164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet

a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. §-ának e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

(1)[1] A rendelet hatálya kiterjed

a) a Hgt. hatálya alá tartozó minden hulladékra,

b) a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel valamennyi természetes és jogi személyre, jogi személyiség nélküli szervezetre, aki vagy amely az a) pont szerinti hulladékot termel, birtokol, kezel, vagy a gyártói felelősség alapján a hulladékká vált termék visszavételéről, kezeléséről gondoskodik.

(2)[2] A rendelet hatálya nem terjed ki a Hgt. 51. § (2) bekezdésében meghatározott ingatlantulajdonosokra az ingatlanon, telephelyen keletkező települési hulladékaik tekintetében, amennyiben azt szerződés alapján kizárólag a hulladékkezelést végző közszolgáltatónak adják át.

(3) E jogszabály nem érinti a más jogszabályokban előírt nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettséget.

Értelmező rendelkezések

2. §

E rendelet alkalmazásában

a) nyilvántartás: a hulladékgazdálkodással kapcsolatos tevékenységre vonatkozó, e rendeletben meghatározott adatok rögzítése,

b) adatszolgáltatás: a nyilvántartásban szereplő adatok meghatározott részének hozzáférhetővé tétele, illetve átadása az adatkezelésre jogosult hatóságnak vagy szervezetnek.

Nyilvántartás

3. §[3]

A hulladék termelője, birtokosa (a továbbiakban együtt: termelő) és kezelője - a szállító kivételével - telephelyenként naprakész nyilvántartást vezet a tevékenysége során képződő, vagy egyéb módon birtokába jutott, valamint a mástól átvett és az általa kezelt, illetve másnak átadott, a hulladékok jegyzékéről szóló külön jogszabály szerint kódszámmal és megnevezéssel azonosított hulladék mennyiségéről és összetételéről. A telephelyi nyilvántartás tartalmazza az 1. számú mellékletben meghatározottakon kívül a külön jogszabályban* az adott hulladékra vonatkozó hulladékgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó adatot.[4]

4. §

(1) A hulladék termelője a nyilvántartását nem veszélyes hulladék esetén az e rendelet 1. számú melléklet 1. pontja szerinti, veszélyes hulladék esetén az e rendelet 1. számú melléklet 2. pontja szerinti adattartalommal alakítja ki és vezeti.

(2)[5] A hulladék kezelője - a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - nyilvántartását az e rendelet 1. számú melléklet 3. pontjában meghatározott adattartalommal alakítja ki és vezeti. A hulladékkezelési tevékenység során keletkező hulladékot és a külön jogszabály* alapján visszavett hulladékot elkülönítetten, a termelőre vonatkozó adattartalommal kell nyilvántartani.[6]

(3) A hulladék szállítója köteles megőrizni

a) nem veszélyes hulladékok esetén az egyes szállítmányokra vonatkozó fuvarokmányokat,

b) veszélyes hulladék esetén pedig a külön jogszabály* szerinti kísérő dokumentációt.[7]

5. §

(1) A 4. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott nyilvántartás tartalmazza a telephelyre bemenő és onnan kimenő anyagok és hulladékok anyagforgalmi egyenlegét.

(2) A hulladék termelője veszélyes hulladék esetében a külön jogszabályban* előírt anyagmérleg alapján termelési technológiánként és hulladékonként vezet nyilvántartást.[8]

(3) A hulladék termelője nem veszélyes hulladék esetében nyilvántartást vezet

a) hulladékonként,

b) a külön jogszabályban* felsorolt iparágak, illetve tevékenységek esetében anyagmérleg alapján technológiánként is.[9]

(4)[10] A hulladék kezelője anyagmérleg alapján technológiánként és hulladékonként vezet nyilvántartást, elkülönítve a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Ktdt.) hatálya alá tartozó termékdíjköteles termékekből keletkezett hulladékokat. A termékdíjköteles termékekből képződött hulladékok nyilvántartásban történő elkülönítését a Ktdt. végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott HKT kódok alá történő besorolással kell teljesíteni.

(5) A külföldről behozott hulladékról a hasznosító, illetve az országból kivitt hulladékról a termelő a belföldi eredetű hulladéktól elkülönítetten vezet nyilvántartást.

