35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet

a közigazgatási szakvizsgáról

A Kormány a köztisztviselők jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 80. §-a (1) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §[1] (1)[2] A közigazgatási szakvizsgára kötelezettnek az e rendeletben szabályozott közigazgatási szakvizsgán (a továbbiakban: szakvizsga) kell számot adnia elméleti és gyakorlati ismereteiről.

(2)[3] A közigazgatási szerv - a szakvizsgára kötelezettel egyetértésben - határozza meg, hogy a köztisztviselőnek, kormánytisztviselőnek, illetve a külön jogszabályban közigazgatási szakvizsga letételére jogosultnak vagy arra kötelezettnek (a továbbiakban együtt: vizsgázó) a rendelkezésre álló határidőn belül, melyik év melyik vizsgaidőszakában kell a szakvizsgát letennie. A vizsgaidőszakokat a szakvizsgát szervező Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: NKE) vagy a fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban együtt: szakvizsgaszervező) a központi oktatás-informatikai rendszeren hirdeti meg legkésőbb tárgyév január 15-ig. A szakvizsgaszervező a kijelölt vizsgaidőszakokban köteles gondoskodni a vizsgák megszervezéséről. A közigazgatási szerv a szakvizsgára beiskolázandó személyek számát a választott vizsgatárgy feltüntetésével minden évben a tárgyévet megelőző év november 15-éig megküldi az illetékes szakvizsgaszervezőnek.

(3)[4] A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó vizsgázó számára a szakvizsga teljesítése 30 tanulmányi pontot ér.

2. § (1)[5] A szakvizsga célja, hogy a felsőfokú végzettségű vizsgázó olyan általános közigazgatási ismeretekre tegyen szert, amelyek birtokában a közigazgatási szervek széles körében és minden szintjén alkalmassá válik a közhatalmi típusú döntések törvényes - a közigazgatás céljaival összhangban álló, a közigazgatás eszközrendszerét hatékonyan felhasználó - előkészítésére, illetve meghozatalára.

(2)[6] A szakvizsga a kötelező és egy választható vizsgatárgy írásbeli és szóbeli vizsgarészének teljesítéséből áll. A vizsgázó egy vizsganapon tesz írásbeli és szóbeli vizsgát egy szakvizsgatárgyból. A szakvizsga kötelező és választható vizsgatárgyait a 3. számú melléklet tartalmazza.

(3)[7] A szakvizsga keretében a vizsgázó számot ad általános elméleti és gyakorlati ismereteiről, továbbá konkrét feladat(ok) kapcsán elemző, problémamegoldó, szervezési, jogalkalmazási, döntéshozatali készségéről.

(4)[8] A választható vizsgatárgy kiválasztásához - a foglalkoztatási jogviszonyban álló főpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke és helyettese, polgármester és alpolgármester (a továbbiakban együtt: polgármester), valamint a főjegyző, jegyző, körjegyző, megyei jogú város kerületi hivatalvezetője kivételével - a közigazgatási szerv hivatali szervezete vezetőjének egyetértése szükséges.

(5)[9]

(6)[10] A tudományos fokozata alapján a KTK által a szakvizsga alól részlegesen mentesített vizsgázónak csak a mentesítéssel nem érintett vizsgatárgyból kell írásbeli és szóbeli szakvizsgát tennie. A vizsga értékelése során a mentesítéssel érintett vizsgatárgyat "kiváló eredménnyel" teljesítettnek kell tekinteni.

3. §[11] (1)[12] A szakvizsga kötelező tárgyának vizsgakövetelményeit a KTK hagyja jóvá.

(2)[13] A szakvizsga választható tárgyának vizsgakövetelményeit a KTK hagyja jóvá.

(3)[14] A szakvizsga tananyaga, írásbeli részének vizsgakérdései és szóbeli részének vizsgatételei a vizsgakövetelményeken alapulnak. A tananyagot a NKE - különösen a jogszabályi változásokra tekintettel - rendszeresen, de legalább évente felülvizsgálja, és szükség esetén aktualizálja.

(4)[15]

(5)[16] A vizsgakövetelményeket és a szóbeli vizsgatételeket a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben, a tananyagot az NKE hivatalos honlapján közzé kell tenni.

4. §[17] (1)[18] A 6/A. § szerinti felkészítő tanfolyamon oktatásra jogosultak felkérését a felkészítő tanfolyam kezdő időpontját megelőző tizenötödik munkanapig a szakvizsgaszervező előzetes jóváhagyásra felterjeszti az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság (a továbbiakban: OKV) titkárához. Az OKV titkára az oktatásra jogosultak jóváhagyása során érvényesíti, hogy[19]

a) a tárgyévben arányosak legyenek az oktatói felkérések,

b)[20] érvényesüljenek az oktatással kapcsolatos, a KTK által meghatározott minőségi követelmények.

