60/2005. (VII. 1.) FVM rendelet

a zöldség- gyümölcs termelői értékesítő szervezetek nemzeti szabályozásáról

Az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 10. § (2) bekezdésének ba) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

E rendelet alkalmazásában:

a)[1] zöldség-gyümölcs termelői értékesítő szervezet (a továbbiakban: TÉSZ): a 2200/1996/EK tanácsi rendeletnek (a továbbiakban: TR) megfelelően előzetesen, illetve véglegesen elismert, gazdasági társaságként vagy szövetkezeti formában működő jogi személy;

b)[2] termelő: a TÉSZ-eknek az 1432/2003/EK bizottsági rendeletben (a továbbiakban: VR) meghatározott - ideértve a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság - tagjai;

c) elismerési kategória: a TR szerinti termék kategóriák: zöldség és gyümölcs, gyümölcs, zöldség, feldolgozásra szánt termékek, citrusfélék, héjas gyümölcsök, gomba;

d) értékesített termék értéke: a TESZ tagjai által megtermelt az elismerési kategóriába besorolt TÉSZ- en keresztül értékesített friss termék értéke, a számítás alapja az 1433/2003/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: VR1) 3. cikke. Amennyiben a TÉSZ saját ügykörén belül végez feldolgozást, akkor a feldolgozással kapcsolatban felmerült költségeket a számla értékéből le kell vonni, vagy pedig azt az igazolt értéket referencia értékként kell figyelembe venni, amelyen a friss terméket a feldolgozó részére értékesíthette volna;

e) referencia időszak: a VR1 szerinti tizenkét hónapos időtartam, ami a közösségi pénzügyi támogatás felső határértéke számításának az alapja;

f)[3] működési alap: a TR alapján létrehozott elkülönített pénzeszköz, melyet a véglegesen elismert TÉSZ-ek a működési program végrehajtására, a működési alappal kapcsolatos ügyvitelre, illetve jóváhagyott működési program esetén az árukivonás finanszírozására hasznosítanak.

Elismerés

2. §

(1) A TR szerinti elismerési kategóriá(k) ba tartozó TÉSZ- ek esetében a szükséges legkevesebb taglétszám és az értékesített termék legkisebb értéke az alábbi:

a) végleges elismerés esetén legalább tizenöt tag és az értékesített termék értéke éves szinten legalább kettőszázötvenmillió forint, előzetes elismerés esetén legalább nyolc tag és az értékesített termék értéke éves szinten százhuszonötmillió forint,

b) kizárólag a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai követelmények szerinti előállításának, forgalmazásáról és jelöléséről szóló 140/1999. (IX. 3.) Korm. rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő terméket (bioterméket) előállító és forgalmazó TÉSZ végleges elismerése esetén legalább tizenöt tag és az értékesített termék értéke éves szinten legalább százötvenmillió forint, előzetes elismerés esetén legalább nyolc tag és az értékesített termék értéke éves szinten hetvenötmillió forint.

(2)[4] Az elismerést követően az e rendeletben meghatározott ellenőrzések során az értékesített termék értékére vonatkozó minimumfeltétel szempontjából a tárgyév, illetve az azt közvetlenül megelőző két elismerési év átlagát kell figyelembe venni. Az újonnan alakult szervezetek esetében az első három év tekintetében ezen évek értékesítésének átlagát kell figyelembe venni.

(3) Azokban az években, amelyekben a TÉSZ nem teljesíti az értékesített termék értékére vonatkozó minimumfeltételeket, az elismerésből fakadó jogosultságok nem illetik meg.

(4) Az elismerési kategóriák közül a "zöldség és gyümölcs" kategória csak önállóan, míg a többi elismerési kategória esetében több is választható. Több elismerési kategória választása esetén a legkisebb taglétszám kategóriánként öt termelő.

(5)[5] A TÉSZ-nek tagjai lehetnek nem termelő természetes és jogi személyek is, azonban ezek összesített aránya nem haladhatja meg a termelő tagok tíz százalékát, szavazati arányuk nem lehet több a leadható szavazatok harminc százalékánál. A nem termelő tagok vezető tisztségviselőnek nem választhatók, valamint nem vehetnek részt a működési alapot érintő döntésekben.

3. §

(1) A TÉSZ- ek előzetes vagy végleges elismerés iránti kérelmüket a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumhoz (a továbbiakban: minisztérium) nyújthatják be egy eredeti és négy, az eredetivel megegyező másolati példányban, valamint ezen felül elektronikus úton is a minisztérium honlapján megadott e- mail címre.

(2) Ha a benyújtott elismerés iránti kérelem nem felel meg az e rendeletben foglalt feltételeknek, a minisztérium a kérelmezőt kilencven napos határidő kitűzésével hiánypótlásra szólítja fel. Amennyiben a kérelmező e felhívásnak nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, a kérelem elutasításra kerül.

(3)[6] Az elismerés iránti kérelmet a minisztérium - szükség szerint szakértői bizottság bevonásával - bírálja el.

