65/2007. (VII. 23.) FVM rendelet

a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról

A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény 65. §-a (2) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

(1) A növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

"10. Fertőzött körzet: a megállapított fertőzés, a feltételezett fertőzöttség és a károsító valószínű terjedése alapján kijelölt terület."

(2) Az R. 1. §-ának 24. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

"24. Tranzit küldemény (szállítmány): az a küldemény, amelyet átszállítanak egy országon anélkül, hogy oda importálták volna, és amelyre növényegészségügyi intézkedések alkalmazhatók."

2. §

Az R. 2. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) által felhatalmazott szakértő jogosult Magyarországon a növényegészségügyi közösségi előírások betartását, valamint a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ (a továbbiakban: MgSzH Központ), a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szervei (a továbbiakban: MgSzH területi szerve) és a növényvédelmi felügyelő hatósági tevékenységét ellenőrizni."

3. §

Az R. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. § Zárlati károsítok megtelepedésének, illetve továbbterjedésének megakadályozására és a fertőzés felszámolására vonatkozó belső növényegészségügyi előírásokat, zárlati szabályokat a 7. számú melléklet tartalmazza."

4. §

Az R. 14. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A Magyarországon nem honos, az 1. számú melléklet A. részének I. szakaszában és a 2. számú melléklet A. részének I. szakaszában felsorolt károsítok előfordulásáról, valamint az 1. számú melléklet A. részének II. szakaszában vagy B. részében, továbbá a 2. számú melléklet A. részének II. szakaszában vagy B. részében felsorolt károsítok Magyarország területének olyan részén történő megjelenéséről, ahol azok korábban nem voltak jelen - a 7. számú mellékletben előírtakon túlmenően -, a minisztérium értesíti a Bizottságot és a tagállamokat, valamint a vonatkozó nemzetközi szerződésekben foglaltaknak megfelelően a meghatározott szervezeteket és intézményeket."

5. §

Az R. 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"21. § (1) A kártalanítási igényt az MgSzH Központ az általa lefolytatott becslési eljárás, valamint a megsemmisítés végrehajtását lefolytató MgSzH területi szervének jelentése alapján bírálja el.

(2) Ha a kártalanítási igény jogalapjának és összegének megállapításához a rendelkezésre álló adatok nem elegendőek, a kellő szakismerettel rendelkező szakértő véleményét kell kikérni.

(3) Amennyiben a kártalanítás megtagadásának alapjául szolgáló körülmények azt mutatják, hogy a földhasználó, termelő által elkövetett bűncselekmény miatt büntetőeljárást kell kezdeményezni, az eljárást a büntetőeljárás jogerős befejezéséig fel kell függeszteni.

(4) A termelő a megsemmisítés végrehajtásával megbízott MgSzH területi szervéhez, a mielőbbi termelés beindítása érdekében, részkártalanítási kérelmet nyújthat be. Ennek összege a várható teljes kártalanítás 50%-áig terjedhet. Az MgSzH területi szervének a benyújtott kérelmet 3 napon belül fel kell terjesztenie az MgSzH Központnak.

(5) A kártalanítási igény benyújtásakor két példányban kell csatolni valamennyi, a megsemmisített vizsgálatköteles áru származásával, növényegészségügyi ellenőrzésével kapcsolatos dokumentumot, valamint a megsemmisítés vagy engedélyezett felhasználás során keletkezett valamennyi okiratot, beleértve a végső elszámolást is."

6. §

Az R. 33. §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Amennyiben a zárlati károsítok elterjedésének veszélye nem áll fenn,]

"a) mentesül az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettség és a növényegészségügyi ellenőrzési kötelezettség alól az a kistermelő, aki a teljes növény, növényi termék vagy egyéb anyagkészletét - a 6. számú melléklet A. részének 1. 1., 1. 4., 1. 5. és 2. 1. pontjaiban felsorolt fásszárú szaporítóanyagok kivételével - saját célra használja vagy a helyi piacon végső felhasználás céljából értékesíti (helyi forgalmazás),"

7. §

Az R. 63. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A növényvédelmi felügyelő helyszíni szemlére jogosító hatósági igazolvány mintáját a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló kormányrendelet tartalmazza."

8. §

(1) Az R. 69. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Ez a rendelet a következő közösségi jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:]

"c) a Tanács 2006/91/EK irányelve (2006. november 7.) a kaliforniai pajzstetű elleni védekezésről,"

(2) Az R. 69. §-a (1) bekezdésének j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Ez a rendelet a következő közösségi jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:]

"j) a Tanács 93/85/EGK irányelve (1993. október 4.) a burgonya gyűrűs rothadása elleni védekezésről, valamint az azt módosító 2006/56/EK bizottsági irányelv,"

(3) Az R. 69. §-a (1) bekezdésének n) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Ez a rendelet a következő közösségi jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja: ]

"n) a Tanács 98/57/EK irányelve (1998. július 20.) a Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. ellenőrzéséről, valamint az azt módosító 2006/63/EK bizottsági irányelv,"

(4) Az R. 69. §-a (2) bekezdésének 2-4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Ez a rendelet a következő közösségi határozatoknak való megfelelést szolgálja:]

"2. a Bizottság 2002/499/EK határozata (2002. június 26.) a Koreai Köztársaságból származó, természetesen vagy mesterségesen törpenövésű Chamaecyparis Spach, Juniperus L. és Pinus L. növényekre vonatkozó 2000/29/EK tanácsi irányelv egyes rendelkezéseitől való eltérések engedélyezéséről, valamint az azt módosító 2005/775/EK bizottsági határozat,

3. a Bizottság 2002/757/EK határozata (2002. szeptember 19.) a Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veid sp. nov. Közösségbe történő behurcolásának és a Közösségen belüli elterjedése elleni ideiglenes növényegészségügyi szükségintézkedésekről és az azt módosító 2004/426/EK, 2007/20l/EK bizottsági határozat,

4. a Bizottság 2002/887/EK határozata (2002. november 8.) a Japánból származó, természetes vagy mesterséges módon törpenövésű Chamaecyparis Spach, Juniperus L. és Pinus L. növény tekintetében a 2000/29/EK tanácsi irányelv bizonyos előírásaitól való eltérés engedélyezéséről, valamint az azt módosító 2004/826/EK, 2006/915/EK bizottsági határozat,"

(5) Az R. 69. §-a (2) bekezdésének 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Ez a rendelet a következő közösségi határozatoknak való megfelelést szolgálja:]

"11. a Bizottság 2006/916/EK határozata (2006. december 11.) a Horvátországból vagy a Macedónia volt Jugoszláv Köztársaságból származó Vitis L. növényekre a termés kivételével vonatkozóan a 2000/29/EK tanácsi irányelv egyes rendelkezéseitől való eltérésről,"

9. §

(1) Az R. 4. számú melléklete e rendelet 1. számú melléklete szerint módosul.

(2) Az R. 5. számú melléklete e rendelet 2. számú melléklete szerint módosul.

(3) Az R. 6. számú melléklete e rendelet 3. számú melléklete szerint módosul.

(4) Az R. 7. számú melléklete e rendelet 4. számú melléklete szerint módosul.

(5) Az R. 9. számú melléklete e rendelet 5. számú melléklete szerint módosul

10. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg

a) az R. 22. §-ának (6) bekezdése, 22. §-a (7) bekezdésének első mondata, 25. §-ának (2) bekezdése, 55/B. §-a (7) bekezdése második mondatának az "és a minisztériumot" szövegrésze, valamint 12. számú melléklete,

b) a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról szóló 37/2003. (IV. 4.) FVM rendelet 8. §-a és 17. §-a,

c) a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról szóló 63/2004. (IV. 27.) FVM rendelet 1. §-a, továbbá mellékletének V. 5. pontja,

d) a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról szóló 16/2006. (II. 24.) FVM rendelet 2. §-a,

e) a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról szóló 56/2006. (VIII. 1.) FVM rendelet 1. számú melléklete III. 2., III. 3., IV. 2. pontja,

f) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályaival összefüggő egyes földművelésügyi ágazati miniszteri rendeletek módosításáról szóló 97/2005. (X. 28.) FVM rendelet 10. §-a

