Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

629/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet

egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 2. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés a), b), d), m) és q) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés g) és gy) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés a) pontjában és 85. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 10. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés b) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 11. alcím tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12. alcím tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (1) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 13. alcím tekintetében a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 14. alcím tekintetében a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 41. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 15. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés p) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés w) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 16. alcím tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 17. alcím tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés d) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 18. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés f) és s) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés i), u) és v) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 19. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 20. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 21. alcím tekintetében a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 106. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 22. alcím tekintetében a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény 31. § (6) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 23. alcím tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 24. alcím tekintetében az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 136. § f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 25. alcím tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 26. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet 5/G. § (1) bekezdésében az "az öregségi nyugdíj legkisebb összege" szövegrész helyébe az "a szociális vetítési alap összege" szöveg lép.

2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet módosítása

2. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdésében az "az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének" szövegrész helyébe az "a szociális vetítési alap összegének" szöveg lép.

3. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

3. § A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.) 2. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"b) törvényes képviselő: a szülői felügyeletet közösen gyakorló mindkét szülő, a szülői felügyeletet egyedül gyakorló egyik szülő, a törvényes képviselet teljes körű vagy részleges gyakorlására a szülők megállapodása alapján jogosult szülő, a vagyonkezelés és a gyermek vagyoni ügyeiben a törvényes képviselet teljes körű vagy részleges gyakorlására a bíróság által feljogosított különélő szülő, a gyám és a gondnok,"

4. § A Gyer. 19. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

"(9) Ha a szülői felügyeleti jog a Ptk. 4:186. § (1) bekezdés d) pontjára tekintettel szünetel és utóbb a szülői felügyeleti jog szünetelésére okot adó körülmény megszűnt, a gyámhivatal

a) megállapítja a bíróság döntése alapján kizárólagos szülői felügyeletet gyakorló szülő szülői felügyeleti joga feléledését,

b) felhívja az a) pont szerinti szülőt a bíróság döntésének megfelelő szülői felügyelet gyakorlására, és

c) kötelezi a gyermeket gondozó szülőt a gyermek meghatározott időn belüli átadására az a) pont szerinti szülőnek."

5. § (1) A Gyer. 24. § (5) bekezdése a következő f) és g) ponttal egészül ki:

(A gyermek huzamos időtartamú vagy letelepedés céljából történő külföldre távozása esetén a gyámhivatal)

"f) jóváhagyó határozatában megállapítja, hogy a jóváhagyás a kérelemben megjelölt helyre a határozat véglegessé válásától számított hat hónapig érvényes, amely határidő eredménytelen elteltét követően - ha a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülők között továbbra is vita van - ismételten kérelmet kell benyújtani a gyámhivatalhoz a gyermek külföldi tartózkodási helyének kijelölése érdekében;

g) határozatában kötelezi a gyermek törvényes képviselőjét, hogy a külföldre költözés időpontját igazolható módon közölje a kapcsolattartásra jogosult szülővel és a gyámhivatallal."

(2) A Gyer. 24. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Ha a gyermek a gyámhivatal által kijelölt külföldi tartózkodási helyéről visszatér Magyarországra azzal a céllal, hogy itt szokásos tartózkodási helyet létesítsen, ismételt külföldre történő távozásakor újból kérelmet kell benyújtani a gyámhivatalhoz a külföldi tartózkodási hely kijelölése érdekében, feltéve, hogy a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülők között továbbra is vita van."

6. § A Gyer. 26/B. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A kiskorú gyámhatóságnak át nem adott vagyonáról való rendelkezést érintő, a Ptk. 2:15. § (1) bekezdés e) pontja szerinti szülői jognyilatkozathoz abban az esetben szükséges a gyámhivatal jóváhagyása, ha a szülői rendelkezéssel érintett vagyon értéke meghaladja a szociális vetítési alap összegének negyvenötszörösét."

7. § A Gyer. 31. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A gyámhivatal a kapcsolattartás rendezésére irányuló kérelmet elutasítja, ha a kapcsolattartásra jogosult

a) a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését súlyosan veszélyeztette,

b) a gondozó szülővel szemben súlyosan bántalmazó magatartást tanúsított és e felróható magatartásával a gyermek nevelését és fejlődését súlyosan veszélyeztette,

c) szülői kötelességeit - a tartási kötelezettség kivételével - önhibájából tartósan nem teljesítette, illetve elhanyagolta, és magatartásán nem változtatott, vagy

d) tekintetében a 30/E. § (2) bekezdésében foglaltak fennállnak."

8. § A Gyer. 70. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Nem forintban megállapított gyermektartásdíj esetén az átszámítás a kérelem benyújtásának napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon történik.

(7) Nem forintban megállapított tartásdíj összegében bekövetkező változás esetén az átszámítás a bírósági vagy a hatósági döntésben meghatározott kezdő időpontnak megfelelő napon, jogszabály által előírt változás esetén a jogszabályi rendelkezés hatálybalépésének napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon történik."

