
MegnevezésTartósan befektetett eszközökBefektetések hozama tartalékVissztehermentesen átvett vagyonLikviditási tartalék
1.1996. évi induló állapot szerinti tartalékok9041305 356-57 088
2.Az 1991-1994. évi rendezetlen hiányok hitelelengedéssel történő rendezésének hatása (1995. évi CXXI. törvény 32. § (1) bekezdés]---52 112
3.Ingatlanok átvétele vissztehermentes vagyonjuttatás keretében--1 610-
4.Club Aliga üdülőegyüttes átvétele vissztehermentes vagyonjuttatás keretében--2 127-
5.Részvénytársaság alapítása a Club Aliga üdülőegyüttes működtetésére (tőke és tőkeemelés)40-40--
6.Gyógyszerkutató Intézet Kft. üzletrész vásárlása (Reanál Finomvegyszeráru Rt.-től)64-64--
7.Tb. követelés kiegyenlítéseként átvett Gyógyszerkutató Int. Kft. üzletrészek egy részének kivásárlása25-25--
8.1995-ben konvertált BorsodChem részvények cseréjéből adódó készpénzmegtérítés-29--
9.Az 1991. évi hiányból még rendezetlen rész és az 1995. évi hiány hitelelengedéssel történt részleges rendezésének hatása (1996. évi CIX. törvény 18. § (1)-(2) bekezdés alapján]---21 846
10.Vagyonelemek értékcsökkenése, értékvesztése elszámolásának hatása-1--97-
11.1996. év végi állapot szerinti tartalékok a likviditási tartalék felhasználását megelőzően1 033298 99616 870
12.A likviditási tartaléknak az 1996. évi hiány fedezetére történő végleges felhasználása----16 870
13.1996. év végi állapot szerinti tartalékok a likviditási tartalék felhasználását követően1 033298 9960
Az egyes adatok összege - a kerekítés miatt - eltérhet az összegző sorok adataitól.

10. számú melléklet az 1997. évi CLII. törvényhez

A társadalombiztosítási alrendszer 1996. évi összevont költségvetése végrehajtásának mérlege

Millió forintban
Megnevezés1995. évi tény1996. évi eredeti előirányzat1996. évi módosított előirányzat1996. évi teljesítés
BEVÉTELEK
1.Járulékbevételek768 068853 254840 144869 300
- munkáltatói járulék632 479684 812680 360720 052
- egyéni járulék116 824136 058133 600126 050
- munkanélküli ellátás után fizetett munk. járulék13 57914 98414 98413 679
- munkanélküli járadék (segély) után fizetett nyd. járulék1 6502 3001 6001 700
- egyes szociális ellátások után fizetett járulék1 6991 6002 1002 696
- baleseti járulék1 8371 5001 5001 593
- munkáltatói táppénz hozzájárulás12 0006 0003 530
2.Kintlevőségek behajtása30 00036 000
3.Rendkívüli behajtás24 0837 0000
4.Járulékbevételek összesen (1-3. összesen)768 068907 337883 144869 300
ebből: kintlevőségek behajtása30 61130 00036 00036 683
5.Központi költségvetés által fizetett járulék10 40012 00012 00012 000
6.Központi költségvetést terhelő eü. feladatok ellátásával kapcsolatos bevétel2 5002 5002 500 ,2 500
7.A társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek26 72328 47526 80028 563
8.Kamat és egyéb hozambevételek8 3313 6003 6004 947
9.Lakásfedezeti államkötvény tőketörlesztése1 3001 1601 1601 160
10.Működési célú bevételek3 0971 7801 8983 694
11.Vagyonértékesítés a hiány mérséklése céljából5 00045
12.Központi költségvetésből eü. intézményeknek energiaár emeléssel összefüggő kompenzációra882
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:821 302956 852936 102922 209
KIADÁSOK
1.Nyugellátás511 317587 983584 800584 131
- nyugdíjbiztosítási ágba tartozó ellátások443 170510 917505 800504 866
- egészségbiztosítási ágba tartozó ellátások68 14777 06679 00079 265
2.Anyasági ellátások8 9049 5009 5008 276
- terhességi-gyermekágyi segély8 9049 5009 5008 276
3.Táppénz39 80542 80038 14032 977
4.Gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz támogatás81 58484 30096 10097 613
- gyógyszertámogatás69 97772 00081 85084 246
- vérzékenység kezelése (VIII. faktor)7998001 2501 249
- gyógyászati segédeszköz támogatás10 80811 50013 00012 118
5.Gyógyító-megelőző ellátások191 022217 500224 835224 832
6.Gyógyászati szolgáltatások1 3549501 7001 524
- gyógyfürdő-szolgáltatás1 2147501 5001 396
- anyatejellátás140200200128
Millió forintban
Megnevezés1995. évi teljesítés1996. évi előirányzat1996. évi módosított előirányzat1996. évi teljesítés
7.Egyéb ellátások3 1583 0503 7003 575
- utazási költségtérítés1 7711 3502 0002 133
- betegséggel kapcsolatos segélyek679800800699
- kártérítési járadék708900900743
8.Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés363500500328
9.Ellátásokkal kapcsolatos egyéb kiadás (posta, bank és egyéb költség)3 1424 1004 1003 375
10.Működésre fordított kiadások20 39123 87425 23825 044
11.Kamat és hozambevételekkel, vagyongazdálkodással kapcsolatos ráfordítás26910510566
12.Működési előirányzatból ellátási költségvetésben megvalósított befektetés fedezetének rendezése410754
13.Fővárosi és Pest Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság új székháza - céltartalék
14.Kamat a kincstári egységes számla igénybevétele miatt3 5004 081
15.Egészségügyi szakellátási intézmények adósságrendezésére4 0003 995
16.Működési szektort megillető 1996. évi finanszírozási különbözetek269
KIADÁSOK ÖSSZESEN:861 718974 661996 217990 838
EGYENLEG:-40 416-17 809-60 115-68 629
Az egyes adatok összege - a kerekítés miatt - eltérhet az összegző sorok adataitól.

11. számú melléklet az 1997. évi CLII. törvényhez

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjaival szemben fennálló tartozások vagyonátadással történő rendezése keretében átvett vagyon

Millió forintban
MegnevezésÖsszesenA Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető hányadAz Egészségbiztosítási Alapot megillető hányad
1.Vagyonállomány az 1996. év elején4 6532 5952 058
2.1996. évi vagyonátvétel1 270711559
a) a társadalombiztosítási önkormányzatok határozata alapján átvett vagyon655370285
b) felszámolási eljárás során átvett vagyon615341274
3.Vagyonelemek értékesítése-32-29-3
a) ingatlan (1995-ben átvéve) E. Alap működési költségvetése általi megvásárlása-7-4-3
b) Gyógyszerkutató Int. Kft. üzletrész (1996-ban átvéve) egy része E. Alap általi kivásárlásának hatása-25-25-
4.Végelszámolás során történt részvénycsere000
5.Vagyonelemek értékvesztése, értékcsökkenése-1914-1 067-847
6.Vagyonállomány 1996. végén3 9772 2101 767
Az egyes adatok összege - a kerekítés miatt - eltérhet az összegző adatoktól.

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1997. december 9-i ülésnapján fogadta el.

Tartalomjegyzék