Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet

a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. § (2) bekezdésének a) pontjában, valamint ac) alpontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed a kezeletlen és kezelt biohulladékra, a stabilizált biohulladékra, valamint azokra a tevékenységekre,

a) amelyek során biohulladékot kezelnek mező-, erdőgazdasági és kertészeti felhasználás érdekében,

b) amelyek biohulladék-kezelő telep létesítésével, kialakításával és üzemeltetésével kapcsolatosak.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya:

a) a mező- és erdőgazdasági tevékenység során keletkező, felszínen visszamaradó növényi maradványokra,

b) a hulladéklerakókban természetes módon keletkező biogázra,

c) a házi komposztálásra.

(3)[1] A rendelet hatálya az állati hulladékra csak annyiban terjed ki, amennyiben arról külön jogszabály másképp nem rendelkezik.

Értelmező rendelkezések

2. §

E rendelet alkalmazásában

a) biohulladék: minden olyan növényi és állati eredetű szerves hulladék, amely aerob vagy anaerob úton biológiailag lebomlik vagy lebontható;

b)[2] zöldhulladék: olyan növényi hulladék, amely kertekből, parkokból származik (fanyesedék, ág, gally, fű, lomb, fűrészpor, faforgács stb.), a külön jogszabályban meghatározott úttisztításból származó hulladék kivételével;

c)[3] maradék hulladék: a hasznosítható és veszélyes összetevők keletkezés helyén történő elkülönítése után a települési szilárd hulladéknak a külön jogszabályban meghatározott megmaradt része;

d) biohulladék-kezelő telep: a biohulladék begyűjtésére, gyűjtésére, előkezelésére, hasznosítására szolgáló telephely;

e) biológiai kezelés: az elkülönítetten gyűjtött biohulladék komposztálás vagy anaerob biológiai lebontás útján történő lebontása, illetőleg bomlóképességének csökkentése;

f) komposztálás: az elkülönítetten gyűjtött biohulladék ellenőrzött körülmények között, oxigén jelenlétében történő autotermikus és termofil biológiai lebontása, mikro- és makroorganizmusok segítségével;

g) házi komposztálás: a saját tevékenységből származó biohulladék (konyhai nyers növényi hulladék) saját kertben (környezeti nevelési céllal iskolák, óvodák kertjében) történő komposztálása, valamint a kész komposzt saját célra történő felhasználása;

h)[4] közösségi komposztálás: a társasház tulajdonostársainak közössége/közösségei (a továbbiakban: közösség) saját tevékenységéből származó biohulladéknak a keletkezés helyéhez közeli területen történő komposztálása, valamint a kész komposzt felhasználása a közösség(ek) saját céljára;

i) telepi komposztálás: szervezett, elkülönített hulladékgyűjtés során begyűjtött biohulladék komposztálása biohulladék-kezelő telepen;

j) anaerob biológiai lebontás: az elkülönítetten gyűjtött biohulladék ellenőrzött körülmények között, oxigén kizárása mellett történő lebontása, mikroorganizmusok (beleértve a metánképző baktériumokat is) segítségével, biogáz előállítás céljából, szilárd lebontási maradék keletkezése mellett;

k) stabilizálás: biohulladék bomlóképességének csökkentése olyan mechanikai-biológiai eljárással, amelynek következtében a szagemisszió minimalizálódik a légzési intenzitás egyidejű csökkenése mellett;

l) kezelt biohulladék: a biológiai kezelés során keletkezett komposzt vagy szilárd lebontási maradék;

m)[5] komposzt: a biohulladék komposztálással történő hasznosításával keletkező - külön jogszabályban meghatározott - termésnövelő anyag, amely a növények tápanyagellátásának, illetve a talaj tápanyag-szolgáltató képességének javítására szolgál;

n) szilárd lebontási maradék: az elkülönítetten gyűjtött biohulladékok anaerob lebontásával képződő anyag;

o) biogáz: metánból, szén-dioxidból és egyéb, nyomokban előforduló gázokból álló keverék, amely a biohulladék elsősorban irányított anaerob lebontásával keletkezik;

p)[6] stabilizált biohulladék: komposztálásra vagy anaerob biológiai lebontásra alkalmatlan biohulladék mechanikai-biológiai kezeléséből származó olyan anyag, melynél a stabilizálást követően a 4 nap utáni (AT4) légzési intenzitás érték 10 mg (O2/g érték alá, a dinamikus légzési intenzitás érték 1000 mg O2/kg VS/h érték alá csökken;

q) légzési intenzitás: a kezelt biohulladékban jelen lévő biológiailag lebomló szerves anyag oxigénfogyasztása [mg O2/g].