9. § A Gyer. a következő 72/A. §-sal egészül ki:

"72/A. § (1) A megelőlegezett gyermektartásdíj összegének a Gyvt. 23. § (2) bekezdése szerinti részösszegű megállapítására akkor kerülhet sor, ha a tényállás tisztázása alapján vélelmezhető a rendszeres, azonos összegben történő részösszegű megfizetés vagy részösszegű behajtás.

(2) A megelőlegezett gyermektartásdíj részösszegű megállapítása során a megelőlegezett gyermektartásdíj összegét a bíróság által megállapított gyermektartásdíj alapösszegének és a részösszegű megfizetés vagy részösszegű behajtás összege különbözetének figyelembevételével kell meghatározni és folyósítani azzal, hogy annak összege nem lehet magasabb a Gyvt. 23. § (1) bekezdésében meghatározott összegnél.

(3) Ha a részösszegű megfizetés vagy részösszegű behajtás összegében változás áll be, a gyámhivatal a kötelezett vagy a gyermek törvényes képviselője bejelentésére, vagy hivatalból a megelőlegezés összegét felülvizsgálja és a változás időpontjától a folyósító szerv a felülvizsgálatnak megfelelő összegben folyósítja tovább."

10. § (1) A Gyer. 73. § (1) bekezdés e) pontja a következő eh) alponttal egészül ki:

(A gyermektartásdíj megelőlegezéséről, továbbfolyósításáról és ismételt elrendeléséről szóló határozat rendelkező részének a 14. §-ban foglaltakon kívül tartalmaznia kell:

tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy az érintettek kötelesek haladéktalanul jelezni a gyámhivatalnak, ha)

"eh) a gyermektartásdíj részösszegű megelőlegezése esetén a részösszegű megfizetés vagy részösszegű behajtás összegében változás áll be,"

(2) A Gyer. 73. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A gyermektartásdíj megelőlegezéséről, továbbfolyósításáról és ismételt elrendeléséről szóló határozat rendelkező részének a 14. §-ban foglaltakon kívül tartalmaznia kell:)

"g) rendelkezést a megelőlegezett gyermektartásdíjnak a kérelem benyújtása napjától a határozat meghozatala napjáig terjedő időszakra vonatkozó egyösszegű kifizetéséről vagy a felfüggesztés időtartamára esedékes megelőlegezett gyermektartásdíj egyösszegű kifizetéséről, azzal, hogy a folyósításra kerülő összeg arányosan csökkenthető a jogosult részére ezen időszakra a kötelezett által megfizetett vagy behajtott gyermektartásdíj összegével."

(3) A Gyer. 73. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Ha a bíróság a megelőlegezés időtartama alatt a tartásdíj összegét felemeli vagy leszállítja, a gyámhivatal a kötelezett vagy a gyermek törvényes képviselője bejelentésére, vagy hivatalból is jogosult a megelőlegezett gyermektartásdíj összegét a bíróság jogerős határozatának megfelelően, az abban foglalt időponttól, a határozat jogerőre emelkedését követően - a jogosultsági feltételek újbóli vizsgálata nélkül - felemelni vagy csökkenteni."

11. § (1) A Gyer. 74. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha a gyermektartásdíj megelőlegezésének időtartama alatt a gyámhivatal illetékessége megváltozik, a jogosult új lakcíme szerint illetékes gyámhivatal a megelőlegezett gyermektartásdíj folyósításához szükséges intézkedéseket az illetékességváltozásról szóló végzés meghozatalát követő hónaptól végzi el. A végzés meghozatalának hónapjára járó ellátás folyósításáról a korábbi lakcím szerinti illetékes gyámhivatal gondoskodik."

(2) A Gyer. 74. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Folyósító szervet is érintő illetékességváltozás esetén az illetékességváltozásról szóló végzés meghozatalának hónapját követően esedékes, 73. § (6) bekezdése szerinti megkeresést a jogosult új lakcíme szerinti folyósító szerv teljesíti, a korábbi lakcím szerint illetékes folyósító szerv által átadott adatokat is figyelembe véve."

12. § A Gyer. 104. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A gyámhivatal abban az esetben is elfogadhatja az elhelyezési javaslatot és egyéni elhelyezési tervet, ha azok tekintetében kizárólag a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő, vagy más hozzátartozó kapcsolattartására vonatkozó javaslattal nem ért egyet."

13. § A Gyer. 115. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A gondozási díjfizetésének kötelezettsége a szülő szülői felügyeleti jogának megszüntetése, valamint a gyermek 18. életévének betöltése után is fennmarad, ha a fiatal felnőtt a Gyvt. 93. § (1) bekezdés b) pontja alapján részesül utógondozói ellátásban."

