18/2020. (VI. 12.) AM rendelet

az egyes agrártámogatások igénybevételének feltételeit meghatározó miniszteri rendeletek módosításáról

Az 1., 2. és 4. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában,

a 3. és 7. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában,

az 5. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében,

a 6. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés d) pontjában,

a 8., 9., 10., 11. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában, az 5. alcím tekintetében - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 11. alpontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet módosítása

1. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet

a) 8. § (3) bekezdésében az "ezt követően évente május 1. és 31. között" szövegrész helyébe az "ezt követően évente május 1. és augusztus 31. között" szöveg,

b) 9. § (12) bekezdés b) pontjában a "május 1. és 31. között" szövegrész helyébe a "május 1. és augusztus 31. között" szöveg

lép.

2. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2014. (IV. 4.) VM rendelet módosítása

2. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2014. (IV. 4.) VM rendelet

a) 11. § (3) bekezdésében az "ezt követően évente június 1. és 30. között" szövegrész helyébe az "ezt követően évente június 1. és augusztus 31. között" szöveg,

b) 12. § (13) bekezdés b) pontjában a "június 1. és 30. között" szövegrész helyébe a "június 1. és augusztus 31. között" szöveg

lép.

3. A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet módosítása

3. § (1) A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet [a továbbiakban: 9/2015. (III. 13.) FM rendelet] 1. § 11. pontja a következő d) alponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:

minősített szaporítóanyag:)

"d) édeskömény vonatkozásában az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 3. számú mellékletében, citromfű, bazsalikom, kerti kakukkfű, orvosi zsálya, majoranna és közönséges szurokfű vonatkozásában az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 4. számú mellékletében meghatározott paramétereknek - a növénytermesztési hatóság által kiállított vizsgálati jegyzőkönyv szerint - teljeskörűen megfelelő szaporítóanyag;"

(2) A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 1. § 12. pontja a következő d) alponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:

minősítési eljárás:)

"d) édeskömény vonatkozásában az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 3. számú mellékletében, citromfű, bazsalikom, kerti kakukkfű, orvosi zsálya, majoranna és közönséges szurokfű vonatkozásában az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 4. mellékletében foglalt előírásoknak való megfelelőség megállapítására irányuló eljárás;"

4. § A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 14. §-a a következő (5c) bekezdéssel egészül ki:

"(5c) Édeskömény, citromfű, bazsalikom, kerti kakukkfű, orvosi zsálya, majoranna és közönséges szurokfű termesztése esetén a minősített szaporítóanyag felhasználása az 1. § 11. pont d) alpontjában meghatározott vizsgálati jegyzőkönyvvel igazolható. A minősítési eljárást és a vizsgálati jegyzőkönyv kiállítását a termelő, a termeltető vagy a termelői csoport kérelmezheti."

5. § A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

6. § A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 17. § (3) bekezdésében a "fokhagyma, petrezselyem" szövegrész helyébe a "fokhagyma, póréhagyma, petrezselyem" szöveg lép.

4. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet módosítása

7. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet

a) 10. § (4) bekezdésében az "ezt követően évente július 1. és 31. között" szövegrész helyébe az "ezt követően évente július 1. és augusztus 31. között" szöveg,

b) 11. § (15) bekezdés b) pontjában a "július 1. és 31. között" szövegrész helyébe a "július 1. és augusztus 31. között" szöveg

lép.

5. A fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 24/2015. (V. 26.) FM rendelet módosítása

8. § A fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 24/2015. (V. 26.) FM rendelet 1. melléklet szerinti táblázat F:48 mezőjében az "A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (a továbbiakban: Hhvtv.) 63. § (3) bekezdésében részletezett feladatok támogatása" szövegrész helyébe az "A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (a továbbiakban: Hhvtv.) 63. § (3) bekezdésében részletezett, valamint a Magyar Államot megillető halgazdálkodási joggal rendelkező nyilvántartott halgazdálkodási vízterületek halállományának fejlesztésével kapcsolatos feladatok támogatása" szöveg lép.

6. Az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet módosítása

9. § (1) Az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet [a továbbiakban: 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet] 3. § (1) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:

(A 2. § alkalmazása során a Kincstár különösen a következő eseményeket ismeri el:)

"l) a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet okán bekövetkezett akadályoztatás."

(2) A 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet 3. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Az ügyfélnek az (1) bekezdés l) pontja szerinti akadályoztatás esetén igazolnia kell, hogy az adott támogatási feltételt a veszélyhelyzet alapjául szolgáló járványveszélyből előálló okból vagy a veszélyhelyzet miatt elrendelt korlátozásra visszavezethetően nem tudta teljesíteni."