A biohulladék kezelésének általános szabályai

3. §

(1) Biológiai kezelésre, valamint stabilizálásra csak az e rendelet 1. számú mellékletében felsorolt hulladékok kerülhetnek.

(2) Amennyiben a komposztálás, illetve az anaerob biológiai lebontás feltételei adottak, a biohulladékot a keletkezés helyén elkülönítetten kell gyűjteni, és el kell kerülni annak egyéb hulladékkal vagy anyaggal való szennyeződését.

(3) Az az elkülönítetten gyűjtött biohulladék kerülhet komposztálásra vagy anaerob biológiai lebontásra, amely újrafeldolgozásra már nem alkalmas, illetve az újrafeldolgozás ökológiai, gazdaságossági feltételei nem adottak.

(4) Hulladékgyűjtő udvarban a biohulladékok közül csak zöldhulladék gyűjthető.

(5) A biohulladék kezelése során keletkező csurgalékvíz összegyűjtéséről, kezeléséről a hulladékkezelési engedélyben foglaltak szerint kell gondoskodni.

(6) Veszélyes készítménynek minősülő faanyagvédő szerrel kezelt biohulladék komposztálással, illetőleg anaerob biológiai lebontással nem kezelhető.

(7) A biológiai bomlási folyamatok elősegítése, a szerkezeti stabilitás javítása, valamint a kémiai összetétel befolyásolása érdekében a biohulladék más hulladékkal vagy anyaggal történő együttes kezelését a hulladékkezelési engedélyben foglaltak szerint kell végezni.

A BIOHULLADÉK KEZELÉSÉNEK RÉSZLETES SZABÁLYAI

Közösségi komposztálás

4. §

(1) A közösségi komposztálás nem engedélyköteles tevékenység.

(2) A közösségi komposztálás létesítésére alkalmas terület a külön jogszabályokban foglaltaknak megfelelően jelölhető ki.

(3) A közösségi komposztálással állati eredetű biohulladék nem kezelhető.

Telepi komposztálás, anaerob biológiai lebontás

5. §

(1)[7] A biohulladék-kezelő telep létesítése külön jogszabály alapján telepengedély-köteles tevékenység.

(2)[8] Biohulladék-kezelő telep kialakításának feltételeit - a külön jogszabályban foglaltakon túl - az e rendelet 2. számú melléklete határozza meg.

(3) A biohulladék-kezelő telep létesítésének engedélyezése során rendelkezni kell a létesítmény felhagyása utáni esetleges kárelhárításáról és környezeti rehabilitációjáról.

6. §

(1) A komposztálás:

a) nyitott prizmás komposztálással, vagy

b) félig zárt komposztálási rendszerrel, vagy

c) zárt rendszerű statikus építményű komposztálással

történhet.

(2) Az anaerob biológiai lebontással előállított biogázt zárt rendszerben kell felhasználni a környezetvédelmi és tűzvédelmi előírások betartása mellett.

(3) A helyszínen fel nem használt vagy földgáz minőségűre nem dúsítható biogázt gázfáklya segítségével el kell égetni.

Stabilizálás

7. §

(1) A maradék hulladék komposztálásra nem vihető.

(2)[9] A biogáz, illetve a külön jogszabály előírásainak megfelelő minőségű komposzt előállítására nem alkalmas biohulladékot, valamint a kevert hulladékot lerakás előtt mechanikai-biológiai eljárással stabilizálni kell, vagy energiahordozóként történő felhasználását kell biztosítani.

(3) Mechanikai-biológiai stabilizálási tevékenységet csak a hulladéklerakó telephelyén belül kialakított, szilárd burkolattal ellátott területen lehet végezni.