14. § A Gyer. XVII. Fejezete a következő alcímmel egészül ki:

"A gyám és a gondnok részére kiállított tanúsítvány

139. § (1) A gyámhivatal a gyámként és gondnokként történő kirendelés, valamint a 37. § (2) bekezdése szerint kijelölt gyámhivatal a gyámként történő kirendelés igazolására tanúsítványt állít ki

a) - az eseti gyám kivételével - a gyám, ideértve a gyermekvédelmi gyámot és helyettes gyermekvédelmi gyámot is, részére a gyámrendelő határozat közlésével egyidejűleg,

b) - az eseti gondnok és az ügygondnok kivételével - a gondnok részére

ba) a gondnokrendelő határozat közlésével egyidejűleg, ha a határozatot azonnal végrehajthatóvá nyilvánította, vagy

bb) a ba) alpont alá nem tartozó esetben a gondnokrendelő határozat véglegessé válásától számított nyolc napon belül.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tanúsítvány tartalmazza

a) a tanúsítványt kiállító szerv nevét, székhelyét, telefonszámát és elektronikus levélcímét;

b) a megbízáson alapuló vagy munkaköri kötelesség alapján eljáró gyám vagy gondnok

ba) nevét,

bb) a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló rendelet vagy a hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek képesítési előírásairól szóló rendelet szerinti nyilvántartási számát,

bc) a munkáltató vagy a megbízó megnevezését és székhelyét;

c) a b) pont alá nem tartozó gyám vagy gondnok személyazonosító adatait;

d) az igazolt adatra vonatkozó rendelkezést annak rögzítésével, hogy

da) a gyám a gyámsága alatt álló gyermek gondozója, nevelője, vagyonának kezelője és a gyermek törvényes képviselője,

db) a gondnok a cselekvőképességében teljesen korlátozott gondnokolt törvényes képviselője, vagyona kezelője, és ha a gondnokolt gondozását is vállalta, úgy gondozója, vagy

dc) a gondnok a cselekvőképességében részlegesen korlátozott gondnokolt esetében, a bíróság által meghatározott, a tanúsítványban is megjelenített ügycsoportokban a gondnokolt törvényes képviselője, ha a jövedelmi és vagyoni ügyeiben is korlátozták, úgy vagyona kezelője, és ha a gondnokolt gondozását is vállalta, úgy gondozója;

e) a gyám- vagy gondnokrendeléssel érintett kiskorú vagy gondnokolt személyazonosító adatait;

f) a gyám- vagy gondnokrendelő határozat számát, keltét, a határozat azonnali végrehajthatóságának tényét;

g) - ha a gondnokrendelésről szóló határozatot a gyámhivatal nem nyilvánította azonnal végrehajthatónak - a határozat véglegessé válásának időpontját;

h) a gyámi vagy gondnoki tisztséggel járó jogok és kötelezettségek kezdetének időpontját;

i) annak megállapítását, hogy a tanúsítvány annak bevonásáig érvényes;

j) a tanúsítvány kiállításának helyét és idejét és

k) a kiadmányozási joggal rendelkező személy aláírását és a tanúsítványt kiállító szerv bélyegzőlenyomatát.

(3) A tanúsítványt gyermekenként, gondnokoltanként kell kiállítani.

(4) A gyámi, gondnoki tisztség megszűnése esetén a gyámhivatal a tanúsítványt visszavonja. Ha a gyámi tisztség megszűnésének oka az örökbefogadás engedélyezése, a tanúsítványt a 37. § (2) bekezdése szerint kijelölt gyámhivatal vonja vissza."

15. § A Gyer. 153. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon megszüntetése során a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvényben (a továbbiakban: Foktftv.) foglaltak szerint, az ott meghatározott értékbecslési ajánlat és értékbecslési szakvélemény figyelembevételével kell eljárni."

16. § A Gyer. 154. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A gyámhivatal - a tulajdonosváltozás, illetve a tulajdonközösség megszűnésének ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése érdekében - a szerződésben, a részletvételi nyilatkozatban foglalt, valamint az Foktftv. szerinti egyoldalú - törvényes képviselői - jognyilatkozat jóváhagyását és a határozat véglegessé válását rávezeti

a) a szerződésre,

b) a részletvételi nyilatkozatra,

c) megosztás esetén a vázrajzra, és

d) a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon megszüntetése esetén az egyezségi megállapodásra vagy egyoldalú jognyilatkozatra."

17. § A Gyer. 165. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A nemzetközi vonatkozású gyámhatósági ügyben - az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa, nemzetközi szerződés vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában - a gyámhatóság közvetlenül juttatja el külföldre irányuló megkeresését vagy a külföldi hatóság megkeresésére adott válaszát a címzettnek."

