63/2004. (IV. 27.) FVM rendelet

a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról

A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 65. §-a (2) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §[1]

2. §

Az R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § Amennyiben a növényvédelmi felügyelő zárlati károsítóval való fertőzési veszélyt észlel - egyidejű mintavétel mellett - termelési, tárolási, szállítási, fuvarozási, forgalomba hozatali és felhasználási korlátozásokat (a továbbiakban együtt: korlátozás) rendelhet el. Ha a korlátozás emberi fogyasztásra kerülő termékre vonatkozik és a károsító egészségkárosítást vagy egészségkockázatot jelenthet, a korlátozást az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ) illetékes szervének, valamint a Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatalnak is be kell jelenteni."

3. §

Az R. 22. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"22. § (1) A kártalanítás alapja a megsemmisített tulajdon, illetőleg a szaporításból kizárt szaporítóanyag mindenkori forgalmi értéke, továbbá a határozatban szereplő zárlati intézkedéssel közvetlenül kapcsolatos költségek összege, ide nem értve azt a költséget, amely a zárlati intézkedés elmaradása esetén is felmerült volna. A kártalanítás alapjául szolgáló forgalmi értéket - ha a kártalanítást kizáró ok nem áll fenn - becsléssel kell megállapítani."

4. §

(1) Az R. 33. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"33. § (1) A 6. számú melléklet A. részében meghatározott növények, valamint az 5. számú melléklet A. részének II. szakaszában felsorolt lágyszárú palánták (Capsicum annuum, Lycopersicon lycopersicum, Musa L., Nicotiana L., Solanum melongena), vetőmagok (Helianthus annuus, Lycopersicon lycopersicum, Medicago sativa, Phaseolus L.) termelőit, előállítóit, felvásárlóit, gyűjtőraktározóit, nagykereskedelmi forgalmazóit és importőreit, az áruburgonya, Citrus Fortunella, Poncirus fajok termésének importőreit, gyűjtőraktározóit, valamint a mezőgazdasági termelő tulajdonában, használatában lévő terményraktár, malom és takarmánykeverő, továbbá feldolgozatlan nyersfából fa csomagolóanyagot előállító üzem tulajdonosát, birtokosát (a továbbiakban együtt: nyilvántartásra kötelezett) a Szolgálatnak nyilvántartásba kell venni és egyedi azonosító számmal kell ellátni.

(2) Amennyiben a zárlati károsítók elterjedésének veszélye nem áll fenn,

a) mentesül az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettség és a növényegészségügyi ellenőrzési kötelezettség alól az a kistermelő, aki a teljes növény, növényi termék vagy egyéb anyagkészletét - a 6. számú melléklet A. részének 1.1., 1.4., 1.5. és 2.1. pontjaiban felsorolt fásszárú szaporítóanyagok kivételével - saját fogyasztásra használja vagy a helyi piacon végső felhasználó számára fogyasztás céljából értékesíti (helyi forgalmazás),

b) az (1) bekezdés nem vonatkozik növények, növényi termékek - a 6. számú melléklet A. rész 1.1., 1.4., 1.5. és 2.1. pontjaiban felsorolt fásszárú szaporítóanyagok kivételével -, élelmiszerek és állati takarmányok kis mennyiségének szállítására, amennyiben azokat a tulajdonos vagy az átvevő szállítás közbeni fogyasztásra, valamint nem ipari vagy kereskedelmi célú felhasználásra szánja."

5. §

Az R. 36/G. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Amennyiben a vámhatóság a külön jogszabály szerint végzett ellenőrzések során növényi károsító jelenlétére utaló körülményeket tapasztal, az illetékes Szolgálat értesítése után, annak intézkedéséig, az áru felhasználását korlátozza (például nem állít ki szabad forgalomba hozatali vagy feldolgozási folyamatban való felhasználási engedélyt). A Szolgálat az értesítést követően a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megteszi. A vizsgálatok költségei behozatali küldemény esetében a címzettet, kiviteli küldemény esetében a feladót, átmenő küldemény esetében pedig a szállítót, fuvarozót vagy a szállítmányozót terhelik. A díjtételeket külön jogszabály határozza meg."