6. §

A nyilvántartások, bizonylatok, valamint a 4. § (3) bekezdése szerinti dokumentációk - ha jogszabály ennél hosszabb időt nem állapít meg - a veszélyes hulladék esetében tárgyévet követő 10 évig, nem veszélyes hulladék esetében 5 évig nem selejtezhetők.

Az adatszolgáltatás szabályai

7. §

(1)[11] Rendszeres adatszolgáltatásra telephelyenként - a szállító kivételével - a hulladék kezelője, továbbá az a termelő kötelezett, amely esetében a gazdálkodó szervezetnél foglalkoztatottak száma eléri a 10 főt, vagy a tárgyévben a telephelyen keletkezett (birtokolt) hulladékok összes mennyisége meghaladja

a) veszélyes hulladék esetében a 200 kg-ot, vagy

b) nem veszélyes hulladék esetében a 2000 kg-ot, vagy

c) nem veszélyes építési és bontási hulladék esetében az 5000 kg-ot.

(2) Az (1) bekezdésben rendszeres adatszolgáltatásra kötelezett adatszolgáltatását az e rendelet 2. számú melléklet szerint, valamint

a) a hulladék termelője a 3. számú melléklet,

b) a hulladék begyűjtője vagy előkezelője a 4. számú melléklet,

c) a hulladék hasznosítója vagy ártalmatlanítója az 5. számú melléklet

szerint is teljesíti.

8. §[12]

(1) A 7. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásra kötelezett hulladékkezelőnek és a hulladék termelőjének a kötelezettség keletkezésétől számított 60 napon belül, a területileg illetékes felügyelőségen írásban be kell jelentkeznie a Hulladékgazdálkodási Információs Rendszerbe (HIR) . Abban az esetben, ha a tevékenység megváltozása következtében az adatszolgáltatási kötelezettség megváltozik, azt írásban jelezni kell. A kötelezettség keletkezésének és megszűnésének bejelentésekor a következő adatokat kell közölni:

a) az adatszolgáltató neve, címe és KÜJ azonosítója;

b) telephely megnevezése, címe és KTJ azonosítója;

c) éves vagy negyedéves jelentési kötelezettség alá esik-e;

d) éves jelentő esetén a kötelezettség kezdetének vagy megszűnésének éve, negyedéves jelentő esetén kötelezettség kezdetének vagy megszűnésének éve és negyedéve.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott adatokban bekövetkezett változást 30 napon belül az adatlapok ismételt megküldésével be kell jelenteni.

(3) Az e rendelet 2-5. számú mellékleteinek kitöltésére vonatkozó útmutatót a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium közleményben teszi közzé.

9. §

(1) A rendszeres adatszolgáltatásra nem kötelezett hulladéktermelő a környezetvédelemért felelős miniszter által elrendelt, statisztikai kiválasztási módszerekkel történő adatfelméréskor eseti adatszolgáltatásra köteles, amelyet a részére megküldött adatlapok kitöltésével és visszaküldésével teljesít.

(2)[13] A hulladék termelőjének nem kell adatot szolgáltatnia azon hulladékról, amelyet szerződés alapján közszolgáltatónak, illetve külön jogszabály* alapján bejegyzett, a hulladék visszavételére kötelezettnek, vagy azzal szerződésben álló átvevőnek ad át.[14]

Az adatszolgáltatás teljesítése

10. §

Amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik, a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek

a) a keletkezett hulladékról évente a tárgyévet követő év március 1. napjáig,

b) veszélyes hulladékról kezelésre történő átvételének esetében negyedévente a tárgynegyedévet követő 8. munkanapig,

c)[15] nem veszélyes hulladékról kezelésre történő átvételének esetében a tárgyévet követő év március 1. napjáig

szolgáltatnak adatot.

11. §

(1) Az adatszolgáltatásra kötelezett adatszolgáltatását a 7. § (2) bekezdés szerint a felügyelőségnek teljesíti.

(2)[16] Az adatszolgáltatás nyomtatványon vagy elektronikus adathordozón (így például: CD, floppy lemez) vagy a külön jogszabályban* meghatározottak szerinti fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentum útján, valamint a külön jogszabály** szerinti ügyfélkapu igénybevételével teljesíthető. A nyomtatványon és az elektronikus adathordozón benyújtott adatszolgáltatás hitelesítése az e rendelet 2. számú melléklet szerinti nyomtatvány aláírásával történik.[17]

(3)[18] Az e rendeletben előírt alaki és tartalmi előírásoknak nem megfelelő adatot szolgáltató, illetve az adatszolgáltatást elmulasztó kötelezettet a felügyelőség az adatszolgáltatás legfeljebb harminc napon belüli helyesbítésére, illetve az adatszolgáltatás teljesítésére szólítja fel.

