82/2011. (V. 18.) Korm. rendelet

a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében,

az 1-7. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés e) pontjában,

a 8-11. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés l) pontjában,

a 12-25. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 3., 12. és 19. pontjában,

a 26., 30. és 33. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 29. alpontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés s) pontjában,

a 30. § tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 29. és 30. §, valamit a 34. § tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés a) pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés s) pontjában,

a 35-38. § és a 42-47. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés s) pontjában,

a 42-44. § tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 30. pontjában,

az 51-54. § tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés u) pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés s) pontjában, valamint

a 61-63. § tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekezdés d) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

1. § A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vkr.) 2. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kérelem elbírálása során vizsgálni és a határozatban rögzíteni kell különösen:)

"c) a tervezés és a megvalósítás környezet- és természetvédelmi követelményeit, valamint azt, hogy a 2. mellékletben szereplő vízimunka, a vízilétesítmény megépítése vagy a vízhasználat alapján jelentős környezeti hatások feltételezhetők-e;"

2. § A Vkr. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A kérelem elbírálása során vizsgálni kell azt, hogy a tervezett vízimunka, a vízilétesítmény - tekintettel az annak gyakorlásával, illetve elhelyezésével érintett és vízgazdálkodási szempontból összefüggő térségre - mennyiben felel meg a vízjogi engedély megadására vonatkozó feltételeknek, valamint ha a vízimunka, a vízilétesítmény a 2. mellékletben szerepel, akkor azt is, hogy a tevékenység alapján jelentős környezeti hatások feltételezhetők-e."

3. § A Vkr. az 5. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

"Az eljárás felfüggesztése és a döntés közzététele

5/A. § A vízügyi hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény alapján az eljárást felfüggeszti, ha az eljárásban megállapította, hogy a tevékenység várható környezeti hatásai jelentősek.

5/B. § A vízügyi hatóság - annak jogerőre emelkedésére tekintet nélkül - a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény szabályai szerint nyilvánosan közzéteszi azt a határozatot, valamint a felfüggesztés tárgyában hozott végzést,

a) amelyet a 2. számú mellékletben szereplő vízimunka, vízilétesítmény megépítése vagy a vízhasználat engedélyezése tárgyában hozott, és

b) amely tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges."

4. § A Vkr. 18. § (8) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A felügyelőség a szennyvízelvezető és -tisztító mű káros szennyezése esetén)

"b) a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló kormányrendelet szerint határoz a csatornabírság megállapításáról, valamint kérelemre vagy hivatalból indított eljárás eredményeként a szennyvízelvezető műbe bebocsátott szennyvíz egyedi, a jogszabályi küszöbértéknél enyhébb vagy szigorúbb küszöbértékének megállapításáról. Ennek során a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében megadott anyagok bevezetési feltételeiről is határoz."

5. § A Vkr. 27. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

"(4) E rendeletnek a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 82/2011. (V. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr.) megállapított rendelkezéseit a Mód. Kr. hatálybalépését követően indult vagy megismételt ügyekben (eljárásokban) kell alkalmazni.

(5) Ez a rendelet

a) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 1985. június 27-i 85/337/EGK tanácsi irányelv 2. és 4. cikkének, valamint II. és III. mellékletének,

b) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK irányelv módosításáról szóló, 1997. március 3-i 97/11/EK tanácsi irányelv 1. cikkének, valamint

c) a környezettel kapcsolatos egyes tervek és programok kidolgozásánál a nyilvánosság részvételéről, valamint a nyilvánosság részvétele és az igazságszolgáltatáshoz való jog tekintetében a 85/337/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. május 26-i 2003/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének

való megfelelést szolgálja."

6. § A Vkr. az e rendelet 1. melléklete szerinti 2. melléklettel egészül ki, egyidejűleg a Vkr. jelenlegi mellékletének számozása 1. mellékletre változik.

7. § A Vkr. 21. § (6) bekezdésében a "melléklete" szövegrész helyébe az "1. melléklete" szöveg lép.

2. A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet módosítása

8. § A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hkr.) 6. §-a a következő (2) és (3) bekezdéssel egészül ki:

"(2) A katonai építésügyi hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény alapján az eljárást felfüggeszti, ha az eljárásban a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség szakhatósági állásfoglalásában megállapította, hogy a tevékenység várható környezeti hatásai jelentősek. A felfüggesztésről szóló végzésnek tartalmaznia kell a szakhatóságként eljáró környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség megnevezését, valamint állásfoglalása rendelkező részét és indokolását.

(3) A katonai építésügyi hatóság - annak jogerőre emelkedésére tekintet nélkül - a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény szabályai szerint nyilvánosan közzéteszi azt a határozatot, valamint a felfüggesztés tárgyában hozott végzést és a szakhatósági állásfoglalást, amit olyan eljárásban hozott, amelyben a szakhatóságként eljáró környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség a tevékenység következtében várható környezeti hatások jelentőségét vizsgálta."

9. § A Hkr. 7. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(Az engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:)

"g) ha az engedélyezési eljárás a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 3. számú mellékletében meghatározott olyan tevékenység megkezdését vagy folytatását szolgálja, amely a Khvr.-ben meghatározott küszöbértéket nem éri el vagy a tevékenységre a Khvr.-ben megállapított feltétel nem teljesül, az 1. számú melléklet 4. pontja szerinti esetben a kérelemhez mellékelni kell a Khvr. mellékletében meghatározott, a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatára szolgáló adatlapot."

10. § A Hkr. a következő 10. és 11. §-sal egészül ki:

"10. § E rendeletnek a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 82/2011. (V. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr.) megállapított rendelkezéseit a Mód. Kr. hatálybalépését követően indult vagy megismételt ügyekben (eljárásokban) kell alkalmazni.

11. § Ez a rendelet

a) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 1985. június 27-i 85/337/EGK tanácsi irányelv 2. és 4. cikkének, valamint II. és III. mellékletének,

b) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK irányelv módosításáról szóló, 1997. március 3-i 97/11/EK tanácsi irányelv 1. cikkének, valamint

c) a környezettel kapcsolatos egyes tervek és programok kidolgozásánál a nyilvánosság részvételéről, valamint a nyilvánosság részvétele és az igazságszolgáltatáshoz való jog tekintetében a 85/337/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. május 26-i 2003/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének

való megfelelést szolgálja."

11. § A Hkr. 1. számú melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul.

3. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosítása

12. § A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (3) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(A tevékenység megkezdéséhez, ha az)

"f) a 3. számú mellékletben szerepel, azonban nem éri el a 3. számú mellékletben meghatározott küszöbértéket, vagy a 3. számú mellékletben a tevékenységre megállapított feltétel nem teljesül, de a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség (a továbbiakban: felügyelőség) más hatósági, szakhatósági eljárásban megállapította, hogy a tevékenység várható környezeti hatásai jelentősek, akkor környezeti hatásvizsgálati eljárás alapján környezetvédelmi"

(engedély szükséges.)

13. § A Kr. 2. § (2) bekezdése a következő d)-f) ponttal egészül ki:

(A környezeti hatásvizsgálati eljárás szempontjából)

"d) kapcsolódó létesítmény: a tevékenységet elősegítő, kiegészítő, kiszolgáló építmény a telepítés helyén;

e) összetartozó tevékenység: a 3. számú melléklet szerinti és az 1. vagy 3. számú mellékletbe tartozó tevékenységgel azonos, a környezethasználó által e tevékenységekkel azonos vagy szomszédos ingatlanon, közös beruházási céllal megkezdeni tervezett olyan tevékenység, amely a 3. számú mellékletben meghatározott küszöbérték alá esik, azonban megkezdése esetén az 1. vagy 3. számú mellékletbe tartozó tevékenységgel együtt a 3. számú mellékletben meghatározott küszöbérték teljesül;

f) területfoglalás: a tevékenység megvalósításához szükséges telek vagy telkek teljes és összes területe."

14. § A Kr. a 2. §-t követően a következő fejezettel egészül ki:

"MÁS HATÓSÁGI, SZAKHATÓSÁGI ELJÁRÁSBAN A KÖRNYEZETI HATÁSOK JELENTŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA

2/A. § (1) A 3. számú melléklet szerinti olyan tevékenység esetén, amely nem éri el a 3. számú mellékletben meghatározott küszöbértéket, vagy a 3. számú mellékletben a tevékenységre megállapított feltétel nem teljesül, kormányrendeletben meghatározott esetekben a felügyelőség - a környezethasználó által benyújtott, a 13. számú melléklet szerinti adatlap alapján - előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása nélkül, más hatósági, szakhatósági eljárásban az 5. számú mellékletben foglaltak szerint vizsgálja, hogy a tevékenység következtében jelentős környezeti hatások feltételezhetők-e.

(2) Jelentős környezeti hatás feltételezése esetén a felügyelőség szakhatósági állásfoglalásában, vagy a felügyelőség saját hatáskörébe tartozó engedélyezési eljárás során hozott, az eljárás felfüggesztéséről szóló végzésben - a 6. számú melléklet figyelembevételével - megállapítja a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt eljárást megelőző, előzetes szakhatósági állásfoglalás kérése esetén az ügyfél a 13. számú melléklet szerinti adatlapon túl - a (4) bekezdésben foglalt kivétellel - az engedélyezési eljáráshoz szükséges teljes engedélyezési tervdokumentációt vagy építészeti-műszaki dokumentációt és mellékleteket nyújtja be a felügyelőségnek.

(4) A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nkr.)

a) 8/A. §-ának (2a) bekezdése szerinti esetben,

b) 8/D. §-ának (2) bekezdése szerinti esetben, ha az Nkr. 8/D. § (1) bekezdésének f) pontjában foglalt szakhatósági eljárásban a szakhatóság azon szakkérdést vizsgálja, hogy a tevékenység következtében jelentős környezeti hatások feltételezhetők-e, valamint

c) 8/E. §-ának (1a) bekezdése szerinti esetben

az ügyfél - a 13. számú melléklet szerinti adatlapon túl - a 14. számú melléklet szerinti dokumentumokat nyújtja be a felügyelőségnek."

15. § A Kr. 3. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

[A környezethasználó - az 1. § (5) bekezdésben foglalt eset kivételével - előzetes vizsgálat iránti kérelmet köteles benyújtani a felügyelőséghez, ha olyan tevékenység megvalósítását tervezi, amely]

"c) összetartozó tevékenységnek minősül és a 2/A. §-ban meghatározott eljárás lefolytatására nem került sor."

16. § A Kr. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A környezeti hatásvizsgálati eljárást a felügyelőség a környezethasználó kérelmére indítja meg. A kérelem mellé csatolni kell - ha történt előzetes vizsgálat vagy előzetes konzultáció, az azt lezáró határozatra vagy az annak során adott véleményre, továbbá a 2/A. §-ban meghatározott esetben a felügyelőség szakhatósági állásfoglalásában vagy a felügyelőség saját hatáskörébe tartozó engedélyezési eljárás során hozott, az eljárás felfüggesztéséről szóló végzésben foglaltakra figyelemmel készített - környezeti hatástanulmányt."

17. § A Kr. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"18. § A felügyelőség az egységes környezethasználati engedélyezési eljárást újtevékenység esetén a környezethasználó - az előzetes vizsgálatot lezáró határozat, vagy ha történt előzetes konzultáció, az annak során adott vélemény, vagy a környezeti hatásvizsgálati eljárást lezáró végzés szerint, valamint a 8. számú melléklet figyelembevételével elkészített - kérelmére indítja meg. A kérelem egyes részeit a 8. számú mellékletben meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelő részszakterületeken - a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló jogszabály alapján - szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő készíti el. A kérelmet nyolc nyomtatott példányban és egy példányban elektronikus adathordozón kell benyújtani."

18. § A Kr. 24. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az összevont eljárást a felügyelőség a környezethasználó - az előzetes vizsgálatot lezáró határozat, vagy ha történt előzetes konzultáció, az annak során adott vélemény, továbbá a 6-8. számú melléklet figyelembevételével elkészített - kérelmére indítja meg."

19. § A Kr. a következő 29/B. §-sal egészül ki:

"29/B. § E rendeletnek a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 82/2011. (V. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mkr4.) megállapított rendelkezéseit az Mkr4. hatálybalépését követően indult vagy megismételt ügyekben (eljárásokban) kell alkalmazni."

20. § A Kr. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

21. § A Kr. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

22. § A Kr. 4. számú melléklete e rendelet 5. melléklete szerint módosul.

23. § A Kr. az e rendelet 6. melléklete szerinti 13. számú melléklettel egészül ki.

24. § A Kr. az e rendelet 7. melléklete szerinti 14. számú melléklettel egészül ki.

25. § A Kr.

a) 1. § (2) bekezdésben az "1-140., 142-144. pontjában" szövegrész helyébe az "1-127., 129-131. pontjában",

b) 1.§ (4) bekezdésében az "az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség (a továbbiakban: felügyelőség)" szövegrész helyébe az "a felügyelőség",

c) 2. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontjában a "39. pontjában" szövegrész helyébe a "37. c) pontjában",

d) 2. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontjában a "142. pontjában" szövegrész helyébe a "129. pontjában",

e) 2. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontjában a "143. pontjában" szövegrész helyébe a "130. pontjában",

f) 11. § (1) bekezdés b) pontjában a "141. pontjában" szövegrész helyébe a "128. pontjában",

g) 12. § (4) bekezdésében a "Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, illetve az általa kijelölt szerv (a továbbiakban: Minisztérium)" szövegrész helyébe a "környezetvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium, illetve az általa kijelölt szerv (a továbbiakban együtt: Minisztérium)",

h) 15. § (4) bekezdésében, valamint 23. § (2) bekezdésében a "minisztérium" szövegrész helyébe a "Minisztérium", valamint

i) 23. § (5) bekezdésében

ia) az "a 96/61/EK tanácsi irányelv szerinti" szövegrész helyébe az "a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló, 1996. szeptember 24-i 96/61/EK tanácsi irányelv szerinti"

ib) a "környezetvédelmi és vízügyi" szövegrész helyébe a "környezetvédelemért felelős" szöveg lép.

4. A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

26. § A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nkr.) 8/A. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A 3. melléklet 8. pontjában foglalt eljárás esetében, azon szakkérdés vizsgálatára vonatkozóan, hogy a tevékenység következtében jelentős környezeti hatások feltételezhetők-e, az eljárásban szakhatóságként kijelölt hatóság az ügyfélnek az eljárás megindulása előtt benyújtott kérelmére - az állásfoglalás közlésétől számított hat hónapig felhasználható - előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki. A közlekedési hatóság az előzetes szakhatósági állásfoglalást az eljárásában azon szakkérdés vizsgálatára vonatkozóan, hogy a tevékenység következtében jelentős környezeti hatások feltételezhetők-e, szakhatósági állásfoglalásként elfogadja, ha a hozzá, illetve a szakhatósághoz korábban benyújtott kérelem és a hozzá tartozó engedélyezési tervdokumentáció - a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 2/A. § (4) bekezdése alapján meghatározott - részeinek tartalma azonos."

27. § Az Nkr. 8/B. § (2) bekezdésének f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány a polgári repülőtér elvi létesítésének engedélyezésére, létesítésének engedélyezésére, használatbavételének engedélyezésére, a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó általános építmények fennmaradásának engedélyezésére, megszüntetésére és fejlesztésére irányuló eljárásban)

"f) ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges, vagy az engedélyezési eljárás a Khvr. 3. számú mellékletében meghatározott olyan tevékenység megkezdését vagy folytatását szolgálja, amely a Khvr.-ben meghatározott küszöbértéket nem éri el vagy a tevékenységre a Khvr.-ben megállapított feltétel nem teljesül, az V. osztályú repülőtér kivételével - annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek, a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek, a környezeti zaj és rezgés elleni védelemre vonatkozó szabályoknak, a felszín alatti vizek és ivóvízbázisok védelmére vonatkozó szabályoknak a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e, valamint hogy a tevékenység következtében jelentős környezeti hatások feltételezhetők-e - első fokú eljárásban a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget, másodfokú eljárásban az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséget,"

(szakhatóságként jelöli ki.)