7. A szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához a 2017/2018-2019/2020 borpiaci években igényelhető támogatásról szóló 1/2018. (II. 1.) FM rendelet módosítása

10. § A szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához a 2017/2018-2019/2020 borpiaci években igényelhető támogatásról szóló 1/2018. (II. 1.) FM rendelet [a továbbiakban: 1/2018. (II. 1.) FM rendelet] 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az egyéni tervben jelölt összefüggő terület tekintetében a tevékenység, a művelet, a művelet végrehajtásának borpiaci éve, a terület lejtése, a felhasználandó szaporítóanyag kategóriája, a szőlőiskola típusa, a szaporítóanyag típusa, valamint az ültetvény jellege meg kell hogy egyezzen."

11. § Az 1/2018. (II. 1.) FM rendelet 7. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Az eljárás során kötelező az elektronikus kapcsolattartás. A Kincstár az értesítéseket, döntéseket elektronikus úton közli az igénylővel vagy meghatalmazottjával.

(8a) Az eljárás során minden dokumentumot, így a hiánypótláshoz kapcsolódó dokumentumot és - a felügyeleti eljárásokhoz kapcsolódó kérelem kivételével - a jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumot (a továbbiakban együtt: beadvány) is az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül kell benyújtani. A nem elektronikus úton benyújtott beadvány a döntés meghozatalánál nem vehető figyelembe."

12. § Az 1/2018. (II. 1.) FM rendelet 8. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Ha egy összefüggő terület tekintetében eltérőek az összefüggő területek kataszteri pontszámai, akkor az összefüggő terület pontértékének megállapítása során a teljes összefüggő területre a kérelmezett legalacsonyabb kataszteri pontértékű terület után járó, a 3. mellékletben szereplő értékelési szempont szerinti pontérték vehető figyelembe."

13. § (1) Az 1/2018. (II. 1.) FM rendelet 17. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A kifizetési kérelmet a Kincstár által a honlapján közzétett, az adott borpiaci évre vonatkozó közleményben foglaltak szerint kell benyújtani."

(2) Az 1/2018. (II. 1.) FM rendelet 17. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (12a) bekezdéssel egészül ki:

"(12) Az eljárás során kötelező az elektronikus kapcsolattartás. A Kincstár az értesítéseket, döntéseket elektronikus úton közli az igénylővel vagy meghatalmazottjával.

(12a) Az eljárás során minden beadványt - a felügyeleti eljárásokhoz kapcsolódó kérelem kivételével -az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül kell benyújtani. A nem elektronikus úton benyújtott beadvány a döntés meghozatalánál nem vehető figyelembe."

14. § Az 1/2018. (II. 1.) FM rendelet a következő 23/D. §-sal egészül ki:

"23/D. § (1) E rendeletnek az egyes agrártámogatások igénybevételének feltételeit meghatározó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 18/2020. (VI. 12.) AM rendelettel [a továbbiakban: 18/2020. (VI. 12.) AM rendelet] megállapított 6. § (2) bekezdését, 7. § (5) bekezdés j) pontját, (8) és (8a) bekezdését, 8. § (6) bekezdését, 9. § (4) bekezdését, 17. § (5), (7), (12) és (12a) bekezdését a 18/2020. (VI. 12.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) E rendeletnek a 18/2020. (VI. 12.) AM rendelettel hatályon kívül helyezett 7. § (6) bekezdését és 17. § (6) bekezdését a 18/2020. (VI. 12.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban sem kell alkalmazni."

15. § Az 1/2018. (II. 1.) FM rendelet

a) 7. § (5) bekezdés j) pontjában és a 17. § (5) bekezdés a) pontjában a "vázrajzot" szövegrész helyébe az "oldalnézeti vázrajzot" szöveg,

b) 9. § (4) bekezdésében az "a 3. melléklet A. és B. részének 4. és 5. pontjában," szövegrész helyébe az "a 3. melléklet A. és B. részének 4. és 5. sorában, D. részének 3. sorában és E. részének 5. és 6. sorában" szöveg

lép.

16. § Hatályát veszti az 1/2018. (II. 1.) FM rendelet 7. § (6) bekezdése és 17. § (6) bekezdése.