12. §[19]

(1) A felügyelőségek

a) a rendszeres éves adatszolgáltatásra kötelezettek adatait minden év augusztus 1-jéig,

b) a negyedéves adatszolgáltatásra kötelezettek adatait a tárgynegyedévet követő 40. munkanapig dolgozzák fel.

(2) A felügyelőség az adatszolgáltatásban foglaltakat ellenőrzi. Az ellenőrzés során az adatszolgáltatás alapjául szolgáló nyilvántartási, valamint a hulladék szállítója esetében a 4. § (3) bekezdése szerinti dokumentációkat az ellenőrzött a felügyelőség képviselőjének köteles átadni.

(3) Amennyiben a kötelezett nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, a külön jogszabály* szerint megállapított hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére köteles.[20]

(4) Az adatok a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra átadhatóak.

13. §

A hulladékokra vonatkozó, az adatszolgáltatásból származó feldolgozott adatok nyilvánosak és az interneten keresztül térítésmentesen hozzáférhetőek.

Záró rendelkezések

14. §

(1)[21] Ez a rendelet 2004. január 1-jén lép hatályba.

(2)[22]

(3)[23]

(4) Az elektronikus úton történő adatszolgáltatás rendjére a külön jogszabályban meghatározottak irányadóak.

15. §[24]

(1) Ez a rendelet a hulladékokról szóló - a 91/156/EGK tanácsi irányelvvel módosított - 1975. július 15-i 75/442/EGK tanácsi irányelv 14. cikkének való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet a hulladékokra vonatkozó statisztikáról szóló, 2002. november 25-i 2150/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. és 3. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

(3)[25] Ez a rendelet az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 166/2006/EK (2006. január 18.) Európai Parlamenti és a Tanácsi rendeletnek való megfelelést szolgálja.

Dr. Medgyessy Péter s. k.,

miniszterelnök

1. számú melléklet a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelethez[26]

A hulladék termelőjének nyilvántartásában előírt adattartalom nem veszélyes és veszélyes hulladék esetén, valamint a hulladék kezelőjének nyilvántartásában előírt adattartalom

1. A hulladék termelőjének nyilvántartásában előírt adattartalom nem veszélyes hulladék esetében

Általános adatok:

A KAR/Ügyfél lap, illetve KAR/Telephely lap és a Borítólap kitöltéséhez szükséges adatok

A telephelyen folyó tevékenységek felsorolása, TEÁOR kóddal, megnevezéssel

Nyilatkozat a nyilvántartás adatainak valódiságáról

Adatok hulladékonként:

Hulladék eredete (tevékenység, technológia megnevezése, TEÁOR kódja)

Hulladék megnevezése, kódja

Üzemi gyűjtőhelyre szállítás gyakorisága

Csomagolási mód

Fizikai megjelenési formája

Amennyiben a hulladék a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet 1. § (3) bekezdése szerint felsorolt R mondatokkal jellemezhető komponenseket tartalmaz, ezek tömegkoncentrációját (annak igazolására, hogy a hulladék nem veszélyesként került besorolásra)

A keletkező hulladék mennyisége (anyagforgalmi egyenleg alapján) (kg)

Az üzemi gyűjtőhelyen tárolt (göngyölített) össz-mennyiség bevétel vagy kiadás után (kg)

A kezelésre (saját telephelyi kezelésre, kiszállításra) kiadott hulladék mennyisége (kg), az átvevő neve, KÜJ és KTJ száma, illetve az exportra kerülő hulladék célországa

A kezelésre átadott hulladék kezelési kódja

A kiszállítások kísérőjegyeinek nyilvántartása (szállítólevél)

Minden hulladékmozgáshoz rögzíteni kell annak időpontját

Technológiánkénti nyilvántartás az 5. § (3) bekezdés b) pontja esetén:

A hulladékot eredményező technológia megnevezése, TEÁOR kódja (ha van)

A technológia anyagmérlege

A keletkezett félkész és/vagy késztermékek termelési adatai

2. A hulladék termelőjének nyilvántartásában előírt adattartalom veszélyes hulladék esetében

Általános adatok:

