Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

26/2007. (VI. 20.) HM rendelet

a Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítő és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli járandóságairól

A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 287. § (2) bekezdésének e)-f), i) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján - a Hjt. 52. § (4) bekezdésében, 125/A. §-ában, a katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló 1996. évi XLV. törvény 41/A. § (7) bekezdésében, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 2. § (1) bekezdésében, a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 153. § (1) bekezdésében, a köztisztviselők tartós külszolgálatáról szóló 104/2003. (VII. 18.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet), valamint a katonai középiskolák működésének sajátos szabályairól szóló 19/1997. (VIII. 29.) HM-MKM együttes rendelet 6. § (1) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel - a Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítő és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli járandóságairól a következőket rendelem el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed a Magyar Honvédség (a továbbiakban: honvédség) szervezeteire, valamint ezen szervezetek személyi állományába tartozó, külföldi szolgálatot teljesítő, illetve munkát végző (a továbbiakban együtt: külföldi szolgálatot teljesítő) vagy külföldi tanulmányokat folytató

a) hivatásos katonákra,

b) szerződéses katonákra [a továbbiakban az a)-b) pontokban szereplők együtt: hivatásos katonák],

c) közalkalmazottakra,

d)[1]

e)[2] honvéd tisztjelöltekre,

f)[3]

g)[4] honvéd altiszt-jelöltekre,

h) önkéntes tartalékos katonákra. A továbbiakban az a)-h) pontokban felsoroltak együttes megnevezése: kiküldöttek.

(2) A nemzetközi szervezetekhez [így különösen az Egyesült Nemzetek Szervezetéhez (ENSZ), az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezethez (EBESZ), az Európai Unióhoz (EU) és az Afrikai Unióhoz (AU) ] vezényelt katonai megfigyelőkre csak a 3. § i) pont 7. alpont, a 3. § r) pont, a 4. §, a 25. §, a 27. § és a 49. § rendelkezései vonatkoznak.

(3)[5] A Hjt. 109/A. §-a szerinti vezetők esetében e rendelet rendelkezéseit külön jogszabály által nem szabályozott kérdésekben kell alkalmazni.

(4)[6] Amennyiben a Hjt. 48/A. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (a továbbiakban: NKE) szolgálatot teljesítő kiküldött nem a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) - a HM és az NKE közötti külön megállapodásban rögzített - képzési igényeihez kapcsolódóan lát el külföldön feladatot, a külföldi feladatellátás időtartamára a honvédség által e rendelet szerint biztosítható juttatásokra a 4. §-ban foglaltak kivételével nem jogosult.

2. §[7]

A honvédségnél foglalkoztatott köztisztviselők tartós külföldi szolgálatára vonatkozó szabályokat a tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. R1.) tartalmazza azzal, hogy a honvédség által biztosított munkakörök ellátására kiküldöttek esetében a devizaszorzószámot 1. számú melléklet, és az adott országra irányadó alapellátmányt a 6. § (2) bekezdése figyelembevételével kell megállapítani, továbbá az egészségügyi ellátás költsége vonatkozásában a Korm. R1.-ben foglalt rendelkezések helyett a 21. §-t kell alkalmazni. A kormánytisztviselők ideiglenes külföldi szolgálata, valamint tartós vagy ideiglenes külföldi tanulmányai alatt folyósítandó külföldi juttatásokat külön rendelkezés állapítja meg.

Értelmező rendelkezések

3. §

E rendelet alkalmazásában:

a)[8] tartós külföldi szolgálat: az a külföldi szolgálat, amelynek tervezett időtartama - megszakítás nélkül - a kilencven napot meghaladja;

b)[9] ideiglenes külföldi szolgálat: az a külföldi szolgálat, amelynek tervezett időtartama nem haladja meg a kilencven napot;

c) külföldi tanulmány: külföldi tanintézetben vagy külföldi katonai szervezetnél folytatott tanulmány, illetőleg képzésben, át- és továbbképzésben, tanfolyamon való részvétel, amely az a)-b) pontokban foglaltak szerint lehet tartós vagy ideiglenes;

d) béketámogató művelet: nemzetközi szervezet felkérése alapján a honvédség vagy a nemzetközi szervezet közvetlen irányítása alatt végrehajtott békemissziós (béketeremtő, békefenntartó, békekikényszerítő) tevékenység, amelynek idejére a kiküldött külföldi ellátását a honvédség biztosítja;

e) állomáshely: az az ország vagy földrajzilag körülhatárolt terület, ahová a kiküldött külföldi szolgálatra vagy külföldi tanulmányra kerül vezénylésre vagy kihelyezésre, illetve ahová a béketámogató műveletben részt vevő kontingens mandátuma szól;

f)[10] harmadik ország: a Magyarországtól, valamint az állomáshelytől eltérő ország vagy földrajzilag körülhatárolt terület;

g)[11] kiküldetés: a tartós külföldi szolgálatot teljesítők, illetve időtartamtól függetlenül a béketámogató műveletben résztvevők által az állomáshely szerinti vagy harmadik országban, illetve a Magyarország területén - menetparancs vagy azt helyettesítő hivatalos dokumentum alapján - teljesített ideiglenes külföldi szolgálat. Az előzőeken túlmenően kiküldetésnek minősül továbbá a tartós külföldi szolgálatot teljesítők által az állomáshely szerinti vagy harmadik országban - menetparancs vagy azt helyettesítő hivatalos dokumentum alapján - teljesített legfeljebb hat hónap időtartamú külföldi szolgálat is;

h) kiküldő: a külföldi szolgálatra vagy külföldi tanulmányra történő vezénylést, kihelyezést elrendelő személy;

i) engedélyező elöljáró: az a parancsnok (vezető), aki a hatáskörébe utaltak számára az e rendeletben foglalt szabályok figyelembevételével meghatározott juttatások kifizetésének, elszámolásának engedélyezésére jogosult. Így engedélyező elöljáró:

1.[12] az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (a továbbiakban: NATO), illetve az Európai Unió (a továbbiakban: EU) hivatalainál, ügynökségein, parancsnokságain és törzseiben a Magyarország részére biztosított beosztást betöltők esetében a 2-3. alpontokban szereplők kivételével: az MH Katonai Képviselő Hivatal (Brüsszel) katonai képviselője,

2.[13] a Szövetséges Fegyveres Erők Európai Legfelsőbb Parancsnokságán (SHAPE), a SHAPE alárendeltségében lévő parancsnokságokon, valamint a SHAPE-en, mint bázison beosztást betöltők esetében: az MH Nemzeti Katonai Képviselet (Mons) katonai képviselője,

3.[14] a Szövetséges Transzformációs Parancsnokság (ACT, Norfolk) alárendeltségében, ideértve az ACT Európai Törzselemét is, valamint az Amerikai Egyesült Államok Fegyveres Erői parancsnokságain a Magyarország részére biztosított beosztást betöltők esetében: az MH Nemzeti Összekötő Képviselet (Norfolk) képviseletvezetője,

4.[15] az egyéb nemzetközi katonai parancsnokságokon és nemzetközi katonai alakulatoknál, valamint más nemzet minisztériumában, katonai parancsnokságán, alakulatánál beosztást betöltők esetében: a honvédség központi személyügyi szervének vezetője,

5.[16] a Magyarország önálló külföldi képviseleteinél és külföldön működő nemzeti szervezeteinél beosztást betöltők esetében: a képviselet, illetve szervezet állományilletékes parancsnoka (vezetője),

6.[17] a Magyarország külképviseletein működő véderő-, katonai és légügyi attaséhivatalok állományában szolgálatot teljesítők esetében: a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ) főigazgatója,

7.[18] a béketámogató műveletekben részt vevők, a katonai megfigyelők, a NATO Reagáló Erők (a továbbiakban: NRF) és az Európai Unió Harccsoportjának (a továbbiakban: EU BG) kötelékében külföldi szolgálatot teljesítők esetében: a honvédelemért felelős miniszter által az adott műveleti típushoz igazodóan a művelet irányítási feladatainak ellátására kijelölt szervezeti egység parancsnoka (vezetője),

8.[19] az ideiglenes külföldi szolgálatot teljesítők és az ideiglenes külföldi tanulmányokat folytatók esetében: a kiutazást elrendelő döntést aláíró parancsnok (vezető) vagy az általa kijelölt személy,

9. a tartós külföldi tanulmányokat folytatók esetében: a beiskolázásra hatáskörrel rendelkező parancsnok (vezető);

j) NATO-, EU- és nemzeti beosztást betöltők: az i) pont 1-6. alpontjaiban felsorolt szervezeteknél tartós külföldi szolgálatot teljesítők;

k) illetékes pénzügyi ellátó szerv: az a pénzügyi és számviteli feladatokat ellátó szervezet (szervezeti elem), amelynek feladat- és hatásköre az e rendelet szerinti pénzbeli járandóságok kifizetése, elszámolása, a fogadó fél által nyújtott pénzbeli juttatások beszámítása. Így illetékes pénzügyi ellátó szerv:

1.[20] az i) pont 1-5. alpontjaiban felsorolt szervezeteknél tartós külföldi szolgálatot teljesítők tekintetében: a HM Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal (a továbbiakban: HM KPH),

2.[21] az i) pont 6. alpontjában említett szervezeteknél tartós külföldi szolgálatot teljesítők esetében: a KNBSZ e tevékenység tekintetében feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egysége,

3.[22] az i) pont 7. alpontjában felsorolt szervezeteknél tartós külföldi szolgálatot teljesítők esetében: a HM KPH főigazgatója által az adott művelet vonatkozásában külön intézkedésben kijelölt pénzügyi és számviteli szervezet (szervezeti elem),

4.[23] az ideiglenes külföldi szolgálatot teljesítők és az ideiglenes külföldi tanulmányokat folytatók esetében: a HM KPH főigazgatója által külön intézkedésben meghatározott pénzügyi és számviteli szervezet (szervezeti elem),

5.[24] a tartós külföldi tanulmányokat folytatók esetében: a HM KPH;

l) illetékes logisztikai ellátó szerv: az a logisztikai ellátó szerv (szervezeti elem), amelynek feladat- és hatásköre a külön jogszabályban előírt felszerelések, berendezések biztosítása, logisztikai jellegű feladatok ellátása, valamint az e rendeletben említett logisztikai jellegű költségek elszámolása. Így illetékes logisztikai ellátó szerv:

1.[25] az z) pont 1-5. és 9. alpontjaiban említett személyi állomány és az ideiglenes külföldi tanulmányokat folytatók esetében: az MH Összhaderőnemi Parancsnokság alárendelt, feladat-és hatáskörrel rendelkező szervezeti egysége,

2.[26] az i) pont 6. alpontjában említett személyi állomány esetében: a KNBSZ e tevékenység tekintetében feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egysége;

m) devizaellátmány: a tartós külföldi szolgálatot teljesítők és tartós külföldi tanulmányokat folytatók részére a külföldi tartózkodással összefüggésben felmerült többletkiadásokhoz és költségekhez való hozzájárulás céljából külföldi pénznemben folyósított juttatás;

n) családtagi pótlék: a tartós külföldi szolgálatot teljesítők - kivéve a béketámogató műveletekben szolgálatot teljesítőket, illetve a katonai megfigyelőket -, valamint a tizennyolc hónapot meghaladó időtartamban tartós külföldi tanulmányokat folytatók részére a család külföldi tartózkodásával összefüggésben felmerülő többletkiadásokhoz való hozzájárulás céljából külföldi pénznemben folyósított juttatás;

o) devizaellátmány-kiegészítés: a béketámogató műveletekben részt vevők részére a művelet jellegétől, veszélyességi fokától, a szolgálatteljesítés körülményeitől függő, külföldi pénznemben folyósított juttatás;

p) vezetői devizaellátmány-pótlék: a béketámogató műveletekben részt vevő kontingensekben, valamint e műveletek magasabb parancsnokságain, törzseiben parancsnoki (vezetői) beosztást ellátók részére a beosztással együtt járó kiemelt felelősség elismerése céljából külföldi pénznemben folyósított juttatás;

q)[27] külföldi napidíj: az ideiglenes külföldi szolgálatot teljesítők és az ideiglenes (kilencven napnál nem hosszabb időtartamú) tanulmányokat folytatók részére a külföldi tartózkodással összefüggésben felmerült többletkiadásokhoz és költségekhez való hozzájárulás céljából külföldi pénznemben folyósított juttatás;

r) katonai megfigyelő: nemzetközi szervezet felkérése alapján és szervezésében teljesít fegyvertelen megfigyelői, szakértői, tanácsadói vagy összekötői feladatok végzésére irányuló külföldi szolgálatot, amelynek időtartama alatt külföldi ellátását részben vagy egészben a nemzetközi szervezet biztosítja;

s) fogadó fél: a külföldi képzést felajánló (azt esetlegesen pénzügyileg támogató) külföldi - kormányzati vagy egyéb, nem kormányzati - szerv.

Egyéb általános szabályok

4. §

A kiküldött a rá vonatkozó illetményrendszer szabályai szerint a külföldi szolgálat vagy a külföldi tanulmányok időtartama alatt is jogosult illetményre.

5. §

(1)[28] A rendelet alkalmazása során a kiküldő által érvényesítendő szempont, hogy a meghívó vagy fogadó fél által biztosított ellátás és/vagy költségtérítés igénybevételéből adódóan - a 32/A. § (1) bekezdésben és a 68. § (1) bekezdésben említett esetek kivételével - a kiküldött nem kerülhet előnyösebb helyzetbe, összességében nem részesülhet több juttatásban annál, mint amennyit e rendelet lehetővé tesz.

(2)[29] A kiküldött részére a honvédségtől a külföldi szolgálattal vagy a külföldi tanulmányokkal összefüggő jogcímen az e rendeletben említetteken kívül - a 63. § (5) bekezdésében foglalt esetet kivéve - egyéb pénzbeli juttatás kifizetése nem történhet.

(3)[30] A kiküldött részére az e rendelet szerint folyósítható bármely költségtérítés elszámolására - kivéve, ha e rendelet kifejezetten lehetővé teszi a számla ellenében történő elszámolás mellőzését - kizárólag számla vagy számlát helyettesítő bizonylat alapján kerülhet sor.

(4)[31] Térítésmentes élelmezés hiányában az ideiglenes és tartós külföldi szolgálatok során felmerült étkezési költségeket a kiküldöttnek - a 14. § (2) bekezdése szerinti eset kivételével - a külföldi napidíjából, illetve a devizaellátmányából kell biztosítania.

II. Fejezet

A NATO-, EU- ÉS NEMZETI BEOSZTÁSBAN TARTÓS KÜLFÖLDI SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK

Devizaellátmány

6. §

(1) A kiküldött a külföldi szolgálatának időtartamára devizaellátmányra jogosult.

(2)[32] A kiküldött részére folyósítandó devizaellátmány havi nettó összege a külföldön betöltött beosztásra, munkakörre (a továbbiakban együtt: beosztás) az 1. számú mellékletben meghatározott szorzószám, valamint az 5. számú mellékletben országonként meghatározott alapellátmány és a 6. számú mellékletben az adott országra megállapított ellátmánypótlék együttes összegének (utóbbiak együttes összege a továbbiakban: alapellátmány) szorzatával egyenlő. A devizaellátmány összegét a külföldi szolgálatba vezényeltekkel kapcsolatos személyügyi feladatokról és jogállásuk egyes kérdéseiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott állományilletékes parancsnok besorolási határozatban vagy parancsban, vagy - ha a vezénylésről döntési lap készül - döntési lapon állapítja meg.

(3)[33]

(4)[34]

(5)[35]

(6) A kiküldött részére a devizaellátmány a külföldi szolgálat vezénylési határozatban (parancsban) meghatározott első napjától annak utolsó napjáig jár. Amennyiben a kiküldött a külszolgálatot - bármely okból - a vezénylési határozatban (parancsban) feltüntetett első naptól eltérő időpontban kezdi meg, illetőleg az abban szereplő utolsó naptól eltérő időpontban fejezi be, akkor részére a devizaellátmány csak a ténylegesen (szolgálati érdekből) külföldön töltött időre (a magyar határ átlépése napjától annak ismételt átlépése napjáig) jár. Ilyen esetben a vezénylési határozatot (parancsot) módosítani kell, és a devizaellátmány folyósítását a módosított határozat (parancs) alapján kell végrehajtani.

(7)[36] (7) A kiküldöttel együtt az állomáshelyen életvitelszerűen kint tartózkodó családtag is jogosult devizaellátmányra, amennyiben őt a honvédség kifejezetten a családtagként való külföldi jelenlétére tekintettel a kiküldött állomáshelyén részmunkaidős közalkalmazotti jogviszony keretében átmeneti jelleggel, nem állománytáblás vagy nem munkaköri jegyzékben létrehozott helyen foglalkoztatja. Ez esetben a foglalkoztatott családtag a foglalkoztatás időtartamával összhangban megállapított arányos - a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, valamint a foglalkoztató honvédségi szervezet részére jóváhagyott közalkalmazotti béralap figyelembevételével megállapított - közalkalmazotti illetményén, továbbá a (2) bekezdés szerint megállapított, de a foglalkoztatás időtartamának megfelelően arányosan csökkentett devizaellátmányon felül saját jogán e rendelet alapján folyósítható egyéb juttatásra nem jogosult. Az illetékes személyügyi szerv által előkészített és a HM KPH által előzetesen véleményezett - ellenjegyzett - közalkalmazotti kinevezésről szóló dokumentumot a foglalkoztató honvédségi szervezet vezetője adja ki.

(8)[37] Az állomáshelyen kialakult - a kiküldött személyi biztonságát közvetlenül érintő - válsághelyzet esetén a honvédelemért felelős miniszter a devizaellátmányon felül normatív miniszteri utasításban eseti jelleggel, határozott időtartamra különpótlékot állapíthat meg.

Családtagi pótlék

7. §

(1)[38] A kiküldött részére a külföldön vele egy háztartásban élő házastársa, bejegyzett élettársa, élettársa (a továbbiakban: házastárs) és az általa eltartott, (2) bekezdés szerinti gyermeke (a továbbiakban együtt: családtagi pótlékra jogosító hozzátartozók) után a kint tartózkodásuk ideje alatt - a 8. §-ban foglaltak kivételével - családtagi pótlék jár. Az élettársi viszonyt hatósági bizonyítvánnyal kell igazolni. A határozatban vagy parancsban megállapított családtagi pótlék a kiküldött részére a pénzügyi ellátó szerv részéről akkor folyósítható, ha a családtagi pótlékra jogosító hozzátartozó(k) kiérkezését a kiküldött írásban bejelentette. A családtagi pótlék összegét a külföldi szolgálatba vezényeltekkel kapcsolatos személyügyi feladatokról és jogállásuk egyes kérdéseiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott állományilletékes parancsnok besorolási határozatban vagy parancsban, vagy - ha a vezénylésről döntési lap készül - döntési lapon állapítja meg.

(2)[39] Családtagi pótlék a kiküldöttel az állomáshelyen együtt élő,

a) a kiküldött és házastársa, vagy

b) a kiküldött vagy házastársa

vér szerinti, örökbe fogadott, nevelt, gyámságba vett gyermeke után jár a gyermek nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti tankötelezettsége megszűnéséig, de legfeljebb a közoktatási intézményben tanuló gyermek esetében annak a tanévnek a végéig, amelynek időtartama alatt a huszadik életévét - a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló jogszabály szerinti fogyatékos tanuló esetében a huszonharmadik életévét - betölti.

(3)[40] Ha a kiküldött családtagi pótlékra jogosító gyermekének életkora meghaladja a nemzeti köznevelésről szóló jogszabály szerinti tankötelezettség felső korhatárát, a tankötelezettség megszűnését követően a kiküldöttnek a családtagi pótlék folyósításának előfeltételeként évente - a tanévkezdést követően - iskolalátogatási igazolást kell benyújtania az illetékes pénzügyi ellátó szervhez, melyet az illetékes pénzügyi ellátó szerv a beérkezést követő tizenöt napon belül másolatban továbbít az illetékes személyügyi szervhez.

(4)[41] A családtagi pótlék havi nettó összege

a) házastárs után

aa)[42] amennyiben a külföldi tartózkodás ideje alatt nem rendelkezik jövedelemmel - ide nem értve a nyugdíjat, nyugdíjszerű ellátásokat, továbbá a nem foglalkoztatási jogviszonyból származó jövedelmet -, az alapellátmány összegének alapulvételével a 2,5-es szorzószámmal számított devizaellátmány 25%-a,

ab)[43] ha a külföldi tartózkodás ideje alatt szerzett havi nettó jövedelme - ide nem értve a nyugdíjat, nyugdíjszerű ellátásokat, továbbá a nem foglalkoztatási jogviszonyból származó jövedelmet - nem haladja meg az állomáshelyre meghatározott alapellátmány összegét, az alapellátmány összegének alapulvételével a 2,5-es szorzószámmal számított devizaellátmány 12,5%-a;

b) gyermek után - a c) pontban foglaltak kivételével - az alapellátmány összegének alapulvételével a 2,5-es szorzószámmal számított devizaellátmány

ba) 10%-a a gyermek 12. életévének betöltéséig,

bb) 15%-a a gyermek 12. életévének betöltését követően;

c) a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló jogszabály alapján tartósan betegnek, illetve fogyatékosnak minősülő gyermek után az alapellátmány összegének alapulvételével a 2,5-es szorzószámmal számított devizaellátmány

ca) 15%-a a gyermek 12. életévének betöltéséig,

cb) 20%-a a gyermek 12. életévének betöltését követően.

