Tippek

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

60/2023. (II. 28.) Korm. rendelet

a területi közigazgatás működésével összefüggő kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 66. § (1) bekezdés e) pontjában, valamint a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím, valamint az 1. és 2. melléklet tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 3. és 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 30. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (1) bekezdés a) és s) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 30. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés c) és t)-v) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a), b) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. alcím, valamint a 3. és 4. melléklet tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 11. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 30. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 13. alcím és a 6. melléklet tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 22-24. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 14. alcím tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72. § h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 15. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 47. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 16. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110/A. § a) pont aa) alpontjában és b) pontjában, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 17. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 7. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 18. alcím tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 1. és 2. pontjában, az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (1) bekezdés a) pontjában, az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (5) bekezdés c)-e) pontjában, a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 66. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 19. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 20. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 24. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 21. alcím tekintetében a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 87/A. és 87/B. §-ában és a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 65. § 1. pontjában, 66. §-ában, valamint a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 22. alcím tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 23. alcím tekintetében a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló 2020. évi CXXXV. törvény 12. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 24. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 3a. pontjában és (1a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 25. alcím tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 26. alcím tekintetében a területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvény 18. § d)-f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 27. alcím tekintetében az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

1. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 22. § (5) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

(A nyilvántartás szerve)

"h) az erdészeti hatóságként eljáró vármegyei kormányhivatal"

(kutatási kérelmére a közölt hiányos, illetve töredékadatoknak megfelelő személyek adatait szolgáltatja.)

2. § (1) Az R1. 34. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha az érvénytelenítéssel vagy "fiktív" jelzés szerepeltetésével érintett lakcím szerint illetékes jegyző, illetve járási hivatal a bejelentkezés elfogadása után állapítja meg, hogy a bejelentett lakcím nem valós, vagy a lakcímbejelentés nem felelt meg az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek, akkor

a) a jegyző erről haladéktalanul tájékoztatja az illetékes járási hivatalt,

b) a járási hivatal megállapítja a lakcím érvénytelenségét, és a döntés véglegessé válását követően az érvénytelen lakcímadatot a nyilvántartásban érvénytelen vagy fiktív jelzéssel szerepelteti mindaddig, amíg a polgár a valós lakcímét be nem jelenti."

(2) Az R1. 34. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A kiskorú gyermek lakóhelye érvénytelenségének megállapításáról vagy "fiktív" jelzéssel szerepeltetéséről a járási hivatal, továbbá a kiskorú gyermek 36. § (4) bekezdésében meghatározott lakóhelye nyilvántartásba vételéről a jegyző, illetve a járási hivatal haladéktalanul értesíti a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározott illetékes család- és gyermekjóléti szolgálatot."

3. § Hatályát veszti az R1. 34. § (4) bekezdésében és 35. § (4) bekezdésében az "a jegyző, illetve" szövegrész.

2. Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet módosítása

4. § Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében a "jegyet" szövegrész helyébe a "jegyet igazolható módon" szöveg lép.

3. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosítása

5. § A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:

"(11) A környezetvédelmi hatóság a döntéséről a határozat közhírré tétele mellett az ismert ügyfelet az ügyfél tekintetében az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint alkalmazható egyéb kapcsolattartási forma használatával is tájékoztatja. A közlés jogkövetkezményei ebben az esetben is a közhírré tétellel történő közléshez kapcsolódóan állnak be."

6. § Az R2. 5. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

"(9) A környezetvédelmi hatóság az előzetes vizsgálati eljárást lezáró döntését a körülményekben bekövetkezett változások esetén - hivatalból vagy kérelemre - módosíthatja."