A KAR/Ügyfél lap, illetve KAR/Telephely lap és a Borítólap kitöltéséhez szükséges adatok

A telephelyen folyó tevékenységek felsorolása, TEÁOR kóddal, megnevezéssel

Nyilatkozat a nyilvántartás adatainak valódiságáról

Adatok hulladékonként:

Hulladék eredete (tevékenység, technológia megnevezése, TEÁOR kódja)

Hulladék megnevezése, kódja

Üzemi gyűjtőhelyre szállítás gyakorisága

Csomagolási mód

Fizikai megjelenési formája

A hulladék H veszélyességi jellemzője/jellemzői

A veszélyességet okozó komponens megjelölése (C számok), a komponensek tömegkoncentrációja, a hulladék összetevőinek kémiai megnevezése (kivéve C33, C35)

A hulladék veszélyessége: maró, éghető, gyúlékony, robbanóképes, irritáló, toxikus (érintésre), toxikus (belélegzéskor), toxikus (lenyeléskor)

Veszélyes reakciók: hőre, savra, nyomásra, lúgra, vízre, oxidálóra, levegőre, redukáló szerre, más termékre, milyen anyagok esetében?

A keletkező hulladék mennyisége (anyagmérleg alapján) (kg)

Az üzemi gyűjtőhelyen tárolt (göngyölített) össz-mennyiség bevétel vagy kiadás után (kg)

A kezelésre (saját telephelyi kezelésre, kiszállításra) kiadott hulladék mennyisége (kg), az átvevő neve, KÜJ és KTJ száma, illetve az exportra kerülő hulladék célországa

A kezelésre átadott hulladék kezelési kódja

A kiszállítások kísérőjegyeinek nyilvántartása (SZ vagy K kísérőjegy)

Minden hulladékmozgáshoz rögzíteni kell annak időpontját

Technológiánkénti nyilvántartás:

A technológia leírása, kapacitása

A technológia anyagmérlege a külön jogszabályban* előírt tartalommal[27]

A keletkezett félkész és/vagy késztermékek termelési adatai

3. A hulladék kezelőjének nyilvántartásában előírt adattartalom

A hulladék kezelője a hulladék átvételének pillanatától nem veszélyes hulladék kezelése esetén az 1. pont szerinti, veszélyes hulladék kezelése esetén a 2. pont szerinti adatokat tartja nyilván kezelési technológiánként és hulladékonként. A kezelés során keletkező hulladékok tekintetében a kezelő a hulladék termelőjére vonatkozó nyilvántartást vezet.

Ezen felül a kezelésre átvett hulladékra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség teljesíthetőségének érdekében a kezelőnek az alábbi nyilvántartási kötelezettsége van:

A kezelésre átvett hulladék kísérőokmányai,

A hulladék származására vonatkozó adatok, import esetén az exportáló ország megjelölésével

A kezelésre átvett hulladék megnevezése, kódja, mennyisége (kg)

A kezelésre kiadott hulladék mennyisége (kg)

A kezelés kódszáma

Minden hulladékmozgáshoz rögzíteni kell annak időpontját

4. Az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról szóló 166/2006/EK (2006. január 18.) Európai Parlamenti és Tanácsi rendelet hatálya alá tartozó környezethasználónak (üzemeltetőnek) az alábbi nyilvántartási kötelezettsége van veszélyes és nem veszélyes hulladék esetében egyaránt.[28]

a) Általános adatok:

A hulladék termelő KÜJ és KTJ száma

b) Adatok hulladékonként:

ba) Nem veszélyes hulladék elszállítása telephelyről:

A telephelyről hasznosításra/ártalmatlanításra elszállított nem veszélyes hulladék mennyisége (t/év)

Az adatmeghatározás módja (M = mért, SZ = számított, B = becsült) és a használt mérési/számítási módszer

bb) Veszélyes hulladék elszállítása telephelyről:

Az országon belül telephelyről hasznosításra/ártalmatlanításra elszállított veszélyes hulladék mennyisége (t/év) Az adatmeghatározás módja (M = mért, SZ = számított, B = becsült) és a használt mérési/számítási módszer A telephelyről országon kívülre hasznosításra/ártalmatlanításra elszállított veszélyes hulladék mennyisége (t/év) Az adatmeghatározás módja (M = mért, SZ = számított, B = becsült) és a használt mérési/számítási módszer A hasznosító/ártalmatlanító neve, címe és a szállítmányt befogadó tényleges hasznosító/ártalmatlanító telephely címe (megjelölve az országkódot)

2. számú melléklet a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelethez[29]

3. számú melléklet a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelethez[30]

4. számú melléklet a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelethez[31]

5. számú melléklet a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelethez[32]

6. számú melléklet a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelethez[33]

1 Ezt a lapot csak az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 166/2006/EK (2006. január 18.) Európai Parlamenti és'Tanácsi rendelet hatálya alá tartozó telephelyekre kell kitölteni.