hatályát veszti.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R. 2/A. §-ában az "a Központi Szolgálat" szövegrész helyébe az "az MgSzH Központ" szöveg, 3. §-ának (6) bekezdésében az "A Központi Szolgálat" szövegrész helyébe az "AzMgSzH Központ" szöveg, 5. §-ának (3) bekezdésében az "az illetékes Szolgálatot" szövegrész helyébe az "az MgSzH illetékes területi szervét" szöveg, 5/B. §-ának (7) bekezdésében az "a Szolgálatot" szövegrész helyébe az "az MgSzH területi szervét" szöveg, 9. §-ának b) pontjában az "az illetékes Szolgálat" szövegrész helyébe az "az MgSzH illetékes területi szervének" szöveg, 10. §-ának (1) bekezdésében az "az Szolgálatnak" szövegrész helyébe az "az MgSzH területi szervének" szöveg, 11. §-ának (1) bekezdésében az "a Szolgálat" szövegrész helyébe az "az MgSzH területi szerve" szöveg, 11. §-ának (2) bekezdésében az "A Szolgálat" szövegrész helyébe az "AzMgSzH területi szerve" szöveg, 12. §-ában az "az Szolgálat" szövegrész helyébe az "az MgSzH területi szerve" szöveg, 13. §-ának (1) bekezdésében az "az Központi Szolgálat" szövegrész helyébe az "az MgSzH Központ" szöveg, 13. §-ának (3) bekezdésében az "az Központi Szolgálat" szövegrészek helyébe az "az MgSzH Központ" szöveg, 14. §-ának (3) bekezdésében az "az illetékes Szolgálat" szövegrész helyébe az "az MgSzH illetékes területi szerve", az "a Központi Szolgálatot" szövegrész helyébe az "az MgSzH Központot" szöveg, 14/A. §-ának (1) bekezdésében "A minisztérium" szövegrész helyébe "AzMgSzH Központ" szöveg, 14/A. §-a (3) bekezdésének b) pontjában az "az Központi Szolgálatnak" szövegrész helyébe az "az MgSzH Központnak", és az "az illetékes Szolgálatok" szövegrész helyébe az "az MgSzH illetékes területi szervei" szöveg, 14/A. §-ának (5) bekezdésében az "az illetékes Szolgálat" szövegrész helyébe az "az MgSzH illetékes területi szerve" szöveg, 14/A. §-ának (7) bekezdésében az "az Központi Szolgálat" szövegrész helyébe az "az MgSzH Központ" szöveg, 14/A. §-ának (8) bekezdésében "a minisztérium" szövegrész helyébe "az MgSzH Központ" szöveg, 14/C. §-ának (1) bekezdésében az "A Központi Szolgálat" szövegrész helyébe az "Az MgSzH Központ" szöveg, 14/C. §-ának (2) bekezdésében az "a Központi Szolgálat" szövegrész helyébe az "az MgSzH Központ" szöveg, 14/D. §-ának (1) bekezdésében az "a Központi Szolgálat" szövegrész helyébe az " az MgSzH Központ", és az "az illetékes Szolgálatnál" szövegrész helyébe az "az MgSzH illetékes területi szervénél", továbbá az "A Központi Szolgálat" szövegrész helyébe az "AzMgSzH Központ" szöveg, 14/D. §-ának (3) bekezdésében az "a Szolgálatnak" szövegrész helyébe az "az MgSzH területi szervének", továbbá az "A Szolgálat" szövegrész helyébe az "Az MgSzH területi szerve", és az "a Központi Szolgálatot" szövegrész helyébe az "az MgSzH Központot" szöveg, 14/D. §-ának (4) bekezdésében az "az Központi Szolgálat" szövegrész helyébe az "az MgSzH Központ", és az "a Szolgálat" szövegrész helyébe az "az MgSzH területi szerve" szöveg, 15. §-ának (1) bekezdésében az "A Központi Szolgálat" szövegrész helyébe az "Az MgSzH Központ" szöveg, 15. §-ának (3) bekezdésében az "A Központi Szolgálat" szövegrész helyébe az "Az MgSzH Központ" szöveg, 15. §-ának (5) bekezdésében az "A Központi Szolgálat" szövegrész helyébe az "az MgSzH Központ" szöveg, 16. §-ának (1) bekezdésében az "a Központi Szolgálat" szövegrészek helyébe az "az MgSzH Központ" szöveg, 16. §-ának (3) bekezdésében az "a Központi Szolgálat" szövegrész helyébe az "az MgSzH Központ" szöveg, 17. §-a (1) bekezdésének a) pontjában az "a Szolgálat" szövegrész helyébe az "az MgSzH területi szerve" szöveg, 17. §-a (1) bekezdésének b) pontjában az "a Szolgálat" szövegrész helyébe az "az MgSzH területi szerve" szöveg, 18. §-ának (1) bekezdésében az "a Szolgálat" szövegrész helyébe a "az MgSzH területi szerve" szöveg, 18. §-ának (2) bekezdésében az "a Szolgálat" szövegrész helyébe az "az MgSzH területi szerve" szöveg, 18. §-ának (4) bekezdésében a "Szolgálatot vagy Szolgálatokat" szövegrész helyébe az "MgSzH területi szervét" szöveg, 18. §-ának (5) bekezdésében a "Szolgálatnak" szövegrész helyébe az "MgSzH területi szervének", és a "Földművelésügyi Költségvetési Irodának (a továbbiakban: Iroda) " szövegrész helyébe az "MgSzH Központnak" szöveg, 18. §-ának (6) bekezdésében az "Az illetékes Szolgálatnak" szövegrész helyébe az "Az MgSzH illetékes területi szervének", a "Szolgálatnak" szövegrész helyébe "MgSzH területi szervének" szöveg, és "a minisztériumnak" szövegrész helyébe "az MgSzH Központnak" szöveg, 19. §-ának (1) bekezdésében az "az illetékes Szolgálat" szövegrész helyébe az "az MgSzH illetékes területi szerve" szöveg, a "Szolgálat" szövegrész helyébe "MgSzH területi szerve" szöveg, és az "a minisztériumnak" szövegrész helyébe az "az MgSzH Központnak" szöveg, 19. §-ának (3) bekezdésében a "Szolgálat" szövegrész helyébe az "MgSzH területi szerve" szöveg, 20. §-ának (1) bekezdésében az "a növényi hulladék keletkezésének helye szerint illetékes Szolgálat" szövegrész helyébe az "az MgSzH - a növényi hulladék keletkezésének helye szerint illetékes - területi szerve", és az "a megsemmisítés helye szerint illetékes Szolgálatot" szövegrész helyébe az "az MgSzH - a megsemmisítés helye szerint illetékes - területi szervét" szöveg, 20. §-ának (2) bekezdésében az "a káresemény helye szerint illetékes Szolgálat" szövegrész helyébe az "az MgSzH - a káresemény helye szerint illetékes - területi szerve" szöveg, 20. §-ának (4) bekezdésében az "a növényi hulladék keletkezési helye szerint illetékes Szolgálatnak" szövegrész helyébe az "az MgSzH területi szervének", továbbá a "Szolgálat" szövegrész helyébe az "az MgSzH - a növényi hulladék keletkezési helye szerint illetékes - területi szervének", az "A Szolgálat" szövegrész helyébe az "Az MgSzH területi szerve" szöveg, és az "Irodának" szövegrész helyébe "az MgSzH Központnak" szöveg, 20. §-ának (5) bekezdésében az "Az Iroda" szövegrész helyébe az "Az MgSzH Központ" szöveg, 23. §-ának (1) bekezdésében az "a Szolgálat" szövegrész helyébe az "az MgSzH területi szerve" szöveg, 24. §-ának (1) bekezdésében az "a minisztérium" szövegrész helyébe az "az MgSzH Központ" szöveg, 25. §-ának (3) bekezdésében az "az Iroda" szövegrész helyébe az "az MgSzH Központ" szöveg, 28. §-ában az "az illetékes Szolgálatot" szövegrész helyébe az "az MgSzH illetékes területi szervét" szöveg, 31. §-ának (1) bekezdésében az "a Szolgálat" szövegrész helyébe az "az MgSzH területi szervének" szöveg, 31. §-ának (2) bekezdésében az" a Szolgálat" szövegrész helyébe az" az MgSzH területi szerve" szöveg, továbbá az" a Szolgálattal" szövegrész helyébe az" az MgSzH területi szervével" szöveg, 33. §-ának (1) bekezdésében az "a Szolgálatnak" szövegrész helyébe az "az MgSzH területi szervének" szöveg, 33. §-ának (3) bekezdésében az "a Szolgálat" szövegrész helyébe az "az MgSzH területi szerve" szöveg, 33. §-ának (4) bekezdésében az "A Szolgálat" szövegrészek helyébe az "Az MgSzH területi szerve" szöveg, 33. §-ának (5) bekezdésében az "A Szolgálat" szövegrész helyébe az "Az MgSzH területi szerve" szöveg, 33. §-ának (6) bekezdésében az "A Szolgálat" szövegrész helyébe az "Az MgSzH területi szerve", és az "a Központi Szolgálatnak" szövegrész helyébe az "az MgSzH Központnak" szöveg, 33. §-ának (7) bekezdésében az "A Központi Szolgálat" szövegrész helyébe az "Az MgSzH Központ" szöveg, 33. §-ának (10) bekezdésében az "a Szolgálat" szövegrész helyébe az " az MgSzH területi szerve" szöveg, 34. §-ában az "A Szolgálat" szövegrész helyébe az "Az MgSzH területi szerve", és az "a Központi Szolgálat" szövegrész helyébe az "az MgSzH Központ" szöveg, 36. §-a (1) bekezdésének d) pontjában az " a Szolgálattal" szövegrész helyébe az "az MgSzH területi szervével" szöveg, 36. §-a (1) bekezdésének e) pontjában az "a Szolgálat" szövegrész helyébe az "az MgSzH területi szerve" szöveg, 36. §-a (1) bekezdésének f) pontjában az" a Szolgálattal" szövegrész helyébe az "az MgSzH területi szervével" szöveg, 36. §-a (1) bekezdésének g) pontjában az" a Szolgálat" szövegrész helyébe az "az MgSzH területi szervének" szöveg, 36. §-a (1) bekezdésének h) pontjában az "az illetékes Szolgálatot" szövegrész helyébe az "az MgSzH illetékes területi szervét" szöveg, 36. §-ának (2) bekezdésében az "A Szolgálat" szövegrész helyébe az "Az MgSzH területi szerve" szöveg, 36. §-ának (3) bekezdésében az "A Szolgálat" szövegrész helyébe az "Az MgSzH területi szerve" szöveg, 36/C. §-ának a) pontjában az "a Szolgálat" szövegrész helyébe az "az MgSzH területi szerve" szöveg, 36/C. §-ának b) pontjában az "a Szolgálat" szövegrész helyébe az "az MgSzH területi szerve", és az "OMMI" szövegrész helyébe az "MgSzH Központ" szöveg, 36/C. §-ának c) pontjában az "a Szolgálat" szövegrész helyébe az "az MgSzH területi szerve" szöveg, 36/D. §-ának (3) bekezdésében az" az illetékes Szolgálat" szövegrész helyébe az" az MgSzH illetékes területi szerve", és az "az illetékes Szolgálatot" szövegrész helyébe az" az MgSzH illetékes területi szervét" szöveg, 36/E. §-a (4) bekezdésének c) pontjában az "az illetékes Szolgálat" szövegrész helyébe az "az MgSzH illetékes területi szerve" szöveg, 36/G. §-ának (2) bekezdésében az "A Szolgálat" szövegrész helyébe az "Az MgSzH területi szerve", és az "a Szolgálát" szövegrész helyébe az "az MgSzH területi szerve" szöveg, 36/G. §-ának (3) bekezdésében az "a Központi Szolgálat" szövegrész helyébe az "az MgSzH Központ", és az "a Szolgálattól" szövegrész helyébe az "az MgSzH területi szervétől" szöveg, 36/G. §-ának (9) bekezdésében az "az illetékes Szolgálat" szövegrész helyébe az "az MgSzH illetékes területi szerve" szöveg, 36/G. §-ának (10) bekezdésében az "az illetékes Szolgálat" szövegrész helyébe az "az MgSzH illetékes területi szerve", és az "A Szolgálat" szövegrész helyébe az "Az MgSzH területi szerve" szöveg, 39. §-ában az "a feladás helye szerint illetékes Szolgálat" szövegrész helyébe az "az MgSzH - feladás helye szerint illetékes - területi szerve" szöveg, 41. §-ának (3) bekezdésében az "a Szolgálat" szövegrész helyébe az" az MgSzH területi szerve" szöveg, 41. §-ának (4) bekezdésében az "a Szolgálat" szövegrészek helyébe az "az MgSzH területi szerve" szöveg, 42. §-ának (6) bekezdésében az "a Központi Szolgálat" szövegrész helyébe az "az MgSzH Központ" szöveg, 44/B. §-ának (1) bekezdésében az "A Szolgálat" szövegrész helyébe az "Az MgSzH területi szerve", és az "a Központi Szolgálat" szövegrész helyébe az "az MgSzH Központ" szöveg, 44/B. §-ának (2) bekezdésében az "A Központi Szolgálat" szövegrész helyébe az "Az MgSzH Központ", és az "a Szolgálattól" szövegrész helyébe az "az MgSzH területi szervétől" szöveg, 44/B. §-ának (3) bekezdésében az "a Központi Szolgálat" szövegrész helyébe az "az MgSzH Központ", az "az illetékes Szolgálatnak" szövegrész helyébe az "az MgSzH illetékes területi szervének" szöveg, 44/C. §-ának (2) bekezdésében az "a Központi Szolgálat" szövegrész helyébe az "az MgSzH Központ" szöveg, 48. §-ának (2) bekezdésében az "az illetékes Szolgálat" szövegrész helyébe az "az MgSzH illetékes területi szerve" szöveg, 50/A. §-ának (1) bekezdésében az "az illetékes Szolgálat" szövegrész helyébe az "az MgSzH illetékes területi szervének" szöveg, 50/A. §-ának (3) bekezdésében az "az illetékes Szolgálat" szövegrész helyébe az "az MgSzH illetékes területi szervének" szöveg, 51. §-ának (2) bekezdésében az "az Szolgálatnak" szövegrész helyébe az "az MgSzH területi szervének", és az "az illetékes Szolgálatot" szövegrész helyébe az "az MgSzH illetékes területi szervét" szöveg, 51. §-ának (4) bekezdésében az" a Szolgálatot" szövegrész helyébe az" az MgSzH területi szervét" szöveg, 51/A. §-ának (3) bekezdésében az" a Szolgálatot" szövegrész helyébe az "az MgSzH területi szervét" szöveg, 51/A. §-ának (4) bekezdésében az "A Szolgálat" szövegrészek helyébe az "Az MgSzH területi szerve" szöveg, 53. §-ának (4) bekezdésében az "A minisztérium" szövegrészek helyébe az "Az MgSzH Központ" szöveg, 54. §-ának (2) bekezdésében az "az illetékes Szolgálatot" szövegrész helyébe az "az MgSzH illetékes területi szervét" szöveg, 55. §-a (1) bekezdésének a) pontjában az "a minisztérium" szövegrész helyébe az "az MgSzH Központ" szöveg, továbbá az "az illetékes Szolgálat" szövegrész helyébe az "az MgSzH illetékes területi szerve" szöveg, 55. §-ának (2) bekezdésében az "a rendeltetési hely szerint illetékes Szolgálat" szövegrész helyébe az "az MgSzH rendeltetési hely szerint illetékes területi szervének" szöveg, továbbá az "a Szolgálat" szövegrész helyébe az "MgSzH területi szervének" szöveg, az 55. §-ának (3) bekezdésében az "az illetékes Szolgálat" szövegrész helyébe az "az MgSzH illetékes területi szerve" szöveg, 55/A. §-ának (1) bekezdésében az "az illetékes Szolgálat határkirendeltsége" szövegrész helyébe az "az MgSzH illetékes területi szervének határkirendeltsége" szöveg, továbbá az "az illetékes Szolgálat" szövegrész helyébe az "az MgSzH illetékes területi szerve" szöveg, 55/A. §-ának (2) bekezdésében az "az illetékes Szolgálat" szövegrész helyébe az "az MgSzH illetékes területi szerve" szöveg, 55/B. §-ának (1) bekezdésében az "A Szolgálat" szövegrész helyébe az "Az MgSzH területi szerve" szöveg, 55/B. §-ának (2) bekezdésében az" az illetékes Szolgálathoz" szövegrész helyébe az" az MgSzH illetékes területi szervéhez" szöveg, 55/B. §-ának (3) bekezdésében az "A Szolgálat" szövegrész helyébe az "Az MgSzH területi szerve" szöveg, 55/B. §-ának (4) bekezdésében a "Szolgálat" szövegrész helyébe az "MgSzH területi szervének" szöveg, továbbá az" az Szolgálat" szövegrész helyébe az "az MgSzH területi szerve" szöveg, 55/B. §-ának (5) bekezdésében az "a Szolgálat" szövegrész helyébe az "az MgSzH területi szerve" szöveg, 55/B. §-ának (6) bekezdésében az "a Központi Szolgálat" szövegrész helyébe az "az MgSzH Központ" szöveg, 55/B. §-ának (7) bekezdésében az "Az illetékes Szolgálat" szövegrész helyébe az "Az MgSzH illetékes területi szerve" szöveg, továbbá az "a