8. A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet módosítása

17. § (1) A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet [a továbbiakban: 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet] 6. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kifizetési kérelemhez csatolni kell)

"c) - a BTT-ben tagsággal rendelkező igénylő kivételével - a támogatási évben az első kifizetési kérelem benyújtásakor az érintett termékpályán működő, államilag elismert termelői csoport, Beszerzési és Értékesítő Szövetkezet, tenyésztő szervezet, terméktanács vagy szakmai szervezet eredeti igazolását arról, hogy az igénylő a tárgyévre vonatkozóan érvényes tagsággal rendelkezik,"

(2) A 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet 6. §-a a következő (8)-(10) bekezdéssel egészül ki:

"(8) A szakmai ellenőrzési lapot a BTT - ellenjegyzést követően - a beérkezéstől számított tizenöt napon belül - az ügyfél tájékoztatásával egyidejűleg - elektronikus úton továbbítja a Kincstár részére.

(9) A BTT az igénylő tagja tagsági igazolását a szakmai ellenőrzési lappal együtt a beérkezéstől számított tizenöt napon belül - az ügyfél tájékoztatásával egyidejűleg - elektronikus úton továbbítja a Kincstár részére.

(10) Ha az igénylő a (7) bekezdésben meghatározott határidőig nem nyújtja be a BTT-hez a szakmai ellenőrzési lapot, és ezért a tárgynegyedévre vonatkozóan a benyújtási időszak utolsó napját követő harmincadik napig nem érkezik be a BTT által ellenjegyzett szakmai ellenőrzési lap a Kincstárhoz, a kifizetési kérelmet a Kincstár elutasítja. A szakmai ellenőrzési lap benyújtása tekintetében hiánypótlásra nincs lehetőség."

18. § A 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet a következő 17. §-sal egészül ki:

"17. § E rendeletnek az egyes agrártámogatások igénybevételének feltételeit meghatározó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 18/2020. (VI. 12.) AM rendelettel megállapított 6. § (3) bekezdés c) pontját és (8)-(10) bekezdését a 2020. január 16-át követően benyújtott kifizetési kérelmekre indult eljárásokban is alkalmazni kell."

19. § A 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

20. § A 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet

a) 4. § (1) bekezdés záró szövegrészében a "legfeljebb 13,76403 milliárd forint" szövegrész helyébe a "legfeljebb 12,36403 milliárd forint" szöveg,

b) 11. § (6) bekezdésében a "legfeljebb 2,5 milliárd forint" szövegrész helyébe a "tárgynegyedévenként legfeljebb 500 millió forint" szöveg

lép.

21. § Hatályát veszti a 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet 6. § (3) bekezdés e) pontja.

9. A szárítmány-előállítók által igénybe vehető költségtámogatásról szóló 20/2019. (V. 27.) AM rendelet módosítása

22. § A szárítmány-előállítók által igénybe vehető költségtámogatásról szóló 20/2019. (V. 27.) AM rendelet [a továbbiakban: 20/2019. (V. 27.) AM rendelet] 1. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"c) szárítmány: a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklet IX. részében felsorolt gyümölcs- és zöldségfélékből, a közvetlen lakossági fogyasztásra szánt hagyományos gyógynövény-drogokról és azok kiskereskedelemben szokásos kiszerelési egységeiről szóló 81/2003. (XII. 23.) ESZCSM rendelet Melléklete szerinti, a 2. mellékletben felsorolt gyógynövényekből és a 3. mellékletben felsorolt fűszernövényekből forró levegővel mesterségesen szárított, illetve aszalt vagy a 3a. melléklet szerinti pörkölt termény,"

23. § A 20/2019. (V. 27.) AM rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A felhasznált hőenergia-mennyiség éves felhasználását igazoló, a (3) bekezdés a) pontja szerinti számlának tartalmaznia kell az igénylő nevét, címét vagy fogyasztói azonosító számát, az elszámolási időszakot, az átadási pont, fogyasztási hely címét, azonosító számát, az átadott-átvett tüzelőanyag mennyiséget (m3 vagy kg mértékegységben kifejezve), továbbá az égéshőt (kWh/m3 vagy kWh/kg vagy MJ/m3 vagy MJ/kg mértékegységben kifejezve) vagy az energiamennyiséget (kWh vagy MJ mértékegységben kifejezve)."

24. § A 20/2019. (V. 27.) AM rendelet a 3. melléklet szerinti 3a. melléklettel egészül ki.

10. A méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 29/2019. (VI. 20.) AM rendelet módosítása

25. § A méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 29/2019. (VI. 20.) AM rendelet 3. § (2) bekezdésében a "700 millió" szövegrész helyébe a "950 millió" szöveg lép.

