100/2015. (IV. 20.) Korm. rendelet

a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet, a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet, valamint a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 13. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés c) pontjában és a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 13. § (1) bekezdés b) és d) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) és (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. §-a a következő 4a-4c. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"4a. ellenőrzött terület: pirotechnikai termék - rendőrségi engedéllyel vagy bejelentésről szóló rendőrségi igazolással történő - felhasználása során a tevékenységért felelős pirotechnikus által felügyelt terület,

4b. felhasználhatósági idő: a gyártó vagy a megfelelőségértékelő szervezet által év és hónap pontossággal meghatározott határidő közül a rövidebb, amelyen belül a pirotechnikai termék rendeltetésszerű használatra alkalmas és megfelel az e rendelet által megállapított alapvető biztonsági követelményeknek,

4c. forgalmazás: egy pirotechnikai terméknek kereskedelmi tevékenység keretében történő rendelkezésre vagy használatra bocsátása az uniós piacon, akár ellenérték fejében, akár ingyenesen,"

(2) A Korm. rendelet 1. § 5. és 6. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(E rendelet alkalmazásában:)

"5. forgalmazó: a forgalmazási folyamatban részt vevő, a gyártótól vagy importőrtől különböző természetes személy vagy jogi személy, aki vagy amely pirotechnikai terméket forgalmaz az uniós piacon,

6. forgalomba hozatal: az uniós piacon való forgalmazás, illetve felhasználás céljából a pirotechnikai termék - ellenszolgáltatás ellenében vagy anélkül történő - első átengedése,"

(3) A Korm. rendelet 1. §-a a következő 7a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"7a. gazdasági szereplő: a gyártó, az importőr és a forgalmazó,"

(4) A Korm. rendelet 1. § 8. és 9. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(E rendelet alkalmazásában:)

"8. gyártó: az a természetes személy vagy jogi személy, aki vagy amely pirotechnikai terméket tervez vagy gyárt, illetve terveztet és gyártat annak saját név vagy védjegy alatt történő forgalmazása céljából, továbbá aki vagy amely az importált vagy már forgalomban lévő pirotechnikai terméket olyan módon módosítja, ami befolyásolja a pirotechnikai termék e rendelet követelményeinek való megfelelését,

9. harmonizált szabvány: az európai szabványosításról, a 89/686/EGK és a 93/15/EGK tanácsi irányelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK, a 95/16/EK, a 97/23/EK, a 98/34/EK, a 2004/22/EK, a 2007/23/EK, a 2009/23/EK és a 2009/105/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 87/95/EGK tanácsi határozat és az 1673/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 1025/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk c) pontjában ekként meghatározott fogalom,"

(5) A Korm. rendelet 1. § 11. és 12. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: (E rendelet alkalmazásában:)

"11. ideiglenes tárolóhely: a pirotechnikai termék év végi forgalmazásához kapcsolódó, az év végi forgalmazás helyén maximum 2 hónap időtartamra engedélyezhető tárolóhely,

12. importőr: az Európai Gazdasági Térségben letelepedett természetes személy vagy jogi személy, aki vagy amely üzleti tevékenysége körében egy, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes államból származó pirotechnikai terméket az uniós piacon első alkalommal forgalomba hoz,"

(6) A Korm. rendelet 1. §-a a következő 17a. és 17b. ponttal egészül ki: (E rendelet alkalmazásában:)

"17a. megfelelőségértékelés: eljárás, amely bizonyítja a pirotechnikai termékkel kapcsolatos, e rendeletben meghatározott alapvető biztonsági követelmények teljesülését,

17b. műszaki leírás: a pirotechnikai termék által teljesítendő műszaki követelményeket ismertető dokumentum,"

(7) A Korm. rendelet 1. §-a a következő 22a. és 22b. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"22a. szaktudással rendelkező személy: a 4. és a T2. pirotechnikai osztályba sorolt termékek tekintetében a pirotechnikus szakképesítéssel vagy pirotechnikai terméküzemeltető szakképesítéssel rendelkező személy, a P2. pirotechnikai osztályba sorolt termékek tekintetében a gyártó által meghatározott szakképesítéssel rendelkező személy,

22b. szcenikai tevékenység: olyan tevékenység, amely során a szcenikus segít a szín- és látványtervet lefordítani szerkezeti megoldásokra, anyagokra, technikákra, összehangolja a műhelymunkát a színpadi próbafolyamattal, gondoskodik a kivitelezés biztonságáról, folyamatosságáról, a színpadi berendezések működéséről, a díszletek szállításáról, összeszereléséről,"

(8) A Korm. rendelet 1. §-a a következő 29a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"29a. uniós harmonizációs jogszabály: minden, a pirotechnikai termék forgalomba hozatalának feltételeit meghatározó, harmonizációs kötelezettséget megállapító európai uniós jogi aktus,"

(9) A Korm. rendelet 1. §-a a következő 33. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"33. visszahívás: a piacfelügyeleti hatóság, a gyártó, az importőr vagy a forgalmazó olyan intézkedése, ami arra irányul, hogy a forgalomba hozott pirotechnikai terméket a végső felhasználótól visszavegye."

2. § A Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A pirotechnikai tevékenységre irányuló hatósági engedély (a továbbiakban: engedély) iránti kérelmet benyújtó vállalkozás (a továbbiakban: engedélyes), továbbá a forgalmazás vagy felhasználás bejelentéséről szóló rendőrségi igazolással rendelkező vállalkozás a pirotechnikai termék elvesztését haladéktalanul bejelenti az engedélyt vagy az igazolást kiadó hatóságnál."

