97/2009. (VII. 30.) FVM rendelet

a borszőlő termőhelyi kataszterének felvételezéséről, kiegészítéséről és módosításáról

A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. §-a (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. §

(1)[1] A borszőlő termőhelyi kataszterébe történő sorolás, módosítás vagy a kataszterből történő törlés kezdeményezésével kapcsolatos, a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Btv.) 3. § (3) bekezdése alapján benyújtott kérelmet a hegybíró a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz, mint a borszőlő termőhelyi kataszterét vezető szervhez továbbítja.

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell az érintett területek azonosítását szolgáló helyrajzi számokat, a módosítandó ökotópok sorszámát településenként.

(3)[2] A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv, amennyiben a településre vonatkozóan rendelkezésre áll, az érintett területet ábrázoló, VINGIS rendszerből kinyomtatott térképi mellékletet biztosítja termőhelyi katasztert vezető szerv részére.

(4) Borszőlő termőhelyi kataszterébe történő sorolást összefüggő, a meghatározó ökológiai jellemzők szempontjából egységesnek tekinthető terület esetén lehet kérelmezni.

2. §

(1)[3] A borszőlő termőhelyi kataszterébe történő sorolás, módosítás, vagy a kataszterből történő törlés kezdeményezése esetén szakértőként a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (a továbbiakban: MATE) jár el.

(2) A borszőlő termőhelyi kataszterébe történő sorolás (minősítés), módosítás vagy a kataszterből történő törlés során alkalmazott szempont- és értékelési rendszer adattartalmát az 1. számú melléklet és a 2. számú melléklet, a felvételezési lap adattartalmát a 3. számú melléklet, a kérelemhez szükséges űrlap adattartalmát a 4. számú melléklet tartalmazza.

3. §

(1)[4] A MATE a 2. § (2) bekezdés szerint adatfelvételezést végez. A felvételezés időpontjában fennálló állapotot a felvételezési lapon, illetve a térképeken rögzíti, amelyek tartalmazzák a felvételezés adatait, az ökológiai tényezők kódjait és értékpontjait.

(2) A felvételezési lapon rögzített adatok informatikai rendszeren kerülnek feldolgozásra, és a tényezők súlyozott átlagai alapján clustereket képeznek. A besorolás véglegesítése a clusteranalízis és az adatfelvételezés komplex értékelése alapján történik.

(3) A környezeti tényezők mérlegelése alapján, a kérelemben megjelölt területekhez képest a kialakítandó ökotóp nagysága és határa eltérhet.

(4) A minősítés során az ügyfélnek a minősítendő területtel kapcsolatos és a kataszteri besorolást érintő, rendelkezésére álló tájékoztatást meg kell adnia.

(5)[5] A MATE szakvéleményének elkészítésével kapcsolatos költségek az ügyfelet terhelik.

4. §

(1) A termőhelyi katasztert vezető szerv a kérelemről a Btv. 3. § (6) bekezdése alapján értesíti:

a) a kérelemben megjelölt termőhely szerinti települési önkormányzat jegyzőjét,

b) a kérelemben megjelölt termőhely szerinti, a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Balaton törvény) hatálya alá tartozó települések esetén az első fokú építésügyi hatóságot.

(2) Az önkormányzat jegyzője, valamint a Balaton törvény hatálya alá tartozó települések esetén az első fokú építésügyi hatóság az (1) bekezdés szerinti értesítés alapján észrevételt tehet.

(3) A termőhelyi katasztert vezető szerv a kérelemről

a) a hegybíró véleménye,

b)[6] a MATE által adott szakvélemény

figyelembevételével dönt.

(4)[7] A termőhelyi katasztert vezető szerv a határozatát közli a termőhely szerint illetékes hegyközséggel, a települési önkormányzat jegyzőjével, a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervvel és a MATE-val is.

(5) A Balaton Törvény hatálya alá tartozó települések esetén a termőhelyi katasztert vezető szerv a határozatot közli az illetékes első fokú építési hatósággal is.