(4)[7] A minisztérium a TÉSZ elismerésére vonatkozó döntéséről határozatban értesíti a kérelem benyújtóját és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalt (a továbbiakban: MVH), valamint az elismert TÉSZ-ek listáját a minisztérium honlapján teszi közzé.

(5)[8]

(6)[9]

(7) A 686/2004/EK bizottsági rendelet szerint megerősített TÉSZ- eket a TR alapján a minisztérium hivatalból ismeri el.

4. §

(1) Az elismerés iránti kérelemhez az alábbi okiratokat kell mellékelni:

a) harminc napnál nem régebbi cégkivonat eredeti példányát vagy annak hiteles másolatát, valamint az aláírási címpéldányt;

b) az alapszabály, alapító okirat vagy társasági szerződés (a továbbiakban: létesítő okirat) eredeti, cégbírósághoz benyújtott és általa záradékolt példányával megegyező eredeti példányát vagy annak közjegyző által hitelesített másolatát, valamint azok módosításait;

c) e rendelet 1. számú melléklete szerinti - kitöltött - adatlapot, amelyet elektronikus úton is meg kell küldeni a minisztérium honlapján közzétett táblázatok kitöltésével, amely végleges elismerésnél az elismerés iránti kérelem benyújtását megelőző teljes évben fennálló állapotot, előzetes elismerésnél a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül alakult szervezet esetén az elismerési tervben tervezett adatokat tükrözze;

d) a kérelmező cégszerűen aláírt nyilatkozatát arról, hogy aláveti magát a TR szerinti nemzeti és közösségi ellenőrzéseknek, különös tekintettel a közpénzek megfelelő felhasználására;

e) az áru kezeléséhez, tárolásához szükséges létesítmények, az irodahelyiség vagy a TÉSZ működéséhez szükséges bármilyen jelentős ingatlan vagy ingóság tulajdonjogának igazolására szolgáló dokumentumot, illetve amennyiben a TÉSZ ezeket bérli, illetve lízingeli, a bérleti, illetve lízing szerződést;

f) előzetes elismeréshez a 7. §- ban részletezett elismerési tervet;

g) a TÉSZ írásos kötelezettségvállalását, hogy közvetve vagy közvetlenül a közösségi vagy nemzeti alapok közül csak az egyikből vett, illetve vesz igénybe támogatást a VR1- ben meghatározott tervezett tevékenységekre;

h) végleges elismeréshez a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy képes elősegíteni a TR szerinti környezetbarát eljárások alkalmazását, biztosítani a tagok által megtermelt áru tárolását, csomagolását és értékesítését, továbbá tevékenységük megfelelő kereskedelmi és költségvetési ügyvitelét;

i)[10] szükség szerint a 6. § szerinti dokumentumokat;

j) a FruitVeB Magyar Zöldség- Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (a továbbiakban: Szakmaközi Szervezet) elismerési kérelemre vonatkozó, az elismerést támogató vagy elutasító szakértői véleményét.

(2) Az elismerés iránti kérelem elbírálásához a minisztérium - az (1) bekezdésben felsoroltakon kívül - az elismeréshez szükséges tények bizonyítása érdekében egyéb iratokat (szabályzat, SZMSZ, ügyrend, szerződés stb.) is bekérhet, illetve - szükség szerint szakértők, valamint a Szakmaközi Szervezet szakértő tagjának bevonásával - előzetes helyszíni szemlét végez.

(3)[11] A TÉSZ köteles az (1) bekezdésben felsorolt okiratokban, valamint a minisztérium által jóváhagyott működési programban szereplő adatokban bekövetkezett változásokról azok bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül tájékoztatni a minisztériumot.

5. §

(1)[12] A gazdasági társaságként működő TÉSZ létesítő okiratában rendelkezni kell arról, hogy egyetlen tag szavazati aránya sem haladhatja meg a leadható szavazatok harminc százalékát. Amennyiben egy tag szavazati aránya meghaladja az összes leadható szavazatok húsz százalékát, úgy annak arányban kell állnia a tag hozzájárulásával a TÉSZ által értékesített termék értékéhez. Az értékesített termék értékét a tárgyévet közvetlenül megelőző három egymást követő elismerési év átlagának figyelembevételével kell megállapítani.

(2) A TÉSZ- nek biztosítania kell a tagok demokratikus részvételét a szervezet irányításában.

(3)[13] A tagság időtartama nem lehet rövidebb egy évnél. A tagságról való lemondást írásban kell bejelenteni. A lemondás a tárgyévi kötelezettségek teljesítésével legkorábban a bejelentéstől számított harmadik, de legkésőbb a hatodik hónap elteltével lép hatályba. A véglegesen elismert TÉSZ-ek esetében a kilépő tagnak a működési programban vállalt kötelezettségeit teljesítenie kell, kivéve, ha az érintett szervezet ettől eltekint.

(4) A kilépő, illetve belépő tag TÉSZ- en keresztül értékesített termékének értékét a tagsági viszony hatályának megfelelően lehet beszámítani a TÉSZ által értékesített termék értékébe.