28. § Az Nkr. 8/D. § (1) bekezdésének f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány a vasúti építmény engedélyezésére irányuló eljárásban,)

"f) ha az építmény külterületen, továbbá belterületen egyedi tájértéken, természeti területen, országos jelentőségű védett természeti területen, Natura 2000 területen vagy barlang védőövezetén valósul meg, és a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély és egységes környezethasználati engedély nem szükséges, vagy az engedélyezési eljárás a Khvr. 3. számú mellékletében meghatározott olyan tevékenység megkezdését vagy folytatását szolgálja, amely a Khvr.-ben meghatározott küszöbértéket nem éri el vagy a tevékenységre a Khvr.-ben megállapított feltétel nem teljesül - annak elbírálása kérdésében, hogy az építmény vagy az építési tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek, valamint a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e, továbbá hogy a tevékenység következtében jelentős környezeti hatások feltételezhetők-e - első fokú eljárásban a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget, másodfokú eljárásban az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséget,"

(szakhatóságként jelöli ki.)

29. § Az Nkr. 8/E. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az 5. melléklet I.1., II., III.1., valamint IV.1. pontjaiban foglalt eljárás esetében, azon szakkérdés vizsgálatára vonatkozóan, hogy a tevékenység következtében jelentős környezeti hatások feltételezhetők-e, az eljárásban szakhatóságként kijelölt hatóság az ügyfélnek az eljárás megindulása előtt benyújtott kérelmére - az állásfoglalás közlésétől számított hat hónapig felhasználható - előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki. A hajózási hatóság az előzetes szakhatósági állásfoglalást az eljárásában azon szakkérdés vizsgálatára vonatkozóan, hogy a tevékenység következtében jelentős környezeti hatások feltételezhetők-e, szakhatósági állásfoglalásként elfogadja, ha a hozzá, illetve a szakhatósághoz korábban benyújtott kérelem és a hozzá tartozó engedélyezési tervdokumentáció - a Khvr. 2/A. § (4) bekezdése alapján meghatározott - részeinek tartalma azonos."

30. § Az Nkr. a 8/F. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

"A környezeti hatások jelentőségének vizsgálatával kapcsolatos rendelkezések

8/G. § (1) A Hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény alapján az eljárást felfüggeszti, ha az eljárásban a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség szakhatósági állásfoglalásában megállapította, hogy a tevékenység várható környezeti hatásai jelentősek. A felfüggesztésről szóló végzésnek tartalmaznia kell a szakhatóságként eljáró környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség megnevezését, valamint állásfoglalása rendelkező részét és indokolását.

(2) A Hatóság - annak jogerőre emelkedésére tekintet nélkül - a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény szabályai szerint nyilvánosan közzéteszi azt a határozatot, valamint a felfüggesztés tárgyában hozott végzést és a szakhatósági állásfoglalást, amit olyan eljárásban hozott, amelyben a szakhatóságként eljáró környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség a tevékenység következtében várható környezeti hatások jelentőségét vizsgálta.

(3) A 3. melléklet 8. pontjában, az 5. melléklet II., és IV.1. pontjaiban, valamint 8/D. § (1) bekezdés f) pontjában foglalt esetekben, ha az engedélyezési eljárás a Khvr. 3. számú mellékletében meghatározott olyan tevékenység megkezdését vagy folytatását szolgálja, amely a Khvr.-ben meghatározott küszöbértéket nem éri el vagy a tevékenységre a Khvr.-ben megállapított feltétel nem teljesül, az engedély iránti kérelemhez mellékelni kell a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatára szolgáló - a Khvr.-ben meghatározott - adatlapot.

(4) Ha a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség a környezeti hatások jelentőségét előzetes szakhatósági állásfoglalásban vizsgálja, az előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásához az ügyfélnek a Khvr. 2/A. §-ának (4) bekezdése szerinti dokumentumokat kell benyújtania."

31. § Az Nkr. "Hatálybalépés" alcíme a következő 9/B. §-sal egészül ki:

"9/B. § E rendeletnek a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 82/2011. (V. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr.) megállapított rendelkezéseit a Mód. Kr. hatálybalépését követően indult vagy megismételt ügyekben (eljárásokban) kell alkalmazni."

32. § Az Nkr. 10. § (3) bekezdése a következő d)-f) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

"d) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 1985. június 27-i 85/337/EGK tanácsi irányelv 2. és 4. cikkének, valamint II. és III. mellékletének,

e) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK irányelv módosításáról szóló, 1997. március 3-i 97/11/EK tanácsi irányelv 1. cikkének, továbbá

f) a környezettel kapcsolatos egyes tervek és programok kidolgozásánál a nyilvánosság részvételéről, valamint a nyilvánosság részvétele és az igazságszolgáltatáshoz való jog tekintetében a 85/337/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. május 26-i 2003/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének"

(való megfelelést szolgálja.)

33. § Az Nkr. 3. melléklete e rendelet 8. melléklete szerint módosul.

34. § Az Nkr. 5. melléklete e rendelet 9. melléklete szerint módosul.

5. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

35. § A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 3. §-a a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:

"(8) A bányafelügyelet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény alapján az eljárást felfüggeszti, ha az eljárásban a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség szakhatósági állásfoglalásában megállapította, hogy a tevékenység várható környezeti hatásai jelentősek. A felfüggesztésről szóló végzésnek tartalmaznia kell a szakhatóságként eljáró környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség megnevezését, valamint állásfoglalása rendelkező részét és indokolását.

(9) A bányafelügyelet - annak jogerőre emelkedésére tekintet nélkül - a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény szabályai szerint nyilvánosan közzéteszi azt a határozatot, valamint a felfüggesztés tárgyában hozott végzést és a szakhatósági állásfoglalást, amit olyan eljárásban hozott, amelyben a szakhatóságként eljáró környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség a tevékenység következtében várható környezeti hatások jelentőségét vizsgálta."

36. § A Bkr. 4/A. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Ha az engedélyezési eljárás a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 3. számú mellékletében meghatározott olyan tevékenység megkezdését vagy folytatását szolgálja, amely a Khvr.-ben meghatározott küszöbértéket nem éri el vagy a tevékenységre a Khvr.-ben megállapított feltétel nem teljesül, az (1) bekezdés szerinti esetben a kérelemhez mellékelni kell a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatára szolgáló - a Khvr.-ben meghatározott - adatlapot."

37. § A Bkr. a következő 8. és 9. §-sal egészül ki:

"8. § E rendeletnek a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 82/2011. (V. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr.) megállapított rendelkezéseit a Mód. Kr. hatálybalépését követően indult vagy megismételt ügyekben (eljárásokban) kell alkalmazni. 9. § Ez a rendelet

a) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 1985. június 27-i 85/337/EGK tanácsi irányelv 2. és 4. cikkének, valamint II. és III. mellékletének,

b) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK irányelv módosításáról szóló, 1997. március 3-i 97/11/EK tanácsi irányelv 1. cikkének, továbbá

c) a környezettel kapcsolatos egyes tervek és programok kidolgozásánál a nyilvánosság részvételéről, valamint a nyilvánosság részvétele és az igazságszolgáltatáshoz való jog tekintetében a 85/337/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. május 26-i 2003/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének való megfelelést szolgálja."

38. § A Bkr. 2. melléklete e rendelet 10. melléklete szerint módosul.

6. A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

39. § A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 39. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nkr.)

a) 8/A. §-ának (2a) bekezdés szerinti esetben,

b) 8/D. §-ának (2) bekezdése szerinti esetben, ha az Nkr. 8/D. § (1) bekezdésének f) pontjában foglalt szakhatósági eljárásban a szakhatóság azon szakkérdést vizsgálja, hogy a tevékenység következtében jelentős környezeti hatások feltételezhetők-e, valamint

c) 8/E. §-ának (1a) bekezdése szerinti esetben,

előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadására irányuló eljárásban, a felügyelőség szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított harminc napon belül köteles megadni."

40. § A Korm. r. 41. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) E rendeletnek a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 82/2011. (V. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr.) megállapított rendelkezéseit a Mód. Kr. hatálybalépését követően indult vagy megismételt ügyekben (eljárásokban) kell alkalmazni."

41. § A Korm. r. 42. §-a a következő c) és d) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet a következő uniós aktusoknak való megfelelést szolgálja:)

"c) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 1985. június 27-i 85/337/EGK tanácsi irányelv 2. és 4. cikke, valamint II. és III. melléklete,

d) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK irányelv módosításáról szóló, 1997. március 3-i 97/11/EK tanácsi irányelv 1. cikke."

7. A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

42. § A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ver.) a következő 4/A. §-sal egészül ki:

"4/A. § A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mkerk.) 5. melléklet 5. pont 3. sora szerinti esetben, ha az engedélyezési eljárás a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 3. számú mellékletében meghatározott olyan tevékenység megkezdését vagy folytatását szolgálja, amely a Khvr.-ben meghatározott küszöbértéket nem éri el vagy a Khvr.-ben a tevékenységre megállapított feltétel nem teljesül, a kérelemhez mellékelni kell a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatára szolgáló - a Khvr.-ben meghatározott - adatlapot."

43. § A Ver. 6. §-a a következő (1) és (2) bekezdéssel egészül ki:

"(1) A Hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény alapján az eljárást felfüggeszti, ha az eljárásban a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség szakhatósági állásfoglalásában megállapította, hogy a tevékenység várható környezeti hatásai jelentősek. A felfüggesztésről szóló végzésnek tartalmaznia kell a szakhatóságként eljáró környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség megnevezését, valamint állásfoglalása rendelkező részét és indokolását.

(2) A Hatóság - annak jogerőre emelkedésére tekintet nélkül - a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény szabályai szerint nyilvánosan közzéteszi azt a határozatot, valamint a felfüggesztés tárgyában hozott végzést és a szakhatósági állásfoglalást, amit olyan eljárásban hozott, amelyben a szakhatóságként eljáró környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség a tevékenység következtében várható környezeti hatások jelentőségét vizsgálta."

44 A Ver. a következő 41. és 42. §-sal egészül ki:

"41. § E rendeletnek a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 82/2011. (V. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr.) megállapított rendelkezéseit a Mód. Kr. hatálybalépését követően indult vagy megismételt ügyekben (eljárásokban) kell alkalmazni. 42. § Ez a rendelet

a) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 1985. június 27-i 85/337/EGK tanácsi irányelv 2. és 4. cikkének, valamint II. és III. mellékletének,

b) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK irányelv módosításáról szóló, 1997. március 3-i 97/11/EK tanácsi irányelv 1. cikkének, valamint

c) a környezettel kapcsolatos egyes tervek és programok kidolgozásánál a nyilvánosság részvételéről, valamint a nyilvánosság részvétele és az igazságszolgáltatáshoz való jog tekintetében a 85/337/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. május 26-i 2003/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének

való megfelelést szolgálja."

8. Az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről szóló 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

45. § Az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről szóló 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ékr.) "A hatósági döntés közlése és kézbesítése" alcíme a következő 13/A. §-sal egészül ki:

"13/A. § Az építésügyi hatóság - annak jogerőre emelkedésére tekintet nélkül - a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény szabályai szerint nyilvánosan közzéteszi azt a határozatot, valamint a felfüggesztés tárgyában hozott végzést és a szakhatósági állásfoglalást, amit az építésügyi hatósági engedély iránti kérelem tárgyában olyan eljárásban hozott, amelyben a szakhatóságként eljáró környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség a tevékenység következtében várható környezeti hatások jelentőségét vizsgálta."

46. § Az Ékr. "Eljárás felfüggesztése" alcíme a következő 14/A. §-sal egészül ki:

"14/A. § Az építésügyi hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény alapján az eljárást felfüggeszti, ha az eljárásban a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség szakhatósági állásfoglalásában megállapította, hogy a tevékenység várható környezeti hatásai jelentősek. A felfüggesztésről szóló végzésnek tartalmaznia kell a szakhatóságként eljáró környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség megnevezését, valamint állásfoglalása rendelkező részét és indokolását."

47. § Az Ékr. 25. § (5) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(Elvi építési engedélykérelemhez - a tartalomtól függően - mellékelni kell:)

"e) az 5. melléklet 8.9. pontjában foglalt esetben a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Khvkr.) meghatározott, a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatára szolgáló adatlapot."

48. § Az Ékr. a következő 49. és 50. §-sal egészül ki:

"49. § E rendeletnek a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 82/2011. (V. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Kr3.) megállapított rendelkezéseit a Kr3. hatálybalépését követően indult vagy megismételt ügyekben (eljárásokban) kell alkalmazni. 50. § Ez a rendelet

a) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 1985. június 27-i 85/337/EGK tanácsi irányelv 2. és 4. cikkének, valamint II. és III. mellékletének,

b) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK irányelv módosításáról szóló, 1997. március 3-i 97/11/EK tanácsi irányelv 1. cikkének,valamint

c) a környezettel kapcsolatos egyes tervek és programok kidolgozásánál a nyilvánosság részvételéről, valamint a nyilvánosság részvétele és az igazságszolgáltatáshoz való jog tekintetében a 85/337/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. május 26-i 2003/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének való megfelelést szolgálja."

49. § Az Ékr. 5. melléklete e rendelet 11. melléklete szerint módosul.

50. § (1) Az Ékr. 27. § (5) bekezdés a) pontjában az "a)-d) pontjában" szövegrész helyébe az "a)-e) pontjában" szöveg lép.

(2) Az Ékr. 27. § (5) bekezdés c) pontjában "a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Khvkr.)" szövegrész helyébe az "a Khvkr.-ben" szöveg lép.

9. A repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet módosításáról

51. § A repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rr.) a következő 4/A. §-sal egészül ki:

"4/A. § A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 8/B. § (2) bekezdésének f) pontjában foglalt esetben, ha az engedélyezési eljárás a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 3. számú mellékletében meghatározott olyan tevékenység megkezdését vagy folytatását szolgálja, amely a Khvr.-ben meghatározott küszöbértéket nem éri el vagy a Khvr.-ben a tevékenységre megállapított feltétel nem teljesül, a kérelemhez mellékelni kell a Khvr.-ben meghatározott, a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatára szolgáló adatlapot."

52. § Az Rr. II. fejezete a következő 11/A. §-sal egészül ki:

"11/A. § (1) A légiközlekedési hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény alapján az eljárást felfüggeszti, ha az eljárásban a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség szakhatósági állásfoglalásában megállapította, hogy a tevékenység várható környezeti hatásai jelentősek. A felfüggesztésről szóló végzésnek tartalmaznia kell a szakhatóságként eljáró környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség megnevezését, valamint állásfoglalása rendelkező részét és indokolását.

(2) A légiközlekedési hatóság - annak jogerőre emelkedésére tekintet nélkül - a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény szabályai szerint nyilvánosan közzéteszi azt a határozatot, valamint a felfüggesztés tárgyában hozott végzést és a szakhatósági állásfoglalást, amit olyan eljárásban hozott, amelyben a szakhatóságként eljáró környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség a tevékenység következtében várható környezeti hatások jelentőségét vizsgálta."

53. § Az Rr. 20. alcíme a következő 43/B. §-sal egészül ki:

"43/B. § E rendeletnek a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 82/2011. (V. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Kr.) megállapított rendelkezéseit a Kr. hatálybalépését követően indult vagy megismételt ügyekben (eljárásokban) kell alkalmazni."

54. § Az Rr. 21. alcíme helyébe a következő alcím lép:

"21. Az Európai Unió jogának való megfelelés

44. § Ez a rendelet

a) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 1985. június 27-i 85/337/EGK tanácsi irányelv 2. és 4. cikkének, valamint II. és III. mellékletének,

b) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK irányelv módosításáról szóló, 1997. március 3-i 97/11/EK tanácsi irányelv 1. cikkének, valamint

c) a környezettel kapcsolatos egyes tervek és programok kidolgozásánál a nyilvánosság részvételéről, valamint a nyilvánosság részvétele és az igazságszolgáltatáshoz való jog tekintetében a 85/337/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. május 26-i 2003/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének

való megfelelést szolgálja."

10. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

55. § A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mkekr.) 18. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A Kormány a Hivatalnak a 13. § (2) bekezdés l) pontja szerinti engedélyezési eljárásában, ha az engedély a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 3. számú mellékletében meghatározott olyan tevékenység megkezdését vagy folytatását szolgálja, amely a Khvr.-ben meghatározott küszöbértéket nem éri el vagy a tevékenységre a Khvr.-ben megállapított feltétel nem teljesül - annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység következtében jelentős környezeti hatások feltételezhetők-e - első fokú eljárásban a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget, másodfokú eljárásban az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséget szakhatóságként jelöli ki."

