56/2006. (VIII. 1.) FVM rendelet

a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról

A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény 65. §-a (2) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

A növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a a következő 45. ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában:]

"45. Tértiáru: a Közösség vámterületéről kiszállított és oda visszaszállított áru, amennyiben az importőr igazolja, hogy az általa visszaszállított áru megfelel a Közösségi Vámkódex 185., illetve 186. cikkében, valamint a 2454/93/EGK rendelet 848. cikkének (1) bekezdésében meghatározott tértiárura vonatkozó feltételeknek."

2. §

Az R. 36. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[36. § (1) A nyilvántartásra kötelezett köteles]

"a) naprakész nyilvántartást vezetni - és ahol ez értelmezhető, naprakész helyszínrajzot készíteni - azokról a helyekről, ahol a vizsgálatköteles árut termeszti, előállítja, tárolja, tartja vagy felhasználja,"

3. §

Az R. 51/A. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A Szolgálat a vámhivatal értesítése, továbbá növényegészségügyi ellenőrzésköteles szállítmányok esetén a megfelelő jelzés meglétét ellenőrzi, egyéb esetekben ellenőrizheti. A Szolgálat a megfelelő jelzés hiánya esetén az 53/A. § (2) bekezdésének f) pontjában, illetve az importőr kérésére és költségére az 53/A. § (2) bekezdésének a), d) vagy e) pontjában meghatározott intézkedést foganatosítja. Az 53/A. § (2) bekezdésének d) pontja szerinti intézkedés foganatosítása esetén a vámhatóság a szállítmány beléptetését megtagadja."

4. §

Az R. 53/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"53/A. § (1) Ha a behozatali forgalomban a növényegészségügyi ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a vizsgálatköteles áru megfelel e rendelet előírásainak, akkor a 6. számú melléklet B. részében felsorolt vizsgálatköteles árukra is vonatkoznak a 36/A. § (3) és (4) bekezdésében és a 36/E. § (4) bekezdésében meghatározott előírások, amennyiben a vizsgálatköteles áru megtalálható a 6. számú melléklet A. részében.

(2) Ha a behozatali forgalomban a növényegészségügyi ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a vizsgálatköteles áru nem felelt meg e rendelet előírásainak - a vámelőírások figyelembevételével - az alábbi hatósági intézkedések egyikét vagy közülük többet kell foganatosítani:

a) kivételesen, és kizárólag különleges körülmények között megfelelő kezelés, amennyiben a kezelés eredményeként az előírt feltételek teljesülni fognak és a károsítók elterjedésének veszélye elkerülhető,

b) a fertőzött vizsgálatköteles áru eltávolítása a szállítmányból,

c) korlátozás elrendelése, amíg a növényegészségügyi vizsgálatok eredményei rendelkezésre nem állnak,

d) vámhatósági felügyelet mellett Közösségen belüli szállítás egy Közösségen kívüli rendeltetési helyre,

e) megsemmisítés,

f) a szállítmány egészére vagy egy részére vonatkozóan a beléptetés megtagadása.

(3) A (2) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezés az 1., illetve a 2. számú mellékletben fel nem sorolt károsító szervezetek tekintetében is alkalmazható.

(4) A fertőzött vizsgálatköteles áru eltávolítása után a behozatalra alkalmas tétel az 54. § rendelkezései alapján léptethető be Magyarországra.

(5) A (2) bekezdés b) pontja szerinti eltávolítás, valamint a d) és f) pontja szerinti intézkedés esetén a külföldi növényegészségügyi vagy re-export növényegészségügyi bizonyítványt érvényteleníteni kell. Érvénytelenítéskor a bizonyítvány első oldalán, jól látható helyen a növényvédelmi felügyelőnek egy háromszögletű, piros színű bélyegzőlenyomatot kell elhelyeznie "érvénytelen bizonyítvány" felirattal. A bélyegzőn nagybetűkkel szerepelnie kell a növényvédelmi hatóság nevének és a visszautasítás dátumának."

5. §

(1)[1]

(2)[2]

(3) Az R. 69. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a § eredeti szövegének megjelölése (1) bekezdésre változik:

"(2) Ez a rendelet a következő közösségi határozatoknak való megfelelést szolgálja:

1. a Bizottság 98/109/EK határozata (1998. február 2.) Thaiföld tekintetében a Thrips palmi Karny károsító elterjedése elleni átmeneti, szükséghelyzeti intézkedések tagállamok által történő meghozatalának engedélyezéséről,

2. a Bizottság 2002/499/EK határozata (2002. június 26.) a Koreai Köztársaságból származó, természetesen vagy mesterségesen törpenövésű Chamaecyparis Spach, Juniperus L. és Pinus L. növényekre vonatkozó 2000/29/EK tanácsi irányelv egyes rendelkezéseitől való eltérések engedélyezéséről,

3. a Bizottság 2002/757/EK határozata (2002. szeptember 19.) a Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. Közösségbe történő behurcolásának és a Közösségen belüli elterjedése elleni ideiglenes növényegészségügyi szükségintézkedésekről és az azt módosító 2004/426/EK bizottsági határozat,

4. a Bizottság 2002/887/EK határozata (2002. november 8.) a Japánból származó, természetes vagy mesterséges módon törpenövésű Chamaecyparis Spach, Juniperus L. és Pinus L. növény tekintetében a 2000/29/EK tanácsi irányelv bizonyos előírásaitól való eltérés engedélyezéséről, valamint az azt módosító 2004/826/EK bizottsági határozat,

5. a Bizottság 2003/63/EK határozata (2003. január 28.) a tagállamok számára a 2000/29/EK tanácsi irányelvtől a Kuba egyes tartományaiból származó, nem vetőburgonyának szánt burgonya tekintetében való átmeneti eltérések megállapításának engedélyezéséről, valamint az azt módosító 2005/649/EK bizottsági határozat,

6. a Bizottság 2004/4/EK határozata (2003. december 22.) a Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith elterjedése elleni Egyiptomra vonatkozó szükséghelyzeti intézkedések tagállamok által történő meghozatalának ideiglenes engedélyezéséről, valamint az azt módosító 2004/836/EK és 2005/840/EK bizottsági határozat,

7. a Bizottság 2004/200/EK határozata (2004. február 27.) a Pepino mosaic virus (PepMV) Közösségbe való behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni intézkedésekről,

8. a Bizottság 2004/416/EK határozata (2004. április 29.) az Argentínából vagy Brazíliából származó egyes citrusfélékre vonatkozó ideiglenes szükséghelyzeti intézkedésekről,

9. a Bizottság 2005/359/EK határozata (2005. április 29.) az Amerikai Egyesült Államokból származó, fakéreg-gel borított tölgyfa (Quercus L.) rönkre vonatkozóan a 2000/29/EK tanácsi irányelv egyes rendelkezéseitől való eltérésről,

10. a Bizottság 2005/477/EK határozata (2005. június 29.) a Horvátországból származó Vitis L. növényekre a termés kivételével vonatkozóan a 2000/29/EK tanácsi irányelv egyes rendelkezéseitől való eltérésről,

11. a Bizottság 2005/775/EK határozata (2005. november 4.) a Koreai Köztársaságból származó, természetes vagy mesterséges módon törpenövésű Chamaecyparis Spach, Juniperus L. és Pinus L. növények tekintetében a 2000/29/EK tanácsi irányelv bizonyos előírásaitól való eltérés engedélyezéséről szóló 2002/499/EK határozat módosításáról,

12. a Bizottság 2006/133/EK határozata (2006. február 13.) a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (a fenyőfa fonalférge) elterjedése elleni, Portugáliának az attól ismerten mentes területein kívüli más területeire vonatkozó ideiglenes kiegészítő intézkedéseknek a tagállamok számára történő előírásáról."