6. §[14]

A TÉSZ a TR-ben foglalt feladatok teljesítésével harmadik felet bízhat meg, ha az elismerési terv, a végleges elismerés iránti kérelem, a működési program, illetve annak módosítása benyújtásával egyidejűleg hitelt érdemlően bizonyítja, hogy

a) harmadik fél bevonása nélkül nem képes a jogszabály által támasztott követelményeknek megfelelni,

b) a harmadik fél bevonása segíti a TÉSZ feladatainak ellátását és a szükséges eszközökkel való ellátottságát, továbbá

c) a harmadik fél bevonása a TÉSZ működését nem veszélyezteti.

Elismerési terv

7. §

(1)[15] Az elismerési terv olyan, az elismerés időpontjában kezdődő, legfeljebb öt év időtartamra vonatkozó, a 2. számú mellékletnek megfelelő terv, amely az elismeréstől számított éves bontásban - a minisztérium honlapján közzétett táblázatok kitöltésével - tartalmazza, hogy a szervezet hogyan kívánja elérni, hogy a végleges elismerés e rendeletben, valamint a TR- ben, a VR- ben és a VR1- ben foglalt feltételeinek megfeleljen.

(2)[16] A TÉSZ legkésőbb a terv éves szakaszának befejezését megelőző harmincadik napig az (1) bekezdésnek megfelelő szerkezetben egy eredeti és négy, az eredetivel megegyező másolati példányban, valamint elektronikus úton benyújtott kérelemmel kérheti a minisztérium által elfogadott elismerési terv és az abban szereplő intézkedések, beruházások év közbeni módosítását, amelynek elfogadásáról az indokok mérlegelését követően a minisztérium - szükség szerint szakértői bizottság bevonásával - dönt. A módosított intézkedések, beruházások végrehajtása a minisztérium jóváhagyását követően az elismerési időszaknak megfelelő éves szakaszokban történhet.

(3)[17] Az előzetesen elismert TÉSZ-ek az elismerési terv végrehajtásáról a 2. számú mellékletben felsorolt szempontok szerint szöveges formában éves jelentést nyújtanak be a terv éves szakaszainak végét követő harminc napon belül. Az éves jelentéssel együtt a 3. számú melléklet 2. táblázatában szereplő beruházások és a 3. táblázatában szereplő - az elismerési terv éves időszakára vonatkozó - pénzügyi kimutatást elektronikus úton is meg kell küldeni.

(4) A minisztérium az elismerési terv egy elfogadott példányát, illetve az azokban bekövetkező változásokat megküldi az MVH- nak.

Társulás, egyesülés

8. §

(1) A véglegesen elismert TÉSZ- ek az elismerésüket követően más TÉSZ- ekkel történő társulással új szervezetet hozhatnak létre.

(2) A létrejött új szervezet elismerésére a TÉSZ- ek elismerésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(3)[18] A társuló TÉSZ-ek megbízhatják a társulást a VR 6. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatok végrehajtásával. A társulás működési költségeihez a társuló termelői szervezetek forgalmuk arányában hozzájárulnak.

9. §

(1) A TÉSZ- ek az elismerésüket követően más TÉSZ- ekkel történő egyesüléssel közös szervezetet hozhatnak létre. Az egyesülés lehet összeolvadás vagy beolvadás a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény, az új szövetkezetekről szóló 2000. évi CXLI. törvény, illetve a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

(2)[19] Beolvadás esetén az elismerési tervet, illetve a működési programot módosítani kell. Az erre vonatkozó kérelmet, a cégbírósági bejegyzést követő harminc napon belül kell megküldeni a minisztériumnak. A beolvadt szervezet által a beolvadást megelőzően értékesített termék értékét a befogadó szervezet elszámolási időszakához igazodóan lehet figyelembe venni az értékesített termék értékének kiszámításakor, amennyiben az ezen érték alapján járó támogatást a beolvadást megelőzően nem igényelték.

(3) Az összeolvadással létrejövő új szervezet az e rendeletben foglaltak szerint kérheti elismerését.

(4) A működési programok módosítás útján történő egyesítésének kérelméhez csatolni kell azon dokumentumokat, amelyekkel a módosítás okát, jellegét és következményeit indokolják.

10. §

(1) Amennyiben az egyes TÉSZ- ek egyesülésére a 9. § (1) bekezdése szerint nincs lehetőség, a gazdasági társaságként működő TÉSZ és a szövetkezeti formában működő TÉSZ egymással szerződést köthet, amelyben vállalják, hogy a szerződés létrejöttének napján az átadó TÉSZ- ben nyilvántartott tagok legalább kilencven százaléka igazoltan tagsági viszonyt létesít az átvevő TÉSZ- ben. Megállapodnak továbbá arról, hogy a TÉSZ státuszból eredő jogosultságokat az átadó TÉSZ átengedi, a kötelezettségeket pedig az átvevő átvállalja, különös tekintettel a támogatásokból eredő kötelezettségre. A szerződés létrejöttéhez szükség van a minisztérium jóváhagyására.

(2) Az átvevő TÉSZ- re a 9. § (2)-(4) bekezdésének előírásait megfelelően alkalmazni kell, valamint vizsgálni kell a szerződés megkötése után, hogy az átadó TÉSZ a továbbiakban is megfelel- e az e rendeletben meghatározott követelményeknek.

Működési alap

11. §

(1) A működési alap finanszírozásának módját és a tagok hozzájárulásának mértékét kizárólag a TÉSZ legfőbb döntéshozó szerve állapíthatja meg. A működési alap finanszírozására a TÉSZ- ek felhasználhatják azon saját pénzeszközeik egészét vagy egy részét, amelyek tagjaiknak az elismerési kategóriákba tartozó zöldség- és gyümölcstermékei értékesítéséből származnak, kivéve az egyéb támogatásból származó pénzeszközöket. Az egyes termelői tagokra különböző szintű egyéni hozzájárulások állapíthatók meg.

(2) A VR1 4. cikkében hivatkozott referencia időszak a működési program végrehajtásának évét megelőző második év július 1- jén kezdődik.

(3) A működési alap - a VR1 7. cikke szerint kiszámított részletes adatokkal alátámasztott - előzetes mértékével együtt a működési alapból a TR 15. cikkének (2) bekezdés a) pontjában meghatározott kivonásra fordítandó összegre vonatkozó tervezetet is meg kell küldeni.

(4) A közösségi pénzügyi támogatás elfogadott összegéről évente december 15- ig, illetőleg a működési programnak vagy módosításának elfogadásával egyidejűleg dönt a minisztérium, melyről értesíti a TÉSZ- t és az MVH- t.

(5) A véglegesen elismert TÉSZ által létrehozott működési alap a szervezet által vezetett könyvvitel részét képezi.

(6) A működési alaphoz tartozó gazdasági eseményeket úgy kell könyvelni, hogy egyértelműen megállapítható legyen, hogy azok a működési alap, illetőleg a működési program mely intézkedéséhez kapcsolódnak.

(7) A működési alapot külső könyvvizsgáló évente megvizsgálja, ellenőrzi és hitelesíti annak kiadásait és bevételeit.

(8)[20] A véglegesen elismert TÉSZ évente május 31-ig a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján készített beszámolót a 3. számú melléklet 3. táblázatában szereplő pénzügyi kimutatással együtt megküldi a minisztériumnak.

Működési program

12. §

(1)[21] A közösségi pénzügyi támogatáshoz a működési programot, illetve annak a következő évre vonatkozó módosítását egy eredeti és négy, az eredetivel megegyező másolati példányban legkésőbb annak végrehajtását megelőző év szeptember 15-éig kell benyújtani a minisztériumhoz. Az előzetesen elismert TÉSZ- ek a végleges elismerési kérelmükkel egy időben. nyújthatják be működési programjukat.

(2) A működési program tartalmára, a benyújtandó dokumentumokra a VR irányadó.

(3)[22] A működési program elfogadásáról, elutasításáról, a következő évre vonatkozó módosítási kérelemről, illetve a támogatás elfogadott összegéről december 15- ig dönt a minisztérium, és erről értesíti az érintetteket. Különösen indokolt esetben a minisztérium a döntést január 20- ig elhalaszthatja. Ebben az esetben a program végrehajtása legkésőbb január 31-én kezdődik.

(4)[23] A TÉSZ egy eredeti és négy, az eredetivel megegyező másolati példányban benyújtott - az elfogadott működési programmal egységes szerkezetbe foglalt - kérelemmel kérheti a minisztérium által jóváhagyott működési program és az abban szereplő intézkedések, illetve a működési alap év közben történő módosítását, amelynek elfogadásáról - szükség szerint szakértői bizottság bevonásával - a minisztérium harminc napon belül dönt. A módosított intézkedések végrehajtása a minisztérium jóváhagyását követően történhet.

(5) A minisztérium a működési program egy elfogadott példányát, illetve az azokban bekövetkező változásokat megküldi az MVH- nak.

(6)[24] A véglegesen elismert TÉSZ a működési program tárgyévi végrehajtásáról a tárgyévet követő január 31-ig - figyelemmel a VR 22. cikkére - éves jelentést nyújt be a minisztériumnak.

(7)[25] A minisztérium jóváhagyása nélkül lehet módosítani a működési programban foglalt intézkedések költségvetését az eredetileg jóváhagyott költségvetés legfeljebb tíz százalékáig úgy, hogy ezáltal a Működési Alap mértéke nem változhat. Az ebben a bekezdésben foglalt módosítást haladéktalanul be kell jelenteni a minisztériumnak és az MVH-nak.