(2)[21] A szakvizsgát az OKV tagjaiból alakított 3 tagú bizottság előtt kell letenni, amelynek elnökét és tagjait a szakvizsgaszervező javaslatára az OKV titkára kéri fel. A felkéréseket a szakvizsgaszervező küldi meg a vizsgabizottság részére. A szakvizsgaszervező a vizsga időpontját megelőző 15 munkanappal korábban javaslatot tesz a vizsgabizottság elnökére és tagjaira az OKV titkárának. A vizsgabizottság tagjának akadályoztatása esetén a szakvizsgaszervező haladéktalanul javaslatot tesz az OKV titkára részére az új tag felkérésére. Az (1) bekezdés a) pontjában foglaltakat a vizsgabizottság felkérésekor is alkalmazni kell.

(3)[22] A bizottságok felkérésének előkészítésével, működésével, a szakvizsgák, valamint a szakvizsgára felkészítő tanfolyam szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a szakvizsgaszervezők látják el.

(4)[23] Az NKE a szakvizsgák szervezéséhez, a bizottságok munkájához, a vizsgakövetelmények egységes érvényesítéséhez módszertani útmutatást ad, továbbá módszertani felkészítőt szervez a szakvizsgaszervezők és a vizsgabiztosok részére.

(5)[24]

(6)[25] A központi államigazgatási, valamint a Kttv. 2. §-a szerinti szerveknél alkalmazott vizsgázó az NKE-nél, a többi közigazgatási szervnél alkalmazott vizsgázó, valamint a polgármester a közigazgatási szerv székhelye, illetőleg működési területe szerint illetékes szakvizsgaszervezőnél működő bizottság előtt - a szakvizsga e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott vizsgaszabályzatának figyelembevételével - tesz szakvizsgát. A szakvizsgaszervezők szükség szerint közösen is szervezhetnek szakvizsgát, felkészítő tanfolyamot.

(6a)[26] A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 128. alcíme alá tartozó szervek hivatásos állományú tagja - a Kttv. 118. § (10) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - az NKE-n tehet szakvizsgát azzal, hogy a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv és az NKE megállapodást köt a hivatásos állomány adatainak védelméről.

(7)[27] A szakvizsgaszervezőt a (3) bekezdésben meghatározott feladatainak végrehajtása során a személyügyi központról és a Közszolgálati Személyügyi Szolgáltatási Keretrendszerről, valamint ezzel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 716/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet szerinti személyügyi központ vezetője irányítja.

5. § (1)[28] Szakvizsga az év során bármikor szervezhető. A vizsganapokat, a szakvizsgák helyszínét és kezdési időpontját a jelentkezők száma és a választott szakmai vizsgatárgy figyelembevételével a szakvizsgaszervező határozza meg.

(2)[29]

(3)[30] A szakvizsga mindaddig ismételhető, amíg a vizsgázó eredményes szakvizsgát nem tesz. Ismétlővizsgát csak az eredménytelen szakvizsgarészből kell tenni. Ha az első eredménytelen szakvizsgarésztől számított két éven belül az ismétlővizsga nem eredményes, akkor a vizsgát mindkét tárgyból meg kell ismételni. Az ismétlővizsgáról külön jegyzőkönyvet kell kiállítani.

(4)[31] Az eredményes szakvizsgáról a vizsgázó e rendelet 2. számú mellékletében meghatározott formában kiállított bizonyítványt kap.

(5)[32] Az eredményes szakvizsgát tett vizsgázónak más közigazgatási munkaterületen, valamint a nem közszolgálati jogviszonyban állónak közigazgatási munkaterületen történő alkalmazása esetén nem kell ismételten szakvizsgát vagy különbözeti vizsgát tennie, ideértve a főjegyzőt, a jegyzőt, a körjegyzőt, a megyei jogú város kerületi hivatal vezetőjét és az aljegyzőt is.

6. §[33] (1)[34] A szakvizsga díja az illetményalap kétszeresének megfelelő összeg. A szakvizsga díja magában foglalja a kötelező és a választott vizsgára felkészítő tanfolyamon történő részvétel lehetőségét egyszeri alkalommal, valamint a tananyagokhoz és egyéb oktatási segédanyagokhoz történő hozzáférést.

(2)[35] A szakvizsga díját - a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet hatálya alá nem tartozó vizsgázó esetében - a munkáltató közigazgatási szerv a szakvizsgaszervező által a jelentkezettek számának alapulvételével kiállított számla alapján utólag fizeti meg.

(3)[36] A szakvizsga díját a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó vizsgázó esetében a munkáltató a továbbképzési hozzájárulás keretében, a továbbképzési hozzájárulásra vonatkozó szabályok szerint fizeti meg az NKE részére. Az NKE a továbbképzési hozzájárulásból a szakvizsga díját a jelentkezők számának alapulvételével évi két alkalommal, tárgyév június 30-ig (I. félév) és november 30-ig (II. félév) fizeti meg a szakvizsgaszervező fővárosi és megyei kormányhivatalok részére.

