62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet

az egyes építésügyi és örökségvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az 1. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 6. pontjában,

a 2. alcím tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 3. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 3. pontjában,

a 4. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pontjában,

az 5. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 2.1., 2.2. és 2.3. pontjában,

a 6. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 13.1., 13.2., 13.3. és 13.4. pontjában,

a 7. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 25. alpontjában, a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73/A. §-ában, a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés l) pontjában, valamint a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés i) pontjában,

a 8. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés o) pontjában,

a 9. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 27. alpontjában,

a 10. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 10., 17. és 19. pontjában,

a 11. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 8., 9. és 28. pontjában,

a 12. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 24. pontjában,

a 13. alcím tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés b), h), r) és s) pontjában,

a 14. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 3., 4., 7., 9., 19. és 32. pontjában, 62. § (1b) bekezdésében,

a 15. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 20. pontjában,

a 16. alcím tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés n) pontjában,

a 17. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 10. pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 28. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3) A védelmi erdőben - az erdei kilátó, a magasles, továbbá a honvédelmi rendeltetésű erdőben a honvédelmi és katonai épületek kivételével - épületet elhelyezni nem lehet.

(4) Az erdőterület telkén

a) gazdasági rendeltetésű erdőterületen legfeljebb 0,5%-os beépítettséggel,

b) közjóléti rendeltetésű erdőterületen legfeljebb 5%-os beépítettséggel

az erdő rendeltetésének megfelelő építmények helyezhetők el."

2. § Az R1. a következő 113. §-sal egészül ki:

"113. § E rendeletnek az egyes építésügyi és örökségvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: MódR.) megállapított 28. § (3) bekezdését

a) a MódR. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben,

b) a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 45. § (1) bekezdése és 46. § (1) bekezdése szerinti településrendezési eszközök esetében, a településrendezési eszköz módosításának hiányában

is alkalmazni kell."

2. Az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet módosítása

3. § Az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet 5/B. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Műemléken

a) építési engedélyhez kötött építési tevékenység engedély nélkül vagy attól eltérően történő végzése esetén építésügyi bírságot kell kiszabni, és annak mértékét e rendelet mérlegelési szempontrendszere szerint és mértékben kell megállapítani;

b) építési engedélyhez és örökségvédelmi engedélyhez kötött tevékenységet is tartalmazó, engedély nélkül vagy attól eltérően végzett tevékenység esetén építésügyi bírságot kell kiszabni, és annak mértékét e rendelet mérlegelési szempontrendszere szerint és mértékben kell megállapítani;

c) örökségvédelmi engedélyhez kötött tevékenység engedély nélkül vagy attól eltérően történő végzése esetén e rendelet szabályai szerint kell eljárni."

3. Az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása

4. § (1) Az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Épfelbír.) 2. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Ha a kivitelezési szerződésben rögzített építési tevékenység eredményére az Épbír. nem határoz meg egységárat, akkor építésfelügyeleti bírság megállapításakor a számított építményértéket nullának kell tekinteni."

(2) Az Épfelbír.

a) 1/A. § (2) bekezdésében az "I. táblázat 15-17. és 23. pontjában" szövegrész helyébe az "I. táblázat 16. pontjában" és a "II. táblázat 9-10. és 14-15. pontjában" szövegrész helyébe a "II. táblázat 10. pontjában" szöveg,

b) 1/B. § c) pontjában az "építési szerződésben" szövegrész helyébe a "kivitelezési szerződésben" szöveg,

c) 1/B. § d) pontjában az "építési szerződésében" szövegrész helyébe a "kivitelezési szerződésében" szöveg,

d) 2/A. § (1) bekezdésében az "1. melléklet I. rész 7. pontja szerinti" szövegrész helyébe az "1. mellékletben foglalt I. táblázat 7. pontja, valamint II. táblázat 8. pontja szerinti" szöveg,

e) 2/A. § (2) bekezdésében az "1. melléklet I. rész 5., 9., 13-16. pontja szerint" szövegrész helyébe az "1. mellékletben foglalt I. táblázat 5., 9., 13-14., 16. pontja, valamint II. táblázat 7-8., 10. pontja szerint" szöveg,

f) 2/A. § (5) bekezdésében a "fővállalkozó" szövegrész helyébe a "fő- vagy megrendelő vállalkozó" szöveg,

g) 1. mellékletében foglalt I. táblázat 13. sorában és 1. mellékletében foglalt II. táblázat 7. sorában a "Nem megfelelő teljesítményű" szövegrész helyébe a "Szakszerűtlen kivitelezés, ezen belül a nem megfelelő teljesítményű" szöveg,

h) 1. mellékletében foglalt I. táblázat 18. sorában és 1. mellékletében foglalt II. táblázat 11. sorában az "építési" szövegrész helyébe a "kivitelezési" szöveg,

i) 1. mellékletében foglalt II. táblázat 9. sorában a "főnapló" szövegrész helyébe az "alnapló" szöveg

lép.

(3) Hatályát veszti az Épfelbír. 2/A. § (2a) bekezdése.

5. § Az Épfelbír. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. A településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

6. § A településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében az "a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól" szövegrész helyébe az "az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről" szöveg lép.

5. A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

7. § A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Ha a főépítész végzettségét, szakképzettséget igazoló oklevélből a szakirány, illetve az egyenértékűség nem állapítható meg, akkor az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése szerinti szakértői testület jogosult szakértőként véleményt nyilvánítani, amelyet a munkáltató kötelezően figyelembe vesz."

8. § Az R2. 6/A. §-a a következő f) ponttal egészül ki:

(Az országos főépítész)

"f) ellátja a Kormány által meghatározott kiemelkedő munkásságukkal jelentős értéket létrehozó építészek életművének gondozásával kapcsolatos feladatokat."

9. § Az R2. "Az országos főépítész" című alcíme a következő 6/B. §-sal egészül ki:

"6/B. § Az országos főépítész a 6/A. § b) és f) pontja szerinti feladatai ellátásáról a Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság bevonásával gondoskodik."

10. § (1) Az R2. Mellékletének II. alcíme a következő 7. ponttal egészül ki:

(Egy meghatározott épület tervtanácsi értékelésének elkészítése, továbbá a vizsgázónak ismernie kell:)

"7. Makovecz Imre településfejlesztési-épülettervezési modelljét."

(2) Az R2. Mellékletének III. alcíme a következő 7. ponttal egészül ki:

(Egy konkrét településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat tervtanácsi opponenciájának elkészítése, továbbá a vizsgázó ismerje:)

"7. Makovecz Imre településfejlesztési-épülettervezési modelljét."

6. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

11. § (1) Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 2. §-a a következő p) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"p) naplóügyfél-jel: az e-építési napló által - az első Ügyfélkapus azonosítással történő belépés alkalmával, minden felhasználó számára - automatikusan generált kilencjegyű azonosító jel, amely az alkalmazás további használata során azonosítja az egy adott ügyfélkapun keresztül belépő természetes személyt."

(2) Az R3. 3. § (2) bekezdése a következő q) ponttal egészül ki:

(Az építési szerződés tartalmazza)

"q) a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló kormányrendelet (a továbbiakban: Fgyr.) szerinti üzlethelyiségen kívül kötött szerződésnek minősülő kivitelezési szerződés esetén

qa) az Fgyr. szerinti szerződéskötést megelőző tájékoztatást, és

qb) az építtető kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy kívánja-e a szerződéskötéstől számított 14 napon belül a kivitelezési tevékenység megkezdését."

(3) Az R3. 3. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:

"(12) Ha a kivitelezési szerződés az Fgyr. szerinti üzlethelyiségen kívül kötött szerződésnek minősül és az építtető nem tett (2) bekezdés q) pont qb) alpontja szerinti nyilatkozatot, akkor a vállalkozó kivitelező a teljesítést a szerződés megkötésétől számított 14. napot követően kezdi meg. E bekezdés vonatkozásában üzlethelyiségnek minősül különösen a vállalkozó kivitelező valamint a nevében vagy képviseletében eljáró személy székhelye, telephelye, fióktelepe vagy irodája."

(4) Az R3. 7. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

[Az építési beruházás előkészítése, lebonyolítása és szervezése során az Étv. 43. § (1) és (2) bekezdésében meghatározottakon túlmenően az építtető feladata:]

"d) a vállalkozó kivitelező által az eltakarásra kerülő szerkezetek ellenőrzésének biztosításáról szóló értesítés építési naplóban történő rögzítésétől - a felek eltérő megállapodásának hiányában - számított legkésőbb három munkanapon belül az eltakarásra kerülő szerkezetek ellenőrzésének elvégzése és bejegyzése az építési naplóba, ha építési műszaki ellenőrt nem kell megbízni, vagy építési műszaki ellenőr egyébként nem kerül megbízásra,"

(5) Az R3. 7. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az építtető az építési beruházás előkészítése, lebonyolítása, szervezése és folytatása során a (2) bekezdésben meghatározott feladataira és azon túlmenő, szerződésben meghatározott feladatokra beruházáslebonyolítót bízhat meg."

(6) Az R3. 12. § (2) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:

[A vállalkozó kivitelező feladata az étv. 40. § (1) bekezdésében és 43. § (2) bekezdésében foglaltakon túlmenően:]

"n) a saját munkájához kapcsolódó elkészült munkarészek ellenőrzése, az eltakarásra kerülő szerkezetek ellenőrzésének, és az építtető, építési műszaki ellenőr felhívása alapján további vizsgálatok feltételeinek biztosítása, valamint az ellenőrzésekhez kapcsolódó tények és adatok építési naplóban történő rögzítése,"

(7) Az R3. 12. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Amennyiben az eltakarásra kerülő szerkezetek ellenőrzésekor kiderül, hogy az nem felel meg az építési műszaki ellenőr által indokoltan kért vizsgálatok követelményeinek, úgy a hibás szerkezetrészhez kapcsolódó további munkarészek a hibák kijavításáig nem kezdhetők el."

(8) Az R3. 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A kivitelezőnek

a) a (2) bekezdés e) pontjában meghatározott feladat teljesítésével kapcsolatos költségeit annak elszámolása esetén az építtető köteles megtéríteni,

b) az építtető köteles megtéríteni a 7. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott kötelezettségének elmulasztása esetén a szükségessé váló építési tevékenységek költségeit,

c) a (2) bekezdés n) pontjában és a (2a) bekezdésben meghatározott kötelezettségei elmulasztása esetén a későbbi ellenőrzések során szükségessé váló építési tevékenységek költségeit viselnie kell."

(9) Az R3. 12. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Ha az építőipari kivitelezési tevékenység az Étv. 39. § (6) bekezdése szerint folyik, és építési napló vezetési kötelezettség áll fenn, az építési naplót a felelős műszaki vezető vezeti."

(10) Az R3. 16. § (3) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az építtető helyszíni képviselőjeként - ha a felek további feladatokról nem állapodtak meg - az építési műszaki ellenőr feladata:)

"g) az eltakarásra kerülő szerkezetek ellenőrzésének elvégzése, a műszakilag indokolt további vizsgálatok meghatározása, az ellenőrzések és a vizsgálatok adatainak, valamint a szükséges intézkedések meghatározásának bejegyzése az építési naplóba."

(11) Az R3. 25. § (11) bekezdése a következő d)-e) ponttal egészül ki:

(Az e-építési napló mellékletei:)

"d) összesítő lap, továbbá

e) közös gyűjtő napló."

(12) Az R3. 27. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(Az e-építési napló készenlétének lezárásáig - a naplóvezetésre kötelezetten túl - bejegyzést tehet)

"g) az e-főnaplóba és az e-alnaplóba az ellenőrzésre és bejegyzésre jogszabállyal feljogosított szerv."

(13) Az R3. 27/A. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Ha az építőipari kivitelezési tevékenységet az Étv. 39. § (6) bekezdése szerint végzik, akkor

a) a készenléti tárhelyre fel kell tölteni a felelős műszaki vezető - elektronikus építési napló vezetési kötelezettség teljesítésére vonatkozó - szerződését, továbbá a kivitelezési tevékenységet végzők szakképesítésének vagy részszakképesítésének igazolását;

b) a 2. melléklet szerinti nyilvántartási rész adatai közül csak azok rögzítése kötelező, amelyek az adott építőipari kivitelezési tevékenység esetében értelmezhetőek."

12. § Az R3.