Szolgálat értesíti a Központi Szolgálatot és a minisztériumot, a minisztérium" szövegrész helyébe az "az MgSzH területi szerve értesíti MgSzH Központot, amely" szöveg, 55/B. §-ának (8) bekezdésében az "a rendeltetési hely szerint illetékes Szolgálatot" szövegrész helyébe az "az MgSzH rendeltetési hely szerint illetékes területi szervét" szöveg, 55/B. §-ának (10) bekezdésében az "az engedélyezett ellenőrzési hely szerint illetékes Szolgálatot" szövegrész helyébe az "az MgSzH az engedélyezett ellenőrzési hely szerint illetékes területi szervét" szöveg, 55/B. §-ának (11) bekezdésében az "Az illetékes Szolgálat" szövegrész helyébe az "Az MgSzH illetékes területi szerve" szöveg, továbbá az "a szolgálati bélyegző" szövegrész helyébe "bélyegző" szöveg, 55/B. §-ának (12) bekezdésében a "Szolgálat" szövegrész helyébe az "MgSzH területi szerve" szöveg, 55/B. §-ának (13) bekezdésében az "a Szolgálat" szövegrész helyébe az "az MgSzH területi szerve" szöveg, 56. §-ának (1) bekezdésében az "a Szolgálatnak" szövegrész helyébe az" az MgSzH területi szervének" szöveg, 56. §-ának (2) bekezdésében az "A Szolgálat" szövegrész helyébe az "Az MgSzH területi szervének" szöveg, 57. §-ának (1) bekezdésében az "a rendeltetési cím szerint illetékes Szolgálatnak" szövegrész helyébe az "az MgSzH rendeltetési cím szerint illetékes területi szervének" szöveg, 57. §-ának (2) bekezdésében az "a határkirendeltség szerint illetékes Szolgálat" szövegrész helyébe az "az MgSzH határkirendeltség szerint illetékes területi szerve" szöveg, 58. §-ának (2) bekezdésében az "A Központi Szolgálatot" szövegrész helyébe az "az MgSzH Központot" szöveg, 58. §-ának (5) bekezdésében az "a Szolgálat" szövegrész helyébe az "az MgSzH területi szervének" szöveg, 59. §-ának (1) bekezdésében az "az illetékes Szolgálatnak" szövegrész helyébe az "az MgSzH illetékes területi szervének", továbbá az "a Szolgálathoz" szövegrész helyébe az "az MgSzH területi szervéhez" szöveg, 59. §-ának (2) bekezdésében az "a lakóhelye szerint illetékes Szolgálattól" szövegrész helyébe az "az MgSzH lakóhelye szerint illetékes területi szervétől" szöveg, 60. §-ának (1) bekezdésében az "a kilépő növényegészségügyi határkirendeltség szerint illetékes Szolgálatot" szövegrész helyébe az "az MgSzH kilépő növényegészségügyi határkirendeltség szerint illetékes területi szervét" szöveg, 61. §-ának (3) bekezdésében az "az illetékes Szolgálatot" szövegrész helyébe az "az MgSzH illetékes területi szervét" szöveg, a Hetedik fejezetének címében a "A Központi Szolgálat" szövegrész helyébe az "Az MgSzH Központ" szöveg, 62. §-ának felvezető mondatában az "a Központi Szolgálat" szövegrész helyébe az "az MgSzH Központ" szöveg, 62. §-ának a) pontjában az "a Szolgálatok" szövegrész helyébe az "az MgSzH területi szervei" szöveg, 62. §-ának b) pontjában az" a Szolgálatok" szövegrész helyébe az" az MgSzH területi szervei" szöveg, 62. §-ának f) pontjában az" az Szolgálatok" szövegrész helyébe az" az MgSzH területi szervei" szöveg, 63. §-ának (1) bekezdésében az "a Szolgálat" szövegrész helyébe az "az MgSzH területi szerve" szöveg, 64. §-ának b) pontjában az "a Szolgálat" szövegrész helyébe az "az MgSzH területi szerve" szöveg, 64. §-ának c) pontjában az "a Szolgálat" szövegrész helyébe az "az MgSzH területi szerve" szöveg, 64. §-ának d) pontjában az "a Szolgálat" szövegrész helyébe az "a MgSzH területi szerve" szöveg, 65. §-ának a) pontjában az "a Szolgálat" szövegrész helyébe az "az MgSzH területi szervének" szöveg, 65. §-ának b) pontjában az "a Szolgálat" szövegrész helyébe az "az MgSzH területi szerve" szöveg, 67. §-ának (1) bekezdésében az "a Belügyminisztériummal (a továbbiakban: BM), a Közlekedési és Vízügyi Minisztériummal (a továbbiakban: KöViM) és a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságával (a továbbiakban: VPOP) " szövegrész helyébe "a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságával (a továbbiakban: VPOP) " szöveg, 67. §-ának (7) bekezdésében az "a szolgálat igazgatója" szövegrész helyébe az "az MgSzH területi szervének vezetője" szöveg, 67. §-ának (8) bekezdésében az "a szolgálat" szövegrész helyébe az "az MgSzH területi szerve" szöveg, 68. §-ának (1) bekezdésében az "a Központi Szolgálat a BM, a KöViM és" szövegrész helyébe az "az MgSzH Központ" szöveg, 68. §-ának (2) bekezdésében az "a Központi Szolgálat" szövegrész helyébe az "az MgSzH Központ" szöveg, 68. §-ának (3) bekezdésében az "a Szolgálat" szövegrész helyébe az "az MgSzH területi szerve" szöveg, 5. számú melléklete A. része II. szakaszának 18. 3. pontjaiban az "a Központi Szolgálatot" szövegrész helyébe az "az MgSzH Központot" szöveg, 5. számú melléklete A. része II. szakaszának 18. 4. pontjaiban az "a Központi Szolgálatot" szövegrész helyébe az "az MgSzH Központot" szöveg, 7. számú melléklete 1. 1. 2. pontjának a) alpontjában az "a területileg illetékes Szolgálat" szövegrész helyébe az "az MgSzH illetékes területi szerve" szöveg, 7. számú melléklete 1. 1. 2. pontjának b) alpontjában az "a Szolgálat" szövegrész helyébe az "az MgSzH területi szerve" szöveg, továbbá az "a területileg illetékes Szolgálatot" szövegrész helyébe az "az MgSzH illetékes területi szervét", 7. számú melléklete 1. 1. 2. pontjának c) alpontjában az "a Szolgálat" szövegrész helyébe az "az MgSzH területi szerve" szöveg, 7. számú melléklete 1. 1. 2. pontjának d) alpontjában az "a Szolgálat" szövegrész helyébe az "az MgSzH területi szerve" szöveg, 7. számú mellékletének 1. 1. 2. pontjában az "A Központi Szolgálat" szövegrész helyébe az "AzMgSzH Központ", 7. számú melléklétének 1. 1. 9. 2. pontjában az "az illetékes Szolgálat" szövegrész helyébe az "az MgSzH illetékes területi szerve" szöveg, 7. számú mellékletének 1. 1. 9. 3. pontjában az "az illetékes Szolgálat" szövegrész helyébe az "az MgSzH illetékes területi szerve" szöveg, 7. számú mellékletének 1. 1. 9. 4. pontjában az "az illetékes Szolgálat" szövegrész helyébe az "az MgSzH illetékes területi szerve" szöveg, 7. számú mellékletének 1. 1. 9. 5. pontjában az "az illetékes Szolgálat" szövegrész helyébe az "az MgSzH illetékes területi szerve" szöveg, 7. számú mellékletének 1. 1. 9. 6. pontjában az "az illetékes Szolgálat" szövegrész helyébe az "az MgSzH illetékes területi szerve" szöveg, 7. számú mellékletének 1. 2. 3. 4. pontjában az "a Szolgálat" szövegrész helyébe az "az MgSzH területi szerve" szöveg, 7. számú melléklete 1. 2. 3. 7. pontjának felvezető szövegében az "a Szolgálat" szövegrész helyébe az "az MgSzH területi szerve" szöveg, 7. számú mellékletének 1. 3. 2. pontjában az "A Központi Szolgálat" szövegrész helyébe az "Az MgSzH Központja" szöveg, 7. számú mellékletének 1. 3. 6. pontjában az "az illetékes Szolgálat" szövegrész helyébe az "az MgSzH illetékes területi szerve" szöveg, 8. számú melléklete I. része 1. pontjának felvezető szövegében az "A Központi Szolgálat" szövegrész helyébe az "Az MgSzH Központ" szöveg, 8. számú melléklete I. része 1. pontjának b) alpontjában az "a Szolgálat" szövegrész helyébe az "az MgSzH területi szerve" szöveg, 8. számú melléklete I. része 1. pontjának c) alpontjában az "a Szolgálat" szövegrész helyébe az "az MgSzH területi szerve" szöveg, 8. számú melléklete I. részének 3. pontjában az "A Szolgálat" szövegrész helyébe az "Az MgSzH területi szerve" szöveg, továbbá az "a Központi Szolgálat" szövegrész helyébe az "az MgSzH Központ" szöveg, 8. számú melléklete I. részének 4. pontjában az "a Központi Szolgálat" szövegrész helyébe az "a MgSzH Központ" szöveg, továbbá az "a Szolgálatot" szövegrész helyébe az "az MgSzH területi szervét" szöveg, 8. számú melléklete I. része 5. pontjának felvezető szövegében az "A Szolgálat" szövegrész helyébe az "Az MgSzH területi szerve" szöveg, 8. számú melléklete I. része 6. pontjának felvezető szövegében az "A Szolgálat" szövegrész helyébe az "Az MgSzH területi szerve" szöveg, 9. számú mellékletének 1. pontjában az "az illetékes Szolgálatnak" szövegrész helyébe az "az MgSzH illetékes területi szervének" szöveg, továbbá az "A Szolgálat" szövegrész helyébe az "Az MgSzH területi szerve" szöveg, 9. számú mellékletének 2. pontjában az "az illetékes Szolgálatnak" szövegrész helyébe az "az MgSzH illetékes területi szervének" szöveg, továbbá az "A Szolgálat" szövegrész helyébe az "Az MgSzH területi szerve" szöveg, 9. számú mellékletének 3. pontjában az "az illetékes Szolgálatnak" szövegrész helyébe az "az MgSzH illetékes területi szervének" szöveg, továbbá az "A Szolgálat" szövegrész helyébe az "Az MgSzH területi szerve" szöveg, 9. számú mellékletének 4. pontjában az "az illetékes Szolgálatnak" szövegrész helyébe az "az MgSzH illetékes területi szervének" szöveg, továbbá az "A Szolgálat" szövegrész helyébe az "Az MgSzH területi szerve" szöveg, 9. számú mellékletének 5. pontjában az "az illetékes Szolgálatnak" szövegrész helyébe az "az MgSzH illetékes területi szervének" szöveg, továbbá az "A Szolgálat" szövegrész helyébe az "Az MgSzH területi szerve" szöveg, 9. számú mellékletének 6. pontjában az "az illetékes Szolgálatnak" szövegrészek helyébe az "MgSzH illetékes területi szervének" szöveg, 9. számú mellékletének 6. 2. pontjában az "A Szolgálat" szövegrész helyébe az "Az MgSzH területi szerve" szöveg, továbbá az "a Szolgálat" szövegrész helyébe az" az MgSzH területi szerve" szöveg, 9. számú mellékletének 6. 3. pontjában az "a Központi Szolgálat" szövegrész helyébe az" az MgSzH Központ" szöveg, 9. számú mellékletének 7. pontjában az "az illetékes Szolgálatnak" szövegrész helyébe az" az MgSzH illetékes területi szervének" szöveg, továbbá az "A Szolgálat" szövegrész helyébe az "Az MgSzH területi szerve" szöveg, 9. számú mellékletének 8. 1. pontjában az "az illetékes Szolgálatnak" szövegrész helyébe az" az MgSzH illetékes területi szervének" szöveg, az "a Szolgálat" szövegrész helyébe az" az MgSzH területi szerve" szöveg, továbbá az "A Szolgálat" szövegrész helyébe az "Az MgSzH területi szerve" szöveg, 9. számú mellékletének 8. 2. 7. pontjában az "A Szolgálat" szövegrész helyébe az "Az MgSzH illetékes területi szerve" szöveg, 9. számú mellékletének 9. pontjában az "az illetékes Szolgálatnak" szövegrész helyébe az "az MgSzH illetékes területi szervének" szöveg, továbbá az "A Szolgálat" szövegrész helyébe az "Az MgSzH területi szerve" szöveg, 9. számú mellékletének 10. pontjában az "az illetékes Szolgálatnak" szövegrész helyébe az "az MgSzH illetékes területi szervének" szöveg, továbbá az "A Szolgálat" szövegrész helyébe az "Az MgSzH területi szerve" szöveg, 9. számú mellékletének 11. 1. pontjában az "az illetékes Szolgálatnak" szövegrész helyébe az "az MgSzH illetékes területi szervének" szöveg, továbbá az "A Szolgálat" szövegrész helyébe az "Az MgSzH területi szerve" szöveg, 9. számú mellékletének 11. 2. pontjában az "az illetékes Szolgálatnak" szövegrész helyébe az "az MgSzH illetékes területi szervének" szöveg, továbbá az "A Szolgálat" szövegrész helyébe az "Az MgSzH területi szerve" szöveg, 9. számú mellékletének 12. pontjában az "az illetékes Szolgálatnak" szövegrész helyébe az "az MgSzH illetékes területi szervének" szöveg, továbbá az "A Szolgálat" szövegrész helyébe az "Az MgSzH területi szerve" szöveg, 9. számú mellékletének 13. pontjában az "az illetékes Szolgálatnak" szövegrész helyébe az "az MgSzH illetékes területi szervének" szöveg, az "A Szolgálat" szövegrész helyébe az "Az MgSzH területi szerve" szöveg, továbbá az "a Szolgálat" szövegrész helyébe az "az MgSzH területi szerve" szöveg, 13. számú melléklete I. része 2. pontjának f) alpontjában az "a Központi Szolgálat" szövegrész helyébe az "az MgSzH Központ" szöveg, 13. számú melléklete I. részének 3. 4. 6. pontjában az "a Központi Szolgálat" szövegrész helyébe az "az MgSzH Központ" szöveg, 13. számú melléklete I. részének 3. 6. 2. pontjában az "a Központi Szolgálat" szövegrész helyébe az "az MgSzH Központ" szöveg, 13. számú melléklete I. részének 5. 1. pontjában az "a Központi Szolgálat" szövegrész helyébe az "az MgSzH Központ" szöveg, 13. számú melléklete I. részének 6. 1. pontjában az "a Központi Szolgálat" szövegrész helyébe az "az MgSzH Központ" szöveg, 13. számú melléklete II. részének 1. pontjában az "a Központi Szolgálat" szövegrész helyébe az "az MgSzH Központ" szöveg, 13. számú melléklete II. része 3. pontjának g) alpontjában az "a Központi Szolgálat" szövegrész helyébe az "az MgSzH Központ" szöveg, 13. számú melléklete II. része 3. pontjának h) alpontjában az" a Központi Szolgálat" szövegrész helyébe az" az MgSzH Központ" szöveg, 13. számú melléklete II. része 3. pontjának i) alpontjában az "a Központi Szolgálat" szövegrész helyébe az "az MgSzH Központ" szöveg, 13. számú melléklete 6. 1. pontjában az "a Központi Szolgálat" szövegrész helyébe az "az MgSzH Központ" szöveg, 13. számú melléklete II. részének 7. 4. pontjában az "A Központi Szolgálat" szövegrész helyébe az "Az MgSzH Központ" szöveg, 13. számú melléklete II. részének 7. 5. pontjában az" a Központi Szolgálat" szövegrész helyébe az "az MgSzH Központ" szöveg, 15. számú mellékletének 2. pontjában az "a Szolgálatnak" szövegrész helyébe az "az MgSzH területi szervének" szöveg, 15. számú melléklete 2. pontjának d) alpontjában az "a megyei Szolgálatok, a Központi Szolgálat" szövegrész helyébe az "az MgSzH területi szervei, az MgSzH Központ", 15. számú melléklete 3. pontjában az "A Szolgálatnak" szövegrész helyébe az "Az MgSzH területi szervének" szöveg, 15. számú melléklete 3. 1. pontjának b) alpontjában az "a megyei Szolgálatok" szövegrész helyébe az "az MgSzH területi szervei", továbbá az "a Központi Szolgálat" szövegrész helyébe az "az MgSzH Központ" szöveg, 23. számú melléklete III. részének b) pontjában az "a Szolgálat" szövegrész helyébe az "az MgSzH területi szerve" szöveg, 25. számú melléklete 3. 1. pontjának b) alpontjában az "a Szolgálatok" szövegrész helyébe az "az MgSzH területi szervei" szöveg, 25. számú mellékletének 3. 4. pontjában az "A Szolgálat" szövegrész helyébe az "Az MgSzH területi szerve" szöveg lép.