(4)[37] A szakvizsga díját a központi költségvetés részben vagy egészben átvállalhatja. Ha a szakvizsga díját a központi költségvetés biztosítja, az összegek átutalása a teljesítést követően történik.

(5)[38] A vizsgázó - munkáltatója egyetértésével - elhalaszthatja a szakvizsgarészt, az érintett szakvizsgarész vizsganapját megelőző napig. A halasztásért halasztási díjat kell fizetni. A halasztás díja elhalasztott szakvizsgarészenként a szakvizsga díjának tíz százaléka. A halasztási díj a munkáltatót terheli.

(6)[39] Az (5) bekezdésben foglaltaktól eltérően a vizsgázó első alkalommal egy szakvizsgarész vizsgáját díjmentesen elhalaszthatja, feltéve, hogy a halasztásra a vizsgázó önhibáján kívüli okból kerül sor. A vizsgázó a vizsgahalasztás bejelentésével egyidejűleg tájékoztatja munkáltatóját is.

(7)[40] Az ismétlővizsga díja megegyezik a szakvizsga díjának tíz százalékával. Az ismétlővizsga díja a munkáltatót terheli. A munkáltató az ismétlővizsga díját - döntésétől függően - átháríthatja a vizsgázóra.

(8)[41] Amennyiben a vizsgázó vizsgája eredményes, de minősítésén javítani kíván - munkáltatója hozzájárulásával - javítóvizsgát tehet. A javítóvizsga díja megegyezik a szakvizsga díjának tíz százalékával, amelyet a javítóvizsgára jelentkező vizsgázó visel.

6/A. §[42] (1)[43] A szakvizsgaszervező a szakvizsgára jelentkezők számára - az eredményes felkészülés céljából - a kötelező és a választott vizsgatárgyból az NKE által kidolgozott program szerint az OKV tagjai által tartott felkészítő tanfolyamot szervez.

(2) A programban meg kell határozni a tanfolyam összóraszámát, az alkalmazott módszereket, az egy-egy vizsgatárgyra eső óraszámot, az ismeret-ellenőrzés módját, az egy felkészítő tanfolyamra beiskolázhatók létszámát.

(3)[44] A vizsgázó a felkészítő tanfolyamon történő részvételi szándékát munkáltatója jelzi a jelentkezés rögzítése alkalmával. A felkészítő tanfolyamon történő részvétel nem feltétele a szakvizsga letételének. Ha adott vizsgatárgyból húsz vagy annál több vizsgázó jelezte felkészítő tanfolyamon való részvételét, a szakvizsgaszervező köteles a felkészítő tanfolyamot megszervezni.

(4)[45] Ha az adott vizsgatárgyból a vizsgára jelentkezettek száma nem éri el a húsz főt és a szakvizsgaszervező úgy dönt, hogy nem szervezi meg a felkészítő tanfolyamot, akkor a szakvizsgaszervező köteles tájékoztatni a vizsgázó munkahelyéhez legközelebbi, adott tárgyból induló felkészítő tanfolyamokról az azon való részvételi szándékukat jelző vizsgázókat.

(5)[46] A szakvizsgaszervező a felkészítő tanfolyam zárónapját követő munkanapon rögzíti a részvétel tényét, amelyet a munkáltató a központi oktatás-informatikai rendszerben ellenőrizhet.

(6)[47] A munkáltató a felkészítő tanfolyamon résztvevő vizsgázót a felkészítő tanfolyam időtartamára köteles mentesíteni a munkavégzés alól, aki erre az időre illetményére jogosult. A munkavégzés alól mentesítés idejére járó illetményét a munkáltató levonja annak vizsgázónak az illetményéből, aki önhibájából nem vesz részt a felkészítő tanfolyamon.

(7)[48] A munkáltató a felkészítő tanfolyam időtartamával megegyező időtartamban mentesíti a vizsgázót a munkavégzési kötelezettsége alól, feltéve, hogy a vizsgázó jelezte a felkészítő tanfolyamon való részvételi szándékát és a munkáltatója ahhoz nem járult hozzá. A vizsgázót a szakvizsga időpontját megelőző, általa előzetesen bejelentett munkanapokon kell a munkavégzési kötelezettség alól mentesíteni. A vizsgázó a mentesítés idejére illetményére jogosult.

6/B. §[49] (1) A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó vizsgázó esetében a szakvizsgára történő jelentkezést az NKE által működtetett központi oktatás-informatikai felületen munkáltatója rögzíti a szakvizsgaszervező által meghirdetett vizsgaidőszakra, és ezzel egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy

a) a vizsgázó megfelel-e a szakvizsga letételéhez szükséges jogszabályi feltételeknek,

b) a vizsgázó szakvizsgára felkészítő tanfolyamon történő részvételéhez hozzájárul-e.

(2) A vizsgaidőszakra történő jelentkezés rögzítését megelőzően a munkáltató gondoskodik a szakvizsgának a vizsgázó tárgyévi egyéni továbbképzési tervébe való felvételéről. Ha a vizsgázó tárgyévi egyéni továbbképzési tervében a "közigazgatási szakvizsga" nem szerepel, akkor a vizsgaidőszakra történő jelentkezés rögzítésére nem kerülhet sor.

(3) Év közben felmerülő igény esetén a munkáltató legalább negyvenöt munkanappal a vizsgaidőszak kezdete előtt gondoskodik a szakvizsgának a vizsgázó tárgyévi egyéni továbbképzési tervébe való felvételéről és a vizsgázó jelentkezésének a központi oktatás-informatikai felületen a szakvizsgaszervező által meghirdetett vizsgaidőszakra történő rögzítéséről.

6/C. §[50] (1) A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet hatálya alá nem tartozó vizsgázó esetében a 6/B. § (1) bekezdésében meghatározott központi oktatás-informatikai felületen keresztül munkáltatója rögzíti a szakvizsgára történő jelentkezést a szakvizsgaszervező által meghirdetett vizsgaidőszakra, és ezzel egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy

a) a vizsgázó megfelel-e a szakvizsga letételéhez szükséges jogszabályi feltételeknek,

b) a vizsgázó szakvizsgára felkészítő tanfolyamon történő részvételéhez hozzájárul-e.

(2) A vizsgaidőszakra való jelentkezés rögzítéséhez a munkáltató előzetes regisztrációja szükséges. A munkáltatónak a központi oktatás-informatikai felületen történő regisztrációja során ki kell jelölnie a munkáltató képviseletében a szakvizsgával kapcsolatban nyilatkozattételre jogosult személyt vagy személyeket.

(3) A szakvizsgára történő jelentkezés rögzítéséhez a vizsgázónak is regisztrálnia kell a központi oktatás-informatikai felületen.

(4) Év közben felmerülő igény esetén a munkáltató legalább negyvenöt munkanappal a vizsgaidőszak kezdete előtt gondoskodik a központi oktatás-informatikai felületen a szakvizsgaszervező által meghirdetett vizsgaidőszakra történő jelentkezés rögzítéséről.

7. § (1)[51] E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)[52]

(3)[53]

(4)[54] A felsőfokú iskolai végzettségű polgármester önkéntes jelentkezés alapján a 6/C. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint, saját költségére tehet szakvizsgát - polgármesteri tisztségének megszűnéséig - a munkahelye szerint illetékes szakvizsgaszervezőnél, ha legalább három év közigazgatási gyakorlattal és közigazgatási alapvizsgával rendelkezik, vagy az alól mentesül. A vizsgára bocsátás feltételeinek meglétét a polgármesternek igazolnia kell. E rendelkezés alkalmazásában közigazgatási gyakorlatnak minősül a Kttv. 6. § 16. pontja szerinti időtartam, valamint a polgármesteri jogviszonyban töltött idő is.

8. §[55] Az egyes közszolgálati tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 108/2016. (V. 18.) Korm. rendelet hatálybalépése előtt keletkezett, de elveszett vagy megsemmisült bizonyítványról - kérelemre - a szakvizsgaszervező a kormányrendelet hatálybalépéséig vezetett vizsganyilvántartó könyv alapján másolatot állít ki.

Horn Gyula s. k.,

miniszterelnök

1. számú melléklet a 35/1998. (II. 27.) Korm. rendelethez[56]

A közigazgatási szakvizsga vizsgaszabályzata

1. A közigazgatási szakvizsgán (a továbbiakban: vizsga) a vizsgázó a kötelező és a választott szakmai vizsgatárgyból írásbeli feladat(ok) megoldásával, valamint egy-egy általa húzott szóbeli vizsgatétel és a bizottság által feltett kérdések alapján ad számot felkészültségéről.[57]

2. A vizsgán vizsgatárgyanként külön-külön írásbeli és szóbeli számonkérés van. A vizsgatárgyak írásbeli részében a vizsgázó arról ad számot, hogy a kötelező és a választott tantárgyon belül mennyire képes egy közigazgatási probléma komplex gyakorlati elemzésére, a megoldásához szükséges intézkedések, eljárások kiválasztására, a végrehajtás menetének megtervezésére. Emellett a vizsgatárgyakhoz kapcsolódó konkrét feladatok megoldása is része a tantárgy írásbeli vizsgarészének.[58]

3. A vizsga szóbeli részében a vizsgázó bizonyítja szakmai, közigazgatási tájékozottságát, felkészültségét.[59]

4. A vizsgára történő jelentkezés rögzítésére a vizsgaidőszakot megelőző negyvenötödik napig van lehetőség.[60]

5. A szakvizsgaszervező a jelentkezést nyilvántartásba veszi, és a felkészítő tanfolyam, illetve az első vizsgatárgyból tett vizsga időpontja előtt legalább harminc nappal - a központi oktatás-informatikai felületen történt regisztráció során megadott elektronikus levelezési címen - tájékoztatja a vizsgázót és a munkáltatót a felkészítő tanfolyam, illetve a vizsga napjáról, kezdési időpontjáról és helyéről.[61]

6. A szakvizsgaszervező a vizsgáról készített jegyzőkönyv egyszerű másolatának átadásával a vizsgát követően tájékoztatja a vizsgázót a vizsga adott vizsgatárgyából vizsgarészenként elért eredményéről. Ha a vizsga bármely vizsgarészből eredménytelen, külön értesítésben a vizsgázó tájékoztatást kap az ismétlővizsga napjáról, kezdési időpontjáról és helyéről.[62]

7. A vizsgáról való igazolatlan távolmaradás következménye az ismétlővizsgára utasítás. A távolmaradás igazolására az elmulasztott vizsga napját követő öt munkanapon belül van lehetőség, ami ilyen esetben vizsgahalasztásnak minősül. Az igazolt távollétet a vizsgaszervező rögzíti a központi oktatás-informatikai rendszerben. Vizsgahalasztás vagy ismétlővizsga esetén a vizsgázó munkáltatója a szakvizsgaszervező által meghirdetett vizsgaidőszakra rögzítheti a jelentkezést.[63]

8. A vizsgázó munkáltatója az elmulasztott vagy eredménytelen vizsgarész miatt elrendelt ismétlővizsga esetén a szakvizsgaszervező által meghirdetett vizsgaidőszakra rögzítheti a jelentkezést.[64]

9. A szakvizsgaszervező az NKE által rendelkezésére bocsátott írásbeli feladatokat - zárt borítékban - átadja a vizsgaelnöknek a hozzájuk tartozó helyes megoldással együtt.[65]

10. A bizottság munkáját a vizsga rendjéért, szabályosságáért felelős elnök vezeti és a szakvizsgaszervező által megbízott vizsgabiztos segíti. A háromtagú vizsgabizottságnak jelen kell lennie a vizsgák írásbeli vizsgarészén is, s a vizsgarészt követően helyben azonnal ki kell javítaniuk és minősíteniük az írásbeli dolgozatokat. Vizsgabiztos a szakvizsgaszervező által megbízott, legalább középfokú iskolai végzettségű személy lehet. A vizsgabiztosok felkészítéséről az NKE gondoskodik.[66]

11. A vizsgabiztos feladatai:[67]

a) gondoskodik a vizsga lebonyolításához szükséges technikai feltételekről;

b) az írásbeli vizsgához szükséges feladatokat a vizsgázók rendelkezésére bocsátja;

c) az írásbeli vizsgán felügyelőként segíti a bizottságot a rend fenntartásában, a visszaélések megakadályozásában;

d) gondoskodik a 2. függelék szerinti vizsgajegyzőkönyvek elkészítéséről.

12. A vizsgáztató bizottság elnöke és tagja nem lehet a vizsgázó hozzátartozója vagy, aki a vizsgázót foglalkoztató közigazgatási szervnél dolgozik, továbbá, akitől egyébként az elfogulatlan vizsgáztatás nem várható el. Az összeférhetetlenséget haladéktalanul jelenteni kell az OKV titkárának.[68]

13.[69]

14. A szakvizsgaszervező az írásbeli vizsgához megfelelő körülményeket biztosít. Az írásbeli vizsga időtartama vizsgatárgyanként 120 perc.[70]

15. A vizsga szóbeli részén a vizsgázó egy tételt húz. A felkészüléshez legalább 20 percet kell számára biztosítani. A bizottság a tételhez nem tartozó, de a vizsgatárgyon belüli további kérdések feltevésével is tájékozódhat a vizsgázó felkészültségéről.[71]

16. A bizottság a vizsgát öt fokozattal minősíti: A vizsgáztató bizottság az írásbeli és szóbeli vizsgarészt mindkét vizsgatárgynál külön-külön egy-egy érdemjeggyel - jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1) - értékeli, és a minősítést a két osztályzat számtani átlaga adja meg. Ha bármelyik vizsgatárgy írásbeli vagy szóbeli részéből a vizsgarész minősítése eredménytelen, akkor nem kerülhet sor átlagolásra, az adott vizsgarészből a vizsgát meg kell ismételni.[72]

A bizonyítvány minősítése:

kiválóan megfelelt, ha az átlag 5,00

jól megfelelt, ha az átlag 4,50-4,00

közepesen megfelelt, ha az átlag 3,50-3,00

megfelelt, ha az átlag 2,50-2,00

Az eredménytelen vizsgát csak a vizsgajegyzőkönyvben kell szerepeltetni. A jegyzőkönyvben meg kell jelölni azt is, hogy a két vizsgatárgy közül melyikből, mikor tett eredménytelen, illetve eredményes vizsgát. Az írásbeli és szóbeli vizsgaeredményt vizsgatárgyanként külön-külön kell megállapítani.

"Kiválóan megfelelt" minősítést csak az a vizsgázó kaphat a bizonyítványban, aki az írásbelin és a szóbelin mindkét vizsgatárgyból "kiválóan megfelelt" minősítést kapott.[73]

17. Szakvizsga-bizonyítvány csak akkor állítható ki, ha a vizsgázó a vizsga kötelező és választott vizsgatárgyát egyaránt eredményesen teljesítette.[74]

18. Az eredményes vizsgáról a 2. számú melléklet szerint az NKE - a vizsgajegyzőkönyv alapján - bizonyítványt állít ki. A kiállított bizonyítvány elektronikus hitelesítésének legalább fokozott biztonságú aláírásra szolgáló elektronikus tanúsítvánnyal kell történnie. A bizonyítvány a központi oktatás-informatikai felületről a vizsgázó és a munkáltató részéről tölthető le a vizsga napját követően.[75]

19. A kiállított bizonyítványokról az NKE elektronikus nyilvántartást vezet. A vizsgákról kiállított jegyzőkönyv nem selejtezhető, megőrzéséről a szakvizsgaszervező gondoskodik.[76]

20.[77]

21. A vizsga díját - mindkét vizsgatárgynál egyaránt - a következők szerint kell megosztani: a vizsga díjának 2%-a a bizottság elnökét, 1,5-1,5%-a a bizottság tagjait, 0,5%-a a vizsgabiztost, a fennmaradó rész pedig a szakvizsgaszervezőt illeti meg.[78]

22. Egy-egy vizsgacsoportba legfeljebb 25 főt lehet beosztani.[79]

1. számú függelék[80]

2. függelék[81]

JEGYZŐKÖNYV
a közigazgatási szakvizsga kötelező vizsgatárgy részéből
1. A vizsgázó neve (születési neve):
anyja születési neve:
születési helye, időpontja:
munkáltatójának neve, címe:
2. A kötelező tárgyi vizsga (ismétlővizsga, javítóvizsga) időpontja:.......év....................hó........nap
3. Az írásbeli vizsgarész minősítése:
A szóbeli vizsgarész minősítése:
A kötelező vizsgatárgy minősítése:
4. Megjegyzés:
Kelt:....................,.........év.................hó.......nap
P. H.
………………………………………
vizsgáztató bizottság tagja
………………………………………
vizsgáztató bizottság tagja
………………………………………
vizsgáztató bizottság elnöke
JEGYZŐKÖNYV
a közigazgatási szakvizsga választott vizsgatárgy részéből
1. A vizsgázó neve (születési neve):
anyja születési neve:
születési helye, időpontja:
munkáltatójának neve, címe:
2. A választott tárgyi vizsga (ismétlővizsga, javítóvizsga) időpontja:.......év....................hó........nap
3. Az írásbeli vizsgarész minősítése:
A szóbeli vizsgarész minősítése:
A választott vizsgatárgy minősítése:
4. Megjegyzés:
Kelt:....................,.........év.................hó.......nap
P. H.
………………………………………
vizsgáztató bizottság tagja
………………………………………
vizsgáztató bizottság tagja
………………………………………
vizsgáztató bizottság elnöke"

3. függelék[82]

2. számú melléklet a 35/1998. (II. 27.) Korm. rendelethez[83]

3. számú melléklet a 35/1998. (II. 27.) Korm. rendelethez[84]

A közigazgatási szakvizsga kötelező és választható vizsgatárgyai

1. A szakvizsga kötelező vizsgatárgya: Általános közigazgatási ismeretek, amely a központi állami szervek rendszerének ismerete (a Magyarország alkotmányos berendezkedésének és működésének átfogó, részletes ismerete, az államszervezet - ideértve az önkormányzati rendszert is - tagozódása, az egyes állami szervek funkciója és működésük jellemzői, az államigazgatás szervezetrendszere és működése, az államigazgatás feladatai); az államháztartás általános szabályainak ismerete (az államháztartási jog alapvető rendelkezése, a költségvetési szervek gazdálkodásának főbb jellemzői); a közigazgatás-szervezési és vezetési ismeretek (közigazgatási menedzsment és közszolgálati ismeretek); valamint jogalkalmazási (eljárásjogi) és jogalkotási (jogalkotási eljárási és szakmai kodifikációs) ismeretek; az Európai Unió szervezeti rendszere, jogrendszere, az Európai Unió és a nemzeti közigazgatások viszonya témakörökre terjed ki.[85]

2. Választható szakmai vizsgatárgyak:[86]

- kül- és biztonságpolitikai ágazat (így különösen az állam külügyi tevékenysége, szervezete, a konzuli igazgatás, a honvédelmi és biztonságpolitikai igazgatási területek);

- gazdasági igazgatás (így különösen az áruk, szolgáltatások szabad mozgását felölelő területek, munkaerőpiac);

- pénzügyi és költségvetési igazgatás (így különösen a költségvetés és az állami pénzügyek);

-[87]

- államigazgatás (így különösen az általános igazgatás, a hatósági igazgatás);

- önkormányzati igazgatás (így különösen az önkormányzatok feladatrendszere - ideértve államigazgatási feladataikat is - a testületek működtetése, a helyi közszolgáltatások igazgatása, a helyi jogalkotás, az önkormányzati költségvetés és gazdálkodás).[88]

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 107/2001. (VI. 21.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2001.06.29.

[2] Megállapította a 108/2016. (V. 18.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2016.06.01.

[3] Megállapította a 108/2016. (V. 18.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2016.06.01.

[4] Módosította a 108/2016. (V. 18.) Korm. rendelet 9. § a) pontja. Hatályos 2016.06.01.

[5] Módosította a 108/2016. (V. 18.) Korm. rendelet 9. § a) pontja. Hatályos 2016.06.01.

[6] Módosította a 178/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 14. § (10) bekezdése b) pontja. Hatályos 2012.08.16.

[7] Módosította a 178/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 14. § (10) bekezdése b) pontja. Hatályos 2012.08.16.

[8] Módosította a 108/2016. (V. 18.) Korm. rendelet 9. § b) pontja. Hatályos 2016.06.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 235/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2001.12.18.

[10] Módosította a 108/2016. (V. 18.) Korm. rendelet 9. § c) pontja. Hatályos 2016.06.01.

[11] Megállapította a 153/2010. (V. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.05.15.

[12] Módosította a 108/2016. (V. 18.) Korm. rendelet 9. § a) pontja. Hatályos 2016.06.01.

[13] Módosította a 108/2016. (V. 18.) Korm. rendelet 9. § a) pontja. Hatályos 2016.06.01.

[14] Módosította a 108/2016. (V. 18.) Korm. rendelet 9. § a) és d) pontja. Hatályos 2016.06.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 126/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet 11. § (4) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.07.26.

[16] Módosította a 178/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 14. § (10) bekezdése d) pontja. Hatályos 2012.08.16.

[17] Megállapította a 252/2008. (X. 14.) Korm. rendelet 3. § - a. Hatályos 2008.10.17.

[18] Módosította a 318/2008. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése 46. pontja. Hatályos 2009.01.01.

[19] A nyitó szövegrészt módosította a 108/2016. (V. 18.) Korm. rendelet 9. § e) pontja. Hatályos 2016.06.01.

[20] Módosította a 415/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése e) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[21] Módosította a 108/2016. (V. 18.) Korm. rendelet 9. § f) pontja. Hatályos 2016.06.01.

[22] Módosította a 108/2016. (V. 18.) Korm. rendelet 10. § a) pontja. Hatályos 2016.06.01.

[23] Módosította a 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése a) pontja. Hatályos 2012.09.29.

[24] Hatályon kívül helyezte a 153/2010. (V. 4.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2010.05.15.

[25] Módosította a 108/2016. (V. 18.) Korm. rendelet 9. § a) pontja. Hatályos 2016.06.01.

[26] Beiktatta a 108/2016. (V. 18.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2016.06.01.

[27] Módosította a 243/2022. (VII. 4.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2022.07.05.

[28] Megállapította a 178/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése. Hatályos 2012.08.16.

[29] Hatályon kívül helyezte a 126/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet 11. § (4) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.07.26.

[30] Megállapította a 43/2014. (II. 25.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2014.02.28.

[31] Módosította a 298/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése a) pontja. Hatályos 2013.08.01.

[32] Módosította a 108/2016. (V. 18.) Korm. rendelet 9. § g) pontja. Hatályos 2016.06.01.

[33] Megállapította a 126/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2011.07.26.

[34] Megállapította a 108/2016. (V. 18.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.06.01.

[35] Módosította a 108/2016. (V. 18.) Korm. rendelet 9. § h) pontja. Hatályos 2016.06.01.

[36] Módosította a 108/2016. (V. 18.) Korm. rendelet 9. § a) és h) pontja. Hatályos 2016.06.01.

[37] Megállapította a 43/2014. (II. 25.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2014.02.28.

[38] Megállapította a 108/2016. (V. 18.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2016.06.01.

[39] Megállapította a 108/2016. (V. 18.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2016.06.01.

[40] Beiktatta a 43/2014. (II. 25.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése. Hatályos 2014.02.28.

[41] Beiktatta a 43/2014. (II. 25.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése. Hatályos 2014.02.28.

[42] Megállapította a 126/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.07.26.

[43] Megállapította a 178/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 14. § (6) bekezdése. Hatályos 2012.08.16.

[44] Módosította a 108/2016. (V. 18.) Korm. rendelet 9. § i) pontja. Hatályos 2016.06.01.

[45] Módosította a 108/2016. (V. 18.) Korm. rendelet 9. § f) pontja. Hatályos 2016.06.01.

[46] Megállapította a 108/2016. (V. 18.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2016.06.01.

