171/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet

a közúti közlekedési szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 5. alpontjában,

az 5-6. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 7. alpontjában,

a 7-12. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 15. alpontjában,

a 13. § tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 17. pontjában,

a 19. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet módosítása

1. § A közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) E rendelet hatálya

a) azokra a természetes személyekre, továbbá a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezetekre (a továbbiakban: vállalkozás) terjed ki, amelyek Magyarország területén belföldi vagy nemzetközi forgalomban (ideértve az átmenő forgalmat is) - az autóbuszt kivéve - közúti járművel vagy járműszerelvénnyel (a továbbiakban együtt: jármű) közúti közlekedési szolgáltatást végeznek, vagy Magyarország területén közúti személyszállítási tevékenység végzésére használt járművet tartanak üzemben;

b) azokra a magyar állampolgárságú természetes személyekre, továbbá vállalkozásokra terjed ki, amelyek Magyarország területén kívül magyar hatósági engedéllyel és jelzéssel ellátott járművel közúti személyszállítást végeznek."

2. § (1) Az R1. 5/B. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Személygépkocsis személyszállító engedély - az (5) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - annak a vállalkozásnak adható,]

"a) amely az (1) bekezdésben előírtak meglétét vállalkozói igazolvánnyal, vagy egyéni vállalkozói nyilvántartási számmal, létesítő okirattal, az (1) bekezdés szerinti tevékenység végzésére jogosult vállalkozással kötött írásbeli szerződéssel igazolja;"

(2) Az R1. 5/B. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A személygépkocsis személyszállító engedélyt a közlekedési hatóság kérelemre, a vállalkozás nevére, a gépkocsi rendszámára adja ki. Az engedélyben fel kell tüntetni az engedély sorszámát, a szakmai vezető nevét, a vállalkozás székhelyét, telephelyét, a személygépkocsihoz minősítő vizsgálat alapján kiadott igazolólap azonosító számát, valamint azt, hogy a vállalkozás az (1) bekezdés szerinti mely tevékenységhez kapcsolódóan láthat el személygépkocsis személyszállító szolgáltatást."

3. § Az R1. 5/C. § (3) bekezdés f) pontjában az "az NKH Központi Hivatala" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja" szöveg lép.

4. § Hatályát veszti az R1. 7. § (5) bekezdése.

2. A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

5. § (1) A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 4. § (3) bekezdés 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Közlekedési hatóságként első fokon a Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal jár el:)

"14. a könnyű haszongépjárművek szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére irányuló közösségi integrált megközelítés keretében az új személygépkocsikra vonatkozó kibocsátási követelmények meghatározásáról szóló, 2009. április 23-i 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben, a 429/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelettel módosított 1014/2010/EU bizottsági rendeletben, a 253/2014/EU európai parlamenti és a tanácsi rendelettel módosított, az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó kibocsátási követelményeknek a könnyű haszongépjárművek CO2-kibocsátásának csökkentésére irányuló uniós integrált megközelítés keretében történő meghatározásáról szóló 510/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben, valamint a 293/2012/EU bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott, az új személygépkocsik üzemanyag-fogyasztási és kibocsátási adatainak nyilvántartása és közzététele, a CO2-kibocsátás nyomon követési adatainak összegyűjtése és az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) részére történő továbbítása, továbbá az üzemanyag-töltőállomásokra vonatkozóan a bejelentett adatok gyűjtése és a tagállami bejelentési feladatok ellátása,"

(során.)

(2) Az R2. 4. § (3) bekezdés 18. pont d) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[közlekedési hatóságként első fokon a közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal jár el:

az (5) bekezdés 11. pontjában meghatározottak kivételével a közúti közlekedési szolgáltatási, a saját számlás áruszállítási, valamint a saját számlás személyszállítási tevékenységről szóló rendeletben meghatározott hatósági feladatok, valamint:]

"d) az autóbusszal végzett nemzetközi személyszállítás okmányaira vonatkozóan az 1073/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról és a 2121/98/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 9-i 361/2014/EU bizottsági rendeletben,"

(meghatározott hatósági feladatok ellátása

során)

(3) Az R2. 4. § (5) bekezdés 18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[közlekedési hatóságként első fokon a területileg illetékes megyei (fővárosi) közlekedési felügyelőség jár el:]

"18. az ország egész területére kiterjedő területi illetékességgel a digitális tachográf kártyák kiadása, érvénytelenítése, cseréje, pótlása, visszavonása,"

(során.)

6. § Az R2. 10. § (2) bekezdés p) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ez a rendelet a következő közösségi és uniós rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:)

"p) az autóbusszal végzett nemzetközi személyszállítás okmányaira vonatkozóan az 1073/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról és a 2121/98/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 9-i 361/2014/EU bizottsági rendelet,"

3. A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása

7. § (1) A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 2. §-a a következő i) ponttal egészül ki:

[A kkt. 20. § (1) bekezdés a) pontjához kapcsolódóan - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - az 1. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki]

"i) az autóbusszal végzett nemzetközi személyszállítás okmányaira vonatkozóan az 1073/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról és a 2121/98/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 9-i 361/2014/EU bizottsági rendeletben,"

[meghatározott, a közúti közlekedési szolgáltatások végzéséhez előírt engedélyekre és okmányokra vonatkozó rendelkezést megsérti.]

(2) Az R3. 2. § j) és k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A kkt. 20. § (1) bekezdés a) pontjához kapcsolódóan - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - az 1. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki]

"j) az autóbusszal végzett nemzetközi nem menetrend szerinti személyszállításról szóló (INTERBUS) megállapodás kihirdetéséről szóló 309/2002. (XII. 28.) Korm. rendeletben,

k) a kétoldalú közúti áru- és személyszállításról szóló nemzetközi szerződéseket kihirdető - a 12. mellékletben foglalt - jogszabályokban,"

[meghatározott, a közúti közlekedési szolgáltatások végzéséhez előírt engedélyekre és okmányokra vonatkozó rendelkezést megsérti.]

8. § Az R3. 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha az ellenőrző hatóság ugyanazon ellenőrzés keretében és az annak alapján indult közigazgatási eljárásban a 2-11. §-ban meghatározott több - a hatóság hatáskörébe tartozó - szabályszegést állapít meg, akkor a bírság kiszabására irányuló eljárást ugyanazon szabályszegővel szemben egy eljárásban kell lefolytatni. A bírság mértéke az egyes szabályszegések miatt megállapított bírságok összege, amely azonban nem haladhatja meg a megállapított legsúlyosabb szabályszegés miatt kiszabható bírság háromszorosát, de legfeljebb a 2 200 000 forintot, járművezető esetén a másfélszeresét, de legfeljebb a 800 000 forintot."

9. § (1) Az R3. 16. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) E rendeletnek a közúti közlekedési szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 171/2014. (VII. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet1) megállapított 13. § (2) bekezdésének rendelkezéseit a módosító rendelet1 hatályba lépését követően elkövetett szabályszegések esetében kell alkalmazni."

(2) Az R3. 16. § (8) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

"e) az autóbusszal végzett nemzetközi személyszállítás okmányaira vonatkozóan az 1073/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról és a 2121/98/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 9-i 361/2014/EU bizottsági rendeletnek"

(a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.)

10. § Az R3. 12. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

11. § Az R3.

a) 2. § b) pontjában a "3-33. §-aiban" szövegrész helyébe a "3-34. §-ában" szöveg,

b) 3. §-ában a "j) és l)" szövegrész helyébe az "i) és k)"szöveg,

c) 9. § a) pontjában a "k)" szövegrész helyébe a "j)" szöveg

lép.

12. § Hatályát veszti az R3. 2. § l) pontja.

4. A környezetkímélő és energiahatékony közúti járművek beszerzésének előmozdításáról szóló 48/2011. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása

13. § A környezetkímélő és energiahatékony közúti járművek beszerzésének előmozdításáról szóló 48/2011. (III. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontjában az "az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény" szövegrész helyébe az "a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény" szöveg lép.

5. A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

14. § A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 22. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Fuvarlevélként olyan okmány használható, amely legalább a következő adatokat tartalmazza:)

"d) az árura vonatkozó adatok: az áru tulajdonosa által kiállított szállítólevél (illetve az árura vonatkozó egyéb okmány) száma, az áru (a szállított anyag) megnevezése, mennyisége, a csomagolás módja, veszélyes árunál a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás "A" és "B" Mellékletében (a továbbiakban: ADR), illetve az ADR "A" és "B" Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló miniszteri rendeletben (a továbbiakban: ADR belföldi rendelet) meghatározott adatok, továbbá a vontatott vagy szállított járműre vonatkozó adatok (a tulajdonos vagy üzemben tartó megnevezése, címe, székhelyének vagy telephelyének címe, a jármű rendszáma),"

15. § (1) Az R4. 33. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A közúti forgalomban saját számlás menetlevéllel vehet részt

a) a saját számlás közúti áruszállítást végző 7,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépjármű,

b) az ADR és az ADR belföldi rendelet hatálya alá tartozó, saját számlás szállításokat végző tehergépjármű és

c) a saját számlás személyszállítást végző autóbusz."

(2) Az R4. 33. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Saját számlás menetlevélként olyan okmány használható, amely legalább a következő adatokat tartalmazza:)

"c) áruszállítás esetén a rakományra vonatkozó adatok: az áru tulajdonosa által kiállított szállítólevél (illetve az árura vonatkozó egyéb okmány) száma, a szállítmány (a szállított anyag) megnevezése, mennyisége, származása, a csomagolás módja, veszélyes árunál az ADR-ben, illetve az ADR belföldi rendeletben meghatározott adatok, továbbá"

16. § Az R4. 37. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A 2121/98/EK rendeletnek megfelelően kiadott menetlevelek, engedélyek és igazolványok 2015. december 31-éig használhatók."

17. § Az R4. 38. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg:)

"d) az autóbusszal végzett nemzetközi személyszállítás okmányaira vonatkozóan az 1073/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról és a 2121/98/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 9-i 361/2014/EU bizottsági rendelet,"

18. § Az R4. 27. § (1) bekezdésében a "2121/98/EK rendeletet" szövegrész helyébe a "361/2014/EU rendeletet" szöveg lép.

6. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

19. § A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 23. § (2) bekezdésében az "a vezetőiengedély-kategóriák közötti egyenértékűségről szóló, 2012. december 18-i 2013/21/EU bizottsági határozat" szövegrész helyébe az "a vezetőiengedély-kategóriák közötti egyenértékűségről szóló, 2014. március 20-i 2014/209/EU bizottsági határozat" szöveg lép.

7. Záró rendelkezések

20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

21. § Ez a rendelet

a) az autóbusszal végzett nemzetközi személyszállítás okmányaira vonatkozóan az 1073/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról és a 2121/98/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 9-i 361/2014/EU bizottsági rendelet,

b) az 510/2011/EU rendeletnek az újkönnyű haszongépjárművekre vonatkozó 2020. évi CO2-kibocsátás-csökkentési célérték elérésére alkalmas módozatok meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló, 2014. február 26-i 253/2014/EU európai parlamenti és a tanácsi rendelet, valamint

c) a vezetőiengedély-kategóriák közötti egyenértékűségről szóló, 2014. március 20-i 2014/209/EU bizottsági határozat

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 171/2014. (VII. 18.) Korm. rendelethez

"12. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez

A kétoldalú közúti áru- és személyszállításról szóló nemzetközi szerződéseket kihirdető jogszabályok

SorszámJogszabályok
1.42/1978. (VIII. 31.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Afgán Köztársaság
Kormánya között Kabulban, 1977. október 16-án aláírt nemzetközi közúti árufuvarozási
megállapodás kihirdetéséről
2.170/1996. (XI. 26.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán
Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1996. január 24-én aláírt, a nemzetközi közúti
személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről
3.165/2007. (VI. 28.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán
Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1996. január 24-én aláírt, a nemzetközi közúti
személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény módosításáról szóló, jegyzékváltás
útján létrejött Megállapodás kihirdetéséről
4.77/1994. (V. 19.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Szövetségi
Köztársaság Kormánya között a nemzetközi áruszállításról szóló egyezmény kihirdetéséről
5.1967. évi 18. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Belga Királyság
Kormánya között a kereskedelmi járművekkel végzett közúti személy- és árufuvarozás
tárgyában Brüsszelben, 1967. évi március hó 20. napján aláírt Megállapodás kihirdetéséről
6.130/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és Bosznia-Hercegovina
Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1995. május 24-én aláírt nemzetközi közúti
személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről
7.3/1990. (I. 16.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Bolgár Népköztársaság
Kormánya között Budapesten, az 1989. évi április hó 17. napján aláírt, a nemzetközi közúti
személy- és árufuvarozásról szóló megállapodás kihirdetéséről
8.143/1996. (IX. 13.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Fehérorosz
Köztársaság Kormánya között Minszkben, 1995. november 1-jén aláírt nemzetközi közúti
személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről
9.41/1980. (X. 21.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Svájci Szövetségi
Tanács között Budapesten, 1980. január 16. napján aláírt nemzetközi közúti fuvarozási
megállapodás kihirdetéséről
10.1970. évi 29. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlovák
Szocialista Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti fuvarozás tárgyában
Budapesten, 1969. évi április hó 12. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről
11.9/1976. (IV. 30.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Dán Királyság Kormánya
között a nemzetközi közúti fuvarozás tárgyában Koppenhágában, az 1975. évi április hó 11.
napján aláírt egyezmény kihirdetéséről
12.13/1994. (II. 1.) Korm. rendelet a magyar-észt nemzetközi közúti személy- és árufuvarozási
Egyezmény kihirdetéséről
13.1968. évi 24. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Finn Köztársaság
Kormánya között a nemzetközi közúti fuvarozás tárgyában Helsinkiben, 1967. évi november
hó 10. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
14.1967. évi 12. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Francia
Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti fuvarozás tárgyában Budapesten, 1966. évi
október hó 8. napján aláírt Megállapodás kihirdetéséről
15.46/1996. (III. 28.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi
Szövetségi Köztársaság Kormánya között, Budapesten, 1995. május 26-án aláírt nemzetközi
közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről
16.16/1979. (IV. 27.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Görög Köztársaság
Kormánya között Athénban, 1977. március 18. napján aláírt nemzetközi közúti fuvarozási
megállapodás kihirdetéséről
17.89/1993. (VI. 8.) Korm. rendelet a magyar-horvát nemzetközi közúti személyszállításról és
árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről
18.159/2004. (V. 21.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Iráni Iszlám
Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1994. március 25-én aláírt közúti személyszállítási
és árufuvarozási megállapodás kihirdetéséről
19.151/1993. (X. 28.) Korm. rendelet a magyar-ír nemzetközi közúti személy- és árufuvarozási
Egyezmény kihirdetéséről
20.1968. évi 31. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Olasz
Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személy- és árufuvarozás tárgyában
Rómában, 1968. évi március hó 1. napján aláírt Megállapodás kihirdetéséről
21.173/1998. (X. 28.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kazah Köztársaság
Kormánya között Budapesten, 1996. október 7-én aláírt nemzetközi közúti személyszállításról
és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről
22.18/1977. (VI. 5.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és Kuvait Állam Kormánya
között Kuvait városban az 1975. évi június hó 25. napján aláírt, a nemzetközi közúti
fuvarozásról szóló megállapodás kihirdetéséről
23.173/1994. (XII. 24.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lett Köztársaság
Kormánya között Budapesten, 1993. március 9-én aláírt nemzetközi közúti személy- és
árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről
24.183/2004. (VI. 3.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Libanoni Köztársaság
Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény
kihirdetéséről
25.45/1994. (III. 31.) Korm. rendelet a magyar-litván nemzetközi közúti személy- és
árufuvarozásról szóló egyezmény kihirdetéséről
26.77/1998. (IV. 29.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Macedónia volt
Jugoszláv Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és
árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről
27.56/2000. (IV. 19.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Marokkói Királyság
Kormánya között Budapesten, 1990. október 5-én aláírt nemzetközi közúti fuvarozási
egyezmény kihirdetéséről
28.116/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Moldovai Köztársaság
Kormánya között Budapesten, 1997. június 4-én aláírt nemzetközi közúti személyszállításról és
árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről
29.1971. évi 17. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Holland Királyság
Kormánya között a nemzetközi közúti fuvarozás tárgyában Budapesten, az 1970. évi július 31.
napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
30.31/1976. (VIII. 25.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Norvég Királyság
Kormánya között a nemzetközi közúti fuvarozás tárgyában Oslóban, az 1975. évi október hó
6. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről
31.1966. évi 10. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Lengyel
Népköztársaság Kormánya között a nemzetközi gépjármű-fuvarozás tárgyában Budapesten,
1965. évi július hó 18. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
32.30/1977. (VIII. 9.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Portugál Köztársaság
Kormánya között Budapesten, az 1976. évi május hó 13. napján aláírt közúti fuvarozási
megállapodás kihirdetéséről
33.6/1973. (II. 7.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Román Szocialista
Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személy- és árufuvarozás tárgyában
Temesvárott, az 1972. évi február hó 9. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről
34.143/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi
Föderáció Kormánya között a nemzetközi gépjármű-közlekedésről szóló Egyezmény
kihirdetéséről
35.1972. évi 4. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Svéd Királyság
Kormánya között a nemzetközi közúti fuvarozás tárgyában Budapesten, az 1970. évi
augusztus hó 28. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
36.24/1978. (IV. 22.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szíriai Arab
Köztársaság Kormánya között Budapesten, az 1977. évi március hó 29. napján aláírt
nemzetközi közúti fuvarozási megállapodás kihirdetéséről
37.78/2000. (VI. 2.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság
Kormánya között, a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló,
Budapesten, 1999. július 6-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről
38.154/1992. (XI. 25.) Korm. rendelet a magyar-szlovén nemzetközi közúti személy- és
áruszállítások szabályozásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről
39.3/1981. (II. 23.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és Spanyolország Kormánya
között Madridban, 1980. évi február hó 19. napján aláírt nemzetközi közúti fuvarozási
megállapodás kihirdetéséről
40.1969. évi 29. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Török
Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti fuvarozás tárgyában Budapesten, 1968. évi
szeptember hó 14. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről
41.35/1982. (VIII. 25.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Tunéziai Köztársaság
Kormánya között Budapesten, 1981. évi július hó 6. napján aláírt nemzetközi közúti fuvarozási
Megállapodás kihirdetéséről
42.65/1996. (V. 15.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között
Budapesten, 1994. március 22-én aláírt, a nemzetközi közúti közlekedésről szóló Egyezmény
kihirdetéséről
43.1972. évi 7. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és Nagy-Britannia
és Észak-Írország Egyesült Királyság Kormánya között a nemzetközi közúti árufuvarozás
tárgyában Budapesten, az 1970. évi február hó 23. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
44.30/1984. (X. 1.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista
Szövetségi Köztársaság Képviselőházának Szövetségi Végrehajtó Tanácsa között
a tehergépjárművel végzett árufuvarozás, valamint az ezzel kapcsolatos vámeljárás
szabályozása tárgyában kötött egyezmény módosításáról és kiegészítéséről Szegeden,
1982. évi június hó 24. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
45.49/2004. (III. 23.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Üzbég Köztársaság
Kormánya között, a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló,
Budapesten, 2002. október 28-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről
46.2014. évi I. törvény a Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya között a nemzetközi
közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről

"

Tartalomjegyzék