159/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet

a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításával, valamint a Nemzeti Földügyi Központ létrehozásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, továbbá

az 1. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 12. pontjában,

a 2. alcím tekintetében a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 35/A. § (1) bekezdésében,

a 3. alcím tekintetében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (1) bekezdés a)-f) pontjában,

a 4. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés f) és g) pontjában,

az 5. alcím tekintetében az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16. § (14) bekezdésében,

a 6. alcím tekintetében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (1) bekezdés h) pontjában,

a 7. alcím tekintetében a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 8. alcím tekintetében a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 9. alcím tekintetében a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 10. alcím tekintetében a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. § (1) bekezdés e) pontjában,

a 12. alcím tekintetében az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény 10. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 13. alcím tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72. § h) pontjában,

a 14. alcím tekintetében a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. § (1) bekezdés a) pontjában és az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 15. alcím tekintetében az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (5) bekezdés d) pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 29. pontjában,

a 16. alcím tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (1) bekezdés e) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet módosítása

1. § A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdés b) pontjában a "Nemzeti Földalapkezelő Szervezet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Földügyi Központ" szöveg lép.

2. A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet] 1. melléklet 37. pontjában a "Nemzeti Földalapkezelő Szervezet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Földügyi Központ" szöveg lép.

(2) A 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. melléklete a következő 47. ponttal egészül ki:

(A központosított irattári szolgáltatásokat igénybe vevő szervek)

"47. Nemzeti Földügyi Központ"

3. Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása

3. § Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 14. § (10) bekezdésében a "Nemzeti Földalapkezelő Szervezet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Földügyi Központ" szöveg lép.

4. A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása

4. § A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében az "a Földművelésügyi Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium)" szövegrész helyébe az "az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium)" szöveg lép.

5. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

5. § Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet

a) 1/C. § (5) bekezdésében a "Nemzeti Földalapkezelő Szervezet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Földügyi Központ" szöveg,

b) 7. számú mellékletében a "Nemzeti Földalapkezelő Szervezet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Földügyi Központ", és a "Nemzeti Földalapkezelő Szervezetet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Földügyi Központot" szöveg

lép.

6. A honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

6. § A honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 29/A. § (2) bekezdés a) pontjában a "Nemzeti Földalapkezelő Szervezetnek" szövegrész helyébe a "Nemzeti Földügyi Központnak" szöveg lép.

7. A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet módosítása

7. § A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet] 3. §-a a következő (5)-(8) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az NFK megkeresésére a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős miniszter nyilatkozik az értékesítés vagy csere útján hasznosítandó ingatlan parti sávval való érintettségéről, valamint arról, hogy erre tekintettel van-e akadálya az adott ingatlan tulajdonjoga átruházásának.

(6) A feladatköre által érintett miniszter egyedi hasznosítási ügyben az NFK megkeresésének kézhezvételétől, míg pályáztatás útján történő értékesítés esetén az NFK által rendelkezésre bocsátott ingatlanjegyzék kézhezvételétől számított 30 napon belül adja meg az (1)-(5) bekezdés szerinti nyilatkozatát.

(7) Amennyiben a feladatköre által érintett miniszter a hozzájárulását valamilyen - az értékesítési pályázati kiírásban, illetve az (1)-(5) bekezdés szerinti szerződésben rögzítendő - hasznosítási feltételhez vagy előíráshoz köti, úgy annak konkrét szövegét az NFK rendelkezésére bocsátja.

(8) A Balaton Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: BFT) előzetes egyetértése szükséges a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területén a Nemzeti Földalapba tartozó földrészlet önkormányzat számára bármely jogcímen történő tulajdonátruházásához és vagyonkezelésbe adásához. A BFT állásfoglalását az NFK megkeresésétől számított 15 napon belül adja meg, e határidő elmulasztása esetén egyetértése megadottnak tekintendő."

8. § A 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet a következő 3/A. §-sal egészül ki:

"3/A. § (1) Védett természeti területnek vagy Natura 2000 területnek minősülő földrészlet haszonbérlet útján történő hasznosítása esetén a természetvédelemért felelős miniszter, vízvédelmi területnek minősülő, valamint parti sávval érintett földrészlet haszonbérlet útján történő hasznosítása esetén a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős miniszter, védetté nyilvánított régészeti lelőhelyre és régészeti védőövezetre kiterjedő földrészlet, valamint műemléknek minősülő földrészlet haszonbérlet útján történő hasznosítása esetén a kulturális örökség védelméért felelős miniszter határozza meg a pályázati felhívásban, valamint a szerződésben rögzítendő hasznosítási előírásokat.

(2) A feladatköre által érintett miniszter a pályáztatásra, vagy pályáztatás mellőzésével haszonbérbe adásra szánt ingatlanjegyzék átvételét követő 30 napon belül konkrét, megszövegezett formában bocsátja az NFK rendelkezésére az (1) bekezdés szerinti előírásokat."

9. § (1) A 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A védett természeti területnek minősülő földrészlet tulajdonjogát csak csere útján lehet átruházni, kivéve azokat az eseteket, amikor az Nfatv. a védett természeti terület tulajdonjogának egyéb jogcímen történő átruházását kifejezetten lehetővé teszi."

(2) A 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 4. §-a a következő (2a)-(2h) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Az értékbecslés - a (2b) bekezdésben rögzített kivételektől eltekintve - helyszíni szemlén alapul.

(2b) Nem kötelező helyszíni szemle lefolytatása a kizárólag szántó, rét, legelő alrészletet tartalmazó földrészlet értékesítését megalapozó értékbecslés elkészítéséhez, ha a földrészletben a Magyar Állam tulajdonrésze nem haladja meg a 10 hektárt.

(2c) Ha az NFK tudomással bír arról, hogy a (2b) bekezdés alá tartozó földrészlet természetbeni állapota eltér az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett művelési ágtól, az értékbecslés elkészítése előtt a természetbeni és az ingatlan-nyilvántartási állapot egyezőségének biztosítása szükséges.

(2d) Ha az értékbecslés készítése során a szakértő tudomására jut, hogy a földrészlet természetbeni állapota eltér az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett művelési ágtól vagy a földrészlet értéknövelő beruházással érintett, a (2c) bekezdés alkalmazandó.

(2e) A (2b) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatóak, ha

a) az értékesítésre telekalakítással egybekötötten kerül sor, vagy

b) az ingatlan a helyi építési szabályzat alapján nem mezőgazdasági övezeti besorolással rendelkezik.

(2f) Az adásvételi és a csereszerződésben rögzíteni szükséges, hogy az értékbecslés díját a vevő, illetve a cserepartner viseli, továbbá elővásárlási joggyakorlás esetén az elővásárlási vevő az előzetesen megfizetett értékbecslési díjat közvetlenül az eredeti vevő számára téríti meg.

(2g) Amennyiben a kérelmező a (2b) bekezdés alapján készült értékbecslésben megállapított forgalmi értéket kifogásolja, úgy kötelező az értékbecslés felülvizsgálata helyszíni szemle lefolytatásával. Amennyiben a felülvizsgálat alapján az eredeti értékbecslésben foglalt forgalmi érték megváltoztatásra kerül, úgy a felülvizsgálat díját az NFK viseli. Amennyiben a felülvizsgálat az eredeti értékbecslésben foglalt forgalmi értéket megerősíti, úgy a felülvizsgálat díját a kérelmező viseli.

(2h) Az 1 hektár térmértéket meg nem haladó ingatlanok eladás útján történő hasznosítása esetén az értékbecslési díjat az NFK viseli."

10. § (1) A 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Az NFK a földrészlet nyilvános pályázat útján történő eladása, haszonbérbe adása során elektronikus pályázati rendszert alkalmaz.

(2) A pályázati felhívásban az NFK - mint kiíró - valamennyi pályázó számára egyenlő esélyt biztosít, valamint a pályázati felhívás és kiírás tartalmát úgy kell meghatározni, hogy az abban foglalt feltételek teljesíthetők legyenek. A pályázati felhívás és kiírás mintadokumentumait az NFK elnöke javaslatára a Birtokpolitikai Tanács hagyja jóvá. A meghirdetésre kerülő egyes pályázati felhívásokat az NFK elnöke aláírásával hagyja jóvá."

(2) A 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A pályázati eljárás kezdő napja a pályázati felhívást tartalmazó hirdetménynek az NFK honlapján történő közzétételét követő nap."

11. § (1) A 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A földrészlet nyilvános pályázat útján történő haszonbérbe adására irányuló pályázati felhívásnak tartalmaznia kell:

1. a pályázati felhívást kiíró megnevezését és székhelyét;

2. a megkötendő szerződés típusát;

3. a pályázati azonosító számát;

4. a pályázati felhívás tárgyát képező birtoktesthez tartozó földrészletek adatait (település, fekvés, helyrajzi szám, alrészlet szintű bontásban: művelési ág, területnagyság, aranykorona érték);

5. a pályázati felhívás tárgyát képező birtoktestre vonatkozó, megfelelő áttekintést biztosító térképmásolatot, amely osztatlan közös tulajdonban fennálló állami tulajdoni illetőség meghirdetése esetén tartalmazza a használati megosztásról szóló megállapodásban rögzített használati rendet is;

6. a megkötendő szerződés tárgyát képező tulajdoni illetőséget;

7. a regisztráció módját, határidejét;

8. a regisztrációs díj összegét, a rendelkezésre bocsátásának határidejét és módját;

9. a pályázat benyújtásának módját és határidejét;

10. az ajánlati kötöttség határidejét, és az annak esetleges meghosszabbítására vonatkozó előírásokat;

11. a pályázat érvényességének feltételeit;

12. a hasznosításra vonatkozó lényeges előírásokat;

13. a haszonbérleti díj meghatározását, amelytől eltérő ajánlat nem tehető;

14. a pályázati biztosíték összegét;

15. az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó előírásokat;

16. az NFK azon joga fenntartásának rögzítését, hogy

16.1. a pályázati felhívást a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejárta előtt visszavonhatja,

16.2. a pályázati eljárást az e rendeletben meghatározott esetekben eredménytelennek nyilvánítsa;

17. annak rögzítését, hogy a pályázaton való részvétellel kapcsolatos költségek a pályázat eredményességétől függetlenül a pályázót terhelik;

18. az Nfatv. 19. § (4) bekezdésében meghatározottakról való figyelemfelhívást;

19. a birtokba lépés várható időpontját."

(2) A 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 7. §-a a következő (1a)-(1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Ha a haszonbérleti pályázati felhívás tárgyát képező birtoktest a Földforgalmi tv. hatálya alá tartozó földrészletet tartalmaz, akkor a pályázati felhívásnak - a Földforgalmi tv. 44. §-ában foglalt előírások figyelembevételével - tartalmaznia kell a haszonbérleti jogviszony időtartamát.

(1b) Ha a haszonbérleti pályázati felhívás tárgyát képező birtoktest a Földforgalmi tv. hatálya alá tartozó földrészletet tartalmaz, a pályázati felhívásnak tartalmaznia kell továbbá a figyelemfelhívást arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban pályázóként az a természetes személy, illetve gazdálkodó szervezet vehet részt, aki a Földforgalmi tv. alapján földhasználati jogosultsággal rendelkezik, továbbá tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárás során az előhaszonbérleti jog nem gyakorolható."

(3) A 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A pályázati kiírás a pályázati felhívásban foglalt adatokon túl tartalmazza:

1. a pályázat hivatalos nyelvének megjelölését;

2. az ingatlan-nyilvántartásban az állam tulajdoni illetőségére bejegyzett, illetve feljegyzett jogokat és terheket;

3. az ingatlan-nyilvántartásban jogi jellegként feljegyzett tényeket;

4. a földrészletet terhelő szolgalmi jogot és vezetékjogot;

5. az ingatlan-nyilvántartásban az állam tulajdoni illetőségére feljegyzett elidegenítési tilalmat;

6. az NFK vagyon-nyilvántartása szerint a földrészleten fennálló használat jogcímét és időtartamát;

7. a pályázati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határidejét és módját;

8. a szerződést biztosító mellékkötelezettség megjelölését, ha az NFK a mellékkötelezettség alkalmazása mellett dönt;

9. arra való figyelemfelhívást, hogy a pályázati eljárás során a hiánypótlás kizárt;

10. a szerződéskötésre vonatkozó lényeges feltételeket, kötelezettségeket és jogokat;

11. a pályázatok elbírálása során a pályázatok rangsorolására alkalmazandó értékelési szempontokat;

12. a pályázatok elbírálásának időpontját vagy határidejét;

13. az eredményhirdetés módját, helyét és várható időpontját;

14. az eredményről a pályázók értesítésének módját és határidejét;

15. annak rögzítését, hogy a nyertes pályázóval kötött szerződés tartalmából közérdekből nyilvános adatoknak minősülnek az Nfatv. 30. § (1) bekezdésében meghatározott adatok."

(4) A 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Ha a haszonbérleti pályázati felhívás tárgyát védett természeti terület, Natura 2000 terület, vízvédelmi terület, védetté nyilvánított régészeti lelőhely, régészeti védőövezet, műemlék vagy parti sávval érintett ingatlan képezi, az (1) bekezdés 12. pontjában foglalt előírásnak tartalmaznia kell az e területre vonatkozó, a feladatköre által érintett miniszter által az NFK rendelkezésére bocsátott hasznosítási előírásokat."

12. § A 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet a következő 7/A-7/B. §-sal egészül ki:

"7/A. § (1) A földrészlet nyilvános pályázat útján történő eladására irányuló pályázati felhívásnak tartalmaznia kell:

1. a pályázati felhívást kiíró megnevezését és székhelyét;

2. a megkötendő szerződés típusát;

3. a pályázati azonosító számát;

4. a pályázati felhívás tárgyát képező földrészlet adatait (település, helyrajzi szám, alrészlet szintű bontásban: művelési ág, területnagyság, aranykorona érték);

5. a pályázati felhívás tárgyát képező ingatlanra vonatkozó, megfelelő áttekintést biztosító térképmásolatot;

6. a megkötendő szerződés tárgyát képező tulajdoni illetőséget;

7. a regisztráció módját, határidejét;

8. a regisztrációs díj összegét, a rendelkezésre bocsátásának határidejét és módját;

9. a pályázat benyújtásának módját és határidejét;

10. az ajánlati kötöttség határidejét, és az annak esetleges meghosszabbítására vonatkozó előírásokat;

11. a pályázat érvényességének feltételeit;

12. az elővásárlási jog gyakorlásának módját;

13. a minimális vételárat, amelynél kedvezőtlenebb ajánlat nem tehető;

14. a pályázati biztosíték összegét;

15. az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó előírásokat;

16. az NFK azon joga fenntartásának rögzítését, hogy

16.1. a pályázati felhívást a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejárta előtt visszavonhatja,

16.2. a pályázati eljárást az e rendeletben meghatározott esetekben eredménytelennek nyilvánítsa;

17. annak rögzítését, hogy a pályázaton való részvétellel kapcsolatos költségek a pályázat eredményességétől függetlenül a pályázót terhelik;

18. annak rögzítését, hogy értékbecslési kötelezettség esetén az értékbecslés díja a nyertes pályázót terheli, valamint az értékbecslési díj összegének pontos meghatározását;

19. az Nfatv. 19. § (4) bekezdésében meghatározottakról való figyelemfelhívást.

(2) Ha az értékesítési pályázati felhívás tárgyát képező földrészlet a Földforgalmi tv. hatálya alá tartozik, a pályázati felhívásnak tartalmaznia kell továbbá a figyelemfelhívást arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban pályázóként az a természetes személy vehet részt, aki a Földforgalmi tv. alapján tulajdonszerzési jogosultsággal rendelkezik.

(3) Az értékesítési pályázati kiírás a pályázati felhívásban foglalt adatokon túl tartalmazza:

1. a pályázat hivatalos nyelvének megjelölését;

2. az ingatlan-nyilvántartásba az állam tulajdoni illetőségére bejegyzett, illetve feljegyzett jogokat és terheket;

3. az ingatlan-nyilvántartásba jogi jellegként feljegyzett tényeket;

4. a földrészletet terhelő szolgalmi jogot és vezetékjogot;

5. az NFK vagyon-nyilvántartása szerint a földrészleten fennálló használat jogcímét és időtartamát;

6. a pályázati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határidejét és módját;

7. a szerződést biztosító mellékkötelezettség megjelölését, ha az NFK a mellékkötelezettség alkalmazása mellett dönt;

8. arra való figyelemfelhívást, hogy a pályázati eljárás során a hiánypótlás kizárt;

9. a 3. § (7) bekezdése szerinti előírásokat;

10. a szerződéskötésre vonatkozó lényeges feltételeket, kötelezettségeket és jogokat;

11. a pályázatok elbírálása során a pályázatok rangsorolására alkalmazandó értékelési szempontokat;

12. a pályázatok elbírálásának időpontját vagy határidejét;

13. az eredményhirdetés módját, helyét és várható időpontját;

14. az eredményről a pályázók értesítésének módját és határidejét;

15. annak rögzítését, hogy a nyertes pályázóval kötött szerződés tartalmából közérdekből nyilvános adatoknak minősülnek az Nfatv. 30. § (1) bekezdésében meghatározott adatok;

16. haszonbérleti szerződéssel terhelt földrészlet értékesítése esetén a haszonbérleti szerződés módosításával, továbbá elszámolási kötelezettséggel érintett ingatlan esetében az elszámolással kapcsolatos, az adásvételi szerződésben rögzítendő kötelezettségeket;

17. a birtokba lépés várható időpontját.

7/B. § (1) Az NFK oly módon teszi közzé a pályázati felhívást, és a készíti el a pályázati kiírást, hogy az abban foglalt jogok, tények, adatok megegyezzenek a pályázati felhívás közzétételének időpontjában az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogokkal, tényekkel és adatokkal.

(2) A pályázati kiírás a regisztrált pályázónak a pályázati regisztráció aktiválását követően válik elérhetővé az elektronikus pályázati rendszeren keresztül. Regisztrációs díjfizetési kötelezettség esetén a pályázati regisztráció aktiválásának feltétele a regisztrációs díj megfizetése.

(3) Az NFK a pályázók bármelyikének biztosított információt, adatot és egyéb szolgáltatást a többi pályázó számára is ugyanolyan módon biztosítja."

13. § A 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet II. Fejezete a 8. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

"A pályázati részvétel előfeltétele

8/A. § A haszonbérleti és az értékesítési pályáztatási eljárásban való részvétel előfeltétele, hogy a pályázó a Kormány által biztosított azonosítási szolgáltatási regisztrációval rendelkezzen. A megadott adatok és a feltöltött dokumentumok valóságtartalmáért a partner felel. A regisztráció során a pályázó köteles adatkezeléssel összefüggő nyilatkozatot tenni."

14. § A 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A pályázaton való részvételért pályázati biztosítékot (e fejezetben a továbbiakban: biztosíték) kell fizetni. A biztosíték összege a pályázati felhívásban közölt haszonbérleti díj éves összegének, illetve minimális vételár összegének - ezer forintra kerekített - tíz százaléka, amelytől az NFK a pályázati felhívásban eltérhet azzal, hogy a biztosíték összege nem lehet kevesebb 10 000 forintnál."

15. § (1) A 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az NFK a pályázati felhívás visszavonása esetén a regisztrációs díj összegét valamennyi pályázónak visszafizeti. A pályázati eljárás érvénytelenségének megállapítása esetén az NFK a regisztrációs díj összegét valamennyi pályázónak visszafizeti, kivéve azt a pályázót, akinek érdekkörében felmerült ok eredményezte a pályázati eljárás érvénytelenségét. A regisztrációs díj összegének visszafizetése arra a bankszámlaszámra történő visszautalással történik, amelyről a regisztrációs díjat a pályázó az NFK részére átutalta."

(2) A 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A pályázati felhívás visszavonása, illetve a pályázati eljárás érvénytelenné nyilvánítása esetén a regisztrációs díj összegét a visszavonásról, illetve az eredménytelenségről szóló hirdetmény közzétételétől számított harminc napon belül kell visszafizetni."

(3) A 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 10. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A biztosíték összegének visszafizetését banki átutalással kell teljesíteni arra a bankszámlaszámra, amelyről a pályázó a biztosítékot az NFK részére átutalta."

16. § (1) A 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 11. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Ha a pályázati felhívás a földrészlet eladására irányul, a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy elővásárlásra jogosult-e, és ha igen, az elővásárlási joga szerződésen vagy jogszabályon alapul. Ha az elővásárlási jog jogszabályon alapul, nyilatkozni kell arról is, a jogosultság mely jogszabály alapján és mely jogcímen illeti meg. Az elővásárlási jogosultságot megalapozó igazolásokat az elektronikus pályázati felületen csatolni kell, amelynek elmaradása a pályázat érvénytelenségét vonja maga után."

(2) A 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 11. § (10) és (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(10) A pályázó a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejártáig visszavonhatja a pályázatát.

(11) Az elektronikus pályázati felületen megadott adatok és feltöltött dokumentumok valóságtartalmáért a pályázó felel. A pályázó az NFK felhívására a megjelölt határidőig köteles a pályázatában foglaltakat igazolni."

17. § A 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A pályázó és az NFK mint kiíró köteles továbbá a pályázati eljárás befejezését követően is bizalmasan kezelni az NFK által a pályázó rendelkezésére bocsátott és közérdekű adatnak, vagy közérdekből nyilvános adatnak nem minősülő adatot, tényt, információt, azokról harmadik személynek tájékoztatást nem adhat. Ez a tilalom nem zárja ki a finanszírozó bankokkal, valamint a pályázat elkészítéséhez a pályázó által igénybe vett, felhatalmazással rendelkező szakértővel való adatközlést, az e §-ban foglalt titoktartási kötelezettség azonban e személyekre is kiterjed."

18. § A 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése a következő k) és l) ponttal egészül ki:

(Érvénytelen a pályázat, ha)

"k) a pályázó a pályázati felhívásban foglaltaktól eltérő mértékű haszonbérleti díjra tett ajánlatot, illetve a pályázó által megjelölt ajánlati ár alacsonyabb a pályázati felhívásban rögzített minimális vételárnál;

l) a pályázó a pályázatát nem az erre a célra kialakított elektronikus rendszeren keresztül nyújtotta be."

19. § (1) A 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 15. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A pályázat benyújtását követően a pályázó az elektronikus pályázati felületen kap visszaigazolást a pályázat befogadásáról.

(2) A pályázatok tartalma az NFK számára csak a pályázatok beadására nyitva álló határidő lejártával válik megismerhetővé az elektronikus pályázati felületen.

(3) A pályázatok beadására nyitva álló határidő lejártát követően a pályázó számára az NFK honlapján megismerhetővé válik az adott pályázati felhívásra pályázatot benyújtók száma."

(2) A 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 15. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(5) Az NFK a pályázók számát a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejártáig, a pályázatok tartalmát a döntéshozatalig titkosan kezeli, arról felvilágosítást sem a pályázóknak, sem harmadik személyeknek nem ad.

(6) A pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejártát követően a 16. §-ban meghatározott értékelő bizottság megkezdi a pályázatok értékelését."

20. § A 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A pályázatok elbírálására vonatkozó döntés előkészítése érdekében az NFK alkalmazottaiból, illetőleg az NFK által megbízott külső szakértőkből értékelő bizottságot (a továbbiakban: bizottság) kell létrehozni. A bizottság elnökét és tagjait (a továbbiakban együtt: a bizottság tagjai) az NFK elnöke írásban nevezi ki, a bizottság elnökének és tagjainak egyidejű megnevezésével. Az egyes pályázatok tartalmával és azok értékelésének eredményével összefüggésben a bizottság tagjait titoktartási kötelezettség terheli."

21. § (1) A 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az értékelési jegyzőkönyvet a bizottság minden tagja aláírásával hitelesíti, és azt a bizottság a pályázatok beadására nyitva álló határidő lejártától számított negyvenöt napon belül megküldi az NFK elnökének. Az értékelési jegyzőkönyvhöz a bizottság tagja különvéleményt fűzhet."

(2) A 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az NFK elnöke részére megküldött értékelési jegyzőkönyvhöz csatolni kell:)

"d) a nyertes pályázatok elektronikus rendszerből generált, nyomtatott példányát;"

22. § A 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 18. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Ha a pályázati kiírás másként nem rendelkezik, a pályázatokat a bizottság által átadott értékelési jegyzőkönyv kézhezvételét követő naptól számított tizenöt napon belül kell elbírálni. A pályázati kiírás szerinti elbírálási határidő nem haladhatja meg a pályázatok benyújtási határidejének lejártától számított kilencven napot."

23. § A 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"21. § Az NFK a pályázati eljárás során készített jegyzőkönyveket és egyéb dokumentumokat, továbbá a nyertes pályázó pályázati dokumentációját öt évig őrzi meg."

24. § A 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 22. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Az NFK a pályázati eljárás eredményét az elbírálást követő harminc napon belül az NFK honlapján közzéteszi.

(2) Az NFK a pályázati eljárás eredményét - az (1) bekezdésben meghatározott határidőn belül - hirdetmény formájában, a pályázati felhívással megegyező helyeken és módon is közzéteszi. Az eredmény közlésének tartalmaznia kell a nyertes pályázó nevét, lakóhelyét (székhelyét), az általa ajánlott és az NFK által elfogadott ellenszolgáltatást, és - amennyiben van ilyen - a megkötendő szerződést biztosító mellékkötelezettségek megjelölését."

25. § A 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 23/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"23/A. § A pályázati eljárás eredményeként megkötött szerződés aláírásának dátumától számított harminc napon belül az NFK - az NFK-val szerződést kötő pályázó kivételével - törli az elektronikus rendszerből valamennyi pályázó pályázati dokumentációját."

26. § A 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet a 23/A. §-t követően a következő 23/B. §-sal egészül ki:

"23/B. § (1) Értékesítési pályáztatás estén a szerződéskötést követően az NFK gondoskodik a szerződésnek az elővásárlási jog gyakorlása érdekében történő közléséről. Amennyiben az elővásárlási joggyakorlásra rendelkezésre álló határidőn belül érvényes elővásárlási jognyilatkozat benyújtására kerül sor, úgy az elővásárló a megkötött szerződésben a pályázat nyertesének helyébe lép.

(2) Több, azonos ranghelyen álló elővásárlásra jogosult közül sorsolással kell kiválasztani a szerződő felet. A sorsolást az NFK által kijelölt helyen, közjegyző, az NFK képviselője és az azonos ranghelyen álló elővásárlásra jogosultak jelenlétében kell megtartani. A sorsolásról jegyzőkönyvet kell készíteni.

(3) Az elővásárlási jog gyakorlása esetén a nyertes pályázó részére az általa megfizetett pályázati biztosítékot az elővásárlásra jogosult tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzését követő tizenöt napon belül vissza kell téríteni."

27. § (1) A 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 28/A. §-a a következő (1a)-(1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Halastó eladására vagy haszonbérbe adására irányuló pályázati felhívás közzétételét megelőzően a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős minisztert minden esetben meg kell keresni.

(1b) Halastó eladására vagy haszonbérbe adására irányuló pályáztatás során együtt kell meghirdetni a halastóhoz kapcsolódó, azzal egy műszaki egységet képező állami tulajdonú területeket is. Haszonbérleti pályáztatás esetén ezek a területek egy birtoktestet képeznek, értékesítési pályáztatás esetén pedig meghirdetésükre dologösszességként kerül sor."

(2) A 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 28/A. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:

"(11) Az e §-ban foglalt rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell a halastónak minősülő földrészlet nyilvános pályáztatás mellőzésével történő haszonbérbe adása vagy értékesítése során is."

28. § A 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 29. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) A visszavásárlási jog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom törléséhez az NFK abban az esetben is hozzájárulhat, ha a vevő az árverésen értékesítésre került földrészletet elcseréli, feltéve, hogy a cserével megszerzett földrészlet vagy földrészletek - a 4. §-ban foglaltaknak megfelelő értékbecsléssel alátámasztott - értéke legalább azonos az elcserélt földrészletével, és a vevő által cserével megszerzett ingatlanra vagy ingatlanokra a vevő vállalja az állam javára - a vevő költségviselése mellett - a visszavásárlási jog bejegyzését, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom feljegyzését a szerződéskötéskor megállapodottakkal azonos visszavásárlási feltételekkel. Abban az esetben, ha a földrészlet vételárának kiegyenlítése pénzügyi intézmény által nyújtott kölcsön felhasználásával történt, a vevő által megszerzett földrészlet cseréje esetén a cseréhez a pénzügyi intézmény hozzájárulásának beszerzéséről a vevő köteles gondoskodni, és az NFK-hoz benyújtott cserekérelméhez a pénzügyi intézmény hozzájárulását csatolni."

29. § A 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 34. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"34. § Az adásvételi és a haszonbérleti szerződésben rögzíteni kell a szerződés tárgyát képező földrészlet rendeltetését, továbbá azt, hogy az védett természeti területtel, Natura 2000 területtel, vízvédelmi területtel, védetté nyilvánított régészeti lelőhellyel, régészeti védőövezettel, műemlékkel vagy parti sávval érintett-e."

30. § A 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 37. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"37. § (1) Ha a haszonbérleti szerződés tárgyát képező földrészlet védett természeti területnek, Natura 2000 területnek, illetve vízvédelmi területnek minősül, vagy parti sávval, védetté nyilvánított régészeti lelőhellyel, régészeti védőövezettel, illetve műemlékkel érintett, úgy a feladatköre által érintett miniszter által a 3/A. §-ban foglaltak szerint adott előírásokat a haszonbérleti szerződésbe kell foglalni.

(2) Ha a védett természeti területnek, Natura 2000 területnek, erdőnek, illetve vízvédelmi területnek minősülő, vagy parti sávval, védetté nyilvánított régészeti lelőhellyel, régészeti védőövezettel, illetve műemlékkel érintett fölrészlet tulajdonjogának átruházását a feladatköre által érintett miniszter valamilyen hasznosítási feltételhez vagy előíráshoz köti, úgy az általa a 3. § (7) bekezdésében foglaltak szerint adott előírásokat az adásvételi, illetve egyéb tulajdon átruházást célzó szerződésbe kell foglalni."

31. § A 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 38. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"38. § A haszonbérlő a szerződés megszűnésekor vagy a szerződésben meghatározott esetben köteles a földrészlet értékének az átvételkor fennálló állapothoz viszonyított, a gazdálkodási tevékenységével összefüggésben keletkezett értékkülönbözetével (értékcsökkenésével vagy értéknövekedésével) a szerződés és az 50/E. § előírásai szerint elszámolni."

32. § A 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 39. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Ha a szerződés tárgyát képező földrészlet védett természeti területnek, Natura 2000 területnek, erdőnek, erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületnek, illetve vízvédelmi területnek minősül, vagy parti sávval, védetté nyilvánított régészeti lelőhellyel, régészeti védőövezettel, illetve műemlékkel érintett, a szerződés mellékletében rögzíteni kell a 3. § szerinti előírásokat is."

33. § A 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 41. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A vagyonkezelő a szerződés megszűnésekor vagy a szerződésben meghatározott esetben köteles a földrészlet értékének az átvételkor fennálló állapothoz viszonyított, a gazdálkodási tevékenységével összefüggésben keletkezett értékkülönbözetével (értékcsökkenésével vagy értéknövekedésével) a szerződés és az 50/E. § előírásai szerint elszámolni."

34. § (1) A 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 43/C. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) E rendelet előírásait - a IV. és a VII. fejezetben foglaltak kivételével - az igazgatóság vagyonkezelésében álló területnek az igazgatóság mint vagyonkezelő részéről történő használatba adása során az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni azzal, hogy az NFK alatt az igazgatóságot, az NFK elnöke, illetve a Tanács alatt az igazgatóság vezetőjét kell érteni.

(2) Ha a 43/B. §-ban meghatározott földrészleteket érintően a saját használatot az igazgatóság a rendelkezésére álló eszközökkel nem képes megvalósítani, vagy a vagyonkezelt terület átlagos (nem kiemelkedő) természetvédelmi értékű és a hagyományos gazdálkodási módok a természetvédelmi kezelés részét képezhetik, az általa vagyonkezelt területet az igazgatóság haszonbérbe adhatja."

(2) A 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 43/C. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az igazgatóság által lefolytatandó pályáztatási eljárás során nem kell alkalmazni a 7. § (1) bekezdés 5. és 15. pontját, a 7. § (2) bekezdés 5-7. pontját, a 9-10. § tekintetében a pályázati biztosítékra vonatkozó rendelkezéseket, a 11. § (7)-(8) bekezdését, a 14. § (1) bekezdés c) pontját, valamint a 18. § (3) bekezdése tekintetében a közjegyzőre vonatkozó rendelkezéseket."

35. § (1) A 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 43/D. § (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Az igazgatóság az általa vagyonkezelt területet nyilvános pályáztatás útján, vagy annak mellőzésével adhatja haszonbérbe. A pályáztatás mellőzésével történő haszonbérbe adás során az igazgatóság köteles a szerződő fél nyilatkozatát beszerezni a 11. § (5) bekezdés b)-e) pontjában foglaltakról. Az igazgatóság vezetője dönthet úgy, hogy a pályáztatási eljárásra az elektronikus pályáztatási rendszer mellőzésével kerül sor.

(2) Nem kell pályáztatási eljárást lefolytatni, ha a haszonbérbe adandó területek együttes térmértéke nem haladja meg az 5 hektárt.

(3) A pályázati felhívást az igazgatóság székhelyén és a honlapján kell közzétenni.

(4) A 7. § (2) bekezdésében foglaltakon túl a pályázati kiírásnak tartalmaznia kell a védett természeti területek és Natura 2000 területek, a vízvédelmi területek, a védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek, a régészeti védőövezettel, műemlékkel vagy parti sávval érintett területek használatára vonatkozó természetvédelmi követelmény- és feltételrendszert."

(2) A 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 43/D. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A pályázó a pályázatát a pályázat benyújtására nyitva álló határidőben, a pályázati azonosítószám feltüntetésével - az igazgatóság vezetőjének az (1) bekezdés szerinti eltérő döntése hiányában - elektronikus úton nyújthatja be."

36. § A 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet VIII. fejezete a következő 50/E. §-sal egészül ki:

"50/E. § (1) A haszonbérlő és a vagyonkezelő a földhasználati jogviszonyának megszűnésekor, vagy a szerződésben meghatározott esetben köteles a földrészlet értékének az átvételkor fennálló állapothoz viszonyított, a gazdálkodási tevékenységével összefüggésben keletkezett értékkülönbözetével (értékcsökkenésével vagy értéknövekedésével) a szerződés és e rendelet előírásai szerint elszámolni.

(2) Amennyiben azonos földrészletre az elszámolási kötelezettséggel járó szerződés megszűnését követően a haszonbérlő vagy a vagyonkezelő földhasználati jogosultsága azonos vagy más jogcímen változatlanul fennáll, az elszámolásra haszonbérlő és a vagyonkezelő az újabb földhasználati jogviszonyának megszűnésekor jogosult és köteles.

(3) Ültetvény vagy halastó értékesítése esetén - az (1) és (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően - korábbi haszonbérleti szerződésből fennálló elszámolási igény esetén az új tulajdonos a használóval a tulajdonjoga bejegyzésétől számított 1 éven belül elszámolásra köteles.

(4) A haszonbérlő vagy a vagyonkezelő - e rendelet előírásai alapján történő - elszámolás iránti jogszerű igényének feltétele, hogy a haszonbérlő vagy a vagyonkezelő - szerződés eltérő rendelkezése hiányában - az értéknövelő beruházás megvalósítására az NFK vagy a korábban eljárt tulajdonosi joggyakorló igazolt hozzájárulásával rendelkezett.

(5) A haszonbérlő vagy a vagyonkezelő a jogelődje által végrehajtott értéknövelő beruházásokkal kapcsolatos elszámolási igény érvényesítésekor a jogutódlást igazolni köteles.

(6) Az NFK-val szembeni, értéknövelő beruházásokkal kapcsolatos elszámolási igény - szerződés eltérő rendelkezése hiányában - harmadik személyre nem ruházható át, nem terhelhető meg, illetve nem adható biztosítékul.

(7) Az NFK jogosult vizsgálni a haszonbérlő vagy a vagyonkezelő által végrehajtott értéknövelő beruházások jogszerűségét, és igényelheti az elszámolás megfelelőségének megállapításához szükséges, hitelt érdemlő dokumentumok benyújtását. A haszonbérlő és a vagyonkezelő köteles az ehhez szükséges okiratokat és alátámasztó bizonylatokat az NFK rendelkezésére bocsátani.

(8) Az elszámolásra vonatkozó eljárás a haszonbérlő vagy a vagyonkezelő erre irányuló kifejezett írásbeli kérelmére indul, amely kérelemnek az NFK által kért dokumentumokon felül tartalmaznia kell a vagyonkezelőnek a beruházás megtérítésének módjára vonatkozó javaslatát is. Amennyiben a dokumentumszolgáltatási kötelezettségének az NFK honlapján közzétett szabályzatban előírtak szerint a haszonbérlő és a vagyonkezelő nem tesz eleget vagy az a felhívás ellenére hiányos, az NFK az elszámolási (megtérítési) igényt elutasítja.

(9) A haszonbérlő és a vagyonkezelő elszámolási igénye előterjesztésekor az általános forgalmi adó adólevonási jogosultságáról nyilatkozni köteles.

(10) Amennyiben a haszonbérlő vagy a vagyonkezelő könyvvizsgálatra kötelezett, az NFK az elszámolási igény megfelelőségéről, alátámasztottságáról, valódiságáráról a haszonbérlő és a vagyonkezelő könyvvizsgálója nyilatkozatát kérheti.

(11) Az NFK által elismert elszámolási igények teljesítésére az NFK és haszonbérlő vagy a vagyonkezelő által végrehajtott értéknövelő beruházások megtérítésére az NFK és haszonbérlő vagy a vagyonkezelő elszámolási megállapodást köt. Megtérítési igényen alapuló kifizetés az NFK részéről kizárólag elszámolási megállapodás megkötését követően teljesíthető.

(12) Az elszámolás során a haszonbérlő és a vagyonkezelő által nemzeti vagy európai uniós támogatási forrás felhasználásával megvalósított értéknövelő beruházás esetén a támogatás teljes összegét a haszonbérlő vagy a vagyonkezelő számára megtérítendő összegből (maradványértékből) le kell vonni.

(13) A maradványértékből le kell vonni a beruházás művelésből történő kivonás esetén eredményezett értéknövekményt, a földvédelmi járulék összegét.

(14) Az e rendeletben foglalt értéknövelő beruházásokkal kapcsolatos elszámolási szabályok megfelelően vonatkoznak az egyéb jogcímen földhasználatra jogosultak értéknövelő beruházásokkal kapcsolatos elszámolási igényére."

37. § A 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet

a) 1. § (2) bekezdés a) pontjában a "Nemzeti Földalapkezelő Szervezettel" szövegrész helyébe a "Nemzeti Földügyi Központtal" szöveg,

b) 2. § (3) bekezdésében a "Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA)" szövegrész helyébe a "Nemzeti Földügyi Központ (a továbbiakban: NFK)" szöveg,

c) 3. § (2) bekezdésében a "cseréjéhez, valamint eladásához" szövegrész, a 3. § (3) bekezdésében a "cseréjéhez vagy eladásához" szövegrész, továbbá a 3. § (4) bekezdésében a "cseréjéhez, valamint az eladásához" szövegrész helyébe a "tulajdonjogának bármely jogcímen történő átruházásához" szöveg,

d) 4. § (3) bekezdésében az "adásvételi szerződés" szövegrész helyébe a "tulajdonátruházó szerződés" szöveg,

e) 4/B. § (2) bekezdésében, 8. § (2) bekezdésében, 9. § (1) és (3) bekezdésében, 10. § (2) és (8) bekezdésében, 13. § (2) bekezdésében, 14. § (2) és (3) bekezdésében, 17. § (3) bekezdésében, 18. § (1) és (3) bekezdésében, 19. § (1) bekezdés b) pontjában, 20. § (2) bekezdésében, 23. § (1) bekezdésében, 24. § (2) és (3) bekezdésében, 28/A. § (4) és (5) bekezdésében, 29. § (4), (6) és (7) bekezdésében, 30. § (4) bekezdésében, 31. § (1) bekezdésében, (3) bekezdés 7., 15., 19., 24. pontjában és (5) bekezdésében, 32. § (1), (3) és (9) bekezdésében, 32/C. § (1) bekezdés a) pontjában, (2) és (3) bekezdésében, 33. § (1) és (2) bekezdésében, 33/A. § (1) és (2) bekezdésében, 36. § (1) bekezdésében, 40. § (2) bekezdésében, 41. § (3) bekezdésében, 42. § (3), (4), (6) és (7) bekezdésében, 43. § (4) és (7) bekezdésében, 44. § (1), (2) és (5) bekezdésében, 47. § (1) és (3) bekezdésében, 48. § (1) és (2) bekezdésében, 48/A. §-ában, 49. § (3) bekezdésében, 50. §-ában, 50/A. § (1) és (2) bekezdésében, 50/C. § (3), (4) és (5) bekezdésében, 50/D. § (2) bekezdésében, 56. § (5) és (6) bekezdésében, 57. § (2) bekezdésében és (4) bekezdés b) és d) pontjában az "NFA" szövegrész helyébe az "NFK" szöveg,

f) II. fejezet címében a "közös szabályai" szövegrész helyébe a "szabályai" szöveg,

g) 10. § (6) bekezdésében a "nyolc" szövegrész helyébe a "harminc" szöveg,

h) 11. § (9) bekezdésében az "NFA-tól" szövegrész helyébe az "NFK-tól" szöveg,

i) 14. § (1) bekezdés i) pontjában, 23. § (1) bekezdésében, 36. § (2) bekezdésében, 42. § (5) bekezdésében, 50/A. § (2) bekezdésében, 50/C. § (2) bekezdésében, 50/D. § (1) bekezdésében, 56. § (5) és (6) bekezdésében az "NFA-val" szövegrész helyébe az "NFK-val" szöveg,

j) 14. § (3) bekezdésében az "írásban" szövegrész helyébe az "elektronikus úton" szöveg,

k) 19. § (2) bekezdésében, 33. § (1) bekezdésében, 41 § (3) bekezdésében, 42. § (4) és (5) bekezdésében az "NFA-nak" szövegrész helyébe az "NFK-nak" szöveg,

l) 20. § (1) bekezdés c) pontjában a "7. § (1)-(5) bekezdésében" szövegrész helyébe a "7. § (1)-(4) bekezdésében, valamint a 7/A. és 7/B. §-ban" szöveg,

m) 28/A. § (4) bekezdésében az "50%-kal" szövegrész helyébe a "75%-kal" szöveg,

n) 32/A. § (1) bekezdésében a "28. § (1)-(2) bekezdésében" szövegrész helyébe a "23/B. § (1)-(2) bekezdésében" szöveg,

o) 33. § (1) bekezdésében, 33/A. § (1) bekezdésében, 49. § (2) bekezdés e) pontjában, 50/A. § (3), (4) és (5) bekezdésében, 50/C. § (5) bekezdésében az "NFA-t" szövegrész helyébe az "NFK-t" szöveg,

p) 57. § (4) bekezdés b) pontjában az "NFA-hoz" szövegrész helyébe az "NFK-hoz" szöveg

lép.

38. § Hatályát veszti a 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet

a) 3. § (1) bekezdésében az "(a továbbiakban együtt: védett terület)" szövegrész;

b) 5. §-a;

c) 6. § (3) és (5) bekezdése;

d) 7. § (3) és (5)-(9) bekezdése;

e) 8. § (3) bekezdése;

f) 10. § (5) bekezdése;

g) 11. § (2), (7) és (8) bekezdése;

h) a 14. § (1) bekezdés i) pontjában a "vagy közeli hozzátartozójának, illetve élettársának, vagy annak a gazdasági társaságnak, amelyben a pályázó vagy közeli hozzátartozója, illetve élettársa többségi befolyással rendelkezik" szövegrész;

i) "A pályázatok nyilvános felbontása" alcím címe;

j) 15. § (4) bekezdése;

k) 16. § (2) bekezdése;

l) 16. § (3) bekezdésében az "A bizottság a pályázat érvényességét a hiánypótlási határidő leteltével vizsgálja." szövegrész;

m) 17. § (3) bekezdés b) és c) pontja;

n) 19. § (1) bekezdés c) és d) pontja;

o) 22. § (3) bekezdése;

p) 23. § (2) és (3) bekezdése;

q) 25. §-a;

r) "A haszonbérbe adásra vonatkozó pályázati eljárás" alcíme;

s) "Az elővásárlási jog gyakorlása" alcíme;

t) 35. § (1) bekezdésében a "Ha az adásvételi szerződés tárgya a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvényben (a továbbiakban: Tfvt.) meghatározott termőföld, a szerződésben - ide nem értve az (1a) bekezdésben meghatározott esetet - rögzíteni kell a vevő azon kötelezettségét, hogy azt a Tfvt. 21. § (3) bekezdésének a)-d), f)-g) és a 21. § (3a) bekezdés a) pontjában foglaltak kivételével 5 évig más célra nem hasznosítja." szövegrész;

u) 38/A. §-a;

v) 45. § (1) bekezdés b) pontja.

8. A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek szociális földprogram megvalósítása céljából az önkormányzatok számára történő ingyenes tulajdonba vagy vagyonkezelésbe adásának szabályairól szóló 263/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet módosítása

39. § A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek szociális földprogram megvalósítása céljából az önkormányzatok számára történő ingyenes tulajdonba vagy vagyonkezelésbe adásának szabályairól szóló 263/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 263/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek közül a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Nfatv.) 1. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott földrészletek (a továbbiakban: földrészlet) adhatók szociális földprogram (a továbbiakban: program) megvalósítása céljából önkormányzati vagyonkezelésbe. A földrészletnek a program céljára történő vagyonkezelésbe adására vonatkozó felhívást - hirdetmény formájában - a 2. §-ban meghatározott módon közzé kell tenni. A hirdetmény közzétételéről a Nemzeti Földügyi Központ (a továbbiakban: NFK) gondoskodik."

40. § (1) A 263/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A hirdetményt az NFK internetes honlapján, az NFK székhelyén az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben elhelyezett hirdetőtáblán, valamint a Hivatalos Értesítőben kell közzétenni.

(2) A hirdetmény közzétételének napja a hirdetménynek a Hivatalos Értesítőben történő megjelenésének napja."

(2) A 263/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A hirdetményt az NFK a közzétételt követő 30 napon belül részben vagy egészben indokolás nélkül visszavonhatja. A visszavonást a Hivatalos Értesítőben közzé kell tenni."

41. § A 263/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(A vagyonkezelésbe adás iránti kérelemhez csatolni kell:)

"d) a kérelmező önkormányzat képviselő-testületének a program céljára vonatkozó, jóváhagyó döntésének kivonatát."

42. § A 263/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet

a) 1. § (4) bekezdésében, 9. § (2), (3) és (5) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 11. § (1) és (3) bekezdésében, 12. § (5) és (6) bekezdésében, 13. § (2), (3), (5) és (6) bekezdésében, 13/A. §-ában az "NFA" szövegrész helyébe az "NFK" szöveg,

b) 3. § (2) bekezdésében az "NFA-nál" szövegrész helyébe az "NFK-nál" szöveg,

c) 9. § (1), (4), (6) és (7) bekezdésében, 11. § (3) bekezdésében, 12. § (1) és (2) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében az "NFA" szövegrész helyébe az "NFK" szöveg,

d) 10. § (3) bekezdésében az "NFA-nak" szövegrész helyébe az "NFK-nak" szöveg,

e) 10. § (4) bekezdésében, 12. § (4) bekezdés e) pontjában az "NFA-t" szövegrész helyébe az "NFK-t" szöveg

lép.

9. A Nemzeti Földalap vagyonnyilvántartásának szabályairól szóló 11/2011. (II. 22.) Korm. rendelet módosítása

43. § A Nemzeti Földalap vagyonnyilvántartásának szabályairól szóló 11/2011. (II. 22.) Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében a "Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA)" szövegrész helyébe a "Nemzeti Földügyi Központ (a továbbiakban: NFK)" szöveg,

b) 1. § (2) bekezdésében az "NFA-nál" szövegrész helyébe az "NFK-nál" szöveg,

c) 1. § (3) bekezdésében, 5. § d) pont db) alpontjában, 6. §-ában, 7. §-ában az "NFA" szövegrész helyébe az "NFK" szöveg

lép.

10. A Nemzeti Földalapról szóló törvény szerinti közös tulajdonosi joggyakorlás alatt álló ingatlanokról szóló 220/2011. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

44. § A Nemzeti Földalapról szóló törvény szerinti közös tulajdonosi joggyakorlás alatt álló ingatlanokról szóló 220/2011. (X. 20.) Korm. rendelet

a) 2. §-ában a "Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA)" szövegrész helyébe a "Nemzeti Földügyi Központ (a továbbiakban: NFK)", az "NFA és" szövegrész helyébe az "NFK és" szöveg,

b) 3. § (1), (2), (5) és (6) bekezdésében, 4. § (1)-(4) bekezdésében és (6) bekezdésében, 5. § (1)-(2) és (4)-(8) bekezdésében, 6. § (1) bekezdésében, 7. § (1)-(3) bekezdésében, 8. § (1) és (2) bekezdésében, 9. § (1) és (2) bekezdésében, 10. § (1) és (2) bekezdésében, 11. § (1) és (2) bekezdésében, 12. § (1) és (2) bekezdésében, 12/A. § (4) bekezdésében az "NFA" szövegrész helyébe az "NFK" szöveg,

c) 12/A. § (1) bekezdésében az "NFA-t" szövegrész helyébe az "NFK-t" szöveg

lép.

11. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet módosítása

45. § A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 4/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4/B. § A NÉBIH erdészeti igazgatási feladatai körében

a) szolgáltatja a miniszter részére a kormányzati munka ellátásához szükséges, a faanyag-kereskedelmi lánc hatósági tevékenységéhez kapcsolódó és további erdészeti hatósági tevékenysége során keletkezett adatokat, elemzéseket,

b) ellátja a faanyag-kereskedelmi lánc hatósági tevékenységéhez kapcsolódó nyilvántartásokból a külön jogszabályban nem nevesített adatszolgáltatási feladatokat,

c) működteti a faanyag-kereskedelmi lánc hatósági felügyeletéhez kapcsolódó informatikai rendszereket,

d) kidolgozza és közzéteszi a faanyag-kereskedelmi lánc hatósági felügyeletéhez kapcsolódó szakmai formanyomtatványokat és az elektronikus bejelentések formátumát és adattartalmát,

e) a miniszter felkérése alapján közreműködik a nemzetközi feladatok végrehajtásában,

f) felméri, elemzi, értékeli és közzéteszi a nemzetközi, európai uniós és hazai viszonylatban végzett illegális fakitermelés, az ahhoz kapcsolódó kereskedelmi tevékenység, valamint a hazai faanyag-kereskedelmi lánc szereplők tevékenysége jellemzőit, továbbá az elemzések és értékelések alapján fejleszti a faanyag-kereskedelmi lánc szereplők felügyeleti rendszerét,

g) a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló, 2010. október 20-i 995/2010/EU európai bizottsági és tanácsi rendelet végrehajtása érdekében kapcsolatot tart az Európai Bizottsággal, az Európai Bizottság által nyilvántartásba vett ellenőrző szervezetekkel, a rendelet végrehajtásában érintett nemzetközi, tagállami és hazai szervezetekkel, valamint a fát és faterméket piaci forgalomba bocsátó, azzal kereskedelmi tevékenységet folytató szereplőkkel,

h) kialakítja és fejleszti a faanyag-kereskedelmi lánc felügyeletéhez kapcsolódó egységes kockázatbecslési módszereket, valamint

i) gondoskodik az általa a faanyag-kereskedelmi lánc hatósági felügyeletéhez kapcsolódóan vezetett nyilvántartások összhangjának megteremtéséről más közhiteles nyilvántartásokkal."

12. Egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételének részletes szabályairól és egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet módosítása

46. § Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételének részletes szabályairól és egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet

a) 3. § (7) bekezdésében és 1. mellékletében a "Nemzeti Földalapkezelő Szervezet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Földügyi Központ" szöveg,

b) 1. mellékletében a "Nemzeti Földalapkezelő Szervezetet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Földügyi Központot" szöveg,

c) 1. mellékletében az "NFA" szövegrész helyébe az "NFK" szöveg

lép.

13. A mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet módosítása

47. § A mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet

a) 3. § h) pontjában a "Nemzeti Földalapkezelő Szervezetnek" szövegrész helyébe a "Nemzeti Földügyi Központnak (a továbbiakban: NFK)" szöveg,

b) 11. § (4) bekezdés f) pontjában az "a Nemzeti Földalapkezelő Szervezettel" szövegrész helyébe az "az NFK-val" szöveg,

c) 17. §-ában az "a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet" szövegrész helyébe az "az NFK" szöveg

lép.

14. A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

48. § A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet] 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. § A Kormány erdészeti hatóságként

a) a minisztert,

b) a NÉBIH-et,

c) a Pest Megyei Kormányhivatalt és

d) a 2. mellékletben meghatározott járási hivatalt

jelöli ki."

49. § A 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 12. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a § a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"12. § (1) A NÉBIH jár el elsőfokon országos illetékességgel

a) az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 90/A-90/M. §-a,

b) az Evt. 108. § (4) bekezdése,

szerinti erdészeti hatóságként.

(1a) Az Evt. 76/A. § (2) és (3) bekezdése szerinti erdészeti hatóságként a miniszter jár el.

(1b) A miniszter vezeti az Evt. 76/B. §-a szerinti nyilvántartást.

(2) A NÉBIH feladatkörét érintően vezeti

a) a faanyag-kereskedelmi lánc tevékenységet végzők nyilvántartását,

b) a faanyag-kereskedelmi lánc tevékenységhez kapcsolódó nyomtatvány kiállító programok nyilvántartását,

c) az Evt. 111/A. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartást,

d) a faanyag-kereskedelmi lánc tevékenységhez kapcsolódó nyomdai úton előállított nyomtatványok nyilvántartását,

e) a faanyag-kereskedelmi lánc tevékenységhez kapcsolódó adatszolgáltatások nyilvántartását,

f) a kitermelt faanyag mennyiségére, minőségére, fafajára, származási helyére vonatkozóan ügyféli elektronikus bejelentésen alapuló hatósági nyilvántartást.

(2a) A faanyag-kereskedelmi lánc ellenőrzési feladatok ellátása érdekében a NÉBIH részére folyamatos hozzáférés biztosításával leíró, származtatott és térképi adatokat kell átadni:

a) az Országos Erdőállomány Adattárból,

b) az erdőgazdálkodói nyilvántartásból,

c) az erdészeti szakirányítói névjegyzékből,

d) a szabadrendelkezésű erdők nyilvántartásából."

50. § (1) A 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Kormány a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv feladat- és hatáskörének gyakorlására a földügyért felelős minisztert és a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot jelöli ki. A 27. § (2) bekezdésében és a 38. §-ban meghatározott hatósági hatásköröket a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, a 27. § (3) bekezdésében meghatározott hatósági hatáskört a földügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium gyakorolja."

(2) A 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 27. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv országos illetékességgel kiállítja a földminősítő igazolványokat és vezeti az ahhoz kapcsolódó nyilvántartást."

51. § Hatályát veszti a 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdés v) pontjában az "és földminősítő" szövegrész.

15. Az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

52. § Az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a) 15. § (1) bekezdés c) pontjában a "Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA)" szövegrész helyébe a "Nemzeti Földügyi Központ (a továbbiakban: NFK)" szöveg,

b) 15. § (7) bekezdésében, valamint 25. § (1) és (3) bekezdésében az "NFA" szövegrész helyébe az "NFK" szöveg

lép.

16. Az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági nyilvántartások eljárási szabályairól szóló 433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

53. § Az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági nyilvántartások eljárási szabályairól szóló 433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)" szövegrész helyébe a "Nemzeti Földügyi Központ (a továbbiakban: NFK)" szöveg,

b) 1. § (3) bekezdésében, 2. § (1) bekezdésében, 3. § (2) és (3) bekezdésében, 4. § (5) bekezdésében, 8. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, 18. § (1) bekezdésében és 24. § (1) bekezdésében a "NÉBIH" szövegrész helyébe "NFK"szöveg

lép.

17. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

54. § A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

18. Záró rendelkezések

55. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdés szerinti eltéréssel - 2019. július 1-jén lép hatályba.

(2) A 16. alcím 2020. január 1-jén lép hatályba.

56. § E rendelet rendelkezéseit az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 159/2019. (VI. 28.) Korm. rendelethez

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 1. melléklet G) pontjában foglalt táblázat a következő 5. sorral egészül ki:

(AB
1A központi államigazgatási szerv neveA miniszter hatásköre)
5Nemzeti Földügyi Központirányítás

Tartalomjegyzék