2M = mért, SZ = számított, B = becsült

Megjegyzés: az országkódok kitöltésénél az ISO 3166 szabvány szerinti rövidítéseket kell alkalmazni.

7. számú melléklet a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelethez[34]

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 313/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § - a. Hatályos 2006.01.01.

[2] Megállapította a 313/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § - a. Hatályos 2006.01.01.

[3] Megállapította a 313/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. § - a. Hatályos 2006.01.01.

[4] * 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól, 120/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet az Európai Közösségen belüli, az oda irányuló és az onnan kifelé történő hulladékszállítás felügyeletéről és ellenőrzéséről, 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről, 267/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet a hulladékká vált gépjárművekről, 15/2004. (X. 8.) KvVM rendelet az elektromos és elektronikai berendezések hulladékai kezelésének részletes szabályairól, 22/2001. (X. 10.) KöM rendelet a hulladéklerakás, valamint a hulladéklerakók lezárásának és utógondozásának szabályairól és egyes feltételeiről.

[5] Megállapította a 313/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § - a. Hatályos 2006.01.01.

[6] * 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól, 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről, 267/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet a hulladékká vált gépjárművekről, 109/2005. (VI. 23.) Korm. rendelet az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről, 20/2005. (VI. 10.) EüM rendelet a humán gyógyszerek és csomagolásuk hulladékainak kezeléséről, 103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet a növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz-hulladékok kezeléséről.

[7] * A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet.

[8] * A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet.

[9] * Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás szabályairól szóló 193/2001. (X. 19.) Korm. rendelet.

[10] Megállapította a 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 37. §-a. Hatályos 2012.01.01.

[11] Megállapította a 313/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. § - a. Hatályos 2006.01.01.

[12] Megállapította a 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése. Hatályos 2007.05.09.

[13] Megállapította a 313/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6. § - a. Hatályos 2006.01.01.

[14] * 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól, 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről, 267/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet a hulladékká vált gépjárművekről, 109/2005. (VI. 23.) Korm. rendelet az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről, 20/2005. (VI. 10.) EüM rendelet a humán gyógyszerek és csomagolásuk hulladékainak kezeléséről, 103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet a növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz-hulladékok kezeléséről.

[15] Megállapította a 313/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 7. § - a. Hatályos 2006.01.01.

[16] Megállapította a 313/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 8. § - a. Hatályos 2006.01.01.

[17] *2001. évi XXXV. törvény az elektronikus aláírásról, 3/2005. (III. 18.) IHM rendelet az elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatásokra és ezek szolgáltatóira vonatkozó részletes követelményekről. ** 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól.

[18] Megállapította a 313/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 8. § - a. Hatályos 2006.01.01.

[19] Megállapította a 313/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. § - a. Hatályos 2006.01.01.

[20] * 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról.

[21] Módosította a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 830. pontja. Hatályos 2008.05.16.

[22] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 830. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[23] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 830. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[24] Megállapította a 313/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 10. § - a. Hatályos 2006.01.01.

[25] Beiktatta a 194/2007. (VII. 25.) Korm. rendelet 8. §-a. Hatályos 2007.08.02.

[26] Megállapította a 313/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 11. § - a. Hatályos 2006.01.01.

[27] * 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről.

[28] Beiktatta a 194/2007. (VII. 25.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatályos 2007.08.02.

[29] Megállapította a 194/2007. (VII. 25.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatályos 2007.08.02.

[30] Megállapította a 313/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 11. § - a. Hatályos 2006.01.01.

[31] Megállapította a 313/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 11. § - a. Hatályos 2006.01.01.

[32] Megállapította a 313/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 11. § - a. Hatályos 2006.01.01.

[33] Beiktatta a 194/2007. (VII. 25.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése. Hatályos 2007.08.02.

[34] Hatályon kívül helyezte a 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2007.05.09.

Tartalomjegyzék