6. §

Az R. 37. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A rendelet 1. számú mellékletében felsorolt zárlati károsítókkal való fertőzés megállapítása érdekében a növényvédelmi hatóság valamennyi határállomáson és az ország területén szúrópróbaszerű ellenőrzést végez. Amennyiben az ellenőrzés során a növényvédelmi hatóság fertőzést állapít meg, az ellenőrzéssel felmerülő költségekre a 47. § rendelkezéseit kell alkalmazni."

7. §

(1) Az R. 69. § -ának m) -n) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép:

(69. § E rendelet a Magyar Köztársaság, illetve az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban az Európai Közösségek következő jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz:)

"m) a Tanács 2000/29/EK irányelve a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről, valamint az azt módosító, a Bizottság 2001/33/EK, 2002/28/EK, 2002/36/EK, 2003/22/EK, 2003/47/EK, 2003/116/EK és 2004/31/EK irányelve,

n) a Bizottság 2001/32/EK irányelve a Közösségen belül található, különleges növény-egészségügyi kockázatnak kitett zónák elismeréséről és a 92/76/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről, valamint az azt módosító, a Bizottság 2002/29/EK, 2003/2 1/EK, 2003/46/EK és 2004/32/EK irányelve,"

8. §

Az R. a következő 69/A. §-sal egészül ki:

"69/A. § Az egyes növényegészségügyi előírásokat tartalmazó közösségi határozatok vonatkozó rendelkezéseit a minisztérium a hivatalos lapjában teszi közzé."

9. §

Az R. 1., 2., 4., 5., 6. és 7., számú mellékletei e rendelt melléklete szerint módosulnak.

10. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R. 2. § (2) bekezdésének második mondata, továbbá a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról szóló 37/2003. (IV. 4.) FVM rendelet 2. §-ának az R. 2. § (2) bekezdésének második mondatát, valamint az R. 2. §-ának (3) bekezdését megállapító rendelkezései, 6. §-a és 22. §-ának (1)-(3) bekezdései hatályukat vesztik.

Dr. Németh Imre s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Melléklet a 63/2004. (IV. 27.) FVM rendelethez

I.

Az R. 1. számú melléklet B. része b) címe 1. pontjában, a jobb oldali oszlopban található szövegrész helyébe a következő szövegrész lép:

[Védett zóna (zónák) ]

"Dánia, Franciaország (Bretagne), Írország, Portugália (Azori-szigetek), Finnország, Egyesült Királyság (Észak-Írország)."

II.

1.Az R. 2. számú melléklet A. rész II. szakasza b) címének 3. pontjában, a jobb oldali oszlopban található szövegrész helyébe a következő szövegrész lép:

[A fertőzés tárgya]

"Az alábbi nemzetségekbe tartozó fajok ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével: Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. és Sorbus L."

2. Az R. 2. számú melléklet B. rész a) címének 5. pontjában, a jobb oldali oszlopban található szövegrész helyébe a következő szövegrész lép:

[Védett zóna (zónák) ]

"Görögország, Portugália (Azori-szigetek) "

3. Az R. 2. számú melléklet B. rész b) címének 2. pontjában, a középső oszlopban található szövegrész helyébe a következő szövegrész lép:

[A fertőzés tárgya]

"Az alábbi nemzetségekhez tartozó növények részei, a termés, vetőmag és ültetésre szánt növények kivételével, de beleértve a beporzásra szolgáló élő pollent: Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. és Sorbus L."

4. Az R. 2. számú melléklet B. rész b) címének 2. pontjában, a jobb oldali oszlopban található szövegrész helyébe a következő szövegrész lép:

[Védett zóna (zónák) ]

"Spanyolország, Franciaország (Korzika), Írország, Olaszország (Abruzzi; Apulia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: Forlí-Cesena, Parma, Piacenza és Rimini tartomány; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piedmont; Szardínia; Szicília; Toscana; Trentino-Alto Adige: Trento autonóm tartomány; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: kivéve Rovigo tartományban Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salar valamint Padova tartományban Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, Urbano, Boara Pisani, Masi közigazgatási terület, és Verona tartományban Palù, Roverchiar Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizz Angiari közigazgatási terület), és Ausztria (Burgenland, Karintia, Alsó-Ausztria, Tirol (lien közigazgatási terület), Stájerország, Bécs), Portugália, Finnország, az Egyesült Királyság (Észak-Írország, Man-sziget és a Csatorna-szigetek) esetében."