1. 1. § (1) bekezdés h) pontjában, 3. § (4) bekezdésében, 4. § nyitó szövegrészében, 4. § g) pontjában, 4/A. § c) pontjában, 7. § (2) bekezdés j) pontjában, 12. § (2) bekezdés i) pontjában, 17. § (7) bekezdésében, 17. § (9) bekezdés e) és g) pontjában, 17. § (11) bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében, 18. § (3) bekezdésében, 18. § (4c) bekezdés a) pontjában, 18. § (7) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében az "az építési" szövegrészek helyébe az "a kivitelezési" szöveg,

2. 2. § g) pontjában a "részletezettséggel, konkrét gyártmányok, márkák megjelölése nélkül," szövegrész helyébe a "részletezettséggel, lényeges terméktulajdonság meghatározásával" szöveg,

3. 2. § i), l), m) és n) pontjában, 3. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 3. § (3) bekezdésében, 4/A. § nyitó szövegrészében, 12. § (1a) bekezdés c) pontjában, 13. § (2) bekezdésében, 17. § (1) bekezdésében, 17. § (8) bekezdés a) pont aa) alpontjában, 18. § (6) bekezdésében, 40/B. § (2) bekezdésében, 41. § (4) bekezdésében az "építési" szövegrészek helyébe a "kivitelezési" szöveg,

4. 3. § (1) bekezdésében, 3. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 3. § (6) bekezdésében, 17/A. § (3) bekezdésében, 18. § (2) bekezdésében az "Az építési" szövegrész helyébe az "A kivitelezési" szöveg,

5. 3. § (2) bekezdés a) pontjában a "valamint a képviseletében eljáró személy nevét vagy megnevezését, címét vagy székhelyét és elérhetőségét," szövegrész helyébe a "valamint a képviseletében eljáró személy nevét vagy megnevezését, címét vagy székhelyét, elérhetőségét és elektronikus építési napló vezetés esetén az alkalmazás használatához szükséges naplóügyfél-jelét (a továbbiakban: NÜJ)," szöveg,

6. 3. § (2) bekezdés d) pontjában az "a tervezett kezdés," szövegrész helyébe az "a tervezett kezdésnek, figyelemmel a (12) bekezdésre," szöveg,

7. 3. § (5) bekezdés b) pont bb) alpontjában a "nyereséget" szövegrész helyébe a "nyereséget, amennyiben azt a rezsióradíj nem tartalmazza" szöveg,

8. 4. § a) pontjában az "elektronikus elérhetőségét," szövegrész helyébe az "elektronikus elérhetőségét, valamint elektronikus építési napló vezetés esetén a képviseletében eljáró személy NÜJ-ét," szöveg,

9. 5. § (3) bekezdésében az "Az építési szerződésben" szövegrész helyébe az "A kivitelezési szerződésben" szöveg,

10. 13. § (3) bekezdés e) pontjában és 16. § (3) bekezdés c) pontjában a "talajmechanikai" szövegrész helyébe a "geotechnikai" szöveg,

11. 16. § (4a) bekezdésében, 32. § (2) bekezdésében, 33. § (4) bekezdésében, 33. § (5) bekezdésében az "építési szerződés" szövegrész helyébe a "kivitelezési szerződés" szöveg,

12. 16. § (5) bekezdésében, az "építtetőt haladéktalanul" szövegrész helyébe az "építtetőt - az építési naplóban igazoltan - haladéktalanul" szöveg,

13. 16. § (6) bekezdés b) pontjában, az "elérhetőségét" szövegrész helyébe az "elérhetőségét, valamint elektronikus építési napló vezetés esetén a NÜJ-ét," szöveg,

14. 16. § (6) bekezdés e) pontjában az "az építési szerződés" szövegrész helyébe az "a kivitelezési szerződés és az (5) bekezdés szerinti kötelezettsége" szöveg,

15. 17. § (3) bekezdés b) pontjában az "építési szerződésben" szövegrész helyébe a "kivitelezési szerződésben" szöveg,

16. 21. § (1) bekezdésében a "biztosítékot az építési szerződésben" szövegrész helyébe a "biztosítékot a kivitelezési szerződésben" szöveg, a "biztosíték építési szerződésben" szövegrész helyébe a "biztosíték kivitelezési szerződésben" szöveg,

17. 21. § (1) bekezdésében és 33. § (4) bekezdésében az "az építési szerződésben" szövegrészek helyébe az "a kivitelezési szerződésben" szöveg,

18. 21. § (2) bekezdés b) pontjában az "elektronikus építési napló" szövegrész helyébe az "e-építési napló mellékletét képező elektronikus alvállalkozói nyilvántartás" szöveg,

19. 22. § (4) bekezdés a) pont ab) alpontjában az "a teherhordó szerkezet 5,4 m-es fal- vagy oszlopköznél nagyobb kiváltást tartalmaz," szövegrész helyébe "az épület teherhordó szerkezetének támaszköze 5,4 m-nél nagyobb," szöveg,

20. 22. § (6) bekezdésében az "az eltérés nem engedélyhez vagy tudomásulvételhez kötött építési tevékenység." szövegrész helyébe "az eltérés megfelel az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésében foglaltaknak." szöveg,

21. 24. § (3) bekezdésében, 25. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében, 25. § (5) bekezdésében, 26. § (7) és (9) bekezdésében, 27. § (3) bekezdés b) pontjában, 27/A. § (2) bekezdésében, 28. § (3) bekezdésében az "e-napló" szövegrészek helyébe az "e-építési napló" szöveg,

22. 24. § (4) bekezdésében a "felelős miniszter által fenntartott" szövegrész helyébe a "felelős miniszter, az elektronikus hírközlési építmények tekintetében a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke (a továbbiakban: NMHH elnöke) által fenntartott" szöveg,

23. 24. § (4a) bekezdésében a "bejegyzés, munkaszüneti napon bejegyzés nem szükséges" szövegrész helyébe a "bejegyzés. Ha munkavégzés nem történik, napi jelentés nem szükséges" szöveg,

24. 24/A. § (1) bekezdésében az "az építési szerződésen" szövegrész helyébe az "a kivitelezési szerződésen" szöveg,

25. 24/B. § (2) bekezdésében a "miniszter által kijelölt" szövegrész helyébe a "miniszter, elektronikus hírközlési építmények tekintetében az NMHH elnöke által kijelölt" szöveg,

26. 42. § (7) bekezdés b) pontjában a "célú építmények" szövegrész helyébe a "célú, valamint az elektronikus hírközlési építmények" szöveg,

27. 25. § (3) bekezdésében, 27. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az "Az e-napló" szövegrész helyébe az "Az e-építési napló" szöveg,

28. 26. § (5) bekezdésében a "vezetését" szövegrész helyébe a "vezetését a (3) bekezdés szerint" szöveg,

29. 26. § (7) bekezdésében, 33. § (3a) bekezdésében az "e-naplóban" szövegrész helyébe az "e-építési naplóban" szöveg,

30. 26. § (8) bekezdésében az "e-napló internetes alkalmazásba vagy az e-napló alkalmazás helyi" szövegrész helyébe az "e-építési naplóba vagy az általános nyomtatványkitöltő alkalmazás" szöveg,

31. 27. § (1) bekezdés b) pontjában a "vezetője," szövegrész helyébe a "vezetője, és az építési műszaki ellenőr," szöveg,

32. 27. § (5) bekezdés b) pontjában a "felmérési naplót," szövegrész helyébe a "kivitelezési szerződést, felmérési naplót," szöveg,

33. 27/A. § (1) bekezdésében az "összesítő lapból" szövegrész helyébe az "a 14. § szerinti nyilatkozatból" szöveg,

34. 2. melléklet II. 1. pont d) alpontban a létszámadatok:

- műszakiak,

- adminisztratívak,

- kisegítők,

- fizikai létszám (saját és alvállalkozói szakmunkás, segédmunkás) szakmánként részletezve,

- "összlétszám;" szövegrész helyébe a "létszámadatok, szakmánként és feladatonként részletezve, saját és alvállalkozói összlétszám;" szöveg,

35. 2. melléklet II. részében a "3. Összesítő" szövegrész helyébe a "III. Összesítő" szöveg,

36. 7. mellékletében foglalt táblázat A:1 mezőjében az "építési szerződésben" szövegrész helyébe a "kivitelezési szerződésben" szöveg

lép.

13. § Hatályát veszti az R3.

a) 9. § (11) bekezdése,

b) 12. § (1a) bekezdés a) pont ae) alpontjában az "az építési munkaterületen" szövegrész,

c) 13. § (3) bekezdés m) pont mb) alpontjában és 16. § (3) bekezdés o) pont ob) alpontjában az "elektronikus" szövegrész,

d) 22. § (4) bekezdés a) pont ad) alpontja,

e) 24. § (1) bekezdésében a " , valamint a Kbt. hatálya alá tartozó" szövegrész,

f) 25. § (4) bekezdés c) pontja,

g) 25. § (4) bekezdés d) pont db) alpontja,

h) 25. § (6) bekezdésében az "és a fővállalkozó számára hozzáférést biztosító, egyszer használatos belépési jelszó generálásával" szövegrész,

i) 25. § (7) bekezdésében az "és az alvállalkozó számára hozzáférést biztosító, egyszer használatos belépési jelszó generálásával" szövegrész,

j) 25. § (8) bekezdése,

k) 25. § (11) bekezdés b) pontjában a "továbbá" szövegrész,

l) 26. § (10) bekezdése,

m) 27. § (3) bekezdés b) pont bd) alpontjában az "- egyszer használatos belépési jelszó átadásával -" szövegrész,

n) 42. § (1) bekezdés a) pontjában az "és építési" szövegrész.

7. A közlekedési területeken végzett szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről, valamint a bejelentésre és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokról szóló 14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet módosítása

14. § A közlekedési területeken végzett szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről, valamint a bejelentésre és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokról szóló 14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § Ha a végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevélből a szakirány, illetve az egyenértékűség nem állapítható meg, akkor a kamara a feltételek fennállásának ellenőrzése során az oklevél szintje, szakiránya tekintetében az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése szerinti szakértői testület véleményét kéri."

8. A területrendezési tervezési jogosultságról és a területrendezési tervezési tevékenység felügyeletét ellátó hatóság kijelöléséről szóló 77/2010. (III. 25.) Korm. rendelet módosítása

15. § A területrendezési tervezési jogosultságról és a területrendezési tervezési tevékenység felügyeletét ellátó hatóság kijelöléséről szóló 77/2010. (III. 25.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Szakmai gyakorlati időként a következő, hazai vagy külföldi szakmai gyakorlatot lehet figyelembe venni:)

"e) az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló kormányrendelet szerinti, településtervezési szakterületeken végzett tervezési tevékenység."

9. A közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről szóló 176/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

16. § A közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről szóló 176/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha a végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevélből a szakirány, illetve az egyenértékűség nem állapítható meg, akkor a kamara a feltételek fennállásának ellenőrzése során az oklevél szintje, szakiránya tekintetében az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése szerinti szakértői testület véleményét kéri."

10. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

17. § (1) Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az építtető vagy meghatalmazottja az előzetes szakhatósági állásfoglalás, a tervtanácsi vagy településképi vélemény megkéréséhez szükséges dokumentumokat az elektronikus gyűjtő tárhelyre tölti fel, melyekhez a szakhatóságnak, a tervtanács elnökének, a települési önkormányzat polgármesterének, a fővárosi önkormányzat főpolgármesterének hozzáférést biztosít. A polgármester vagy főpolgármester a településképi véleményét, a szakhatóság az állásfoglalását a véleményezett és elektronikusan záradékolt dokumentációval együtt ugyanezen tárhelyre tölti fel."

(2) Az R4. 6. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A Kormány által rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet esetén három napon belül helyszíni szemlét kell tartani, amelyen a résztvevő szakhatóság - amennyiben ennek információtechnológiai feltételei fennállnak - állásfoglalását az ÉTDR-be tölti fel. Ha a helyszíni szemlén az információtechnológiai feltételek nem állnak fenn, a szakhatósági állásfoglalást legkésőbb a helyszíni szemlét követő napon kell az ÉTDR-be feltölteni."

(3) Az R4. 54. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1b) Az építtető a használatbavétel tudomásulvételére irányuló kérelemében kérheti, hogy az építésügyi hatóság a tudomásul vételt foglalja írásba."

(4) Az R4. 54. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3a) Az (1) bekezdés szerinti eljárásban az építésügyi hatóság meggyőződik arról, hogy

a) az építési tevékenységet az építési, módosított építési engedélynek és az ahhoz tartozó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációnak megfelelően végezték-e el,

b) a tapasztalt eltérések építésügyi hatósági engedélyhez kötöttek-e,

c) az építmény az építési engedélyben megjelölt rendeltetésének megfelelő és biztonságos használatra alkalmas állapotban van-e,

d) az elkészült építmény a vonatkozó jogszabályoknak, előírt követelményeknek megfelel-e,

e) az építési naplóban

ea) rendelkezésre áll-e a felelős műszaki vezető Épkiv. 14. §-a szerinti nyilatkozata,

eb) az építési munkaterület építtető részére történő visszaadása megtörtént-e."