56. § Az Mkekr. a következő 15/A. alcímmel egészül ki:

"15/A. A környezeti hatások jelentőségnek vizsgálatával kapcsolatos rendelkezések

23/A. § (1) A 3. melléklet 4. pontja szerinti esetben, ha az engedélyezési eljárás a Khvr. 3. számú mellékletében meghatározott olyan tevékenység megkezdését vagy folytatását szolgálja, amely a Khvr.-ben meghatározott küszöbértéket nem éri el vagy a Khvr.-ben a tevékenységre megállapított feltétel nem teljesül, valamint a 18. § (5) bekezdésben foglalt esetekben az engedély iránti kérelemhez mellékelni kell a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatára szolgáló - a Khvr.-ben meghatározott - adatlapot.

(2) A Hivatal a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény alapján az eljárást felfüggeszti, ha az eljárásban a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség szakhatósági állásfoglalásában megállapította, hogy a tevékenység várható környezeti hatásai jelentősek. A felfüggesztésről szóló végzésnek tartalmaznia kell a szakhatóságként eljáró környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség megnevezését, valamint állásfoglalása rendelkező részét és indokolását.

(3) A Hivatal - annak jogerőre emelkedésére tekintet nélkül - a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény szabályai szerint nyilvánosan közzéteszi azt a határozatot, valamint a felfüggesztés tárgyában hozott végzést és a szakhatósági állásfoglalást, amit olyan eljárásban hozott, amelyben a szakhatóságként eljáró környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség a tevékenység következtében várható környezeti hatások jelentőségét vizsgálta."

57. § Az Mkekr. 24. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) E rendeletnek a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 82/2011. (V. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr.) megállapított rendelkezéseit a Mód. Kr. hatálybalépését követően indult vagy megismételt ügyekben (eljárásokban) kell alkalmazni."

58 Az Mkekr. a következő 26. §-sal egészül ki:

"26. § Ez a rendelet

a) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 1985. június 27-i 85/337/EGK tanácsi irányelv 2. és 4. cikkének, valamint II. és III. mellékletének, valamint

b) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK irányelv módosításáról szóló, 1997. március 3-i 97/11/EK tanácsi irányelv 1. cikkének

való megfelelést szolgálja."

59. § Az Mkekr. 3. számú melléklete e rendelet 12. melléklete szerint módosul.

60. § Az Mkekr. 5. számú melléklete e rendelet 13. melléklete szerint módosul.

11. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

61. § Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gykr.) 12. alcíme a következő 25/A. és 25/B. §-sal egészül ki:

"25/A. § (1) A Kormány új gyógyszergyártási engedély kiadására vagy a meglévő gyógyszergyártási engedély új gyógyszergyártási tevékenységgel történő bővítésére irányuló módosító eljárásban, ha az olyan tevékenység engedélyezésére irányul, amely a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 3. számú mellékletében meghatározott olyan tevékenység megkezdését vagy folytatását szolgálja, amely a Khvr.-ben meghatározott küszöbértéket nem éri el vagy a tevékenységre a Khvr.-ben megállapított feltétel nem teljesül, és a tevékenység megkezdését vagy folytatását szolgáló létesítmény engedélyezéséhez építésügyi hatósági eljárás lefolytatására nem került sor - annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység következtében jelentős környezeti hatások feltételezhetők-e - a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget szakhatóságként jelöli ki.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben az engedély iránti kérelemhez mellékelni kell a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatára szolgáló - a Khvr.-ben meghatározott - adatlapot.

(3) Az OGYI a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény alapján az eljárást felfüggeszti, ha az eljárásban a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség szakhatósági állásfoglalásában megállapította, hogy a tevékenység várható környezeti hatásai jelentősek. A felfüggesztésről szóló végzésnek tartalmaznia kell a szakhatóságként eljáró környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség megnevezését, valamint állásfoglalása rendelkező részét és indokolását.

25/B. § Az OGYI - annak jogerőre emelkedésére tekintet nélkül - a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény szabályai szerint nyilvánosan közzéteszi a 25/A. § (1) bekezdés szerinti eljárásban hozott határozatot, valamint a 25/A. § (3) bekezdés szerinti felfüggesztés tárgyában hozott végzést és a szakhatósági állásfoglalást."

62. § A Gykr. 26. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) E rendeletnek a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 82/2011. (V. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr.) megállapított rendelkezéseit a Mód. Kr. hatálybalépését követően indult vagy megismételt ügyekben (eljárásokban) kell alkalmazni."

63. § A Gykr. 13. alcíme a következő 26/A. §-sal egészül ki:

"26/A. § Ez a rendelet

a) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 1985. június 27-i 85/337/EGK tanácsi irányelv 2. és 4. cikkének, valamint II. és III. mellékletének,

b) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK irányelv módosításáról szóló, 1997. március 3-i 97/11/EK tanácsi irányelv 1. cikkének,valamint

c) a környezettel kapcsolatos egyes tervek és programok kidolgozásánál a nyilvánosság részvételéről, valamint a nyilvánosság részvétele és az igazságszolgáltatáshoz való jog tekintetében a 85/337/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. május 26-i 2003/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének

való megfelelést szolgálja."

12. A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalról szóló 327/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

64. § A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalról szóló 327/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mkr.) a következő 31. és 32. §-sal egészül ki:

"31. § E rendeletnek a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 82/2011. (V. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr.) megállapított rendelkezéseit a Mód. Kr. hatálybalépését követően indult vagy megismételt ügyekben (eljárásokban) kell alkalmazni.

32. § Ez a rendelet

a) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 1985. június 27-i 85/337/EGK tanácsi irányelv 2. és 4. cikkének, valamint II. és III. mellékletének és

b) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK irányelv módosításáról szóló, 1997. március 3-i 97/11/EK tanácsi irányelv 1. cikkének való megfelelést szolgálja."

65. § (1) Az Mkr. 28. § (2) bekezdés záró szövegrészében a "további feltételek mellett megfelel-e" szövegrész helyébe a "további feltételek mellett megfelel-e, valamint a d), e) és g) pontban foglaltak esetén annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység következtében jelentős környezeti hatások feltételezhetők-e" szöveg lép.

(2) Az Mkr. 28. § (5) bekezdés záró szövegrészében a "további feltételek mellett megfelel-e" szövegrész helyébe a "további feltételek mellett megfelel-e, valamint az a), b) és d) pontban foglaltak esetén annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység következtében jelentős környezeti hatások feltételezhetők-e" szöveg lép.

13. A fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

66. § A fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mszkr.) a következő 35. és 36. §-sal egészül ki:

"35. § E rendeletnek a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 82/2011. (V. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr.) megállapított rendelkezéseit a Mód. Kr. hatálybalépését követően indult vagy megismételt ügyekben (eljárásokban) kell alkalmazni.

36. § Ez a rendelet

a) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 1985. június 27-i 85/337/EGK tanácsi irányelv 2. és 4. cikkének, valamint II. és III. mellékletének, valamint

b) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK irányelv módosításáról szóló, 1997. március 3-i 97/11/EK tanácsi irányelv 1. cikkének

való megfelelést szolgálja."

67. § (1) Az Mszkr. 32. § (2) bekezdésének záró szövegrészében a "további feltételek mellett megfelel-e" szövegrész helyébe a "további feltételek mellett megfelel-e, valamint a d), e) és g) pontban foglaltak esetén annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység következtében jelentős környezeti hatások feltételezhetők-e" szöveg lép.

(2) Az Mszkr. 32. § (5) bekezdés záró szövegrészében a "további feltételek mellett megfelel-e" szövegrész helyébe a "további feltételek mellett megfelel-e, valamint az a), b) és d) pontban foglaltak esetén annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység következtében jelentős környezeti hatások feltételezhetők-e" szöveg lép.

14. Záró rendelkezések

68. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 120. napon lép hatályba.

69. § Ez a rendelet

a) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 1985. június 27-i 85/337/EGK tanácsi irányelv 2. és 4. cikkének, valamint II. és III. mellékletének,

b) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK irányelv módosításáról szóló, 1997. március 3-i 97/11/EK tanácsi irányelv 1. cikkének, valamint

c) a környezettel kapcsolatos egyes tervek és programok kidolgozásánál a nyilvánosság részvételéről, valamint a nyilvánosság részvétele és az igazságszolgáltatáshoz való jog tekintetében a 85/337/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. május 26-i 2003/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének

való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 82/2011. (V. 18.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelethez

A környezeti hatások jelentősége szempontjából vizsgálandó tevékenységek, létesítmények

1. Mezőgazdasági és egyéb, a TEÁOR alapján nem a mezőgazdasági vízrendezés alá tartozó, nem belterületen megvalósított vízrendezés

2. Öntözőtelep

3. Nyílt felszínű öntöző-főcsatorna

4. Felszín alatti vizek igénybevétele egy vízkivételi objektumból vagy objektumcsoportból, ha a felszín alatti vizek igénybevétele eléri a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló jogszabályban meghatározott, a vízföldtani napló készítésére vonatkozó követelményeket

5. Ivóvíz távvezeték és 200 vagy annál nagyobb névleges átmérőjű (NA) elosztóvezeték

6. Felszíni vizek közötti vízátvezetés

7. Szennyvíztisztító telep

8. Szennyvíz gyűjtőhálózat

9. Duzzasztómű vagy víztározó

10 Vízbesajtolás felszín alatti vízbe hidegvíztestek esetén, amennyiben az meghaladja az egy háztartást ellátó létesítményeket

11. Halastó vagy tórendszer

12. Állóvíz- és holtágszabályozás

13. Folyószabályozás vagy folyócsatornázás

14. Vízfolyásrendezés, kivéve az eredeti vízelvezető-képesség helyreállítására irányuló, fenntartási célú iszapeltávolítást és rézsűrendezést"

2. melléklet a 82/2011. (V. 18.) Korm. rendelethez

A Hkr. 1. számú melléklet 4. pontja helyébe a következő pont lép:

Bevonás és közreműködés feltételeSzakkérdésElső fokú eljárásbanMásodfokú eljárásban
4.Ha a tevékenység megkezdéséhez
környezetvédelmi és egységes
környezethasználati engedély nem
szükséges.
A tevékenység zajvédelmi hatásterületének megállapítása, az
épületnek az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra
gyakorolt hatásának vizsgálata, a technológiából származó
környezetterhelések kockázatának hulladékgazdálkodási
előírások alapján történő megítélése, továbbá annak
elbírálása kérdésében, hogy
a) az adott tevékenység megfelel-e az elérhető legjobb
technika alapján meghatározott levegővédelmi
követelményeknek és előírásoknak, valamint a védelmi
övezet kijelölési szabályainak,
b) az engedélyezési tervdokumentáció, illetve a létesítmény
zajkibocsátása a tervdokumentációban foglaltak szerint vagy
további feltételek mellett megfelel-e a környezeti zaj és
rezgés elleni védelem követelményeinek,
c) a tevékenység a felszín alatti vizek, az ivóvízbázis
védelmére vonatkozó követelményeknek a kérelemben
foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e,
d) az építmény vagy tevékenység a természet és a táj
védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi
követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy
további feltételek mellett megfelel-e,
e) az építés során keletkező hulladékok besorolása, a bontás
során keletkező hulladék mennyisége és besorolása, az
építmények kialakítása megfelel-e a hulladékgazdálkodási
követelményeknek,
f) az építési tevékenység és az építményben folytatott
tevékenység alapján jelentős környezeti hatások
feltételezhetők-e.
Közép-Tisza-vidéki
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség
Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Főfelügyelőség

3. melléklet a 82/2011. (V. 18.) Korm. rendelethez

"1. számú melléklet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez

Környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységek

A.
Sorszám
B. A tevékenység megnevezéseC. Küszöbérték, feltétel
Mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás
1.Intenzív állattartó telepa) baromfitelepnél 85 ezer férőhelytől broilerek
számára
b) baromfitelepnél 60 ezer férőhelytől tojók
számára
c) sertéstelepnél 3 ezer férőhelytől 30 kg feletti
sertéshízók számára
d) sertéstelepnél 900 férőhelytől sertéskocák
számára
2.Erdőterület igénybevételea) nem termőföldként való további hasznosítás
esetén 30 ha-tól
b) termőföldként való további hasznosítás esetén
50 ha-tól
3.Vadaskertvédett természeti területen vagy erdőterületen
méretmegkötés nélkül
Halászat
4.Haltenyésztés intenzív ketreces vagy medencés
haltermelő üzemben
országos jelentőségű védett természeti területen
Bányászat
5.Szénbányászata) 100 ezer t/év szén bányászatától
b) külszíni bányászat esetén 25 ha
területnagyságtól is
c) külszíni bányászat esetén védett természeti
területen méretmegkötés nélkül
6.Tőzegkitermelésa) 25 ha területnagyságtól
b) védett természeti területen méretmegkötés
nélkül
7.Kőolaj-, földgázkitermelésa) 500 t/nap kitermelésétől kőolaj esetén
b) 500 ezer m3/nap kitermelésétől földgáz esetén
8.Uránércbányászat100 ezer t/év uránérc kitermelésétől
9.Fémtartalmúérc-bányászata) vasérc esetén 1 millió t/év kitermeléstől
b) nem vas fémek esetén 100 ezer t/év
kitermeléstől
c) külszíni bányászat esetén 25 ha
területnagyságtól is
10.Egyéb bányászat (kivéve az önállóan létesített
ásványfeldolgozó üzemet)
a) 25 ha területnagyságtól külszíni bányászat
esetén
b) védett természeti területen külszíni bányászat
esetén méretmegkötés nélkül
Feldolgozóipar
11.Papír- és kartongyártó üzem200 t/nap késztermék gyártásától
12.Papíripari rostos alapanyag előállítása fából vagy
más hasonló szálas nyersanyagból
méretmegkötés nélkül
13.Szén vagy bitumenpala elgázosítása vagy
cseppfolyósítása
500 t/nap szén vagy bitumenpala felhasználásától
14.Kőolajfinomító, kivéve a kőolajból kizárólag
kenőanyagokat előállító üzemeket
méretmegkötés nélkül
15.Nukleáris üzemanyagot előállító vagy dúsító
létesítmény
méretmegkötés nélkül
16.Kiégett nukleáris üzemanyagot újrafeldolgozó
létesítmény
méretmegkötés nélkül
A.
Sorszám
B. A tevékenység megnevezéseC. Küszöbérték, feltétel
17.Kiégett nukleáris üzemanyag átmeneti vagy
végleges tároló
méretmegkötés nélkül
18.Radioaktív hulladékot feldolgozó telepméretmegkötés nélkül
19.Radioaktív hulladéktároló telep átmeneti vagy
végleges tárolásra
méretmegkötés nélkül
20.Komplex vegyiművek, azaz olyan létesítmények,
amelyekben több gyártóegység funkcionálisan
összekapcsolva csatlakozik egymáshoz, és
amelyekben kémiai átalakítási folyamatokkal ipari
méretben történik:
- szerves vegyi alapanyagok gyártása,
- szervetlen vegyi alapanyagok gyártása,
- foszfor-, nitrogén- és káliumalapú műtrágya
gyártása,
- növényegészségügyi hatóanyagok és biocidek
gyártása,
- biológiai vagy kémiai eljárással
gyógyszerhatóanyag-gyártás, vagy
- robbanóanyag-gyártás
méretmegkötés nélkül
21.Cementgyár500 t/nap termelési kapacitástól
22.Azbesztcement termékeket gyártó üzem20 ezer t/év késztermék előállításától
23.Azbeszt súrlódó anyagot előállító üzem50 t/év késztermék előállításától
24.Azbeszttartalmú termékeket előállító üzem200 t/év azbeszt felhasználásától
25.Közútigépjármű-gyártó üzem (gyártás,
összeszerelés, motorgyártás)
10 000 db/év késztermék előállításától
26.Kohómű (vas, acél)méretmegkötés nélkül
27.Nem vas fémeket ércből, koncentrátumokból
vagy másodlagos nyersanyagokból kohászati,
vegyi vagy elektrolikus eljárásokkal előállító üzem
méretmegkötés nélkül
Villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás
28.Hőerőmű, egyéb égető berendezésa) 20 MW villamos teljesítménytől hőerőműveknél
b) 300 MW kimenő hőteljesítménytől egyéb
égető-berendezéseknél
29.Vízerőműországos jelentőségű védett természeti területen
méretmegkötés nélkül
30.Szélerőmű, szélerőmű park10 MW összteljesítménytől országos jelentőségű
védett természeti területen
31.Atomerőmű, atomreaktor, valamint atomerőmű,
atomreaktor üzemidejének meghosszabbítása,
továbbá atomerőmű, atomreaktor felhagyása,
azaz a nukleáris üzemanyag és a létesítmény
egyéb radioaktív és radioaktív anyaggal
szennyezett alkotórészeinek végleges eltávolítása
méretmegkötés nélkül
32.Villamos légvezeték220 kV feszültségtől és 15 km hosszúságtól
33.Atomfűtőmű, valamint atomfűtőmű felhagyása,
ideértve minden nukleáris üzemanyag és a
létesítmény egyéb radioaktív és radioaktívan
szennyezett alkotórészeinek végleges
eltávolítását
méretmegkötés nélkül
34.Felszín alatti vizek igénybevétele egy vízkivételi
objektumból vagy objektumcsoportból
5 millió m3/év vízkivételtől
35.Felszíni vizek közötti vízátvezetés100 millió m3/év vízszállító-kapacitástól
Szállítás, raktározás
36.Vasúti pályaországos törzshálózat részeként (kivéve a kizárólag
Budapest vonzáskörzeti vasúti közlekedését
szolgáló vasúti pályát)
A.
Sorszám
B. A tevékenység megnevezéseC. Küszöbérték, feltétel
37.Közutak és közforgalom elől el nem zárt
magánutak
a) gyorsforgalmi út (autópálya, autóút) építése
csomóponti elemekkel együtt
b) négy- vagy több forgalmi sávos út építése,
legalább 10 km hosszan egybefüggő új pályától
[amennyiben nem tartozik az a) pontba]
c) meglévő út négy- vagy több forgalmi sávúra
bővítése a meglévő vagy módosított
nyomvonalon, legalább 10 km hosszan
egybefüggő beavatkozástól
38.Víziút1350 tonnánál nagyobb hordképességű hajók
számára
39.Kikötő (a kompmóló és a kikötésre szolgáló
ponton kivételével)
1350 tonnánál nagyobb hordképességű hajók
számára, ideértve a kikötőn kívüli hajórakodót a
parttal összekötött mólóval 1350 tonnánál
nagyobb hordképességű hajók be- és kirakodására
40.Repülőtér2100 m alaphosszúságú futópályától
41.Gáz-, kőolaj-, kőolajtermék- vagy
vegyianyag-szállító vezeték
800 mm átmérőtől és 40 km hossztól
42.Földgáztároló200 000 m3 össztároló-kapacitástól
43.Kőolaj-, kőolajtermék-tároló200 000 t össztároló-kapacitástól
44.Vegyi termék tárolása200 000 t össztároló-kapacitástól
45.Állandó árvízvédelmi műországos jelentőségű védett természeti területen
Szennyvíz-, hulladékkezelés, köztisztasági szolgáltatás
46.Szennyvíztisztító telep50 000 lakosegyenérték-kapacitástól
47.Nemveszélyeshulladék-lerakó létesítménya) napi 200 t hulladék lerakásától
b) 500 000 t teljes befogadókapacitástól
48.Nem veszélyes hulladékot égetéssel
ártalmatlanító vagy hasznosító létesítmény,
kémiai kezeléssel ártalmatlanító létesítmény
100 t/nap kapacitástól
49.Veszélyes hulladékot égetéssel ártalmatlanító
vagy hasznosító létesítmény, lerakással, kémiai
vagy biológiai kezeléssel ártalmatlanító
létesítmény
méretmegkötés nélkül
Nómenklatúrába nem besorolt tevékenységek, illetve létesítmények
50.Kutató vagy oktató atomreaktor, valamint ezek
felhagyása, ideértve minden nukleáris üzemanyag
és a létesítmény egyéb radioaktív és radioaktívan
szennyezett alkotórészeinek végleges
eltávolítását
méretmegkötés nélkül
51.Duzzasztómű vagy víztározó2 millió m3 duzzasztott, illetve tározott
vízmennyiségtől
52.Vízbesajtolás felszín alatti vízbe3 millió m3/év víz bejuttatásától
53.Halastó vagy tórendszerha több mint 30 ha-on fed országos jelentőségű
védett természeti területet
54.Az 1. számú melléklet 1-53. pont B. és C.
oszlopában és a 3. számú melléklet 1-127. pont
B. és C. oszlopában meghatározott
tevékenységek, illetve létesítmények olyan
megváltoztatása vagy bővítése, ahol a változtatás
az 1. számú melléklet 1-53. pont B. és C.
oszlopában meghatározott tevékenység, illetve
létesítmény megvalósítását jelenti