7. § Az R2. 13. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Minisztérium tájékoztatásához a környezetvédelmi hatóság mellékeli:)

"a) a kérelmet, a kérelem mellékleteit és az előzetes vizsgálati dokumentációt vagy az előzetes konzultációs kérelmet;"

8. § Az R2. 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A környezetvédelmi hatóság a kérelmet, a környezeti hatástanulmányt, a kérelem mellékleteit és az (1) bekezdés szerinti fordítást, továbbá a 8. § (5) bekezdésében említett információkat haladéktalanul megküldi a Minisztériumnak, amely azt továbbítja a hatásviselő félnek, és kezdeményezi az ennek alapján tartandó konzultációt. A konzultációba a Minisztérium bevonja a környezetvédelmi hatóságot és szükség szerint az eljárásban kijelölt szakhatóságokat."

9. § Az R2. 20/A. §-a a következő (14) bekezdéssel egészül ki:

"(14) A környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyt módosításakor a korábbi módosításaival együtt egységes szerkezetbe foglalja."

10. § Az R2.

a) 6. számú melléklete az 1. melléklet szerint,

b) 8. számú melléklete a 2. melléklet szerint

módosul.

11. § Az R2.

a) 2. § (2) bekezdés a) pont ab) alpont abj) pontjában az "az engedélyezett" szövegrész helyébe az "a felhasznált vagy felhasználni tervezett" szöveg,

b) 18. §-ában az "az előzetes" szövegrész helyébe az "amennyiben történt előzetes vizsgálat, akkor az előzetes" szöveg,

c) 21. § (2) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében a "nyomtatott" szövegrész helyébe az "elektronikus" szöveg

lép.

12. § Hatályát veszti az R2. 13. § (1) bekezdésében az "A környezetvédelmi hatóság egyidejűleg - határidő tűzésével - felhívja a környezethasználót a kérelem és mellékletei további egy nyomtatott példányban történő benyújtására." szövegrész.

4. A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet módosítása

13. § A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A 6-8. §-ban és a 15-17. §-ban foglalt előírások végrehajtását, megtartását a vizek nitrátszennyezésének veszélyével járó tevékenységek esetében az állattartó telepen a vízvédelmi hatóság, termőföldön, valamint minden olyan belterületi ingatlanon, ahol mezőgazdasági tevékenységet folytatnak, a talajvédelmi hatóság ellenőrzi. A 9. § (2) bekezdésében foglalt, jogszabály szerinti adatszolgáltatást és nyilvántartást a talajvédelmi hatóság ellenőrzi."

5. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

14. § Hatályát veszti a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 72/H. § (4b) bekezdése.

6. A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

15. § A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A közcélú hálózat építésével kapcsolatban a helyszíni szemlén megjelent szakhatóságok a tervek tekintetében nyilatkozhatnak, továbbá a közművek, kezelők és üzemeltetők az érdekeltségi területüket illetően, az ügyfelek a tulajdonosi nyilatkozat tekintetében a helyszíni szemle szervezőjének nyilatkoznak, vagy nyilatkozatukat 15 napon belül írásban megadják. A nyilatkozatban az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségüket."

16. § Az R3. 6. § (3) bekezdésében a "3. pontja" szövegrész helyébe a "2. pontja" szöveg lép.

17. § Hatályát veszti az R3. 37. § (1) bekezdés f) és g) pontja, 37. § (3) bekezdése.

7. Az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet módosítása

18. § Az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés f) pontjában az "utáni" szövegrész helyébe az "utáni tiltott" szöveg lép.

8. A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása

19. § Hatályát veszti a területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 7. sora.

9. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása

20. § Hatályát veszti a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése.

10. A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

21. § (1) A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 10. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(2) Az R4. 11. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

11. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

22. § A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) a következő 87/A. §-sal egészül ki:

"87/A. § (1) Az üzembentartóijog-változást a közlekedési igazgatási hatóság nyilvántartásba veszi, melyet a forgalmi engedélybe bejegyez, ha a kérelemben, és a csatolt, illetve bemutatott okiratokban foglaltak megfelelnek az e rendeletben előírtaknak.