(5) Az R4. 8. melléklet I. rész 1.1.9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(építészeti műszaki leírás

Ismerteti az építményre vonatkozó, a tervlapok tartalmát kiegészítő információkat:)

"1.1.9. a tervezett építmény, építményrész milyen műszaki megoldással teljesíti az OTÉK 50. § (3) bekezdésében meghatározott követelményeket, az építmény tűzvédelmi kockázati osztályát,"

(6) Az R4. 8. melléklet III. rész 9.4.8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Tartószerkezeti műszaki leírás, amely tartalmazza az építmény tartószerkezetének leírását, jellemzőit, így különösen a következőket:)

"9.4.8. a tervezett építmény, építményrész milyen műszaki megoldással teljesíti az OTÉK 50. § (3) bekezdésében meghatározott követelményeket, az építmény tűzvédelmi kockázati osztályát,"

(7) Az R4.

1. 2. § (1) bekezdésében az "engedély" szövegrész helyébe az "engedély, az építésfelügyeleti hatósági tudomásulvétel" szöveg,

2. 2. § (4) bekezdésében a "hatóság vagy a szakhatóság" szövegrész helyébe a "hatóság, szakhatóság és az arra felruházott személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet" szöveg,

3. 8. § (5) bekezdésében az "ÉTDR rendszerbe" szövegrész helyébe az "ÉTDR-be" szöveg,

4. 9. § (2) bekezdés a) pontjában az "engedély" szövegrész helyébe az "engedély vagy az építésfelügyeleti hatósági tudomásulvétel" szöveg,

5. 9. § (3) bekezdésében a "beérkezésüket" szövegrész helyébe az "a beérkezést" szöveg, az "építésügyi" szövegrész helyébe az "építésügyi vagy építésfelügyeleti" szöveg,

6. 10. § (6) bekezdésében az "elindult" szövegrész helyébe az "elindult engedélyezési" szöveg,

7. 10. § (6) bekezdés d) pontjában a "tartalmú" szövegrész helyébe a "tartalmú helyszínrajz," szöveg,

8. 15. § (1) bekezdésében az "űrlap-sablon" szövegrész helyébe az "által biztosított sablon" szöveg,

9. 17. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontjában, 24. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában az "építésügyi-műszaki" szövegrész helyébe az "építészeti-műszaki" szöveg,

10. 40. § (2) bekezdés f) pontjában az "áll" szövegrész helyébe az "áll-e" szöveg,

11. 40. § (2) bekezdés g) pontjában az "építési munkaterületet az építési naplóban felvett jegyzőkönyv szerint átadta" szövegrész helyébe az "építési munkaterületet - az építési naplóban igazoltan - visszaadta-e" szöveg,

12. 40. § (4a) bekezdésében az "átvételéről szóló jegyzőkönyv az építési naplóban nem áll rendelkezésre," szövegrész helyébe a "visszaadása - az építési naplóban igazoltan - nem történt meg," szöveg,

13. 40. § (4b) bekezdésében a "szerint a hiányt nem pótolja" szövegrész helyébe a "szerinti felhívásnak nem tesz eleget" szöveg,

14. 40. § (4c) bekezdésében a "pontja szerinti jegyzőkönyvet" szövegrész helyébe a "pontjában foglaltakat" szöveg,

15. 54. § (1a) bekezdés b) pontjában a "történő, építési naplóban jegyzőkönyvvel igazolt átadását" szövegrész helyébe a "történő - az építési naplóban igazolt - visszaadását" szöveg,

16. 54. § (7) bekezdésében a "hallgatással" szövegrész helyébe a "hallgatással tizenöt nap elteltével" szöveg,

17. 54. § (7a) bekezdésében a "pontja szerinti jegyzőkönyv az építési naplóban nem áll rendelkezésre" szövegrész helyébe a "pontja szerinti építési munkaterület visszaadása az építési naplóban igazoltan nem történt meg" szöveg,

18. 54. § (7b) bekezdésében az "a jegyzőkönyv továbbra sem áll rendelkezésre" szövegrész helyébe az "az építési munkaterület visszaadása az építési naplóban igazoltan nem történt meg" szöveg,

19. 54. § (7c) bekezdésében az "az (1a) bekezdés b) pontja szerinti jegyzőkönyv a (7a) bekezdés szerinti határidő lejártáig rendelkezésre áll" szövegrész helyébe az "az építési munkaterület visszaadása a (7a) bekezdésben meghatározott határidő lejárta előtt megtörtént" szöveg,

20. 58. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontjában a "bejelentése" szövegrész helyébe a "tudomásulvétele" szöveg,

21. 60. § (3) bekezdésében az "ÉTDR rendszeren" szövegrész helyébe az "ÉTDR-en" szöveg,

22. 60. § (15) bekezdésében az "ÉTDR rendszerben" szövegrész helyébe az "ÉTDR-ben" szöveg,

23. 62. § (2) bekezdés c) pontjában az "az építési" szövegrész helyébe az "a kivitelezési" szöveg,

24. 67. § (2) bekezdés a) pontjában az "eltérően," szövegrész helyébe az "eltérően az építésügyi hatóság engedélyéhez kötött építési tevékenységgel" szöveg,

25. 67. § (2) bekezdés c) pontjában a "bejelentése" szövegrész helyébe a "tudomásulvétele" szöveg,

26. 68. § (1) bekezdésében az "építkezéssel" szövegrész helyébe az "építési tevékenységgel" szöveg,

27. 70. § (4) bekezdésében a "beérkezésüket" szövegrész helyébe az "a beérkezést" szöveg,

28. 72. § (5) bekezdésében a "(2)" szövegrész helyébe a "(3)" szöveg,

29. 1. melléklet 14. pontjában a "vagy teljesítmény-nyilatkozattal és jóváhagyott műszaki specifikációval" szövegrész helyébe a " - vagy 2013. július 1-je után gyártott szerkezetek esetében teljesítménynyilatkozattal -" szöveg, a "vagy tömegtartózkodás" szövegrész helyébe "tömegtartózkodás" szöveg, a "vagy legfeljebb" szövegrész helyébe az "és legfeljebb" szöveg,

30. 8. melléklet III. rész 1.1.7. pontjában, 2.1.8. pontjában és a 4.1.4. pontjában a "műszaki" szövegrész helyébe az "a tervezés tárgyától függően a szükséges műszaki" szöveg,

31. 8. melléklet III. rész 9.3. pontjában a "Műszaki" szövegrész helyébe az "Az építészeti műszaki" szöveg

lép.

(8) Hatályát veszti az R4.

a) 52. § (3) bekezdésében az "az építési, bontási, vagy" szövegrész,

b) 56. § (3) bekezdésében a "vagy" szövegrész,

c) 60. § (14) bekezdése,

d) 8. melléklet II. rész 6. pontja.

11. Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

18. § Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 2. § 3. pontja a következő i) és j) alponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában

Nyilvántartás működését elősegítő elektronikus alkalmazások: az alábbi elektronikus alkalmazások:)

"i) e-örökség: a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos nyilvántartások és dokumentumok kezelésére szolgáló elektronikus alkalmazás,

j) e-közmű: az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló kormányrendeletben e-közműként meghatározott elektronikus alkalmazás."

19. § (1) Az R5. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az építésügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) az Étv. 59. § (3) bekezdése szerinti feladatai ellátása keretében kizárólagos joggal a Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Üzemeltető) útján gondoskodik

a) az 1. § (1) bekezdése szerinti dokumentációk országos központi tervtárának fenntartásáról,

b) a dokumentációk és adatok megőrzéséről és közérdekű hasznosításáról,

c) a Dokumentációs Központ működtetéséről, fenntartásáról és fejlesztéséről,

d) a Nyilvántartás rendszerének fenntartásáról és fejlesztéséről, valamint

e) a Nyilvántartás rendszerének - az ÉTDR tekintetében az Üzemeltetési és Adatkezelési Szabályzatban meghatározott feladatok erejéig történő - működtetéséről."

(2) Az R5. 3. § (3) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(A Dokumentációs Központ Üzemeltetési és Adatkezelési Szabályzatának tartalmaznia kell)

"e) a Nyilvántartás működését elősegítő elektronikus alkalmazások működtetésével kapcsolatos feladatok meghatározását,"

(3) Az R5. 3. §-a a következő (7)-(9) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Az 1. mellékletben meghatározott rendszerhasználati díj az Üzemeltető bevétele, melyet az Üzemeltetési és Adatkezelési Szabályzatban meghatározott módon és számlaszámra, készpénz átutalási megbízással, átutalással vagy - ha erre lehetőség van - elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül vagy az Üzemeltető házipénztárában készpénzzel lehet kiegyenlíteni.

(8) A rendszerhasználati díjat az e-építési napló készenlétbe helyezését megelőzően kell megfizetni. Megfizetés hiányában az Üzemeltető nem helyezi készenlétbe az e-építési naplót.

(9) Túlfizetés esetén az igazoltan befizetett rendszerhasználati díjtöbbletet az Üzemeltető 15 napon belül átutalással visszatéríti."

20. § Az R5. 5. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az Üzemeltető az 1. melléklet szerinti rendszerhasználati díjról elkülönített nyilvántartást vezet. Az Üzemeltető a miniszter számára a rendszerhasználati díj tételes felhasználásáról évente részletes beszámolót készít."

21. § (1) Az R5. 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az e-bírság alkalmazásában az adatkezelő

a) elsőfokú építésügyi és építésfelügyeleti hatóság ellenőrzi az általa kiszabott bírság adatainak nyilvántartásba kerülését, és szükség szerint gondoskodik

aa) a döntés csatolásáról,

ab) az építésügyi, építésfelügyeleti, egyéb közigazgatási és eljárási bírságok, valamint azok behajtására vonatkozó nyilvántartási adatok pótlásáról,

ac) a jogorvoslati eljárásban hozott helybenhagyó másodfokú hatósági döntés adatainak rögzítéséről,

b) a másodfokú építésügyi és építésfelügyeleti hatóság ellenőrzi a másodfokú döntése adatainak nyilvántartásba kerülését, és szükség szerint gondoskodik

ba) a jogorvoslati eljárásban megváltoztatott, megsemmisített vagy megsemmisített és új eljárásra utasító hatósági döntés csatolásáról,

bb) a megváltozott adatok rögzítéséről."

(2) Az R5. 6. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az e-szankció alkalmazásban, az adatkezelő első és másodfokú építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok, valamint a területi mérnöki kamara, a területi építész kamara, a Magyar Építész Kamara, a Magyar Mérnöki Kamara és a Magyar kereskedelmi és Iparkamara)

"b) a figyelmeztetés esetén annak közlésekor, egyéb döntés esetén annak jogerőre emelkedését követően ellenőrzi a saját eljárásában alkalmazott, az Étv. 52. § (1) és (2) bekezdése szerinti jogkövetkezmény adatainak nyilvántartásba kerülését, és szükség szerint gondoskodik a döntése csatolásáról, és a jogkövetkezmény fajtájának, a szabálytalan tevékenységgel érintett ingatlan címadatainak, helyrajzi számának és a szankcionált személy vagy szervezet - rendelkezésre álló - cégnyilvántartási, adóazonosító és személyi azonosító adatainak rögzítéséről."

22. § Az R5.

a) 1. § (1) bekezdés n) pontjában az "építési" szövegrész helyébe az "elektronikus építési" szöveg,

b) 1. § (1) bekezdés p) pontjában a "nyilvántartási adatai" szövegrész helyébe a "dokumentációi és nyilvántartási adatai" szöveg,

c) 2. § 1. pontjában a "településfejlesztés és -rendezés" szövegrész helyébe a "településfejlesztés és -rendezés, valamint a régészeti örökség és a műemléki érték védelme" szöveg,

d) 2. § 2. pontjában az "építésügy" szövegrész helyébe az "építésügy, valamint a régészeti örökség és a műemléki érték védelme" szöveg,

e) 2. § 3. pont g) alpontjában az "építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok" szövegrész helyébe az "építésügyi, építésfelügyeleti és örökségvédelmi hatóságok" szöveg

lép.

23. § Az R5. a 2. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

12. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

24. § A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdésében a "polgármester" szövegrész helyébe a "polgármester - a műemléket érintő vagy műemléki jelentőségű területen örökségvédelmi engedélyhez kötött tevékenység kivételével -" szöveg lép.

13. A régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 393/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

25. § A régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 393/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R6.) 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A (4) bekezdésben meghatározott tevékenységek esetében - a (4) bekezdés o) és q) pontja kivételével -az örökségvédelmi engedélyezésre vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni, ha a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatal előzetes nyilatkozatában a tevékenység elvégzéséhez hozzájárult.