"

4. melléklet a 82/2011. (V. 18.) Korm. rendelethez

"3. számú melléklet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez

A felügyelőség előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenységek

A.
Sorszám
B. A tevékenység megnevezéseC. Küszöbérték, feltétel
Mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás
1.Birtokrendezés, ha az nem csak a
tulajdonviszonyok és a telkek méretének
megváltozásával jár, és a birtokrendezési tervben
a 3. számú melléklet 2-4., 6., 8-9., 123-126.
méretmegkötések nélkül értelmezett pontjai
közül legalább három megvalósítása szerepel
a) 300 ha-tól
b) védett természeti területen, Natura 2000
területen, barlang védőövezetén 10 ha-tól
2.Intenzív mezőgazdasági célú földhasználatra való
áttérés művelés alól kivettként nyilvántartott
területeken
a) 50 ha felett
b) vízbázis védőövezetén (ha a tevékenység
megkezdését a vízbázisok, a távlati vízbázisok,
valamint az ivóvízellátást szolgáló
vízilétesítmények védelméről szóló jogszabály
a védőövezeten nem zárja ki), védett
természeti területen, Natura 2000 területen
méretmegkötés nélkül
3.Mezőgazdasági és egyéb nem belterületi
(a TEÁOR szerint nem e kategóriába tartozó)
vízrendezés
a) 500 ha-tól síkvidéken
b) 300 ha-tól dombvidéken
c) védett természeti területen, Natura 2000
területen, barlang védőövezetén
méretmegkötés nélkül
4.Öntözőtelepa) 300 ha öntözendő területtől, illetve
0,45 m3/sec vízfelhasználástól
b) védett természeti területen, Natura 2000
területen, barlang védőövezetén
méretmegkötés nélkül
5.Nyílt felszínű öntöző-főcsatornaa) 2 m3/sec vízszállító kapacitástól
b) védett természeti területen, Natura 2000
területen méretmegkötés nélkül
6.Intenzív állattartó telep (amennyiben nem tartozik
az 1. számú mellékletbe)
a) baromfitelepnél 100 számosállattól
broilerek számára
b) baromfitelepnél 200 számosállattól tojók
számára
c) sertéstelepnél 500 számosállattól
sertéshízók számára
d) sertéstelepnél 150 számosállattól
sertéskocák számára
e) egyéb állatok számára hígtrágyás
technológia alkalmazása esetén
200 számosállattól
f) vízbázis védőövezetén (ha a tevékenység
megkezdését a vízbázisok, a távlati vízbázisok,
valamint az ivóvízellátást szolgáló
vízilétesítmények védelméről szóló jogszabály
a védőövezeten nem zárja ki), védett
természeti területen, Natura 2000 területen,
barlang védőövezetén baromfi esetén
10 számosállattól, egyéb állat esetén
50 számosállattól
7.Erdőterület igénybevétele (amennyiben nem
tartozik az 1. számú mellékletbe)
a) nem termőföldként való további hasznosítás
esetén 10 ha-tól
b) termőföldként való további hasznosítás
esetén 30 ha-tól
A.
Sorszám
B. A tevékenység megnevezéseC. Küszöbérték, feltétel
8.Faültetvény természetességi állapotú erdő
telepítése
30 ha-tól
Halászat
9.Haltenyésztés intenzív ketreces vagy medencés
haltermelő üzemben (amennyiben nem tartozik
az 1. számú mellékletbe)
méretmegkötés feltétel nélkül
Bányászat
10.Szénbányászat (amennyiben nem tartozik az
1. számú mellékletbe)
a) méretmegkötés nélkül
b) felhagyása
11.Önállóan létesített szénosztályozó, előkészítő,
brikettgyártó, meddőhányó-hasznosító üzem
méretmegkötés nélkül
12.Tőzegkitermelés (amennyiben nem tartozik az
1. számú mellékletbe)
méretmegkötés nélkül
13.Kőolaj-, földgázkitermelés (amennyiben nem
tartozik az 1. számú mellékletbe)
a) méretmegkötés nélkül
b) kutatófúrás csak védett természeti
területen, Natura 2000 területen, barlang
védőövezetén és felszín alatti vízbázis
védőövezetén (ha a tevékenység megkezdését
a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az
ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények
védelméről szóló jogszabály a védőövezeten
nem zárja ki)
14.Önállóan létesített kőolaj- és földgáz-előkészítő
üzem (beleértve a tisztítást, víztelenítést,
kéntelenítést)
méretmegkötés nélkül
15.Uránércbányászat (amennyiben nem tartozik az
1. számú mellékletbe)
a) méretmegkötés nélkül
b) felhagyása
16.Önállóan létesített uránérc-előkészítő, ércdúsító,
meddőhányó-hasznosító mű
méretmegkötés nélkül
17.Fémtartalmúérc-bányászat (amennyiben nem
tartozik az 1. számú mellékletbe)
a) méretmegkötés nélkül
b) felhagyása
18.Önállóan létesített fémérc-előkészítő, -dúsító,
-pörkölő, -zsugorító, meddőhányó-hasznosító mű
méretmegkötés nélkül
19.Egyéb bányászat (amennyiben nem tartozik az
1. számú mellékletbe) kivéve az önállóan létesített
ásványfeldolgozó üzemet
méretmegkötés nélkül
Feldolgozóipar
20.Húsfeldolgozó üzem10 ezer t/év késztermék előállításától
21.Vágóhíd (amennyiben nem tartozik a 20. pontba)25 t/nap vágottsúly-kapacitástól
22.Halfeldolgozó üzem10 ezer t/év késztermék előállításától
23.Gyümölcs-, zöldségfeldolgozó üzem40 ezer t/év késztermék előállításától
24.Növényi-, állatiolaj-gyártó üzem40 ezer t/év késztermék előállításától
25.Tejtermékgyártó üzem200 t/nap beérkezett tejmennyiségtől
26.Keményítőgyártó üzem100 t/nap késztermék előállításától
27.Cukorgyár5 ezer t/nap répafeldolgozó-kapacitástól
28.Édességgyártó üzem10 ezer t/év késztermék előállításától
29.Sörgyár30 millió l/év kapacitástól
30.Malátagyártó üzem25 ezer t/év késztermék előállításától
31.Egyéb élelmiszergyártó üzem40 ezer t/év késztermék előállításától
32.Textilkikészítő üzem (előkezelés, festés, nyomás,
vegyi kezelés)
10 t/nap textil kikészítésétől
33.Nyersbőrcserző üzem12 t/nap kikészített bőr előállításától
34.Papír- és kartongyártó üzem20 t/nap késztermék gyártásától
35.Szén vagy bitumenpala elgázosítása vagy
cseppfolyósítása (amennyiben nem tartozik az
1. számú mellékletbe)
méretmegkötés nélkül
36.Kokszolómű (száraz szénlepárlás)méretmegkötés nélkül
37.Kenőanyag előállítása kőolajból15 ezer t/év késztermék előállításától
A.
Sorszám
B. A tevékenység megnevezéseC. Küszöbérték, feltétel
38.Vegyi anyagot előállító üzem (kivéve a peroxidok
és peszticidek gyártását és amennyiben nem
tartozik az 1. számú mellékletbe)
20 ezer t/év késztermék előállításától
39.Peroxidgyártó üzem (amennyiben nem tartozik az
1. számú mellékletbe)
1000 t/év késztermék előállításától
40.Műtrágyagyártó üzem (amennyiben nem tartozik
az 1. számú mellékletbe)
20 ezer t/év késztermék előállításától
41.Cellulózgyártásméretmegkötés nélkül
42.Peszticidet és más növényvédő és gyomirtó
szereket gyártó, formáló és kiszerelő üzem
(amennyiben nem tartozik az 1. számú
mellékletbe)
20 ezer t/év késztermék előállításától
43.Lakk- és festékgyártó üzem (amennyiben nem
tartozik az 1. számú mellékletbe)
20 ezer t/év késztermék előállításától
44.Gyógyszerkészítmény-gyártó üzem (amennyiben
nem tartozik az 1. számú mellékletbe)
20 ezer t/év késztermék előállításától
45.Mosó- és tisztítószergyártó üzem (amennyiben
nem tartozik az 1. számú mellékletbe)
20 ezer t/év késztermék előállításától
46.Robbanóanyag-gyártó üzem (amennyiben nem
tartozik az 1. számú mellékletbe)
méretmegkötés nélkül
47.Robbanóanyag, lőszer regenerálására, felújítására
vagy megsemmisítésére szolgáló létesítmény
méretmegkötés nélkül
48.Szénszálgyártó üzem20 t/nap késztermék előállításától
49.10%-nál több oldószert tartalmazó gumioldatot
készítő és felhasználó üzem (amennyiben nem
tartozik az 1. számú mellékletbe)
5 ezer t/év gumioldattól
50.Gumikeverék-gyártó, -feldolgozó üzem20 ezer t/év gumikeverék előállításától vagy
feldolgozásától
51.Üveg- és üvegszálgyártó üzem20 t/nap olvasztókapacitástól
52.Kerámiatermék-, kerámiacsempe- és -lap-,
égetettagyag építőanyag-gyártó üzem
a) 75 t/nap gyártási kapacitástól
b) ahol a kemence térfogata a 4 m3-t, és abban
az árusűrűség a 300 kg/m3-t meghaladja
53.Cementgyár (ha nem tartozik az 1. számú
mellékletbe)
méretmegkötés nélkül
54.Azbesztcement termékeket gyártó üzem
(amennyiben nem tartozik az 1. számú
mellékletbe)
méretmegkötés nélkül
55.Azbeszt súrlódó anyagot gyártó üzem
(amennyiben nem tartozik az 1. számú
mellékletbe)
méretmegkötés nélkül
56.Azbeszt termékeket gyártó üzem (amennyiben
nem tartozik az 1. számú mellékletbe)
méretmegkötés nélkül
57.Ásványi anyagokat olvasztó üzem, beleértve az
ásványi szál gyártását is
20 t/nap olvasztókapacitástól
58.Vas és acél (elsődleges vagy másodlagos)
olvasztására szolgáló üzem, beleértve a
folyamatos öntést szolgáló üzemet is
2,5 tonna/óra kapacitástól
59.Meleghengermű20 t/óra nyersacél feldolgozásától
60.Kovácsolóüzem50 kJ/kalapács energiafogyasztástól vagy
20 MW hőteljesítmény-felvételtől
61.Nem vas fémeket olvasztó, ötvöző, visszanyerő,
finomító üzem
2 t/nap kapacitástól
62.Vas- és acélöntöde20 t/nap termelési kapacitástól
63.Bevonatolt termékeket gyártó üzem2 t/óra nyersacél feldolgozó-kapacitástól
64.Alakformázás robbantássalméretmegkötés nélkül
65.Fémeket és műanyagokat elektrolitikus vagy
kémiai folyamatokkal felületkezelő üzem
a) 20 ezer m2/év felület kezelésétől
b) ahol az összes kezelőkád térfogata
meghaladja a 30 m3-t
66.Akkumulátorgyárméretmegkötés nélkül
A.
Sorszám
B. A tevékenység megnevezéseC. Küszöbérték, feltétel
67.Automata gépsoron nyomtatott áramköröket
előállító üzem
méretmegkötés nélkül
68.Közútigépjármű-gyártó üzem (gyártás,
összeszerelés, motorgyártás)
5000 db/év késztermék előállításától
69.Hajógyár (ide nem értve a szabadidő-, sporthajó
gyártását)
méretmegkötés nélkül
70.Vasúti kötöttpályásjármű-gyártó üzemméretmegkötés nélkül
71.Légijárműveket gyártó és nagyjavító üzem5700 kg felszálló tömegű és a feletti
légijárművek gyártása esetén
Villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás
72.Hőenergiát termelő létesítmény (gőz és meleg víz
előállítása, amennyiben nem tartozik az 1. számú
mellékletbe)
50 MW kimenő teljesítménytől
73.Vízerőmű (amennyiben nem tartozik az 1. számú
mellékletbe)
a) 5 MW villamos teljesítménytől
b) vízbázis védőövezetén (ha a tevékenység
megkezdését a vízbázisok, a távlati vízbázisok,
valamint az ivóvízellátást szolgáló
vízilétesítmények védelméről szóló jogszabály
alapján a védőövezeten nem zárja ki), védett
természeti területen, Natura 2000 területen,
barlang védőövezetén méretmegkötés nélkül
74.Geotermikus energiát kinyerő, hasznosító
létesítmény
a) 20 MW teljesítménytől
b) ásvány-, gyógy- és ivóvízbázis
védőövezetén (ha a tevékenység megkezdését
a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az
ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények
védelméről szóló jogszabály a védőövezeten
nem zárja ki), védett természeti területen,
Natura 2000 területen méretmegkötés nélkül
(kivéve az egy háztartást ellátó
létesítményeket)
75.Szélerőmű, szélerőműpark (amennyiben nem
tartozik az 1. számú mellékletbe)
a) 600 kW villamos teljesítménytől
b) védett természeti területen, Natura 2000
területen, barlang védőövezetén 200 kW
teljesítménytől
76.Villamos vezeték (amennyiben nem tartozik az
1. számú mellékletbe)
légvezetéknél 20 kV-tól
77.Földgázelosztó vezeték40 bar-ra tervezett üzemi nyomástól
78.Gőz- és melegvízelosztó vezeték település
külterületén felszín felett vezetve (ide nem értve
az üzemen belüli vezetéket)
a)10 km hossztól
b) védett természeti területen, Natura 2000
területen, barlang védőövezetén 1 km hossztól
79.Ivóvíz-távvezeték (amennyiben nem tartozik az
1. számú mellékletbe)
a) védett természeti területen, Natura 2000
területen, barlang védőövezetén
b) 1 km hossztól belterületen
80.Felszín alatti vizek igénybevétele egy vízkivételi
objektumból vagy objektumcsoportból
(amennyiben nem tartozik az 1. számú
mellékletbe)
a) 1000 m3/naptól talajvízből
b) 500 m3/naptól termál karsztvízből
c) 5000 m3/naptól rétegvízből
d) 2500 m3/naptól hideg karsztvízből
e) 5000 m3/naptól partiszűrésű vízből
f) 2000 m3/naptól termál rétegvízből
g) a mindenkori forráshozam 33%-át és a napi
50 m3-t meghaladó esetben forrásból
h) vízbázis védőövezetén az a)-g) pontok
10%-át meghaladó esetben (ha a tevékenység
megkezdését a vízbázisok, a távlati vízbázisok,
valamint az ivóvízellátást szolgáló
vízilétesítmények védelméről szóló jogszabály
a védőövezeten nem zárja ki)
A.
Sorszám
B. A tevékenység megnevezéseC. Küszöbérték, feltétel
81.Felszíni vizek közötti vízátvezetés (amennyiben
nem tartozik az 1. számú mellékletbe)
a) ha az átvezetett víz meghaladja a vízadó tó
közepes, illetőleg a vízadó tározó (minimális)
üzemi vízszintjéhez tartozó víz tömegének
20%-át egy év alatt
b) ha az átvezetett víz meghaladja a vízadó
vízfolyás augusztusi 80%-os vízhozamának
(Qaug80%) 20%-át
c) ha az átvezetett víz meghaladja a befogadó
tó közepes, illetőleg a befogadó tározó
(minimális) üzemi vízszintjéhez tartozó víz
tömegének 5%-át egy év alatt, vagy az ezeket
tápláló vízfolyások Qaug80% vízhozamának
10%-át
d) ha az átvezetett víz meghaladja a befogadó
vízfolyás Qaug80% vízhozamának 10%-át
Kereskedelem, járműjavítás
82.Közútigépjármű-javító telep20 db egy időben javítható gépjárműtől
83.Bevásárlóközpontparkoló területe nélkül számított 10 000 m2
nettó össz-szintterülettől vagy 300
parkolóhelytől
Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás
84.Szálláshely-szolgáltató épület vagy
épületegyüttes (a kapcsolódó létesítményekkel
együtt) mező-, erdő-, vízgazdálkodási célra
használt területen
a) 500 szállásférőhelytől vagy 3 ha
területfelhasználástól
b) 50 szállásférőhelytől vagy 0,5 ha
területfoglalástól település külterületén lévő
védett természeti területen, Natura 2000
területen, barlang védőövezetén
85.Kempingvédett természeti területen, Natura 2000
területen, barlang védőövezetén 50 sátor-,
illetve lakókocsi, lakóautó helytől
Szállítás, raktározás
86.Vasúti pálya (amennyiben nem tartozik az
1. számú mellékletbe)
a) regionális, egyéb, csatlakozó vagy összekötő
vasúti pálya
b) helyi vasúthálózat elemei (magasvasút,
kéregvasút, metró, helyi érdekű vasút,
villamos, és különleges pályával rendelkező
vasút, kivéve a sífelvonót)
c) mezőgazdasági, erdőgazdasági, ipari vagy
kiránduló (erdei) vasút védett természeti
területen, Natura 2000 területen, barlang
védőövezetén
87.Közutak és közforgalom elől el nem zárt
magánutak, kerékpárutak (amennyiben nem
tartozik az 1. számú mellékletbe)
a) országos közút építése (amennyiben nem
tartozik az 1. mellékletbe)
b) országos közút fejlesztése 1 km hossztól
c) az előző pontokba nem tartozó országos
közút, helyi közút, a közforgalom elől el nem
zárt magánút és kerékpárút védett területen,
Natura 2000 területen, barlang védőövezetén
méretmegkötés nélkül
88.Víziút (amennyiben nem tartozik az 1. számú
mellékletbe)
méretmegkötés nélkül
89.Vasúti pályaudvar, állomása) személypályaudvar megyei jogú városban
és a fővárosban a megállóhelyek kivételével,
vagy 120 vonat/nap tervezett forgalom fölött
b) teherpályaudvar 400 kocsi/nap elegy
tervezett feldolgozása fölött
c) állomás
- 50 kocsi/nap helyi kezelésű tervezett
teherkocsi forgalom fölött,
A.
Sorszám
B. A tevékenység megnevezéseC. Küszöbérték, feltétel
- veszélyes anyag rakodására alkalmas
berendezéssel,
- kocsimosó berendezéssel
d) határállomás
90.Önállóan létesített intermodális teherátrakó
létesítmény
3 ha területfoglalástól
91.Autóbusz-pályaudvar vagy -garázs20 (induló és érkező) gépkocsiállástól
92.Önállóan létesített felszíni vagy felszín alatti
autóparkoló, beleértve a parkolóházat is
a) 300 parkolóhelytől
b) védett természeti területen, Natura 2000
területen, barlang védőövezetén 100
parkolóhelytől
93.Kikötő (amennyiben nem tartozik az 1. számú
mellékletbe) a kompmóló és a kikötésre szolgáló
ponton kivételével
a) 400 t vagy annál nagyobb hordképességű
hajók számára
b) 100 kishajó kikötésére alkalmas sport- és
kedvtelési célú kikötő
c) védett természeti területen és Natura 2000
területen 20 kishajó kikötésére alkalmas sport-
és kedvtelési célú kikötő
94.Repülőtér (amennyiben nem tartozik az 1. számú
mellékletbe)
a) szilárd burkolatú futópályával
b) védett természeti területen, Natura 2000
területen, barlang védőövezetén burkolatra
való tekintet nélkül
95.Gáz-, kőolaj-, kőolajtermék- vagy
vegyianyag-szállító vezeték (amennyiben nem
tartozik az 1. számú mellékletbe)
méretmegkötés nélkül
96.Földgáz felszíni és felszín alatti tárolója, egyéb
égethető gázok felszín alatti tárolója
a) 20 000 m3 össztároló-kapacitástól földgáz
esetén
b) 10 000 m3 össztároló-kapacitástól egyéb
éghető gázok esetén
c) 500 m3 össztároló-kapacitástól védett
természeti területen, Natura 2000 területen,
barlang védőövezetén
97.Szén, lignit önálló felszíni tárolójaa) 100 000 t össztároló-kapacitástól
b) külterületen lévő védett természeti
területen méretmegkötés nélkül
98.Kőolaj-, kőolajtermék-tároló telep (amennyiben
nem tartozik az 1. számú mellékletbe)
a) 100 000 t össztároló-kapacitástól
b) külterületen lévő védett természeti
területen méretmegkötés nélkül
99.Vegyi termék tárolása (amennyiben nem tartozik
az 1. számú mellékletbe)
a) 30 000 m3 össztároló-kapacitástól
b) külterületen lévő védett természeti
területen méretmegkötés nélkül
Közigazgatás, védelem
100.Magyar Honvédség lő- és gyakorlóterea) ezred vagy ennél nagyobb szervezet esetén
b) méretmegkötés nélkül, védett természeti
területen, Natura 2000 területen, barlang
védőövezetén
101.Állandó árvízvédelmi művízbázis védőövezetén (ha a tevékenység
megkezdését a vízbázisok, a távlati vízbázisok,
valamint az ivóvízellátást szolgáló
vízilétesítmények védelméről szóló jogszabály
a védőövezeten nem zárja ki), védett
természeti területen, Natura 2000 területen,
barlang védőövezetén és települési
belterületen
Szennyvíz-, hulladékkezelés, köztisztasági szolgáltatás
102.Szennyvíztisztító telep (amennyiben nem tartozik
az 1. számú mellékletbe)
a) 10 000 lakosegyenérték-kapacitástól
A.
Sorszám
B. A tevékenység megnevezéseC. Küszöbérték, feltétel
b) 15 ha-tól természetközeli szűrőmezős
elszikkasztó rendszer, 50 ha-tól öntözéses
szennyvízelhelyezés esetén
c) felszín alatti vízbázis védőövezetén (ha a
tevékenység megkezdését a vízbázisok, a
távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást
szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló
jogszabály a védőövezeten nem zárja ki),
védett természeti területen, Natura 2000
területen, barlang védőövezetén
méretmegkötés nélkül
103.Szennyvízgyűjtő hálózata) 2000 lakosegyenérték-kapacitástól
b) felszín alatti vízbázis védőövezetén (ha a
tevékenység megkezdését a vízbázisok, a
távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást
szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló
jogszabály a védőövezeten nem zárja ki),
védett természeti területen, Natura 2000
területen, barlang védőövezetén 1000
lakosegyenértéktől
104.Nemveszélyeshulladék-lerakó létesítmény
(amennyiben nem tartozik az 1. számú
mellékletbe)
a) napi 10 t hulladék lerakásától
b) 25 000 t teljes befogadókapacitástól
c) védett természeti területen, Natura 2000
területen, barlang védőövezetén
méretmegkötés nélkül
105.Nem veszélyes hulladékot égetéssel, kémiai
kezeléssel, biológiai kezeléssel ártalmatlanító
létesítmény (amennyiben nem tartozik az 1.
számú mellékletbe)
a) 10 t/nap kapacitástól
b) vízbázis védőövezetén (ha a tevékenység
megkezdését a vízbázisok, a távlati vízbázisok,
valamint az ivóvízellátást szolgáló
vízilétesítmények védelméről szóló jogszabály
a védőövezeten nem zárja ki), védett
természeti területen, Natura 2000 területen,
barlang védőövezetén méretmegkötés nélkül
106.Nemveszélyeshulladék-hasznosító telepa) 10 t/nap kapacitástól
b) vízbázis védőövezetén (ha a tevékenység
megkezdését a vízbázisok, a távlati vízbázisok,
valamint az ivóvízellátást szolgáló
vízilétesítmények védelméről szóló jogszabály
a védőövezeten nem zárja ki), védett
természeti területen, Natura 2000 területen,
barlang védőövezetén méretmegkötés nélkül
107.Fémhulladékgyűjtő, -feldolgozó és
-újrahasznosító telep (beleértve az
autóroncstelepeket)
a) 5 t/nap kapacitástól
b) méretmegkötés nélkül vízbázis
védőövezetén (ha a tevékenység megkezdését
a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az
ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények
védelméről szóló jogszabály a védőövezeten
nem zárja ki), védett természeti területen,
Natura 2000 területen, barlang védőövezetén
108.Veszélyeshulladék-tároló és/vagy -hasznosító
telep (amennyiben nem tartozik az 1. számú
mellékletbe)
a) önálló telepként méretmegkötés nélkül
b) listán nem szereplő, más tevékenység
részeként 2 ezer t/év kapacitástól
109.Állatihulladék-temetőméretmegkötés nélkül
Szórakoztatás, kultúra, sport
110. Stadion, sportcsarnok a) 1500 fő befogadóképességtől
A.
Sorszám
B. A tevékenység megnevezéseC. Küszöbérték, feltétel
b) vízbázis védőövezetén (amennyiben a
tevékenység megkezdését vagy a létesítmény
megvalósítását a vízbázisok, a távlati
vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló
vízilétesítmények védelméről szóló Korm.
rendelet nem tiltja), védett természeti
területen, Natura 2000 területen, barlang
védőövezetén 500 fő befogadóképességtől
111.Szabadidő eltöltésére szolgáló állandó szabadtéri
létesítmények
a) 5000 fő egyidejű befogadóképességtől vagy
3 ha területfoglalástól vagy 300 db
parkolóhelytől
b) védett természeti területen, Natura 2000
területen, barlang védőövezetén 1 ha-tól
112.Sípálya (a kapcsolódó létesítményekkel együtt)védett természeti területen, Natura 2000
területen, barlang védőövezetén
113.Golfpálya (a kapcsolódó létesítményekkel együtt,
a minigolf kivételével)
a) 18 vagy többlyukú pálya esetén
b) védett természeti területen, Natura 2000
területen, barlang védőövezetén, vízbázis
védőövezetén (ha a tevékenység megkezdését
a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az
ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények
védelméről szóló jogszabály a védőövezeten
nem zárja ki), méretmegkötés nélkül
114.Motoros járművek állandó versenypályája,
terepmotorozásra, terepautózásra kijelölt állandó
pálya (ha nem tartozik az 1. számú mellékletbe)
méretmegkötés nélkül
Nómenklatúrába nem besorolt tevékenységek, illetve létesítmények
115."A" típusú izotóplaboratóriumméretmegkötés nélkül
116.Mélyfúrás kiépített fúrólétesítménnyel
(amennyiben nem a listában felsorolt más
tevékenység része)
vízbázis védőövezetén (ha a tevékenység
megkezdését a vízbázisok, a távlati vízbázisok,
valamint az ivóvízellátást szolgáló
vízilétesítmények védelméről szóló jogszabály
a védőövezeten nem zárja ki), vagy védett
természeti területen, Natura 2000 területen,
barlang védőövezetén
117.Szabadtéri létesítmény motorok, turbinák és
reaktív motorok próbapadon történő
vizsgálatához
a) 500 kN tolóerőtől
b) legalább 10 MW egyidejű kapacitás esetén
118.Állandó szabadtéri próbapálya motoros járművek
részére
méretmegkötés nélkül
119.Ipari, raktározási célú építmények elhelyezésére
szolgáló terület kialakítása (műszaki
infrastruktúrával való ellátása) más célra használt
területen
a) 3 ha-tól
b) védett természeti területen, vízbázis
védőövezetén (ha a tevékenység megkezdését
a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az
ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények
védelméről szóló jogszabály a védőövezeten
nem zárja ki), Natura 2000 területen, barlang
védőövezetén 0,5 ha-tól
120.Távközlési adó (antennatorony)védett természeti területen, Natura 2000
területen
121.Duzzasztómű vagy tározó (amennyiben nem
tartozik az 1. számú mellékletbe)
a) 1 millió m3 duzzasztott, illetve tározott
vízmennyiségtől
b) vízbázis védőövezetén (ha a tevékenység
megkezdését a vízbázisok, a távlati vízbázisok,
valamint az ivóvízellátást szolgáló
vízilétesítmények védelméről szóló jogszabály
a védőövezeten nem zárja ki), védett
természeti területen, Natura 2000 területen,
barlang védőövezetén méretmegkötés nélkül
A.
Sorszám
B. A tevékenység megnevezéseC. Küszöbérték, feltétel
122.Vízbesajtolás felszín alatti vízbe (amennyiben nem
tartozik az 1. számú mellékletbe)
termál víztestek esetén méretmegkötés nélkül
123.Halastó vagy tórendszer (amennyiben nem
tartozik az 1. számú mellékletbe)
a) 30 ha-tól
b) 5 ha-tól intenzív halastó vagy tórendszer
esetében
c) védett természeti területen, Natura 2000
területen méretmegkötés nélkül
124.Állóvíz- és holtágszabályozása) 3 ha szabályozandó vízfelülettől vagy 1 km
partvonalhossztól
b) vízbázis védőövezetén (ha a tevékenység
megkezdését a vízbázisok, a távlati vízbázisok,
valamint az ivóvízellátást szolgáló
vízilétesítmények védelméről szóló jogszabály
a védőövezeten nem zárja ki), védett
természeti területen, Natura 2000 területen
méretmegkötés nélkül
125.Folyószabályozás vagy folyócsatornázása) 1 fkm-től
b) kanyar-átvágás esetén vagy vízbázis
védőövezetén (ha a tevékenység megkezdését
a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az
ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények
védelméről szóló jogszabály a védőövezeten
nem zárja ki), védett természeti területen,
Natura 2000 területen méretmegkötés nélkül
126.Vízfolyásrendezés (kivéve az eredeti
vízelvezető-képesség helyreállítására irányuló,
fenntartási célú iszapeltávolítást és
rézsűrendezést)
a) 1 km vízfolyáshossztól
b) 50 m vízfolyáshossztól vízbázis
védőövezetén (ha a tevékenység megkezdését
a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az
ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények
védelméről szóló jogszabály a védőövezeten
nem zárja ki)
c) védett természeti területen, Natura 2000
területen, barlang védőövezetén
méretmegkötés nélkül
127.Egyéb, az 1-126. pontba nem tartozó építmény
vagy építmény együttes beépített vagy
beépítésre szánt területen
a) 3 ha területfoglalástól
b) 300 parkolóhelytől
c) 50 m-es épületmagasságtól
d) védett természeti területen, Natura 2000
területen, barlang védőövezetén 1 ha
területfoglalástól vagy 50 parkolóhelytől
128.Az 1. számú mellékletben felsorolt tevékenység,
illetve létesítmény, ha azt legfeljebb két évig
kizárólag vagy főként új módszerek vagy
termékek kifejlesztésére vagy kipróbálására
végzik, illetve hozzák létre
129.Az 1. számú melléklet 1-31., 33-35., 38-40.,
42-44., 46-53. pontjaiban, valamint a 3. számú
melléklet 1-75., 80-85., 89-94., 96-100., 102.,
104-127. pontjaiban felsorolt tevékenység vagy
létesítmény 2. § (2) bekezdés ab) pontja szerinti
jelentős módosítása, kivéve, ha a módosítás az
1. számú melléklet B. és C. oszlopa szerint
meghatározott tevékenység vagy létesítmény
megvalósítása
A.
Sorszám
B. A tevékenység megnevezéseC. Küszöbérték, feltétel
130.Az 1. számú melléklet 32., 36-37., 41., 45.
pontjaiban, valamint a 3. számú melléklet 76-79.,
86-88., 95., 101., 103. pontjaiban felsorolt
tevékenység vagy létesítmény 2. § (2) bekezdés
ac) pontja szerinti jelentős módosítása, kivéve, ha
a módosítás az 1. számú melléklet B. és C. oszlopa
szerint meghatározott tevékenység vagy
létesítmény megvalósítása
131.A 3. számú melléklet 1-127. pontjaiban
feltüntetett mennyiségi küszöbérték alatti
tevékenység bővítése, ha az a bővítés
következtében eléri vagy meghaladja a
küszöbértéket, kivéve, ha a bővítés az 1. számú
melléklet B. és C. oszlopa szerint meghatározott
tevékenység vagy létesítmény megvalósítása