6. §

(1) Az R. 1., 2., 4., 5., 6. és 7. számú melléklete e rendelet 1. számú melléklete szerint módosul.

(2) Az R. 10. számú melléklete helyébe e rendelet 2.számú melléklete lép.

(3) Az R. 24. számú melléklete helyébe e rendelet 3.számú melléklete lép.

7. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti

a) a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról szóló 63/2004. (IV. 27.) FVM rendelet melléklete III. részének 1. pontja,

b) a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról szóló 119/2004. (VII. 12.) FVM rendelet melléklete I. részének 1. pontja, II. részének 2., 3. és 4.pontja, III. részének 1. és 3. pontja, valamint V. részének 1.pontja,

c) a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról szóló 62/2005. (VII. 8.) FVM rendelet 3.számú melléklete,

d) a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról szóló 81/2005. (IX. 13.) FVM rendelet 4. §-ának (2) bekezdése, 1. számú melléklete I. része, II. részének 2. pontja, III. része, IV. részének 2., 4. és 5.pontja, valamint 2. számú melléklete.

8. §

Ez a rendelet a következő közösségi jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

1. a Bizottság 2006/35/EK irányelve (2006. március 24.) a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló 2000/29/EK tanácsi irányelv I-IV. mellékletének módosításáról,

2. a Bizottság 2006/36/EK irányelve (2006. március 24.) a Közösségen belül található, különleges növényegészségügyi kockázatnak kitett zónák elismeréséről és a 92/76/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2001/32/EK irányelv módosításáról,

3. a Bizottság 98/109/EK határozata (1998. február 2.) Thaiföld tekintetében a Thrips palmi Karny károsító elterjedése elleni átmeneti, szükséghelyzeti intézkedések tagállamok által történő meghozatalának engedélyezéséről,

4. a Bizottság 2002/499/EK határozata (2002. június 26.) a Koreai Köztársaságból származó, természetesen vagy mesterségesen törpenövésű Chamaecyparis Spach, Juniperus L. és Pinus L. növényekre vonatkozó 2000/29/EK tanácsi irányelv egyes rendelkezéseitől való eltérések engedélyezéséről,

5. a Bizottság 2002/757/EK határozata (2002. szeptember 19.) a Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. Közösségbe történő behurcolásának és a Közösségen belüli elterjedése elleni ideiglenes növényegészségügyi szükségintézkedésekről és az azt módosító 2004/426/EK bizottsági határozat,

6. a Bizottság 2002/887/EK határozata (2002. november 8.) a Japánból származó, természetes vagy mesterséges módon törpenövésű Chamaecyparis Spach, Juniperus L. és Pinus L. növény tekintetében a 2000/29/EK tanácsi irányelv bizonyos előírásaitól való eltérés engedélyezéséről, valamint az azt módosító 2004/826/EK bizottsági határozat,

7. a Bizottság 2003/63/EK határozata (2003. január 28.) a tagállamok számára a 2000/29/EK tanácsi irányelvtől a Kuba egyes tartományaiból származó, nem vetőburgonyának szánt burgonya tekintetében való átmeneti eltérések megállapításának engedélyezéséről, valamint az azt módosító 2005/649/EK bizottsági határozat,

8. a Bizottság 2004/4/EK határozata (2003. december 22.) a Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith elterjedése elleni Egyiptomra vonatkozó szükséghelyzeti intézkedések tagállamok által történő meghozatalának ideiglenes engedélyezéséről, valamint az azt módosító 2004/836/EK és 2005/840/EK bizottsági határozat,

9. a Bizottság 2004/200/EK határozata (2004. február 27.) a Pepino mosaic virus (PepMV) Közösségbe való behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni intézkedésekről,

10. a Bizottság 2004/416/EK határozata (2004. április 29.) az Argentínából vagy Brazíliából származó egyes citrusfélékre vonatkozó ideiglenes szükséghelyzeti intézkedésekről,

11. a Bizottság 2005/359/EK határozata (2005. április 29.) az Amerikai Egyesült Államokból származó, fakéreggel borított tölgyfa (Quercus L.) rönkre vonatkozóan a 2000/29/EK tanácsi irányelv egyes rendelkezéseitől való eltérésről,

12. a Bizottság 2005/477/EK határozata (2005. június 29.) a Horvátországból származó Vitis L. növényekre a termés kivételével vonatkozóan a 2000/29/EK tanácsi irányelv egyes rendelkezéseitől való eltérésről,

13. a Bizottság 2005/775/EK határozata (2005. november 4.) a Koreai Köztársaságból származó, természetes vagy mesterséges módon törpenövésű Chamaecyparis Spach, Juniperus L. és Pinus L. növények tekintetében a 2000/29/EK tanácsi irányelv bizonyos előírásaitól való eltérés engedélyezéséről szóló 2002/499/EK határozat módosításáról,

14. a Bizottság 2006/133/EK határozata (2006. február 13.) a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (a fenyőfa fonalférge) elterjedése elleni, Portugáliának az attól ismerten mentes területein kívüli más területeire vonatkozó ideiglenes kiegészítő intézkedéseknek a tagállamok számára történő előírásáról.

Gőgös Zoltán s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztériumi államtitkár

1. számú melléklet az 56/2006. (VIII. 1.) FVM rendelethez

I.

1. Az R. 1. számú melléklete B. része a) címének 1. és 1.1. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[KárosítóVédett zóna (zónák)]
"1. Bemisia tabaci Genn. (európai populációk)Írország, Portugália (Azori-szigetek, belső Beira, tengerparti Beira, Douro és Minho köze, Madeira, Ribatejo és Oeste (Albobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhá, Nazaré, Obidos, Peniche és Torres Vedras települések) és Trás-os-Montes), Egyesült Királyság, Svédország, Finnország
1.1. Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)Ciprus (2008. március 31-ig)"

2. Az R. 1. számú melléklete B. része a) címének 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[KárosítóVédett zóna (zónák)]
"3. Leptinotarsa decemlineata SaySpanyolország (Menorca, Ibiza), Írország, Ciprus (2008. március 31-ig), Málta, Portugália (Azori-szigetek és Madeira), Egyesült Királyság, Svédország (Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar és Skáne), Finnország (Áland területei, Turku, Uusimaa, Kymi, Häme, Pirkanmaa, Satakunta)"

3. Az R. 1. számú melléklete B. része b) címének 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[KárosítóVédett zóna (zónák)]
"1. Beet necrotic yellow vein virusFranciaország (Bretagne), Írország, Portugália
(Azori-szigetek), Finnország, Egyesült Királyság (Észak-Írország)"

II.