(6) Amennyiben a tervezett, jókarbantartásra irányuló tevékenység a műemlék megjelenésének megváltoztatásával, védett műemléki érték sérülésével, roncsolásával vagy restaurálásával nem jár, a kérelmező előzetes nyilatkozat iránt nyújtja be a kérelmét.

(7) Védett temető és temetkezési emlékhely esetén a (4), (5) és (6) bekezdésben meghatározottakat a védetté nyilvánításról szóló döntésben meghatározott védett értékek vonatkozásában kell alkalmazni azzal, hogy a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatal minden tevékenység esetében dönthet az előzetes nyilatkozatban való hozzájárulásról."

26. § (1) Az R6. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A műemlék ingatlan védett műemléki értékének egészét, együttesét vagy alkotórészeit, tartozékait, berendezési tárgyait (a továbbiakban együtt: védett műemléki érték) érintő tevékenységeket a (2)-(15) bekezdésben meghatározott követelményeknek megfelelően kell végezni."

(2) Az R6. 4. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A műemléki értékek feltárása, a műemlék kutatása során előnyben kell részesíteni a korszerű vagy hagyományos roncsolásmentes vizsgálatokat, a roncsolással járó szondázást, különösen a szondázást meghaladó falszövet kutatással szemben. A 2. melléklet 9. pontjában meghatározott esetekben roncsolásos szondázó kutatást kell végezni. A roncsolásos kutatás a műemléknek a tervezett tevékenységgel érintett részén túl nem terjedhet, kivéve, ha azzal a tervezett tevékenységgel összefüggő, más módon meg nem szerezhető információ nyerhető. Átfogó kutatásnak műemlék teljes homlokzatának helyreállítása, valamint műemlék egészének vagy épületrészének teljes belső helyreállítása során van helye."

(3) Az R6. 4. §-a a következő (13)-(15) bekezdéssel egészül ki:

"(13) Védett temetők és temetkezési emlékhelyek esetén a védetté nyilvánításról szóló döntésben meghatározott védett értékek fennmaradását és érvényesülését a nem védett építményeket érintő tevékenységek során is biztosítani kell.

(14) Az ideiglenes állagmegóvás alkalmazásával, különösen a természetes károsító tényezők, elsősorban a csapadékvíz távoltartását célzó, illetve statikai állékonyságot biztosító megoldásokkal el lehet térni a (2)-(7) bekezdés rendelkezéseitől, ha az eltérés nem eredményezi a védett műemléki érték helyreállíthatatlan sérülését, vagy pusztulását. Az ideiglenes állagmegóvás állapota legfeljebb 5 évig tartható fenn, és ez idő alatt a tulajdonos köteles gondoskodni a védett műemléki érték helyreállításáról.

(15) Műemlék jókarbantartása keretében a műemlék megjelenésének megváltoztatásával, védett műemléki érték sérülésével, roncsolásával vagy restaurálásával nem járó tevékenység végezhető. A műemlék jókarbantartása érdekében elvégzett tevékenység dokumentálása, a rendszeres műszakiállapot-figyelés és a védett műemléki érték állapotának dokumentálása a tulajdonos feladata."

27. § (1) Az R6. 5. § (1) bekezdése helyébe következő rendelkezés lép:

"(1) Az örökségvédelmi engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell

a) az érintett műemlék azonosításra alkalmas megjelölését,

b) a tervezett tevékenység összefoglaló leírását,

c) a mellékletek felsorolását."

(2) Az R6. 5. § (3) bekezdése helyébe következő rendelkezés lép:

"(3) Műemlék esetén a kérelemhez - a 8-12/A. §-ban meghatározott esetek kivételével - mellékelni kell

a) a műemlék ingatlan elhelyezkedését, kiterjedését meghatározó, EOV rendszerben készített helyszínrajzot;

b) a tervezett tevékenységet kifejtő leírást, - részleges beavatkozás esetén az érintett épületrészre vonatkozó -alaprajzokat, metszeteket, nézetrajzokat, részletrajzokat, továbbá védett temetők és temetkezési emlékhelyek esetén helyszínrajzot, amelynek méretaránya 1000 m2-t meg nem haladó terület esetén 1:200, nagyobb terület esetén 1:500 vagy 1:1000; továbbá a tervezett tevékenység jellegének megfelelő szakági tervet;

c) a tevékenység kiterjedésétől függően legalább 1:100 vagy 1:50 méretarányú felmérési dokumentációt az építmény (az érintett építményrész vagy a műemlék képző- vagy iparművészeti tartozékának) beavatkozás előtti állapotáról;

d) a beavatkozás előtti állapot fotódokumentációját az építményről és környezetéről, vagy a műemlék tervezett tevékenységgel érintett képző- vagy iparművészeti tartozékáról;

e) faszerkezetek, tetőszerkezetek szerkezeti munkái esetén faanyagvédelmi szakvéleményt;

f) homlokzat-helyreállítás és utólagos falszigetelés esetén épületdiagnosztikai szakvéleményt, a szomszédos épületeket is ábrázoló látvány- és színezési tervet;

g) a 2. mellékletben meghatározott tartalmú, a műemléknek a tervezett tevékenységgel érintett részére vonatkozó építéstörténeti kutatási dokumentációt;

h) az illeték megfizetésének igazolását."

28. § (1) Az R6. 6. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az örökségvédelmi hatóság az örökségvédelmi engedélyezési eljárás során vizsgálja, hogy a benyújtott dokumentumok készítéséhez, illetve a tervezett tevékenység elvégzéséhez szükséges-e szakértői vagy egyéb jogosultság, és azzal a kérelemben és mellékleteiben meghatározott személyek rendelkeznek-e."

(2) Az R6. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az örökségvédelmi engedélyezési eljárásban a tényállás tisztázása érdekében helyszíni szemlét kell tartani. Az örökségvédelmi hatóság a helyszíni szemlén vizsgálja, hogy az építéstörténeti dokumentáció részeként benyújtott értékleltár megfelelően rögzíti-e a védett műemléki értékeket."

29. § Az R6. 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (4)-(6) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az örökségvédelmi engedély alapján végzett munkákról azok befejezését követő 8 napon belül az engedély jogosultja fotódokumentációt, továbbá az elvégzett tevékenységek és a létrejött állapot rögzítését tartalmazó megvalósulási dokumentációt tölt fel az Országos Építésügyi Nyilvántartásba (a továbbiakban: OÉNY).

(4) A járási építésügyi és örökségvédelmi hivatal ellenőrzi a (3) bekezdésben foglaltak teljesítését, és a teljesítés elmulasztása esetén határidő megjelölésével és eljárási bírság kiszabásának kilátásba helyezésével kötelezi az engedély jogosultját a mulasztás pótlására.

(5) A 4. § (14) bekezdése alapján elvégzett ideiglenes állagmegóvás esetén a munka befejezésétől számított 5 éven belül a tulajdonos köteles a végleges helyreállításhoz szükséges hatósági eljárást kezdeményezni.

(6) Az örökségvédelmi hatóság a műemléket érintő helyszíni ellenőrzése vagy az építésfelügyeleti hatóság ellenőrzésében való részvétele során a 10. melléklet szerinti állapotrögzítő adatlapot vesz fel."

30. § Az R6. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. § (1) Az épület bármely külső felületén reklámtábla, reklám, felirat, dísz, szerelvény, gépészeti egység, napkollektor, napelem elhelyezése, cseréje, átalakítása, bontása (eltávolítása), eltakarása, valamint állvány építése, rögzítése esetén a kérelemhez mellékelni kell

a) a beavatkozás előtti állapot fotódokumentációját az építményről és környezetéről;

b) a tárgy szerkezetének, anyagának, a felirat betűtípusának meghatározását, színezését, a megvilágítás módját, valamint a műemlék épülethez való csatlakoztatása műszaki megoldásának részletterveit;

c) a beavatkozás mértékétől függően a tervezett elhelyezés melletti 2-2 tengelyt magába foglaló homlokzatszakaszt ábrázoló 1:50 léptékű tervet; valamint

d) az illeték megfizetésének igazolását.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tárgy elhelyezése határozott időre, de legfeljebb 5 évre, gépészeti egység, napkollektor, napelem esetén 20 évre kérhető.

(3) A határozott idő eltelte után - újabb engedély hiányában - az eredeti állapot helyreállításáért a tulajdonos, továbbá reklám esetén a reklám közzétevője és a reklámozó egyetemlegesen felelős."

31. § Az R6. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Műemlék vagy műemlék alkotórészét, tartozékát képező képző- vagy iparművészeti alkotás roncsolásos vizsgálata esetén (a továbbiakban: kutatás) a kérelemhez mellékelni kell

a) a tevékenység kiterjedésének és jellegének megfelelő méretarányú felmérési dokumentációt az építmény (az érintett építményrész vagy a műemlék képző- vagy iparművészeti tartozékának) beavatkozás előtti állapotáról;

b) a beavatkozás előtti állapot fotódokumentációját az építményről és környezetéről, vagy a műemlék tevékenységgel érintett képző- vagy iparművészeti tartozékáról;

c) a kutatással érintett épületrész vagy a műemlék alkotórészét, tartozékát képező képző- vagy iparművészeti alkotás megjelölését;

d) kutatási szakterületenként a kutatást végző felelős szakember nevét, címét, nyilvántartási azonosítóját;

e) kutatási szakterületenként kutatási tervet, amely magában foglalja a kutatás célját, módszereit, az alkalmazandó eszközöket;

f) a roncsolásos beavatkozással érintett felületek kiterjedésének és elhelyezkedésének leírását és ábrázolását;

g) a 2. melléklet 1-6. pontjaiban meghatározottakat;

h) az illeték megfizetésének igazolását."

32. § Az R6. 9. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A kutatási dokumentációt az engedély jogosultja a (3) bekezdés szerinti határidőben feltölti az OÉNY-be. A kutatási dokumentációra a 7. § (4) bekezdését kell alkalmazni."

33. § (1) Az R6. 10. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Műemlékkel és annak képző- vagy iparművészeti alkotórészével, tartozékával, beépített berendezési tárgyával kapcsolatos megóvási, konzerválási, restaurálási munkák (a továbbiakban együtt: restaurálás) iránti kérelemhez mellékelni kell]

"a) a tevékenység kiterjedésétől függően legalább 1:100 vagy 1:50 méretarányú felmérési dokumentációt és kártérképet az építmény (az érintett építményrész vagy a műemlék képző- vagy iparművészeti tartozékának) beavatkozás előtti állapotáról;"

(2) Az R6. 10. § (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

[Műemlékkel és annak képző- vagy iparművészeti alkotórészével, tartozékával, beépített berendezési tárgyával kapcsolatos megóvási, konzerválási, restaurálási munkák (a továbbiakban együtt: restaurálás) iránti kérelemhez mellékelni kell]

"f) az illeték megfizetésének igazolását."

(3) Az R6. 10. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A restaurálási dokumentációt az engedély jogosultja a (4) bekezdés szerinti határidőben feltölti az OÉNY-be. A restaurálási dokumentációra a 7. § (4) bekezdését kell alkalmazni."

34. § (1) Az R6. 11. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Műemlék megvilágítása, fényforrás elhelyezése esetén a kérelemhez mellékelni kell)

"a) a beavatkozás előtti állapot fotódokumentációját az építményről és környezetéről, vagy a műemlék tevékenységgel érintett képző- vagy iparművészeti tartozékáról;"

(2) Az R6. 11. §-a a következő f) ponttal egészül ki:

(Műemlék megvilágítása, fényforrás elhelyezése esetén a kérelemhez mellékelni kell)

"f) az illeték megfizetésének igazolását."

35. § Az R6. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. § (1) Műemléknek vagy egyes részeinek, szerkezeti elemeinek elmozdítása, szabadtéri múzeum keretében készülő rekonstrukcióba történő beépítése esetén a kérelemhez mellékelni kell

a) a tervezett tevékenységet bemutató - részleges beavatkozás esetén az érintett épületrészre vonatkozó -helyszínrajzot, alaprajzokat, metszeteket, nézetrajzokat, részletrajzokat, továbbá a tervezett tevékenység jellegének megfelelő szakági tervet;

b) 1:50 méretarányú felmérési dokumentációt az építmény (az érintett építményrész vagy a műemlék képző- vagy iparművészeti tartozékának) beavatkozás előtti állapotáról;

c) a beavatkozás előtti állapot fotódokumentációját az építményről és környezetéről, vagy a műemlék képző- vagy iparművészeti tartozékáról;

d) a szükség szerint elvégzett kutatások dokumentációját;

e) faszerkezetek, tetőszerkezetek szerkezeti munkái esetén faanyagvédelmi szakvéleményt;

f) az elhelyezés megvalósításának részletes műszaki dokumentációját;

g) a kérelmező nyilatkozatát a szállítás körülményeiről és biztonságáról;

h) a befogadó nyilatkozatát az új helyen történő elhelyezés és a folyamatos megóvás feltételeinek teljes körű biztosításáról;

i) az illeték megfizetésének igazolását.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tevékenység engedélyezése nem terjed ki az építésügyi hatósági engedélyhez kötött tevékenységek engedélyezésére."