Adatszolgáltatás

13. §

(1) A TR- ben foglaltak megvalósulása érdekében a TESZ köteles naprakész nyilvántartást vezetni:

a)[26] tagjainak tagsági jogviszony által érintett termőterületéről, termeléséről (megye, település, helyrajzi szám, összes terület, zöldség- és gyümölcstermelés területe hektárban két tizedes pontossággal várható, illetve tényleges termésmennyiség növényfaj szerinti bontásban);

b) a megtermelt áru értékesítéséről (friss áruként belföldre és exportra történő értékesítés, tagi értékesítés, más TÉSZ- en keresztül történő értékesítés, feldolgozás, feldolgozóiparnak történő értékesítés, betárolt áru mennyisége, árukivonás mennyisége és minősége növényfaj- és fajtabontásban) .

(2)[27] A TÉSZ az (1) bekezdésben részletezett szempontok szerinti nyilvántartásról a tárgyévet követő január 31- éig köteles a minisztériumot írásos és elektronikus formában is a 3. számú melléklet 1. táblázatának szerinti táblázatnak megfelelően - a minisztérium honlapján közzétett táblázatok kitöltésével és megküldésével - tájékoztatni.

Finanszírozás

14. §

(1) Az elfogadott működési programmal és működési alappal rendelkező TÉSZ- ek részére nemzeti támogatás nyújtható a működési program finanszírozására a tagok által befizetett hozzájárulás ötven százalékának mértékéig.

(2)[28]

(3) Amennyiben a TÉSZ a tárgyév folyamán a működési alap támogatására vonatkozóan előleget vett igénybe, újabb előleg iránti kérelmet kizárólag a korábbi előleghez kapcsolódó biztosíték fölszabadítása iránti kérelemmel együtt nyújthat be.

(4) A TÉSZ részére a működési alap támogatására vonatkozó előleg akkor folyósítható, ha a TÉSZ a tárgyév folyamán korábban igényelt előleg teljes összegével elszámolt.

(5) Az előzetesen elismert TÉSZ- ek létrejöttének ösztönzése és adminisztratív működésük elősegítése érdekében az 1943/2003/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: VR2) 3. cikkében meghatározott nemzeti támogatás nyújtható. Az elismerési tervben szereplő beruházási feladatokhoz nyújtható - a VR2 4. cikkében meghatározott - nemzeti támogatás mértéke legalább öt százalék, de legfeljebb huszonöt százalék lehet. A beruházási értéket olyan arányban lehet figyelembe venni, amilyen mértékig az elismerési terv megvalósítását szolgálja.

(6)[29] A TÉSZ a TR 14. cikkének (2) bekezdése szerinti támogatást jogosulatlanul veszi igénybe, ha az elismerési terv végrehajtása nem eredményez végleges elismerést, kivéve, ha a TÉSZ a 9. § rendelkezései szerint másik TÉSZ-szel egyesül, vagy tagjainak több mint kilencven százaléka a 10. §-ban meghatározottak figyelembevételével egy másik előzetesen vagy véglegesen elismert TÉSZ-be lép be.

(7)

(8)[30] Az MVH a TR 14. cikkének (2) bekezdése, valamint 15. cikkének (1) és (6) bekezdése alkalmazása során beérkezett igényekről készített havi összesítőt, valamint a meghozott határozatokat a minisztériumnak is megküldi.

A nemzeti forrásból nyújtott támogatásokat külön jogszabály rendezi.

Ellenőrzés, jogkövetkezmények

15. §

(1)[31] Az előzetes elismeréshez kapcsolódó elismerési terv éves teljesítését, valamint a TÉSZ- ekre vonatkozó jogszabályoknak való megfelelést adminisztratív úton, valamint a VR- ben meghatározottak szerint a minisztérium ellenőrzi és az ott meghatározott, vonatkozó jogkövetkezményeket alkalmazza, amelyről az érintetteket határozatban értesíti. A VR 21. cikk (2) bekezdését az előzetesen elismert termelői szervezetekre is alkalmazni kell.

(2) A működési program végrehajtását a minisztérium ellenőrzi - szükség szerint szakértők és a Szakmaközi Szervezet bevonásával - a VR1 szerinti tartalommal, beleértve a program megvalósításának utólagos helyszíni ellenőrzését is.

(3) A támogatásokhoz kapcsolódó ellenőrzést és a kifizetést a VR1 szerint az MVH végzi, valamint ugyanezen rendelet szerint dönt a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafízettetéséről, illetve az egyéb jogkövetkezményekről.

(4) Amennyiben az ügyfél által tett észrevételek nyomán vagy a tényállás tisztázása érdekében az MVH által végzett helyszíni ellenőrzés meghosszabbítására kerül sor, a támogatást a működési program végrehajtásának évét követő év szeptember 30- ig kell kifizetni.

(5)[32] Amennyiben a TÉSZ elmulasztja az e rendeletben meghatározott kötelezettségeinek teljesítését, úgy a minisztérium dönt az elismerésből fakadó jogosultságok ideiglenes felfüggesztéséről, illetve súlyos esetben az elismerés visszavonásáról. A minisztérium az elismerés felfüggesztéséről, illetőleg visszavonásáról szóló határozatát az MVH-nak is megküldi.

16. §

Amennyiben a TR- ben, VR- ben, VR1- ben és VR2- ben az e rendeletben szabályozott eseteken felül a tagállamra, illetve a tagállam illetékes hatóságára hivatkozás történik, azon a minisztériumot kell érteni.

Záró rendelkezések

17. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit- a 10. § (2) bekezdésének kivételével - a korábban már elismerést nyert TÉSZ- ek esetében is alkalmazni kell. Ezzel egyidejűleg a zöldség- gyümölcs termelői értékesítő szervezeteket érintő nemzeti szabályozásról szóló 120/2003. (XII. 2.) FVM rendelet, valamint az azt módosító 126/2004. (VIII. 6.) FVM rendelet hatályát veszti.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a feldolgozott zöldség- és gyümölcstermékek támogatási rendszerére vonatkozó nemzeti szabályozásról szóló 155/2004. (X. 22.) FVM rendelet 1. §- ának (2) és (3) bekezdése, valamint a 4. §- ának (1) bekezdése szövegéből a "melyhez mellékelnie kell a harminc napnál nem régebbi cégkivonat másolatát" szövegrész hatályát veszti.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

18. §

Ez a rendelet a következő közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) a Tanács 2200/1996/EK rendelete (1996. október 28.) a gyümölcs- és zöldségpiac közös szervezéséről,

b) a Bizottság 1432/2003/EK rendelete (2003. augusztus 11.) a 2200/96/EK tanácsi rendeletnek a termelői szervezetek elismerése és a termelők csoportjainak előzetes elismerése tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályai megállapításáról,

c) a Bizottság 1433/2003/EK rendelete (2003. augusztus 11.) a működési alapok, a működési programok és a közösségi pénzügyi támogatás tekintetében a 2200/96/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról,

d) a Bizottság 1943/2003/EK rendelete (2003. november 3.) az előzetes elismerésben részesült termelői szervezeteknek nyújtott támogatás szabályairól,

e) a Bizottság 686/2004/EK rendelete (2004. április 14.) a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia Európai Unióhoz történő csatlakozása következtében a friss gyümölcs- és zöldségpiaci termelői szervezetekre vonatkozó átmeneti intézkedések megállapításáról.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet a 60/2005. (VII. 1.) FVM rendelethez[33]

Adatlap elismeréshez/előzetes elismeréshez

A termelők saját vagy bérelt földterületére és termelésére vonatkozó, a kérelem beadását megelőző .......... évi, újonnan alakult szervezet esetén a tárgyévi ............ tervezett adatok

TagTerü letTermelés
NévRegisztrációs számBelépés dátuma (év, hó, nap)Megye, település neveHelyrajzi számNagyság (ha)Ebből zöldség-gyümölcs (ha)Típus*Tulajdon jellege (saját, bérelt)Termék (ek)Terület termésmennyisége (t)Értékesített termék nettó árbevétele (1000 Ft)
Összesen:

* Szántóföldi, ültetvény, hajtatás (fólia üvegház), gombapince, gombaház.

Nem termelő tagok

NévBelépés dátuma (év, hó, nap)SzékhelyTevékenységi kör (TEÁOR szám)FőtevékenységTermelő tagokhoz viszonyított számaránya(%)Szavazati arány (a leadható szavazatok %-ban)
Összesen:

1000 Ft

a)A tagok által termelt zöldség-gyümölcs értékesítéséből származó értékesített termék nettó árbevétele
b)A nem tagoktól felvásárolt zöldség-gyümölcs értékesítéséből származó nettó árbevétel
c)Tagok által termelt egyéb mezőgazdasági termékek értékesítéséből származó nettó árbevétel
d)Egyéb nettó árbevétel
Értékesítés nettó árbevétele"

2. számú melléklet a 60/2005. (VII. 1.) FVM rendelethez[34]

Az elismerési terv minimális tartalmi elemei éves bontásban

a) A terv időtartama;

b) az elismerés kategóriája;

c) a kezdeti helyzet leírása és annak évenkénti változása az elismerési kategória tekintetében (termelő tagok létszáma és termelési adatai, struktúrák, létesítmények, értékesítés módja stb.) (1. táblázat);

d) a terv céljai;

e) a végleges elismerés eléréséhez végrehajtandó feladatok, megvalósításuk módjának, ütemezésének és azok költségvonzatának bemutatása, különösen:

ea) a termelési jelentéstétel, a termeléssel, az értékesítéssel és a környezetvédelemmel kapcsolatban elfogadott szabályok alkalmazása,

eb) egy birtoknak az elismerési kategóriába tartozó termelésére vonatkozóan kizárólag egyetlen termelői szervezethez való tartozás,

ec) a tagok teljes az elismerési kategóriába tartozó termésüknek a termelői szervezeten keresztül történő értékesítése a jogszabály alapján adott kivételektől eltekintve,

ed) a statisztikai célokra igényelt adatok biztosítása, különösen a termőterületet, a betakarított mennyiségeket, a hozamokat és a közvetlen eladásokat illetően,

ee) a társulási szabályzata által kikötött pénzügyi hozzájárulások befizetése,

ef) a társulási szabályzat határozza meg a TR 11. cikk (1) bekezdés d) pontjában felsoroltakat,

eg) a minimális taglétszám és az értékesíthető minimális termékmennyiség elérése,

eh) megfelelően képesek folytatni a működésüket, időtartamban és eredményességi szempontok tekintetében egyaránt,

ei) hatékonyan lehetővé teszik tagjaik számára a technikai segítségnyújtás elérését a környezetbarát termesztési eljárások használatában,

ej) hatékonyan biztosítják tagjaik terméséhez a tárolás, csomagolás és értékesítés technikai eszközeit, és biztosítják tevékenységük megfelelő kereskedelmi és költségvetési ügyvitelét;

f) a szükséges beruházások megvalósítása tervezett költségeinek bemutatása az elismerési terv éves időszakainak megfelelő bontásban (2. táblázat);

g) pénzügyi kimutatási terv az elismerési terv éves időszakainak megfelelő bontásban (3. táblázat) .

Adatlap az elismerési tervhez

1. táblázat

I. évII. év
terület (ha)mennyiség(t)értékesített termék nettó árbevétele (ezer Ft)terület (ha)mennyiség(t)értékesített termék nettó árbevétele (ezer Ft)
Tagi termőterület összesen
tagi zöldségtermő terület összesen
zöldségtermő terület fajonként
ezen belülipari célú termesztés
tagi gyümölcstermő terület összesen
gyümölcstermő terület fajonként
ezen belülipari célú termesztés
tagi gomba összesen
Értékesítésmennyiség(t)értékesített termék nettó árbevétele (ezer Ft)mennyiség(t)értékesített termék nettó árbevétele (ezer Ft)
friss
belföld
ezen belüláruházlánc
nagyker/nagybani
kiskereskedők
egyéb
export
ezen belüláruházlánc
nagyker/nagybani
kiskereskedők
egyéb
tagi értékesítésönálló
más TÉSZ-en keresztül
saját feldolgozás
feldolgozó iparnak
egyéb értékesítés
friss
belföld
export
saját feldolgozás
feldolgozó iparnak
Betárolt áru (t)
Árukivonás (t) (elismerés esetén)
Taglétszámtermészetes személy
jogi személy
ezen belültermelők száma

2. táblázat

Beruházás/fejlesztésI. évII. év
egységár (EFt)dbösszesen (EFt)egységár (EFt)dbösszesen (EFt)
(fejlesztés megnevezése)
Beruházás/fejlesztés összesen (E Ft)
saját forrás összesen
hitel összesen

3. táblázat

(mértékegység: ezer Ft)

I. évII. évIII. év
Értékesített termék értéke
Értékesítés nettó árbevétele
Összes értékesített áru árbevétele
tagi áru értékesítése (termékenként)
nem tagi áru értékesítése (termékenként)
input anyag értékesítés bevétele (főbb tételenként pl. műtrágya, növényvédő szer, csomagolóanyag)
szolgáltatások értékesítésének bevétele (részletezve)
Egyéb bevételek
működési hozzájárulás bevétel tagoktól
ebből működési alapba
támogatás (részletezve)
Anyagjellegű ráfordítások
ebből: tagi áruk értéke
felvásárolt áruk értéke
input anyag vásárlás (főbb tételenként pl. műtrágya, növényvédő szer, csomagolóanyag)
szolgáltatások költsége

3. számú melléklet a 60/2005. (VII. 1.) FVM rendelethez[35]

1. táblázat

Adatlap az éves adatszolgáltatáshoz

(beküldendő: minden év január 31-ig)

... naptári év
terület (ha)mennyiség(t)értékesített termék nettó árbevétele (ezer Ft)
Tagi termőterület összesen
tagi zöldségtermő terület összesen
zöldségtermő terület fajonként
ezen belülipari célú termesztés
tagi gyümölcstermő terület összesen
gyümölcstermő terület fajonként
ezen belülipari célú termesztés
tagi gomba összesen
Értékesítésmennyiség (t)értékesített termék nettó árbevétele (ezer Ft)
friss
belföld
ezen belüláruházlánc
nagyker/nagybani
kiskereskedők
egyéb
export
ezen belüláruházlánc
nagyker/nagybani
kiskereskedők
egyéb
tagi értékesítésönálló
más TÉSZ-en keresztül
saját feldolgozás
feldolgozó iparnak
egyéb értékesítés
friss
belföld
export
saját feldolgozás
feldolgozó iparnak
Betárolt áru (t)
Árukivonás (t) (elismerés esetén)
Taglétszámtermészetes személy
jogi személy
ezen belültermelők száma

2. táblázat

Adatlap az éves jelentéshez

(beküldendő az elismerési terv éves szakaszainak végét követő harminc napon belül)

Beruházás/fejlesztés... év
egységár (EFt)dbösszesen (EFt)
(fejlesztés megnevezése)
Beruházás/fejlesztés összesen (E Ft)
saját forrás összesen
hitel összesen

3. táblázat

Pénzügyi kimutatás

(beküldendő a véglegesen elismert TÉSZ-ek esetében minden év május 31-ig, az előzetesen elismert TÉSZ-ek esetében az elismerési terv éves szakaszainak végét követő harminc napon belül)

(mértékegység: ezer Ft)

... év
Értékesített termék értéke
Értékesítés nettó árbevétele
Összes értékesített áru árbevétele
tagi áru értékesítése (termékenként)
nem tagi áru értékesítése (termékenként)
input anyag értékesítés bevétele (főbb tételenként pl. műtrágya, növényvédő szer, csomagolóanyag)
szolgáltatások értékesítésének bevétele (részletezve)
Egyéb bevételek
működési hozzájárulás bevétel tagoktól
ebből működési alapba
támogatás (részletezve)
Anyagjellegű ráfordítások
ebből: tagi áruk értéke
felvásárolt áruk értéke
input anyag vásárlás (főbb tételenként pl. műtrágya, növényvédő szer, csomagolóanyag)
szolgáltatások költsége

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 83/2006. (XI. 30.) FVM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2006.12.08.

[2] Megállapította a 83/2006. (XI. 30.) FVM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2006.12.08.

[3] Megállapította a 83/2006. (XI. 30.) FVM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2006.12.08.

[4] Megállapította a 83/2006. (XI. 30.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2006.12.08.

[5] Beiktatta a 83/2006. (XI. 30.) FVM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2006.12.08.

[6] Megállapította a 83/2006. (XI. 30.) FVM rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2006.12.08.

[7] Megállapította a 83/2006. (XI. 30.) FVM rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2006.12.08.

[8] Hatályon kívül helyezte a 83/2006. (XI. 30.) FVM rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2006.12.08.

[9] Hatályon kívül helyezte a 83/2006. (XI. 30.) FVM rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2006.12.08.

[10] Megállapította a 83/2006. (XI. 30.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2006.12.08.

[11] Megállapította a 83/2006. (XI. 30.) FVM rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2006.12.08.

[12] Megállapította a 83/2006. (XI. 30.) FVM rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2006.12.08.

[13] Megállapította a 83/2006. (XI. 30.) FVM rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2006.12.08.

[14] Megállapította a 83/2006. (XI. 30.) FVM rendelet 6. §-a. Hatályos 2006.12.08.

[15] Módosította a 83/2006. (XI. 30.) FVM rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos 2006.12.08.

[16] Megállapította a 83/2006. (XI. 30.) FVM rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2006.12.08.

[17] Megállapította a 83/2006. (XI. 30.) FVM rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2006.12.08.

[18] Megállapította a 83/2006. (XI. 30.) FVM rendelet 8. §-a. Hatályos 2006.12.08.

[19] Megállapította a 83/2006. (XI. 30.) FVM rendelet 9. §-a. Hatályos 2006.12.08.

[20] Megállapította a 83/2006. (XI. 30.) FVM rendelet 10. §-a. Hatályos 2006.12.08.

[21] Módosította a 83/2006. (XI. 30.) FVM rendelet 11. § (1) bekezdése. Hatályos 2006.12.08.

[22] Módosította a 83/2006. (XI. 30.) FVM rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatályos 2006.12.08.

[23] Megállapította a 83/2006. (XI. 30.) FVM rendelet 11. § (3) bekezdése. Hatályos 2006.12.08.

[24] Megállapította a 83/2006. (XI. 30.) FVM rendelet 11. § (4) bekezdése. Hatályos 2006.12.08.

[25] Beiktatta a 83/2006. (XI. 30.) FVM rendelet 11. § (5) bekezdése. Hatályos 2006.12.08.

[26] Megállapította a 83/2006. (XI. 30.) FVM rendelet 12. § (1) bekezdése. Hatályos 2006.12.08.

[27] Módosította a 83/2006. (XI. 30.) FVM rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatályos 2006.12.08.

[28] Hatályon kívül helyezte a 83/2006. (XI. 30.) FVM rendelet 13. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2006.12.08.

[29] Megállapította a 83/2006. (XI. 30.) FVM rendelet 13. § (2) bekezdése. Hatályos 2006.12.08.

[30] Beiktatta a 83/2006. (XI. 30.) FVM rendelet 13. § (3) bekezdése. Hatályos 2006.12.08.

[31] Módosította a 83/2006. (XI. 30.) FVM rendelet 14. § (1) bekezdése. Hatályos 2006.12.08.

[32] Beiktatta a 83/2006. (XI. 30.) FVM rendelet 14. § (2) bekezdése. Hatályos 2006.12.08.

[33] Megállapította a 83/2006. (XI. 30.) FVM rendelet 15. § (1) bekezdése. Hatályos 2006.12.08.

[34] Megállapította a 83/2006. (XI. 30.) FVM rendelet 15. § (2) bekezdése. Hatályos 2006.12.08.

[35] Megállapította a 83/2006. (XI. 30.) FVM rendelet 15. § (3) bekezdése. Hatályos 2006.12.08.

Tartalomjegyzék