3. § (1) A Korm. rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § A gyártó köteles biztosítani, hogy a pirotechnikai termék megfelel a rá vonatkozó alapvető biztonsági követelményeknek, és kiállítja a 8. melléklet szerinti EU-megfelelőségi nyilatkozatot."

(2) A Korm. rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § (1) A gyártó köteles biztosítani, hogy a pirotechnikai termék megfelel a rá vonatkozó alapvető biztonsági követelményeknek, és kiállítja a 8. melléklet szerinti EU-megfelelőségi nyilatkozatot.

(2) A gyártó és az importőr az általa gyártott vagy importált valamennyi pirotechnikai termékről nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a pirotechnikai termék

a) nyilvántartási számát,

b) kereskedelmi elnevezését,

c) általános típusát, valamint ha van, akkor altípusát,

d) gyártásának helyszínét, és

e) forgalomba hozatalának időpontját.

(3) A (2) bekezdés szerinti nyilvántartásban szereplő adatokat a pirotechnikai termék forgalomba hozatalától számított 10 évig kell nyilvántartani.

(4) A gyártói vagy importőri tevékenység befejezését követően a gyártó vagy importőr soron kívül átadja a (2) bekezdés szerinti teljes nyilvántartást a rendőrségnek, amely a (2) és (3) bekezdés szerinti szabályoknak megfelelően kezeli tovább a nyilvántartást."

(3) A Korm. rendelet a következő 7/A. §-sal egészül ki:

"7/A. § (1) Valamennyi pirotechnikai terméket a 7. § (2) bekezdés a) pontja szerinti nyilvántartási számmal kell ellátni, amely tartalmazza

a) a pirotechnikai termékek tekintetében a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló törvény szerinti bejelentett szervezet (a továbbiakban: bejelentett szervezet) nyilvántartási számát,

b) a pirotechnikai termék osztályára vonatkozó megjelölést:

ba) "F1" az 1. osztályba, "F2" a 2. osztályba, "F3" a 3. osztályba és "F4" a 4. osztályba tartozó pirotechnikai termékek esetében,

bb) "T1" a T1. osztályba és "T2" a T2. osztályba tartozó pirotechnikai termékek esetében,

bc) "P1" a P1. osztályba és "P2" a P2. osztályba tartozó pirotechnikai termékek esetében,

c) a bejelentett szervezet által az adott pirotechnikai termékhez rendelt feldolgozási számot.

(2) A nyilvántartási szám megjelölése - a következő sorrendben -

a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti számot,

b) "-"jelet,

c) az (1) bekezdés b) pontja szerinti megjelölést,

d) "-"jelet,

e) az (1) bekezdés c) pontja szerinti feldolgozási számot

foglalja magában."

4. § A Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az e rendeletben meghatározott hatóság engedélyével rendelkező gyártó a bejelentett szervezet felé közli a teljesítményi jellemzőket a lehető legnagyobb biztonság és megbízhatóság elérése érdekében."

5. § A Korm. rendelet 11. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A tűzijáték termékre vonatkozó minimális védőterület átmérője

a) a gyártó által - a bejelentett szervezet által kiadott EU típusvizsgálati tanúsítvánnyal összhangban - megállapított érték, vagy

b) ha az a) pontban megállapított érték nem áll rendelkezésre, a tűzijáték termék kaliberének ezerszerese, szikraszökőkút esetében a termék működési magassága."

6. § A Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az egyéb pirotechnikai terméket oly módon kell megtervezni, hogy)

"a) a rendeltetésszerű használat esetében a természetes személyek életére, testi épségére, egészségére, valamint a tulajdonra és a környezetre, továbbá"

(a lehető legkisebb kockázatot jelenti.)

7. § A Korm. rendelet 14. § (4) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A (3) bekezdés szerinti címke tartalmazza:]

"d) a felhasználhatósági időt, valamint a 3. és 4. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termékek esetében a gyártás évét,"

8. § A Korm. rendelet 16. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Pirotechnikai termék tárolható)

"e) átmeneti tárolóhelyen vagy fémlemez-szekrényben, ahol az egy időben tárolt pirotechnikai termékek összes nettó hatóanyag-tartalma nem haladja meg a 20 kg-ot."

9. § A Korm. rendelet 32. § (5) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A pirotechnikai termék tárolására szolgáló helyen, pirotechnikai termék tárolása idején tilos)

"d) tűzfegyverrel lövést leadni,"

(amely tilalmakat a bejáratnál fel kell tüntetni.)

10. § A Korm. rendelet IV. fejezete a 11. alcímet megelőzően a következő 35/A. §-sal egészül ki:

"35/A. § (1) A bejelentett szervezet nyilvántartást vezet mindazokról a pirotechnikai termékekről, amelyekhez EU-típusvizsgálati tanúsítványt, egyedi termék-hitelesítési eljárás keretében megfelelőségi nyilatkozatot, vagy termék teljes minőségbiztosítási eljárása keretében a minőségbiztosítási rendszerre vonatkozó jóváhagyást állít ki.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás - a 7. melléklet szerinti formátumban - 10 évig tartalmazza

a) a pirotechnikai termék nyilvántartási számát,

b) az EU-típusvizsgálati tanúsítvány, az egyedi termék-hitelesítési eljárás keretében kiadott megfelelőségi nyilatkozat, vagy a termék teljes minőségbiztosítási eljárása keretében a minőségbiztosítási rendszerre vonatkozó jóváhagyás kiadásának és érvényességének idejét,

c) a gyártó megnevezését,

d) a pirotechnikai termék általános típusát, valamint ha van, akkor altípusát,

e) a pirotechnikai termék megfelelőségének tanúsítására vonatkozó eljárás megnevezését,

f) a pirotechnikai termék megfelelőségének tanúsítására vonatkozó eljárást lefolytató bejelentett szervezet megnevezését, és

g) a megjegyzéseket.