36. § Az R6. 6. alcíme a következő 12/A. §-sal egészül ki:

"12/A. § (1) A történeti kert vagy műemlék telkén lévő park esetében a kérelemhez - értelemszerűen - mellékelni kell

a) helyszínrajzot, amelynek méretaránya 1000 m2-t meg nem haladó terület esetén 1:200, nagyobb terület esetén 1:500 vagy 1:1000, az 50 hektárt meghaladó kiterjedés esetén 1:2000;

b) a kertről, illetve parkról és környezetéről, vagy a védett műemléki érték tervezett tevékenységgel érintett részéről a beavatkozás előtti állapot fotódokumentációját és leírását;

c) a kertrégészeti kutatással érintett kertrész vagy a műemlék alkotórészét, tartozékát képező kertművészeti alkotás megjelölését;

d) a kertrégészeti kutatást végző felelős szakember nevét, címét;

e) kertrégészeti kutatási tervet, amely magában foglalja a kutatás célját, módszereit, az alkalmazandó eszközöket;

f) a roncsolásos beavatkozással érintett felületek kiterjedésének és elhelyezkedésének leírását és ábrázolását;

g) az építési vagy kertépítészeti munkák, fás szárú növényzet telepítése jellegének megfelelő szakági tervet;

h) a 2. mellékletben meghatározott tartalmú, a műemléknek a tervezett tevékenységgel érintett részére vonatkozó építéstörténeti kutatási dokumentációt, valamint annak - a tervezett tevékenységgel érintett részre vonatkozó - 9. melléklet szerinti kiegészítését;

i) az illeték megfizetésének igazolását.

(2) A történeti kert vagy műemlék telkén park teljes körű helyreállítási koncepciójának megalapozásához, a tervezett beavatkozások szükségességének alátámasztásához a 9. mellékletben meghatározott kerttörténeti tudományos dokumentációt kell készíteni, amely összegzi a történeti és a kertrégészeti kutatás eredményeit és az azokon alapuló értékelést, valamint meghatározza és indokolja a cselekvés irányát, a beavatkozások prioritásait."

37. § (1) Az R6. 21. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Nagyberuházás vagy kisajátítás esetén az örökségvédelmi hatóság a Kötv. 22. § (5) bekezdésében meghatározott határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül dönt a feltárást végző szerv kijelöléséről."

(2) Az R6. 21. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A feltárást végző szerv az (1)-(4) bekezdés szerint régészeti feltárás végzésére jogosult más szervet bevonhat a feltárásba."

38. § (1) Az R6. 42. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az LLTK országos illetékességgel ellátja)

"e) a központi műemléki tervtanácsi feladatok ellátásában való közreműködésével kapcsolatos feladatokat."

(2) Az R6. 42. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az LLTK ellát szakértői feladatokat, különösen építéstörténeti kutatási dokumentáció és értékleltár készítését."

39. § (1) Az R6. 43. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatala a Rendeletben meghatározottak szerint vizsgálja és véleményezi a műemléki értékek védetté nyilvánítására, illetve a műemléki védettség megszüntetésére irányuló kezdeményezéseket."

(2) Az R6. 43. § (2) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(A miniszter - nem hatósági - örökségvédelmi feladatai különösen:)

"f) az örökségvédelmi stratégia, valamint az ahhoz kapcsolódó szakmai ajánlások, útmutatók, szempontrendszerek kidolgozása és közzététele."

40. § Az R6. 44. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Az előzetes nyilatkozatot a hatóság a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül adja ki."

41. § (1) Az R6.

1. 2. § (1) bekezdésében a "Kötv.-ben, valamint a jogszabályokban" szövegrész helyébe a "Kötv.-ben, e rendeletben, valamint más jogszabályokban" szöveg,

2. 2. § (2) bekezdésében a "döntés meghozatala országos illetékességgel" szövegrész helyébe a "döntés meghozatala, valamint a Kötv.-ben meghatározott nagyberuházásokkal és a kisajátításról szóló törvény szerinti közérdekű cél megvalósításával kapcsolatos régészeti feltárások esetén a Kötv. 22. § (5) bekezdése szerinti kijelölés országos illetékességgel" szöveg,

3. 3. § (3) bekezdésében a "telek közterületi határához legközelebbi építmény közterület felé eső homlokzatának" szövegrész helyébe a "telken álló építmények közterület felé eső homlokzatainak" szöveg,

4. 3. § (4) bekezdés a) pontjában az "átalakítása" szövegrész helyébe az "átalakítása, tetőszerkezet javítása és egyes szerkezeti elemek cseréje" szöveg,

5. 3. § (4) bekezdés b) pontjában a "térburkolat készítése" szövegrész helyébe a "térburkolat, előlépcső, terasz készítése" szöveg,

6. 3. § (4) bekezdés c) pontjában a "belső burkolat" szövegrész helyébe a "belső (padló-, fal-, födém-) burkolat" szöveg,

7. 3. § (4) bekezdés d) pontjában az "elektromos rendszer" szövegrész helyébe az "elektromos rendszer és szerelvényei" szöveg,

8. 3. § (4) bekezdés e) pontjában a "liturgikus berendezési tárgy" szövegrész helyébe a "liturgikus berendezési tárgy, orgona hangszer" szöveg,

9. 3. § (4) bekezdés g) pontjában az "eltávolítása" szövegrész helyébe az "eltávolítása, közterülettel határos kerítés építése" szöveg,

10. 3. § (4) bekezdés i) pontjában a "korlát átalakítása" szövegrész helyébe a "korlát, ablak-, ajtórács átalakítása" szöveg,

11. 3. § (4) bekezdés l) pontjában a "dísz, szerelvény, gépészeti egység" szövegrész helyébe az "üzletportál, dísz, szerelvény, gépészeti egység, közmű szerelvény" szöveg,

12. 4. § (3), (4), (7) és (8) bekezdésében a "műemléki" szövegrész helyébe a "védett műemléki" szöveg,

13. 4. § (5) bekezdésében az "engedélyezhető" szövegrész helyébe a "megfelelő" szöveg, a "részleges vagy teljes" szövegrész helyébe az "a részleges vagy teljes" szöveg, a "valamint kivitellel, és csak kivételes esetben az eltérő anyagból való pótlás" szövegrész helyébe az "és csak kivételes, indokolt esetben eltérő anyagból" szöveg,

14. 4. § (6) bekezdésében a "kivágása, valamint" szövegrész helyébe a "kivágása, a kerti térhatást megváltoztató koronaalakító metszése, valamint" szöveg,

15. 9. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében az "A kérelmező" szövegrész helyébe az "Az engedély jogosultja" szöveg, az "a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatalnak kutatási, vagy restaurátori kutatás dokumentációt benyújtani" szövegrész helyébe a "kutatási dokumentációt készíttetni" szöveg,

16. 10. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében az "a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatalnak két példányban restaurálási dokumentációt benyújtani" szövegrész helyébe a "restaurálási dokumentációt készíttetni" szöveg,

17. 16. § (3) bekezdésben az "az örökségvédelmi iroda" szövegrész helyébe az "a Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: LLTK)" szöveg,

18. 17. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a "telek" szövegrész helyébe a "telek vagy közterület-szakasz" szöveg,

19. 17. § (1) bekezdés c) pontjában az "építmény áll" szövegrész helyébe az "építmény áll vagy építhető" szöveg,

20. 18. § (2) bekezdésében az "örökségvédelmi irodának" szövegrész helyébe az "LLTK-nak" szöveg,

21. 25. § (3) bekezdésében az "örökségvédelmi irodának" szövegrész helyébe az "LLTK-nak" szöveg,

22. 26. alcímének címében az "örökségvédelmi iroda feladatainak ellátása" szövegrész helyébe a "Lechner Lajos Tudásközpont feladatai" szöveg,

23. 42. § (1) bekezdésében az "örökségvédelmi iroda" szövegrész helyébe az "LLTK" szöveg,

24. 42. § (1) bekezdés b) pontjában a "feladatokat" szövegrész helyébe a "feladatokat az OÉNY e-örökség alkalmazása keretében" szöveg,

25. 42. § (3) bekezdésében az "örökségvédelmi iroda" szövegrész helyébe az "LLTK" szöveg,

26. 44. § (1) bekezdés a) pontjában a "leírását" szövegrész helyébe a "leírását és koncepcióvázlatát" szöveg

lép.

(2) Az R6. 2. melléklet

a) nyitó szövegrészében az "értelemszerűen" szövegrész helyébe az "a tevékenység jellegétől függő részletezettséggel" szöveg,

b) 2. pontjában az "ábrázolások" szövegrész helyébe az "ábrázolások, szóbeli visszaemlékezések" szöveg, az "anyagainak" szövegrész helyébe a "forrásainak" szöveg, az "értékelése" szövegrész helyébe az "értékelése; a műemlék jelentőségének kifejtése" szöveg, a "műemlék jelentőségének kifejtése" szövegrész helyébe a "műemlék jelentőségének kifejtése; a szóbeli visszaemlékezések lehetőség szerinti teljességre törekvő összegyűjtése és kritikai elemzése" szöveg,

c) 10. pontjában a "megfigyelésre" szövegrész helyébe a "megfigyelésre; az értékleltárban dokumentált védett műemléki értékek megőrzésére, kezelésére" szöveg,

d) 11. pontjában a "helyreállítási javaslatot" szövegrész helyébe a "műemléki érték fenntartására vonatkozó összegző javaslatot" szöveg

lép.

(3) Az R6. 3. melléklet B rész IV. alcím

a) 1.1. pontjában a "műemléki" szövegrész helyébe a "védett műemléki" szöveg,

b) 1.3. és 3.1. pontjában a "műemléki" szövegrész helyébe a "védett műemléki" szöveg,

c) 6. pontjában a "vizsgálnia kell" szövegrész helyébe a "figyelembe kell vennie" szöveg,

d) 7. pontjában a "vizsgálni" szövegrész helyébe a "figyelembe venni" szöveg

lép.

42. § (1) Az R6.

a) 1. melléklete a 3. melléklet,

b) 2. melléklete a 4. melléklet,

c) 3. melléklete a 5. melléklet

szerint módosul.

(2) Az R6. kiegészül

a) a 6. melléklet szerinti 8. melléklettel,

b) a 7. melléklet szerinti 9. melléklettel,

c) a 8. melléklet szerinti 10. melléklettel.

43. § Hatályát veszti az R6.

a) 5. § (6) bekezdése,

b) 6. § (3) bekezdése,

c) 10. § (1) bekezdés e) pontjában a "két példányban" szövegrész,

d) 42. § (1) bekezdés c) pontja,

e) 2. melléklet 12. pontja.

14. Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet módosítása

44. § (1) Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R7.) 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Szakmai gyakorlati időként a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettségi szintet és szakirányú felsőfokú szakképzettséget igazoló okirat megszerzését követően, a kérelmezett szakmagyakorlási tevékenységi területnek, szakterületnek, részszakterületnek megfelelő szakmai gyakorlat folytatásának időtartamát kell figyelembe venni."

(2) Az R7. 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti kettő év gyakorlati időbe beleszámít a mesterfokozatú képzésben szerzett szakképzettséget követően a településmérnöki mesterképzési szak elvégzésének ideje. Ebben az esetben a gyakorlati idő a mesterfokozatú képzésben szerzett szakképzettség megszerzését követően megkezdhető."

45. § (1) Az R7. 16. § (3) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

(A tervezési program tartalmazza a tervezési feladat részletes leírását, megnevezve az építési tevékenységet. A tervezési programban a tervezés tárgyától függően ismertetni kell)

"j) műemlék esetén az értékleltár és az építéstörténeti kutatási dokumentáció alapján rögzített műemlékvédelmi szempontokat."

(2) Az R7. 24. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(A szakmagyakorlási tevékenység)

"g) folytatója által az engedélyének kérelemre történő visszavonása és a névjegyzékből való törlése"

[iránt kezdeményezett vagy saját hatáskörben indított eljárást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) szabályai szerint, míg a szakmagyakorlási tevékenység bejelentésére irányuló eljárást a Szolgtv. szabályai szerint kell lefolytatni.]

46. § (1) Az R7. 26. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kérelemhez - az eseti engedély iránti kérelmet kivéve - a következő dokumentumok csatolása szükséges:)

"a) a szakirányú szakképzettséget igazoló oklevél hiteles másolata, vagy az eredeti dokumentum egyidejű bemutatása esetén a benyújtott egyszerű másolat, amelyre az illetékes szakmai kamara rájegyzi az eredetivel való egyezés tényét, ha ez a területi kamarai nyilvántartásban nem áll rendelkezésre;"

(2) Az R7. 26. § (2) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(A kérelemhez - az eseti engedély iránti kérelmet kivéve - a következő dokumentumok csatolása szükséges:)

"f) hatósági erkölcsi bizonyítvány, amellyel kérelmező igazolja azt a tényt, hogy megfelel a 7. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feltételeknek."

47. § Az R7.

1. 6. § (3) bekezdésében a "bejelentése" szövegrész helyébe az "a Szolgtv., az Étv. 58. § (10) bekezdése és a Kamtv. 43. § (3) bekezdése szerinti tartalmú bejelentése" szöveg,

2. 7. § (2) bekezdés e) pontjában a "teljesítéséről, amivel egyidejűleg az" szövegrész helyébe az "és az" szöveg,

3. 8. § (1) bekezdésében a "bizottság" szövegrész helyébe a "szakértői testület" szöveg,

4. 8. § (2) bekezdésében a "bizottság" szövegrész helyébe a "szakértői testület" szöveg, a "rendjét az országos kamara" szövegrész helyébe a "rendjét ügyrendjében" szöveg,

5. 13. § (1) bekezdésében az "A területi kamara" szövegrész helyébe az "A területi kamara az országos kamarai szabályzatában meghatározott eljárásrend szerint" szöveg,

6. 13. § (8) bekezdésében az "aki" szövegrész helyébe az "aki rendelkezik műemlékvédelmi szakmérnöki képesítéssel és" szöveg,

7. 24. § (1) bekezdés c) pontjában a "felfüggesztése" szövegrész helyébe a "megtiltása" szöveg,

8. 24. § (1) bekezdés d) pontjában a "megtiltása" szövegrész helyébe a "megtiltása és a tevékenységet folytató szakmagyakorló névjegyzékből való törlése" szöveg,

9. 28. § (7) bekezdésében a "főtitkára a kikéri" szövegrész helyébe a "főtitkára kikéri" szöveg,

10. 30. § (4) bekezdés b) pontjában az "Étv. 58. § (1) bekezdése" szövegrész helyébe az "Étv. 58. § (10) bekezdése" szöveg,

11. 35. § (2) bekezdésében a "bizottságot" szövegrész helyébe a "szakértői testületet" szöveg, a "bizottság" szövegrész helyébe a "szakértői testület" szöveg, a "bizottságba" szövegrész helyébe a "szakértői testületbe" szöveg,

12. 37. § (2) bekezdésében a "felfüggesztését" szövegrész helyébe a "szerinti tevékenység megtiltását" szöveg,

13. 38. § (3) bekezdésében a "bizottsága" szövegrészek helyébe a "szakértői testülete" szöveg, a "vizsgabizottság" szövegrész helyébe a "vizsga szakértői testülete" szöveg,

14. 38. § (7) bekezdésében a "vizsgabizottság" szövegrész helyébe a "vizsga szakértői testülete" szöveg, a "magasépítési szakterületen" szövegrész helyébe az "az általános építmények építési műszaki ellenőri, szakági építési műszaki ellenőri szakterületeken" szöveg,

15. 39. § (6) bekezdésében a "két kérdéskörből áll az alábbi ismeretkörökből:" szövegrész helyébe az "az alábbi ismeretkörökből áll:" szöveg,

16. 39. § (8) bekezdésében a "vizsgabizottság" szövegrész helyébe a "vizsga szakértői testülete" szöveg,

17. 39. § (12) bekezdésében a "vizsgabizottság" szövegrész helyébe a "vizsga szakértői testülete" szöveg, a "bizottság" szövegrész helyébe a "szakértői testület" szöveg,

18. 39. § (13) bekezdésében a "vizsgabizottság" szövegrész helyébe a "vizsga szakértői testülete" szöveg,

19. 39. § (14) bekezdésében a "vizsgabizottság" szövegrész helyébe a "vizsga szakértői testülete" szöveg, a "bizottsági" szövegrész helyébe a "szakértői testületi" szöveg,

20. 43. § (2) bekezdésében a "45. § szerinti" szövegrész helyébe a "44. § szerinti" szöveg,

21. 44. § (2) bekezdés a) pontjában a "d) pontjában" szövegrész helyébe az "e) pontjában" szöveg,

22. 44. § (2) bekezdés (5) bekezdés h) pontjában az "f) pontja" szövegrész helyébe a "h) pontja" szöveg,

23. 47. § (4) bekezdésében az "alapján névjegyzékbe vett" szövegrész helyébe az "alapján névjegyzékbe vett 1-3. melléklet szerinti" szöveg,

24. 47. § (6) bekezdésében az "1. és 2. melléklet" szövegrész helyébe az "1-3. melléklet" szöveg,

25. 1. melléklet I. Tervezés fejezet 2. részben foglalt táblázat C:24 mezőjében az "EM-A" szövegrész helyébe az "EN-A" szöveg,

26. 1. melléklet I. Tervezés fejezet 2. részben foglalt táblázat D:24 mezőjében az "építmények" szövegrész helyébe az "alkalmazására szolgáló építmények" szöveg,

27. 1. melléklet I. Tervezés fejezet 2. részben foglalt táblázat E:24 mezőjében az "építőmérnök" szövegrész helyébe az "építőmérnök, okleveles építészmérnök (tartószerkezeti kredit-teljesítéssel)" szöveg,

28. 1. melléklet II. Szakértés fejezet 2. részében foglalt táblázat B:22 mezőjében a "SZÉS3" szövegrész helyébe a "SZÉS12" szöveg,

29. 1. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 3. részében foglalt táblázat D:15 mezőjében a "gépészmérnöki technikus" szövegrész helyébe a "gépésztechnikus" szöveg, a "gépészmérnöki szakközépiskola" szövegrész helyébe a "gépipari szakközépiskola" szöveg

lép.

48. § Hatályát veszti az R7.

a) 9. § (5) bekezdésében a " , tervező gyakornokként" szövegrész,

b) 18. § a) pont ab) alpontja,

c) 43. § (6) bekezdésében a "közigazgatási" szövegrész.

15. Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet módosítása

49. § Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében az "az építési szerződésben" szövegrész helyébe az "a kivitelezési szerződésben" szöveg lép.

16. A régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet módosítása

50. § A régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R8.) 2. §-a a következő 2a. és 2b. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"2a. épületdiagnosztika: olyan roncsolásmentes vagy fizikai beavatkozással járó vizsgálat, különösen a faldiagnosztika, amely a tartószerkezetek műszaki állapotának - elsősorban a nedvesség és sószennyezés, a szilárdság - és anyagszerkezeti tulajdonságainak felderítésére, elemzésére és értékelésére szolgál;

2b. épületkutatás: a tudományos elődokumentáció módszereivel nem megismerhető, fizikai beavatkozással is járó komplex vizsgálat: különösen az épületszerkezetek feltárása és elemzése, falkutatás; célja az építési periódusok és azok egymáshoz való viszonyának, a kutatott műemlék rejtett értékeinek megismerése és datálása, a kutatott műemlék használatának, funkciójának tisztázása, tudományos igényű dokumentálása; a falkutatás irányulhat falazat, padló, födém vagy egyéb épületszerkezet kutatására is;"

51. § Az R8. 4. § (2) bekezdés a)-e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Szakértői tevékenységnek minősül a műemléki területen)

"a) műemléki érték dokumentálása szakterületen

aa) a műemléki érték dokumentálása: tudományos elődokumentáció (kivéve az orgonahangszer- helyreállítási szakterület vonatkozásában meghatározott tevékenységek), értékleltár, alakhű építészeti felmérés, műemléki revízió, inventarizáció, védetté nyilvánítási dokumentáció elkészítésében való részvétel,

ab) a védett műemléki értéket érintő tevékenységeket, pályázatokat előkészítő tanulmányok készítése: megvalósíthatósági tanulmány, hatástanulmány készítése, műemlék vagy műemléki terület kezelési tervének készítése,

ac) a védett műemléket érintő közigazgatási hatósági ügyekben szakértőként való közreműködés, műemléket érintő tevékenység - megvalósítás során történő, jogkövetkezménnyel járó - véleményezése,

ad) a védett műemléket érintő pályázatok műemlékvédelmi szempontból történő elbírálása és minősítése,

ae) az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint a műemléket érintő tevékenység tervezési programjának összeállításában való részvétel, a tervezéssel kapcsolatos műemlékvédelmi szakkérdések tekintetében;

b) műemléki épületkutatás szakterületen

ba) a műemlék épületkutatása,

bb) a műemléken végzett tevékenység kutatói megfigyelése,

bc) a műemléken végzett épületkutatást érintő közigazgatási hatósági ügyekben szakértőként való közreműködés, a műemléken végzett épületkutatás - megvalósítás során történő, jogkövetkezménnyel járó - véleményezése;

c) műemléki restaurátor szakterületen

ca) a védett műemléki érték fizikai beavatkozással, mintavétellel, roncsolással járó restaurátori vizsgálata, kutatása,

cb) a védett műemléki értéken végzett konzerválás,

cc) a védett műemléki értéken végzett esztétikai helyreállítás,

cd) a védett műemléki értéken végzett restaurálást érintő közigazgatási hatósági ügyekben szakértőként való közreműködés, a védett műemléki értéken végzett restaurálást érintő tevékenység - megvalósítás során történő, jogkövetkezménnyel járó - véleményezése;

d) történeti kertek szakterületen a történeti kertként vagy műemlékként védett történeti kert, történeti táj esetében

da) inventarizáció,

db) felmérés,

dc) kezelési terv készítése,

dd) védetté nyilvánítási dokumentáció elkészítésében való részvétel,

de) közigazgatási hatósági ügyekben szakértőként való közreműködés, engedélyhez kötött tevékenység - megvalósítás során történő, jogkövetkezménnyel járó - véleményezése;

df) a történeti kert kertrégészeti kutatása;

e) műemléki épületdiagnosztika szakterületen:

ea) a műemlék épületek műszaki, faldiagnosztikai vizsgálata,

eb) műemlék állapotának szakértői felülvizsgálata;"

52. § Az R8. 5. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az (1)-(2) bekezdéstől eltérően az építészeti tervezési területen jogosultsággal és műemlékvédelmi szakmérnöki képesítéssel rendelkező személy - külön jogosultság megszerzése nélkül - elláthatja a műemléki érték dokumentálása szakterületen és a műemléki épületkutatás szakterületen szakértői tevékenységnek minősülő tevékenységeket is."

53. § Az R8. a következő 8/A-8/B. §-sal egészül ki:

"8/A. § (1) Védett műemléki értéket érintő szakértői tevékenységben szakképzettséggel nem rendelkező személy közreműködését nem lehet igénybe venni.

(2) A szakképzettséggel rendelkező, de szakmai gyakorlattal nem rendelkező személy az adott szakterületen jogosultsággal rendelkező szakértő irányításával, annak személyes közreműködésével végezhet a műemléken vagy annak alkotórészén, védett tartozékán beavatkozást, amely társszerzői minősítést és szakmai gyakorlat igazolását szolgálja.

(3) Egyéb képzettségű szakember műemléken kizárólag a szakértő irányításával saját képesítésének megfelelő részfeladatot végezhet, mely szakmai gyakorlatnak restaurátori vonatkozásban nem vehető figyelembe.

8/B. § A szakértő felelőssége kiterjed az általa elvégzett beavatkozásra, az általa irányított egyéb képzettségű szakember és a felügyelete alatt működő gyakornok tevékenységére, valamint a műemlékvédelem szempontjainak érvényesítésére."

54. § Az R8. a következő 12/A. §-sal egészül ki:

"12/A. § A műemléki területen a hatóság megtilthatja a szakértői tevékenység folytatását, ha az örökségvédelmi vagy az építésfelügyeleti hatóság az ellenőrzése során megállapítja, hogy valamely védett műemléki érték a szakértőnek felróható okból helyreállíthatatlanul sérült vagy elpusztult."

55. § Az R8. a következő 14. §-sal egészül ki:

"14. § (1) E rendeletnek az egyes építésügyi és örökségvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód.R.) módosított és megállapított rendelkezései nem érintik a Mód.R. hatálybalépését megelőzően jogosultságot szerzett szakértők jogosultságának fennállását.

(2) Az a szakértő, akit a Mód.R. hatálybalépése előtt a Magyar Építész Kamara műemléki falkutatás szakterületen névjegyzékbe vett, műemléki épületkutatás szakterületen jogosult szakértőnek minősül.

(3) Az a szakértő, akit a Mód.R. hatálybalépése előtt a Magyar Építész Kamara műemléki faldiagnosztika szakterületen névjegyzékbe vett, műemléki épületdiagnosztika szakterületen jogosult szakértőnek minősül."

56. § Az R8.

a) 1. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontjában, 7. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében és 8. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a "falkutatás" szövegrész helyébe az "épületkutatás" szöveg,

b) 1. § (2) bekezdés b) pont be) alpontjában és 7. § (5) bekezdésében a "faldiagnosztika" szövegrész helyébe az "épületdiagnosztika" szöveg,

c) 5. § (2) bekezdés b) pontjában a "szakképesítés megszerzését" szövegrész helyébe a "szakképzettséget igazoló okirat kiállítását" szöveg,

d) 8. § (1) bekezdés a) pontjában a "kutatói munkakörben" szövegrész helyébe a "munkavégzésre irányuló jogviszonyban" szöveg,

e) 8. § (2) bekezdés a) pontjában a "kutatói munkakörben" szövegrész helyébe a "munkavégzésre irányuló jogviszonyban" szöveg,

f) 13. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében a "rendelkezik" szövegrész helyébe a "rendelkezett" szöveg,

g) 1. melléklet 1. pontjában az "1-2., a 3-4. és az 5-7. sor" szövegrész helyébe a "2-3., a 4-5. és a 6-8. sor" szöveg,

h) 1. melléklet 3. pontjának címében a "falkutatás" szövegrész helyébe az "épületkutatás" szöveg,

i) 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 2-6. sorában a "falkutatása" szövegrész helyébe az "épületkutatása" szöveg,

j) 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 7-8. sorában a "falkutatásában" szövegrész helyébe az "épületkutatásában" szöveg,

k) 1. melléklet 5. pontjában az "1-2., a 3-4., az 5-6., a 7-8., a 9., a 10. és a 11-12. sor" szövegrész helyébe a "2-3., a 4-5., a 6-7., a 8-7., a 10., a 11. és a 12-13. sor" szöveg,

l) 1. melléklet 6. pontjának címében a "faldiagnosztika" szövegrész helyébe az "épületdiagnosztika" szöveg,

m) 1. melléklet 6. pontjában az "1-2. és a 3-4. sor" szövegrész helyébe a "2-3. és a 4-5. sor" szöveg,

n) 1. melléklet 6. pontjában foglalt táblázat 2-3. sorában a "faldiagnosztikai" szövegrész helyébe az "épületdiagnosztikai" szöveg,

o) 2. melléklet 4.2. pontjában az "alkalmazásban" szövegrész helyébe a "munkavégzésre irányuló jogviszonyban" szöveg, a "munkaviszony" szövegrész helyébe a "jogviszony" szöveg

lép.

57. § Hatályát veszti az R8. 2. § 4. pontja.

17. A kihirdetett veszélyhelyzet folytán bekövetkezett építménykárok helyreállításával összefüggő kivételes építésügyi szabályokról szóló 227/2010. (VIII. 13.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

58. § Hatályát veszti a kihirdetett veszélyhelyzet folytán bekövetkezett építménykárok helyreállításával összefüggő kivételes építésügyi szabályokról szóló 227/2010. (VIII. 13.) Korm. rendelet.

18. Záró rendelkezések

59. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivétellel - 2014. március 15-én lép hatályba.

(2) A 11. § (2)-(3) bekezdése, a 12. § 6. pontja 2014. június 13-án lép hatályba.

(3) A 19. § (3) bekezdése, a 20. §, a 23. § és a 2. melléklet 2014. július 1-jén lép hatályba.

60. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelethez

1. Az Épfelbír. 1. mellékletében foglalt II. táblázat 4-5. sora helyébe a következő sorok lépnek:

[Az alvállalkozói
szerződéshez, illetve az
alvállalkozói
munkavégzéshez
kapcsolódó jogsértő
cselekmények
A bírság összegének meghatározása (az 1-10. pontban az l/A. § szerinti
számított építményérték 20 millió forintot meghaladó része: SZÉ)
Megrendelő
vállalkozó
kivitelező
A megrendelő
vállalkozó
kivitelező
felelős műszaki
vezetője
Alvállalkozó
kivitelező
Az alvállalkozó
felelős műszaki
vezetője
Építési
műszaki
ellenőr]
"
4. Nem megfelelő jogosultsággal
rendelkező felelős műszaki vezető
100.000 Ft +
0,005xSZÉ
100.000 Ft +
0,005xSZÉ
foglalkoztatása, foglalkoztatás
elfogadása
legfeljebb
400.000 Ft
legfeljebb
400.000 Ft
5. Építési szakmunka végeztetése
vagy végzése a tevékenységre előírt
150.000 Ft +
0,004xSZÉ
80.000 Ft +
0,003xSZÉ
szakmai feltétel hiányában,legfeljebblegfeljebb
szabálytalanul foglalkoztatott
személyenként megállapítva
400.000 Ft200.000 Ft
"

2. Az Épfelbír. 1. mellékletében foglalt II. táblázat 8. sora helyébe a következő sor lép:

[Az alvállalkozói
szerződéshez, illetve az
alvállalkozói
munkavégzéshez
kapcsolódó jogsértő
cselekmények
A bírság összegének meghatározása (az 1-10. pontban az l/A. § szerinti
számított építményérték 20 millió forintot meghaladó része: SZÉ)
Megrendelő
vállalkozó
kivitelező
A megrendelő
vállalkozó
kivitelező
felelős műszaki
vezetője
Alvállalkozó
kivitelező
Az alvállalkozó
felelős műszaki
vezetője
Építési
műszaki
ellenőr]
"
8. Kivitelezési dokumentációtól vagy
ennek hiányában engedélyezési
dokumentációtól eltérő kivitelezés
80.000 Ft +
0,003xSZÉ
legfeljebb
200.000 Ft
150.000 Ft +
0,005xSZÉ
legfeljebb
500.000 Ft
100.000 Ft +
0,005xSZÉ
legfeljebb
400.000 Ft
80.000 Ft +
0,003xSZÉ
legfeljebb
200.000 Ft
"

3. Az Épfelbír. 1. mellékletében foglalt II. táblázat 10. sora helyébe a következő sor lép:

[Az alvállalkozói
szerződéshez, illetve az
alvállalkozói
munkavégzéshez
kapcsolódó jogsértő
cselekmények
A bírság összegének meghatározása (az 1-10. pontban az l/A. § szerinti
számított építményérték 20 millió forintot meghaladó része: SZÉ)
Megrendelő
vállalkozó
kivitelező
A megrendelő
vállalkozó
kivitelező
felelős műszaki
vezetője
Alvállalkozó
kivitelező
Az alvállalkozó
felelős műszaki
vezetője
Építési
műszaki
ellenőr]
"
10. Az állékonyságot, az életet vagy
egészséget veszélyeztető állapot
előidézése
200.000 Ft +
0,005xSZÉ
legfeljebb
1.000.000 Ft
100.000 Ft +
0,005xSZÉ
legfeljebb
500.000 Ft
250.000 Ft +
0,0015xSZÉ
legfeljebb
3.000.000 Ft
150.000 Ft +
0,006xSZÉ
legfeljebb
800.000 Ft
100.000 Ft
+
0,005xSZÉ
legfeljebb
500.000 Ft
"

2. melléklet a 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelethez

A rendszerhasználati díj mértéke

AB
1e-építési napló vezetési kötelezettséggel érintett
építmény
az építésügyi bírság megállapításának részletes
szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm.
rendelet alapján
számított építmény értéke
e-építési napló rendszerhasználati díj
bruttó (általános forgalmi adót tartalmazó)
összege
20 - 50.000.000 Ft2 620 Ft
350.000.001 - 100.000.000 Ft3 930 Ft
4100.000.0001 - 250.000.000 Ft7 860 Ft
5250.000.001 - 500.000.000 Ft11 790 Ft
6500.000.001 - 1.000.000.000 Ft18 340 Ft
71.000.000.001 Ft felett23 580 Ft

"

3. melléklet a 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelethez

Az R6. 1. mellékletében foglalt táblázat 20. sora helyébe a következő sor lép, és a táblázat a következő 21. sorral egészül ki:

(ABC
Sor-
szám
MegyeJárási építésügyi és
örökségvédelmi hivatal
központja
Járási építésügyi és örökségvédelmi hivatal illetékességi
területe)
"
20.BudapestI. kerületörökségvédelmi feladatok tekintetében:
I. kerület, II. kerület, III. kerület, XI. kerület, XII. kerület,
XX. kerület, XXI. kerület, XXII. kerület, XXIII. kerület
21.V. kerületörökségvédelmi feladatok tekintetében:
IV. kerület, V. kerület, VI. kerület, VII. kerület, VIII.
kerület, IX. kerület, X. kerület, XIII. kerület, XIV. kerület,
XV. kerület, XVI. kerület, XVII. kerület, XVIII. kerület,
XIX. kerület, Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül
igazgatott terület
"

4. melléklet a 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelethez

Az R6. 2. melléklet 3-6. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az építéstörténeti kutatási dokumentáció a műemlék egészére vagy az engedélyezési eljárás tárgyát képező tevékenységgel érintett részére vonatkozóan - értelemszerűen - az alábbiakat tartalmazza.)

"3. Részletes épületleírás (külső és belső szakszerű leírás, kiterjedően az eljárás tárgyát képező tevékenységgel érintett alkotórészek és tartozékok védett műemléki értékeinek megjelenésére és összefüggéseire).

4. Értékleltár a 8. mellékletben meghatározott tartalmi elemekkel:

A műemlék tömeg- és térkapcsolatainak, homlokzatainak, a felszínen látható (roncsolásos beavatkozás nélkül, szemrevételezéssel dokumentálható) összes szerkezeti elemének, tartozékának, díszének, berendezési tárgyának, továbbá az elpusztult, vagy elbontott elemekre utaló nyomok tételes, leltárszerű leírása, datálása és fotódokumentációja; rejtett szerkezetekre (különösen gépészeti berendezések), takart díszítésekre, másodlagosan felhasznált elemekre utaló látható nyomok rögzítése; a megfigyelt jelenségek alapján a feltárható műemléki értékek meghatározása, építéstörténeti szempontú rendszerezése.

5. Felmérési dokumentáció M=1:50 léptékben.

6. Építéstörténet és telektörténet összefoglalása a korábbi állapotok változásainak (tömeg, homlokzatok, alaprajz, történeti rendeltetések, funkciók, belsőépítészet, berendezés és felszerelés) elemző, kronologikus leírásával, a források és a helyszíni megfigyelések alapján."

5. melléklet a 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelethez

Az R6. 3. melléklet B rész IV. alcím 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A műemléken megvalósuló tevékenységre irányuló eljárásokban:)

"4. Műemlékek esetében vizsgálandó, hogy az építmények létesítési előírásainak való megfelelésre, különösen az épületgépészeti és elektromos rendszer elhelyezésére, átalakítására, cseréjére, eltávolítására, vagy az épületenergetikai hatékonyságot javító, a megújuló energia alkalmazására, az állékonyságra illetve az akadálymentesítésre irányuló beavatkozások összhangban vannak-e a műemléki értékek megőrzésének elsődlegességével, biztosítják-e annak érvényesülését."

