37/2003. (IV. 4.) FVM rendelet

a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I.17.) FVM rendelet módosításáról

A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 65. §-a (2) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendeletet (a továbbiakban: R.) a következők szerint módosítom:

1. §

(1) Az R. 1. §-ának 10. és 11. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"10. Fertőzött körzet: fertőzött termőhelyek által alkotott, járványtanilag egységes terület.

11. Helyi piac: növény, növényi termék és egyéb anyag nem kereskedelmi célú eladására szolgáló, egy adott megyére, illetve a szomszédos megyékre kiterjedő értékesítési vonzáskörzet."

(2) Az R. 1. §-a a következő 28-32. ponttal egészül ki:

"28. Növényútlevél: hatósági címke (okmány, felirat), amely bizonyítja, hogy e rendelet előírásait betartották, és amelyet az Európai Unió szintjén rendszeresítettek a különböző típusú növényekre, növényi termékekre, és amelyet az Európai Unió valamely tagállamának (a továbbiakban: tagállam) hatósága készít el és bocsát ki az ezt szabályozó rendelkezésekkel összhangban.

29. Ültetés (telepítés, vetés): olyan művelet, amelynek célja a növények kihelyezése későbbi növekedésük, szaporodásuk vagy szaporításuk biztosítására.

30. Ültetésre (telepítésre, vetésre) szánt növény: már elültetett növény, amelyet behozatalát követően továbbra is elültetett állapotban szándékoznak tartani, illetve át kívánnak ültetni, vagy olyan növény, amely behozatala idején nincsen elültetve, azt követően azonban elültetik.

31. Fa csomagolóanyag: egy áru megtartására, megóvására vagy szállítására használt faanyag vagy fatermék, beleértve az alátétfát is, a papírtermék kivételével.

32. Szállítás közbeni fogyasztás: a szaporítóanyag kivételével a vizsgálatköteles áru szállítás során való étkezési vagy takarmányozási célú felhasználása."

2. §[1]

Az R. 2. §-a a következő (2) és (3) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg az eredeti bekezdés számozása (1) bekezdésre változik:

"(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatok összehangolásáért és végrehajtásáért, valamint a nemzetközi kapcsolattartásért a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) a felelős.[2]

(3)"[3]

3. §

Az R. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § (1) Tilos az 1. számú melléklet A. részében meghatározott zárlati károsítok bármely fejlődési alakjának Magyarországra való behurcolása, országon belüli szállítása, terjedésének elősegítése, valamint ezek engedély nélküli fenntartása és szaporítása.

(2) Tilos a meghatározott növények, növényi termékek Magyarországra történő behozatala, valamint országon belüli szállítása, amennyiben azokon a 2. számú melléklet A. részében felsorolt zárlati károsítok bármely fejlődési alakja, illetve fertőzésre utaló tünete megtalálható.

(3) Az (1) és (2) bekezdés előírásait nem kell alkalmazni a nem ültetésre szánt növényeknél, az 1. számú melléklet A. részében vagy a 2. számú melléklet A. részében felsorolt azon zárlati károsítókkal való csekély mértékű fertőzöttség esetén, amelyek korábban a tagállamok növényegészségügyi hatóságainak egyetértésével kerültek meghatározásra.

(4) Tilos az 1. számú melléklet B. részében meghatározott zárlati károsítok bármely fejlődési alakjának védett zónába történő behurcolása, terjedésének elősegítése, valamint ezek védett zónában történő engedély nélküli fenntartása és szaporítása.

(5) Tilos a meghatározott növények, növényi termékek védett zónába történő bevitele, és azon belüli szállítása, amennyiben azokon a 2. számú melléklet B. részében felsorolt zárlati károsítok bármely fejlődési alakja, illetve fertőzésre utaló tünete megtalálható.

(6) A Központi Szolgálat megtilthatja, vagy külön engedélyhez kötheti:

a) az 1. és a 2. számú mellékletben fel nem sorolt károsítok Magyarországra történő behurcolását, terjedésének elősegítését, valamint ezek engedély nélküli fenntartását és szaporítását,

b) a 2. számú mellékletben felsorolt növényen, növényi terméken kívüli vizsgálatköteles áru Magyarországra történő behozatalát, ha az a 2. számú mellékletben meghatározott zárlati károsítok behurcolásával vagy elterjedésével járhat,

c) az 1. és a 2. számú mellékletben felsorolt izolált állapotban lévő zárlati károsítok Magyarországra történő behurcolását, terjedésének elősegítését, valamint ezek engedély nélküli fenntartását és szaporítását."

4. §

Az R. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. § (1) Behozatali forgalomban a 4. számú melléklet

A. részében meghatározott vizsgálatköteles árut a felsorolt országokból Magyarországra behozni tilos.

(2) Behozatali forgalomban a 4. számú melléklet B. részében meghatározott vizsgálatköteles árut a felsorolt országokból az Európai Unió védett zónáiba beszállítani tilos."

5. §

Az R. az 5. §-t követően a következő 5/A. és 5/B. §-sal egészül ki:

"5/A. § (1) Behozatali forgalomban az 5. számú melléklet A. részében felsorolt vizsgálatköteles árut csak az ott meghatározott különleges előírások betartásával lehet Magyarországra behozni, illetve Magyarországon és a tagállamokban szállítani.

(2) Behozatali forgalomban az 5. számú melléklet B. részében felsorolt vizsgálatköteles árut csak az ott meghatározott különleges előírások betartásával lehet a felsorolt védett zónákba beszállítani.

(3) Amennyiben a zárlati károsítok elterjedésének veszélye nem áll fenn, az (1) és (2) bekezdés nem vonatkozik növények, növényi termékek, élelmiszerek és állati takarmányok kis mennyiségének szállítására, amennyiben azokat a tulajdonos vagy átvevő szállítás közbeni fogyasztásra, valamint nem ipari vagy kereskedelmi célú felhasználásra szánja.

5/B. § (1) A 6. számú melléklet A. részében felsorolt vizsgálatköteles árut, azok csomagolását és szükség esetén szállítóeszközét a Magyarországon, illetve Magyarországra vagy valamely tagállamba történő szállítása előtt növényegészségügyi ellenőrzésben kell részesíteni annak megállapítására, hogy

a) azok nem fertőzöttek az 1. számú melléklet A. rész II. szakaszában felsorolt károsítókkal,

b) a 2. számú melléklet A. rész II. szakaszában felsorolt vizsgálatköteles áru nem fertőzött az ott meghatározott károsítókkal,

c) az 5. számú melléklet A. rész II. szakaszában felsorolt vizsgálatköteles áru megfelel az ott meghatározott különleges előírásoknak.

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülnek, a 6. számú melléklet A. részében felsorolt vizsgálatköteles áruk csak a vizsgálatköteles áru származási helye szerinti hatóság által, vagy felügyelete mellett kiállított érvényes növényútlevéllel szállíthatók.

(3) Ha a növényegészségügyi ellenőrzések során az 1. számú melléklet A. részének I. szakaszában vagy a 2. számú melléklet A. részének I. szakaszában felsorolt zárlati károsítókat mutatnak ki, akkor a növényútlevél kiadásának feltételei nem állnak fenn.

(4) A 6. számú melléklet B. részében felsorolt és az Európai Unió tagállamain kívüli országból (a továbbiakban: harmadik ország) származó vizsgálatköteles árut, azok csomagolását és szükség esetén szállítóeszközét Magyarországra, illetve valamely tagállamba történő behozatala előtt növényegészségügyi ellenőrzésben kell részesíteni annak megállapítására, hogy:

a) azok nem fertőzöttek az 1. számú mellékletben felsorolt károsítókkal,

b) a 2. számú mellékletében felsorolt vizsgálatköteles áru nem fertőzött az ott meghatározott károsítókkal,

c) az 5. számú mellékletben felsorolt vizsgálatköteles áruk megfelelnek az ott meghatározott különleges előírásoknak.

(5) Behozatali forgalomban a 6. számú melléklet B. részében felsorolt vizsgálatköteles áru csak a származási vagy a feladó ország hatósága által végzett növényegészségügyi vizsgálat alapján kiállított érvényes növényegészségügyi bizonyítvánnyal szállítható.

(6) Amennyiben a zárlati károsítok elterjedésének veszélye nem áll fenn, a (4) és (5) bekezdés előírásai nem vonatkoznak azokra az esetekre, amikor vizsgálatköteles árut két tagállam között szállítanak egy harmadik ország területén keresztül, továbbá növények, növényi termékek, élelmiszerek és állati takarmányok kis mennyiségének szállítására, amennyiben azokat a tulajdonos vagy átvevő szállítás közbeni fogyasztásra, valamint nem ipari vagy kereskedelmi célú felhasználásra szánja.

(7) A minisztérium előírhatja, hogy behozatali forgalomban a 6. számú melléklet B. részében felsoroltakon kívüli más vizsgálatköteles árut is növényegészségügyi ellenőrzésben részesítsenek, amennyiben feltételezhető, hogy zárlati károsító behurcolásának veszélye áll fenn.

(8) Amennyiben az ellenőrzés befejezésekor nem állapítható meg kétséget kizáróan a vizsgálatköteles áru azonossága, különös tekintettel annak nemzetségére, fajára vagy származására, az adott szállítmányt úgy kell tekinteni, hogy a 6. számú melléklet B. részében felsorolt vizsgálatköteles árut tartalmaz."

6. §[4]

7. §

Az R. 7. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az 1. számú melléklet A. rész I. szakaszában és a 2. számú melléklet A. rész I. szakaszában meghatározott zárlati károsítok észlelését követően a fertőzött növényeket, növényi termékeket, területet és létesítményt, továbbá a fertőzés továbbterjedésének megakadályozásához szükséges környezetüket haladéktalanul növényegészségügyi zárlat (a továbbiakban: zárlat) alá kell helyezni."

8. §[5]

9. §

Az R. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. § Zárlati károsítóval való fertőzés megállapítása esetén a zárlatot, ha

a) a fertőzés 6 hónapon belül megszüntethető, a növényvédelmi felügyelő,

b) a fertőzés megszüntetése 6 hónapnál hosszabb időt igényel, az illetékes Szolgálat vezetője

rendelheti el."

10. §

Az R. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"13. § (1) Amennyiben a küldemény vagy a szállítóeszköz közvetlen terjedési veszélyt jelentő zárlati károsítóval fertőzött, azt azonnal fertőtleníteni kell, illetve olyan intézkedéseket kell foganatosítani, amelyek lehetővé teszik az Európai Unió területének megvédését. Az intézkedésekről a Központi Szolgálat tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot.

(2) Az (1) bekezdés alapján foganatosított intézkedések védekezési költségei kivitel esetén a feladót, behozatal, valamint re-export és tranzit (a továbbiakban együtt: átmenő) forgalom esetén a szállítót, fuvarozót vagy a szállítmányozót terhelik. Indokolt esetben a minisztérium ettől eltérően is rendelkezhet.

(3) Ha az (1) bekezdésben meghatározottakon kívüli közvetlen veszély áll fenn, akkor a Központi Szolgálat azonnal értesíti a Bizottságot és a többi tagállamot a megfelelőnek tartott intézkedésekről. Amennyiben ezek az intézkedések nem megfelelő módon vagy időben kerülnek bevezetésre, a Központi Szolgálat átmeneti jelleggel bármilyen további szükségesnek tartott rendelkezést hozhat, amíg a Bizottság nem intézkedik a növényekre és a növényi termékekre káros organizmusok Közösségbe való bevitele és a Közösségen belüli elterjedése elleni védelmi intézkedésekről szóló 2000/29/EK tanácsi irányelv (a továbbiakban: irányelv) 16. cikkének (3) bekezdése alapján."

11. §

Az R. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"14. § (1) Egy károsító gazdasági veszélyességének mértékét károsító veszélyesség elemzéssel kell meghatározni. Az elemzés biológiai vagy más tudományos és gazdasági bizonyítékok értékelésének folyamata a károsító szabályozhatóságának, valamint a növényegészségügyi intézkedések mértékének meghatározására.

(2) A Magyarországon nem honos, az 1-2. számú mellékletben fel nem sorolt károsítok észlelése esetén a minisztérium növényegészségügyi intézkedéseket rendelhet el, amennyiben azt a károsító gazdasági veszélyessége indokolja.

(3) A Magyarországon nem honos, az 1-2. számú mellékletben fel nem sorolt károsítok észlelése esetén az illetékes Szolgálat korlátozást rendel el, és haladéktalanul értesíti a minisztériumot és a Központi Szolgálatot.

(4) A Magyarországon nem honos, az 1-2. számú mellékletben fel nem sorolt károsító megjelenéséről, valamint az elterjedésének megakadályozására tett intézkedésekről a minisztérium azonnal értesíti a Bizottságot és a többi tagállamot, valamint a vonatkozó nemzetközi szerződésekben foglaltaknak megfelelően értesíti a meghatározott szervezeteket és intézményeket.

(5) A Magyarországon nem honos, az 1. számú melléklet A. részének I. szakaszában és a 2. számú melléklet A. részének I. szakaszában felsorolt károsítok első előfordulásáról, valamint az 1. számú melléklet A. részének II. szakaszában és a 2. számú melléklet A. részének II. szakaszában vagy a B. részében felsorolt károsítok Magyarország területének olyan részén történő megjelenéséről, ahol azok korábban nem voltak jelen, a minisztérium értesíti a Bizottságot és a tagállamokat, valamint a vonatkozó nemzetközi szerződésekben foglaltaknak megfelelően a meghatározott szervezeteket és intézményeket.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott károsítóktól való mentesítésről, illetve azok terjedésének megakadályozására tett intézkedésekről a minisztérium tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot.

(7) Vizsgálatköteles áru növényegészségügyi intézkedésekkel kapcsolatos tilalma vagy korlátozása miatti feltartóztatásáról tájékoztatni kell a feladó tagállamot. Kivételt képeznek azok az intézkedések, amelyek azonnali végrehajtását kellett elrendelni a fertőzés körülményeinek feltárására, a hasonló esetek megelőzése érdekében. Az elrendelt intézkedéseknek arányban kell állniuk az adott esetben becsült kockázattal.

(8) Az irányelv 15. cikk (1) bekezdése alapján engedélyezett eltérésekről a minisztérium értesíti a Bizottságot."

12. §

Az R. a "Külön engedéllyel történő behozatal" alcímet megelőzően a következő alcímmel és 14/A-14/C. §-sal egészül ki:

" Védett zóna

14/A. § (1) A minisztérium a Bizottság jóváhagyásával védett zónát jelölhet ki.

(2) Védett zónának minősül minden olyan terület, ahol

a) a tagállamokban előforduló károsító nem honos vagy nem telepedett meg annak ellenére, hogy számára adottak a megtelepedéshez szükséges ökológiai feltételek,

b) fennáll a veszélye annak, hogy kedvező ökológiai feltételek esetén egyes károsítok bizonyos termékekben megtelepednek, annak ellenére, hogy ezek a károsítok nem honosak vagy még nem telepedtek meg az Európai Unió területén.

(3) Egy övezetnek az Európai Unióban védett zónaként történő elismeréséhez

a) a kérelmezőnek - az (5) bekezdésben foglalt kivétellel - hivatalos ellenőrzési programot kell készítenie, amelynek igazolnia kell, hogy egy vagy több károsító, amelyekre az övezetet védett zónaként kívánják elismertetni, nem telepedett meg vagy előfordulása nem járványszerű,

b) az a) pont szerinti programot a Központi Szolgálatnak az illetékes Szolgálatok bevonásával folyamatosan ellenőriznie kell.

(4) A (3) bekezdés a) pontja szerinti programnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) felmérést az érintett károsító biológiájának, valamint az érintett övezet agronómiájának és környezetének megismerésére, melyek esetében megfelelő elemző módszerek alkalmazásával meg kell vizsgálni a termesztő közeget és a termést, amennyiben szükséges, laboratóriumi tesztelést kell végezni,

b) egy állandó rendszert, amely évente legalább egy alkalommal, a megfelelő időben biztosítja a rendszeres felmérést azon károsító felderítése érdekében, amelyre az övezetet védett zónaként szándékoznak elismertetni,

c) egy nyilvántartási rendszert, amely a felmérési eredmények adatait tartalmazza.

(5) A (4) bekezdés a) pontja szerinti felmérést az illetékes Szolgálat végzi el. A Bizottságot értesíteni kell a felmérési módszerről, valamint annak végrehajtásáról, és a Bizottság szakértői számára hozzáférhetővé kell tenni a felmérési módszert, annak végrehajtását, eredményeit.

(6) A (4) bekezdés a) pontja szerinti felmérést az állatvilág olyan, fonálférgeken kívüli károsítói esetében, amelyek az erdei növények vagy növényi termékek szempontjából fontosak, és amelyek általában a szabadban termesztett növényeket károsítják, a következők szerint kell végrehajtani:

a) a felmérést az érintett övezetben kell elvégezni,

b) a felmérési módszernek olyan terven kell alapulnia, amelyben a megfigyelési pontok meghatározása az érintett övezetet lefedő földrajzi hálót követi; minden pontnál fel kell jegyezni a sorszámot, a tényleges szélességi és hosszúsági koordinátákat, a topográfiát és, ahol szükséges, a helyszín leírását; amennyiben indokolt, kiegészítő információk gyűjthetők a megfigyelési pontok megjelölésével, továbbá minderről térkép készíthető,

c) a megfigyelési pont kiválasztásához az alábbi feltételeket kell figyelembe venni:

ca) a pontot körülvevő területnek elegendően nagynak kell lennie ahhoz, hogy a pont kiválasztása lehetséges legyen,

cb) általában a pontnak az a) pont szerinti területen kell lennie, hogy a megfelelő felmérési műveleteket el lehessen végezni,

cc) különleges esetekben, amennyiben indokolt, más pontok választhatók, például olyan helyen, ahol a károsító esetleges behurcolásának kockázata nagy,

d) amennyiben indokolt, meteorológiai és talajtani (elsősorban csapadék és hőmérséklet, valamint fizikai-kémiai) adatokat kell gyűjteni leginkább a megfigyelési ponton, de ugyanez egy olyan közeli állomásról is begyűjthető, ahol a felsorolt változókat rendszeresen mérik; fel kell jegyezni a szélsőséges eseteket (pl. szárazság, nagy mennyiségű csapadék stb.) is, amelyek valószínűleg befolyásolják a megfigyelést,

e) a felmérésnek, valamennyi megfigyelési ponton biztosítania kell a következőket:

ea) reprezentatív mennyiségű növényt és növényi terméket vegyen alapul,

eb) az érintett károsítónál egy vagy több fontosabb gazdanövényt, illetve növényi terméket vegyen alapul; amennyiben indokolt, más gazdanövényeket is vegyen figyelembe,

ec) a tünetek várható előfordulásának idejében tartalmazzon vizuális szemlét, hogy meghatározhatók legyenek az érintett károsító tünetei, kétség esetén pedig minták laboratóriumi tesztelését,

f) amennyiben indokolt, a megfigyelési pontokon az érintett károsítok begyűjtésére csapdákat kell használni, amelyek típusa és száma, valamint a csapdázás módja tekintetében a károsító biológiáját figyelembe kell venni.

(7) Amennyiben indokolt, a Központi Szolgálat további intézkedéseket foganatosít a (3) bekezdésben megállapított követelmények betartásához.

14/B. § (1) Az olyan védett zónán kívülről származó, a 6. számú melléklet A. rész II. szakaszában felsorolt vizsgálatköteles áruk esetében, amelyeket a védett zónára érvényes növényútlevél nélkül a védett zónán keresztül szállítanak a védett zónán kívüli végső rendeltetési helyre, az alábbi feltételeket kell teljesíteni:

a) az alkalmazott csomagolóanyagnak és, ahol szükséges, a vizsgálatköteles árut szállító járműnek tisztának, zárlati károsítóktól mentesnek, valamint a károsítok terjedésének veszélyét kizáró természetűnek kell lennie,

b) a védett zónán belül a károsítok elterjedése veszélyének kizárása és a csomagolóanyag azonossága változatlanságának biztosítására a csomagolás után - a növényegészségügyi követelményeknek megfelelően - azonnal le kell zárni a csomagolóanyagot, vagy ahol szükséges, a vizsgálatköteles árut szállító járművet, továbbá lezárva kell tartani a védett zónán keresztüli szállítás során,

c) a vizsgálatköteles árut olyan okmánynak kell kísérni, amelyet rendszerint kereskedelmi célokra használnak, és amelyen feltüntetik, hogy a vizsgálatköteles áru az adott védett zónán kívülről származik, és a rendeltetési helye az adott védett zónán kívül van.

(2) Ha az adott zónán belül szervezett hivatalos ellenőrzés alatt megállapításra kerül, hogy nem teljesülnek az (1) bekezdésben foglalt követelmények, akkor a csomagolást haladéktalanul pecséttel kell ellátni, és a vizsgálatköteles árut hatósági felügyelet mellett kell szállítani az adott védett zónán kívül eső rendeltetési helyre.

14/C. § (1) A Központi Szolgálat az egyes zárlati károsítok figyelembevételével megvizsgálhatja, hogy alkalmazhatóak-e a védett zónára vonatkozó ellenőrzési szabályoknál kevésbé szigorú feltételek a 6. számú melléklet A. rész II. szakaszában felsorolt olyan vizsgálatköteles árura, amely a vizsgálatköteles árura létrehozott védett zónából származik, és azon belül kerül szállításra.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kevésbé szigorú feltétel a 34. és 35. §-ban hivatkozott hatósági ellenőrzés alkalmazását jelenti a Központi Szolgálat ellenőrzése mellett."

13. §

Az R. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"15. § (1) A Központi Szolgálat az 5/B. § (4) és (5) bekezdésében meghatározott előírások alól kérelemre, rendkívüli esetben felmentést adhat, amennyiben a zárlati károsítok terjedésének veszélye nem áll fenn, és a vizsgálatköteles árut a tagállamokon kívüli szomszédos ország határzónájában termesztik, állítják elő vagy használják fel, és Magyarország területének határzónába eső részében történő feldolgozásra hozzák be.

(2) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező nevét és címét,

b) a behozatalra szánt vizsgálatköteles áru tudományos nevét és mennyiségét,

c) az előállítás helyét,

d) a rendeltetési címet és a későbbi felhasználás helyét,

e) a behozatal részletes indoklását.

(3) A Központi Szolgálat az engedélyt határozat formájában adja ki, amelyben rendelkezik a vizsgálatköteles áru szállításával, fuvarozásával, tárolásával és felhasználásával kapcsolatos intézkedésekről.

(4) Az engedély kiadása után a Központi Szolgálat nyilvántartásba veszi a feldolgozás helyét és az azt végző természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság adatait. Ezeket az adatokat rendszeresen karbantartja és a Bizottság rendelkezésére bocsátja."

14. §

(1) Az R. 16. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Kísérleti vagy tudományos célú tevékenység, illetve fajtaszelekciós munka (a továbbiakban: kutatás) céljára az 1-6. számú mellékletben meghatározott tilalmazott károsítónak, vizsgálatköteles árunak, továbbá egyéb, Magyarországon nem honos életképes növényi károsító bármely fejlődési alakjának, tenyészetének Magyarországra való behozatalát vagy belföldi szállítását, fuvarozását, illetve felhasználását kérelemre a Központi Szolgálat engedélyezheti, amennyiben a 8. számú mellékletben meghatározott általános feltételek fennállnak. Indokolt esetben a Központi Szolgálat kiegészítő feltételeket határozhat meg. A feltételek megváltozása az engedély visszavonásával jár. Amennyiben a károsító Magyarországon nem honos, a behozatalhoz a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (a továbbiakban: KvVM) hozzájárulása is szükséges."

(2) Az R. 16. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A 6. számú mellékletben felsorolt vizsgálatköteles áru belföldi szállítása, fuvarozása esetén a kutatási anyagot a növényegészségügyi előírásoknak megfelelő vizsgálat alapján kiállított növényútlevélnek kell kísérnie. A növényegészségügyi előírások nem érintik azt a károsítót, amellyel az (1) bekezdésben engedélyezett kutatást végzik."

15. §

(1) Az R. 18. §-ának (3) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

[(3) A megsemmisítési határozatnak tartalmaznia kell]

"e) a megsemmisítés, illetve az egyéb engedélyezett feldolgozás módját."

(2) Az R. 18. §-ának (5) bekezdésében a "KöM" szövegrész helyébe a "KvVM" szövegrész lép.

16. §

Az R. 20. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az Iroda a jóváhagyott összeget - a számlák beérkezésétől számított harminc napon belül - a feladatot ellátó vállalkozó vagy gazdálkodó szervezet részére kifizeti."

17. §[6]

18. §

(1) Az R. 22. §-a (3) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(3) A forgalmi érték megállapításának alapjai:]

"d) egyéves, illetve évelő kultúrák esetében a szaporító- vagy ültetvényanyagnak az a) vagy b) pont alapján meghatározott beszerzési költsége, kiegészítve a vetés (ültetés) és a növényápolás költségeivel, valamint évelő kultúrák esetében egy év becsült elmaradt hasznával,"

(2) Az R. 22. §-ának (4) bekezdésében a "tulajdonos" szó helyébe a "termelő" szó lép.

(3) Az R. 22. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Amennyiben a határozat a fertőzött termék megsemmisítését ipari feldolgozás vagy más irányú felhasználás útján is lehetővé teszi, akkor a termelő köteles a tőle elvárható módon mindent megtenni a feldolgozás, illetve a más irányú felhasználás realizálása érdekében. Az ennek során keletkezett árbevételt, ennek hiányában a káresemény időszakában kialakult piaci értéket, a becsült kártérítési összegből le kell vonni."

19. §

Az R. 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"23. § (1) Ha az egyes zárlati károsítok elleni védekezés 7. számú mellékletben meghatározott előírásai lehetővé teszik, a Szolgálat rendelkezhet a laboratóriumi vizsgálat alapján egészséges, illetve a zárolt területen belül található, a fertőzés továbbterjedésében bizonyítottan szerepet nem játszó vizsgálatköteles áruk felhasználásáról és forgalomba hozataláról.

(2) A termelő az (1) bekezdés alapján felszabadított, valamint a továbbszaporításból kivont, de egyéb célú felhasználásra engedélyezett vizsgálatköteles árut köteles a tőle elvárható módon kezelni, és piaci áron értékesíteni.

(3) A felszabadított, illetve más célú felhasználásra engedélyezett vizsgálatköteles áru értékesítéséből származó bevételt, ennek hiányában a káresemény időszakában kialakult piaci értéket a becsült kártérítési összegből le kell vonni.

(4) Valamely zárlati és vizsgálatköteles nem zárlati károsító továbbterjedése ellen hozott zárlati intézkedés ideje alatt, a hatósági intézkedéssel érintett termőhelyen fellépő ugyanazon károsító okozta kárért nem jár újabb kártalanítás."

20. §

(1) Az R. 25. §-ának (1) bekezdésében a "tulajdonos (birtokos)" szövegrész helyébe a "termelő" szó lép.

(2) Az R. 25. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A kártalanítási határozatban megjelölt összeget az Iroda a határozat jogerőre emelkedésétől számított harminc napon belül a termelőnek kifizeti."

21. §

Az R. 29. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha az ellenőrzésköteles szaporító- és ültetvényanyagot növényegészségügyi igazolás nélkül hozták forgalomba, arra a növényvédelmi felügyelő forgalomba hozatali korlátozást rendel el, és rendelkezik annak megsemmisítéséről."

22. §

(1)[7]

(2)[8]

(3)[9]

(4) Az R. 33. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a 33. § a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A Központi Szolgálat az általa karbantartott országos nyilvántartást kérésre hozzáférhetővé teszi a Bizottság számára.

(8) A minisztérium a 6. számú melléklet A. részében fel nem sorolt növény, növényi termék vagy egyéb anyag esetében - a nyilvántartásra kötelezetteken kívül - azok importőreire, illetve termelőire is nyilvántartásba vételi, illetve termőhelyi, tárolóhelyi ellenőrzési kötelezettséget írhat elő, amennyiben vizsgálatköteles zárlati károsító elterjedésének veszélye áll fenn.

(9) Azokat a növényeket, növényi termékeket, amelyekre a (8) bekezdés felhatalmazása alapján különleges rendelkezések alkalmazhatók, a 16. számú melléklet tartalmazza."

23. §

Az R. 36. §-ának (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

[(1) A nyilvántartásra kötelezett köteles]

"h) értesíteni az illetékes Szolgálatot valamely zárlati károsító, annak tünete, illetve bármely más növényi rendellenesség előfordulásáról."

24. §[10]

Az R. a következő Ötödik fejezettel (36/A-36/G. §-sal) egészül ki, egyidejűleg az Ötödik-Nyolcadik fejezet számozása Hatodik-Kilencedik fejezetre változik:

"Ötödik fejezet

NÖVÉNYÚTLEVÉL

36/A. § (1) A vizsgált burgonya vetőgumó tételek esetében növényútlevelet kell kiadni, ha a 34. §, valamint a 35. § (2) bekezdése szerint végrehajtott ellenőrzések alapján a növényegészségügyi feltételek teljesülnek.

(2) A 18. számú melléklet A. rész II. szakaszában felsorolt vizsgálatköteles áruk esetében növényútlevelet kell kiadni, ha a 34. §, valamint a 35. § (2) bekezdése szerint végrehajtott ellenőrzések alapján a növényegészségügyi feltételek teljesülnek.

(3) A 6. számú melléklet A. részében felsorolt vizsgálatköteles áru esetében növényútlevelet kell kiadni, ha az 5/B. § (1) bekezdésében meghatározott, és a 34. §, valamint a 35. § (2) bekezdése szerint végrehajtott ellenőrzések alapján a növényegészségügyi feltételek teljesülnek.

(4) A vizsgálatköteles árukat vásárló termelő köteles a növényútlevelet legalább egy évig megőrizni, és annak számát nyilvántartásába bejegyezni.

(5) Ha az ellenőrzés során nem vizsgálják a védett zónákra vonatkozó különleges előírások teljesülését, a kiadott növényútlevél nem érvényes ezekre a zónákra, és a növényútlevelet az ilyen esetekre fenntartott jelöléssel kell ellátni.

36/B. § (1) A növényútlevél hatósági címkéből és a 17. számú mellékletben meghatározott adatokat tartalmazó kísérő okmányból áll. A hatósági címkét csak egyszer lehet felhasználni, és megfelelő anyagból kell készíteni. A hatósági öntapadós címkék használata engedélyhez kötött. A kísérő okmány bármely olyan okmány lehet, amelyet általában kereskedelmi célra használnak. A kísérő okmányra akkor nincs szükség, ha a 17. számú mellékletben meghatározott valamennyi adat a hatósági címkén szerepel.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatokat nyomtatott formában, az Európai Unió legalább egyik hivatalos nyelvén kell feltüntetni. Az elültetésre szánt a burgonya vetőgumóhoz kiadott növényútlevél esetében ez a külön jogszabályban előírt hatósági címke. A burgonya vetőgumónak a védett zónába történő beszállításra és a szállításra vonatkozó rendelkezéseknek való megfelelését a címkén, vagy bármely más kereskedelmi dokumentumon fel kell tüntetni.

(3) Amikor a növényútlevél a hatósági címkéből és a kísérő okmányból áll, akkor

a) a növényútlevél hatósági címke részének legalább a 17. számú melléklet 1-5. pontjában felsorolt adatokat,

b) a növényútlevél kísérő okmány részének legalább a 17. számú melléklet 1-10. pontjában felsorolt adatokat kell tartalmaznia.

(4) A 17. számú mellékletben felsoroltakon kívüli bármely adat, amely egyéb jogszabály szerint a címkén feltüntetendő, illetve feltüntethető, szintén megadható a növényútlevél kísérő okmány részében, de világosan el kell különíteni a 17. számú mellékletben meghatározott adatoktól.

(5) A 18. számú melléklet A. részében felsorolt vizsgálatköteles árukra vonatkozó növényútlevélnek a 18. számú melléklet B. részében meghatározott adatokat kell tartalmaznia.

36/C. § A növényútlevelet

a) a Szolgálat, vagy

b) fémzárolt szaporítóanyag esetén, amennyiben a növényegészségügyi feltételek teljesítését a Szolgálat igazolta, az OMMI,

c) a Szolgálat eseti felhatalmazása alapján a termelő, előállító, felvásárló, gyűjtőraktározó, forgalmazó vagy az importőr

állítja ki, illetve tárolja.

36/D. § (1) A növényútlevél kiállításán annak elkészítését, az adatok kitöltését és a növényútlevélnek a kérelmező számára történő rendelkezésre bocsátását kell érteni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottak biztosítása érdekében a 36/C. § a) és b) pontjában meghatározott hatóságok:

a) gondoskodnak arról, hogy a 36/C. § c) pontja szerinti termelő, előállító, felvásárló, gyűjtőraktározó, forgalmazó vagy importőr a növényútlevél kiállításáért vagy pótlásáért hozzájuk folyamodjon,

b) ahol szükséges, az 5/B. § (1) és (3) bekezdésében előírt és a 34. § és a 35. § (2) bekezdése rendelkezéseinek megfelelően végrehajtott ellenőrzések, vagy a 33. §-ban, illetve a 36/E. §-ban meghatározott követelmények alapján meghatározzák a vizsgálatköteles árukra alkalmazandó korlátozásokat, és ennek megfelelően a növényútlevél területi érvényességét, vagy meghatározzák az említett növényútlevél pótlását, valamint a kitöltendő adatok körét,

c) gondoskodnak arról, hogy az információt nyomtatott betűkkel vagy teljes egészében írógéppel töltsék ki; a növények vagy növényi termékek tudományos nevét latinul kell feltüntetni; az igazolatlan módosítások vagy törlések érvénytelenné teszik a növényútlevelet,

d) gondoskodnak arról, hogy ha a vizsgálatköteles árut az adott védett zónára megfelelőnek találták, az erre vonatkozó kódot a 'ZP' (zóna protecta) megkülönböztető jelzéssel feltüntessék a növényútlevélen, amely azt jelenti, hogy a termék alkalmas a védett zónába való belépésre,

e) gondoskodnak arról, hogy ha egy növényútlevelet az Európai Unión kívülről származó engedélyköteles termék számára adnak ki, a növényútlevelet a származási ország vagy, ahol ez szükséges, a növényútlevélen szereplő küldő ország feltüntetésével használják,

f) gondoskodnak arról, hogy ha egy növényútlevelet pótolni kell, a 36/B. § (1) bekezdése szerinti növényútlevelet használják; az eredetileg nyilvántartásba vett előállító vagy importőr kódját feltüntessék a növényútlevélen az 'RP' (replacement passport) megkülönböztető jelzéssel, ami azt jelenti, hogy a növényútlevél egy másik növényútlevél pótlására szolgál,

g) eljuttatják a növényútlevelet a felhasználókhoz, vagy felhatalmazzák a 36/C. § c) pontja szerinti termelőt, előállítót, felvásárlót, gyűjtőraktározót, forgalmazót vagy importőrt, hogy ennek megfelelően használja,

h) gondoskodnak arról, hogy a növényútlevél címke részét a 36/C. § c) pontja szerinti termelő, előállító, felvásárló, gyűjtőraktározó, forgalmazó vagy importőr úgy csatolja a növényekhez, növényi termékekhez vagy más anyagokhoz, azok csomagolásához vagy az azokat szállító járműhöz, hogy ne lehessen a címkét újra felhasználni.

(3) Ha a 36/C. § c) pontja szerinti termelő, előállító, felvásárló, gyűjtőraktározó, forgalmazó vagy importőr olyan védett zónába szándékozik vizsgálatköteles árut szállítani, ahová nem rendelkezik érvényes növényútlevéllel, az illetékes Szolgálat megvizsgálja azt és meghatározza, hogy a termék alkalmas-e az adott védett zónába való belépésre. Ilyen esetben a kérelmezőnek a kiszállítást megelőzően időben tájékoztatnia kell az illetékes Szolgálatot ilyen irányú szándékáról, és azzal egyidőben folyamodnia kell a megfelelő növényútlevélért.

36/E. § (1) A 6. számú melléklet A. rész I. szakaszában felsorolt vizsgálatköteles áruk - a 33. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti helyi forgalmazás kivételével - csak akkor szállíthatók Magyarországon, illetve az Európai Unióban, ha csomagolásukon vagy az azokat szállító járműveken elhelyezték az érintett területre érvényes és a jogszabályi előírásoknak megfelelően kiállított növényútlevelet.

(2) A 6. számú melléklet A. rész II. szakaszában felsorolt vizsgálatköteles áruk csak akkor szállíthatók be egy meghatározott védett zónába, és akkor szállíthatók a védett zónán belül, ha csomagolásukon vagy az azokat szállító járműveken elhelyezték az érintett területre érvényes és a jogszabályi előírásoknak megfelelően kiállított növényútlevelet.

(3) Amennyiben a zárlati károsítok elterjedésének veszélye nem áll fenn, az (1) és (2) bekezdés nem vonatkozik növények, növényi termékek, élelmiszerek és állati takarmányok kis mennyiségének szállítására, ha azokat a tulajdonos vagy átvevő szállítás közbeni fogyasztásra, valamint nem ipari vagy kereskedelmi célú felhasználásra szánja.

(4) A növényútlevél egy későbbi időpontban és az Európai Unió bármely részében felcserélhető egy másik növényútlevéllel az alábbi rendelkezéseknek megfelelően:

a) a növényútlevél csak a szállítmányok felosztása, több szállítmány vagy azok részeinek összevonása, vagy a szállítmányok növényegészségügyi állapotának megváltozása esetén cserélhető ki, az 5. számú melléklet szerinti különleges előírások sérelme nélkül,

b) a csere kizárólag a hatósági termelői nyilvántartásba bejegyzett termelőnél lehetséges,

c) a helyettesítő útlevelet a kérelmező telephelye szerint illetékes Szolgálat adhatja ki abban az esetben, ha az érintett termék azonossága garantálható, illetve az 1. és a 2. számú mellékletben felsorolt károsítok fertőzésének veszélye nem állt fenn a feladás óta,

d) a helyettesítő útlevélnek tartalmaznia kell a csereútlevélre vonatkozó jelölést, az eredeti termelő nyilvántartási számát, valamint - a növényegészségügyi állapot megváltozása esetén - az adott változásért felelős termelő nyilvántartási számát.

36/F. § (1) A növényútlevél nem adható ki, ha az 5/B. § (1) bekezdésében meghatározott, és a 34. §, valamint a 35. § (2) bekezdése szerint végrehajtott ellenőrzések alapján a növényegészségügyi feltételek nem teljesülnek.

(2) Ha az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a termelő által termesztett, előállított vagy felhasznált, valamint a termelő telephelyén más módon jelen lévő növények, növényi termékek egy része, illetve az ott használt termesztő közeg egy része nem járhat a zárlati károsítok terjesztésnek kockázatával, a növényútlevél ezekre a részekre kiadható.

(3) Ha a növényútlevél kiadásának növényegészségügyi feltételei nem állnak fenn, az alábbi hatósági intézkedéseket kell alkalmazni:

a) megfelelő kezelés után, a kezelés eredményessége esetén a növényútlevél kiadása,

b) engedély a nem megfelelő vizsgálatköteles áru növényegészségügyi ellenőrzés melletti elszállítására olyan területre, ahol az nem jelent további növényegészségügyi veszélyt,

c) engedély a nem megfelelő vizsgálatköteles áru növényegészségügyi ellenőrzés melletti elszállítására az ipari feldolgozás helyszínére,

d) megsemmisítés.

(4) Az (1) bekezdésben foglaltak esetén a termelő tevékenységét teljes egészében vagy részben fel kell függeszteni mindaddig, amíg nem igazolható, hogy a zárlati károsítok terjedésének veszélyét elhárította. A felfüggesztés tartama alatt a 36/E. § előírásai nem alkalmazhatók.

(5) Ha a növényegészségügyi ellenőrzés alapján a vizsgált termékek az 1. számú vagy a 2. számú mellékletben felsorolt károsítókkal fertőzöttek, akkor a (2)-(4) bekezdésben, a 6-8. §-ban, valamint a 7. számú mellékletben meghatározott előírásokat kell alkalmazni.

36/G. § (1) Magyarországon növényútlevéllel szállított termékek esetében szúrópróbaszerű ellenőrzéseket kell végezni e rendelet előírásainak betartása érdekében, különös tekintettel a 36/E. §-ra. Az ellenőrzéseket a termékek származásától függetlenül és bármiféle megkülönböztetés nélkül az alábbiak szerint kell elvégezni:

a) eseti ellenőrzés, amely bármikor és bárhol végrehajtható, ahol növényt, növényi terméket vagy egyéb anyagot szállítanak,

b) eseti ellenőrzés olyan telephelyen, ahol növényt, növényi terméket vagy egyéb anyagot termesztenek, állítanak elő, tárolnak vagy eladásra felkínálnak, továbbá a vásárló telephelyén,

c) esetenkénti ellenőrzés bármely más, nem növényegészségügyi okból végzett okmányellenőrzéssel egyidejűleg.

(2) A 33. § (1) bekezdésének megfelelően hatósági nyilvántartásba vett telephelyen az ellenőrzéseket rendszeresen el kell végezni, míg a 33. § (8) bekezdésének megfelelően nyilvántartásba vett telephelyen azok rendszeresen elvégezhetők.

(3) Célirányos ellenőrzést kell végezni, ha felmerül a gyanú, hogy e rendelet előírásait nem tartották be.

(4) A vizsgálatköteles árut a termelési és értékesítési lánc minden szakaszában hozzáférhetővé kell tenni a növényvédelmi felügyelő részére, aki jogosult elvégezni az érintett növényegészségügyi ellenőrzéshez szükséges valamennyi vizsgálatot, beleértve a növényútlevéllel és a nyilvántartással kapcsolatos ellenőrzést is.

(5) A növényegészségügyi ellenőrzéseket a Bizottság által kijelölt szakértők is elvégezhetik.

(6) Ha a növényegészségügyi ellenőrzések során zárlati károsítok terjesztésének kockázata állapítható meg, akkor a 36/F. § (3) bekezdése szerinti intézkedéseket kell foganatosítani.

(7) A vámhatóság a külön jogszabály szerint végzett ellenőrzések során a növényútlevél meglétét ellenőrizheti. Amennyiben a növényútlevéllel szállítható vizsgálatköteles áru esetében a vámhatóság a növényútlevél hiányát észleli, az illetékes Szolgálat intézkedéséig az áru további felhasználását korlátozza."

25. §

Az R. 37. §-át megelőző fejezetcím, alcím és az R. 37. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"Hatodik fejezet

NÖVÉNYEGÉSZSÉGÜGYI ELLENŐRZÉS A VIZSGÁLATKÖTELES ÁRUK SZÁLLÍTÁSA VAGY FUVAROZÁSA ESETÉN

Általános szabályok

37. § (1) A vizsgálatköteles árukat szállításuk és fuvarozásuk esetén - amennyiben e rendelet másképp nem rendelkezik- növényegészségügyi ellenőrzésben kell részesíteni.

(2) A nyersfából készült fa csomagolóanyagokat a célország előírása szerinti kezelésben kell részesíteni, és a célország által megkövetelt jelölést kell alkalmazni. A csomagolóanyagot előállító termelő felelős azért, hogy a csomagolóanyag megfelelő fából készüljön és az előírt jelölés szerepeljen rajta."

26. §

Az R. 41. §-ának (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(6) A határkirendeltségre vasúton érkező küldemény növényegészségügyi ellenőrzését azon a vágányon kell végrehajtani, amelyre a szerelvény érkezett. Az ellenőrzést a technikai időn belül kell elvégezni. Amennyiben ezt a vonatszerelvény határállomáson való tartózkodása alatt elvégezni nem lehet, a küldeményt tartalmazó vasúti kocsit a vonatból ki kell sorolni, és a növényegészségügyi határkirendeltség tároló vágányára kell irányítani.

(7) Közúti teherjárművel érkező küldemény ellenőrzéséhez a járművet a növényegészségügyi határkirendeltség rakodójához kell irányítani."

27. §

Az R. 42. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"42. § (1) Behozatali és átmenő forgalomban csak olyan növényegészségügyi vagy re-export növényegészségügyi bizonyítvány fogadható el,

a) amelyet a küldemény feladását megelőzően 14 napnál nem régebben állított ki a származási vagy feladó ország növényegészségügyi hatósága,

b) amelyben a növényeket és a károsítókat nemzetközileg elfogadott tudományos nevükön is feltüntették,

c) amelyet magyar vagy az Európai Unió hivatalos nyelveinek egyikén állítottak ki,

d) amelyet a bélyegző és az aláírás kivételével, nagybetűkkel vagy géppel töltöttek ki,

e) amely tartalmazza a 11. számú mellékletben foglaltakat.

(2) Az igazolatlan változások vagy törlések érvénytelenné teszik a bizonyítványt.

(3) A növényegészségügyi bizonyítványról csak úgy adható ki másolat, ha azon nyomtatással vagy bélyegzéssel szerepel a "másolat" vagy "duplikátum" szó.

(4) Az olyan vizsgálatköteles áru esetében, amelyre az 5. számú melléklet A. részében meghatározott különleges előírások vonatkoznak, a növényegészségügyi bizonyítványt abban az országban kell kiállítani, amelyből a hivatkozott termék származik, az alábbiak kivételével:

a) faanyag esetében, amennyiben az 5. számú melléklet A. részében meghatározott különleges előírás alapján elegendő, ha a faanyag kéregtelen,

b) más esetekben pedig akkor, ha az 5. számú melléklet A. részében meghatározott különleges előírások a származási helyen kívül máshol is teljesíthetők.

(5) A (4) bekezdés előírásai vonatkoznak az 5. számú melléklet B. részében felsorolt vizsgálatköteles áruknak olyan tagállamokba történő behozatalára is, amelyek szerepelnek az 5. számú melléklet B. részében.

(6) Amennyiben jogszabály másképp nem rendelkezik, a növényegészségügyi bizonyítvány kiegészítő nyilatkozat rovatában csak a Központi Szolgálat által külön behozatali engedélyben meghatározott igazolásokat köteles a származási vagy a feladó ország növényegészségügyi hatósága feltüntetni."

28. §

Az R. 43. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"43. § (1) Harmadik országból postacsomagban szállított, növényegészségügyi ellenőrzésre kötelezett küldemény a határon csak növényegészségügyi bizonyítvánnyal vagy a feladó ország növényegészségügyi szervének erre a célra rendszeresített külön bélyegző lenyomatával, illetve egyéb hatósági igazolással szállítható át.

(2) Valamely tagállamból postacsomagban szállított, növényegészségügyi ellenőrzésre kötelezett küldemény csak növényútlevéllel szállítható Magyarországon."

29. §

Az R. a 44. §-t követően a következő 44/A-44/C. §-sal egészül ki:

"44/A. § E rendelet alkalmazásában a feltartóztatás az 53/A. § (2) bekezdése alapján végrehajtott vagy végrehajtandó eljárást jelenti harmadik országból érkező, a rendelet előírásainak nem megfelelő vizsgálatköteles áruból álló vagy zárlati károsítót tartalmazó szállítmány egészével, vagy annak egy részével kapcsolatban.

44/B. § (1) A Szolgálat feltartóztatás esetén az erről szóló bejelentést legkésőbb 2 nappal a feltartóztatás napját követően megküldi a Központi Szolgálat, valamint valamennyi magyar növényegészségügyi határkirendeltség részére, a növényegészségügyi bizonyítvány nélkül vagy hiányosan kitöltött növényegészségügyi bizonyítvánnyal érkező vizsgálatköteles áruk kivételével. Amennyiben lehetséges, a visszautasítással együtt járó feltartóztatást ennél is gyorsabban be kell jelenteni, a növényegészségügyi bizonyítvány nélkül vagy hiányosan kitöltött növényegészségügyi bizonyítvánnyal érkező vizsgálatköteles áruk kivételével.

(2) A Központi Szolgálat a Szolgálattól kapott bejelentést haladéktalanul továbbítja a többi tagállam kijelölt központi hatósága felé, továbbá a Bizottság részére.

(3) Egy másik tagállamtól kapott feltartóztatási bejelentés átvételekor a Központi Szolgálat az ezzel kapcsolatos adatokat haladéktalanul elküldi az illetékes Szolgálatnak és az érintett növényegészségügyi határkirendeltségekre.

44/C. § (1) A feltartóztatás bejelentését a 19. számú mellékletben szereplő mintának megfelelő űrlapon kell megtenni, hiánytalanul kitöltve, a Bizottság által a szakértőknek és nemzeti felügyelőknek kiadott útmutatókban foglalt ajánlásokkal összhangban.

(2) Amennyiben lehetséges, a Központi Szolgálat a harmadik országokból érkező és közvetlen növényegészségügyi veszélyt jelentő szállítmány vagy károsító feltartóztatásának bejelentésével kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséhez a Bizottság által létrehozott hálózatot veszi igénybe."

30. §

Az R. 45. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"45. § Egy raktéren belül valamely szállítmányrész zárlati károsítóval való fertőzöttsége a szállítmány egészére nézve nem visszautasítási ok, amennyiben a fertőzés elterjedésének a lehetősége kizárt."

31. §

Az R. 50. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: "50. § A vizsgálatköteles áruk behozatala az 5. §-ban, valamint az 5/A. §-ban foglaltak kivételével nem engedélyköteles."

32. §

Az R. 53. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: "53. § (1) Behozatali forgalomban a vizsgálatköteles áruk, valamint a szállítóeszköz növényegészségügyi ellenőrzése kiterjed

a) a termék származásának és azonosságának megállapítására,

b) növényegészségügyi követelmények teljesítését igazoló okmányok ellenőrzésére,

c) zárlati károsítóktól való mentesség megállapítására.

(2) A termék származásának és azonosságának megállapítását, az okmányok, valamint a 4. számú mellékletben meghatározott tilalmak betartásának biztosítására vonatkozó ellenőrzéseket a vámigazgatási eljárással azonos helyen és időben kell elvégezni.

(3) A zárlati károsítóktól való mentesség megállapítására vonatkozó növényegészségügyi vizsgálatokat a (2) bekezdésben meghatározott helyen, annak közelében vagy a rendeltetési helyen kell elvégezni."

33. §

Az R. az 53. §-t követően a következő 53/A. §-sal egészül ki:

"53/A. § (1) Ha a behozatali forgalomban a növényegészségügyi ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a vizsgálatköteles áru megfelel e rendelet előírásainak, akkor a 6. számú melléklet B. részében felsorolt vizsgálatköteles árukra is vonatkoznak a 36/A. § (3) és (4) bekezdésében és a 36/E. § (4) bekezdésében meghatározott előírások, amennyiben a vizsgálatköteles áru megtalálható a 6. számú melléklet A. részében.

(2) Ha a behozatali forgalomban a növényegészségügyi ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a vizsgálatköteles áru nem felelt meg e rendelet előírásainak - az a)-c) és e) pontok esetén a vámelőírások figyelembevételével - az alábbi hatósági intézkedések egyikét vagy közülük többet kell foganatosítani:

a) megfelelő kezelés, amennyiben a rendelet előírásai teljesíthetővé válnak,

b) a fertőzött vizsgálatköteles áru eltávolítása a szállítmányból,

c) korlátozás elrendelése, amíg a növényegészségügyi vizsgálatok eredményei rendelkezésre nem állnak,

d) a vizsgálatköteles áru Európai Unión kívüli rendeltetési helyre történő szállítására vonatkozó engedély megtagadása, a vizsgálatköteles áru visszautasítása,

e) megsemmisítés.

(3) A fertőzött vizsgálatköteles áru eltávolítása után a behozatalra alkalmas tétel az 54. § rendelkezései alapján léptethető be Magyarországra.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti eltávolítás, valamint a d) pontja szerinti visszautasítás esetén a külföldi növényegészségügyi vagy re-export növényegészségügyi bizonyítványt érvényteleníteni kell. Érvénytelenítéskor a bizonyítvány első oldalán, jól látható helyen a növényvédelmi felügyelőnek egy háromszögletű, piros színű bélyegzőlenyomatát kell elhelyeznie "érvénytelen bizonyítvány" felirattal. A bélyegzőn nagybetűkkel szerepelnie kell a növényvédelmi hatóság nevének és a visszautasítás dátumának."

34. §

(1) Az R. 54. §-a (1) bekezdésének bevezető szövegrésze, valamint a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A behozatali küldemény korlátozás nélkül, véglegesen beléptethető Magyarországra, ha az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy

a) a feladó állam hatósági növényegészségügyi bizonyítványa kíséri, és az előírt növényegészségügyi igazolásokat tartalmazza,

b) mentes zárlati károsítóktól, valamint megfelel a behozatalra vonatkozó különleges növényegészségügyi előírásoknak,"

(2) Az R. 54. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) A véglegesen beléptetett, az EPPO-n kívüli területekről szállított vetőmagvak és lágyszárú dísznövények érkezéséről a belföldiesítést végző növényvédelmi felügyelő köteles értesíteni az illetékes Szolgálatot, és részére elküldeni az eredeti külföldi növényegészségügyi bizonyítványt.

(3) A véglegesen beléptetett küldemény fuvarokmányának első három oldalán, valamint külföldi növényegészségügyi, illetve re-export bizonyítványán olyan bélyegzőlenyomatot kell alkalmazni, amely tartalmazza a következő feliratot: "A magyar növényegészségügyi rendelkezéseknek megfelel. Felhasználható." Fel kell tüntetni a napló számát, a keltezés és az aláírás helyét is."

35. §

Az R. 55. §-a (1) bekezdésének első mondatában és (2) bekezdésének első mondatában az "országba" szó helyébe a "Magyarországra" szó lép.

36. §

(1) Az R. 60. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A berakóhelyen a nem a feladó mulasztása miatt meghiúsult ellenőrzésről a kilépő növényegészségügyi határkirendeltség szerinti illetékes Szolgálatot - a kilépő növényegészségügyi határkirendeltség és a feladó egyidejű, írásban történő értesítése mellett - írásban tájékoztatni kell. Ilyen esetben a határkirendeltség az ellenőrzést emelt díjtétel elszámolása nélkül köteles elvégezni."

(2)[11]

37. §

Az R. 61. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Átmenő küldeményt a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével nem kell növényegészségügyi ellenőrzésnek alávetni, illetve nem alkalmazhatók az 5. § (1) bekezdésében foglaltak.

(2) Növényegészségügyi ellenőrzést kell végezni, ha az átmenő szállítmány zárlati károsító általi fertőzése feltételezhető, ha a szállítóeszköz nyitott vagy azt bármely okból felbontják-kivéve a határvámhivatal ellenőrző vizsgálata során történő felbontást -, illetve ha a küldemény újrafeladásához új növényegészségügyi bizonyítványt kérnek. Az ilyen küldeményekről a vámhivatal értesíti a növényegészségügyi határkirendeltséget, amely az előírásoknak megfelelően elvégzi annak növényegészségügyi ellenőrzését. Azon ellenőrzésköteles átmenő szállítmány magyar növényegészségügyi bizonyítványához, amely növényegészségügyi állapota érzékszervi vizsgálattal, minden követelményt kielégítő módon nem állapítható meg, a szállítmányt kísérő külföldi növényegészségügyi bizonyítványt vagy annak hiteles másolatát is mellékelni kell. Ennek hiányában a küldemény nem továbbítható."

38. §

Az R. 68. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Ideiglenes növényegészségügyi határkirendeltség megnyitása csak ott engedélyezhető, ahol erre a 41. § (1)-(3), (6) és (7) bekezdésében meghatározott feltételek biztosítottak."

39. §

Az R. 69. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: "69. § E rendelet a Magyar Köztársaság, illetve az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi L törvény 3. §-ával összhangban az Európai Közösségek következő jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz:

a) a Tanács 69/464/EGK irányelve a burgonyarák elleni védekezésről,

b) a Tanács 69/465/EGK irányelve a közönséges burgonya-fonálféreg elleni védekezésről,

c) a Bizottság 92/70/EGK irányelve a Közösségben található védett övezetek elismeréséhez végzendő vizsgálatok részletes szabályainak meghatározásáról,

d) a Bizottság 92/90/EGK irányelve a növények, növényi termékek, illetve egyéb áruk termelői és importőrei kötelezettségeinek, valamint nyilvántartásba vételük részleteinek megállapításáról,

e) a Bizottság 92/105/EGK irányelve meghatározott növények, növényi termékek, illetve egyéb áruk Közösségen belüli mozgásához használandó növényegészségügyi igazolások szabványosítási mértékének megállapításáról, valamint az ilyen növényegészségügyi igazolások kibocsátásával kapcsolatos részletes eljárások, továbbá azok pótlásával kapcsolatos részletes eljárások és feltételek megállapításáról,

f) a Bizottság 93/50/EGK irányelve a 77/93/EGK tanácsi irányelv V. számú mellékletének "A" részében fel nem sorolt egyes növények termesztői, illetve az ilyen növények termesztési körzeteiben lévő raktárak vagy szállítási központok hivatalos nyilvántartásba vételéről,

g) a Bizottság 93/5 l/EGK irányelve egyes növényeknek, növényi termékeknek, illetve egyéb áruknak valamely védett övezeten keresztül történő szállítására, valamint az ilyen védett övezetből származó növényeknek, növényi termékeknek, illetve egyéb áruknak az ilyen védett övezeten belül történő mozgatására vonatkozó szabályok megállapításáról,

h) a Tanács 93/85/EGK irányelve a burgonya gyűrűs rothadása elleni védekezésről,

i) a Bizottság 94/3/EK irányelve a harmadik országból érkező és közvetlen növényegészségügyi veszéllyel fenyegető szállítmány vagy károsító szervezet feltartóztatására vonatkozó bejelentési eljárás megállapításáról,

j) a Bizottság 95/44/EK irányelve a 77/93/EGK tanácsi irányelv I. és V. mellékletében felsorolt egyes káros szervezeteknek, növényeknek, növényi termékeknek és egyéb tárgyaknak vizsgálati, tudományos vagy fajtaszelekciós munka céljából a Közösségbe vagy annak egyes védett övezeteibe történő bevezetését, illetve a Közösségen vagy annak egyes védett övezetein belül történő mozgatását lehetővé tévő feltételek létrehozásáról,

k) a Bizottság 98/22/EK irányelve a harmadik országokból érkező növényeken, növényi termékeken és egyéb árukon a rendeltetési helyükön kívüli közösségi ellenőrző állomásokon végzett növényegészségügyi vizsgálatok minimális feltételeiről,

1) a Tanács 98/57/EK irányelve a Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. ellenőrzéséről,

m) a Tanács 2000/29/EK irányelve a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről, valamint az azt módosító, a Bizottság 2001/33/EK, 2002/28/EK és a 2002/36/EK irányelve,

n) a Bizottság 2001/32/EK irányelve a Közösségen belül található, különleges növényegészségügyi kockázatnak kitett zónák elismeréséről és a 92/76/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről, valamint az azt módosító, a Bizottság 2002/29/EK irányelve."

40. §

(1) Az R. 1. és 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. és 2. számú melléklete lép.

(2) Az R. 4-6. számú melléklete helyébe e rendelet 3-5. számú melléklete lép.

(3) Az R. 7-11. és 13. számú melléklete e rendelet 6. számú melléklete szerint módosul.

(4)[12]

(5) Az R. e rendelet 8-11. számú melléklete szerinti 16-19. számú melléklettel egészül ki.

41. §

(1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) A 24. §-sal beiktatott 36/A. § (2) bekezdése, valamint a 10. számú melléklettel beiktatott 18. számú melléklet A. részének II. szakasza 2003. július 1-jén lép hatályba.

(3)[13] Az R.-nek a 2. §-sal beiktatott 2. §-ának (3) bekezdése, a 3-13. §, a 14. § (2) bekezdése, a 22. § (1) és (4) bekezdése, az R.-nek a 24. §-sal beiktatott 36/A. § (3) és (5) bekezdése, 36/B. § (1)-(4) bekezdése, 36/D. § (2) bekezdése, 36/E. §, 36/F. § (1) és (4) bekezdése, 36/G. § (1)-(2) és (5) bekezdése, a 27-29. §, a 31. §, a 33. §, a 34. § (1) bekezdése, a 36. § (2) bekezdése, a 37. §, a 40. § (1) és (2) bekezdése, valamint az 1-5. számú melléklet, a 6. számú melléklet I. 1-3., 5., 6., 9. pontja, 13. pontjának 1.2.1.18. alpontja, 14. pontjának 1.2.2.4. alpontja, 20-30. pontja, III. 4. és 5. pontja, valamint a 8. és 9. számú melléklet a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

(4) Az R. 4. §-a, 36/A. §-ának (1) és (2) bekezdése, 36/B. §-ának (5) bekezdése, továbbá az R. 3. számú melléklete, 7. számú mellékletének "Vizsgálatköteles nem zárlati károsítok" fejezetcíme és,2.1-2.4. pontjai, az R. 14. számú mellékletének I. fejezete és 18. számú melléklete a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti.

Dr. Németh Imre s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet a 37/2003. (IV. 4.) FVM rendelethez

[1. számú melléklet a 7/2001. (I. 17.) FVM rendelethez]

TILALMAZOTT ZÁRLATI KÁROSÍTOK

A. RÉSZ

Zárlati károsítok, amelyeknek Magyarországra való behurcolása és terjedésének elősegítése tilos

I. szakasz

Zárlati károsítok, amelyek a tagállamok területén nem fordulnak elő és az egész Európai Unióra nézve fontosak

a) Rovarok, atkák és fonálférgek fejlődésük valamennyi stádiumában

1. Acleris spp. (nem-európai fajok)

2. Amauromyza maculosa (Malloch)

3. Anomala orientalis Waterhouse

syn.: Blitopertha orientalis (Waterhouse)

4. Anoplophora chinensis (Thomson)

4.1. Anoplophora glabripennis (Motschulsky)

5. Anoplophora malasiaca (Forster)

6. Arrhenodes minutus Drury

7. Bemisia tabaci Genn. (nem-európai populációk), az alábbi virusok vektora:

a) Bean golden mosaic virus

syn.: Bean golden mosaic geminivirus

b) Cowpea mild mottle virus syn.: Cowpea mild mottle carlavirus

c) Lettuce infectious yellows virus

syn.: Lettuce infectious yellows closterovirus

d) Pepper mild tigré virus

syn.: Pepper mild tigré geminivirus

e) Squash leaf curl virus

syn.: Squash leaf curl geminivirus

f) Euphorbia mosaic virus

syn.: Euphorbia mosaic geminivirus

g) Florida tomato virus

syn.: Tomato mottle bigeminivirus

8. Choristoneura spp. (nem-európai fajok)

9. Cicadellidae (nem-európai fajok) a Pierce betegség (Xylella fastidiosa) vektorai, úgymint:

a) Carneocephala fulgida Nottingham

b) Draeculacephala minerva Ball

c) Graphocephala atropunctata (Signorét) 10. Conotrachelus nenuphar (Herbst)

11. Diabrotica barberi Smith and Lawrence

12. Diabrotica undecimpunctata howardi Barber

13. Diabrotica undecimpuncta undecimpunctata Mannerheim

14. Diabrotica virgifera (Le Conte)

15. Heliothis zea (Boddie) syn.: Helicoverpa zea Boddie

16. Hischmaniella spp. (a Hischmaniella gracilis (de Man) Luc and Goodey kivételével) 16.1. Naupactus leucoloma Boheman

17. Liriomyza sativae Blanchard

18. Longidorus diadecturus Eveleigh és Allen

19. Monochamus spp. (nem-európai fajok)

20. Myndus crudus Van Duzee

21. Nacobbus aberrans (Thorne) Thornc és Allén

22. Premnotrypes spp. (nem-európai fajok)

23. Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann)

24. Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff)

25. Scaphoideus luteolus (Van Duzee)

26. Spodoptera eridania (Cramer)

27. Spodoptera frugiperda (Smith)

28. Spodoptera litura (Fabricius)

29. Tephritidae (nem-európai fajok), úgymint:

a) Anastrepha fraterculus (Wiedemann)

b) Anastrepha ludens (Loew)

c) Anastrepha obliqua Macquart

d) Anastrepha suspensa (Loew)

e) Dacus ciliatus Loew

f) Dacus cucurbitae Coquillet

syn.: Bactrocera cucurbitae Coquillett

g) Dacus dorsalis Hendel

syn.: Bactrocera dorsalis (Hendel) h) Dacus tryoni (Froggatt)

syn.: Bactrocera tryoni Froggatt i) Dacus tsuneonis Miyake

syn.: Bactrocera tsuneonis (Miyake) j) Dacus zonatus Saund

syn.: Bactrocera zonatus Saunders k) Epochra canadensis (Loew) l) Pardalaspis cyanescens Bezzi

syn.: Trirhithromyia cyanescens Bezzi m) Pardalaspis quinaria Bezzi

syn.: Ceratitis quinaria (Bezzi) n) Pterandrus rosa (Karsch)

syn.: Ceratitis rosa Karsch o) Rhacochlaena japonica Ito

syn.: Euphranta japonica (Ito) p) Rhagoletis cingulata (Loew) q) Rhagoletis completa Cresson r) Rhagoletis fausta (Osten-Sacken) s) Rhagoletis indifferens Curran t) Rhagoletis mendax Curran u) Rhagoletis pomonella Walsh v) Rhagoletis ribicola Doane z) Rhagoleltis suavis (Loew)

30. Thrips palmi Karny

31. Xiphinema americanum Cobb sensu lato (nem-európai populációk)

32. Xiphinema californicum Lamberti és Bleve-Zacheo

b) Baktériumok

Xylella fastidiosa (Well és Raju)

c) Gombák

1. Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt

2. Chrysomyxa arctostaphyli Dietel

3. Cronartium spp. (nem-európai fajok)

4. Endocronartium spp. (nem-európai fajok)

5. Guignardia laricina (Saw.)Yamoto és Ito

syn.: Botryosphaeria laricina (K. Sawada)Y. Zhong

6. Gymnosporangium spp. (nem-európai fajok)

7. Inonotus weirii (Murrill) Kotlába és Pauzar syn.: Phellinus weirii (Murill) R.L. Gilbertson

8. Melampsora farlowii (Arthur) Davis

9. Monilinia fructicola (Winter) Honey

10. Mycosphaerella larici-leptolepis Ito et al.

11. Mycosphaerella populorum G.E. Thompson

12. Phoma andina Turkensteen

13. Phyllosticta solitaria Eli. és Ev.

14. Septoria lycopersici Speg. var. malagutii Ciccarone és Boerema

15. Thecaphora solani Barrus

16. Tilletia indica Mitra

17. Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers

syn.: Phymatotrichopsis omnivora (Duggar) Hennebert

d) Vírusok és virusszerű szervezetek

1. Elm phloem necrosis mycoplasma

syn.: Elm phloem necrosis phytoplasma

2. Burgonyavírusok és vírusszerű kórokozók, úgymint:

a) Andean potato latent virus

syn.: Potato Andean latent tymovirus

b) Andean potato mottle virus

syn.: Potato Andean mottle comovirus

c) Arracacha B virus (oca törzs) syn.: Arracacha B nepovirus

d) Potato black ringspot virus syn.: Potato black nepovirus

e) Potato spindle tuber viroid

f) Potato T virus

syn.: Potato T capillovirus

g) Potato A, M, S, V, X és Y vírus nem-európai izolátumai (ideértve az Yo, Yn és Yc vírustörzseket), valamint a Potato leafroll virus

syn.: Potato A potyvirus, M carlavirus, S carlavirus, V potyvirus, X potexvirus és Y potyvirus, Potato leaf roll luteovirus

3. A Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. és Vitis L. vírusai és vírusszerű kórokozói, úgymint:

a) Blueberry leaf mottle virus

b) Cherry rasp leaf virus (American)

syn.: Cherry rasp leaf nepovirus (American)

c) Peach mosaic virus (American)

syn.: Peach American mosaic closterovirus

d) Peach phony rickettsia

e) Peach rosette mycoplasma syn.: Peach rosette phytoplasma

f) Peach rosette mosaic virus

syn.: Peach rosette mosaic nepovirus

g) Peach X-disease mycoplasma syn.: Peach X-disease phytoplasma

h) Peach yellow mycoplasma

syn.: Peach yellows phytoplasma i) Plum line pattern virus (American)

syn.: Plum American line pattern ilarvirus j) Raspberry leaf curl virus (American)

syn.: Raspberry American leaf curl luteovirus k) Strawberry latent C virus.

syn.: Strawberry latent C rhabdovirus l) Strawberry vein banding virus m) Strawberry witches' broom mycoplasma

syn.: Strawberry witches' broom phytoplasma n) e gazdanövények egyéb nem európai vírusai és vírusszerű kórokozói

4. A Bemisia tabaci Genn. által átvitt vírusok, úgymint:

a) Bean golden mosaic virus

syn.: Bean golden mosaic geminivirus

b) Cowpea mild mottle virus

syn.: Cowpea mild mottle carlavirus

c) Lettuce infectious yellows virus

syn.: Lettuce infectious yellows closterovirus

d) Pepper mild tigré virus

syn.: Pepper mild tigré geminivirus

e) Squash leaf curl virus

syn.: Squash leaf curl geminivirus

f) Euphorbia mosaic virus

syn.: Euphorbia mosaic geminivirus

g) Florida tomato virus

syn.: Tomato mottle bigeminivirusa

5. Tobacco ringspot virus

syn.: Tobbaco ringspot nepovirus

6. Tomato ringspot virus

syn.: Tomato ringspot nepovirus

e) Parazita növények

Arceuthobium spp. (nem európai fajok)

II. szakasz

Zárlati károsítok, amelyek a tagállamok területén előfordulnak és az egész Európai Unióra nézve fontosak

a) Rovarok, atkák és fonálférgek fejlődésük valamennyi stádiumában

1. Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens

2. Globodera paliida (Stone) Behrens

3. Heliothis armigera (Hübner)

syn.: Helicoverpa armigera (Hübner)

4. Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (minden populáció)

5. Meloidogyne fallax Karssen

6. Opogona sacchari (Bojer)

7. Popillia japonica Newmann

8. Rhizoecus hibisci Kawai and Takagi

9. Spodoptera littoralis (Boisduval)

b) Baktériumok

1. Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.

2. Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith

syn.: Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

c) Gombák

1. Melampsora medusae Thümen

2. Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival

d) Vírusok és vírusszerű szervezetek

1. Apple proliferation mycoplasma syn.: Apple proliferation phytoplasma

2. Apricot chlorotic leafroll mycoplasma syn.: Apricot chlorotic leafroll phytoplasma

3. Pear decline mycoplasma syn.: Pear decline phytoplasma

B. RÉSZ

Zárlati károsítok, amelyeknek meghatározott védett zónákba való behurcolása és terjedésének elősegítése tilos

a) Rovarok, atkák és fonálférgek fejlődésük valamennyi stádiumában

B. RÉSZ
Zárlati károsítok, amelyeknek meghatározott védett zónákba való behurcolása és terjedésének elősegítése tilos
a) Rovarok, atkák és fonálférgek fejlődésük valamennyi stádiumában
KárosítóVédett zóna (zónák)
1.Bemisia tabaci Genn. (európai populációk)Írország, Portugália (Entre Douro e Minho, Trás-os-Mon-tes, Beira Interior, Beira Litoral, Ribatejo e Oeste, Alen-tejo, Madeira és Azori-szigetek), Egyesült Királyság, Svédország, Finnország
2.Globodera paliida (Stone) BehrensFinnország
3.Leptinotarsa decemlineata SaySpanyolország (Menorca, Ibisa), Írország, Portugália (Azori-szigetek és Madeira), Finnország (Aland területei, Hame, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku és Uusimaa), Svédország (Blekinge vidéke, Gotlands, Halland, Kalmár és Skane), Egyesült Királyság
4.Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)Írország és az Egyesült Királyság (Észak-Írország)
b) Vírusok és vírusszerű szervezetek
KárosítóVédett zóna (zónák)
1.Beet necrotic yellow vein virusDánia, Franciaország (Brittany), Finnország, Írország, Portugália (Azori-szigetek), Svédország, Egyesült Királyság (Észak-Írország)
2.Tomato spotted wilt virusSvédország, Finnország

2. számú melléklet a 37/2003. (IV. 4.) FVM rendelethez

[2. számú melléklet a 7/2001. (I. 17.) FVM rendelethez]

NÖVÉNYEKEN VAGY NÖVÉNYI TERMÉKEKEN TILALMAZOTT ZÁRLATI KÁROSÍTOK

A. RÉSZ

Zárlati károsítok, amelyeknek Magyarországra való behurcolása és terjedésének elősegítése tilos, ha azok meghatározott növényeken vagy növényi termékeken előfordulnak

I. szakasz

Zárlati károsítok, amelyek a tagállamok területén nem fordulnak elő és az egész Európai Unióra nézve fontosak

a) Rovarok, atkák és fonálférgek fejlődésük valamennyi stádiumában

NÖVÉNYEKEN VAGY NÖVÉNYI TERMÉKEKEN TILALMAZOTT ZÁRLATI KÁROSÍTOK
A. RÉSZ
Zárlati károsítok, amelyeknek Magyarországra való behurcolása és terjedésének elősegítése tilos, ha azok meghatározott növényeken vagy növényi termékeken előfordulnak
I. szakasz
Zárlati károsítok, amelyek a tagállamok területén nem fordulnak elő és az egész Európai Unióra nézve fontosak
a) Rovarok, atkák és fonálférgek fejlődésük valamennyi stádiumában
KárosítóA fertőzés tárgya
1.Aculops fuchsiae KeiferFuchsia L. növényfajok ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével
2.Aleurocanthus spp.Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növények és hibridjeik, a termés és a vetőmag kivételével
3.Anthonomus bisignifer (Schenkling)Fragaria L. növényfajok ültetésre szánt növényei a vetőmag kivételével
4.Anthonomus signatus (Say)Fragaria L. növényfajok ültetésre szánt növényei a vetőmag kivételével
5.Aonidiella citrina CoquilletCitrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növények és hibridjeik, a termés és a vetőmag kivételével
6.Aphelenchoides besseyi Christie1Oryza spp. Vetőmagja
7.Aschistonyx eppoi InouyeEurópán kívüli országokból származó Juniperus L. növények, a vetőmag és a termés kivételével
8.Bursaphelenchus xylophilus (Steiner and Buhere) Nicklet et al.Európán kívüli országokból származó Abies Mill., Cédrus Trew, Larix kMill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. és Tsuga Carr. növények a termés és a vetőmag kivételével, valamint a tűlevelűek (Coniferales) fája
9.Carposina niponensis WalsinghamEurópán kívüli országokból származó Cydonia Mill., Ma-lus Mill., Prunus L. és Pyrus L. növények a vetőmag kivételével
10.Diaphorina citri KuwayCitrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növények és hibridjeik, valamint Murraya König fajok, a termés és a vetőmag kivételével
11.Enarmonia packardi (Zeller) syn.: Cydia packsrdi (Zeller)Európán kívüli országokból származó Cydonia Mill., Ma-lus Mill., Prunus L. és Pyrus L. növények, a vetőmag kivételével
12.Enarmonia prunivora Walsh syn.: Cydia prunivora (Walsh)Európán kívüli országokból származó telepítésre szánt Crataegus L., Malus Mill., Photinia Ldl., Prunus L. és Rosa növények a vetőmag kivételével, valamint a Malus Mill. és a Prunus L. fajok termése
13.Eotetranychus lewisi McGregorCitrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növények és hibridjeik, a termés és a vetőmag kivételével
14.Eotetranychus orientalis KleinCitrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növények és hibridjeik, a termés és a vetőmag kivételével
15.Grapholita inopinata Heinrich syn.: Cydia inopinata (Heinrich)Európán kívüli országokból származó Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. és Pyrus L. növények a vetőmag kivételével
16.Hishomonus phycitisCitrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növények és hibridjeik, a termés és a vetőmag kivételével
17.Leucaspis japonica Ckll. syn.:Lopholeucaspis japonica CockerellCitrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növények és hibridjeik, a termés és a vetőmag kivételével
18.Listronotus bonariensis (Kuschel)Argentínából, Ausztráliából, Bolíviából, Chiléből, Új-Zélandból és Uruguayból származó Cruciferae, Gramineae és Trifolium spp. Vetőmagvak
19.Európán kívüli Margarodes fajok: a) Margarodes vitis (Phillipi), b ) Margarodes vredendalensis de Klerk, c) Margarodes prieskaensis JakubskVitis L. növények, a termés és a vetőmag kivételével
20.Numonia pyrivorella (Matsumura)Európán kívüli országokból származó Pyrus L. növények, a magok kivételével
21.Oligonychus perditus Pritchard és BakerEurópán kívüli országokból származó Juniperus L. növények, a vetőmag és a termés kivételével
22.Pissodes spp. (Európán kívüli fajok)
Európán kívüli országból származó tűlevelű (Coniferales) növények, a termés és a vetőmag kivételével, tűlevelűek (Coniferales) kérges faanyaga és hántolt kérge
23.Radopholus citrophilus (Huettel) Dickson és KáplánCitrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növények és hibridjeik, a termés és a vetőmag kivételével, Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp., Strelitziaceae növények, gyökeresen vagy hozzátapadt, illetve hozzá tartozó termesztő közeggel
24.Saissetia nigra (Nietm.) syn.: Parasaissetia nigra (Nietner)Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növények és hibridjeik, a termés és a vetőmag kivételével
25.Scirtothrips aurantii FaúréCitrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növények és hibridjeik, a termés és a vetőmag kivételével
26.Scirtothrips citri (Moultex)Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növények és hibridjeik, a vetőmag kivételével
27.Scirtothrips dorsalis HoodCitrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növények és hibridjeik, a termés és a vetőmag kivételével
28.Scolytidae spp. (Európán kívüli fajok)Európán kívüli országokból származó, 3 m-nél magasabb tűlevelű (Coniferales) növények, a termés és a vetőmag kivételével, tűlevelűek (Coniferales) kérges faanyaga és hántolt kérge
29.Tachypterellus quadrigibbus Say syn.: Anthonomus quadrigibbus SayEurópán kívüli országokból származó Cydonia Mill., Ma-lus Mill., Prunus L. és Pyrus L. növények, a vetőmag kivételével
30.Toxoptera citricida Kirk.Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növények és hibridjeik, a termés és a vetőmag kivételével
31.Trioza erytreae Del GuercioCitrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növények és hibridjeik, és a Clausena Burm. f. fajok, a termés és a vetőmag kivételével
32.Unaspis citri ComstockCitrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növények és hibridjeik, a termés és a vetőmag kivételével
1 Az Aphelenchoides besseyi Christie nem fordul elő Oryza növényeken az Európai Unióban.
b) Baktériumok
KárosítóA fertőzés tárgya
1.Citrus greening bacterium syn.: Liberobacter africanum Plánét et al.; Liberobac-ter asiaticum Plánét et al.Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növények és hibridjeik, a termés és a vetőmag kivételével
2.Citrus variegated chlorosis syn.: Xylella fastidiosa Wells et al. Citrus-onCitrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növények és hibridjeik, a termés és a vetőmag kivételével
3.Erwinia stewartii (Smith) Dye syn.: Pantoea stewartii pv. Stewartii (Smith) Mergaert et al.Zea mais L. vetőmag
4.Xanthomonas campestris (a Citrusra nézve patogén valamennyi törzs)Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növények és hibridjeik, a vetőmag kivételével
5.Xanthomonas campestris pv. oryzae (Ishiyama) Dye syn.: Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Ishiyama) Swings et alOryza spp. vetőmag
6.Xanthomonas campestris pv. oryzicola (Fang et al.) DyeOryza spp. vetőmag
syn.: Xanthomonas oryzae pv. oryzicola (Fang et al.) Swings et al.
c) Gombák
KárosítóA fertőzés tárgya
1.Alternaria alternata (Fr.) Keissler (Európán kívüli patogén izolátumok)Európán kívüli országokból származó, ültetésre szánt Cydonia Mill., Malus Mill. és Pyrus L. növények, a vetőmag kivételével
1.1. Anisogramma anomala (Peck.) E. MüllerKanadából és az Amerikai Egyesült Államokból származó ültetésre szánt Corylus L. növény, a vetőmag kivételével.
2.Apiosporina morbosa (Schwein.) v. ArxÜltetésre szánt Prunus L. növények, a vetőmag kivételével
3.Atropellis spp.Pinus L. növények, a termés és a vetőmag kivételével, Pinus L. hántolt kérge és faanyaga
4.Ceratocystis coerulescens (Münch) Bakshi syn.: Ceratocystis virescens (Davidson) MoreauAz észak-amerikai országokból származó Acer saccharum Marsh, növények, a termés és a vetőmag kivételével, az észak-amerikai országokból származó Acer saccharum Marsh, faanyaga, beleértve a természetes kerek felületével már nem rendelkező fát is
5.Cercoseptoria pini-densiflorae (Hori és Nambu) Deighton syn.: Mycosphaerella gibsonii H.C. EvansPinus L. növények, a termés és a vetőmag kivételével és a Pinus L. faanyag
6.Cercospora angolensis Carv. és Mendes syn.: Phaeoramularia angolensis T. Carvalho & O. MendesCitrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növények és hibridjeik, a vetőmag kivételével
7.Ciborinia camelliae KohnEurópán kívüli országokból származó, ültetésre szánt Camellia L. növények] a vetőmag kivételével
8.Diaporthe vaccinii ShearÜltetésre szánt Vacciniun spp. növények, a vetőmag kivételével
9.Elsinoe spp. Bitanc. és Jenk. MendesFortunella Swingle, Poncirus Raf. növények és hibridjeik, a termés és a vetőmag kivételével, és a Citrus L. növények és hibridjeik, a termés és a vetőmag kivételével, kivéve a Dél-Amerikából származó Citrus reticulata Blanco és a Citrus sinensis (L.) Osbeck terméseit
10.Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kilian és Maire) GordonPhoenix spp. növények, a termés és a vetőmag kivételével
11.Guignardia citricarpa Kiely (a Citrusra nézve patogén valamennyi törzs)Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növények és hibridjeik, a vetőmag kivételével
12.Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto syn.: Botryosphaeria berengeriana de Notaris f. sp. piricola (Nose) Koganezawa and SakumaEurópán kívüli országokból származó Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. és Pyrus L. növények, a vetőmag kivételével
13.Puccinai pittieriana HenningsA Solanaceae családhoz tartozó növények, a termés és a vetőmag kivételével
14.Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers syn.: Mycosphaerella dearnessii M.E. BarrPinus L. növények, a termés és a vetőmag kivételével
15.Venturia nashicola Tanaka és YamamotoEurópán kívüli országokból származó, ültetésre szánt Pyrus L. növények, a vetőmag kivételével
d) Vírusok és vírusszerű szervezetek
KárosítóA fertőzés tárgya
1.Beet curly top virus (nem európai izolátumok) syn.: Beet curly top curtovirusÜltetésre szánt Beta vulgaris L. növények, a vetőmag kivételével
2.Black raspberry latent virus syn.: Black raspberry latent ilarvirusÜltetésre szánt Rubus L. növények
3.Blight and blight-szerű betegség syn.: Citrus blight and blight-likeCitrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növények és hibridjeik, a termés és a vetőmag kivételével
4.Cadang-Cadang viroid syn.: Coconut cadang-cadang viroidEurópán kívüli országokból származó, ültetésre szánt Pálmáé növények, a vetőmag kivételével
5.Cherry leafroll virus1Ültetésre szánt Rubus L. növények
6.Citrus mosaic virus syn.: Citrus mosaic badnavirusCitrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növények és hibridjeik, a termés és a vetőmag kivételével
7.Citrus tristeza virus (Európán kívüli izolátumai) syn.: Citrus tristeza closterovirusCitrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növények és hibridjeik, a termés és a vetőmag kivételével
8.Leprosis syn.: Citrus leprosis rhabdovirusCitrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növények és hibridjeik, a termés és a vetőmag kivételével
9.Little cherry patogén (nem európai izolátumok) syn.: Cherry little cherry virusÜltetésre szánt Prunus cerasus L., Prunus avium L., Prunus incisa Thunb., Prunus sargentii Rhed., Prunus serrula Franch., Prunus serrulata Lind., Prunus speciosa (Koidz.) Ingram, Prunus subhirtella Miq., Prunus yedoensis Mat-sum. növények, ezek hibridjei és fajtái, a vetőmag kivételével
10.Palm lethal yellowing mycoplasmaEurópán kívüli országokból származó, ültetésre szánt Pálmáé növények, a vetőmag kivételével
11.Prunus necrotic ringspot virus2Ültetésre szánt Rubus L. növények
12.Satsuma dwarf virus syn.: Satsuma dwarf nepovirusCitrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növények és hibridjeik, a termés és a vetőmag kivételével
13.Tatter leaf virus syn.: Citrus tatter leaf capillovirusCitrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növények és hibridjeik, a termés és a vetőmag kivételével
14.Természetes úton terjedő psorosis betegség syn.: Citrus ringspot virusCitrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növények és hibridjeik, a termés és a vetőmag kivételével
15.Witches' broom (MLO) syn.: Phytoplasma aurantifoliaCitrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növények és hibridjeik, a termés és a vetőmag kivételével
1 A Cherry leafroll vírus Rubus L. fajokon nem fordul elő az Európai Unióban.
2 A Prunus necrotic ringspot vírus Rubus L. fajokon nem fordul elő az Európai Unióban.
II. szakasz
Zárlati károsítok, amelyek a tagállamok területén előfordulnak és az egész Európai Unióra nézve fontosak
a) Rovarok, atkák és fonálférgek fejlődésük valamennyi stádiumában
KárosítóA fertőzés tárgya
1.Aphelenchoides besseyi ChristieÜltetésre szánt Fragaria L. növények, a termés és a vető-
mag kivételével
2.Circulifer haematocepsCitrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növények és
hibridjeik, a termés és a vetőmag kivételével
3.Circulifer tenellusCitrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növények és
hibridjeik, a termés és a vetőmag kivételével
4.Daktulospharia vitifoliae (Fitch)Vitis L. növények, a termés és a vetőmag kivételével
syn.: Viteus vitifoliae (Fitch)
5.Ditylenchus destructor ThorneÜltetésre szánt Crocus L. virághagymái és gumói, a Gla-
diolus Toum. ex L. nemzetség mikroszaporítású fajtái és
azok hibridjei, úgymint Gladiolus callianthus Marais, Gla-
diolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus
ramosus hort., Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L.,
Iris L., Trigridia Juss, Tulipa L., valamint az ültetésre szánt
burgonyagumók (Solanum tuberosum L.)
6.Ditylenchus dipsaci (Kühn) FilipjevAz Allium ascalonicum L., Allium cepa L. és Allium scho-
enoprasum L. ültetésre szánt vetőmagja és hagymája, és az
ültetésre szánt Allium porrum L. növények, a Camassia
Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston „Golden
Yellow", Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Dec-
ne, Hyacinthus L., Ismene Herbert, Muscari Miller, Nar-
cissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L.,
Tulipa L. ültetésre szánt hagymái és gumói, valamint a
Medicago sativa L. vetőmagja
7.Radopholus similis (Cobb) ThorneAraceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp., Strelitzia-
ceae gyökeres növények, vagy tapadó, illetve kísérő ter-
mesztő közeggel
8.Liriomyza huidobrensis (Blanchard)Vágott virágok, Apium graveolens L. leveles zöldség és
ültetésre szánt lágyszárú növényfajok, az alábbiak kivéte-
lével:
— hagyma,
— hagymagumó,
— Gramineae családba tartozó növények,
— rizóma,
— vetőmag
9.Liriomyza trifolii (Burgess)Vágott virágok, Apium graveolens L. leveles zöldség és
ültetésre szánt lágyszárú növényfajok, az alábbiak kivéte-
lével:
— hagyma,
— hagymagumó,
— Gramineae családba tartozó növények,
— rizóma,
— vetőmag
b) Baktériumok
KárosítóA fertőzés tárgya
1.Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCul-loch) Davis et al.Medicago sativa L. vetőmag
2.Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.Ültetésre szánt Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. Növények
3.Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.Ültetésre szánt Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. [a Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. kivételével] és a Stran-vaesia Lindl. növények, a vetőmag kivételével
4.Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) DickeyÜltetésre szánt Dianthus L. növények, a vetőmag kivételével
5.Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr és Burk-holder syn.: Burkholderia caryophylli Yaboucchi et al.Ültetésre szánt Dianthus L. növények, a vetőmag kivételével
6.Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Youngetal.Ültetésre szánt Prunus persica (L.) Batsch és Prunus per-sica var. nectarina (Ait.) Maxim növények, a vetőmag kivételével
7.Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye syn.: Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli Vauterin et al.Phaseolus L. vetőmag
8.Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye syn.: Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al.Ültetésre szánt Prunus L. növények, a vetőmag kivételével
9.Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye syn.: Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.Ültetésre szánt Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. és Capsicum spp. növények
10.Xanthomonas fragariae Kennedy és KingÜltetésre szánt Fragaria L. növények, a vetőmag kivételével
11.Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.Vitis L. növények, a termés és a vetőmag kivételével
c) Gombák
KárosítóA fertőzés tárgya
1.Ceratocystis fimbriata f. sp. Platani WalterÜltetésre szánt Platanus L. növények, a vetőmag kivételével, valamint a Platanus L. faanyaga, a természetes kerek felülettel már nem rendelkező faanyagot is beleértve
2.Colletotrichum acutatum SimmondsÜltetésre szánt Fragariae L. növények, a vetőmag kivételével
3.Cryphonectria parasitica (Murill) BarrÜltetésre szánt Castanea Mill. és Quercus L. növények, a vetőmag kivételével, a Castanea Mill. faanyaga és hántolt kérge
4.Didymella ligulicola (Baker, Dimock és Davis) v. ArxÜltetésre szánt Dendranthema (DC.) Dess Moul. növények, a vetőmag kivételével
5.Phialophora cinerescens (Wollenweber) van BeymaÜltetésre szánt Dianthus L. növények, a vetőmag kivételével
6.Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli és Gikashvili syn.: Deuterophoma tracheiphila PetriCitrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növények és hibridjeik, a vetőmag kivételével
7.Phytophthora fragariae Hickmann var. fragariaeÜltetésre szánt Fragaria L. növények, a vetőmag kivételével
8.Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. és de ToniHelianthus annuus L. vetőmag
9.Puccinia horiana HenningsÜltetésre szánt Dendranthema (DC.) Des Moul. növények, a vetőmag kivételével
10.Scirrhia pini Funk és Parker syn.: Mycosphaerella pini E. RostrupÜltetésre szánt Pinus L. növények, a vetőmag kivételével
11.Verticillium albo-atrum Reinke and BertholdÜltetésre szánt Humulus lupulus L. növények, a vetőmag kivételével
12.Verticillium dahliae KlebahnÜltetésre szánt Humulus lupulus L. növények, a vetőmag kivételével
d) Vírusok és vírusszerű szervezetek
KárosítóA fertőzés tárgya
1.Arabis mosaic virus syn.: Arabis mosaic nepovirusÜltetésre szánt Fragaria L. és Rubus L. növények, a vetőmag kivételével
2.Beet leaf curl virus syn.: Beet leaf curl rhabdovirusÜltetésre szánt Beta vulgaris L. növények, a vetőmag kivételével
3.Chrysanthemum stunt viroidÜltetésre szánt Dendranthema (DC.) Des Moul. növények, a vetőmag kivételével
4.Citrus tristeza virus (európai izolátumok) syn.: Citrus tristeza closterovirusCitrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növények és hibridjeik, a termés és a vetőmag kivételével
5.Citrus vein enation woody gall diseaseCitrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növények és hibridjeik, a termés és a vetőmag kivételével
6.Grapevine flavescence dorée MLO syn.: Grapevine flavescence dorée phytoplasmaVitis L. növények, a termés és a vetőmag kivételével
7.Plum pox virus syn.: Plum pox potyvirusÜltetésre szánt Prunus L. növények, a vetőmag kivételével
8.Potato stolbur mycoplasma syn.: Potato stolbur phytoplasmaÜltetésre szánt, a Solanaceae családhoz tartozó növények, a vetőmag kivételével
9.Raspberry ringspot virus syn.: Raspberry ringspot nepovirusÜltetésre szánt Fragaria L. és Rubus L. növények, a vetőmag kivételével
10.Spiroplasma citri Saglio et al.Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növények és hibridjeik, a termés és a vetőmag kivételével
11.Strawberry crinkle virus syn.: Strawberry crinkle cytorhabdovirusÜltetésre szánt Fragaria L. növények, a vetőmag kivételével
12.Strawberry latent ringspot virus syn.: Strawberry latent ringspot nepovirusÜltetésre szánt Fragaria L. és Rubus L. növények, a vetőmag kivételével
13.Strawberry mild yellow edge virus syn.: Strawberry mild yellow edge potexvirusÜltetésre szánt Fragaria L. növények, a vetőmag kivételével
14.Tomato black ring virus syn.: Tomato black ring nepovirusÜltetésre szánt Fragaria L. és Rubus L. növények, a vetőmag kivételével
15.Tomato spotted wilt virus syn.: Tomato spotted wilt tospovirusÜltetésre szánt Apium graveolens L., Capsicum annuum L., Cucumis melo L., Dendranthema (DC.) Dess Moul., az Impatiens New Guinea hibridjeinek összes fajtája, Lactuca sativa L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Nicotiana tabacum L. (amelyekről bizonyított, hogy kereskedelmi célú dohánytermesztés számára értékesítik), Solanum melongena L. és Solanum tuberosum L. növények, a vetőmag kivételével
16.Tomato yellow leaf curl virus syn.: Tomato yellow leaf curl bigeminivirusÜltetésre szánt Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. növények, a vetőmag kivételével

B. RÉSZ

Zárlati károsítok, amelyeknek meghatározott védett zónákba való behurcolása és terjedésének elősegítése tilos, ha azok meghatározott növényeken vagy növényi termékeken előfordulnak

a) Rovarok, atkák és fonálférgek, fejlődésük valamennyi stádiumában

a) Rovarok, atkák és fonálférgek, fejlődésük valamennyi stádiumában
KárosítóA fertőzés tárgyaVédett zóna (zónák)
1.Anthonomus grandis (Boh.)Gossypium spp. vetőmagja és terméseGörögország, Spanyolország (Anda-
(toktermése) és a nem magtalanítottlúzia, Katalónia, Extremadura, Mur-
gyapotcia, Valencia)
2.Cephalcia lariciphila (Klug)Ültetésre szánt Larix Mill. növények,Írország, Egyesült Királyság (Észak-
a vetőmag kivételévelírország, Man-sziget és Jersey)
3.Dendroctonus micans KugelanAbies Mill., Larix Mill., Picea A.Görögország, Írország, Egyesült Ki-
Dietr., Pinus L. és Pseudotsuga Garr.rályság1
növényfajok több mint 3 m magasságú
növényei, a termés és a vetőmag kivé-
telével, tűlevelűek (Coniferales) kér-
ges faanyaga és hántolt kérge
4.Gilphinia hercyniae (Hartig)Picea A. Dietr. növényfajok ültetésreGörögország, Írország, Egyesült Ki-
szánt növényei, a vetőmag kivételévelrályság (Észak-Írország, Man-sziget és
Jersey)
5.Gonipterus scutellatus Gyll.Eucalyptus l' Herit. növényfaj ok növé-Görögország, Portugália (Azori-szi-
nyei, a termés és a vetőmag kivételévelgetek, Beja terület: valamennyi con-
celhos, Lastelo Branco terület: con-
celhos de Lastelo Branco, Fundao és
Penamacőr, Idanha-a-Nova, Évora te-
rület a concelhos de Montemor-O-
Novo kivételével, Mora és Vendas
Novas, Faro terület: valamennyi con-
celhos, Portalegre terület: concelhos
de Arronches, Campo Maior, Elvas,
Frontéira, Monforte és Sousel)
6.a) Ips amitinus EichhofAbies Mill., Larix Mill., Picea A. Di-Görögország, Franciaország (Korzi-
etr. és Pinus L. növényfajok több mintka), Írország, Egyesült Királyság
3 m magasságú növényei, a termés és
a vetőmag kivételével, tűlevelűek (Co-
niferales) kérges faanyaga és hántolt
kérge
b) Ips cembrae HeerAbies Mill., Larix Mill., Picea A. Di-Görögország, Írország, Egyesült Ki-
etr., Pinus L. és Pseudotsuga Carr. nö-rályság (Észak-Írország, Man-sziget)
vényfajok több mint 3 m magasságú
növényei, a termés és a vetőmag kivé-
telével, tűlevelűek (Coniferales) kér-
ges faanyaga és hántolt kérge
c) Ips duplicatus SahlbergAbies Mill., Larix Mill., Picea A. Di-Görögország, Írország, Egyesült Ki-
etr. és Pinus L. növényfajok több mintrályság
3 m magasságú növényei, a termés és
a vetőmag kivételével, tűlevelűek (Co-
niferales) kérges faanyaga és hántolt
kérge
d) Ips sexdentatus BörnerAbies Mill., Larix Mill., Picea A. Di-Írország, Egyesült Királyság (Észak-
etr. és Pinus L. növényfajok több mintírország, Man-sziget)
3 m magasságú növényei, a termés és
a vetőmag kivételével, tűlevelűek (Co-
niferales) kérges faanyaga és hántolt
kérge
e) Ips typographus HeerAbies Mill., Larix Mill., Picea A. Di-Írország, Egyesült Királyság
etr., Pinus L. és Pseudotsuga Carr. nö-
vényfajok több mint 3 m magasságú
növényei, a termés és a vetőmag kivé-
telével, tűlevelűek (Coniferales) kér-
ges fája és hántolt kérge
7.Sternochetus mangiferae Fabri-Harmadik országokból származóSpanyolország (Granada és Malaga),
ciusMangifera spp. vetőmagjaPortugália (Alentejo, Algarve és Ma-
deira)
8.Thaumetopoea pityocampaPinus L. növényfajok ültetésre szántSpanyolország (Ibiza)
(Den. és Schiff.)növényei, a termés és a vetőmag kivé-
telével
1 Skócia, Észak-Írország, Jersey, Anglia: a következő megyék (grófságok), területek és települések: Barnsley, Bath and North East Somerset, Bedfordshire, Bournemouth, Bracknell Forest, Bradford, Bristol, Brighton and Hove, Buckinghamshire, Calderdale, Cambridgeshire, Cornwall, Cumbria, Darlington, Devon, Doncaster, Dorset, Durham, Kelet-Yorkshire járás, Kelet-Sussex, Essex, Gateshead, Nagy-London, Hampshire, Hartlepool, Hertfordshire, Kent, Kingston upon Hull, Kirklees, Leeds, Leicester City, Lincolnshire, Luton, Medway Council, Middlesbrough, Milton Keynes, Newbury, Newcastle upon Tyne, Norfolk, Northamptonshire, Northumberland, Észak- Lincolnshire, Észak-Kelet- Lincolnshire, Észak-Tyne-side, Észak-Nyugat-Somerset, Nottingham City, Nottinghamshire, Oxfordshire, Peterborough, Plymouth, Poole, Portsmouth, Reading, Redcar és Cleveland, Rotherham, Rutland, Sheffield, Slough, Somerset, Southend, Southampton, Dél-Tyneside, Stockton-on-Tees, Suffolk, Sunderland, Surrey, Swindon, Thurrock, Torbay, Wakefield, Nyugat-Sussex, Windsor and Maidenhead, Wokingham, York, Wight-sziget, a Man-sziget, a Scilly-szigetek, valamint a megyék (grófságok), területek és települések következő részei: Derby City: a településnek az A52 (T) országút északi határától északra fekvő része az A6(T) országút északi határának északra fekvő résszévei együtt; Derbyshire: a megyének az A52-es (T) út északi határától északra fekvő része, valamint a megyének az A6-os (T) út északi határától északra fekvő része; Gloucestershire: a megyének a Főssé Way Római út keleti határától keletre fekvő része; Leicestershire: a megyének a Főssé Way Római út keleti határától keletre fekvő része, a megyének a B4114-es út keleti határától keletre fekvő része, valamint a megyének az M1-es autópálya keleti határától keletre fekvő része; Észak-Yorkshire: az egész megye, kivéve a megyének a Craven-körzetet magában foglaló része; Dél-Gloucestershire: a településnek az M4-es autópálya déli határától délre fekvő része; Staffordshire: megyének az A52-es (T) út északi határától északra fekvő része, valamint a megyének az A523-as út keleti határától keletre fekvő része; Warwickshire: a megyének a Főssé Way Római út keleti határától keletre fekvő része; Wiltshire: a megyének az M4-es autópálya déli határától délre fekvő része, az M4-es autópálya és a Főssé Way Római út kereszteződéséig, valamint a megyének a Főssé Way Római út keleti határától keletre fekvő része.
b) Baktériumok
KárosítóA fertőzés tárgyaVédett zóna (zónák)
1.Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Col-lins és JonesPhaseolus vulgaris L. és Dolichos Jacq. vetőmagjaGörögország, Spanyolország, Portugália
2.Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.Az alábbi ültetésre szánt növények, valamint a növények részei, a termés és a vetőmag kivételével, de beleértve a beporzásra szolgáló élő pollent: Chaenomeles Lindl, Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mes-pilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. a Sorbus intermedia (Ehrh.) Pets. kivételével, és Stranvaesia Lindl.Spanyolország, Franciaország (Korzika), Írország, Olaszország (Abruzzi; Apulia; Basilicata; Calabria; Campa-nia; Emilia-Romagna: Forlí-Cesena provincia, Parma, Piacenza és Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Ligua-ria; Lombardy; Marche; Molise; Pied-mont; Sardinia; Sicily; Tuscany; Tren-tino-Alto Adige: Bolzano és Trento autonóm provinciák; Umbria; Valié d'Aosta; Veneto: kivéve a következő provinciák — Rovigo the communes Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontec-chio Polesine, Arquá Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova dél Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castel-guglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lu-sia, Pincara, stienta, Gaiba, Salára és Padova provincia Castelbaldo, Barbo-na, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boára pisani, Masi településéi, valamint Verona provincia Palú, Roverchiara, Legnago (a Transpole-sana nemzeti úttól észak-keletre fekvő közösségi területrész), Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), Ausztria (Burgenland, Karint-hia, Alsó-Ausztria, Tirol (Lienz járás), Styria, Vienna), Portugália, Finnország, Egyesült Királyság (Észak-Írország, Man-sziget és a Csatorna-szigetek)
c) Gombák
KárosítóA fertőzés tárgyaVédett zóna (zónák)
1.Glomerella gossypii EdgertonGossypium spp. vetőmagja és termése (toktermésé)Görögország
2.Gremmeniella abietina (Lag.) MoreletÜltetésre szánt Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. és Pseudotsuga Carr. növények, a vetőmag kivételévelÍrország, Egyesült Királyság (Északírország)
3.Hypoxylon mammatum (Wahl.) J. MillerÜltetésre szánt Populus L. növények, a vetőmag kivételévelÍrország, Egyesült Királyság (Északírország)
d) Vírusok és virusszerű szervezetek
KárosítóA fertőzés tárgyaVédett zóna (zónák)
Citrus tristeza virus (európai izolátu-mok)Görögország, Franciaország (Korzika), Olaszország, Portugália

3. számú melléklet a 37/2003. (IV. 4.) FVM rendelethez

[4. számú melléklet a 7/2001. (I. 17.) FVM rendelethez]

A. RÉSZ

Növények, növényi termékek és egyéb anyagok, amelyek behozatala Magyarországra és az Európai Unió valamennyi tagállamába tilos

Növények, növényi termékek és egyéb anyagokSzármazási ország
1.Abies Mill., Cédrus Trew, Chamaecyparis Spach, Ju-niperus L., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. és Tsuga Carr. növények, a termés és a vetőmag kivételévelEurópán kívüli országok
2.Castanea Mill. és Quercus L. leveles növények, a termés és a vetőmag kivételévelEurópán kívüli országok
3.Populus L. leveles növény, a termés és a vetőmag kivételévelÉszak-amerikai országok
4.Tűlevelűek (Coniferales) hántolt fakérgeEurópán kívüli országok
5.Castanea Mill. hántolt fakérgeHarmadik országok
6.Quercus L. hántolt fakérge, a Quercus suber L. kivételévelÉszak-amerikai országok
7.Acer sacharum Marsh. hántolt fakérgeÉszak-amerikai országok
8.Populus L. hántolt fakérgeAz amerikai földrész országai
9.Ültetésre szánt Chaenomeles Ldl., Cydonia Mill., Cra-Európán kívüli országok
taegus L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. és Rosa L.
növény a levéltől, a virágtól és a terméstől mentes
nyugalmi állapotú növény kivételével
9.1.Ültetésre szánt Photinia Ldl. növény a levéltől, a vi-USA, Kína, Japán, Koreai Köztársaság és a Koreai Népi
rágtól és a terméstől mentes nyugalmi állapotú nö-Demokratikus Köztársaság
vény kivételével
10.Solanum tuberosum L. vetőgumóHarmadik országok, Svájc kivételével
11.Ültetésre szánt Solanum L. sztóló vagy gumóképzőHarmadik országok
faja, hibridje, a 12. pontban meghatározott Solanum
tuberosum L. vetőgumó kivételével
12.Solanum L. fajok és hibridjeiknek gumója a 10. és aA burgonyagumóra vonatkozó, és az 5. számú melléklet
11. pontban meghatározottak kivételévelA. rész I. szakaszában felsorolt különleges előírások sérel-
me nélkül az Algérián, Cipruson, Egyiptomon, Izraelen,
Líbián, Máltán, Marokkón, Szírián, Svájcon, Tunézián és
Törökországon kívüli harmadik országok, valamint azok
az európai harmadik országok, amelyeket mentesnek is-
mertek el a Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus
(Spieckermann és Kotthoff) Davis et al.-tól, vagy amelyek-
ben az Európai Unió Clavibacter michiganensis ssp. sepe-
donicus (Spieckermann és Kotthoff) Davis et al. elleni
védekezéssel kapcsolatos rendelkezéseivel egyenér-
tékűnek elismert rendelkezéseket tartanak be
13.Ültetésre szánt, a Solanaceae családhoz tartozó nö-Harmadik országok, kivéve a Földközi-tenger melléki or-
vény, a vetőmag és a 10., 11. és 12. pontokban szabá-szágokat
lyozott tételek kivételével
14.Talaj és termesztő közeg, amely teljes egészében vagyTörökország, Fehéroroszország, Észtország, Lettország,
részben talajból vagy szilárd szerves anyagból áll, pél-Litvánia, Moldávia, Oroszország, Ukrajna, és az Európa
dául növényi részekből, tőzeget vagy kérget tartalma-kontinentális részéhez tartozókon kívüli harmadik orszá-
zó humuszból, a teljes egészében tőzegből álló anyaggok, a következők kivételével: Ciprus, Egyiptom, Izrael,
kivételévelLíbia, Málta, Marokkó, Tunézia
15.Vitis L. növény, a termés kivételévelHarmadik országok
16.Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növényekHarmadik országok
és hibridjeik, a termés és a vetőmag kivételével
17.Phoenix spp. növény, a termés és a vetőmag kivételévelAlgéria, Marokkó
18.Ültetésre szánt Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L,A 9. pontban meghatározott növényekre vonatkozó ren-
Pyrus L. növények és hibridjeik, valamint Fragaria L.delkezések egyidejű fenntartásával — megfelelő eset-
növény, a vetőmag kivételévelben — Európán kívüli országok, a földközi-tengeri orszá-
gok, Ausztrália, Új-Zéland, Kanada és az USA kontinen-
tális államai kivételével
19.Ültetésre szánt Graminaceae családba tartozó növé-Harmadik országok, az európai és a Földközi-tenger mel-
nyek, kivéve a vetőmagot és az évelő díszfüvek Bam-léki országok kivételével
busoideae és Panicoideae alcsaládjába tartozó növé-
nyeket, valamint a Buchloe, Bouteloua Lag., Calamag-
rostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hako-
nechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L.,
Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. és Uniola L.
nemzetségekhez tartozó növényeket

B. RÉSZ

Növények, növényi termékek és egyéb anyagok, amelyeknek meghatározott védett zónákba történő bevitele tilos

LeírásVédett zóna (zónák)
1. Az A. rész 9. és 18. pontjában felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül — megfelelő esetben — az alábbi növények és az azok megporzásá-ra szolgáló élő virágpor: Chaenomeles Lindl., Coto-neaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. a Sorbus intermedia (Ehrh.) Pets. kivételével, Siranvaesia Lindl., a termés és a vetőmag kivételével, amely növények az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.-tól mentesnek elismert harmadik országokon kívüli harmadik országokból származnakSpanyolország, Franciaország (Korzika), Írország, Olaszország (Abruzzi; Apulia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: Forlí-Cesena provincia, Parma, Piacen-za és Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguaria; Lom-bardy; Marche; Molise; Piedmont; Sardinia; Sicily; Tus-cany; Trentino-Alto Adige: Bolzano és Trento autonóm provinciák; Umbria; Valié d'Aosta; Veneto: kivéve a következő provinciák — Rovigo the communes Rovigo, Po-lesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquá Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Can-da, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villa-nova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, stienta, Gaiba, Salára és Padova provincia Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boára pisani, Masi települései, valamint Verona provincia Palú, Roverchiara, Legnago (a Transpolesana nemzeti úttól észak-keletre fekvő közösségi területrész), Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), Ausztria [Burgenland, Ka-rinthia, Alsó-Ausztria, Tirol (Lienz járás), Styria, Vienna], Portugália, Finnország, Egyesült Királyság (Észak-Írország, Man-sziget és a Csatorna-szigetek)

4. számú melléklet a 37/2003. (IV. 4.) FVM rendelethez

[5. számú melléklet a 7/2001. (I. 17.) FVM rendelethez]

A. RÉSZ

Növények, növényi termékek és egyéb anyagok Magyarországra, illetve valamely tagállamba történő behozatalakor alkalmazandó különleges előírások

I. szakasz

Az Európai Unió tagállamain kívüli területekről származó növények, növényi termékek és egyéb anyagok

Növények, növényi termékek,és egyéb anyagokKülönleges előírások
1.1.A Kanadából, Kínából, Japánból, Koreából, Taiwan-ból és az USA-ból származó tűlevelűek (Coniferales) faanyaga a Thuja L. kivételével, és az alábbi formában lévő faanyag kivételével: a) teljes egészben vagy részben e tűlevelűekből származó faszilánk, farészecske, fahulladék vagy töredék, b) csomagolódoboz, rekesz vagy hordó, c) rakodólap és szállítótálca, vagy más deszkalap, d) alátétfa, betétfa és áthidaló tartógerenda, beleértve azt a faanyagot is, amely nem tartotta meg természetes keresztmetszetétA faanyagra alkalmazott jóváhagyott vizsgálati rendszerrel kell bizonyítani, hogy a fát 30 percen át megfelelően hőke-zelték, melynek során a belső (geszt) rész minimum 56 °C hőmérsékletű volt.
1.2.A Kanadából, Kínából, Japánból, Koreából, Taiwan-Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy
ból és az USA-ból származó tűlevelűek (Coniferales)a) a terméket a szállítás során vagy a szállítást megelőzően
faanyaga, a teljes egészében vagy részben e tűleve-egy konténerben megfelelően gázosították, és
lűekből nyert faszilánk, farészecske, fahulladék vagyb) a terméket lepecsételt konténerben vagy oly módon
töredékszállították, hogy az újrafertőződést megakadályozzák.
1.3.A Kanadából, Kínából, Japánból, Koreából, Taiwan-A faanyagnak kéregtelennek és a Monochamus (Európán
ból és az USA-ból származó tűlevelűek (Coniferales)kívüli fajok) okozta kártételtől (a 3 mm-nél nagyobb lár-
faanyaga, a Thuja L. kivételével, csomagolóláda, re-vajáratoktól) mentesnek kell lennie, és a faanyag feldolgo-
kesz, fahordó, raklap és szállítótálca, alátétfa, deszka-zásakori szárazanyag százalékban kifejezett nedvességtar-
lap, betétfa áthidaló tartógerenda formájában, ideért-talmának 20% alatt kell lennie.
ve azt a faanyagot is, amely nem tartja meg természe-
tes keresztmetszetét
1.4.A Kanadából, Kínából, Japánból, Koreából, Taiwan-A faanyagnak kéregtelennek és a Monochamus (Európán
ról és az USA-ból származó Thuja L. faanyag, beleért-kívüli fajok) okozta kártételtől (a 3 mm-nél nagyobb lár-
ve azt a faanyagot is, amely nem tartja meg természe-vajáratoktól) mentesnek kell lennie.
tes keresztmetszetét
1.5.Európán kívüli országokból (Kanada, Kína, Japán,a) A faanyagnak kéregtelennek és a Monochamus (Euró-
Korea, Taiwan és az USA kivételével) származó tűle-pán kívüli fajok) kártételétől (a 3 mm-nél nagyobb lárva-
velűek (Coniferales) faanyaga a teljes egészében vagyjáratoktól) mentesnek kell lennie
részben e tűlevelűekből nyert faszilánk, farészecske,vagy
fahulladék vagy töredék kivételével, beleértve azt ab) A faanyagon vagy annak csomagolásán a jelenlegi ke-
faanyagot is, amely nem tartja meg természetes ke-reskedelmi szokványnak megfelelően elhelyezett „mester-
resztmetszetétségesen kiszárított" „K.D." (Kiln-dried) jelölés vagy más
nemzetközileg elfogadott jelzés révén kell bizonyítani,
hogy a fát feldolgozáskor mesterségesen szárították annak
érdekében, hogy a szárazanyag %-ban kifejezett nedves-
ségtartalma 20% alatt legyen, és amely értéket megfelelő
idő/hőmérséklet programmal értek el.
2.1.Észak-amerikai országokból származó Acer saccha-A faanyagon vagy annak csomagolásán a jelenlegi kereske-
rum Marsh, faanyaga, beleértve azt a faanyagot is,delmi szokványnak megfelelően elhelyezett „mestersége-
amely nem tartja meg természetes keresztmetszetét, asen kiszárított" „K.D." (Kiln-dried) jelölés vagy más nem-
furnér (borítólemez) előállítására szánt faanyag kivé-zetközileg elfogadott jelzés révén kell bizonyítani, hogy a
telévelfát feldolgozáskor mesterségesen szárították annak érde-
kében, hogy a szárazanyag %-ban kifejezett nedvességtar-
talma 20% alatt legyen, és amely értéket megfelelő idő/hő-
mérséklet programmal értek el.
2.2.Észak-amerikai országokból származó Acer saccha-Megfelelő kísérőiratok révén vagy valamely más módon
rum Marsh. faanyaga, a 2.1. pont alatt meghatározot-bizonyítani kell, hogy a faanyagot furnérlemez készítésre
tak kivételévelszánják.
3.Észak-amerikai országokból származó Castanea Mill.A faanyagnak kéregtelennek kell lennie és
és Quercus L. faanyaga, ideértve azt a faanyagot is,a) vagy négyszögletesre alakítottnak, hogy a lekerekített
amely nem tartja meg természetes keresztmetszetét.felületet teljesen eltávolították, vagy
b) hatósági nyilatkozattal kell igazolni, hogy a fa száraz-
anyag %-ban kifejezett nedvességtartalma 20%-nál nem
nagyobb, vagy
c) hatósági nyilatkozattal kell igazolni, hogy a fát megfe-
lelő meleg levegős vagy melegvizes kezeléssel fertőtlenítet-
ték,
vagy — a kéregmaradványokkal rendelkező vagy kéregma-
radványok nélküli fűrészelt faanyag esetében — a faanya-
gon vagy annak csomagolásán a jelenlegi kereskedelmi
szokványnak megfelelően elhelyezett „mesterségesen ki-
szárított" „K.D." (Kiln-dried) jelölés vagy más nemzetkö-
zileg elfogadott jelzés révén kell bizonyítani, hogy a fát
feldolgozáskor mesterségesen szárították annak érdeké-
ben, hogy a szárazanyag %-ban kifejezett nedvességtartal-
ma 20% alatt legyen, és amely értéket megfelelő idő/hő-
mérséklet programmal értek el.
4.Castanea Mill. faanyagaA 3. pontban meghatározott növényi termékekre alkal-
mazandó előírások egyidejű fenntartásával hatósági nyilat-
kozat kell arról, hogy
a) a faanyag Cryphotnectria parasitica (Murill) Barr-tól
mentes területről származik, vagy
b) a faanyagot kéregteleníteni kell.
5.Az USA-ból vagy Örményországból származó Plata-A faanyagon vagy annak csomagolásán a jelenlegi kereske-
nus L. faanyag, ideértve azt a faanyagot is, amelyik nemdelmi szokványnak megfelelően elhelyezett „mestersége-
tartja meg természetes keresztmetszetétsen kiszárított" „K.D." (Kiln-dried) jelölés vagy más nem-
zetközileg elfogadott jelzés révén kell bizonyítani, hogy a
fát feldolgozáskor mesterségesen szárították annak érde-
kében, hogy a szárazanyag %-ban kifejezett nedvességtar-
talma 20% alatt legyen, és amely értéket megfelelő idő/hő-
mérséklet programmal értek el.
6.Az amerikai földrész országaiból származó Populus L.A fát kéregteleníteni kell.
faanyaga
7.A faszilánk, farészecske, fahulladék vagy töredék for-A terméket kizárólag kéregtelenített faanyagból állították elő
máját öltő faanyag, amelyet egészben vagy részbenvagy mesterséges szárítással kezelték, hogy a szárazanyag
Európán kívüli országokból származó, Acer saccha-%-ban kifejezett nedvességtartalma feldolgozáskor 20% alatt
rum Marsh., Castanea Mill., Platanus L., Populus L. éslegyen, amely értéket megfelelő idő/hőmérséklet program-
Quercus L. fajokból, valamint Kanadán, Kínán, Japá-mal, vagy a szállítás során vagy a szállítást megelőzően, kon-
non, Koreán, Taiwanon és az USA-án kívüli nemténerben végzett gázos kezeléssel értek el. A terméket lepe-
európai országokból származó tűlevelűekből (Conife-csételt konténerekben vagy oly módon kell szállítani, hogy az
rales) nyertekújrafertőződés megakadályozható legyen.
8.1.Az Európán kívüli országokból származó tűlevelűA 4. számú melléklet A. rész 1. pontjában meghatározott
(Coniferales) növények, a termés és vetőmag kivéte-növényekre vonatkozó tilalmak egyidejű fenntartásával, ha
lével.alkalmazható, hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a növé-
nyeket faiskolában szaporították, és hogy a termőhely
mentes Európán kívüli Pissodes spp. fajoktól.
8.2.Az Európán kívüli országokból származó 3 méternélA 4. számú melléklet A. rész 1. pontjában és a 8.1. pont-
magasabb tűlevelű (Coniferales) növények, a termésban meghatározott növényekre alkalmazandó előírások
és vetőmag kivételévelegyidejű fenntartásával, ha alkalmazható, hatósági nyilat-
kozat kell arról, hogy a növényeket faiskolában szaporítot-
ták, és hogy a termőhely mentes a Európán kívüli Scolyti-
dae spp. fajoktól.
9.Ültetésre szánt Pinus L. növények, a vetőmag kivéte-A 4. számú melléklet A. részének 1. pontjában és a 8.1.,
lével8.2. pontban meghatározott növényekre alkalmazandó
előírások egyidejű fenntartásával, hatósági nyilatkozat kell
arról, hogy a termőhelyen vagy közvetlen környékén a
legutolsó teljes vegetációs időszak kezdete óta a Scirrhia
acicola (Dearn.) Siggers és a Scirrhia pini Funk és Parker
egyetlen tünetét sem észlelték.
10.Ültetésre szánt Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. és Tsuga Carr. növények, a vetőmag kivételévelA 4. számú melléklet A. részének 1. pontjában és a 8.1., 8.2. vagy 9. pontban meghatározott növényekre alkalmazandó előírások egyidejű fenntartásával, ha alkalmazható, hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a termőhelyen vagy annak közvetlen közelében a legutolsó teljes vegetációs időszak kezdete óta a Melampsora medusae Thümen egyetlen tünetét sem észlelték.
11.1.A Castanea Mill. és Quercus L. növények, a termés és vetőmag kivételével:A 4. számú melléklet A. részének 2. pontjában meghatározott növényekre alkalmazandó tilalmak egyidejű fenntartásával,
a)Európán kívüli országból származóhatósági nyilatkozat kell arról, hogy a Cronartium spp. Európán kívüli populációjának egyetlen tünetét sem észlelték a termőhelyen vagy annak közvetlen környékén a legutolsó teljes vegetációs időszak kezdete óta,
b)Észak-amerikai országból származóhatósági nyilatkozat kell arról, hogy a növény a Ceratocys-tis fagacearum (Bretz) Hunt kórokozótól mentes területről származik.
11.2.Ültetésre szánt Castanea Mill. és Quercus L. növények, a vetőmag kivételévelA 4. számú melléklet A. részének 2. pontjában és a 11.1. pontban meghatározott növényekre alkalmazandó előírások egyidejű fenntartásával, hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a) a növény a Cryphonectria parasitica (Murill) Barr kórokozótól mentes területekről származik, vagy b) a Cryphonectria parasitica (Murill) Barr egyetlen tünetét sem észlelték a termőhelyen vagy annak közvetlen környezetében a legutolsó teljes vegetációs időszak kezdete óta.
11.3.Kanadából és az Amerikai Egyesült Államokból származó telepítésre szánt Corylus L. növények, a vetőmagvak kivételévelHatósági nyilatkozat kell arról, hogy a növényeket faiskolában termesztették, és a) olyan, az exportáló ország nemzeti növényvédelmi hatósága által az adott országban létesített területről származik, amely Anisogramma anomala (Peck) E. Müller káro-sítótól mentes, a növényegészségügyi intézkedésekről szóló vonatkozó nemzetközi szabványoknak megfelelően, és amelyet feltüntettek e rendelet 42. §-ában hivatkozott bizonyítványok „kiegészítő nyilatkozat" rovatában, vagy b) olyan, az exportáló ország nemzeti növényvédelmi hatósága által az adott országban létesített termőhelyről származik, amely Anisogramma anomala (Peck) E. Müller károsító tói mentes, a termőhelyen vagy annak közvetlen közelében a legutóbbi három teljes vegetációs időszak kezdete óta végrehajtott hatósági ellenőrzések alapján, a növényegészségügyi intézkedésekről szóló vonatkozó nemzetközi szabványoknak megfelelően, és amelyet feltüntettek e rendelet 42. §-ábán hivatkozott bizonyítványok „kiegészítő nyilatkozat" rovatában, és kijelentették, hogy mentes Anisogramma anomala (Peck) E. Müller káro-sítótól.
12.Az USA-ból vagy Örményországból származó, telepí-Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a Ceratocystis fimb-
tésre szánt Platanus L. növények, a vetőmag kivételé-riata f. sp. platani Walter egyetlen tünetét sem észlelték a
veltermőhelyen vagy annak közvetlen környezetében a leg-
utolsó teljes vegetációs időszak kezdete óta.
13.1.Ültetésre szánt Populus L. növények, a vetőmag ki-A 4. számú melléklet A. részének 3. pontjában meghatá-
vételévelrozott növényekre alkalmazandó tilalmak egyidejű fenn-
tartásával, hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a Melamp-
sora medusae Thümen egyetlen tünetét sem észlelték a
termőhelyen vagy annak közvetlen környezetében a leg-
utolsó teljes vegetációs időszak kezdete óta.
13.2.Az amerikai földrész országaiból származó PopulusA 4. számú melléklet A. részének 3. pontjában és a 13.1.
L. növények, a termés és a vetőmag kivételévelpontban meghatározott növényekre alkalmazandó elő-
írások egyidejű fenntartásával, hatósági nyilatkozat kell
arról, hogy a Mycoaphaerella populorum G.E. Thompaon
egyetlen tünetét sem észlelték a termőhelyen vagy annak
közvetlen környezetében a legutolsó teljes vegetációs idő-
szak kezdete óta.
14.Észak-amerikai országból származó, ültetésre szántHatósági nyilatkozat kell arról, hogy az Elm phloem nec-
Ulmus L. növények, a vetőmag kivételévelrosis mycoplasma egyetlen tünetét sem észlelték a termő-
helyen vagy annak közvetlen környékén a legutolsó teljes
vegetációs időszak kezdete óta.
15.Európán kívüli országból származó, ültetésre szántA 4. számú melléklet A. részének 9. és 18. pontjában és
Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill.,B. részének 1. pontjában meghatározott növényekre al-
Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L.kalmazandó tilalmak egyidejű fenntartásával, ha alkalmaz-
növények, a vetőmag kivételévelható, hatósági nyilatkozat kell arról, hogy
a) a növények a Monilinia fructicola (Winter) Honey kór-
okozótól mentes országból származnak, vagy
b) a növények olyan területről származnak, amelyet a Mo-
nilinia fructicola (Winter) Honey kórokozótól mentesnek
ismertek el, és a Monilinia fructicola (Winter) Honey
egyetlen tünetét sem észlelt'ék a termőhelyen a legutolsó
teljes vegetációs időszak kezdete óta.
16.Február 15-től szeptember 30-ig az Európán kívüliHatósági nyilatkozat kell arról, hogy
országokból származó Prunus L. termésea) a termés a Monilinia fructicola (Winter) Honey-tól
mentes országból származik, vagy
b) a termés olyan területről származik, amelyet a Monili-
nia fructicola (Winter) Honey-tól mentesnek ismertek el,
vagy
c) a termést megfelelően vizsgálták és kezelték a betaka-
rítás és/vagy az export előtt, a Monilinia spp. kórokozóktól
való mentesség biztosítása érdekében.
16.1.A Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. nem-A termésnek mentesnek kell lenni kocsánytól és levéltől,
zetségekbe tartozó növényfajok és hibridjeik harma-valamint a csomagolóanyagon szerepelnie kell a szárma-
dik országból származó termésezást igazoló megjelölésnek.
16.2.A Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. nem-A 16.1., 16.3., 16.4. és 16.5. pontban meghatározott ter-
zetségekbe tartozó növényfajok és hibridjeik harma-mésekre alkalmazandó előírások egyidejű fenntartásával,
dik országból származó termésehatósági nyilatkozat kell arról, hogy
a) a termés olyan országból származik, amelyet a Xantho-
monas campestris Citrus-félékre patogén valamennyi kór-
okozójától mentesnek ismertek el, vagy
b) a termés olyan területről származik, amelyet a Xantho-monas campestris Citrus-félékre patogén valamennyi kórokozójától mentesnek ismertek el, és azt a növényegészségügyi vagy a re-export bizonyítványon feltüntették, vagy c) a hatósági ellenőrzésnek és vizsgálati rendszernek megfelelően a Xanthömonas campestris Citrus-félékre patogén valamennyi kórokozója egyetlen tünetét sem észlelték a termőhelyen és közvetlen környezetében a legutolsó teljes vegetációs időszak kezdete óta, és a termőhelyen betakarított termésen nem jelentkezett a Xanthömonas campestris Citrus-félékre patogén bármely kórokozója okozta egyetlen tünete sem, és a termést nátrium-ortofenilfenol kezelésben részesítették, amit a növényegészségügyi vagy a re-export bizonyítványon igazoltak, és a termést az erre a célra engedélyezett telephelyen vagy szállítási központban csomagolták, vagy a fenti előírásokkal egyenértékűnek elismert minőségtanúsítási rendszert betartották.
16.3.A Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. nemzetségekbe tartozó növényfajok és hibridjeik harmadik országból származó terméseA 16.1., 16.2., 16.4. és 16.5. pontban meghatározott termésre alkalmazandó előírások egyidejű fenntartásával, hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a) a termés olyan országból származik, amelyet a Cercos-pora angolensis Carv.et Mendes károsítótól mentesnek ismertek el, vagy b) a termés olyan területről származik, amelyet a Cercos-pora angolensis Carv.et Mendes károsítótól mentesnek ismertek el, és azt a növényegészségügyi vagy a re-export bizonyítványon feltüntették, vagy c) a Cercospora angolensis Carv.et Mendes egyetlen tünetét sem észlelték a termőhelyen és annak közvetlen környezetében a legutolsó teljes vegetációs időszak kezdete óta, és a megfelelő hatósági vizsgálat során a termőhelyen betakarított egyetlen termés sem mutatta a károsítóra jellemző tüneteket.
16.4.A Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. nemzetségekbe tartozó növényfajok és hibridjeik harmadik országból származó termése a Citrus aurantium L. termése kivételévelA 16.1., 16.2., 16.3. és 16.5. pontban meghatározott termésekre alkalmazandó előírások egyidejű fenntartásával, hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a) a termés olyan országból származik, amelyet a Guig-nardia citricarpa Kiely Citrusra nézve patogén valamennyi törzstől mentesnek ismertek el, vagy b) a termés olyan területről származik, amelyet a Guignar-dia citricarpa Kiely Citrusra nézve patogén valamennyi törzstől mentesnek ismertek el, és azt a növényegészségügyi vagy a re-export bizonyítványon feltüntették, vagy c) a Cercospora angolensis Carv.et Mendes egyetlen tünetét sem észlelték a termőhelyen és annak közvetlen környékén a legutolsó teljes vegetációs időszak kezdete óta, és a megfelelő hatósági vizsgálatok során a termőhelyen betakarított egyetlen termés sem mutatta a károsítóra jellemző tüneteket, vagy
.d) a termés olyan termőhelyről származik, amelyet
Guignardia citricarpa Kiely Citrusra nézve patogén vala-
mennyi törzse ellen megfelelő kezelésben részesítettek, és
a termőhelyen betakarított termés a megfelelő hatósági
vizsgálatok alapján nem mutatta a károsító egyetlen tü-
netét sem.
16.5.A Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. nem-A 4. számú melléklet B. részének 2. és 3. pontjában, va-
zetségekbe tartozó növényfajok és hibridjeik harma-lamint a 16.1., 16.2. és 16.3. pontokban meghatározott
dik országból származó termése, ahol a termésben atermésre alkalmazandó előírások egyidejű fenntartásával,
Thephritidae nem európai populációja előfordulhatósági nyilatkozat kell arról, hogy
a) a termés a meghatározott károsítótól mentes területről
származik, vagy
b) a károsító egyetlen tünetét sem észlelték a termőhelyen
és annak közvetlen környezetében a legutolsó teljes vege-
tációs időszak kezdete óta, a betakarítást megelőző 3 hó-
nap során legalább havonta elvégzett hatósági szemlék
alkalmával, és a termőhelyen betakarított termésen a ha-
tósági vizsgálat során nem észlelték a hivatkozott károsító
tünetét, vagy
c) a termésből vett reprezentatív mintán végzett hatósági
vizsgálat alapján, a termésen a károsító fejlődésének egyet-
len stádiumában sem fordult elő, vagy
d) a termést megfelelően kezelték (gőzölés, hűtés vagy
gyorsfagyasztás), amely hatáspsnak bizonyult a károsító
ellen anélkül, hogy a termésen kárt okozott volna, vagy ha
mindez nem volt alkalmazható, vegyszeres kezelést
végeztek, amennyiben azt jogszabályi rendelkezés lehetővé
tette.
17.Ültetésre szánt Chaenomeles Lindl., CotoneasterA 4. számú melléklet A. részének 9. és 18. pontjában,
Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl.,B. részének 1. pontjában, valamint a 15. pontban megha-
Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L.,tározott növényekre alkalmazandó előírások egyidejű
Sorbus L. növények a Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers.fenntartásával, hatósági nyilatkozat kell arról, hogy
kivételével, Stranvaesia Lindl., a vetőmag kivételévela) a növények olyan országból származnak, amelyet az
Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. kórokozótól men-
tesnek ismertek el, vagy
b) az Erwinia amylovora (Burri) Winsl. et al. fertőzés
tüneteit mutató növényeket eltávolították a termőhelyről
és annak közvetlen környezetéből.
18.A Citrus L. Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növé-Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy
nyek és hibridjeik, a termés és vetőmag kivételével, ésa) a növény a Radopholus citrophilus Huettel et al. és a
az Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. ésRadopholus similis (Cobb) Thorne károsítóktól mentes
Strelitziaceae családba tartozó növények, gyökérrel,országból származik, vagy
tapadó földdel vagy kísérő termesztő közeggelb) a termőhelyről vett reprezentatív talaj- és gyökérmin-
tákat a legutolsó teljes vegetációs időszak kezdete óta
hatósági nematológiai vizsgálatnak vetették alá, legalább a
Radopholus citrophilus Huettel et al. és a Radopholus
similis (Cobb) Thorne előfordulásának megállapítására, és
a végzett vizsgálatok során azokat e károsítóktól mentes-
nek találták.
19.1.Ültetésre szánt Crataegus L. növény, a vetőmag kivételével, amely olyan országból származik, ahol a Phyllosticta solitaria Ell. és Ev. előfordulA 4. számú melléklet A. részének 9. pontjában, valamint a 15. és 17. pontban meghatározott növényekre alkalmazandó előírások egyidejű fenntartásával, hatósági nyilatkozat kell arról, hogy nem észlelték a Phyllosticta solitaria Ell. és Ev. okozta tüneteket a termőhely növényein a legutolsó teljes vegetációs időszak kezdete óta.
19.2.Ültetésre szánt Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. növények, a vetőmag kivételével, amelyek olyan országból származnak, ahol az alább meghatározott károsítok az érintett nemzetségek fajain előfordulnak:
a) Fragaria L. esetében:
Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae
Arabis mosaic virus
Raspberry ringspot virus
Strawberry crinkle virus
Strawberry latent ringspot virus
Strawberry mild yellow edge virus
Tomato black ring virus
Xanthomonas fragariae Kennedy and King
b) Malus Mill. esetében:
Phyllosticta solitaria Ell. and Ev.
c) Prunus L. esetében:
Apricot chlorotic leafroll mycoplasma
Xanthomonas gampestris pv. pruni (Smith) Dye
d) Prunus persica (L.) Batsch esetében:
Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.)
Young et al.
e) Pyrus L. esetében:
Phyllosticta solitaria Ell. és. Ev.
f) Rubus L. esetében:
Arabis mosaic virus
Raspberry ringspot virus
Strawberry latent ringspot virus
Tomato black ring virus
g) valamennyi fajon: nem európai vírusok és vírusszerű kórokozók
A 4. számú melléklet A. részének 9. és 18. pontjában, valamint a 15. és 17. pontban meghatározott növényekre alkalmazandó előírások egyidejű fenntartásával, ha alkalmazható, hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a felsorolt károsítok okozta betegség tüneteit nem észlelték a termőhely növényein, a legutolsó teljes vegetációs időszak kezdete óta.
20.Ültetésre szánt Cydonia Mill. és Pyrus L. növények, a vetőmag kivételével, amelyek olyan országból származnak, ahol a Pear decline mycoplasma előfordulA 4. számú melléklet A. részének 9. és 18. pontjában, valamint a 15., 17. és 19.2. pontban meghatározott növényekre alkalmazandó előírások egyidejű fenntartásával, hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a termőhelyen és annak közvetlen környezetében a legutolsó három vegetációs időszak során gyökerestől eltávolították a Pear decline mycoplasma okozta fertőzés tüneteit mutató növényeket.
21.1.Ültetésre szánt Fragaria L. növény, a vetőmag kivételével, amely olyan országból származik, ahol az alábbi károsítok valamelyike előfordul:A 4. számú melléklet A. részének 18. pontjában, valamint a 19.2. pontban meghatározott növényekre alkalmazandó előírások egyidejű fenntartásával, hatósági nyilatkozat kell arról, hogy
a) Strawberry latent 'C virus,
b) Strawberry vein banding virus,
Strawberry witches broom mycoplasma.
a) a magról kelt növény kivételével, a növényt aa) olyan termesztési és igazolási rendszerben állították elő, amelyben megkövetelik, hogy az közvetlenül olyan növényanyagról származzon, amelyet megfelelő körülmények között neveltek és hatóságilag teszteltek, legalább a meghatározott károsítókra megfelelő indikátor növények vagy egyenértékű módszerek alkalmazásával, és a vizsgálatok során a növényt a meghatározott károsítóktól mentesnek találták, vagy ab) közvetlenül olyan növényanyagról származik, amelyet megfelelő körülmények között neveltek, és a legutolsó 3 teljes vegetációs időszak során legalább egyszer hatóságilag teszteltek legalább a meghatározott károsítóra, megfelelő indikátor növények vagy egyenértékű módszerek alkalmazásával, és a vizsgálatok során ezen károsítóktól mentesnek találták, b) károsítok okozta betegség egyetlen tünetét sem észlelték a termőhelyen lévő növényeken vagy annak közvetlen környezetében lévő fogékony növényeken a legutolsó teljes vegetációs időszak kezdete óta.
21.2.Ültetésre szánt Fragaria L. növény, a vetőmag kivételével, amely olyan országból származik, amelyben az Aphelenchoides besseyi Christie előfordulA 4. számú melléklet A. részének 18. pontjában, valamint a 19.2. és 21.1. pontban meghatározott növényekre alkalmazandó előírások egyidejű fenntartásával, hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a) az Aphelenchoides besseyi Christie egyetlen tünetét sem észlelték a termőhelyi növényeken a legutolsó vegetációs időszak kezdete óta, vagy b) a szövettenyészetben lévő növényeket az a) pont előírásának megfelelő növényekről szaporították, vagy megfelelő nematológiai módszerekkel hatóságilag megvizsgálták, és mentesnek találták az Aphelenchoides besseyi Christie károsítótól.
21.3.Ültetésre szánt Fragaria L. növény, a vetőmag kivételévelA 4. számú melléklet A. részének 18. pontjában, valamint a 19.2., 21.1. és 21.2. pontban meghatározott növényekre alkalmazandó előírások egyidejű fenntartásával hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a növény az Anthonomus signatus Say és az Anthonomus bisignifer (Schenkling) fertőzésétől mentes területről származik.
22.1.Ültetésre szánt Malus Mill. növény, a vetőmag kivételével, amely olyan országból származik, ahol az alábbi károsítok előfordulnak a Malus Mill. fajokon: a) Cherry rasp leaf virus (amerikai), b) Tomato ringspot virus.A 4. számú melléklet A. részének 9. és 18. pontjában, B. részének 1. pontjában, valamint a 15., 17., 19.2. pontban meghatározott növényekre alkalmazandó előírások egyidejű fenntartásával, hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a) a növényt aa) olyan termesztési és igazolási rendszerben állították elő, amelyben megkövetelik, hogy az közvetlenül olyan növényanyagról származzon, amelyet megfelelő körülmények között neveltek és hatóságilag teszteltek, legalább a meghatározott károsítókra megfelelő indikátor növények vagy egyenértékű módszerek alkalmazásával, és a vizsgálatok során a növényt ezektől a károsítóktól mentesnek találták, vagy
ab) közvetlenül olyan növényanyagról származik, amelyet megfelelő körülmények között neveltek és a legutolsó három teljes vegetációs időszak során legalább egyszer hatóságilag teszteltek legalább a meghatározott károsítóra, megfelelő indikátor növények vagy egyenértékű módsze-
rek alkalmazásával, és a vizsgálatok során ezen károsítók-
tól mentesnek találták,
b) a károsítok okozta betegség egyetlen tünetét sem ész-
lelték a termőhelyen lévő növényeken vagy annak közvet-
len környezetében lévő fogékony növényeken a legutolsó
teljes vegetációs időszak kezdete óta.
22.2.Ültetésre szánt Malus Mill. növény, a vetőmag kivé-A 4. számú melléklet A. részének 9. és 18. pontjában,
telével, amely olyan országból származik, ahol azB. részének 1. pontjában, valamint a 15., 17., 19.2. és 22.1.
Apple proliferation mycoplasma előfordulpontban meghatározott növényekre alkalmazandó elő-
írások egyidejű fenntartásával, hatósági nyilatkozat kell
arról, hogy
a) a növény az Apple proliferation mycoplasma kóroko-
zótól mentes területről származik, vagy
ba) a magról kelt növény kivételével a növényt olyan ter-
mesztési és igazolási rendszerben állították elő, amelyben
megkövetelik, hogy az közvetlenül olyan növényanyagról
származzon, amelyet megfelelő körülmények között nevel-
tek és hatóságilag teszteltek, legalább az Apple prolifera-
tion mycoplasma kórokozóra megfelelő indikátor növé-
nyek vagy egyenértékű módszerek alkalmazásával, és a
vizsgálatok során a növényt e károsítótól mentesnek talál-
ták,
vagy
közvetlenül olyan növényanyagról származik, amelyet
megfelelő körülmények között tartottak fenn, és a legutol-
só hat teljes vegetációs időszak során legalább egyszer
hatóságilag teszteltek legalább az Apple proliferation
mycoplasma kórokozóra megfelelő indikátor növények
vagy egyenértékű módszerek alkalmazásával, és a vizsgála-
tok során mentesnek találták,
bb) károsítok okozta betegség egyetlen tünetét sem ész-
lelték a termőhelyen lévő növényeken vagy annak közvet-
len környezetében lévő fogékony növényeken a legutolsó
teljes vegetációs időszak kezdete óta.
23.1.Az alábbi Prunus L. nemzetséghez tartozó fajok ül-A 4. számú melléklet A. részének 9. és 18. pontjában,
tetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével, ame-valamint a 15. és 19.2. pontban meghatározott növények-
lyekben a Plum pox vírus előfordul:re alkalmazandó előírások egyidejű fenntartásával, hatósá-
a) Prunus amygdalus Batschgi nyilatkozat kell arról, hogy
b) Prunus armeniaca L.a) a növényt, a magról kelt növény kivételével:
c) Prunus blireiana Andreaa) olyan termesztési és igazolási rendszerben állították
d) Prunus brigantina Vili.elő, amelyben megkövetelik, hogy az közvetlenül olyan
e) Prunus cerasifera Ehrh.növényanyagról származzon, amelyet megfelelő körülmé-
f) Prunus cistena Hansennyek között tartottak és hatóságilag teszteltek legalább a
g) Prunus curdica Fenzl és FritschPlum pox vírusra, megfelelő indikátor növények vagy
h) Prunus domestica ssp. domestica L.egyenértékű módszerek alkalmazásával, és a vizsgálatok
i) Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid.során a növényt ettől a károsítótól mentesnek találták,
j) Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi.vagy
k) Prunus glandulosa Thunb.ab) közvetlenül olyan anyagról származik, amelyet megfe-
1) Prunus holosericea Batal.lelő körülmények között tartottak fenn és a legutolsó há-
m) Prunus hortulana Baileyrom teljes vegetációs időszak alatt legalább egyszer ható-
n) Prunus japonica Thunb.ságilag teszteltek legalább a Plum pox vírusra megfelelő
o) Prunus mandshurica (Maxim.) Koehneindikátor növények vagy egyenértékű módszerek alkalma-
p) Prunus maritima Marsh.zásával, és a vizsgálatok során a növényt ettől a károsítótól
q) Prunus mume Sieb. és Zucc.mentesnek találtak,
r) Prunus nigra Ait.b) a Plum pox vírus okozta betegség egyetlen tünetét sem
s) Prunus persica (L.) Batschészlelték a termőhelyen lévő növényeken vagy annak köz-
t) Prunus salicina L.vetlen környezetében lévő fogékony növényeken a legutol-
u) Prunus sibirica L.só három teljes vegetációs időszak kezdete óta,
v) Prunus simonii Carr.c) a más vírus vagy vírusszerű kórokozó okozta betegség
w) Prunus spinosa L.tüneteit mutató növényeket gyökerestől eltávolították a
x) Prunus tomentosa Thunb.termőhelyről.
y) Prunus triloba Lindl.
z) Plum pox virus iránt fogékony egyéb Prunus L. faj.
23.2.Ültetésre szánt Prunus L. növény,A 4. számú melléklet A. részének 9. és 18. pontjában,
a) ha olyan országból származik, ahol a Tomatovalamint a 15., 19.2. és 23.1. pontban meghatározott nö-
ringspot virus a Prunus L. növényen előfordulvényekre alkalmazandó előírások egyidejű fenntartásával,
b) a vetőmag kivételével, ha olyan országból szár-hatósági nyilatkozat kell arról, hogy
mazik, ahol az alábbi károsítok előfordulnaka) a növényt
— Cherry rasp leaf virus (American)aa) olyan termesztési és igazolási rendszerben állították
— Peach mosaic virus (American)elő, amelyben megkövetelik, hogy az közvetlenül olyan
— Peach phony rickettsianövényanyagról származzon, amelyet megfelelő körülmé-
— Peach rosette mycoplasmanyek között neveltek, és hatóságilag teszteltek legalább az
— Peach yellows mycoplasmaérintett károsítókra, megfelelő indikátor növények vagy
— Plum line pattern virus (American)egyenértékű módszerek alkalmazásával, és a vizsgálatok
— Peach X-disease mycoplasmasorán a növényt ezen károsítóktól mentesnek találták, vagy
c) a vetőmag kivételével, ha olyan Európán kívüliab) közvetlenül, olyan anyagról származik, amelyet meg-
országból származik, ahol a Little cherry pathogenfelelő körülmények között neveltek, és az utolsó három
károsító előfordulteljes vegetációs időszak alatt legalább egyszer hatóságilag
teszteltek legalább a meghatározott károsítókra, megfelelő
indikátor növények vagy egyenértékű módszerek alkalma-
zásával, és a vizsgálatok során a növényt ezen károsítóktól
mentesnek találták,
b) a károsító okozta betegség tüneteit nem észlelték a
termőhelyen lévő növényeken vagy annak közvetlen kör-
nyezetében lévő fogékony növényeken, az utolsó három
teljes vegetációs időszak kezdete óta.
24.Ültetésre szánt Rubus L. növény,A 19.2. pontban meghatározott növényekre alkalmazan-
a) ha olyan országból származik, ahol az alábbi káro-dó előírások egyidejű fenntartásával
sítok Rubus L. növényen előfordulnak:a) a növénynek mentesnek kell lenni levéltetvektől és
— Tomato ringspot virus,azok petéitől,
— Black raspberry latent virus,b) hatósági nyilatkozat kell arról, hogy
— Cherry leáfroll virus,ba) a növényt
— Prunus necrotic ringspot virus,— olyan termesztési és igazolási rendszerben állították
b) a vetőmag kivételével, ha olyan országból szárma-elő, amelyben megkövetelik, hogy az közvetlenül olyan
zik, ahol az alábbi károsítok előfordulnak:anyagról származzon, amelyet megfelelő körülmények kö-
— Raspberry leaf curl virus (American),zött neveltek, és legalább a meghatározott károsítókra
— Cherry rasp leaf virus (American)hatóságilag teszteltek megfelelő indikátor növények vagy
egyenértékű módszerek alkalmazásával, és a vizsgálatok
során a növényt ezen károsítóktól mentesnek találták, vagy
— közvetlenül olyan anyagról származik, amelyet megfelelő körülmények között neveltek és az utolsó három teljes vegetációs időszak során legalább egyszer hatóságilag teszteltek, legalább a meghatározott károsítókra megfelelő indikátor növények vagy egyenértékű módszerek alkalmazásával, és a vizsgálatok során a növényt ezen károsítóktól mentesnek találták, bb) a meghatározott károsítok okozta betegségek egyetlen tünetét sem észlelték a termőhelyen lévő növényeken vagy annak közvetlen környezetében lévő fogékony növényeken a legutolsó teljes vegetációs időszak kezdete óta.
25.1.Solanum tuberosum L. gumó, amely olyan országból származik, ahol a Synchytrium endobioticum (Schil-bersky) Percival előfordulA 4. számú melléklet A. részének 10., 11. és 12. pontjában meghatározott, a burgonyagumóra alkalmazandó tilalmak egyidejű fenntartásával, hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a) a burgonyagumó a Synchytrium endobioticum (Schil-bersky) Percival kórokozó valamennyi rasszától — a közönséges európai (1.) rassz kivételével — mentes területről származik és a Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival egyetlen tünetét sem észlelték a termőhelyen vagy annak közvetlen környezetében megfelelő hosszúságú időszak kezdete óta, vagy b) a származási országban a Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival elleni védekezésre vonatkozó közösségi rendelkezésekkel egyenértékűnek elismert rendszabályokat betartották.
25.2.Solanum tuberosum L. gumóA 4. számú melléklet A. részének 10., 11. és 12. pontjában, valamint a 25.1. pontban meghatározott előírások egyidejű fenntartásával hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a) a burgonyagumó a Clavibacter michiganensis ssp. sepe-donicus (Spieckermann and Kotthoff) Davis et al. kórokozótól mentes országból származik, vagy b) a Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann and Kotthoff) Davis et al. elleni védekezésre vonatkozó közösségi rendelkezésekkel egyenértékűnek elismert rendelkezéseket betartották.
25.3.Solanum tuberosum L. gumó, az új burgonya kivételével, amely olyan országból származik, ahol a Potato spindle tuber viroid előfordulA 4. számú melléklet A. részének 10., 11. és 12. pontjában, valamint a 25.1. és 25.2. pontban meghatározott, burgonyagumóra alkalmazandó előírások egyidejű fenntartásával, kötelező a csírázóképesség gátlása.
25.4.Ültetésre szánt Solanum tuberosum L. gumó.A 4. számú melléklet A. részének 10., 11. és 12. pontjában, valamint a 25.1., 25.2. és 25.3. pontban meghatározott, burgonyagumóra alkalmazandó előírások egyidejű fenntartásával hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a burgonyagumó a Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens és a Globodera paliida (Stone) Behrens károsítóktól mentes tábláról származik, és a) a gumó Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith kórokozótól mentes területről származik, vagy
b) olyan területen, ahol a károsító előfordul, a gumó a
Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith kórokozótól
mentes termőhelyről származik, vagy a Pseudomonas sola
nacearum (Smith) Smith felszámolását célzó mentesítés
eredményeként attól mentesnek tartott területről, és
c) a gumó Meloidogyne chitwoodi Golden et al. összes
populációjától és Meloidogyne fallax Karssen károsítótól
mentes területről származik, vagy
d) az olyan területen, ahol a Meloidogyne chitwoodi Gol-
den et al. valamely populációja és a Meloidogyne fallax
Karssen előfordul
— a termőhely mentes Meloidogyne chitwoodi Golden et
al. összes populációjától és Meloidogyne fallax Karssen
károsítótól a gazdanövények évente, megfelelő időben vég-
zett vizuális vizsgálata alapján, amelyet a termőhelyen ter-
mesztett burgonyanövények külső megszemlélésével, vala-
mint a betakarítás után felvágott gumók vizsgálatával vé-
geztek el, vagy
— a betakarítás után a gumókból szúrópróbaszerűen min-
tát kell venni és a mégfelelő módszerrel történő inkubálás
után meg kell vizsgálni a tüneteket vagy laboratóriumi
vizsgálatot kell végezni, továbbá megfelelő időpontban
mind külső, mind a gumók felvágását követő vizuális vizs-
gálatot kell végezni, minden esetben a csomagok vagy a
konténerek lezárásakor, a piaci értékesítés előtt, a zárásról
szóló jogszabályi előírásoknak megfelelően, amely alapján
a burgonya mentes a Meloidogyne chitwoodi Golden et al.
összes populációjától és a Meloidogyne fallax Karssen tü-
neteitől.
25.5.A Solanaceae családba tartozó ültetésre szánt nö-A 4. számú melléklet A. részének 10., 11., 12. és 13. pont-
vény, a vetőmag kivételével, amely olyan országbóljában, valamint a 25.1. ,25. 2., 25. 3. és 25.4. pontban meg-
származik, ahol a Potato stolbur mycoplasma előfor-határozott burgonyagumóra alkalmazandó előírások egy-
dulidejű fenntartásával, hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a
Potato stolbur mycoplasma egyetlen tünetét sem észlelték
a termőhelyen lévő növényeken a legutolsó teljes vegetá-
ciós időszak kezdete óta.
25.6.A Solanaceae családba tartozó ültetésre szánt nö-A 4. számú melléklet A. részének 11. és 13. pontjában,
vény, a Solanum tuberosum L. gumó és a Lycopersi-valamint a 25.5. pontban meghatározott növényekre al-
con lycopersicum (L.) Kareten ex. Farw. vetőmagkalmazandó előírások egyidejű fenntartásával, hatósági
kivételével, amely olyan országból származik, ahol anyilatkozat kell arról, hogy a Potato spindle tuber viroid
Potato spindle tuber viroid előfordulegyetlen tünetét sem észlelték a termőhelyen lévő növé-
nyeken a legutolsó teljes vegetációs időszak kezdete óta.
25.7.Ültetésre szánt Capsicum annuum L., LycopersiconA 4. számú melléklet A. részének 11. és 13. pontjában,
lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Musa L., Nico-valamint a 25.5. és 25.6. pontban meghatározott növé-
tiana L. és Solanum melongena L. növények a vető-nyekre alkalmazandó előírások egyidejű fenntartásával,
mag kivételével, amelyek olyan országból származ-hatósági nyilatkozat kell arról, hogy
nak, ahol a Pseudomonas solanacearum (Smith) Ya-a) a növény Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith
buuchi et al. előfordulkórokozótól mentes területről származik, vagy
b) a Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith egyetlen
tünetét sem észlelték a termőhely növényein a legutolsó
teljes vegetációs időszak kezdete óta.
25.8.A Solanum tuberosum L. gumó, az ültetésre szánt gumó kivételévelA 4. számú melléklet A. részének 12. pontjában, valamint a 25.1., 25.2. és 25.3. pontban meghatározott gumókra alkalmazandó előírások egyidejű fenntartásával, hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a gumó olyan területről származik, ahol a Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith nem fordul elő.
26.Ültetésre szánt Humulus lupulus L. növény, a vetőmag kivételévelHatósági nyilatkozat kell arról, hogy a Verticillium alboat-rum Reinke és Berthold, valamint a Verticillium dahliae Klebahn egyetlen tünetét sem észlelték a termőhelyen lévő növényeken a legutolsó teljes vegetációs időszak kezdete óta.
27.1.Ültetésre szánt Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. és Pelargonium l'Hérit. ex Ait. növények, a vetőmag kivételévelHatósági nyilatkozat kell arról, hogy a) a Heliothis armigera Hübner és a Spodoptera littoralis (Boisd.) egyetlen tünetét sem észlelték a termőhelyen lévő növényeken a legutolsó teljes vegetációs időszak kezdete óta, vagy b) a növényeket megfelelően kezelték a felsorolt károsítok ellen.
27.2.Dentranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. és Pelargonium l'Hérit ex Ait. növények, a vetőmag kivételévelA 27.1. pontban meghatározott növényekre alkalmazandó előírások egyidejű fenntartásával, hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a) a Spodoptera eridiana Cramer, a Spodoptera frugiper-da Smith, vagy a Spodoptera litura (Fabricius) egyetlen tünetét sem észlelték a termőhelyen a legutolsó teljes vegetációs időszak kezdete óta, vagy b) a növényeket megfelelően kezelték az említett károsítok ellen.
28.Ültetésre szánt Dendranthema (DC.) Des Moul. növény, a vetőmag kivételévelA 27.1. és 27.2. pontban meghatározott növényekre alkalmazandó előírások egyidejű fenntartásával, hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a) a növény maximum harmadik generációs szaporulata annak a törzsanyagnak, amelyet virológiái vizsgálatok során mentesnek találtak a Chrysanthemum stunt viroidtól, vagy közvetlenül olyan anyagról származik, amelynek legalább 10%-át reprezentatív mintaként megvizsgálták a virágzáskor elvégzett hatósági szemle során, és mentesnek találták a Chrysanthemum stunt viroidtól, b) a növény vagy dugvány — olyan létesítményből származik, amelyet a szállítást megelőző három hónap során legalább havonta hatóságilag megvizsgáltak, és ahol a Puccinia horiana Hennings egyetlen tünetét sem észlelték ezen idő alatt, valamint amelynek közvetlen környezetében a Puccinia horiana Hennings egyetlen tünete sem fordult elő az exportot megelőző három hónap során, vagy — azokat megfelelően kezelték a Puccinia horiana Hennings ellen, c) a gyökértelen dugvány esetében a Didymella ligulicola (Baker, Dimock és Davia) v. Arx egyetlen tünetét sem észlelték sem a dugványon, sem azon a növényen, amelyről a dugvány származik, illetve a gyökeres dugvány esetében a Didymella ligulicola (Baker, Dimock és Davis) v. Arx egyetlen tünetét sem észlelték sem a dugványon, sem a gyökereztető ágyban.
29.Ültetésre szánt Dianthus L. növény, a vetőmag kivéte-A 27.1. és a 27.2. pontban meghatározott növényekre al-
lévelkalmazandó előírások egyidejű fenntartásával, hatósági
nyilatkozat kell arról, hogy
a) a növény közvetlenül az Erwinia chrysanthemi (Hell-
mers) Dickey, a Pseudomonas caryophylli (Burkholder)
Starr és Burkholder, valamint a Phialophora cinerescens
(Wollenw.) Van Beyma kórokozóktól mentes anyanövény-
ről származik, amit a legutolsó két év során legalább egy
ízben elvégzett, hatóságilag elfogadott vizsgálattal állapí-
tottak meg,
b) a fenti károsítok egyetlen tünetét sem észlelték a növé-
nyen.
30.Tulipa L. és Narcissus L. virághagymák, azok kivételé-Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a Ditylenchus dipsaci
vel, amelyek esetében a csomagolás alapján vagy más(Kühn) Filipjev egyetlen tünetét sem észlelték a növényen
módon bizonyított, hogy azokat nem hivatásszerűena legutolsó teljes vegetációs időszak kezdete óta.
vágottvirág előállítással foglalkozó végfelhasználónak
történő értékesítésre szánják
31.Ültetésre szánt Pelargorium l'Herit. ex Ait. növény, aA 4. számú melléklet A. rész I. szakaszának 27.1. és
vetőmag kivételével, amely olyan országból származik,27.2. pontjában meghatározott növényekre alkalmazandó
ahol a Tomato ringspot virus előfordul:előírások egyidejű fenntartásával
a) ahol a Xiphinema americanum Cobb sensu latoa) hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a növény
nem európai populációja vagy a Tomato ringspot virusaa) közvetlenül a Tomato ringspot vírustól mentes ter-
egyéb vektora nem fordul előmőhelyről származik, vagy
ab) maximum negyedik generációs szaporulata annak az
anyanövénynek, amelyet a hatóságilag elfogadott viroló-
giái vizsgálati rendszerben a Tomato ringspot vírustól
mentesnek találtak
b ) amelyekben a Xiphinema americanum Cobb sensub) hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a növény
lato nem európai populációja vagy a Tomato ringspotba) közvetlenül olyan termőhelyről származik, amelynek
virus egyéb vektora előfordula talaja és a növényzete a Tomato ringspot vírustól mentes,
vagy
bb) maximum második generációs szaporulata olyan
anyanövénynek, amelynek a Tomato ringspot vírustól való
mentességét egy hatóságilag elfogadott virológiái vizsgála-
ti rendszerben állapították meg.
32.1Ültetésre szánt lágyszárú növényfajok aA 27.1., 27.2., 28. és 29. pontjában meghatározott növé-
— hagyma,nyekre alkalmazandó előírások egyidejű fenntartásával,
— hagymagumó,hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a növényeket faisko-
— Gramineae családba tartozó növények,lában termesztették, és
— rizóma,a) olyan, az exportáló ország nemzeti növényvédelmi ha-
— vetőmag,tósága által az adott országban létesített területről szárma-
— gumó kivételével,zik, amely a Liriomyza sativae (Blanhard) és az Amau-
amelyek olyan harmadik országból származnak, aholromyza maculosa (Malloch) károsítóktól mentes a vonat-
a Liriomyza sativae (Blanhard) és az Amauromyzakozó növényegészségügyi intézkedésekről szóló nemzet-
maculosa (Malloch) előfordulközi szabványoknak megfelelően, és amelyet feltüntettek e
rendelet 42. §-ában hivatkozott bizonyítványok „kiegészí-
tő nyilatkozat" rovatában, vagy
b) olyan, az exportáló ország nemzeti növényvédelmi ha-
tósága által az adott országban létesített termőhelyről szár-
mazik, amely a Liriomyza sativae (Blanhard) és az Amau-
romyza maculosa (Malloch) károsítóktól mentes a vonat-
kozó növényegészségügyi intézkedésekről szóló nemzet-
közi szabványoknak megfelelően, és amelyet feltüntettek
e rendelet 42. §-ában hivatkozott bizonyítványok „kiegé-
szítő nyilatkozat" rovatában, és kijelentették, hogy az ex-
portot megelőző utolsó három hónapon keresztül havonta
elvégzett hatósági ellenőrzések alapján mentes Liriomyza
sativae (Blanhard) és Amauromyza maculosa (Malloch)
károsítóktól, vagy
c) közvetlenül az export előtt megfelelő kezelési eljárás-
nak vetették alá a Liriomyza sativae (Blanhard) és az Ama-
uromyza maculosa (Malloch) károsítok ellen való mentes-
ség biztosítására, és hatóságilag megvizsgálták, melynek
eredményeként mentesnek találták Liriomyza sativae
(Blanhard) és Amauromyza maculosa (Malloch) károsí-
tóktól. A kezelés részleteit fel kell tüntetni e rendelet
42. §-ában hivatkozott bizonyítványokon.
32.2.Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L.,Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a vágott virágok és a
Gypsophila L. és Solidago L. fajok vágott virágjai ésleveles zöldségek:
az Apium graveolens L. és az Ocimum L. levelesa) olyan országból származnak, ahol a Liriomyza sativae
zöldségek(Blanhard) és az Amauromyza maculosa (Malloch) káro-
sítok nem fordulnak elő, vagy
b) közvetlenül az exportot megelőzően hatóságilag
megvizsgálták és Liriomyza sativae (Blanhard) és Amau-
romyza maculosa (Malloch) károsítóktól mentesnek ta-
lálták.
32.3.Harmadik országokból származó ültetésre szántA 27.1., 27.2., 28., 29. és 32.1. pontjában meghatározott
lágyszárú növényfajok anövényekre vonatkozó tilalmak egyidejű fenntartásával
— hagyma,hatósági nyilatkozat kell arról, hogy
— hagymagumó,a) a növények Liriomyza huidobrensis (Blanchard) és
— Gramineae családba tartozó növények,Liriomyza trifolii (Burgess) károsítóktól mentes területről
— rizóma,származnak, vagy
— vetőmag,b) a Liriomyza huidobrensis (Blanchard) és a Liriomyza
— gumó kivételéveltrifolii (Burgess) egyetlen tünetét sem észlelték a termő-
helyen a legutolsó három hónapon keresztül havonta el-
végzett hatósági vizsgálatok alapján, vagy
c) a növényeket közvetlenül az export előtt megvizsgálták,
és a Liriomyza huidobrensis (Blanchard), illetve a Liriomy-
za trifolii (Burgess) károsítok tüneteitől mentesnek
találták, valamint azokat a vonatkozó károsítok ellen való
mentesség biztosítására megfelelő kezelésben részesí-
tették.
33.Elültetett vagy ültetésre szánt növény, szabadban ter-Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a termőhely mentes a
mesztett gyökeres növényekClavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spiecker-
mann és Kotthoff) Davis et al., Globodera paliida (Stone)
Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Beh-
rens és Synchytrium endobioticum (Schilberaky) Percival
károsítóktól.
34.Növényhez tapadó vagy kísérő talaj és termesztő kö-Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy
zeg, amely teljesen vagy részben talajból vagy szilárda) a termesztőközeg az elültetés idején
szerves anyagokból, például növényi részből, humusz-— talajtól és szerves anyagtól mentes volt, vagy
ból — beleértve a tőzeget vagy a fakérget — vagy— rovartól és káros fonalféregtől mentes volt és megfele-
bármely szilárd szervetlen anyagból áll, és a növénylő vizsgálatot, hőkezelést vagy gázosítást végeztek az egyéb
életképességének fenntartását szolgája, és amely azkárosítóktól való mentesség biztosítására, vagy
alábbi országokból származik:— megfelelő hőkezelést vagy gázosítást végeztek a káro-
a) Ciprus, Málta, Törökország,sítóktól való mentesség biztosítására, és
b) Belorusszia, Észtország, Georgia, Lettország, Lit-b) az elültetés óta
vánia, Moldávia, Oroszország, Ukrajna,— megfelelő intézkedéseket hoztak annak érdekében,
c) Európán kívüli országok, Algéria, Egyiptom,hogy a termesztőközeg a károsítóktól mentes maradjon,
Izrael, Líbia, Marokkó és Tunézia kivételévelvagy
— a szállítást megelőző két héten belül, a növényekről a
termesztőközeget letisztították, a szállítás során az életké-
pességük fenntartásához szükséges minimális mennyiség
kivételével, valamint átültetés esetén, az erre a célra hasz-
nált termesztőközeg megfelel az a) pontban előírt követel-
ményeknek.
35.1.Ültetésre szánt Beta vulgaris L. növény, a vetőmagHatósági nyilatkozat kell arról, hogy a Beet curly top vírus
kivételévelnem európai izolátumai egyetlen tünetét sem észlelték a
termőhelyen a legutolsó teljes vegetációs időszak kezdete
óta.
35.2.Ültetésre szánt Beta vulgaris L. növény, a vetőmagA 35.1. pontban meghatározott növényekre alkalmazan-
kivételével, amely olyan országból származik, ahol adó előírások egyidejű fenntartásával, hatósági nyilatkozat
Beet leaf curl virus előfordulkell arról, hogy
a) a Beet leaf curl virus nem fordul elő a termőhelyen, és
b) a Beet leaf curl virus egyetlen tünetét sem észlelték a
termőhelyen vagy annak közvetlen környezetében a leg-
utolsó teljes vegetációs időszak kezdete óta.
36.1.Harmadik országból származó ültetésre szánt nö-A 27.1., 27.2., 28., 29., 31., 32.1. és 32.3. pontjában meg-
vényfajok ahatározott növényekre vonatkozó tilalmak egyidejű fenn-
— hagyma,tartásával hatósági nyilatkozat kell arról, hogy
— hagymagumó,a) olyan, az exportáló ország nemzeti növényvédelmi ha-
— rizóma,tósága által az adott országban létesített területről szárma-
— vetőmag,zik, amely Thrips palmi Karny károsítótól mentes, a nö-
— gumó kivételével.vényegészségügyi intézkedésekről szóló vonatkozó nem-
zetközi szabványoknak megfelelően, és amelyet feltüntet-
tek e rendelet 42. §-ában hivatkozott bizonyítványok „ki-
egészítő nyilatkozat" rovatában, vagy
b) olyan, az exportáló ország nemzeti növényvédelmi ha-
tósága által az adott országban létesített termőhelyről szár-
mazik, amely Thrips palmi Karny károsítótól mentes, a
növényegészségügyi intézkedésekről szóló vonatkozó
nemzetközi szabványoknak megfelelően, és amelyet fel-
tüntettek e rendelet 42. §-ában hivatkozott bizonyítványok
„kiegészítő nyilatkozat" rovatában, és kijelentették, hogy
az exportot megelőző legutolsó három hónapon keresztül
havonta elvégzett hatósági ellenőrzések alapján mentes
Thrips palmi Karny károsítótól, vagy
c) közvetlenül az export előtt megfelelő kezelési eljárás-
nak vetették alá a Thrips palmi Karny károsítok ellen való
mentesség biztosítására, és hatóságilag megvizsgálták,
melynek eredményéként mentesnek találták Thrips palmi
Karny károsítóktól. A kezelés részleteit fel kell tüntetni e
rendelet 42. §-ában hivatkozott bizonyítványokon.
36.2.Harmadik országokból származó, Orchidaceae csa-Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a vágott virág és a
ládba tartozó vágott virág, valamint Momordica L.termés:
és Solanum melongena L. termésea) Thrips palmi Karny károsítótól mentes országból szár-
mazik, vagy
b) azt közvetlenül az exportot megelőzően hatóságilag
ellenőrizték, és mentesnek találták Thrips palmi Karny
károsítótól.
37.Az Európán kívüli országból származó, ültetésre szántA 4. számú melléklet A. részének 17. pontjában megha-
Pálmáé növény, a vetőmag kivételéveltározott növényekre alkalmazandó tilalmak egyidejű fenn-
tartásával, hatósági nyilatkozat kell arról, hogy
a) a növény a Palm lethal yellowing mycoplasma és a
Cadang-cadang viroid kórokozóktól mentes területről
származik, és a fertőzés egyetlen tünetét sem észleltek a
termőhelyen vagy annak közvetlen környezetében a leg-
utolsó teljes vegetációs időszak kezdete óta, vagy
b) a Palm lethal yellowing mycoplasma és a Cadang-
Cadang viroid okozta egyetlen tünetet sem észleltek a
növényen a legutolsó teljes vegetációs időszak kezdete óta,
és a fertőzés tünetének gyanúját mutató növényt eltávolí-
tották a termőhelyről és megfelelő kezelésben részesítet-
ték a Myndus crudus Van Duzee károsító ellen,
c) a szövettenyészetben lévő növény esetében, a növény az
a) és a b) pont előírásainak megfelelő növényről szárma-
zik.
38.1.Az Európán kívüli országból származó, ültetésreHatósági nyilatkozat kell arról, hogy
szánt Camellia L. növény, a vetőmag kivételévela) a növény a Ciborinia camelliae Kohn károsítótól men-
tes területről származik, vagy
b) a Ciborinia camelliae Kohn egyetlen tünetét sem ész-
lelték a termőhely virágzó növényein a legutolsó teljes
vegetációs időszak kezdete óta.
38.2.Az Amerikai Egyesült Államokból vagy BrazíliábólHatósági nyilatkozat kell arról, hogy az Aculops fuchsiae
származó, telepítésre szánt Fuchsia L. növény, a ve-Keifer egyetlen tünetét sem észlelték a termőhelyen, és
tőmag kivételévelközvetlenül az export előtt a növényt megvizsgálták, mely-
nek során az Aculops fuchsiae Keifer károsítótól mentes-
nek találták.
39.Az európai és a Földközi-tenger melléki országokonA 4. számú melléklet A. részének 1., 2., 3., 9., 13., 15., 16.,
kívüli országból származó, ültetésre szánt fa és cserje,17. és 18. pontjában, B. részének 1. pontjában, valamint
a vetőmag és a szövettenyészetben lévő növény kivéte-a 8.1., 8.2., 9, 10., 11.1., 11.2., 12., 13.1., 13.2., 14., 15., 17.,
lével18., 19.1., 19.2., 20., 22.1., 22.2., 23.1., 23.2., 24., 25.5., 25.6.,
26., 27.1., 27.2., 28., 29., 32.1., 32.2., 33., 34., 36.1., 36.2., 37.,
38.1. és 38.2. pontban meghatározott növényekre alkal-
mazandó előírások egyidejű fenntartásával, hatósági nyi-
latkozat kell arról, hogy a növény
a) mentes növényi hulladéktól, virágtól és terméstől,
b) termesztése faiskolában történt,
c) a megfelelő időközönkénti és az export előtti ellenőr-
zéseket elvégezték és azt a zárlati baktériumok, vírusok és
vírusszerű kórokozók tüneteitől mentesnek találták, és
d) mentesnek bizonyult a zárlati fonalférgek, rovarok,
atkák és gombák okozta tünetektől, vagy megfelelő keze-
léssel elpusztították ezeket a károsítókat.
40.Az európai és Földközi-tenger melléki országokonA 4. számú melléklet A. részének 2., 3., 9., 15., 16., 17., 18.
kívüli országból származó, ültetésre szánt lombhullatópontjában, B. részének 1. pontjában, valamint a 11.1.,
fa és cserje, a vetőmag és a szövettenyészetben lévő11.2., 11.3., 12., 13.1, 13.2., 14., 15., 17., 18., 19.1., 19.2., 20.,
növény kivételével22.1., 22.2., 23.1., 23.2., 24., 33., 36.1., 38.1., 38.2., 39. és
45.1. pontjában meghatározott növényekre alkalmazandó
előírások egyidejű fenntartásával, ahol alkalmazható, ha-
tósági nyilatkozat kell arról, hogy a növény nyugalmi álla-
potban van és levéltől mentes.
41.Az európai és a Földközi-tenger melléki országokonA 4. számú melléklet A. részének 11., 13. pontjában, va-
kívüli országból származó, ültetésre szánt egynyárilamint a 25.5., 25.6., 32.1., 32.2., 33., 34., 35.1. és 35.2.
vagy kétéves növények, a pázsitfűfélék (Gramineae)pontban meghatározott növényekre alkalmazandó elő-
családjába tartozó fajok és a vetőmag kivételévelírások egyidejű fenntartásával, hatósági nyilatkozat kell
arról, hogy a növényt
a) faiskolában termesztették,
b) mentes növényi hulladéktól, virágtól és terméstől,
c) megfelelő időközönként és az export előtt megvizsgál-
ták, valamint
— mentesnek találták zárlati baktériumok, vírusok és ví-
russzerű kórokozók tüneteitől, és
— mentesnek bizonyult a zárlati fonálférgek, rovarok, at-
kák és gombák tüneteitől, vagy megfelelő kezelést végeztek
e károsítok elpusztítására.
42.Ültetésre szánt, az európai és a mediterrán országo-A 33. és 34. pontban meghatározott növényekre alkal-
kon kívüli országból származó, a pázsitfűfélék (Gra-mazandó előírások egyidejű fenntartásával, hatósági nyi-
mineae) család Bambusoideae és Panicoideae alcsa-latkozat kell arról, hogy a növényt
ládjába, valamint a Buchloe, Bouteloua Lag., Cala-a) faiskolában termesztették,
magrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hako-b) mentesnek találták a növényi hulladéktól, virágtól és
nechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L.,terméstől,
Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. és Uniola L.c) megfelelő időközönként és az export előtt megvizsgál-
nemzetségekbe tartozó évelő díszfű növények, a vető-ták, valamint
mag kivételével— mentesnek találták zárlati baktériumok, vírusok és ví-
russzerű kórokozók tüneteitől és
— mentesnek találták zárlati fonálférgek, rovarok, atkák
és gombák tüneteitől vagy megfelelő kezelést végeztek
e károsítok elpusztítására.
43.Az Európán kívüli országokból származó, természe-A 4. számú melléklet A. részének 1., 2., 3., 9., 13.,15., 16.,
tesen vagy mesterségesen törpített, ültetésre szánt nö-17. és 18. pontjában, B. részének 1. pontjában, valamint
vény, a vetőmag kivételévela 8.1, 9., 10., 11.1., 11.2., 12., 13.1, 13.2., 14., 15., 17., 18.,
19.1., 19.2., 20., 22.1., 22.2., 23.1., 23.2., 24., 25.5., 25.6., 26.,
27.1., 27.2., 28., 32.1., 32.2., 33., 34., 36.1., 36.2., 37., 38.1.,
38.2., 39. 40. pontjában meghatározott növényekre alkal-
mazandó előírások egyidejű fenntartásával, ha alkalmaz-
ható, hatósági nyilatkozat kell arról, hogy
a) a, növényt, beleértve a természetes környezetből köz-
vetlenül gyűjtöttet is, a feladást megelőző legalább két éven
át hatóságilag engedélyezett és ellenőrzött faiskolában ter-
mesztették és tartották,
b) az a) pontban meghatározott faiskolai növénynek az
alábbi követelményeknek kell megfelelnie:
ba) az a) pontban meghatározott időszak alatt
— a növényeket legalább 50 cm-rel a talajfelszín felett
lévő polcon, cserépedényben ültetve helyezték el,
— megfelelő kezeléssel biztosították az Európán kívüli
rozsdakórokozóktól való mentességet, és a hatóanyagot, a
koncentrációt és e kezelések idejét a növényegészségügyi
bizonyítvány „fertőtlenítés és/vagy fertőtlenítő kezelés"
rovatában feltüntették,
— a növényt évente legalább hat alkalommal, megfelelő
időközönként hatósági ellenőrzésben részesítették zárlati
károsító előfordulására; az ellenőrzést — amelyet el kell
végezni az a) pontban hivatkozott faiskolák közvetlen
szomszédságában lévő növényeken is — a tábla vagy a
faiskola valamennyi sorában, valamint a növény termesz-
tőközeg felett lévő valamennyi részének vizuális vizsgála-
tával kell elvégezni, nemzetségenként egy szúrópróbasze-
rűen vett minta felhasználásával úgy, hogy ha e nemzetség-
ben maximum 3000 növény található, akkor 300 növényt,
ennél több növény esetében pedig a növények 10%-át kell
megvizsgálni,
— az ellenőrzések során a növényeket mentesnek találták
zárlati károsítóktól, a fertőzött növényt eltávolították, a
fennmaradó növényeket, ahol szükséges, hatékony keze-
lésnek vetették alá és megfelelő ideig tárolták; a tárolás
alatt a növényt meg kell vizsgálni a fentiekben meghatáro-
zott károsítóktól való mentesség biztosítására,
— a növényeket még nem használt mesterséges termesztő
közegben, vagy olyan természetes termesztő közegben ne-
velték, amelyet gázosítottak vagy megfelelő hőkezelésnek
vetettek alá zárlati károsítótól való mentesség biztosításá-
ra,
— a növényeket olyan körülmények között tartották,
.amely biztosítja, hogy a termesztő közeg károsítótól men-
tes maradt, és a feladást megelőző két héten át
= a növényt lerázták, és tiszta vízzel lemosták az eredeti
termesztő közeget úgy, hogy csak a csupasz gyökérzet ma-
radt, vagy
= a növényről lerázták, és tiszta vízzel lemosták az eredeti
termesztő közeget, és olyan termesztő közegbe ültették át,
amely a ba) pont ötödik francia bekezdésében meghatáro-
zott előírásoknak megfelel, vagy
— megfelelő kezelésben részesítették, hogy a termesztő
közeget mentesítsék az Európán kívüli zárlati károsítók-
tól; e kezelések hatóanyagát, koncentrációját és idejét a
növényegészségügyi bizonyítvány „fertőtlenítés és/vagy
fertőtlenítő kezelés" rovatában fel kell tüntetni, és
bb) zárt tárolóeszközbe csomagolták, amelyet hatóságilag lepecsételtek és feltüntették az engedélyezett faiskola regisztrációs számát; ezt a számot, a szállítmány beazonosíthatósága miatt, fel kell tüntetni a növényegészségügyi bizonyítvány „fertőtlenítés és/vagy fertőtlenítő kezelés" rovatában.
44.Az európai és a mediterrán országokon kívüli harmadik országokból származó, ültetésre szánt a Ca-ryophyllaceae (Dianthus L. kivételével), Compositae (Dendranthema DC. Des Moul. kivételével), Crucife-rae, Leguminosae és a Rosaceae (Fragaria L. kivételével) családhoz tartozó, lágyszárú évelő növény, a vetőmag kivételévelA 32.1., 32.2., 32.3., 33. és 34. pontban meghatározott növényekre alkalmazandó előírások egyidejű fenntartásával, hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a növényt a) faiskolákban termesztették, b) mentesek növényi hulladéktól, virágtól és terméstől, c) megfelelő időközönként, valamint az export előtt megvizsgálták, valamint — zárlati baktériumok, vírusok és vírusszerű kórokozók tüneteitől mentesnek találták, és — a zárlati fonálférgek, rovarok, atkák és gombák tüneteitől mentesnek találták, vagy megfelelő kezelést végeztek e károsítok elpusztítására.
45.1.A nem európai országokból származó ültetésre szánt lágyszárú növényfajok, valamint Ficus L. és Hibiscus L. növények, a hagyma, a hagymagumó, a rizóma, a vetőmag és a gumó kivételévelA 27.1., 27.2., 28., 29., 32.1, 32.3. és 36.1. pontban meghatározott növényekre alkalmazandó előírások egyidejű fenntartásával hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a növények: a) olyan, az exportáló ország nemzeti növényvédelmi hatósága által az adott országban létesített területről származik, amely Bemisia tabaci Genn. nem európai populációitól mentes a vonatkozó növényegészségügyi intézkedésekről szóló nemzetközi szabványoknak megfelelően, és amelyet feltüntettek e rendelet 42. §-ában hivatkozott bizonyítványok „kiegészítő nyilatkozat" rovatában, vagy b) olyan, az exportáló ország nemzeti növényvédelmi hatósága által az adott országban létesített termőhelyről származik, amely Bemisia tabaci Genn. károsítótól mentes a vonatkozó növényegészségügyi intézkedésekről szóló nemzetközi szabványoknak megfelelően, és amelyet feltüntettek e rendelet 42. §-ában hivatkozott bizonyítványok „kiegészítő nyilatkozat" rovatában, és kijelentették, hogy az exportot megelőző legutolsó kilenc héten keresztül háromhetente egyszer elvégzett hatósági ellenőrzések alapján mentes Bemisia tabaci Genn. nem európai populációitól, vagy c) amennyiben a Bemisia tabaci Genn. nem európai populációi előfordulnak a termőhelyen, ahol a növényeket tartják vagy nevelik, azokat alávetették megfelelő kezelési eljárásnak a Bemisia tabaci Genn. nem európai populációitól való mentesség biztosítására, és ezt követően ez a termőhely mentes Bemisia tabaci Genn. nem európai populációitól a károsító kiirtására történő megfelelő eljárások következetes végrehajtásának köszönhetően, mind az export előtt kilenc héten át hetente végrehajtott hatósági ellenőrzések, mind pedig az ebben az időszakban végzett monitoring eljárások alapján. A kezelés részleteit fel kell tüntetni e rendelet 42. §-ában hivatkozott bizonyítványokon.
45.2.A nem európai országokból származó Aster spp., Eryngium L., Gypsophila L., Hypericum L., Lisiant-hus L., Rosa L., Solidago L., Trachelíum L. vágott virágok és Ocimum leveles zöldségekHatósági nyilatkozat kell arról, hogy a vágott virágok és a leveles zöldségek: a) a Bemisia tabaci Genn. nem európai populációitól mentes országból származnak, vagy b) közvetlenül az export előtt hatóságilag ellenőrizték és mentesnek találták Bemisia tabaci Genn. nem európai populációitól.
45.3.Ültetésre szánt Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. növény, a vetőmag kivételével, amely olyan országokból származik, ahol a Tomato yellow leaf curl virus előfordulA 4. számú melléklet A. részének 15. és a 25.5., 25.6. és 25.7. pontjában meghatározott növényekre alkalmazandó előírások egyidejű fenntartásával:
a) Ahol a Bemisia tabaci Genn. nem fordul előHatósági nyilatkozat kell arról, hogy a növényen nem figyelték meg a Tomato yellow leaf curl vírus tüneteit.
b) Ahol a Bemisia tabaci Genn. előfordulHatósági nyilatkozat kell arról, hogy a ) a növényen nem figyelték meg a Tomato yellow leaf curl vírus tüneteit, és aa) a növény olyan területről származik, amely mentes a Bemisia tabaci Genn. károsítótól, vagy ab) a termőhelyet mentesnek találták Bemisia tabaci Genn. károsítótól az export feladást megelőző három hónap során legalább havonta elvégzett hatósági ellenőr-zések alapján, vagy b) a termőhelyen nem észlelték a Tomato yellow leaf curl vírus tüneteit, és a termőhelyen megfelelő kezelést és ellenőrzést végeztek a Bemisia tabaci Genn. Károsítótól való mentesség biztosítására.
46.Az olyan országból származó, ültetésre szánt növény, a vetőmag, a hagymagumó, a hagyma, és a rizóma kivételével, ahol az alább meghatározott károsítok előfordulnak: — Bean golden mosaic virus — Cowpea mild mottle virus — Lettuce infectious yellows virus — Pepper mild tigré virus — Squash leaf curl virus — a Bemisia tabaci Genn. által átvitt más vírusokA 4. számú melléklet A. részének 13. pontjában, valamint a 25.5., 25.6., 32.1., 32.2., 32.3., 35.1., 35.2., 44., 45.2, és 45.3. pontban meghatározott növényekre alkalmazandó előírások egyidejű fenntartásával
a) Ahol a Bemisia tabaci Genn. nem európai populációi vagy a meghatározott károsítok más vektorai nem fordulnak előHatósági nyilatkozat kell arról, hogy a felsorolt károsítok egyetlen tünetét sem észlelték a növényen a teljes vegetációs időszak alatt.
b) Ahol a Bemisia tabaci Genn. nem európai populációi vagy a meghatározott károsítok más vektorai előfordulnakHatósági nyilatkozat kell arról, hogy a felsorolt károsítok egyetlen tünetét sem észlelték meghatározott időszak során a növényen és a) a növény a Bemisia tabaci Genn. kártevőtől és a felsorolt károsítok más vektorától mentes területekről származik, vagy b) a termőhely mentes a Bemisia tabaci Genn. kártevőtől és a felsorolt károsítok más vektoraitól a megfelelő időközönként elvégzett hatósági szemle alapján, vagy c) a növényeket a Bemisia tabaci Genn. károsítótól való mentesítés érdekében megfelelő kezelésnek vetették alá.
47.Helianthus annuus L. vetőmagHatósági nyilatkozat kell arról, hogy a) a vetőmag a Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. és de Toni kórokozótól mentes területekről származik, vagy b) a vetőmagot — a termőhelyen található Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. és de Toni valamennyi rasszával szemben rezisztens fajták vetőmagjának kivételével — a Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. és de Toni ellen megfelelő kezelésnek vetették alá.
48.Lycopersicon lycopersicum L. Karsten ex Farw. VetőmagHatósági nyilatkozat kell arról, hogy a vetőmagot megfelelő savextrakciós módszerrel vagy egy azzal egyenértékű, jóváhagyott módszerrel nyerték, és a) a vetőmag olyan területekről származik, ahol a Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al., a Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye és a Potato spindle tuber viroid nem fordul elő, vagy b) az a) pontban felsorolt károsítok okozta betegségek tüneteit nem észlelték a termőhely növényein a teljes vegetációs időszak alatt, vagy c) a vetőmagtételből vett reprezentatív mintát hatóságilag megvizsgálták legalább az a) pontban felsorolt káro-sítókra, megfelelő módszert alkalmazva, és a vizsgálatok során ezektől a károsítóktól a vetőmagot mentesnek találták.
49.1.Medicago sativa L. vetőmagHatósági nyilatkozat kell arról, hogy a) a Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev egyetlen tünetét sem észlelték a termőhelyen a legutolsó teljes vegetációs időszak kezdete óta, és laboratóriumi vizsgálatokkal sem mutatták ki a Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev előfordulást a reprezentatív mintában, vagy b) az export előtt gázos kezelést végeztek.
49.2.Olyan országból származó Medicago sativa L. vetőmag, ahol a Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. előfordulA 49.1. pontban meghatározott növényre alkalmazandó előírások egyidejű fenntartásával, hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a) a Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. nem fordult elő a gazdaságban vagy közvetlen környezetében az elmúlt 10 évben, b) vagy ba) a növény a Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. kórokozóval szemben erősen rezisztensnek elismert fajtához tartozik, vagy bb) még nem kezdődött el a vetéstől számított negyedik teljes vegetációs időszak, amikor a magot betakarították és ezt megelőzően csak legfeljebb egyszer fogtak magot az állományról, vagy be) a meghatározott inaktív anyagtartalom 0,1 súlyszázaléknál nem nagyobb,
c) a Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al.
egyetlen tünetét sem észlelték a termőhelyen vagy a kör-
nyezetében lévő Medicago sativa L. növényen a legutolsó
teljes vegetációs időszak alatt, vagy — megfelelő eset-
ben — a legutolsó két teljes vegetációs időszak alatt,
d) a növényt olyan területen termesztették, ahol korábban
Medicago sativa L. növényt nem termesztettek a vetést
megelőző legutolsó három év alatt.
50.Oryza sativa L. vetőmagHatósági nyilatkozat kell arról, hogy
a) a vetőmagot hatóságilag megvizsgálták és az Aphelen-
choides besseyi Christie károsítótól mentesnek találták,
vagy
b) a vetőmagot melegvizes kezelésnek vagy más, az Aphe-
lenchoides besseyi Christie elleni megfelelő kezelésnek
vetették alá.
51.Phaseolus L. vetőmagHatósági nyilatkozat kell arról, hogy
a) a vetőmag a Xanthomonas campestris pv. phaseoli
(Smith) Dye. kórokozótól mentes területről származik,
vagy
b) a vetőmagból vett reprezentatív minta vizsgálata alap-
ján a vetőmag Xanthomonas campestris pv. phaseoli
(Smith) Dye. kórokozótól mentes.
52.Zea mays L. vetőmagHatósági nyilatkozat kell arról, hogy
a) a vetőmag az Erwinia stewartii (Smith) Dye kóroko-
zótól mentes területekről származik, vagy
b) a vetőmagból vett reprezentatív minta vizsgálata alap-
ján a vetőmag a Erwinia stewartii (Smith) Dye kórokozótól
mentes.
53.Afganisztánból, Indiából, Irakból, Mexikóból, Nepál-Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a vetőmag olyan terü-
ból, Pakisztánból, Dél-Afrikából és az USA-ból szár-letről származik, ahol a Tilletia indica Mitra nem fordul
mazó Triticum, Secale és X Triticosecale nemzetsé-elő. A származási terület nevét fel kell tüntetni a növény-
gekhez tartozó vetőmag, ahol a Tilletia indica Mitraegészségügyi bizonyítványon.
előfordul
54.Afganisztánból, Indiából, Irakból, Mexikóból, Nepál-Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy
ból, Pakisztánból, Dél-Afrikából és az USA-ból szár-a) a szemtermés olyan területről származik, ahol a
mazó Triticum, Secale és X Triticosecale nemzetsé-Tilletia indica Mitra nem fordul elő; a származási terület
gekhez tartozó szemtermés, ahol a Tilletia indica Mit-nevét fel kell tüntetni a növényegészségügyi bizonyítvá-
ra előfordulnyon, vagy
b) a Tilletia indica Mitra tüneteit nem észlelték az utolsó
teljes vegetációs időszak alatt a termesztés helyén lévő
növényeken, és mind a betakarítást, mind pedig a berakást
megelőzően vett reprezentatív magminták vizsgálata
alapján a megvizsgált tétel mentes Tilletia indica Mitra
kórokozótól, melynek tényét a növényegészségügyi bizo-
nyítvány „a termék neve" rovatában fel kell tüntetni a
következő szöveg beírásával: „A tesztvizsgálatokat elvé-
gezték és mentesnek találták Tilletia indica Mitra kóroko-
zótól."

II. szakasz

Az Európai Unió tagállamaiból származó növények, növényi termékek és egyéb anyagok

Növények, növényi termékek,és egyéb anyagokKülönleges előírások
1.A Castanea Mill. Faanyagaa) Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a faanyag a
Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr-tól ismerten men-
tes területekről származik, vagy
b) a fának kérgezettnek kell lennie.
2.A Platanus L. faanyaga, beleértve a természetes kereka) Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a faanyag a Cera-
felszínét meg nem tartott fáttocystis fimbriata f. sp. platani Walter-től ismerten mentes
területekről származik, vagy
b) a fán vagy annak csomagolásán a jelenlegi kereskedel-
mi szokványnak megfelelően elhelyezett mesterségesen
szárított „kiln-dried", „KD" vagy más nemzetközileg elfo-
gadott jelzés révén kell bizonyítani, hogy a fa a száraz-
anyag-tartalom százalékában kifejezve 20%-nál alacso-
nyabb nedvességtartalomig történő mesterséges szárításon
esett át, a gyártás idején, amelyet megfelelő idő/hőmérsék-
let programmal értek el.
3.A Castanea Mill. hántolt kérgeHatósági nyilatkozat kell arról, hogy
a) a kéreg a Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr-tól
mentes területekről származik, vagy
b) hogy a szállítmányt gázfertőtlenítésnek vagy más, a
Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr ellen hatásos meg-
felelő kezelésnek vetették alá.
4.A Pinus L. növényfajok ültetésre szánt növényei, aHatósági nyilatkozat kell arról, hogy a termelés helyén vagy
vetőmag kivételévelannak közvetlen közelében a legutóbbi teljes vegetációs
időszak kezdete óta nem észlelték a Scrirrhia pini Funk és
Parker okozta tüneteket.
5.Az Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L.,A 4. pontban felsorolt növényekre vonatkozó rendelke-
Pseudotsuga Carr. és Tsuga Carr. növényfajok ültetés-zések sérelme nélkül, ahol az alkalmazható, hatósági nyi-
re szánt növényei, a vetőmag kivételévellatkozat arról, hogy a termőhelyen vagy annak közvetlen
közelében a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta
nem észlelték a Melampsora medusae Thümen okozta
tüneteket.
6.A Populus L. növényfajok ültetésre szánt növényei, aHatósági nyilatkozat kell arról, hogy a termőhelyen vagy
vetőmag kivételévelannak közvetlen közelében a legutóbbi teljes vegetációs
időszak kezdete óta nem észlelték a Melampsora medusae
Thümen okozta tüneteket.
7.A Castanea Mill. és Quercus L. növényfajok ültetésreHatósági nyilatkozat kell arról, hogy
szánt növényei, a vetőmag kivételévela) a növények a Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr-
tól mentes területekről származnak, vagy
b) a termőhelyen vagy annak közvetlen közelében a leg-
utóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta nem észlelték
a Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr okozta tünete-
ket.
8.A Platanus L. növényfajok ültetésre szánt növényei, aHatósági nyilatkozat kell arról, hogy
vetőmag kivételévela) a növények a Ceratocystis fimbriata f. sp. platani
Walter-től mentes területről származnak, vagy
b) a termőhelyen vagy annak közvetlen közelében a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta nem észlelték a Ceratocystis fimbriata f. sp. platani Walter okozta tüneteket.
9.A Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mes-pilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. — Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. kivételével — és Stranvaesia Lindl. növényfajok ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételévelHatósági nyilatkozat kell arról, hogy a) a növények Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.-tól mentesnek elismert zónákból származnak, vagy b) a termőhelyen és annak közvetlen közelében az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. okozta tüneteket mutató növényeket kigyomlálták.
10.Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növényfajok és hibridjeik növényei, a termés és a vetőmag kivételévelHatósági nyilatkozat kell arról, hogy a) a növények a Spiroplasma citri Saglio etal.-tól, a Pho-ma tracheiphila (Petri), Kanchaveli és Gikashvili-től, a Citrus vein enation faszöveti dudorosságtól és a Citrus tristeza vírustól (európai törzsek) mentes területekről származnak, vagy b) a növények egy olyan minősítési rendszerből származnak, amely megköveteli, hogy ezek közvetlen leszármazási kapcsolatban álljanak olyan növényekkel, amelyeket megfelelő körülmények között tartottak fenn, és legalább a Citrus tristeza vírusra (európai törzsek) és a Citrus vein enation woody gall kórokozóra megfelelő indikátorok vagy más azokkal egyenértékű és jóváhagyott módszerek alkalmazásával hatóságilag, egyedileg megvizsgáltak, és folyamatosan működő izolátorban vagy izolátorházban neveltek, amelyekben nem észlelték a Spiroplasma citri Saglio et al., a Phoma tracheiphila (Pandri) Kanchaveli és Gikashvili, a Citrus tristeza vírus (európai törzsek) és a Citrus vein enation woody gall okozta tüneteket, vagy
c)
— a növények olyan minősítési rendszerből származnak, amely megköveteli, hogy közvetlen leszármazási kapcsolatban álljanak olyan növényekkel, amelyeket megfelelő körülmények között tartottak fenn, és legalább a Citrus vein enation woody gall kórokozóra és á Citrus tristeza vírusra (európai törzsek) megfelelő indikátorok vagy más azokkal egyenértékű és jóváhagyott módszerek alkalmazásával hatóságilag, egyedileg megvizsgáltak, és azokat e vizsgálatokban Citrus tristeza vírustól (európai törzsek) mentesnek találták, és az e bekezdésben említett módszerek szerint elvégzett egyedi hatósági vizsgálatok során legalább a Citrus tristeza vírustól (európai törzsek) mentesnek minősítettek, és — a növényeket megszemlélték és azokon a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta nem észlelték a Spiroplasma citri Saglio et al., a Phoma tracheiphila (Pandri) Kanchaveli et Gikashvili és a Citrus vein enation woody gall és a Citrus tristeza vírus okozta tüneteket.
11.Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. és Stre-litziaceae fajok növényei, gyökeresen vagy hozzátapadt, illetve hozzá tartozó termesztő közeggelHatósági nyilatkozat kell arról, hogy a) a termőhelyen a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta nem észleltek Radopholus similis (Cobb) Thorne-nal való fertőzöttséget, vagy
b) a talajt és a gyanús növényekről származó gyökereket a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta hatósági nematológiai vizsgálatnak vetették alá legalább a Rado-pholus similis (Cobb) Thorne kimutatására, és azokat e vizsgálatokkal mentesnek találták e károsítótől.
12.A Fragaria L., Prunus L. és Rubus L. fajok ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételévelHatósági nyilatkozat kell arról, hogy a) a növények a kérdéses károsítóktól mentes területekről származnak, vagy b) termőhelyen a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta nem észlelték a kérdéses károsítok okozta betegségek tüneteit. A következő károsítok tartoznak ide: — Fragaria L. fajokon: = Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae = Arabis mosaic vírus = Raspberry ringspot vírus = Strawberry crinkle vírus = Strawberry latent ringspot virus = Strawberry mild yellow edge virus = Tomato black ring virus = Xanthomonas fragariae Kennedy és King — Prunus L. fajokon: = Apricot chlorotic leafroll mycoplasm = Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye — Prunus persica (L.) Batsch-on: = Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al., — Rubus L. fajokon: = Arabis mosaic vírus = Málna gyűrűsfoltosság vírus = Földieper látens gyűrűsfoltosság vírus = Paradicsom fekete gyűrűs vírus.
13.A Cydonia Mill. és Pyrus L. növényfajok ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételévelA 9. pontban felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a) a növények a Pear decline mikoplazmától mentes területekről származnak, vagy b) a legutóbbi három teljes vegetációs időszak során a termelés helyén vagy annak közvetlen közelében a Pear decline mycoplasma-val való fertőzöttségre gyanús tüneteket mutató növényeket az adott helyről eltávolították.
14.A Fragaria L. növényfajok ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételévelA 12. pontban felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a) a növények az Aphelenchoides besseyi Christie-től mentes területekről származnak, vagy b) a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta nem észlelték az Aphelenchoides besseyi Christie okozta tüneteket a növényeken a termesztés helyén, vagy c) szövettenyészetben levő növények esetében, a növények olyan növényektől származnak, amelyek megfelelnek a b) pontnak, vagy amelyeket megfelelő nematológiai módszerek alkalmazásával hatóságilag megvizsgáltak és mentesnek találtak Aphelenchoides besseyi Christie-től.
15.A Malus Mill. növényfajok ültetésre szánt növényei, aA 9. pontban felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezé-
vetőmag kivételévelsek sérelme nélkül, hatósági nyilatkozat kell arról, hogy
a) a növények az Apple proliferation mycoplasma-tól
mentes területekről származnak, vagy
ba) a növényeket, a magról termesztettek kivételével,
— hivatalosan minősítették egy olyan minősítési rend-
szerben, amely megköveteli, hogy közvetlen leszármazási
kapcsolatban álljanak egy megfelelő körülmények között
fenntartott növényanyaggal, amelyet legalább az alma sarj-
burjánzás mikoplazmára megfelelő indikátorok vagy más,
azokkal egyenértékű módszerek alkalmazásával hatósági-
lag megvizsgáltak, és e vizsgálatokban a nevezett károsító-
lól mentesnek találtak, vagy
— közvetlen vonalon olyan anyagtól származnak, amelyet
megfelelő körülmények között tartanak fenn, és amelyet a
legutóbbi hat teljes vegetációs időszak során legalább egy
alkalommal megfelelő indikátorok vagy más, azokkal
egyenértékű módszerek alkalmazásával hatóságilag meg-
vizsgáltak legalább az Apple alma sarjburjánzás mikoplaz-
mára, és e vizsgálatokban mentesnek találtak a nevezett
károsítótól,
bb) a legutóbbi három teljes vegetációs időszak kezdete óta
a termőhelyen a növényeken, illetve a termőhely közvetlen
közelében a fogékony növényeken nem észlelték az Apple
proliferation mycoplasm okozta betegségek tüneteit.
16.A Prunus L. nemzetség alábbi fajainak ültetésre szántA 12. pontban felsorolt növényekre vonatkozó rendelke-
növényei, a vetőmag kivételével:zések sérelme nélkül, hivatalos nyilatkozat kell arról, hogy
— Prunus amygdalus Batsch,a) a növények a plum pox virustól mentes területekről
— Prunus armeniaca L.,származnak, vagy
— Prunus blireiana Andre,ba) a növényeket, a magról termesztettek kivételével,
— Prunus brigantina Vili.,— hivatalosan minősítették egy olyan igazolási rendszer-
— Prunus cerasifera Ehrh.,ben, amely megköveteli, hogy azok közvetlen leszármazási
— Prunus cistena Hansen,kapcsolatban álljanak egy megfelelő körülmények között
— Prunus curdica Fenzl és Fritsch.,fenntartott növényanyaggal, amelyet legalább a plum pox
— Prunus domestica ssp. domestica L.,vírusra megfelelő indikátorok vagy más, azokkal egyenér-
— Prunus domestica ssp. insititia (L.) C. K. Schneid,tékű módszerek alkalmazásával hatóságilag megvizsgál-
— Prunus domestica ssp. ilalica (Borkh.) Hegi.,tak, és e vizsgálatokban a nevezett károsítótól mentesnek
— Prunus glandulosa Thunb.,találtak, vagy
— Prunus holosericea Batal.,— közvetlen vonalon olyan anyagtól származnak, amelyet
— Prunus hortulana Bailey,megfelelő körülmények között tartanak fenn, és amelyet a
— Prunus japonica Thunb.,legutóbbi három teljes vegetációs időszak során legalább
— Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne,egy alkalommal megfelelő indikátorok vagy más, azokkal
— Prunus maritima Marsh.,egyenértékű módszerek alkalmazásával hatóságilag meg-
— Prunus mume Sieb. és Zucc.,vizsgáltak legalább a plum pox vírusra, és e vizsgálatokban
— Prunus nigra Ait.,mentesnek találtak a nevezett károsítótól,
— Prunus persica (L.) Batsch,bb) a legutóbbi három teljes vegetációs időszak kezdete
— Prunus salicina L.,óta a termőhelyen a növényeken, illetve a termőhely köz-
— Prunus sibirica L.,vetlen közelében a fogékony növényéken nem észlelték a
— Prunus simonii Carr.,plum pox vírus okozta betegség tüneteit,
— Prunus spinosa L.,bc) a termőhelyen más vírusok vagy vírusszerű kórokozók
— Prunus tomentosa Thunb.,okozta betegség tüneteit mutató növényeket kigyomlálták.
— Prunus triloba Lindl., valamint a plum pox virus
iránt fogékony egyéb Prunus L. fajok
17.Vitis L. fajok növényei, a termés és a vetőmag kivételévelHatósági nyilatkozat kell arról, hogy a termelés helyén a legutóbbi két teljes vegetációs időszak kezdete óta az anya-állományba tartozó növényeken nem észlelték a grapevine flavescence dorée MLO és a Xylophilus ampelinus (Pana-gopoulos) Willems et al. által okozott tüneteket.
18.1.A Solanum tuberosum L. ültetésre szánt gumóiHatósági nyilatkozat kellarról, hogy
a) a Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival elleni védekezéssel kapcsolatos közösségi rendelkezéseket betartották, és
b) a gumók vagy a Clavibacter michiganensis ssp. sepedo-nicus (Spieckermann és Kotthoff) Davis et al.-tól ismerten mentes területről származnak, vagy a Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann és Kotthoff) Davis et al. elleni védekezéssel kapcsolatos közösségi rendelkezéseket betartották, és
c) a gumók a Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens-től és a Globodera paliida (Stone) Behrens-től mentes tábláról származnak, és
da) a gumók vagy olyan területekről származnak, amelyekről ismert, hogy ott a Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith nem fordul elő, vagy
db) azon területek esetében, ahol a Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith ismerten előfordul, a gumók olyan termőhelyről származnak, amelyet mentesnek találtak a Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith-től, vagy amelyet e károsítótól mentesnek tekintenek egy olyan megfelelő eljárás végrehajtása következtében, amelynek célja a Pseudomonas solanacearum (Smith)Smith-től való mentesítés, és
e) a gumók vagy olyan területekről származnak, amelyekről ismert, hogy ott a Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (összes populációja) és a Meloidogyne fallax Karssen nem fordul elő, vagy azon területek esetében, ahol a Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (összes populáció) és a Meloidogyne fallax Karssen ismerten előfordul
— a gumók vagy olyan termőhelyről származnak, amelyet mentesnek találtak a Meloidogyne chitwoodi Golden et al.-tól (összes populáció), és a Meloidogyne fallax Karssen-től a gazdanövények évenkénti felmérése során, amely a gazdanövények megfelelő időpontokban történő megszemléléséből, illetve a termőhelyen termesztett burgonya külső megszemléléséből, valamint a betakarítást követően a felvágott gumók vizsgálatából áll, vagy
— a betakarítást követően a gumókból szúrópróbaszerűen mintát vettek és azt vagy megvizsgálták tünetek jelenlétére egy, a tünetek előidézésére megfelelő módszer alkalmazását követően, vagy laboratóriumi vizsgálatnak vetettek alá, valamint külső és a gumók felvágásával végzett megszemlélésnek vetették alá megfelelő időpontokban, de minden esetben a csomagok vagy tartályok zárásakor, a piaci értékesítést megelőzően, és nem észlelték a Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (összes populációk) és a Meloidogyne fallax Karssen okozta tüneteket.
18.2.A Solanum tuberosum L. ültelésre szánt gumói, az egy vagy több tagállamban a mezőgazdasági növényfajok fajtáinak közös katalógusáról szóló közösségi előírásoknak megfelelően hivatalosan elfogadott fajták gumóinak kivételévelA 18.1. pontban felsorolt gumókra vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a) a gumók előrehaladott szelekciókból származnak, amely nyilatkozatot megfelelő módon fel kell tüntetni a kérdéses gumókat kísérő okmányon,
b) a gumókat a Európai Unión belül állították elő, és
c) a gumókat egyenes leszármazási vonalon olyan anyagból nyerték, amelyet növényegészségügyileg ellenőrzött körülmények között tartottak fenn, és amelyet a Európai Unión belül megfelelő módszerekkel végzett hatósági növényegészségügyi vizsgálatnak vetettek alá, és e vizsgálatokkal károsítóktól mentesnek találták.
18.3.A Solanum L. nemzetség inda- vagy gumóképző fajaihoz vagy azok hibridjeihez tartozó, ültetésre szánt növények, a Solanum tuberosum L. 18.1. vagy 18.2. pontban meghatározott gumói kivételével, és a génbankokban vagy genetikai anyagok gyűjteményeiben tárolt tenyészetfenntartó anyagok kivételévela) A növényeket előzetesen növényegészségügyileg ellenőrzött körülmények között kellett tartani, és azokat a növényegészségügyi vizsgálat során mentesnek kellett találni minden károsítótól,
b) az a) pontban hivatkozott növényegészségügyi vizsgálatot
ba) az érintett tagállam hatósági növényvédelmi szervezetének kell felügyelnie és a nevezett szervezetnek vagy bármely hatóságilag jóváhagyott testület megfelelő tudományos képzettséggel rendelkező személyzetének kell végrehajtania,
bb) egy olyan helyen kell elvégezni, amely megfelelő felszereléssel rendelkezik ahhoz, hogy károsítókkal foglalkozzon és anyagokat, köztük indikátorokat úgy tartson fenn, hogy kiküszöbölje a károsítok terjedésének minden kockázatát,
bc) az anyag minden egységén el kell végezni, —
szemlével, legalább egy vegetációs időszak teljes tartama alatt, rendszeres időközönként, bármilyen károsító által okozott tünetek észlelése céljából, figyelembe véve az anyag típusát és fejlettségi stádiumát a vizsgálati program során,
— megfelelő módszerekkel végzett vizsgálattal:
— minden burgonya-anyag esetében legalább az alábbi károsítókra:
= Andean potato latent virus,
= Arracacha B-virus, oca törzs,
= Potato black ringspot virus,
= Tomato spindle tuber viroid,
= Potato T-virus,
= Andean potato mottle virus,
= a burgonya közönséges A, M, S, V, X és Y vírusai (beleértve az Y°, Yn és Yc virus törzseket), valamint Potato leaf curl virus,
= Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spiecker-mann és Kotthoff) Davis et al.,
= Pscudomonas solanacearum (Smith) Smith;
— a valódi vetőburgonya esetében legalább a fentiekben felsorolt vírusokra és viroidra,
bd) a megszemléléses vizsgálat során észlelt bármely mástünet esetén az ilyen tüneteket okozó károsítok azonosítását célzó megfelelő vizsgálattal,
c) minden anyagot, amely a b) pontban meghatározott vizsgálattal nem bizonyult mentesnek a b) pontban meg-határozott károsítóktól, azonnal meg kell semmisíteni vagy alá kell vetni a károsító(k)tól való mentesítésre alkalmas eljárásoknak,
d) az ilyen anyagot tartó minden szervezet vagy kutatási
intézmény köteles tájékoztatni a Központi Szolgálatot az
általa tartott anyagról.
18.4.A Solanum L. nemzetség sztóló vagy gumóképzőAz ilyen anyagot tartó minden szervezet vagy kutatási in-
fajaihoz vagy azok hibridjeihez tartozó, ültetésretézmény köteles tájékoztatni a Központi Szolgálatot az
szánt, génbankokban vagy genetikai anyagok gyűjte-általa tartott anyagról.
ményeiben tárolt növényei
18.5.A Solanum tuberosum L. gumói, a 18.1., 18.2., 18.3.A csomagoláson vagy — ömlesztve felrakott és szállított
vagy 18.4. pontban említettek kivételévelburgonya esetében — a burgonyát szállító járművön elhe-
lyezett nyilvántartási számmal kell bizonyítani, hogy a bur-
gonyát hatóságilag nyilvántartásba vett termelő állította
elő, vagy az a termelési területen található, hatósági nyil-
vántartásba vett gyűjtő és szállítási központokból szárma-
zik, jelezve, hogy a gumók mentesek a Pseudomonas sola-
nacearum (Smith) Smith-től, és
a) a Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival
elleni védekezéssel kapcsolatos közösségi rendelkezéseket
betartják, és
b) ahol alkalmazható, a Clavibacter michiganensis ssp.
sepedonicus (Spieckermann és Kotthoff) Davis et al. elleni
védekezéssel kapcsolatos jogszabályi előírásokat betart-
ják.
18.6.A Solanaceae családba tartozó, ültetésre szánt növé-A 18.1., 18.2. és 18.3. pontban felsorolt növényekre vo-
nyek, a magvak és a 18.4. vagy 18.5. pontban emlí-natkozó rendelkezések sérelme nélkül, ahol alkalmazható,
tett növények kivételévelhatósági nyilatkozat kell arról, hogy
a) a növények a Potato stolbur mycoplasm-tól mentes
területekről származnak, vagy
b) a termőhelyen a legutóbbi teljes vegetációs időszak
kezdete óta nem észlelték a Potato stolbur mycoplasm
okozta tüneteket.
18.7.A Capsicum annuum L., Lycopersicum lycopersi-A 18.6. pontban felsorolt növényekre vonatkozó rendel-
cum (L.) Karsten ex Farw., Musa L., Nicotiana L. éskezések sérelme nélkül, ahol alkalmazható, hatósági nyi-
Solanum melongena L. növényfajok ültetésre szántlatkozat kell arról, hogy
növényei, a vetőmag kivételévela) a növények a Pseudomonas solanacearum (Smith)
Smith-től mentesnek talált területekről származnak, vagy
b) a termelés helyén a legutóbbi teljes vegetációs időszak
kezdete óta nem észlelték a növényeken a Pseudomonas
solanacearum (Smith) Smith okozta tüneteket.
19.Ültetésre szánt Humulus lupulus L. növények, a vetőmag kivételévelHatósági nyilatkozat kell arról, hogy a termelés helyén a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta nem észlelték a komlón a Verticillium albo-atrum Reinke és Bert-hold és a Verticillium dahliae Klebahn okozta tüneteket.
20.A Dendranthema (DC) Des Moul., Dianthus L. és Pelargonium l'Hérit, ex Ait. növényfajok ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételévelHatósági nyilatkozat kell arról, hogy
a) a termőhelyen a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta nem észlelték a Heliothis armgera Hubner vagy a Spodoptera littoralis (Boisd.) előfordulására utaló jeleket, vagy
b) a növényeket megfelelő kezelésnek vetették alá a nevezett károsítóktól való megvédésük érdekében:
21.1.A Dendranthema (DC) Dcs Moul. Növényfajok ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételévelA 20. pontban felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, hatósági nyilatkozat kell arról, hogy
a) a növények egy olyan anyag nem több mint harmadik generációs leszármazott állományát alkotják, amely anyagot virológiái vizsgálatok során a Chrysanthemum dwarf viroidtől mentesnek találták, vagy közvetlenül olyan anyagból származnak, amelynek egy legalább 10%-os mennyiségű reprezentatív mintáját a virágzás idején lebonyolított hatósági vizsgálattal a Chrysanthemum dwarf vi-roidtól mentesnek találták,
b) a növények vagy dugványok
— olyan telepről származnak, amelyet a feladás előtti három hónap során legalább havonta hatósági vizsgálatnak vetettek alá, és ahol a Puccinia horiana Hennings tüneteinek előfordulását a nevezett időszakban nem észlelték, és amelynek közvetlen közelében a Puccinia horiana Hennings tüneteinek előfordulását nem jelentették az értékesítést megelőző három hónap során, vagy
— a szállítmány megfelelő kezelésen esett át a Puccinia horiana Hennings ellen,
c) gyökértelen dugványok esetében a Didymella ligulicola (Baker, Dimock és Davis) v. Arx okozta tüneteket sem a dugványokon, sem a dugványok eredetéül szolgáló növényeken nem észleltek, illetve — gyökeres dugványok esetében — a Didymella ligulicola (Baker, Dimock és Davis) v. Arx okozta tüneteket sem a dugványokon, sem a gyöke-reztető ágyon nem észleltek.
21.2.A Dianthus L. növényfajok ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételévelA 20. pontban felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a) a növények egyenes ágon olyan anyanövényektől származnak, amelyeket az előző két évben legalább egy alkalommal elvégzett hatóságilag jóváhagyott vizsgálatok során mentesnek találtak az Erwinia chrysanthemi pv. dian-thicola (Hellmers) Dickey-től, a Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr és Burkho'lder-től, valamint a Phialo-phora cinerescens (Wollenw.) Van Beyma-tól, és
b) a fenti károsítok okozta tüneteket nem észleltek a növényeken.
22.Tulipa L. és Narcissus L. fajok hagymái, azok kivéte-Hatósági nyilatkozattal kell igazolni, hogy a legutóbbi tel-
lével, amelyek esetében a csomagoláson feltüntetvejes vegetációs időszak kezdete óta a Ditylenchus dipsaci
vagy más módon bizonyítani kell, hogy azokat nem a(Kühn) Filipjev okozta tüneteket nem észleltek a növénye-
kereskedelmi célú vágottvirág-előállítással foglalkozóken.
végfelhasználóknak történő értékesítésre szánják
23.Ültetésre szánt lágyszárú növényfajok a hagyma, hagy-A 20., 21.1. vagy 21.2. pontban felsorolt növényekre vo-
magumó, a Gramineae családba tartozó növények, anatkozó rendelkezések sérelme nélkül hatósági nyilatko-
rizóma, a vetőmag és a gumó kivételévelzat kell arról, hogy
a) a növények Liriomyza huidobrensis (Blanchard) és Li-
riomyza trifolii (Burgess) károsítóktól mentes területről
származnak, vagy
b) a Liriomyza huidobrensis (Blanchard) és a Liriomyza
trifolii (Burgess) egyetlen tünetét sem észlelték a termő-
helyen a legutolsó három hónapon keresztül havonta el-
végzett hatósági vizsgálatok alapján, vagy
c) a növényeket közvetlenül az értékesítés előtt megvizs-
gálták, és a Liriomyza huidobrensis (Blanchard), illetve a
Liriomyza trifolii (Burgess) károsítok tüneteitől mentes-
nek találták, valamint azokat a vonatkozó károsítok ellen
való mentesség biztosítására megfelelő kezelésben részesí-
tették.
24.Ültetett vagy ültetésre szánt, szabadban termesztettBizonyíték kell arra vonatkozóan, hogy a termesztés helye
gyökeres növényekmentes a Clavibacter michiganensis ssp. sependonicus
(Spieckermann és Kotthofí) Davis et al.-tól, a Globodera
paliida (Stone) Behrens-től, Globodera rostochiensis
(Wollenweber) Behrens-től és a Synchytrium endobioti-
cum (Schilbersky) Percival-tól.
25.Ültetésre szánt Beta vulgaris L. növények, vetőmagHatósági nyilatkozat kell arról, hogy
kivételévela) a növények a beet leaf curl virustól mentes területekről
származnak, vagy
b) a termőhelyen a beet leaf curl vírus előfordulása nem
ismert, és a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta
nem észlelték a termőhelyen vagy annak közvetlen közelé-
ben a beet leaf curl vírus okozta tüneteket.
26.A Helianthus annuus L. vetőmagjaiHatósági nyilatkozat kell arról, hogy
a )a vetőmag olyan területekről származik, amelyek men-
tesek a Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. és de Toni-tól,
vagy
b) a vetőmagot — a Plasmopara halstedii (Farlow) Berl.
és de Toni minden rasszára rezisztens fajták vetőmagjának
kivételével — a Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. és de
Toni elleni megfelelő kezelésnek vetették alá.
26.1.Ültetésre szánt Lycopersicon lycopersicum (L.)A 18.6. és 23. pontban felsorolt növényekre vonatkozó
Karsten ex Farw. növények, a vetőmag kivételévelrendelkezések sérelme nélkül, ahol alkalmazható, hatósági
nyilatkozat kell arról, hogy
a) a növények a Tomato yellow leaf curl vírustól mentes
területekről származnak, vagy
b) a növényeken nem észlelték a Tomato yellow leaf curl
vírus okozta tüneteket, és
ba) a növények a Bemisia tabaci Genn.-től mentes terüle-
tekről származnak, vagy
bb) a termelés helyét az exportot megelőző három hónap során legalább havonta elvégzett hatósági vizsgálatok során a Bemisia tabaci Genn.-től mentesnek találták, vagy
c) a termőhelyen nem észlelték a Tomato yellow leaf curl vírus okozta tüneteket, és a termőhelyet a Bemisia tabaci Genn.-től való mentesség biztosítása érdekében megfelelő kezelési és ellenőrzési programnak vetették alá.
27.A Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. vetőmagjaiHatósági nyilatkozat kell arról, hogy a vetőmagokat egy megfelelő savas extrakciós módszerrel vagy egy azzal egyenértékű, jóváhagyott módszerrel nyerték, és
a) a vetőmagok vagy olyan területekről származnak, ahol a Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. vagy a Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye előfordulása nem ismert, vagy
b) a termőhelyen a növények legutóbbi teljes vegetációs időszaka során nem észlelték azokon e károsítok okozta betegségek tüneteit, vagy
c) a vetőmagokat hatósági vizsgálatnak vetették alá legalább a fenti károsítókra, reprezentatív minta és megfelelő módszerek alkalmazásával, és azokat e vizsgálatokban a fenti károsítóktól mentesnek találták.
28.1.A Medicago sativa L. vetőmagjaHatósági nyilatkozat kell arról, hogy
a) a termelés helyén a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta nem észlelték a Ditylenchus dipsaci (Künn) Filipjev okozta tüneteket, és a reprezentatív mintán végzett laboratóriumi vizsgálat nem mutatta ki a Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev jelenlétét, vagy
b) az értékesítést megelőzően gázosítást végeztek.
28.2.A Medicago sativa L. vetőmagjaiA 28.1. pontban felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, hatósági nyilatkozat kell arról, hogy
a) a vetőmag a Clavibacter michiganensis spp. insidiosus Davis et al.-tól mentes területekről származik, vagy
ba) a gazdaságban vagy annak közvetlen közelében a legutóbbi 10 éves időszak kezdete óta nem volt ismeretes a Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. előfordulása, és
— a növényállomány egy, a Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al.-val szemben nagymértékben rezisztens fajtához tartozik, vagy
— a vetőmag betakarításakor a növényállomány még nem kezdte meg a vetéstől számított negyedik teljes vegetációs időszakát, és az adott növényállományról előzőleg nem több mint egy alkalommal takarítottak be vetőmagot, vagy
— az Európai Unióban értékesített vetőmag minősítésére vonatkozó szabályoknak megfelelően meghatározott közömbös anyag mennyisége nem haladja meg a 0,1 súlyszázalékot,
bb) a termőhelyen vagy az annak közelében termesztett bármilyen Medicago sativa L. terményen a legutóbbi teljes vegetációs időszak során vagy — megfelelő esetben — a legutóbbi két vegetációs időszak során nem észlelték a Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. okozta tüneteket,
bc) a növényállományt olyan területen termesztették, ahol a vetést megelőző legutolsó három év során korábbi Medicago sativa L. növényállomány nem volt jelen.
29.A Phaseolus L. vetőmagjaiHatósági nyilatkozat kell arról, hogy
a) a vetőmagok a Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye-tól mentes területekről származnak, vagy
b) a vetőmagok reprezentatív mintáját megvizsgálták és a vizsgálatok mentesnek találták a Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye-tól.
30.1.Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. fajok és azok hibridjeinek terméseA csomagoláson megfelelő módon jelezni kell a származást.

B. RÉSZ

Növények, növényi termékek és egyéb anyagok egyes védett zónákba történő behozatalakor és azokon belüli szállításakor alkalmazandó különleges előírások

Növények, növényi termékek és más anyagokKülönleges előírásokVédett zóna (zónák)
1.Tűlevelűek (Coniferalcs) faanyagaAz A. rész I. szakaszának 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. és 7. pontjában felsorolt, a faanyagokra vonatkozó előírások sé­relme nélkül, ahol alkalmazható:
a) a fának kérgezettnek kell lennie, vagy
b) hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a faanyag a Dendroctonus mi-cans Kugelan-tól ismerten mentes te­rületekről származik, vagy
c) a fán vagy annak csomagolásán a jelenlegi kereskedelmi alkalmazásnak megfelelően elhelyezett „mestersége­sen szárított" („kiln-dried"), „KD," vagy más nemzetközileg elfogadott jelzés révén kell bizonyítani, hogy a fa a szárazanyag-tartalom százalékában kifejezve 20%-nál alacsonyabb ned­vességtartalomig történő mesterséges szárításon esett át a gyártás idején, amelyet megfelelő idő/hőmérséklet programmal értek el.
Görögország, Írország, Egyesült Ki­rályság1
2.Tűlevelűek (Coniferales) faanyagaAz A. rész I. szakas/ának 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. és 7. pontjában, ahol alkal­mazható, valamint az 1. pontban fel­sorolt, a faanyagokra vonatkozó elő­írások sérelme nélkül:
a) a fának kérgezettnek kell lennie, vagy
b) hatósági nyilatkozat arról, hogy a faanyag az Ips duplicatus Sahlbergh-től mentes területekről származik, vagy
c) a fán vagy annak csomagolásán a jelenlegi kereskedelmi alkalmazásnak megfelelően elhelyezett „mestersége­sen kiszárított" („kiln-dried"), „KD," vagy más nemzetközileg elfogadott jelzés révén kell bizonyítani, hogy a fa a szárazanyag-tartalom százalékában kifejezve 20%-nál alacsonyabb ned­vességtartalomig történő mesterséges szárításon esett át a gyártás idején, amelyet megfelelő idő/hőmérséklet programmal értek el.
Görögország, Írország, Egyesült Ki­rályság
3.Tűlevelűek (Coniferales) faanyagaAz A. rész I. szakaszának 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. és 7. pontjában, ahol alkal­mazható, valamint a B. rész 1. és 2. pontjában felsorolt, a faanyagokra vonatkozó előírások sérelme nélkül:
a) a fának kérgezettnek kell lennie, vagy
b) hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a faanyag az Ips typographus Heer-től ismerten mentes területek­ről származik, vagy
c) a fán vagy annak csomagolásán a jelenlegi kereskedelmi alkalmazásnak megfelelően elhelyezett „mestersége­sen szárított" („kiln-dried"), „KD," vagy más nemzetközileg elfogadott jelzés révén kell bizonyítani, hogy a fa a szárazanyag-tartalom százalékában kifejezve 20%-nál alacsonyabb ned­vességtartalomig történő mesterséges szárításon esett át a gyártás idején, amelyet megfelelő idő/hőmérséklet programmal értek el.
Írország, Egyesült Királyság
4.Tűlevelűek (Coniferales) faanyagaAz A. rész I. szakaszának 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. és 7. pontjában, ahol alkal­mazható, valamint az 1., 2. és 3. pont­ban felsorolt faanyagokra vonatkozó előírások sérelme nélkül:Görögország, Franciaország (Korzi­ka), Írország, Egyesült Királyság
a) a fának kérgezettnek kell lennie,
vagy
b) hatósági nyilatkozattal kell igazol-
ni, hogy a faanyag az Ips amitinus
Eichhof-tól mentes területekről szár-
mazik, vagy
c) a fán vagy annak csomagolásán a
jelenlegi kereskedelmi alkalmazásnak
megfelelően elhelyezett „mestersége-
sen szárított" („kiln-dried"), „KD,"
vagy más nemzetközileg elfogadott
jelzés révén kell bizonyítani, hogy a fa
a szárazanyag-tartalom százalékában
kifejezve 20%-nál alacsonyabb ned-
vességtartalomig történő mesterséges
szárításon esett át a gyártás idején,
amelyet megfelelő idő/hőmérséklet
programmal értek el.
5.Tűlevelűek (Coniferales) faanyagaAz A. rész I. szakaszának 1.1., 1.2., 1.3.,Görögország, Írország, Egyesült Ki-
1.4., 1.5. és 7. pontjában, ahol alkal-rályság (Észak-Írország, Man-sziget)
mazható, valamint az 1., 2., 3. és
4. pontban felsorolt, a faanyagokra
vonatkozó előírások sérelme nélkül:
a) a fának kérgezettnek kell lennie,
vagy
b) hatósági nyilatkozattal kell igazol-
ni, hogy a faanyag az Ips cembrae
Heer-től mentes területekről szárma-
zik, vagy
c) a fán vagy annak csomagolásán a
jelenlegi kereskedelmi alkalmazásnak
megfelelően elhelyezett „mestersége-
sen szárított" („kiln-dried"), „KD,"
vagy más nemzetközileg elfogadott
jelzés révén kell bizonyítani, hogy a fa
a szárazanyag-tartalom százalékában
kifejezve 20'%-nál alacsonyabb ned-
vességtartalomig történő mesterséges
szárításon esett át a gyártás idején,
amelyet megfelelő idő/hőmérséklet
programmal értek el.
6.Tűlevelűek (Coniferales) faanyagaAz A. rész I. szakaszának 1.1., 1.2., 1.3.,Írország, Egyesült Királyság (Észak-
1.4., 1.5. és 7. pontjában, ahol alkal-írország, Man-sziget)
mazható, valamint az 1., 2., 3., 4. és
5. pontban felsorolt, a faanyagokra
vonatkozó előírások sérelme nélkül:
a) a fának kérgezettnek kell lennie,
vagy
b) hatósági nyilatkozat kell arról,
hogy a faanyag az Ips sexdentatus Bör-
ner-től mentes területekről szárma-
zik, vagy
c) a fán vagy annak csomagolásán a
jelenlegi kereskedelmi alkalmazásnak
megfelelően elhelyezett „mestersége-
sen kiszárított" („kiln-dried"), „KD,"
vagy más nemzetközileg elfogadott
jelzés révén kell bizonyítani, hogy a fa
a szárazanyag-tartalom százalékában
kifejezve 20%-nál alacsonyabb ned-
vességtartalomig történő mesterséges
szárításon esett át a gyártás idején,
amelyet megfelelő idő/hőmérséklet
programmal értek el.
7.Az Abies Mill., Larix Mi 1., PiceaA 4. számú melléklet A. részénekGörögország, Írország, Egyesült Ki-
A. Dietr., Pinus L. és Pseudotsuga1. pontjában, e melléklet A. rész I. sza-rályság1
Carr. növényfajok 3 méternél ma-kaszának 8.1., 8.2., 9. és 10. pontjában,
gasabb növényei, a termés és aII. szakaszának 4. és 5. pontjában fel-
vetőmag kivételévelsorolt, a növényekre vonatkozó ren-
delkezések sérelme nélkül, ahol alkal-
mazható, hatósági nyilatkozat arról,
hogy a termőhely mentes a Dendroc-
tonus micans Kugelan-tól.
8.Az Abies Mill., Larix Mill., PiceaA 4. számú melléklet A. részénekGörögország, Írország, Egyesült Ki-
A. Dietr. és Pinus L. növényfajok1. pontjában, e melléklet A. rész I. sza-rályság
3 méternél magasabb növényei, akaszának 8.1., 8.2., 9. és 10. pontjában,
termés és a vetőmag kivételévelII. szakaszának 4. és 5. pontjában, és
e rész 7. pontjában felsorolt, a növé-
nyekre vonatkozó rendelkezések sé-
relme nélkül, ahol az alkalmazható,
hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a
termőhely mentes az Ips duplicatus
Sahlberg-től.
9.Az Abies Mill., Larix Mill., PiceaA 4. számú melléklet A. részénekÍrország, Egyesült Királyság
A., Dietr., Pinus L. és Pseudotsu-1. pontjában, e melléklet A. rész I. sza-
ga Carr. növényfajok 3 méternélkaszának 8.1., 8.2., 9. és 10. pontjában,
magasabb növényei, a termés és aII. szakaszának 4. és 5. pontjában és
vetőmag kivételévele rész 7. és 8. pontjában felsorolt, a
növényekre vonatkozó rendelkezések
sérelme nélkül, ahol alkalmazható,
hatósági nyilatkozattal kell igazolni,
hogy a termőhely mentes az Ips typog-
raphus Heer-től.
10.Az Abies Mill., Larix Mill., PiceaA 4. számú melléklet A. részénekGörögország, Franciaország (Korzi-
A. Dietr., és Pinus L. növényfajok1. pontjában, e melléklet A. rész I. sza-ka), Írország, Egyesült Királyság
3 méternél magasabb növényei, akaszának 8.1., 8.2., 9. és 10. pontjában,
termés és a vetőmag kivételévelII. szakaszának 4. és 5. pontjában és
e rész 7., 8. és 9. pontjában felsorolt, a
növényekre vonatkozó rendelkezések
sérelme nélkül, ahol alkalmazható,
hatósági nyilatkozattal kell igazolni,
hogy a termőhely mentes az Ips amiti-
nus Eichhof-tól.
11.Az Abies Mill., Larix Mill., PiceaA 4. számú melléklel A. részénekGörögország, Írország, Egyesült Ki-
A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga1. pontjában, e melléklet A. rész I. sza-rályság (Észak-Írország, Man-sziget)
Carr. növényfajok 3 méternél ma-kaszának 8.1., 8.2., 9. és 10. pontjában,
gasabb növényei, a termés és aII. szakaszának 4. és 5. pontjában és
vetőmag kivételévele rész 7., 8., 9. és 10. pontjában felso-
rolt, a növényekre vonatkozó rendel-
kezések sérelme nélkül, ahol alkal-
mazható, hatósági nyilatkozat kell
arról, hogy a termőhely mentes az Ips
cembrae Heer-től.
12.Az Abies Mill., Larix Mill., PiceaA 4. számú melléklet A. részénekÍrország, Egyesült Királyság (Észak-
A. Dietr. és Pinus L. növényfajok1. pontjában, e melléklet A. rész I. sza-írország, Man-sziget)
3 méternél magasabb növényei, akaszának 8.1., 8.2., 9. és 10. pontjában,
termés és a vetőmag kivételévelII. szakaszának 4. és 5. pontjában és
e rész 7 8 9 10. és 11 pontjában
felsorolt, a növényekre vonatkozó
rendelkezések sérelme nélkül, ahol
alkalmazható, hatósági nyilatkozat
kell arról, hogy a termőhely mentes az
Ips sexdentatus Börner-től.
13.
14.1.Tűlevelűek (Coniferales) hán-A 4. számú melléklet A. részénekGörögország, Írország, Egyesült Ki-
tolt kérge4. pontjában felsorolt, a kéregre vo-rályság1
natkozó rendelkezések sérelme nél-
kül, hatósági nyilatkozat kell arról,
hogy a szállítmány:
a) szúbogarak ellen gázosításos vagy
más megfelelő kezeléseken esett át,
vagy
b) a Dendroctonus micans Kugelan-
tól mentes területekről származik.
14.2.Tűlevelűek (Coniferales) hán-A 4. számú melléklet A. részénekGörögország, Franciaország (Korzi-
tolt kérge4. pontjában és e rész 14.1. pontjábanka), Írország, Egyesült Királyság
felsorolt, a kéregre vonatkozó rendel-
kezések sérelme nélkül, hatósági nyi-
latkozat kell arról, hogy a szállítmány:
a) szúbogarak ellen gázosítás vagy
más megfelelő kezeléseken esett át;
vagy
b) az Ips amitinus Eichhof-tól men-
tes területekről származik.
14.3.Tűlevelűek (Coniferales) hán-A 4. számú melléklet A. részénekGörögország, Írország, Egyesült Ki-
tolt kérge4. pontjában és e rész 14.1. és 14.2.rályság (Észak-Írország, Man-sziget)
pontjában felsorolt, a kéregre vonat-
kozó rendelkezések sérelme nélkül,
hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a
szállítmány:
a) szúbogarak ellen gázosítás vagy
más megfelelő kezeléseken esett át,
vagy
b) az Ips cembrae Heer-től mentes
területekről származik.
14.4.Tűlevelűek (Coniferales) hán-A 4. számú melléklet A. részénekGörögország, Írország, Egyesült Ki-
tolt kérge4. pontjában és e rész 14.1., 14.2. ésrályság
14.3. pontjában felsorolt, a kéregre
vonatkozó rendelkezések sérelme nél-
kül, hatósági nyilatkozat kell arról,
hogy a szállítmány:
a) szúbogarak ellen gázosítás vagy
más megfelelő kezeléseken esett át,
vagy
b) az Ips duplicatus Sahlberg-től
mentes területekről származik.
14.5.Tűlevelűek (Coniferales) hán-A 4. számú melléklet A. részénekÍrország, Egyesült Királyság (Észak-
tolt kérge4. pontjában és e rész 14.1., 14.2., 14.3.írország, Man-sziget)
és 14.4. pontjában felsorolt, a kéregre
vonatkozó rendelkezések sérelme nél-
kül, hatósági nyilatkozat kell arról,
hogy a szállítmány:
a) szúbogarak ellen gázosítás vagy
más megfelelő kezeléseken esett át,
vagy
b) az Ips sexdentatus Börner-től
mentes területekről származik.
14.6.Tűlevelűek (Coniferales) hán-A 4. számú melléklet A. részénekÍrország, Egyesült Királyság
tolt kérge4. pontjában és e rész 14.1., 14.2.,
14.3., 14.4. és 14.5. pontjában felso-
rolt, a kéregre vonatkozó rendelkezé-
sek sérelme nélkül, hatósági nyilatko-
zat kell arról, hogy a szállítmány:
a) szúbogarak ellen gázosítás vagy
más megfelelő kezeléseken esett át,
vagy
b) az Ips typographus Heer-től men-
tes területekről származik.
14.7.törölve
14.8.törölve
15.A Larix Mill. növényfajok ültetés-A 4. számú melléklet A. részénekÍrország, Egyesült Királyság (Észak-
e szánt növényei, a vetőmag kivé-1. pontjában, e melléklet A. rész I. sza-írország, Man-sziget és Jersey)
elévelkaszának 8.1., 8.2. és 10. pontjában,
II. szakaszának 5. pontjában és e rész
7., 8., 9., 10., 11., 12. és 13. pontjában
felsorolt, a növényekre vonatkozó
rendelkezések sérelme nélkül, hatósá-
gi nyilatkozat kell arról, hogy a növé-
nyeket faiskolában állították elő, és
hogy a termőhely mentes a Cephalcia
lariciphila (Klug.)-tól.
16.A Pinus L., Picea A. Dietr., LarixA 4. számú melléklet A. részénekÍrország, Egyesült Királyság (Észak-
Mill., Abies Mill. és Pseudotsuga1. pontjában, e melléklet A. rész I. sza-Írország)
Carr. növényfajok ültetésre szántkaszának 8.1., 8.2. és 9. pontjában,
növényei, a vetőmag kivételévelII. szakaszának 4. pontjában és e rész
7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. és 15. pontjá-
ban felsorolt, a növényekre vonatkozó
rendelkezések sérelme nélkül, hatósá-
gi nyilatkozat kell arról, hogy a növé-
nyeket faiskolában állították elő, és a
termőhely mentes a Gremmeniella
abiedina (Lag.) Morelet-től.
17.A Pinus L. növényfajok ültetésreA 4. számú melléklet A. részénekSpanyolország (Ibiza)
szánt növényei, a vetőmag kivéte-1. pontjában, e melléklet A. rész I. sza-
lévelkaszának 8.1., 8.2. és 9. pontjában,
II. szakaszának 4. pontjában és e rész
7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. és 16. pontjá-
ban felsorolt, a növényekre vonatkozó
rendelkezések sérelme nélkül, hatósá-
gi nyilatkozat kell arról, hogy a növé-
nyeket faiskolában állították elő, és a
termőhely és az annak közvetlen köze-
lében fekvő terület mentes a Thaume-
topoea pityocampa (Den. és Schiff.)-
től.
18.A Picea A. Dietr. fajok ültetésreA 4. számú melléklet A. részénekGörögország, Írország, Egyesült Ki-
szánt növényei, a vetőmag kivéte-1. pontjában, e melléklet A. rész I. sza-rályság (Észak-Írország, Man-sziget és
lévelkaszának 8.1., 8.2. és 10. pontjában,Jersey)
II. szakaszának 5. pontjában és e rész
7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. és 16. pontjá-
ban felsorolt, a növényekre vonatkozó
rendelkezések sérelme nélkül, hatósá-
gi nyilatkozat kell arról, hogy a növé-
nyeket faiskolában állították elő, és a
termőhely mentes a Gilpinia hercy-
niae (Hartig)-tól.
19.Eucalyptus l'Herit növényfajokHatósági nyilatkozat kell arról, hogyGörögország, Portugália (Azori-szi-
növényei, a termés és a vetőmaga) a növények talajtól mentesek, ésgetek, Beja terület: valamennyi con-
kivételévelazokat a Gonipterus scutellatus Gyll.celhos, Lastelo Branco terület: con-
elleni kezelésnek vetették alá, vagycelhos de Lastelo Branco, Fundao és
b) a növények a Gonipterus scutella-Penamacor, Idanha-a-Nova, Évora te-
tus Gyll.-től mentes területekről szár-rület a concelhos de Montemor-O-
maznak.Novo kivételével, Mora és Vendas
Novas, Faro terület: valamennyi con-
celhos, Portalegre terület: concelhos
de Arronches, Campo Maior, Elvas,
Frontéira, Monforte és Sousel.)
20.1.A Solanum tuberosum L., ülte­tésre szánt gumóiA 4. számú melléklel A. részének 10. és 11, pontjában, e melléklet A. rész I. szakaszának 25.1., 25.2., 25.3., 25.4., 25.5. és 25.6. pontjában, II. szakaszának 18.1., 18.2., 18.3., 18.4. és 18.6. pontjában felsorolt, a gumók­ra vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, hatósági nyilatkozat arról, hogy a gumókat
a) olyan területen termesztették, ahol a beet necrotic yellow vein virus (BNYVV) nem fordul elő, vagy
b) olyan területen vagy olyan talajból álló termesztő közegben termesztet­ték, amely mentes a BNYVV-től, illet­ve megfelelő módszerekkel hatósági­lag megvizsgálták, és a BNYVV-től mentesnek találták, vagy
c) mosással mentesítették a talajtól.
Dánia, Franciaország (Bretagne), Finnország, Írország, Portugália (Azori-szigetek), Svédország, Egye­sült Királyság (Észak-Írország)
20.2.A Solanum tuberosum L. gu­mói, a 20.1. pontban meghatá­rozottak kivételévela) A szállítmány vagy tétel 1 súlyszá­zaléknál nagyobb mennyiségben föl­det nem tartalmazhat, vagy
b) a gumót ipari feldolgozásra szán­ják hatóságilag jóváhagyott hulladék­kezelő rendszerrel felszerelt helyeken, a BNYVV terjedési veszélyének kikü­szöbölésére.
Dánia, Franciaország (Brittany), Finnország, Írország, Portugália (Azori-szigetek), Svédország, Egye­sült Királyság (Észak-Írország)
20.3.A Solanum tuberosum L. gumóiAz A. rész II. szakaszának 18.1., 18.2. és 18.5. pontjában felsorolt előírások sérelme nélkül, hatósági nyilatkozat kell arról, hogy betartották a Globo-dera paliida (Stone) Behrens-re és a Globodera rostochiensis (Wollenwe-ber) Behrens-re vonatkozó rendelke­zéseket.Finnország
21.Az alábbi növények és a beporzá-A 4. számú melléklet A. részének 9. ésSpanyolország, Franciaország (Korzi-
sukra szolgáló élő pollen: Chae-18. pontjában, B. részének 1. pontjá-ka), Írország, Olaszország (Abruzzi;
nomeles Lindl., Cotoneasterban felsorolt, a növényekre vonatkozóApulia; Basilicata; Calabria; Campa-
Ehrh., Crataegus L., Cydoniatilalmak sérelme nélkül, ahol alkal-nia; Emília-Romagna: Forlí-Cesena
Mill., Eriobotrya Lindl., Malusmazható, hatósági nyilatkozat kell ar-provincia, Parma, Piacenza és Rimini;
Mill, Mespilus L., Pyracantharól, hogyFriuli-Venezia Giulia; Lazio; Ligua-
Roem., Pyrus L., Sorbus L. a Sor-a) a növények az alábbi védett zónák-ria; Lombardy; Marche; Molise; Pied-
bús intermedia (Ehrh.) Pers. ki-ból származnak: Spanyolország, Fran-mont; Sardinia; Sicily; Tuscany; Tren-
vételével, Stranvaesia Lindl. fajokciaország (Korzika), Írország, Olasz-tino-Alto Adige: Bolzano és Trento
növényei, a termés és vetőmag ki-ország (Abruzzi; Apulia; Basilicata;autonóm provinciák; Umbria; Valié
vételévelCalabria; Campania; Emilia-Romag-d'Aosta; Veneto: kivéve a következő
na: Forlí-Cesena provincia, Parma,provinciák — Rovigo the communes
Piacenza és Rimini; Friuli-VeneziaRovigo, Polesella, Villamarzana,
Giulia; Lazio; Liguaria; Lombardy;Fratta Polesine, San Bellino, Badia
Marche; Molise; Piedmont; Sardinia;Polesine, Trecénta, Ceneselli, Pontec-
Sicily; Tuscany; Trentino-Alto Adige:chio Polesine, Arquá Polesine, Costa
Bolzano és Trento autonóm provin-di Rovigo, Occhiobello, Lendinara,
ciák; Umbria; Valié d'Aosta; Veneto:Canda, Ficarolo, Guarda Veneta,
kivéve a következő provinciák — Ro-Frassinelle Polesine, Villanova del
vigo the communes Rovigo, Polesella,Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castel-
Villamarzana, Fratta Polesine, Sanguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano
Bellino, Badia Polesine, Trecénta, Ce-con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lu-
neselli, Pontecchio Polesine, Arquásia, Pincara, stienta, Gaiba, Salára és
Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobel-Padova provincia Castelbaldo, Barbo-
lo, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guar-na, Piacenza d'Adige, Vescovana, S.
da Veneta, Frassinelle Polesine, Villa-Urbano, Boára pisani, Masi települé-
nova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano,sei, valamint Verona provincia Palú,
Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giac-Roverchiara, Legnago (a Transpole-
ciano con Baruchella, Bosaro, Cana-sana nemzeti úttól észak-keletre fekvő
ro, Lusia, Pincara, stienta, Gaiba, Sa-közösségi területrész), Castagnaro,
lára és Padova provincia Castelbaldo,Ronco all'Adige, Villa Bartolomea,
Barbona, Piacenza d' Adige, Vescova-Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, An-
na, S. Urbano, Boára pisani, Masi te-giari), Ausztria (Burgenland, Karint-
lepülései, valamint Verona provinciahia, Alsó-Ausztria, Tirol (Lienz já-
Palú, Roverchiara, Legnago (a Trans-rás), Styria, Vienna), Portugália,
polesana nemzeti úttól észak-keletreFinnország, Egyesült Királyság
fekvő közösségi területrész), Castag-(Észak-Írország, Man-sziget és a Csa-
naro, Ronco all' Adige, Villa Bartolo-torna-szigetek)
mea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza,
Angiari), Ausztria (Burgenland, Ka-
rinthia, Alsó-Ausztria, Tirol (Lienz
járás), Styria, Vienna), Portugália,
Finnország, Egyesült Királyság
(Észak-Írország, Man-sziget és a Csa-
torna-szigetek)
vagy
b) a növényeket olyan földön ter-
mesztették, illetve, ha azokat egy
„pufferzónába" szállították legalább
egy éven át olyan területen tartották
fenn,
ba) amely egy hatóságilag kijelölt, legalább 50 km területű „pufferzóná-ban" található, vagyis egy olyan terü­leten, ahol a gazdanövényekre vonat­kozóan egy hatóságilag engedélyezett és felügyelt ellenőrzési program mű­ködik, amelynek célja, hogy minimá­lisra csökkentse az Envinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. ott termesztett növényekről való tovaterjedésének kockázatát,
bb) amelyet a legutóbbi teljes vegetá­ciós időszak kezdete előtt hatóságilag engedélyeztek növénytermesztési cél­ra az e pontban meghatározott köve­telményeknek megfelelően,
bc) amelyet — a „pufferzóna" más ré­szeihez hasonlóan — a legutóbbi tel­jes vegetációs időszak kezdete óta mentesnek találtak az Erwinia amylo­vora (Burr.) Winsl. et al.-tól:
— a területen, valamint annak leg­alább 250 m-es sugarú körzetében leg­alább kétszer — egyszer július/augusz­tus, egyszer pedig szeptember/október hónapban — elvégzett hatósági vizs­gálatok alkalmával, és
— a terület legalább 1 km-es sugarú körzetében, a júliustól októberig ter­jedő időszakban legalább egyszer, ki­választott megfelelő helyeken — külö­nösen ott, ahol megfelelő indikátor növények vannak jelen — elvégzett hatósági szúrópróbák alkalmával, és
— egy megfelelő laboratóriumi mód­szer szerint végzett hatósági vizsgála­tok alkalmával, amelyeket a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. tüneteit mutató növényekből a földön vagy a „pufferzóna" más ré­szein hatóságilag vett mintákon végeztek, és
bd) amelyről, illetve a „pufferzóna" más részeiről előzetes hatósági vizsgá­lat vagy engedély nélkül nem vittek ki az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. íüneteit mutató gazdanövénye­ket.
22.Allium porrum L., Apium L., Bé­ta L. növények, a 25. pontban meghatározottak kivételével, és az állati takarmánynak szánt Brassica napus L., Brassica rapa L., Daucus L. fajok növényei, az ültetésre szánt növények kivéte­lévelA szállítmány vagy tétel 1 súlyszáza­léknál nagyobb mennyiségben földet nem tartalmazhat, vagy a gumót ipari feldolgozásra szánják hatóságilag jóváhagyott hulladékke­zelő rendszerrel felszerelt helyeken, a BNYVV terjedési veszélyének kikü­szöbölésére.Dánia, Franciaország (Brittany), Finnország, Írország, Portugália (Azori-szigetek), Svédország, Egye­sült Királyság (Észak-Írország)
23.Ültetésre szánt Beta vulgaris L. növények, vetőmag kivételévela) Az A. rész I. szakaszának 35.1. és 35.2. pontjában, II. szakaszának 25. pontjában és e rész 22. pontjában felsorolt, a növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, hatósá­gi nyilatkozat kell arról, hogy a növé­nyeket:Dánia, Franciaország (Bretagne), Finnország, Írország, Portugália (Azori-szigetek), Svédország, Egye­sült Királyság
aa) hatóságilag egyedileg megvizs­gálták és mentesnek találták a beet necrotic yellow vein vírustól (BNYW), vagy ab) a 27.1. és 27.2. pontjában felso­rolt követelményeknek megfelelő ve­tőmagból termesztették, és
— olyan területeken termesztették, amelyekről ismert, hogy ott a BNYW nem fordul elő, vagy
— megfelelő módszerekkel hatósági­lag megvizsgált és a BNYVV-től men­tesnek talált területen vagy termesztő közegekben termesztették, és
— mintavételnek vetették alá, és a mintát megvizsgálták és mentesnek találták a BNYVV-től;
b) az anyagot fenntartó szervezet vagy kutatási intézmény köteles tájé­koztatni az illető tagállam hatósági növényvédelmi szolgálatát az általa tárolt anyagról.
24.1Ültetésre szánt Euphorbia pul-cherrima Willd. gyökeres dug­ványAz A. rész I. szakaszának 45.1. pontjá­ban felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, ahol al­kalmazható, hartósági nyilatkozat kell arról, hogy: a) a gyökeres dugvány olyan terület­ről származik, ahol a Bemisia tabaci Genn. nem európai populációi nem fordulnak elő, vagyÍrország, Portugália (Alentejo, Azori-szigetek, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Riba-tejo e Oeste és Trás-os-Montes), Finnország, Svédország, Egyesült Ki­rályság
b) a termőhelyen a növények legutol­só teljes termelési időszaka alatt há­romhetente végrehajtott hatósági el­lenőrzések alapján a Bemisia tabaci Genn. nem európai populációi egyet­len tünetét sem észlelték a dugványo­kon vagy a dugványról származó növé­nyeken, amelyeket a termőhelyen tar­tanak vagy nevelnek, vagy
c) amennyiben a Bemisia tabaci Genn. nem európai populációi előfor­dulnak a termőhelyen, ahol a dugvá­nyokat és a dugványról származó nö­vényeket tartják vagy nevelik, azokat alávetették megfelelő kezelési eljárás­nak a Bemisia tabaci Genn. nem euró­pai populációitól való mentesség biz­tosítására, és ezt követően ez a termő­hely mentes Bemisia tabaci Oenn. nem európai populációitól, a károsító kiirtására történő megfelelő eljárások következetes végrehajtásának kö­szönhetően, mind a szállítás előtt há­rom héten át hetente végrehajtott ha­tósági ellenőrzések, mind pedig az eb­ben az időszakban végzett monitoring eljárások alapján. A fent meghatáro­zott heti ellenőrzések közül az utolsót közvetlenül a szállítás előtt kell végre­hajtani.
24.2.Ültetésre szánt Euphorbia pul-cherrima Willd. növények, kivé­tel: — a vetőmag, — azon növények, amelyek esetében a csomagolás alapján vagy a virág (vagy fedőlevél) fej­lődése alapján, vagy más alapon bizonyított, hogy azokat nem a hivatásszerű növénytermesztés­sel foglalkozó végfelhasználók­nak történő értékesítésre szán­ják, — a 24.1. pontban meghatáro­zottakAz A. rész I. szakaszának 45.1. pontjá­ban felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, ahol al­kalmazható, hatósági nyilatkozat kell arról, hogy: a) a növény olyan területről szárma­zik, ahol a Bemisia tabaci Genn. nem európai populációi nem fordulnak elő, vagy b) a Bemisia tabaci Genn. nem euró­pai populációi egyetlen tünetét sem észlelték növényeken a termőhelyen a szállítás előtt kilenc héten keresztül három hetente egyszer végrehajtott hatósági ellenőrzések alapján, vagyÍrország, Portugália (Alentejo, Azori-szigetek, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Riba-tejo e Oeste és Trás-os-Montes), Finnország, Svédország, Egyesült Ki­rályság
c) amennyiben a Bemisia tabaci Genn. nem európai populációi előfor­dulnak a termőhelyen, ahol a növé­nyeket tartják vagy nevelik, azokat alávatették megfelelő kezelési eljárás­nak a Bemisia tabaci Genn. nem euró­pai populációitól való mentesség biz­tosítására, és ezt követően ez a termő­hely mentes Bemisia tabaci Genn. nem európai populációitól a károsító kiirtására történő megfelelő eljárások következetes végrehajtásának kö­szönhetően, mind a szállítás előtt há­rom héten át hetente végrehajtott ha­tósági ellenőrzések, mind pedig az eb­ben az időszakban végzett monitoring eljárások alapján. A fent meghatáro­zott heti ellenőrzések közül az utolsót közvetlenül a szállítás előtt kell végre­hajtani, és
d) nyilvánvalóan bizonyítható, hogy a dugványból előállított növények:
da) olyan területről származnak, ahol a Bemisia tabaci Genn. nem eu­rópai populációi nem fordulnak elő, vagy
db) olyan területen termesztették, ahol a Bemisia tabaci Genn. nem eu­rópai populációi egyetlen tünetét sem észlelték, ezeknek a növényeknek a legutolsó teljes termelési időszakában három hetente egyszer elvégzett ható­sági ellenőrzések alapján, vagy
dc) amennyiben a Bemisia tabaci Genn. nem európai populációi előfor­dulnak a termőhelyen, ahol az előállí­tott növényeket tartják vagy nevelik, azokat alávetették megfelelő kezelési eljárásnak a Bemisia tabaci Genn. nem európai populációitól való men­tesség biztosítására, és ezt követően ez a termőhely mentes Bemisia tabaci Genn. nem európai populációitól a károsító kiirtására történő megfelelő eljárások következetes végrehajtásá­nak köszönhetően, mind a szállítás előtt három héten át hetente végrehaj­tott hatósági ellenőrzések, mind pedig az ebben az időszakban végzett moni­toring eljárások alapján. A fent meg­határozott heti ellenőrzések közül az utolsót közvetlenül a szállítás előtt kell végrehajtani.
24.3A Begonia L. növényfajok ülte-Az 5. számú melléklet A. rész I. sza-Írország, Portugália (Alentejo, Azori-
tésre szánt növényei, a vetőmag,kaszának 45.1. pontjában felsorolt nö-szigetek, Beira Interior, Beira Lítoral,
a gumók és a hagymagumók ki-vényekre vonatkozó rendelkezésekEntre Douro e Minho, Madeira, Riba-
vételével, valamint az ültetésresérelme nélkül, ahol alkalmazható,tejo e Oeste és Trás-os-Montes),
szánt Ficus L. és Hibiscus L. nö-hatósági nyilatkozat kell arról, hogy:Finnország, Svédország, Egyesült Ki-
vények a vetőmag és azon növé-a) a növény olyan területről szárma-rályság
nyek kivételével, amelyek eseté-zik, ahol a Bemisia tabaci Genn. nem
ben a csomagolás alapján vagy aeurópai populációi nem fordulnak
virág (vagy fedőlevél) fejlődéseelő, vagy
alapján, vagy más alapon bizo-b) a Bemisia tabaci Genn. nem euró-
nyított, hogy azokat nem a hiva-pai populációi egyetlen tünetét sem
tásszerű növénytermesztésselészlelték növényeken a termőhelyen a
foglalkozó végfelhasználóknakszállítás előtt kilenc héten keresztül
történő értékesítésre szánjákhárom hetente egyszer végrehajtott
hatósági ellenőrzések alapján, vagy
c) amennyiben a Bemisia tabaci
Genn. nem európai populációi előfor-
dulnak a termőhelyen, ahol a növé-
nyeket tartják vagy nevelik, azokat
alávetették megfelelő kezelési eljárás-
nak a Bemisia tabaci Genn. nem euró-
pai populációitól való mentesség biz-
tosítására, és ezt követően ez a termő-
hely mentes Bemisia tabaci Genn.
nem európai populációitól a károsító
kiirtására történő megfelelő eljárások
következetes végrehajtásának kö-
szönhetően, mind a szállítás előtt há-
rom héten át hetente végrehajtott ha-
tósági ellenőrzések, mind pedig az eb-
bén az időszakban végzett monitoring
eljárások alapján. A fent meghatáro-
zott heti ellenőrzések közül az utolsót
közvetlenül a szállítás előtt kell végre-
hajtani
25.Ipari feldolgozásra szánt Beta vul-Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy:Dánia, Franciaország (Brittany),
garis L. növényeka) a növényeket ipari feldolgozásraFinnország, Írország, Portugália
szánják és azokat megfelelő, ellenőrzött(Azori-szigetek), Svédország, Egye-
hulladékkezelő rendszerrel ellátott fel-sült Királyság (Észak-Írország)
dolgozó üzemekbe szállítják, a BNYVV
terjedésének megakadályozása céljá-
ból, és azokat oly módon szállítják,
amely biztosítja, hogy a károsító terje-
désének veszélye nem áll fenn,
b) a növényeket olyan területen ter-
mesztették, ahol a BNYVV nem for-
dul elő.
26.Répáról származó talaj és nemHatósági nyilatkozat kell arról, hogy aDánia, Franciaország (Brittany),
sterilizált hulladéktalajt vagy a hulladékot:Finnország, Írország, Portugália
a) kezelésnek vetették alá a BNYVV(Azori-szigetek), Svédország, Egye-
okozta fertőzöttségtől való mentesítéssült Királyság (Észak-Írország)
céljából, vagy
b) hatóságilag jóváhagyott módon szállítanak megsemmisítésre, vagy
c) olyan Beta vulgaris L. növényről származik, amelyet BNYVV kóroko­zótól mentes területen termesztettek.
27.1A Beta vulgaris L. faj vetőmagja és takarmányrépa vetőmagjaAhol alkalmazható, hatósági nyilat­kozat kell arról, hogy
a) az „elit vetőmag" és a „fémzárolt vetőmag" kategóriákba tartozó vető­mag megfelel a külön jogszabályban meghatározott feltételeknek, vagy
b) a „nem véglegesen fémzárolt vető­mag" esetében a vetőmag: — megfelel a külön jogszabályban meghatározott feltételeknek, és — azt a külön jogszabályban megha­tározott feltételeknek megfelelő fel­dolgozásra szánják, és hatóságilag en­gedélyezett, ellenőrzött hulladékke­zelő rendszerrel ellátott feldolgozó üzembe szállítják, a beet necrotic yel-low vein virus (BNYVV) terjedésének megakadályozása céljából,
c) a vetőmagot olyan növényállo­mányról nyerték, amelynek termőhe­lyéről tudott, hogy ott a BNYVV nem fordul elő.
Dánia, Franciaország (Bretagne), Finnország, Írország, Portugália (Azori-szigetek), Svédország, Egye­sült Királyság (Észak-Írország)
27.2.A Beta vulgaris L. zöldségnö­vényként hasznosított vetőmagjaAhol alkalmazható, hatósági nyilat­kozat kell arról, hogy
a) a feldolgozott vetőmag nem tartal­maz 0,5 súlyszázaléknál több inert anyagot; drazsírozott vetőmag eseté­ben e normát a drazsírozás előtt kell teljesíteni, vagy
b) fel nem dolgozott vetőmag eseté­ben a vetőmagot
— hatóságilag olyan módon kell csoma­golni, amely biztosítja, hogy nem áll fenn a BNYW terjedésének veszélye, és
— a vetőmag olyan feldolgozásra szánt, amely megfelel az a) pontban meghatározott feltételeknek, és azt egy hatóságilag engedélyezett, ellenőrzött hulladékkezelő rendszerrel ellátott fel­dolgozó üzembe szállítják, a beet necro­tic yellow vein virus (BNYW) terjedé­sének megakadályozása céljából, vagy
c) a vetőmagot olyan növényállo­mányról nyerték, amelynek termőte­rületéről ismert, hogy ott a BNYVV nem fordul elő.
Dánia, Franciaország (Bretagne), Finnország, Írország, Portugália (Azori-szigetek), Svédország, Egye­sült Királyság (Észak-Írország)
28.A Gossypium spp. vetőmagjaiHatósági nyilatkozat kell arról, hogy
a) a vetőmagot savval pehelytelení-tették, és
b) a termőhelyen a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta nem észlelték a Glomerella gossypii Ed-gerton tüneteit, és egy reprezentatív mintát megvizsgáltak, e vizsgálatok­ban pedig a Glomerella gossypii Ed-gerton-tól mentesnek találtak.
Görögország
28.1.A Gossypium spp. vetőmagjaiHatósági nyilatkozattal kell igazolni, hogy a vetőmagot savas kezelésnek ve­tették alá.Görögország, Spanyolország (Anda­lúzia, Katalónia, Extremadura, Mur-cia, Valencia)
29.A Mangifera spp. vetőmagjaiHatósági nyilatkozat kell arról, hogy a vetőmagok a Sternochetus mangi-ferae Fabricius-tól mentes területek­ről származnak.Spanyolország (Granada és Malaga), Portugália (Alentejo, Algarve és Ma­deira)
30.Használt mezőgazdasági gépeka) A gépet meg kell tisztítani, és azoknak mentesnek kell lenniük talaj-maradványoktól és növényi hulladék­tól, amikor beviszik arra a termőhely­re, ahol a répát termesztik, vagy
b) a gép olyan területről érkezik, ahol a BNYVV nem fordul elő.
Dánia, Franciaország (Bretagne), Finnország, Írország, Portugália (Azori-szigetek), Svédország, Egye­sült Királyság (Észak-Írország)
31.Spanyolországból és Franciaor­szágból (Korzika kivételével) származó Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. fajok és hibridjeik terméseAz A. rész II. szakaszának 30.1. pont­jában hivatkozott termésre vonatkozó előírások sérelme nélkül:
a) a termésnek levelektől és kocsány-tól mentesnek kell lenniük, vagy
b) levelekkel és kocsányokkal rendelke­ző termés esetében hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a termést olyan zárt tar­tályokba csomagolták, amelyeket ható­sági pecsételéssel lezártak és azok az e termés vonatkozásában elismert védett zónán át történő szállítás során is lepe- csetelve maradnak, és megkülönböztető jelzéssel vannak ellátva, amelyei a növé­nyútlevélen is fel kell tüntetni.
Görögország, Franciaország (Korzi­ka), Olaszország, Portugália
1 Skócia, Észak-Írország, Jersey, Anglia: a következő megyék (grófságok), területek és települések: Barnsley, Bath and North East Somerset, Bedfordshire, Bournemouth, Bracknell Forest, Bradford, Bristol, Brighton and Hove, Buckinghamshire, Calderdale, Cambridgeshire, Cornwall, Cumbria, Darlington, Devon, Doncaster, Dorset, Durham, Kelet-Yorkshire járás, Kelet-Sussex, Essex, Gateshead, Nagy-London, Hampshire, Hartlepool, Hertfordshire, Kent, Kingston upon Hull, Kirklees, Leeds, Leicester City, Lincolnshire, Luton, Medway Council, Middlesbrough, Milton Keynes, Newbury, Newcastle upon Tyne, Norfolk, Northamptonshire, Northumberland, Észak- Lincolnshire, Észak-Kelet- Lincolnshire, Észak-Tyne-side. Észak-Nyugat-Somerset, Nottingham City, Nottinghamshire, Oxfordshire, Peterborough, Plymouth, Poole, Portsmouth. Reading, Redcar és Cleveland, Rotherham, Rutland, Sheffield, Slough, Somerset, Southend, Southampton, Dél-Tyneside, Stockton-on-Tees, Suffolk, Sunderland, Surrey, Swindon, Thurrock, Torbay, Wakefield, Nyugat-Sussex, Windsor and Maidenhead, Wokingham, York. Wight-sziget, a Man-sziget, a Scilly-szigetek. valamint a megyék (grófságok), területek és települések következő részei: Derby City: a településnek az A52(T) országút északi határától északra fekvő része az A6 (T) országút északi határának északra fekvő részével együtt; Derbyshire: a megyének az A52-es (T) út északi határától északra fekvő része, valamint a megyének az A6-os (T) út északi határától északra fekvő része; Gloucestershire: a megyének a Főssé Way Római út keleti határától keletre fekvő része; Leicestershire: a megyének Főssé Way Római út keleti határától keletre fekvő része, a megyének a B4114-es út keleti határától keletre fekvő része, valamint a megyének az M1-es autópálya keleti határától keletre fekvő része; Észak-Yorkshire: az egész megye, kivéve a megyének a Craven-körzetet magában foglaló része; Dél-Gloucestershire: a településnek az M4-es autópálya déli határától délre fekvő része; Staffordshire: megyének az A52-es (T) út északi határától északra fekvő része, valamint a megyének az A523-as út keleti határától keletre fekvő része; Warwickshire: a megyének a Főssé Way Római út keleti határától keletre fekvő része; Wiltshire: a megyének az M4-es autópálya déli határától délre fekvő része, az M4-es autópálya és a Főssé Way Római út kereszteződéséig, valamint a megyének a Főssé Way Római út keleti határától keletre fekvő része."

5. számú melléklet a 37/2003. (IV. 4.) FVM rendelethez

[6. számú melléklet a 7/2001. (I. 17.) FVM rendelethez]

Növények, növényi termékek és egyéb anyagok, amelyeket növényegészségügyi ellenőrzésben kell részesíteni a Magyarországon, illetve a Magyarországra vagy valamely tagállamba történő szállítás előtt

A. RÉSZ

Az Európai Unióból származó növények, növényi termékek és egyéb anyagok

I. szakasz

Növények, növényi termékek és egyéb anyagok, amelyek az egész Európai Unióra nézve fontos károsítok lehetséges hordozói, és amelyeket növényútlevélnek kell kísérnie

1.Növények és növényi termékek
1.1.Az alábbi nemzetségekbe tartozó fajok ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével: Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Prunus L., a Prunus laurocerasus L. és a Prunus lusitanica L. kivételével, Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L., a Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. kivételével, és Stranvaesia Lindl.
1.2.Ültetésre szánt Beta vulgaris L. és Humulus lupulus L. növények, a vetőmag kivételével.
1.3.Szártarackot vagy gumót képző Solanum L. növényfajok vagy hibridjeik növényei, a vetőmag kivételével.
1.4.A Fortunella Swingle, Poncirus Raf. fajok és hibridjeik növényei, valamint a Vitis L. fajok növényei, a termés és a vetőmag kivételével.
1.5.Az 1.6. pont sérelme nélkül, Citrus L. fajok és hibridjeik növényei, a termés és a vetőmag kivételével.
1.6.Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növényfajok és hibridjeik termése, levelekkel és kocsányokkal.
1.7.E rendelet 1. § 5. pontja szerinti faanyag, ha az
a) egészben vagy részben a következő nemzetségek valamelyikéből származik:
— Castanea Mill., kivéve a kérgezett fát,
— Platanus L., beleértve a természetes kerek felszínét meg nem tartott fát, és
b) megfelel a következő tarifális megnevezések valamelyikének:
KN kódTarifális megnevezés
4401 10 00Tűzifa hasáb, tuskó, rozsé, köteg vagy hasonló formában.
4401 22 00Faforgács és hasonló részek nem tűlevelű fából.
ex 4401 30Fahulladék és -maradék, amely nincs hasáb, brikett, labdacs (pellet) vagy hasonló alakra tömö-
rítve.
4403 99Gömbfa, kérgezett vagy négy oldalán durván faragva:
— a festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel kezelt fa kivételével
— tűlevelűek, az árucsoporthoz tartozó Alszámos megjegyzés 1. pontjában meghatározott
trópusi fa, tölgy (Quercus spp.) vagy bükk (Fagus spp.) fája kivételével.
ex 4404 20 00Hasított karó; cölöp, cövek és pózna kihegyezve, de hosszában nem fűrészelve:
— tűlevelű fából.
4406 10 00Vasúti vagy villamosvasúti talpfa, nem impregnált.
ex 4407 99Hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb fa, nem gyalulva
vagy csiszolva és végillesztéssel nem összeállítva, különösen gerendák, pallók, furnérprizmák,
lapok (lemezek), lécek:
— tűlevelűek, trópusi erdők fái, tölgy (Quercus spp.) vagy bükk (Fagus spp.) kivételével.
1.8. A Castanea Mill. hántolt kérge.
2.Olyan növények, növényi termékek és egyéb anyagok, amelyek előállítására és értékesítésére a növénytermesztéssel hivatásszerűen foglalkozó személyek jogosultak, azoknak a növényeknek, növényi termékeknek és egyéb anyagoknak a kivételével, amelyeket a végső fogyasztónak való forgalomba hozatalra állítanak elő és készítenek el, és amelyek esetében a tagállamok felelős hatóságai biztosítják, hogy a nevezett növények, növényi termékek és egyéb anyagok előállítása más termékektől egyértelműen elkülönítve történik.
2.1. Az alábbi nemzetségekbe tartozó növényfajok ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével: Abies Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Aster spp., Brassica spp., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendrant-hema (DC) Des Moul., Dianthus L. és hibridjeik, Exarum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., az Impatiens L. új-guineai hibridjeinek minden fajtája, Lactuta spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l'Hérit. ex Air., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusítanica L., Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinada L., Tanacetum L., Tsuga Carr. és Verbéna L. és egyéb lágyszárú növények, kivéve az ültetésre szánt Gramineae családba tartozó növényeket, valamint a hagymát, a hagymagumót, a rizómát, a vetőmagot és a gumót.
2.2. A Solanaceae családba tartozó fajok ültetésre szánt növényei, az 1.3. pontban hivatkozottak kivételével, illetve
a vetőmag kivételével.
2.3. Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. és Strelitziaceae fajok növényei, gyökeresen vagy hozzátapadt, illetve hozzájuk tartozó termesztő közeggel.
2.4. Az Allium ascalonicum L., Allium cepa L. és Allium schoenoprasum L. ültetésre szánt magvai és hagymagumói, és ültetésre szánt Allium porrum L. növények.
3.Az alábbi növények ültetésre szánt hagymagumói és gumós gyökerei, amelyek előállítására és forgalomba hozatalára növénytermesztéssel hivatásszerűen foglalkozó személyek jogosultak, azoknak a növényeknek, növényi termékeknek és egyéb anyagoknak a kivételével, amelyeket a végső fogyasztónak való forgalomba hozatalra állítanak elő és készítenek el, és amelyek esetében a tagállamok felelős hatóságai biztosítják, hogy a nevezett növények, növényi termékek és egyéb anyagok előállítása más termékekétől egyértelműen elkülöníthető: Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston „Golden Yellow", Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne., a Gladiolus Tourn. ex L. mikroszaporítású változatai és hibridjei, pl. Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort. és Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L., Ismene Herbert, Muscari Miller, Narcissus L., Orinthogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tigridia Juss. és Tulipa L.

II. szakasz

Növények, növényi termékek és egyéb anyagok, amelyek bizonyos védett zónákra nézve fontos károsítok lehetséges hordozói, és amelyeket a megfelelő zónára érvényes növényútlevélnek kell kísérnie az adott zónába történő bevitelkor vagy az azon belül történő szállítás során

Az I. részben felsorolt növényeket, növényi termékeket és egyéb anyagokat nem érintve.

1.Növények, növényi termékek és egyéb anyagok
1.1.Az Albies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. és Pseudotsuga Carr. növényfajok növényei.
1.2.A Populus L. és Beta vulgaris L. fajok ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével.
1.3.Az alábbi nemzetségekbe tartozó növények, a termés és a vetőmag kivételével: Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eríobotrya Lindl., Eucalyptus l'Hérit., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L., a Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. kivételével, és Stranvaesia Lindl.
1.4.Az alábbi növények megporzására szolgáló élő pollen: Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eríobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L., a Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. kivételével, és Stranvaesia Lindl.
1.5.A Solanum tuberosum L. ültetésre szánt gumói.
1.6.Ipari feldolgozásra szánt Beta vulgaris L. növények.
1.7.Répáról (Beta vulgaris L.) származó talaj és nem sterilizált hulladék.
1.8.A Beta vulgaris L., a Dolíchos Jacq., a Gossypium spp. és a Phaseolus vulgaris L. vetőmagja.
1.9.A Gossypium spp. termése (toktermése) és nem magtalanított gyapot.
1.10.E rendelet 1. § 5. pontja szerinti faanyag, ha a) azt teljes egészében vagy részben tűlevelűekből (Coniferales) nyerték, kivéve a kérgezett fát, és b) az megfelel a következő tarifális megnevezések valamelyikének:
KN kódTarifális megnevezés
4401 10 00Tűzifa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formában.
4401 21 00Faforgács és hasonló részek, tűlevelű fából.
ex 4401 30Fahulladék és -maradék, amely nincs hasáb, brikett, labdacs (pellet) vagy hasonló alakra tömö-
rítve.
4403 20Gömbfa, kérgezett vagy négy oldalán durván faragva:
— a festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel kezelt fa kivételével
— tűlevelű fából.
ex 4404 10 00Hasított karó; cölöp, cövek és pózna kihegyezve, de hosszában nem fűrészelve:
— tűlevelű fából.
4406 10 00Vasúti vagy villamosvasúti talpfa, nem impregnált.
ex 4407 10Hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb fa, nem gyalulva
vagy csiszolva és végillesztéssel nem összeállítva, különösen gerendák, pallók, furnérprizmák,
lapok (lemezek), lécek tűlevelű fából.
ex 4415 10Láda, doboz, rekesz, dob és hasonló csomagolóanyag fából.
ex 4415 20Rakodólap, keretezett vagy más szállítólap fából:
— azon raklapok és szekrényes rakodólapok kivételével, amelyek megfelelnek az „UIC rak-
lapokra" előírt normáknak, és ennek megfelelően vannak megjelölve.
1.11. Tűlevelűek (Coniferales) hántolt kérge.
2.Olyan növények, növényi termékek és egyéb anyagok, amelyek előállítására és értékesítésére a növénytermesztéssel hivatásszerűen foglalkozó személyek jogosultak, azoknak a növényeknek, növényi termékeknek és egyéb anyagoknak a kivételével, amelyeket a végső fogyasztónak való forgalomba hozatalra állítanak elő és készítenek el, és amelyek esetében a tagállamok felelős hatóságai biztosítják, hogy a nevezett növények, növényi termékek és egyéb anyagok előállítása más termékektől egyértelműen elkülönítve történik. 2.1. A Begonia L. fajok ültetésre szánt növényei, a vetőmag, a gumó és a hagymagumó kivételével, és ültetésre szánt Euphorbia pulcherrima Willd., Ficus L. és Hibiscus L. növények, a vetőmag kivételével.

B. RÉSZ

Növények, növényi termékek és egyéb anyagok, amelyek az A. részben hivatkozott területeken kívüli területekről származnak

I. szakasz

Növények, növényi termékek és egyéb anyagok, amelyek az egész Európai Unióra nézve fontos károsítok lehetséges hordozói

1.Az alábbi nemzetségekbe tartozó, ültetésre szánt növények — a vetőmag kivételével, de beleértve az Argentínából, Ausztráliából, Bolíviából, Chiléből, Új-Zélandról és Uruguayból származó Cruciferae, Gramineae és Trifolium spp. magvait — : Afganisztánból, Indiából, Irakból, Mexikóból, Nepálból, Pakisztánból és az Egyesült Államokból származó Triticum, Secale és X Triticosecale fajok, Capsicum spp., Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L., Oryza spp., Zea mais L., Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium porrum L., Allium schoenoprasum L. és Phaseolus L.
2.Az alábbi növények részei, a termések és a vetőmag kivételével:
— Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L. fajok és az Orchidaceae családba tartozó vágott virág,
— tűlevelűek (Coniferales),
— észak-amerikai országokból származó Acer saccharum Marsh.,
— nem európai országokból származó Prunus L. fajok,
— a nem európai országokból származó Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. és Trachelium L. vágott virágok,
— Apium graveolens L. és Ocimum L. leveles zöldség.
3.Az alábbi növények termése:
— Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Momordica L. és Solanum melongena fajok, és hibridjeik,
— nem európai országokból származó Annona L., Cydonia Mill., Diospyros L., Malus Mill., Mangifera L., Passiflora L., Prunus L., Psidium L., Pyrus L., Ribes L., Syzygium Gaertn. és Vaccinium L fajok.
4.A Solanum tuberosum L gumói.
5.Az alábbiak hántolt kérge
— tűlevelűek (Coniferales),
— Acer saccharum Marsh, Populus L. és Quercus L. fajok, a Quercus suber L. kivételével.
6.E rendelet 1. § 5. pontja szerinti faanyag, ha a) azt teljes egészében vagy részben az alábbiakban leírt rendek, nemzetségek vagy fajok valamelyikéből nyerték:
— Castanea Mill.,
— észak-amerikai országokból származó Castanea Mill., Quercus L., beleértve a természetes kerek felszínét meg nem tartott fát,
— Platanus L., beleértve a természetes kerek felszínét meg nem tartott fát,
— nem európai országokból származó tűlevelűek (Coniferales), a Pinus L. kivételével, beleértve a természetes kerek felszínét meg nem tartott fát,
— Pinus L., beleértve a természetes kerek felszínét meg nem tartott fát,
— az amerikai földrész országaiból származó Populus L.,
— észak-amerikai országokból származó Acer saccharum Marsh., beleértve a természetes kerek felszínét meg nem tartott fát, és
b) ha az megfelel a következő tarifális megnevezések valamelyikének:
KN kódTarifális megnevezés
4401 10 00Tűzifa hasáb, tuskó, rozsé, köteg vagy hasonló formában.
ex 4401 21 00Faforgács és hasonló részek tűlevelű fából
— a nem európai országokból származó tűlevelű fákból.
4401 22Faforgács és hasonló részek, nem tűlevelű fából.
ex 4401 30Fahulladék és -maradék, amely nincs hasáb, brikett, labdacs (pellet) vagy hasonló alakra tömö-
rítve.
4403 20Gömbfa, kérgezett vagy négy oldalán durván faragva:
— a festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel kezelt fa kivételével,
— tűlevelű fából.
4403 91Gömbfa, kérgezett vagy négy oldalán durván faragva:
— a festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel kezelt fa kivételével,
— tölgy (Quercus spp.) fából.
4403 99Gömbfa, kérgezett vagy négy oldalán durván faragva:
— a festékkel, páccal kreozottal vagy más tartósítószerrel kezelt fa kivételével,
— tűlevelűek, az árucsoporthoz tartozó Alszámos megjegyzés 1. pontjában meghatározott
trópusi fa, tölgy (Quercus spp.), bükk (Fagus spp.) fája kivételével.
ex 4404 10 00Hasított karó; cölöp, cövek és pózna kihegyezve, de hosszában nem fűrészelve:
— nem európai országokból származó tűlevelű fából.
ex 4404 20 00Hasított karó; cölöp, cövek és pózna kihegyezve, de hosszában nem fűrészelve:
— nem tűlevelű fából.
4406 10 00Vasúti vagy villamosvasúti talpfa, nem impregnált.
ex 4407 10Hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb fa, nem gyalulva
vagy csiszolva és végillesztéssel nem összeállítva, különösen gerendák, pallók, furnérprizmák,
lapok (lemezek), lécek:
— nem európai országokból származó tűlevelű fából.
ex 4407 91Hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb fa, nem gyalulva
vagy csiszolva és végillesztéssel nem összeállítva, különösen gerendák, pallók, furnérprizmák,
lapok (lemezek), lécek:
— tölgy (Quercus spp.) fából.
ex 4407 99Hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb fa, nem gyalulva
vagy csiszolva és végillesztéssel nem összeállítva, különösen gerendák, pallók, furnérprizmák,
lapok (lemezek), lécek:
— tűlevelűek, trópusi erdők fái, tölgy (Quercus spp.) vagy bükk (Fagus spp.) kivételével.
ex 4415 10Láda, doboz, rekesz, dob és hasonló csomagolóanyag fából, amely nem európai országból
származik.
ex 4415 20Rakodólap, keretezett vagy más szállítólap fából, amely nem európai országokból származik.
ex 4416 00Tölgyfából (Quercus spp.) készült hordók, a hordódongákat (hordófát) is beleértve.
A raklapok és a keretezett szállítólapok (KN kód: ex 4415 20) szintén mentesülnek, ha azok megfelelnek az „UIC szállító deszkára" előírt normáknak, és ennek megfelelően vannak megjelölve.
7.
a) Talaj vagy termesztő közeg mint olyan, amely teljes egészében vagy részben talajból vagy szilárd szerves anyagok-
ból, például növényi részekből, tőzeget vagy fakérget is magában foglaló humuszból áll, a teljes egészében tőzegből álló kivételével.
b) Növényekhez tapadt vagy azokhoz tartozó, teljes egészében vagy részben az a) pontban meghatározott anyagból vagy teljes egészében vagy részben tőzegből vagy a növények életképességének megőrzésére szánt, bármilyen szilárd anyagból álló, Ciprusról, Máltáról, Törökországból, Fehéroroszországból, Észtországból, Georgia-ból, Lettországból, Litvániából, Moldovából, Oroszországból, Ukrajnából, valamint Algérián, Egyiptomon, Izraelen, Líbián, Marokkón és Tunézián kívüli nem európai országokból származó talaj és termesztő közeg.
8. Az Afganisztánból, Indiából, Irakból, Mexikóból, Nepálból, Pakisztánból és az Egyesült Államokból származó Triticum, Secale és X Triticosecale nemzetségbe tartozó gabonamagvak.

II. szakasz

Növények, növényi termékek és egyéb anyagok, amelyek bizonyos védett zónákra nézve fontos károsítok lehetséges hordozói

Az I. részben felsorolt növényeket, növényi termékeket és egyéb anyagokat nem érintve.

1.Ipari feldolgozásra szánt Beta vulgaris L. növények.
2.Répáról (Beta vulgaris L.) származó talaj és nem sterilizált hulladék.
3.Az alábbi növények megporzására szolgáló élő pollen: Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L., a Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. kivételével, és Stranvaesia Lindl.
4.Az alábbi nemzetségekbe tartozó növények részei, a termés és a vetőmag kivételével: Chaenomeles Lindl., Coto­neaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L., a Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. kivételével, és Stranvaesia Lindl.
5.A Dolichos Jacq., a Magnifera spp., a Beta vulgaris L. és a Phaseolus vulgaris L. vetőmagjai.
6.A Gossypium spp. magja és termése (toktermése) és nem magtalanított gyapot.
7.E rendelet 1. §-ának 5. pontja szerinti faanyag, ha
a) azt teljes egészében vagy részben európai harmadik országokból származó tűlevelűekből (Coniferales) nyerték, a Pinus L. kivételével, és
b) ha az megfelel a következő tarifális megnevezések valamelyikének:
KN kódTarifális megnevezés
4401 10 00Tűzifa hasáb, tuskó, rozsé, köteg vagy hasonló formában.
4401 21 00Faforgács és hasonló részek tűlevelű fából.
ex 4401 30Fahulladék és -maradék, amely nincs hasáb, brikett, labdacs (pellet) vagy hasonló alakra tömö-
rítve.
4403 20Gömbfa, kérgezett vagy négy oldalán durván faragva:
— a festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel kezelt fa kivételével,
— tűlevelű fából.
ex 4404 10 00Hasított karó; cölöp, cövek és pózna kihegyezve, de hosszában nem fűrészelve:
— tűlevelű fából.
4406 10 00Vasúti vagy villamosvasúti talpfa, nem impregnált.
ex 4407 10Hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb fa, nem gyalulva
Avagy csiszolva és végillesztéssel nem összeállítva, különösen gerendák, pallók, furnérprizmák,
lapok (lemezek), lécek tűlevelű fából.
4415 10Láda, doboz, rekesz, dob és hasonló csomagolóanyag fából.
4415 20Rakodólap, keretezett vagy más szállítólap fából.
A raklapok és a keretezett szállítólapok (KN kód: ex 4415 20) szintén mentesülnek, ha azok megfelelnek az „UIC szállító deszkára" előírt normáknak, és ennek megfelelően vannak megjelölve.
8. Eucalyptus l'Hérit növények részei.

6. számú melléklet a 37/2003. (IV. 4.) FVM rendelethez

I.

1. A R. 7. számú melléklete az 1.1.2. f) pontot követően a következő két bekezdéssel egészül ki:

"Egy burgonyafajta akkor tekinthető a közönséges burgonya-fonalféreg (Globodera rostochiensis) patotípusával szemben rezisztens fajtának, ha termesztése során az adott patotípus egyedszámában évenkénti természetes csökkenés tapasztalható.

A Központi Szolgálat minden év január 1-je előtt közli a Bizottsággal azoknak a hatósági vizsgálat során a közönséges burgonya-fonalféreggel (Globodera rostochiensis) szemben ellenálló burgonyafajtáknak a listáját, amelyeket forgalmazásra engedélyeztek. Továbbá bejelenti azokat a patotípusokat, amelyekkel szemben a burgonyafajták ellenálló képességgel rendelkeznek.

2. A R. 7. számú mellékletének 1.1.5. pontjában a "2. számú melléklet B. rész a) 6. és 7. pontjában" szövegrész helyébe a "2. számú melléklet A. rész II. szakasz a) 5. és 6. pontjában" szövegrész lép.

3. A R. 7. számú mellékletének 1.1.6. pontjában a "2. számú melléklet B. rész a) 8. pontjában" szövegrész helyébe a "2. számú melléklet A. rész II. szakasz a) 1. pontjában" szövegrész lép.

4. A R. 7. számú mellékletének 1.1.8. pontjában az "1 hónap" szövegrész helyébe "3 hónap" lép.

5. A R. 7. számú mellékletének 1.1.9.1. pontjában a "2. számú melléklet B. rész a) 2. pontjában" szövegrész helyébe a "2. számú melléklet A. rész I. szakasz a) 8. pontjában" szövegrész lép.

6. A R. 7. számú melléklet 1.1.10. pontjában a "2. számú melléklet B. rész a) 3. és 4. pontjában" szövegrész helyébe a "2. számú melléklet A. rész II. szakasz a) 2. és 3. pontjában" szövegrész lép.

7. A R. 7. számú mellékletének 1.1.11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1.1.11. Daktulospharia vitifoliae (Fitch)

A Vitis L. növényfajok szaporító- és ültetvényanyagát előállító, a filoxéra gyökérlakó alakjának kártételét és tüneteit mutató fertőzött területet, növényállományt és a forgalmazás alatt álló szaporító- és ültetvényanyagot, ezek forgalomba hozatalára kijelölt helyeket zárlat alá kell helyezni. A gyökérlakó alakkal fertőzött szaporító- és ültetvényanyagot meg kell semmisíteni. Egyéb hasznosítási célú, a gyökérlakó alak kártételét és tüneteit mutató, valamint valamennyi levéllakó alakkal fertőzött növényállományban szállítási és forgalomba hozatali korlátozás mellett a termelő költségére kötelező védekezést kell elrendelni. A zárlat és a korlátozás a fertőzött egyedek megsemmisítése, illetve a fertőtlenítés eredményes elvégzése után oldható fel."

8. A R. 7. számú mellékletének 1.2.1.3. c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ha a hatósági laboratórium a meghatározott módszerrel elvégzett vizsgálat alapján a mintát fertőzöttnek találta, akkor:) "c) fentiek alapján meghatározza a fertőzött táblákat, a fertőzött körzet, valamint a fertőzési veszélynek kitett terület nagyságát."

9. A R. 7. számú mellékletének 1.2.1.4. pontja helyébe a következő rendlekezés lép:

"1.2.1.4. A Központi Szolgálat a nemzetközi szerződéseknek megfelelően értesíti a fertőzés tényéről a Bizottságot és a többi tagállamot, illetve az illetékes nemzetközi szervezeteket és intézményeket.

A Bizottságtól, illetve más tagállamtól kapott értesítés alapján, az abban szereplő adatok eredményeként a Központi Szolgálat szükség esetén az 1.2.1.3. ponttal összhangban megállapítja a fertőzést, meghatározza a valószínűsíthető fertőzés mértékét és kijelöli a fertőzött körzetet.

10. A R. 7. számú mellékletének 1.2.1.7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1.2.1.7. A Szolgálat megtiltja a fertőzött termőhelyen előállított, fertőzési veszélynek kitett gumó, illetve növény elültetését. A fertőzöttnek talált tétellel klonális kapcsolatban lévő tétel laborvizsgálatának eredményétől függetlenül e tétel csak étkezési burgonyaként, kiszerelt (csomagolt) állapotban, vagy ipari, illetve élelmiszeripari feldolgozásra használható fel."

11. A R. 7. számú mellékletének 1.2.1.9. pontja a következő bekezdéssel egészül ki:

"A fenti vizsgálatot azokban az esetekben végzik el, amikor a fertőzés érinti a vetőburgonya termelését a kezdeti klónszelekció növényein, a szuperelit vetőburgonya vagy a korábbi szaporítások reprezentatív mintáin."

12. A R. 7. számú mellékletének 1.2.1.10. aa) és ba) pontjában a "fertőzött területen" szövegrész helyébe a "fertőzött táblán és termelő egységben" szövegrész lép.

13. A R. 7. számú mellékletének 1.2.1.10. bb) pontját követő bekezdések helyébe a következő 1.2.1.11-1.2.1.18. pontok lépnek:

"1.2.1.11. A fertőzött körzet egyéb tábláin, a fertőzött tábla köré vont biztonsági sávban a fertőzést követő évben az alábbi alternatívák egyike alkalmazható:

a) változat:

sem a burgonyagumó, sem a kórokozó természetes gazdanövényei vagy azok magja nem ültethető (vethető), valamint a burgonya árvakelést rendszeresen irtani kell,

b) változat:

csak fémzárolt vetőburgonya vethető kizárólag étkezési burgonya előállítása céljából abban az esetben, ha a Szolgálat véleménye szerint burgonya árvakelés vagy egyéb természetes gazdanövény előfordulásának veszélye nem áll fenn, illetve ezek rendszeres irtásáról a termelő gondoskodik.

1.2.1.12. A Szolgálat az állományt a megfelelő időpontokban szemlézi, és az előforduló árvakelést laboratóriumban teszteli.

1.2.1.13. Legalább a következő 2 évben csak fémzárolt vetőburgonya ültethető vető- és étkezési burgonya előállítása céljából, a Szolgálat ellenőrzése mellett.

1.2.1.14. A fertőzést közvetlenül követő évben, valamint minden további termesztési évben, beleértve az első engedélyezett burgonyatermesztési évet is, a fertőzött táblákon működtetett minden gépet, továbbá a termelő egységben, a burgonyatárolásba bevont minden tároló egységet szükséges megtisztítani, és a megfelelő módon fertőtleníteni.

1.2.1.15. Azon termesztő berendezésekben, amelyekben a termesztőközeg teljes cseréje lehetséges, gumó, növény, mag csak azután ültethető, miután mindazok a kórokozó megsemmisítésére irányuló, hatóságilag ellenőrzött intézkedések megtörténtek, amelyek magukban foglalták a termesztőközeg teljes cseréjét, valamint a termelő egységben a berendezések és eszközök tisztítását és fertőtlenítését, továbbá amely termesztő berendezést a Szolgálat burgonyatermelésre alkalmasnak találta. Ezekben a termelő egységekben a burgonyatermesztés csak fémzárolt, ellenőrzött forrásból származó vetőburgonya, minigumó vagy mikronövény alkalmazásával engedélyezhető.

1.2.1.16. A zárlat a választott alternatívában meghatározott utolsó termesztési év végén akkor oldható fel, ha a termelő az előírt technológiát betartotta.

1.2.1.17. A fertőzött területen és a fertőzött körzetben a Szolgálat a fertőzés megállapítását követően azonnal, valamint legalább a következő 3 évben:

a) biztosítja a termelőüzemek, tárolóhelyek és gépek ellenőrzését,

b) előírja a gépek és a tárolók megfelelő módszerrel történő tisztítását és fertőtlenítését,

c) előírja a fémzárolt burgonya vetőgumó alkalmazását úgy vető-, mint étkezési burgonya előállítás céljára,

d) előírja a betakarított étkezési burgonyatételek elkülönített tárolását,

e) elvégzi az előírt hatósági szemléket,

f) ahol lehetséges, programot indít valamennyi vetőgumótétel meghatározott időn belüli lecserélésére.

1.2.1.18. Az 1.2.1.17. pont szerint végrehajtott intézkedésekről, a fertőzött körzeten belüli termelők regisztrációs számairól, a gyűjtő és szállítási központokról a Központi Szolgálat évente értesíti a többi tagállamot és a Bizottságot.

14. A R. 7. számú mellékletének 1.2.2.3-1.2.2.5. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: "1.2.2.3. Ha a felsorolt növényanyagra a Növényegészségügyi Módszertani Útmutatóban meghatározott vagy - minden egyéb esetben - bármely más hivatalosan elfogadott módszert alkalmazó hatósági vagy hatóságilag ellenőrzött laboratóriumi vizsgálat megerősíti a károsító jelenlétét az e rendeletben foglaltak szerint vett mintában, a Szolgálat megfelelő tudományos elvek, a károsító biológiája, valamint gazdanövényeinek Magyarországon belüli sajátságos termesztési, értékesítési és feldolgozó rendszerei alapján

a) a felsorolt növényanyag vonatkozásában

aa) vizsgálatot rendel el a fertőzés mértékének és elsődleges forrásának vagy forrásainak meghatározására az 1.2.2.5. pontban foglalt rendelkezéseknek megfelelően, és az 1.2.2.1. pont szerint további vizsgálatot folytat, legalábbis az egymással klonális rokonságban álló vetőburgonya állományokra kiterjedően,

ab) fertőzöttnek minősíti azt a felsorolt növényanyagot, szállítmányt és/vagy tételt, amelyből a minta származik, továbbá mindazokat a gépeket, járműveket, edényeket, raktárakat, illetve ezek megfelelő egységeit, valamint minden egyéb anyagot, beleértve a csomagolóanyagokat is, amelyek érintkezésbe kerültek azzal a növényanyaggal, amelyből a minta származik, továbbá fertőzöttnek minősíti a termesztőegységet vagy egyéb termőhelyet, ahonnan a mintavétel alapjául szolgáló növényanyagot betakarították; a tenyészidőszak során vett minták esetében pedig fertőzöttnek minősíti az adott kultúra azon tábláját, termőhelyét, illetve termesztőegységét, ahonnan a minták származnak,

ac) meghatározza a betakarítás előtt vagy után a termesztési, öntözési vagy permetezési kapcsolatok során való érintkezés, vagy klonális kapcsolat útján keletkezett valószínű fertőzés mértékét,

ad) meghatározza a fertőzött körzetet az ab) pont szerinti fertőzés, illetve az ac) pont szerint meghatározott mértékű valószínű fertőzés és a károsító lehetséges elterjedése alapján, a Növényegészségügyi Módszertani Útmutató vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően,

b) az a) pontban nem említett olyan termesztett gazdanövények vonatkozásában, ahol a felsorolt növényanyag termesztése veszélyben forog, a Szolgálat

ba) vizsgálatot rendel el az aa) pont szerint,

bb) fertőzöttnek minősíti a károsítónak azokat a gazdanövényeit, amelyekből a minta származik, és

bc) megállapítja a valószínű fertőzés mértékét, meghatározza a fertőzött körzetet az ac), illetve ad) pont szerint a felsorolt növényanyag termesztése vonatkozásában,

c) a felszíni vizek, beleértve a felsorolt növényanyaggal foglalkozó feldolgozó- vagy csomagolóüzemek által kibocsátott folyékony hulladékot is, és a burgonyafélékhez tartozó olyan vad gazdanövények vonatkozásában, ahol a felsorolt növényanyag termesztése veszélyben forog a felszíni vízzel történő öntözés, permetezés, illetve a felszíni víz kiáradása által, a Szolgálat

ca) vizsgálatot folytat, beleértve a felszíni vízből és jelenlétük esetén a burgonyafélékhez tartozó vad gazdanövényekből megfelelő időpontokban vett minták hatósági ellenőrzését, a fertőzés mértékének megállapítására, és

cb) a felszíni vizet, ahonnan a mintavétel történt, fertőzöttnek minősíti a ca) pontnak megfelelően végzett vizsgálat alapján indokolt mértékig, és

cc) meghatározza a valószínű fertőzöttséget és a fertőzött körzet nagyságát az ab) pont szerint minősített fertőzés és a károsító valószínű elterjedése alapján, figyelembe véve a Növényegészségügyi Módszertani Útmutató vonatkozó rendelkezéseit.

1.2.2.4. A Központi Szolgálat a nemzetközi szerződéseknek megfelelően értesíti a fertőzés tényéről a Bizottságot és a többi tagállamot, illetve az illetékes nemzetközi szervezeteket és intézményeket.

A Bizottságtól, illetve más tagállamtól kapott értesítés alapján, az abban szereplő adatok eredményeként a Központi Szolgálat szükség esetén az 1.2.2.3. ponttal összhangban megállapítja a fertőzést, meghatározza a valószínűsíthető fertőzés mértékét és kijelöli a fertőzött körzetet.

1.2.2.5. Laboratóriumi vizsgálatban kell részesíteni:

a) azokat a termőhelyeket,

aa) ahol olyan burgonyával klonális kapcsolatban álló burgonyát termesztenek, illetve termesztettek, amelyről megállapították, hogy a károsítóval fertőzött,

ab) ahol olyan paradicsomot vagy paprikát termesztenek, illetve termesztettek, amely ugyanabból a forrásból származik, mint a kórokozóval fertőzöttnek talált paradicsom vagy paprika,

ac) ahol olyan burgonyát, paradicsomot vagy paprikát termesztenek, illetve termesztettek, amelyet hatósági ellenőrzés alá kellett helyezni a károsító előfordulásának gyanúja miatt,

ad) ahol olyan burgonyával klonális kapcsolatban álló burgonyát termesztenek, illetve termesztettek, amelyet károsítóval fertőzött termőhelyen állítottak elő,

ae) ahol burgonyát, paradicsomot vagy paprikát termesztenek, és amely fertőzött termőhelyek szomszédságában található, beleértve azokat a termőhelyeket is, amelyek közvetlenül, vagy közös vállalkozó útján közvetve, ugyanazokat a mezőgazdasági berendezéseket és létesítményeket használják,

af) anol bármely olyan forrásból származó felszíni vizet használnak öntözés vagy permetezés céljára, amelynél fennáll vagy beigazolódott a károsítóval való fertőzöttség gyanúja,

ag) ahol olyan forrásból származó felszíni vizet használnak öntözés vagy permetezés céljára, amely közös használatban áll olyan termőhelyekkel, ahol fennáll vagy beigazolódott a károsítóval való fertőzöttség gyanúja,

ah) amelyet olyan felszíni víz öntött el, amelynél fennáll vagy beigazolódott a károsítóval való fertőzöttség gyanúja, valamint

b) olyan táblák vagy más termőhelyek öntözésére vagy permetezéséhez használt, illetve ezeket elöntő felszíni vizeket, ahol fennáll vagy beigazolódott a károsítóval való fertőzöttség gyanúja.

A tesztet annyi gumón/növényen kell elvégezni, amely elegendő ahhoz, hogy az elsődleges fertőzési forrás megállapítható legyen. E kiegészítő vizsgálatok eredményétől függően a Központi Szolgálat újabb helyeket nyilváníthat fertőzött körzetté. A laboratóriumi vizsgálatot el kell végezni a klónszelekcióra kiválasztott burgonyanövényen, vagy a törzsanyagból vett reprezentatív gumómintán is."

15. A R. 7. számú mellékletének 1.2.2.7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1.2.2.7. A Szolgálat megtiltja a fertőzött termőhelyen előállított, fertőzési veszélynek kitett gumó, illetve növény elültetését. A fertőzöttnek talált tétellel klonális kapcsolatban levő tétel laborvizsgálatának eredményétől függetlenül e tétel csak étkezési burgonyaként, kiszerelt (csomagolt) állapotban, vagy ipari, illetve élelmiszeripari feldolgozásra használható fel."

16. A R. 7. számú mellékletének 1.2.2.9. pontja a következő rendelkezéssel egészül ki:

"A fenti vizsgálatot azokban az esetekben végzik el, amikor a fertőzés érinti a vetőburgonya termelését:

a) a kezdeti klónszelekció növényein, vagy

b) a szuperelit vetőburgonya vagy a korábbi szaporítások reprezentatív mintáin."

17. A R. 7. számú melléklete 1.2.2.10. ba) pontjának első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"ba) a fertőzött táblán a fertőzést követő 5 éven át kötelező a burgonya, a paradicsom és a paprika árvakelés, valamint az egyéb gazdanövények rendszeres irtása, beleértve a csucsorféle gyomokat is."

18. A R. 7. számú mellékletének 1.2.2.10. bc) és bd) pontja, illetve az azt követő bekezdések helyébe a következő 1.2.2.11-1.2.2.19. pontok lépnek:

"1.2.2.11. A fertőzött körzet egyéb tábláin, a fertőzött tábla köré vont biztonsági sávban a fertőzést követő évben az alábbi alternatívák egyike alkalmazható:

a) változat:

sem a burgonyagumó vagy növény, sem a kórokozó természetes gazdanövénye vagy annak magja nem ültethető (vethető), továbbá a burgonya, a paradicsom, valamint a paprika árvakelés és egyéb gazdanövény - beleértve a csucsorféle gyomokat is - rendszeres irtása kötelező,

b) változat:

fémzárolt vetőburgonya vethető kizárólag étkezési burgonya előállítása céljából, abban az esetben, ha a Szolgálat véleménye szerint az árvakelés vagy a természetes gazdanövény-beleértve a csucsorféle gyomokat is-előfordulásának veszélye nem áll fenn, illetve ezek rendszeres irtásáról a termelő gondoskodik; a növényállományt és a betakarított gumótermést a megfelelő időben növényegészségügyi vizsgálatban kell részesíteni; a burgonya árvakelést a kórokozó kimutatására irányuló laboratóriumi vizsgálatnak kell alávetni.

1.2.2.12. A fertőzést követő második évben csak fémzárolt burgonyából vetett, az illetékes Szolgálat ellenőrzése mellett termesztett, fémzárolt vetőburgonya vethető vető- és étkezési burgonya előállítása céljából.

1.2.2.13. Vetőburgonya előállítás esetén a termés laboratóriumi tesztelése is kötelező.

1.2.2.14. A fertőzést közvetlenül követő évben, valamint minden további termesztési évben, beleértve az első engedélyezett burgonya-, paprika- és paradicsomtermesztési évet is, a fertőzött táblákon működtetett minden gépet, továbbá a termelő egységben a burgonyatárolásba bevont minden tároló egységet meg kell tisztítani, és megfelelő módon fertőtleníteni kell.

1.2.2.15. A Szolgálat ellenőrzése alá kell vonni az öntöző és permetező berendezéseket és szükség esetén meg kell tiltani használatukat, hogy megakadályozzák a kórokozó terjedését.

1.2.2.16. Azon termesztő berendezésekben, amelyekben a nevelőközeg teljes cseréje lehetséges, paprika-, paradicsom mag, burgonya gumó, valamint növény csak azután ültethető, miután a kórokozó megsemmisítésére irányuló, a Szolgálat által ellenőrzött olyan intézkedéseket foganatosítottak, amelyek magukban foglalták a termesztőközeg teljes cseréjét, valamint a termelő egység, a berendezések és eszközök megtisztítását és fertőtlenítését, továbbá amely termesztő berendezést a Szolgálat burgonya-, paprika- és paradicsomtermelésre alkalmasnak talált. Ezekben a termelő egységekben a burgonyatermesztés csak fémzárolt, tesztelt forrásból származó vetőburgonya, minigumó vagy mikroszaporítású növény alkalmazásával engedélyezett.

1.2.2.17. A zárlat a választott alternatívában meghatározott utolsó termesztési év végén akkor oldható fel, ha a termelő az előírt technológiát betartotta.

1.2.2.18. A fertőzött területen és fertőzött körzetben a Szolgálat a fertőzés megállapítását követően azonnal, valamint legalább a következő 3 évben:

a) biztosítja a termelőüzemek, a tárolóhelyek és gépek ellenőrzését,

b) elrendeli a gépek, tárolók megfelelő módszerrel történő tisztítását és fertőtlenítését,

c) elrendeli a minősített burgonya vetőgumó alkalmazását úgy vető-, mint étkezési burgonya előállítás céljára, valamint a feltehetően a fertőzött zónában előállított gumótermés tesztelését,

d) elrendeli a betakarított étkezési burgonyatételek elkülönített tárolását,

e) elvégzi az előírt hatósági szántóföldi szemléket.

1.2.2.19. Ha a felületi vízforrásokat fertőzöttnek minősítették, vagy azok a kórokozó terjedéséhez hozzájárulhatnak, a Szolgálat

a) elvégzi a vízforrások, valamint a gazdanövény csucsorfélék megfelelő módszerrel történő évenkénti rendszeres mintavétellel egybekötött növényegészségügyi vizsgálatát és tesztelését,

b) elvégzi az öntöző és permetező programok ellenőrzését, szükség szerint megtiltja a fertőzöttnek minősített vízforrások használatát, a fogékony kultúrák öntözésére és permetezésére, a kórokozó terjedésének megakadályozása céljából; ez a tilalom a vizsgálati eredményektől függően évente felülvizsgálható,

c) ha az ipari termékfeldolgozás vagy a termékcsomagolás során a hulladék vagy a szennyvíz fertőzött lehet, akkor a fertőtlenítési programot hatóságilag ellenőrzi,

d) ahol lehetséges, programot indít valamennyi vetőgumótétel meghatározott időn belüli lecserélésére."

19. A R. 7. számú mellékletének 1.2.3. ponja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1.2.3. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

1.2.3.1. A fertőzött növényállományt és területét haladéktalanul zárlat alá kell helyezni. Gyümölcstermő, erdei és díszfa fajok fertőzött egyedeit, állományát erős, illetve szisztémikus fertőzés esetén meg kell semmisíteni. Az olyan növényeket, amelyek csak részlegesen fertőzöttek, a beteg részek eltávolításával, csonkolásával kell tünetmentesíteni. A vad- és díszcserje fajok tünetes, illetve fertőzőképes egyedeit, állományát minden esetben meg kell semmisíteni. A megsemmisítéseket és a csonkázásokat a kórokozó azonosítását követően haladéktalanul a növényanyag eltávolításával és égetésével kell végrehajtani.

1.2.3.2. Erwinia amylovora kórokozó fertőzésére különösen fogékony alább meghatározott növényfajoknak, valamint ezek fajtáinak és hibridjeinek közterületen történő telepítése tilos:

a) Cotoneaster bullatus,

b) Cotoneaster franchetii,

c) Cotoneaster lucidus,

d) Cotoneaster microphillus,

e) Cotoneaster moupinensis,

f) Cotoneaster salicifolius,

g) Cotoneaster watereri,

h) Sorbus aria,

i) Stranvaesia davidiana.

A felsorolt növényfajok az egyéb gazdanövény előállító területektől legalább 400 m távolságban termelhetők.

1.2.3.3. A fertőzött körzetben, illetőleg ennek térbeli elszigetelésére szolgáló biztonsági sávban a termelő köteles a növényvédelmi hatóság által elrendelt védekezési előírásokat betartani.

1.2.3.4. A kórokozóra fogékony árutermelő, valamint szaporító- és ültetvényanyag előállító területek öt kilométeres körzetében a Szolgálat a virágzás időszakában méhészeti letelepedési tilalmat rendelhet el.

1.2.3.5. Tilos fertőzött körzetben - ellenőrzött törzsültetvény, illetve törzsgyümölcsös kivételével - vegetatív szaporító- és ültetvényanyag termelés céljára fát kijelölni, arról vesszőt, szemzőhajtást szedni, felhasználni, forgalmazni.

1.2.3.6. Fertőzött körzetből Erwinia amylovora kórokozóra vonatkozó védett zónába vegetatív szaporító- és ültetvényanyag csak akkor forgalmazható, ha a növényeket olyan táblán termesztették, amely hatóságilag kijelölt, legalább 50 km2-es biztonsági sávon (puffer zónán) belül található, valamint az előállítás helye a biztonsági sáv más részeivel együtt Erwinia amylovora kórokozótól mentes a legutolsó teljes vegetációs időszak kezdete óta, és a termelő a kötelező technológiát betartotta.

1.2.3.7. A biztonsági sávon belül található területek Erwinia amylovora kórokozótól való mentességének a Szolgálat általi igazolása:

a) a táblán, valamint annak minimum 250 m-es körzetében lévő területen legalább kétszer (július-augusztusban egyszer és szeptember-októberben egyszer) elvégzett hatósági helyszíni szemle,

b) a termőhely minimum 1000 m-es körzetében kiválasztott megfelelő helyen, ahol a gazdanövények megtalálhatók, legalább egyszer (július-október) elvégzett hatósági helyszíni szemle, továbbá

c) a legutolsó vegetációs időszak kezdete óta a biztonsági sávon belülről (puffer zónából) származó, Erwinia amylovora fertőzés tüneteit mutató növényekről vett mintákon elvégzett laboratóriumi vizsgálat

eredménye alapján történik.

1.2.3.8. A biztonsági sávban lévő tábláról az Erwinia amylovora fertőzés tüneteit mutató gazdanövényeket hatósági vizsgálat vagy engedély nélkül eltávolítani nem lehet.

1.2.3.9. A zárlat legkorábban az utolsó fertőzés felszámolását követő 1 év után oldható fel."

20. A R. 7. számú melléklete 1.2.4. pontjában a "2. számú melléklet B. rész b) 7., 9. és 12. pontjában" szövegrész helyébe a "2, számú melléklet A. rész II. szakasz b) 6., 8. és 11. pontjában" szövegrész lép.

21. A R. 7. számú melléklete 1.2.5. pontjának első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"A rendelet 2. számú melléklete A. rész I. szakasz b) 3. pontjában, valamint A. rész II. szakasz b) 1.,5. és 10. pontjában meghatározott növényfajok fertőzött növényállományát és területét haladéktalanul zárlat alá kell helyezni.

22. A R. 7. számú mellékletének 1.2.6. pontjában a "2. számú melléklet B. rész b) 2., 4., 8. és 10. pontjában" szövegrész helyébe a "2. számú melléklet A. rész II. szakasz b) 2., 4., 7. és 9. pontjában" szövegrész lép.

23. A R. 7. számú mellékletének 1.3.2. pontja a következő rendelkezéssel egészül ki:

"A Központi Szolgálat minden év január 1-je előtt közli a Bizottsággal azoknak a hatósági vizsgálat során a Synchytrium endobioticum-mal szemben ellenálló burgonyafajtáknak a listáját, amelyeket forgalmazásra engedélyeztek. Továbbá bejelenti azokat a rasszokat, amelyekkel szemben a burgonyafajták ellenálló képességgel rendelkeznek.

24. A R. 7. számú mellékletének 1.3.3. pontjában a "2. számú melléklet B. rész c) 6. pontjában" szövegrész helyébe a "2. számú melléklet A. rész II. szakasz c) 6. pontjában" szövegrész lép.

25. A R. 7. számú melléklete 1.3.4. pontjának első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"A rendelet 2. számú melléklet A. rész II. szakasz c) 1., 3. és 10. pontjában meghatározott növényfajok, valamint a Melampsore medusae Thümen gazdanövényei fertőzött szaporító- és ültetvényanyagát, a fertőzött anyanövényeket, valamint ezek területét zárlat alá kell helyezni.

26. A R. 7. számú mellékletének 1.3.5. pontjában a "2. számú melléklet B. rész c) 2., 4., 5., 7., 11. és 12. pontjában" szövegrész helyébe a "2. számú melléklet A. rész II. szakasz c) 2., 4., 5., 7., 11. és 12. pontjában" szövegrész lép.

27. A R. 7. számú melléklete 1.4.3. pontjának első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"A rendelet 2. számú melléklet A. rész I. szakasz d) 5. és 11., illetve az A. rész II. szakasz d) 1., 9., 11., 12., 13. és 14. pontjában meghatározott növényfajok, valamint a Strawberry vein-banding caulimovirus gazdanövényei szaporító-és ültetvényanyag előállításánál, fertőzési gyanú esetén, a fertőzött növényeket, illetve a környezetükben lévő és a fertőzés terjesztésére alkalmas növényeket haladéktalanul zárlat alá kell helyezni.

28. A R. 7. számú mellékletének 1.4.5. pontjában a "2. számú melléklet B. rész d) 4. és 9. pontjában" szövegrész helyébe a "2. számú melléklet A. rész II. szakasz d) 3. és 8. pontjában" szövegrész lép.

29. A R. 7. számú mellékletének 1.4.6. pontjában a "2. számú melléklet B. rész d) 2., 17. és 18. pontjában" szövegrész helyébe a "2. számú melléklet A. rész II. szakasz d) 2., 15. és 16. pontjában" szövegrész lép.

30. A R. 7. számú mellékletének 1.4.7. pontjában a "2. számú melléklet B. rész d) 5., 6. és 12. pontjában" szövegrész helyébe a "2. számú melléklet A. rész II. szakasz d) 4., 5. és 10. pontjában" szövegrész lép.

II.

1. A R. 8. számú mellékletének címében az "1-5. számú mellékletre" hivatkozás helyébe az "1-6. számú mellékletre" hivatkozás lép.

2. A R. 8. számú melléklete II. fejezetének hatósági engedély mintájában a

logo helyébe a

logo lép.

3. A R. 8. számú melléklete II. fejezetének hatósági engedély mintájában a 4-7. rovat helyébe a következő rovatok lépnek:

„4.A zárlati helyek címe és leírása5.Származási hely (az import anyag dokumentációja)
6.Az import kutatási anyag belépő állomása7.A növényegészségügyi bizonyítvány száma
A növényútlevél száma"

III.

1. A R. 9. számú mellékletének 1. pontja a következő 1.3. ponttal egészül ki: "1.3. Oryza sativa L. vetőmag

A termelő legkésőbb május 15-ig köteles a Szolgálatnak a továbbszaporítási céllal termesztett bármely szaporítási fokozatú vetőmag termesztését a faj, fajta, mennyiségi és területi adataival bejelenteni. A Szolgálat a bejelentett területeken vizsgálatot végez, amelynek eredményéről szemlejegyzőkönyvet állít ki."

2. A R. 9. számú mellékletének 5.1. c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A növényegészségügyi ellenőrzések elvégzése érdekében - az egyes pontoknál megjelölt felelős a termesztést megelőző év szeptember 30-áig az alábbi adatokat köteles bejelenteni a Szolgálatnak:)

"c) A szaporításra engedélyezett hazai előállítású szuperelit, elit és UT1 fokozatú szaporítóanyag területi és fajtára vonatkozó adatait a termelő,"

3. A R. 9. számú mellékletének 5.4. b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[5.4. A Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus és a Ralstonia (Pseudomonas) solanacearum hazai behurcolásá-nak és elterjedésének megakadályozására, valamint felderítésére az alábbi intézkedéseket kell tenni:]

"b) a felderítésbe mind a vető-, mind az étkezési burgonya gumótételeket be kell vonni. A vető- és étkezési burgonya gumótételek laboratóriumi vizsgálatát el kell végezni, a minisztérium által közzétett módszertani kézikönyv előírásai szerint, de indokölt esetben az ellenőrzés a vágott gumófelület vizuális vizsgálatával is történhet."

4. A R. 9. számú melléklete 5.4. pontjának az e) pontot követő bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: "Az a)-d) pont szerinti hatósági felmérések eredményéről a Központi Szolgálat minden évben részletesen értesíti

a többi tagállamot és a Bizottságot. Az értesítéseket minden év június 1-jéig kell megküldeni, kivéve a gazdaságokban vetési céllal visszatartott saját termelésű burgonya felhasználásáról szóló értesítést, amelyet szeptember 1-jéig kell elküldeni. A kultúrnövények vizsgálati eredményeiről szóló részletes értesítés mindig az előző évre vonatkozik. Az értesítésnek magában kell foglalnia a következőket:

a) burgonya ellenőrzése esetén

aa) a vető- és egyéb burgonyákkal beültetett összterület becsült nagysága hektárban,

ab) a minták rétegezése a vetőburgonya kategóriái, illetve étkezési burgonya és - megfelelő esetben - régiók szerint,

ac) a vizsgálati céllal vett minták száma és a mintavételek időpontja,

ad) a helyszíni szabadföldi szemlék száma,

ae) a gumók vizuális vizsgálatainak száma (és a minta nagysága),

b) a szakmai felhasználás céljából átültetésre kerülő paradicsom növényeknél, legalábbis a fejlődő növények megfelelő időpontokban végzett ellenőrzése esetén

ba) a növények becsült száma összesen,

bc) a vizuális vizsgálatok száma,

c) a burgonyán és a paradicsomon kívüli egyéb gazdanövények - beleértve a burgonyafélékhez tartozó vad gazdanövényeket is - ellenőrzése esetén

ca) a fajok meghatározása,

cb) a mintavételek száma és ideje,

cc) megfelelő esetben a mintavétel során vizsgált terület/vízfolyás,

cd) a vizsgálat módszere,

d) az ipari feldolgozó- vagy csomagolóüzemek által kibocsátott szennyvíz és folyékony hulladék ellenőrzése esetén

da) a mintavételek száma és ideje,

db) megfelelő esetben a mintavétel során vizsgált üzemek területe (vízfolyása) pontos helye, dc) a vizsgálat módszere.

A Pseudomonas solanacearum előfordulásának olyan gyanúja esetén, amikor fennáll a felsorolt növényanyag vagy a felszíni vizek szennyeződésének egy másik tagállamba történő átvitelének veszélye, a Központi Szolgálat a felmért veszélyhelyzetnek megfelelően azonnal részletesen értesíti az érintett tagállamot az előfordulás gyanújáról, és együttműködik vele a veszély elhárítása érdekében. Más tagállam ilyen irányú jelzése esetén a Központi Szolgálat megtesz minden további intézkedést a 7. számú melléklet 1.2.2. ponjában foglaltaknak megfelelően."

A fent meghatározott intézkedéseken kívül a Ralstonia (Pseudomonas) solanacearum esetében hazai körülmények között potenciális gazdanövénynek számító paradicsom és paprika kultúrákat is vizsgálatba kell vonni, és paradicsom esetében az a)-e) pontok szerinti ellenőrzési rendszert kell bevezetni. Ezekben a kultúrákban észlelt fertőzési veszély esetén a felderítésbe és a szükséges laboratóriumi vizsgálatokba be kell vonnia a fertőzött tétellel kapcsolatba került felszíni vízforrásokat, és egyéb vadon növő vagy gyom lehetséges gazdanövényeket is, különös tekintettel a keserű csucsorra (Solanum dulcamara).

5. A R. 9. számú melléklet 8. pontjának első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"A termelő köteles az Európai Unió tagországaiba szállítandó, e rendelet 6. számú melléklete A. részében meghatározott ellenőrzés-köteles szaporító- és ültetvényanyagok bármely szaporítási fokozatú anyanövényeit, anyanövény állományait az azonosításhoz szükséges faj, fajta, mennyiségi és területi adatok közlésével minden év február 28-áig az illetékes Szolgálatnak bejelenteni.

IV.

1. A R. 10. számú mellékletében szereplő nyilvántartási űrlap fejlécében a

logó helyébe

logo lép.

2. A R. 10. számú mellékletében szereplő nyilvántartási űrlap "Cég/termelő" rovata a következő kifejezéssel egészül ki:

"adószáma/adóazonosítója: ........................................"

3. A R. 10. számú mellékletében szereplő nyilvántartási űrlap 1. pontja a "terményraktár (folytatás a 8. pontban)" sort követően a következő sorral egészül ki:

" fa csomagolóanyagot előállító"

4. A R. 10. számú mellékletében szereplő nyilvántartási űrlap 7. és 8. pontjában lévő táblázatok első oszlopa elé két új oszlop kerül "Termelő***" és "adószáma/adóazonosítója***" felirattal, egyidejűleg a lábjegyzet a következő szövegrésszel egészül ki:

"*** Az adatokat csak akkor kell kitölteni, ha a helyrajzi szám szerinti termelő nem egyezik meg a fejlécen szereplő termelővel (pl. termeltetés)."

V.

A R. 11. számú mellékletében a növényegészségügyi bizonyítvány, a re-export növényegészségügyi bizonyítvány és a visszautasítási jegyzőkönyv mintákban a

logó helyébe a

logo lép.

VI.

1. A R. 13. számú melléklete I. fejezetének 3.3.8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: "3.3.8. A laboratóriumi minta mennyisége minimum 200 gumó."

2. A R. 13. számú melléklete I. fejezetének 5.1. pontja első mondatában szereplő "elvégzése után" kifejezés helyébe az "alkalmával" szó lép.

3. A R. 13. számú melléklete 9. táblázata 5. pontjának első sora helyébe a következő rendelkezés lép: "étkezési burgonya 25 tonnánként 200 gumó"

4. A R. 13. számú melléklete II. fejezetének 6.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"Az import és tranzit szállítmányokból vett minta elküldése a növényegészségügyi határkirendeltség, az országba ideiglenesen beléptetett küldeményekből - amennyiben más erre vonatkozó rendelkezés nincs - a kirakodás helyén vett minta, illetve a kivitelre kerülő szállítmányokból vett minta elküldése pedig a mintavételt végző növényvédelmi felügyelő feladata."

5. A R. 13. számú melléklete II. fejezetének Mintavételi jegyzőkönyv mintákban a

logó helyébe a

logo lép.

7. számú melléklet a 37/2003. (IV. 4.) FVM rendelethez[14]

HatárszakaszokMegyeHatárátkelőVizsgálóhelyNyitvatartás
heti (nap)napi (h)
UkrajnaSzabolcs-Szatmár-BeregZáhonyközút70—24
-Eperjeskevasút70—24
RomániaBékésLökösháza-Curticivasút70—24
CsongrádNagylakközút70—24
JugoszláviaCsongrádRöszkeközút70—24
Bács-KiskunKelebiavasút70—24
HorvátországBaranyaMohácshajó78—16
SomogyGyékényesvasút70—24
ZalaLetenyeközút70—24
BelsőBudapestFerihegylégi70—24
MVCSV Postaposta58—16
P. 8— 13

8.számú melléklet a 37/2003. (IV. 4.) FVM rendelethez

[16. számú melléklet a 7/2001. (I. 17.) FVM rendelethez]

Növények és növényi termékek, amelyekre különleges rendelkezések alkalmazhatók

1. Gabonafélék és származékaik.

2. Szárított hüvelyes növények.

3. Maniókagumók és azok származékai.

4. Növényi olajok gyártásakor keletkező maradékanyagok.

9.számú melléklet a 37/2003. (IV. 4.) FVM rendelethez

[17. számú melléklet a 7/2001. (I. 17.) FVM rendelethez]

A növényútlevélen feltüntetendő adatok

1. "EGK növényútlevél"

2. Az Európai Unió tagállama kódjának feltüntetése

3. A felelős hatóság vagy megkülönböztető kódjának feltüntetése

4. Nyilvántartási szám

5. Egyéni sorozat vagy hét vagy tétel szám

6. Botanikai név

7. Mennyiség

8. A megkülönböztető "ZP" jelzés az útlevél területi érvényességéhez, és ahol értelmezhető, a védett zóna(k) neve, amelyre a termék alkalmas

9. A megkülönböztető "RP" jelzés pótolt növényútlevél esetén, és ahol értelmezhető, az eredetileg nyilvántartásba vett előállító vagy importőr kódja

10. Harmadik országból származó termékeknél, ahol értelmezhető, a származási vagy feladási ország neve.

10. számú melléklet a 37/2003. (IV. 4.) FVM rendelethez[15]

[18. számú melléklet a 7/2001. (I. 17.) FVM rendelethez]

A NÖVÉNYÚTLEVÉL KÖTELES NÖVÉNYEK, NÖVÉNYI TERMÉKEK KÖRE, ÉS A NÖVÉNYÚTLEVÉLEN FELTÜNTETENDŐ INFORMÁCIÓK

A. RÉSZ

A növényútlevél köteles növények, növényi termékek köre

I. szakasz

Burgonya vetőgum

II. szakasz

1.Növények és növényi termékek
1.1.Az alábbi nemzetségekbe tartozó fajok ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével: Chaenomeles Lindl.,
Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Prunus L., a Prunus
laurocerasus L. és a Prunus lusitanica L. kivételével, Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L., a Sorbus intermedia
(Ehrh.) Pers. kivételével és Stranvaesia Lindl.
1.2.Ültetésre szánt Beta vulgaris L. és Humulus lupulus L. növények, a vetőmag kivételével.
1.3.Szártarackot vagy gumót képző Solanum L. növényfajok vagy hibridjeik növényei, a vetőmag kivételével.
1.4.A Fortunella Swingle, Poncirus Raf. fajok és hibridjeik növényei, valamint a Vitis L. fajok növényei, a termés és a vetőmag kivételével.
1.5.Az 1.6. pont sérelme nélkül, Citrus L. fajok és hibridjeik növényei, a termés és a vetőmag kivételével.
1.6.Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növényfajok és hibridjeik termése, levelekkel és kocsányokkal.
1.7.E rendelet 1. § 5. pontja szerinti faanyag, ha az
a) egészben vagy részben a következő nemzetségek valamelyikéből származik:
— Castanea Mill., kivéve a kérgezett fát,
— Platanus L., beleértve a természetes kerek felszínét meg nem tartott fát, és
b) megfelel a következő tarifális megnevezések valamelyikének:
KN kódTarifális megnevezés
4401 10 00Tűzifa hasáb, tuskó, rozsé, köteg vagy hasonló formában.
4401 22 00Faforgács és hasonló részek nem tűlevelű fából.
ex 4401 30Fahulladék és -maradék, amely nincs hasáb, brikett, labdacs (pellet) vagy hasonló alakra tömö-
rítve.
4403 99Gömbfa, kérgezett vagy négy oldalán durván faragva:
— a festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel kezelt fa kivételével
— tűlevelűek, az árucsoporthoz tartozó Alszámos megjegyzés 1. pontjában meghatározott
trópusi fa, tölgy (Quercus spp.) vagy bükk (Fagus spp.) fája kivételével.
ex 4404 20 00Hasított karó; cölöp, cövek és pózna kihegyezve, de hosszában nem fűrészelve:
— tűlevelű fából.
4406 10 00Vasúti vagy villamosvasúti talpfa, nem impregnált.
ex 4407 99Hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb fa, nem gyalulva
vagy csiszolva és végillesztéssel nem összeállítva, különösen gerendák, pallók, furnérprizmák,
lapok (lemezek), lécek:
— tűlevelűek, trópusi erdők fái, tölgy (Quercus spp.) vagy bükk (Fagus spp.) kivételével.
1.8. A Castanea Mill. hántolt kérge
2.Olyan növények, növényi termékek és egyéb anyagok, amelyek előállítására és értékesítésére a növénytermesztéssel hivatásszerűen foglalkozó személyek jogosultak, azoknak a növényeknek, növényi termékeknek és egyéb anyagoknak a kivételével, amelyeket a végső fogyasztónak való forgalomba hozatalra állítanak elő és készítenek el, és amelyek esetében a tagállamok felelős hatóságai biztosítják, hogy a nevezett növények, növényi termékek és egyéb anyagok előállítása más termékektől egyértelműen elkülönítve történik.
2.1. Az alábbi nemzetségekbe tartozó növényfajok ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével: Abies Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Aster spp., Brassica spp., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendrant-hema (DC) Des Moul., Dianthus L. és hibridjeik, Exarum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., az Impatiens L. új-guineai hibridjeinek minden fajtája, Lactuta spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l'Hérit. ex Air., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinada L., Tanacetum L., Tsuga Carr. és Verbéna L. és egyéb lágyszárú növények, kivéve az ültetésre szánt Gramineae családba tartozó növényeket, valamint a hagymát, a hagymagumót, a rizómát, a vetőmagot és a gumót.
2.2. A Solanaceae családba tartozó fajok ültetésre szánt növényei, az 1.3. pontban hivatkozottak kivételével, illetve a vetőmag kivételével.
2.3. Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. és Strelitziaceae fajok növényei, gyökeresen vagy hozzátapadt, illetve hozzájuk tartozó termesztő közeggel. 2.4. Az Allium ascalonicum L., Allium cepa L. és Allium schoenoprasum L. ültetésre szánt magvai és hagymagumói, és ültetésre szánt Allium porrum L. növények.
3.Az alábbi növények ültetésre szánt hagymagumói és gumós gyökerei, amelyek előállítására és forgalomba hozatalára növénytermesztéssel hivatásszerűen foglalkozó személyek jogosultak, azoknak a növényeknek, növényi termékeknek és egyéb anyagoknak a kivételével, amelyeket a végső fogyasztónak való forgalomba hozatalra állítanak elő és készítenek el, és amelyek esetében a tagállamok felelős hatóságai biztosítják, hogy a nevezett növények, növényi termékek és egyéb anyagok előállítása más termékekétől egyértelműen elkülöníthető: Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston „Golden Yellow", Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne., a Gladiolus Tourn. ex L. mikroszaporítású változatai és hibridjei, pl. Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort. és Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L., Ismene Herbert, Muscari Miller, Narcissus L., Orinthogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tigridia Juss. és Tulipa L.

B. RÉSZ

A növényútlevélen feltüntetendő adatok

1. "Növényútlevél"

2. Magyarország kódjának feltüntetése

3. A felelős hatóság vagy megkülönböztető kódjának feltüntetése

4. Nyilvántartási szám

5. Egyéni sorozatszám

6. Botanikai név

7. Mennyiség

8. A megkülönböztető "RP" jelzés pótolt növényútlevél esetén, és ahol értelmezhető, az eredetileg nyilvántartásba vett előállító vagy importőr kódja.

9. Importból származó termékeknél, ahol értelmezhető, a származási vagy feladási ország neve.

1 A törvényt az Országgyűlés a 2003. március 24-i ülésnapján fogadta el.

11. számú melléklet a 37/2003. (IV. 4.) FVM rendelethez

"19. számú melléklet a 7/2001. (I. 17.) FVM rendelethez

Mintaűrlap

Harmadik országból származó szállítmány vagy vizsgálatköteles károsító feltartóztatásának bejelentése

Mintaűrlap
Harmadik országból származó szállítmány vagy vizsgálatköteles károsító feltartóztatásának bejelentése
1. FELADÓ2. FELTARTÓZTATÁS IKTATÁSA
a) Név:a) Hivatkozási szám:
b) Cím:Értesíteni kell:
c) Ország:b) Tagállamokc) EPPO
3. CÍMZETT4.a) ...növényvédelmi szervezet
a) Név:b) Hova:
b) Cím:
c) Ország:
d) Ország + e. rendeltetési hely:
5.a) Ország + b) exportálás helye:
6.a) Ország + b) származás helye:
7. SZÁLLÍTÁS9.A SZÁLLÍTMÁNY AZONOSÍTÁSA
a) Szállítás módja(i):a)Okmány típusa:
b) Szállító eszköz(ök):b)Okmány száma:
c) Azonosító(k):c)Ország + d) kiadás helye:
e)Kiadás napja:
8. Határátlépési hely:
10. A SZÁLLÍTMÁNY LEFOGLALT RÉSZÉNEK11. a) A szállítmányban lévő egységek
LEÍRÁSAnettó tömege / térfogata / száma:
a) Csomag(ok) / tartály(ok) típusa:b) Mértékegység:
b) Csomag(ok) / tartály(ok) megkülönböztető jelzése(i):12. a) A feltartóztatott rész egységeinek nettó
tömege / térfogata / száma:
c) Csomag(ok) / tartály(ok) száma:b) Mértékegység:
d) Növény, növényi termék vagy egyéb anyag:13. a) A fertőzött rész egységeinek nettó
tömege / térfogata / száma:
c) Áru besorolása:b) Mértékegység:
14. FELTARTÓZTATÁS OKA(I)
a) Oka(i):
b) A károsító tudományos neve:
c) A fertőzés mértéke:
15. HOZOTT INTÉZKEDÉSEK16.KÖTETLEN SZÖVEG
a) Intézkedések:
b) Intézkedések mértéke:
ELŐÍRT KARANTÉN
c) Kezdetének napja:
d) Befejezés várható napja:
e) Befejezés tényleges napja:
f) Ország + g) a karantén helye:
17. A FELTARTÓZTATÁS ADATAI18.AZ ÉRTESÍTÉS FELADÓJA
a) Hely/határátkelőhely:a)Hivatalos szerv + b) hivatalos bélyegző:
b) Hivatalos szerv:c)A nyilvántartásért felelős személy:
c) Dátum:d)Dátum:"

Lábjegyzetek:

[1] E szakasszal megállapított 2. § (3) bekezdése a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

[2] Módosította a 63/2004. (IV. 27.) FVM rendelet 10. § (2) bekezdése. Hatályos 2004.05.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 63/2004. (IV. 27.) FVM rendelet 10. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2004.05.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 63/2004. (IV. 27.) FVM rendelet 10. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2004.05.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 65/2007. (VII. 23.) FVM rendelet 10. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2007.08.07.

[6] Hatályon kívül helyezte a 65/2007. (VII. 23.) FVM rendelet 10. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2007.08.07.

[7] Hatályon kívül helyezte a 63/2004. (IV. 27.) FVM rendelet 10. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2004.05.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 63/2004. (IV. 27.) FVM rendelet 10. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2004.05.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 63/2004. (IV. 27.) FVM rendelet 10. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2004.05.01.

[10] E szakasszal beiktatott 36/A. § (2) bekezdése 2003.07.01-jén lép hatályba, (3) és (5) bekezdése, 36/B. § (1)-(4) bekezdése, 36/D. § (2) bekezdése, 36/E. §, 36/F. § (1) és (4) bekezdése, 36/G. § (1), (2) és (5) bekezdése a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

[11] Hatályon kívül helyezte az 5/2008. (I. 17.) FVM rendelet 5. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2008.01.22.

[12] Hatályon kívül helyezte a 18/2004. (II. 16.) FVM rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2004.02.24.

[13] Módosította a 18/2004. (II. 16.) FVM rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2004.02.24.

[14] Hatályon kívül helyezte a 18/2004. (II. 16.) FVM rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2004.02.24.

[15] E melléklettel beiktatott 18. számú melléklet A. részének II. szakasza 2003.07.01-jén lép hatályba.

Tartalomjegyzék