52/2005. (VI. 4.) FVM-PM együttes rendelet

a takarmányok harmadik országokból való behozataláról

A takarmányok előállításáról, forgalomba hozataláról és felhasználásáról szóló 2001. évi CXIX. törvény (a továbbiakban: Tv.) 18. §-ának b) és o) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - a gazdasági és közlekedési miniszterrel egyetértésben - a következőket rendeljük el:

Általános rendelkezések

1. §

(1) E rendeletet az Európai Unió tagállamain (a továbbiakban: tagállam) kívüli országokból (a továbbiakban: harmadik ország) Magyarországra, illetve Magyarországon átszállítva más tagállamba irányuló behozatalra szánt takarmány-alapanyagokra, beleértve az állatok fehérjeellátásának javítására használható egyes termékeket, a takarmány-adalékanyagokra, valamint az ezeket tartalmazó előkeverékekre és takarmánykeverékekre (a továbbiakban együtt: import takarmányok) kell alkalmazni.

(2) E rendelet nem vonatkozik

a) a harmadik országokból az Európai Unió területére behozni kívánt termékek állategészségügyi ellenőrzéséről szóló 53/2004. (IV. 24.) FVM rendelet hatálya alá tartozó import takarmányokra,

b) a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet szerint nem kereskedelmi jellegű árunak minősülő takarmányra,

c) a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló, 1983. március 28-i 918/83/EGK tanácsi rendelet VI. címe szerint elhanyagolható értékű küldeményekre, XX. címe szerint elhanyagolható értékű árumintára, illetve szakmai vásárokon vagy hasonló rendezvényeken felhasznált vagy elfogyasztott termékekre, továbbá XXVI. címe szerint állatok szállításakor használt takarmányokra.

(3) A nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó egészségügyi előírások megállapításáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2002. október 3-i 1774/2002/EK rendeletének hatálya alá tartozó termékek importja esetében az ott előírt követelményeket kell betartani.

(4) Ez a rendelet nem mentesít a külön jogszabály szerinti növényegészségügyi ellenőrzési kötelezettség alól.

(5) A takarmányok importja során be kell tartani a takarmányok előállításáról, forgalomba hozataláról és felhasználásáról szóló 2001. évi CXIX. törvény, valamint az annak végrehajtására kiadott 43/2003. (IV. 26.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.), valamint a Magyar Takarmánykódex kötelező előírásairól szóló 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet (a továbbiakban: Takarmánykódex rendelet) előírásait is.

2. §

E rendelet szempontjából a Takarmánykódex rendelet 12. számú melléklete I. fejezetének 1. pontja szerinti fogalom-meghatározásokat alkalmazni kell.

2/A. §[1]

Gazdálkodó szervezeten a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott gazdálkodó szervezetet kell érteni.

3. §[2]

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala és a Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) megállapodást köt a vámhivatalnak és a hatósági állatorvosnak, illetve a határállomási állatorvosnak az e rendelet szerinti ellenőrzésekkel kapcsolatos együttműködésének rendjéről, különös tekintettel az ellenőrzésekhez kapcsolódó értesítésekre.

Harmadik országból Magyarország államhatárán keresztül történő behozatal[3]

4. §

(1) Az import takarmányt az Európai Közösség vámterületére történő beléptetéskor

a) minden tétel vonatkozásában dokumentum, és

b) szúrópróbaszerű azonosság-, illetve fizikai

ellenőrzésnek kell alávetni, az import takarmány féleségének, eredetének és rendeltetési helyének ellenőrzése céljából.

(2)[4] Amennyiben az import takarmányt más tagállamban kívánják szabad forgalomba bocsátani, az (1) bekezdés szerinti ellenőrzést ugyanolyan gondossággal kell végrehajtani, mintha az Magyarország területén kerülne szabad forgalomba bocsátásra.

(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti ellenőrzést a vámterületre való beléptetést végző vámhivatal (a továbbiakban: határvámhivatal), b) pontja szerinti ellenőrzést a határállomás helye szerint illetékes hatósági állatorvos (a továbbiakban: hatósági állatorvos), állategészségügyi határállomáson pedig a határállomási állatorvos (a továbbiakban együtt: állatorvos) végzi.

(4)[5] Az (1) bekezdés szerinti vizsgálatról az 1. számú melléklet I. fejezete szerinti dokumentumot (a továbbiakban: behozatal-ellenőrzési dokumentum) kell kiállítani, amennyiben az import takarmányt nem Magyarország területén kívánják szabad forgalomba bocsátani.

(5)[6] Amennyiben az import takarmány elhagyja Magyarország területén lévő vámszabad területet, vámszabad raktárt vagy vámraktárt, és nem Magyarország területén, hanem más tagállamban bocsátják szabad forgalomba, az (1) bekezdés szerinti ellenőrzést ismételten el kell végezni. Az ellenőrzésről ki kell állítani a behozatal-ellenőrzési dokumentumot, vagy amennyiben az import takarmány ilyen dokumentummal rendelkezik, az ellenőrzés elvégzését a behozatal-ellenőrzési dokumentum hátoldalán kell hivatalos bélyegzővel és aláírással igazolni.

(6)[7] Amennyiben az import takarmányt nem Magyarország területén kívánják szabad forgalomba bocsátani, az importőr, illetve a megbízottja a határvámhivatal részére rendelkezésre bocsátja a behozatal-ellenőrzési dokumentumot. Az ezt követő eljárásra a 6. és 7. § rendelkezéseit kell alkalmazni.

(7)[8] Amennyiben az import takarmányt Magyarország területén kívánják szabad forgalomba bocsátani, az importőr, illetve a megbízottja a határvámhivatal részére rendelkezésre bocsátja a 2. számú melléklet szerinti bejelentő lapot (a továbbiakban: bejelentő lap). Az ezt követő eljárásra a 8. § rendelkezéseit kell alkalmazni.

5. §

Az import takarmányok vámeljárás alá vonásához benyújtott árunyilatkozat árumegnevezés rovatában fel kell tüntetni, hogy a behozott takarmány az 1. számú melléklet II. fejezetének 8. pontjában felsoroltak közül melyik csoportba tartozik.

6. §

(1)[9] Amennyiben az import takarmányt nem Magyarország területén bocsátják szabad forgalomba, a behozatal-ellenőrzési dokumentum A. részének 1., 3., 5-12. pontját az importőr, illetve megbízottja tölti ki.

(2) Az importőrnek, illetve megbízottjának az import takarmány határállomásra való beérkezését megelőzően legalább 24, de legfeljebb 48 órán belül meg kell küldenie a határvámhivatalnak a behozatal-ellenőrzési dokumentum (1) bekezdés szerinti kitöltött másolatát. A határvámhivatal a másolatot a kézhezvételt követően haladéktalanul megküldi a hatósági állatorvosnak, illetve állategészségügyi határállomás esetén átadja a határállomási állatorvosnak. Az állatorvos az értesítést követően haladéktalanul nyilatkozik arról, hogy az import takarmány azonosság-, illetve fizikai ellenőrzését el kívánja-e végezni.

(3) A határvámhivatal a (2) bekezdés szerinti import takarmány beérkezését követően haladéktalanul értesíti az állatorvost, amennyiben az nyilatkozott arról, hogy azonosság-, illetve fizikai ellenőrzést kíván végezni, vagy amennyiben ezt egyéb okból a határvámhivatal szükségesnek tartja.

(4) A határvámhivatal a 4. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti ellenőrzés során megvizsgálja különösen

a) a behozatal-ellenőrzési dokumentum A. részének megfelelő kitöltését,

b) a behozatal-ellenőrzési dokumentum A. részének az árunyilatkozatban foglaltaknak való megfelelőségét.

(5) A behozatal-ellenőrzési dokumentum A. részének 2. és 4. pontját, valamint C. részét a határvámhivatal tölti ki. Az állatorvos a behozatal-ellenőrzési dokumentum B. részét kitölti, és hivatalos bélyegzőjével ellátja, amennyiben azonosság-, illetve fizikai ellenőrzést végez. A behozatal-ellenőrzési dokumentum B. részét a határvámhivatal tölti ki, amennyiben az állatorvos azonosság-, illetve fizikai ellenőrzést nem végez.

(6) Amennyiben az állatorvos nem végez azonosság-, illetve fizikai ellenőrzést, a határvámhivatal az import takarmány belépéséről a dokumentum-ellenőrzés eredménye alapján dönt. Amennyiben az állatorvos azonosság-, illetve fizikai ellenőrzést végez, azt a (3) bekezdés szerinti értesítést követően 3 órán belül meg kell kezdenie. Az ellenőrzés eredményéről a határvámhivatalt az állatorvos a helyszínen írásban tájékoztatja. A határvámhivatal az import takarmány beléptetéséről saját jogkörében végzett ellenőrzés eredménye, továbbá azonosság-, illetve fizikai ellenőrzés esetén a 10. és 11. §-ban foglalt intézkedések alapján dönt.

7. §

(1)[10] A behozatal-ellenőrzési dokumentum egyetlen lapból áll, amelyet az 1. számú melléklet II. fejezetében foglaltak alapján kell kitölteni, Magyarország államhatárán beérkező szállítmány esetén magyar nyelven. Amennyiben a szállítmány több részre oszlik, a behozatal-ellenőrzési dokumentumot külön minden egyes részre ki kell adni. A szállítmány több részre oszlik, ha eltérő a termékek megnevezése.

(2) A behozatal-ellenőrzési dokumentum egy másolatát a határvámhivatal a vámeljárás mellékleteként kezeli, az eredeti példányt pedig a kitöltést követően az importőr, illetve a megbízottja részére visszaadja.

(3) A behozatal-ellenőrzési dokumentum eredeti példányának az import takarmányt addig kell kísérnie, amíg az import takarmányt valamely tagállamban szabad forgalomba bocsátják, és az adott tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságának be nem mutatják, a rendelkezésre álló laboratóriumi vizsgálatok eredményeinek másolatával együtt.

8. §

(1)[11] Amennyiben az import takarmány Magyarország államhatárán keresztül lép be az Európai Unió területére, és Magyarország területén kívánják szabad forgalomba bocsátani, a 6. § (2), (3) és (6) bekezdését értelemszerűen alkalmazni kell azzal, hogy a behozatal-ellenőrzési dokumentum alatt bejelentő lapot kell érteni. A bejelentő lap I. részét az importőr, illetve megbízottja tölti ki.

(2) A 4. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti dokumentum-ellenőrzés során a határvámhivatal ellenőrzi különösen

a) a bejelentő lap I. része 1-3. pontjának az árunyilatkozatban foglaltaknak való megfelelőségét,

b) a bejelentő lap kitöltését.

(3) A bejelentő lap eredeti példányát a határvámhivatal hivatalos bélyegzőjével ellátva visszaadja az importőrnek, illetve megbízottjának. A határvámhivatal a bejelentő lap második másolatát az árunyilatkozat mellékleteként kezeli.

(4) Az állatorvos a bejelentő lap II. részét kitölti, amennyiben azonosság-, illetve fizikai ellenőrzést végez és hivatalos bélyegzőjével ellátja. Az állatorvos a bejelentő lap első másolati példányát, illetve amennyiben rendelkezésre áll, a laboratóriumi vizsgálatok eredményeinek másolatát 18 hónapig köteles megőrizni.

(5) Az importőr köteles a behozataltól számított 18 hónapig a bejelentő lap, illetve a laboratóriumi vizsgálatok eredményeinek eredeti példányát megőrizni, és azt az ellenőrzés során bemutatni.

Más tagállamon keresztül történő behozatal

9. §

(1)[12] Amennyiben az import takarmány nem Magyarország államhatárán keresztül lép be az Európai Unió területére, de a szállítmányt Magyarország területén bocsátják szabad forgalomba, a szállítmányt a szabad forgalomba bocsátásig kísérnie kell a beléptető tagállam által kiállított behozatal-ellenőrzési dokumentumnak.

(2) Az import takarmány szabad forgalomba bocsátását végző vámhivatal (a továbbiakban: vámhivatal) haladéktalanul értesíti a vámhivatal helye szerint illetékes hatósági állatorvost, aki dönt arról, hogy az import takarmány azonosság, illetve fizikai ellenőrzését elvégzi-e, és erről haladéktalanul értesíti a vámhivatalt. Amennyiben az állatorvos azonosság-, illetve fizikai ellenőrzést végez, azt az értesítést követően 3 órán belül meg kell kezdenie. A vámhivatal az import takarmány szabad forgalomba bocsátásáról saját jogkörében végzett ellenőrzés eredménye, továbbá azonosság-, illetve fizikai ellenőrzés esetén a 10. és 11. §-ban foglalt intézkedések alapján dönt.

(3) Az import takarmány ellenőrzését végző hatósági állatorvos megkövetelheti a behozatal-ellenőrzési dokumentum magyar nyelvre való lefordítását az importőrtől.

(4) Az import takarmány azonosság-, illetve fizikai ellenőrzése esetén a vámhivatal helye szerint illetékes hatósági állatorvos az ellenőrzés eredményeit a behozatal-ellenőrzési dokumentum takarmányt kísérő eredeti példányának, továbbá a részére megküldött másolati példányának D. részére rávezeti.

(5) A vámhivatal helye szerint illetékes hatósági állatorvos a behozatal-ellenőrzési dokumentum másolatát, illetve amennyiben rendelkezésre áll, az esetleges laboratóriumi vizsgálatok eredményeinek másolatát 18 hónapig megőrzi.

Ellenőrzés és hatósági intézkedések

10. §

(1) Amennyiben az állatorvos e rendelet szerinti azonosság-, illetve fizikai ellenőrzést végez, a jogszabályi előírásoknak való megfelelés ellenőrzésének ki kell terjednie arra, hogy az import takarmány-adalékanyag, illetve állatok fehérjeellátásának javítására használható egyes termék az Európai Unióban engedélyezett-e. Az ellenőrzés kiterjedhet arra is, hogy a Vhr. 7. § (8) bekezdése szerinti import takarmánynál a harmadik ország takarmány-előállító üzeme rendelkezik-e az Európai Unióban a behozatalért felelős képviselővel.

(2)[13] A behozatalért felelős képviselő megjelölésének ellenőrzéséhez a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal a Vhr. 7. § (9) bekezdése szerinti nyilvántartást a képviselőkről, illetve annak módosításait átadja az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal), akik azt továbbítják az e rendelet szerinti azonosság-, illetve fizikai ellenőrzést végző állatorvosoknak.

11. §

(1)[14] Amennyiben az állatorvos az e rendelet szerinti azonosság-, illetve fizikai ellenőrzés során észleli, hogy az import takarmány nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, a szállítmány beléptetéséhez nem járul hozzá, és erről jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet átad az eljáró vámhatóságnak, illetve kezdeményezi a megyei kormányhivatalnál a (2) bekezdésben foglalt valamely intézkedés meghozatalát.

(2) A megyei kormányhivatal az (1) bekezdés szerinti értesítés után, illetve a vizsgálati eredmények birtokában haladéktalanul dönt arról, hogy az import takarmány szabad forgalomba bocsátásához nem járul hozzá, vagy elrendeli az import takarmány[15]

a) jogszabályi előírásoknak való megfelelőségének biztosítását megadott határidőre,

b) szennyeződésének megszüntetését,

c) feldolgozását más megfelelő módon,

d) más célra történő felhasználását, vagy

e) megsemmisítését,

amelyről határozatot hoz.

(3)[16] A (2) bekezdésben foglaltak nem veszélyeztethetik közvetlenül az állat és közvetve az ember egészségét, illetve a környezetet. A (2) bekezdésben foglaltak végrehajtását a megyei kormányhivatal ellenőrzi.

(4)[17] A megyei kormányhivatal a (2) bekezdés szerinti intézkedésről haladéktalanul értesíti az eljáró vámhatóságot.

(5) A határállomás, illetve a vámhivatal helye szerint illetékes megyei kormányhivatalt értesíteni kell az import takarmány beléptetésének, illetve szabad forgalomba bocsátásának megtagadásáról, az intézkedés alapját képező szabálytalansággal egyidejűleg. Az értesítés[18]

a) a vámhatóság feladata a saját hatáskörben, a dokumentum-ellenőrzés alapján meghozott intézkedés esetében,

b) az állatorvos feladata az azonosság-, illetve fizikai ellenőrzés eredménye alapján meghozott intézkedés esetében.

A megyei kormányhivatal az értesítés alapján haladéktalanul tájékoztatja a Minisztériumot és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal a külön jogszabályban foglaltak szerint értesíti az Európai Élelmiszer-biztonsági Hivatalt és a többi tagállamot.[19]

(6) A behozatal-ellenőrzési dokumentumot, illetve a bejelentő lapot a vámhatóság érvényteleníti, ha azon jogosulatlan személy módosítást vagy törlést végez.

(7) Az e rendelet szerinti azonosság-, illetve fizikai ellenőrzés során vett minták laboratóriumi vizsgálatát a Minisztérium által kijelölt és az Értesítőben közzétett laboratóriumok végezhetik.

(8) E §-ban foglalt intézkedésekkel kapcsolatban felmerült költségeket az importőr, illetve képviselője viseli.

Záró rendelkezések

12. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, egyidejűleg a Takarmánykódex rendelet 12. számú mellékletének III. fejezete és Függeléke hatályát veszti.

13. §

Ez a rendelet a következő irányelveknek való megfelelést szolgálja:

a) a Tanács 95/53/EK irányelve (1995. október 25.) a takarmányozás hatósági ellenőrzésének megszervezésére irányadó elvek megállapításáról,

b) a Bizottság 98/68/EK irányelve (1998. szeptember 10.) a 95/53/EK tanácsi irányelv 9. cikkének (1) bekezdésében említett szabvány dokumentum és a harmadik országokból származó takarmányoknak a Közösség területén történő bevezetése során alkalmazott ellenőrzések egyes szabályainak megállapításáról.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Dr. Veres János s. k.,

pénzügyminiszter

1. számú melléklet az 52/2005. (VI. 4.) FVM-PM együttes rendelethez

I. Behozatal-ellenőrzési dokumentum mintája

II.

A behozatal-ellenőrzési dokumentum összeállításának részletes szabályai

A. A bemutatott tétellel kapcsolatos információ

1. Feladó/exportőr

Adja meg az érintett személy vagy gazdálkodó szervezet teljes nevét és címét.

2. Sorszám

Adja meg a vámhatóság által a dokumentumnak adott növekvő sorszámot.

3. Címzett

Adja meg annak a személynek vagy gazdálkodó szervezetnek a teljes nevét és címét, amelynek az árut le kell szállítani.

4. Vámokmány

Adja meg a vámokmány számát.

5. Kísérő okmány

Adja meg az árutétel kísérőokmányának hivatkozási számát.

5.1. Tegyen keresztet a megfelelő helyre. Tegyen keresztet az "1. [ ] Igen" mezőbe, ha a laboratóriumi vizsgálatok céljából a mintavétel a 96/25/EK irányelv 6. cikkének előírásai szerint megtörtént.

6. Nyilatkozattevő/képviselő

Adja meg az érintett személy vagy gazdálkodó szervezet teljes nevét és címét. Amennyiben a nyilatkozattevő és az exportőr/feladó ugyanaz a személy, írja be "feladó" vagy "exportőr".

7. Származás

Adja meg a létesítmény nevét és címét vagy a származási helyet.

7.1. Adja meg a létesítmény engedélyezési vagy nyilvántartási számát, amennyiben van ilyen.

8. Termék megnevezése

Tegyen keresztet a megfelelő rovatba:

"[ ] 8.1" - adalékanyagok/előkeverékek

"[ ] 8.2" - takarmány-alapanyagok

"[ ] 8.3" - takarmánykeverékek

"[ ] 8.4"- állatok fehérjeellátásának javítására használható egyes termékek

"[ ] 8.5" - különleges táplálási igényeket kielégítő takarmányok

"[ ] 8.6" - egyéb termékek esetén, nevezetesen:

9. KN kód

Adja meg a KN kódot.

10. Csomagok száma

Adja meg a csomagok számát, vagy csomagolatlan áruk esetében az "ömlesztett" szót.

11. Bruttó tömeg (kg)

Adja meg a kilogrammban kifejezett bruttó tömeget.

12. Nettó tömeg (kg)

Adja meg a kilogrammban kifejezett nettó tömeget.

B. Elvégzett ellenőrzések

13. E rendelet 3. §-a szerinti ellenőrzések

13.1 Tegyen egy keresztet.

13.2 Tegyen keresztet a megfelelő rovatba.

14. E rendelet 6. §-a szerinti ellenőrzések

14.1 Tegyen keresztet a megfelelő rovatba.

14.2 Tegyen keresztet a megfelelő rovatba. Tegyen keresztet az "1. [...] Igen" mezőbe, ha végeztek laboratóriumi vizsgálatot és az eredmények rendelkezésre állnak. Ez esetben csatolja a laboratóriumi vizsgálati eredmények hitelesített másolati példányát, és jelölje meg az előírt elemzés típusát, a takarmányok hatósági ellenőrzésére szolgáló közösségi analitikai módszerek meghatározásáról szóló, megfelelő irányelvre hivatkozva, vagy adja meg az elemzés pontos típusát.

14.3 Tegyen keresztet a megfelelő rovatba. Tegyen keresztet az "1. [...] Igen" mezőbe, ha a laboratóriumi vizsgálathoz mintavétel történt, de az eredmények még nem állnak rendelkezésre. Ebben az esetben határozza meg az előírt elemzés típusát a takarmányok hatósági ellenőrzésére szolgáló közösségi analitikai módszerek meghatározásáról szóló, megfelelő irányelvre hivatkozva, vagy adja meg az elemzés pontos típusát.

C. Érvényesítés

15. A határvámhivatal teljes megnevezése és hivatalos bélyegzője

Meg kell adni a határvámhivatal nevét és a hivatalos pecsétet, a dokumentum kitöltésénél használttól eltérő színnel.

16. Felhatalmazott hivatalos személy

Meg kell adni a határvámhivatal felhatalmazott tisztviselőjének aláírását, teljes nevét nyomtatott betűkkel és a dátumot.

D. További megjegyzések*

17. A rendeltetés szerinti tagállam illetékes hatósága számára fenntartott hely

A dokumentumnak ez a része a rendeltetés szerinti tagállam illetékes hatóságának áll rendelkezésre, esetleges megjegyzései számára.

* Nem kötelező kitölteni.

2. számú melléklet az 52/2005. (VI. 4.) FVM-PM együttes rendelethez

Magyarország államhatárán keresztül az Európai Unió területére belépő, és Magyarország területén szabad forgalomba bocsátani kívánt import takarmány bejelentő lapjának mintája[20]

I.

1. Importőr adatai (név, cím, telefonszám)

2. Import takarmány megnevezése[21]

3. Import takarmány mennyisége (nettó tömege)

4. Import takarmány előállításának helye

5. Az első betárolás várható időpontja és helye

6. A Vhr. 7. § (8) bekezdése szerinti import takarmányt előállító üzem magyarországi képviselőjének neve és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnál vezetett nyilvántartási száma[22]

7. KN kód:[23]

Dátum:

................................................................................

az importőr vagy megbízottjának aláírása

Vámhivatal

............................................................

aláírás, hivatalos bélyegző

Dátum:

II.

Azonosság-ellenőrzés:

1. [ ] Nem végeztek

2. Végeztek: a) [ ] Megfelelt b) [ ] Nem felelt meg

Fizikai ellenőrzés:

1. [ ] Nem végeztek

2. Végeztek: a) [ ] Megfelelt b) [ ] Nem felelt meg

Laboratóriumi vizsgálat:

1.[ ] Van 2. [ ] Nincs

Nem megfelelés esetén annak oka:

Egyéb megjegyzés:

Dátum:

..........................................................

aláírás, hivatalos bélyegző

Lábjegyzetek:

[1] Beiktatta a 22/2014. (III. 14.) VM rendelet 33. § - a. Hatályos 2014.03.15.

[2] Módosította a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 50. § a) pontja. Hatályos 2013.08.01.

[3] Módosította az 5/2012. (II. 10.) VM rendelet 19. § a) pontja. Hatályos 2012.02.11.

[4] Módosította az 5/2012. (II. 10.) VM rendelet 19. § a) pontja. Hatályos 2012.02.11.

[5] Módosította az 5/2012. (II. 10.) VM rendelet 19. § a) pontja. Hatályos 2012.02.11.

[6] Módosította az 5/2012. (II. 10.) VM rendelet 19. § a) pontja. Hatályos 2012.02.11.

[7] Módosította az 5/2012. (II. 10.) VM rendelet 19. § a) pontja. Hatályos 2012.02.11.

[8] Módosította az 5/2012. (II. 10.) VM rendelet 19. § a) pontja. Hatályos 2012.02.11.

[9] Módosította az 5/2012. (II. 10.) VM rendelet 19. § a) pontja. Hatályos 2012.02.11.

[10] Módosította az 5/2012. (II. 10.) VM rendelet 19. § a) pontja. Hatályos 2012.02.11.

[11] Módosította az 5/2012. (II. 10.) VM rendelet 19. § a) pontja. Hatályos 2012.02.11.

[12] Módosította az 5/2012. (II. 10.) VM rendelet 19. § a) pontja. Hatályos 2012.02.11.

[13] Módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 78. § a) pontja. Hatályos 2017.08.18.

[14] Módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 78. § b) pontja. Hatályos 2017.08.18.

[15] A nyitó szövegrészt módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 78. § c) pontja. Hatályos 2017.08.18.

[16] Módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 78. § c) pontja. Hatályos 2017.08.18.

[17] Módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 78. § c) pontja. Hatályos 2017.08.18.

[18] A nyitó szövegrészt módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 78. § d) pontja. Hatályos 2017.08.18.

[19] A záró szövegrészt módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 78. § e) pontja. Hatályos 2017.08.18.

[20] Módosította az 5/2012. (II. 10.) VM rendelet 19. § a)-b) pontja. Hatályos 2012.02.11.

[21] Az 1. számú melléklet II. fejezetének 8. pontja szerinti megnevezés.

[22] Módosította a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 50. § j) pontja. Hatályos 2013.08.01.

[23] Beiktatta a 31/2006. (IV. 29.) FVM-GKM-PM együttes rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatályos 2006.05.14.

Tartalomjegyzék