6. melléklet a 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelethez

"8. melléklet a 393/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez

Az értékleltár adattartalma és felépítése

Az értékleltár adattartalmát és felépítését a műemlék egészére vagy az eljárás tárgyát képező
tevékenységgel érintett részére vonatkozóan - értelemszerűen - kell alkalmazni.
Helyszín megnevezése:
Cím:
Védett műemléki értékek adatlapja
A történeti kert épített szerkezetei elemei és fragmentumai:
száma és megnevezése:jellege:leírása:datálása:fotó:
- kerítés
- kapuzat
... szám- kapu
... szám- kapuépítmény
- önálló kertrész
- parter
- díszkert
- lugas
- rozárium
- konyhakert
- gyümölcsös
- egyéb kertrész
- tó
- sziget
- kerti utak és tartozékaik
- kerti építmények
... szám- gloriette
... szám- grotta
... szám- kút, vízmű
... szám- kaszkád
... szám- pad... db
... szám- híd... db
... szám- emlékmű... db
... szám- szökőkút... db
... szám- medence... db
... szám- egyéb... db
... szám- terasz
... szám- víztorony
... szám- egyéb
Épület megnevezése:
A homlokzatképzés és a díszítmények anyagai, szerkezetei:
száma és megnevezése:jellege:leírása:datálása:fotó:
- előépítmények
... szám- lépcső
... szám- korlát, fogódzó
... szám- rács... db
... szám- egyéb... db
- homlokzat:
- lábazat
- festés
- burkolatok
- díszítmények
... szám- ornamentika
... szám- figura
... szám- tagozatok
- mellvéd, attika, oromzat
száma és megnevezése:jellege:leírás:vasalatok:datálása:fotó:
- külső nyílászárók:

szám
- ablak "..."
típus:
... db
szerk.
... zsalu
- mázolás, felületkezelés:

szám
- ablak "..."
típus:
... db
szerk.
... zsalu
- mázolás, felületkezelés:

szám
- ajtó "..."
típus:
... db
szerk.
... üveg
- mázolás, felületkezelés:

szám
- ajtó "...."
típus:
... db
szerk.
... üveg
- mázolás, felületkezelés:
- tető és tetőfelépítmények:
- héjazat
- díszműbádogos munkák
... szám- szegélyek
... szám- csúcsdíszek
... szám- korlátok
- kémények
... szám- kiegészítők
- egyéb
Védett műemléki értékek helyiség adatlapja
Épületszint megjelölése:
A helyiség
- száma:
- megnevezése:
- aktuális funkciója:
- történeti rendeltetése:
- alapterülete: (m2)
- belmagassága: (m)
Térelhatárolás történeti értéket képviselő anyagai, szerkezetei:
megnevezése:jellege:leírása:datálása:fotó:
- mennyezet:
- burkolat
- stukkó
- festés
- padló
- burkolat
- fal
- festés
- tapétázás / kárpit
- burkolatok
- lábazat
száma és megnevezése:jellege:kilincs:zár:pánt:datálása:fotó:
- belső nyílászárók:

szám
- ablak "..."
típus:
... db
szerk.
... üveg
- mázolás, felületkezelés:

szám
- ablak "..."
típus:
... db
szerk.
... üveg
- mázolás, felületkezelés:

szám
- ajtó "..."
típus:
... db
szerk.
... üveg
- mázolás, felületkezelés:

szám
- ajtó "..."
típus:
... db
szerk.
... üveg
- mázolás, felületkezelés:
- egyéb:... db
szerk.
Beépített történeti berendezések anyagai, szerkezetei:
száma és megnevezése:jellege:leírása:tartozékok:datálása:fotó:
... szám- pad
... szám- oltár
... szám- szekrény
... szám- polc
... szám- pohárszék
... szám- egyéb
Történeti "épületgépészeti" berendezések szerkezetei és fragmentumai:
száma és megnevezése:jellege:leírása:datálása:fotó:
- fűtés (tüzelőberendezés)
... szám- kandalló... db
... szám- kályha... db
- főzés (tüzelőberendezés)
... szám- kemence... db
... szám- tűzhely... db
... szám- katlan... db
- víz, csatorna
- higiénés felszerelés
... szám- retirade... db
... szám- mosdó... db
... szám- kád... db
- szellőzés
- egyéb
Történeti épületvillamossági berendezések anyagai, szerkezetei és fragmentumai:
száma és megnevezése:jellege:leírása:datálása:fotó:
- világítótest
... szám- csillár... db
... szám- kandelláber... db
... szám- falikar... db
... szám- dugaljzat... db
... szám- kapcsoló... db
... szám- csengő... db
Egyéb belső történeti fragmentumok, épületszerkezetek, felszerelések, berendezések
száma és megnevezése:Jellege:leírása:datálása:fotó:
... szám- lépcső
... szám- korlát, fogódzó
... szám- rács... db
... szám- egyéb... db

"

7. melléklet a 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelethez

"9. melléklet a 393/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez

A kerttörténeti tudományos dokumentáció kötelező tartalmi elemei

A kerttörténeti tudományos dokumentáció a 2. melléklet szerinti építéstörténeti kutatási dokumentáció 1-8., 10-11. pontjainak tartalmi elemein túl a műemlék egészére vagy az eljárás tárgyát képező tevékenységgel érintett részére vonatkozóan, a tevékenység jellegétől függő részletezettséggel az alábbiakat tartalmazza:

1. A forráskutatás forráskritika módszerével történő, szakmailag megfelelő értékelését, amely kiegészül az építtetők hazai vagy nemzetközi kertművészeti kapcsolatai feltárásával, a jelentőség megfogalmazásával. Közpark vagy intézményi kert esetében a településtörténeti, intézménytörténeti összefüggések tárgyalásával, a kerttervezők mellett a kertészek a létesítéstől a napjainkig tartó felsorolásával.

2. Részletes szakszerű leírást a történeti kert vagy műemlék telkén lévő park esetében kiterjedően a kertépítészeti alkotóelemek bemutatására az eljárás tárgyát képező tevékenységgel érintett alkotórészek és tartozékok védett műemléki értékeinek megjelenésére és összefüggéseire.

3. Értékleltárt a 8. mellékletben meghatározott tartalmi elemekkel:

A kert vagy park térkapcsolatainak, a szemrevételezéssel látható és dokumentálható összes szerkezeti elemének, tartozékának, kertépítészeti elemeinek, növényzetének, továbbá az elpusztult, vagy elbontott elemekre utaló nyomok tételes, leltárszerű leírása, datálása és fotódokumentációja; másodlagosan felhasznált elemek látható nyomainak rögzítése; a megfigyelt jelenségek alapján a feltárható műemléki értékek meghatározása, építéstörténeti és kertművészeti szempontú rendszerezése.

4. Építéstörténeti és telektörténeti összefoglalást az előzmények és a korábbi állapotok változásainak (kertszerkezet, használati módok) elemző leírásával, a források és a helyszíni megfigyelések alapján, különös tekintettel a kert kiterjedésének alakulására, a növényzet és kertépítészeti alkotóelemek változásaira.

5. A kert, illetve park fennmaradt történeti növényállományának kiválasztásával, a pusztulás és az utólagos telepítés differenciálásával történő ismertetését, értékelését; a vízügyi létesítmények (tavak, patakok, szökőkutak, kutak, öntözőrendszer, szivattyú, víztorony stb.) és a park egyéb elemeinek állapotfelmérésével és értékelésével.

6. A mai állapot értékelését a kert, illetve park kiterjedése, határai, a területrészek aktuális védettségének, tulajdonviszonyainak, művelési módjainak, valamint a kert a település, régió zöldfelületi rendszerében betöltött szerepe szempontjából.

7. Amennyiben a kert vagy park, illetve ezek összefüggő kertrészei teljes körű helyreállítása esetén kertrégészeti kutatásra került sor, annak dokumentációját.

8. Javaslatot a további kutatásokra vagy kutatói megfigyelésre; a prioritásokra az értékleltárban dokumentált védett műemléki értékek különösen a növényállomány megőrzésére, kezelésére, gondozására (irtás, kivágás, telepítés) fontossági és logikai sorrendjének felállításával."

8. melléklet a 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelethez

"10. melléklet a 393/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez

Állapotfelvételi adatlap a műemlékek rendszeres örökségvédelmi felügyeletéhez
Törzsszám-
KÖH-azonosító:
Állapotfelvételi adatlap
műemlékek rendszeres örökségvédelmi felügyeletéhez
kiegészítő lapok száma:
mellékletek: Felmérési rajzok (M 1:100)
Felvételi adatok (I)
Felvevő intézmény neve:
Felvevő személy neve:
Felvétel célja:Állapotvizsgálati dokumentáció
Felvétel dátuma:
Jegyzőkönyv hivatkozási száma:
Műemlék építmény megnevezése (II)
Nyilvántartási névváltozat:
Műemlék elhelyezkedése (III)
Település:
Megye:
Településrész/ek:
Utca, házszám:
Helyrajzi szám(ok):
GPS (WGS84)
Korábbi címek (IV)
Korábbi utca, házszám:
Dátum:
Korábbi hrsz.:
Dátum:
Megjegyzés:
Általános művészettörténeti adatok (V)
Építményfajta:
Típus:
Pontos meghatározás:
Jellemző datálás:
Kiegészítő datálás:
Jellemző stílus:
Kiegészítő stílus(jegyek):
Megjegyzés:
Műszaki paraméterek (VI):
Telekméret/kert kiterjedése:
Bruttó építményterület:
Nettó alapterület:
Magasság (gerinc/párkány):
Szintszám:
Megjegyzés:
Rendeltetés és funkció (VII):
Eredeti rendeltetés:
Hasznosítás (új funkció/k):
Megjegyzés:
Javaslat a méltó használat módjára:
Állag (VIII):
Általános□ kifogástalan, felújított;
műszaki állapot:□ jó, átlagos;
□ közepes (főként esztétikai hibákkal);
□ pusztuló (szerkezeti károsodás nyomaival);
□ elpusztult, lebontva
Megjegyzés:
Átalakítottság mértéke:
Általános javaslat az állapotjavításra:
Javasolt beavatkozás:□ karbantartás;
□ karbantartás;
□ karbantartás / javítás;
□ javítás;
□ javítás / állagmegóvás;
□ állagmegóvás / helyreállítás;
□ helyreállítás
Veszélyeztetetség (IX):
Veszélyeztetetség□ erősen veszélyeztetett;
mértéke:□ veszélyeztetett;
□ mérsékelten veszélyeztetett;
□ nem veszélyeztetett;
□ nem megállapítható
Megjegyzés:
Az értékleltár szerinti műemléki értékek állapotfelvétele (X):
Műszaki
állapotjelzők:
7 -kiváló (helyenként kisebb felületi avulás);
6 -jó (helyenként kisebb felületi hibák, károsodások);
5 -megfelelő (jól látható felületi avulás);
4 -közepes (helyenként hibák, károsodások);
3 -rossz (helyi anyaghibák, szerkezeti károk);
2 -nagyon rossz (összefüggő anyaghibák, szerkezeti károk);
1 -hiányzik (nem ellenőrizhető)
Történeti kert:
Típus:
Stílus:
Leírás:
Megjegyzés:
Kert:
A történeti kert épített szerkezetei elemei és fragmentumai:
Védett műemléki
érték
Állapot-
jelző
Rövid leírás
(károsodás
kiterjedése,
oka)
Javasolt
beavatkozás
Beavatkozás
ütemezése
Fotó
száma:neve:
Építménykülső:
Jelleg:
Külső leírás:
Megjegyzés:
Felirat helye:
Felirat szövege:
Megjegyzés:
Építménykülső:
A homlokzatképzés és a díszítmények anyagai, szerkezetei:
Védett műemléki
érték
Műszaki
állapot-
jelző
Rövid leírás
(hibajelenség
kiterjedése,
oka)
Javasolt
beavatkozás
Beavatkozás
ütemezése
Fotó
száma:neve:
Építménybelső:
Jelleg:
Belső leírás:
Megjegyzés:
Berendezés:
Felszerelés:
Megjegyzés:
Belső:
Térelhatárolás történeti értéket képviselő anyagai, szerkezetei:
Védett műemléki
érték
Műszaki
állapot-
jelző
Rövid leírás
(hibajelenség
kiterjedése,
oka)
Javasolt
beavatkozás
Beavatkozás
ütemezése
Fotó
száma:neve:
Belső:
Beépített történeti berendezések anyagai, szerkezetei:
Védett műemléki
érték
Műszaki
állapot-
jelző
Rövid leírás
(hibajelenség
kiterjedése,
oka)
Javasolt
beavatkozás
Beavatkozás
ütemezése
Fotó
száma:neve:
Belső:
Történeti "épületgépészeti" berendezések szerkezetei és fragmentumai:
Védett műemléki
érték
Műszaki
állapot-
jelző
Rövid leírás
(hibajelenség
kiterjedése,
oka)
Javasolt
beavatkozás
Beavatkozás
ütemezése
Fotó
száma:neve:
Belső:
Történeti épületvillamossági berendezések anyagai, szerkezetei és fragmentumai:
Védett műemléki
érték
Műszaki
állapot-
jelző
Rövid leírás
(hibajelenség
kiterjedése,
oka)
Javasolt
beavatkozás
Beavatkozás
ütemezése
Fotó
száma:neve:
Belső:
Egyéb belső történeti fragmentumok, épületszerkezetek, felszerelések, berendezések
Védett műemléki
érték
Műszaki
állapot-
jelző
Rövid leírás
(hibajelenség
kiterjedése,
oka)
Javasolt
beavatkozás
Beavatkozás
ütemezése
Fotó
száma:neve:
Tulajdonosi adatok (XI):
Tulajdonos neve:
Címe:
Elérhetősége:
Tulajdontípus:
Tulajdoni hányad:
Vagyonkezelő:
Hasznosító (üzemeltető):
Kapcsolódó objektumok (XII):
Együttes:Törzsszám-
KÖH-azonosító:
Épített alkotórész:Törzsszám-
KÖH-azonosító:
Tartozék:Törzsszám-
KÖH-azonosító:
Egyéb megjegyzés:
Aláírás:

"

Tartalomjegyzék