71/2000. (V. 19.) Korm. rendelet

a külügyminiszter feladat- és hatáskörének kiegészítése miatt szükséges egyes jogszabályok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

A Kormány a külügyminiszter feladat- és hatáskörének a külgazdasági feladatokkal történő kiegészítésére figyelemmel a következőket rendeli el:

1. § Az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok kiviteléről, illetve behozataláról szóló 112/1990. (XII. 23.) Korm. rendelet

a) 4. § (1) bekezdés c) pontjában "(a továbbiakban: miniszter)" szövegrészt követően, valamint a 4. § (2) bekezdése, 6. §-a, 7. § (2) bekezdése a "miniszter" szövegrészt követően "a külügyminiszter egyetértésével" szövegrésszel egészül ki,

b) 15. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki, s a jelenlegi (3) bekezdés számozása (4) bekezdésre változik:

"(3) Felhatalmazást kap a miniszter és a külügyminiszter, hogy együttes jogszabályban, a kedvezményes vámkontingensek igénylésének szabályait megállapítsák."

2. § (1) Az agrártámogatások igénybevételének általános feltételeiről szóló 273/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés b)-d) pontjaiban a "gazdasági miniszterrel" szövegrész helyébe a "külügyminiszterrel" szövegrész lép.

(2)[1]

3. §[2]

4. § Az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok behozatalánál alkalmazható piacvédelmi intézkedésről szóló 113/1990. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"2. § (1) Az 1. §-ban említett jelentős károkozás vagy azzal fenyegetés esetén - annak megelőzése vagy kiküszöbölése céljából - a gazdasági miniszter, a külügyminiszterrel egyetértésben, az illetékes miniszterek, az érdekelt országos gazdasági kamarák, továbbá a termelők és a fogyasztók érdekképviseleti szervei véleményének kikérésével legfeljebb négy évi időtartamra, amely további legfeljebb négy évre meghosszabbítható:

a) behozatali kontingenst állapíthat meg;

b) a pénzügyminiszterrel és a Gazdasági Versenyhivatal elnökével egyetértésben vámpótlékot állapíthat meg, figyelemmel a Magyar Köztársaság nemzetközi kötelezettségeire is;

c) a behozatalra kerülő áru mennyiségére és/vagy árára vonatkozó kötelezettségvállalást kezdeményezheti az exportőrnél;

d) egyéb, a kárt megelőző vagy orvosolható intézkedést (importengedélyek visszavonása, módosítása, engedélyezési kötelezettség alá vonás) hozhat (a továbbiakban együtt: piacvédelmi intézkedések)."

5. § A dömpingellenes és az értékkiegyenlítő vámokra vonatkozó szabályokról szóló 69/1994. (V. 4.) Korm. rendelet

a) 17. §-ának (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(2) Az eljárás során a Minisztérium döntéseit a Külügyminisztériummal egyetértésben, a Pénzügyminisztérium, a Környezetvédelmi Minisztérium, a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága, a Gazdasági Versenyhivatal, valamint az érdekelt országos gazdasági kamarák és érdekképviseleti szervek bevonásával - a hatáskörét érintő területeken a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériummal egyetértésben - hozza. Az előirányzott intézkedés nemzetközi kötelezettségekkel való összhangját illetően a Külügyminisztérium álláspontja az irányadó."

b) 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"32. § A dömpingellenes, vagy az értékkiegyenlítő vámmegállapításáról szóló határozatot, vagy a kötelezettségvállalás elfogadását indokolt esetben felül lehet vizsgálni, ha az érdekelt fél azt kéri, és a felülvizsgálat szükségességét alátámasztó módon bizonyítja a körülmények megváltozását, feltéve, hogy a vizsgálat befejezésétől legalább egy év eltelt. A felülvizsgálati eljárásra a 17. § (2) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. A felülvizsgálat eredményeként a Minisztérium az intézkedést megváltoztathatja, vagy hatályon kívül helyezheti."

6. § A nemzetközi kiállításokra vonatkozó, Párizsban, az 1928. évi november hó 22. napján kelt egyezmény módosításáról szóló, valamint Párizsban, az 1972. évi november hó 30. napján kelt jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 21/1982. (V. 24.) MT rendelet 4. § (2) bekezdése a "gazdasági miniszter" szövegrészt követően a "külügyminiszter" szövegrésszel egészül ki.

7. § Felhatalmazást kap a külügyminiszter, hogy a hatáskörébe tartozó külgazdasági feladatokkal összefüggésben a gazdasági miniszter és a jogelődei által hozott miniszteri rendeleteket - a gazdasági miniszterrel egyetértésben - módosítsa, vagy azokat hatályon kívül helyezze.

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:

a) a Nemzetközi Textilkereskedelemre vonatkozó Egyezmény kihirdetéséről szóló 42/1974. (XI. 20.) MT rendelet ,

b) a Magyar Népköztársaságnak az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény VI. Cikkének végrehajtásáról szóló Egyezményhez történt csatlakozásáról szóló 47/1974. (XII. 19.) MT rendelet ,

c) a Nemzetközi Textilkereskedelemre vonatkozó Egyezmény hatályának meghosszabbításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 44/1978. (IX. 5.) MT rendelet ,

d) a Genfben, 1979. április 12. napján kelt, az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény VI. Cikkének végrehajtásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 40/1980. (X. 7.) MT rendelet ,

e) A KGST-tagországok szervezetei közötti áruszállítások 1968/1988. évi általános feltételeinek alkalmazásáról szóló 123/1990. (XII. 30.) Korm. rendelet.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 171/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése l) pontja. Hatálytalan 2006.08.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 140/2002. (VI. 28.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2002.07.01.