8. §

(1)[10] A telephelyen belüli stabilizálást követően a maradék hulladék, valamint a stabilizált biohulladék engedély nélkül felhasználható a hulladéklerakó üzemeltetése során takaró rétegként, valamint annak rekultivációjához a külön jogszabályban meghatározottaknak megfelelően.

(2)[11] A rekultiváció során az adott területen felhasználható stabilizált biohulladék mértéke nem haladhatja meg az 500 t/ha szárazanyag-mennyiséget.

9. §

(1) A biohulladék-kezelő telep üzemeltetését az illetékes környezetvédelmi hatóság által jóváhagyott üzemeltetési szabályzat szerint kell végezni, amelynek legalább a következőkre kell kiterjednie:[12]

a) az adminisztrációra, ezen belül a szállítás rendjére, a hulladékfajták mennyiségi és minőségi nyilvántartására,

b) a hulladékkezelés rendjére,

c) a nyitva tartásra

vonatkozó előírásokra.

(2)[13] A biohulladék-kezelő telep hulladékforgalmáról külön jogszabály előírásai szerint nyilvántartást kell vezetni, és adatszolgáltatást kell teljesíteni.

10. §

(1) Amennyiben a biohulladék-kezelő telep lakosságnál keletkező biohulladékot is fogad, úgy annak működési rendjéről a települési önkormányzat, illetőleg az üzemeltető tájékoztatja a lakosságot.

(2) A tájékoztatásnak legalább a következő információkat kell tartalmaznia:

a) a biohulladék-kezelő telepen leadható hulladék fajtái, mennyisége,

b) a létesítmények igénybevételének feltételei (szállítás, nyitva tartás, ingyenesség stb.),

c) a létesítmények használatának előnyei,

d) a káros környezeti hatások megelőzésének módjai,

e) a hasznosítás lehetőségei, azok várható környezeti, gazdasági hatásai.

(3) A telephely nyitva tartását a helyi igényeknek, valamint a lakosság igénybevételi szokásainak figyelembevételével kell kialakítani, biztosítva a lakosság számára a délutáni és a hétvégi használatot is, figyelemmel a más jogszabályokban előírtakra.

A kezelő feladatai

11. §

A biohulladék-kezelő telep üzemeltetőjének a hulladék átvételekor ellenőriznie kell,

a) hogy a hulladék típusát és minősítését (összetételét) megállapító dokumentáció megfelel-e az előírásoknak, és azonosítható-e a beszállított hulladék és annak mennyisége,

b) - szükség szerint -, hogy a beszállított hulladék megfelel-e a birtokos által átadott, a hulladék minősítését tartalmazó dokumentációban meghatározottaknak.

12. §

(1)[14] Állati hulladékot is kezelő telepek működése során az állati hulladékok kezeléséről szóló külön jogszabály rendelkezéseit kell figyelembe venni.

(2)[15] Zöldhulladék a kezelőtelepen nyílt téren a külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően helyezhető el.

Engedélyezés

13. §[16]

A hulladékkezelési engedély iránti kérelemnek - a külön jogszabályban meghatározottakon túl - tartalmaznia kell:

a)[17] a kezelni kívánt biohulladék megnevezését, mennyiségét, jellemzőit, valamint a külön jogszabályban meghatározott kódszámát;

b) a kezelés során felhasználni kívánt segédanyagokat;

c) a kezelés során keletkező kezelt biohulladék, a keletkező új hulladék, illetve tovább nem hasznosítható, megmaradó hulladék mennyiségét, annak tervezett kezelési módját, további felhasználási lehetőségeit;

d) a kezelési folyamat szempontjából kritikus ellenőrzési pontokat.

14. §[18]

A hulladékkezelési engedélynek - a külön jogszabályban meghatározottakon túl - tartalmaznia kell az e rendelet 1. számú melléklete alapján a kezelhető biohulladék megnevezését, tervezett mennyiségét, összetételét, valamint a kezelés során felhasználásra kerülő segédanyagokat.

15. §[19]

A kezelt biohulladékból történő mintavételezés, elemzés, valamint a kezelt biohulladék forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezése, a külön jogszabály előírásai alapján történik.