III.

1.[2]

2.Az R. 4. számú melléklete B. része helyébe a következő rendelkezés lép:

"B. RÉSZ

Növények, növényi termékek és egyéb anyagok, amelyeknek meghatározott védett zónákba történő bevitele tilos

LeírásVédett zóna (zónák)
1. A 4. számú melléklet A. részének 9., 9.1. és 18. pontjában felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések egyidejû fenntartásával — megfelelõ esetben — az alábbi nemzetségekhez tartozó növények és az azok megporzására szolgáló élõ virágpor: Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. és Sorbus L., a termés és a vetõmag kivételével, amelyek az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.-tól mentesnek elismert harmadik országokon kívüli harmadik országokból származnak vagy amelyekben a vonatkozó Növényegészségügyi Intézkedések Nemzetközi Szabványának megfelelõen károsítómentes területeket létesítettek az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. károsítóval kapcsolatban és azokat annak ismerik el.Spanyolország, Franciaország (Korzika), Írország, Olaszország (Abruzzi; Apulia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: Forlí-Cesena, Parma, Piacenza és Rimini tartomány; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piedmont; Szardínia; Szicília; Toscana; Trentino-Alto Adige: Trento autonóm tartomány; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: kivéve Rovigo tartományban Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara közigazgatási terület, valamint Padova tartományban Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi közigazgatási terület, és Verona tartományban Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari közigazgatási terület), és Ausztria (Burgenland, Karintia, Alsó-Ausztria, Tirol (lienzi közigazgatási terület), Stájerország, Bécs), Portugália, Finnország, az Egyesült Királyság (Észak-Írország, Man-sziget és a Csatorna-szigetek) esetében.
2. Az A. rész 9. 9.1. és 18. pontjában felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül — megfelelõ esetben — az alábbi növények és az azok megporzására szolgáló élõ virágpor: Cotoneaster Ehrh. és Photinia davidiana (Dcne.) Cardot., a termés és a vetõmag kivételével, amely növények az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.-tól mentesnek elismert harmadik országokon kívüli harmadik országokból származnak, vagy amelyekben a károsítómentes területeket a vonatkozó Növényegészségügyi Intézkedések Nemzetközi Szabványának megfelelõen az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. károsítóval kapcsolatban létesítették ismerték el.Spanyolország, Franciaország (Korzika), Írország, Olaszország (Abruzzi; Apulia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: Forlí-Cesena provincia, Parma, Piacenza és Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguaria; Lombardy; Marche; Molise; Piedmont; Sardinia; Sicily; Tuscany; Trentino-Alto Adige: Trento autonóm provincia; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: kivéve a következõ provinciák -Rovigo the communes Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquá Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, stienta, Gaiba, Salara és Padova provincia Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara pisani, Masi települései, valamint Verona provincia Palú, Roverchiara, Legnago (a Transpolesana nemzeti úttól észak-keletre fekvõ közösségi területrész), Castagnaro, Ronco all’Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), Ausztria (Burgenland, Karinthia, Alsó-Ausztria, Tirol (Lienz járás), Styria, Vienna), Portugália, Finnország, Egyesült Királyság (Észak­Írország, Man-sziget és a Csatorna-szigetek)."

IV.

1. Az R. 5. számú melléklet A. része I. szakaszának 17. pontja helyébe a következő szövegrész lép:

[Növények, növényi termékek és egyéb anyagok][Különleges elõírások]
"17. Az alábbi nemzetségekbe tartozó fajok ültetésre szánt növényei, a vetõmag kivételével: Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. és Sorbus L.A 4. számú melléklet A. részének 9., 9.1. és 18. pontjában, a 4. számú melléklet B. részének 1. pontjában, valamint az 5. számú melléklet A. rész I. szakaszának 15. pontjában felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések egyidejû fenntartásával - ahol ez szükséges- hatósági nyilatkozat kell arról, hogy:
a) a növények olyan országokból származnak, amelyeket az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. Et al.-tól mentesnek ismertek el;
vagy
b) a növények károsítómentes területekrõl származnak, amelyeket a vonatkozó Növényegészségügyi Intézkedések Nemzetközi Szabványának megfelelõen az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. károsítóval kapcsolatban létesítettek és annak ismerik el;
vagy
c) a táblán vagy annak közvetlen közelében azokat a növényeket, amelyek az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. tüneteit mutatták, eltávolították."

2. Az R. 5. számú melléklet A. rész I. szakasza 34. pontjának bal oldali oszlopában az a) pont helyébe a következő szövegrész lép:

[Növényhez tapadó vagy kísérő talaj és termesztő közeg, amely teljesen vagy részben talajból vagy szilárd szerves anyagokból, például növényi részből, humuszból - beleértve a tőzeget vagy a fakérget - vagy bármely szilárd szervetlen anyagból áll, és a növény életképességének fenntartását szolgája, és amely az alábbi országokból származik:]

"a) Törökország"

3. Az R. 5. számú melléklet A. rész I. szakasza 53. és 54. pontjában, a bal oldali oszlopban található szövegrész helyébe a következő szövegrész lép:

[Növények, növényi termékek és egyéb anyagok]

"Afganisztánból, Indiából, Irakból, Iránból, Mexikóból, Nepálból, Pakisztánból, Dél-Afrikából és az USA-ból származó Triticum, Secale és X Triticosecale nemzetségekhez tartozó vetőmag, ahol a Tilletia indica Mitra előfordul"

4. Az R. 5. számú melléklet A. rész II. szakasza 9. pontjában, a bal oldali oszlopban található szövegrész helyébe a következő szövegrész lép:

[Növények, növényi termékek és egyéb anyagok]

"Az alábbi nemzetségekbe tartozó fajok ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével: Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. és Sorbus L."

5. Az R. 5. számú melléklete B. részének 19. pontjában, a jobb oldali oszlopban található szövegrész helyébe a következő szövegrész lép:

[Védett zóna (zónák) ]

"Görögország, Portugália (Azori-szigetek) "

6. Az R. 5. számú melléklete B. részének 20.1., 20.2., 22., 23., 25., 26., 27.1., 27.2. és 30. pontjában a jobb oldali oszlopban található szövegrész helyébe a következő szövegrész lép:

[Védett zóna (zónák) ]

"Dánia, Franciaország (Bretagne), Írország, Portugália (Azori-szigetek), Finnország, Egyesült Királyság (Észak-Írország) "

7. Az R. 5. számú melléklete B. részének 21. pontja helyébe a következő 21.1. és 21.2. pontok lépnek:

[Növények, növényi ter­mékek és más anyagok][Különleges előírások][Védett zóna (zónák)]
"21.1. Az alábbi nemzetségekhez tartozó növények és az azok megporzására szolgáló élő virágpora: Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill. Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. és Sorbus L., a termés és a vetőmag kivételével.A 4. számú melléklet A. részének 9., 9.1. és 18. pontjában, a 4. számú melléklet B. részének 1. és 2. pontjában felsorolt növényekre vonatkozó tiltó rendelkezések egyidejű fenntartásával, ahol ez helyénvaló, hatósági nyilatkozat arról, hogy:
a) a növények olyan harmadik országokból származnak, amelyeket az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. Et al. -tól mentesnek ismertek el;
vagy
b) a növények harmadik ország­beli károsítómentes területekről származnak, amelyeket a vonatkozó Növényegészségügyi Intézkedések Nemzetközi Szabványának megfelelően az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. károsítóval kapcsolatban létesítettek és annak ismerik el;
vagy
c) a növények az alábbi svájci kantonok egyikéből származnak: Berne (Signau és Trachselwald kerületek kivételével), Fribourg, Grisons, Ticino, Vaud, Valais;
vagy
d) növények a jobb oldali oszlopban felsorolt védett zónákból származnak;
vagy
e) a növényeket olyan táblán termesztették, illetve ha azokat a legutolsó vegetációs időszak április 1-től október 31-ig terjedő időszakát magába foglaló legalább 7 hónapon át fenntartott "pufferzónába" szállították;
Spanyolország, Franciaország (Korzika), Írország, Olaszország (Abruzzi; Apulia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: Forlí-Cesena, Parma, Piacenza és Rimini tartomány; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piedmont; Szardínia; Szicília; Toscana; Trentino-Alto Adige: Trento autonóm tartomány; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: kivéve Rovigo tartományban Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara közigazgatási terület, valamint Padova tartományban Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi közigazgatási terület, és Verona tartományban Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari közigazgatási terület), és Ausztria (Burgenland, Karintia, Alsó-Ausztria, Tirol (lienzi közigazgatási terület), Stájerország, Bécs), Portugália, Finnország, az Egyesült Királyság (Észak-Írország, Man-sziget és a Csatorna-szigetek) esetében.";
ea) amely egy hatóságilag kijelölt, legalább 50 km2 területű "pufferzóna" határán belül legalább 1 km-re található, ahol legkésőbb a legutolsó teljes vegetációs időszakot megelőző teljes vegetációs időszak kezdete előtt a gazdanövényekre egy hatóságilag engedélyezett és felügyelt ellenőrzési programot alkalmaznak, amelynek célja, hogy minimálisra csökkentse az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. ott termesztett növényekről való terjedésének kockázatát. A "pufferzóna" részletes leírását hozzáférhetővé teszik a Bizottság és a többi tagállam számára. A "pufferzóna" létesítését követően a legutolsó teljes vegetációs időszak
kezdetétől számítva legalább egyszer, a legmegfelelőbb időben, hatósági vizsgálatokat végeznek a zónában, amely nem terjed ki a táblára és az azt körülvevő 500 m-es sávra, és az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. tünetet mutató valamennyi gazdanövényt azonnal el kell távolítani. A vizsgálatok eredményeit minden év május 1-jéig megküldik a Bizottságnak és a többi tagállamnak; és
eb) amelyet, valamint a "pufferzónát" a legutolsó teljes vegetációs időszakot megelőző teljes vegetációs időszak kezdete előtt hatóságilag engedélyeztek növénytermesztés céljára az e pontban meghatározott követelményeknek megfelelően; és
ec) amely és az azt körülvevő 500 m-es sáv az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. károsítótól mentes volt a legutolsó teljes vegetációs időszak kezdete óta a hatósági vizsgálat során, amelyet legalább
- kétszer végeznek a táblán a legmegfelelőbb időben, egyszer június­augusztus, egyszer pedig augusztus­november között, és
- egyszer végeznek az említett körülötte lévő sávban a legmegfelelőbb időben, az augusztustól novemberig terjedő időszakban; és
ed) ahonnan származó növényekről a legmegfelelőbb időben hatóságilag vett mintákat megfelelő laboratóriumi módszerekkel hatóságilag letesztelték látens fertőzésekre.
2004. április 1. és 2005. április 1. között ezek a rendelkezések nem érintik a hatóságilag kijelölt "pufferzónákon" található táblákon termesztett és nevelt és a jobb oldali oszlopban felsorolt védett zónákra mozgatott növényeket, a 2004. április 1-je előtt alkalmazandó vonatkozó követelmények alapján.
21.2. Március 15. és június 30. között, méhkaptárakDokumentumokkal kell igazolni, hogy a méhkaptárak
a) olyan harmadik országokból származnak, amelyeket az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.-tól Lazi mentesnek ismertek el;
vagy
Spanyolország, Franciaország (Korzika), Írország, Olaszország (Abruzzi; Apulia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: Forlí-Cesena, Parma, Piacenza és Rimini tartomány; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piedmont; Szardínia; Szicília; Toscana; Trentino-Alto Adige: Trento autonóm tartomány; Umbria; Valle d'Aosta;
b) a növények az alábbi svájci kantonok egyikéből származnak: Berne (Signau és Trachselwald kerületek kivételével), Fribourg, Grisons, Ticino, Vaud, Valais;
vagy
c) a jobb oldali oszlopban felsorolt védett zónákból származnak;
vagy
d) a mozgatás előtt megfelelő zárlati intézkedést foganatosítottak.
Veneto: kivéve Rovigo tartományban Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara közigazgatási terület, valamint Padova tartományban Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi közigazgatási terület, és Verona tartományban Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari közigazgatási terület), és Ausztria (Burgenland, Karintia, Alsó-Ausztria, Tirol (lienzi közigazgatási terület), Stájerország, Bécs), Portugália, Finnország, az Egyesült Királyság (Észak-Írország, Man-sziget és a Csatorna-szigetek) esetében."

V.[3]

VI.

1. Az R. 7. számú melléklete 1.2.3.1. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

"1.2.3.1. A fertőzött szaporítóanyag előállító területeket és annak növényállományát haladéktalanul zárlat alá kell helyezni. A fertőzés tüneteit mutató növényeket a termőhelyen és annak közvetlen környezetében meg kell semmisíteni.

Gyümölcstermő, erdei és díszfa fajok fertőzött egyedeire, állományára és területére határidőre megszabott kötelező védekezést kell elrendelni. A fertőzött növényeket erős, illetve szisztémikus fertőzés esetén meg kell semmisíteni. Az olyan növényeket, amelyek csak részlegesen fertőzöttek, a beteg részek eltávolításával, csonkolásával kell tünetmentesíteni. A vad- és díszcserje fajok tünetes, illetve fertőzőképes egyedeit, állományát minden esetben meg kell semmisíteni. A megsemmisítéseket és a csonkázásokat a kórokozó azonosítását követően haladéktalanul a növényanyag eltávolításával és égetésével kell végrehajtani."

2.Az R. 7. számú melléklete 1.2.3.6. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

"1.2.3.6. Fertőzött körzetből Erwinia amylovora kórokozóra vonatkozó védett zónába vegetatív szaporító- és ültetvényanyag csak akkor forgalmazható, ha a növényeket olyan táblán termesztették, amely hatóságilag kijelölt, legalább 50 km2-es biztonsági sáv (puffer zóna) határain belül legalább 1 km-re található, ahol legkésőbb a legutolsó teljes vegetációs időszakot megelőző teljes vegetációs időszak kezdete előtt a gazdanövényekre egy hatóságilag engedélyezett és felügyelt ellenőrzési programot alkalmaznak, amelynek célja, hogy minimálisra csökkentse az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. ott termesztett növényekről való terjedésének kockázatát. A "pufferzóna" részletes leírását hozzáférhetővé kell tenni a Bizottság és a többi tagállam számára. A "pufferzóna" létesítését követően a legutolsó teljes vegetációs időszak kezdetétől számítva legalább egyszer, a legmegfelelőbb időben, hatósági vizsgálatokat végeznek a zónában, amely nem terjed ki a táblára és az azt körülvevő 500 m-es sávra, és az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. tünetet mutató valamennyi gazdanövényt azonnal el kell távolítani. A vizsgálatok eredményeit minden év május 1-ig megküldik a Bizottságnak és a többi tagállamnak."

3.Az R. 7. számú melléklete 1.2.3.7. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

"1.2.3.7. A biztonsági sávon belül található területek Erwinia amylovora kórokozótól való mentességének a Szolgálat általi igazolása:

a) a táblát, valamint a "pufferzónát" a legutolsó teljes vegetációs időszakot megelőző teljes vegetációs időszak kezdete előtt hatóságilag engedélyezték növénytermesztés céljára az e pontban meghatározott követelményeknek megfelelően; és

b) a tábla és az azt körülvevő 500 m-es sáv az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. károsítótól mentes volt a legutolsó teljes vegetációs időszak kezdete óta a hatósági vizsgálat során, amelyet legalább

- kétszer végeznek a táblán a legmegfelelőbb időben, egyszer június-augusztus, egyszer pedig augusztus-november között, és

- egyszer végeznek az említett körülötte lévő sávban a legmegfelelőbb időben, az augusztustól novemberig terjedő időszakban; és

c) ahonnan származó növényekről a legmegfelelőbb időben hatóságilag vett mintákat megfelelő laboratóriumi módszerekkel hatóságilag megvizsgáltak látens fertőzésekre vonatkozóan.

2004. április 1. és 2005. április 1. között ezek a rendelkezések nem érintik a hatóságilag kijelölt "pufferzónákon" található táblákon termesztett és nevelt és a védett zónákba mozgatott növényeket, a 2004. április 1-je előtt alkalmazandó vonatkozó követelmények alapján."

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 65/2007. (VII. 23.) FVM rendelet 10. § (2) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2007.08.07.

[2] Hatályon kívül helyezte az 56/2006. (VIII. 1.) FVM rendelet 7. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2006.08.16.

[3] Hatályon kívül helyezte a 65/2007. (VII. 23.) FVM rendelet 10. § (2) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2007.08.07.

Tartalomjegyzék