(6)[8] A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv a borszőlő termőhelyi kataszterét érintő változásokat, a MATE által szolgáltatott adatokat is felhasználva, átvezeti a digitális termőhelyi kataszteri térkép-fedvényeken és megjeleníti VINGIS rendszerben.

(7) A papíralapú térképi nyilvántartás mellett a térképek adattartalma bekerül a VINGIS digitális térinformatikai adatállományába (borszőlő termőhelyi kataszterének fedvénye), ami egyenértékű a papíralapú térképek adataival. Eltérés esetén a borszőlő termőhelyi kataszterének fedvénye az irányadó.

(8) A 190 értékpontot el nem érő területek borszőlő termesztésére alkalmatlanok, a borszőlő termőhelyi kataszterében nem rögzíthetők.

(9) Borszőlő termőhelyi kataszterébe nem rögzíthető az építési területbe tartozó vagy építési területnek kijelölt, illetve a nem mezőgazdasági művelési ágba sorolt földterület.

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2009. augusztus 1-jét követően benyújtott kérelmek alapján indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) A szőlő termőhelyi kataszterének felvételezéséről, kiegészítéséről és módosításáról szóló 95/2004. (VI. 3.) FVM rendelet a hatályát veszti azzal, hogy a folyamatban lévő eljárásokban még alkalmazni kell.

(3) E rendelet

a)[9] a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint

b) a 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a bizonyos borászati termékekre vonatkozó oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések, hagyományos kifejezések, valamint e termékek címkézése és kiszerelése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó egyes részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. július 14-ei 607/2009/EK bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet a 97/2009. (VII. 30.) FVM rendelethez

A borszőlő termőhelyi kataszterének vizsgálati és értékelési rendszere (tényezők értékpont- és kódlistája)

Termőhelyi alkalmasságot meghatározó tényezőkA minősítés szempontjai
FőtényezőkAltényezőkSor-SzempontokKódPont­érték
SorszámMegnevezésSorszámMegnevezésszám
1.2.3.4.5.6.7.8.
1.Agrometeorológia1.1.Téli fagykár gyakorisága1.1.1.A borszőlő fás részei (tőkefej, törzs, termőkar) vagy az Alföldön takarás mellett a termőalapok 10 évben egyszer sem fagytak el350
1.1.2.A borszőlő fás részei (tőkefej, törzs, termőkar) vagy az Alföldön takarás mellett a termőalapok 10 évben kétszer fagytak el220
1.1.3.A borszőlő fás részei (tőkefej, törzs, termőkar) vagy az Alföldön takarás mellett a termőalapok 10 évben háromszor, vagy annál többször fagytak el10
1.2.Tavaszi, őszi fagy gyakorisága1.2.1.Vegetációban a fagykár 10 évben 3-nál kevesebb345
1.2.2.Vegetációban a fagykár 10 évben 3-4 alkalommal220
1.2.3.Vegetációban a fagykár 10 évben 5 vagy annál több17
2.Talaj2.1.Talajtípus2.1.1.Köves, földes kopárok019
2.1.2.Futóhomok020
2.1.3.Humuszos homok0320
2.1.4.Rendzinák0436
2.1.5.Erubáz talajok0536
2.1.6.Savanyú, nem podzolos erdőtalaj0620
2.1.7.Agyagbemosódásos barna erdőtalaj0738
2.1.8.Pseudogleies barna erdőtalaj0810
2.1.9.Barna-fÖldek0940
2.1.10.Kovárványos barna erdőtalaj1018
2.1.11.Csernozjom barna erdőtalaj1140
2.1.12.Csernozjom jellegű homok1225
2.1.13.Mészlepedékes csernozjom1327
2.1.14.Mészlepedékes alföldi csernozjom1428
2.1.15.Mélyben sós alföldi mészlepedékes csernozjom158
2.1.16.Réti csernozjom1621
2.1.17.Mélyben sós réti csernozjom1710
2.1.18.Szolonyeces réti csernozjom180
Termőhelyi alkalmasságot meghatározó tényezőkA minősítés szempontjai
FőtényezőkAltényezőkSor-SzempontokKódPont­érték
SorszámMegnevezésSorszámMegnevezésszám
1.2.3.4.5.6.7.8.
2.Talaj2.1.Talajtípus2.1.19.Terasz csernozjom1919
2.1.20.Szoloncsák200
2.1.21.Szoloncsák-szolonyec210
2.1.22.Réti szolonyec220
2.1.23.Sztyeppesedő réti szolonyec230
2.1.24.Szolonyeces réti talaj240
2.1.25.Réti talaj258
2.1.26.Öntés réti talaj268
2.1.27.Lápos réti talaj270
2.1.28.Síkláp talaj280
2.1.29.Lecsapolt talaj vagy síkláp talaj290
2.1.30.Mocsári erdők talaja300
2.1.31.Öntéstalaj310
2.2.Talajképző kőzet2.2.1.Glaciális és alluviális üledékek14
2.2.2.Löszös üledékek25
2.2.3.Harmadkori és idősebb üledékek34
2.2.4.Nyirok43
2.2.5.Mészkő, dolomit52
2.2.6.Homokkő62
2.2.7.Agyagpala, fillit71
2.2.8.Gránit, porfirit81
2.2.9.Andezit, bazalt, riolit91
2.3.Kémhatás és mészállapot2.3.1.Erősen savanyú talajok11
2.3.2.Gyengén savanyú talajok22
2.3.3.Szénsavas meszet tartalmazó talajok35
2.3.4.Nem a felszíntől sós szikes talajok40
2.3.5.Felszíntől sós szikes talajok50
2.4.Fizikai talajféleségek2.4.1.Homok14
2.4.2.Homokos vályog26
2.4.3.Vályog37
2.4.4.Agyagos vályog45
2.4.5.Agyag52
2.4.6.Tőzeg, kotu60
Termőhelyi alkalmasságot meghatározó tényezőkA minősítés szempontjai
FőtényezőkAltényezőkSor-SzempontokKódPont­érték
SorszámMegnevezésSorszámMegnevezésszám
1.2.3.4.5.6.7.8.
2.Talaj2.4.Fizikai talajféleségek2.4.7.Nem vagy részben mállott, durva vázrészek71
2.5.Vízgazdálkodási tulajdonság2.5.1.Igen nagy víznyelésű és vízvezető képességű, gyenge vízraktározó képességű, igen gyengén víztartó talajok14
2.5.2.Nagy víznyelésű és vízvezetőképességű, közepes vízraktározó képességű, gyengén víztartó talajok26
2.5.3.Jó víznyelésű és vízvezetőképességű, jó vízraktározóképességű, jó víztartó talajok310
2.5.4.Közepes víznyelésű és vízvezetőképességű, nagy vízraktározóképességű, jó víztartó talajok410
2.5.5.Közepes víznyelésű és vízvezetőképességű, nagy vízraktározóképességű talajok510
2.5.6.Gyenge víznyelésű, igen gyenge vízvezetőképességű, erősen víztartó, kedvezőtlen vízgazdálkodású talajok61
2.5.7.Igen gyenge víznyelésű, szélsőségesen gyenge vízelvezető-képességű, igen erősen víztartó, igen kedvezőtlen, extrémen szélsőséges vízgazdálkodási talajok70
2.5.8.Jó víznyelésű és vízvezetőképességű, igen nagy vízraktározó és víztartóképességű talajok810
2.5.9.Sekély termőrétegűség miatt szélsőséges vízgazdálkodású talajok91
2.6.Humuszkészlet2.6.1.50 t/ha10
2.6.2.50-100 t/ha22
2.6.3.100-200 t/ha34
2.6.4.200-300 t/ha410
2.6.5.300-400 t/ha58
2.6.6.400 t/ha66
2.7.Termőréteg vastagsága2.7.1.20 cm10
2.7.2.20-40 cm20
2.7.3.40-70 cm30
2.7.4.70-100 cm40
2.7.5.100 cm510
2.8.A terület egyöntetűsége2.8.1.60%-nál kisebb mértékben egyöntetű11
a talajtípus szempontjából2.8.2.60-70%-ban egyöntetű22
2.8.3.70%-nál nagyobb mértékben egyöntetű35
Termőhelyi alkalmasságot meghatározó tényezőkA minősítés szempontjaiPont­érték
FőtényezőkAltényezőkSor­számSzempontokKód
SorszámMegnevezésSorszámMegnevezés
1.2.3.4.5.6.7.8.
3.Terület vízgazdálkodása helyszínen értékelve3.1.1.Mélyfekvésű, vizenyős, a talajvíz 0-130 cm között10
3.1.2.Száraz, a talajvíz a növény által elérhető közelségben nincs25
3.1.3.Üde, a talajvíz 150-250 cm között310
4.Erózió mértéke4.1.1.Vonalas eróziós formák, árkos kimosódások, az Alföldön szélárkok13
4.1.2.Vonalas eróziós formák nincsenek, mérsékelt erózió, az Alföldön defláció veszélye fennáll27
4.1.3.A terület erózió és defláció által nem veszélyeztetett310

5. Terepviszonyok

5.1. Lejtésszög és égtáji kitettség

ÉszakNyugatDélKelet
ÉKÉÉKÉÉÉNyÉNyNyÉNyNyNyDNyDNyDDNyDDDKDKKDKKKÉK
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.
0-5%Kód101102103104105106107108109110111112113114115116
Pontérték13121013152023283133333130262117
6-12%Kód201202203204205206207208209210211212213214215216
Pontérték38323040485868738490908275706048
13-20%Kód301302303304305306307308309310311312313314315316
Pontérték32272333425666757888888275665245
21-30%Kód401402403404405406407408409410411412413414415416
Pontérték15121015233340505465655452483327
30% felettKód501502503504505506507508509510511512513514515516
Pontérték8748101014182028282020151210
Termőhelyi alkalmasságot meghatározó tényezőkA minősítés szempontjai
FőtényezőkAltényezőkSorszámSzempontokKódPont­érték
SorszámMegnevezésSorszámMegnevezés
1.2.3.4.5.6.7.8.
5.Terepviszonyok5.2.Tengerszint feletti magasság5.2.1.300 m felett és 120 m alatt116
Domb- és hegyvidéken5.2.2.120-150, illetve 250-300 m között235
5.2.3.150-250 m között345
Kiemelkedés a környezetből5.2.4.A környezetnél mélyebben fekvő terület40
Alföldön és síkvidéken5.2.5.A környezetből nem emelkedik ki a terület, de hideglefolyása van528
5.2.6.A terület a környezetből kiemelkedik645
5.3.Domborzat, terepfelszín5.3.1.A terület teraszírozást igényel17
Domb- és hegyvidéken5.3.2.A terület tereprendezéssel telepítésre alkalmassá tehető216
5.3.3.A lejtő egyenletes, egyirányú, tereprendezés, teraszírozás nem szükséges330
Alföldön és síkvidéken5.3.4.A terület 20%-nál nagyobb területre kiterjedő tereprendezést igényel42
5.3.5.A terület legfeljebb 20%-ig igényel tereprendezést510
5.3.6.Tereprendezés nem szükséges620
5.4.Környezet5.4.1.A közelben erdő, illetve felépítmény nincs1110
Erdő közelsége5.4.2.Erdő van és előnyős2110
5.4.3.Erdő van és hátrányos31, 321
5.5.Beépítettség5.5.1.100 ha-onként 1 db felépítmény12, 227
5.5.2.100 ha-onként 5-10 db felépítmény13, 235
5.5.3100 ha-onként 10 db-nál több felépítmény14, 24, 33, 343
6.Terület hasznosítása6.1.Nagyüzemi módon hasznosítható110
6.2.Kistermelésre hasznosítható23
6.3.Kisüzemi árutermelő tömb kialakítható310
7.Útviszonyok7.1.Megközelíthető földúton14
7.2.Megközelíthető javított földúton26
7.3.Megközelíthető szilárd burkolatú úton38

2. számú melléklet a 97/2009. (VII. 30.) FVM rendelethez

A borszőlő termőhelyi kataszterének minősítő cluster-elemei

MinősítésCluster-csoportokMinősítési jellemzők
I. osztály
Borszőlő termesztésére kiváló adottságú
5. főclusterNagyon jó fekvésű, jó talajú, nagyon jó termésbiztonságú területek.
4. főclusterNagyon jó fekvésű, jó talajú, nagy termésbiztonságú területek.
3. főclusterJó fekvésű, jó talajú, nagy termésbiztonságú területek.
II. 1. osztály
Borszőlő termesztésére kedvező adottságú
2. főclusterKözepes fekvésű, jó talajú, változóan termésbiztos területek.
1. főcluster
1/5. alclusterJó fekvésű, jó talajú, gyenge termésbiztonságú területek.
1/4. alclusterKözepes fekvésű, jó talajú, gyenge termésbiztonságú területek.
1/3. alclusterKözepes fekvésű, közepes talajú, jó termésbiztonságú területek.
II.2. osztály
Borszőlő termesztésére alkalmas
1/2. alclusterGyenge fekvésű, közepes talajú, gyenge termésbiztonságú területek.
Borszőlő termesztésére alkalmatlan1/1. alclusterGyenge fekvésű, gyenge talajú, gyenge termésbiztonságú területek.

3. számú melléklet a 97/2009. (VII. 30.) FVM rendelethez

4. számú melléklet a 97/2009. (VII. 30.) FVM rendelethez

Kérelem
a szőlő termőhelyi kataszterének adattartalmának felvételezéséhez, módosításához
Kérem a/az ............................................................................................................. település szőlő termőhelyi katasz-
terét az alábbiak szerint módosítani.
1. Az érintett földrészletek adatai
Helyrajzi szám(ok)Terület (ha)Az érintett ökotóp(ok) sorszáma (a hegybíró tölti ki)A módosítás jellege (jelölje X-szel)
Új felvé­telezésMódosításÁtminő­sítésKivonás
2. A kérelmező neve: ..............................................................................................................................................................................
(több kérelmező esetén az ügyben történő eljárással meghatalmazott)
Címe: .........................................................................................................................................................................................................
Egyéb elérhetősége: .................................................................................................................................................................................
(telefon, fax, e-mail stb.)
3. Megegyzés: ...........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Dátum:………………………………..
kérelmező aláírása
4. Az illetékes hegybíró véleménye (a hegybíró tölti ki): .................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Dátum:
……………………………………..
a hegybíró aláírása

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 129. § a) pontja. Hatályos 2017.08.18.

[2] Módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 129. § b) pontja. Hatályos 2017.08.18.

[3] Módosította a 4/2021. (II. 23.) AM rendelet 4. § a) pontja. Hatályos 2021.02.24.

[4] Módosította a 4/2021. (II. 23.) AM rendelet 4. § b) pontja. Hatályos 2021.02.24.

[5] Módosította a 4/2021. (II. 23.) AM rendelet 4. § b) pontja. Hatályos 2021.02.24.

[6] Módosította a 4/2021. (II. 23.) AM rendelet 4. § c) pontja. Hatályos 2021.02.24.

[7] Módosította a 4/2021. (II. 23.) AM rendelet 4. § d) pontja. Hatályos 2021.02.24.

[8] Módosította a 4/2021. (II. 23.) AM rendelet 4. § c) pontja. Hatályos 2021.02.24.

[9] Megállapította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 128. §-a. Hatályos 2017.08.18.

Tartalomjegyzék