Hatályba léptető és záró rendelkezések

16. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépéskor már üzemeltetett hulladékkezelő létesítményekre vonatkozóan e rendelet 2. számú mellékletében foglalt üzemeltetési feltételeket 2004. június 30. napjától kell alkalmazni.

Dr. Persányi Miklós s. k.,

környezetvédelmi és vízügyi miniszter

1. számú melléklet a 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelethez

Biológiai kezelésre, valamint stabilizálásra felhasználható hulladékok[20]

02mezőgazdasági, kertészeti, vízkultúrás termelésből, erdőgazdaságból, vadászatból, halászatból, élelmiszer előállításból és feldolgozásból származó hulladékok
02 01mezőgazdaság, kertészet, vízkultúrás termelés, erdészet, vadászat és halászat hulladékai
02 0101mosásból és tisztításból származó iszap
02 01 02hulladékká vált állati szövetek
02 01 03hulladékká vált növényi szövetek
02 01 06állati ürülék, vizelet és trágya (beleértve a szennyezett szalmát), elkülönítve gyűjtött és nem a képződés helyén kezelt folyékony hulladék (hígtrágya)16
02 01 07erdőgazdálkodási hulladékok
02 02hús, hal és egyéb állati eredetű élelmiszerek előkészítéséből és feldolgozásából származó hulladékok
02 02 01mosásból és tisztításból származó iszapok17; 18
02 02 02hulladékká vált állati szövetek
02 02 03fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok18
02 02 04folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok17; 18
02 03gyümölcs, zöldség, gabonafélék, étolaj, kakaó, kávé, tea és dohány előkészítéséből és feldolgozásából; konzervgyártásból; élesztő és élesztő kivonat készítéséből, melasz feldolgozásából és fermentálásból származó hulladékok
02 03 01mosásból, tisztításból, hámozásból, centrifugá-lásból és más szétválasztásokból származó iszap17
02 03 04fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok
02 03 05folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok17
14 A termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 8/2001. (I. 26.) FVM rendelet.
16 A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 49/2001. (IV. 3.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően.
17 Amennyiben teljesítik a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet feltételeit.
18 Amennyiben az állati hulladékok kezelésének és a hasznosításukkal készült termékek forgalomba hozatalának állategészségügyi szabályairól szóló 71/2003. (VI. 27.) FVM rendeletben foglaltakat teljesíti.
02 04cukorgyártási hulladékok
02 04 02nem szabványos kalcium-karbonát14
02 04 03folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok17
02 05tejipari hulladékok
02 05 01fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok
02 05 02folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok17; 18
02 06a sütő- és cukrászipari hulladékok
02 06 01fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok
02 06 03folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok17
02 07alkoholtartalmú vagy alkoholmentes italok termeléséből származó hulladékok (kivéve kávé, tea, kakaó)
02 07 01a nyersanyagok mosásából, tisztításából és mechanikus aprításából származó hulladékok
02 07 02szeszfőzés hulladékai
02 07 04fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok
02 07 05folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok17
03fafeldolgozásból és falemez-, bútor-, cellulóz rost szuszpenzió-, papír-, és kartongyártásból származó hulladékok
03 01fafeldolgozásból-, falemez-, és bútorgyártásból származó hulladékok
03 0101fakéreg és parafahulladék
03 01 05faforgács, fűrészárú, deszka, furnér, falemez darabolási hulladékok, amelyek különböznek a 03 01 04-től
0303cellulózrost szuszpenzió-, papír-, és kartongyártási, feldolgozási hulladékok
03 03 01fakéreg és fahulladék
03 03 07hulladék papír és karton rost szuszpenzió készítésénél mechanikai úton leválasztott maradékok
03 03 08hasznosításra szánt papír és karton válogatásából származó hulladékok
03 03 09hulladék mésziszap14
03 03 10mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, száltöltőanyag- és fedőanyag-iszapok17
03 03 11folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 03 03 10-től17
04bőr-, szőrme és textilipari hulladékok
04 01bőr- és szőrmeipari hulladékok
04 01 07folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, krómot nem tartalmazó iszapok17
04 02textilipari hulladékok
04 02 20folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek 04 02 19-től17
04 02 21feldolgozatlan textilszál hulladékok
04 02 22feldolgozott textilszál hulladékok
15hulladékká vált csomagolóanyagok, közelebbről nem meghatározott abszorbensek, törlőkendők, szűrőanyagok és védőruházat
15 01csomagolási hulladékok (beleértve a válogatottan gyűjtött települési és csomagolási hulladékokat)
15 0101papír és karton csomagolási hulladékok19
15 0103fa csomagolási hulladékok
19hulladékkezelő létesítményekből, szennyvizeket keletkezésük telephelyén kívül kezelő szennyvíztisztítókból, illetve az ivóvíz és iparivíz szolgáltatásból származó hulladékok
19 06hulladékok anaerob kezeléséből származó hulladékok17
19 06 04települési hulladék anaerob kezeléséből származó kirothasztott anyag
19 06 06állati és növényi hulladék anaerob kezeléséből származó kirothasztott anyag
19 08szennyvíztisztító művekből származó, közelebbről nem meghatározott hulladékok11
19 08 05települési szennyvíz tisztításából származó iszap
19 08 12ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 19 08 11-től
19 08 14ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 19 08 13-tól
19 09ivóvíz, illetve ipari víz termeléséből származó hulladékok
19 09 01durva és finom szűrésből származó szilárd hulladékok
19 09 02víz derítéséből származó iszapok17
19 09 03karbonát sók eltávolításából származó iszapok17
14 A termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 8/2001. (I. 26.) FVM rendelet.
16 A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 49/2001. (IV. 3.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően.
17 Amennyiben teljesítik a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet feltételeit.
18 Amennyiben az állati hulladékok kezelésének és a hasznosításukkal készült termékek forgalomba hozatalának állategészségügyi szabályairól szóló 71/2003. (VI. 27.) FVM rendeletben foglaltakat teljesíti.
19 Fényes papírok és tapétahulladék kivételével.
20települési hulladékok (háztartási hulladékok és az ezekhez hasonló, kereskedelmi, ipari és intézményi hulladékok), beleértve az elkülönítetten gyűjtött hulladékokat is
20 01elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve 15 01)
20 0101papír és karton19
20 01 08biológiailag bomló konyhai és étkezdei hulladékok
20 0138fa, amelyik különbözik 20 01 37-től
20 01 25étolaj és zsír
20 02kerti és parkokból származó hulladékok (a temetői hulladékot is beleértve)
20 02 01biológiailag lebomló hulladékok
20 03egyéb települési hulladék
20 03 01egyéb települési hulladék, beleértve a kevert települési hulladékot is
20 03 02piacokon keletkező hulladék20
20 03 04emésztőgödrökből származó iszapok17
16 A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 49/2001. (IV. 3.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően.
17 Amennyiben teljesítik a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet feltételeit.
18 Amennyiben az állati hulladékok kezelésének és a hasznosításukkal készült termékek forgalomba hozatalának állategészségügyi szabályairól szóló 71/2003. (VI. 27.) FVM rendeletben foglaltakat teljesíti.
19 Fényes papírok és tapétahulladék kivételével.
20 Csak elkülönítetten gyűjtött szerves hulladék esetén, különben csak stabilizálásra.

A hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet "B" Kiegészítő listáján szereplő állati hulladékok[21]

2. számú melléklet a 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelethez

A biohulladék-kezelő telep kialakításának és üzemeltetésének feltételei

1. A biohulladék-kezelő telep műszaki felszerelése

A külön jogszabályban foglaltakon túl[22]

- a kezelési folyamat technológiai egységei, munkagépei;

- legalább 1,80 m magas kerítés, zárható, a teherforgalom számára is megfelelő kapu;

- hídmérleg;

- a biohulladék-kezelő telep technológiai egységeinek - a csurgalékvíz földtani közegbe való bejutását megakadályozó - burkolattal való lefedése;

- csurgalékvíz tároló rendszer a csurgalék és a csapadékvíz elkülönített tárolása céljára;

- megfelelő kültéri és beltéri világítás;

- tűzvédelmi berendezés.

A komposztálást szolgáló berendezések vagy azzal egyenértékű műszaki megoldások - technológiától függően - a külön jogszabályban foglaltakon túl az alábbiak lehetnek:[23]

a) aprítógép,

b) homlokrakodó,

c) forgatógép,

d) rosta,

e) erőgép,

f) szállítószalagok,

g) szemipermeábilis membrántakaró,

h) levegőztető egység,

i) irányítástechnika.

2. Telepi komposztálást végző biohulladék-kezelő telepre vonatkozó részletes előírások

A komposztáló telep három területi egységénél - előkezelő tér, komposztáló tér, utókezelő tér - biztosítani kell a csurgalékvíz földtani közegbe való bejutását megakadályozó burkolattal ellátott terület kialakítását és a csurgalékvíz megfelelő elvezetését.

A szerves hulladékokat az előkezelő térre kell beszállítani, és itt kell történnie - a komposztálás kezdetéig - az előtárolásnak. A fás jellegű zöldhulladékok aprítását, valamint a különböző biohulladékok keverését, homogenizálását az előkezelő téren kell végezni. A bekevert, homogenizált hulladékokat (általában) rakodógép segítségével innen szállítják át a komposztáló térre.

A biohulladékok tényleges kezelését, az érlelést a komposztáló téren kell végezni. A hulladékokat a választott technológiától függően kell különböző méretű prizmákba rakni, illetve komposztáló berendezésekbe helyezni. Az érés során biztosítani kell a folyamatban részt vevő mikroorganizmusok életműködéshez szükséges optimális feltételeket (hőmérséklet, nedvességtartalom, oxigén stb.).

A rendelkezésre álló komposztáló tér területét figyelembe véve kell kiválasztani a nyitott vagy zárt módszerek közül azt, amelynek alkalmazásához a feltételek megvannak.

A komposztáló-prizmák méretezését a hulladékok térfogata alapján kell elvégezni.

Az intenzív érés befejeztével a komposztot - az utókezelő téren - a komposzt érettségi fokát figyelembe véve utóérlelik. A komposztot a további felhasználástól függően rostálni, illetve frakcionálni kell.

3. A biohulladék-kezelő telep üzemeltetési feltételei

A biohulladék kezelése során gondoskodni kell az emberre, állatra, valamint kultúrnövényekre patogén mikroorganizmusok higiénés feltételeket kielégítő mértékű elpusztításáról (higiénizáció).

A biohulladék-kezelő telepek esetében a biológiai kezelés mérvadó jellemzőit (hőmérséklet és tartózkodási idő a komposztálás, az anaerob biológiai lebontás során) a higiénizációs fázisban naponta fel kell jegyezni. A rögzített adatokat öt éven keresztül meg kell őrizni, és az illetékes hatóság kérésére annak bármikor rendelkezésére bocsátani.

A célszerű folyamatirányítás és ellenőrzés érdekében a biohulladék-kezelő létesítményeket mintavevő- és mérőhelyekkel kell ellátni.

3.1. Komposztálás

A komposztálási folyamat irányítása során olyan körülményeket kell kialakítani, amelyek a termofil baktériumok hőmérsékleti igénye szempontjából megfelelőek, nagyfokú biológiai aktivitást, megfelelő nedvesség- és tápanyagtartalmat, valamint optimális szerkezetet és levegőzést biztosítanak több héten keresztül a higiénizáció érdekében.

A komposztálás során a biohulladékot jól át kell keverni, törekedve az optimális C/N arány (25-30:1) elérésére, valamint az 1. számú táblázatban meghatározott hőmérsékleti viszonyok valamelyikének kialakítására.

Az 1. számú táblázat tartalmazza az egyes komposztálási módszerek esetében elérendő hőmérsékleti értékeket és forgatási gyakoriságokat a kezelési idő függvényében.

1. számú táblázat

Hőmér­sékletKezelés időtartamaForgatás gyakorisága
Prizmakomposztálás (1)55 °C2 hét5
Prizmakomposztálás (2)65 °C1 hét2
Zártrendszerű komposztálás60 °C1 hét

3.2. Anaerob biológiai lebontás

Az anaerob biológiai lebontás során a higiénizáció érdekében a reaktorban uralkodó hőmérsékletnek legalább 24 órán keresztül folyamatosan el kell érnie az 55 oC-ot, valamint a reaktoron belüli 20 nap minimális tartózkodási időt.

Az 55 oC-nál alacsonyabb hőmérséklet vagy rövidebb tartózkodási idő esetén:

- a biohulladékot egy órán keresztül 70 oC-os előkezelésnek kell alávetni, vagy

- a szilárd lebontási maradékot egy órán keresztül 70 oC-os utókezelésnek kell alávetni, vagy

- a szilárd lebontási maradékot komposztálni kell,

- állati hulladék kezelése esetén a külön jogszabályban foglaltak az irányadók.[24]

3.3. Stabilizálás

A maradék hulladék előkezelési módja - a hulladéklerakás érdekében, az azt megelőzően végzett - stabilizálás.

A higiénizáció feltételei aerob kezelés esetén azonosak a 3.1. pontban, anaerob kezelés esetén pedig a 3.2. pontban leírtakkal.

4. Káros hatások és veszélyeztetés elleni védelem

1. A lakóházak közelében (kevesebb mint 500 m) elhelyezkedő biohulladék-kezelő telepeknek csökkenteniük kell a szaghatást.

2. A szaganyagok elleni, műszaki berendezésekkel történő kezelések hatékonyságát dinamikus olfaktometriás módszerrel kell értékelni.[25]

3. A biohulladék-kezelő telepen intézkedéseket kell tenni különösen az alábbi káros és esetlegesen veszélyeztető hatások csökkentése érdekében:

- poremisszió,

- a szél által elhordott anyagok,

- zaj és közlekedés,

- rágcsálók, madarak, kártékony rovarok,

- káros gázok képződése,

- tűzesetek.

Lábjegyzetek:

[1] Az állati hulladékok kezelésének és a hasznosításukkal készült termékek forgalomba hozatalának állategészségügyi szabályairól szóló 71/2003. (VI. 27.) FVM rendelet.

[2] A hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet alapján EWC 20 03 03 kóddal jelölt hulladék.

[3] A hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet alapján EWC 20 03 01 kóddal jelölt hulladék.

[4] A társasházról szóló 1997. évi CLVII. törvény 3. §-ának (1) bekezdése alapján.

[5] A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény.

[6] Volatile Solid: illékony szilárd; az értéket a szerves anyag hányadra vonatkoztatják, [az oxigénfogyasztás mérésére vonatkozó ASTM D 5975-96 szabvány (komposztstabilitás meghatározásának standard tesztmódszere) szerint].

[7] A telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről szóló 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet.

[8] A felszín alatti vizek minőségét érintő tevékenységekkel összefüggő egyes feladatokról szóló 33/2000. (III. 17.) Korm. rendelet.

[9] A termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 8/2001. (I. 26.) FVM rendelet 3. számú mellékletének 4. pontja.

[10] A hulladéklerakás, valamint a hulladéklerakók lezárásának és utógondozásának szabályairól és egyes feltételeiről szóló 22/2001. (X. 10.) KöM rendelet.

[11] Megállapította a 92/2007. (XI. 28.) KvVM rendelet 13. § (3) bekezdése. Hatályos 2007.12.13.

[12] A felvezető szöveget módosította a 15/2015. (III. 31.) FM rendelet 11. §-a. Hatályos 2015.04.01.

[13] A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet.

[14] A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet.

[15] A települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet.

[16] A települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet.

[17] A hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet.

[18] A települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet.

[19] A melléklet a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet azonosító számait használja.

[20] A melléklet a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet azonosító számait használja.

[21] Amennyiben az állati hulladékok kezelésének és a hasznosításukkal készült termékek forgalomba hozatalának állategészségügyi szabályairól szóló 71/2003. (VI. 27.) FVM rendeletben foglaltakat teljesíti.

[22] A települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól szóló 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet

[23] MSZ-13-108-85 szabvány szerint.

[24] Az állati hulladékok kezelésének és a hasznosításukkal készült termékek forgalomba hozatalának állategészségügyi szabályairól szóló 71/2003. (VI. 27.) FVM rendelet.

[25] MSZ-13-108-85 szabvány szerint.

Tartalomjegyzék