(5) A (4) bekezdés b) és c) pontjait úgy kell alkalmazni, hogy abban a hónapban, amelyben a gyermek a 12. életévét betölti, már a teljes hónapra a magasabb összegű családtagi pótlékot kell folyósítani.

(6) A kiküldöttel az állomáshelyen állandó jelleggel nem együtt élő - de az állomáshelyen való együttélés esetén egyébként családtagi pótlékra jogosító - házastársa és gyermeke alkalmi látogatásakor a családtagi pótlék a kinttartózkodás időtartamára időarányosan jár, ha a családtagi pótlék-jogosultság a besorolási határozatban (parancsban) előzetesen megállapításra került és a kiküldött a hozzátartozója megérkezését és tartózkodása várható időtartamát az engedélyező elöljárónak, valamint az illetékes pénzügyi ellátó szervnek írásban bejelentette. A kiküldött a hozzátartozó hazautazását a családtagi pótlék pontos elszámolása érdekében az elutazást követő három munkanapon belül az engedélyező elöljáró tudomásulvételi záradékával ellátva köteles írásban bejelenteni az illetékes pénzügyi ellátó szervnek. E bekezdés alkalmazásában a megérkezés és az elutazás napja - az azon a napon ténylegesen külföldön töltött idő hosszától függetlenül - teljes napnak számít.

8. §

(1)[44] Nem jár a családtagi pótlék a kiküldöttnek mindaddig, amíg a 7. § (1) és (3) bekezdése szerinti igazolások külön írásbeli felszólítás ellenére sem kerülnek benyújtásra. Továbbá nem jár a családtagi pótlék az után a családtag után, aki a tárgyhónapban az állomáshely szerinti alapellátmány összegét meghaladó, külföldi tartózkodás ideje alatt szerzett jövedelemmel - ide nem értve a nyugdíjat, a nyugdíjszerű ellátásokat, továbbá a nem foglalkoztatási jogviszonyból származó jövedelmet - rendelkezik. A kiküldött köteles írásban bejelenteni az illetékes pénzügyi ellátó szervnek a vele együtt külföldön élő családtagjai külföldi tartózkodás ideje alatt szerzett jövedelmét, és az annak mértékében bekövetkezett változásokat, amennyiben e családtagok után családtagi pótlékot vesz igénybe. Az előzőeken túlmenően nem jár a családtagi pótlék a kiküldöttnek a külszolgálat alatti tartós elhelyezésül szolgáló, 18. § szerinti lakóingatlan használatba vételét megelőzően, kivéve a 20. § (1) bekezdése szerinti azon esetet, amikor az ideiglenes elhelyezést a honvédség a kiküldött kérelme alapján a családtagi pótlékra jogosító családtagok számát is figyelembe véve biztosítja.

(2) A kiküldött az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően nem jogosult családtagi pótlékra a hozzátartozója évi kilencven napot (a külföldi szolgálat megkezdésének és befejezésének évében ennek időarányos részét) meghaladó belföldi tartózkodása idejére. Többszöri távollét esetén a részidőket - a kiküldöttnek a családtagi pótlékra jogosító hozzátartozóval belföldön eltöltött alap- és pótszabadsága időtartama kivételével - évente össze kell számítani. A házastárs szülés miatti távolléte esetén az engedélyező elöljáró ezen időszak összeszámításától - legfeljebb évi hatvan napig (a külföldi szolgálat megkezdésének és befejezésének évében ennek időarányos részéig)- eltekinthet. A családtagi pótlékra jogosító hozzátartozó belföldi tartózkodásának kezdő és befejező napját a kiküldött a hazautazás előtt három munkanappal az engedélyező elöljárónak, valamint az illetékes pénzügyi ellátó szervnek az engedélyező elöljáró tudomásulvételi záradékával ellátva köteles írásban bejelenteni.

9. §

(1) A töredékhavi devizaellátmány és családtagi pótlék kiszámításánál a tárgyhó naptári napjainak számát kell alapul venni.

(2)[45] A devizaellátmányt és a családtagi pótlékot havonta utólag úgy kell átutalni, hogy az a kiküldött devizaszámláján legkésőbb a tárgyhót követő hónap ötödik napján megjelenjen. A külföldi szolgálat megszűnése esetén a devizaellátmányt és a családtagi pótlékot a külföldi szolgálat határozatban (parancsban) megállapított utolsó napját követő öt munkanapon belül ki kell fizetni.

10. §

A kiküldöttet az évi alap- és pótszabadsága, a gyermekszületés esetén járó munkaidő-kedvezmény letöltése vagy - a keresőképtelenséggel járó betegsége miatti hazatérés kivételével - bármely más okból történő ideiglenes hazatérése ideje alatt a devizaellátmány és - a 8. § (2) bekezdésére is figyelemmel - a családtagi pótlék változatlan összegben megilleti.

11. §

(1) A kiküldöttnek a keresőképtelenséggel járó betegsége időtartamára - legfeljebb kilencven napig - a külföldi állomáshelyen való tartózkodás alatt a havi devizaellátmány 80%-a, a belföldi tartózkodás alatt pedig a havi devizaellátmány 30%-a jár. Amennyiben a kiküldött nincs szállítható állapotban, a külföldi állomáshelyen a keresőképtelenséggel járó betegség kilencvenedik napját meghaladó időre - legfeljebb hazaszállításáig - a havi devizaellátmány 30%-a illeti meg.

(2) Ha a keresőképtelenség szolgálati kötelmekkel összefüggő baleset vagy betegség következménye, a külföldi szolgálat megszüntetéséig - függetlenül a tartózkodás helyétől - a devizaellátmány 100%-a jár.

(3) Ha a családtagi pótlékra jogosító hozzátartozó a kiküldött keresőképtelenségének ideje alatt az állomáshelyen tartózkodik, a családtagi pótlékot - az (1) bekezdés szerinti csökkentés figyelmen kívül hagyásával - változatlan összegben kell folyósítani.

12. §

(1)[46] A kiküldött devizaellátmánya és családtagi pótléka szempontjából irányadó alapellátmány összegét a személyi jövedelemadóról szóló törvény vonatkozó szabályai, továbbá a járulékfizetésre kötelezetteknél a munkaerő-piaci-, az egészségbiztosítási- és a nyugdíjjárulék - beleértve az esetleges magánnyugdíj-pénztári tagdíjat is - fizetési szabályok alapulvételével bruttósítani kell.

(2)[47]

(3) A kiküldött bruttó devizaellátmányát és bruttó családtagi pótlékát a bruttósított alapösszeg figyelembevételével kell megállapítani.

(4) A kiküldött részére kifizetésre kerülő (nettó) devizaellátmány és családtagi pótlék összegét a bruttósítás nélküli (nettó) alapellátmány összege alapján kell megállapítani és folyósítani.

(5)[48] A (3) bekezdés szerinti bruttó és a (4) bekezdés szerinti nettó devizaellátmány és családtagi pótlék különbözetének forintra átszámított összegét személyijövedelemadó-előlegként, munkaerő-piaci, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékként, illetve magánnyugdíjpénztári tagdíjként kell befizetni és a kiküldöttnél elszámolni. A devizaellátmány- és családtagi pótlék-különbözetet a személyi jövedelemadóról szóló törvény által meghatározott időpontban érvényes, a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) által közzétett hivatalos devizaárfolyamon kell forintra átszámítani.

A béketámogató feladatokra vezényeltek ellátása

13. §

(1) A kiküldött az állomáshelyéről béketámogató műveletben való szolgálatteljesítésre történő vezénylése idejére az eredeti állomáshely szerinti beosztása alapján megállapított devizaellátmányra, valamint a családtagi pótlékra változatlanul jogosult.

(2) Az (1) bekezdés szerinti vezénylés alatt - annak időtartamától függetlenül - a kiküldöttet havonta az eredeti állomáshely szerinti beosztása alapján járó járandóságokon, költségtérítéseken túlmenően a béketámogató műveletben betöltött beosztás után a 36. §-ban meghatározott feltételek fennállása esetén vezetői devizaellátmány-pótlék, valamint a 37. § alapján devizaellátmány-kiegészítés is megilleti.

(3)[49] A külföldön betöltött beosztása sajátosságaiból adódóan esetenként műveleti terület feletti légtérben feladatot végrehajtó kiküldöttet - a feladatellátással érintett hónapokra - a 37. § szerinti devizaellátmány-kiegészítés biztonsági körülmények szerinti hányadának 30%-a illeti meg.

(4)[50] A (3) bekezdés alkalmazása során azt a biztonsági körülmények szerinti kategóriát kell irányadónak tekinteni, mely a repült útvonal alatti műveleti területen feladatot ellátó kontingens, illetve csoport tekintetében került meghatározásra. Egy térségben szolgálatot teljesítő több kontingens, illetve csoport esetében a legalacsonyabb besorolású biztonsági kategóriáját kell alapul venni.

A kiküldetést teljesítők ellátása

14. §

(1)[51] Ha a kiküldött a tartós külföldi szolgálata alatt a 3. § g) pontja szerinti kiküldetést teljesít, esetében - a 13. § szerinti vezénylés esetének kivételével - az ideiglenes külföldi szolgálatra vonatkozó 50. §-t, és az 54-62. §-okat kell megfelelően alkalmazni.

(2)[52] Amennyiben az (1) bekezdés szerinti kiküldetés alatt az étkezést meghatározott helyen, a gyakorlat jóváhagyott tervezési okmányában előírt kötelező módon kell igénybe venni, annak számlával igazolt költségét - az engedélyező elöljáró javaslata alapján - a honvédség megtéríti.

(3)[53]

(4) A kiküldöttet magyarországi kiküldetése esetén a Magyarországon töltött időre - a belföldi napidíj kivételével - a belföldi kiküldetésre vonatkozó szabályok szerinti juttatások illetik meg.

Utazási költségtérítés

15. §

(1) A honvédség a kiküldött részére megtéríti az utazási költséget:

a) a kiküldött állomáshelyre történő első kiutazása és végleges hazautazása alkalmával (ideértve a másik állomáshelyre történő áthelyezés esetét is);

b) a kiküldött eredeti állomáshelyéről béketámogató feladatokra történő vezénylése esetén, a vezénylés helyére történő első kiutazás és az onnan történő végleges visszautazás alkalmával, ha azt a vezénylő vagy a béketámogató műveletet irányító külföldi szervezet nem biztosítja térítésmentesen, illetőleg nem téríti meg;

c) a kiküldött szolgálati érdekből történő ideiglenes hazarendelésekor;

d)[54] a kiküldött szabadság letöltése céljából Magyarországra történő haza- és visszautazásakor naptári évenként egy alkalommal, kivéve a külföldi szolgálat megkezdésének és befejezésének naptári évét, ha abban az évben a külföldi szolgálat időtartama nem éri el a kilenc hónapot;

e) a kiküldött szülője, gyermeke, házastársa, a házastárs szülője, továbbá a kiküldött testvére elhalálozása esetén;

f) a kiküldött (indokolt esetben kísérőjének) szülés, egészségügyi kivizsgálás vagy gyógykezelés céljából hazai egészségügyi intézetbe, illetőleg az állomáshelyre való visszautazásakor, kivéve, ha azt az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) feladat- és hatáskörrel rendelkező szerve külön megtéríti.

(2) Az (1) bekezdés a), d)-f) pontjait a családtagi pótlékra jogosító hozzátartozókra is megfelelően alkalmazni kell.

(3)[55] A honvédség évente egy alkalommal megtéríti a kiküldött részére a kiküldött Magyarországon élő - de az állomáshelyen történő kinttartózkodása alatt egyébként családtagi pótlékra jogosító - házastársa és gyermeke állomáshelyre történő ki- és hazautazásának költségét, kivéve a külföldi szolgálat megkezdésének és befejezésének évét, ha abban az évben a külföldi szolgálat időtartama nem éri el a kilenc hónapot.

(4)[56] A kiküldött és a családtagi pótlékra jogosító hozzátartozó hazai egészségügyi kivizsgálásra vagy gyógykezelésre való utazását, illetve mellé a kísérő kirendelésének szükségességét az MH Honvédkórház (a továbbiakban: Honvédkórház) igazolja.

16. §[57]

(1) A 15. § (1) bekezdés d) pontja és (3) bekezdése szerinti utazás esetén a honvédség az utazást a (3) bekezdés szerinti utazási költségátalány folyósítása formájában biztosítja. A 15. § (1) bekezdés a)-c), e) és f) pontja szerinti utazások esetén a honvédség az utazást elsődlegesen a következő típusú utazási jegy térítésmentes nyújtása formájában biztosítja, vagy a kiküldött külön kérelmére az utazási jegy helyett a (3) bekezdés szerinti utazási költségátalányt folyósít:

a) Ukrajna és Románia kivételével, a Magyarországgal szomszédos országokban, valamint a Cseh Köztársaságban történő szolgálatteljesítés esetén - a c) pont szerinti eset kivételével - a belföldi kiküldetésre vonatkozó szabályok alapján meghatározott kocsiosztályú vonatjegy;

b) az a) pontba nem tartozó országokban történő szolgálatteljesítés esetén - a c) pont szerinti eset kivételével -az 57. § (2) és (3) bekezdése szerinti repülőjegy;

c) az eredeti állomáshelyről béketámogató műveletbe vezényelt kiküldöttet a vezénylő külföldi szervezet által meghatározott utazási jegy, ennek hiányában a b) pont szerinti repülőjegy.

(2) Az (1) bekezdés szerinti utazási jogosultság e rendelet eltérő rendelkezése kivételével nem ruházható át más személyre, továbbá a jogosultságok naptári évek között nem csoportosíthatók át, és nem halmozhatók.

(3) Az utazási költségátalány adott naptári évre érvényes normaösszegét az illetékes logisztikai ellátó szerv a honvédség tartós külföldi szolgálatot teljesítő kiküldöttei állomáshelyéül szolgáló településenkénti bontásban elkészíti, és legkésőbb minden év január 31-ig közzéteszi. Az utazási költségátalány normaösszegének meghatározása, igénylése és folyósítása a 16/A. §-ban meghatározott szempontok és eljárásrend figyelembevételével történik.

16/A. §[58]

(1) Ha a kiküldött külföldi szolgálat alatti állomáshelyéül szolgáló település szárazföldön megközelíthető, és annak Budapesttől közúton mért távolsága nem haladja meg a 3000 kilométert, valamint a portugáliai állomáshelyek esetében az utazási költségátalány adott naptári évre érvényes normaösszegét külföldi helyőrségenként a kilométerben kifejezett távolság, a (6) bekezdés szerinti üzemanyag fogyasztási norma és üzemanyagár norma figyelembevételével, forintban kell meghatározni.

(2) Tengerentúli helyőrségek esetén, továbbá ha a kiküldött külföldi szolgálat alatti állomáshelyéül szolgáló, szárazföldön megközelíthető település Budapesttől közúton mért távolsága - ide nem értve a portugáliai állomáshelyeket - meghaladja a 3000 kilométert, az utazási költségátalány adott naptári évre érvényes normaösszegét külföldi helyőrségenként az adott viszonylaton való utazáshoz egyébként szükséges turistaosztályú, teljesárú repülőjegy adott év január 15-én érvényes tarifa szerinti beszerzési értéke alapján, forintban kell meghatározni.

(3) Az utazási költségátalányt a 15. § (1) bekezdés a), b) és f) pontja esetében legkésőbb az utazás megkezdése előtti ötödik napig, a 15. § (1) bekezdés c) és e) pontja esetében soron kívül, de legkésőbb a kiküldött kérelmének beérkezését követő ötödik napig kell átutalni a kiküldött részére.

(4) A 15. § (1) bekezdés d) pontja szerinti esetben az utazási költségátalány külön igénylés nélkül, minden év május 31-ig kerül átutalásra a kiküldött részére. Amennyiben valamely családtag az adott év május 31. utáni időszakban válik családtagi pótlékra jogosító hozzátartozóvá, és az éves szabadságot a kiküldött az érintett családtag családtagi pótlékra jogosító hozzátartozóvá válása előtt még nem töltötte le, az érintett családtag után járó utazási költségátalány a családtag családtagi pótlékra jogosító hozzátartozóvá válását alátámasztó besorolási határozat vagy parancs kiadását követő harminc napon belül kerül a kiküldött részére átutalásra.

(5) Az utazási költségátalányt forintban kell a kiküldött részére folyósítani, a költségátalány felhasználását a kiküldöttnek nem kell számla leadásával igazolnia. Az utazási költségátalány után fennálló adó- és járulékfizetési kötelezettség a vonatkozó jogszabályok alapján a kiküldöttet terheli.

(6) Az (1) bekezdésben foglaltak alkalmazása szempontjából

a) benzinüzemű gépjárműveknél az 1001-1500 köbcentiméteres hengerűrtartalom tartományhoz, gázolajüzemű gépjárműveknél az 1501-2000 köbcentiméteres hengerűrtartalom tartományhoz a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről szóló kormányrendeletben alapnorma-átalányként megállapított üzemanyag fogyasztási normák átlagát kell irányadónak tekinteni;

b) benzinüzemű gépjárműveknél az ESZ-95 ólmozatlan motorbenzinre, gázolajüzemű gépjárműveknél a gázolajra az állami adóhatóság által közzétett, az adott év január hónapjára érvényes üzemanyagár normák átlagát kell irányadónak tekinteni.

16/B. §[59]

(1) Az utazási jegyről való lemondást a 15. § (1) bekezdés a), b) és f) pontja esetében legkésőbb az utazás megkezdése előtti tizenöt munkanappal kell az engedélyező elöljáró és egyidejűleg az illetékes pénzügyi ellátó szerv részére bejelenteni.

(2) A 15. § (1) bekezdés c) pontja esetében az utazási jegyről csak különösen indokolt esetben - különösen idő hiánya miatt - lehet lemondani. A 15. § (1) bekezdés e) pontja szerinti esetben a kiküldöttnek az utazási jegyről való lemondásról a hazautazási szándékának írásbeli bejelentésével egyidejűleg kell nyilatkoznia. Az e bekezdés szerinti esetekben az utazási jegyről való lemondás esetén az engedélyező elöljáró engedélyével szolgálati vagy saját gépjárművet lehet igénybe venni.

(3) Ha a kiküldött a 15. § (1) bekezdés c) pontja szerinti utazáshoz, vagy a kiküldött és családtagi pótlékra jogosító hozzátartozója a 15. § (1) bekezdés e) pontja szerinti utazáshoz szolgálati vagy saját gépjárművet vesz igénybe, az utazás kapcsán a kiküldött részére az 54. és 58. §-okban foglaltak szerinti költségtérítések fizethetők.

(4) Szolgálati vagy saját gépjárművel történő utazás esetén az utazás időtartamát és útvonalát az engedélyező elöljáró határozza meg.

Szállítási költségek

17. §[60]

(1) Az állomáshelyre történő első kiutazás és végleges hazautazás alkalmával, ideértve a másik állomáshelyre történő áthelyezés esetét is, a honvédség a legszükségesebb személyi ingóságok szállításához - ide nem értve a 17/A. § szerinti berendezési tárgyakat - a (2)-(11) bekezdés szerinti feltételekkel biztosít költségtérítést.

(2) A személyi ingóságok szállításának elszámolása során legfeljebb a következő súlyhatárok vehetők figyelembe:

a) vasúton, közúton és hajón történő szállítás esetén a kiküldött után 200, a házastárs után 150, családtagi pótlékra jogosító gyermekenként 50-50 kg;

b) légi szállítás igénybevétele esetén a kiküldött után 150, a házastárs után 100, a családtagi pótlékra jogosító gyermekenként 30-30 kg.

(3) Amennyiben a szállítás konténerrel történik, melynél a számlázás alapját a szállítótérfogat képezi, a tényleges számla szerinti összeg, legfeljebb azonban a (9) bekezdés szerinti normaösszeg számolható el.

(4) Repülőgépen történő első kiutazás és végleges hazautazás alkalmával a repülőtársaság által személyenként biztosított súlyhatáron felül 20-20 kg túlsúlyt a honvédség terhére lehet elszámolni. A repülőtársaság által személyenként biztosított súlyhatár hiányában személyenként összesen 40-40 kg súlyt lehet a honvédség terhére elszámolni.

(5) A kiküldött részére a külföldi állomáshelyre történő első ki- és végleges hazautazása során a (2) és (4) bekezdésben meghatározott súlyhatárokig a személyi ingóságok szállítása (6) bekezdés szerinti vám-, és vámmal kapcsolatos költségeit meg kell téríteni, melynek során a számlával igazolt költségek elszámolását az illetékes logisztikai ellátó szerv vezetője engedélyezi.

(6) Az (5) bekezdés alkalmazása során a honvédség a következő vámjellegű költségeket téríti meg:

a) a kiküldött és családtagi pótlékra jogosító hozzátartozói személyi ingóságairól készülő egységes vámáru-nyilatkozat elkészítésének költsége,

b) egyes spedíciós költségek, különösen garanciajegy, tranzit vámokmány kiállításának díja,

c) vámszemle díjak, különösen magyarországi, helyszíni.