18. § A Gyer.

a) 11. § (4) bekezdés a) pontjában, 26/A. § (6) bekezdés a) pontjában, 30/A. § (6) bekezdésében, 141. § (4) bekezdésében, 147. § (4) bekezdésében, 159. § (2) és (3) bekezdésében, 159/A. § (3) és (6) bekezdésében az "az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének" szövegrész helyébe az "a szociális vetítési alap összegének" szöveg,

b) 26/A. § (6) bekezdés c) pontjában, 146. § (1a) bekezdésében, 159. § (1) bekezdésében az "az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét" szövegrész helyébe az "a szociális vetítési alap összegét" szöveg,

c) 30/G. § (1) bekezdésében a "szüleivel való kapcsolattartásáról" szövegrész helyébe a "szüleivel, indokolt esetben testvéreivel való kapcsolattartásáról" szöveg,

d) 70. § (2) bekezdés a) pontjában a "szünetel," szövegrész helyébe a "szünetel, vagy" szöveg,

e) 159. § (4) bekezdésében az "az öregségi nyugdíjnak a számadási kötelezettség teljesítése évében irányadó legkisebb összegét" szövegrész helyébe az "a számadási kötelezettség teljesítése évében irányadó szociális vetítési alap összegét" szöveg,

f) 159/A. § (7) bekezdésében az "öregségi nyugdíj legkisebb összegét" szövegrész helyébe a "szociális vetítési alap összegét" szöveg,

g) 164. §-ában a "megkeresi" szövegrész helyébe a "megkeresheti" szöveg,

h) 165. § (2) bekezdésében az "európai közösségi" szövegrész helyébe az "európai uniós" szöveg,

i) 168. § (2) bekezdésében a "normáinak figyelembevételével" szövegrész helyébe a "normáinak, valamint az európai uniós rendeletek figyelembevételével" szöveg

lép.

4. A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

19. § Hatályát veszti a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet

a) 1. §-ában az " , a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok vezetői" szövegrész,

b) 9. §-a,

c) 1. számú melléklet X., XI., XII. és XIV. számú adatlapja.

5. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

20. § A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 26. § (4) bekezdés a) pontjában az "az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének" szövegrész helyébe az "a szociális vetítési alap összegének" szöveg lép.

6. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

21. § (1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjtvhr.) 10. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A)

"a) gyermekotthonban a gyermekvédelmi asszisztens, a gyermekvédelmi ügyintéző, a gyermekfelügyelő és a kisgyermeknevelő munkakörre,"

(meghatározott képesítési előírás alól a felmentés abban az esetben adható meg, ha a közalkalmazott a képesítés megszerzése érdekében már oktatásban vesz részt, vagy az adott munkakörre nem áll rendelkezésre olyan - a képesítési előírásoknak megfelelő képesítésű - személy, aki az adott munkakörre kinevezhető lenne és a közalkalmazott vállalja a képesítés megszerzését.)

(2) A Kjtvhr. 10. § (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(A)

"f) nevelőszülői hálózatban a gyermekvédelmi ügyintéző munkakörre"

(meghatározott képesítési előírás alól a felmentés abban az esetben adható meg, ha a közalkalmazott a képesítés megszerzése érdekében már oktatásban vesz részt, vagy az adott munkakörre nem áll rendelkezésre olyan - a képesítési előírásoknak megfelelő képesítésű - személy, aki az adott munkakörre kinevezhető lenne és a közalkalmazott vállalja a képesítés megszerzését.)

(3) A Kjtvhr. 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A képesítési előírás alól a felmentést a munkáltatói jogkör gyakorlója határozott időre,

a) gyermekvédelmi ügyintéző munkakörben legfeljebb hat évre,

b) az a) pont alá nem tartozó, az (1) bekezdésben felsorolt munkakörökben legfeljebb négy évre adhatja meg."

22. § A Kjtvhr.

a) 15. § (6) bekezdés nyitó szövegrészében a "sajátos nevelési igényű gyermekek" szövegrész helyébe a "sajátos nevelési igényű gyermekek, illetve a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermekek" szöveg,

b) 15. § (6) bekezdés a)-c) pontjában a "sajátos nevelési igényű gyermek" szövegrész helyébe a "sajátos nevelési igényű gyermek, illetve a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermek" szöveg

lép.

7. A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosítása

23. § A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet

a) 7. § (2) bekezdés b) pontjában a "hatályos külön jogszabályban megállapított öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét" szövegrész helyébe az "irányadó szociális vetítési alap összegét" szöveg,

b) 7. § (4) bekezdésében a "(2) bekezdés b) pontjában említett legkisebb mérték" szövegrész helyébe a "szociális vetítési alap összegének" szöveg

lép.