(3) A bejelentett szervezet magyarországi működési engedélyének visszavonása vagy tevékenységének megszűnése esetén a bejelentett szervezet az (1) bekezdés szerinti nyilvántartást átadja - Magyarországon működő -másik bejelentett szervezetnek, amely az (1) és (2) bekezdés szerinti szabályoknak megfelelően kezeli tovább a nyilvántartást.

(4) Ha nincsen másik működési engedéllyel rendelkező bejelentett szervezet, amely részére az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás átadható, az (1) bekezdés szerinti nyilvántartást a rendőrség számára kell átadni az adatszolgáltatási kötelezettség esedékességétől számított 10 napon belül. A rendőrség ebben az esetben az (1) és (2) bekezdés szerinti szabályoknak megfelelően kezeli tovább a nyilvántartást."

11. § (1) A Korm. rendelet 72. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A pirotechnikai terméket - a megfelelőségértékelés sikeres befejezését követően - a forgalomba hozatal előtt a gyártó a 2. mellékletben meghatározott - a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti - CE-jelöléssel látja el."

(2) A Korm. rendelet 72. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A CE-jelölést a bejelentett szervezet azonosító száma követi, amelyet a gyártó helyez el. A CE-jelölést bármilyen egyéb jelölés követheti, ha az különleges kockázatokra vagy a termék felhasználására vonatkozik."

12. § A Korm. rendelet V. fejezete a következő 74/A. §-sal egészül ki:

"74/A. § (1) Az importőr köteles forgalomba hozatal előtt meggyőződni arról, hogy a gyártó az e rendeletben meghatározott megfelelőségértékelési és a jelölési kötelezettségének eleget tett. Ha az importőr úgy ítéli meg, hogy a gyártó ezen kötelezettségének nem tett eleget, akkor a megfelelőség teljesítéséig a pirotechnikai terméket nem hozhatja forgalomba.

(2) Ha az importőr úgy ítéli meg, hogy a pirotechnikai termék kockázatot jelent, akkor erről tájékoztatja a gyártót és a rendőrséget.

(3) Az importőr gondoskodik arról, hogy a pirotechnikai termékhez mellékeljék a magyar nyelvű használati utasítást és a biztonsági tájékoztatót.

(4) Az importőr a pirotechnikai termék forgalomba hozatalát követően a műszaki dokumentációt és az EU-megfelelőségi nyilatkozatot 10 évig megőrzi, és a rendőrség megkeresése esetén a megkereséstől számított 3 napon belül a rendelkezésére bocsájtja.

(5) Ha az importőr megállapítja, hogy a pirotechnikai termék nem felel meg az e rendeletben meghatározott követelményeknek, akkor

a) forgalmazását felfüggeszti, ezzel egyidejűleg értesíti a rendőrséget és a gyártót, vagy

b) kivonja a pirotechnikai terméket a forgalomból, és ezzel egyidejűleg értesíti a rendőrséget és a gyártót.

(6) A veszélyt jelentő pirotechnikai termékről - a megfelelés hiányáról, valamint a megtett kiigazító intézkedésekről - az importőr tájékoztatja az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes azon többi tagállam piacfelügyeleti hatóságát, ahol a pirotechnikai terméket forgalmazzák.

(7) Az importőr a rendőrség piacfelügyeleti feladatainak ellátása érdekében a megkereséstől számított 3 napon belül átadja az általa gyártott és forgalmazott pirotechnikai termékek e rendeletben előírtaknak történő megfelelését igazoló dokumentumokat nyomtatott és elektronikus formában.

(8) Az importőr köteles a birtokában vagy rendelkezési érdekkörében lévő pirotechnikai terméket a változástól megóvni és biztosítani, hogy a tárolás és a szállítás ne veszélyeztesse az e rendelet szerinti alapvető biztonsági követelményeknek való megfelelést."

13. § (1) A Korm. rendelet 75. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendőrség kezdeményezi a pirotechnikai termék forgalomból való kivonását, vagy megtiltja a pirotechnikai termék forgalmazását, ha)

"a) tudomására jut, hogy a CE-jelöléssel és EU-megfelelőségi nyilatkozattal ellátott, rendeltetésszerűen használt pirotechnikai termék veszélyezteti természetes személyek életét, testi épségét, egészségét, vagyonát vagy ezek biztonságát,"

(2) A Korm. rendelet 75. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(A rendőrség kezdeményezi a pirotechnikai termék forgalomból való kivonását, vagy megtiltja a pirotechnikai termék forgalmazását, ha)

"d) az (1a) bekezdés szerinti hiányosságok pótlására a gazdasági szereplőt felszólította, és a felszólításnak a gazdasági szereplő nem tett eleget."

(3) A Korm. rendelet 75. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Ha a gazdasági szereplő megállapítja, hogy

a) a CE-jelölés nem került feltüntetésre,

b) a bejelentett szervezet azonosító számát a 72. § szerinti előírásokkal ellentétesen vagy nem tüntették fel,

c) az EU-megfelelőségi nyilatkozatot nem vagy helytelenül készítették el,

d) a műszaki dokumentáció nem áll rendelkezésre vagy hiányos,

e) a gyártó vagy az importőr e rendelet szerinti adatai nem, hamisan vagy hiányosan kerültek feltüntetésre,

f) a gyártó vagy az importőr nem tett eleget az e rendelet szerinti adminisztrációs kötelezettségének,

köteles soron kívül, de legkésőbb a rendőrség felszólítására intézkedni az a)-f) pont szerinti hiányosságok kijavítása iránt."

14. § A Korm. rendelet 76. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"76. § (1) Ha a rendőrség tudomására jut, hogy egy pirotechnikai termék jelentős kockázatot jelent a természetes személyek életére, testi épségére, egészségére vagy biztonságára, megvizsgáltatja a pirotechnikai terméket, és elvégzi annak értékelését, amelynek eredményéről tájékoztatja az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti értékelés során a rendőrség megállapítja, hogy a pirotechnikai termék nem felel meg az e rendeletben meghatározott követelményeknek, akkor határidő tűzésével felhívja a gazdasági szereplőt azon kiigazító intézkedések megtételére, amelyek biztosítják az e rendeletben foglaltaknak való megfelelést.

(3) Az (1) bekezdés szerinti vizsgálat értékeléséről és eredményéről, valamint a (2) bekezdés alapján elrendelt kiigazító intézkedésről a rendőrség - az értékelés elvégzését követően haladéktalanul - tájékoztatja a Bizottságot, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes többi államot és a bejelentett szervezetet.

(4) Ha a gazdasági szereplő nem tesz eleget a (2) bekezdésben meghatározott kiigazító intézkedéseknek határidőben, akkor a rendőrség megteszi a szükséges intézkedést a pirotechnikai termék forgalomból történő kivonása érdekében, vagy megtiltja a pirotechnikai termék forgalmazását, valamint tájékoztatja a Bizottságot és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes többi tagállamot.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott tájékoztatás tartalmazza

a) a pirotechnikai termék e rendeletben meghatározott alapvető biztonsági követelményeknek - a természetes személyek életével, testi épségével, egészségével és biztonságával vagy a közérdek védelmével összefüggésben -való meg nem felelésének tényét,

b) a pirotechnikai termék azonosításához szükséges adatokat,

c) a pirotechnikai termék származási helyét,

d) a megfelelés feltételezett hiányának és a felmerülő kockázatának a jellegét,

e) a meghozott piacfelügyeleti intézkedések jellegét és időtartamát, és

f) a gazdasági szereplő által tett nyilatkozatot."

15. § (1) A Korm. rendelet a következő 79/A. §-sal egészül ki:

"79/A. § (1) A gazdasági szereplő a rendőrséget, annak megkeresését követő 3 napon belül tájékoztatja arról, hogy

a) mely gazdasági szereplő mely pirotechnikai terméket szállított a részére, valamint

b) mely gazdasági szereplő részére mely pirotechnikai terméket szállította.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás tartalmazza

a) a gazdasági szereplő nevét, ha van, cégjegyzékszámát,

b) a pirotechnikai termék nevét, típusát, ha van, altípusát.

(3) Az (1) bekezdés szerinti adatokat a szállítástól számított 10 évig kell a gazdasági szereplőnek megőriznie."

(2) A Korm. rendelet 79/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás tartalmazza

a) a gazdasági szereplő nevét, ha van, cégjegyzékszámát,

b) a pirotechnikai termék nevét, nyilvántartási számát, típusát, ha van, altípusát."

16. § A Korm. rendelet 80. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"80. § A 14-15. §-ban, a 72. §-ban, a 104. § (2) bekezdésében, a 108. § (3) bekezdésében és a 109. § (8) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben meghatározott hatóság jár el."

17. § (1) A Korm. rendelet 81. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az e rendelet szerinti tárolási engedéllyel rendelkező vállalkozásnak nem kell engedély a színpadi és az egyéb pirotechnikai termék megvásárlásához, birtoklásához, valamint ezek használati és kezelési útmutatóban előírt célra és módon történő felhasználásához."

(2) A Korm. rendelet 81. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az 1. és 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték terméket, valamint a T1. és a P1. pirotechnikai osztályba tartozó terméket az a vállalkozás forgalmazhat, amely megfelel a lőfegyverekről és lőszerekről szóló törvényben és az e rendeletben meghatározott feltételeknek, továbbá a 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termékek, valamint a T1. és a P1. pirotechnikai osztályba tartozó termékek forgalmazása esetén az értékesítést végző személy rendelkezik pirotechnikusi szakképesítéssel. A vállalkozás köteles erre irányuló szándékát a rendőrségnek bejelenteni."

18. § (1) A Korm. rendelet 87. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A gyártó)

"d) újpirotechnikai termék bevezetése esetén - a forgalomba hozatal megkezdése előtt - az ORFK-t értesíti, és megküldi a pirotechnikai termékre vonatkozó fontosabb műszaki, biztonságtechnikai paramétereket (típus, pirotechnikai osztály, UN szám, külső méret, kaliber, nettó hatóanyag-tartalom, TNT-egyenérték, működési magasság, biztonsági távolság nagysága, indítási mód, felhasználáshoz kapcsolódó különleges biztonsági intézkedések), valamint a biztonsági adatlapot, a műszaki dokumentációt és a megfelelőségi nyilatkozatot, amelyeket a forgalomba hozataltól számított 10 évig megőriz,"

(2) A Korm. rendelet 19. alcíme a következő 87/A. §-sal egészül ki:

"87/A. § (1) Ha a gyártó megállapítja, hogy az általa gyártott pirotechnikai termék nem felel meg az e rendeletben meghatározott követelményeknek, és a pirotechnikai termék közvetlen veszélyt jelent a természetes személyek életére, testi épségére, a pirotechnikai terméket azonnal visszahívja, és soron kívül intézkedik a pirotechnikai termék e rendelet szerinti EU-típus megfelelőségi felülvizsgálatának ismételt lefolytatásáról.