(7) A kiküldött és családtagi pótlékra jogosító hozzátartozói személyi ingóságainak ki- és hazaszállíttatása, továbbá másik állomáshelyre történő áthelyezés esetén az új állomáshelyre való átszállítása, az onnan történő visszaszállítása megszervezését, továbbá a szállítás vámügyintézését a kiküldött végzi.

(8) A kiküldött részére a személyi ingóságok szállításának költsége az (1)-(4) bekezdésben foglaltak alapján a szállítási költség számlával igazolt összegéig, de legfeljebb a (9) bekezdés szerinti normaösszegig téríthető meg, amennyiben a szállításhoz a honvédség nem biztosít térítésmentesen szállítókapacitást. A számlán szereplő tételek közül a csomagolási, rakodási, szállítási szolgáltatásról szólók számolhatók el. Amennyiben az elszámolás során külföldi pénznemben kiállított számla kerül benyújtásra, a költségtérítés folyósításához szükséges átváltásnál a kifizetés hónapját megelőző hónap tizenötödik napján érvényes, hivatalos MNB devizaárfolyamot kell figyelembe venni.

(9) Az illetékes logisztikai ellátó szerv minden év január 31-ig - a honvédség tartós külföldi szolgálatot teljesítő kiküldöttei állomáshelyéül szolgáló településenkénti bontásban - elkészíti és közzéteszi az adott naptári évre érvényes személyi ingóság szállítási normaösszegeket, külön-külön az állomáshelyre való kiköltözés és a hazaköltözés költségeire vonatkoztatva azzal, hogy a hazatelepülésre megállapított norma összege nem lehet alacsonyabb, mint a kihelyezésre vonatkozó norma. A norma összegének meghatározása során a tengerentúli szállítások esetében - amennyiben gazdaságosabb - a konténerrel történő vízi szállítási formát kell figyelembe venni.

(10) A kiküldött saját gépjárművének saját elhatározásból Magyarországról külföldre történő kivitele, Magyarországra történő behozatala és a kapcsolódó vámügyintézés a kiküldött feladata, és a költségek is a kiküldöttet terhelik.

(11) A tartós külszolgálat alatti áthelyezés miatti állomáshelyváltás, és a kiküldött akaratától függetlenül szükségessé váló, állomáshelyen belüli átköltözés esetén a (8) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a kiküldött részére folyósítható költségtérítés maximális mértékét az illetékes logisztikai ellátó szerv esetenként - az átköltözés időpontját megelőzően - határozza meg az adott szállítási viszonylathoz kapcsolódó sajátosságokat figyelembe véve, így különösen az eredeti és az új állomáshely távolságát, az átköltözés során igénybe vehető szállítási formákat, ez utóbbiak költség- és időigényét.

17/A. §[61]

(1) Az állomáshelyre történő első kiutazás és végleges hazautazás alkalmával, ideértve a másik állomáshelyre történő áthelyezés, valamint a kiküldött akaratától függetlenül szükségessé váló, állomáshelyen belüli átköltözés esetét is, a honvédség a kiküldött családjának a vonatkozó belső rendelkezésben meghatározott lakásberendezés - különösen bútorzat és háztartási eszközök - szállításához a (2)-(5) bekezdés szerinti feltételekkel biztosít költségtérítést. A 18. § (3) bekezdés a) pontja és b) pont bb) alpontja szerinti esetekben nem biztosítható költségtérítés lakásberendezés szállításához.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ingóságok ki- és hazaszállíttatása, másik állomáshelyre történő áthelyezés, valamint a kiküldött akaratától függetlenül szükségessé váló, állomáshelyen belüli átköltözés esetén az új lakóingatlanba való átszállítása, az onnan történő visszaszállítása megszervezését, továbbá a szállítás vámügyintézését a kiküldött végzi. A vám-, és vámmal kapcsolatos költségek elszámolására a 17. § (6) bekezdésének rendelkezéseit megfelelően kell alkalmazni, azzal, hogy a számlával igazolt költségek elszámolását az illetékes logisztikai ellátó szerv vezetője engedélyezi.

(3) A kiküldött részére az (1) bekezdés szerinti ingóságok szállításának költsége a szállítási költség számlával igazolt összegéig, de legfeljebb a (4) bekezdés szerinti normaösszegig téríthető meg, amennyiben a szállításhoz a honvédség nem biztosít térítésmentesen szállítókapacitást. A számlán szereplő tételek közül a csomagolási, rakodási, szállítási, szét- és összeszerelési szolgáltatásról szólók számolhatók el. Ha a nagyobb méretű berendezési tárgyak lakóingatlanba történő bemozgatása csak speciális mobil lift alkalmazásával lehetséges, e szolgáltatás számlával igazolt költsége is elszámolható az illetékes logisztikai ellátó szerv vezetője előzetes engedélyével. Amennyiben az elszámolás során külföldi pénznemben kiállított számla kerül benyújtásra, a költségtérítés folyósításához szükséges átváltásnál a kifizetés hónapját megelőző hónap tizenötödik napján érvényes, hivatalos MNB devizaárfolyamot kell figyelembe venni.

(4) Az illetékes logisztikai ellátó szerv minden év január 31-ig a honvédség tartós külföldi szolgálatot teljesítő kiküldöttei állomáshelyéül szolgáló településenkénti bontásban elkészíti és közzéteszi az adott naptári évre érvényes lakásberendezés szállítási normaösszegeit, külön-külön az állomáshelyre való kiköltözés és a hazaköltözés költségeire vonatkoztatva, azzal, hogy a hazatelepülésre megállapított norma összege nem lehet alacsonyabb, mint a kihelyezésre vonatkozó norma. A norma összegének meghatározása során a tengerentúli szállítások esetében - amennyiben gazdaságosabb - a konténerrel történő vízi szállítási formát kell figyelembe venni.

(5) A tartós külszolgálat alatti áthelyezés miatti állomáshelyváltás, és a kiküldött akaratától függetlenül szükségessé váló, állomáshelyen belüli átköltözés esetén a (3) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a kiküldött részére folyósítható költségtérítés maximális mértékét az illetékes logisztikai ellátó szerv esetenként - az átköltözés időpontját megelőzően - határozza meg az adott szállítási viszonylathoz kapcsolódó sajátosságokat figyelembe véve, így különösen az eredeti és az új állomáshely távolságát, az átköltözés során igénybe vehető szállítási formákat, ez utóbbiak költség- és időigényét.

Lakhatási költségek

18. §[62]

(1)[63] A kiküldött és családtagi pótlékra jogosító hozzátartozói számára a külszolgálat alatt tartós elhelyezésül szolgáló - a kiküldött feladatkörének, a családtagi pótlékra jogosító hozzátartozói létszámának megfelelő - lakóingatlan felkutatása és kiválasztása, valamint az illetékes logisztikai ellátó szerv vezetője előzetes felhatalmazása alapján a bérleti szerződés megkötése, továbbá a bérleti szerződés megszűnésekor a lakóingatlannak a tulajdonos részére történő visszaadása a kiküldött feladata. Ehhez az illetékes logisztikai ellátó szerv az ellátási tevékenység során összegyűlt gyakorlati tapasztalatokra támaszkodva, megfelelő információk nyújtásával szakmai támogatást ad. A lakásbérleti szerződés megkötését megelőzően a honvédség a szerződéstervezet jogi felülvizsgálatához igény esetén szakmai segítséget biztosít.

(2)[64] Az (1) bekezdés szerinti lakóingatlan kiválasztása során a HM által nyújtott lakhatási támogatásokról szóló miniszteri rendeletben meghatározott lakásigény jogos mértékét, továbbá a szolgálati és biztonsági követelményeket, valamint a gazdaságossági szempontokat kell figyelembe venni azzal, hogy a lakásigény mértékének megállapításánál az együtt lakó személyek körében a kiküldöttet és családtagi pótlékra jogosító hozzátartozóit kell figyelembe venni. Az e bekezdésben említett jogszabálytól való eltérést indokolt esetben - az illetékes logisztikai ellátó szerv javaslata alapján - a HM hatáskörrel rendelkező helyettes államtitkára - a 3. § i) pont 6. alpontja szerinti szervezetek állománya esetében a KNBSZ főigazgatója - engedélyezheti.

(3)[65] Az (1) bekezdés szerinti lakóingatlan kiválasztása során a (2) bekezdésben foglaltakon kívül a következő szempontok figyelembevételével kell eljárni:

a) elsősorban berendezett lakóingatlan bérlésére kell törekedni,

b) ha a kiküldött állomáshelyéül szolgáló településen nem érhető el az előírt feltételeknek megfelelő berendezett lakóingatlan, és a 74. § (7) bekezdése szerinti feltételek sem teljesülnek,

ba) a kiküldött részére engedélyezhető a saját tulajdonú lakásberendezési tárgyak Magyarországról történő kiszállítása, amelyhez költségtérítés a 17/A. § szerint biztosítható;

bb) saját tulajdonú, Magyarországról kiszállítható lakásberendezés hiányában, továbbá azok nem költséghatékony szállíthatósága esetén a lakásberendezés helyszíni bérlésének költsége legfeljebb a (4) bekezdés szerinti berendezett és berendezés nélküli lakásbérleti normák különbözetének összegéig elszámolható.

(4)[66] A (3) bekezdés alkalmazása során irányadó, a berendezett és a berendezés nélküli lakásra külön-külön megállapított lakásbérleti normák mértékét az illetékes logisztikai ellátó szerv javaslatai alapján összeállított belső rendelkezés határozza meg.

19. §

(1)[67] A külföldi lakhatással összefüggésben felmerülő költségek az (1a)-(7) bekezdésben foglaltak szerint oszlanak meg a költségviselő felek között.

(1a)[68] A lakás- és a garázsbérlet bérleti díját, továbbá - amennyiben vannak a lakásban elhelyezett honvédségi tulajdonú berendezési tárgyak - azok és a garázs biztosítási díját, a lakás- és garázsbérletnél kifizetett letét összegét, továbbá a bérleti szerződés megkötéséhez kapcsolódó esetleges ügynöki, szakértői díjak költségét a honvédség megtéríti. A lakás- vagy garázsbérlet megszűnésekor a tulajdonos által a kiküldöttnek visszatérített letét összegét 15 munkanapon belül a honvédség részére vissza kell fizetni. Ha a lakásbérletről szóló szerződés másként nem rendelkezik, a biztosítás szempontjából honvédségi tulajdonúnak kell tekinteni azokat a berendezési tárgyakat is, amelyek a bérbeadó tulajdonát képezik, de a bérlés ideje alatt azokat a lakásban hagyja, és használatra átengedi a bérlő részére. Ha a lakásberendezés külön szolgáltatótól kerül bérlésre, és a bérlés díja a biztosítási díjat nem tartalmazza, akkor a biztosítás szempontjából azt is honvédségi tulajdonúnak kell tekinteni. A kiküldött a bérbeadó által kötött lakásbiztosítás hiányában köteles biztosítást kötni a honvédségi tulajdonúnak tekintett lakásberendezési tárgyakra.

(1b)[69] A bérelt lakóingatlanokban a bérleti viszony fennállása alatt, valamint a lakóingatlan visszaadásakor a kiküldött és családja által történő rendeltetésszerű használat során bekövetkező, a bérleti szerződés alapján a kiküldött helytállási kötelezettsége körébe tartozó meghibásodások javíttatásának költsége a kiküldöttet terheli. Kivételt képeznek ez alól azok az időszaki karbantartások, amelyek végrehajtását a bérleti szerződés, a biztosítási szerződés vagy helyi jogszabály kötelezően előírja. Ha a lakásban van honvédségi tulajdonú lakásberendezés, annak egyes meghibásodott, és ebből következően részben vagy egészben használhatatlanná vált vagy felesleges berendezési tárgyait a kiküldött köteles megőrizni, és azokkal a külszolgálat végén elszámolni. Azon lakóingatlanban keletkezett károkat, amelyet a honvédség folyamatos bérlése mellett egymást követően több kiküldött vett igénybe, a lakóingatlan tulajdonos részére történő végleges visszaadásakor - a hazatelepülő kiküldött egyidejű jelenlétével - a honvédség téríti meg a tulajdonos részére. A kiküldött az általa és családja által okozott károkat a lakóingatlannak az illetékes logisztikai ellátó szerv és a kiküldött között létrejött átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján téríti meg a honvédségnek.

(1c)[70] A lakás berendezésére vonatkozó szabályokat külön belső rendelkezés - a 3. § i) pont 6. alpontja szerinti szervezetek állománya esetében KNBSZ főigazgatói intézkedés - tartalmazza.

(1d)[71] A honvédség tulajdonának védelme - valamint külön indokolt esetben, az illetékes logisztikai ellátó szerv javaslata alapján a HM közigazgatási államtitkára, a 3. § i) pont 6. alpontja szerinti szervezetek állománya esetében a KNBSZ főigazgatója engedélyével a kiküldött és családja személyi biztonsága - érdekében szükség szerint gondoskodni kell a technikai biztosítás feltételeiről, amelynek költsége a honvédséget terheli.

(2)[72] A kiküldött tulajdonát képező ingóságok, berendezési tárgyak biztosításának díja a kiküldöttet terheli. Amennyiben a lakásra, valamint annak berendezési tárgyaira kötött biztosítási szerződésben nem különülnek el a honvédségi és a kiküldött tulajdonát képező vagyontárgyak biztosítási összegei, a biztosítási díj megtérítése során csak a honvédségi tulajdonú tárgyakra eső, arányosan megállapított rész számolható el.

(3)[73] A lakáshoz kapcsolódó közüzemi szolgáltatások díja a kiküldöttet terheli. Közüzemi szolgáltatásnak kell tekinteni a továbbiakban a villany-, gáz-, víz- és csatornadíjat, valamint a fűtés, hűtés, szemétszállítás díjait, illetve az esetlegesen fizetendő társasházi közös költséget is.

(4)[74] Amennyiben a lakbér a közüzemi szolgáltatások díját is magában foglalja, úgy a kiküldött a honvédség felé köteles megtéríteni a lakáshoz kapcsolódó közüzemi szolgáltatások tényleges összegét.

(5)[75] A közüzemi szolgáltatások felhasznált mennyiségének mérésére szolgáló mérőkészülékek beszerelésének, esetleges cseréjének költsége a honvédséget terheli.

(6)[76] A honvédség a kiküldött magán - vezetékes vagy rádió- - telefonkészülékéről bonyolított szolgálati beszélgetéseinek díját - részletes számla alapján - megtéríti. Ezen túlmenően a 3. § i) pontjának 6. alpontja szerinti szervezetek állománya részére a vezetékes telefon bekötésének díja, továbbá a telefonállomás és az internet használat alapdíja is megtéríthető, ha azt - az engedélyező elöljáró döntése alapján - szolgálati érdek indokolja.

(7)[77] Ha a katonadiplomáciai külszolgálat keretében az attasé beosztást betöltő kiküldött részére biztosított lakás (3) bekezdésben szereplő közüzemi szolgáltatási díjainak havi együttes összege meghaladja a kiküldött havi nettó devizaellátmányának 7%-át, az ezt meghaladó rész a honvédséget terheli.

20. §[78]

(1) A tartós külföldi szolgálat megkezdésekor a 18. § (1) bekezdése szerinti lakóingatlan kiküldött által történő kiválasztásáig, de legfeljebb a kiutazástól számított 30 napra a honvédség kizárólag a kiküldött részére, a honvédség által foglalt szállást biztosít. Kivételes esetben, ha a 18. § (1) bekezdése szerinti lakóingatlanba a kiküldött neki fel nem róható okból a kiutazástól számított 30 napon belül nem tud beköltözni, továbbá ha az nem jár a honvédség számára többletköltséggel, az illetékes logisztikai ellátó szerv vezetője a kiküldött részletes indokolással alátámasztott kérelme, valamint az engedélyező elöljáró azt támogató javaslata alapján, szociális és gazdaságossági szempontok figyelembevételével engedélyezheti az ideiglenes elhelyezés 30 napot meghaladó időtartamú igénybevételét, valamint különösen indokolt esetben azt, hogy a kiküldött a folyamatos felügyeletre szoruló, családtagi pótlékra jogosító családtagokkal együtt vegye igénybe az ideiglenes elhelyezést. Az ideiglenes elhelyezés költségeit a honvédség viseli.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szállás kategóriáját a külön belső rendelkezésben előírt szempontok alapján kell meghatározni.

(3) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti szállás költsége - ide nem értve a mosatás, valamint egyéb kiegészítő szolgáltatások, különösen a minibár igénybevételéből eredő költségeket - tartalmazza a reggeli költségét is, minden eltöltött naptári nap után az időarányos havi devizaellátmány egy napra eső összegét 10%-kal csökkenteni kell.

(4) A tartós külföldi szolgálat befejezésekor, a kiköltözés feladatainak végrehajtása érdekében a honvédség szükség esetén az (1) bekezdés szerinti ideiglenes szálláshoz hasonló feltételekkel ideiglenes elhelyezést biztosít kizárólag a kiküldött részére a 18. § (1) bekezdése szerinti lakóingatlan kiküldött által történő elhagyásától a végleges hazautazásig terjedő időre, de legfeljebb a 18. § (1) bekezdése szerinti lakóingatlan kiküldött által történő elhagyásától számított 15 napra. Kivételes esetben az illetékes logisztikai ellátó szerv vezetője a kiküldött részletes indoklással alátámasztott kérelme, valamint az engedélyező elöljáró azt támogató javaslata alapján, szociális és gazdaságossági szempontok figyelembevételével engedélyezheti, hogy a kiküldött az e bekezdés szerinti ideiglenes elhelyezést indokolt esetben a kiküldött folyamatos felügyeletére szoruló, családtagi pótlékra jogosító családtagokkal együtt vegye igénybe.

Egészségügyi ellátás költsége

21. §

(1)[79] A kiküldött és családtagi pótlékra jogosító hozzátartozója által indokoltan igénybe vett egészségügyi ellátás külföldön felmerült és igazolt költségének 15%-a a kiküldöttet, 85%-a pedig a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló jogszabályok vonatkozó rendelkezései alapján a fővárosi kormányhivatal egészségbiztosítási szakigazgatási szervét (a továbbiakban: FKH ESZSZ) terheli. A külföldi gyógykezelés indokoltságát az e bekezdésben említett jogszabályok rendelkezései alapján kell elbírálni. Amennyiben az igényelt egészségügyi ellátás nem tartozik az e bekezdésben említett jogszabályok szerint meghatározott sürgős szükség körébe, az esetleges magyarországi kezelésről, valamint a kapcsolódó utazási költségtérítésről előzetesen - a Honvédkórház útján - az OEP feladat- és hatáskörrel rendelkező szerve döntését kell kérni.

(2)[80] A külföldi gyógykezelés költségéből az (1) bekezdés szerint az FKH ESZSZ-t terhelő rész megtérítése érdekében szükséges elszámolás, és az európai egészségbiztosítási kártya kiállíttatásához szükséges ügyintézés során a feladat-és hatáskörrel rendelkező egészségbiztosítási szervvel való közvetlen kapcsolattartás a kiküldött feladata.

(3)[81] A honvédség megtéríti a kiküldött és családtagi pótlékrajogosító hozzátartozója részére beadott, a külföldi állomáshelyre kötelezően előírt védőoltások költségét, illetőleg - lehetőség szerint - természetben biztosítja azokat. A honvédség által természetben biztosítható védőoltások köréről, a beadás rendjéről, az azzal kapcsolatos eljárási szabályokról a Honvédkórház parancsnoka intézkedik.

(4)[82] A kiküldött családtagi pótlékra jogosító hozzátartozójának fogyatékosságával összefüggő kiegészítő gyógykezelések (gyógytorna, fizikoterápia), gyógyászati segédeszközök költségéhez - az illetékes szakorvos írásos javaslatát is figyelembe véve - az FKH ESZSZ által kifizetett ellátási költségtérítésen túl a honvédség a kiküldő engedélye alapján indokolt esetben hozzájárulhat.

(5)[83]

(6)[84]

(7)[85] Az illetékes pénzügyi ellátó szerv az 500 EUR-t, vagy annak megfelelő összeget meghaladó egyszeri egészségügyi ellátás összegének 85%-ával azonos mértékű előleget folyósít a kiküldött kérelmére a költségek igazolása esetén, a kiküldött FKH ESZSZ-szel való elszámolása megtörténtéig. Az FKH ESZSZ által történő visszatérítést követően haladéktalanul, de legkésőbb az előleg folyósítását követő hat hónapon belül, vagy a visszatérítés végleges elmaradása esetén az elszámolás sikertelenségére vonatkozó írásos értesítés kézhezvételétől számított harminc napon belül a kiküldöttnek a felvett előleget egy összegben, a felvétel pénznemében vissza kell fizetnie.

(8) A kiküldött és családtagi pótlékra jogosító hozzátartozója választhat, hogy az (1) bekezdés szerinti jogszabályokban említett Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT) tagállama területén az egészségügyi szolgáltatást az Európai Unió vonatkozó közösségi rendeletének rendelkezései szerint veszi igénybe, vagy az (1) bekezdésnek megfelelően az általa indokoltan igénybe vett egészségügyi ellátás felmerült és igazolt költsége 85%-ának megtérítését kéri. Ez utóbbi lehetőség választása esetén az (l)-(7) bekezdések rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

(9) Amennyiben a kiküldött és családtagi pótlékra jogosító hozzátartozója az EGT tagállama területén a (8) bekezdés szerinti közösségi rendelet alapján veszi igénybe az egészségügyi ellátást, akkor az így felmerült költség térítésköteles hányada (önrésze) a kiküldöttet terheli.

Biztosítás

22. §[86]

Iskoláztatási költség

23. §[87]

(1) A kiküldöttnek a vele külföldön tartózkodó, családtagi pótlékra jogosító gyermeke után az alap- és középfokú oktatási intézményben felmerülő tandíjköltséget a (2)-(5) bekezdésekben foglaltak szerint lehet megtéríteni. Az alapfokú képzést közvetlenül megelőző, legfeljebb egyéves időtartamú úgynevezett iskolai előkészítő tandíját a (2)-(3) bekezdésekben foglaltak figyelembevételével lehet megtéríteni.

(2) Ha az állomáshelyen rendelkezésre áll térítésmentesen igénybe vehető - az átlagos hazai képzési, egészségügyi és kulturális követelményeknek megfelelő - angol, német, francia vagy spanyol nyelven képzést folytató oktatási intézmény, akkor a kiküldött részére iskoláztatási költségtérítés nem biztosítható.

(3) Amennyiben a (2) bekezdés szerinti feltételek nem teljesülnek, a tandíjköltség honvédség általi átvállalását vagy részbeni megtérítését a honvédelemért felelős miniszter által előzetesen jóváhagyott intézkedésben szabályozott szempontrendszer alapján a HM közigazgatási államtitkára - a 3. § i) pont 6. alpontja szerinti szervezetek állományában szolgálatot teljesítők esetében az engedélyező elöljáró - engedélyezheti. Az engedély a feltételek változatlansága esetén a külföldi szolgálat teljes időtartamára vonatkozik. A költségtérítésre vonatkozó kérelmet -a 3. § i) pont 6. alpontja szerinti szervezetek állományában szolgálatot teljesítők kivételével - az engedélyező elöljáró véleményével együtt, a HM KPH útján kell a HM közigazgatási államtitkára részére felterjeszteni.

(4) Amennyiben a kiküldött fogyatékos gyermekét speciális oktatási intézményben kell taníttatni, annak költségeit a (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével lehet megtéríteni.

(5) Az engedélyezett tandíjköltség-térítés összegét gyermekenként kell megállapítani és folyósítani. A tandíjköltség a tanév szerinti éves, vagy féléves tandíjat, a beiratkozás díját és a regisztrációs költséget foglalja magában.

(6) A gyermekek taníttatásával összefüggő egyéb, az (5) bekezdésben nem szereplő költségeket nem lehet a kiküldött részére megtéríteni. Ilyen meg nem téríthető költségek különösen a tanszer, tankönyv, az oktatási intézmény által szervezett kirándulás, szabadidős programok, külön nyelvórák, az iskolabusz költségei, valamint az oktatási intézmény részére történő bármely egyéb befizetés.

Egyéb költségek

24. §

Az e fejezetben külön nem említett, egyéb költségek közül a kiküldött részére meg kell téríteni:

a) a kiküldött és családtagi pótlékra jogosító hozzátartozóinak vízumköltségét, valamint a vízum kiadásához esetlegesen szükséges orvosi vizsgálat költségét;

b)[88]

c) a szolgálati ügyek intézésével összefüggésben felmerült postaköltséget.

Előlegek

25. §

A kiküldött részére külföldi szolgálata megkezdése előtt legfeljebb két hónappal, kérelmére a vezénylés előtti időszak szerinti állományilletékes parancsnok a központi keret terhére kéthavi bruttó alapilletmény összegéig terjedő illetményelőleg folyósítását engedélyezheti a külföldi szolgálat időtartamának megfelelő, de legfeljebb tizenkét havi törlesztéssel. A külföldi szolgálattal összefüggésben folyósított illetményelőleget a külön jogszabály alapján folyósított illetményelőlegre való jogosultság megállapításánál említett időkorlát szempontjából figyelmen kívül kell hagyni.

26. §

(1) A kiküldöttnek a külföldi szolgálat megkezdésekor, vagy legfeljebb az azt követő hat hónapon belül kérelmére, egyszeri alkalommal - a (8) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel - devizaellátmány-előleget kell folyósítani, amelynek összege nem haladhatja meg a 2, 5-es szorzószámmal számított devizaellátmány három havi összegét.

(2)[89] A kiküldöttnek a külföldi szolgálat megkezdésekor, vagy legfeljebb az azt követő hat hónapon belül kérelmére az (1) bekezdésben meghatározottakon felül - a (8) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel - egyszeri alkalommal, kizárólag gépkocsivásárlás céljára igénybe vehető, 2, 5-es szorzószámmal számított további hat havi devizaellátmány-előleget kell folyósítani, amelynek összege azonban nem haladhatja meg a gépkocsi vételárát. A hat havi devizaellátmány-előleget kizárólag a gépkocsi külföldi szolgálat megkezdését követően külföldön történő beszerzésére lehet felhasználni, legkésőbb az előleg folyósítását követő kilencven napon belül. A gépkocsivásárlást számlával kell igazolni, amelynek másolatát a kiküldött a gépjármű vételárának kifizetését követő harminc napon belül - aláírásával ellátva - köteles eljuttatni az illetékes pénzügyi ellátó szervhez.

(3)[90] A kiküldött a devizaellátmány-előleg felhasználásával vásárolt gépkocsira - a devizaellátmány-előleg törlesztésének időtartamára - köteles a vásárlással egyidejűleg teljeskörű CASCO vagy azzal egyenértékű biztosítást kötni, és a biztosítási szerződés létrejöttét a szerződés megkötését követő harminc napon belül az illetékes pénzügyi ellátó szerv felé igazolni. A gépjárműre vonatkozó teljeskörű biztosítás díja a kiküldöttet terheli.

(4)[91] A kiküldött az (1)-(2) bekezdések szerinti devizaellátmány-előlegeket leghamarabb a külföldi szolgálat megkezdését követően - az illetékes pénzügyi ellátó szervtől írásban - igényelheti. A devizaellátmány-előleg kifizetését lehetőség szerint soron kívül, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított tizenöt napon belül teljesíteni kell. A 3. § i) pont 6. alpontja szerinti szervezetek állományának esetében a devizaellátmány-előlegeket a KNBSZ főigazgatójának intézkedése szerint kell kifizetni.

(5) Az (1) bekezdés szerinti előleg legfeljebb tíz havi, a (2) bekezdés szerinti előleg pedig legfeljebb harminchat havi részletre, ha azonban a külföldi szolgálat tervezett időtartama ennél rövidebb, akkor legfeljebb annak végéig terjedő visszatörlesztési kötelezettség előírásával engedélyezhető. A devizaellátmány-előleg törlesztését legkésőbb a felvételét követő harmadik hónapban kell megkezdeni, és a törlesztésnek - egyenlő részletekben történő levonás (befizetés) mellett - a hazatérés napjáig be kell fejeződnie.

(6) Amennyiben előre nem látható okok miatt a külföldi szolgálat a devizaellátmány-előleg visszafizetése előtt fejeződik be, a kiküldött az előleg fennmaradó részét a külföldi állomáshely végleges elhagyása előtt egy összegben a felvétel pénznemében, vagy belföldön legkésőbb a külszolgálat befejezésétől számított harminc napon belül - a hazatérés időpontját megelőző hónap tizenötödik napján érvényes, hivatalos MNB devizaárfolyamon átszámítva - forintban köteles visszafizetni. Ha a kiküldött a devizaellátmány-előleget a külszolgálat befejezésétől számított harminc napon belül nem fizeti vissza, a honvédség a késedelmes napokra a Polgári Törvénykönyv szerinti kamatot számít fel. Amennyiben a külföldi szolgálat a kiküldött önhibáján kívüli okból fejeződik be idő előtt, a fennmaradó devizaellátmány-előleg tartozás visszafizetése előtt a kiküldő a törlesztésre az előzőeknél kedvezőbb feltételeket is megállapíthat.

(7) Az egy évet meg nem haladó időtartamú külföldi szolgálat esetén - a 3. § i) pont 6. alpontjában említett szervezetek állományának kivételével - devizaellátmány-előleg nem folyósítható.

(8) Az (1)-(2) bekezdések alapján biztosítható devizaellátmány-előlegek legfeljebb akkora összegekben fizethetők ki, amelyek esetén a havi törlesztő részletek együttesen sem haladják meg a kiküldött devizaellátmányának 50%-át.

27. §[92]

A kiküldött részére egyszeri alkalommal visszatérítés-köteles 2000 EUR, illetőleg annak megfelelő összegű, a tárgyhónapot megelőző hónap tizenötödik napján érvényes, hivatalos MNB devizaárfolyamon átszámított USD utazási előleget kell folyósítani a kiutazás előtti nyolc munkanapon belül. Az utazási előleget az első szabadságra történő hazautazás során - illetőleg amennyiben a külszolgálat az egy évet nem haladja meg, legkésőbb a végleges hazautazás utáni nyolc munkanapon belül - kell a honvédség részére visszatéríteni. A 3. § i) pont 6. alpontja szerinti szervezetek állománya tekintetében az utazási előlegre való jogosultság és a folyósítás szabályait a KNBSZ főigazgatójának intézkedése határozza meg.

Gépjárműhasználat

28. §[93]

(1) Az engedélyező elöljáró - a hazai gépjárműhasználatra vonatkozó szabályok figyelembevételével -a kiküldött részére:

a) a feladat jellegétől függően szolgálati gépjármű használatát engedélyezheti, amelyet az illetékes logisztikai ellátó szerv biztosít;

b) a saját tulajdonú gépkocsi szolgálati célú igénybevételét engedélyezheti, mely esetben a kiküldöttnek az egyes költségtérítésekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott térítés jár.

(2) A 26. § (2) bekezdése szerinti devizaellátmány-előleg felhasználásával vásárolt gépkocsit - az egyes költségtérítésekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott térítési díj ellenében - a kiküldött az engedélyező elöljáró utasítása alapján beosztásával összefüggő feladatai ellátására is köteles használni.

(3) Saját tulajdonú gépkocsi szolgálati célú igénybevétele csak a külföldön is érvényes teljeskörű CASCO vagy azzal egyenértékű biztosítással rendelkezők részére engedélyezhető. A gépjárműre vonatkozó teljeskörű biztosítás díja a kiküldöttet terheli.

(4) Az (1)-(2) bekezdések szerinti lehetőségek hiányában a kiküldött részére indokolt esetben, szolgálati feladatai ellátása érdekében - alkalmanként - bérelt gépjármű igénybevétele is engedélyezhető, amelynek költsége a honvédséget terheli.

(5) A szolgálati gépjármű magáncélú használata - ideértve a gépjármű lakás és munkahely közötti utazásra történő használatát is - a kiküldött részére a hazai gépjárműhasználatra vonatkozó szabályok figyelembevételével engedélyezhető.

(6)[94] Az (1) és (5) bekezdés szerinti gépjárműhasználat és a (4) bekezdés szerinti gépjárműbérlés engedélyezésének és elszámolásának szabályait külön miniszteri rendelet - a 3. § i) pont 6. alpontja szerinti szervezetek állománya esetében a KNBSZ főigazgatói intézkedés - tartalmazza.

Eljárás a külszolgálat során bekövetkező elhalálozás esetén

29. §

(1)[95] A kiküldött külszolgálat idején történő elhalálozása esetén a vele külföldön egy háztartásban élő, családtagi pótlékra jogosító hozzátartozója részére a kiküldött elhunytát követő harminc napra számított devizaellátmányát és családtagi pótlékát is ki kell fizetni. A kifizetés csak egy személy részére történhet. Amennyiben a kiküldöttel nem élt együtt családtagi pótlékra jogosító hozzátartozó, akkor a halál bekövetkeztéig ki nem fizetett devizaellátmányt a hagyatéki eljárás során meghatározott személy(ek) részére kell kifizetni.

(2) Amennyiben a kiküldött halála a 11. § szerinti keresőképtelenséggel járó betegséggel összefüggésben következett be, az (1) bekezdés szerinti devizaellátmány kiszámításánál a 11. §-ban szereplő mértékeket kell figyelembe venni.

(3) A családtagi pótlékra jogosító hozzátartozó külföldön történő elhalálozása esetén a kiküldött részére az elhalálozott hozzátartozó után az elhalálozást követő harminc napra számított családtagi pótlékot is ki kell fizetni.

(4) A kiküldött külföldi elhalálozása esetén hazaszállít-tatásáról és temetéséről a honvédség gondoskodik.

(5) A családtagi pótlékra jogosító hozzátartozó elhalálozása esetén a kiküldött részére kérelemre külön jogszabály alapján eseti temetési segély kifizetése engedélyezhető.

(6) A kiküldött halála esetén az általa a 25-27. §-ok alapján korábban felvett illetményelőlegnek, devizaellátmány-előlegeknek és utazási előlegnek az elhalálozást követően esedékes (még törlesztetlen) részéből adódó tartozás miatt fennálló visszafizetési kötelezettséget a kiküldő törli.

(7) Az (1) bekezdés szerinti devizaellátmány és családtagi pótlék előleglevonással nem terhelhető.

Egyéb jogosultsági és eljárási szabályok

30. §[96]

Együtt élő házastársak egyazon állomáshelyen történő külföldi szolgálata esetén a 7. § (1) bekezdésében, a 15. § (2)-(3) bekezdéseiben, a 16. § és a 16/A. § utazási költségátalányra vonatkozó rendelkezéseiben és a 16/B. § (3) bekezdésében, a 17. és 17/A. §-okban, a 23. §-ban és a 24. § a) pontjában foglalt jogosultságok csak az egyiküket illetik meg, illetőleg a 19. § (3) bekezdése szerinti fizetési kötelezettség csak egyiküket terheli.

31. §

(1) A külföldi szolgálattal összefüggésben tévesen kifizetett összeg az általános elévülési időn belül a kiküldöttől írásbeli felszólítással visszakövetelhető.

(2)[97] A kiküldött az ellátmánnyal kapcsolatos túlfizetésből eredő, valamint a külföldön felmerült egyéb tartozását - e rendelet eltérő rendelkezése hiányában - abban a pénznemben köteles megfizetni, amelyben a tartozás fennáll.

(3) A kiküldött devizaellátmányából levonásnak csak az e rendeletben foglalt szabályok, végrehajtható határozatnak kifejezetten ilyen irányú intézkedése, vagy a kiküldött hozzájárulása alapján van helye.

32. §

(1) A kiküldött külszolgálattal kapcsolatos rendszeres járandóságait a besorolási határozat (parancs) tartalmazza, amelyben különösen a következő adatokat kell szerepeltetni:

a) a kiküldött nevét, rendfokozatát (nem katona állományú személyek esetén állományviszonyát);

b)[98] a kiküldött adóazonosító jelét, személyügyi törzsszámát;

c) a kiküldött családtagi pótlékra jogosító hozzátartozóinak nevét, anyja nevét, születési évét, hónapját, napját;

d) a devizaellátmány és a családtagi pótlék megállapított összegét.

(2)[99] A kiküldött családtagi pótlékra jogosító hozzátartozóinak az (1) bekezdés c) pontja szerinti adatait - függetlenül a hozzátartozók külföldi állomáshelyre történő tényleges kitelepülésének konkrét időpontjától - abban az esetben kell feltüntetni a besorolási határozatban (parancsban), ha a családtagi pótlékra való jogosultság feltételeinek fennállását a kiküldött az előírt igazolások benyújtásával igazolta.

(3)[100] A besorolási határozat vagy parancs, vagy - ha a vezénylésről döntési lap készül - döntési lap tervezetének pénzügyi járandóságokra vonatkozó szövegrészét a HM KPH-val előzetesen véleményeztetni (ellenjegyeztetni) kell.

32/A. §[101]

(1) Az EU intézményeiben nemzeti szakértőként külföldi szolgálatot teljesítő kiküldött (a továbbiakban: EU-beosztást betöltő) honvédségi ellátását az e fejezet szerinti szabályok szerint kell biztosítani azzal az eltéréssel, hogy

a) az EU-beosztást betöltő személy külföldi szolgálattal összefüggő ellátását az EU által nyújtott juttatások igénybevételével kell biztosítani;

b) nem jogosult a 6. § szerinti devizaellátmányra, valamint a 11. § (1) és (2) bekezdése, a 13. és 14. §, a 18-20. §-ok, továbbá a 26. § és 28. § szerinti juttatásokra;

c) családtagi pótlékra a (2) bekezdés szerinti feltételekkel jogosult;

d) utazási és szállítási költségek megtérítésére csak abban az esetben jogosult, ha számára hasonló juttatás igénybevételét az EU illetékes szerve nem biztosít;

e) a 23. § szerinti tandíjköltség-térítésben az általános feltételek teljesülésén kívül csak akkor részesülhet, ha számára hasonló juttatást az EU illetékes szerve nem biztosít.

(2) Az EU-beosztást betöltő részére járó családtagi pótlék havi nettó összegét a 7. és 8. §-ok szerint kell megállapítani azzal az eltéréssel, hogy a pótlék felszámítási alapját a 2,5-es szorzószámmal számított devizaellátmány helyett a Tanács Főtitkárságához kirendelt nemzeti szakértőkre és nemzeti katonai állományra vonatkozó tanácsi határozat szerinti, a tárgyév január 1-jén érvényes napidíj 30 nappal számított egyhavi mértéke képezi.

(3) Az (1) bekezdés a) pontjában foglaltak megvalósulásának elősegítése érdekében, a külszolgálatot megelőző hivatalos levélváltás során a honvédség az EU illetékes szervénél kezdeményezi a vonatkozó EU-s rendelkezések alapján nyújtható ellátások folyósítását. Az EU juttatásainak igénylése céljából kitöltendő, az EU által erre a célra előírt hivatalos adatlap kiadmányozására és az EU illetékes szervéhez való eljuttatására a Honvéd Vezérkar főnökének helyettese intézkedik.

(4) Az EU illetékes szerve részére megküldésre kerülő hivatalos adatlap egy aláírt, másolati példányát a honvédség központi személyügyi szerve megküldi a HM KPH részére. Az EU-beosztást betöltő az EU által részére biztosított juttatások mértékéről, továbbá az azokban bekövetkező változásról köteles az e rendelet szerinti illetékes pénzügyi ellátó szerv részére a változástól számított tizenöt napon belül írásbeli nyilatkozatot tenni.

III. Fejezet

A BÉKETÁMOGATÓ MŰVELET KERETÉBEN KÜLFÖLDI SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK

A juttatások rendszere

33. §

(1) A kiküldött a külföldi szolgálat idejére külön jogszabályokban és rendelkezésekben meghatározott térítésmentes élelmezési, elhelyezési, valamint - a protetikai munkák kivételével - egészségügyi ellátásra jogosult, továbbá részére természetben kell biztosítani a külszolgálat ellátásához szükséges ruházatot, fegyverzetet, egyéb felszerelést.

(2)[102] Az (1) bekezdés szerinti természetbeni ellátáson túlmenően a kiküldött devizaellátmányra, illetőleg a 42. § szerinti kiküldetésekor - az e rendeletben előírt megfelelő feltételek teljesülése esetén - költségtérítésekre is jogosult.

(3)[103] Az (1)-(2) bekezdésben foglaltaktól eltérően azon kiküldöttekre, akiknek a külföldi pénzbeli ellátását közvetlenül a béketámogató műveletet irányító nemzetközi szervezet biztosítja, a 34-37. §, a 38-40. § és a 47. § (2) bekezdése helyett a 37/A. § rendelkezéseit kell alkalmazni.

Devizaellátmány

34. §[104]

A kiküldöttet a külföldi tartózkodás időtartamára a külszolgálat alatt ellátott beosztáshoz rendszeresített rendfokozattól, a kontingens konkrét tevékenységének jellegétől, illetve a külföldi állomáshely viszonyaitól függő mértékű devizaellátmány illeti meg, amely alapdevizaellátmányból, vezetői devizaellátmány-pótlékból és devizaellátmány-kiegészítésből áll.

35. §[105]

Az alapdevizaellátmány havi nettó összege a külszolgálat alatt ellátott beosztáshoz rendszeresített rendfokozathoz igazodó, a 2. számú melléklet I. számú táblázata szerinti szorzószámok és a költségvetési törvényben meghatározott kormánytisztviselői illetményalappal megegyező összeg szorzatával egyenlő. Az alapdevizaellátmány mértéke független a kiküldött ténylegesen viselt rendfokozatától.

36. §[106]

A Hjt. szerinti I. besorolási osztályba tartozó parancsnoki (vezetői) beosztást ellátó kiküldött részére vezetői devizaellátmány-pótlék jár, amelynek mértéke tábornoki beosztás esetén az alapdevizaellátmány 10%-a, ezredesi beosztás esetén az alapdevizaellátmány 7%-a, egyéb főtiszti vagy tiszti parancsnoki (vezetői) beosztás esetén az alapdevizaellátmány 5%-a.

37. §[107]

(1) A kiküldött a béketámogató műveletben részt vevő kontingens - a belpolitikai viszonyok, a terror fenyegetettség szintje, a konkrétan kifejtett tevékenység jellege, a térségben a felfegyverzettség aránya, az anyagi és a személyi sérülések mértéke alapján megítélt - biztonsági körülményeitől és a külföldi állomáshely térségének a hazaihoz viszonyított eltérő éghajlati adottságaitól függő mértékű devizaellátmány-kiegészítésre jogosult.

(2) A kontingenseket, ideértve az egyéni beosztást betöltők állományjegyzéken meghatározott csoportjait is, az (1) bekezdésben felsorolt szempontonként a 2. számú melléklet II. számú táblázatában szereplő - az adott [állománytáblával (állományjegyzékkel) rendelkező] kontingens, illetve csoport esetében legjellemzőbbnek tekinthető ismérv szerinti - kategóriába kell besorolni.

(3)[108] A kontingensek, illetve csoportok (2) bekezdés szerinti részletes kategóriába sorolását a honvédelemért felelős miniszter HM utasításban állapítja meg.

(4)[109] A kiküldött devizaellátmány-kiegészítésének havi nettó összege a kormánytisztviselői illetményalap és az (1) bekezdés szerinti két szempont alapján az adott kontingensre (csoportra) meghatározott egy-egy kategóriához rendelt szorzószámok együttes összegének szorzatával egyenlő.

37/A. §[110]

(1)[111] A 33. § (3) bekezdése szerinti kiküldöttnek az állomáshelyétől és az (5) bekezdés szerinti beosztása szintjétől függően külföldi napidíj-kiegészítést a 8. számú melléklet alapján kell megállapítani.

(2)[112]

(3)[113]

(4)[114]

(5)[115] Az (1) bekezdés szerinti külföldi napidíj-kiegészítés összegének megállapítása során a kiküldött által külföldön ellátott beosztás ideiglenes állományjegyzékben rögzített szintjét kell figyelembe venni. Ha a külföldön ellátott beosztás szintje nem egyértelműen beazonosítható, akkor az (1) bekezdés szerinti külföldi napidíj-kiegészítés összegének megállapítása során a kiküldött által legutóbb betöltött hazai beosztás állományjegyzékben rögzített szintjét kell figyelembe venni.

(6) Az (1) bekezdés szerinti külföldinapidíj-kiegészítést havonta utólag, legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kell kifizetni.

(7)[116] A 33. § (3) bekezdése szerinti kiküldött részére kérelemre egyszeri alkalommal, visszatérítés-köteles 2000 EUR, illetőleg annak megfelelő összegű, a tárgyhónapot megelőző hónap tizenötödik napján érvényes, hivatalos MNB devizaárfolyamon átszámított USD utazási előleget kell folyósítani a kiutazás előtti nyolc munkanapon belül. Az utazási előleget a kiküldöttnek legfeljebb a kiutazást követő hat hónap alatt kell a honvédség részére - a külföldi napidíj-kiegészítésből való levonással, annak hiányában befizetéssel - visszatéríteni. Az utazási előleg felvételekor a kiküldöttnek írásban kell nyilatkozni arról, hogy vállalja a felvett előleg törlesztőrészleteinek havonta történő levonását, illetve befizetését.

38. §

(1) A kiküldött részére a devizaellátmány - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a külföldi szolgálat vezénylési határozatban (parancsban) meghatározott első napjától annak utolsó napjáig jár. Amennyiben a kiküldött a külszolgálatot - bármely okból - a vezénylési határozatban (parancsban) feltüntetett első naptól eltérő időpontban kezdi meg, illetőleg az abban szereplő utolsó naptól eltérő időpontban fejezi be, akkor részére a devizaellátmány csak a ténylegesen (szolgálati érdekből) külföldön töltött időre (a magyar határ átlépése napjától annak ismételt átlépése napjáig) jár. Ilyen esetben a vezénylési határozatot (parancsot) módosítani kell, és a devizaellátmány folyósítását a módosított határozat (parancs) alapján kell végrehajtani.

(2)[117] A kiküldöttnek bármely okból történő ideiglenes hazatérése időtartamára - a szolgálati érdekből történő ideiglenes hazarendelést, valamint a (3) bekezdés szerinti esetet kivéve - devizaellátmány nem jár.

(3)[118] Az adott béketámogató művelet Műveleti Utasításában (SOP) foglaltak alapján biztosított szabadnapok igénybevételének időtartamára a kiküldött - függetlenül attól, hogy azt hol tölti el - devizaellátmányra jogosult.

(4) Amennyiben a kiküldött részére a külföldi szolgálat alatt határozatban (parancsban) az eredetitől eltérő beosztás ellátását írják elő, akkor részére a határozatban (parancsban) meghatározott naptól kezdődően az új beosztásra megállapítható devizaellátmányt kell folyósítani.

39. §

(1) A töredékhavi devizaellátmány kiszámításánál a tárgyhó naptári napjainak számát kell alapul venni.

(2)[119] A devizaellátmány 34-37. §-ok szerint forintban megállapított összegét eltérő intézkedés hiányában - a tárgyhónapot megelőző hónap 15. napján érvényes, hivatalos MNB devizaárfolyamon átszámítva - USD-ban kell a kiküldöttek részére folyósítani. A devizában történő folyósítás miatt felmerülő esetleges átváltási és egyéb pénzintézeti költségek a kiküldöttet terhelik. Amennyiben a külföldi állomáshely sajátosságai a kifizetés előzőek szerint meghatározott külföldi pénznemétől eltérő pénznemben történő folyósítást tesznek szükségessé, az USD-tól eltérő valutanemben történő folyósításra irányuló, az engedélyező elöljáró által kontingensenként (egyéni beosztások esetében állományjegyzékben rögzített csoportonként) kialakított javaslatot a HM KPH útján kell a HM közigazgatási államtitkárhoz felterjeszteni.

(3)[120] A devizaellátmány folyósítását úgy kell végrehajtani, hogy utólag, legkésőbb a tárgyhót követő hónap ötödik napján a devizaellátmánynak a kiküldött által előzetesen meghatározott része a kiküldött devizaszámláján megjelenjen, a fennmaradó része pedig a kiküldött részére az állomáshelyen, valutában kifizetésre kerüljön. A külföldi szolgálat megszűnése esetén a devizaellátmány folyósítását a hazautazás napját követő öt munkanapon belül kell végrehajtani.

(4)[121] A (3) bekezdés szerinti devizaellátmány-folyósítás lebonyolítása érdekében a kiküldött a külszolgálatra történő felkészítés ideje alatt - az (5)-(6) bekezdésekben foglaltak figyelembevételével - köteles nyilatkozni arról, hogy a devizaellátmányából havonta mekkora összeget kíván a devizaszámlájára átutaltatni, és mekkora összeget kér kézhez kifizetni. A nyilatkozatot az illetékes pénzügyi ellátó szerv részére kell benyújtani. A kiküldött külföldi szolgálata során egy alkalommal, az illetékes pénzügyi ellátó szervnél módosító nyilatkozat kitöltésével kérheti az átutalt, illetve a kézhez fizetett összegek megváltoztatását.

(5)[122] A (4) bekezdés szerinti nyilatkozat kitöltése során úgy kell rendelkezni, hogy a devizaellátmányból havonta a devizaszámlára utalásra kért összeg 200 USD-nél, vagy ennek megfelelő összegű EUR-nál nem lehet kevesebb, kivéve azt az esetet, amikor a kiküldött a devizaellátmány teljes összegét kézhez kéri kifizetni.

(6)[123] Az (5) bekezdésben foglaltakat a külföldi szolgálat befejezésekor esedékes, utolsó (töredék-) havi devizaellátmány folyósításakor nem kell alkalmazni.

40. §

A kiküldött az egészségügyi szabadsága időtartamára - kivéve annak belföldön eltöltött időtartamát - a 11. § szerint jogosult devizaellátmányra.

41. §

A kiküldött devizaellátmányát - az azt terhelő adó- és járulékfizetési kötelezettség teljesítése érdekében - bruttósítani kell. A bruttósítás során a 12. §-ban foglaltak megfelelő alkalmazásával kell eljárni.

Kiküldetési költségek[124]

42. §[125]

Ha a kiküldött a külföldi szolgálat ideje alatt a 3. § g) pontja szerinti kiküldetést teljesít, részére a 14. § (1)-(4) bekezdése szerinti feltételekkel költségtérítés jár, ha részére az ezen juttatásokkal finanszírozandó ellátások a kiküldetés során természetbeni ellátás formájában nem biztosíthatók, illetve azok költségét számára a kiküldetést elrendelő nemzetközi szervezet nem téríti meg vagy egyéb módon nem kompenzálja.

43. §[126]

Utazási költségek

44. §

(1)[127] Ha a kiküldött utazását a honvédség természetben nem biztosítja, vagy a béketámogató műveletet irányító szervezet azt nem téríti meg, az esetben a 15. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontjai és (4) bekezdése, valamint a 16/B. § (3) és (4) bekezdése szerinti szabályokat - a (2)-(3) bekezdésekben foglaltakat is figyelembe véve - kell megfelelően alkalmazni.

(2) A kiküldött részére a Hjt. 96. §-a szerinti szabadság, munkaidő-kedvezmény magyarországi letöltése esetén a honvédség egy alkalommal megtéríti az utazási költséget, ha a külföldi szolgálat időtartama várhatóan az egy évet meghaladja. A külszolgálat időtartamának kiszámítása szempontjából a vezénylés meghosszabbításának időtartamát is figyelembe kell venni. A kiküldöttnek a költségtérítés igénybevételére attól a naptól kezdődően van lehetősége, amikortól vezénylési határozat (parancs), illetve annak módosítása egyértelművé teszi a külszolgálat egy évet meghaladó időtartamát.

(3) Az (1)-(2) bekezdések szerinti utazásoknál igénybe vehető utazási eszközt az engedélyező elöljáró jogosult meghatározni.

Szállítási költségek

45. §

(1) Az állomáshelyre történő kiutazás és a végleges hazautazás alkalmával az engedélyező elöljáró által jóváhagyott felszerelés és legszükségesebb személyi ingóságok szállításának számlával igazolt költségeit a honvédség megtéríti, amennyiben a szállítás nem honvédségi vagy a béketámogató műveletet irányító nemzetközi szervezet által biztosított szállítóeszközzel történik, illetve amennyiben annak költségét a nemzetközi szervezet nem téríti meg.

(2)[128] Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően a honvédség a kiküldött részére a 17. § (5) és (6) bekezdése szerinti feltételekkel megtéríti az esetlegesen felmerülő vámköltséget.

Egészségügyi ellátás költsége

46. §

Amennyiben a kiküldött külföldi egészségügyi ellátása a 33. § (1) bekezdése szerint természetben nem oldható meg, s ezért polgári egészségügyi intézményt kell igénybe venni, annak költségei a honvédséget terhelik, kivéve, ha azt a nemzetközi szervezet megtéríti.

Előlegek

47. §

(1) A kiküldött részére a külföldi szolgálat megkezdése alkalmával illetményelőleg a 25. § szerinti feltételekkel folyósítható.

(2) A kiküldött részére kérelemre az illetékes pénzügyi ellátó szerv legfeljebb 500 EUR, illetőleg annak megfelelő összegű, a tárgyhónapot megelőző hónap tizenötödik napján érvényes, hivatalos MNB devizaárfolyamon átszámított USD devizaellátmány-előleget biztosít. Az előleget az első havi devizaellátmány kifizetésekor kell a honvédség részére visszatéríteni.

Egyéb eljárási szabályok

48. §

(1)[129] A béketámogató műveletek keretében külföldi szolgálatot teljesítő kiküldöttek esetében a 24. § a) pontja, a 29. § (1)-(2), (4), (6)-(7) bekezdései, valamint a 31-32. §-ok rendelkezéseit is megfelelően alkalmazni kell.

(2)[130] Az NRF és az EU BG kötelékébe, illetőleg az azokhoz hasonló funkciójú, valamely nemzetközi szervezetnek felajánlott egység, alegység állományának járandóságaira a kötelék alkalmazása esetén - a külföldi szolgálat megkezdésétől annak befejezéséig - műveleti területen teljesített külföldi szolgálat idejére az e fejezetben foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. A felajánlott egység, alegység előzőekben említettől eltérő külföldi igénybevétele esetében az érintett állomány tagjai az V. fejezet szerinti juttatásokra jogosultak.

(3)[131] Béketámogató művelettel kapcsolatos feladat ellátása érdekében, nem műveleti területre vezényelt kiküldött ellátását a II. fejezet szerinti szabályok szerint kell biztosítani.

IV. Fejezet

A KATONAI MEGFIGYELŐKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK

49. §

(1)[132] Azon katonai megfigyelőnek,akinek a nemzetközi szervezet közvetlenül fizet pénzbeli ellátást, az állomáshelyétől és a (4) bekezdés szerinti beosztása szintjétől függően külföldi napidíj-kiegészítést a 8. számú melléklet alapján kell megállapítani.

(2)[133]

(3)[134]

(4)[135] Az (1) bekezdés szerinti külföldi napidíj-kiegészítés összegének megállapítása során a kiküldött által külföldön ellátott beosztás ideiglenes állományjegyzékben rögzített szintjét kell figyelembe venni. Ha a külföldön ellátott beosztás szintje nem egyértelműen beazonosítható, akkor az (1) bekezdés szerinti külföldi napidíj-kiegészítés összegének megállapítása során a kiküldött által legutóbb betöltött hazai beosztás állományjegyzékben rögzített szintjét kell figyelembe venni.

(5)[136] A katonai megfigyelő napidíj-kiegészítését - az azt terhelő adó- és járulékfizetési kötelezettség teljesítése érdekében - bruttósítani kell. A bruttósítás során a 12. §-ban foglaltak megfelelő alkalmazásával kell eljárni.

(6)[137] A külföldi napidíj-kiegészítést a jogosultak részére havonta utólag, legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kell kifizetni.

V. Fejezet

AZ IDEIGLENES KÜLFÖLDI SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK

Az ideiglenes külföldi szolgálat elrendelése

50. §

(1)[138] Ideiglenes külföldi szolgálat elrendelésére jogosult

a) a honvédelemért felelős miniszter,

b) a HM parlamenti államtitkára,

c) a HM közigazgatási államtitkára,

d) a HM helyettes államtitkárai,

e) a Honvéd Vezérkar főnöke,

f) a KNBSZ főigazgatója,

g) a külföldi utazási kerettel rendelkező katonai szervezetek vagy szervek vezetői a szolgálati alárendeltségükbe tartozók tekintetében.

(2)[139] Az (1) bekezdés b)-f) pontjaiban szereplő személyek ideiglenes külföldi szolgálatának elrendelésére a honvédelemért felelős miniszter, a g) pontjában szereplő személyek esetében pedig a szakmai elöljáró jogosult.

(3)[140] Az (1) bekezdésben szereplő személyek a hatáskörükbe tartozó utazási keret terhére a szolgálati alárendeltségükbe nem tartozók részére is elrendelhetnek ideiglenes külföldi szolgálatot, amennyiben a kiutazáshoz a kiküldött állományilletékes parancsnoka előzetesen írásban hozzájárult. Az (1) bekezdésben szereplő személyek különösen indokolt esetben - a saját szervezetük költségvetése terhére - az alaprendeltetés szerinti feladataik teljesítése érdekében a honvédséggel foglalkoztatási jogviszonyban nem álló személyeket is felkérhetnek kiutazó delegáció hivatalos tagjának.

(4)[141] Az ideiglenes külföldi szolgálatot minden esetben írásban, kiutazást elrendelő döntéssel, vagy - ha a vezénylésről döntési lap készül - döntési lapon kell elrendelni. A kiutazást elrendelő döntés vagy a döntési lap tervezetének pénzügyi járandóságokra vonatkozó szövegrészét az illetékes pénzügyi ellátó szervvel előzetesen véleményeztetni kell. Az aláírt kiutazást elrendelő döntés ellenjegyzését a külön miniszteri utasításban kijelölt honvédségi szervezet végzi az utasításban meghatározott eljárásrend szerint. Az előzőektől eltérően a KNBSZ főigazgatója által, a hatáskörébe tartozó utazási keret terhére elrendelt ideiglenes külföldi szolgálatok esetében a kiutazást elrendelő döntés tervezetének pénzügyi járandóságokra vonatkozó szövegrésze véleményezését és az aláírt kiutazást elrendelő döntés ellenjegyzését a KNBSZ saját pénzügyi szervezeti eleme hajtja végre.

(5) A kiutazást elrendelő döntésnek vagy a döntési lapnak tartalmaznia kell az ideiglenes külföldi szolgálattal kapcsolatos információkat, valamint a kiküldött személyes adatait, így különösen:[142]

a) az ideiglenes külföldi szolgálatot elrendelő szerv megnevezését, az elrendelő okirat számát;

b) az ideiglenes külföldi szolgálat helyét;

c) az ideiglenes külföldi szolgálat célját;

d) az ideiglenes külföldi szolgálat kezdetét és végét;

e)[143] az kiküldött(ek) nevét, rendfokozatát (nem katona állományú személyek esetén állományviszonyát), születési idejét, útlevélszámát;

f) a kiküldött(ek) beosztását, besorolását;

g)[144] a kiküldött(ek) adóazonosító jelét, személyügyi törzsszámát;

h) a kiküldött(ek) részére felszámítandó napidíj mértékét;

i) a szállásköltségre biztosított előleg összegét;

j) az igénybe vehető utazási eszköz(öke) t, valamint annak komfortfokozatát;

k) a kiküldött(ek) részére utólagos elszámolás mellett kiadható egyéb költségelőleg(ek) jogcímét, összegét;

l) az ideiglenes külföldi szolgálat vonatkozásában illetékes pénzügyi ellátó szerv (az előlegek kiadására és elszámolására jogosult valutapénztár) megnevezését.

(6)[145] A KNBSZ főigazgatója saját szervezete költségvetése terhére elrendelt ideiglenes külföldi szolgálat esetében a kiutazási engedély tartalmát az (5) bekezdésben foglaltak figyelembevételével saját hatáskörükben határozzák meg. Ilyen esetben a kiutazást elrendelő döntés az (5) bekezdés a)-e) pontjainak megfelelő adatokat tartalmazza azzal az eltéréssel, hogy a születési időt és az útlevélszámot azon nem kell feltüntetni.

(7)[146] Az (5)-(6) bekezdések figyelembevételével előkészített kiutazást elrendelő döntés vagy döntési lap tervezetéhez, annak (4) bekezdés szerinti ellenjegyzését megelőzően csatolni szükséges az utazás kapcsán felmerülő költségek kalkulációjáról szóló összesítő kimutatást, amelyet a 7. számú melléklet szerinti adattartalommal kell elkészíteni.

A juttatások rendszere

51. §

(1) A kiküldött - külföldi tartózkodására tekintettel - az e fejezetben meghatározottak szerint jogosult:

a) külföldi napidíjra,

b) szállásköltségének megtérítésére,

c) utazási költségtérítésre, és

d)[147] a kiküldő által a kiutazást elrendelő döntésben jóváhagyott egyéb költségei megtérítésére.

(2) A rendelet hatálya alá nem tartozó személyek közül azok ellátását, akiket a kiküldő kér fel kiutazó delegáció hivatalos tagjának, a honvédség biztosítja az e fejezetben szereplő feltételekkel.

Külföldi napidíj

52. §

(1)[148] A kiküldöttet az ideiglenes külföldi szolgálatban töltött napokra az e § szerinti feltételekkel külföldi napidíj illeti meg. A külföldi napidíjra való jogosultság szempontjából irányadó időtartamot a Korm. R1. rendelkezései szerint kell megállapítani azzal, hogy az országhatár átlépésének időpontját légi és vízi út esetén az indulás szerinti időpontot egy órával megelőzően, az érkezést pedig egy órával követően kell megállapítani.

(2)[149]

(3)[150]

(4)[151] A külföldi napidíj egy teljes napi összege megegyezik a Korm. R1. szerinti mértékkel. Az adott napra járó külföldi napidíjösszegének meghatározásakor az (1) és (5) bekezdésekben foglaltakat is figyelembe kell venni.

(5)[152] Amennyiben a kiküldött külföldön térítésmentes élelmezésben részesül, a külföldi napidíjat a Korm. R1. rendelkezéseinek megfelelően csökkenteni kell.

(6)[153]

53. §[154]

Szállásköltség-térítés

54. §

(1) Ha a kiküldött feladatát a külföldre érkezés napján befejezni nem tudja, illetőleg azon a napon hazautazni nem tud, abban az esetben a számlával igazolt szállásköltség megtérítésére jogosult.

(2) A szállást (a szálloda kategóriáját) a kiküldő által meghatározott szempontok alapján kell megválasztani.

(3) A napi szállásköltség felső határát, ezen túlmenően - gépjárművel történő utazás esetén - az utazás időtartamát a kiutazás előtt meg kell határozni. Ennél magasabb összegű költség csak kivételesen, előre nem látható körülmények bekövetkezése esetén, a kiküldő utólagos engedélyével számolható el.

(4)[155] Amennyiben a szállás (a szállodai szoba) ára kötelező reggeli árát is tartalmazza, a szállásköltség számlával igazolt költségét teljes összegben meg kell téríteni a kiküldött részére.

Utazási költségtérítés

55. §

(1) A kiküldött a külföldi utazás során a 56-58. §-ok szerinti közlekedési eszközök igénybevételére jogosult.

(2)[156] Az utazás során igénybe vehető közlekedési eszközt, valamint annak komfortfokozatát (a kocsiosztályt) a kiutazást elrendelő döntésben, vagy döntési lapon kell rögzíteni.

56. §

(1)[157] A Magyarországgal szomszédos országokba, valamint a Cseh Köztársaságba történő utazások során vonat, autóbusz, szolgálati gépjármű, illetőleg - a 28. §-ban foglaltak figyelembevételével - magángépjármű vehető igénybe. Ukrajnába, illetőleg Romániába történő utazásnál szükség esetén a kiküldő repülőgép igénybevételét is engedélyezheti.

(2) Az (1) bekezdésben fel nem sorolt ideiglenes külföldi szolgálat alkalmával repülőgép vehető igénybe. A kiküldő azonban dönthet úgy, hogy ezekben az esetekben is más közlekedési eszközzel történjen az utazás, amennyiben ezzel költségmegtakarítás érhető el.

57. §

(1) Vonaton történő utazáskor az igénybe vehető kocsiosztály (I., II. osztály) meghatározásakor a belföldi kiküldetésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A kiküldő engedélyével hálókocsijegy is elszámolható.

(2)[158] Repülőgéppel történő utazás során az államtitkári vagy helyettes államtitkári juttatásra jogosult személy Európán belüli utazásnál turistaosztály, a négy óra repülési időt meghaladó tengeren túli utazásnál, illetőleg más hosszú távú (négy órát meghaladó) járatoknál magasabb komfortosztály igénybevételére jogosult.

(3) A (2) bekezdésbe nem tartozó kiküldöttek részére a turistaosztályra érvényes repülőjegy árát kell megtéríteni.

(4) A kiküldő sürgős szükség esetén vagy biztonsági okokból az (l)-(3) bekezdésekben foglaltaktól eltérően az egyébként alacsonyabb komfortfokozatra jogosult kiküldött részére engedélyezheti a magasabb komfortosztály igénybevételét.

58. §

(1)[159] A kiküldött a kiutazást elrendelő döntés alapján szolgálati, illetőleg saját gépjárművet is igénybe vehet. Saját gépjármű igénybevétele azonban csak a külföldön is érvényes teljeskörű CASCO vagy azzal egyenértékű biztosítással rendelkezők részére engedélyezhető. A gépjárműre vonatkozó teljeskörű biztosítás díja a kiküldöttet terheli.

(2) Szolgálati gépjárművel történő utazás esetén az utazással összefüggésben ténylegesen felmerült szolgálati jellegű, számlával igazolt költségeket (üzemanyag, javítás, parkolás, gépjárműmosatás, autópályadíj) a honvédség megtéríti.

(3) Saját gépjárművel történő utazás esetén

a) a külön jogszabály szerint igazolás nélkül elszámolható üzemanyag fogyasztás mértéke, továbbá

b) a külön jogszabály alapján a honvédségben gépjármű használati költségként elszámolható összeg, valamint

c)[160] az esetleg felmerülő parkolás, autópályadíj, gépjárműmosatás költsége fizethető ki azzal, hogy üzemanyagáron - az (5) bekezdésben foglaltak kivételével - az állami adóhatóság által a tárgyidőszakra vonatkozóan közzétett üzemanyagárat kell érteni. Az üzemanyag-felhasználás megállapításához a kiutazás előtt meg kell határozni a szolgálati utazás tervezett hosszát.

(4) Saját gépjármű igénybevétele esetén a szolgálati utazásnak a magyar országhatáron belül megtett távolsága utáni üzemanyag-felhasználás ellenértékét forintban kell fizetni.

(5) Saját gépjármű igénybevétele esetén a szolgálati utazás külföldön megtett távolsága után az üzemanyag felhasználás ellenértékét

a) külföldön történt üzemanyag-felvétel esetén a számlával igazolt üzemanyagár alapján - legfeljebb a számlán szereplő összeg erejéig - a (3) bekezdés a) pontjában említett külön jogszabály szerinti alapnorma-átalány figyelembevételével, külföldi fizetőeszközben kell kifizetni;

b) amennyiben külföldön üzemanyag-felvétel nem történt, a (3) bekezdés a) pontja figyelembevételével, forintban kell kifizetni.

(6) Ha az (5) bekezdés a) pontja alapján kifizetett összeg nem éri el a külföldön megtett távolság alapján egyébként járó összeget, a fennmaradó távolságra az üzemanyag felhasználás ellenértékét a (3) bekezdés a) pontja figyelembevételével, forintban kell kifizetni.

Szállítási költségtérítés

59. §

(1) Az ideiglenes külföldi szolgálat állomáshelyére vasúton és hajón történő kiutazás és hazautazás alkalmával a honvédség a legszükségesebb személyi ingóságok szállításának számlával igazolt költségét 30 kg súlyhatárig téríti meg.

(2) Repülőgépen történő kiutazás és hazautazás alkalmával a repülőtársaság által biztosított súlyhatáron felül a honvédség terhére 15 kg túlsúly elszámolható.

Biztosítás

60. §[161]

Egyéb költségek

61. §[162]

Az 54-59. §-okban nem szabályozott, előzetesen nem meghatározható egyéb költségek (különösen szolgálati telefon, helyi utazások költsége) a kiküldő utólagos engedélyével - a kiutazást elrendelő döntés módosítását követően - számolhatók el.

Egyéb eljárási szabályok

62. §

(1)[163] A kiküldöttet megillető pénzbeli járandóságokat a kiküldő, illetőleg az általa parancsban kijelölt vezető az 50. § (4) bekezdése szerinti kiutazást elrendelő döntésben, vagy döntési lapon határozza meg. Az úti elszámoláshoz a szükséges bizonylatokat csatolni kell. A valuta felhasználást - a külföldi napidíj kivételével - számlával kell igazolni.

(2)[164] A kiküldött részére legfeljebb az utazás megkezdése előtt nyolc munkanappal külföldi napidíj-előleget, valamint az ideiglenes külföldi szolgálattal kapcsolatosan elszámolható összegek megelőlegezésére utazási előleget kell folyósítani.

(3) Az utazás elmaradása esetén a (2) bekezdés alapján felvett összeget legkésőbb nyolc munkanapon belül vissza kell fizetni.

(4)[165] A kiküldött az általa felvett külföldi napidíj-előleg és utazási előleg összegével az ideiglenes külföldi szolgálatból történő hazatéréstől számított nyolc munkanapon belül - az anyagi felelősség jogszabályokban foglalt következményei mellett - köteles elszámolni. A külföldi napidíj-előleg felhasználását nem kell igazolni, az előleggel való elszámolást az 52. § (5) bekezdése, illetve a ténylegesen külföldön töltött időtartam figyelembe vételével kell végrehajtani.

(5) Ha az (1) bekezdés szerint jogosan felhasználható összeget a (2) bekezdés alapján felvett összeg meghaladja, a különbözetet a hazatéréstől számított nyolc munkanapon belül - a felvett valutában - az előleget folyósító szerv részére vissza kell fizetni.

(6) Amennyiben az (1) bekezdés szerint jogosan elszámolható számla a felvett előlegétől eltérő pénznemben került kiállításra, az elszámoláshoz a külföldi valutákat hivatalos pénzváltóhely bizonylata alapján, annak hiányában pedig a tárgyhónapot megelőző hónap tizenötödik napján érvényes, hivatalos MNB devizaárfolyam alapján kell átszámítani.

(7)[166] A (2)-(5) bekezdésekben meghatározott határidőktől való eltérést indokolt esetben a HM hatáskörrel rendelkező helyettes államtitkára engedélyezhet.

VI. Fejezet

A KÜLFÖLDI TANULMÁNYOKAT FOLYTATÓKRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK

A juttatások rendszere

63. §

(1) A külföldi tanulmányok ideje alatt a kiküldöttet - az (5) bekezdésben foglalt eltéréssel - a következő juttatások illetik meg:[167]

a) a tanulmányok időtartamától függően devizaellátmány vagy külföldi napidíj,

b) szállásköltség-térítés, amennyiben a fogadó fél nem biztosít térítésmentes szállást,

c)[168] a tanulmányok folytatásához elengedhetetlenül szükséges, a fogadó fél által kötelezően előírt és leigazolt tankönyvek, tansegédletek, katonai ruházat és felszerelési tárgyak beszerzési költségének megtérítése, amennyiben azt a fogadó fél vagy a kiküldő nem biztosítja térítésmentesen,

d) a tanulmányok helyszínére történő kiutazás, valamint a tanulmányok befejezését követő hazautazás, illetőleg a legszükségesebb személyi ingóságok szállítási költségeinek megtérítése, amennyiben azt a fogadó fél nem biztosítja térítésmentesen,

e)[169] a kilenc hónapot meghaladó, de legfeljebb tizenkét hónapig terjedő tanulmányok esetén összesen egy, a tizenkét hónapot meghaladó, de legfeljebb huszonnégy hónapig terjedő tanulmányok esetén összesen két, a huszonnégy hónapot meghaladó, de legfeljebb harminchat hónapig terjedő tanulmányok esetén összesen három, a harminchat hónapot meghaladó tanulmányok esetén összesen négy alkalommal a szabadságra történő haza- és visszautazás költségének a megtérítése, amennyiben azt a fogadó fél nem biztosítja térítésmentesen,

f) a 66. § szerint kinttartózkodó családtagok után családtagi pótlék,

g)[170] a tartós külföldi tanulmányok keretében felmerülő - harmadik országba irányuló - kötelező tanulmányi út esetén annak időtartamára a 14. § (1)-(3) bekezdései szerinti feltételekkel költségtérítés.

(2) Az (1) bekezdés e) pontjában említett szabadságra történő haza- és visszautazási lehetőséget a külföldi tanulmányok időtartama alatt a kiküldött évenként egyszeri gyakorisággal veheti igénybe, amelynek során igazodnia kell a külföldi oktatási intézményben biztosított tanulmányi szünetek időpontjához. A 66. § szerint kinttartózkodó családtagok a hazautazási költségtérítést az (1) bekezdés e) pontjában foglaltak szerint vehetik igénybe. Az utazási lehetőség - a (3) bekezdésben foglalt eset kivételével - nem ruházható át más személyre, továbbá a jogosultságok évek között nem csoportosíthatók át, illetve nem halmozhatók.

(3)[171] A kilenc hónapnál hosszabb, de tizennyolc hónapot meg nem haladó időtartamú külföldi tanulmányok esetén a szabadságra történő haza- és visszautazással összefüggésben az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott költségtérítés - a kiküldött kérelmére - a kiküldött helyett házastársa (élettársa), illetve családi pótlékra jogosító gyermeke utazásának fedezetére is igénybe vehető.

(4)[172] Az (1) bekezdés d)-e) pontjait a családtagi pótlékra jogosító hozzátartozók tekintetében is alkalmazni kell.

(5)[173] Az ezen fejezetben foglaltaktól eltérően a honvéd tisztjelölt a pályázati forrásból - részben vagy egészben -finanszírozott külföldi tanulmányok folytatása esetén a honvédségtől a külföldi tanulmányokkal összefüggésben a 4. § szerinti juttatáson felül egyéb, e rendelet szerinti pénzbeli juttatásra nem jogosult. A pályázati forrás terhére a kiküldő az ösztöndíjas hallgató részére további juttatásokat állapíthat meg.

Külföldi napidíj

64. §

(1) Az ideiglenes külföldi tanulmányok idejére a kiküldöttet - az V. fejezetben meghatározottak szerint - külföldi napidíj illeti meg.

(2)[174]

Devizaellátmány

65. §

(1) A tartós külföldi tanulmányokat folytató kiküldött devizaellátmányra jogosult, amelyet a 6. § (2) bekezdésében meghatározott alapellátmány összege és e rendelet 3. számú melléklete szerinti - katonák esetében az állománycsoporttól, illetve a tanulmányok megkezdése előtt betöltött beosztáshoz rendszeresített besorolási kategóriától, közalkalmazottak esetében pedig a besorolástól és a betöltött munkakörtől függő - szorzószámok alapján kell megállapítani.

(2) A 3. számú melléklet szerinti szorzószámot a fogadó fél (a külföldi tanintézet vagy egyéb szerv) által térítésmentesen vagy kedvezményesen biztosított étkezés esetén - az ellátás mértékének figyelembevételével - csökkenteni kell, ennek mértéke azonban nem haladhatja meg a szorzószám 25%-át.

Családtagi pótlék

66. §

(1)[175] A tizennyolc hónapot meghaladó időtartamban külföldi tanulmányokat folytató kiküldött a 7-8. §-ok és a (2)-(3) bekezdések szerinti feltételekkel családtagi pótlékra jogosult.

(2)[176]

(3) Az (1) bekezdés szerinti tizennyolc hónapos időtartamba nem számítható be a külföldi tanulmányok érdemi részéhez közvetlenül nem kapcsolódó (nyelvi vagy egyéb) felkészítés, vagy más jogcímen való külföldön tartózkodás időtartama, amennyiben egy hónapnál hosszabb idő telik el a két kinttartózkodás között.

67. §

(1)[177] A 63. § (1) bekezdés a)-b), f) pontjai szerinti juttatások együttes összegébe a fogadó fél által folyósított pénzbeli juttatásokat - függetlenül azok elnevezésétől (pl. ösztöndíj, zsebpénz, napidíj, lakbértérítések, megélhetési hozzájárulás stb.)- be kell számítani. A fogadó fél által biztosítandó különféle juttatásokat, azok mértékét a honvédség központi személyügyi szerve által az illetékes pénzügyi ellátó szerv részére rendelkezésre bocsátott igazolás alapján kell figyelembe venni.

(2) Amennyiben a fogadó fél által folyósított juttatások pénzneme eltér a kiküldött részére megállapított devizaellátmány pénznemétől, abban az esetben a fogadó fél által folyósított összeget a jogosultság időpontját megelőző hónap tizenötödik napján érvényes, hivatalos MNB devizaárfolyamon át kell számítani a devizaellátmány pénznemére.

(3)[178] Ha a tartós külföldi tanulmányokat folytató kiküldött külföldi juttatásában olyan változás következik be, amely az e rendelet szerinti ellátására hatással van - ideértve azt is, ha emelkedik vagy csökken a fogadó fél által folyósított juttatások összege, illetve változik a szállásköltség nagysága -, erről a honvédség központi személyügyi szerve köteles tizenöt munkanapon belül írásban tájékoztatni az illetékes pénzügyi ellátó szervet, amennyiben arról a fogadó fél hivatalos tájékoztatást küld részére. A kiküldött köteles írásban tájékoztatni a szolgálati út betartásával a honvédség központi személyügyi szervét a bekövetkezett változásokról, amely alapján a honvédség központi személyügyi szerve hivatalos tájékoztatást kér a fogadó féltől. A fogadó féltől kapott információkat a honvédség központi személyügyi szerve öt munkanapon belül továbbítja az illetékes pénzügyi ellátó szerv részére, amely - a változás időpontjától kezdődően - módosítja a beszámított összeg, illetőleg a honvédség által folyósított ellátmány nagyságát. A folyósított összeg megváltozásáról az illetékes pénzügyi ellátó szerv köteles a kiküldöttet írásban tájékoztatni. A honvédség központi személyügyi szerve köteles legalább évente bekérni a fogadó fél által folyósított juttatásokra vonatkozó aktuális információkat, valamint azok alapján frissíteni a fogadó fél által folyósított juttatásokra vonatkozó honvédségi adatbázist. Az e bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni az ideiglenes külföldi tanulmányokat folytató kiküldöttek esetében is azzal, hogy a tanulmányok ideje alatti változásokkal összefüggő pénzügyi elszámolást a tanulmányok végeztével, a hazaérkezést követően kell végrehajtani.

(4)[179] A kiküldöttnek a honvédségtől és a fogadó féltől független szervtől vagy személytől, nem a megélhetéssel összefüggésben biztosított juttatást (különösen a tanulmányi verseny díját) az (1) bekezdés szerinti összegbe nem lehet beszámítani.

68. §

(1) Ha a fogadó fél által folyósított juttatások a 63. § (1) bekezdés a)-b), f) pontjai szerinti járandóságok együttes összegét meghaladják, a kiküldött a honvédségtől ellátásra nem jogosult. A fogadó fél által folyósított többletjuttatásokat azonban a kiküldöttől nem lehet elvonni.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak esetén a tartós külföldi tanulmányokat folytató kiküldötteknél az illetékes pénzügyi ellátó szerv a honvédség által folyósított pénzbeli juttatások folyósítását köteles azonnal beszüntetni, és erről a kiküldöttet írásban értesíteni.

69. §

(1) A kiküldöttnek a külföldi napidíjból, illetőleg devizaellátmányból kell biztosítania elsősorban

a) térítésmentes élelmezés hiányában az étkezési,

b) az állomáshelyen a helyi és a helyközi közlekedési,

c) a művelődési, kulturális, sport- és szórakozási,

d) az osztálypénz, a különböző tagsági (pl. tiszti klub stb.) díjak befizetéséből származó,

e) a külföldi bankszámlanyitás, -vezetés, -tranzakció miatt felmerülő,

f) a tanszer, írószer beszerzésével kapcsolatos,

g) a mosatási és személyi higiéniai kiadásokat.

(2) A kiküldöttek részére vendéglátási és reprezentációs kiadásokat nem lehet megtéríteni.

Szállás

70. §

(1)[180] A kiküldött elhelyezését elsősorban a fogadó fél által rendelkezésre bocsátott szálláson kell biztosítani. Amennyiben ezen szálláslehetőség igénybevétele költségekkel jár, akkor a felmerülő költség - bérleti díj, biztosítás, valamint a szálláshoz kapcsolódó szolgáltatások, így a víz, villany, gáz, fűtés, melegvíz, csatorna, szemétszállítás költsége - a honvédséget terheli. A telefonhasználattal összefüggésben - részletes számla alapján - csak a szolgálati beszélgetések díja téríthető meg. A kiküldött tulajdonát képező vagyontárgyak biztosításának díja a kiküldöttet terheli.

(2) Az (1) bekezdés szerinti elhelyezési lehetőségek hiányában, vagy ha a 63. §-ban foglaltak alapján családtag is kint tartózkodik, a kiküldött részére - a szolgálati lakásra való igényjogosultsági mértékek, valamint az ésszerű takarékossági elvek szem előtt tartásával - lakást kell bérelni, amelynek költségei a honvédséget terhelik. Az előzőekben említett bérlakás igénybevétele esetén az azzal kapcsolatos költségek, illetőleg a telefonhasználat díjának megtérítésekor az (1) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni. Ha azonban a kiküldött - családtagi pótlékra jogosító hozzátartozó nélküli kinttartózkodás esetén - saját elhatározásából költözik ki a fogadó fél által biztosított szállásról, a számlával igazolt szállásköltséget, de legfeljebb a felmondott szállás esetleges térítési díját kell részére megtéríteni.

(3) Az (1)-(2) bekezdésekben szereplő költségeket számla vagy a fogadó fél hivatalos igazolása alapján a 67-68. §-okban foglaltak figyelembevételével kell elszámolni.

Egyéb eljárási szabályok

71. §[181]

(1)[182] A külföldi tanulmányok folytatását minden esetben írásban, tartós időtartamú tanulmányok esetén vezénylési határozattal vagy paranccsal, ideiglenes időtartamú tanulmányok esetén kiutazást elrendelő döntéssel kell elrendelni. A kiküldött külföldi tanulmányokkal összefüggő járandóságait a tartós időtartamú tanulmányok esetén a vezénylési vagy besorolási határozat vagy parancs, ideiglenes időtartamú tanulmányok esetén a kiutazást elrendelő döntés tartalmazza. A tartós időtartamú tanulmányok esetén a vezénylési vagy besorolási határozat vagy parancs, ideiglenes időtartamú tanulmányok esetén a kiutazást elrendelő döntés, a döntési lap tervezetének pénzügyi járandóságokra vonatkozó szövegrészét a HM KPH-val előzetesen ellenjegyeztetni kell. Az előzőektől eltérően a KNBSZ főigazgatója által, a KNBSZ költségvetése terhére elrendelt külföldi tanulmány esetében a tartós időtartamú tanulmányok esetén a vezénylési vagy besorolási határozat vagy parancs, ideiglenes időtartamú tanulmányok esetén a kiutazást elrendelő döntés tervezetének pénzügyi járandóságokra vonatkozó szövegrésze ellenjegyzését a KNBSZ saját pénzügyi szervezeti eleme hajtja végre.

(2)[183] A 3. § i) pont 8-9. alpontja szerinti külföldi tanulmányok esetén a honvédség központi személyügyi szerve a kiutazás előtt köteles az (1) bekezdés szerinti besorolási határozatot (parancsot) az illetékes pénzügyi ellátó szerv és az illetékes logisztikai ellátó szerv részére megküldeni. A honvédség központi személyügyi szerve köteles a kiküldöttre vonatkozó, a fogadó fél által biztosított juttatásokat érintő információkat is tartalmazó képzési megállapodás, annak hiányában a tanfolyamleírás (képzési felajánlás) egy másolati példányát az illetékes pénzügyi ellátó szerv és az illetékes logisztikai ellátó szerv részére megküldeni, legkésőbb a besorolási határozat (parancs) megküldésével egyidejűleg.

72. §

(1) A tartós külföldi tanulmányokat folytató kiküldöttek esetében egyszeri alkalommal, a kiutazás előtti nyolc munkanapon belül 2000 EUR, illetőleg annak megfelelő összegű, a tárgyhónapot megelőző hónap tizenötödik napján érvényes, hivatalos MNB devizaárfolyamon átszámított, visszatérítés-köteles USD utazási előleget kell folyósítani, amelyet az illetékes pénzügyi ellátó szerv indokolt esetben legfeljebb kéthavi várható kiadásnak megfelelő összegű kiegészítéssel megemelhet.

(2) Az utazási előleget a visszaérkezést követő nyolc munkanapon belül, a tizenkét hónapot meghaladó külföldi tanulmányokat folytatók esetében pedig az első szabadságra történő hazautazás során kell a honvédség részére visszatéríteni.

73. §[184]

(1)[185] Az ebben a fejezetben nem szabályozott kérdésekben a tartós külföldi tanulmányokat folytató kiküldöttek esetében a 6. § (7) bekezdésének, a 9-12. §-ok, - a 15. § (1) bekezdés b), d) pontjai és (2)-(3) bekezdései, továbbá a 16. § (1) bekezdés c) pontja kivételével - a 15-17/A. §-ok, a 21-26. §-ok, valamint a 29-32. §-ok, az ideiglenes külföldi tanulmányokat folytató kiküldöttek esetében az 52-62. §-ok rendelkezéseit is megfelelően alkalmazni kell.

(2)[186] A 21. § alkalmazása során az 1. § (1) bekezdés e)-g) pontok szerinti kiküldöttek által indokoltan igénybe vett egészségügyi ellátás külföldön felmerült és igazolt teljes költségének az FKH ESZSZ által meg nem térített hányadát - a 21. § (1) bekezdésének első mondatában foglaltaktól eltérően - a honvédség viseli.

(3)[187] A 26. § alkalmazása során a tartós külföldi tanulmányokat folytató kiküldöttek részére adható devizaellátmány-előleg maximális összegének megállapítása szempontjából minden érintett esetében 2, 0-es devizaszorzószámot kell figyelembe venni.

VII. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

74. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba azzal, hogy a korábbi szabályok szerint megállapított kiegészítő illetményt, devizaellátmányt, családtagi pótlékot és devizaellátmány-pótlékot a hatálybalépést követően a külföldi szolgálat befejezéséig csökkenteni nem lehet.

(2) E rendelet 12. §-ának, 16. §-ának és 53. §-ának rendelkezéseit 2007. január 1-jétől kell alkalmazni.

(3)[188] E rendeletnek a Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítő és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli járandóságairól szóló 26/2007. (VI. 20.) HM rendelet módosításáról szóló 1/2011. (III. 8.) HM rendelet 1. mellékletével megállapított 2. számú mellékletét 2011. január 1-jétől kell alkalmazni.

(4)[189] E rendeletnek a Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítő és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli járandóságairól szóló 26/2007. (VI. 20.) HM rendelet módosításáról szóló 6/2011. (VII. 5.) HM rendelettel megállapított rendelkezéseit 2011. június 1-jétől kell alkalmazni azzal, hogy a hatálybalépés napján már folyamatban lévő ideiglenes külföldi szolgálatot teljesítő kiküldöttek esetében az ideiglenes külföldi szolgálat befejezéséig a rendelet hatálybalépése előtti szabályok szerinti külföldi napidíj nem csökkenhet.

(5)[190] E rendeletnek az egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról szóló 4/2011. (VI. 7.) HM rendelet 11. §-ával megállapított 7. § (4) bekezdés a) pont ab) alpontját és 13. § c) pontjával megállapított 8. § (1) bekezdését 2011. március 16-tól kell alkalmazni.

(6)[191] A Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítő és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli járandóságairól szóló 26/2007. (VI. 20.) HM rendelet módosításáról szóló 12/2011. (X. 5.) HM rendelettel megállapított 23. § rendelkezéseit az oktatási intézménybe 2011. szeptember 15-ét követően beiratkozottak esetében kell alkalmazni.

(7)[192] A Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítő és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli járandóságairól szóló 26/2007. (VI. 20.) HM rendelet módosításáról és a honvédelmi miniszter által alapítható és adományozható elismerésekről szóló 27/2002. (IV. 17.) HM rendelet módosításáról szóló 18/2012. (VIII. 22.) HM rendelet (a továbbiakban: R.) hatálybalépése napján meglévő, a honvédség által biztosított berendezéssel felszerelt, a tulajdonostól berendezés nélkül bérelt lakóingatlanoknak, továbbá a meglévő honvédségi tulajdonú berendezési tárgyaknak a kiküldöttek elhelyezése céljából, átmeneti jelleggel történő esetleges további hasznosítása az R. hatálybalépése napján már külszolgálatot teljesítő személyi állomány, valamint önkéntes írásbeli hozzájáruló nyilatkozata alapján a hatálybalépést követő napon külszolgálatukat megkezdett kiküldöttek vonatkozásában, a 18. §-ban foglaltaktól eltérően az alábbi feltételekkel valósulhat meg:

a) a kiküldött a részére felajánlott lakóingatlant,vagy berendezést elfogadja;

b) a honvédség a vonatkozó belső rendelkezés alapján a kiküldött részére meghatározott lakóingatlan-normánál magasabb lakóingatlan bérleti díjat nem térít, valamint a tényleges bérleti díj és a norma közötti különbözet költsége a kiküldöttet terheli;

c) a lakóingatlanban lévő honvédségi berendezés cseréjét, karbantartását a 2012. júliusi váltási időszak megkezdése után a honvédség a továbbiakban nem biztosítja;

d) a lakóingatlanban lévő honvédségi berendezésen kívül a kiküldött a honvédséggel szemben lakásberendezésre vonatkozó többletigénnyel, és minőségi csereigénnyel nem léphet fel;

e) a kiküldött és családja által történő használat során időközben használhatatlanná vagy feleslegessé váló berendezési tárgyakat a kiküldött köteles tárolni a részére biztosított bérelt lakóingatlanban.

(8)[193] E rendeletnek az R. 14. §-ával megállapított 32/A. §-ának rendelkezéseit az R. hatálybalépése napján külszolgálatot teljesítő kiküldöttekre is alkalmazni kell azzal az eltéréssel, hogy:

a) az R. hatálybalépését követő napon a honvédség által az R. hatálybalépését megelőző napig családtagi pótlék-folyósítást megalapozott családtagok után biztosított családtagi pótlék teljes egyhavi összege - az e rendelet 7. § (4) bekezdés b) és c) pontja szerinti életkorváltásból eredő pótlékemelkedés esetét kivéve - hozzátartozónként külön-külön nem lehet több, mint amennyit e címen a kiküldött az R. hatálybalépését megelőző napon kapott;

b) amennyiben a kiküldött részére az R. hatálybalépését követő napon a honvédség által folyósított családtagi pótlék teljes egyhavi összege és az EU-tól kapott, 30 nappal számított egyhavi napidíja együttes összege kevesebb, mint az R. hatálybalépését megelőző napon részére a honvédség által folyósított teljes egyhavi devizaellátmány és családtagi pótlék, valamint külföldi lakásbérleti költségtérítés együttes összege, a különbözetet a honvédség kiegészítő ellátmány címén biztosítja;

c) az R. hatálybalépését követő napon családtagi pótlék-folyósítást megalapozó új, az a) pont szerinti családtagokon felüli családtagok után, valamint az a) pont szerinti családtagok életkorváltásából eredő pótlékemelkedés esetén biztosított családtagi pótlék összegét az R. hatálybalépését megelőző napon érvényes szabályok szerint kell megállapítani.

(9)[194] E rendeletnek az R. 1. mellékletével megállapított 1. számú mellékletét az R. hatálybalépése napján külszolgálatot teljesítő kiküldöttekre is alkalmazni kell.

75. §[195]

Dr. Szekeres Imre s. k.,

honvédelmi miniszter

1. számú melléklet a 26/2007. (VI. 20.) HM rendelethez[196]

A NATO- és nemzeti beosztást betöltők devizaszorzószámainak mértéke

ABCD
1.Hivatásos és szerződéses
katonák (besorolási
osztály/kategória)
Közalkalmazottak (munkakör,
fizetési osztály, vezetői
megbízás)
Kormánytisztviselők (munkakör,
besorolási osztály/fizetési
fokozat)
Devizaellátmány szorzószáma
2.I/X--4,2
3.I/IX--4,0
4.I/VIII--3,8
5.I/VII- főosztályvezető
- Magyarország Állandó
NATO Képviselet,
Védelempolitikai Részleg
képviseletvezető
3,5
6.I/VI- fizetési osztálytól
függetlenül magasabb
vezető
főosztályvezető-helyettes3,2
7.I/V- Hadtörténeti Intézet és
Múzeum
Bécsi Kirendeltség,
kirendeltség vezető,
- "H"-"J" fizetési osztály
- fizetési osztálytól
függetlenül vezető
osztályvezető2,8
8.I/IV-I/11-I/172,6
9.I/III"G" fizetési osztályI/7-I/102,3
10.I/II"F" fizetési osztályI/4-I/62,3
11.I/I"E" fizetési osztályI/1-I/32,2
ABCD
12.II/X-II/15-II/172,2
13.II/IX"D" fizetési osztályII/12-II/142,1
14.II/VIII-II/9-II/112,0
15.II/VII-II/6-II/81,9
16.II/VI"C" fizetési osztályII/3-II/51,8
17.II/V-II/1-II/21,6
18.II/I-IV"A"-"B" fizetési osztály-1,1

2. számú melléklet a 26/2007. (VI. 20.) HM rendelethez[197]

A béketámogató művelet keretében külföldi szolgálatot teljesítők devizaellátmányának havi mértéke (az illetményalap szorzatában meghatározva)

I. Az alapdevizaellátmány havi mértéke

Fsz.Missziós beosztáshoz rendszeresített rendfokozatAlapdeviza­ellátmány szorzószáma
1.vezérőrnagy14,85
2.dandártábornok13,75
3.ezredes12,65
4.alezredes11,22
5.őrnagy10,34
6.százados9,68
7.főhadnagy9,38
8.hadnagy9,04
9.főtörzszászlós7,22
Fsz.Missziós beosztáshoz rendszeresített rendfokozatAlapdeviza­ellátmány szorzószáma
10.törzszászlós7,06
11.zászlós6,91
12.főtörzsőrmester6,57
13.törzsőrmester6,16
14.őrmester5,83
15.legénységi állományú5,45

II. A devizaellátmány-kiegészítés havi mértéke

[198]
Első szempont: biztonsági körülmények
kategóriaszorzószám
1. mérsékelten veszélyeztetett0, 00
2. veszélyeztetett1, 76
3. fokozottan veszélyeztetett2, 75
4. jelentősen veszélyeztetett4, 40
5. kiemelten veszélyeztetett7, 04
6. különösen veszélyeztetett7, 84
7. magasfokon veszélyeztetett8, 80
8. rendkívüli veszélyeztetettségű9, 70
Második szempont: éghajlati viszonyok
kategóriaszorzószám
1. hazánkhoz hasonló0, 00
2. hazánktól eltérő0, 44
3. hazánktól szélsőségesen eltérő1, 32
4. extrém2, 42

3. számú melléklet a 26/2007. (VI 20.) HM rendelethez

A tartós külföldi tanulmányokat folytatók devizaszorzószámainak mértéke

[199]
Fsz.Hivatásos és szerződéses
katonák
(besorolási osztály/beosztási
kategória)
Közalkalmazottak (munkakör, fizetési osztály)Honvéd tisztjelöltek és honvéd altiszt-jelöltekDevizaellátmány szorzószáma
1.I/X--2, 00
2.I/IX--1, 90
3.I/VIII--1, 85
4.I/VII--1, 80
5.I/VI- fizetési osztálytól függetlenül magasabb vezető1, 75
6.I/V- "H"-"J" fizetési osztály
- fizetési osztálytól függetlenül vezető
1, 70
7.I/IV1, 65
8.I/III- "G" fizetési osztály1, 60
9.I/II"F" fizetési osztály-1, 55
10.I/I"E" fizetési osztály-1, 50
11.II/X--1, 45
12.II/IX"D" fizetési osztály-1, 40
13.II/VIII--1, 35
14.II/VII--1, 30
[200]
Fsz.Hivatásos és szerződéses
katonák
(besorolási osztály/beosztási
kategória)
Közalkalmazottak (munkakör, fizetési osztály)Honvéd tisztjelöltek és honvéd altiszt-jelöltekDevizaellátmány szorzószáma
15.II/VI"C" fizetési osztály-1, 25
16.D/V--1, 20
17.II/I-IV"A"-"B" fizetési osztály-1, 15
18.--IV. évfolyam1, 10
19.--II III. évfolyam1, 05
20.--I. évfolyam1, 00

4. számú melléklet a 26/2007. (VI. 20.) HM rendelethez[201]

5. számú melléklet a 26/2007. (VI. 20.) HM rendelethez[202]

A nettó alapellátmány országonkénti összege

Ország (állomáshely)PénznemAlapellátmány összege
AFRIKA
AlgériaEUR747
Dél-afrikai KöztársaságEUR740
EgyiptomEUR647
KenyaEUR699
LíbiaEUR746
MarokkóEUR724
NigériaEUR747
TunéziaEUR740
AMERIKA
Amerikai Egyesült ÁllamokEUR804
ArgentínaEUR660
BrazíliaEUR681
ChileEUR676
KanadaEUR764
KolumbiaEUR644
KubaEUR747
MexikóEUR699
PeruEUR683
VenezuelaEUR711
AUSZTRÁLIA ÉS ÓCEÁNIA
AusztráliaEUR736
ÁZSIA
AfganisztánEUR869
AzerbajdzsánEUR737
Egyesült Arab EmírségekEUR731
GrúziaEUR737
IndiaEUR683
IndonéziaEUR725
IrakEUR747
IránEUR715
IzraelEUR740
JapánEUR949
JordániaEUR709
KatarEUR667
KazahsztánEUR737
KínaEUR772
Koreai KöztársaságEUR772
KuvaitEUR724
LibanonEUR796
MalajziaEUR668
MongóliaEUR672
PakisztánEUR699
PalesztinaEUR740
Szaúd-ArábiaEUR708
SzingapúrEUR692
SzíriaEUR715
Ország (állomáshely)PénznemAlapellátmány összege
TajvanEUR709
ThaiföldEUR683
TörökországEUR765
VietnamEUR676
EURÓPA
AlbániaEUR804
AusztriaEUR868
BelgiumEUR845
Bosznia-HercegovinaEUR692
BulgáriaEUR683
CiprusEUR764
CsehországEUR740
DániaEUR941
ÉsztországEUR724
FehéroroszországEUR737
FinnországEUR852
FranciaországEUR852
GörögországEUR756
HollandiaEUR820
HorvátországEUR731
ÍrországEUR845
KoszovóEUR699
LengyelországEUR692
LettországEUR724
LitvániaEUR680
LuxemburgEUR847
MacedóniaEUR685
MoldovaEUR715
MontenegróEUR699
Nagy-BritanniaEUR901
NémetországEUR845
NorvégiaEUR981
OlaszországEUR836
OroszországEUR796
PortugáliaEUR780
RomániaEUR694
SpanyolországEUR788
SvájcEUR933
SvédországEUR868
SzerbiaEUR699
SzlovákiaEUR772
SzlovéniaEUR708
UkrajnaEUR732
VatikánEUR836

6. számú melléklet a 26/2007. (VI. 20.) HM rendelethez[203]

Az ellátmánypótlék havi nettó összege

Ország (állomáshely)PénznemEllátmánypótlék havi
nettó összege
AfganisztánEUR174
AlbániaEUR80
AlgériaEUR112
AzerbajdzsánEUR74
Bosznia-HercegovinaEUR104
Egyesült Arab EmírségekEUR73
EgyiptomEUR65
FehéroroszországEUR74
GrúziaEUR74
IndiaEUR68
IndonéziaEUR73
IránEUR107
IzraelEUR111
KatarEUR67
KazahsztánEUR74
KenyaEUR70
KínaEUR77
KoszovóEUR105
KubaEUR112
KuvaitEUR72
LibanonEUR119
LíbiaEUR75
MacedóniaEUR69
Ország (állomáshely)PénznemEllátmánypótlék havi
nettó összege
MexikóEUR70
MoldovaEUR72
NigériaEUR112
OroszországEUR80
PakisztánEUR140
PalesztinaEUR111
Szaúd-ArábiaEUR69
SzerbiaEUR70
SzíriaEUR72
UkrajnaEUR73
VietnamEUR68

7. számú melléklet a 26/2007. (VI. 20.) HM rendelethez[204]

Összesítő kimutatás ideiglenes külföldi szolgálattal/tanulmánnyal összefüggésben kifizetendő előlegekről[205]

Kitöltés során a felesleges sorok,
oszlopok törölhetők
Állománycsoportokösszesen
állami vezetőkkormánytisztviselőkhiv/szerz/önkéntestart. katonákközalkalmazottakhonvéd tisztjelöltek/altiszt-jelöltek
jogo-
sult
(fő/y)
összegjogo-
sult
(fő/y)
összegjogo-
sult
(fő/y)
összegjogo-
sult
(fő/y)
összegjogo-
sult
(fő/y)
összegjogo-
sult
(fő/y)
összegE HUF
EURUSDGBPHUFEURUSDGBPHUFEURUSDGBPHUFEURUSDGBPHUFEURUSDGBPHUFEURUSDGBPHUF
napidíj (célország:.........................................................)
------------------------
nap------------------------
mérték (%)------------------------
napidíj pótlék------------------------
összesen------------
szállás
napi keretösszeg------
vendégéjszakák száma------------------------
összesen
útiköltség
gépjármű: saját
szolgálati
üzemanyag
autópálya díj
parkolás
egyéb díj (pl.: komp)
összesen
menetrendszerű szállítási eszközök
repülő
vonat
busz
taxi
helyi közlekedés
összesen
egyéb költségek
telefon
internet
posta
VIP váró
kormányváró
ajándék
részvételi díj
Kitöltés során a felesleges sorok,
oszlopok törölhetők
Állománycsoportokösszesen
állami vezetőkkormánytisztviselőkhiv/szerz/önkéntestart. katonákközalkalmazottakhonvéd tisztjelöltek/altiszt-jelöltek
jogo-
sult
(fő/y)
összegjogo-
sult
(fő/y)
összegjogo-
sult
(fő/y)
összegjogo-
sult
(fő/y)
összegjogo-
sult
(fő/y)
összegjogo-
sult
(fő/y)
összegE HUF
EURUSDGBPHUFEURUSDGBPHUFEURUSDGBPHUFEURUSDGBPHUFEURUSDGBPHUFEURUSDGBPHUF
regisztrációs díj
konferencia díj
túlsúlydíj
egyéb:.................
összesen
napidíj------------
szállás
útiköltség
egyéb költségek
mindösszesen

8. számú melléklet a 26/2007. (VI. 20.) HM rendelethez[206]

A külföldi napidíj-kiegészítés mértéke

ABcDEF
1.Beosztás szintjeUNFICYP
(Ciprus)
UNIFIL
(Libanon)
MINURSO
(Nyugat-Szahara)
EUSEC RD
(Kongó)
EUMM
(Grúzia)
2.I/V. fölötti17,5 EUR41,5 USD72,0 USD--
3.I/IV-V.8,5 EUR29,5 USD60,0 USD--
4.I/I-III.-19,0 USD49,5 USD--
5.II/I-X.-10,0 USD39,0 USD--

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte az 1/2011. (III. 8.) HM rendelet 27. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.16.

[2] Megállapította az 1/2011. (III. 8.) HM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.03.16.

[3] Hatályon kívül helyezte az 1/2011. (III. 8.) HM rendelet 27. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.16.

[4] Megállapította a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 52. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.03.09.

[5] Beiktatta a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 52. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.03.09.

[6] Beiktatta a 18/2012. (VIII. 22.) HM rendelet 1. §-a. Hatályos 2012.09.01.

[7] Módosította a 23/2012. (XII. 18.) HM rendelet 58. § -a. Hatályos 2012.12.26.

[8] Módosította a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 62. § (1) bekezdése b) pontja. Hatályos 2012.03.09.

[9] Módosította a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 62. § (1) bekezdése b) pontja. Hatályos 2012.03.09.

[10] Módosította a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 62. § (1) bekezdése c) pontja. Hatályos 2012.03.09.

[11] Módosította a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 62. § (1) bekezdése d) pontja. Hatályos 2012.03.09.

[12] Módosította a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 62. § (1) bekezdése d) pontja. Hatályos 2012.03.09.

[13] Megállapította a 18/2012. (VIII. 22.) HM rendelet 2. §-a. Hatályos 2012.09.01.

[14] Megállapította a 18/2012. (VIII. 22.) HM rendelet 2. §-a. Hatályos 2012.09.01.

[15] Módosította az 1/2011. (III. 8.) HM rendelet 27. § (5) bekezdése sz) pontja. Hatályos 2011.03.16.

[16] Módosította a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 62. § (1) bekezdése d) pontja. Hatályos 2012.03.09.

[17] Módosította a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 62. § (1) bekezdése d)-e) pontja. Hatályos 2012.03.09.

[18] Módosította a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 62. § (1) bekezdése f) pontja. Hatályos 2012.03.09.

[19] Módosította a 18/2012. (VIII. 22.) HM rendelet 16. § b) pontja. Hatályos 2012.09.01.

[20] Módosította a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 63. § a) pontja. Hatályos 2012.03.09.

[21] Módosította a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 62. § (1) bekezdése h) pontja. Hatályos 2012.03.09.

[22] Módosította az 1/2011. (III. 8.) HM rendelet 27. § (5) bekezdése b) pontja. Hatályos 2011.03.16.

[23] Módosította az 1/2011. (III. 8.) HM rendelet 27. § (5) bekezdése b) pontja. Hatályos 2011.03.16.

[24] Módosította a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 63. § b) pontja. Hatályos 2012.03.09.

[25] Módosította a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 62. § (1) bekezdése i) pontja. Hatályos 2012.03.09.

[26] Módosította a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 62. § (1) bekezdése h) pontja. Hatályos 2012.03.09.

[27] Módosította a 7/2012. (VI. 5.) HM rendelet 6. § (1) bekezdése a) pontja. Hatályos 2012.06.08.

[28] Módosította az 1/2011. (III. 8.) HM rendelet 27. § (5) bekezdése g) pontja. Hatályos 2011.03.16.

[29] Megállapította az 1/2011. (III. 8.) HM rendelet 3. § - a. Hatályos 2011.03.16.

[30] Módosította a 18/2012. (VIII. 22.) HM rendelet 16. § c) pontja. Hatályos 2012.09.01.

[31] Beiktatta a 12/2011. (X. 5.) HM rendelet 2. §-a. Hatályos 2011.10.13.

[32] Módosította a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 62. § (1) bekezdése j) pontja. Hatályos 2012.03.09.

[33] Hatályon kívül helyezte a 18/2012. (VIII. 22.) HM rendelet 18. § a) pontja. Hatálytalan 2012.09.01.

[34] Hatályon kívül helyezte a 18/2012. (VIII. 22.) HM rendelet 18. § a) pontja. Hatálytalan 2012.09.01.

[35] Hatályon kívül helyezte a 18/2012. (VIII. 22.) HM rendelet 18. § a) pontja. Hatálytalan 2012.09.01.

[36] Megállapította a 18/2012. (VIII. 22.) HM rendelet 3. §-a. Hatályos 2012.09.01.

[37] Módosította a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 62. § (1) bekezdése f) pontja. Hatályos 2012.03.09.

[38] Megállapította a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 53. § - a. Hatályos 2012.03.09.

[39] Megállapította a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 53. § - a. Hatályos 2012.03.09.

[40] Megállapította a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 53. § - a. Hatályos 2012.03.09.

[41] Megállapította a 4/2011. (VI. 7.) HM rendelet 11. §-a. Hatályos 2011.06.15.

[42] Módosította a 18/2012. (VIII. 22.) HM rendelet 16. § d) pontja. Hatályos 2012.09.01.

[43] Módosította a 18/2012. (VIII. 22.) HM rendelet 16. § d) pontja. Hatályos 2012.09.01.

[44] Megállapította a 18/2012. (VIII. 22.) HM rendelet 4. §-a. Hatályos 2012.09.01.

[45] Módosította a 4/2011. (VI. 7.) HM rendelet 13. § d) pontja. Hatályos 2011.06.15.

[46] Megállapította a 18/2012. (VIII. 22.) HM rendelet 5. §-a. Hatályos 2012.09.01.

[47] Hatályon kívül helyezte a 22/2009. (XII. 29.) HM rendelet 21. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[48] Megállapította a 22/2009. (XII. 29.) HM rendelet 18. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.01.01.

[49] Beiktatta a 12/2011. (X. 5.) HM rendelet 3. §-a. Hatályos 2011.10.13.

[50] Beiktatta a 12/2011. (X. 5.) HM rendelet 3. §-a. Hatályos 2011.10.13.

[51] Megállapította a 12/2011. (X. 5.) HM rendelet 4. §-a. Hatályos 2011.10.13.

[52] Megállapította a 12/2011. (X. 5.) HM rendelet 4. §-a. Hatályos 2011.10.13.

[53] Hatályon kívül helyezte a 12/2011. (X. 5.) HM rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.10.13.

[54] Módosította a 18/2012. (VIII. 22.) HM rendelet 16. § e) pontja. Hatályos 2012.09.01.

[55] Módosította a 12/2011. (X. 5.) HM rendelet 9. § (1) bekezdése c) pontja. Hatályos 2011.10.13.

[56] Módosította a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 62. § (1) bekezdése k) pontja. Hatályos 2012.03.09.

[57] Megállapította a 18/2012. (VIII. 22.) HM rendelet 6. §-a. Hatályos 2012.09.01.

[58] Beiktatta a 18/2012. (VIII. 22.) HM rendelet 7. §-a. Hatályos 2012.09.01.

[59] Beiktatta a 18/2012. (VIII. 22.) HM rendelet 7. §-a. Hatályos 2012.09.01.

[60] Megállapította a 18/2012. (VIII. 22.) HM rendelet 8. §-a. Hatályos 2012.09.01.

[61] Beiktatta a 18/2012. (VIII. 22.) HM rendelet 9. §-a. Hatályos 2012.09.01.

[62] Megállapította az 1/2011. (III. 8.) HM rendelet 7. § - a. Hatályos 2011.03.16.

[63] Megállapította a 18/2012. (VIII. 22.) HM rendelet 10. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.09.01.

[64] Módosította a 18/2012. (VIII. 22.) HM rendelet 16. § f)-g) pontja. Hatályos 2012.09.01.

[65] Beiktatta a 18/2012. (VIII. 22.) HM rendelet 10. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.09.01.

[66] Beiktatta a 18/2012. (VIII. 22.) HM rendelet 10. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.09.01.

[67] Megállapította a 18/2012. (VIII. 22.) HM rendelet 11. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.09.01.

[68] Beiktatta a 18/2012. (VIII. 22.) HM rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.09.01.

[69] Beiktatta a 18/2012. (VIII. 22.) HM rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.09.01.

[70] Beiktatta a 18/2012. (VIII. 22.) HM rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.09.01.

[71] Beiktatta a 18/2012. (VIII. 22.) HM rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.09.01.

[72] Megállapította a 18/2012. (VIII. 22.) HM rendelet 11. § (3) bekezdése. Hatályos 2012.09.01.

[73] Megállapította a 12/2011. (X. 5.) HM rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.10.13.

[74] Megállapította a 12/2011. (X. 5.) HM rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.10.13.

[75] Megállapította a 12/2011. (X. 5.) HM rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.10.13.

[76] Megállapította az 1/2011. (III. 8.) HM rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.03.16.

[77] Beiktatta a 12/2011. (X. 5.) HM rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.10.13.

[78] Megállapította a 18/2012. (VIII. 22.) HM rendelet 12. §-a. Hatályos 2012.09.01.

[79] Módosította a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 62. § (1) bekezdése m) pontja. Hatályos 2012.03.09.

[80] Megállapította a 18/2012. (VIII. 22.) HM rendelet 13. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.09.01.

[81] Módosította a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 62. § (1) bekezdése m) pontja. Hatályos 2012.03.09.

[82] Módosította az 1/2011. (III. 8.) HM rendelet 27. § (5) bekezdése k) pontja. Hatályos 2011.03.16.

[83] Hatályon kívül helyezte a 18/2012. (VIII. 22.) HM rendelet 18. § b) pontja. Hatálytalan 2012.09.01.

[84] Hatályon kívül helyezte a 18/2012. (VIII. 22.) HM rendelet 18. § b) pontja. Hatálytalan 2012.09.01.

[85] Megállapította a 18/2012. (VIII. 22.) HM rendelet 13. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.09.01.

[86] Hatályon kívül helyezte a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 63. § c) pontja. Hatálytalan 2012.03.09.

[87] Megállapította a 12/2011. (X. 5.) HM rendelet 6. §-a. Hatályos 2011.10.13.

[88] Hatályon kívül helyezte a 12/2011. (X. 5.) HM rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.10.13.

[89] Megállapította az 1/2011. (III. 8.) HM rendelet 10. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.03.16.

[90] Megállapította az 1/2011. (III. 8.) HM rendelet 10. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.03.16.

[91] Módosította a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 62. § (1) bekezdése h) pontja. Hatályos 2012.03.09.

[92] Módosította a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 62. § (1) bekezdése h) pontja. Hatályos 2012.03.09.

[93] Megállapította az 1/2011. (III. 8.) HM rendelet 11. § - a. Hatályos 2011.03.16.

[94] Módosította a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 62. § (1) bekezdése h) pontja. Hatályos 2012.03.09.

[95] Módosította a 9/2010. (V. 4.) HM rendelet 10. § g) pontja. Hatályos 2010.05.12.

[96] Módosította a 18/2012. (VIII. 22.) HM rendelet 16. § h) pontja. Hatályos 2012.09.01.

[97] Megállapította a 9/2010. (V. 4.) HM rendelet 7. § - a. Hatályos 2010.05.12.

[98] Módosította a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 62. § (1) bekezdése o) pontja. Hatályos 2012.03.09.

[99] Megállapította az 1/2011. (III. 8.) HM rendelet 12. § - a. Hatályos 2011.03.16.

[100] Módosította a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 62. § (1) bekezdése p) pontja. Hatályos 2012.03.09.

[101] Megállapította a 18/2012. (VIII. 22.) HM rendelet 14. §-a. Hatályos 2012.09.01.

[102] Módosította a 7/2012. (VI. 5.) HM rendelet 8. § (1) bekezdése a) pontja. Hatályos 2012.06.08.

[103] Módosította az 1/2011. (III. 8.) HM rendelet 27. § (5) bekezdése l) pontja. Hatályos 2011.03.16.

[104] Megállapította a 24/2008. (X. 21.) HM rendelet 1. § - a. Hatályos 2008.10.22.

[105] Módosította a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 62. § (1) bekezdése s) pontja. Hatályos 2012.03.09.

[106] Megállapította a 24/2008. (X. 21.) HM rendelet 1. § - a. Hatályos 2008.10.22.

[107] Megállapította a 24/2008. (X. 21.) HM rendelet 1. § - a. Hatályos 2008.10.22.

[108] Módosította a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 62. § (1) bekezdése f) pontja. Hatályos 2012.03.09.

[109] Módosította a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 62. § (1) bekezdése t) pontja. Hatályos 2012.03.09.

[110] Beiktatta a 13/2008. (VI. 3.) HM rendelet 4. § - a. Hatályos 2008.07.01.

[111] Megállapította a 7/2012. (VI. 5.) HM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.06.08.

[112] Hatályon kívül helyezte a 7/2012. (VI. 5.) HM rendelet 8. § (1) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2012.06.08.

[113] Hatályon kívül helyezte a 7/2012. (VI. 5.) HM rendelet 8. § (1) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2012.06.08.

[114] Hatályon kívül helyezte a 7/2012. (VI. 5.) HM rendelet 8. § (1) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2012.06.08.

[115] Megállapította a 7/2012. (VI. 5.) HM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.06.08.

[116] Beiktatta az 1/2011. (III. 8.) HM rendelet 14. § - a. Hatályos 2011.03.16.

[117] Megállapította a 24/2008. (X. 21.) HM rendelet 2. § - a. Hatályos 2008.10.22.

[118] Megállapította a 24/2008. (X. 21.) HM rendelet 2. § - a. Hatályos 2008.10.22.

[119] Módosította a 4/2011. (VI. 7.) HM rendelet 13. § g) pontja. Hatályos 2011.06.15.

[120] Módosította a 4/2011. (VI. 7.) HM rendelet 13. § h) pontja. Hatályos 2011.06.15.

[121] Megállapította az 1/2011. (III. 8.) HM rendelet 15. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.03.16.

[122] Beiktatta az 1/2011. (III. 8.) HM rendelet 15. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.03.16.

[123] Beiktatta az 1/2011. (III. 8.) HM rendelet 15. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.03.16.

[124] A címet megállapította a 7/2012. (VI. 5.) HM rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.06.08.

[125] Módosította a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 63. § d) pontja. Hatályos 2012.03.09.

[126] Hatályon kívül helyezte a 6/2011. (VII. 5.) HM rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.07.13.

[127] Módosította a 18/2012. (VIII. 22.) HM rendelet 16. § i) pontja. Hatályos 2012.09.01.

[128] Módosította a 18/2012. (VIII. 22.) HM rendelet 16. § j) pontja. Hatályos 2012.09.01.

[129] Módosította a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 63. § e) pontja. Hatályos 2012.03.09.

[130] Megállapította az 1/2011. (III. 8.) HM rendelet 16. § - a. Hatályos 2011.03.16.

[131] Beiktatta a 12/2011. (X. 5.) HM rendelet 7. §-a. Hatályos 2011.10.13.

[132] Megállapította a 7/2012. (VI. 5.) HM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.06.08.

[133] Hatályon kívül helyezte a 7/2012. (VI. 5.) HM rendelet 8. § (1) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2012.06.08.

[134] Hatályon kívül helyezte a 7/2012. (VI. 5.) HM rendelet 8. § (1) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2012.06.08.

[135] Megállapította a 7/2012. (VI. 5.) HM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.06.08.

[136] Beiktatta a 14/2010. (V. 14.) HM rendelet 2. §-a. Hatályos 2010.05.15.

[137] Beiktatta a 9/2010. (V. 4.) HM rendelet 8. § - a. Hatályos 2010.05.12.

[138] Megállapította a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 55. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.03.09.

[139] Módosította a 18/2012. (VIII. 22.) HM rendelet 16. § k)-l) pontja. Hatályos 2012.09.01.

[140] Megállapította az 1/2011. (III. 8.) HM rendelet 17. § - a. Hatályos 2011.03.16.

[141] Módosította a 18/2012. (VIII. 22.) HM rendelet 16. § m)-n) pontja, és 18. § c) pontja. Hatályos 2012.09.01.

[142] A felvezető szöveget módosította a 18/2012. (VIII. 22.) HM rendelet 16. § o) pontja. Hatályos 2012.09.01.

[143] Módosította az 1/2011. (III. 8.) HM rendelet 27. § (5) bekezdése q) pontja. Hatályos 2011.03.16.

[144] Módosította a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 62. § (1) bekezdése o) pontja. Hatályos 2012.03.09.

[145] Módosította a 18/2012. (VIII. 22.) HM rendelet 16. § n) pontja. Hatályos 2012.09.01.

[146] Módosította a 18/2012. (VIII. 22.) HM rendelet 16. § p) pontja, és 18. § c) pontja. Hatályos 2012.09.01.

[147] Módosította a 18/2012. (VIII. 22.) HM rendelet 16. § q) pontja. Hatályos 2012.09.01.

[148] Módosította a 18/2012. (VIII. 22.) HM rendelet 16. § r) pontja. Hatályos 2012.09.01.

[149] Hatályon kívül helyezte a 7/2012. (VI. 5.) HM rendelet 8. § (1) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2012.06.08.

[150] Hatályon kívül helyezte a 7/2012. (VI. 5.) HM rendelet 8. § (1) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2012.06.08.

[151] Módosította a 18/2012. (VIII. 22.) HM rendelet 16. § s) pontja. Hatályos 2012.09.01.

[152] Módosította a 18/2012. (VIII. 22.) HM rendelet 16. § s) pontja. Hatályos 2012.09.01.

[153] Hatályon kívül helyezte a 7/2012. (VI. 5.) HM rendelet 8. § (1) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2012.06.08.

[154] Hatályon kívül helyezte a 7/2012. (VI. 5.) HM rendelet 8. § (1) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 2012.06.08.

[155] Megállapította a 7/2012. (VI. 5.) HM rendelet 4. § - a. Hatályos 2012.06.08.

[156] Módosította a 18/2012. (VIII. 22.) HM rendelet 16. § q) pontja, és 18. § c) pontja. Hatályos 2012.09.01.

[157] Módosította a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 62. § (1) bekezdése l) pontja. Hatályos 2012.03.09.

[158] Módosította az 1/2011. (III. 8.) HM rendelet 27. § (5) bekezdése r) pontja. Hatályos 2011.03.16.

[159] Módosította a 18/2012. (VIII. 22.) HM rendelet 16. § n) pontja. Hatályos 2012.09.01.

[160] Módosította a 12/2011. (X. 5.) HM rendelet 9. § (1) bekezdése f) pontja. Hatályos 2011.10.13.

[161] Hatályon kívül helyezte a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 63. § f) pontja. Hatálytalan 2012.03.09.

[162] Módosította a 18/2012. (VIII. 22.) HM rendelet 16. § n) pontja. Hatályos 2012.09.01.

[163] Módosította a 18/2012. (VIII. 22.) HM rendelet 16. § q) pontja, és 18. § c) pontja. Hatályos 2012.09.01.

[164] Megállapította a 6/2011. (VII. 5.) HM rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.07.13.

[165] Megállapította a 6/2011. (VII. 5.) HM rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.07.13.

[166] Beiktatta a 6/2011. (VII. 5.) HM rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatályos 2011.07.13.

[167] A felvezető szöveget módosította az 1/2011. (III. 8.) HM rendelet 27. § (5) bekezdése s) pontja. Hatályos 2011.03.16.

[168] Megállapította a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 58. § - a. Hatályos 2012.03.09.

[169] Módosította a 12/2011. (X. 5.) HM rendelet 9. § (1) bekezdése g) pontja. Hatályos 2011.10.13.

[170] Módosította a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 63. § d) pontja. Hatályos 2012.03.09.

[171] Módosította a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 63. § g) pontja. Hatályos 2012.03.09.

[172] Beiktatta a 9/2010. (V. 4.) HM rendelet 9. § - a. Hatályos 2010.05.12.

[173] Módosította a 4/2011. (VI. 7.) HM rendelet 13. § i) pontja. Hatályos 2011.06.15.

[174] Hatályon kívül helyezte a 7/2012. (VI. 5.) HM rendelet 8. § (1) bekezdése f) pontja. Hatálytalan 2012.06.08.

[175] Megállapította az 1/2011. (III. 8.) HM rendelet 20. § - a. Hatályos 2011.03.16.

[176] Módosította a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 63. § h) pontja. Hatályos 2012.03.09.

[177] Módosította az 1/2011. (III. 8.) HM rendelet 27. § (5) bekezdése t) pontja. Hatályos 2011.03.16.

[178] Megállapította az 1/2011. (III. 8.) HM rendelet 21. § - a. Hatályos 2011.03.16.

[179] Megállapította a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 59. § - a. Hatályos 2012.03.09.

[180] Megállapította az 1/2011. (III. 8.) HM rendelet 22. § - a. Hatályos 2011.03.16.

[181] Szerkezetét módosította az 1/2011. (III. 8.) HM rendelet 23. § - a. Hatályos 2011.03.16.

[182] Módosította a 18/2012. (VIII. 22.) HM rendelet 16. § t)-u) pontja, és 18. § d) pontja. Hatályos 2012.09.01.

[183] Módosította a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 62. § (1) bekezdése z) pontja. Hatályos 2012.03.09.

[184] Szerkezetét módosította az 1/2011. (III. 8.) HM rendelet 24. § - a. Hatályos 2011.03.16.

[185] Módosította a 18/2012. (VIII. 22.) HM rendelet 16. § v) pontja. Hatályos 2012.09.01.

[186] Beiktatta az 1/2011. (III. 8.) HM rendelet 24. § - a. Hatályos 2011.03.16.

[187] Beiktatta az 1/2011. (III. 8.) HM rendelet 24. § - a. Hatályos 2011.03.16.

[188] Beiktatta a 4/2011. (VI. 7.) HM rendelet 12. §-a. Hatályos 2011.06.15.

[189] Beiktatta a 6/2011. (VII. 5.) HM rendelet 4. §-a. Hatályos 2011.07.13.

[190] Beiktatta a 7/2011. (VIII. 18.) HM rendelet 14. § - a. Hatályos 2011.08.19.

[191] Beiktatta a 12/2011. (X. 5.) HM rendelet 8. §-a. Hatályos 2011.10.13.

[192] Beiktatta a 18/2012. (VIII. 22.) HM rendelet 15. §-a. Hatályos 2012.09.01.

[193] Beiktatta a 18/2012. (VIII. 22.) HM rendelet 15. §-a. Hatályos 2012.09.01.

[194] Beiktatta a 18/2012. (VIII. 22.) HM rendelet 15. §-a. Hatályos 2012.09.01.

[195] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 13. § 2. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[196] Megállapította a 18/2012. (VIII. 22.) HM rendelet 17. §-a. Hatályos 2012.09.01.

[197] Megállapította a 4/2009. (IV. 22.) HM rendelet 4. § - a. Hatályos 2009.04.23.

[198] Megállapította az 1/2011. (III. 8.) HM rendelet 25. § - a. Hatályos 2011.03.16.

[199] Módosította a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 62. § (2) bekezdése b) pontja, valamint 63. § i)-k) pontja. Hatályos 2012.03.09.

[200] Módosította a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 62. § (2) bekezdése b) pontja. Hatályos 2012.03.09.

[201] Hatályon kívül helyezte a 7/2012. (VI. 5.) HM rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2012.06.08.

[202] Beiktatta a 9/2010. (V. 4.) HM rendelet 11. § - a. Hatályos 2010.05.12.

[203] Beiktatta az 1/2011. (III. 8.) HM rendelet 26. § - a. Hatályos 2011.03.16.

[204] Beiktatta a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 61. § - a. Hatályos 2012.03.09.

[205] Megállapította a 7/2012. (VI. 5.) HM rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.06.08.

[206] Beiktatta a 7/2012. (VI. 5.) HM rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.06.08.

Tartalomjegyzék