(2) A közlekedési igazgatási hatóság a járművet hivatalból, határozattal kivonja a forgalomból, és ezt a tényt a döntés véglegessé válását követően nyilvántartásba bejegyzi, ha a nyilvántartás szerinti tulajdonos bejelenti, hogy a nyilvántartás szerinti üzembentartó üzembentartói joga megszűnt vagy a közlekedési igazgatási hatóság egyéb okból észleli ezt a változást, és az üzembentartó személyében bekövetkezett változás átvezetéséről a tulajdonos határidőn belül nem gondoskodott."

23. § Az R5. 103. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

"i) A 87. § (4) bekezdés a) pontja és 87/A. §-a esetén a kötelezettség teljesítéséig."

24. § Hatályát veszti az R5.

a) 1/C. § c) pontjában az "és visszahonosításával" szövegrész,

b) 103. § (2) és (3) bekezdése,

c) 108. § (1) bekezdésében az "a 87. § (4) bekezdése" szövegrész.

12. A Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

25. § A Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 8/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A jegyző a helyi önkormányzat képviselő-testülete, a képviselő-testület bizottsága, társulása, valamint a részönkormányzat testülete ülésének jegyzőkönyvét az ülést követő tizenöt napon belül, illetve a polgármester, a főpolgármester, a vármegyei közgyűlés elnöke és a jegyző képviselő-testület által átruházott hatáskörében meghozott - hatósági döntésnek nem minősülő - döntését a döntés meghozatalát követő tizenöt napon belül a Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás Modul igénybevételével küldi meg a kormányhivatalnak."

13. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

26. § A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R6.) 45. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Ha a település vonatkozásában - az (1) és (2) bekezdésben meghatározottak szerint - az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos szabályaira épülő településrendezési eszköz hatályos, a hatósági eljárások során az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési követelményeit (II. és III. fejezet) és jelmagyarázatát, valamint az ezekhez kapcsolódó értelmező rendelkezéseket kell figyelembe venni."

27. § Hatályát veszti az R6. 9. melléklete.

14. A mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet módosítása

28. § A mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R7.) 4. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az árverési hirdetményt ki kell függeszteni:)

"d) a végrehajtást foganatosító bíróság és a föld fekvése szerint illetékes járásbíróság hirdetőtábláján."

29. § Az R7. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A licitdíj összege a föld becsértékének 1%-a, de legalább 10 000 Ft és legfeljebb 100 000 Ft. A licitdíj a föld fekvése szerint illetékes vármegyei kormányhivatal bevétele."

15. Az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről szóló 67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása

30. § Az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről szóló 67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R8.) 1. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

31. § Az R8. 1. melléklet 12.1.1. pontjában a "Munkaerőpiaci Pont: Dorog" szövegrész helyébe a "Munkaerőpiaci Pont: Esztergom" szöveg lép.

16. A környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költségekről és szakértői díjakról szóló 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet módosítása

32. § A környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költségekről és szakértői díjakról szóló 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 8.1. pontjában a "21. §" szövegrész helyébe a "22. §" szöveg lép.

17. A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

33. § A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R9.) 2. § (3) bekezdése a következő 31. ponttal egészül ki:

(Útügyi közlekedési hatóságként a fővárosi és vármegyei kormányhivatal jár el)

"31. a járdák, gyalogutak és azok műtárgyai építésének, korszerűsítésének, forgalomba helyezésének, fennmaradásának és megszüntetésének (elbontásának) engedélyezése vagy bejelentése, valamint ezek nem közlekedési célú igénybevételének engedélyezése"

(során.)

34. § Hatályát veszti az R9.

a) 2. § (3) bekezdés 1. pontjában a " , valamint a (4) bekezdés 2. pontjában" szövegrész,

b) 2. § (4) bekezdés 2. pontja.