8. Az egyes lakáscélú kölcsönökből eredő adósságok rendezéséről szóló 11/2005. (I. 26.) Korm. rendelet módosítása

24. § Az egyes lakáscélú kölcsönökből eredő adósságok rendezéséről szóló 11/2005. (I. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés a) pontjában, 8. § (1) bekezdés a) pontjában, 9. § (2) bekezdésében az "az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének" szövegrész helyébe az "a szociális vetítési alap összegének" szöveg lép.

9. Az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosítása

25. § (1) Az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az 1. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti, az Út a középiskolába és az Út az érettségihez ösztöndíjak esetében mentorként pályázhat

a) az a tanárképzésben vagy tanítói képzésben szakképzettséget szerzett személy, szociálpedagógus, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, aki

aa) azzal a köznevelési intézménnyel vagy szakképző intézménnyel, amellyel a pályázó tanuló tanulói jogviszonya fennáll, pedagógus vagy oktató munkakörben foglalkoztatási jogviszonyban áll, vagy

ab) a mentorálandó tanuló lakóhelye, tartózkodási helye szerinti településen él, vagy

b) a pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmény olyan hallgatója, aki az a) pont szerinti végzettségeket adó képzésekben az utolsó két félév valamelyikének teljesítését a pályázati időszakba tartozó félévben kezdi meg."

(2) Az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet 3. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) Az 1. § (2) bekezdés c) pontja szerinti, az Út a szakmához ösztöndíj esetében mentorként pályázhat

a) az a tanárképzésben vagy tanítói képzésben szakképzettséget szerzett személy vagy szakoktató vagy szociálpedagógus, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, aki

aa) azzal a köznevelési intézménnyel vagy szakképző intézménnyel, amellyel a pályázó tanuló tanulói jogviszonya fennáll, pedagógus vagy oktató munkakörben foglalkoztatási jogviszonyban áll, vagy

ab) a mentorálandó tanuló lakóhelye, tartózkodási helye szerinti településen él, vagy

b) a pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmény olyan hallgatója, aki az a) pont szerinti végzettségeket adó képzésben az utolsó két félév valamelyikének teljesítését a pályázat meghirdetését követő félévben kezdi meg."

10. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

26. § A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Pr.) 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"13. § (1) Ha a jövedelemszámításnál a nem forintban megszerzett jövedelmet is figyelembe kell venni, az átszámítás a kérelem benyújtásának napján érvényes - a Magyar Nemzeti Bank által közzétett - hivatalos devizaárfolyamon történik.

(2) Ha a szociális ellátás összegének megállapítása során az Szt. 4. § (1) bekezdés i) pontja szerinti, külföldi szerv által folyósított rendszeres pénzellátást is figyelembe kell venni, annak a kérelem benyújtásának, illetve a felülvizsgálati eljárás megindítása napján érvényes - a Magyar Nemzeti Bank által közzétett - hivatalos devizaárfolyamon történő átszámításával kell a szociális ellátás (különbözeti) összegét meghatározni. Ha a felülvizsgálat eredményeként a szociális ellátás összege változik, a felülvizsgálat során megállapított összeget a felülvizsgálati eljárást lezáró döntés meghozatalát követő hónap első napjától kell folyósítani.

(3) Az Szt. 17. § (1) és (1a) bekezdésében foglalt esetekben az ellátás visszafizettetése során a külföldi szerv által folyósított rendszeres pénzellátás összegének a felülvizsgálati eljárás megindítása napján érvényes - Magyar Nemzeti Bank által közzétett - hivatalos devizaárfolyamon történő átszámításával kell a visszafizetendő összeget meghatározni."

27. § A Pr. 7. § (2) bekezdés a) pontjában az "az öregségi nyugdíj legkisebb" szövegrész helyébe az "a szociális vetítési alap" szöveg lép.

28. § Hatályát veszti a Pr. 9. § (8) bekezdése.

11. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

29. § A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet

a) 21. § (1) bekezdésében az "az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét" szövegrész helyébe az "a szociális vetítési alap összegét" szöveg,

b) 21. § (2) bekezdésében a "mindenkori öregségi nyugdíjminimumot" szövegrész helyébe a "szociális vetítési alap összegét" szöveg

lép.

12. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

30. § A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 75. § (1) bekezdésében és VI. mellékletében az "az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét" szövegrész helyébe az "a szociális vetítési alap összegét" szöveg lép.

13. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosítása

31. § A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet

a) 18. §-ában, 29. § (4) bekezdésében, 39. § (1) bekezdés b) pontjában az "az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összegét" szövegrész helyébe az "a szociális vetítési alap összegét" szöveg,

b) 21. § (5) bekezdésében az "az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összege" szövegrész helyébe az "a szociális vetítési alap összege" szöveg,

c) 39. § (1) bekezdés a) pontjában az "az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összegének" szövegrész helyébe az "a szociális vetítési alap összegének" szöveg,

d) 61/A. § (1) bekezdés a) pontjában az "az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét" szövegrész helyébe az "a szociális vetítési alap összegét" szöveg,

e) 61/B. § (1) bekezdés a) pontjában az "az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének" szövegrész helyébe az "a szociális vetítési alap összegének" szöveg

lép.

14. A kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet módosítása

32. § A kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdés a) és b) pontjában, 11. § (4) bekezdés a) és b) pontjában az "az öregségi nyugdíj legkisebb összegének" szövegrész helyébe az "a szociális vetítési alap összegének" szöveg lép.

15. A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

33. § A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tkr.) a következő 26. §-sal egészül ki:

"26. § A Biztos Kezdet Gyerekházak 2024. évi finanszírozására általános pályázatot nem kell kiírni, a 2022. december 31-én hatályos finanszírozási szerződések hatálya 2024. december 31-éig meghosszabbodik. E szolgáltatás támogatása tekintetében a finanszírozási időszak 2024. december 31-éig tart."

34. § Hatályát veszti a Tkr. 3/B. § (2) bekezdése.

16. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

35. § A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében a "2022." szövegrész helyébe a "2024." szöveg lép.

17. A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosítása

36. § A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 48. § (5) bekezdésében a "2022." szövegrész helyébe a "2023." szöveg lép.

18. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet módosítása

37. § A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Sznyr.) a következő 21. §-sal egészül ki:

"21. § Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás esetén a lakosságszámot a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által vezetett minisztérium tárgyév január 1-jei állapotnak megfelelő adatai alapján kell figyelembe venni."

38. § Az Sznyr. 29. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az ideiglenes befogadó férőhellyel kapcsolatos adatmódosítás, valamint a kizárólag új nevelőszülő bejegyzése, vagy az egyes nevelőszülőknél elhelyezhető gyermekek és fiatal felnőttek számának emelése miatt szükséges adatmódosítás az (1) bekezdés szerinti korlátozásokra tekintet nélkül kérelmezhető, az ilyen okból történő adatmódosítás az (1) bekezdés alkalmazása során nem vehető figyelembe."

39. § Az Sznyr. 31. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"31. § (1) Az ideiglenes befogadó férőhellyel kapcsolatos adatmódosítási eljárásokban a működést engedélyező szerv ügyintézési határideje tíz nap.

(2) A kizárólag új nevelőszülő bejegyzése vagy az egyes nevelőszülőknél elhelyezhető gyermekek és fiatal felnőttek számának emelése miatt szükséges adatmódosítási eljárásban az engedélyező szerv ügyintézési határideje húsz nap."

40. § Az Sznyr. 43. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"43. § (1) Az Szt. 92/L. § (1) bekezdése és a Gyvt. 100/A. § (1) bekezdése alapján kiszabott bírságot a kiszabó határozat véglegessé válását követő harminc napon belül kell megfizetni a bírságot kiszabó működést engedélyező szerv központosított beszedési számlájára.

(2) A működést engedélyező szerv a bírságot kiszabó, véglegessé vált határozat másolatát megküldi a szociálpolitikáért felelős miniszternek."

41. § Az Sznyr. 41. § (3) bekezdésében a "nevelési díjat, külön ellátmányt" szövegrész helyébe a "nevelési ellátmányt" szöveg lép.

19. A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló 513/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

42. § (1) A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló 513/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nszr.) 8. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Határozott idejű nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony kivételesen létesíthető a nevelőszülő beleegyezésével,)

"b) egyéb méltányolható okból, így különösen a 9. § (1) és (3) bekezdése szerinti esetekben,"

(feltéve, hogy a gyermek érdekét nem sérti a határozott idejű nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony létesítése.)

(2) Az Nszr. 8. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Ha a nevelőszülő a 9. § (3) bekezdés d) pontja szerinti határidőre nem szerzi meg a nevelőszülői képesítést, a működtető a Gyvt. 80/B. § (1) bekezdése alapján a nevelőszülő által nevelt gyermek gondozási helyének és fiatal felnőtt ellátási helyének megváltoztatását kéri a gyámhivataltól. A működtető az intézkedésével egyidejűleg annak tényéről értesíti a gyermek gyermekvédelmi gyámját."

43. § Az Nszr. 9. §-a a következő (3)-(5) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Legfeljebb hat hónap időtartamra el lehet tekinteni a nevelőszülő képesítésére vonatkozó rendelkezéstől, ha az elhunyt vagy súlyos beteg nevelőszülő vele egy háztartásban élt, élő hozzátartozói között van olyan személy,

a) aki a nevelőszülőnél elhelyezett gyermek nevelését nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony létesítésével vállalná,

b) akihez a gyermek kötődik,

c) aki a nevelőszülői képesítés kivételével megfelel a nevelőszülővel szemben támasztott egyéb jogszabályi feltételeknek, és

d) aki írásban nyilatkozik róla, hogy a nevelőszülői képesítés megszerzését a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony létesítésétől számított hat hónapon belül megszerzi.

(4) A (3) bekezdés szerinti esetben a működtető a nevelőszülővel a nevelőszülői képesítés megszerzéséig, de legfeljebb hat hónap időtartamra határozott idejű nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyt létesít.

(5) A Gyvt. 54/A. § (3) bekezdésében meghatározott, a nevelőszülő háztartásában elhelyezhető különleges ellátási szükségletű gyermekek létszámára vonatkozó szabálytól a nevelőszülői hálózat működtetője és a területi gyermekvédelmi szakszolgálat együttes nyilatkozata alapján lehet eltérni abban az esetben, ha

a) a gyermek különleges ellátási szükségletét megalapozó ok figyelembevételével a nevelőszülő alkalmas a feladat ellátására, továbbá vállalja a gyermek gondozását, és

b) a nevelőszülőt feladatai ellátásában a nevelőszülői hálózat működtetője gyermekgondozó alkalmazásával vagy megbízásával segíti."

44. § Az Nszr.

a) 4. § (1) bekezdésében a "nevelési díjat és külön ellátmányt" szövegrész helyébe a "nevelési ellátmányt" szöveg,

b) 4. § (2) bekezdésében, 19. § (1) és (2) bekezdésében, 27. § (3) és (5) bekezdésében a "nevelési díj és a külön ellátmány" szövegrész helyébe a "nevelési ellátmány" szöveg,

c) 4. § (3) bekezdésében a "nevelési díjjal, a külön ellátmánnyal" szövegrész helyébe a "nevelési ellátmánnyal" szöveg,

d) 8. § (1) bekezdésében a "gyermek érdekét" szövegrész helyébe a "gyermek, fiatal felnőtt érdekét" szöveg,

e) 9. § (2) bekezdésében a "nem hozzátartozónak minősülő gyermek tekintetében" szövegrész helyébe a "nem hozzátartozónak minősülő gyermek tekintetében - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel -" szöveg,

f) 11. § (1) bekezdés j) pontjában a "nevelési díjról, külön ellátmányról" szövegrész helyébe a "nevelési ellátmányról" szöveg,

g) 11. § (1) bekezdés k) pontjában a "nevelési díjat, a külön ellátmányt" szövegrész helyébe a "nevelési ellátmányt" szöveg,

h) 11. § (3) bekezdésében a "nevelési díjat, külön ellátmányt" szövegrész helyébe a "nevelési ellátmányt" szöveg,

i) 12. § (1) bekezdés f) pontjában a "nevelési díj és külön ellátmány" szövegrész helyébe a "nevelési ellátmány" szöveg,

j) 19. § (3) bekezdésében, 27. § (4) bekezdésében a "nevelési díjat és a külön ellátmányt" szövegrész helyébe a "nevelési ellátmányt" szöveg,

k) 19. § (5) bekezdésében a "nevelési díjat" szövegrész helyébe a "nevelési ellátmányt" szöveg

lép.

45. § Hatályát veszti az Nszr. 11. § (1) bekezdés h) pontja és 11. § (2) bekezdése.

20. Az örökbefogadást elősegítő és az örökbefogadás utánkövetését végző közhasznú szervezetek tevékenységéről és működésük engedélyezéséről szóló 72/2014. (III. 13.) Korm. rendelet módosítása

46. § Az örökbefogadást elősegítő és az örökbefogadás utánkövetését végző közhasznú szervezetek tevékenységéről és működésük engedélyezéséről szóló 72/2014. (III. 13.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdésében az "az öregségi nyugdíj legkisebb összegének" szövegrész helyébe az "a szociális vetítési alap összegének" szöveg lép.

21. A természetes személyek adósságrendezési eljárásában az adósságrendezésbe nem tartozó vagyonról és bevételekről szóló 230/2015. (VIII. 12.) Korm. rendelet módosítása

47. § A természetes személyek adósságrendezési eljárásában az adósságrendezésbe nem tartozó vagyonról és bevételekről szóló 230/2015. (VIII. 12.) Korm. rendelet

a) 2. § (1) bekezdés 1. pontjában az "öregségi nyugdíj jogszabályban meghatározott legkisebb összegének (a továbbiakban: öregségi nyugdíj legkisebb összege)" szövegrész helyébe a "szociális vetítési alap összegének" szöveg,

b) 2. § (1) bekezdés 5., 26., 34., 36., 37. és 42. pontjában az "az öregségi nyugdíj legkisebb összegét" szövegrész helyébe az "a szociális vetítési alap összegét" szöveg,

c) 2. § (1) bekezdés 6., 7., 14., 15., 22., 24., 31., 40. és 41. pontjában az "az öregségi nyugdíj legkisebb összege" szövegrész helyébe az "a szociális vetítési alap összege" szöveg,

d) 2. § (1) bekezdés 6., 7., 9. és 38. pontjában az "az öregségi nyugdíj legkisebb összegének" szövegrész helyébe az "a szociális vetítési alap összegének" szöveg,

e) 2. § (1) bekezdés 12., 30., 33. pontjában az "öregségi nyugdíj legkisebb összegét" szövegrész helyébe a "szociális vetítési alap összegét" szöveg,

f) 2. § (1) bekezdés 23. pontjában az "öregségi nyugdíj legkisebb összegének" szövegrész helyébe a "szociális vetítési alap összegének" szöveg,

g) 2. § (1) bekezdés 25. pontjában az "az öregségi nyugdíj legkisebb összege mértékét" szövegrész helyébe az "a szociális vetítési alap összegét" szöveg,

h) 2. § (1) bekezdés 29. pontjában az "öregségi nyugdíj legkisebb összege" szövegrész helyébe a "szociális vetítési alap összege" szöveg,

i) 2. § (1) bekezdés 47. pontjában a "Gazdaság-újraindítási" szövegrész helyébe a "Nemzeti" szöveg

lép.

22. A Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékéről szóló 370/2017. (XII. 8.) Korm. rendelet módosítása

48. § A Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékéről szóló 370/2017. (XII. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Jtv. vhr.) 1. §-a a következő g) ponttal egészül ki:

[A magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Jtv.) 8. § (1) bekezdése szerinti jelnyelvi tolmácsolási tevékenység (a továbbiakban: jelnyelvi tolmácsolás) folytatásához a következő szakképesítéssel, rész-szakképesítéssel vagy bizonyítvánnyal kell rendelkezni:]

"g) a szociális ágazati képzésekről és vizsgakövetelményekről szóló 14/2022. (IV. 29.) EMMI rendelet alapján kiadott, a jelnyelvi tolmács vagy a siket jelnyelvi tolmács képzés eredményes elvégzését igazoló tanúsítvány."

49. § A Jtv. vhr. 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az 1. § d)-g) pontja szerinti szakképesítéssel, rész-szakképesítéssel, szakképesítés-ráépüléssel vagy tanúsítvánnyal rendelkező személy esetében a képzés keretében, a 4. § szerinti bejelentés benyújtását megelőző három év során a szakmai vizsgára bocsátás feltételeként teljesített gyakorlatot a képzőhely igazolja."

50. § A Jtv. vhr.

a) 1. § nyitó szövegrészében a "vagy bizonyítvánnyal" szövegrész helyébe a " , bizonyítvánnyal vagy tanúsítvánnyal" szöveg,

b) 3. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a "továbbá a fordító jeltolmács bizonyítvánnyal rendelkező jelnyelvi tolmács" szövegrész helyébe az "a fordító jeltolmács bizonyítvánnyal, továbbá az 1. § g) pontja szerinti tanúsítvánnyal rendelkező jelnyelvi tolmács vagy siket jelnyelvi tolmács" szöveg,

c) 1. melléklet 3. pontjában a "vagy bizonyítvány" szövegrész helyébe a " , bizonyítvány vagy tanúsítvány" szöveg

lép.

23. A rehabilitációs orvosszakértői névjegyzékről és a foglalkozási rehabilitációs szakértői névjegyzékről szóló 401/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása

51. § A rehabilitációs orvosszakértői névjegyzékről és a foglalkozási rehabilitációs szakértői névjegyzékről szóló 401/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet

a) 15. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében és 15. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a "2022." szövegrész helyébe a "2024." szöveg,

b) 15. § (3) bekezdésében a "2023." szövegrész helyébe a "2025." szöveg

lép.

24. Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

52. § Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 27/G. § (1) bekezdés a) pontjában és 27/H. § a) pontjában az "az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb" szövegrész helyébe az "a szociális vetítési alap" szöveg lép.

25. Az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

53. § Az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

a) 6. § (1) bekezdés a) pontjában az "az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét" szövegrész helyébe az "a szociális vetítési alap összegét" szöveg,

b) 7. § (1) bekezdés a) pontjában az "az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének" szövegrész helyébe az "a szociális vetítési alap összegének" szöveg

lép.

26. A Nemzeti Szociálpolitikai Intézetről szóló 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása

54. § A Nemzeti Szociálpolitikai Intézetről szóló 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 6. § a) pontja a következő ac) alponttal egészül ki:

(Az Intézet

működteti)

"ac) az országos jelentkezési és képzésszervezői felületet,"

55. § A Nemzeti Szociálpolitikai Intézetről szóló 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 2. alcíme a következő 6/B. §-sal egészül ki:

"6/B. § A Kormány a Szociálpolitikai Innovációs Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot jelöli ki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 24/C. §-a szerinti digitalizációs program megvalósítására."

27. Záró rendelkezések

56. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2023. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 25. § és a 34. § 2023. július 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék