75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet

az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből származó források felhasználásáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 18. és a 22. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 41. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 54-58. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet alkalmazási köre

1. § E rendeletet kell alkalmazni a 2014-2020 közötti programozási időszakban az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből (Connecting Europe Facility, a továbbiakban: CEF) származó források terhére történő kötelezettségek vállalására, a projektek előkészítésére, pályázatára, végrehajtására, nyomon követésére, a teljesítés ellenőrzésére, a felhasználásra és a lebonyolításra.

1/A. §[1] Ezt a rendeletet kell alkalmazni a 2021-2027 programozási időszakban a CEF-ből származó forrásokkal összefüggő, 1. §-ban foglalt tevékenységekre.

2. Személyi hatály

2. § E rendelet személyi hatálya a támogatást igénylőkre és a támogatásban részesülőkre terjed ki.

3. Értelmező rendelkezések

3. § (1) E rendelet alkalmazásában

1. hazai társfinanszírozás: a CEF-ből származó forrásokra vonatkozó pályázatokhoz nyújtott hazai forrás,

2.[2] kedvezményezett:

a) a 2014-2020-as programozási időszak tekintetében az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, a 913/2010/EU rendelet módosításáról és a 680/2007/EK és 67/2010/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1316/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1316/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) 2. cikk 10. pontja szerinti tagállam, nemzetközi szervezet, állami vagy magánvállalkozás vagy szerv,

b) a 2021-2027-es programozási időszak tekintetében az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, valamint az 1316/2013/EU és a 283/2014/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. július 7-i 2021/1153/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk c) pontja szerinti szervezet,

3. költségvetési hozzájárulás: a projekt megvalósításához nyújtott költségvetési forrás, ide értve az utólagosan a CEF-ből folyósított támogatás megelőlegezését is,

4. műszaki-szakmai tartalom: a projekt keretében megvalósított fejlesztések valamely, a projekt eredményessége szempontjából meghatározó tulajdonsága, amelynek megvalósítását a nemzeti hatóság tagállami hozzájáruló nyilatkozatával tudomásul vette, és az Európai Bizottság támogatói döntésével jóváhagyott,

5. pályázati felhívás: az Európai Bizottság vagy az általa meghatalmazott szervezet által az Európai Bizottság honlapján közzétett, CEF-ből származó forrásra vonatkozó pályázatok benyújtásának feltételeit és határidejét tartalmazó közlemény,

6. saját erő: a kedvezményezett által a projekt végrehajtásához nyújtott, költségvetési hozzájárulást nem tartalmazó pénzügyi hozzájárulás,

7. szabálytalanság: a támogatási kérelemben, a támogatási megállapodásban, tagállami kedvezményezett esetén a kedvezményezett és a végrehajtó szerv között létrejött támogatási szerződésben, továbbá a projektek végrehajtása során az 1316/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben és a hazai jogszabályokban foglaltak megsértése,

8. tagállami előrehaladási nyilatkozat: a projektek Európai Bizottsághoz benyújtandó éves előrehaladási jelentése mellékletét képező, a nemzeti hatóság által kiállított tanúsítvány, amelyben a tagállam igazolást bocsát ki arról, hogy a kedvezményezett által benyújtott információ teljes körű, megbízható és valós,

9. tagállami kedvezményezett: az állam,

10. tagállami teljeskörűségi nyilatkozat: a projekt megvalósítása befejezéséhez az Európai Bizottsághoz benyújtandó záróegyenleg-kifizetés iránti kérelem mellékletét képező, a nemzeti hatóság, illetve energiaszektorba tartozó projektek esetében a szakpolitikai felelős által kiállított tanúsítvány, amelyben a tagállam igazolást bocsát ki arról, hogy a kedvezményezett által projektmegvalósítás befejezéséhez benyújtott információ teljes körű, megbízható és valós, a projekt megvalósított tartalma a vonatkozó jogszabályoknak és a támogatási kérelemben és az annak alapján megkötött támogatási megállapodásban foglaltaknak megfelel, továbbá a záró pénzügyi nyilatkozatban rögzített költségek jogszerűek, a támogatási megállapodás rendelkezései alapján valósak és elszámolhatóak,

11. támogatási kérelem: az Európai Bizottság felhívásában meghatározott követelményeknek megfelelő dokumentum, amely egy projekt támogatásban részesítésére irányul, és amelynek részei a projekt adatlap és a mellékletek, amelynek az Európai Bizottsághoz történő benyújtását a nemzeti hatóság jóváhagyta,

12. támogatási megállapodás: a projekt megvalósítására az Európai Bizottság és e projekt kedvezményezettje között létrejött megállapodás,

13. támogatási szerződés: a tagállami kedvezményezett és a projekt végrehajtására kijelölt végrehajtó szerv közötti, a projekt végrehajtásában egymás közötti feladat- és felelősség-megosztásról rendelkező megállapodás,

14. végrehajtó szerv: az 1316/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 11. pontja szerinti vállalkozás vagy szerv.

15.[3] koordinátor: a 2021-2027-es programozási időszak központi költségvetési hozzájárulással megvalósuló projektjei esetében a tagállamot képviselő kedvezményezett; ahol e rendelet kedvezményezettet említ, ott a 2021-2027-es programozási időszak központi költségvetési hozzájárulással megvalósuló projektjei tekintetében koordinátort kell érteni,

16.[4] társkedvezményezett: a 2021-2027-es programozási időszak projektjei tekintetében a központi költségvetési hozzájárulást tartalmazó projektek esetében a koordinátor által a projekt megvalósításába bevont kedvezményezett; ahol e rendelet végrehajtó szervre hivatkozik, ott a 2021-2027-es programozási időszak tekintetében társkedvezményezettet kell érteni.

(2) Az (1) bekezdésben nem értelmezett fogalmakat

a) a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó uniós iránymutatásokról és a 661/2010/EU határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1315/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1315/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet),

b) az 1316/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

c) a transzeurópai energiaipari infrastruktúrára vonatkozó iránymutatásokról és az 1364/2006/EK határozat hatályon kívül helyezéséről, valamint a 713/2009/EK, a 714/2009/EK és a 715/2009/EK rendelet módosításáról szóló, 2013. április 17-i 347/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint

d) a távközlési infrastruktúrák területén működő transzeurópai hálózatokra vonatkozó iránymutatásokról és az 1336/97/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. március 11-i 283/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet

szerint kell értelmezni.

(3) E rendeletet az e rendelet hatálya alá tartozó projektek támogatására vonatkozó, kötelezően alkalmazandó európai uniós jogi aktusokban foglalt eltérésekre figyelemmel kell alkalmazni és értelmezni.

II. FEJEZET

INTÉZMÉNYRENDSZER

4. A Kormány feladatai

4. § (1) A Kormány a közlekedési és az infokommunikációs projektek tekintetében egyedi ügyben hozott nyilvános határozatot tesz közzé a támogatási kérelmek Európai Bizottsághoz történő benyújtásának jóváhagyásáról.

(2) Az (1) bekezdés szerinti határozat közzétételét úgy kell tekinteni, hogy a Kormány a tagállami kedvezményezett számára a határozattal jóváhagyott tartalmú projektre vonatkozó, az Európai Bizottsággal megkötendő támogatási megállapodás aláírására felhatalmazást ad.

(3) A Kormány (1) bekezdés szerinti határozata tartalmazza

a) - ha az rendelkezésre áll - a projekt azonosító számát, egyéb esetben a kapcsolódó program megnevezését,

b) a projekt megnevezését,

c) a kedvezményezett, illetve a támogatást igénylő nevét,

d) a projekt rövid bemutatását,

e) az igényelt támogatás összegét, és

f) - ha kijelölésre kerül - a projekt végrehajtó szervének megjelölését.

5. § (1) A Kormány dönt a projekt megvalósításáról, ha az Európai Bizottság a költségvetési hozzájárulást tartalmazó projektre a 4. § (3) bekezdés e) pontja szerint meghatározott összeg kilencven százalékát el nem érő összegű támogatást hagy jóvá.

(2) Ha a Kormány a projekt (1) bekezdés szerinti körülmények figyelembevétele mellett történő megvalósításáról dönt, akkor rendelkezik a projekt műszaki-szakmai tartalma az Európai Bizottság által nem támogatott projektelemei megvalósításának forrásáról és finanszírozási módjáról.

(3) A Kormány a (2) bekezdés szerinti esetben egyedi ügyben hozott nyilvános határozatot tesz közzé.

(4) A (3) bekezdés szerinti határozat közzétételét úgy kell tekinteni, hogy a Kormány a tagállami kedvezményezett számára a határozattal jóváhagyott tartalmú projektre vonatkozó, az Európai Bizottsággal megkötendő támogatási megállapodás - az (1) bekezdés szerinti feltételekkel történő - aláírására felhatalmazást ad.

(5) A (2) bekezdés szerinti határozat tartalmazza a 4. § (3) bekezdésében foglaltakat, valamint

a) a támogatás Európai Bizottság által jóváhagyott összegét,

b) az Európai Bizottság döntése alapján csökkentett támogatás esetén az igényelt és a jóváhagyott támogatás különbözetét biztosító forrás megjelölését és összegét.

6. § (1) A kedvezményezett a nemzeti hatóság útján tájékoztatja a Kormányt, ha a költségvetési hozzájárulást nem tartalmazó projekt támogatását az Európai Bizottság módosított műszaki-szakmai tartalommal hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdést nem kell alkalmazni az energiaszektorba tartozó projektekre.

7. § A Kormány az energiaszektorba tartozó, CEF-ből finanszírozni kívánt projektek listájáról egyedi ügyben hozott nyilvános kormányhatározatot tesz közzé.

5. A Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság feladatai

8. § (1) A Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság készíti elő a Kormány 4. alcímben meghatározott döntéseit.

(2) Az (1) bekezdésében meghatározott kérdésekben a Kormány részére benyújtott javaslathoz, jelentéshez vagy más ülésanyaghoz mellékelni kell a Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság állásfoglalását. Ennek az állásfoglalásnak a hiányában a javaslatot, a jelentést vagy más ülésanyagot csak akkor lehet a Kormány elé terjeszteni, ha ahhoz a miniszterelnök, az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter vagy a Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság elnöke hozzájárul.

6. Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter feladatai

9. § (1) Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter a projektek megvalósításával összefüggő

a) közbeszerzési ellenőrzési,

b) monitoring, és

c) kommunikációs

feladatokat lát el.

(2) Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter ellenőrzési és monitoring feladatai körében:

a) ellátja a 19. alcím alapján a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] XVI. Fejezete szerint a költségvetési hozzájárulással megvalósuló projektek keretében biztosított támogatások felhasználása során lefolytatott közbeszerzési eljárások szabályosságának ellenőrzését,

b) ellátja a 26. alcím szerinti közbeszerzési ellenőrzési feladatokat a költségvetési hozzájárulást nem tartalmazó projektek esetében,

c) a nemzeti hatósággal együttműködve nyomon követi a projektek pénzügyi előrehaladását,

d) ellátja a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdés 1-6. pontjában foglalt feladatokat azzal, hogy irányító hatóság helyett a nemzeti hatóságot kell érteni.

(3) Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter az egységes kommunikáció kialakításával kapcsolatos tevékenysége keretében:

a) ellátja a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés 4., 5., és 7. pontjában foglalt feladatokat, valamint

b) a nemzeti hatósággal együttműködve ellátja az 1316/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 28. cikke szerinti tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kommunikációs tevékenységeket.

7.[5]

10. §[6]

8. A szakpolitikai felelős feladatai

11. § A szakpolitikai felelős

a) véleményezi a nemzeti hatóság megkeresésére az ágazati stratégiába illeszkedés szempontjából az előzetes projektötleteket, és az ezzel kapcsolatos írásbeli álláspontját megküldi a nemzeti hatóságnak,

b) véleményezi a nemzeti hatóság megkeresésére - a Kormányhoz történő benyújtás előtt - műszaki-szakmai szempontból és az ágazati stratégiába illeszkedés szempontjából a projektjavaslatokat, és az ezzel kapcsolatos írásbeli álláspontját megküldi a nemzeti hatóságnak,

c) részt vesz a költségvetési hozzájárulásból megvalósuló, illetve a tagállami kedvezményezett által megvalósítandó projektek műszaki-szakmai tartalmának kidolgozásában, a tervezés és a projektfejlesztés során a műszaki-szakmai szempontok érvényesítésében,

d) kibocsátja az energetikai projektek tekintetében a tagállami hozzájáruló nyilatkozatot és a tagállami teljeskörűségi nyilatkozatot,

e) együttműködik a nemzeti hatósággal a projektek megvalósítása és tagállami felelősségi körbe utalt feladatainak ellátása során,

f) részt vesz az intézkedések szakmai tartalmának meghatározásában, projekteket érintő értékelési tevékenységben.

12. § Az energiaszektorba tartozó projektek tekintetében a szakpolitikai felelős dönt a 7. §-ban meghatározott kormányhatározatban nevesített projektek támogatási kérelmének az Európai Bizottsághoz történő benyújtásához szükséges tagállami hozzájáruló nyilatkozat megadásáról.

13. § A szakpolitikai felelős feladatait

a) a közlekedési ágazatban a közlekedésért felelős miniszter,

b) az energetikai ágazatban az energiapolitikáért felelős miniszter,

c) a távközlési ágazatban az informatikáért felelős miniszter

látja el.

9. A nemzeti hatóság feladatai

14. § (1) A nemzeti hatóság

a) felelős az Európai Bizottság számára benyújtandó projektjavaslatok támogatási szempontú véleményezéséért,

b) az 1316/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikk (4) bekezdése és az 1315/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikk (1) bekezdése szerinti projektek esetében a Kormány 4. § (1) bekezdésében foglalt határozatának birtokában kibocsátja - a 11. § d) pontjában meghatározott kivétellel - az 1316/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikk (1) bekezdése szerinti tagállami hozzájáruló nyilatkozatot,

c) felelős a tagállami jelentéseknek, beszámolóknak az Európai Bizottság részére történő benyújtásáért,

d) folyamatosan figyelemmel kíséri a Magyarország területén megvalósuló projektek megvalósulását, biztosítja a projektek technikai monitoringját,

e) elvégzi az éves jelentések jóváhagyását megalapozó helyszíni ellenőrzéseket,

f) kiadja - a 11. § d) pontjában meghatározott kivétellel - az 1316/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 22. cikke szerinti, a projektek közbeszerzési, környezeti-fenntarthatósági, műszaki és pénzügyi ellenőrzésén alapuló tagállami előrehaladási nyilatkozatot és a tagállami teljeskörűségi nyilatkozatot, figyelemmel a (4) bekezdésre,

g) részt vesz az intézkedések 1316/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 27. cikke szerinti értékelésében,

h) képviseli Magyarországot az Európai Bizottságnak és a tagállamoknak a projektekkel kapcsolatos ülésein,

i) gondoskodik a projektek közbeszerzési ellenőrzéséről a 19. és a 26. alcím szerint,

j) koordinálja a hazai projektek megvalósításával kapcsolatos tagállami feladatokat,

k) részt vesz az adott projekt tárgya szerinti operatív program monitoring bizottsággal együtt ülésező, e rendelet szerinti projektek nyomon követését ellátó monitoring bizottság munkájában,

l) biztosítja a kohéziós borítékból, illetve költségvetési hozzájárulással megvalósuló projektek és az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU az európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) hatálya alá tartozó alapokból megvalósuló projektek közötti összhang megteremtését, a kettős finanszírozás elkerülését,

m) szükség esetén az irányító hatóság vezetőjével egyetértésben javaslatot tesz a projektek megfelelő operatív programból történő finanszírozására és a projekt CEF-ből történő finanszírozásának egyidejű megszüntetésére, valamint ennek Kormány általi jóváhagyására való felterjesztésére.

(2) A nemzeti hatóság feladatai ellátásába a (3) bekezdésben foglalt kivétellel közbenső szervezetet vonhat be.

(3) A nemzeti hatóság nem ruházhatja át közbenső szervezetre

a) a tagállami hozzájáruló-, előrehaladási- és teljeskörűségi nyilatkozatok kibocsátásával, és

b) a CEF-ből finanszírozott intézkedéseknek az Európai Bizottsággal együttműködésben történő értékelésével

kapcsolatos feladatát.

(4) A nemzeti hatóság az 1316/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 22. cikke szerinti tagállami teljeskörűségi nyilatkozatokat csak az általa kibocsátott hozzájáruló nyilatkozattal rendelkező projektek tekintetében adhatja ki akkor, ha azok kedvezményezettje eleget tett a tagállam felé fennálló folyamatos adatszolgáltatási és beszámolási kötelezettségének.

15. § (1) A közlekedési, az energetikai és a távközlési ágazatban egymástól elkülönült szervezettel rendelkező nemzeti hatóság működik.

(2) A nemzeti hatóság feladatait

a) a közlekedési ágazatban a közlekedésért felelős miniszter,

b) az energetikai ágazatban az energiapolitikáért felelős miniszter,

c) a távközlési ágazatban az informatikáért felelős miniszter

látja el.

10. A közbenső szervezet feladatai

16. § (1) Az a költségvetési szerv, amelyet

a) jogszabály ekként kijelöl, vagy

b) a nemzeti hatósággal megkötött megállapodás ekként meghatároz

közbenső szervezetnek minősül.

(2) A közbenső szervezet a nemzeti hatóság feladatkörébe tartozó, az (1) bekezdés szerint rá átruházott feladatokat látja el. A közbenső szervezet a nemzeti hatóság nevében jár el. A közbenső szervezet tevékenységét a jogszabályokban és a nemzeti hatósággal kötött megállapodásban foglaltak szerint végzi.

(3) A közbenső szervezet által elvégzett feladatért harmadik személy felé a nemzeti hatóság felel. A közbenső szervezet csak a nemzeti hatóság előzetes jóváhagyása alapján vonhat be más szervezetet az átruházott feladat ellátásába.

17. § (1) A nemzeti hatóság a 16. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a közbenső szervezetként kijelölt szervezettel megállapodást köt, egyébként - ha közbenső szervezet alkalmazását szükségesnek tartja - a 16. § (1) bekezdés b) pontja szerinti megállapodást köthet a feladat ellátására alkalmas költségvetési szervvel.

(2) Az (1) bekezdés szerint átruházott feladat ellátásáról írásbeli megállapodásban kell rendelkezni. E megállapodásnak tartalmaznia kell különösen:

a) az átruházott feladatok ellátásának pénzügyi feltételeit,

b) a közbenső szervezet feladatait és kötelezettségeit,

c) az a) pontban megjelölt feladat elvégzése során alkalmazott eljárást és módszereket,

d) a teljesítésigazolás kiállításának feltételeit,

e) rendelkezést arról, hogy a közbenső szervezet milyen gyakran tegyen jelentést az általa elvégzett ellenőrzések eredményeiről,

f) rendelkezést a nemzeti hatóság részére átadandó adatok köréről, az adatszolgáltatás tartalmáról és rendszerességéről,

g) a közbenső szervezetnek a nemzeti hatósággal szembeni felelősségvállalására vonatkozó szabályokat,

h) az átruházott feladat elvégzése érdekében a nemzeti hatóság által átadott vagy átadásra kerülő adatok körét és azok védelmét.

(3) A nemzeti hatóság és az ellenőrzésére jogosult szervek ellenőrzik a közbenső szervezetre átruházott feladat teljesítését.

11. Tagállami kedvezményezett képviselője

18. § (1) A tagállami kedvezményezettet az a miniszter képviseli, akinek a feladatkörével az adott projekt tárgya összefügg.

(2) A tagállami kedvezményezett (1) bekezdés szerinti képviselője a saját nevében köti meg a végrehajtó szervvel a támogatási szerződést.

12. Végrehajtó szerv

19. § A végrehajtó szerv kijelölésére a tagállami kedvezményezett az 1316/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 11. pontjával összhangban jogosult. A végrehajtó szerv feladatait a tagállami kedvezményezett és a végrehajtó szerv között projektenként megkötendő támogatási szerződés tartalmazza.

13. A monitoring bizottság feladatai

20. § A projektek végrehajtásának nyomon követését a projekt tárgyához hasonló fejlesztési célra irányuló operatív program végrehajtásának nyomon követését végző monitoring bizottság látja el a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet IV. Fejezetében foglaltak szerint.

14. A monitoring értekezlet

21. § (1) A nemzeti hatóság vagy a közbenső szervezet a kedvezményezettek, illetve végrehajtó szervek képviselőinek részvételével havonta legalább egy alkalommal monitoring értekezletet tart.

(2) A monitoring értekezlet írásos anyagát a kedvezményezettek, illetve végrehajtó szervek által a nemzeti hatóság vagy a közbenső szervezet részére benyújtott havi előrehaladási jelentések képezik.

(3) Az előrehaladási jelentéseket a kedvezményezettek, illetve a végrehajtó szervek hét nappal a monitoring értekezletet megelőzően kötelesek benyújtani.

III. FEJEZET

A PROJEKT-ELŐKÉSZÍTÉS SZABÁLYAI

15. Projekt-előkészítés és -kiválasztás

22. § A projekt-előkészítés magában foglalja

a) a projektek szakmai-műszaki előkészítését,

b) a támogatásra javasolt, költségvetési hozzájárulással megvalósuló projektek kiválasztását,

c) a hazai társfinanszírozás biztosítását,

d) a támogatási kérelmek előírásoknak megfelelő formában történő elkészítését,

e) a pályázati anyagok Kormány általi jóváhagyását,

f) a tagállami hozzájáruló nyilatkozat kibocsátását, a pályázati anyagok Európai Bizottsághoz történő benyújtását,

g) tagállami kedvezményezett esetén a támogatási szerződés elkészítését, valamint

h) a támogatási megállapodás előkészítését és az Európai Bizottsággal történő aláírását.

23. § A projekt-előkészítés folyamatában a nemzeti hatóság, alkalmazása esetén a közbenső szervezet, a kedvezményezett, a végrehajtó szerv és a szakpolitikai felelős együttműködik.

24. § (1) A projekt támogatási kérelmét a szakpolitikai felelős műszaki-szakmai szempontból és ágazati stratégiába történő illeszkedés szempontjából értékeli.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szakpolitikai értékelés alapján kiállított tanúsítvány figyelembevételével a nemzeti hatóság a projektre vonatkozó javaslatot támogatás-stratégiai vizsgálatnak veti alá.

(3) A támogatási kérelmek Kormány általi jóváhagyását a szakpolitikai felelős és a nemzeti hatóság vizsgálatát és megfelelőségi nyilatkozatának kiadását követően lehet kezdeményezni.

25. § (1) A 4. § (1) bekezdésében meghatározott projekt esetében a Kormány a támogatási kérelem Európai Bizottsághoz történő benyújtásáról a nemzeti hatóság előterjesztése alapján a szakpolitikai felelős és a Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság álláspontjának ismeretében dönt.

(2) Azon több tagállam részvételével megvalósuló projektek esetében, ahol a tagállami kedvezményezett koordinátorként jár el, az (1) bekezdés a tagállami projektrész tekintetében alkalmazandó.

16. Támogatási jogviszony létrejötte

26. § (1) A támogatási jogviszony akkor jön létre, ha az Európai Bizottság - a támogatási döntése meghozatalát követően - a kedvezményezettel támogatási megállapodást köt.

(2) A tagállami kedvezményezett - végrehajtó szerv alkalmazása esetén - a tagállami kedvezményezetti feladatkörbe tartozó egyes feladatok átruházására és a projekt megvalósítására támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés a projekt támogatásáról szóló európai bizottsági döntés előtt is köthető azzal a bontó feltétellel, hogy az Európai Bizottság elutasító döntése esetén a támogatási szerződés megszűnik.

IV. FEJEZET

A PROJEKT VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

17. A projekt végrehajtásának lépései

27. § A projektvégrehajtás folyamata magában foglalja a projekt megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárás lebonyolítását, a szerződéskötést, a projektmegvalósítással összefüggő szemlék elvégzését, az elkészült munkarészek átvételének figyelemmel kísérését, a projekt megvalósítását, a projekt lezárását, valamint a beszámolási és a monitoring tevékenységet.

17/A. Biztosítékok[7]

27/A. §[8] A CEF-ből származó forrásból megvalósuló projektre alkalmazni kell a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 118/A. § (2a) bekezdését és 1. melléklet 134.4. pontját azzal, hogy

a) az irányító hatóságon a tagállami kedvezményezettet kell érteni,

b) külföldi állammal közösen megvalósított projekt esetén e rendelkezéseket csak a magyar állam mint tagállami kedvezményezett részére megítélt CEF-ből származó támogatás terhére kifizetendő szállítói előleg vonatkozásában kell alkalmazni.

18. Pénzügyi lebonyolítás

28. § (1) A nemzeti hatóság valamennyi projekt tekintetében fennálló tagállami teljeskörűségi nyilatkozatának egyik alapját képező költségigazoló nyilatkozatot bocsát ki.

(2) A nemzeti hatóság nyilatkozattételi kötelezettsége keretében meggyőződik arról, hogy a kifizetési kérelem, a költségnyilatkozat és a kedvezményezetteknél felmerült költségek

a) adatai pontosak és megbízható nyilvántartási rendszerekből származnak,

b) ellenőrizhető számviteli bizonylatokon alapulnak,

c) megfelelnek az alkalmazandó európai uniós és nemzeti szabályoknak, valamint

d) a finanszírozás céljából kiválasztott és szabályszerű projekttel függenek össze.

(3) A nemzeti hatóság jogosult a költségigazoló nyilatkozat alátámasztásához kapcsolódó kiegészítő információ kérésére, amelyet a kedvezményezett vagy a végrehajtó szerv köteles haladéktalanul a nemzeti hatóság rendelkezésére bocsátani.

29. § (1) A nemzeti hatóság a költségigazoló nyilatkozat alátámasztása érdekében tényfeltáró vizsgálatot végezhet vagy tényfeltáró látogatást tehet az e rendelet hatálya alá tartozó szervezeteknél.

(2) Az e rendelet hatálya alá tartozó szervezet hozzáférést biztosít az elektronikusan vagy papír alapon rendelkezésre álló, igazoláshoz kapcsolódó, nála rendelkezésre álló dokumentumokhoz és adatokhoz a nemzeti hatóság által írásban felhatalmazott személyek részére. A nemzeti hatóság az e rendelet hatálya alá tartozó szervezetnél kezdeményezett látogatásairól minden esetben előzetesen tájékoztatja az érintett szervezetet.

(3) A projektek elszámolható költségeivel kapcsolatos szabályokat az Európai Bizottság által kiírt pályázati felhívás, valamint az Európai Bizottság és a kedvezményezett között létrejövő támogatási megállapodás tartalmazza.

(4) A hazai társfinanszírozás költségvetési hozzájárulásból, saját erőből vagy mindkettőből állhat.

30. § (1) A tagállami kedvezményezett a hazai költségvetés végrehajtása céljából minden év április 5-éig megküldi az államháztartásért felelős miniszter részére a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek fejezeti kezelésű előirányzatot terhelő, tárgyévet megelőző évben felmerült elszámolható uniós és hazai, illetve nem elszámolható hazai költségekhez kapcsolódó kiadásokat.

(2) A tagállami kedvezményezett évente legkésőbb a tárgyév augusztus 31-éig elszámolja az Európai Bizottsággal a projektek tárgyévet megelőző évben kifizetett költségeit, ha az egyes projektek kapcsán felmerült kiadások meghaladják az 500 millió forintot.

31. § (1) A záró egyenleg Európai Bizottság általi elfogadását és a záróegyenleg-kifizetés folyósítását követően a tagállami kedvezményezett utólag euróban elszámolja a közösségi hozzájárulásnak a központi költségvetés által előfinanszírozott összegét, a rendezett követeléseket, valamint a szükséges korrekciókat.

(2) A forintban és egyéb pénznemben felmerült költségek forintban nyilvántartott és teljesült kifizetéseit az Európai Bizottsággal történő elszámolások alkalmával az Európai Bizottság által elektronikusan közzétett azon árfolyamon kell átszámítani euróra, amely a közösségi hozzájárulás rendezésének a nemzeti hatóság általi jóváhagyásának napján volt érvényes.

(3) Az időközi- és záróegyenleg-kifizetés iránti kérelemmel összefüggő szabályokat, valamint az Európai Bizottsággal történő elszámolás részletes szabályait miniszteri rendelet tartalmazza.

31/A. §[9] A pénzforgalmi számlák vezetésével és forgalmával kapcsolatban felmerült költség elszámolása a központi költségvetésből történik.

19. Közbeszerzés

32. § A költségvetési hozzájárulással megvalósuló projektek közbeszerzési eljárásainak ellenőrzését a nemzeti hatóság és az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter végzi a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet XVI. Fejezetében és 1. melléklet XIX. Fejezetében meghatározott rendelkezések szerint azzal az eltéréssel, hogy

a) irányító hatóságon a nemzeti hatóságot kell érteni,

b) támogatást igénylőn, illetve kedvezményezetten végrehajtó szervet is kell érteni,

c) a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 101. § (2) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy

ca) a nemzeti hatóság az ott meghatározott határidőt nem hosszabbíthatja meg,

cb) ha a nemzeti hatóság a számára előírt határidőn belül nem küldi meg az ott hivatkozott észrevételeit, illetve nyilatkozatát, azt úgy kell tekinteni, mintha a nemzeti hatóság támogató tartalmú nyilatkozatot küldött volna meg - ebben az esetben az eljárást a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 101. § (5) bekezdésének megfelelően kell folytatni -,

d) a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 102. §-a nem alkalmazható.

33. § A nemzeti hatóság a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozó beszerzést támogathatósági, elszámolhatósági és műszaki szempontból ellenőrzi az előrehaladási jelentés 14. § (1) bekezdés f) pontja szerint történő vizsgálatának keretében.

20. Monitoring

34. § (1) A projektek nyilvántartására az Európai Bizottság által működtetett elektronikus felületet az Európai Bizottság által előírt szabály- és feltételrendszer szerint kell használni.

(2) A nemzeti hatóság, a kedvezményezettek, valamint a közbenső szervezet és a végrehajtó szerv monitoring tevékenységét a támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet szabályozza.

(3) A projekttel összefüggő közbeszerzési eljárás azonosító adatait és az annak tárgyában lefolytatott ellenőrzés eredményeként tett lényeges megállapításokat a monitoring és információs rendszerben kell rögzíteni.

(4) A nemzeti hatóság a tagállami előrehaladási nyilatkozat és a tagállami teljeskörűségi nyilatkozat, valamint azok mellékletei megküldésével tájékoztatja az európai uniós források felhasználásáért felelős minisztert a projektek előrehaladásról.

21. Szabálytalanságkezelés

35. § (1) Szabálytalansági gyanú észlelése esetén a nemzeti hatóság az arról való tudomásszerzést követően haladéktalanul, de legkésőbb

a) a tagállami előrehaladási nyilatkoztat kibocsátását,

b) a tagállami teljeskörűségi nyilatkozat kibocsátását, vagy

c) az a) vagy a b) pont szerinti nyilatkozat kibocsátásának megtagadását

követő két munkanapon belül jelentést küld az Európai Bizottság részére.

(2) A jelentésnek tartalmaznia kell:

a) az érintett projekt megnevezését,

b) a kedvezményezett és az eljárással érintett más személy adatait,

c) az érintett összeg megjelölését,

d) a szabálytalansági gyanúról való tudomásszerzés módját és idejét,

e) a szabálytalanságot valószínűsítő valamennyi körülményt,

f) a szabálytalansági gyanú rövid összefoglalását,

g) a megvizsgált dokumentumok, körülmények és tények felsorolását,

h) a meghallgatott személyek megnevezését, a meghallgatás, illetve a helyszíni vizsgálat során készült jegyzőkönyvnek a vizsgálatot végző és a meghallgatott, vagy a helyszíni vizsgálat során jelenlévő személyek aláírásával ellátott példányát, valamint

i) bűncselekmény gyanúja esetén az erre való utalást.

(3) Szabálytalansági gyanú felmerülése esetén a nemzeti hatóság a tagállami előrehaladási nyilatkozat vagy a tagállami teljeskörűségi nyilatkozat kibocsátását megtagadhatja, vagy záradékkal ellátott nyilatkozatot bocsát ki, amelyben rögzíti a fenntartásainak okát.

36. § (1) Ha az Európai Bizottság szabálytalanságot állapít meg, a nemzeti hatóság

a) a tagállami előrehaladási nyilatkozat vagy a tagállami teljeskörűségi nyilatkozat kibocsátását megtagadja,

b) kizárhatja a szabálytalanságot elkövető személyt az e rendelet hatálya alá tartozó támogatások igénybevételéből, és

c) uniós jogi aktusban meghatározott egyéb jogkövetkezményt alkalmazhat.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kizárás időtartama legfeljebb öt év lehet. A kizárás időtartama alatt a kizárt személy projektjére vonatkozó, az Európai Bizottsághoz történő benyújtásához szükséges tagállami hozzájáruló nyilatkozat kibocsátását meg kell tagadni.

37. § A nemzeti hatóság a felmerült szabálytalanságokról és az ezzel kapcsolatos intézkedésekről az Európai Bizottság által előírt gyakorisággal és formában, de legalább a tagállami előrehaladási nyilatkozatban tájékoztatja az Európai Bizottságot.

22. Az adatszolgáltatás rendje

38. § (1) A kedvezményezett a nemzeti hatóság által megkövetelt, miniszteri rendeletben meghatározott rendszerességgel köteles a projekt megvalósításával kapcsolatosan adatot szolgáltatni.

(2) Az Európai Bizottsághoz benyújtandó éves előrehaladási jelentésekhez szükséges tagállami előrehaladási nyilatkozat kibocsátásához szükséges adatokat és az alátámasztó dokumentációt legkésőbb tárgyévet követő év január 31-éig be kell nyújtani a nemzeti hatósághoz.

(3) A késedelmesen vagy hiányosan teljesített adatszolgáltatás esetén a nemzeti hatóság a tagállami előrehaladási nyilatkozat kibocsátását megtagadhatja.

23. Ellenőrzés

39. § A projektekkel kapcsolatos ellenőrzési tevékenység magában foglalja a támogatási kérelmek műszaki-szakmai, ágazati-stratégiai és támogatás-stratégiai ellenőrzését, a projektmegvalósításnak az 1316/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet által tagállami feladatkörbe utalt szempontok szerinti ellenőrzését, továbbá a projektek intézményrendszerének ellenőrzését.

40. § A nemzeti hatóság a projekt megvalósítása során, az ellenőrzési tervében meghatározottak szerint indító-, közbenső-, záró-, valamint rendkívüli helyszíni ellenőrzést végezhet, a tagállami teljeskörűségi nyilatkozat kibocsátásához pedig ellenőrzi a projektek megvalósítását.

41. §[10] (1) Az EUTAF részére korlátlan hozzáférést kell biztosítani a monitoring és információs rendszerben tárolt adatokhoz.

(2) Az EUTAF a 10. § szerint elvégzett vizsgálatok eredményét és a kiállított jelentést a vizsgálat elvégzését követően haladéktalanul megküldi a tagállami kedvezményezett képviselője részére.

(3) Az EUTAF vizsgálatait a támogatási megállapodásokban meghatározott ütemezésben végzi.

42. § A nemzeti hatóság, a közbenső szervezet és a végrehajtó szervek működésének belső ellenőrzését biztosítani kell. Az ellátandó belső ellenőrzési tevékenység tekintetében az államháztartásról szóló törvény, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

43. § (1) Ha a projekttel összefüggő ellenőrzésről szóló jelentésben a szervezetre vonatkozó, intézkedést igénylő megállapítás, ajánlás vagy javaslat szerepel, a nemzeti hatóság, a kedvezményezett és a végrehajtó szerv köteles valamennyi vonatkozó, az európai uniós támogatások felhasználásával összefüggő ellenőrzési jelentés alapján a jelentés kézhezvételétől számított húsz napon belül intézkedési tervet készíteni. Az ellenőrzött szervezet felelős az intézkedési terv végrehajtásáért, nyilvántartásáért és az intézkedési terv végrehajtásának nyomon követéséért.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szervezet vezetője gondoskodik az intézkedési terv - különösen a szabálytalanságok kezelésével kapcsolatos intézkedések - megvalósításának folyamatos nyomon követéséről.

(3)[11]

V. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉSI HOZZÁJÁRULÁST NEM TARTALMAZÓ PROJEKTEK KÜLÖN RENDELKEZÉSEI

24. Az általános szabályok alkalmazása

44. § (1) A költségvetési hozzájárulást nem tartalmazó, saját erővel megvalósuló projektek esetén az I-IV. Fejezet rendelkezéseit az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2)[12] A költségvetési hozzájárulást nem tartalmazó projektek esetében a 7. alcímet és a 27/A. §-t nem kell alkalmazni.

25. Projekt-előkészítés és -lebonyolítás

45. § (1) Az Európai Bizottsághoz támogatási kérelmet benyújtani - az energiaszektorba tartozó projektek kivételével - a Kormány döntését követően kibocsátandó tagállami hozzájáruló nyilatkozat birtokában lehet. A tagállami hozzájáruló nyilatkozatot a nemzeti hatóság bocsátja ki.

(2) A támogatást igénylő a nemzeti hatóságtól kérelmezi a tagállami hozzájáruló nyilatkozat kibocsátását. A tagállami hozzájáruló nyilatkozatot az Európai Bizottsághoz történő benyújtás tervezett időpontját megelőző hatvan nappal elő kell terjeszteni a nemzeti hatóságnál.

(3) A támogatást igénylő a (2) bekezdés szerinti kérelmébe belefoglalja, illetve ahhoz mellékeli

a) a projekt rövid leírását,

b) az Európai Bizottsághoz benyújtani kívánt támogatási kérelmet és annak mellékleteit,

c) a (4) bekezdés szerinti nyilatkozatát,

d) mindazokat a dokumentumokat, amelyeket a miniszteri rendelet szektor-specifikusan az egyes projektek tagállami jóváhagyásához előír.

(4) A támogatást igénylő a (2) bekezdés szerinti kérelméhez a nemzeti hatósághoz írásban nyilatkozatot nyújt be, amelyben vállalja, hogy

a) a projektet a vonatkozó uniós és magyar jogszabályok és szakmai előírások szerint valósítja meg,

b) eleget tesz a tagállam felé fennálló információnyújtási és beszámolási kötelezettségének, és

c) a tagállami teljeskörűségi nyilatkozatot a tagállami hozzájáruló nyilatkozatot kibocsátó nemzeti hatóságtól szerzi meg.

(5) Tagállami hozzájáruló nyilatkozat akkor bocsátható ki, ha a támogatást igénylő (2) bekezdés szerinti kérelme a (3) és a (4) bekezdésnek megfelel.

(6) Ha a nemzeti hatóság a tagállami hozzájáruló nyilatkozatot kibocsátja, a támogatást igénylő a támogatási kérelmét benyújtja az Európai Bizottsághoz.

46. § Magyarország területén belül csak a nemzeti hatóság által jóváhagyott szakmai-műszaki tartalommal valósítható meg projekt.

47. § A kedvezményezett felel a projektek fizikai és pénzügyi lebonyolításáért, így különösen

a) elkülönített fizetési számlát tart fenn a CEF-ből származó támogatás kezelése céljára és lebonyolítja a pénzügyi műveleteket,

b) gondoskodik a projektek megvalósításáról,

c) a pénzügyi lebonyolításról átlátható nyilvántartást vezet, valamint

d) biztosítja az általa megvalósított projekttel összefüggő ellenőrzés elvégzésére jogosult szervezet ellenőrzési tevékenységének eredményességét.

26. Közbeszerzés

48. § A költségvetési hozzájárulást nem tartalmazó projekttel összefüggő közbeszerzés és az ezekhez kapcsolódó, a Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzések tekintetében

a) a nemzeti hatóság csak támogathatósági szempontú vizsgálatot végez,

b) - ha az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter közbeszerzési jogi szempontból jogszabálysértést észlel - a nemzeti hatóság a tagállami előrehaladási és teljeskörűségi nyilatkozat kibocsátását megtagadhatja.

VI. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

27. Felhatalmazó rendelkezések

49. § Felhatalmazást kap az energiapolitikáért felelős miniszter és a közlekedésért felelős miniszter, hogy támogatási szektoronként szabályozza

a) a projektek végrehajtásáért felelős intézmények feladat- és hatáskörét,

b) a projekt lebonyolításának pénzügyi lebonyolításon felüli részletszabályait,

c) a tagállami ellenőrzések követelményeit, szempontrendszerét, a tagállami hozzájáruló és igazoló nyilatkozatok kibocsátásának feltétel- és szempontrendszerét, valamint eljárási szabályait,

d) a projektekkel összefüggő folyamatos adatszolgáltatás és beszámolás szabályait,

e) a költségvetési támogatást nem tartalmazó projektek tekintetében a nemzeti hatóság, a kedvezményezett, a közbenső szervezet és a végrehajtó szerv monitoring tevékenységét, valamint a CEF-fel összefüggő szektor-specifikus monitoring tevékenységet

az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével kiadott rendeletben.

28. Hatályba léptető rendelkezés

50. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

29. Átmeneti rendelkezés

51. § E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő projektekre is alkalmazni kell.

51/A. §[13] Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből származó források felhasználásáról szóló 75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 411/2016. (XII. 13.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 27/A. §-t a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő projektekre is alkalmazni kell.

30. Az Európai Unió jogának való megfelelés

52. § Ez a rendelet

a) a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó uniós iránymutatásokról és a 661/2010/EU határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1315/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, a 913/2010/EU rendelet módosításáról és a 680/2007/EK és 67/2010/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1316/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

c) a transzeurópai energiaipari infrastruktúrára vonatkozó iránymutatásokról és az 1364/2006/EK határozat hatályon kívül helyezéséről, valamint a 713/2009/EK, a 714/2009/EK és a 715/2009/EK rendelet módosításáról szóló, 2013. április 17-i 347/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint

d) a távközlési infrastruktúrák területén működő transzeurópai hálózatokra vonatkozó iránymutatásokról és az 1336/97/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. március 11-i 283/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

31. Módosító rendelkezések

53. §[14]

54. §[15]

55. §[16]

56. §[17]

57. §[18]

58. §[19]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Beiktatta a 486/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2021.08.14.

[2] Megállapította a 494/2023. (XI. 2.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.11.03.

[3] Beiktatta a 494/2023. (XI. 2.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2023.11.03.

[4] Beiktatta a 494/2023. (XI. 2.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2023.11.03.

[5] Az alcímet hatályon kívül helyezte a 615/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. §-a. Hatálytalan 2023.01.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 615/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. §-a. Hatálytalan 2023.01.01.

[7] Beiktatta a 411/2016. (XII. 13.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2016.12.14.

[8] Beiktatta a 411/2016. (XII. 13.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2016.12.14.

[9] Beiktatta a 15/2020. (II. 12.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2020.02.13.

[10] Megállapította a 199/2018. (X. 30.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2018.10.31.

[11] Hatályon kívül helyezte a 199/2018. (X. 30.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatálytalan 2018.10.31.

[12] Módosította a 411/2016. (XII. 13.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2016.12.14.

[13] Beiktatta a 411/2016. (XII. 13.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2016.12.14.

[14] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[15] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[16] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[17] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[18] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[19] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

Tartalomjegyzék