18. A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

35. § A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R10.) 37. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Azon ingatlan-nyilvántartási eljárásokban, amelyekben erdő művelésiág-változás átvezetésére kerül sor, ingatlanügyi hatóságként az erdőterület fekvése szerint illetékes, 2. mellékletben meghatározott vármegyei kormányhivatal jár el. Az erdészeti hatóság és az ingatlanügyi hatóság a művelési ág változásával kapcsolatban egybefoglalt döntést hoz."

36. § Hatályát veszti az R10. 18. § (1) bekezdés b) pontjában a " , 63/B. §-ában" szövegrész.

19. Az egészségbiztosítási szervekről szóló 386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

37. § Hatályát veszti az egészségbiztosítási szervekről szóló 386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 8. § (6) bekezdés nyitó szövegrészében az "a vármegye egész területére kiterjedő illetékességgel" szövegrész.

20. A vizsgálóállomás engedélyezésének részletes eljárási szabályairól szóló 181/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása

38. § A vizsgálóállomás engedélyezésének részletes eljárási szabályairól szóló 181/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A közlekedési hatóság az engedélyt visszavonja, ha)

"b) az engedély jogosultja tanúsító szervezetként jogutóddal vagy jogutód nélkül megszűnik - ide nem értve azt az esetet, amikor az egyéni vállalkozó vállalkozói tevékenységének folytatására a 2009. évi CXV. törvény 19/C. §-a alapján korlátolt felelősségű társaságot alapít -, vagy ellene felszámolási eljárás indult,"

21. A társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 499/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

39. § A társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 499/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R11.) 6. § (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

(A hatóság törli a nyilvántartásból a szolgáltatót, ha)

"j) a szolgáltató a szolgáltatási tevékenység folytatásának feltételével már nem rendelkezik."

40. § Az R11. 6. § (2) bekezdésében a "tiltásra okot adó körülmény megszüntetésétől" szövegrész helyébe az "a döntés véglegessé válásától" szöveg lép.

41. § Hatályát veszti az R11. 6. § (1) bekezdés b) pontjában a "vagy a nyilvántartásból való törlését kéri" szövegrész.

22. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

42. § Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R12.) 1. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

43. § Hatályát veszti az R12.

a) 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat B:42 mezőjében az "és minőségi" szövegrész,

b) 1. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat 43/A. sora.

23. A foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról szóló 100/2021. (II. 27.) Korm. rendelet módosítása

44. § A foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról szóló 100/2021. (II. 27.) Korm. rendelet 45. § (2) bekezdésében a "szerv" szövegrész helyébe a "szerv a vállalkozás fenntartásának időarányában" szöveg lép.

24. A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet módosítása

45. § Hatályát veszti a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet

a) 6. § (6) bekezdése,

b) 1. mellékletében foglalt táblázat C:4 mezőjében és C:6 mezőjében, valamint 2. mellékletében foglalt táblázat B:3 mezőjében az "előzetes vizsgálat," szövegrész.

25. A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet módosítása

46. § A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R13.) 43. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A szakmai konzultáció iránti kérelmet - ha erre építésügyi engedélyezési eljárást vagy egyszerű bejelentést megelőzően kerül sor - az építtető vagy a tervező elektronikus formában az ÉTDR-ben biztosított elektronikus tárhelyre tölti fel, és nyújtja be az érintett önkormányzat részére."

47. § Az R13. 11. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

26. Az adatváltozás-kezelési szolgáltatás részletszabályairól szóló 672/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

48. § Az adatváltozás-kezelési szolgáltatás részletszabályairól szóló 672/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A csatlakozási szerződés megszűnik a csatlakozott szolgáltató szolgáltatói engedélyének visszavonásával."

27. A kóbor állat befogásával, tulajdonjogának átruházásával és elhelyezésével kapcsolatos feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 785/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

49. § A kóbor állat befogásával, tulajdonjogának átruházásával és elhelyezésével kapcsolatos feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 785/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet

a) 4. § (1) bekezdésében a "tevékenységet" szövegrész helyébe a "tevékenységet és telepet" szöveg,

b) 4. § (2) bekezdésében a "telep" szövegrész helyébe a "tevékenység és telep" szöveg

lép.

28. Záró rendelkezések

50. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 60/2023. (II. 28.) Korm. rendelethez

Az R2. 6. számú melléklet 2. pont a) alpontja a következő ac) ponttal egészül ki:

(A tervezett tevékenység - ideértve a kapcsolódó műveleteket és létesítményeket is - számba vett változatainak részletes leírása, különösen

az előzetes vizsgálathoz vagy az előzetes konzultációhoz benyújtott dokumentáció szerinti alapadatok [4. számú melléklet 1. b) pontja] részletezése - megjelölve azt, ha az ott leírtakhoz képest változás történt -, valamint az alapadatokon kívül a következők bemutatása:)

"ac) ha nem volt előzetes vizsgálati eljárás, a tevékenység helye és területigénye, az igénybe veendő terület használatának jelenlegi és a terület- és településrendezési tervekben rögzített módja."

2. melléklet a 60/2023. (II. 28.) Korm. rendelethez

Az R2. 8. számú melléklet A) pontja a következő r) alponttal egészül ki:

(Az engedély iránti kérelemnek mindenképpen tartalmaznia kell az alábbiak részletes ismertetését:)

"r) ha nem volt előzetes vizsgálati vagy környezeti hatásvizsgálati eljárás, a tevékenység helye és területigénye, az igénybe veendő terület használatának jelenlegi és a terület- és településrendezési tervekben rögzített módja."

3. melléklet a 60/2023. (II. 28.) Korm. rendelethez

Az R4. 10. melléklet 15. pontja a következő f) alponttal egészül ki:

(az érintett területi államigazgatási szervek közül:)

"f) területi hulladékgazdálkodási hatóság"

4. melléklet a 60/2023. (II. 28.) Korm. rendelethez

Az R4. 11. melléklet 10. pont a) alpontja a következő ah) ponttal egészül ki:

(az érintett területi államigazgatási szervek közül:

fővárosi és vármegyei kormányhivatal)

"ah) területi hulladékgazdálkodási hatáskörében,"

5. melléklet a 60/2023. (II. 28.) Korm. rendelethez

Az R8. 1. melléklet 20. pont 20.2. és 20.3. alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"20.2. Lenti Járási Hivatal

20.2.1. Székhelye: Lenti

20.2.2. Illetékesség:

Alsószenterzsébet

Baglad

Barlahida

Belsősárd

Bödeháza

Csesztreg

Csömödér

Dobri

Felsőszenterzsébet

Gáborjánháza

Gosztola

Hernyék

Iklódbördőce

Kálócfa

Kányavár

Kerkabarabás

Kerkafalva

Kerkakutas

Kerkateskánd

Kissziget

Kozmadombja

Külsősárd

Lendvadedes

Lendvajakabfa

Lenti

Lovászi

Magyarföld

Márokföld

Mikekarácsonyfa

Nemesnép

Nova

Ortaháza

Páka

Pórszombat

Pördefölde

Pusztaapáti

Ramocsa

Resznek

Rédics

Szentgyörgyvölgy

Szécsisziget

Szíjártóháza

Szilvágy

Tormafölde

Tornyiszentmiklós

Zalabaksa

Zalaszombatfa

Zebecke

20.3. Nagykanizsai Járási Hivatal

20.3.1. Székhelye: Nagykanizsa

Munkaerőpiaci pont: Letenye

20.3.2. Illetékesség:

Alsórajk

Balatonmagyaród

Bánokszentgyörgy

Bázakerettye

Becsehely

Belezna

Bocska

Borsfa

Börzönce

Bucsuta

Csapi

Csörnyeföld

Eszteregnye

Felsőrajk

Fityeház

Fűzvölgy

Galambok

Garabonc

Gelse

Gelsesziget

Hahót

Homokkomárom

Hosszúvölgy

Kacorlak

Kerecseny

Kerkaszentkirály

Kilimán

Kiscsehi

Kisrécse

Kistolmács

Lasztonya

Letenye

Lispeszentadorján

Liszó

Magyarszentmiklós

Magyarszerdahely

Maróc

Miháld

Molnári

Murakeresztúr

Murarátka

Muraszemenye

Nagybakónak

Nagykanizsa

Nagyrada

Nagyrécse

Nemespátró

Oltárc

Orosztony

Pat

Petrivente

Pölöskefő

Pötréte

Pusztamagyaród

Rigyác

Sand

Sormás

Surd

Semjénháza

Szentliszló

Szentmargitfalva

Szepetnek

Tótszentmárton

Tótszerdahely

Újudvar

Valkonya

Várfölde

Zajk

Zalakaros

Zalakomár

Zalamerenye

Zalasárszeg

Zalaszabar

Zalaszentbalázs

Zalaszentjakab

Zalaújlak"

6. melléklet a 60/2023. (II. 28.) Korm. rendelethez

1. Az R12. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 43. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(ABCDEF
1.Közigazgatási hatósági
eljárás
SzakkérdésBevonás és
közreműködés
feltétele
Első fokon eljáró
szakhatóság
Másodfokon eljáró
szakhatóság
Állásfoglalás
beszerzésének
határideje)
43.Feltárásra és
kitermelésre
készített műszaki
üzemterv
jóváhagyása,
módosítása,
szüneteltetési
műszaki üzemi
terv jóváhagyása.
A termőföld minőségi védelmének vizsgálata.Ha a bányászati
tevékenység
vagy beruházás
termőföldet
érint.
Talajvédelmi
hatósági
hatáskörében
eljáró fővárosi
és vármegyei
kormányhivatal

2. Az R12. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 42a. sorral egészül ki:

(ABCDEF
1.Közigazgatási hatósági
eljárás
SzakkérdésBevonás és
közreműködés
feltétele
Első fokon eljáró
szakhatóság
Másodfokon eljáró
szakhatóság
Állásfoglalás
beszerzésének
határideje)
42a.Bányabezárási
műszaki üzemi
terv jóváhagyása
(módosítása);
bányabezárás,
tájrendezés
végrehajtása
elfogadása.
A termőföld minőségi védelmének vizsgálata.Minden
esetben.
Talajvédelmi
hatósági
hatáskörében
eljáró fővárosi
és vármegyei
kormányhivatal

3. Az R12. 1. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat a következő 9. sorral egészül ki:

(ABCDEF
1.Közigazgatási hatósági
eljárás
SzakkérdésBevonás és
közreműködés
feltétele
Elsőfokon eljáró
szakhatóság
Másodfokon
eljáró
szakhatóság
Állásfoglalás
beszerzésének
határideje)
9.Pontosításra,
eltérésre,
beillesztésre,
országos
jelentőségű elem
beillesztésére,
beépítésre szánt
terület kivételes
kijelölésére,
területcserére,
összhang
igazolására
irányuló
területrendezési
hatósági eljárás.
A szénhidrogén-
szállító vezetékek
esetén a szakkérdés
a műszaki-biztonsági
követelmények
érvényesítésére
vonatkozik.
A nyilvántartott
ásványi nyersanyag
lelőhelyek
figyelembevételének
biztosítása, a földtani
veszély megítélése
(földtani veszélyforrás
megléte),
a felszínmozgásra
utaló jellegek
vizsgálata.
Minden
eljárásnál.
Bányafelügyelet-

7. melléklet a 60/2023. (II. 28.) Korm. rendelethez

Az R13. 11. mellékletében foglalt táblázat a következő 5a. sorral egészül ki:

(ABCD
1.VÉLEMÉNYEZÉSRE JOGOSULT SZERVEKEGYEZTETÉSI SZAKTERÜLET)
5a.területi hulladékgazdálkodási hatósághulladékgazdálkodás--

Tartalomjegyzék