448/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet

egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, továbbá

az 1. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés e) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés a), d), m), q) és r) pontjában,

a 3. alcím és az 1. melléklet tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés g) pontjában,

a 4. alcím tekintetében a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 30. § (1) bekezdés e) pontjában,

az 5. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés m) pontjában, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 6. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d) és n) pontjában,

a 7. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés r) pontjában,

a 8. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés p) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés w) pontjában,

a 9. alcím tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 10. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés x) pontjában,

a 11. alcím és a 3-5. melléklet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés f) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés i) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 12. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés h) pontjában,

a 13. alcím tekintetében a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 106. § (1) bekezdés e) pontjában,

a 14. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés j) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés o) pontjában,

a 15. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés m) és p) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés w) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet módosítása

1. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tr.) 3. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat)

"g) a támogatott lakhatásban igénybe vett, az Szt. 75. § (1) bekezdés d) pont db) alpontja szerinti esetben ellátási napra, dh) pontja szerinti esetben szállítási kilométerre, da), dc)-dg) és di) alpontja szerinti esetben órára"

(vetítve kell meghatározni.)

2. § A Tr. 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"19. § A fizetendő személyi térítési díj összegét, a pénz- és ingatlanvagyon terhelését, a fizetési kötelezettség teljesítését, valamint a hátralékot - az Szt. 68/B. §-a és 117/B. §-a szerinti eset kivételével - nyilván kell tartani."

3. § A Tr. 18. § (1) bekezdésében a "fizeti meg" szövegrész helyébe a "fizeti meg, és az intézményi térítési díj vagy az önköltség erejéig, vagy annak egy részéig fennálló különbözet megfizetését megállapodás alapján sem vállalták" szöveg lép.

4. § Hatályát veszti a Tr.

a) 25. § (2) bekezdése,

b) 25. § (3) bekezdésében az "a) pontja" szövegrész,

c) 31. § (3) bekezdésében a "3. számú melléklet szerinti" szövegrész,

d) 3. számú melléklete.

2. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

5. § A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.) 91/A. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3) A gyámhivatal a gyermeket gondozó szülő, illetve az ítélőképessége birtokában lévő gyermek véleményének figyelembevételével, továbbá a család- és gyermekjóléti központ, valamint szükség szerint a Gyvt. 17. §-a szerinti jelzőrendszer tagjai javaslatának figyelembevételével gondoskodik a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási terv elkészítéséről. A pénzfelhasználási terv elkészítésekor figyelemmel kell lenni a családnak járó szociális és gyermekvédelmi ellátásokra, támogatásokra, valamint azok céljára.

(4) Ha felmerül a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásának szükségessége, a gyámhivatal a család- és gyermekjóléti központ javaslatának beérkezését követően tíz napon belül tárgyalást tart, amelynek során meghallgatja a gyermeket gondozó szülőt, az ítélőképessége birtokában lévő gyermeket, valamint szükség szerint a család- és gyermekjóléti központ munkatársát, illetve a Gyvt. 17. §-a szerinti jelzőrendszer tagját, és megismeri véleményüket a pénzfelhasználási tervről, illetve a kirendelendő eseti gyám személyéről."

6. § A Gyer. 91/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A pénzfelhasználási terv figyelembevételével a gyámhivatal egy határozatban dönt a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról, időtartamáról és módjáról, védelembe nem vett gyermek esetén a védelembe vétel elrendeléséről, az eseti gyám kirendeléséről és ezzel egyidejűleg a természetben nyújtott családi pótlék fővárosi és megyei kormányhivatal részére a kincstárban megnyitott családtámogatási folyószámlára (a továbbiakban: családtámogatási folyószámla) történő utalásának szükségességéről. A családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról szóló határozat rendelkező része a 14. §-ban, valamint - ha a határozattal a védelembe vétel elrendelésére is sor kerül - a 87. §-ban foglaltakon kívül tartalmazza

a) a családi pótlékban részesülő szülő személyazonosító adatait, a családi pótlékot folyósító szerv megnevezését,

b) a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásának időtartamát, hónapokban meghatározva, megjelölve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásának kezdő és befejező időpontját,

c) a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásának módját,

d) az eseti gyám kirendelését, feladatát, tájékoztatását a 91/A. § (7) bekezdésében foglaltakról, valamint felhívását arra, hogy az adott hónapra a családtámogatási folyószámlára átutalt családi pótlék felhasználásáról a következő hónap ötödik napjáig számoljon el a gyámhivatalnak,

e) a szülő vagy más törvényes képviselő kötelezését az eseti gyámmal való együttműködésre és tájékoztatását az együttműködés megtagadásának következményeiről,

f) a védelembe vétel elrendelését, ha erre korábban nem került sor,

g) fennálló védelembe vétel esetén a család- és gyermekjóléti központ felhívását az egyéni gondozási-nevelési tervnek a felülvizsgálatára és annak a határozat jogerőre emelkedését követő harminc napon belül történő megküldésére,

h) a szülő vagy más törvényes képviselő tájékoztatását arról, hogy a család helyzetét érintő lényeges körülmények megváltozása miatt bármikor kezdeményezheti a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásának felülvizsgálatát, felhívva a figyelmet a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításának a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 30. § e) pontjában foglalt esetére,

i) a szülő vagy más törvényes képviselő tájékoztatását az igénybe vehető szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, támogatásokról, valamint azok igénybevételének módjáról,

j) a szülő vagy más törvényes képviselő tájékoztatását arról, hogy

ja) első alkalommal a döntést követő második hónapra járó családi pótlék meghatározott része kerül természetbeni formában biztosításra,

jb) ha a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtása a határozatban szereplő időtartam lejárta miatt szűnik meg - feltéve, hogy a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtását nem rendelték el ismételten -, a megszűnést követő hónapra járó családi pótlék kerül ismételten teljes egészében pénzben folyósításra,

jc) a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásának megszüntetése esetén a megszüntetést követő második hónapra járó családi pótlék kerül ismételten teljes egészében pénzben folyósításra."

7. § A Gyer. 91/F. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"91/F. § Ha a nevelési-oktatási intézmény vezetője jelzi a védelembe vételi eljárás lefolytatására illetékes gyámhivatalnak, hogy az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek igazolatlanul mulasztott óvodai nevelési napjainak száma az adott nevelési évben elérte az ötöt, vagy a gyermek (fiatal felnőtt) igazolatlanul mulasztott kötelező tanórai foglalkozásainak száma az adott tanítási évben elérte a tízet, a gyámhivatal

a) nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban elhelyezett gyermek esetén megküldi a jelzést a gyermekvédelmi szakszolgálat számára a gyám tájékoztatása és a gyámi tevékenység szakmai segítése, ellenőrzése érdekében,

b) az a) pont alá nem tartozó esetben, feltéve, hogy a családi pótlék jogosultja nem a szociális intézmény vezetője, büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka vagy a javítóintézet igazgatója, levélben tájékoztatja a családi pótlék jogosultját az adott nevelési évben a huszadik óvodai nevelési napnak vagy az adott tanítási évben az ötvenedik kötelező tanórai foglalkozás igazolatlan elmulasztásának 91/G. § (2) bekezdés b) pontja szerinti jogkövetkezményeiről."

8. § A Gyer. 91/G. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A nevelési-oktatási intézmény vezetője a mulasztás igazolására előírt határidő lejártát követően haladéktalanul jelzi a védelembe vételi eljárás lefolytatására illetékes gyámhivatalnak, ha a gyermek igazolatlanul mulasztott óvodai nevelési napjainak a száma az adott óvodai nevelési évben elérte a húszat, vagy a gyermek (fiatal felnőtt) igazolatlanul mulasztott kötelező tanórai foglalkozásainak száma az adott tanítási évben elérte az ötvenet. Kiskorú esetén a jelzéssel egyidejűleg a nevelési-oktatási intézmény vezetője megküldi a gyámhivatalnak az óvodai nevelésben való részvételi kötelezettség vagy a tankötelezettség, az iskolalátogatási kötelezettség nem teljesítésének okait és e kötelezettségek teljesítésének előmozdítására vonatkozó javaslatát tartalmazó írásbeli véleményét."

9. § A Gyer. 91/H. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A gyámhivatal a családi pótlék szüneteltetése szükségességének felülvizsgálata során tájékoztatást kér a nevelési-oktatási intézmény vezetőjétől arról, hogy

a) a felülvizsgálattal érintett időszakban a gyermek hány óvodai nevelési napot mulasztott igazolatlanul, vagy a gyermek (fiatal felnőtt) hány kötelező tanórai foglalkozást mulasztott igazolatlanul, és

b) a nevelési-oktatási intézmény milyen intézkedésekkel segítette elő a védelembe vett gyermek óvodai nevelésben való részvételi kötelezettségének vagy iskolalátogatási kötelezettségének teljesítését."

10. § A Gyer. 97. § (1) bekezdés i) pont ib) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A gyermeket ideiglenes hatállyal nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékos személyek vagy pszichiátriai betegek otthonában, fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthonában (a továbbiakban együtt: fogyatékosok vagy pszichiátriai betegek otthona) történő elhelyezéséről szóló határozat rendelkező része a 14. §-ban foglaltakon kívül tartalmazza a gyámhivatal által elrendelt ideiglenes hatályú elhelyezés esetén]

"ib) szükség esetén a gyermekvédelmi gyám és a helyettes gyermekvédelmi gyám kirendelésére [Gyvt. 84. § (1) bekezdés, Gyvt. 90. § (1) bekezdés]"

(vonatkozó döntést.)

11. § A Gyer. 102. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A nevelésbe vételt elrendelő határozat rendelkező része a 14. §-ban foglaltakon kívül tartalmazza)

"c) a gyermek számára gyermekvédelmi gyám és helyettes gyermekvédelmi gyám kirendelését, tájékoztatásukat a gyermek gyámságával kapcsolatos jogaikról és kötelezettségeikről, valamint a gyermekvédelmi gyám felhívását a gyermek számára esetlegesen járó árvaellátás igénylésére és szükség esetén a gyermek vagyonának leltározásában való közreműködésre,"

12. § A Gyer. 105. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A gyermek gondozási helyének meghatározására irányuló eljárás eredményeként hozott határozat rendelkező része a 14. §-ban foglaltakon kívül tartalmazza)

"b) a gyermekvédelmi gyám és a helyettes gyermekvédelmi gyám személyének megállapítását, ennek hiányában a gyermek számára gyermekvédelmi gyám és helyettes gyermekvédelmi gyám kirendelését, valamint tájékoztatásukat a gyermek gyámságával kapcsolatos jogaikról és kötelezettségeikről,"

13. § A Gyer. 110. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A nevelésbe vételt megszüntető, illetve a megszűnést megállapító határozat rendelkező része a 14. §-ban foglaltakon kívül tartalmazza)

"d) a gyermekvédelmi gyám és a helyettes gyermekvédelmi gyám felmentését, valamint szükség esetén a gyermekvédelmi gyám felhívását végszámadásának benyújtására,"

14. § A Gyer. "A nevelésbe vétel megszüntetése és megszűnése" alcíme a következő 111. §-sal egészül ki:

"111. § A gyámhivatal a nevelésbe vett gyermeket nagykorúságának elérése előtt hat hónappal írásban tájékoztatja a Gyvt. 25-27. §-a szerinti otthonteremtési támogatás lehetőségéről."

15. § A Gyer. 159. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A helyettes gyermekvédelmi gyám - a gyermekvédelmi gyám felé fennálló, Gyvt. 91. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettségén kívül - a gyámhivatal felhívására eseti számadásra és rendkívüli jelentés megtételére köteles."

16. § A Gyer.

a) 7/A. § a) pont ac) alpontjában a "gyámja" szövegrész helyébe a "gyámja, helyettes gyermekvédelmi gyámja" szöveg,

b) 32. § (4) bekezdésében a "33. § (5) bekezdés c) pontja" szövegrész helyébe a "33. § (5) bekezdés b) pontja" szöveg,

c) 83/A. § (2) bekezdés b) pontjában az "Szt. 18. §-a alapján vezetett nyilvántartása" szövegrész helyébe az "Szt.18/B. §-a alapján vezetett nyilvántartás adatai" szöveg,

d) 86. § (3) bekezdés a) pontjában a "családgondozót" szövegrész helyébe a "családsegítőt" szöveg,

e) 91/F. §-át megelőző címében az "iskolai" szövegrész helyébe az "óvodai és iskolai" szöveg,

f) 91/G. § (2) bekezdésében az "igazgatójának" szövegrészek helyébe a "vezetőjének" szöveg,

g) 91/G. § (2) bekezdés b) pontjában az "az iskoláztatási támogatás" szövegrészek helyébe az "a családi pótlék" szöveg,

h) 91/G. § (3) bekezdésében az "az iskoláztatási támogatás" szövegrész helyébe az "a családi pótlék" szöveg és az "Az iskoláztatási támogatás szüneteltetésével érintett gyermek egyéni gondozási-nevelési tervének tartalmaznia kell a tankötelezettség" szövegrész helyébe az "A családi pótlék szüneteltetésével érintett gyermek egyéni gondozási-nevelési tervének tartalmaznia kell az óvodai nevelésben való részvételi kötelezettség, tankötelezettség" szöveg,

i) 91/I. §-ában az "Az iskoláztatási támogatás" szövegrész helyébe az "A családi pótlék" szöveg és az "az iskoláztatási támogatás" szövegrész helyébe az "a családi pótlék" szöveg,

j) 91/J. § (1) bekezdésében az "Az iskoláztatási támogatás" szövegrész helyébe az "A családi pótlék" szöveg,

k) 91/J. § (2) bekezdésében az "az iskoláztatási támogatás" szövegrész helyébe az "a családi pótlék" szöveg,

l) 97. § (4) bekezdés b) pontjában, 100. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontjában és (3) bekezdés a) pontjában és 128. § (3) bekezdés b) pontjában a "gyám" szövegrész helyébe a "gyám, helyettes gyermekvédelmi gyám" szöveg,

m) 102. § (2) bekezdésében a "gyám" szövegrész helyébe a "gyám, a helyettes gyermekvédelmi gyám" szöveg,

n) 114/A. § (4) bekezdés b) pontjában a "gyámot" szövegrész helyébe a "gyámot, helyettes gyermekvédelmi gyámot" szöveg,

o) 127. § (3) bekezdésében a "gyámot" szövegrész helyébe a "gyámot és helyettes gyermekvédelmi gyámot" szöveg

lép.

3. A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

17. § A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ar.) 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosítása

18. § A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"19. § A fogyatékossági támogatás megállapítása esetén

a) a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló kormányrendelet szerinti utazási kedvezmény igénybevétele és

b) a jogszabályban maghatározott adókedvezmény megállapítása

céljából a fogyatékossági támogatást megállapító határozattal egyidejűleg hatósági igazolványt kell kiadni. A hatósági igazolvány tartalmazza a jogosult családi és utónevét, születési helyét, születési idejét, a kiállítás alapjául szolgáló tényt, a hatósági igazolvány által igazolt jogot és az igazolvány hatályát. A hatósági igazolvány a felülvizsgálat időpontjáig, de legfeljebb 5 évig hatályos. Ha a fogyatékossági támogatásra jogosult személy állapota végleges, a hatósági igazolványt - a 6. § (1) bekezdése szerinti szakkérdés vizsgálata nélkül - további 5 éves időtartamra ki kell adni."

19. § A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet a következő 20/B. §-sal egészül ki:

"20/B. § Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 448/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet által megállapított 19. §-ban foglaltakat a 2017. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. A 2017. január 1-jét megelőzően kiállított hatósági igazolványt a jogosult kérelmére a 2017. január 1-jétől hatályos 19. §-ban foglaltaknak megfelelően cserélni kell azzal, hogy az így kiállított hatósági igazolvány hatálya megegyezik a korábbi hatósági igazolvány hatályával."

5. A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása, illetve hatályon kívül helyezése

20. § (1) A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szfr.) 16/B. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) A fenntartónak a szociális foglalkoztatási támogatást a Főigazgatóság folyósítja.

(3) A támogatási szerződés megkötéséről, módosításáról és megszűnéséről a Főigazgatóság elektronikus levélben haladéktalanul értesíti a szociális hatóságot."

(2) Az Szfr. 16/B. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(10) A felfüggesztési ok bekövetkezéséről és megszűnéséről a szociális hatóság és az ellenőrző igazgatóság haladéktalanul értesíti a Főigazgatóságot."

21. § Az Szfr.

a) 6. § (2) bekezdésében az "a folyósító igazgatóságnak" szövegrész helyébe az "a szociális intézmény, illetve a fenntartó, valamint a külső foglalkoztató székhelye, illetve telephelye szerint illetékes igazgatóságnak (a továbbiakban: ellenőrző igazgatóság)" szöveg,

b) 7. § a) pontjában az "a folyósító" szövegrész helyébe az "az ellenőrző" szöveg,

c) 16/A. § (5) bekezdés b) pontjában a "támogatást folyósító igazgatóság" szövegrész helyébe a "Főigazgatóság" szöveg,

d) 16/B. § (5) bekezdésében, 16/B. § (8) bekezdésében a "folyósító igazgatóság" szövegrész helyébe a "Főigazgatóság" szöveg,

e) 16/C. § (5) bekezdésében az "a szociális intézmény, illetve a fenntartó, valamint a külső foglalkoztató székhelye, illetve telephelye szerint illetékes igazgatóság (a továbbiakban: ellenőrző igazgatóság)" szövegrész helyébe az "az ellenőrző igazgatóság" szöveg

lép.

22. § Hatályát veszti az Szfr.

a) 16/B. § (4) bekezdése,

b) 16/C. § (4) bekezdésében, 16/C. § (7) bekezdésében az "a folyósító és" szövegrész,

c) 16/D. § (5) bekezdésében az " , és erről haladéktalanul értesíteni kell a folyósító igazgatóságot" szövegrész,

d) 16/D. § (6) bekezdés harmadik mondata.

23. § Hatályát veszti az Szfr.

6. A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

24. § A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyár.) 21. §-a a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:

"(8) A pénzbeli és természetbeni ellátás iránti kérelmet az a gyámhatóság bírálja el, amelynek illetékességi területén a kérelmező lakóhelye vagy - ha a kérelmező életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik -a tartózkodási helye van.

(9) A lakcím megállapítása szempontjából a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai irányadóak."

25. § A Gyár. 23. §-a a következő (16) bekezdéssel egészül ki:

"(16) Az otthonteremtési támogatáshoz kapcsolódó utógondozás elrendelése, illetve meghosszabbítása tárgyában az otthonteremtési támogatás ügyében illetékes gyámhivatal intézkedik."

26. § A Gyár.

a) 4. § a) és d) pontjában, 10. § a) pontjában és 23. § (2) bekezdés b) pontjában a "gyermekvédelmi gyámot" szövegrész helyébe a "gyermekvédelmi gyámot és helyettes gyermekvédelmi gyámot" szöveg,

b) 4. § p) pontjában és 23. § (13) bekezdésében az "az iskoláztatási támogatás" szövegrészek helyébe az "a családi pótlék" szöveg,

c) 10. § c) pontjában a "gyermekvédelmi gyám" szövegrész helyébe a "gyermekvédelmi gyám és a helyettes gyermekvédelmi gyám" szöveg

lép.

7. A fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról szóló 92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet módosítása

27. § A fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról szóló 92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fvr.)

a) 2. § (1) bekezdésében az "a Hivatal" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatalának (a továbbiakban: Hivatal)" szöveg,

b) 4. § (1) bekezdés e) pontjában a "c)-d) pontban nem említett esetekben" szövegrész helyébe a "d) pontban nem említett esetben" szöveg

lép.

28. § Hatályát veszti az Fvr.

a) 1. § (1) bekezdés c) pontja,

b) 1. § (3) bekezdés b) pontja,

c) 1. § (3) bekezdés d) pontja,

d) 4. § (1) bekezdés c) pontja,

e) 5. § (2) bekezdése,

f) 5. § (3) bekezdés b) pontja,

g) 5. § (3) bekezdésének második mondatában az " , a szociális foglalkoztatási felülvizsgálatot" szövegrész,

h) 5. § (4) bekezdésének második mondata,

i) 5. § (5) bekezdés b) pontjában a "valamint - szociális foglalkoztatási alkalmassági és felülvizsgálat, továbbá átfogó rehabilitációs alkalmassági és felülvizsgálat esetén - az ellátott foglalkoztathatóságát igazoló dokumentációt," szövegrész,

j) 5. § (5) bekezdés d) pontja,

k) 7. § (6) bekezdés a) pontjában a "szociális foglalkoztatási alkalmassági vizsgálatot vagy" szövegrész,

l) 7. § (6) bekezdés b) pontjában a "szociális foglalkoztatási felülvizsgálatot vagy" szövegrész,

m) 10. §-a és az azt megelőző alcím címe,

n) 12. § (1) bekezdés c) pontja,

o) 12. § (4) bekezdés d) és e) pontja,

p) 12. § (6) bekezdés d) és e) pontja,

q) 12. § (9) bekezdése.

8. A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

29. § (1) A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tkr.) 1. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"b) szolgáltatás:

ba) a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás (a továbbiakban: alacsonyküszöbű ellátás),

bb) az utcai szociális munka,

bc) a fejlesztő foglalkoztatás,

bd) a Biztos Kezdet Gyerekház,

be) a családok átmeneti otthona által működtetett krízisközpont (a továbbiakban: krízisközpont),

bf) a családok átmeneti otthona által működtetett titkos menedékház (a továbbiakban: titkos menedékház);"

(2) A Tkr. 1. § (2) bekezdése a következő c) és d) ponttal egészül ki:

"c) feladategység: fejlesztő foglalkoztatás esetén az egy foglalkoztatott által ledolgozott egy munkaóra;

d) feladatmutató:fejlesztő foglalkoztatás esetén a vállalt, illetve teljesített feladategységek száma;"

30. § A Tkr. Az alacsonyküszöbű ellátás és az utcai szociális munka működési támogatása alcímet megelőzően a következő 2. §-sal és azt megelőzően a következő alcím címmel egészül ki:

"A fejlesztő foglalkoztatás működési támogatása

2. § (1) A fejlesztő foglalkoztatás működési támogatása a feladatmutató és az egy feladategységre jutó támogatás szorzata. Az egy feladategységre jutó támogatás minden szolgáltató esetében megegyezik.

(2) Munkaszerződés keretében végzett fejlesztő foglalkoztatás esetén a feladatmutató meghatározása során ledolgozott munkanapnak kell tekinteni a foglalkoztatott személy által igénybe vett munkaszüneti napot és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 116-120. §-a és 126. §-a szerinti szabadságot, valamint azt a napot, amelyen a foglalkoztatott személy táppénzben részesül."

31. § A Tkr. 4. § (5) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(A pályázati kiírás tartalmazza különösen)

"d) fejlesztő foglalkoztatás esetén az egy feladategységre jutó támogatás összegét, valamint a feladatmutató számításának módját,"

32. § A Tkr. 5. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3a) Krízisközpont és titkos menedékház esetén a pályázat benyújtásának feltétele, hogy a krízisközpontot, illetve a titkos menedékházat működtető családok átmeneti otthona legalább egy éve jogerősen be legyen jegyezve a szolgáltatói nyilvántartásba."

33. § A Tkr. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok ellátására külön bizottságot kell létrehozni."

34. § A Tkr. 7. § (5) bekezdés c) pontja a következő cb) alponttal egészül ki:

(A Hivatal a döntésről - a miniszteri döntést követő 8 napon belül - az elektronikus pályázatkezelő rendszere útján értesíti a pályázókat. Az értesítés tartalmazza

nyertes pályázat esetén)

"cb) fejlesztő foglalkoztatás esetén a finanszírozási szerződésben meghatározandó feladatmutatót,"

35. § A Tkr. 10. § (6) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(A finanszírozási szerződés tartalmazza különösen)

"e) fejlesztő foglalkoztatás esetén a foglalkoztatási hely címét, a vállalt feladatmutatót és a feladatmutató számításának módját,"

36. § (1) A Tkr. 16. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) A fenntartónak a működési támogatást a Főigazgatóság folyósítja.

(3) A finanszírozási szerződés megkötéséről, módosításáról és megszűnéséről a Főigazgatóság elektronikus levélben haladéktalanul értesíti a működést engedélyező szervet és az ellenőrző igazgatóságot."

(2) A Tkr. 16. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(10) A felfüggesztési ok bekövetkezéséről és megszűnéséről a működést engedélyező szerv és az ellenőrző igazgatóság haladéktalanul értesíti a Főigazgatóságot."

37. § A Tkr. 19. §-a a következő (1) bekezdéssel egészül ki:

"(1) Ha fejlesztő foglalkoztatás esetén a finanszírozási szerződésben vállalt feladatmutatót nem teljesítik, a tárgyévi működési támogatás arányos részét vissza kell fizetni."

38. § A Tkr. a következő 23. §-sal egészül ki:

"23. § (1) Fejlesztő foglalkoztatás esetén az első finanszírozási időszak 2017. április 1-jétől 2017. december 31-éig tart.

(2) A fejlesztő foglalkoztatás első finanszírozási időszakára kiírt általános pályázatra a rendelet szabályait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy

a) az általános pályázatot az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 448/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet hatálybalépését követő ötödik napig kell kiírni,

b) már működőnek minősül az a szolgáltató, amely szociális foglalkoztatást végez.

(3) Titkos menedékházak esetén az első finanszírozási időszak 2016. január 1-jétől 2018. december 31-éig tart. Titkos menedékház által működtetett félutas házra működési támogatás a 2016. december 31-ét követő időszakra adható.

(4) Az alacsonyküszöbű ellátás, az utcai szociális munka, a krízisközpontok és a Biztos Kezdet Gyerekházak 2017. évi finanszírozására általános pályázatot nem kell kiírni, a 2016. december 31-én hatályos finanszírozási szerződések hatálya 2017. december 31-éig meghosszabbodik. E szolgáltatások támogatása tekintetében a finanszírozási időszak 2017. december 31-éig tart."

39. § (1) A Tkr.

a) 1. § (2) bekezdés h) pontjában az "a szolgáltatás" szövegrész helyébe a "fejlesztő foglalkoztatás esetén az Szt.-ben meghatározott költségekhez, egyéb esetben a szolgáltatás" szöveg,

b) 1. § (2) bekezdés k) pontjában az "az általános" szövegrész helyébe a "ha törvény vagy e rendelet másként nem rendelkezik, az általános" szöveg,

c) 3/A. §-át megelőző alcímben a "krízisközpontok" szövegrész helyébe a "krízisközpontok és a titkos menedékházak" szöveg,

d) 3/A. § (1) bekezdésében a "krízisközpont" szövegrész helyébe a "krízisközpont és a titkos menedékház" szöveg,

e) 3/A. § (2) bekezdésében a "krízisközpont" szövegrészek helyébe a "krízisközpont, illetve a titkos menedékház" szöveg,

f) 3/A. § (3) bekezdésében a "krízisközpont" szövegrész helyébe a "krízisközpont és a titkos menedékház" szöveg, a "krízisközpontként" szövegrész helyébe a "krízisközpontként, illetve titkos menedékházként" szöveg,

g) 4. § (5) bekezdés j) pontjában, 10. § (6) bekezdés d) pontjában a "krízisközpont" szövegrész helyébe a "krízisközpont és titkos menedékház" szöveg,

h) 6. § (3) bekezdés h) pontjában a "krízisközpont" szövegrész helyébe a "krízisközpont, titkos menedékház" szöveg,

i) 6. § (8) bekezdésében a "ca) és cc)" szövegrészek helyébe a "ca)-cc)" szöveg,

j) 7. § (1) bekezdésében, 7. § (6) bekezdés a) pontjában a "ca) és cc)" szövegrész helyébe a "ca)-cc)" szöveg,

k) 7. § (2) bekezdés a) pontjában a "száma" szövegrész helyébe a "száma, valamint fejlesztő foglalkoztatás esetén a vállalt feladatmutató" szöveg,

l) 8. § (5) bekezdésében a "feladatok" szövegrész helyébe a "feladatok, feladatmutatók" szöveg,

m) 10. § (6) bekezdés l) pontjában a "krízisközpont" szövegrész helyébe a "titkos menedékház" szöveg,

n) 15. § (1) bekezdés k) pontjában a "krízisközpont" szövegrész helyébe a "krízisközpont, a titkos menedékház" szöveg,

o) 15. § (1) bekezdés l) pontjában, 19. § (3a) bekezdésében a "krízisközpont" szövegrészek helyébe a "krízisközpont, illetve titkos menedékház" szöveg,

p) 17. § (3) bekezdésében a "feladatellátás" szövegrész helyébe a "feladatellátás vagy a feladatmutatók teljesítése" szöveg,

q) 18. § (1) bekezdésében a "kiterjed" szövegrész helyébe a "kiterjed a tényleges feladatmutatók megállapításának szabályszerűségére, és" szöveg

lép.

(2) A Tkr. 16. § (5) bekezdésében, 16. § (8) bekezdésében a "folyósító igazgatóság" szövegrész helyébe a "Főigazgatóság" szöveg lép.

40. § Hatályát veszti a Tkr.

a) 16. § (4) bekezdése,

b) 17. § (3) bekezdésében az "a folyósító és" szövegrész,

c) 20. § (4) bekezdése,

d) 26-28. §-a.

9. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

41. § A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mmr.) 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A rehabilitációs hatóság a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak folyósítását, illetve a folyósítás felfüggesztését érintő döntését vagy a 14. § (1a) bekezdésében foglalt esetben az elektronikus adatállományt haladéktalanul megküldi a nyugdíjfolyósító szervnek."

42. § (1) Az Mmr. 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A nyugdíjfolyósító szerv a megváltozott munkaképességű személyek ellátásának folyósításáról az azonosítás célját szolgáló folyósítási törzsszám alatt, - az (1a) bekezdésben meghatározott kivételekkel - a döntés vele való közlését követő tizenhárom napon belül gondoskodik."

(2) Az Mmr. 14. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A nyugdíjfolyósító szerv a megváltozott munkaképességű személyek ellátásának folyósításáról a folyósításhoz szükséges adatokat tartalmazó elektronikus adatállomány beérkezését követő tizenhárom napon belül gondoskodik

a) - a felülvizsgálat alapján hozott döntés kivételével - a rehabilitációs és rokkantsági ellátást megállapító határozat,

b) az Mmtv. 16/A. §-a alapján előleg megállapításáról hozott végzés,

c) a rehabilitációs ellátás folyósítását felfüggesztő határozat, valamint

d) az Mmtv. 19. § (1a) bekezdése és 38/C. §-a alapján a rokkantsági ellátás továbbfolyósításáról hozott döntés esetében.

(1b) A megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak folyósítására egyebekben az öregségi nyugdíj folyósítására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a folyósítással összefüggő döntéseket - a nyugdíjfolyósító szerv értesítése alapján - az első fokon eljáró rehabilitációs hatóság hozza meg."

43. § Az Mmr. a következő 29. §-sal egészül ki:

"29. § (1) Az általános hatáskörű nyugdíj-megállapító szerv - ha az Mmtv. 38/G. § (3) bekezdés b) és c) pontja szerinti kizáró ok nem áll fenn - 2017. január 31-éig tájékoztatja az Mmtv. 38/G. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő megállapodást kötő személyt (a továbbiakban: megállapodást kötő személy) arról, hogy

a) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 8/B. §-ában foglaltak alapján kérheti a befizetett járulék visszafizetését, vagy

b) amennyiben az a) pont szerinti lehetőséggel nem kíván élni, kezdeményezhető a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 34. § (1) bekezdése szerinti megállapodás megkötése, és ezzel összefüggésben az Mmtv. 38/G. §-ában foglalt feltételeknek megfelelő igénylő (a továbbiakban: igénylő) előzetes biztosítási idejébe az Mmtv. 38/G. § (1) bekezdésében meghatározott szolgálati idő beszámításra kerül.

(2) Az általános hatáskörű nyugdíj-megállapító szerv az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás megküldésével egyidejűleg a megállapodást kötő személyt - 2017. április 30-ai határidő tűzésével - nyilatkozattételre hívja fel arra vonatkozóan, hogy az (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti lehetőségek valamelyikével kíván-e élni. Ha a megállapodást kötő személy határidőben nem nyilatkozik, az általános hatáskörű nyugdíj-megállapító szerv az eljárását döntés nélkül lezárja.

(3) A (2) bekezdés szerinti nyilatkozathoz - a 2012. január 1-jén rokkantsági járadékban részesülő személy kivételével - csatolni kell a rehabilitációs hatóság vagy jogelődje határozatát, hatósági bizonyítványát vagy bizottsági állásfoglalását, amely igazolja, hogy 2012. január 1-jén az igénylő egészségkárosodása legalább 40 százalékos mértékű volt. A 2012. január 1-jén rokkantsági járadékban részesülő személyt - az egészségkárosodás mértékének igazolása nélkül - megváltozott munkaképességű személynek kell tekinteni.

(4) Amennyiben a (3) bekezdés szerinti irat nem áll rendelkezésre, az igénylő a rehabilitációs hatóságnál 2017. február 28-áig kezdeményezheti az Mmtv. 26/A. §-a szerinti komplex minősítés elvégzését az erre a célra rendszeresített, az (1) bekezdés szerinti tájékoztatással egyidejűleg kiküldött formanyomtatványon. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(5) A komplex minősítés elvégzésére irányuló eljárást soron kívül kell lefolytatni. Az eljárásban vizsgálni kell azt is, hogy az igénylő egészségkárosodása 2012. január 1-jén valószínűsíthetően elérte-e a legalább 40 százalékos mértéket. Ha az igénylő a komplex minősítés eredményéről kiállított hatósági bizonyítvány ellen fellebbez, a (2) bekezdés szerinti nyilatkozattételre nyitva álló határidő 2017. május 31-éig meghosszabbodik.

(6) Ha az igénylő, vagy rá tekintettel más személy a Tbj. 34. § (1) bekezdése szerinti megállapodást kíván kötni, a nyilatkozat a megállapodás megkötéséig módosítható.

(7) A jogosultsági feltételek fennállása esetén

a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti visszafizetésről a befizetett járulék visszafizetésére vonatkozó igényt,

b) a Tbj. 34. § (1) bekezdése szerinti megállapodás megkötéséről a megállapodás megkötésére vonatkozó szándékot tartalmazó nyilatkozat beérkezését követő 30 napon belül az általános hatáskörű nyugdíj-megállapító szerv gondoskodik."

44. § Hatályát veszti az Mmr.

a) 15. § (1) bekezdésének második mondata,

b) 22/G. §-a.

10. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet módosítása

45. § A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

11. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet módosítása

46. § A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Sznyr.) 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha a határozott idejű bejegyzés vagy az ideiglenes hatályú bejegyzés hatálya megszűnik, a szolgáltatás, a lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlan, illetve a foglalkoztatási hely törlődik a szolgáltatói nyilvántartásból. Ha valamennyi lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlan törlődik a szolgáltatói nyilvántartásból, a támogatott lakhatás is törlődik a szolgáltatói nyilvántartásból. Ha valamennyi foglalkoztatási hely törlődik a szolgáltatói nyilvántartásból, a fejlesztő foglalkoztatás is törlődik a szolgáltatói nyilvántartásból. Ha valamennyi szolgáltatás törlődik a szolgáltatói nyilvántartásból, az engedélyes is törlődik a szolgáltatói nyilvántartásból."

47. § Az Sznyr. 18. § (3) bekezdés a következő l) ponttal egészül ki:

(Ha a fenntartó az 5. mellékletben meghatározott iratok közül)

"l) nem csatolta a fejlesztő foglalkoztatás keretében végzett tevékenység megkezdéséhez szükséges hatósági engedély másolatát vagy a bejelentés teljesítését igazoló okirat másolatát, a működést engedélyező szerv a hatósági engedély, illetve a bejelentés adatait a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságtól vagy annak interneten elérhető nyilvántartásából szerzi be, illetve ellenőrzi."

48. § Az Sznyr. 19. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:

"(3b) Fejlesztő foglalkoztatás esetén a Kormány a foglalkoztatási helyre vonatkozó létesítési, használati és üzemeltetési tűzvédelmi előírások érvényesítésének szakkérdésében a foglalkoztatási hely címe szerint illetékes, első fokon eljáró tűzvédelmi szakhatóságot szakhatóságként jelöli ki."

49. § Az Sznyr. 19/A. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az Szt. 58/A. § (2f) bekezdése szerinti két döntési időpontot a Szociális Ágazati Portálon és a minisztérium honlapján kell közzétenni. A miniszter a döntést megelőzően a támogatásra javasolt kérelmeket ellátásszervezési szempontok szerint rangsorolva, egyszerre küldi meg az államháztartásért felelős miniszternek."

50. § Az Sznyr. 31. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Fejlesztő foglalkoztatással kapcsolatos adatmódosítási eljárásban a változással összefüggésben a 19. § (3b) bekezdése szerinti szakkérdésekkel kapcsolatban a szakhatóságot meg kell keresni, ha az adatmódosítás célja foglalkoztatási hely bejegyzése."

51. § Az Sznyr. 32. § (3) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a bekezdés a következő h) ponttal egészül ki:

(A működést engedélyező szerv helyszíni szemlét tart)

"g) fejlesztő foglalkoztatás esetén, ha a módosítás célja foglalkoztatási hely bejegyzése, és h) az a)-g) pontban nem említett esetben, ha a helyszíni szemle tartása egyéb okból indokolt."

52. § Az Sznyr. 50. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A működést engedélyező szerv a 2016. december 31-én vagy azt követően hatályukat veszítő ideiglenes hatályú bejegyzések hatályát hivatalból, kizárólag ellátási érdekből 2018. december 31-éig más jogszabályi felhatalmazás hiányában is meghosszabbíthatja, ha a fenntartó benyújtja a határozatlan vagy határozott idejű bejegyzéshez szükséges feltételek megteremtésére vonatkozó szakmai tervét vagy az ennek érdekében igényelt európai uniós forrás felhasználására megkötött támogatási szerződés másolatát. A működést engedélyező szerv a meghosszabbítás kérdésében 2017. március 31-éig dönt. A döntés jogerőre emelkedéséig az ideiglenes hatályú bejegyzés hatálya meghosszabbodik."

53. § Az Sznyr. 50/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"50/B. § (1) Fejlesztő foglalkoztatás esetén az engedélyes bejegyzése vagy adatmódosítás iránti, 2017. április 1-jét megelőzően indult eljárást az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 448/2016. (XII. 19.) Korm. rendelettel megállapított szabályok alapján kell lefolytatni, ha az engedélyes működésének kezdő időpontja, illetve az az időpont, amelytől kezdődően az engedélyes az adatmódosításnak megfelelően működtethető, 2017. március 31-ét követően van.

(2) Az Szt. 138. § (5) bekezdése szerint befogadott ellátotti számot a működést engedélyező szerv az igénybevevői nyilvántartásból számára megküldött adatok alapján - 2016. december 31-éig, 2017. január 1-jei hatállyal - hivatalból jegyzi be a szolgáltatói nyilvántartásba.

(3) Ha a fenntartó helyi önkormányzat vagy azok társulása és a befogadásról szóló szakhatósági állásfoglalás, előzetes szakhatósági állásfoglalás nem tartalmazza a személyi gondozásban ellátott személyek befogadott számát, a működést engedélyező szerv a személyi gondozásban ellátott személyek befogadott számaként - 2017. január 31-éig, 2017. január 1-jei hatállyal - hivatalból a teljes befogadott ellátotti létszámot jegyzi be.

(4) Az Szt. 138. § (6) bekezdése alapján, a közleményben meghatározott határidőig benyújtott befogadási kérelmek elbírálása - a 19/A. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően - nem a szakhatósági eljárások megindulásának sorrendjében történik. A kérelem a 29. § (1) bekezdés szerinti korlátozásra tekintet nélkül benyújtható, az ilyen okból történő adatmódosítás a 29. § (1) bekezdésének alkalmazása során nem vehető figyelembe. Az Szt. 138. § (6) bekezdése alapján történő befogadást 2017. január 1-jei hatállyal kell bejegyezni a szolgáltatói nyilvántartásba."

54. § (1) Az Sznyr. 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(2) Az Sznyr. 1. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(3) Az Sznyr. 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

55. § (1) Az Sznyr. 1. melléklet 3.8. pontjában az "ellátotti létszámra" szövegrészek helyébe az "ellátotti létszámra - ezen belül a személyi gondozásban ellátott személyek befogadott számára -" szöveg lép.

(2) Az Sznyr.

a) 1. § h) pontjában a "rehabilitációs" szövegrész helyébe a "hajléktalan személyek átmeneti szállása esetén, rehabilitációs" szöveg,

b) 19. § (4) bekezdés b), c) és d) pontjában, 31. § (3) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontjában, 5. melléklet 2.4.3. pontjában a "(2)" szövegrész helyébe az "(5)" szöveg,

c) 20. § (4) bekezdésében, 32. § (3) bekezdés d) pontjában a "rehabilitációs" szövegrész helyébe a "hajléktalan személyek átmeneti szállása és rehabilitációs" szöveg,

d) 4. melléklet 8. pontjában a "részesül-e" szövegrész helyébe az "állami fenntartó esetén önkormányzati kötelező feladatot lát-e el vele, illetve hogy részesül-e" szöveg,

e) 5. melléklet 2.4.4. pontjában a "(3) bekezdése" szövegrész helyébe a "(2) bekezdés a) és d) pontja" szöveg,

f) 5. melléklet 2.5. pontjában a "rehabilitációs" szövegrész helyébe a "hajléktalan személyek átmeneti szállása és a rehabilitációs" szöveg,

g) 5. melléklet 2.6. pontjában a "Rehabilitációs" szövegrész helyébe a "Hajléktalan személyek átmeneti szállása és rehabilitációs" szöveg

lép.

(3) Az Sznyr.

a) 1. § l) pont lb) alpontjában az "illetve jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén szakmai központ" szövegrész helyébe a "jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén szakmai központ, illetve a fejlesztő foglalkoztatás helyéül szolgáló ingatlan (a továbbiakban: foglalkoztatási hely)" szöveg,

b) 4. § (5a) bekezdés b) pontjában a "támogatott lakhatás" szövegrész helyébe a "támogatott lakhatás és a fejlesztő foglalkoztatás" szöveg,

c) 10. § (1) bekezdésében az "illetve támogatott lakhatás esetén a lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlan" szövegrész helyébe a "támogatott lakhatás esetén a lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlan, illetve fejlesztő foglalkoztatás esetén a foglalkoztatási hely" szöveg, az "egyéb esetben" szövegrész helyébe az "az adott fejlesztő foglalkoztatási helyet, egyéb esetben" szöveg,

d) 11. § (1) bekezdésében az "egyéb esetben" szövegrész helyébe a "fejlesztő foglalkoztatás esetén az adott foglalkoztatási helyet, egyéb esetben" szöveg,

e) 11. § (2) bekezdésében az "illetve a lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlan" szövegrész helyébe a "lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlan, illetve foglalkoztatási hely" szöveg,

f) 11. § (3) bekezdésében, 3. melléklet 9. pontjában az "illetve a lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlan" szövegrész helyébe az "a lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlan, illetve a foglalkoztatási hely" szöveg,

g) 12. § (1) bekezdésében az "illetve a lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlan" szövegrész helyébe az "a lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlan, illetve a foglalkoztatási hely" szöveg, az "illetve a lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlant" szövegrész helyébe az "a lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlant, illetve a foglalkoztatási helyet" szöveg,

h) 18. § (3) bekezdés g) pontjában a "külső férőhelyek" szövegrész helyébe a "külső férőhelyek, a foglalkoztatási hely" szöveg,

i) 19. § (15) bekezdésében az "egyéb esetben" szövegrész helyébe az "a foglalkoztatási helyet, egyéb esetben" szöveg,

j) 20. § (4) bekezdésében a "félutas házban" szövegrész helyébe a "foglalkoztatási helyen, a félutas házban" szöveg,

k) 23. § (1) bekezdés a) pontjában, 32. § (3) bekezdés b) pontjában a "támogatott lakhatás" szövegrész helyébe a "támogatott lakhatás, fejlesztő foglalkoztatás" szöveg,

l) 24. § (1) bekezdésében a "szociális alapszolgáltatás, családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás, valamint gyermekek napközbeni ellátása esetén legalább két hónappal, bentlakásos szociális intézményi ellátás, támogatott lakhatás, gyermekek átmeneti gondozása, otthont nyújtó ellátás és utógondozói ellátás esetén legalább hat hónappal" szövegrész helyébe a "bentlakásos szociális intézményi ellátás, támogatott lakhatás, gyermekek átmeneti gondozása, otthont nyújtó ellátás és utógondozói ellátás esetén legalább hat hónappal, egyéb esetben legalább két hónappal" szöveg,

m) 28. § (1) bekezdés g) pontjában a "jelzőkészülékek számának" szövegrész helyébe a "jelzőkészülékek számának, fejlesztő foglalkoztatás esetén a foglalkoztatható személyek számának" szöveg,

n) 31. § (7) bekezdésében az "egyéb esetben" szövegrész helyébe az "a foglalkoztatási hely, egyéb esetben" szöveg,

o) 38. § (1) bekezdés c) pontjában az "utcai szociális munka" szövegrész helyébe az "utcai szociális munka, fejlesztő foglalkoztatás" szöveg,

p) 39. § (3) bekezdésében a "vagy a bejegyzés során szakhatóságként eljáró hatóságot" szövegrész helyébe az " , a bejegyzés során szakhatóságként eljáró hatóságot, illetve fejlesztő foglalkoztatás esetén a munkavédelmi hatóságot vagy a munkaügyi hatóságot" szöveg,

q) 40. § (1) bekezdés b) pontjában, 41. § (2) bekezdés h) pontjában a "külső férőhelyet" szövegrész helyébe a "külső férőhelyet, a foglalkoztatási helyet" szöveg,

r) 41. § (2) bekezdés a) pontjában az "ingatlan" szövegrész helyébe az "ingatlan, foglalkoztatási hely" szöveg,

s) 41. § (2) bekezdés f) pontjában a "jelzőkészülékek számát" szövegrész helyébe a "jelzőkészülékek számát, fejlesztő foglalkoztatás esetén a foglalkoztatható személyek számát" szöveg,

t) 3. melléklet 6. pontjában a "címe" szövegrész helyébe a "címe és a foglalkoztatási hely címe" szöveg

lép.

56. § Hatályát veszti az Sznyr.

a) 7. § (6) bekezdés a) pontjában az "a szociális foglalkoztatási engedélyezéssel, valamint" szövegrész,

b) 7. § (6) bekezdés b) pontjában az "és a szociális foglalkoztatást engedélyező szervnek" szövegrész,

c) 32. § (3) bekezdés f) pontjában a "valamint" szövegrész.

12. A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló 513/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

57. § A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló 513/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet a következő 6/A. §-sal egészül ki:

"6/A. § A nevelőszülő akkor felel meg a Gyvt. 54. § (1) bekezdés f) pontja szerinti képesítési előírásoknak, ha

a) az Országos Képzési Jegyzékben szereplő nevelőszülő szakképesítéssel rendelkezik, vagy

b) az Országos Képzési Jegyzékben szereplő nevelőszülő szakképesítés "Befogadott gyermek ellátásának alapfeladatai" követelménymodul záróvizsgáját sikeresen letette, vagy a helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról szóló miniszteri rendeletben meghatározott nevelőszülői tanfolyamot eredményesen elvégezte, és mindkét esetben vállalja, hogy a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonya keretében a gondozásába kerülő első gyermek, fiatal felnőtt elhelyezésétől számított két éven belül

ba) az Országos Képzési Jegyzékben szereplő nevelőszülő szakképesítést megszerzi, vagy

bb) a helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról szóló miniszteri rendeletben meghatározott, a nevelőszülők számára szervezett központi oktatási programot eredményesen elvégzi."

13. A természetes személyek adósságrendezési eljárásában az adósságrendezésbe nem tartozó vagyonról és bevételekről szóló 230/2015. (VIII. 12.) Korm. rendelet módosítása

58. § A természetes személyek adósságrendezési eljárásában az adósságrendezésbe nem tartozó vagyonról és bevételekről szóló 230/2015. (VIII. 12.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 37. pontjában a "munka-rehabilitációs díjnak" szövegrész helyébe a "fejlesztési foglalkoztatási óradíjnak" szöveg lép.

14. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

59. § A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nyr.) 3. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

[Az igénybevevői nyilvántartásba történő adatszolgáltatási kötelezettség - a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel - arra az engedélyesre terjed ki,]

"d) amely fejlesztő foglalkoztatást nyújt, ha e szolgáltatására a fenntartó hatályos - a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló kormányrendelet szerinti - finanszírozási szerződéssel rendelkezik."

60. § Az Nyr. 7. § (2) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

(Az időszakos jelentési kötelezettséget)

"i) fejlesztő foglalkoztatás"

(esetén naponta, az adott napot követő munkanap 24 óráig, azt követően kell teljesíteni, hogy a szolgáltatást az adott napon az igénybevevőnek nyújtották.)

61. § Az Nyr. 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az időszakos jelentési kötelezettséget

a) pszichiátriai betegek nappali ellátása és szenvedélybetegek nappali ellátása esetén legalább havonta, az adott hónap minden - szakmai program szerinti - nyitvatartási napjára,

b) a (2) bekezdésben és az a) pontban nem említett, adatszolgáltatási kötelezettséggel érintett szolgáltatások esetén legalább havonta, az adott hónap minden napjára, az adott hónap utolsó napját követő harmadik munkanap 24 óráig kell teljesíteni."

62. § (1) Az Nyr. 1. melléklet 1.9.4. pontjában a "pszichiátriai betegek" szövegrész helyébe a "hajléktalan személyek átmeneti szállása, pszichiátriai betegek" szöveg lép.

(2) Az Nyr.

a) 3. § (1) bekezdés b) pontjában az "állapítottak meg, vagy" szövegrész helyébe az "állapítottak meg," szöveg,

b) 3. § (1) bekezdés c) pontjában a "rendelkezik" szövegrész helyébe a "rendelkezik, vagy" szöveg,

c) 7. § (2) bekezdés g) pontjában a "menedékhely és" szövegrész helyébe a "menedékhely," szöveg,

d) 7. § (2) bekezdés h) pontjában az "ellátás" szövegrész helyébe az "ellátás és" szöveg

lép.

15. A központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetése

63. § A központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a) 76. § (2) bekezdés h) pontja a "16/B. § (3) és (4) bekezdésében, (8) bekezdés e) és f) pontjában" szövegrész helyett a "16/B. § (8) bekezdés e) és f) pontjában" szöveggel,

b) 76. § (2) bekezdés l) pontja a "16/B. § (1) bekezdésében, 16/B. § (10) bekezdésében" szövegrész helyett a "16/B. § (1) bekezdésében" szöveggel,

c) 117. § (1) bekezdésének a Tkr. 18. § (3) bekezdését megállapító rendelkezése az "a folyósító és az ellenőrző igazgatóságnak" szövegrész helyett az "az ellenőrző igazgatóságnak" szöveggel,

d) 117. § (3) bekezdés c) pontja a "16. § (3), (4) bekezdésében, (8) bekezdés d) pontjában, (9) bekezdésében" szövegrész helyett a "16. § (8) bekezdés d) pontjában és (9) bekezdésében" szöveggel, a "17. § (1) és (2) bekezdésében" szövegrész helyett a "17. § (2) bekezdésében" szöveggel, a "20. § (1) és (4) bekezdésében" szövegrész helyett a "20. § (1) bekezdésében" szöveggel,

e) 117. § (3) bekezdés f) pontja a "16. § (1) és (10) bekezdésében" szövegrész helyett a "16. § (1) bekezdésében" szöveggel

lép hatályba.

16. Záró rendelkezések

64. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(4) bekezdésben meghatározott kivételekkel - a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) Az 1-22. §, a 24-26. §, a 36. §, a 39. § (2) bekezdése, a 40-45. §, az 54. § (1) bekezdése, az 55. § (2) bekezdése, az 57. § és a 62. § (1) bekezdése, valamint az 1-3. melléklet 2017. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 49. § 2017. január 2-án lép hatályba.

(4) A 23. §, a 27. §, a 28. §, a 46-48. §, az 50. §, az 51. §, az 54. § (2) és (3) bekezdése, az 55. § (3) bekezdése, az 56. §, az 58-60. § és a 62. § (2) bekezdése, valamint a 4. és 5. melléklet 2017. április 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 448/2016. (XII. 19.) Korm. rendelethez

1. Az Ar. 2. számú mellékletében "A "Gyermekeink védelmében" elnevezésű adatlaprendszer" címet követően a ""GYSZ" = Család- és gyermekjóléti szolgálat (a továbbiakban: gyermekjóléti szolgálat)" szövegrész helyébe a ""GYSZ" = Család- és gyermekjóléti szolgálat" szöveg lép.

2. Az Ar. 2. számú melléklet I. számú adatlapjában az "a gyermekjóléti szolgáltató" szövegrész helyébe az "a család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó" szöveg lép.

3. Az Ar. 2. számú melléklet I. számú adatlap "Útmutató a kitöltéshez" című része helyébe a következő rendelkezés lép:

"Útmutató a kitöltéshez

"T-lap"

1. Az adatlap funkciója:

a) a gyermek alapvető adatainak regisztrálása,

b) a későbbi ellátások során a hatóságok, intézmények, ellátók kölcsönös tájékoztatásakor a gyermek azonosítása.

2. Az adatlap kitöltője: az a család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó (lehet szolgálat és központ is) vagy átmeneti gondozást nyújtó, illetve szakellátó intézmény, amelynél az eset indul. A változások a gondozási folyamat során értelemszerűen időponttal rögzítendők.

3. A kitöltés ideje: a gyermek ellátórendszerbe való bekerülésekor. A család- és gyermekjóléti szolgáltatásban csak a gyermek veszélyeztetettségének felmerülése esetén.

4. Az adatlap továbbítása: a gondozási folyamat során az első kitöltött példány megfelelő módosításokkal ellátott példányai követik a gyermek útját az esetleges további hatóságokhoz, szolgáltatókhoz, akiknek már nem kell újra felvenniük ezt az adatlapot."

4. Az Ar. 2. számú melléklet II. számú adatlapjának címe helyébe a következő rendelkezés lép:

"

"GYSZ-1"

Egyszerű Környezettanulmány"

5. Az Ar. 2. számú melléklet II. számú adatlapjában

a) az "A gyermekjóléti szolgálat" szövegrész helyébe az "A család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó" szöveg,

b) a "Gyermekjóléti szolgálattal" szövegrész helyébe a "Család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtóval" szöveg,

c) a "gyermekjóléti szolgálathoz" szövegrész helyébe a "család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtóhoz" szöveg,

d) a "gyermekjóléti szolgálat" szövegrészek helyébe a "család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó" szöveg,

e) a "gyermekjóléti szolgálattal" szövegrész helyébe a "család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtóval" szöveg

lép.

6. Az Ar. 2. számú melléklet II. számú adatlap "Útmutató a kitöltéshez" című része helyébe a következő rendelkezés lép:

"Útmutató a kitöltéshez

"GYSZ-1"

1. Az adatlap funkciója:

a) környezettanulmány egyszerűsített adattartalommal;

b) gyermekvédelmi gondoskodásra vonatkozó javaslattétel készítése során, amennyiben megelőzően nem folyt szociális segítő tevékenység;

c) az adatlapot családonként egy példányban kell kitölteni, amennyiben a családban több gyermek van, a rájuk vonatkozó következtetéseket, javaslatokat az adatlap végén gyermekenként kell részletezni. Az adatlap "Tapasztalatok" részében foglaltaknak meg kell felelnie a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 9. §-ában foglaltaknak. A családsegítő az adatlap "Következtetések, további tennivalók" részében indokolja javaslatát a hatóságnak.

2. Az adatlap kitöltője:

a) környezettanulmány esetén a család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó;

b) gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó hatósági intézkedéshez kapcsolódóan a család- és gyermekjóléti központ, amely elkészítésébe bevonhatja a család- és gyermekjóléti szolgálatot is.

3. A kitöltés kezdete: a gyámhivatal vagy a család- és gyermekjóléti központ környezettanulmány elkészítésére való felkérésének beérkezésekor, illetve a gyermekvédelmi gondoskodás kezdeményezésekor.

4. Az adatlap továbbítása: a Törzslappal együtt, amennyiben a hatóság számára környezettanulmányként, javaslattételként készült."

7. Az Ar. 2. számú melléklet III. számú adatlapjában a "más gyermekjóléti szolgálat" szövegrész helyébe a "más család-és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó" szöveg lép.

8. Az Ar. 2. számú melléklet III. számú adatlap "Útmutató a kitöltéshez" című része helyébe a következő rendelkezés lép:

"Útmutató a kitöltéshez

"GYSZ-2"

1. Az adatlap funkciója:

a) a gyermekkel kapcsolatos sürgős tudnivalók rögzítése és továbbadása abban az esetben, ha a gyermek gyermekjóléti szolgáltatási előzmény nélkül kerül helyettes szülőhöz, gyermekek átmeneti otthonába vagy ideiglenes hatályú elhelyezésre,

b) veszélyeztetettség felmerülése esetén a szociális segítőmunkához szükséges feltárás segítése, dokumentálása,

c) a gyámhivatal, a területi gyermekvédelmi szakszolgálat és a gondozóhely tájékoztatása abban az esetben, ha a gyermek nevelésbe vételét javasolják, illetve ha otthont nyújtó ellátásba kerül.

2. Az adatlap kitöltője: az a család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó vagy átmeneti gondozást nyújtó, illetve szakellátó intézmény, amelynél az eset indul. A változások a gondozási folyamat során értelemszerűen időponttal rögzítendők.

3. A kitöltés ideje:

a) a gyermek átmeneti gondozásba kerülése, ideiglenes hatályú elhelyezése,

b) a család- és gyermekjóléti szolgáltatásban a gyermek veszélyeztetettségének felmerülése esetén (T-Törzslappal együtt),

c) amennyiben a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó maga intézkedik a gyermek elhelyezésével kapcsolatban, az intézkedés ideje.

4. Az adatlap továbbítása: a gondozási folyamat során az első kitöltött példány megfelelő módosításokkal ellátott példányai követik a gyermek útját az esetleges további hatóságokhoz, szolgáltatókhoz, akik szükség szerint aktualizálják az adatlapot."

9. Az Ar. 2. számú melléklet IV. számú adatlapjában az "A gyermekjóléti szolgálat" szövegrész helyébe az "A gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó" szöveg lép.

10. Az Ar. 2. számú melléklet IV. számú adatlap "Útmutató a kitöltéshez" című része helyébe a következő rendelkezés lép:

"Útmutató a kitöltéshez

"GYSZ-3"

1. Az adatlap funkciója:

a) a gyermek 15 napot meghaladó átmeneti gondozása és gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó intézkedés kezdeményezése esetén:

aa) a család, gyermek helyzetének, a problémák okainak feltárása,

ab) a szociális segítőmunka tevékenységeinek összegzése;

b) a javaslattételi lap a gyermekvédelmi gondoskodásra vonatkozó javaslattételre szolgál;

c) előzménnyel rendelkező ügyek esetében környezettanulmány készítése:

ca) a gyámhivatal vagy a család- és gyermekjóléti központ felkérésére a család- és gyermekjóléti szolgálat készíti el,

cb) gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermek esetében környezettanulmány készítésére érkezett felkéréskor a család- és gyermekjóléti központ készíti el.

2. Az adatlap kitöltője: a család- és gyermekjóléti szolgálat (a gyermek 15 napot meghaladó átmeneti gondozása esetén is), amennyiben a gyermek hatósági intézkedésben érintett, a család- és gyermekjóléti központ.

3. Az adatlap kitöltése:

a) a gyámhivatal felkérése szerint,

b) a javaslattétel során töltendő ki.

4. Az adatlap továbbítása:

a) az átmeneti gondozást nyújtónak a javaslattételi lap kivételével az első kitöltés után azonnal, a módosításokról folyamatosan konzultálnak,

b) amennyiben a család- és gyermekjóléti szolgálat kezdeményezi a család- és gyermekjóléti központon keresztül gyermekvédelmi intézkedés alkalmazását, úgy a központ a javaslat részeként továbbítja az adatlapot az illetékes hatóságnak, amely nevelésbe vétel esetén továbbküldi azt a területi gyermekvédelmi szakszolgálatnak, aki az elhelyezési értekezlet előtt továbbítja majd a lehetséges gyermekvédelmi gyámnak,

c) ha a gyermek előzmény nélkül került ideiglenes hatályú elhelyezésbe, a gyámhivatal felkérése a GYSZ-1 kiegészítéseként 30 napon belül a család- és gyermekjóléti szolgálat a család- és gyermekjóléti központon keresztül továbbítja az adatlapot (a gondozási terv és a gondozási folyamat összegzése nélkül) a gyámhivatalnak, és azon keresztül a területi gyermekvédelmi szakszolgálatnak, aki továbbítja majd a gyermekvédelmi gyámnak. A pártfogói felügyelői szolgálatként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: pártfogó felügyelői szolgálat) részére akkor kell továbbítani, ha a gyámhivatal a megelőző pártfogás elrendelésével kapcsolatban megkeresi a család- és gyermekjóléti központot."

11. Az Ar. 2. számú melléklet VI. számú adatlapjában a "Kitöltő: a gyermekjóléti szolgálat" szövegrész helyébe a "Kitöltő: a család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó" szöveg lép.

12. Az Ar. 2. számú melléklet VI. számú adatlap "Útmutató a kitöltéshez" című része helyébe a következő rendelkezés lép:

"Útmutató a kitöltéshez

"GYSZ-4"

1. Az adatlap funkciója:

a) a gyermek egészségügyi adatainak rögzítésével a veszélyeztetett gyermek alapellátási gondozásának elősegítése,

b) átmeneti gondozás, otthont nyújtó ellátás esetén az ellátó tájékoztatása.

2. Az adatlap kitöltője: a gyermek védelembe vétele, előreláthatólag 15 napot meghaladó átmeneti gondozása, nevelésbe vétele esetén a család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó, illetve - előzmény nélküli elhelyezés esetén - szakellátást vagy az átmeneti gondozást nyújtó szolgáltató felkérésére a gyermek háziorvosa.

3. A kitöltés ideje: a gyermek védelembe vételekor, előreláthatólag 15 napot meghaladó átmeneti gondozásakor, nevelésbe vételekor, vagy ideiglenes hatályú elhelyezésekor.

4. Az adatlap továbbítása: a család- és gyermekjóléti szolgálat, illetve gyermekvédelmi gondoskodás esetén a család- és gyermekjóléti központ feladata az adatlap továbbküldése a gyermek gondozását ellátó helyettes szülőhöz, gyermekek átmeneti otthonába vagy a szakellátást nyújtó intézménybe az elhelyezéstől számított 8 napon belül."

13. Az Ar. 2. számú melléklet VII. számú adatlap "Útmutató a kitöltéshez" című részének 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. Az adatlap funkciója: a védelembe vett gyermekek családi/egyéni gondozási-nevelési tervének rögzítése. Azokra a gyermekekre, akiket azonos határozattal vettek védelembe, mérlegelhető egy közös adatlap kitöltése a személyre szóló feladatok és felelősök pontos megjelölésével."

14. Az Ar. 2. számú melléklet VII. számú adatlap "Útmutató a kitöltéshez" című részének 4. pontja a következő c) alponttal egészül ki:

(4. Az adatlap továbbítása:)

"c) minden szakember felé, akire nézve a családi/egyéni gondozási-nevelési tervben feladat kerül meghatározásra. A család- és gyermekjóléti szolgálatnak függetlenül attól, hogy a családsegítőre nézve meghatároz-e feladatokat."

15. Az Ar. 2. számú melléklet IX. számú adatlapjában

a) az "együttműködő esetmenedzser neve" szövegrész helyébe az "együttműködő szakember neve" szöveg,

b) a "gyermekjóléti szolgálatnál" szövegrész helyébe a "család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtónál" szöveg

lép.

16. Az Ar. 2. számú melléklet IX. számú adatlap "Útmutató a kitöltéshez" című része helyébe a következő rendelkezés lép:

"Útmutató a kitöltéshez

"GYSZ-7"

1. Az adatlap funkciója: a szociális segítő munka és a gyermek és vér szerinti családja közötti kapcsolattartás segítésének tervezése a gyermek családjába történő visszakerülése érdekében. Azokra a gyermekekre, akiket azonos határozattal vettek nevelésbe, mérlegelhető egy közös adatlap kitöltése a személyre vonatkozó különbségek pontos megjelölésével

2. Az adatlap kitöltője: a család- és gyermekjóléti központ.

3. A kitöltés ideje: a nevelésbe vételi határozatot követő 30 napon belül. Módosítására a felülvizsgálati határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül, illetve szükség szerint kerülhet sor, ezen az adatlapon vagy pótlapok betoldásával.

4. Az adatlap továbbítása: gyámhivatalnak, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatnak és a gyermekvédelmi gyámnak."

17. Az Ar. 2. számú melléklet XI. számú adatlapjában

a) a "Család- és gyermekjóléti központ esetmenedzserének" szövegrész helyébe a "Család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szakember" szöveg,

b) a "család- és gyermekjóléti központtól" szövegrész helyébe a "család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtótól" szöveg,

c) az "a helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona" szövegrész helyébe az "a helyettes szülő, a gyermekek átmeneti otthona vezetője/családgondozója" szöveg,

d) a "család- és gyermekjóléti központnak" szövegrész helyébe a "család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó felé" szöveg

lép.

18. Az Ar. 2. számú melléklet XII. számú adatlapjában

a) az "a családok átmeneti otthona" szövegrész helyébe az "a családok átmeneti otthona vezetője/ családgondozója" szöveg,

b) az "a gyermekjóléti szolgálatnak" szövegrész helyébe az "a család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtónak" szöveg

lép.

19. Az Ar. 2. számú melléklet XIII. számú adatlapjában

a) a "gyermekjóléti szolgálat, családsegítő szolgálat" szövegrész helyébe a "család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó" szöveg,

b) az "a családok átmeneti otthona" szövegrész helyébe az "a családok átmeneti otthona vezetője/ családgondozója" szöveg,

c) az "a gyermekjóléti szolgálatnak" szövegrész helyébe az "a család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtónak" szöveg

lép.

20. Az Ar. 2. számú melléklet XIV. számú adatlapjában az "a gyermekjóléti szolgálatnak a gondozás befejezését követő 15 napon belül" szövegrész helyébe az "a család- és gyermekjóléti szolgálatnak - védelembe vett gyermek esetében a család- és gyermekjóléti központnak - a gondozás befejezését követő 15 napon belül" szöveg lép.

21. Az Ar. 2. számú melléklet XV. számú adatlapjában a "gyermekjóléti szolgálatnak" szövegrész helyébe a "család- és gyermekjóléti központnak" szöveg lép.

22. Az Ar. 2. számú melléklet XIX. számú adatlapjában

a) a "gyermekjóléti szolgálattól" szövegrész helyébe a "család- és gyermekjóléti központtól" szöveg,

b) az "a gyermekjóléti szolgálat által" szövegrész helyébe az "a család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó által" szöveg,

c) az "a gyermekjóléti szolgálat részére" szövegrész helyébe az "a család- és gyermekjóléti központ részére" szöveg

lép.

2. melléklet a 448/2016. (XII. 19.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelethez

A Főigazgatóság Központi szervének közvetlen fenntartásában lévő intézmények

1. Emberi Erőforrások Minisztériuma Aszódi Javítóintézet, Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola 2170 Aszód, Baross Gábor tér 2.

2. Emberi Erőforrások Minisztériuma Debreceni Javítóintézete 4032 Debrecen, Böszörményi út 173.

3. Emberi Erőforrások Minisztériuma Speciális Gyermekotthoni Központ, Általános Iskola és Szakiskola 2500 Esztergom, Budai Nagy Antal u. 28.

4. Károlyi István Gyermekközpont 2153 Fót, Vörösmarty tér 2.

5. Emberi Erőforrások Minisztériuma Rákospalotai Javítóintézete és Központi Speciális Gyermekotthona 1151 Budapest, Pozsony utca 36.

6. Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapesti Javítóintézete 1032 Budapest, Szőlő utca 60."

3. melléklet a 448/2016. (XII. 19.) Korm. rendelethez

1. Az Sznyr. 1. melléklet 3.1.11.6. pontja a következő 3.1.11.6.3. alponttal egészül ki:

(Az engedélyes által nyújtott szolgáltatások adatai:

az engedélyes által nyújtott szolgáltatás megnevezése az alábbiak szerint, továbbá az egyes szolgáltatásokra vonatkozó alábbi adatok:

hajléktalan személyek átmeneti szállása:)

"3.1.11.6.3. a külső férőhelyek címe és címenkénti száma,"

2. Az Sznyr. 1. melléklet 3.1.27.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az engedélyes által nyújtott szolgáltatások adatai:

az engedélyes által nyújtott szolgáltatás megnevezése az alábbiak szerint, továbbá az egyes szolgáltatásokra vonatkozó alábbi adatok:

családok átmeneti otthona:)

"3.1.27.3. ha a családok átmeneti otthona titkos menedékházként működik,

3.1.27.3.1. az erre vonatkozó adat,

3.1.27.3.2. a félutas ház címe,"

3. Az Sznyr. 1. melléklet 6.3.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az ellátási terület megjelölhető)

"6.3.1. falugondnoki szolgáltatás esetén a település, tanyagondnoki szolgáltatás esetén a településrész vagy az önkormányzati rendeletben meghatározott ellátási körzet megnevezésével,"

4. Az Sznyr. 1. melléklet

a) 3.1.15.4. pontjában a "(3) bekezdésének" szövegrész helyébe a "(2) bekezdés a) és d) pontjának" szöveg,

b) 3.1.15.5., 3.1.15.6. és 3.1.15.7. pontjában a "(2)" szövegrész helyébe az "(5)" szöveg

lép.

4. melléklet a 448/2016. (XII. 19.) Korm. rendelethez

1. Az Sznyr. 1. melléklete a következő 3.1.34. ponttal egészül ki:

"3.1.34. fejlesztő foglalkoztatás:

3.1.34.1. a foglalkoztatási hely címe, helyrajzi száma és az egyes foglalkoztatási helyeken foglalkoztatható személyek száma,

3.1.34.2. az arra vonatkozó adat, hogy a foglalkoztatási hely bejegyzése határozatlan idejű, határozott idejű vagy ideiglenes hatályú, továbbá határozott idejű bejegyzés és ideiglenes hatályú bejegyzés esetén a bejegyzés hatályának záró időpontja,"

2. Az Sznyr. 1. melléklete 3.5. pontjában a "támogatott lakhatás" szövegrész helyébe a "támogatott lakhatás és a fejlesztő foglalkoztatás" szöveg lép.

5. melléklet a 448/2016. (XII. 19.) Korm. rendelethez

Az Sznyr. 5. melléklete a következő 2.3. ponttal egészül ki:

"2.3. Fejlesztő foglalkoztatás esetén a 2.1. pontban foglaltakon túl

2.3.1. csatolni kell a foglalkoztatási hely tulajdoni lapjának másolatát, továbbá - ha a tulajdoni lap a használat jogcímét nem igazolja - a használati jogcímet bizonyító egyéb okirat másolatát,

2.3.2. csatolni kell az előzetes szakhatósági hozzájárulást, ha a fenntartó beszerezte,

2.3.3. csatolni kell a fejlesztő foglalkoztatás keretében végzett tevékenység megkezdéséhez szükséges hatósági engedély másolatát vagy a bejelentés teljesítését igazoló okirat másolatát, ha a tevékenység csak hatósági engedéllyel vagy bejelentési kötelezettség teljesítése esetén végezhető."

Tartalomjegyzék