[47] Megállapította a 178/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 14. § (8) bekezdése. Hatályos 2012.08.16.

[48] Módosította a 108/2016. (V. 18.) Korm. rendelet 10. § b) pontja. Hatályos 2016.06.01.

[49] Beiktatta a 108/2016. (V. 18.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2016.06.01.

[50] Beiktatta a 108/2016. (V. 18.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2016.06.01.

[51] Módosította a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1292. pontja. Hatályos 2008.05.16.

[52] Hatályon kívül helyezte a 153/2010. (V. 4.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2010.05.15.

[53] Hatályon kívül helyezte a 178/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 14. § (11) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.08.16.

[54] Megállapította a 108/2016. (V. 18.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2016.06.01.

[55] Beiktatta a 108/2016. (V. 18.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatályos 2016.06.01.

[56] Megállapította a 235/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet 8. § -a. Hatályos 2001.12.18.

[57] Módosította a 298/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése d) pontja. Hatályos 2013.08.01.

[58] Módosította a 298/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése d) pontja. Hatályos 2013.08.01.

[59] Módosította a 298/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése d) pontja. Hatályos 2013.08.01.

[60] Megállapította a 108/2016. (V. 18.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése (ld. 1. melléklet 1. pont). Hatályos 2016.06.01.

[61] Megállapította a 108/2016. (V. 18.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése (ld. 1. melléklet 1. pont). Hatályos 2016.06.01.

[62] Megállapította a 108/2016. (V. 18.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése (ld. 1. melléklet 1. pont). Hatályos 2016.06.01.

[63] Megállapította a 108/2016. (V. 18.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése (ld. 1. melléklet 1. pont). Hatályos 2016.06.01.

[64] Megállapította a 108/2016. (V. 18.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése (ld. 1. melléklet 1. pont). Hatályos 2016.06.01.

[65] Megállapította a 108/2016. (V. 18.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése (ld. 1. melléklet 1. pont). Hatályos 2016.06.01.

[66] Megállapította a 108/2016. (V. 18.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése (ld. 1. melléklet 1. pont). Hatályos 2016.06.01.

[67] Megállapította a 108/2016. (V. 18.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése (ld. 1. melléklet 1. pont). Hatályos 2016.06.01.

[68] Módosította a 298/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése d)-e) pontja. Hatályos 2013.08.01.

[69] Hatályon kívül helyezte a 108/2016. (V. 18.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése [ld. 1. melléklet 5.a) pont]. Hatálytalan 2016.06.01.

[70] Módosította a 108/2016. (V. 18.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése [ld. 1. melléklet 4.a) pont]. Hatályos 2016.06.01.

[71] Módosította a 298/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése d) pontja. Hatályos 2013.08.01.

[72] Számozását módosította a 126/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján a rendelet 3. mellékletének 3. pontja. Hatályos 2011.07.26.

[73] Módosította a 298/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése d) pontja. Hatályos 2013.08.01.

[74] Módosította a 108/2016. (V. 18.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése [ld. 1. melléklet 4.b) pont]. Hatályos 2016.06.01.

[75] Megállapította a 108/2016. (V. 18.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése (ld. 1. melléklet 2. pont). Hatályos 2016.06.01.

[76] Megállapította a 108/2016. (V. 18.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése (ld. 1. melléklet 2. pont). Hatályos 2016.06.01.

[77] Hatályon kívül helyezte a 108/2016. (V. 18.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése [ld. 1. melléklet 5.b) pont]. Hatálytalan 2016.06.01.

[78] Módosította a 108/2016. (V. 18.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése [ld. 1. melléklet 4.c)-d) pont]. Hatályos 2016.06.01.

[79] Módosította a 108/2016. (V. 18.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése [ld. 1. melléklet 4.e) pont]. Hatályos 2016.06.01.

[80] Hatályon kívül helyezte a 108/2016. (V. 18.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése [ld. 1. melléklet 5.c) pont]. Hatálytalan 2016.06.01.

[81] Megállapította a 108/2016. (V. 18.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése (ld. 1. melléklet 3. pont). Hatályos 2016.06.01.

[82] Hatályon kívül helyezte a 108/2016. (V. 18.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése [ld. 1. melléklet 5.d) pont]. Hatálytalan 2016.06.01.

[83] Megállapította a 108/2016. (V. 18.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatályos 2016.06.01.

[84] Megállapította a 235/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet 8. § -a. Hatályos 2001.12.18.

[85] Módosította a 298/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése g) pontja. Hatályos 2013.08.01.

[86] Megállapította a 126/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése alapján a rendelet 4. melléklete. Hatályos 2011.07.26.

[87] Hatályon kívül helyezte a 178/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 14. § (11) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2012.08.16.

[88] Módosította a 298/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése h) pontja. Hatályos 2013.08.01.

Tartalomjegyzék