"

5. melléklet a 82/2011. (V. 18.) Korm. rendelethez

A Kr. 4. számú melléklet 1.b. pontja a következő bm) alponttal egészül ki:

[Az 1. vagy a 3. mellékletbe tartozó tevékenységek esetén a tervezett tevékenység, továbbá ha vannak más ésszerű telepítési, technológiai vagy egyéb változatai (a továbbiakban együtt: számításba vett változatok), akkor azok alapadatai:]

"bm) nyilatkozat arról, hogy a tevékenység megkezdését követően sor kerül-e összetartozó tevékenységnek minősülő új tevékenység megvalósítására, és a tevékenység a telepítési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegű más tevékenységgel összeadódva eléri-e a tevékenységre az 1. vagy a 3. számú melléklet szerinti meghatározott küszöbértéket."

6. melléklet a 82/2011. (V. 18.) Korm. rendelethez

"13. számú melléklet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez

Adatlap a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatához
A tervezett tevékenység neve
……………………………………………………………………………….
A tevékenység(ek) megnevezése a
környezeti hatásvizsgálati és az
egységes környezethasználati
engedélyezési eljárásról szóló
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Khvr.) 3. számú
melléklete szerint:
……………………………………
A tevékenység(ek) sorszáma a Khvr.
3. számú melléklete szerint:

……………………………………
A tevékenység(ek) mérete (a Khvr.
3. számú melléklet szerinti
mértékegységben meghatározva):
……………………………………
Ha rendelkezik vele, környezetvédelmi Ha rendelkezik vele, környezetvédelmi területi
ügyféljel (KÜJ):……..... jel (KTJ):........
A kérelmező azonosító adatai
Kérelmező
- neve: ........................................................................................................................................................................... .
- elérhetősége (levélcím, telefon, fax, e-mail):.................................................................................................................
- cégbírósági bejegyzés száma:...................................................................................................................................... .
- statisztikai számjele:..................................................................................................................................................... .
I. A tevékenység bemutatása, jellemzői
A tervezett tevékenység:
1. új vagy meglévő tevékenység módosítása:
..........................................................................................................................................
2. megvalósításának, munkafolyamatainak (technológiájának) és a kapcsolódó tevékenységek rövid leírása:
........................................................................................................................................................................................
3. a felhasznált erőforrások (föld, víz, egyéb anyagok, energia - különösen nem megújuló forrásból):
........................................................................................................................................................................................
4. építési időtartama és az üzemeltetés várható kezdete:
........................................................................................................................................................................................
5. folytatására szolgáló építmények, területek, a közvetlen és a kapcsolódó létesítményeket, valamint a szükséges
infrastruktúraelemeket is beleértve (felsorolás):
........................................................................................................................................................................................
6. funkcionális kapcsolata más meglévő vagy tervezett létesítménnyel, tevékenységgel (felsorolás):
........................................................................................................................................................................................
7. további fontosnak tartott jellemzői:
........................................................................................................................................................................................
II. A telepítési helyszín és környezetének bemutatása, jellemzői
1. A tervezett tevékenység helye (címe, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi száma):
.......................................................................................................................................
2. A felhasznált terület (telek) kiterjedése:
....................................................................................................................................................................................
3. A beépítettség mértéke:
....................................................................................................................................................................................
4. A felhasznált terület (telek) jelenlegi területfelhasználási módja művelési ág szerint:
....................................................................................................................................................................................
5. További fontosnak tartott jellemzők:
....................................................................................................................................................................................
III. A környezeti hatótényezők azonosítása
A válasz igen vagy nem lehet. Amennyiben a válasz igen, akkor szükséges a környezeti hatás megnevezése is. Ha
ismert, meg kell adni a környezeti hatások nagyságát, mértékét és a kedvezőtlen hatások elhárítására tervezett
intézkedéseket is.
1. A tevékenység kiépítése és/vagy működtetése jelent-e fizikai változtatás(oka)t a megvalósítás helyszínén (a
domborzaton, a földhasználatban, a lefolyási viszonyokban, a növényzetben stb.)?
.......................................................................................................................................
2. A tevékenység működése közben felhasznál-e, illetve tárol-e, szállít-e, kezel-e, termel-e olyan veszélyes
anyagokat, amelyek károsak, vagy kockázatosak az emberi egészségre vagy a környezetre?
....................................................................................................................................................................................
3. Jár-e a tevékenység vízkivétellel felszíni, illetve felszín alatti vizekből? (A vízkivétel mennyiségének
meghatározása.)
....................................................................................................................................................................................
4. A tevékenység kiépítése, illetve működtetése során keletkezik-e önálló kezelést igénylő szennyvíziszap, illetve a
szokásos mértékű települési hulladéktól eltérő mennyiségű és minőségű szilárd hulladék?
....................................................................................................................................................................................
5. A tevékenység bocsát-e ki szennyezőanyagokat vagy bármilyen veszélyes, mérgező vagy egészségre káros
anyagot a levegőbe?
....................................................................................................................................................................................
6. Jellemző-e, hogy a tevékenység kiépítése, működtetése zajt, rezgést, bűzt okoz, illetve fényt, hőenergiát vagy
elektromágneses sugárzást bocsát ki?
....................................................................................................................................................................................
7. Lesz-e a tevékenységnek a talajba, felszíni vízbe vagy felszín alatti vizekbe történő kibocsátása?
....................................................................................................................................................................................
8. Jár-e a tevékenység működtetése szennyvízgyűjtéssel, szennyvízkibocsátással vagy speciális kezelést, ipari
előtisztítást igénylő szennyvizek keletkezésével?
....................................................................................................................................................................................
9. A környezetterhelés megelőzésére, csökkentésére tervbe vett intézkedések, alkalmazni kívánt berendezések
(beleértve a haváriák, balesetek megelőzését, elhárítását):
....................................................................................................................................................................................
10. További fontosnak tartott jellemzők:
....................................................................................................................................................................................
IV. A telepítési hely környéke, a jelenlegi területhasználatok
Amennyiben ismert, kérjük az alábbi adatok, információk megadását is.
....................................................................................................................................................................................
1. A szomszédos ingatlanok tényleges hasznosításának a kérelmező által ismert módja:
.......................................................................................................................................
2. A szomszédos ingatlanokon a kérelmező által tapasztalt ténylegesen folytatott tevékenységek megjelölése
(amennyiben ismert, a Khvr. 1., 2. vagy 3. számú melléklete szerinti megnevezése):
....................................................................................................................................................................................
3. További fontosnak tartott jellemzők a szomszédos ingatlanokon:
....................................................................................................................................................................................
Amennyiben az adatlap bármely pontjára vonatkozóan az eljárásban egyébként benyújtott dokumentáció
részletesebb információt tartalmaz, kérjük az adott pontban jelezni."

"

7. melléklet a 82/2011. (V. 18.) Korm. rendelethez

"14. számú melléklet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez

Előzetes szakhatósági állásfoglalás esetén az ügyfél által benyújtandó dokumentumok

A) A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 8/A. § (2a) bekezdésében foglalt esetben

[Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet 2. számú melléklete alapján]

I/1. Elvi építési engedélyezési terv

1. Az út műszaki leírása, az I/2. pontban foglaltak szerint

2. Átnézeti helyszínrajz

3. Általános helyszínrajz

4. Általános hossz-szelvény

5. Mintakeresztszelvények

6. Talajmechanikai szakvélemény és földtani ismertető

7. Táj-, természet- és környezetvédelmi szakvélemény

I/2. Útépítés - kivéve földútépítés - engedélyezési terve

1. Az út műszaki leírása

A műszaki leírás a terv tartalmának indokolása és magyarázata. A műszaki leírásban a tervezőnek minden fontos körülményt fel kell tüntetnie. Amennyiben a műszaki leírásban az a)-i) pontok közül bármelyik hiányzik, e tényt indokolni kell:

a) az utak osztályba sorolása, az útszakasz leírása,

b) a vízszintes és magassági vonalvezetés jellemző adatai és indokolása, keresztmetszeti elrendezés,

c) közúti csomópontok, útlejárók, útcsatlakozások, szervizutak,

d) műtárgyak,

e) környezetvédelem,

f) táj- és természetvédelem

g) vízelvezetés, csatornázás,

h) az úttal kapcsolatos egyéb építmények (autóbuszmegállók, leálló-, pihenőhelyek, üzemanyagtöltő állomások, vendéglátóipari építmények, útfenntartási telepek),

i) érintett épületek és egyéb építmények.

2. Átnézeti helyszínrajz

3. Általános helyszínrajz

4. Általános hossz-szelvény

5. Mintakeresztszelvények

6. Műtárgyak terve és műszaki leírása

7. Környezetvédelmi terv

8. Táj- és természetvédelmi terv

9. Vízelvezetési terv

10. Földtani ismertető

II. Földút építésének engedélyezési terve

1. A helyszínrajz, a hossz-szelvény, a keresztszelvény a vízelvezetés megoldásával

2. A terepalakítás, földműépítés módja

3. A műtárgyak leírása

III. Híd (aluljáró és felüljáró) építésének engedélyezési terve 1. A híd műszaki leírása:

a) a híd elhelyezése (az út száma és neve, szelvénye), az áthidalt akadály megnevezése,

b) a híd pályaszintjének és alsó élének magassága, a jelenlegi és tervezett mederfenék magassága,

c) a híd szélessége és pályabeosztása,

d) az alapozás módja,

e) a vízműtani adatok,

f) a hídfeljárók adatai,

g) a lejárók adatai,

h) a partbiztosítási és mederszabályozási munkák ismertetése,

i) a közművek, vezetékek és egyéb építmények el- vagy áthelyezésére vonatkozó javaslatok stb.

2. Általános terv (1:50, 1:100, 1:200 méretarányú) átnézeti helyszínrajzzal (új híd esetén 1:25 000, ha a híd helyzete változik 1:1000-1:2880 méretarányú ingatlan-nyilvántartási térképről)

3. Földtani ismertető

4. Környezetvédelmi terv

5. Táj- és természetvédelmi terv

IV. Alagút engedélyezési terve

1. Az alagút műszaki leírása:

a) az alagút elhelyezkedése,

b) az alagút irány- és emelkedési viszonyai,

c) az alagút pályaszintjének és a szerkezet felső élének magassága,

d) az alagút keresztmetszeti kialakítása (űrszelvény, szélesség, pályabeosztás),

e) az építési technológia ismertetése,

f) az alagút kiegészítő építményei (víztelenítés, szigetelés, szellőzés, világítás),

g) az alagút ki- és bejáratainak kialakítása (a felszínről látható elemek és a térszint csatlakozásának építészeti kialakítása).

2. Átnézeti helyszínrajz (1:10 000-1:25 000 méretarányú)

3. Általános helyszínrajz (1:200-1:1000 méretarányú)

4. Általános hossz-szelvény (1:200-1:1000 hosszléptékű, 1:10-1:100 magassági léptékű)

5. Mintakeresztszelvények (valamennyi jellemző keresztmetszetről 1:50-1:100 méretarányú)

6. Földtani ismertető

7. Környezetvédelmi terv

8. Táj- és természetvédelmi terv

V. Tám- és bélésfalak engedélyezési terve

1. A tám- és bélésfalak műszaki leírása:

a) a tervezési munka és a környezet ismertetése, az építmény elhelyezése (az út száma, megnevezése, km-szelvénye),

b) a tám- és bélésfalak szerkezeti, keresztmetszeti kialakítása (szerkezeti típus, anyag, méretek, geotechnikai és építési szempontok),

c) a szerkezet és háttöltés víztelenítése.

2. Átnézeti helyszínrajz (1:10 000 -1:25 000 méretarányok)

3. Általános terv (1:50-1:200 méretarányú alaprajz, méretek és jellemző metszetek)

4. Földtani ismertető

5. Környezetvédelmi terv

6. Táj- és természetvédelmi terv

B) Az Nkr. 8/D. § (2) bekezdésében foglalt esetben, ha az Nkr. 8/D. § (1) bekezdés f) pontjában foglalt szakhatósági eljárásban a szakhatóság azon szakkérdést vizsgálja, hogy a tevékenység következtében jelentős környezeti hatások feltételezhetők-e

[A vasúti építmények engedélyezéséről és üzemeltetésük ellenőrzéséről szóló 15/1987. (XII. 27.) KM-ÉVM együttes rendelet 3. számú melléklete alapján]

I. Közforgalmú és sajáthasználatú vasút, iparvágány és építményei engedélyezési terve

A) Vasúti pálya:

a) Átnézeti helyszínrajz

b) Helyszínrajz

c) Műszaki leírás

d) Forgalmi üzemi terv és vizsgálat

e) Vasútüzemi és utasforgalmi létesítmények vázlatterve

f) Hossz-szelvény

g) Minta- és jellemző keresztszelvények

h) Keresztezési műtárgyak és rakodóberendezések vázlattervei

i) Víztelenítési és vízelvezetési terv

j) Talajmechanikai szakvélemény és terv

k) Támfal, bélésfal, görgetegfogó, alagút vázlatterve

l) Közút-vasút szintbeni keresztezés helyszínrajza, hossz-szelvénye, műszaki leírása

m) Földalatti vasútnál a főszellőzés sémája a műtárgyak feltüntetésével, a mozgólépcsők telepítési terve

n) Meglévő létesítményeknek a vasúti pálya, illetőleg a vasút függőpálya, szalagpálya építésével kapcsolatban szükséges átalakítási tervei

B) Vasúti híd:

a) Általános terv

b) Helyszínrajzi elrendezés (az általános terven is elhelyezhető)

c) Műszaki leírás

d) Vízműtani adatok és számítások, valamint vízügyi szakvélemény vízfolyás keresztezése esetén

e) Közelítő erőtani számítás az 5,0 m-nél nagyobb nyílásméretű hidaknál (a mintaterv szerint épülő hidak esetében csak az alapozásra)

f) Acélhidaknál a jellemző csomópontok, tartóbekötések, illesztések vázlatai

g) Különleges - egyedi - kialakítású hidaknál a jellemző szerkezeti részletek vázlatai

C) Biztosítóberendezés: Műszaki leírás

D) Villamos-felsővezeték:

a) Helyszínrajz az oszlopok elhelyezéséről és vezeték elrendezésről

b) Műtárgyak alatti átvezetés terve

c) Műszaki leírás

E) Vasúti rakodóberendezés (vasúti kocsi töltőlefejtő berendezés, rakodódaru, kocsibuktató, oldal- és homlokrakodó, egyéb beépített rakodó- és szállítógép, illetőleg berendezés):

a) Vasúti létesítmények tervezéséhez előírt kivitelű helyszínrajz

b) Műszaki leírás

c) Alaprajz

d) Metszetek, mind a vágánytengelyre merőlegesen, mind a vágánytengellyel párhuzamosan, üzemi és üzemen kívüli helyzetben

e) Vízellátás, víztelenítés terve

f) Víziközmű vezetékek kimutatása

F) Vasúti kocsivontató mint járműmozgató berendezés:

a) Vasúti létesítmények tervezéséhez előírt kivitelű helyszínrajz

b) Műszaki leírás

c) Vontatóberendezés segédpálya terve

G) Tolópad, fordítókorong mint járműmozgató berendezés:

a) Vasúti létesítmények tervezéséhez előírt kivitelű helyszínrajz

b) Műszaki leírás

c) Tolópadpálya, fordítókorong akna szerkezeti kialakításának terve, a víztelenítés megoldása

H) Vasúti járműmérleg:

a) Vasúti létesítmények tervezéséhez előírt kivitelű helyszínrajz

b) Műszaki leírás (a mérési folyamat leírásával)

c) Mérlegakna szerkezeti kialakításának terve, helyszínre adaptálva

d) Mérlegakna víztelenítési terve

II. Függőpálya engedélyezési terve

a) Helyszínrajz

b) Hossz-szelvény (pályaterv)

c) Műszaki leírás

d) Az állomások elrendezési terve

e) Az állványokat áthidaló és egyéb szerkezetek tervei és számításai

f) Védőhidak, védőhálók és egyéb biztonsági berendezések általános és részletes tervei

g) A meglevő más létesítményeknek a függőpálya építésével kapcsolatban szükségessé váló átalakítás tervei

h) Alapozási szakvélemény

III. Távolsági szalagpálya engedélyezési terve

a) Helyszínrajz

b) Hossz-szelvény (pályaterv)

c) Műszaki leírás

d) Támasztó szerkezetek és szalaghidak terve

e) Szalagfordító- és feszítőművek összeállítási terve

f) Hajtóművek terve, teljesítményszámítás, méretezése

g) Meglevő létesítmények keresztezésének és megközelítésének megoldásai, azok esetleges átalakítási tervei

h) Az állomások általános elrendezési terve, az állomási gépészeti berendezések feltüntetésével

i) Alapozási szakvélemény

IV. Sífelvonó engedélyezési terve

a) Helyszínrajz

b) Hossz-szelvény (pályaterv)

c) Részletes műszaki leírás

d) Hajtómű és fékek terve, főbb elemeik számítása

e) Állomások általános elrendezési terve a gépészeti berendezések feltüntetésével

f) Pályamenti elemek terve és számítása

V. Közforgalmú és sajáthasználatú vasút, iparvágány és építményei bontási terve

A) Vasúti pálya:

a) Helyszínrajz, iparvágány esetén a csatlakozást biztosító vasút üzembentartójának záradékával

b) Műszaki leírás

c) Területrendezésre és újrahasznosításra vonatkozó tervek

B) Vasúti híd:

a) Általános terv, ha a műtárgyat nem bontják el teljesen

b) Műszaki leírás

C) Biztosító és távközlési berendezés:

a) A bontás miatti átalakítás terve a megmaradó létesítményekkel kapcsolatban

b) Műszaki leírás

D) Villamos felsővezeték:

a) A bontás miatti átalakítás terve a megmaradó létesítményekkel kapcsolatban

b) Műszaki leírás

E) Térvilágítás: Műszaki leírás

F) Vasúti rakodó-, járműmozgató-berendezés és járműmérleg:

a) Helyszínrajz

b) Alaprajz

c) Metszetek a vágánytengelyre merőlegesen és azzal párhuzamosan

d) Műszaki leírás

C) Az Nkr. 8/E. § (1a) bekezdésében foglalt esetben

[A kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről szóló 50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet alapján]

I. A kikötő, valamint a komp- és révátkelőhely, továbbá a hajókiemelő berendezés

A létesítési engedélyezési terv tartalmazza:

a) a kikötő, illetve átkelőhely létesítésének célját,

b) átnézeti térképet (1:10 000-től 1:25 000-ig méretarányban),

c) a kikötő/átkelőhely és a hajókiemelő berendezés telepítési helyszínrajzát 1:2000-1:5000 méretarányban, amely tartalmazza a tervezett létesítményeket a meglévő és bontásra előirányzott létesítményekkel együtt, valamint 1:200-1:500 méretarányban a jellemző keresztszelvényeket,

d) a kikötő vízterületének, valamint a hozzá kapcsolódó víziút 500-500 m (az átkelés esetében annak tengelyétől mért 200-200 m, ha az átkelés jeleit ennél nagyobb távolságban kell elhelyezni, akkor az elhelyezés távolságáig) hosszú (tavon széles) szakaszának, hajókiemelő berendezés partterületét határoló (a kiemelésre szolgáló) vízterület 100 m szélességű (ha a meder ennél kisebb szélességű, akkor a teljes mederszélességre kiterjedő) mélységvonalas helyszínrajzát a hajózási kisvízszint (HKV) és a hajózási nagyvízszint (HNV), a legnagyobb vízszint (LNV) és a legmagasabb jeges vízszint megjelölésével, amelyen a mélységvonalakat a vízterületre előírt kitűzési tervnek megfelelően kell alkalmazni,

e) a létesítéshez szükséges ingatlan földnyilvántartási adatokat (ingatlan-nyilvántartási szemlét),

f) a kikötő térségére jellemző vízmérce alap- és vízállásadatait országos rendszerben (nulla pont magassága, LKV, HKV, KÖV, HNV, LNV, MÁSZ) meghatározottak szerint,

g) a kikötőt/átkelőhelyet használó úszólétesítmények főméreteit (hossz, szélesség, legnagyobb merülés),

h) a kikötő/átkelőhely kapcsolatát, a közúti, vasúti pályával, csővezetékkel,

i) a kikötő építményeinek tervét és leírását, valamint jogerős hatósági engedélyeit.

II. Úszóműves rakodóhely, hajóállomás, úszóműállás, hajóhíd, veszteglőhely, vízisportpálya és vízi repülőtér

A létesítési engedélyezési terv, a legfeljebb egy nyilvántartásra nem kötelezett úszóműből álló úszóműállás kivételével tartalmazza:

a) az általános helyszínrajzot és a létesítmény elhelyezésének műszaki terveit;

b) a létesítmény vízterületének, valamint a víziút hozzá kapcsolódó 500-500 m hosszú szakaszának mélységvonalas helyszínrajzát;

c) a helyi vízmérce alapadatait (ha nincs, akkor a legközelebbi országos vízmérce alapadataira vonatkoztatott helyi adatokat): helye, 0 pont magassága, legkisebb vízállás, legnagyobb vízállás;

d) a létesítmény részét képező és azt használó úszó létesítmény(ek) jellemző adatait;

e) az üzemeltetési rend tervét (ha a hajózási létesítményre azt jogszabály előírja, akkor a külön jogszabályban meghatározottak szerint); továbbá

f) úszóműves rakodóhely, hajóállomás, nyilvántartásba vételre kötelezett úszóművekből álló úszóműállás és hajóhíd esetében:

fa) a csatlakozó partél elöntési vízszintjét,

fb) közúti kapcsolatát.

III. Csak csónakok fogadására alkalmas kikötők

A létesítési engedélyezési terv tartalmazza:

a) a kikötő létesítésének célját,

b) átnézeti térképet (1:10 000-től 1:25 000-ig méretarányban),

c) a kikötőről telepítési helyszínrajzot kell benyújtani (1:2000-1:5000 méretarányban), amely tartalmazza a kikötő tervezett létesítményeit a meglévő és bontásra előirányzott létesítményekkel együtt,

d) a kikötő vízterületének, valamint a hozzá kapcsolódó víziút 200-200 m hosszú, tavon 200 m-es sugarú körbe eső szakaszának mélységvonalas helyszínrajzát,

e) a létesítéshez szükséges ingatlan földnyilvántartási adatait (telekkönyvi szemléjét),

f) a kikötő megközelíthetőségének leírását,

g) a kikötő építményeinek tervét és leírását."

8. melléklet a 82/2011. (V. 18.) Korm. rendelethez

Az Nkr. 3. melléklet 7. és 8. pontja helyébe a következő pont lép:

Bevonás és közreműködés feltételeSzakkérdésElső fokú eljárásbanMásodfokú eljárásban
7.Gyorsforgalmi út esetén.Annak elbírálása kérdésében, hogy
a) a tevékenység a természet védelmére vonatkozó
nemzeti és közösségi jogi követelményeknek,
valamint a tájvédelem jogszabályban rögzített
követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek mellett megfelel-e,
b) az adott tevékenység megfelel-e az elérhető
legjobb technika alapján meghatározott
levegőtisztaság-védelmi követelményeknek és
előírásoknak, a levegő minőségére vonatkozó
előírásoknak, valamint a védelmi övezet kijelölési
szabályainak,
c) az engedélyezési tervdokumentáció és a
létesítmény zajkibocsátása kielégíti-e a környezeti
zaj és rezgés elleni védelem követelményeit,
d) az adott tevékenység megfelel-e a felszín alatti
vizekés ivóvízbázisok állapotának védelme,
továbbá a vizek lefolyási viszonyainak vizsgálata
követelményeinek,
e) az építésnél az építési és a bontási hulladékok
kezelése, valamint a hulladékok felhasználása
megfelel-e a hulladékgazdálkodási
követelményeknek.
környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi
felügyelőség
Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Főfelügyelőség
8.Főút, összekötő út, bekötőút és állomáshoz
vezető út, belterületi gyorsforgalmi út,
belterületi elsőrendű főút, belterületi
másodrendű főút, gyűjtőút, közforgalom elől el
nem zárt magánút, parkoló, zajárnyékoló fal,
zajárnyékoló töltés, valamint - a nem kizárólag
gyalogos vagy kerékpáros forgalom
lebonyolítására szolgáló - híd, felüljáró, alagút,
aluljáró engedélyezése esetén.
Annak elbírálása kérdésében, hogy
a) a tevékenység a természet védelmére vonatkozó
nemzeti és közösségi jogi követelményeknek,
valamint a tájvédelem jogszabályban rögzített
követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek mellett megfelel-e,
környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi
felügyelőség
Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Főfelügyelőség
b) az adott tevékenység megfelel-e az elérhető
legjobb technika alapján meghatározott
levegőtisztaság-védelmi követelményeknek és
előírásoknak, a levegő minőségére vonatkozó
előírásoknak, valamint a védelmi övezet kijelölési szabályainak,
c) az engedélyezési tervdokumentáció és a
létesítmény zajkibocsátása kielégíti-e a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeit,
d) az adott tevékenység megfelel-e a felszín alatti
vizek és ivóvízbázisok állapotának védelme,
továbbá a vizek lefolyási viszonyainak vizsgálata
követelményeinek,
e) az építésnél az építési és a bontási hulladékok
kezelése, valamint a hulladékok felhasználása
megfelel-e a hulladékgazdálkodási
követelményeknek,
f) a tevékenység alapján jelentős környezeti
hatások feltételezhetők-e.

9. melléklet a 82/2011. (V. 18.) Korm. rendelethez

1. Az Nkr. 5. melléklet I.1. pontja helyébe a következő pont lép:

Bevonás és közreműködés feltételeSzakkérdésElső fokú eljárásbanMásodfokú eljárásbanElvi létesítési,
létesítési engedély,
fennmaradási
engedély
Használatbavételi,
rendeltetéstől eltérő
használati engedély
Megszüntetési
engedély
valamint az ezekhez kapcsolódó adatváltozás átvezetése iránti eljárás
1.Ha a tevékenység
megkezdéséhez
környezetvédelmi engedély és
egységes környezethasználati
engedély nem szükséges.
Annak elbírálása kérdésében,
hogy
a) a tevékenység a természet
védelmére vonatkozó nemzeti
és közösségi jogi
követelményeknek a
kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek mellett
megfelel-e,
b) a tevékenység a felszíni
vizek védelmére vonatkozó
követelményeknek a
kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek mellett
megfelel-e,
c) a tevékenység alapján
jelentős környezeti hatások
feltételezhetők-e.
környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi
felügyelőség
Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Főfelügyelőség
IGENIGENIGEN

2. Az Nkr. 5. melléklet II. pontja helyébe a következő pont lép:

"II. A hajókiemelő berendezés elvi létesítési, létesítési, használatbavételi, fennmaradási, rendeltetéstől eltérő használati és megszüntetési engedélyezésére, adatváltozás átvezetésére irányuló eljárásában, valamint a tervtől eltérés engedélyezése iránt eljárásában részt vevő szakhatóságok

Bevonás és közreműködés feltételeSzakkérdésElső fokú eljárásbanMásodfokú eljárásbanElvi létesítési,
létesítési engedély,
fennmaradási
engedély
Használatbavételi,
rendeltetéstől eltérő
használati engedély
Megszüntetési
engedély
valamint az ezekhez kapcsolódó adatváltozás átvezetése iránti eljárás
Ha a tevékenység megkezdéséhez
környezetvédelmi engedély és
egységes környezethasználati
engedély nem szükséges.
a) Annakelbírálása kérdésében,
hogy a tevékenység a természet
védelmére vonatkozó nemzeti és
közösségi jogi követelményeknek
a kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek mellett
megfelel-e, továbbá annak
elbírálása kérdésében, hogy a
tevékenység a felszíni vizek
védelmére vonatkozó
követelményeknek a kérelemben
foglaltak szerint vagy további
feltételek mellett megfelel-e.
b) Annakelbírálása kérdésében,
hogy a tevékenység alapján
jelentős környezeti hatások
feltételezhetők-e.
környezetvédelmi,
természetvédelmi és
vízügyi felügyelőség
Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Főfelügyelőség
IGENIGENIGEN

"

3. Az Nkr. 5. melléklet III. 1. pontja helyébe a következő pont lép:

Bevonás és közreműködés feltételeSzakkérdésElső fokú eljárásbanMásodfokú eljárásbanElvi létesítési,
létesítési engedély,
fennmaradási
engedély
Használatbavételi, rendeltetéstől
eltérő használati
engedély
Megszüntetési
engedély
valamint az ezekhez kapcsolódó adatváltozás átvezetése iránti eljárás
1.Ha a tevékenység
megkezdéséhez
környezetvédelmi engedély és
egységes környezethasználati
engedély nem szükséges.
a) Annak elbírálása kérdésében,
hogy a tevékenység a
természet védelmére
vonatkozó nemzeti és
közösségi jogi
követelményeknek a
kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek mellett
megfelel-e, továbbá annak
elbírálása kérdésében, hogy a
tevékenység a felszíni vizek
védelmére vonatkozó
követelményeknek a
kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek mellett
megfelel-e.
b) Annak elbírálása
kérdésében, hogy a
tevékenység alapján jelentős
környezeti hatások
feltételezhetők-e.
környezetvédelmi,
természetvédelmi és
vízügyi felügyelőség
Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Főfelügyelőség
IGENIGENIGEN

4. Az Nkr. 5. melléklet IV. 1. pontja helyébe a következő pont lép:

Bevonás és közreműködés feltételeSzakkérdésElső fokú eljárásbanMásodfokú eljárásbanElvi létesítési,
létesítési
engedély,
fennmaradási
engedély
Használatbavételi,
rendeltetéstől
eltérő használati
engedély
Megszüntetési
engedély
valamint az ezekhez kapcsolódó adatváltozás átvezetése
iránti eljárás
1.Ha a tevékenység megkezdéséhez
környezetvédelmi engedély és
egységes környezethasználati
engedély nem szükséges.
a) Annak elbírálása kérdésében,
hogy a tevékenység a természet
védelmére vonatkozó nemzeti és
közösségi jogi követelményeknek
a kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek mellett
megfelel-e, továbbá annak
elbírálása kérdésében, hogy a
tevékenység a felszíni vizek
védelmére vonatkozó
követelményeknek a kérelemben
foglaltak szerint vagy további
feltételek mellett megfelel-e.
b) Annak elbírálása kérdésében,
hogy a tevékenység alapján
jelentős környezeti hatások
feltételezhetők-e.
környezetvédelmi,
természetvédelmi és
vízügyi felügyelőség
Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Főfelügyelőség
IGENIGENIGEN

10. melléklet a 82/2011. (V. 18.) Korm. rendelethez

A Bkr. 2. melléklet 9. pontja helyébe a következő pont lép:

Bevonás és közreműködés feltételeSzakkérdésElső fokú eljárásbanMásodfokú eljárásban
9.Ha a tevékenység megkezdéséhez
környezetvédelmi engedély és egységes
környezethasználati engedély nem
szükséges, kivéve 1000 tonna
össztároló-kapacitás alatti kőolaj-,
kőolajtermék-tároló telep és 300 m2
össztároló-kapacitás alatti vegyi termék
tárolás esetén
1. Annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a
természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi
jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek mellett megfelel-e.
2. Annak elbírálása kérdésében, hogy biztosítható-e a
felszíni és felszín alatti vizek védelme, hasznosítási
lehetőségei megőrzése, valamint a földtani közeg
védelme.
3. Annak elbírálása kérdésében, hogy a keletkező
hulladék elhelyezése, előkezelése, hasznosítása,
ártalmatlanítása megfelel-e a hulladékgazdálkodási
előírásoknak, merülnek-e fel olyan, a
hulladékgazdálkodásból eredő környezeti kockázatok,
amelyek mellett a hozzájárulást nem vagy csak
feltételekkel lehet megadni.
4. Annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység
alapján jelentős környezeti hatások feltételezhetők-e.
környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi
felügyelőség
Országos Környezet- és Vízügyi
Főfelügyelőség

11. melléklet a 82/2011. (V. 18.) Korm. rendelethez

Az Ékr. 5. melléklet 8. pontja a következő 8.9. alponttal egészül ki:

Bevonás és közreműködés feltételeSzakkérdésEljárásElső fokú eljárásbanMásodfokú eljárásban
8.9.A következő építmények építése, bővítése,
átalakítása esetén, amennyiben a környezeti
hatásvizsgálati és az egységes
környezethasználati engedélyezési eljárásról
szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Khvkr.) 1. §
(3) bekezdésében foglalt vizsgálatra az
eljárást megelőzően más hatósági eljárásban
nem került sor:
1. Intenzív állattartó telep
vízbázis védőövezetén, védett természeti
területen, Natura 2000 területen, barlang
védőövezetén baromfi esetén 10 számosállat
alatt, egyéb állat esetén 50 számosállat alatt;
nem vízbázis védőövezetén, nem védett
természeti területen, nem Natura
2000 területen, nem barlang védőövezetén:
- broilerek számára 100 számosállat alatt,
- tojók számára 200 számosállat alatt,
- sertéshízók számára 500 számosállat alatt,
- sertéskocák számára 150 számosállat alatt,
- egyéb állatok számára hígtrágyás
technológia alkalmazása esetén
200 számosállat alatt;
2. Húsfeldolgozó üzem 10 ezer t/év
késztermék előállítása alatt;
3. Önállóan létesített vágóhíd 25 t/nap
vágottsúly-kapacitás alatt;
4. Halfeldolgozó üzem 10 ezer t/év
késztermék előállítása alatt;
5. Gyümölcs-, zöldségfeldolgozó üzem
40 ezer t/év késztermék előállítása alatt;
6. Növényi-, állatiolaj-gyártó üzem 40 ezer
t/év késztermék előállítása alatt;
A Khvkr. 5. számú mellékletében foglalt
követelmények alapján annak elbírálása,
hogy az építési tevékenység és az
építményben folytatott tevékenység
alapján jelentős környezeti hatások
feltételezhetők-e
a) elvi építési engedély,
b) építési engedély,
c) összevont építésügyi
hatósági engedély
környezetvédelmi,
természetvédelmi és
vízügyi felügyelőség
Országos Környezet-
védelmi, Természet-
védelmi és Vízügyi
Főfelügyelőség
Bevonás és közreműködés feltételeSzakkérdésEljárásElső fokú eljárásbanMásodfokú eljárásban
7. Tejtermék gyártó üzem 200 t/nap
beérkezett tejmennyiség alatt;
8. Keményítőgyártó üzem 100 t/nap
késztermék előállítása alatt;
9. Cukorgyár 5 ezer t/nap
répafeldolgozó-kapacitás alatt;
10. Édességgyártó üzem 10 ezer t/év
késztermék előállítása alatt;
11. Sörgyár 30 millió l/év kapacitás alatt;
12. Malátagyártó üzem 25 ezer t/év
késztermék előállítása alatt;
13. Egyéb élelmiszergyártó üzem 40 ezer t/év
késztermék előállítása alatt;
14. Textilkikészítő üzem (előkezelés, festés,
nyomás, vegyi kezelés) 10 t/nap textil
kikészítése alatt;
15. Nyersbőrcserző üzem 12 t/nap kikészített
bőr előállítása alatt;
16. Papír- és kartongyártó üzem 20 t/nap
késztermék gyártása alatt;
17. Kőolajból kenőanyagot előállító üzem 15
ezer t/év késztermék előállítása alatt;
18. Vegyi anyagot (kivéve a peroxidokat)
előállító üzem 20 ezer t/év késztermék
előállítása alatt;
19. Peroxidokat gyártó üzem 1000 t/év
késztermék előállítása alatt;
20. Műtrágyagyártó üzem 20 ezer t/év
késztermék előállítása alatt;
21. Peszticidet és más növényvédő- és
gyomirtószereket gyártó, formáló és
kiszerelő üzem 20 ezer t/év késztermék
előállítása alatt;
22. Lakk- és festékgyártó üzem 20 ezer t/év
késztermék előállítása alatt;
23. Gyógyszerkészítmény-gyártó üzem
20 ezer t/év késztermék előállítása alatt;
24. Mosó- és tisztítószergyártó üzem
20 ezer t/év késztermék előállítása alatt;
Bevonás és közreműködés feltételeSzakkérdésEljárásElsőfokú eljárásbanMásodfokú eljárásban
25. Szénszálgyártó üzem 20 t/nap
késztermék előállítása alatt;
26.10%-nál több oldószert tartalmazó
gumioldatot készítő és felhasználó üzem
5 ezer t/év gumioldat alatt;
27. Gumikeverék-gyártó vagy -feldolgozó
üzem 20 ezer t/év gumikeverék előállítása
vagy feldolgozása alatt;
28. Üveg- és üvegszálgyártó üzem 20 t/nap
olvasztókapacitás alatt;
29. Kerámiatermék, kerámiacsempe és -lap-,
égetettagyagépítőanyag-gyártó üzem
75 t/nap gyártási kapacitás alatt, illetve ahol
a kemence térfogata a 4 m3-t, és abban az
árusűrűség a 300 kg/m3-t nem haladja meg;
30. Ásványi anyagokat olvasztó üzem,
beleértve az ásványi szál gyártását is
20 t/nap olvasztókapacitás alatt;
31. Vas és acél (elsődleges vagy másodlagos)
olvasztására szolgáló üzem, beleértve a
folyamatos öntést 2,5 tonna/óra kapacitás
alatt;
32. Bevonatolt termékeket gyártó üzem
2 t/óra nyersacélfeldolgozó-kapacitás alatt;
33. Fémeket és műanyagokat elektrolitikus
vagy kémiai folyamatokkal felületkezelő
üzem 20 ezer m2/év felület kezelése alatt,
vagy ahol az összes kezelőkád térfogata a
30 m3 alatt van;
34. Közútigépjármű-gyártó (gyártás,
összeszerelés, motorgyártás) üzem 5000
db/év késztermék előállítása alatt;
35. Közútigépjármű-javító telep 5-20 db egy
időben javítható gépjárműszám között;
36. Bevásárlóközpont a parkoló területe
nélkül számított 3000 m2-10 000 m2 nettó
összterület szint között vagy
100-300 parkolóhelyig;
Bevonás és közreműködés feltételeSzakkérdésEljárásElsőfokú eljárásbanMásodfokú eljárásban
37. Mező-, erdő-, vízgazdálkodási célra
használt területen szálláshely-szolgáltató
épület vagy épületegyüttes (a kapcsolódó
létesítményekkel együtt) település
külterületén lévő védett természeti területen,
Natura 2000 területen, barlang
védőövezetén 50 szálláshely alatt vagy
0,5 ha területfoglalás alatt; nem védett
természeti területen, nem Natura
2000 területen, nem barlang védőövezetén
500 szálláshely alatt vagy 3 ha terület
felhasználása alatt;
38. Kemping megvalósítását szolgáló
építmény védett természeti területen, Natura
2000 területen vagy barlang védőövezetén
50 sátor-, illetve lakókocsi, lakóautó hely
alatt;
39. Autóbusz-pályaudvar vagy -garázs önálló
kialakításnál 20 (induló és érkező)
gépkocsiállás alatt;
40. Szén, lignit önálló felszíni tárolását
szolgáló építmény nem védett természeti
területen 1000-100 000 t
össztároló-kapacitás között;
41. Nemveszélyeshulladék-lerakó építmény
nem védett természeti területen, nem Natura
2000 területen, nem barlang védőövezetén
napi 10 t hulladéklerakás alatt vagy
25 000 t teljes befogadókapacitás alatt;
42. Nem veszélyes hulladékot égetéssel,
kémiai kezeléssel, biológiai kezeléssel
ártalmatlanító építmény nem vízbázis
védőövezetén, nem védett természeti
területen, nem Natura 2000 területen, nem
barlang védőövezetén 10 t/nap kapacitás
alatt;
43. Nemveszélyeshulladék-hasznosító
építmény nem vízbázis védőövezetén, nem
védett természeti területen, nem Natura
2000 területen, nem barlang védőövezetén
10 t/nap kapacitás alatt;
Bevonás és közreműködés feltételeSzakkérdésEljárásElső fokú eljárásbanMásodfokú eljárásban
44. Fémhulladék-gyűjtő, -feldolgozó és
- újrahasznosító telep (beleértve az
autóroncs telepeket) nem vízbázis
védőövezetén, nem védett természeti
területen, nem Natura 2000 területen, nem
barlang védőövezetén 5 t/nap kapacitás
alatt;
45. Veszélyeshulladék-tároló és/vagy
-hasznosító építmény nem önálló telepként
(listán nem szereplő, más tevékenység
részeként) 2 ezer t/év kapacitás alatt;
46. Stadion, sportcsarnok vízbázis
védőövezetén, védett természeti területen,
Natura 2000 területen, barlang
védőövezetén 500 fő befogadóképesség
alatt, 0,5 ha területfoglalástól; nem vízbázis
védőövezetén, nem védett természeti
területen, nem Natura 2000 területen, nem
barlang védőövezetén 1500 fő befogadó
képesség alatt, 0,5 ha területfoglalástól;
47. Szabadidő eltöltésére szolgáló állandó
szabadtéri építmények védett természeti
területen, Natura 2000 területen, barlang
védőövezetén 1 ha alatt; nem védett
természeti területen, nem Natura
2000 területen, nem barlang védőövezetén
5000 fő egyidejű befogadóképesség alatt,
vagy 3 ha területfoglalás alatt vagy 300 db
parkolóhely alatt;
48. Golfpálya nem védett természeti
területen, nem Natura 2000 területen, nem
barlang védőövezetén 18-nál kevesebb lyukú
pálya esetén;
49. Szabadtéri építmény motorok, turbinák
és reaktív motorok próbapadon történő
vizsgálatához 500 kN tolóerő alatt vagy
10 MW egyidejű kapacitás alatt, legalább
300 kW motorteljesítménytől;
Bevonás és közreműködés feltételeSzakkérdésEljárásElső fokú eljárásbanMásodfokú eljárásban
50. Más célra használt területen ipari,
raktározási célú építmények elhelyezésére
szolgáló terület kialakítása (műszaki
infrastruktúrával való ellátása)
védetttermészeti területen, vízbázis
védőövezetén, Natura 2000 területen,
barlang védőövezetén 0,5 ha alatt; nem
természeti területen, nem vízbázis
védőövezetén, nem Natura 2000 területen,
nem barlang védőövezetén 0,5-3 ha között;
51. Egyéb építmény, amely a Khvkr. 3. számú
mellékletében meghatározott tevékenység
megkezdését vagy folytatását szolgálja.

12. melléklet a 82/2011. (V. 18.) Korm. rendelethez

Az Mkekr. 3. melléklet 4. pontja helyébe a következő pont lép:

Bevonás és közreműködés feltételeSzakkérdésElső fokú eljárásbanMásodfokú eljárásban
4.Ha a tevékenység
megkezdéséhez egységes
környezethasználati engedély
vagy környezetvédelmi engedély
nem szükséges.
Annak elbírálása, hogy
a) az adott tevékenység megfelel-e az elérhető legjobb technika
alapján meghatározott levegővédelmi követelményeknek és
előírásoknak, valamint a védelmi övezet kijelölési szabályainak,
b) az engedélyezési tervdokumentáció, illetve a létesítmény
zajkibocsátása megfelel-e a környezeti zaj és rezgés elleni
védelem követelményeinek,
c) a tevékenység megfelel-e a felszín alatti vizek és ivóvízbázisok
állapota védelme követelményeinek,
d) az építési és bontási hulladékok, illetve az engedélyezett
berendezésekből, létesítményekből származó hulladékok
kezelésének feltételei megfelelnek-e a hulladékgazdálkodási
előírásoknak,
e) az építmény vagy tevékenység a természet védelmére
vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a
kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett
megfelel-e,
f) az építési tevékenység és az építményben folytatott
tevékenység alapján jelentős környezeti hatások
feltételezhetők-e.
környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi
felügyelőség
Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Főfelügyelőség

13. melléklet a 82/2011. (V. 18.) Korm. rendelethez

Az Mkekr. 5. melléklet 5. pont 3. sora helyébe a következő sor lép:

Bevonás és közreműködés feltételeSzakkérdésElső fokú
eljárásban
Másodfokú
eljárásban
Elvi építési
engedélyezési
eljárás, építési
engedélyezési
eljárás(saját és
idegen ingatlanon)
Üzemeltetési
engedélyezési
eljárás,
használatba-
vételi
engedélyezési
eljárás
Fennmaradási
engedélyezési
eljárás
Megszüntetési
eljárás
Egyszerűsített
eljárás
Ha a tevékenység
megkezdéséhez
környezetvédelmi engedély
vagy egységes
környezethasználati engedély
nem szükséges, erőmű
engedélyezési eljárásban,
valamint önállóan vagy
vezetékjogi engedélyezési
eljárás részeként belterületen
vagy annak határától számított
100 méteren belül létesülő
átalakító berendezés
engedélyezési eljárásban,
kivéve háztartási célú
kiserőművek, a 20 kV alatti
villamos légvezetékek, a nem
védett természeti területen,
Natura 2000 területen vagy
barlang védőövezetén történő
elektromos földkábel vezetés
esetében.
1. Az erőművek vonatkozásban annak
elbírálása kérdésében, hogy
a) a tevékenység az elérhető legjobb
technika alapján meghatározott
levegővédelmi követelményeknek és a
védelmi övezetekre vonatkozó
előírásoknak a kérelemben foglaltak
szerint vagy további feltételek mellett
megfelel-e,
b) az engedélyezési tervdokumentáció,
illetve a létesítmény zajkibocsátása
megfelel-e a környezeti zaj és rezgés
elleni védelem követelményeinek,
c) az építési tevékenység és az
építményben folytatott tevékenység
alapján jelentős környezeti hatások
feltételezhetők-e.
2. Az átalakító berendezések
vonatkozásában annak elbírálása
kérdésében, hogy az engedélyezési
tervdokumentáció, illetve a létesítmény
zajkibocsátása megfelel-e a környezeti
zaj és rezgés elleni védelem
követelményeinek.

Tartalomjegyzék