1. Az R. 2. számú melléklete B. része a) címe 6. pontjának d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[KárosítóA fertőzés tárgyaVédett zóna (zónák)]
"d) Ips sexdentatus BörnerAbies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. és Pinus L. növényfajok több mint 3 m magasságú növényei, a termés és a vetőmag kivételével, tűlevelűek (Coniferales) kérges faanyaga és hántolt kérgeCiprus (2008. március 31-ig), Írország, Egyesült Királyság (Észak-Írország, Man-sziget)"

2. Az R. 2. számú melléklete B. része b) címének 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[KárosítóA fertőzés tárgyaVédett zóna (zónák)]
"2. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. etal.Az alábbi nemzetségekhez tartozó növények részei, a termés, vetőmag és ültetésre szánt növények kivételével, de beleértve a beporzásra szolgáló élő pollent: Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. és Sorbus L.a) Spanyolország, Észtország, Franciaország (Korzika), Olaszország (Abruzzi; Basilicata; Calabria; Campania; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria Marche; Molise; Piedmont; Szardínia; Szicília; Toscana; Umbria; Valle d'Aosta) és Lettország, Portugália, Finnország, az Egyesült Királyság (Észak-Írország, Man-sziget és a Csatorna-szigetek) esetében.2008. március 31-ig:
b) Írország, Olaszország (Apulia; Emilia-Romagna: Forlí-Cesena (a 9. számú országos főúttól - a Via Emiliától - északra fekvő megyei terület kivételével), Parma, Piacenza és Rimini tartomány (a 9. számú országos főúttól - a Via Emiliától -északra fekvő megyei terület kivételével); Lombardia; Veneto: kivéve Rovigo tartományban Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquá Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara közigazgatási terület, valamint Padova tartományban Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi közigazgatási terület, és Verona tartományban Palu, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all’ Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari közigazgatási terület); Litvánia, Ausztria [Burgenland, Karintia, Alsó-Ausztria, Tirol (lienzi közigazgatási terület), Stájerország, Bécs], Szlovénia (Gorenjska és Maribor régiókat kivéve), Szlovákia (Blahó, Felsővámos és Ekecs (Dunaszerdahely megye), Garamdamásd és Garamkelecsény (Lőcse megye), Nagyrépény (Topolcsány megye), Málnapatak (Poltár megye), Tornagörgő (Rozsnyó megye), Nagykázmér, Legenye, Kisgéres, Szenteske és Zétény (Tőketerebes megye) települések kivételével), esetében"

3. Az R. 2. számú melléklet B. részének d) címe helyébe a következő szövegrész lép:

"d) Vírusok és vírusszerű szervezetek

KárosítóA fertőzés tárgyaVédett zóna (zónák)
1. Citrus tristeza virus (európai izolátumok)Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. fajok és hibridjeik termése, levelekkel és kocsányokkalGörögország, Franciaország (Korzika), Málta (2008. március 31-ig)

III.

1. Az R. 4. számú melléklete A. részének 1. pontja az 1. pont szövegét követően a következő a) alponttal egészül ki:

[Növények, növényi termékek és egyéb anyagokSzármazási ország]
"a) Természetes vagy mesterséges módon törpenövésű Chamaecyparis Spach, Juniperus, Pinus L. növények, a termés és a vetőmag kivételévelEurópán kívüli országok, kivéve Japán, amennyiben a növény az 5. számú melléklet A. része I. szakaszának 43. pontjában meghatározott követelményeken felül megfelel a 2002/887/EK bizottsági határozatban foglalt feltételeknek, illetve Korea, amennyiben a növény az 5. számú melléklet A. része I. szakaszának 43. pontjában meghatározott követelményeken felül megfelel a 2002/499/EK bizottsági határozatban foglalt feltételeknek "

2.[3]

3.[4]

4. Az R. 4. számú mellékletének B. része helyébe a következő rendelkezés lép:

"B. RÉSZ

Növények, növényi termékek és egyéb anyagok, amelyeknek meghatározott védett zónákba történő bevitele tilos

LeírásVédett zóna (zónák)
1. Az A. rész 9., 9.1. és 18. pontjában felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések egyidejű fenntartásával - megfelelő esetben - az alábbi nemzetségekhez tartozó növények és az azok megporzására szolgáló élő virágpor: Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill, Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. és Sorbus L., a termés és a vetőmag kivételével, amelyek az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.-tól mentesnek elismert harmadik országokon kívüli harmadik országokból származnak (Svájc kivételével), vagy amelyekben a vonatkozó Növényegészségügyi Intézkedések Nemzetközi Szabványának megfelelően károsítómentes területeket létesítettek az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. károsítóval kapcsolatban és azokat annak ismerik el.Spanyolország, Észtország, Franciaország (Korzika), Írország, Olaszország (Abruzzi; Apulia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: Forlí-Cesena (a 9. számú országos főúttól - a Via Emiliától - északra fekvő megyei terület kivételével), Parma, Piacenza és Rimini tartomány (a 9. számú országos főúttól - a Via Emiliától - északra fekvő megyei terület kivételével); Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piedmont; Szardínia; Szicília; Toscana; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: kivéve Rovigo tartományban Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arqur Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara közigazgatási terület, valamint Padova tartományban Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi közigazgatási terület és Verona tartományban Palu, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari közigazgatási terület), Lettország, Litvánia, Ausztria [Burgenland, Karintia, Alsó-Ausztria, Tirol (lienzi közigazgatási terület), Stájerország, Bécs], Portugália, Szlovénia (Gorenjska és Maribor régiókat kivéve), Szlovákia [Blahó, Felsővámos és Ekecs (Dunaszerdahely megye), Garamdamásd és Garamkelecsény (Lőcse megye), Nagyrépény (Topolcsány megye), Málnapatak (Poltár megye), Tornagörgő (Rozsnyó megye), Nagykázmér, Legenye, Kisgéres, Szenteske és Zétény (Tőketerebes megye) települések kivételével], Finnország, az Egyesült Királyság (Észak-Írország, Man-sziget és a Csatorna-szigetek).
2. Az A. rész 9., 9.1. és 18. pontjában felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések egyidejű fenntartásával - megfelelő esetben - az alábbi nemzetségekhez tartozó növények és az azok megporzására szolgáló élő virágpor: Cotoneaster Ehrh. és Photinia davidiana (Dcne.) Cardot. a termés és a vetőmag kivételével, amely növények az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.-tól mentesnek elismert harmadik országokon kívüli harmadik országokból származnak, vagy amelyekben a vonatkozó Növényegészségügyi Intézkedések Nemzetközi Szabványának megfelelően károsítómentes területeket létesítettek az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. károsítóval kapcsolatban és azokat annak ismerik el.Spanyolország, Észtország, Franciaország (Korzika), Írország, Olaszország (Abruzzi; Apulia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: Forlí-Cesena (a 9. számú országos főúttól - a Via Emiliától - északra fekvő megyei terület kivételével), Parma, Piacenza és Rimini tartomány (a 9. számú országos főúttól - a Via Emiliától - északra fekvő megyei terület kivételével); Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piedmont; Szardínia; Szicília; Toscana; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: kivéve Rovigo tartományban Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arqur Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara közigazgatási terület, valamint Padova tartományban Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi közigazgatási terület és Verona tartományban Palu, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari közigazgatási terület), Lettország, Litvánia, Ausztria [Burgenland, Karintia, Alsó-Ausztria, Tirol (lienzi közigazgatási terület), Stájerország, Bécs], Portugália, Szlovénia (Gorenjska és Maribor régiókat kivéve), Szlovákia [Blahó, Felsővámos és Ekecs (Dunaszerdahely megye), Garamdamásd és Garamkelecsény (Lőcse megye), Nagyrépény (Topolcsány megye), Málnapatak (Poltár megye), Tornagörgő (Rozsnyó megye) Nagykázmér, Legenye, Kisgéres, Szenteske és Zétény (Tőketerebes megye), települések kivételével], Finnország, az Egyesült Királyság (Észak-Írország, Man-sziget és a Csatorna-szigetek).

IV.

1. Az R. 5. számú melléklete A. része I. szakasza 3. pontjának jobboldali oszlopa a szöveg végén a következő mondattal egészül ki:

"Kéreggel borított tölgyfarönk esetében a szállítmánynak meg kell felelnie a 2005/359/EK bizottsági határozatban foglaltaknak."

2.[5]

3.[6]

4. Az R. 5. számú melléklete A. részének I. szakasza a következő 36.3. ponttal egészül ki:

[Növények, növényi termékek és egyéb anyagokKülönleges előírások]
"36.3. Thaiföldről származó, Orchidaceae családba tartozó vágott virágA 36.2. pontban meghatározottak egyidejű fenntartásával, a 98/109/EK bizottsági határozatban foglaltak alapján, hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a vágott virág:
a) olyan termőhelyről származik, amelyet mentesnek találták Thrips palmi Karny károsítótól az export feladást megelőző három hónap során legalább havonta elvégzett hatósági ellenőrzések alapján,
vagy
b) azt közvetlenül az exportot megelőzően megfelelő gázos kezelésben részesítették a tripszektől való mentesítés érdekében. A kezelés adatait fel kell tüntetni a 42. § szerinti bizonyítványokon."

5. Az R. 5. számú melléklete A. része I. szakaszának 48. pontja helyébe a következő szövegrész lép:

[Növények, növényi termékek és egyéb anyagokKülönleges előírások]
"48. Lycopersicon lycopersicum L. Karsten ex Farw. vetőmagA 2004/200/EK bizottsági határozatban előírtaknak megfelelően hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a vetőmagot megfelelő savextrakciós módszer alapján kezelték, és
a) a vetőmag olyan területekről származik, ahol a Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al., a Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye, a Potato spindle tuber viroid és Pepino mosaic virus nem fordul elő,
vagy
b) az a) pontban felsorolt károsítók okozta betegségek tüneteit nem észlelték a termőhely növényein a teljes vegetációs időszak alatt,
vagy
c) a vetőmagtételből vett reprezentatív mintát hatóságilag megvizsgálták legalább az a) pontban felsorolt károsítókra, megfelelő módszert alkalmazva, és a vizsgálatok során ezektől a károsítóktól a vetőmagot mentesnek találták."

6. Az R. 5. számú melléklete A. része II. szakaszának 2. pontja a következő a)-e) alponttal egészül ki:

[Növények, növényi termékek és egyéb anyagokKülönleges előírások]
"a) A Portugália olyan területeiről származó "fogékony növények" úgymint az Abies Mill., Cedrus Trew., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. és Tsuga Carr. (a termések és a magok kivételével), ahol a Bursaphelen-chus xylophilus-tól ismerten nem fordul elő (a továbbiakban: körülhatárolt terület)Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy - a növényeket hatóságilag ellenőrizték és a Bursaphelenchus xylophilus károsítótól és az azáltal okozott tünetektől mentesnek találták, és - a termőhelyen vagy annak közvetlen környezetében az utolsó teljes vegetációs ciklus kezdete óta nem észleltek Bursaphelenchus xylophilus-ra utaló tüneteket.
b) A Portugália körülhatárolt területeiről származó tűlevelűek (Coniferales, kivéve Thuja) faanyaga és hántolt fakérge a következő formájú faanyagok kivételével: - faforgács, fűrészpor, fahulladék vagy más törmelék, amely egészében vagy részben e tűlevelűekből származik, - csomagolóládák, rekeszek vagy hordók, - raklapok, keretezett rakodólapok és egyéb raklapok, - alomfa, térköztartók és állványok, beleértve azokat, amelyek nem tartották meg természetes hengeres felszínüketHatósági nyilatkozat kell arról, hogy a faanyag és a hántolt kéreg olyan megfelelő hőkezelésen esett át, amely során annak belseje az élő Bursaphelenchus xylophilus-tól való mentesítés céljából 30 percen át elérte a legalább 56 °C-os hőmérsékletet.
c) A Portugália körülhatárolt területeiről származó egészében vagy részben e tűlevelűekből (Coniferales, kivéve Thuja) származó faforgács, fűrészpor, fahulladék vagy más törmelék faanyagaHatósági nyilatkozat kell arról, hogy a faanyag átesett a megfelelő gázosító kezelésen.
d) A Portugália körülhatárolt területeiről származó egészében vagy részben tűlevelűekből (Coniferales, kivéve Thuja) származó fogékony faanyaga az alábbi formában: - alátétfa, térköztartók és állványok, beleértve azokat is, amelyek nem tartották meg természetes hengeres felszínüket.Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a faanyag - kéregmentes, - mentes a rovarlárvák által rágott 3 milliméternél nagyobb átmérőjű járataitól, - a fa feldolgozáskor elért nedvességtartalma annak szárazanyag százalékában kifejezett értéke 20%-nál kevesebb.
[Növények, növényi termékek és egyéb anyagokKülönleges előírások]
e) A Portugália körülhatárolt területeiről származó egészében vagy részben tűlevelűekből (Coniferales, kivéve Thuja) származó csomagolóládák, rekeszek, dobok és hasonló csomagolóanyagok, raklapok, keretezett rakodólapok és egyéb raklapok, illetve raklapkeretek, függetlenül attól, hogy ténylegesen használják bármilyen tárgy csomagolására vagy sem.Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a faanyag átesett - a megfelelő hőkezelésen, amelynek során a fa belsejének hőmérséklete 30 percen át elérte az 56 °C-ot,
vagy - magas nyomású kezelésen (impregnálás),
vagy - gázosításon,
és
el kell látni a kezelést igazoló, hivatalosan jóváhagyott jelzéssel, amely lehetővé teszi annak azonosítását, hogy a kezelést hol és ki végezte, vagy a faanyagot növényútlevél kíséri."

7. Az R. 5. számú melléklete A. része II. szakaszának 9. pontja a következő b) alponttal egészül ki, egyidejűleg a pont eredeti szövegének megjelölése a) alpontra változik:

[Növények, növényi termékek és egyéb anyagokKülönleges előírások]
"b) Az alábbi nemzetségbe tartozó fajok ültetésre szánt növényei a vetőmag kivételével: Viburnum spp., Camellia spp., Rhododendron spp. a Rhododendron simsii Planch kivételévelHatósági nyilatkozat kell arról, hogy a növény megfelel a 2002/757/EK bizottsági határozatban foglalt követelményeknek.
Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy
a) a növények olyan területről származnak, ahol a károsító szervezet előfordulása nem ismert;
vagy
b) a növények aktív növekedési időszakának megfelelő időpontjában legalább egyszer elvégzett hivatalos vizsgálatok során - beleértve a gyanús tünetek laboratóriumi vizsgálatát - a termesztés helyén a fenti növényeken a károsító szervezet jeleit a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta nem észlelték;
vagy
c) az olyan esetekben, amikor a fenti növényeken a termesztés helyén a károsító szervezet jeleit észlelték, a megfelelő eljárásokat végrehajtották a károsító szervezet felszámolása céljából, amely legalább a fertőzött növények és a fertőzött növények 2 méteres körzetében található összes fogékony növény megsemmisítését magában foglalja, valamint
ca) a fertőzött növények 10 méteres körzetében minden fogékony növény és az érintett tétel fennmaradó növényei esetében:
- a növényeket a termesztés helyén tartották, és
- a felszámolási intézkedések megtételét követő három hó-
napon belül a növényeken legalább kétszer további hiva-
talos vizsgálatokat végeztek el, amikor azok aktív
növekedési szakaszban voltak, és
- az említett három hónapos időszak alatt nem végeztek
semmilyen kezelést, amely a károsító szervezet által oko-
zott tüneteket elfedhetné, és
- a növényeket a hivatalos vizsgálatok során a károsító
szervezettől mentesnek találták,
cb) a termesztés helyén az összes többi fogékony növényt ismételt intenzív hivatalos vizsgálatnak vetették alá az észlelést követően, és azokat e vizsgálatok során a károsító szervezettől mentesnek találták."

8. Az R. 5. számú melléklete A. része II. szakaszának 27. pontja helyébe a következő szövegrész lép:

[Növények, növényi termékek és egyéb anyagokKülönleges előírások]
"27. A Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. vetőmagjaiHatósági nyilatkozat kell arról, hogy a vetőmagokat egy megfelelő savas extrakciós módszer alapján kezelték, és
a) a vetőmagok vagy olyan területekről származnak, ahol a Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al., vagy a Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye és a - 2004/200/EK bizottsági határozatban előírtak alapján - Pepino mosaic virus előfordulása nem ismert,
vagy
b) a termőhelyen a növények legutóbbi teljes vegetációs időszaka során nem észlelték azokon e károsítók okozta betegségek tüneteit, vagy
c) a vetőmagokat hatósági vizsgálatnak vetették alá legalább a fenti károsítókra, reprezentatív minta és megfelelő módszerek alkalmazásával, és azokat e vizsgálatokban a fenti káro-sítóktól mentesnek találták."

9. Az R. 5. számú melléklete B. részének 20.1., 20.2., 22., 23., 25., 26., 27.1., 27.2. és 30. pontjában a jobb oldali oszlopban található szövegrész helyébe a következő szövegrész lép:

[Védett zóna (zónák) ]

"Franciaország (Bretagne), Írország, Portugália (Azori-szigetek), Finnország, Egyesült Királyság (Észak-Írország)"

10. Az R. 5. számú melléklete B. részének 21. pontja helyébe a következő szövegrész lép:

[Növények, növényi termékek és más anyagokKülönleges előírásokVédett zóna (zónák)]
"21. Az alábbi nemzetségekhez tartozó növények és az azok megporzására szolgáló élő virágpora: Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. és Sorbus L., a termés és a vetőmag kivételévelA 4. számú melléklet A. részének 9., 9.1. és 18. pontjában, a 4. számú melléklet B. részének 1. pontjában felsorolt növényekre vonatkozó tiltó rendelkezések egyidejű fenntartásával, hatósági nyilatkozat arról, hogy: a) a növények olyan harmadik országokból származnak, amelyeket az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.-tól mentesnek ismertek el;Spanyolország, Észtország, Franciaország (Korzika), Írország, Olaszország (Abruzzi; Apulia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: Forlí-Cesena (a 9. számú országos főúttól - a Via Emiliától - északra fekvő megyei terület kivételével), Parma, Piacenza és Rimini tartomány (a 9. számú országos főúttól - a Via Emiliától - északra fekvő megyei terület kivételével); Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piedmont; Szardínia; Szicília; Toscana; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: kivéve Rovigo tartományban Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara közigazgatási terület, valamint Padova tartományban Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi közigazgatási terület és Verona tartományban Palu, Roverchiara, Legnago,
vagy
b) a növények harmadik országbeli káro-sítótól mentes területekről származnak, amelyeket a vonatkozó Növényegészségügyi Intézkedések Nemzetközi Szabványának megfelelően az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. károsítóval kapcsolatban létesítettek és annak ismerik el;
vagy
c) a növények az alábbi svájci kantonok egyikéből származnak: Berne (Signau és Trachselwald kerületek kivételével), Fribourg, Grisons, Vaud, Valais;
vagy
d) növények a jobb oldali oszlopban felsorolt védett zónákból származnak;
vagy
[Növények, növényi termékek és más anyagokKülönleges előírásokVédett zóna (zónák)]
e) a növényeket olyan táblán termesztették, illetve ha azokat a legutolsó vegetációs időszak április 1-jétől október 31-ig terjedő időszakát magába foglaló legalább 7 hónapon át fenntartott "pufferzónába" szállították,Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari közigazgatási terület), Lettország, Litvánia, Ausztria [Burgenland, Karintia, Alsó-Ausztria, Tirol (lienzi közigazgatási terület),
ea) amely egy hatóságilag kijelölt, legalább 50 km területű "pufferzóna" határán belül legalább 1 km-re található, ahol legkésőbb a legutolsó teljes vegetációs időszakot megelőző teljes vegetációs időszak kezdete előtt a gazdanövényekre egy hatóságilag engedélyezett és felügyelt ellenőrzési programot alkalmaznak, amelynek célja, hogy minimálisra csökkentse az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. ott termesztett növényekről való terjedésének kockázatát; a "pufferzóna" létesítését követően a legutolsó teljes vegetációs időszak kezdetétől számítva legalább egyszer, a legmegfelelőbb időben, hatósági vizsgálatokat végeznek a zónában, amely nem terjed ki a táblára és az azt körülvevő 500 m-es sávra, és az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. tünetet mutató valamennyi gazdanövényt azonnal el kell távolítani; a vizsgálatok eredményeit minden év május 1-jéig megküldik a Bizottságnak és a többi tagállamnak; továbbáStájerország, Bécs], Portugália, Szlovénia (Gorenjska és Maribor régiókat kivéve), Szlovákia [Blahó, Felsővámos és Ekecs (Dunaszerdahely megye), Garamdamásd és Garamkelecsény (Lőcse megye), Nagyrépény (Topolcsány megye), Málnapatak (Poltár megye), Tornagörgő (Rozsnyó megye), Nagykázmér, Legenye, Kisgéres, Szenteske és Zétény (Tőketerebes megye) települések kivételével], Finnország, az Egyesült Királyság (Észak-Írország, Man-sziget és a Csatorna-szigetek)."
eb) amelyet, valamint a "pufferzónát" a legutolsó teljes vegetációs időszakot megelőző teljes vegetációs időszak kezdete előtt hatóságilag engedélyeztek növénytermesztés céljára az e pontban meghatározott követelményeknek megfelelően;
és
ec) amely és az azt körülvevő 500 m-es sáv az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. károsítótól mentes volt a legutolsó teljes vegetációs időszak kezdete óta a hatósági vizsgálat során, amelyet legalább - kétszer végeznek a táblán a legmegfelelőbb időben, egyszer június-augusztus, egyszer pedig augusztus-november között, és - egyszer végeznek az említett körülötte lévő sávban a legmegfelelőbb időben, az augusztustól novemberig terjedő időszakban;
és
ed)
ahonnan származó növényekről a legmegfelelőbb időben hatóságilag vett mintákat megfelelő laboratóriumi módszerekkel hatóságilag tesztelték látens fertőzésekre. 2004. április 1. és 2005. április 1. között ezek a rendelkezések nem érintik a hatóságilag kijelölt "pufferzónákon" található táblákon termesztett és nevelt és a jobb oldali oszlopban felsorolt védett zónákba és azon belül szállított növényeket.

11. Az R. 5. számú melléklete B. részének 21.3. pontja helyébe a következő szövegrész lép:

[Növények, növényi termékek és más anyagokKülönleges előírásokVédett zóna (zónák)]
"21.3. Március 15. és június 30. között, méhkaptárakDokumentumokkal kell igazolni, hogy a méhkaptárakSpanyolország, Észtország, Franciaország (Korzika), Írország, Olaszország (Abruzzi; Apulia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: Forlí-Cesena (a 9. számú országos főúttól - a Via Emiliától - északra fekvő megyei terület kivételével), Parma, Piacenza és Rimini tartomány (a 9. számú országos főúttól - a Via Emiliától - északra fekvő megyei terület kivételével); Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piedmont; Szardínia; Szicília; Toscana; Trentino-Alto Adige: Trento autonóm tartomány; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: kivéve Rovigo tartományban Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara közigazgatási terület, valamint Padova tartományban Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi közigazgatási terület és Verona tartományban Palu, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all’Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari közigazgatási terület), Lettország, Litvánia, Ausztria [Burgenland, Karintia, Alsó-Ausztria, Tirol (lienzi közigazgatási terület), Stájerország, Bécs], Portugália, Szlovénia (Gorenjska és Maribor régiókat kivéve), Szlovákia (Blahó, Felsővámos és Ekecs (Dunaszerdahely megye), Garamdamásd és Garamkelecsény (Lőcse megye), Nagyrépény (Topolcsány megye), Málnapatak (Poltár megye), Tornagörgő (Rozsnyó megye), Nagykázmér, Legenye, Kisgéres, Szenteske és Zétény (Tőketerebes megye), települések kivételével), Finnország, az Egyesült Királyság (Észak-Írország, Man-sziget és a Csatorna-szigetek)."
a) olyan harmadik országokból származnak, amelyeket az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.-tól mentesnek ismertek el; vagy
b) a növények az alábbi svájci kantonok egyikéből származnak: Berne (Signau és Trachselwald kerületek kivételével), Fribourg, Grisons, Vaud, Valais; vagy
c) a jobb oldali oszlopban felsorolt védett zónákból származnak; vagy
d) a szállítás előtt megfelelő zárlati intézkedést foganatosítottak.

12. Az R. 5. számú melléklete B. részének 24.1., 24.2. és 24.3. pontjában a jobb oldali oszlopban található szövegrész helyébe a következő szövegrész lép:

[Védett zóna (zónák) ]

"Írország, Portugália (Azori-szigetek, belső Beira, tengerparti Beira, Douro és Minho köz, Madeira, Ribatejo és Oeste (Albobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhá, Nazaré, Obidos, Peniche és Torres Vedras települések) és Trás-os-Montes), Finnország, Svédország, Egyesült Királyság"

V.

1. Az R. 6. számú melléklete A. része I. szakasza 1. pontjának 1.1. alpontja helyébe a következő szövegrész lép:

[1. Növények és növényi termékek]

"1.1. Az alábbi nemzetségekbe tartozó fajok ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével: Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Prunus L., Prunus laurocerasus L. és a Prunus lusitanica kivételével, Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L., valamint Viburnum spp., Camellia spp., Rhododendron spp. a Rhododendron simsii Planch kivételével."

2. Az R. 6. számú melléklete A. része I. szakasza 1. pontjának 1.8. alpontja helyébe a következő szövegrész lép: [Növények és növényi termékek]

"1.8. A Portugália körülhatárolt területeiről származó

- Abies Mill., Cedrus Trew., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. és Tsuga Carr. növények (a termések és a magok kivételével),

- tűlevelűek (Coniferales) faanyaga és hántolt fakérge a Thuja L. kivételével;

- egészében vagy részben tűlevelűekből (Coniferales) származó (kivéve Thuja) csomagolóládák, rekeszek, dobok és hasonló csomagolóanyagok, raklapok, keretezett rakodólapok és egyéb raklapok, illetve raklapkeretek, függetlenül attól, hogy ténylegesen használják-e bármilyen tárgy csomagolására vagy sem, kivéve, ha ellátták a kezelést igazoló, hivatalosan jóváhagyott jelzéssel, amely lehetővé teszi annak azonosítását, hogy a kezelést hol és ki végezte."

3. Az R. 6. számú melléklete B. részének I. szakasza a következő 9. ponttal egészül ki:

"9. Az Amerikai Egyesült Államokból származó alábbi fajokhoz tartozó növények a termés és a magvak kivételével - az Acer macrophyllum Pursh, Aesculus californica Nutt., Arbutus menziesii Pursch., Arbutus unedo L., Arctostaphy-los spp. Adans, Camellia spp., Castanea sativa Mill., Fagus sylvatica L., Hamamelis virginiana L., Heteromeles arbuti-folia (Lindley) M. Roemer, Kalmia latifolia L., Leucothoe fontanesiana (Steudel) Sleumer, Lithocarpus densiflorus (H & A), Lonicera hispidula (Dougl.), Pieris spp., Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco, Quercus spp. L., Rhamnus californica (Esch), Rhododendron spp. L. - a Rhododendron simsii Planch. kivételével -, Sequoia sempervirens (D. Don) Endl., Syringa vulgaris L., Taxus spp., Trientalis latifolia (Hook), Umbellularia californica (Pursch.), Vacci-nium vitis-idaea Britt., Vaccinium ovatum (Hook & Arn) Nutt. és Viburnum spp. L. egyedei."

VI.[7]

2. számú melléklet az 56/2006. (VIII. 1.) FVM rendelethez

[10. számú melléklet a 7/2001. (I. 17.) FVM rendelethez]

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NÖVÉNY- ÉS TALAJVÉDELMI SZOLGÁLATA BEJELENTÉSI ŰRLAP NÖVÉNYEGÉSZSÉGÜGYI VIZSGÁLATHOZ, ELLENŐRZÉSHEZ
A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény és a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet alapján
Megyei Növény- és Talajvédelmi SzolgálatJelenlegi növényegészségügyi nyilvántartási szám:
Gazdálkodó szervezet/termelő neve:......................Kapcsolattartó neve:........................................................................................
címe:............................................................................címe:....................................................................................................................
telefon: ..................... fax:.........................................telefon: .................................... fax:...............................................................
e-mail:..........................................................................e-mail:..................................................................................................................
adóazonosító: .............. adószám:..........................végzettsége:.......................................................................................................
Az 1., 2., 3., 4., 5. pontban a megfelelő adatot X-szel kell megjelölni
1. A termelés/raktározás jellege:TermelőGyűjtőraktározó, forgalmazóImportőr
Szaporító- és ültetvényanyag (folytatás a
4. pontban)
Vetőburgonya
Vetőmag
Áruburgonya
Citrusféle gyümölcs
() fa csomagolóanyagot gyártó, kezelő
összeállító
() malom
() takarmánykeverő
() terményraktár
() egyéb nyilvántartásra kötelezett () egyéb vizsgálatra kötelezett
2. Értékesítés módja:
() termelőüzem
() viszonteladó
() saját cél (fásszárú szaporítóanyag, () faiskolai áruda/lerakat
vetőburgonya)
3. Eladási célpiac:
() EU tagállam () EU védett zóna (8. pont kitöltendő) () nem EU tagállam
4. Szaporító- és ültetvényanyag előállítás:
4.1. Faiskola, lágyszárú szaporítóanyag, vetőmag:
() átmeneti (szűrő) faiskola () erdészeti csemetekert () vetőmag
() bázis faiskola () lágyszárú szaporítóanyag () egyéb
() gyümölcsfaiskola () zöldség palánta
() szőlőiskola () dísznövény
() bogyósiskola
() díszfaiskola
4.2. Törzsültetvények, törzstelepek:
() kiinduló anyag, törzsültetvény jelölt () bázis () egyéb törzstelep (anyanövény)
() prebázis () certifikált (üzemi) törzsültetvény () törzsgyümölcsös
4.3. Szaporításra ideiglenesen engedélyezett szaporító- és ültetvényanyag:
() szaporításra ideiglenesen
engedélyezett ültetvény
() továbbszaporításra kijelölt fa
5. Növényfajok:
5.1. Vetőmagok:
() Allium ascalonicum() Medicago sativa (lucerna)
(mogyoróhagyma)
() Allium cepa (vöröshagyma)() Phaseolus (bab)
() Allium schoenoprasum
(metélőhagyma)
() Beta vulgaris (cukorrépa) mag() Harmadik országból származó
vizsgálatköteles vetőmag
() Helianthus annuus (napraforgó)() Harmadik országba szállítandó
vizsgálatköteles vetőmag
() Lycopersicon esculentum
(paradicsom)
5.2. Gumók, hagymák, rhizómák:
() Allium ascalonicum() Iris (nőszirom)
(mogyoróhagyma)
() Allium cepa (vöröshagyma)() Ismene (pókliliom)
() Allium schoenoprasum() Muscari (gyöngyike)
(metélőhagyma)
() Camassia (prérigyertya)() Narcissus (nárcisz)
() Chionodoxa (hófény)() Ornithogallum (madártej)
() Crocus flavus "Golden yellow"() Puschkinia (Puskin-csillagvirág)
(krókusz)
() Galanthus (hóvirág)() Scilla (csillagvirág)
() Galtonia candicans (fehér óriás() Tigridia (tigrisvirág)
jácint)
() Gladiolus (kardvirág)() Tulipa (tulipán)
() Hyacinthus (jácint)
5.3. Lágyszárú növények:
() Allium porrum (póréhagyma)() Impatiens "New Guinea hibrid"
(nebáncsvirág)
() Apium garveolens (zeller)() Lactuca spp. (salátafélék)
() Araceae (kontyvirágfélék)() Leucanthemum (margaréta)
() Argyranthemum spp. (margirvirág)() Lycopersicon esculentum
(paradicsom)
() Aster spp. (őszirózsa)() Lupinus (csillagfürt)
() Beta vulgaris (cukorrépa)() Marantaceae (nyílgyökérfélék)
() Begonia (begónia)() Musaceae (banánfélék)
() Brassica spp. (káposztafélék)() Nicotiana (dohány)
() Capsicum annuum (paprika)() Pelargonium (muskátli)
() Cucumis spp. (kabakosok)() Persca spp. (avokádó)
() Dendranthema (krizantémfélék)() Solanum tuberosum (áruburgonya)
() Dianthus és hibridjei (szegfű)() Solanum tuberosum (vetőburgonya)
() Euphorbia pulcherrima() Solanum melongena
(mikulásvirág)(tojásgyümölcs)
() Exacum spp. (keserűlevélke)() Spinacea spp. (spenót)
() Ficus L. (füge)() Strelitziaceae (papagájvirág)
() Fragaria (szamóca)() Tanacetum (margitvirág)
() Gerbera (gerbera)() Verbena (vasfű)
() Gypsophila (fátyolvirág)() Egyéb lágyszárú növény
() Humulus lupulus (komló)
5.4. Fásszárú növények:
() Abies (jegenyefenyő)() Picea (lucfenyő)
() Amelanchier (fanyarka)() Pinus (fenyő)
() Camelia (kamélia)() Pistacia vera (pisztácia)
() Castanea (szelídgesztenye)() Platanus (platán)
() Chaenomeles (japánbirs)() Populus (nyárfa)
() Citrus (citromfélék)() Prunus (cseresznye, meggy, mandula, kajszi,
szilva és egyéb e nemzetségbe tartozó faj),
() Cotoneaster (madárbirs)() Pseudotsuga (Douglász-fenyő)
() Crataegus (galagonya)() Pyracantha (tűztövis)
() Cydonia (birsalma)() Pyrus (körte)
() Eryobotria (gyapjasnaspolya)() Quercus (tölgy)
() Eucalyptus (mézgafa)() Rubus (málna, szeder és egyéb e nemzetségbe
tartozó fa)
() Rhododendron (havasszépe)() Sorbus (berkenye)
() Hibiscus (mályvacserje)() Photinia davidiana /Stranvaesia/ (korallberkenye)
() Larix (vörösfenyő)() Tsuga (homlokfenyő)
() Malus (alma)() Vitis (szőlő)
() Mespilus (naspolya)() Viburnum (bangita)
5.5. Egyéb vizsgálatra kötelezett növények:
() Corylus avellana (mogyoró)() Juglans (dió)
() Olea europea (olívabogyó)() Ribes (ribiszke, köszméte)
() Vaccinium (áfonya) () egyéb() Sambucus nigra (bodza)

6. A termelés részletes adatai:

Termelő neveTermelés jellegeTelepülésHrszNövényfajMennyiség (ha, db)
Magyar névLatin név

7. Raktározott termény, valamint a terményraktár, a malom és a takarmánykeverő részletes adatai:

TelepülésRaktár neveTárolási kapacitás (t)

8. Védett zónába történő szállítás:

Termelés/Forgalmazás helye (település, utca, hrsz.)Növény, növényi termék és más anyagMennyiség (t, kg, db, ha)Védett zóna
KódMegnevezés
Dátum:……………………….
P. H.
……………………………………………
Gazdálkodó szervezet/termelő
……………………………………………
Kapcsolattartó"

3. számú melléklet az 56/2006. (VIII. 1.) FVM rendelethez

[24. számú melléklet a 7/2001. (I. 17.) FVM rendelethez]

A növényútlevélen feltüntetendő védett zóna kódok

Védett zónák

KódKárosítóOrszágOrszágrész leírás
A1Anthonomus grandisSpanyolországAndalúzia, Katalónia, Extremadura, Murcia, Valencia
Görögország
A2Bemisia tabaci (európai populációk)Finnország
Egyesült Királyság
Írország
PortugáliaAzori-szigetek, belső Beira, tengerparti Beira, Douro e Minho köze, Madeira, Ribatejo e Oeste (Albobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche és Torres Vedras települések) és Trás-os-Montes
Svédország
A3Cephalcia lariciphilaEgyesült KirályságÉszak-Írország, Man-sziget és Jersey
Írország
A3.1Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) (Viteus vitifolii)Ciprus
A4Dendroctonus micansEgyesült KirályságÉszak-Írország, Man-sziget, Jersey-sziget
Görögország
Írország
A5Gilphinia hercyniaeEgyesült KirályságÉszak-Írország, Man-sziget és Jersey
Görögország
Írország
A6Globodera paliidaFinnország
Lettország
Szlovénia
Szlovákia
A7Gonipterus scutellatusGörögország
PortugáliaAzori-szigetek
A8Ips amitinusFranciaországKorzika
Egyesült Királyság
Görögország
Írország
A9Ips cembraeEgyesült KirályságÉszak-Írország, Man-sziget
Görögország
Írország
A10Ips duplicatusEgyesült Királyság
Görögország
Írország
A11Ips sexdentatusCiprus
Egyesült KirályságÉszak-Írország, Man-sziget
Írország
KódKárosítóOrszágOrszágrész leírás
A12Ips typographusEgyesült Királyság
Írország
A13Leptinotarsa decemlineataSpanyolországMenorca, Ibiza
Ciprus
Málta
FinnországÅland területei, Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku és Uusimaa
Egyesült Királyság
Írország
PortugáliaAzori-szigetek és Madeira
SvédországBlekinge, Gotland, Halland, Kalmar és Skåne megyék
A14Liriomyza bryoniaeEgyesült KirályságÉszak-Írország
Írország
A15Sternochetus (Cryptorhynchus) mangiferaeSpanyolországGranada és Malaga
PortugáliaAlentejo, Algarve és Madeira
A16Thaumetopoea pityocampaSpanyolországIbiza
B1Curtobacterium flaccumfaciens pv. flac.Spanyolország
Görögország
Portugália
B2Erwinia amylovoraAusztriaBurgenland, Karintia, Alsó-Ausztria, Tirol (lienzi közigazgatási terület), Stájerország, Bécs
Spanyolország
Észtország
FranciaországKorzika
Finnország
Egyesült KirályságÉszak-Írország, Man-sziget és a Csatorna-szigetek
Írország
Lettország
Litvánia
KódKárosítóOrszágOrszágrész leírás
OlaszországAbruzzi; Apulia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: Forlí-Cesena (a 9. számú országos főúttól - a Via Emiliától - északra fekvő megyei terület kivételével), Parma, Piacenza és Rimini tartomány (a 9. számú országos főúttól - a Via Emiliától -északra fekvő megyei terület kivételével); Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Szardínia; Szicília; Toszkána; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: kivéve Rovigo tartományban Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arqùr Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara közigazgatási terület, Padova tartományban Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi közigazgatási terület, és Verona tartományban Palu, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari közigazgatási terület
Portugália
Szlovénia(Gorenjska és Maribor régiókat kivéve)
Szlovákia(Blahó, Felsővámos és Ekecs (Dunaszerdahely megye), Garamdamásd és Garamkelecsény (Lőcse megye), Nagyrépény (Topolcsány megye), Málnapatak (Poltár megye), Tornagörgő (Rozsnyó megye), Nagykázmér, Legenye, Kisgéres, Szenteske és Zétény (Tőketerebes megye) telep
KódKárosítóOrszágOrszágrész leírás
C01Cryphonectria parasiticaCsehország
Dánia
GörögországKréta, Leszbosz
Írország
Svédország
Egyesült Királyságkivéve Man-sziget
C1Glomerella gossypiiGörögország
C2Gremmeniella abietinaEgyesült KirályságÉszak-Írország
Írország
C3Hypoxylon mammatumEgyesült KirályságÉszak-Írország
Írország
DlBeet necrotic yellow vein furovirusFinnország
ÍrországBretagne
FranciaországÉszak-Írország
Egyesült Királyság
PortugáliaAzori-szigetek
D2Tomato spotted wilt tospovirusFinnország
Svédország
D3Citrus tristeza virus (európai izolátumok)Franciaország Málta Görögország PortugáliaKorzika

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte az 5/2008. (I. 17.) FVM rendelet 5. § (2) bekezdése f) pontja. Hatálytalan 2008.01.22.

[2] Hatályon kívül helyezte az 5/2008. (I. 17.) FVM rendelet 5. § (2) bekezdése f) pontja. Hatálytalan 2008.01.22.

[3] Hatályon kívül helyezte a 65/2007. (VII. 23.) FVM rendelet 10. § (2) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 2007.08.07.

[4] Hatályon kívül helyezte a 65/2007. (VII. 23.) FVM rendelet 10. § (2) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 2007.08.07.

[5] Hatályon kívül helyezte a 65/2007. (VII. 23.) FVM rendelet 10. § (2) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 2007.08.07.

[6] Hatályon kívül helyezte az 5/2008. (I. 17.) FVM rendelet 5. § (2) bekezdése f) pontja. Hatálytalan 2008.01.22.

[7] Hatályon kívül helyezte az 5/2008. (I. 17.) FVM rendelet 5. § (2) bekezdése f) pontja. Hatálytalan 2008.01.22.

Tartalomjegyzék