(2) Ha a gyártó megállapítja, hogy az általa gyártott pirotechnikai termék nem felel meg az e rendeletben meghatározott követelményeknek, azonban a pirotechnikai termék nem jelent közvetlen veszélyt a természetes személyek életére, testi épségére, a pirotechnikai termék forgalmazását felfüggeszti és soron kívül intézkedik az e rendelet szerinti követelmények teljesítéséről.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt esetben a gyártó a veszélyt jelentő pirotechnikai termékről - a megfelelés hiányáról, valamint a megtett kiigazító intézkedésekről - soron kívül tájékoztatja az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes azon többi tagállam piacfelügyeleti hatóságát, ahol a pirotechnikai terméket forgalmazzák.

(4) A gyártó a pirotechnikai termék

a) értékesítése vagy felhasználása során hozzá beérkezett panaszokról,

b) visszahívásáról, vagy

c) forgalmazásának felfüggesztéséről nyilvántartást vezet, amelyet 10 évig megőriz.

(5) A gyártó a rendőrség piacfelügyeleti tevékenysége elvégzése céljából, a rendőrség indokolt megkeresésére a megkeresést követő 3 napon belül átadja a (4) bekezdés szerinti nyilvántartást, valamint az általa gyártott és forgalmazott pirotechnikai termékek e rendeletben előírtaknak való megfelelését igazoló dokumentumot nyomtatott és elektronikus formában."

19. § A Korm. rendelet 93. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A forgalmazáshoz kapcsolódó tárolás esetében a kérelemnek tartalmaznia kell a 97. § (2) bekezdés a)-e) és h)-i) pontjában meghatározott dokumentumokat, valamint a 3. melléklet 7. pontjában meghatározott adatokat is."

20. § (1) A Korm. rendelet 95. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A forgalmazó)

"a) a birtokában lévő pirotechnikai termékekről a termékenkénti és összesített TNT egyenérték feltüntetésével naprakész terméknyilvántartást vezet, és azt a nyilvántartás elkészítésétől számított öt éven át megőrzi, akkor is, ha tevékenységét befejezte,"

(2) A Korm. rendelet 95. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A forgalmazó)

"f) minden év február 15-éig megküldi az engedélyező hatóságnak az előző évben általa forgalmazott pirotechnikai termékekről szóló kimutatást terméktípusonkénti negyedéves bontásban."

(3) A Korm. rendelet 95. §-a a következő (3)-(7) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A pirotechnikai termék forgalmazása előtt és annak forgalmazása során a forgalmazó ellenőrzi

a) a CE-jelölés feltüntetését,

b) a használati utasítás és a biztonsági tájékoztató meglétét,

c) az e rendeletben meghatározott alapvető biztonsági követelményeknek való megfelelést,

d) a gyártó, valamint az importőr e rendeletben előírt adatainak a szerepeltetését.

(4) Ha a forgalmazó okkal feltételezi, hogy a pirotechnikai termék nem felel meg az e rendeletben előírt biztonsági követelményeknek, a pirotechnikai terméket nem forgalmazhatja. A pirotechnikai termék kockázatáról tájékozatja a gyártót, az importőrt és a rendőrséget.

(5) A forgalmazó köteles a birtokában lévő pirotechnikai termékek tekintetében biztosítani, hogy a tárolás és a szállítás körülményei ne veszélyeztessék az e rendelet szerinti alapvető biztonsági követelményeknek való megfelelést.

(6) Ha a forgalmazó úgy ítéli meg, hogy a pirotechnikai termék nem felel meg az e rendeletben előírt követelményeknek, akkor megteszi a szükséges kiigazító intézkedéseket vagy kivonja a forgalomból a pirotechnikai terméket. Ha a pirotechnikai termék kockázatot jelent, akkor a forgalmazó tájékoztatja a rendőrséget. A tájékoztatás tartalmazza a megfelelés hiányosságait és az elfogadott kiigazító intézkedéseket.

(7) A rendőrség megkeresésére a megkereséstől számított 3 napon belül a forgalmazó átadja a pirotechnikai termék megfelelőségének igazolásához szükséges összes nyomtatott és elektronikus formátumú információt és dokumentációt."

(4) A Korm. rendelet 22. alcíme a következő 95/A. §-sal egészül ki:

"95/A. § (1) A forgalmazó az általa forgalmazott pirotechnikai termékek 7/A. § szerinti nyilvántartási számáról naprakész nyilvántartást vezet, mely nyilvántartást 10 évig megőriz.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartást a rendőrség piacfelügyeleti tevékenysége elvégzése céljából megkeresésére át kell adni a megkeresés beérkezésétől számított 3 napon belül elektronikus és nyomtatott formában."

21. § (1) A Korm. rendelet 98. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Átmeneti tárolóhelyen, egy időben összesen legfeljebb 20 kg nettó hatóanyag-tartalmú pirotechnikai termék a felhasználás megkezdését megelőző és az azt követő öt napon belül külön engedély nélkül tárolható. A felhasználási engedély iránti kérelemben vagy a felhasználás bejelentésében a tárolóhely pontos helyét (település, utca, házszám vagy helyrajzi szám) fel kell tüntetni."

(2) A Korm. rendelet 98. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Egy vállalkozás telephelyenként egy kézi és egy átmeneti tárolóhelyet, illetve az év végi forgalmazási helyein egy-egy ideiglenes tárolóhelyet létesíthet."

22. § (1) A Korm. rendelet 99. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A felhasználási engedély iránti kérelemhez mellékelni kell)

"d) a pirotechnikai termék felhasználásáért felelős pirotechnikus nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a kérelemben megjelölt napon és időtartamban tervezett felhasználáshoz képest öt óra eltérésen belül egyéb felhasználásra vonatkozó kérelmet vagy bejelentést mely helyszínekre és hatóságokhoz, milyen időpontra nyújtott be,"

(2) A Korm. rendelet 99. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(5) Az 1-3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték terméket a felhasználási engedély benyújtására jogosult vállalkozás felelős pirotechnikusa - maximum 20 kg összes nettó hatóanyag-tartalomig - engedély nélkül, előzetes bejelentési kötelezettség mellett felhasználhat.

(6) A bejelentést - a felhasználás megkezdését megelőzően legalább nyolc, de maximum 30 nappal -a felhasználás helye szerint illetékes rendőrkapitányságon kell megtenni a 3. melléklet 9. pontjában meghatározott formanyomtatványon a (2) bekezdésben előírt mellékletekkel."

23. § (1) A Korm. rendelet 109. § (2)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) Színpadi és egyéb pirotechnikai terméket kizárólag gyártói termék-megfelelőségi műbizonylat megléte esetén, a használati és kezelési útmutatóban feltüntetett célra és módon lehet felhasználni.

(3) A T1. és a P1. pirotechnikai osztályba tartozó termékek forgalmazásának bejelentésekor a 105. §-ban meghatározottak szerint kell eljárni.

(4) Nem kell engedély a nagykorú személy részére a P1. pirotechnikai osztályba tartozó termék egyszeri felhasználáshoz szükséges mennyiségben történő, valamint a szcenikai tevékenységet végző vállalkozás képviselője vagy felhasználási engedély benyújtására jogosult vállalkozás felelős pirotechnikusa részére a T1. pirotechnikai osztályba tartozó termék maximum 20 kg nettó hatóanyag-tartalmú mennyiségben történő megvásárlásához, birtoklásához, tárolásához, valamint a használati és kezelési útmutatóban előírt célra és módon történő tárolásához és felhasználásához. A P1. és a T1. pirotechnikai osztályba tartozó termék - e rendelet szerint engedélyezett tárolóhely hiányában - a 26. § szerint kialakított tárolóhelyen is tárolható."

(2) A Korm. rendelet 109. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) A P1. osztályba tartozó, járművekhez használt pirotechnikai termékeket - ideértve a légzsák és a biztonsági övek előfeszítésére szolgáló rendszereket - szaktudással nem rendelkező személyek részére csak a járműbe vagy levehető járműrészbe beépített formában lehet forgalmazni."

24. § A Korm. rendelet 30. alcíme a következő 114. §-sal egészül ki:

"114. § (1) Azon pirotechnikai termékek, amelyek a pirotechnikai termékek forgalomba hozataláról szóló, 2007. május 23-i 2007/23/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti követelményeknek megfelelnek és amelyeket 2015. július 1-je előtt hoztak forgalomba, forgalmazhatók.

(2) Az 1., 2. és 3. pirotechnikai osztályba tartozó pirotechnikai termékekre 2010. július 4-e előtt kiadott engedélyek a lejárat időpontjáig, de legfeljebb 2017. július 4-éig maradnak érvényben.

(3) A (4) bekezdésben meghatározott kivétellel a 4. pirotechnikai osztályba tartozó pirotechnikai termékekre, az egyéb pirotechnikai termékekre, valamint a színpadi pirotechnikai termékekre 2013. július 4-e előtt kiadott engedélyek a lejárat időpontjáig, de legfeljebb 2017. július 4-éig maradnak érvényben.

(4) A 2013. július 4-e előtt a járművekhez használt pirotechnikai termékekre - beleértve a pótalkatrészeket is -kiadott engedélyek a lejáratukig érvényben maradnak."

25. § (1) A Korm. rendelet 115. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet)

"b) a pirotechnikai termékek forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló, 2013. június 12-i 2013/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,"

(való megfelelést szolgálja.)

(2) A Korm. rendelet 115. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) E rendelet a pirotechnikai termékek nyomonkövetési rendszerének a 2007/23/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján történő létrehozásáról szóló, 2014. április 16-i 58/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

26. § (1) A Korm. rendelet

1. 1. § 4. pontjában az "EK megfelelőségi nyilatkozat" szövegrész helyébe az "EU-megfelelőségi nyilatkozat",

2. 14. § (4) bekezdés a) pontjában a "gyártó nevét és címét" szövegrész helyébe a "gyártó nevét, bejegyzett kereskedelmi nevét vagy bejegyzett védjegyét és a postai címét" szöveg, az "importőr nevét és címét" szövegrész helyébe az "importőr nevét, bejegyzett kereskedelmi nevét vagy bejegyzett védjegyét és a postai címét",

3. 14. § (4) bekezdés b) pontjában a "pirotechnikai osztályát és a tanúsítási regisztrációs számát" szövegrész helyébe a "pirotechnikai osztályát, a tanúsítási regisztrációs számát és a 7/A. § szerinti nyilvántartási számát",

4. 15. § (2) bekezdés a) pontjában a "nevét, címét" szövegrész helyébe a "nevét, bejegyzett kereskedelmi nevét vagy bejegyzett védjegyét és a postai címét",

5. 15. § (2) bekezdés b) pontjában a "gyártmánya kódját," szövegrész helyébe a "gyártmánya kódját és a 7/A. § szerinti nyilvántartási számát",

6. 35. § (1) bekezdés a) pontjában az "EK-típusvizsgálati eljárás" szövegrész helyébe az "EU-típusvizsgálati eljárás"

7. 36. §-ában az "EK-típusvizsgálati eljárás" szövegrész helyébe az "EU-típusvizsgálati eljárás"

8. 37. § (1) bekezdésében az "EK-típusvizsgálat" szövegrész helyébe az "EU-típusvizsgálat",

9. 41. § (1) bekezdésében az "EK típus-megfelelőségi" szövegrész helyébe az "EU típusmegfelelőségi"

10. 42. § (2) bekezdésében az "EK megfelelőségi nyilatkozatot" szövegrész helyébe az "EU-megfelelőségi nyilatkozatot",

11. 43. § (2) bekezdésében az "EK megfelelőségi nyilatkozat" szövegrész helyébe az "EU-megfelelőségi nyilatkozat",

12. 46. § (2) bekezdésében az "EK megfelelőségi nyilatkozatot" szövegrész helyébe az "EU-megfelelőségi nyilatkozatot",

13. 54. § (2) bekezdésében az "EK megfelelőségi nyilatkozatot" szövegrész helyébe az "EU-megfelelőségi nyilatkozatot",

14. 61. § (2) bekezdésében az "EK megfelelőségi tanúsítványt" szövegrész helyébe az "EU-megfelelőségi nyilatkozatot",

15. 62. § (2) bekezdésében az "EK megfelelőségi nyilatkozatot" szövegrész helyébe az "EU-megfelelőségi nyilatkozatot",

16. 65. § (2) bekezdésében az "EK megfelelőségi nyilatkozatot" szövegrész helyébe az "EU-megfelelőségi nyilatkozatot",

17. 103. § (2) és (3) bekezdésében a "nettó tömegig" szövegrész helyébe a "nettó hatóanyag-tartalomig"

18. 1. melléklet 1.1. pontjában a "biztonsági távolságokat" szövegrész helyébe a "védőtávolságokat"

19. 1. melléklet 4. alcímében a "Robbanóképes pirotechnikai anyagok" szövegrész helyébe a "Pirotechnikai termékekben használatos robbanóképes anyagok",

20. 1. melléklet 4.1. pontjában a "robbanóképes pirotechnikai anyagok" szövegrész helyébe a "pirotechnikai termékekben használatos robbanóképes anyagok",

21. 1. melléklet 4.3. pontjában a "pirotechnikai keverékek" szövegrész helyébe a "pirotechnikai elegyek"

22. 1. melléklet 4.5. pontjában a "pirotechnikai keverékekkel" szövegrész helyébe a "pirotechnikai elegyekkel",

23. 4. melléklet 2.5. pontjában a "működtetési területnél" szövegrész helyébe az "ellenőrzött területnél",

24. 4. melléklet 3.30. pontjában az "a felhasználási területen" szövegrész helyébe az "az ellenőrzött területen",

25. 4. melléklet 6.4-6.6. pontjában az "a felhasználási területet" szövegrész helyébe az "az ellenőrzött területet",

26. 4. melléklet 6.5. pontjában az "a felhasználási terület" szövegrész helyébe az "az ellenőrzött terület"

szöveg lép.

(2) A Korm. rendelet 11. alcím címében az "EK-típusvizsgálati eljárás" szövegrész helyébe az "EU-típusvizsgálati eljárás" szöveg lép.

27. § (1) A Korm. rendelet az 1. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.

(2) A Korm. rendelet a 2. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül ki.

(3) A Korm. rendelet 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

2. A megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

28. § (1) A megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 4. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A polgári célú pirotechnikai eszközök tekintetében a megfelelőségértékelési tevékenység elvégzésére irányuló szerződés és az e tevékenységre irányadó általános szerződési feltételek nem tartalmazhatnak olyan rendelkezést, amely korlátozza vagy ellehetetleníti a megbízó gazdasági szereplő azon jogát, hogy a szerződés szerinti eljárás szabályszerűségét és annak eredményét vitassa."

(2) Az R2. 4. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Ha az (1) bekezdés szerinti szerződés nem vagy nem megfelelően tartalmazza a (2) bekezdés, illetve a polgári célú pirotechnikai eszközök tekintetében a megfelelőségértékelési tevékenység elvégzésére irányuló szerződés esetén a (3a) bekezdésben meghatározott kötelező tartalmi elemeket, a megbízó gazdasági szereplő a Polgári Törvénykönyvnek és a polgári perrendtartásról szóló törvény szabályainak megfelelően érvényesítheti jogait bíróság előtt."

3. A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

29. § A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) a következő 7/A. §-sal egészül ki:

"7/A. § (1) A Kormány a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló törvény szerinti, a polgári célú pirotechnikai eszközök tekintetében megfelelőségértékelési tevékenységre engedélyt (a továbbiakban: engedély) engedélyező hatóságként az ORFK-t (a továbbiakban: kijelölő hatóság) jelöli ki.

(2) A kijelölő hatóság eljárására a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló törvény, a megfelelőségértékelő szervezet kijelölése során a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló kormányrendelet és a polgári célú pirotechnikai eszközök megfelelőségét értékelő szervezetek kijelölésének, tevékenységének, valamint ellenőrzésének különös szabályairól szóló miniszteri rendelet rendelkezései mellett a (3)-(5) bekezdésben foglalt szabályok alkalmazandók.

(3) A kijelölő hatóság az engedély kiadása során pártatlanul, szakszerűen és objektíven jár el.

(4) A kijelölő hatóság nem nyújthat vagy végezhet a megfelelőségértékelő szervezetek által nyújtott szolgáltatást, valamint szakmai tanácsadást a megfelelőségértékelő szervezet szakterületén.

(5) A kijelölő hatóság az engedély kiadására irányuló eljárás során a tudomására jutott információkat más gazdasági szereplőnek nem adhatja át."

30. § Az R3. 16. §-a a következő e) ponttal egészül ki:

(E rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)

"e) a pirotechnikai termékek forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló, 2013. június 12-i 2013/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 22. cikk (1) bekezdése és 23. cikke."

31. § Az R3. a következő 17. §-sal egészül ki:

"17. § Ez a rendelet a pirotechnikai termékek nyomonkövetési rendszerének a 2007/23/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján történő létrehozásáról szóló, 2014. április 16-i 58/2014/EU bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

4. Záró rendelkezések

32. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

(2) A 3. § (2) és (3) bekezdése, a 4. §, a 10. §, a 15. § (2) bekezdése, a 20. § (3) bekezdése, a 26. § (1) bekezdés 3. és 5. pontja, a 27. § (1) bekezdése, valamint az 1. melléklet 2016. október 17-én lép hatályba.

33. § (1) Ez a rendelet a pirotechnikai termékek forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló, 2013. június 12-i 2013/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet a pirotechnikai termékek nyomonkövetési rendszerének a 2007/23/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján történő létrehozásáról szóló, 2014. április 16-i 58/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 100/2015. (IV. 20.) Korm. rendelethez

"7. melléklet a 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelethez

ABCDEFG
1Nyilvántartási számEU-típusvizsgálati tanúsítvány, egyedi
termék-hitelesítési eljárás keretében
megfelelőségi nyilatkozat, vagy
a termék teljes minőségbiztosítási
eljárása keretében a minőségbiztosítási
rendszerre vonatkozó jóváhagyás
kiadásának és érvényességének ideje
Gyártó
megnevezése
Termék típusa és
ha van, altípusa
A pirotechnikai
termék
megfelelőségére
alkalmazott eljárás(1)
Bejelentett szervezet
megnevezése(1)
Megjegyzések
2
3(1) Az EU-típusvizsgálati eljárást végző bejelentett szervezet esetében mindig kitöltendő. Az egyedi termék-hitelesítési eljárás vagy a termék teljes minőségbiztosítása
esetén nem kell kitölteni. Jelezze, ha más bejelentett szervezetet is érintett (ha ismert az információ).

"

2. melléklet a 100/2015. (IV. 20.) Korm. rendelethez

"8. melléklet a 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelethez

(.... sz.) EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT*
1. Terméknyilvántartási szám:
2. Termék-, tétel- vagy sorozatszám:
3. A gyártó neve és címe:
4. Ezt a megfelelőségi nyilatkozatot a gyártó kizárólagos felelőssége mellett adják ki.
5. A nyilatkozat tárgya (a termék nyomon követhetőségét lehetővé tevő azonosító):
6. A fent ismertetett nyilatkozat tárgya megfelel a vonatkozó uniós harmonizációs jogszabálynak:
7. Az alkalmazott harmonizált szabványokra való hivatkozás vagy az azokra az egyéb műszaki leírásokra való
hivatkozás, amelyekkel kapcsolatban megfelelőségi nyilatkozatot tettek.
8. A ... bejelentett szervezet (név, szám) elvégezte a ... (a beavatkozás ismertetése), és a következő bizonyítványt
adta ki:
További információk:
A nyilatkozatot a (cégnév) nevében és megbízásából írták alá:
a kiállítás helye és dátuma:
név, beosztás aláírás:
* Amennyiben a pirotechnikai termékre több olyan európai uniós jogi aktus alkalmazandó, amely EU-megfelelőségi
nyilatkozatot ír elő, az annak való megfelelés érdekében egyetlen EU-megfelelőségi nyilatkozatot állítanak ki.
Ez a nyilatkozat tartalmazza az érintett európai uniós jogi aktusok azonosítását, ideértve közzétételük hivatkozásait is."

"

3. melléklet a 100/2015. (IV. 20.) Korm. rendelethez

1. A Korm. rendelet 4. melléklet 3.6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.6. A szerelési tevékenység közben - az ellenőrzést végző hatóság képviselőjén kívül - idegen személy nem tartózkodhat a szerelési területen. A szerelő területet folyamatosan tisztán kell tartani, a kiszóródott vagy hulladékká vált pirotechnikai anyagot, robbanóanyagot, pirotechnikai elegyet külön tároló edénybe kell gyűjteni. Szerelés közben gyújtóforrást (nyílt lángot, nagy hőt vagy szikrát adó eszközt) a szerelő területen tartani és használni tilos."

2. A Korm. rendelet 4. melléklet 3.15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.15. A felelős pirotechnikus az ellenőrzött területen bárhol elhelyezheti a működtetés helyét, ha a helyszínbejáráson még nem tapasztalt körülmények lépnek fel, amelyek növelik a pirotechnikai termék felhasználásának kockázatát. A felhasználási engedélyhez és a bejelentéshez csatolt helyszínrajzon bejelölt ellenőrzött terület megnövelhető, ha ez a tevékenység biztonságát fokozza. A változtatásról az engedélyező vagy a bejelentést tudomásul vevő hatóságot még a felhasználás megkezdése előtt legalább 2 órával értesíteni kell."

3. A Korm. rendelet 4. melléklet 3.22. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.22. Telepítéskor ügyelni kell arra, hogy a lövés irányában akadály ne legyen. A nézők felett átlőni vagy az ellenőrzött területen belül a nézők irányába lőni tilos."

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére