Tippek

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

370/2017. (XII. 8.) Korm. rendelet

a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékéről

A Kormány a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény 31. § (6) bekezdés b) és c) pontjában, valamint a 15. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A jelnyelvi tolmácsolás folytatásának feltételei

1. § A magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Jtv.) 8. § (1) bekezdése szerinti jelnyelvi tolmácsolási tevékenység (a továbbiakban: jelnyelvi tolmácsolás) folytatásához a következő szakképesítéssel, rész-szakképesítéssel, bizonyítvánnyal vagy tanúsítvánnyal kell rendelkezni:[1]

a) a szakértő és a fordító jeltolmács képzésről szóló 8/1983. (VI. 15.) MM-EüM együttes rendelet alapján kiállított szakértő jeltolmács vagy fordító jeltolmács bizonyítvány,

b) az egyes szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló 28/2003. (X. 18.) OM rendelet alapján kiadott 52 8999 01 azonosító számú jelnyelvi tolmács szakképesítés,

c) a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 21/2007. (V. 21.) SZMM rendelet alapján kiadott 52 223 01 0000 00 00 azonosító számú jelnyelvi tolmács szakképesítés, 52 223 01 0100 31 01 azonosító számú relé jelnyelvi tolmács rész-szakképesítés vagy 52 223 01 0100 31 02 azonosító számú társalgási jelnyelvi tolmács rész-szakképesítés,

d) a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet alapján kiadott 52 223 01 0000 00 00 azonosító számú jelnyelvi tolmács szakképesítés, 52 223 01 0100 31 01 azonosító számú relé jelnyelvi tolmács rész-szakképesítés vagy 52 223 01 0100 52 01 azonosító számú társalgási jelnyelvi tolmács rész-szakképesítés,

e) az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet alapján kiadott 53 223 01 azonosító számú jelnyelvi szaktolmács szakképesítés-ráépülés, 52 223 01 azonosító számú jelnyelvi tolmács szakképesítés vagy 51 223 01 azonosító számú relé jelnyelvi tolmács rész-szakképesítés, vagy

f) az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet alapján kiadott 53 223 01 Jelnyelvi szaktolmács szakképesítés-ráépülés, 52 223 01 Jelnyelvi tolmács szakképesítés vagy 51 223 01 Relé jelnyelvi tolmács rész-szakképesítés.

g)[2] a szociális ágazati képzésekről és vizsgakövetelményekről szóló 14/2022. (IV. 29.) EMMI rendelet alapján kiadott, a jelnyelvi tolmács vagy a siket jelnyelvi tolmács képzés eredményes elvégzését igazoló tanúsítvány.

2. § (1) A jelnyelvi tolmácsolás folytatásához a jelnyelvi tolmácsnak rendelkeznie kell - a 4. § szerinti bejelentés benyújtását megelőző három év során szerzett - legalább 300 tolmácsolt óra gyakorlattal (a továbbiakban: tolmácsolási gyakorlat). A tolmácsolási gyakorlatba az 1. § d), e) vagy f) pontja szerinti szakképesítéssel, rész-szakképesítéssel, szakképesítés-ráépüléssel rendelkező személy esetében a szakmai vizsgára bocsátás feltételeként teljesített gyakorlatot is be kell számítani.

(2) A tolmácsolási gyakorlatot az igazolja, aki vagy akinek jogelődje a bejelentőt foglalkoztatja vagy foglalkoztatta. Ha a foglalkoztató jogutód nélkül megszűnt, vagy a tolmácsolási gyakorlatot a bejelentő nem foglalkoztatottként teljesítette, a gyakorlatot a tolmácsolásra irányuló szerződéssel és az annak teljesítését igazoló dokumentummal kell igazolni.

(3)[3] Az 1. § d)-g) pontja szerinti szakképesítéssel, rész-szakképesítéssel, szakképesítés-ráépüléssel vagy tanúsítvánnyal rendelkező személy esetében a képzés keretében, a 4. § szerinti bejelentés benyújtását megelőző három év során a szakmai vizsgára bocsátás feltételeként teljesített gyakorlatot a képzőhely igazolja.

(4) A (2) és (3) bekezdés szerinti igazolásnak tartalmaznia kell kiállítójának nevét, székhelyét, a bejelentő nevét, lakcímét és a tolmácsolási gyakorlat időtartamát.

3. § (1) A jelnyelvi tolmács az 4. § szerinti bejelentés benyújtásakor nyilatkozik az általa vállalt tolmácsolási típusokról.

(2) A jelnyelvi tolmács szakképesítéssel, jelnyelvi szaktolmács szakképesítés-ráépüléssel, a szakértő jeltolmács, a fordító jeltolmács bizonyítvánnyal, továbbá az 1. § g) pontja szerinti tanúsítvánnyal rendelkező jelnyelvi tolmács vagy siket jelnyelvi tolmács a következő tolmácsolási típusokat láthatja el:[4]

a) bíróság, hatóság vagy egyéb közhatalmat gyakorló szerv eljárása során végzett tolmácsolás,

b)[5] tanulói jogviszonnyal, hallgatói jogviszonnyal vagy felnőttképzési jogviszonnyal összefüggésben végzett tolmácsolás,

c) egészségügyi ellátás igénybevételekor végzett tolmácsolás,

d) foglalkoztatási célú és munkahelyen igénybe vett tolmácsolás,

e) a jogosult választott tisztségének ellátásához igénybe vett személyi tolmácsolás,

f) a jogosult önálló életvitelének elősegítése céljából végzett személyi tolmácsolás,

g) nagyobb hallgatóság előtt végzett tolmácsolás,

h) média-tolmácsolás.

(3) A társalgási jelnyelvi tolmács rész-szakképesítéssel rendelkező jelnyelvi tolmács a (2) bekezdés c)-f) pontja szerinti tolmácsolási típusokat láthatja el.

(4) A relé jelnyelvi tolmács rész-szakképesítéssel rendelkező jelnyelvi tolmács - az adott tolmácsolási típus önálló ellátására jogosult jelnyelvi tolmáccsal együttesen - a (2) bekezdés a) és c)-g) pontja szerinti tolmácsolási típusokat láthatja el.

2. A bejelentéssel összefüggő eljárás

4. § (1) A jelnyelvi tolmácsolás folytatásáról szóló bejelentést Budapest Főváros Kormányhivatalánál (a továbbiakban: Hivatal) kell megtenni.

(2)[6] A bejelentést a Hivatal honlapján közzétett, 1. melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani. A bejelentés a Hivatal által rendszeresített és a honlapján közzétett elektronikus űrlap útján is megtehető.

(3) Ha a bejelentés nem felel meg a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános feltételeiről szóló 2009. évi LXXVI. törvényben (a továbbiakban: Szolgtv.), a Jtv.-ben és az e rendeletben foglalt követelményeknek, a Hivatal a Szolgtv. 23. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alkalmazásával visszaküldi a bejelentő számára az általa mellékelt dokumentumokat.

(4) Ha a bejelentés alapján folytatott ellenőrzési eljárás keretében a Hivatal megállapította, hogy a bejelentő nem felel meg a jelnyelvi tolmácsolás folytatásához szükséges - a Szolgtv.-ben, a Jtv.-ben és az e rendeletben meghatározott - feltételeknek, ennek közlésével egyidejűleg visszaküldi számára az általa mellékelt dokumentumokat.

3. A Névjegyzék vezetése, változások bejelentése

5. § (1) A jelnyelvi tolmács köteles háromévenként bejelenteni a Hivatalnak az e rendeletben előírt továbbképzés és szakmai gyakorlat teljesítését.

(2) A továbbképzés teljesítésének bejelentéséhez mellékelni kell a továbbképzést szervező személy vagy szervezet által kiállított igazolást. A tolmácsolási gyakorlat teljesítésének igazolása tekintetében a 2. § (2) és (4) bekezdését kell alkalmazni.

(3) Ha a bejelentést a jelnyelvi tolmács nem teljesíti, vagy az általa benyújtott igazolások hiányosak, a Hivatal határidő tűzésével és a jogkövetkezmények megjelölésével felhívja a jelnyelvi tolmácsot a továbbképzés, illetve a tolmácsolási gyakorlat teljesítésének igazolására.

6. § (1) A jelnyelvi tolmács a Hivatalnál - legfeljebb három évre - kérheti tevékenységének szüneteltetését a kezdőnap és az időtartam megjelölésével. Visszamenőleges szüneteltetésnek nincs helye. A szüneteltetés időtartama a szüneteltetés ideje alatt módosítható.

(2) A szüneteltetés időtartama a jelnyelvi tolmács továbbképzésen történő részvételi kötelezettségét nem érinti. A szüneteltetés időtartama a tolmácsolási gyakorlat végzéséhez előírt időtartamba nem számít bele.

7. § (1) A Hivatal a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékében (a továbbiakban: Névjegyzék) szereplő adatokban folyamatosan átvezeti a változásokat, és az aktuális adatokat teszi közhírré.

(2) A Hivatal a jelnyelvi tolmács Névjegyzékből való törléséről - a Névjegyzék módosulásával egyidejűleg - közleményt jelentet meg saját honlapján a törlés időpontjának feltüntetésével.

(3)[7] A szünetelés, valamint a törlés iránti bejelentés a Hivatal által rendszeresített és a honlapján közzétett elektronikus űrlap útján is megtehető.

4. Továbbképzés és szakmai gyakorlat

8. § (1) A jelnyelvi tolmács köteles továbbképzési időszakonként

a) legalább 60 órában a jelnyelvi tolmácsok szakmai konzultációja, tapasztalatcseréje, illetve képzése érdekében szervezett továbbképzésen részt venni, és

b) legalább 300 tolmácsolt óra gyakorlatot végezni.

(2) Az első továbbképzési időszak a Névjegyzékbe történő felvétellel kezdődik. A további továbbképzési időszakok az előző továbbképzési időszak leteltét követő napon kezdődnek.

(3) Az egyes továbbképzési időszakok tartama három év akkor is, ha a jelnyelvi tolmács az előírt továbbképzést és szakmai gyakorlatot korábban teljesíti.

(4) A jelnyelvi tolmácsszolgálat fenntartója éves továbbképzési tervet készít, amely tartalmazza

a) a továbbképzésen részt vevők helyettesítésére vonatkozó tervet,

b) a továbbképzésre fordítható összeg megjelölését,

c) a továbbképzési kötelezettségüket teljesítők számát és

d) a tervezett továbbképzéseket, valamint azok óraszámát.

9. § (1)[8] Továbbképzést a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet (a továbbiakban: Intézet) által pályázati úton hároméves időtartamra kijelölt személyek vagy szervezetek (a továbbiakban: továbbképző szervezet) szervezhetnek a kijelölésben meghatározottak szerint.

(2) Az a személy vagy szervezet,

a) amelyik a 10. § (6) bekezdése szerinti beszámolót határidőre nem nyújtja be, vagy

b)[9] amelynek kijelölését az Intézet a 11. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint visszavonta,

a beszámolási határidő lejártától, illetve a kijelölés visszavonásától számított egy évig nem nyújthat be pályázatot.

(3)[10] A pályázati kiírást az Intézet a honlapján közhírré teszi, továbbá intézkedik a Szociális Ágazati Portálon való közhírré tételéről.

(4)[11] Az Intézet a kijelölésben meghatározza, hogy a továbbképző szervezet által szervezett és a pályázatban feltüntetett programok közül melyeket ismer el a 8. § (1) bekezdés a) pontja szerinti továbbképzésnek. Az Intézet a kijelölésről szóló döntését a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Szövetsége véleményének kikérésével hozza meg.

(5)[12] A kijelölés feltétele, hogy a továbbképző szervezet a pályázat benyújtásával egyidejűleg írásban hozzájáruljon - kijelölése esetén - a nevének és elérhetőségének, a továbbképzések címének, óraszámának, valamint a továbbképzések időpontjával, helyszínével, díjával és tervezett létszámával kapcsolatos adatoknak az Intézet honlapján és a Szociális Ágazati Portálon történő közhírré tételéhez. Az Intézet az adatokat a honlapján közhírré teszi, továbbá intézkedik a Szociális Ágazati Portálon való közhírré tételükről.

10. § (1) A továbbképző szervezet a továbbképzéseket a pályázati kiírásban és a pályázatában foglaltak szerint köteles megszervezni.

(2) A továbbképző szervezet - a továbbképzés megindítását megelőzően legalább tíz nappal - köteles az Intézetnek elektronikus levélben bejelenteni[13]

a) a képzés tényleges időpontját, helyszínét,

b) a képzés díját,

c) előzetes hozzájárulása esetén a szakmai felelős nevét, elérhetőségét és

d) a képzésben részt vevők tervezett létszámát.

(3)[14] A (2) bekezdés szerinti adatokban bekövetkező változást haladéktalanul be kell jelenteni az Intézetnek. Az Intézet a bejelentett adatokat a honlapján közhírré teszi, továbbá intézkedik a Szociális Ágazati Portálon való közhírré tételükről.

(4) A továbbképző szervezet a pályázati kiírásban meghatározott formában köteles

a) a továbbképzés lebonyolításáról nyilvántartást vezetni, és

b) a továbbképzés elvégzéséről szóló igazolást kiadni.

(5) A (4) bekezdés a) pontja szerinti nyilvántartás tartalmazza

a) előzetes hozzájárulásuk esetén a továbbképzésen részt vevők természetes személyazonosító adatait, lakcímét, elérhetőségét,

b) a továbbképzés engedélyszámát és címét,

c) a továbbképzés helyszínét, időpontját, időtartamát, a jelenléti ívet és a részvételi díjat, tanfolyami naplót,

d) a számonkérésről készült jegyzőkönyveket,

e) a továbbképzés elvégzéséről szóló igazolásokat és

f) az értékelő kérdőíveket.

(6) A továbbképző szervezet a továbbképzés befejezését követő tizenöt napon belül - a pályázati kiírásban meghatározott formában - beszámolót készít a továbbképzés megvalósításáról.

11. § (1)[15] Az Intézet nyomon követi a továbbképzések megvalósítását.

(2)[16] Ha a továbbképzés eltér a pályázati kiírásban, a pályázatban vagy a kijelölésben foglaltaktól, az Intézet határidő tűzése mellett felhívja a továbbképző szervezetet a pályázati kiírásban, a pályázatban és a kijelölésben foglaltak betartására.

(3)[17] Ha a továbbképző szervezet a (2) bekezdés szerinti felhívásnak határidőben nem tesz eleget, az Intézet a kijelölést visszavonhatja.

(4)[18] Az Intézet a kijelölés visszavonásának tényét a honlapján közhírré teszi, továbbá intézkedik a Szociális Ágazati Portálon való közhírré tételéről.

5. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

13. § (1) E rendeletet a 2018. január 1-jén a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékéről szóló 38/2011. (VI. 29.) NEFMI rendelet alapján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A 2017. december 31-én a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékéről szóló 38/2011. (VI. 29.) NEFMI rendelet alapján a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékén szereplő szakértők a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékéről szóló 370/2017. (XII. 8.) Korm. rendelet szerinti Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékébe 2018. január 1-jén hivatalból felvételre kerülnek.

(3) A (2) bekezdésben foglaltak a 2017. december 31-én fennálló továbbképzési kötelezettség teljesítésének határidejét nem érintik.

14. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

15. §[19]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 370/2017. (XII. 8.) Korm. rendelethez

A Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékébe történő bejelentés adattartalma

1. A bejelentő családi neve és utóneve, születési neve, születési helye és ideje, anyja születési neve, lakcíme, értesítési címe.

2. A bejelentő egyéb elérhetősége (telefonszám, e-mail-cím), valamint egyéb elérhetőség megadása esetén nyilatkozata arról, hogy hozzájárul-e annak Budapest Főváros Kormányhivatala honlapján való közhírré tételéhez. (Egyéb elérhetőség megadása nem kötelező.)

3. A szakképesítés, rész-szakképesítés, bizonyítvány vagy tanúsítvány megnevezése, száma, kiállításának helye, időpontja, a kiállító intézmény megnevezése.[20]

4. A bejelentő nyilatkozata az általa vállalt tolmácsolási típusról, típusokról.

5. A bejelentő nyilatkozata annak tudomásulvételéről, hogy a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékében nyilvántartott adataiban történt változásokat haladéktalanul köteles bejelenteni Budapest Főváros Kormányhivatalának.

6. A bejelentő nyilatkozata annak tudomásulvételéről, hogy a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékébe történő felvétel időpontjától számítva háromévenként köteles igazolás benyújtásával bejelenteni a továbbképzés, valamint a szakmai gyakorlat teljesítését Budapest Főváros Kormányhivatalának.

7. A bejelentés kiállításának helye, ideje.

8. A bejelentő aláírása.

Lábjegyzetek:

[1] A nyitó szövegrészt módosította a 629/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 50. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[2] Beiktatta a 629/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 48. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[3] Megállapította a 629/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 49. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[4] A nyitó szövegrészt módosította a 629/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 50. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[5] Módosította a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 127. §-a. Hatályos 2020.02.15.

[6] Megállapította a 668/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 45. § (1) bekezdése. Hatályos 2021.01.01.

[7] Beiktatta a 668/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 45. § (2) bekezdése. Hatályos 2021.01.01.

[8] Módosította a 448/2021. (VII. 26.) Korm. rendelet 8. §-a. Hatályos 2021.09.18.

[9] Módosította a 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 25. § b) pontja. Hatályos 2021.01.01.

[10] Módosította a 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 25. § c) pontja. Hatályos 2021.01.01.

[11] Módosította a 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 25. § d) pontja. Hatályos 2021.01.01.

[12] Módosította a 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 25. § e) pontja. Hatályos 2021.01.01.

[13] A nyitó szövegrészt módosította a 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 25. § f) pontja. Hatályos 2021.01.01.

[14] Módosította a 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 25. § g) pontja. Hatályos 2021.01.01.

[15] Módosította a 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 25. § h) pontja. Hatályos 2021.01.01.

[16] Módosította a 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 25. § i) pontja. Hatályos 2021.01.01.

[17] Módosította a 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 25. § j) pontja. Hatályos 2021.01.01.

[18] Módosította a 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 25. § k) pontja. Hatályos 2021.01.01.

[19] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[20] Módosította a 629/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 50. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

Tartalomjegyzék