11. §

Ez a rendelet a következő közösségi jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a Tanács 2006/91/EK irányelve (2006. november 7.) a kaliforniai pajzstetű elleni védekezésről,

b) a Tanács 2006/56/EK irányelve (2006. június 12.) a burgonya gyűrűs rothadása elleni védekezésről,

c) a Tanács 2006/63/EK irányelve (2006. július 14.) a Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. ellenőrzéséről,

d) a Bizottság 2007/20l/EK határozata (2007. március 27.) a Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veid sp. nov. Közösségbe történő behurcolásának és a

Közösségen belüli elterjedése elleni ideiglenes növényegészségügyi szükségintézkedésekről,

e) a Bizottság 2006/915/EK határozata (2006. december 11.) a Japánból származó, természetes vagy mesterséges módon törpenövésű Chamaecyparis Spach, Juniperus L. és Pinus L. növény tekintetében a 2000/29/EK tanácsi irányelv bizonyos előírásaitól való eltérés engedélyezéséről,

f) a Bizottság 2006/916/EK határozata (2006. december 11.) a Horvátországból vagy a Macedónia volt Jugoszláv Köztársaságból származó Vitis L. növényekre a termés kivételével vonatkozóan a 2000/29/EK tanácsi irányelv egyes rendelkezéseitől való eltérésről.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet a 65/2007. (VII. 23.) FVM rendelethez

1. Az R. 4. számú melléklete A. részének 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Növények, növényi termékek és egyéb anyagok, amelyek behozatala Magyarországra és az Európai Unió valamennyi tagállamába tilos]

[Növények, növényi termékek és egyéb anyagokSzármazási ország]
”12. Solanum L. fajok és hibridjeiknek gumója a 10. és a 11. pontban meghatározottak kivételévelA burgonyagumóra vonatkozó, és az 5. számú melléklet A. része I. szakaszában felsorolt különleges előírások változatlan érvényességével valamennyi harmadik ország az alábbiak kivételével:
- Algéria, Izrael, Egyiptom - a 2004/4/EK bizottsági határozatban előírt feltételek változatlan érvényességével -, Líbia, Marokkó, Szíria, Svájc, Tunézia és Törökország,
- európai harmadik országok, amelyeket az EU Növényvédelmi Állandó Bizottság mentesnek ismert el a Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann és Kotthoff) Davis et al. kórokozótól, vagy amelyekben az Európai Unió Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann és Kotthoff) Davis et al. elleni védekezéssel kapcsolatos rendelkezéseivel EU Növényvédelmi Állandó Bizottság által egyenértékűnek elismert rendelkezéseket tartanak be,
- Kuba, a 2003/63/EK bizottsági határozatban előírtak változatlan érvényességével. "

2. Az R. 4. számú melléklete A. részének 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Növények, növényi termékek és egyéb anyagok, amelyek behozatala Magyarországra és az Európai Unió valamennyi tagállamába tilos]

[Növények, növényi termékek és egyéb anyagokSzármazási ország]
,15. Vitis L. növény, a termés kivételévelHarmadik országok Svájc, Horvátország és a Macedónia volt Jugoszláv Köztársaság kivételével a 2005/477/EK és a 2006/916/EK bizottsági határozatban előírtak változatlan érvényességével. "

2. számú melléklet a 65/2007. (VII. 23.) FVM rendelethez

1. Az R. 5. számú melléklete A. része I. szakaszának 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Növények, növényi termékek és egyéb anyagok Magyarországra, illetve valamely tagállamba történő behozatalakor alkalmazandó különleges előírások]

[Növények, növényi termékek és egyéb anyagokKülönleges előírások]
”4. a) Az Amerikai Egyesült Államokból származó alábbi fajokhoz tartozó növények a termés és a magvak kivételével: Acer macrophyllum Pursh, Acer pseudoplatanus L., Adiantum aleuticum (Rupr. ) Paris, Adiantum jordanii C. Muell., Aesculus californica (Spach) Nutt, Aesculus hippocastanum L., Arbutus menziesii Pursch., Arbutus unedo L., Arctostaphylos spp. Adans, Calluna vulgáris (L. ) Hull, Camellia spp. L., Castanea sativa Mill., Fagus sylvatica L., Frangula californica (Eschsch. ) Gray, Frangula purshiana (DC. ) Cooper, Fraxinus excelsior L., Griselinia littoralis (Raoul), Hamamelis virginiana L., Heteromeles arbutifolia (Lindley) M. Roemer, Kalmia latifolia L., Laurus nobilis L., Leucothoe spp. D. Don, Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn. ) Rehd., Lonicera hispidula (Lindl. ) Dougl. ex Torr. & Gray, Magnólia spp. L., Michelia doltsopa Buch. - Ham. ex DC, Nothofagus obliqua (Mirbel) Blume, Osmanthus heterophyllus (G. Don) P. S. Green, Parrotia persica (DC) CA. Meyer, Photinia x fraseri Dress, Pieris spp. D. Don, Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco, Quercus spp. L., Rhododendron spp. L., Rhododendron simsii Planch. kivételével, Rosa gymnocarpaNutt., Salix caprea L., Sequoia sempervirens (Lamb. ex D. Don) Endl., Syringa vulgaris L., Taxus spp. L., Trientalis latifolia (Hook), Umbellularia californica (Hook. & Arn. ) Nutt., Vaccinium ovatum Pursh és Viburnum spp. L egyedei.Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a növény megfelel a 2002/757/EK bizottsági határozatban foglalt követelményeknek.
b) Az Amerikai Egyesült Államokból származó Acer macrophyllum Pursh., Aesculus californica Nutt., Lithocarpus densiflorus (H & A) és Quercus spp. L. és Taxus brevifolia Nutt. faanyaga.Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a növény megfelel a 2002/757/EK bizottsági határozatban foglalt követelményeknek. "

2. Az R. 5. számú melléklete A. része I. szakaszának 54. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Növények, növényi termékek és egyéb anyagok Magyarországra, illetve valamely tagállamba történő behozatalakor alkalmazandó különleges előírások]

[Növények, növényi termékek és egyéb anyagokKülönleges előírások]
”54. Afganisztánból, Indiából, Irakból, Iránból, Mexikóból, Nepálból, Pakisztánból, Dél-Afrikából és az USA-ból származó Triticum, Secale és X Triticosecale nemzetségekhez tartozó gabonanövények szemtermése, ahol a Tilletia indica Mitra előfordul.Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a) a szemtermés olyan területről származik, ahol a Tilletia indica Mitra nem fordul elő; a származási terület nevét fel kell tüntetni a növényegészségügyi bizonyítványon, vagy
[Növények, növényi termékek és egyéb anyagokKülönleges előírások]
b) a Tilletia indica Mitra tüneteit nem észlelték az utolsó teljes vegetációs időszak alatt a termesztés helyén lévő növényeken, és mind a betakarítást, mind pedig a berakást megelőzően vett reprezentatív magminták vizsgálata alapján a megvizsgált tétel mentes Tilletia indica Mitra kórokozótól, melynek tényét a növényegészségügyi bizonyítvány ”a termék neve" rovatában fel kell tüntetni a következő szöveg beírásával: ”A tesztvizsgálatokat elvégezték és mentesnek találták Tilletia indica Mitra kórokozótól. "

3. Az R. 5. számú melléklete A. része II. szakaszának 23. pontja jobb oldali oszlopában a "22. 1. "szövegrész helyébe "21. 1. " szöveg lép.

3. számú melléklet a 65/2007. (VII. 23.) FVM rendelethez

1. Az R. 6. számú melléklete A. része I. szakaszának 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. Olyan növények, növényi termékek és egyéb anyagok, amelyeket növénytermesztéssel hivatásszerűen foglalkozó személyeknek történő előállításra és értékesítésre felhatalmazott termelő termesztett, és amelyek esetében a tagállamok felelős hatóságai biztosítják, hogy a nevezett növények, növényi termékek és egyéb anyagok előállítása más termékektől egyértelműen elkülönítve történik. A növényútlevél-kiállítás kötelezettsége nem vonatkozik a végső felhasználónak való értékesítésre termesztett és előkészített növényekre, növényi termékekre és egyéb anyagokra. "

2. Az R. 6. számú melléklete A. része I. szakaszának 2. 4. pontjában a "hagymagumói" szövegrész helyébe "hagymái" szöveg lép.

3. Az R. 6. számú melléklete A. része I. szakaszának 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. Az alábbi növények ültetésre szánt hagymái és hagymagumói, amelyeket növénytermesztéssel hivatásszerűen foglalkozó személyeknek történő előállításra és értékesítésre felhatalmazott termelő termesztett, és amelyek esetében a tagállamok felelős hatóságai biztosítják, hogy a nevezett növények, növényi termékek és egyéb anyagok előállítása más termékektől egyértelműen elkülönítve történik. A növényútlevél-kiállítás kötelezettsége nem vonatkozik a végső felhasználónak való értékesítésre termesztett és előkészített növényekre, növényi termékekre és egyéb anyagokra. Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston "Golden Yellow", Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne., a Gladiolus Tourn. ex L. mikroszaporítású változatai és hibridjei, pl. Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort, Gladiolus ramosus hort. és Gladiolus tubergenii hort, Hyacinthus L., Iris L., Ismene Herbert, Muscari Miller, Narcissus L., Orinthogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tigridia Juss. és Tulipa L. "

4. Az R. 6. számú melléklete A. része II. szakaszának 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. Olyan növények, növényi termékek és egyéb anyagok, amelyeket növénytermesztéssel hivatásszerűen foglalkozó személyeknek történő előállításra és értékesítésre felhatalmazott termelő termesztett, és amelyek esetében a tagállamok felelős hatóságai biztosítják, hogy a nevezett növények, növényi termékek és egyéb anyagok előállítása más termékektől egyértelműen elkülönítve történik. A növényútlevél-kiállítás kötelezettsége nem vonatkozik a végső felhasználónak való értékesítésre termesztett és előkészített növényekre, növényi termékekre és egyéb anyagokra. "

5. Az R. 6. számú melléklete B. része I. szakasza 6. pontjának a) alpontjában a "2. pontjában" szövegrész helyébe a "2. 3. pontjában" szöveg lép.

6. Az R. 6. számú melléklete B. része I. szakaszának 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. Az Afganisztánból, Dél-Afrikából, Indiából, Irakból, Iránból, Mexikóból, Nepálból, Pakisztánból és az Egyesült Államokból származó Triticum, Secale és X Triticosecale nemzetségbe tartozó gabonanövények szemtermése. "

4. számú melléklet a 65/2007. (VII. 23.) FVM rendelethez

1. Az R. 7. számú mellékletének címe helyébe a következő cím lép:

"Zárlati károsítok megtelepedésének, illetve továbbterjedésének megakadályozására és a fertőzés felszámolására vonatkozó belső növényegészségügyi előírások, zárlati szabályok"

2. Az R. 7. számú mellékletének 1. 2. 1. és 1. 2. 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[1. 2. Baktériumok]

"1. 2. 1. Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.

1. 2. 1. 1. A fertőzés veszélyének felmerülésétől (tünetek vizuális észlelése, vagy az immunofluoreszcens festési tesztszűrővizsgálat pozitív eredménye) a megerősítő vagy elvető laboratóriumi vizsgálat befejezéséig az MgSzH területi szerve:

a) a feltételezetten fertőzött tételre forgalomba hozatali és felhasználási korlátozást rendel el, szállítását megtiltja, kivéve, ha az az MgSzH területi szervének felügyelete alatt történik, és a tétel szállítása nem jár a kórokozó terjedésének veszélyével,

b) meghatározza a fertőzés eredetét,

c) a kórokozó esetleges terjedésének megakadályozására, a becsült kockázat alapján kiegészítő intézkedéseket határoz meg. Ezek az intézkedések kiterjedhetnek a feltételezetten fertőzött tétellel a termelőegységen belül vagy azon kívül kapcsolatba került valamennyi burgonyatétel vagy növény szállítási korlátozására is.

1. 2. 1. 2. Ha a hatósági laboratórium által a külön közleményben megjelentetett módszerrel elvégzett vizsgálat megerősítette, hogy a gumóból, növényből vagy növényi részből származó minta fertőzött a kórokozóval, akkor az MgSzH területi szerve növényegészségügyi zárlat elrendelésével:

a) fertőzöttnek minősíti azokat a gumókat vagy növényeket, szállítmányt és/vagy tételt, továbbá a feldolgozó/manipuláló gépeket, a szárazföldi/vízi szállítóeszközöket, tárolókat vagy ezek elkülöníthető részeit, és minden egyéb anyagot (beleértve a csomagolóanyagot is), amelyből a minta származott, valamint, amennyiben értelmezhető, azt a termőhelyet (termőhelyeket), táblát (táblákat), amelyről (amelyekről) a gumókat vagy a növényeket betakarították;

b) megállapítja a feltételezett fertőzöttség mértékét az alábbiak figyelembevételével:

ba) az a) bekezdés szerint fertőzöttnek minősített termőhelyen termesztett gumók vagy növények,

bb) az a) bekezdés szerint fertőzöttnek minősített gumókkal vagy növényekkel termelési kapcsolatban álló termőhelyek), beleértve azokat, ahol - közvetlenül, vagy közös szolgáltatón keresztül - közösen használnak termelési eszközöket és berendezéseket,

bc) azok a gumók vagy növények, amelyeket a bb) albekezdésben említett termőhelye(ke) n termesztettek, vagy amelyek jelen voltak a termőhelye(ke) n abban az időszakban, amikor az a) bekezdés szerint fertőzöttnek minősített gumók vagy növények is jelen voltak a ba) albekezdésben említett termőhelyen,

bd) raktárakat, ahol a ba), bb), bc) albekezdésekben említett termőhelyekről származó burgonyát tárolják,

be) valamennyi feldolgozó/manipuláló gép, szárazföldi/vízi szállítóeszköz, tároló vagy ezek elkülöníthető részei, és minden egyéb anyag (beleértve a csomagolóanyagot is), amelyek érintkezésbe kerülhettek az a) bekezdés szerint fertőzöttnek minősített gumókkal vagy növényekkel,

bf) valamennyi gumó vagy növény, amelyek a be) bekezdésben felsorolt építmények vagy tárgyak bármelyikében tárolásra kerültek, vagy azok bármelyikével érintkezésbe kerültek, ezen építmények és tárgyak tisztítását és fertőtlenítését megelőzően,

bg) az 1. 2. 1. 5. pont szerint elvégzett vizsgálat eredményeként azok a gumók vagy növények, amelyek egyenes- vagy oldalági klonális kapcsolatban állnak az a) bekezdés szerint fertőzöttnek minősített gumókkal vagy növényekkel, és amelyek a klonális kapcsolat miatt feltételezetten fertőzöttek, annak ellenére, hogy a laboratóriumi vizsgálat alapján mentesek a kórokozótól. A fertőzött és a klonális kapcsolatban álló gumók vagy növények azonosságának megerősítésére az MgSzH területi szerve fajtavizsgálat elvégzését rendelheti el,

bh) a bg) albekezdésben említett gumók vagy növények termőhelye/termőhelyei;

c) kijelöli a fertőzött körzetet az a) bekezdés szerint megállapított fertőzés, a b) bekezdés szerint megállapított feltételezett fertőzöttség és a károsító valószínű terjedése alapján, az alábbiak figyelembevételével:

- azoknak a termőhelyeknek a közelsége, ahol burgonyatermesztés vagy egyéb gazdanövények termesztése folyik,

- a vetőburgonya közös termesztése, feldolgozása és tárolása.

1. 2. 1. 3. Az MgSzH Központ azonnal értesíti a Bizottságot és a tagállamokat, valamint a vonatkozó nemzetközi szerződésekben foglaltaknak megfelelően a meghatározott szervezeteket és intézményeket az alábbiak figyelembevételével:

a) Amennyiben a külön közleményben megjelentetett módszerekkel elvégzett laboratóriumi vizsgálat megerősítette, hogy a gumóból, növényből vagy növényi részből származó minta fertőzött a kórokozóval, a bejelentést azonnal meg kell tenni. A jelentésnek legalább a burgonyatétel fajtáját, típusát (áru, vető stb.) és amennyiben értelmezhető, a szaporítási fokozatát kell tartalmaznia.

b) Amennyiben fennáll a veszélye annak, hogy másik tagállam(ok) ból érkező vagy oda szállított burgonya befertőződhetett, az MgSzH Központ haladéktalanul értesíti az érintett tagállamo(ka) t, majd az értesítés tényét közli a Bizottsággal.

Az értesítés tartalmazza:

- a burgonyatétel fajtáját,

- a feladó és a címzett nevét és címét,

- a feladás (szállítás) időpontját,

- a feladott (szállított) tétel nagyságát,

- a növényútlevél másolatát vagy legalább a növényútlevél számát, adott esetben a termelő vagy a forgalmazó regisztrációs számát és a szállítólevél másolatát.

c) Amennyiben az összes vizsgálat lezárult, az MgSzH Központ minden egyes esetben értesítést küld az alábbiakról:

- a fertőzés megerősítésének időpontja,

- a fertőzés forrásának és lehetséges terjedésének azonosítása céljából végzett vizsgálat rövid leírása, ideértve a mintavételezés mértékét,

- a fertőzés azonosított vagy feltételezhető forrására/forrásaira vonatkozó információ,

- a fertőzés mértékére vonatkozó részletek, beleértve a termőhelyek számát, és burgonya esetében a tételek számát a fajta és - vetőburgonyánál - a szaporítási fok megjelölésével,

- a fertőzött körzetre vonatkozó részletek, beleértve a fertőzöttnek nem minősített, de az övezetbe bevont termőhelyek számát,

- amennyiben a Bizottság kéri, egyéb, a fertőzéssel kapcsolatos információk.

1. 2. 1. 4. A Bizottságtól, illetve más tagállamtól kapott értesítés és az abban szereplő adatok alapján, amennyiben értelmezhető, az MgSzH területi szerve(i)- az MgSzH Központ iránymutatása mellett - az 1. 2. 1. 2. ponttal összhangban és az 1. 2. 1. 5. pont szerint elvégzett vizsgálat alapján megállapítja a fertőzést, meghatározza a feltételezhető fertőzés mértékét és kijelöli a fertőzött körzet(ek) et.

1. 2. 1. 5. A külön közleményben megjelentetett módszerekkel laboratóriumi vizsgálatban kell részesíteni valamennyi burgonyatételt, amely klonális kapcsolatban van az 1. 2. 1. 2. a) bekezdésben meghatározott fertőzött tétellel (gumó vagy növény) . A tesztet annyi gumón/növényen kell elvégezni a kockázat mértékének figyelembevételével, amely elegendő ahhoz, hogy az elsődleges fertőzési forrás és a feltételezett fertőzés mértéke megállapítható legyen.

A vizsgálatok eredményétől függően, amennyiben értelmezhető, az MgSzH területi szerve az 1. 2. 1. 2. pont alapján ismét meghatározza a fertőzöttség és a feltételezett fertőzöttség mértékét, valamint kijelöli a fertőzött körzetet.

1. 2. 1. 6. a) Az MgSzH területi szerve elrendeli az 1. 2. 1. 2. pont alapján fertőzöttnek minősített burgonyagumó, vagy növény elültetésének a tilalmát, továbbá hogy hatósági felügyelet mellett azt azonnal meg kell semmisíteni, vagy olyan módon kell ártalmatlanná tenni, hogy ne álljon fent a károsító elterjedésének veszélye.

b) Az alkalmazható hatóságilag felügyelt intézkedések a következők:

- állati takarmányként való felhasználás, olyan hőkezelést követően, amely során a kórokozó elpusztul, vagy

- a biztonságos elhelyezés egy olyan hatóságilag engedélyezett hulladéklerakó telepen, ahol nem áll fenn a kórokozó környezetbe jutásának veszélye, pl. a mezőgazdasági területekre való átszivárgással, vagy

- elégetés, vagy

- ipari feldolgozás azonnali elszállítással közvetlenül egy olyan feldolgozóüzembe, amely rendelkezik olyan hatóságilag engedélyezett hulladékártalmatlanító berendezésekkel, melyeknél nem áll fenn a károsító terjedésének veszélye, és rendelkezik a szállítójárművek tisztítására és fertőtlenítésére alkalmas rendszerrel/berendezéssel, vagy

- egyéb intézkedések, melyek biztosítják, hogy nem áll fenn a károsító terjedésének veszélye. Ezekről az intézkedésekről és szakmai indoklásukról az MgSzH Központ értesíti a Bizottságot és a többi tagállamot.

c) Az MgSzH területi szerve a keletkező hulladék kelezélését az 1. 2. 1. 10. pontban foglaltaknak megfelelően rendeli el.

1. 2. 1. 7. a) Az MgSzH területi szerve megtiltja az 1. 2. 1. 2. b) bekezdésben előírtak alapján feltélezhetően fertőzött gumók vagy növények elültetését.

b) Az 1. 2. 1. 5. pont szerint elvégzett vizsgálat eredményének változatlan érvényességével az MgSzH területi szerve az alábbi ba)-bc) bekezdésekben megállapított helyeken elrendeli a feltételezhetően fertőzött tételek felügyelete melletti felhasználását, illetve ártalmatlanítását.

A feltételezhetően fertőzött tételeket:

ba) áruburgonyaként étkezési és takarmányozási célra az eredeti, közvetlen szállításra alkalmas csomagolásban, olyan telephelyen lehet felhasználni, amely megfelelő hulladékelhelyezésre szolgáló berendezésekkel rendelkezik. A vetőburgonyát csak akkor lehet ugyanezen a telephelyen (raktárban) csomagolni, illetve tárolni, ha az elkülönítve, vagy a telephely (raktár) tisztítása és fertőtlenítése után történik, vagy

bb) ipari feldolgozásra szánt burgonyaként lehet felhasználni, és azonnal el kell szállítani egy olyan feldolgozóüzembe, amely rendelkezik megfelelő hulladékelhelyezésre szolgáló berendezésekkel és a szállítójárművek tisztítására és fertőtlenítésére alkalmas rendszerrel, vagy

bc) az MgSzH területi szervének engedélye alapján egyéb módon is felhasználhatók vagy ártalmatlaníthatok, amennyiben nem áll fenn a károsító terjedésének veszélye.

Abban az esetben, ha a feltételezetten fertőzött tételek más tagállamban kerülnek feldolgozásra vagy csomagolásra, az MgSzH Központ az 1. 2. 1. 3. pont b) bekezdés alapján értesíti a tagállamot a folyamatos felügyelet biztosítása érdekében.

1. 2. 1. 8. Az MgSzH területi szerve valamennyi az 1. 2. 1. 2. pont alapján fertőzöttnek, illetve feltételezetten fertőzöttnek minősített gép, szállítóeszköz, tároló vagy ezek egységei és egyéb anyagok, beleértve a csomagolóanyagot is, tekintetében elrendeli azok megsemmisítését, vagy olyan megfelelő módszerrel végzett, hatósági felügyelet mellett történő megtisztítását és fertőtlenítését, hogy ne álljon fenn a károsító terjedésének veszélye.

A fertőtlenítés után a zárlat feloldható, a tétel nem tekinthető fertőzöttnek.

1. 2. 1. 9. Az 1. 2. 1. 6-1. 2. 1. 8. pontokban elrendeltek változatlan érvényességével az 1. 2. 1. 2. pont c) bekezdés szerint kijelölt fertőzött körzetben az MgSzH területi szerve az alábbiakat rendeli el:

1. 2. 1. 9. 1. az 1. 2. 1. 2. pont a) bekezdése alapján fertőzött termőhelyen:

a) az 1. 2. 1. 2. pont a) bekezdése alapján fertőzött tábla esetén:

I. változat: - a fertőzötté minősítés évét követő legalább három termesztési év során

1. az árvakelésű burgonyanövényeket, valamint a kórokozó egyéb, a természetben megtalálható gazdanövényeit ki kell irtani, és

2. tilos a burgonyagumó, -növények vagy valódi magok, vagy a kórokozó egyéb, természetben megtalálható gazdanövényeinek vagy olyan kultúrnövények ültetése, amelyek esetében felmerülhet a kórokozó terjedésének veszélye,

- a három termesztési évet követő első burgonyatermesztési évben - azzal a feltétellel, hogy az ültetést megelőző legalább két egymást követő tenyészidőszakban, a hatósági ellenőrzések során a táblát mentesnek találták az árvakelésű burgonyanövényektől, valamint a kórokozó egyéb, természetben megtalálható gazdanövényeitől -, csak áruburgonya termeszthető, és a betakarított burgonyagumókat meg kell vizsgálni a külön közleményben megjelentetett eljárásnak megfelelően,

- az előzőek szerinti második (a fertőzést követő ötödik) burgonyatermesztési évben - megfelelő vetésforgó mellett, amely vetőburgonya-termesztés esetén legalább két év, mind vető-, mind áruburgonya ültethető. A területeket be kell vonni a 9. számú melléklet 6. 3. pontjában előírt hatósági monitoring rendszerbe, amely a termőhelyek szemléjét és a betakarított/betárolt gumótételek ellenőrzését jelenti,

vagy

II. változat: - a fertőzötté minősítés évét követő négy tenyészidőszakon át

1. az árvakelésű burgonyanövényeket, valamint a kórokozó egyéb, a természetben megtalálható gazdanövényeit ki kell irtani, és fekete ugarolást kell végezni, vagy állandó legelőként kell hasznosítani, gyakori és alacsonyan kaszálással, vagy intenzíven legeltetéssel,

2. a négy termesztési évet követő első burgonyatermesztési évben, azzal a feltétellel, hogy a táblát hatósági ellenőrzések során mentesnek találták az ültetést megelőző legalább két egymást követő tenyészidőszakban az árvakelésű burgonyanövényektől, valamint a kórokozó egyéb, természetben megtalálható gazdanövényeitől vetővagy áruburgonya termeszthető, és a betakarított burgonyagumókat meg kell vizsgálni a külön közleményben megjelentetett eljárásnak megfelelően;

b) a fertőzött termőhely egyéb tábláin, amennyiben az MgSzH területi szerve megbizonyosodik arról, hogy az árvakelésű burgonyanövények és a kórokozó egyéb, természetben megtalálható gazdanövényei által jelentett veszély megszűnt:

- a fertőzötté minősítés évét követő tenyészidőszakban tilos burgonyagumó, burgonyanövény vagy valódi burgonyamagok, vagy a károsító egyéb, természetben megtalálható gazdanövényeinek ültetése, vagy

- fémzárolt vetőburgonya ültethető kizárólag áruburgonya-termesztés céljára,

- a fertőzötté minősítés évét követő második tenyészidőszakban vető- vagy áruburgonya-termesztés céljára kizárólag fémzárolt vetőburgonya vagy olyan vetőburgonya ültethető, amelyet bevizsgáltak gyűrűs rothadásra nézve, és hatósági felügyelet mellett termesztették az 1. 2. 1. 9. 1. pontban említettektől eltérő termőhelyeken,

- a fertőzötté nyilvánítás évét követő legalább harmadik tenyészidőszakban, vető- vagy áruburgonya-termesztés céljára kizárólag fémzárolt vetőburgonya vagy olyan vetőburgonya ültethető, amelyet hatósági felügyelet mellett termesztettek fémzárolt vetőburgonyából,

- a korábbi bekezdésekben említett tenyészidőszakok mindegyikében, az árvakelésű burgonyanövényeket és a károsító egyéb, természetben megtalálható gazdanövényeit ki kell irtani, valamint mindegyik burgonyatáblát hatósági vizsgálatban kell részesíteni, a betakarított gumókat pedig meg kell vizsgálani a külön közleményben megjelentetett eljárás szerint;

c) közvetlenül az 1. 2. 1. 2. pont a) bekezdés szerinti fertőzötté minősítés és az azt követő első tenyészidőszak után a termőhelyen található és a burgonyatermesztéshez használt valamennyi gépet és tároló létesítményt meg kell tisztítani, és - amennyiben szükséges - fertőtleníteni a megfelelő módszerek felhasználásával, az 1. 2. 1. 8. pontban meghatározottak szerint;

d) azon természetes gazdanövények termesztő berendezésében, ahol lehetőség van a termesztőközeg teljes cseréjére,

- tilos a burgonyagumók, burgonyanövények vagy valódi magok ültetése, kivéve, ha a termesztési egységet hatóságilag felügyelt intézkedéseknek vetették alá a kórokozó elpusztítása és valamennyi gazdanövényanyag eltávolítása céljából, beleértve - legalább - a termesztőközeg teljes cseréjét, valamint a termesztési egység és az összes felszerelés tisztítását és fertőtlenítését, és ezt követően az illetékes hivatalos szervek engedélyt adtak a burgonyatermesztésre, és - a burgonyatermesztést tanúsított vetőburgonyával, vagy bevizsgált forrásból származó minigumókkal vagy mikronövé-nyekkel végzik;

1. 2. 1. 9. 2. a fertőzött körzetben az 1. 2. 1. 9. 1. pontban részletezett intézkedések változatlan érvényességével, az MgSzH területi szerve:

a) a fertőzötté nyilvánítást követően azonnal elrendeli a telephelyen lévő, és a burgonyatermesztéshez használt valamennyi gép és tárolóhely megtisztítását, és - amennyiben értelmezhető - megfelelő módszerekkel történő fertőtlenítését, az 1. 2. 1. 8. pontban meghatározottak szerint;

b) azonnal, és a fertőzötté minősítést követő legalább három tenyészidőszakon át:

- felügyelete alá vonja a burgonyatermelő területeket, a tároló vagy kezelő telephelyeket, azon telephelyek felügyeletével együtt, amelyek burgonyatermesztéshez használt gépeket szerződéses alapon üzemeltetnek,

- előírja, hogy a fertőzött körzeten belül bármiféle burgonyatermesztés céljára kizárólag fémzárolt vetőburgonyát vagy hatósági felügyelet mellett termesztett vetőburgonyát használjanak, és hogy betakarítás után az 1. 2. 1. 2. pont b) bekezdés szerint feltételezetten fertőzöttnek minősített termőhelyen termesztett vetőburgonyát laboratóriumi vizsgálatnak vessék alá,

- előírja a betakarított vetőburgonya-készleteknek az áruburgonya-készletektől való elkülönített kezelését a fertőzött körzeten belüli összes telephelyen, vagy a tisztítást és fertőtlenítést a vetőburgonya és az áruburgonya készletek kezelése között,

- a területeket bevonja a 9. számú melléklet 6. 3. pontjában előírt hatósági monitoring rendszerbe, amely a termőhelyek szemléjét és a betakarított/betárolt gumótételek ellenőrzését jelenti;

c) amennyiben alkalmazható, előírja egy olyan program kialakítását, amely; orán, megfelelő időtartam alatt, a teljes vetőburgonya állomány lecserélődik.

1. 2. 1. 10. Az 1. 2. 1. 6. pontban említett, hatóságilag jóváhagyott hulladékelhelyezési módszereknek eleget kell tenniük az alábbi rendelkezéseknek, hogy megelőzzék a kórokozó elterjedésének veszélyét:

a) burgonyahulladék (beleértve a kiselejtezett burgonyát és héjat), valamint bármilyen más, a burgonyához kapcsolódó szilárd hulladékot (beleértve földet, köveket és egyéb törmeléket), vagy

- olyan hatóságilag engedélyezett, erre a célra rendelt hulladéktároló telepen kell elhelyezni, ahol nem áll fenn a kórokozó környezetbe jutásának veszélye, pl. a mezőgazdasági területekre való átszivárgással. A hulladékot biztonságos körülmények között közvetlenül a tárolóhelyre kell szállítani oly módon, hogy ne álljon fenn a hulladék elszóródásának veszélye, vagy

- el kell égetni, vagy

- egyéb intézkedéseket kell elrendelni, melynél biztosított, hogy nem áll fenn a kórokozó terjedésének veszélye. Ezekről az intézkedésekről és az indokolásukról a MgSzH Központ értesíti a Bizottságot és a többi tagállamot;

b) technológiai szennyvíz: az elhelyezést megelőzően a lebegő szilárd anyagokat tartalmazó szennyvizet szűrési vagy ülepítési eljárásnak kell alávetni e szilárd anyagok eltávolítása érdekében. Ezeket a szilárd anyagokat az a) albekez-désben foglaltak szerint kell elhelyezni.

Az elhelyezést megelőzően a folyadékot úgy kell hőkezelni, hogy a szennyvíz minden részében a hőmérséklet 30 percen keresztül legalább 60 °C legyen, vagy

- egyéb hatóságilag engedélyezett és hatóságilag felügyelt módon kell elhelyezni olyan területen, ahol nem áll fenn a szennyvíz mezőgazdasági területtel való érintkezésének veszélye. Ennek részleteiről az MgSzH Központ értesíti a többi tagállamot és a Bizottságot.

A fertőzött tételek kezelésére, elhelyezésére és feldolgozására is a fenti rendelkezéseket kell alkalmazni.

1. 2. 1. 11. Amennyiben a külön közleményben megjelentetett eljárásnak megfelelően elvégzett laboratóriumi vizsgálat eredménye alapján megállapított fertőzés érinti a vetőburgonya-termesztést, akkor a laboratóriumi vizsgálatokat a klónszelekcióra kiválasztott burgonyanövényeken is el kell végezni.

1. 2. 1. 12. A zárlat a választott alternatívában meghatározott utolsó termesztési év végén akkor oldható fel, ha a termelő az előírtakat betartotta.

1. 2. 2. Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

1. 2. 2. 1. A fertőzés veszélyének felmerülésétől (tünetek vizuális észlelése, vagy az immunofluoreszcens festési tesztszűrővizsgálat pozitív eredménye) a megerősítő vagy elvető laboratóriumi vizsgálat befejezéséig az MgSzH területi szerve:

a) a feltételezetten fertőzött tételre forgalomba hozatali és felhasználási korlátozást rendel el, szállítását megtiltja, kivéve, ha az az MgSzH területi szervének felügyelete alatt történik, és a tétel szállítása nem jár a kórokozó terjedésének veszélyével,

b) meghatározza a fertőzés eredetét,

c) a kórokozó esetleges terjedésének megakadályozására, a becsült kockázat alapján kiegészítő intézkedéseket határoz meg a burgonya- (beleértve a gumót is) és a paradicsomnövények (a termés és a vetőmeg kivételével) termesztésére (a továbbiakban: gumók és növények), illetve a feltételezetten fertőzött tétel termőhelyén előállított, nem mintázott vetőburgonya-tételek szállítására vonatkozóan.

1. 2. 2. 2. Ha a hatósági, vagy a hatóság által felügyelt laboratórium a külön közleményben megjelentetett, vagy egyéb hivatalosan elfogadott módszerrel végzett vizsgálata megerősítette, hogy az e rendeletben foglaltak szerint vett minta fertőzött a kórokozóval, akkor az MgSzH területi szerve megfelelő tudományos elvek, a károsító biológiája, valamint gazdanövényeinek Magyarországon belüli sajátságos termesztési, értékesítési és feldolgozó rendszerei alapján:

1. 2. 2. 2. 1. a burgonya, a paradicsom és a kórokozó egyéb gazdanövényei vonatkozásában:

a) az alábbiak figyelembevételével meghatározza a fertőzés mértékét és elsődleges forrását vagy forrásait, és elrendeli az egymással klonális rokonságban álló vetőburgonya-tételek, -állományok laboratóriumi vizsgálatát.

A fertőzés mértékének és elsődleges forrásának vagy forrásainak meghatározásánál figyelembe kell venni azokat a termőhelyeket,

aa) ahol a kórokozóval fertőzött burgonyával klonális kapcsolatban álló burgonyát termesztenek, illetve termesztettek,

ab) ahol olyan paradicsomot termesztenek, illetve termesztettek, amely ugyanabból a forrásból származik, mint a kórokozóval fertőzöttnek talált paradicsom,

ac) ahol olyan burgonyát vagy paradicsomot termesztenek, illetve termesztettek, amelyet hatósági ellenőrzés alá kellett helyezni a kórokozó előfordulásának gyanúja miatt,

ad) ahol olyan burgonyával klonális kapcsolatban álló burgonyát termesztenek, illetve termesztettek, amelyet kórokozóval fertőzött termőhelyen állítottak elő,

ae) ahol burgonyát vagy paradicsomot termesztenek, és amelyek a fertőzött termőhelyek szomszédságában találhatók, beleértve azokat a termőhelyeket is, amelyek közvetlenül, vagy közös vállalkozó útján közvetve ugyanazokat a mezőgazdasági berendezéseket és létesítményeket használják,

af) ahol bármely olyan forrásból származó felszíni vizet használnak öntözés vagy permetezés céljára, amelynél fennáll vagy beigazolódott a kórokozóval való fertőzöttség gyanúja,

ag) ahol olyan forrásból származó felszíni vizet használnak öntözés vagy permetezés céljára, amely közös használatban áll olyan termőhelyekkel, ahol fennáll vagy beigazolódott a kórokozóval való fertőzöttség gyanúja,

ah) amelyeket olyan felszíni víz öntött el, amelynél fennáll vagy beigazolódott a kórokozóval való fertőzöttség gyanúja, valamint az olyan táblák vagy más termőhelyek öntözésére vagy permetezéséhez használt, illetve ezeket elöntő felszíni vizeket, ahol beigazolódott a károsítóval való fertőzöttség gyanúja;

b) fertőzöttnek minősíti azokat a gumókat vagy növényeket, szállítmányt és/vagy tételt, továbbá a feldolgozó/manipuláló gépeket, a szárazföldi/vízi szállítóeszközöket, tárolókat vagy ezek elkülöníthető részeit, és minden egyéb anyagot (beleértve a csomagolóanyagot is), amelyek érintkezésbe kerültek azzal a növényanyaggal, amelyből a minta származik. Valamint, amennyiben értelmezhető, fertőzöttnek minősíti azt a termőhelyet (termőhelyeket), táblát (táblákat) és egyéb termesztő berendezéseket, amelyről (amelyekről) a megmintázott gumókat vagy a növényeket betakarították. A tenyész-időszak során vett minták esetében pedig fertőzöttnek minősíti az adott kultúra azon tábláját, termőhelyét, illetve termesztőegységét, ahonnan a minták származnak;

c) megállapítja a feltételezett fertőzöttség mértékét az alábbiak figyelembevételével:

ca) a b) bekezdés szerint fertőzöttnek minősített termőhelyen termesztett gumók vagy növények, cb) a b) bekezdés szerint fertőzöttnek minősített gumókkal vagy növényekkel termelési kapcsolatban álló termőhelyek), beleértve azokat, ahol - közvetlenül vagy közös szolgáltatón keresztül - közösen használnak termelési eszközöket és berendezéseket,

cc) azok a gumók vagy növények, amelyeket a cb) albekezdésben említett termőhelye(ke) n termesztettek, vagy amelyek jelen voltak a termőhelye(ke) n abban az időszakban, amikor a b) bekezdés szerint fertőzöttnek minősített gumók vagy növények is jelen voltak a ca) albekezdésben említett termőhelyen,

cd) raktárak, ahol a ca), cb), cc) albekezdésekben említett termőhelyekről származó gumókat vagy növényeket tárolják,

ce) valamennyi feldolgozó/manipuláló gép, szárazföldi/vízi szállítóeszköz, tároló vagy ezek elkülöníthető részei, és minden egyéb anyag (beleértve a csomagolóanyagot is), amelyek érintkezésbe kerülhettek a b) bekezdés szerint fertőzöttnek minősített gumókkal vagy növényekkel,

cf) valamennyi gumó vagy növény, amelyek a ce) bekezdésben felsorolt építmények vagy tárgyak bármelyikében tárolásra kerültek, vagy azok bármelyikével érintkezésbe kerültek, ezen építmények és tárgyak tisztítását és fertőtlenítését megelőzően,

cg) az 1. 2. 2. 2. 1. pontban előírt vizsgálat és laboratóriumi teszt eredményeként azok a burgonyagumók vagy növények, amelyek egyenes- vagy oldalági klonális kapcsolatban állnak a b) bekezdés szerint fertőzöttnek minősített gumókkal vagy növényekkel, és azok a paradicsom növények, amelyek ugyanabból a forrásból származnak, mint a b) bekezdés szerint fertőzöttnek minősülő növények, és amelyek a klonális kapcsolat miatt feltételezetten fertőzöttek, annak ellenére, hogy a laboratóriumi vizsgálat alapján mentesek a kórokozótól. A fertőzött és a klonális kapcsolatban álló gumók vagy növények azonosságának megerősítésére az MgSzH területi szerve fajtavizsgálat elvégzését rendelheti el,

ch) a cg) albekezdésben említett gumók vagy növények termőhelye/termőhelyei,

ci) az olyan gumók és növények termőhelyét/termőhelyeit, melynek öntözéséhez vagy permetezéséhez fertőzöttnek minősülő vizet használtak,

cj) a felszíni vízzel - mely esetében megerősítést nyert, hogy a károsítóval fertőzött - elárasztott táblákon termesztett gumók és növények;

d) kijelöli a fertőzött körzetet a b) bekezdés szerint megállapított fertőzés, a c) bekezdés szerint megállapított feltételezett fertőzöttség és a károsító valószínű terjedése alapján, az alábbiak figyelembevételével:

da) azoknak a termőhelyeknek a közelsége, ahol burgonyatermesztés vagy egyéb gazdanövények termesztése folyik,

db) a vetőburgonya közös termesztése, feldolgozása és tárolása,

dc) a felsorolt növényanyag öntözéséhez vagy permetezéséhez felszíni vizet használó termőhelyek, azokban az esetekben, amikor fennáll vagy fennállt a veszélye, hogy a felszíni víz elfolyik a b) bekezdés szerint fertőzöttnek minősített termőhelyekről, vagy elárasztja azokat;

1. 2. 2. 2. 2. az 1. 2. 2. 2. 1. pontban nem említett olyan termesztett gazdanövények vonatkozásában, ahol a felsorolt növényanyag termesztése fertőzési veszélynek van kitéve, az MgSzH területi szerve

a) vizsgálatot rendel el az 1. 2. 2. 2. 1. pont a) bekezdés szerint,

b) fertőzöttnek minősíti a kórokozó gazdanövényeit, amelyekből a minta származik, és

c) megállapítja a feltételezett fertőzés mértékét, meghatározza a fertőzött körzetet az 1. 2. 2. 2. 1. pont b) és d) bekezdés szerint a felsorolt gumók és növények termesztése vonatkozásában;

1. 2. 2. 2. 3. a felszíni vizek, beleértve a gumókkal és növényekkel foglalkozó feldolgozó- vagy csomagolóüzemek által kibocsátott folyékony hulladékot is, és a burgonyafélékhez tartozó olyan vadon élő gazdanövények vonatkozásában, ahol a gumók és a növények termesztése veszélyben forog a felszíni vízzel történő öntözés, permetezés, illetve a felszíni víz kiáradása által, az MgSzH területi szerve

a) vizsgálatot folytat a fertőzés mértékének megállapítására, beleértve a felszíni vízből és jelenlétük esetén a burgonyafélékhez tartozó vadon élő gazdanövényekből megfelelő időpontokban vett minták hatósági ellenőrzését, és

b) fertőzöttnek minősíti a felszíni vizet, ahonnan a mintavétel történt, az a) bekezdésnek megfelelően végzett vizsgálat alapján indokolt mértékig, és

c) meghatározza a feltételezett fertőzöttséget és a fertőzött körzet nagyságát a b) bekezdés szerint minősített fertőzés és a károsító valószínű elterjedése alapján, figyelembe véve az 1. 2. 2. 2. 1. pont c) bekezdés vonatkozó rendelkezéseit, valamint az alábbiakat:

olyan esetekben, amikor az 1. 2. 2. 2. 3. pont c) bekezdés szerint a felszíni víz fertőzöttnek minősült, a vizsgálatba be kell vonni:

ca) a gumók és növények olyan termőhelyeit, amelyek fertőzöttnek minősített felszíni víz közelében találhatók, vagy amelyeket az ilyen felszíni víz általi elárasztás fenyeget,

cb) a fertőzöttnek minősített felszíni vízzel összeköttetésben lévő különálló öntözővíz tározókat,

cc) a fertőzöttnek minősített felszíni vízzel összeköttetésben lévő víztömegeket, figyelembe véve:

1. a fertőzött víz folyásirányát és folyási sebességét,

2. vadon élő burgonyafélék mint gazdanövények jelenlétét.

1. 2. 2. 3. Az MgSzH Központ azonnal értesíti a fertőzés tényéről, valamint a fertőzött körzet kijelöléséről a Bizottságot és a többi tagállamot, illetve az illetékes nemzetközi szervezeteket és intézményeket, az alábbiak figyelembevételével:

a) Közvetlenül azt követően, hogy a külön közleményben megjelentetett módszerekkel végzett laboratóriumi vizsgálat megerősítette a kórokozó jelenlétét, legalább:

aa) a burgonyatermesztés esetében a jelentésnek tartalmaznia kell

- a tétel fajtanevét,

- a típust (áru-, vető- stb.) és - ahol alkalmazható - a vetőgumó szaporítási fokát,

ab) a paradicsomtermesztés esetében a jelentésnek tartalmaznia kell a tétel fajtanevét és - ahol alkalmazható - a szaporítási fokot.

b) A kórokozó előfordulásának olyan gyanúja esetén, amikor fennáll a gumók és növények vagy a felszíni vizek szennyeződésének az egyik tagállamból vagy tagállamba történő átvitelének veszélye, az MgSzH Központ haladéktalanul jelenti az előfordulás gyanúját. A megállapított kockázat alapján haladéktalanul közli az érintett tagállammal vagy tagállamokkal a vélt előfordulással kapcsolatos részletes adatokat, és az említett tagállamok kötelesek megfelelően együttműködni a veszély elhárítására. Az értesített tagállam vagy tagállamok elrendelik a megfelelő óvintézkedéseket, és megteszik a szükséges további intézkedéseket.

Az értesítésnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

ba) a burgonyatétel fajtaneve;

bb) a feladó és a címzett neve és címe;

bc) a burgonya- vagy paradicsomtétel szállításának időpontja;

bd) a szállított burgonya- vagy paradicsomtétel mérete;

be) a növényútlevél másolata vagy legalább a növényútlevél száma, ahol értelmezhető, valamint ahol értelmezhető, a termelő regisztrációs száma és a szállítólevél másolata.

Az értesítés tényéről az MgSzH Központ haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot.

1. 2. 2. 4. Az MgSzH Központ valamennyi vizsgálat lezárulását követően megküldi a Bizottságnak az alábbiakban meghatározott kiegészítő értesítést:

a) a fertőzés megerősítésének időpontja;

b) a fertőzés forrásának és lehetséges terjedésének azonosítása céljából végzett vizsgálat rövid leírása, a mintázási szintet is beleértve;

c) a fertőzés azonosított vagy feltételezhető forrására/forrásaira vonatkozó információ;

d) a minősített fertőzés mértékére vonatkozó részletek, beleértve a termőhelyek számát, és burgonya esetében a tételek számát a fajta és - vetőburgonyánál - a szaporítási fok megjelölésével;

e) a fertőzött körzetre vonatkozó részletek, beleértve a fertőzöttnek nem minősített, de a körzetbe bevont termőhelyek számát;

f) víz minősítésének részletei, beleértve a víztömeg nevét és helyét, és a minősítés/öntözési tilalom mértékét;

g) a fertőzöttnek minősített paradicsomnövény-szállítmányok vagy -tételek esetében az e rendelet által előírt növényegészségügyi bizonyítvány és növényútlevél száma;

h) a Bizottság esetleges igénye szerinti megerősített fertőzésre vonatkozó egyéb információk.

1. 2. 2. 5. A Bizottságtól, illetve más tagállamtól kapott értesítés és az abban szereplő adatok alapján, amennyiben értelmezhető, az MgSzH területi szerve - az MgSzH Központ iránymutatása mellett - az elvégzett vizsgálat alapján, megállapítja a fertőzést, meghatározza a feltételezhető fertőzés mértékét és kijelöli a fertőzött körzet(ek) et.

1. 2. 2. 6. A MgSzH területi szerve megtiltja a fertőzött tétel elültetését, továbbá ellenőrzése alatt azt meg kell semmisíteni, vagy egyéb módon ártalmatlanná kell tenni.

A fertőzött gumókra és növényekre vonatkozó rendelkezések a következők:

a) állati takarmányként való felhasználás, olyan hőkezelést követően, amely során a kórokozó elpusztul, vagy

b) biztonságos elhelyezés egy olyan hatóságilag engedélyezett hulladéklerakó telepen, ahol nem áll fenn a kórokozó környezetbe jutásának veszélye, pl. a mezőgazdasági területekre való átszivárgással, vagy

c) elégetés, vagy

d) ipari feldolgozás azonnali elszállítással közvetlenül egy olyan feldolgozóüzembe, amely rendelkezik olyan hatóságilag engedélyezett hulladékártalmatlanító berendezésekkel, melyeknél nem áll fenn a károsító terjedésének veszélye, és rendelkezik a szállítójárművek tisztítására és fertőtlenítésére alkalmas rendszerrel/berendezéssel, vagy

e) egyéb intézkedések, melyek biztosítják, hogy nem áll fenn a károsító terjedésének veszélye. Ezekről az intézkedésekről és szakmai indoklásukról az MgSzH Központ értesíti a Bizottságot és a többi tagállamot.

1. 2. 2. 7. Bármilyen az 1. 2. 2. 6. pontban előírt rendelkezésekkel összefüggő vagy azokból eredő fennmaradó hulladékot hatóságilag jóváhagyott módszerekkel kell megsemmisíteni az alábbiaknak megfelelően:

1. 2. 2. 7. 1. Burgonya- és paradicsomhulladék (beleértve a kiselejtezett burgonyát és burgonyahéjat, valamint a paradicsomot) és bármilyen egyéb, a burgonyához és paradicsomhoz kapcsolódó szilárd hulladékot (beleértve a talajt, köveket és egyéb törmeléket)

a) olyan hatóságilag engedélyezett, erre a célra rendelt hulladéklerakó telepen kell elhelyezni, ahol nem áll fenn a kórokozó környezetbe jutásának veszélye, pl. a mezőgazdasági területekre való átszivárgással vagy mezőgazdasági területek öntözésére használható vízforrásokkal való érintkezéssel. A hulladékot biztonságos körülmények között közvetlenül a lerakóhelyre kell szállítani oly módon, hogy ne álljon fenn a hulladék elszóródásának veszélye, vagy

b) el kell égetni, vagy

c) egyéb intézkedéseket kell elrendelni, feltéve hogy megállapítást nyert, hogy nem áll fenn a kórokozó terjedésének veszélye. Ezekről az intézkedésekről az MgSzH Központ értesíti a Bizottságot és a többi tagállamot.

1. 2. 2. 7. 2. Technológiai szennyvíz: az elhelyezést megelőzően a lebegő szilárd anyagokat tartalmazó szennyvizet szűrési vagy ülepítési eljárásnak kell alávetni e szilárd anyagok eltávolítása érdekében. Ezeket a szilárd anyagokat az 1. 2. 2. 7. 1. pontban foglaltak szerint kell elhelyezni.

A folyadékot ezt követően:

a) az elhelyezést megelőzően a folyadékot úgy kell hőkezelni, hogy a szennyvíz minden részében a hőmérséklet 30 percen keresztül legalább 60 °C legyen, vagy

b) egyéb hatóságilag engedélyezett és hatóságilag felügyelt módon kell elhelyezni olyan területen, ahol nem áll fenn a szennyvíz mezőgazdasági területtel való érintkezésének veszélye. Ennek részleteiről az MgSzH Központ értesíti a többi tagállamot és a Bizottságot.

Az itt meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni a fertőzött tételek kezelésére, elhelyezésére és feldolgozására vonatkozóan is.

1. 2. 2. 8. Az MgSzH területi szerve megtiltja a feltélezhetően fertőzött és a feltételezetten fertőzött termőhelyen előállított gumók vagy növények elültetését. Azok csak az MgSzH területi szerve ellenőrzése mellett, az alábbiak szerint használhatók fel, illetve ártalmatlaníthatok, meggyőződve arról, hogy nem áll fenn a kórokozó elterjedésének veszélye.

A feltételezetten fertőzött gumók és növények megfelelő felhasználása vagy ártalmatlanítása - az MgSzH területi szerve felügyelete mellett, a tagországok illetékes hatóságai közötti megfelelő információcserével, e felügyelet mindenkori biztosítása érdekében, és azon tagállam illetékes hatóságának jóváhagyásával, ahol a burgonyát csomagolják vagy feldolgozzák - a következőképpen történik:

a) burgonyagumók esetében

aa) áruburgonyaként étkezési és takarmányozási célra az eredeti, közvetlen szállításra alkalmas csomagolásban, olyan telephelyen lehet felhasználni, amely megfelelő hulladékelhelyezésre szolgáló berendezésekkel rendelkezik. A vetőburgonyát csak akkor lehet ugyanezen a telephelyen (raktárban) csomagolni, illetve tárolni, ha az elkülönítve, vagy a telephely (raktár) tisztítása és fertőtlenítése után történik, vagy

ab) ipari feldolgozásra szánt burgonyaként lehet felhasználni, és azonnal el kell szállítani egy olyan feldolgozóüzembe, amely rendelkezik megfelelő hulladékelhelyezésre szolgáló berendezésekkel és a szállítójárművek tisztítására és fertőtlenítésére alklamas rendszerrel, vagy

ac) az MgSzH területi szervének engedélye alapján egyéb módon is felhasználhatók vagy ártalmatlaníthatók, amennyiben nem áll fenn a kórokozó terjedésének veszélye;

b) egyéb növényi részek esetében, beleértve a szár- és levélhulladékot,

ba) megsemmisítés, vagy

bb) az MgSzH területi szervének engedélye alapján egyéb módon is felhasználhatók vagy ártalmatlaníthatok, amennyiben nem áll fenn a kórokozó terjedésének veszélye.

1. 2. 2. 9. Az MgSzH területi szerve valamennyi fertőzöttnek, illetve feltételezetten fertőzöttnek minősített gép, szállítóeszköz, tároló vagy ezek egységei és egyéb anyagok, beleértve a csomagolóanyagot is, tekintetében elrendeli azok megsemmisítését, vagy olyan megfelelő módszerrel végzett, hatósági felügyelet mellett történő megtisztítását és fertőtlenítését, hogy ne álljon fenn a kórokozó terjedésének veszélye.

A fertőtlenítés után a zárlat feloldható, a tétel nem tekinthető fertőzöttnek.

1. 2. 2. 10. A fertőzött körzetben az MgSzH területi szerve az alábbiakat rendeli el: 1. 2. 2. 10. 1. a fertőzött termőhelyen:

a) A fertőzött tábla vagy termesztő berendezés esetén:

I. változat:

1. A fertőzötté minősítés évét követő legalább négy termesztési év során,

1. 1. az árvakelésű burgonya-, illetve paradicsomnövényeket, valamint a kórokozó egyéb, a természetben megtalálható gazdanövényeit - beleértve a Solanaceae családba tartozó gyomnövényeket - ki kell irtani, és

1. 2. tilos a burgonyagumó, -növények vagy valódi magok, a paradicsomnövények és magok, valamint figyelembe véve a kórokozó biológiáját, a kórokozó egyéb, természetben megtalálható gazdanövényeinek, és a Brassica fajok vagy olyan kultúrnövények ültetése, amelyek esetében felmerülhet a kórokozó terjedésének vagy fennmaradásának veszélye.

2. A négy termesztési évet követő első burgonyatermesztési évben - azzal a feltétellel, hogy az ültetést megelőző legalább két egymást követő tenyészidőszakban a hatósági ellenőrzések során a táblát mentesnek találták az árvakelésű burgonya-, illetve paradicsomnövényektől, valamint a kórokozó egyéb, természetben megtalálható gazdanövényeitől, beleértve a Solanaceae családba tartozó gyomnövényeket -, a burgonya esetében csak áruburgonya termeszthető. A burgonya és a paradicsom esetében a betakarított burgonyagumókat vagy a paradicsomnövényeket meg kell vizsgálni a külön közleményben megjelentetett eljárásnak megfelelően.

3. Az előzőek szerinti második (a fertőzést követő hatodik) burgonyatermesztési évben - megfelelő vetésforgó mellett, amely vetőburgonya-termesztés esetén legalább két év, a területeket be kell vonni a 9. számú melléklet 6. 3. pontjában előírt hatósági monitoring rendszerbe. A felderítés magában foglalja a burgonya- és a paradicsomnövény termőhelyek szemléjét és a betakarított/betárolt gumótételek ellenőrzését, valamint a természetben megtalálható, a Solanaceae családba tartozó gazdanövények, az öntözővizek, a burgonya, illetve a paradicsomfeldolgozó üzemek által kibocsátott, öntözésre használt víz vizsgálatát.

Vagy

II. változat:

A fertőzötté minősítés évét követő öt tenyészidőszakon át,

1. az árvakelésű burgonya és pradicsomnövényeket, valamint a kórokozó egyéb, a természetben megtalálható gazdanövényeit ki kell irtani, beleértve a Solanaceae családba tartozó gyomnövényeket, és

2. a területen az első három évben fekete ugarolást kell végezni vagy állandó legelőként kell hasznosítani, gyakori és alacsonyan kaszálással, vagy intenzíven legeltetéssel. Vetőmag-előállítás céljából gabonaféléket vagy fűféléket lehet termelni. A következő két évben olyan nem gazdanövény kultúrát kell termelni, amelyeken a kórokozó nem marad fenn, és amelyekkel nem terjed,

3. a negyedik termesztési évben azzal a feltétellel, hogy a táblát hatósági ellenőrzések során mentesnek találták az ültetést megelőző legalább két egymást követő tenyészidőszakban az árvakelésű burgonya- és paradicsomnövényektől, valamint a kórokozó egyéb, természetben megtalálható gazdanövényeitől, beleértve a Solanaceae családba tartozó gyomnövényeket, a burgonya esetében vető- és áruburgonya termeszthető. A burgonya és a paradicsom esetében a betakarított burgonyagumókat vagy a paradicsomnövényeket meg kell vizsgálni a külön közleményben megjelentetett eljárásnak megfelelően.

b) A fertőzött termőhely egyéb tábláin, amennyiben az MgSzH területi szerve megbizonyosodik arról, hogy az árvakelésű burgonya- és paradicsomnövények és a kórokozó egyéb, természetben megtalálható gazdanövényei - beleértve a Solanaceae családba tartozó gyomnövényeket - által jelentett veszély megszűnt:

1. a fertőzötté minősítés évét követő tenyészidőszakban tilos burgonyagumó, burgonyanövény vagy valódi burgonyamagok, vagy a kórokozó egyéb, természetben megtalálható gazdanövényeinek ültetése, vagy a burgonyatermesztés esetében fémzárolt vetőburgonya ültethető kizárólag áruburgonya-termesztés céljára. A paradicsomtermesztés esetében csak olyan vetőmagból nevelt paradicsom termeszthető friss fogyasztási vagy konzervipari célra, amely vetőmag megfelel e rendelet előírásainak,

2. a fertőzötté minősítés évét követő második tenyészidőszakban a burgonyatermesztés esetén vető- vagy áruburgonya-termesztés céljára kizárólag fémzárolt vetőburgonya vagy olyan vetőburgonya ültethető, amelyet bevizsgáltak a barna rothadásra nézve, és hatósági felügyelet mellett termesztették az 1. 2. 2. 10. 1. pont a) bekezdésben említettektől eltérő termőhelyeken. A paradicsomtermesztés esetében kizárólag e rendelet követelményeinek megfelelő vetőmagról termesztett paradicsomnövények, vagy vegetatív szaporítás esetén az ilyen vetőmagvakról származó és hatósági felügyelet mellett az 1. 2. 2. 10. 1. pont a) bekezdésben említettektől eltérő helyeken termesztett paradicsomnövények ültethetők szaporítási vagy fogyasztási céllal,

3. a fertőzötté nyilvánítás évét követő legalább harmadik tenyészidőszakban, a burgonyatermesztés esetében vetővagy áruburgonya-termesztés céljára kizárólag fémzárolt vetőburgonya vagy olyan vetőburgonya ültethető, amelyet hatósági felügyelet mellett termesztettek fémzárolt vetőburgonyából állítottak elő. A paradicsomtermesztés esetében kizárólag e rendelet követelményeinek megfelelő vetőmagról termesztett paradicsomnövények, vagy vegetatív szaporítás esetén az ilyen vetőmagokról származó és hatósági felügyelet mellett termesztett paradicsomnövények ültethetők szaporítási vagy fogyasztási céllal,

4. a korábbi bekezdésekben említett tenyészidőszakok mindegyikében, az árvakelésű burgonyanövényeket és a károsító egyéb, természetben megtalálható gazdanövényeit ki kell irtani, valamint, mindegyik burgonyatáblát hatósági vizsgálatban kell részesíteni, a betakarított gumókat pedig meg kell vizsgálni a külön közleményben megjelentetett eljárás szerint.

c) Az MgSzH területi szerve a fertőzés beigazolódását követően haladéktalanul és a fertőzést követő első évben elrendeli a termőhelyen működtetett, a burgonya- vagy a paradicsomtermesztés során használt minden gép és minden tároló egység tisztítását és megfelelő módon való fertőtlenítését. A kórokozó terjedésének megakadályozására az öntöző és permetező berendezéseket hatósági ellenőrzése alá vonja, szükség esetén használatukat megtiltja.

d) A fertőzött termesztő berendezésekben, amelyekben a termesztőközeg teljes cseréje lehetséges:

1. csak abban az esetben ültethető burgonyagumó, -növény vagy valódi mag, illetve a kórokozó egyéb gazdanövényei, beleértve a paradicsomnövényt és magot is, ha a fertőzés felszámolására irányuló, az MgSzH területi szerve által felügyelt intézkedéseket foganatosítottak. Az intézkedések kiterjednek minden gazdanövény anyag eltávolítására, a termesztőközeg teljes cseréjére, valamint a termelő egység, a berendezések és eszközök megtisztítására és fertőtlenítésére. A termesztő berendezés burgonya- vagy paradicsomtermesztésre való alkamasságá-ról az MgSzH területi szerve dönt,

2. ezekben a termesztő berendezésekben a burgonyatermesztés csak fémzárolt vetőburgonya ültetésével, vagy ellenőrzött forrásból származó minigumó vagy mikroszaporítású növény alkalmazásával engedélyezett,

3. paradicsomtermesztés esetében kizárólag e rendelet követelményeinek megfelelő vetőmag elvetésével vagy, vegetatív szaporítás esetén, ilyen magról származó és hatósági felügyelet mellett termesztett paradicsomnövényekkel végezhető,

4. a kórokozó terjedésének megakadályozására az öntöző és permetező berendezéseket az MgSzH területi szerve hatósági ellenőrzése alá vonja, szükség esetén használatukat megtiltja.

1. 2. 2. 10. 2. A fertőzött körzetben az 1. 2. 2. 10. 1. pontban előírtak változatlan érvényességével:

a) Az MgSzH területi szerve a fertőzés beigazolódását követően haladéktalanul elrendeli a termőhelyen működtetett, a burgonya- vagy a paradicsomtermesztés során használt minden gép és minden tároló egység tisztítását és megfelelő módon való fertőtlenítését.

b) Az MgSzH területi szerve a fertőzés beigazolódását követően haladéktalanul és a következő legalább három évben az alábbiak szerint jár el.

ba) A fertőzött körzetben:

1. felügyelete alá vonja a burgonya- vagy paradicsomtermelő területeket, a tároló vagy kezelő telephelyeket, azon telephelyek felügyeletével együtt, amelyek burgonya-, vagy paradicsomtermesztéshez használt gépeket szerződéses alapon üzemeltetnek,

2. előírja, hogy a fertőzött körzeten belül bármiféle burgonyatermesztés céljára kizárólag fémzárolt vetőburgonyát vagy hatósági felügyelet mellett termesztett vetőburgonyát használjanak, és hogy betakarítás után a feltételezetten fertőzöttnek minősített termőhelyen termesztett vetőburgonyát laboratóriumi vizsgálatnak vessék alá,

3. előírja a betakarított vetőburgonya-készleteknek az áruburgonya-készletektől való elkülönített kezelését a fertőzött körzeten belüli összes telephelyen, vagy a tisztítást és fertőtlenítést a vetőburgonya és az áruburgonya készletek kezelése között,

4. paradicsomtermesztés esetén előírja, hogy a fertőzött körzetben a termesztés kizárólag e rendelet követelményeinek megfelelő vetőmag elvetésével vagy, vegetatív szaporítás esetén, ilyen magról származó és hatósági felügyelet mellett termesztett paradicsomnövényekkel végezhető,

5. a területeket bevonja az R. 9. számú melléklet 6. 3. pontjában előírt hatósági monitoring rendszerbe.

bb) Amennyiben a felszíni vízforrások fertőzöttnek bizonyultak vagy hozzájárulhatnak a kórokozó terjedéséhez:

1. elvégzi a vízforrások, és amennyiben értelmezhető, a vízforrásokban a Solanaceae családba tartozó gazdanövények megfelelő módszerrel történő évenkénti rendszeres mintavétellel egybekötött növényegészségügyi felderítését és tesztelését,

2. elvégzi az öntöző és permetező programok ellenőrzését, szükség szerint megtiltja a fertőzöttnek minősített vízforrások használatát a fogékony kultúrák öntözésére és permetezésére, a kórokozó terjedésének megakadályozása céljából; ez a tilalom a vizsgálati eredményektől függően évente felülvizsgálható. A tilalom akkor oldható fel, ha a felderítés eredményeként és a vizsgálatok alapján a felszíni víz már nem fertőzött. A tilalom alatt álló víz gazdanövények öntözésére vagy permetezésére való felhasználása hatósági felügyelet mellett abban az esetben engedélyezhető, ha hatóságilag engedélyezett eljárást alkalmaznak, melyek elpusztítják a kórokozót és megakadályozzák annak terjedését,

3. ha az ipari termékfeldolgozás vagy a termékcsomagolás során a szilárd vagy folyékony hulladék fertőzött lehet, akkor hatósági ellenőrzést vezet be a felsorolt növényanyagot kezelő ipari feldolgozó- vagy csomagolóüzemek által kibocsátott szilárd vagy folyékony hulladék ártalmatlanítására.

c) Az MgSzH területi szerve, ahol lehetséges, előírja egy olyan program kialakítását, amely során, megfelelő időtartam alatt, a teljes vetőburgonya-állomány lecserélődik.

1. 2. 2. 11. A zárlat a választott alternatívában meghatározott utolsó termesztési év végén akkor oldható fel, ha a termelő az előírtakat betartotta. "

5. számú melléklet a 65/2007. (VII. 23.) FVM rendelethez

Az R. 9. számú melléklete 8. 2. 8. pontjában lévő táblázat 8. 2. 4. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”8. 2. 4.Csonthéjas növényekl. V. 15. -VII. 15. 2. VIII. 15. -EX. 15.
Almatermésűekl. V. 15. -VII. 15.
Bogyósokl. V. 15. -VII. 15.
Gesztenyel. VI. l. -IX. 15.
SzőlőÉvente egy alkalommal, váltakozva: első évben: VI. 1. -VII. 31. második évben: VIII. 15. -IX. 30.
Egyébl. V. 15. -IX. 30. "

Tartalomjegyzék