11. A tenyészbika tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 41/2019. (VIII. 30.) AM rendelet módosítása

26. § A tenyészbika tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 41/2019. (VIII. 30.) AM rendelet [a továbbiakban: 41/2019. (VIII. 30.) AM rendelet] 1. § 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"5. tenyészet: a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet [a továbbiakban: 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet] szerint nyilvántartásba vett, tenyészetkód-azonosítóval rendelkező állattartó a hozzá tartozó tartási hellyel együtt;"

27. § A 41/2019. (VIII. 30.) AM rendelet 5. § (2) bekezdés b) pontjában a "tartási hely azonosítót" szövegrész helyébe a "tenyészetkód-azonosítót" szöveg lép.

12. Záró rendelkezések

28. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter

1. melléklet a 18/2020. (VI. 12.) AM rendelethez

"1. melléklet a 9/2015. (III. 13.) FM rendelethez

Az egyes termeléshez kötött közvetlen támogatási jogcímekre vonatkozó 2017-2020. évi támogatási keretösszegek, (millió euró)

1.ABCDE
Támogatási jogcím megnevezése2017201820192020
2.Anyatehéntartás34,93234,92934,92534,632
3.Hízottbika4,4914,4914,494,453
4.Tejhasznú tehéntartás68,86668,8668,85268,274
5.Anyajuhtartás21,95721,95521,95321,768
6.Cukorrépa termesztés7,9847,9847,9837,916
7.Rizstermesztés1,9961,9961,9961,979
8.Ipari zöldségnövény termesztés11,45511,45411,45311,357
9.Zöldségnövény termesztés5,0465,0455,0455,002
10.Ipari olajnövény termesztés1,4111,4111,4111,399
11.Extenzív gyümölcstermesztés9,7579,7569,7559,673
12.Intenzív gyümölcstermesztés6,7116,716,7096,653
13.Szemes fehérjetakarmány-növény
termesztés
13,43113,4313,42913,316
14.Szálas fehérjetakarmány-növény
termesztés
13,43113,4313,42913,316

"

2. melléklet a 18/2020. (VI. 12.) AM rendelethez

"2. melléklet a 11/2019. (IV. 1.) AM rendelethez

ABCD
1.Baromfi megnevezésIdőszak2019/2020. támogatási
évi keret (millió forint)
2020/2021. támogatási
évi keret (millió forint)
2.növendék csirke, szabadtartásos csirke
és gyöngyös
I. negyedév1350,001350,00
3.növendék csirke, szabadtartásos csirke
és gyöngyös
II. negyedév1350,001350,00
4.növendék csirke, szabadtartásos csirke
és gyöngyös
III. negyedév1350,001350,00
5.növendék csirke, szabadtartásos csirke
és gyöngyös
IV. negyedév1350,001350,00
6.házi tyúkI. negyedév170,00170,00
7.házi tyúkII. negyedév200,00200,00
8.házi tyúkIII. negyedév170,00170,00
9.házi tyúkIV. negyedév170,00170,00
10.pecsenyeliba, növendék liba, fiatal liba,
pecsenyekacsa, növendék kacsa
I. negyedév1700,00925,92
11.pecsenyeliba, növendék liba, fiatal liba,
pecsenyekacsa, növendék kacsa
II. negyedév1750,001095,55
12.pecsenyeliba, növendék liba, fiatal liba,
pecsenyekacsa, növendék kacsa
III. negyedév853,91773,95
13.pecsenyeliba, növendék liba, fiatal liba,
pecsenyekacsa, növendék kacsa
IV. negyedév630,12738,61
14.növendék pulykaI. negyedév710,00710,00
15.növendék pulykaII. negyedév710,00710,00
16.növendék pulykaIII. negyedév650,00650,00
17.növendék pulykaIV. negyedév650,00650,00

"

3. melléklet a 18/2020. (VI. 12.) AM rendelethez

"3a. melléklet a 20/2019. (V. 27.) AM rendelethez

1.AB
Megnevezés magyarulMegnevezés latinul
2.Tök(mag)Cucurbitaceae nemzetsége
3.Vad (indián) rizsZizania
4.KesudióAnacardium occidentale
5.Földimogyoró (amerikai mogyoró)Arachis hypogaea
6.Közönséges mogyoró (európai mogyoró)Corylus avellana
7.Török mogyoróCorylus colurna
8.Diófafélék terméseJuglandaceae
9.Mandulafa termésePrunus dulcis, Prunus communis, Prunus amygdalus
vagy Amygdalus communis
10.Pisztáciafa termésePistacia

"

Tartalomjegyzék