32/2021. (VII. 26.) ITM rendelet

egyes munkavédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés d) pont ds) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 25. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben -,

a 2. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés d) pont dk) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 25. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben -,

a 3. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés d) pont dp) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 25. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben -,

a 4. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés d) pont di) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 25. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben -,

az 5. és 6. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (5) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 25. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben -

a következőket rendelem el:

1. A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet módosítása

1. § (1) A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet (a továbbiakban: 27/1996. NM rendelet) 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A foglalkozási megbetegedés vagy a fokozott expozíciós eset körülményeinek kivizsgálásába a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosát, a munkáltatót vagy annak képviselőjét és a munkavállalók érdekképviseletét (munkavédelmi képviselőt) is be kell vonni, valamint a vizsgálat során a megbetegedés és az expozíció okainak feltárása érdekében más hatóság, illetve intézmény is megkereshető. Ezen túlmenően a foglalkozási megbetegedés körülményeinek kivizsgálásába

a) a miniszter által vezetett minisztérium orvos végzettségű foglalkozás-orvostan, üzemorvostan, munkahigiéné, közegészségtan-járványtan, megelőző orvostan és népegészségtan szakképesítéssel rendelkező kormánytisztviselőjét vagy

b) az a) pontban nevesített szakképesítéssel rendelkező megbízott orvost

is minden esetben be kell vonni."

(2) A 27/1996. NM rendelet 5. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) Betegség esetén, annak (8) bekezdés szerinti elbírálását követően foglalkozási megbetegedésként történő elfogadásáról a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv 5 napon belül tájékoztatja a munkavédelmi hatóságot."

2. § A 27/1996. NM rendelet 5. § (8) bekezdésében a "bírálja el" szövegrész helyébe az "a bejelentőlap és a vizsgálati lap beérkezésétől számított legkésőbb 30 napon belül bírálja el, mely határidő adatkiegészítést vagy a bejelentett személy személyes szakorvosi vizsgálatát igénylő esetben egy alkalommal 30 nappal meghosszabbítható" szövegrész lép.

2. A biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet módosítása

3. § A biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet (a továbbiakban: 61/1999. EüM rendelet) 2. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet értelmében)

"a) biológiai tényezők: a mikroorganizmusok - beleértve a genetikailag módosított mikroorganizmusokat -, a sejttenyészetek és emberi belső élősdiek, amelyek fertőzést, allergiát vagy mérgezést okozhatnak, továbbá azon külső élősdiek, melyek képesek tartósan megtelepedni az emberi szervezeten,"

4. § A 61/1999. EüM rendelet 4. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Ha a 3. § szerinti becslés eredménye alapján előfordulhat a biológiai anyagoknak való nem szándékos kitettség, akkor figyelembe kell venni az 1. számú mellékletben nem szereplő más tevékenységeket is."

5. § A 61/1999. EüM rendelet 17. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(E rendelet)

"d) a 2000/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I., III., V. és VI. mellékletének tisztán technikai kiigazítások tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. október 24-i 2019/1833 bizottsági irányelvnek"

(való megfelelést szolgálja.)

6. § A 61/1999. EüM rendelet 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

7. § A 61/1999. EüM rendelet 3. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. A munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről szóló 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet módosítása

8. § A munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről szóló 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet (a továbbiakban: 65/1999. EüM rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha megelőző műszaki, illetve szervezési intézkedésekkel az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés nem valósítható meg, a kockázatok egészséget nem veszélyeztető mértékűre csökkentése érdekében a munkáltató a munkavállalókat a kockázatokkal szemben védelmet nyújtó védőeszközzel látja el, és ellenőrzi azok rendeltetésszerű használatát. A gyakori kockázatok felsorolását tartalmazó tájékoztatót a munkavédelmi hatóság a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) honlapján közzéteszi."

9. § A 65/1999. EüM rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az egyes alkalmazható védőeszközök típusait és a védőeszköz használatával végezhető tevékenységek listáját a munkavédelmi hatóság a miniszter honlapján közzéteszi."

10. § A 65/1999. EüM rendelet 11. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Ez a rendelet a 89/656/EGK tanácsi irányelv I., II. és III. mellékletének tisztán technikai kiigazítások tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. október 24-i 2019/1832 bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja."

11. § Hatályát veszti a 65/1999. EüM rendelet 1-3. számú melléklete.

4. A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet módosítása

12. § A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet (a továbbiakban: 26/2000. EüM rendelet) 2. § a) pont ac) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában

rákkeltő anyag:)

"ac) a 2. számú mellékletben meghatározott anyag, keverék vagy eljárás, valamint ezen eljárások során felszabaduló anyag vagy keverék,"

13. § A 26/2000. EüM rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) E rendelet hatálya kiterjed - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - az Mvt. alapján történő szervezett munkavégzésre, amelynek során a munkavállaló rákkeltő vagy mutagén anyag (a továbbiakban együtt: rákkeltők) hatásának van vagy lehet kitéve."

14. § A 26/2000. EüM rendelet 18. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A munkavédelmi hatóság a bejelentett adatokat az Mvt. 63/C. § szerinti bontásban, munkáltatónként összegezve, elektronikus formában a tárgyévet követő év március 31-ig a munkahigiénés és foglalkozásegészségügyi szerv részére átadja, amely ezek alapján foglalkozási rákregisztert vezet."

15. § A 26/2000. EüM rendelet 5. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

16. § A 26/2000. EüM rendelet 22. § (4) bekezdésében a "Nemzeti Akkreditáló Testület" szövegrész helyébe a "Nemzeti Akkreditáló Hatóság" szöveg lép.

17. § Hatályát veszti a 26/2000. EüM rendelet 15. §-a.

5. A kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet módosítása

18. § A kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet (a továbbiakban: 5/2020. ITM rendelet) 3. § 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"16. megengedett átlagos koncentráció: a légszennyező anyagnak a munkahely levegőjében egy 8 órás vagy annál rövidebb műszak, 40 órás munkahét esetén megengedett, idővel súlyozott átlagkoncentrációja, amely a dolgozó egészségére általában nem fejt ki káros hatást, kivéve egyes küszöbérték nélküli mutagén vagy daganatkeltő anyagokat;"

19. § Az 5/2020. ITM rendelet 21. §-a a következő c) és d) ponttal egészül ki:

[A 4. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően]

"c) az arzén és szervetlen vegyületeire vonatkozóan (arzin kivételével, As-ra számítva) - a rézkohósítási ágazatot kivéve - az 1. mellékletben,

d) az egészségügyi ágazat, a temetkezés és balzsamozás területén a formaldehid expozícióra vonatkozóan a 7. mellékletben"

(meghatározott határértékeket kell alkalmazni.)

20. § Az 5/2020. ITM rendelet 23. §-a a következő j) és k) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

"j) a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 2004/37/EK irányelv módosításáról szóló, 2019. június 5-i 2019/983 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

k) a 98/24/EK tanácsi irányelv alapján meghatározott indikatív foglalkozási expozíciós határértékek ötödik listájának létrehozásáról és a 2000/39/EK bizottsági irányelv módosításáról szóló, 2019. október 24-i 2019/1831 bizottsági irányelvnek"

(való megfelelést szolgálja.)

21. § Az 5/2020. ITM rendelet 1. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

22. § Az 5/2020. ITM rendelet 3. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

23. § Az 5/2020. ITM rendelet a 6. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.

24. § Az 5/2020. ITM rendelet

a) 3. § 7. pontjában a "megadott határérték" szövegrész helyébe a "megadott foglalkozási expozíciós határérték" szöveg,

b) 3. § 9. pontjában az "expozíció mérését" szövegrész helyébe az "expozíciós koncentráció mérését" szöveg,

c) 4. § (4) bekezdés a) pontjában a "Nemzeti Akkreditáló Testület" szövegrész helyébe a "Nemzeti Akkreditáló Hatóság" szöveg,

d) 11. § (1) bekezdésében a "töltött munkavégzés időtartama" szövegrész helyébe a "töltött műszak időtartama" szöveg,

e) 11. § (1) bekezdésében az "(a továbbiakban: ÁK érték) azzal, hogy 8 óránál" szövegrész helyébe az "(a továbbiakban: ÁK érték). 8 óránál" szöveg

lép.

25. § Hatályát veszti az 5/2020. ITM rendelet

a) 3. § 15. pontjában az "ennek hiányában a küszöb koncentrációval, vagy küszöb koncentráció nélküli anyagok esetében az elérhető legkisebb kockázatot jelentő koncentrációval" szövegrész,

b) 5. § (4) bekezdés c) pontja,

c) 21. § c) pontja,

d) 21. § d) pontja és

e) 7. melléklete.

6. A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet és a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet módosításáról szóló 6/2020. (II. 7.) ITM rendelet módosítása

26. § A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet és a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet módosításáról szóló 6/2020. (II. 7.) ITM rendelet (a továbbiakban: 6/2020. ITM rendelet) 11. §-a a következő szöveggel lép hatályba:

"11. § A kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet (a továbbiakban: 5/2020. ITM rendelet) 21. §-a a következő e) ponttal egészül ki:

[A 4. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően]

"e) a dízelmotor-kipufogógáz expozícióra vonatkozóan - a földalatti bányászat és az alagútfúrás területét kivéve - az 1. mellékletben"

(meghatározott határértékeket kell alkalmazni.)"

27. § A 6/2020. ITM rendelet 3. melléklete a 7. melléklet szerinti szöveggel lép hatályba.

28. § A 6/2020. ITM rendelet

a) 14. § (3) bekezdésében a "2023. február 1-jén" szövegrész helyébe a "2023. február 21-én" szöveg,

b) 14. § (5) bekezdésében a "2025. január 1-jén" szövegrész helyébe a "2025. január 18-án" szöveg,

c) 14. § (6) bekezdésében a "2026. február 1-jén" szövegrész helyébe a "2026. február 21-én" szöveg

lép.

7. Záró rendelkezések

29. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(8) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § és a 14. § 2022. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 25. § c) pontja 2023. július 11-én lép hatályba.

(4) A 25. § d) és e) pontja 2024. július 12-én lép hatályba.

(5) A 26. § 2023. február 21-én lép hatályba.

(6) A 27. § és a 7. melléklet 2025. január 18-án lép hatályba.

(7) A 4. melléklet 3. pontja 2026. július 12-én lép hatályba.

(8) A 4. melléklet 12. pontja 2027. július 12-én lép hatályba.

30. § Ez a rendelet

a) a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 2004/37/EK irányelv módosításáról szóló, 2019. június 5-i (EU) 2019/983 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) a 98/24/EK tanácsi irányelv alapján meghatározott indikatív foglalkozási expozíciós határértékek ötödik listájának létrehozásáról és a 2000/39/EK bizottsági irányelv módosításáról szóló, 2019. október 24-i (EU) 2019/1831 bizottsági irányelvnek,

c) a 89/656/EGK tanácsi irányelv I., II. és III. mellékletének tisztán technikai kiigazítások tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. október 24-i (EU) 2019/1832 bizottsági irányelvnek,

d) a 2000/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I., III., V. és VI. mellékletének tisztán technikai kiigazítások tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. október 24-i (EU) 2019/1833 bizottsági irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

Dr. Palkovics László s. k.,

innovációért és technológiáért felelős miniszter

1. melléklet a 32/2021. (VII. 26.) ITM rendelethez

A 61/1999. EüM rendelet 1. számú melléklet 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A foglalkozási tevékenységek típusainak tájékoztató jegyzéke)

"5. A klinikai, állatorvosi diagnosztikai laboratóriumokban végzett munkák a diagnosztikai mikrobiológiai laboratóriumok kivételével."

2. melléklet a 32/2021. (VII. 26.) ITM rendelethez

"3. számú melléklet a 61/1999. EüM rendelethez

Biológiai tényezők csoportba való sorolása

1. A jogszabály céljának megfelelően kizárólag azon tényezőket kell felvenni a besorolási listára, amelyekről ismeretes, hogy az embert megfertőzik. Adott esetben fel van tüntetve az említett tényezők toxikus és allergizáló hatása. Ki vannak zárva az olyan állati és növényi kórokozók, amelyekről ismeretes, hogy nem hatnak az emberre. A besorolt biológiai tényezők ezen listájának összeállításakor a genetikailag módosított mikroorganizmusok nem kerültek figyelembevételre.

2. A besorolt tényezők listája az említett tényezők egészséges munkavállalóra gyakorolt hatásán alapul. Nincsenek külön figyelembe véve az olyan személyekre gyakorolt sajátos hatások, akiknek érzékenységét egy vagy több egyéb ok befolyásolhatja, mint pl. előzetes betegség, gyógyszer alkalmazása, károsodott immunműködés, terhesség vagy szoptatás.

Az ilyen munkavállalók többletkockázatát a jogszabály által előírt kockázat értékelés részeként kell tekintetbe venni. Egyes ipari eljárások, egyes laboratóriumi munkák vagy olyan állatokkal végzett munkák esetében, amelyek során ténylegesen vagy potenciálisan fennáll a 3. vagy 4. csoportba tartozó biológiai tényezők expozíciójának a veszélye, minden technikai óvintézkedésnek meg kell felelnie a rendeletben előírtaknak.

3. A 2-4. csoportba nem sorolt biológiai tényezők nincsenek automatikusan az 1. csoportba sorolva. Az olyan tényezők esetében, amelyeknél egynél több fajról ismeretes, hogy kórokozó az ember számára, a lista azon fajokat foglalja magában, amelyekről ismeretes, hogy a leggyakrabban okoznak betegségeket, valamint egy általánosabb utalást arra a tényre, hogy ugyanazon nemzetséghez tartozó egyéb fajok is betegséget okozhatnak. Ha egy teljes nemzetség szerepel a biológiai tényezők besorolási listáján, ez úgy értendő, hogy a nem kórokozónak ismert fajok és törzsek ki vannak zárva.

4. Ha valamelyik törzs gyengített vagy elvesztette virulensnek ismert génjeit, akkor az anyatörzs besorolásához szükséges tartalom nem szükségképpen alkalmazandó, a megfelelő munkahelyi kockázat értékeléstől függően. Például amikor egy ilyen törzs kórmegelőző vagy gyógyászati célú termékként vagy annak részeként kerül alkalmazásra.

5. Jelen lista összeállításához használt, besorolt tényezők nómenklatúrája összhangban van a legújabb nemzetközi rendszertani megállapodásokkal és a lista elkészítésének időpontjában fennálló megnevezésekkel.

6. A besorolt tényezők listája a lista összeállításának időpontjában fennálló tudományos álláspontot tükrözi. A listát korszerűsíteni kell, mihelyt már nem tükrözi a tudomány legújabb álláspontját.

7. Minden olyan vírus, amelyet emberben elkülönítettek és amelyet a jelen melléklet még nem vett figyelembe és nem sorolt be, minimálisan a 2. csoportba kerüljön besorolásra, kivéve ha bizonyítható, hogy azok emberben nem okoznak betegséget.

8. Egyes harmadik csoportba sorolt biológiai tényezők, amelyeket a mellékelt listában két csillag (**) jelöl, korlátozott fertőzésveszélyt jelenthetnek a munkavállalókra, mert általában belégzéssel nem fertőznek.

9. A paraziták besorolásának megfelelő elkülönítési követelményei kizárólag a parazita életciklusának azon szakaszára vonatkoznak, amelyben a munkahelyen tartózkodó emberekre fertőzési veszélyt jelentenek.

10. A lista azon esetekben, amelyekben a biológiai tényezők allergizáló vagy mérgező hatást válthatnak ki, külön jelzi azt, ha hatékony oltóanyag áll rendelkezésre vagy ha célszerű a veszélyeztetett személyek listáját tíz évnél tovább megőrizni.

11. Az alábbi táblázatok "Megjegyzés" oszlopában az előbbiekben említettek jelzése az alábbi betűkkel történik:

11.1. A: Allergizáló hatás lehetséges.

11.2. D: Az ezen biológiai tényező veszélyének kitett munkavállalók listáját az utolsó ismert veszélyeztetettség időpontjától számított tíz évnél tovább meg kell őrizni.

11.3. T: Toxintermelés.

11.4. V: Az EU-ban nyilvántartásba vett hatékony oltóanyag áll rendelkezésre.

12. BAKTÉRIUMOK ÉS HASONLÓ ORGANIZMUSOK

ABC
1.Biológiai anyagCsoportMegjegyzések
2.Actinomadura madurae2
3.Actinomadura pelletieri2
4.Actinomycesgerencseriae2
5.Actinomyces israelii2
6.Actinomycesspp.2
7.Aggregatibacter actinomycetemcomitans
(Actinobacillus actinomycetemcomitans)
2
8.Anaplasma spp.2
9.Arcanobacterium haemolyticum
(Corynebacterium haemolyticum)
2
10.Arcobacter butzleri2
11.Bacillusanthracis3T
12.Bacteroides fragilis2
13.Bacteroides spp.2
14.Bartonellabacilliformis2
15.Bartonellaquintana (Rochalimaea quintana)2
16.Bartonella(Rochalimaea) spp.2
17.Bordetellabronchiseptica2
18.Bordetellaparapertussis2
19.Bordetella pertussis2T, V
20.Bordetella spp.2
21.Borrelia burgdorferi2
22.Borrelia duttonii2
23.Borrelia recurrentis2
24.Borrelia spp.2
25.Brachyspira spp.2
26.Brucellaabortus3
27.Brucella canis3
28.Brucella inopinata3
29.Brucella melitensis3
30.Brucella suis3
31.Brucellaceti3
32.Brucella pinnipedialis3
33.Burkholderiacepacia2
34.Burkholderiamallei(Pseudomonas mallei)3
35.Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei)3D
36.Campylobacter fetus, fetus subsp.2
37.Campylobacter fetus, venerealis subsp.2
38.Campylobacter jejuni, doylei subsp.2
39.Campylobacter jejuni, jejuni subsp.2
40.Campylobacter spp.2
41.Cardiobacteriumhominis2
42.Cardiobacterium valvarum2
43.Chlamydia abortus (Chlamydophila abortus)2
44.Chlamydia caviae (Chlamydophila caviae)2
45.Chlamydia felis(Chlamydophila felis)2
46.Chlamydia pneumoniae (Chlamydophila pneumoniae)2
47.Chlamydia psittaci (Chlamydophila psittaci)
(madarakat fertőző törzsek)
3
48.Chlamydia psittaci (Chlamydophila psittaci)
(egyéb törzsek)
3
49.Chlamydia trachomatis (Chlamydophila trachomatis)2
50.Clostridium botulinum2T
51.Clostridium difficile2T
52.Clostridium perfringens2T
53.Clostridium tetani2T, V
54.Clostridium spp.2
55.Corynebacterium diphtheriae2T, V
56.Corynebacterium minutissimum2
57.Corynebacterium pseudotuberculosis2T
58.Corynebacterium ulcerans2T
59.Corynebacterium spp.2
60.Coxiella burnetii3
61.Edwardsiella tarda2
62.Ehrlichia spp.2
63.Eikenellacorrodens2
64.Elizabethkingia meningoseptica
(Flavobacterium meningosepticum)
2
65.Enterobacteraerogenes (Klebsiella mobilis)2
66.Enterobactercloacae, cloacae (Enterobacter cloacae) subsp.2
67.Enterobacterspp.2
68.Enterococcus spp.2
69.Erysipelothrix rhusiopathiae2
70.Escherichia coli (a nem kórokozó törzsek kivételével)2
71.Escherichia coli, verocitotoxin-termelő törzsek
(pl. O157:H7 vagy O103)
3**T
72.Fluoribacter bozemanae (Legionella)2
73.Francisellahispaniensis2
74.Francisellatularensis, holarctica subsp.2
75.Francisellatularensis, mediasiatica subsp.2
76.Francisellatularensis, novicida subsp.2
77.Francisellatularensis, tularensis subsp.3
78.Fusobacterium necrophorum, funduliforme subsp.2
79.Fusobacterium necrophorum, necrophorum subsp.2
80.Gardnerella vaginalis2
81.Haemophilusducreyi2
82.Haemophilus influenzae2V
83.Haemophilus spp.2
84.Helicobacter pylori2
85.Helicobacter spp.2
86.Klebsiella oxytoca2
87.Klebsiella pneumoniae, ozaenae subsp.2
88.Klebsiella pneumoniae, pneumoniae subsp.2
89.Klebsiella pneumoniae, rhinoscleromatis subsp.2
90.Klebsiella spp.2
91.Legionella pneumophila, fraseri subsp.2
92.Legionella pneumophila, pascullei subsp.2
93.Legionella pneumophila, pneumophila subsp.2
94.Legionella spp.2
95.Leptospira interrogans (valamennyi szerotípus)2
96.Leptospira interrogans spp.2
97.Listeria monocytogenes2
98.Listeria ivanovii, ivanovii subsp.2
99.Listeria invanovii, londoniensis subsp.2
100.Morganellamorganii, morganii (Proteus morganii) subsp.2
101.Morganellamorganii, sibonii subsp.2
102.Mycobacterium abscessus, abscessus subsp.2
103.Mycobacterium africanum3V
104.Mycobacterium avium subsp. avium
(Mycobacterium avium)
2
10S.Mycobacterium avium, paratuberculosis
(Mycobacterium paratuberculosis) subsp.
2
106.Mycobacterium avium, silvaticum subsp.2
107.Mycobacterium bovis3V
10S.Mycobacterium caprae
(Mycobacterium tuberculosis, caprae) subsp.
3
109.Mycobacterium chelonae2
110.Mycobacterium chimaera2
111.Mycobacterium fortuitum2
112.Mycobacterium intracellulare2
113.Mycobacterium kansasii2
114.Mycobacterium leprae3
11S.Mycobacterium malmoense2
116.Mycobacterium marinum2
117.Mycobacterium microti3**
11S.Mycobacterium pinnipedii3
119.Mycobacterium scrofulaceum2
120.Mycobacterium simiae2
121.Mycobacterium szulgai2
122.Mycobacterium tuberculosis3V
123.Mycobacterium ulcerans3**
124.Mycobacterium xenopi2
12S.Mycoplasmahominis2
126.Mycoplasma pneumoniae2
127.Mycoplasma spp.2
12S.Neisseria gonorrhoeae2
129.Neisseria meningitidis2V
130.Neoehrlichia sennettsu (Rickettsia sennettsu,
Ehrlihia sennettsu)
2
131.Neoehrlichia mikurensis2
132.Nocardiaasteroides2
133.Nocardia brasiliensis2
134.Nocardia farcinica2
13S.Nocardia nova2
136.Nocardia otitidiscaviarum2
137.Nocardia spp.2
13S.Orientia tsutsugamushi (Rickettsia tsutsugamushi)3
139.Pasteurellamultocida, gallicida (Pasteurella gallicida) subsp.2
140.Pasteurellamultocida, multocida subsp.2
141.Pasteurellamultocida, septica subsp.2
142.Pasteurellaspp.2
143.Peptostreptococcus anaerobius2
144.Plesiomonas shigelloides2
14S.Porphyromonas spp.2
146.Prevotellaspp.2
147.Proteus mirabilis2
148.Proteus penneri2
149.Proteus vulgaris2
150.Providencia alcalifaciens (Proteus inconstans)2
151.Providencia rettgeri (Proteus rettgeri)2
152.Providencia spp.2
153.Pseudomonas aeruginosa2T
154.Rhodococcus hoagii (Corynebacterium equii)2
155.Rickettsia africae3
156.Rickettsia akari3**
157.Rickettsia australis3
158.Rickettsiacanadensis3
159.Rickettsia conorii3
160.Rickettsia heilongjiangensis3**
161.Rickettsia japonica3
162.Rickettsia montanensis3
163.Rickettsia typhi3
164.Rickettsia prowazekii3
165.Rickettsia rickettsii3
166.Rickettsia sibirica3
167.Rickettsia spp.3
168.Salmonella enterica (choleraesuis), arizonae subsp.2
169.Salmonella Enteritidis2
170.Salmonella Paratyphi A, B, C2V
171.Salmonella Typhi3**V
172.Salmonella Typhimurium2
173.Salmonella (egyéb szerotípusok)2
174.Shigella boydii2
175.Shigella dysenteriae (1. típus)3**T
176.Shigella dysenteriae, az 1. típustól eltérő2
177.Shigella flexneri2
178.Shigella sonnei2
179.Staphylococcus aureus2T
180.Streptobacillus moniliformis2
181.Streptococcus agalactiae2
182.Streptococcus dysgalactiae, equisimilis subsp.2
183.Streptococcus pneumoniae2T, V
184.Streptococcuspyogenes2T
185.Streptococcus suis2
186.Streptococcus spp.2
187.Treponema carateum2
188.Treponema pallidum2
189.Treponema pertenue2
190.Treponema spp.2
191.Trueperellapyogenes2
192.Ureaplasma parvum2
193.Ureaplasma urealyticum2
194.Vibrio cholerae (az El Tor es Bengal is)2T, V
195.Vibrio parahaemolyticus (Benecka parahaemolytica)2
196.Vibrio spp.2
197.Yersinia enterocolitica, enterolitica subsp.2
198.Yersinia enterocolitica, palearctica subsp.2
199.Yersinia pestis3
200.Yersinia pseudotuberculosis2
201.Yersinia spp.2

12.1. Rövidítések:

12.1.1. ** Lásd jelen melléklet 8. pontját.

12.2. Megjegyzések:

12.2.1. A listában szereplő biológiai tényezők esetében az "spp." megjelölés olyan egyéb fajokra utal, amelyek emberi kórokozóként ismeretesek.

13. VÍRUSOK*

ABC
1.Biológiai anyagok
(E listán a vírusok rend (O), család (F) és nemzetség (G) szerinti rangsorban
szerepelnek.)
CsoportMegjegyzések
2.Bunyavirales (O)
3.Hantaviridae (F)
4.Orthohantavírus (G)
5.Andes orthohantavírus (hantavírus pulmonáris szindrómát
[HPS] okozó hantavírus faj)
3
6.Bayou orthohantavírus3
7.Black Creek Canal orthohantavírus3
8.Cano Delgadito orthohantavírus3
9.Choclo orthohantavírus3
10.Dobrava-Belgrade hantavírus (vérzéses lázat és
veseelégtelenséget [HFRS] okozó hantavírus faj)
3
11.El Moro Canyon orthohantavírus3
12.Hantaan orthohantavírus (vérzéses lázat és veseelégtelenséget
[HFRS] okozó hantavírus faj)
3
13.Laguna Negra orthohantavírus3
14.Prospect Hill orthohantavírus2
15.Puumala orthohantavírus (nephropathia epidemica [NE]
betegséget okozó hantavírus faj)
2
16.Seoul hantavírus (vérzéses lázat és veseelégtelenséget [HFRS]
okozó hantavírus faj)
3
17.Sin Nombre orthohantavírus (hantavírus pulmonáris
szindrómát [HPS] okozó hantavírus faj)
3
18.Egyéb, ismerten kórokozó hantavírusok2
19.Nairoviridae (F)
20.Orthonairovírus (G)
21.Krími-kongói vérzéses láz orthonairovírus4
22.Dugbe orthonairovírus2
23.Hazara orthonairovírus2
24.Nairobi-betegség orthonairovírus2
25.Egyéb, ismerten kórokozó nairovírusok2
26.Peribunyaviridae (F)
27.Orthobunyavírus (G)
28.Bunyamwera orthobunyavírus (Germiston vírus)2
29.California encephalitis orthobunyavírus2
30.Oropouche orthobunyavírus3
31.Egyéb, ismerten kórokozó orthobunyavírusok2
32.Phenuiviridae (F)
33.Phlebovírus (G)
34.Bhanja phlebovírus2
35.Punta Toro phlebovírus2
36.Rift-völgyi láz phlebovírus3
37.Sandfly fever Naples phlebovírus2
38.Toscana phlebovírus2
39.SFTS phlebovírus (magas lázzal járó trombocitopénia
szindrómát okozó vírus)
3
40.Egyéb, ismerten kórokozó phlebovírusok2
41.Herpesvirales (O)
42.Herpesviridae (F)
43.Cytomegalovírus (G)
44.Humán betaherpeszvírus 5 (cytomegalovírus)2
45.Limfo-kriptovírus (G)
46.Humán gammaherpeszvírus 4 (Epstein-Barr vírus)2
47.Rhadinovírus (G)
48.Humán gammaherpeszvírus 82D
49.Roseolovírus (G)
50.Humán betaherpeszvírus 6A (humán B-limfotróp vírus)2
51.Humán betaherpeszvírus 6B2
52.Humán betaherpeszvírus 72
53.Simplexvírus (G)
54.Makákó alfaherpeszvírus 1 (herpeszvírus simiae,
herpesz B vírus)
4
55.Humán alfaherpeszvírus 1 (humán herpeszvírus 1,
herpesz simplex vírus, 1. típus)
2
56.Humán alfaherpeszvírus 2 (humán herpeszvírus 2,
herpesz simplex vírus, 2. típus)
2
57.Varicellovírus (G)
58.Humán alfaherpeszvírus 3 (Varicella-zoster herpeszvírus)2V
59.Mononegavirales (O)
60.Filoviridae (F)
61.Ebola vírus (G)4
62.Marburg vírus (G)
63.Marburg marburgvirus4
64.Paramyxoviridae (F)
65.Avulavírus (G)
66.Baromfipestis vírus (Newcastle-betegség vírus)2
67.Henipavírus (G)
68.Hendra henipavírus4
69.Nipah henipavírus4
70.Morbillivírus (G)
71.Kanyaró morbillivírus2V
72.Respirovírus (G)
73.Humán respirovírus 1 (parainfluenza vírus 1)2
74.Humán respirovírus 3 (parainfluenza vírus 3)2
75.Rubulavírus (G)
76.Mumpsz rubulavírus2V
77.Humán rubulavírus 2 (parainfluenza vírus 2)2
78.Humán rubulavírus 4 (parainfluenza vírus 4)2
79.Pneumoviridae (F)
80.Metapneumovírus (G)
81.Orthopneumovírus (G)
82.Humán orthopneumovírus (RSV, óriássejtes
tüdőmegbetegedést okozó vírus)
2
83.Rhabdoviridae (F)
84.Lyssavírus (G)
85.Ausztrál denevér-lyssavírus3**V
86.Duvenhage-lyssavírus3**V
87.Ausztrál denevér-lyssavírus 13**V
88.Ausztrál denevér-lyssavírus 23**V
89.Lagosi denevér-lyssavírus3**
90.Mokola-lyssavírus3
91.Veszettség-lyssavírus (rabies-vírus)3**V
92.Vesiculovírus (G)
93.Hólyagos szájgyulladást okozó vírus, Alagoas vesiculovírus2
94.Hólyagos szájgyulladást okozó vírus, Indiana vesiculovírus2
95.Hólyagos szájgyulladást okozó vírus, New Jersey vesiculovírus2
96.Piry vesiculovírus (Piry vírus)2
97.Nidovirales (O)
98.Coronaviridae (F)
99.Betacoronavírus (G)
100.Súlyos akut légzőszervi szindrómát okozó koronavírus
(SARS-vírus)
3
101.Súlyos akut légzőszervi szindrómát okozó koronavírus 2
(SARS-CoV-2) (j)
3
102.Közel-keleti légzőszervi tünetegyüttest okozó koronavírus
(MERS-vírus)
3
103.Egyéb, ismerten kórokozó Coronaviridae2
104.Picornavirales (O)
105.Picornaviridae (F)
106.Cardivírus (G)
107.Saffold vírus2
108.Cosavírus (G)
109.Cosavírus A2
110.Enterovírus (G)
111.Enterovirus A2
112.Enterovirus B2
113.Enterovirus C2
114.Enterovirus D, humán Enterovirus, 70. tipus(akut vérzéses
kötőhártya-gyulladást okozó virus)
2
115.Rhinovirusok2
116.Poliovirus, 1. tipus2V
117.Poliovirus, 2. és 3. tipus (i)3V
118.Hepatovirus (G)
119.Hepatovirus A (hepatitis A-virus, humán enterovirus, 72. tipus)2V
120.Kobuvirus (G)
121.AichivirusA (Aichi virus 1)2
122.Parechovirus (G)
123.Parechovirusok A2
124.Parechovirusok B (Ljungan virus)2
125.Egyéb, ismerten kórokozó Picornaviridae2
126.Nem besorolt (O)
127.Adenoviridae (F)2
128.Astroviridae (F)2
129.Arenaviridae (F)
130.Mammarenavirus (G)
131.Brazil mammarenavirus4
132.Chapare mammarenavirus4
133.Flexal mammarenavirus3
134.Guanarito mammarenavirus4
135.Junin mammarenavirus4
136.Lassa mammarenavirus4
137.Lujo mammarenavirus4
138.Limfocitáschoriomeningitis virus, neurotróp törzsek3
139.Limfocitáschoriomeningitis virus (egyéb törzsek)2
140.Machupo mammarenavirus4
141.Mobala mammarenavirus2
142.Mopeia mammarenavirus3
143.Tacaribe mammarenavirus2
144.Whitewater Arroyo mammarenavirus3
145.Caliciviridae (F)
146.Norovirus (G)
147.Norovirus(Norwalk virus)2
148.Egyéb, ismerten kórokozó Caliciviridae2
149.Hepadnaviridae (F)
150.Orthohepadnavirus (G)
151.Hepatitis B-virus3**V, D
152.Hepeviridae (F)
153.Orthohepevirus (G)
154.Orthohepevirus A (hepatitis E-virus)2
155.Flaviviridae (F)
156.Flavivirus (G)
157.Dengue-láz vírus3
158.Japán encephalitis vírus3V
159.Kyasanur Forest vírus3V
160.Louping-ill vírus3**
161.Murray Valley encephalitis vírus (Ausztrál agyvelőgyulladás
vírus)
3
162.Omszki vérzéses lázat okozó vírus4
163.Powassan vírus3
164.Rocio vírus3
165.St. Louis encephalitis vírus3
166.Kullancsencephalitis vírus
167.Absettarov vírus3
168.Hanzalova vírus3
169.Hypr vírus3
170.Kumlinge vírus3
171.Negishi vírus3
172.Orosz tavaszi-nyári encephalitis vírus (a)3V
173.Kullancsencephalitis vírus, közép-európai altípus3**V
174.Kullancsencephalitis vírus, távol-keleti altípus3
175.Kullancsencephalitis vírus, szibériai altípus3V
176.Wesselsbron vírus3**
177.Nyugat-nílusi láz vírus3
178.Sárgaláz vírus3V
179.Zika-vírus2
180.Egyéb, ismerten kórokozó flavivírusok2
181.Hepacivírus (G)
182.Hepacivírus C (hepatitis C-vírus)3**D
183.Orthomyxoviridae (F)
184.Gammainfluenzavírus (G)
185.Influenza C-vírus2
186.Influenzavírus A (G)
187.Magas patogenitású madárinfluenza vírusok HPAIV,
pl. H5N1, H7N7, H7N9
3
188.Influenza A-vírus2V (c)
189.Influenza A-vírus A/New York/1/18 (H1N1) (Spanyolnátha 1918)3
190.Influenza A-vírus A/Singapore/1/57 (H2N2)3
191.Alacsony patogenitású madárinfluenza vírus (LPAI) H7N93
192.Influenzavírus B (G)
193.Influenza B-vírus2V (c)
194.Thogoto vírus (G)
195.Dhori vírus (kullancs terjesztette orthomyxoviridae: Dhori)2
196.Thogoto vírus (kullancs terjesztette orthomyxoviridae:
Thogoto)
2
197.Papillomaviridae (F)2D (d)
198.Parvoviridae (F)
199.Eritroparvovírus (G)
200.Főemlős eritroparvovírus 1 (humán parvovírus, B 19 vírus)2
201.Bocaparvovirus (G)
202.Főemlős bocaparvovírus (humán bocavírus)2
203.Polyomaviridae (F)
204.Betapoliomavírus (G)
205.Humán poliomavírus 1 (BK-vírus)2D (d)
206.Humán poliomavírus 2 (JC-vírus)2D (d)
207.Poxviridae (F)
208.Molluscipoxvírus (G)
209.Molluscum contagiosum vírus2
210.Himlővírus (G)
211.Tehénhimlővírus2
212.Majomhimlővírus3V
213.Vaccinia vírus [ideértve a bivalyhimlővírust (e),
az elefánthimlővírust (f) és a nyúlhimlővírust (g)]
2
214.Variolavírus (major és minor)4V
215.Parapoxvírus (G)
216.Orf vírus2
217.Pszeudo-tehénhimlővírus (fejőstehenek himlővírusa,
parapoxvírus bovis)
2
218.Yatapoxvírus (G)
219.Tanapox vírus2
220.Yaba majom tumorvírus2
221.Reoviridae (F)
222.Seadornovírus (G)
223.Banna vírus2
224.Coltivírus (G)2
225.Rotavírusok (G)2
226.Orbivírus (G)2
227.Retroviridae (F)
228.Deltaretovírus (G)
229.Főemlős T-limfotróp vírus 1 (humán T-sejtes limfotróp vírus,
1. típus)
3**D
230.Főemlős T-limfotróp vírus 2 (humán T-sejtes limfotróp vírus,
2. típus)
3**D
231.Lentivírus (G)
232.Humán immundeficiencia-vírus 1 (HIV-1)3**D
233.Humán immundeficiencia-vírus 2 (HIV-2)3**D
234.Majom immundeficiencia-vírus (SIV) (h)3
235.Togaviridae (F)
236.Alfavírus (G)
237.Cabassouvírus3
238.Keleti ló-encephalomyelitis vírus3V
239.Bebaru vírus2
240.Chikungunya vírus3**
241.Everglades vírus3**
242.Mayaro vírus3
243.Mucambo vírus3**
244.Ndumu vírus3**
245.O'nyong-nyong vírus2
246.Ross River vírus2
247.Semliki Forest vírus3
248.Sindbis vírus2
249.Tonate vírus3**
250.Lovak venezuelai agy- és gerincvelő-gyulladását okozó vírus3V
251.Nyugati ló-encephalomyelitis vírus3V
252.Egyéb, ismerten kórokozó alfavírusok2
253.Rubivírus (G)
254.Rubeolavírus2V
255.Nem besorolt (F)
256.Deltavírus (G)
257.Hepatitis delta vírus (b)2V, D

13.1. Rövidítések:

13.1.1. * Lásd jelen melléklet 7. pontját.

13.1.2. ** Lásd jelen melléklet 8. pontját.

13.1.3. (a) Kullancs hordozta encephalitis.

13.1.4. (b) A hepatitis D vírus csak a hepatitis B vírus okozta egyidejű, illetve másodlagos fertőzés jelenléte mellett válik kórokozóvá a munkavállalókban. Ebből következik, hogy a hepatitis B vírus elleni védőoltás védelmet biztosít a hepatitis D vírus (Delta) ellen azon munkavállalóknak, akik a hepatitis B vírus által nem érintettek.

13.1.5. (c) Csak az A és B típusok esetében.

13.1.6. (d) Az ilyen anyagokkal való közvetlen érintkezéssel járó munkavégzés esetén ajánlott.

13.1.7. (e) Kétfajta vírus azonosított: az egyik egy bivalyhimlő-típusú vírus, a másik a Vaccinia vírus egy variánsa.

13.1.8. (f) A tehénhimlővírus variánsa.

13.1.9. (g) A Vaccinia vírus variánsa.

13.1.10. (h) Jelenleg nincs bizonyíték arra, hogy más, majomból származó retrovírus megbetegedést okozna emberben. Elővigyázatosságként 3. biztonsági szint ajánlott a velük folytatott munka során.

13.1.11. (i) Az osztályozás alapja a vad poliovírusok típusspecifikus felszámolását és a szájon át alkalmazott poliovírus védőoltás fokozatos megszüntetését követően a poliovírussal összefüggő kockázatok minimalizálására vonatkozó WHO globális cselekvési terv.

13.1.12. (j) 16. § (2) bekezdésével összhangban a SARS-CoV-2 vírust érintő nem propagatív diagnosztikai laboratóriumi munkát legalább a 2. biztonsági szinttel egyenértékű eljárásokat alkalmazó létesítményben kell végezni. A SARS-CoV-2 vírust érintő propagatív munkát olyan 3. biztonsági szintű laboratóriumban kell végezni, amelyben a légnyomás kisebb a külső környezeti légnyomásnál.

14. A FERTŐZŐ SZIVACSOS AGYVELŐBÁNTALOMHOZ KAPCSOLÓDÓ ANYAGOK

ABC
1.Biológiai anyagCsoportMegjegyzések
2.A Creutzfeldt-Jakob-betegség kórokozója3**D (a)
3.A Creutzfeldt-Jakob-betegség kórokozójának a variánsa3**D (a)
4.A szarvasmarhák szivacsos agyvelőbetegségének (BSE)
és az egyéb kapcsolódó, állati TSE-k kórokozója
3**D (a)
5.A Gerstmann-Stráussler-Scheinker szindróma kórokozója3**D (a)
6.A Kuru kórokozója3**D (a)
7.A surlókór kórokozója2

14.1. Rövidítések:

14.1.1. ** Lásd jelen melléklet 8. pontját.

14.1.2. (a) Az állatokban előforduló egyéb TSE-ket előidéző anyagok okozta fertőzések emberben történő előfordulására nincsen bizonyíték. Ennek ellenére a 3.** kockázati csoportba sorolt anyagokra megállapított biztonsági intézkedések ajánlottak elővigyázatossági intézkedésként a laboratóriumi munka esetében, a scrapie (surlókór) azonosított anyagával folytatott laboratóriumi munka kivételével, amikor a 2. szintű elkülönítés elégséges.

15. PARAZITÁK

ABC
1.Biológiai anyagCsoportMegjegyzések
2.Acanthamoeba spp.2
3.Ancylostomaduodenale2
4.Angiostrongylus cantonensis2
5.Angiostrongylus costaricensis2
6.Anisakissimplex2A
7.Ascaris lumbricoides2A
8.Ascaris suum2A
9.Babesiadivergens2
10.Babesia microti2
11.Balamuthia mandrillaris3
12.Balantidium coli2
13.Blastocytis sp2
14.Brugiamalayi2
15.Brugiapahangi2
16.Brugiatimori2
17.Capillaria philippinensis2
18.Capillaria spp.2
19.Clonorchis sinensis (Opisthorchis sinensis)2
20.Clonorchis viverrini (Opisthirchis viverrini)2
21.Cryptosporidium hominis2
22.Cryptosporidium parvum2
23.Cyclospora cayetanensis2
24.Dicrocoelium dentriticum2
25.Dipetalonema streptocerca2
26.Diphyllobothrium latum2
27.Dracunculus medinensis2
28.Echinococcusgranulosus3 (*)
29.Echinococcus multilocularis3 (*)
30.Echinococcusoligarthrus3 (*)
31.Echinococcusvogeli3 (*)
32.Entamoeba histolytica2
33.Enterobius vermicularis2
34.Enterocytozoon bieneusi2
35.Fasciola gigantica2
36.Fasciola hepatica2
37.Fasciolopsis buski2
38.Giardialamblia (Giardia duodenalis, Giardia intestinalis)2
39.Heterophyes spp.2
40.Hymenolepisdiminuta2
41.Hymenolepis nana2
42.Leishmania aethiopica2
43.Leishmania braziliensis3**
44.Leishmania donovani3**
45.Leishmania guyanensis (Viannia guyanensis)3**
46.Leishmania infantum(Leishmania chagasi)3**
47.Leishmania major2
48.Leishmania mexicana2
49.Leishmania panamensis (Viannia panamensis)3**
50.Leishmania peruviana2
51.Leishmania tropica2
52.Leishmania spp.2
53.Loa loa2
54.Mansonella ozzardi2
55.Mansonellaperstans2
56.Mansonella streptocerca2
57.Metagonimus spp.2
58.Naegleria fowleri3
59.Necator americanus2
60.Onchocerca volvulus2
61.Opistorchis felineus2
62.Opisthorchis spp.2
63.Paragonimus westermani2
64.Paragonimus spp.2
65.Plasmodium falciparum3**
66.Plasmodium knowlesi3**
67.Plasmodium spp. (humán és majomban előforduló)2
68.Sarcocystis suihominis2
69.Schistosoma haematobium2
70.Schistosoma intercalatum2
71.Schistosoma japonicum2
72.Schistosoma mansoni2
73.Schistosoma mekongi2
74.Strongyloides stercoralis2
75.Strongyloides spp.2
76.Taenia saginata2
77.Taenia solium3**
78.Toxocaracanis2
79.Toxocaracati2
80.Toxoplasma gondii2
81.Trichinellanativa2
82.Trichinellanelsoni2
83.Trichinella pseudospiralis2
84.Trichinellaspiralis2
85.Trichomonas vaginalis2
86.Trichostrongylus orientális2
87.Trichostrongylusspp.2
88.Trichuris trichiura2
89.Trypanosomabrucei brucei2
90.Trypanosomabrucei gambiense2
91.Trypanosomabrucei rhodesiense3**
92.Trypanosomacruzi3**
93.Wuchereriabancrofti2

15.1. Rövidítések:

15.1.1. ** Lásd jelen melléklet 8. pontját.

16. KÜLSŐ ÉLŐSDIEK (EKTOPARAZITÁK)

ABC
1.Biológiai anyagCsoportMegjegyzések
2.Atkák
3.Rühatka (Sarcoptes scabiei var. hominis)2A
4.Sarcoptes spp.2
5.Bolhák
6.Homoki bolha (Tunga penetrans)2
7.Keleti patkánybolha (Xenopsylla cheopis)2
8.Kutyabolha (Ctenocephalides canis)2
9.Macskabolha (Ctenocephalides felis)2
10.Tyúkbolha (Echidnophaga gallinacea)2
11.Legyek
12.Calliphora spp.2
13.Chrysomya bezziana2
14.Cochliomyia hominivorax2
15.Cordylobia anthropophaga2
16.Emberbagócs(Dermatobia hominis)2
17.Juhbagócs(Oestrus ovis)2
18.Kék dongólégy (Calliphora vicina, Calliphora erythrocephala)2
19.Közönséges húslégy (Sarcophaga carnaria)2
20.Selymes döglégy (Lucilia sericata, Phaenicia sericata)2
21.Tetvek
22.Fejtetű (Pediculus humanus capitis)2
23.Ruhatetű (Pediculus humanus humanus, Pediculus humanus
corporis)
2
24.Lapostetű (Pthirus pubis)2

17. GOMBÁK

ABC
1.Biológiai anyagCsoportMegjegyzések
2.Aspergillusflavus2A
3.Aspergillusfumigatus2A
4.Aspergillusspp.2
5.Blastomycesdermatitidis (Ajellomyces dermatitidis)3
6.Blastomycesgilchristii3
7.Candida albicans2A
8.Candida dubliniensis2
9.Candida glabrata2
10.Candida parapsilosis2
11.Candida tropicalis2
12.Cladophialophora bantiana (Xylohypha bantiana,
Cladosporium bantianum, trichoides)
3
13.Cladophialophora modesta3
14.Cladophialophora spp.2
15.Coccidioides immitis3A
16.Coccidioides posadasii3A
17.Cryptococcus gattii (Filobasidiella neoformans var. bacillispora)2A
18.Cryptococcus neoformans (Filobasidiella neoformans var.
neoformans)
2A
19.Emmonsia parva var. parva2
20.Emmonsia parva var. crescens2
21.Epidermophyton floccosum2A
22.Epidermophyton spp.2
23.Fonsecaea pedrosoi2
24.Histoplasma capsulatum3
25.Histoplasma capsulatum var. farciminosum3
26.Histoplasma duboisii3
27.Madurella grisea2
28.Madurella mycetomatis2
29.Microsporum spp.2A
30.Nannizzia spp.2
31.Neotestudina rosatii2
32.Paracoccidioidesbrasiliensis3A
33.Paracoccidioideslutzii3
34.Paraphyton spp.2
35.Rhinocladiella mackenziei3
36.Scedosporium apiospermum2
37.Scedosporium prolificans (inflatum)2
38.Sporothrix schenckii2
39.Talaromyces marneffei (Penicillium marneffei)2A
40.Trichophyton rubrum2A
41.Trichophyton tonsurans2A
42.Trichophyton spp.2

"

3. melléklet a 32/2021. (VII. 26.) ITM rendelethez

A 26/2000. EüM rendelet 5. számú melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A vinil-klorid monomer expozíció hatásának kitett munkavállalók egészségvédelmére vonatkozó előírások)

"2. A VCM munkahelyi levegőben megengedett határértékét a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló rendelet tartalmazza."

4. melléklet a 32/2021. (VII. 26.) ITM rendelethez

1. Az 5/2020. ITM rendelet 1. melléklet 1. pont 1.1. alpontjában foglalt táblázat 20. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(ABCDEFG
1.MegnevezésCAS-számÁK-érték
mg/m3
CK-érték
mg/m3
Jellemző
tulajdonság
HivatkozásÁK korrekciós
csoport)
20.ANILIN62-53-37,7419,35b, k(2), BEMEU7N

2. Az 5/2020. ITM rendelet 1. melléklet 1. pont 1.1. alpontjában foglalt táblázat 24. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(ABCDEFG
1.MegnevezésCAS-számÁK-érték
mg/m3
CK-érték
mg/m3
Jellemző
tulajdonság
HivatkozásÁK korrekciós
csoport)
24.ARZÉN ÉS
SZERVETLEN
VEGYÜLETEI
(arzin kivételével),
(As-ra számítva)
7440-38-20,01k(1A), b, i,
BEM
EU8T

3. Az 5/2020. ITM rendelet 1. melléklet 1. pont 1.1. alpontjában foglalt táblázat 34. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(ABCDEFG
1.MegnevezésCAS-számÁK-érték
mg/m3
CK-érték
mg/m3
Jellemző
tulajdonság
HivatkozásÁK korrekciós
csoport)
34.BERILLIUM ÉS
VEGYÜLETEI
(Be-ra számítva)
7440-41-70,0002k(1B), b, szEU8T

4. Az 5/2020. ITM rendelet 1. melléklet 1. pont 1.1. alpontjában foglalt táblázat 40-42. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(ABCDEFG
1.MegnevezésCAS-számÁK-érték
mg/m3
CK-érték
mg/m3
Jellemző
tulajdonság
HivatkozásÁK korrekciós
csoport)
40.n-BUTIL-ACETÁT123-86-4241723i, szEU7N
41.IZOBUTIL-ACETÁT110-19-0241723i, szEU7N
42.szek-BUTIL-ACETÁT105-46-4241723i, szEU7N

5. Az 5/2020. ITM rendelet 1. melléklet 1. pont 1.1. alpontjában foglalt táblázat 83. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(ABCDEFG
1.MegnevezésCAS-számÁK-érték
mg/m3
CK-érték
mg/m3
Jellemző
tulajdonság
HivatkozásÁK korrekciós
csoport)
83.difenilmetán-4,4'-
diizocianát (MDI)
101-68-80,050,05i, sz, BEMT

6. Az 5/2020. ITM rendelet 1. melléklet 1. pont 1.1. alpontjában foglalt táblázat 85. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(ABCDEFG
1.MegnevezésCAS-számÁK-érték
mg/m3
CK-érték
mg/m3
Jellemző
tulajdonság
HivatkozásÁK korrekciós
csoport)
85.Toluol-2,4-
diizocianát
Toluol-2,6-
diizocianát
(TDI)
584-84-9
91-08-7
0,007k(2), i, szT

7. Az 5/2020. ITM rendelet 1. melléklet 1. pont 1.1. alpontjában foglalt táblázat 97. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(ABCDEFG
1.MegnevezésCAS-számÁK-érték
mg/m3
CK-érték
mg/m3
Jellemző
tulajdonság
HivatkozásÁK korrekciós
csoport)
97.DIKLÓRMETÁN
(metilén-klorid)
75-09-2353706k(2), b, BEMEU4R+T

8. Az 5/2020. ITM rendelet 1. melléklet 1. pont 1.1. alpontjában foglalt táblázat 135. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(ABCDEFG
1.MegnevezésCAS-számÁK-érték
mg/m3
CK-érték
mg/m3
Jellemző
tulajdonság
HivatkozásÁK korrekciós
csoport)
135.FORMALDEHID50-00-00,370,74k(1B), b,
m, sz
EU8T

9. Az 5/2020. ITM rendelet 1. melléklet 1. pont 1.1. alpontjában foglalt táblázat 137. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(ABCDEFG
1.MegnevezésCAS-számÁK-érték
mg/m3
CK-érték
mg/m3
Jellemző
tulajdonság
HivatkozásÁK korrekciós
csoport)
137.FOSZFOR12185-10-3
7723-14-0
0,10,1iN

10. Az 5/2020. ITM rendelet 1. melléklet 1. pont 1.1. alpontjában foglalt táblázat 155. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(ABCDEFG
1.MegnevezésCAS-számÁK-érték
mg/m3
CK-érték
mg/m3
Jellemző
tulajdonság
HivatkozásÁK korrekciós
csoport)
155.HIDRAZIN302-01-20,013k(1B), b, BEMEU6T

11. Az 5/2020. ITM rendelet 1. melléklet 1. pont 1.1. alpontjában foglalt táblázat 160. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(ABCDEFG
1.MegnevezésCAS-számÁK-érték
mg/m3
CK-érték
mg/m3
Jellemző
tulajdonság
HivatkozásÁK korrekciós
csoport)
160.IZOAMIL-ALKOHOL123-51-31837EU7R

12. Az 5/2020. ITM rendelet 1. melléklet 1. pont 1.1. alpontjában foglalt táblázat 166. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(ABCDEFG
1.MegnevezésCAS-számÁK-érték
mg/m3
CK-érték
mg/m3
Jellemző
tulajdonság
HivatkozásÁK korrekciós
csoport)
166.KADMIUM ÉS
SZERVETLEN
VEGYÜLETEI
(Cd-ra számítva)
7440-43-90,001 respk(1B), BEMEU8T

13. Az 5/2020. ITM rendelet 1. melléklet 1. pont 1.1. alpontjában foglalt táblázat 191. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(ABCDEFG
1.MegnevezésCAS-számÁK-érték
mg/m3
CK-érték
mg/m3
Jellemző
tulajdonság
HivatkozásÁK korrekciós
csoport)
191.KUMOL98-82-850250b, iEU7R

14. Az 5/2020. ITM rendelet 1. melléklet 1. pont 1.1. alpontjában foglalt táblázat 199. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(ABCDEFG
1.MegnevezésCAS-számÁK-érték
mg/m3
CK-érték
mg/m3
Jellemző
tulajdonság
HivatkozásÁK korrekciós
csoport)
199.METANOL67-56-1260b, i, BEMEU2R+T

15. Az 5/2020. ITM rendelet 1. melléklet 1. pont 1.1. alpontjában foglalt táblázat 203. és 204. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(ABCDEFG
1.MegnevezésCAS-számÁK-érték
mg/m3
CK-érték
mg/m3
Jellemző
tulajdonság
HivatkozásÁK korrekciós
csoport)
203.METIL-BUTIL-KETON591-78-62184b, i, BEMT
204.4,4'-Metilén-bisz(2-
klóranilin)[MOCA]
101-14-40,01k(1B), b, BEMEU8R+T

16. Az 5/2020. ITM rendelet 1. melléklet 1. pont 1.1. alpontjában foglalt táblázat 210. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(ABCDEFG
1.MegnevezésCAS-számÁK-érték
mg/m3
CK-érték
mg/m3
Jellemző
tulajdonság
HivatkozásÁK korrekciós
csoport)
210.METIL- KLORID74-87-342EU7R+T

17. Az 5/2020. ITM rendelet 1. melléklet 1. pont 1.1. alpontjában foglalt táblázat 221. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(ABCDEFG
1.MegnevezésCAS-számÁK-érték
mg/m3
CK-érték
mg/m3
Jellemző
tulajdonság
HivatkozásÁK korrekciós
csoport)
221.MOLIBDÉN ÉS
OLDHATATLAN
VEGYÜLETEI
(Mo-ra számítva)
5 resp 10N

18. Az 5/2020. ITM rendelet 1. melléklet 1. pont 1.1. alpontjában foglalt táblázat 230. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(ABCDEFG
1.MegnevezésCAS-számÁK-érték
mg/m3
CK-érték
mg/m3
Jellemző
tulajdonság
HivatkozásÁK korrekciós
csoport)
230.NIKKEL ÉS
SZERVETLEN
VEGYÜLETEI, (Ni-re
számítva)
0,01k(1B), sz,
BEM
SCOEL/
SUM/85/2011
T

19. Az 5/2020. ITM rendelet 1. melléklet 1. pont 1.1. alpontjában foglalt táblázat 233. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(ABCDEFG
1.MegnevezésCAS-számÁK-érték
mg/m3
CK-érték
mg/m3
Jellemző
tulajdonság
HivatkozásÁK korrekciós
csoport)
233.NITROBENZOL98-95-31b, i, BEMEU2R+T

20. Az 5/2020. ITM rendelet 1. melléklet 1. pont 1.1. alpontjában foglalt táblázat 242. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(ABCDEFG
1.MegnevezésCAS-számÁK-érték
mg/m3
CK-érték
mg/m3
Jellemző
tulajdonság
HivatkozásÁK korrekciós
csoport)
242.OLAJ (ásványi)
KÖD**
92062-35-6
8042-47-5
72623-83-7
92045-44-8
92045-45-9
5SCOEL/SUM/
163/2011
T

21. Az 5/2020. ITM rendelet 1. melléklet 1. pont 1.1. alpontjában foglalt táblázat 246. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(ABCDEFG
1.MegnevezésCAS-számÁK-érték
mg/m3
CK-érték
mg/m3
Jellemző
tulajdonság
HivatkozásÁK korrekciós
csoport)
246.ÓN SZERVES
VEGYÜLETEI
(Sn-ra számítva)
0,02b, iSCOEL/SUM/
138/2011
T

22. Az 5/2020. ITM rendelet 1. melléklet 1. pont 1.1. alpontjában foglalt táblázat 247-319. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(ABCDEFG
1.MegnevezésCAS-számÁK-érték
mg/m3
CK-érték
mg/m3
Jellemző
tulajdonság
HivatkozásÁK korrekciós
csoport)
247.ÓN SZERVETLEN VEGYÜLETEI
(Sn-ra számítva)
28b, iEU91T
248.ORTOFOSZFORSAV7664-38-212mEU1N
249.OXÁLSAV144-62-71EU2N
250.OZMIUM-TETRAOXID
(Os-ra számítva)
20816-12-00,0020,004m, bN
251.ÓZON10028-15-60,20,2iN
252.PARAKVÁT-DIKLORID1910-42-50,10,1b, iT
253.PARATION56-38-20,1bR+T
254.PENTAKLÓRFENOL ÉS SÓI87-86-50,51,5b, iT
255.PENTAKLÓRNAFTALINOK1321-64-80,52b, i, szT
256.n-PENTÁN109-66-02950EU2R
257.PENTIL-ACETÁT628-63-7270540iEU1N
258.3-PENTIL-ACETÁT620-11-1270540iEU1N
259.PIKRINSAV88-89-10,10,1i, szEU91T
260.PIPERAZIN110-85-00,10,3EU1T
261.PIRETRUM8003-34-71EU2T
262.PIRIDIN110-86-11530b, i, szEU91T
263.PLATINA FÉM7440-06-41EU91T
264.PLATINA OLDHATÓ VEGYÜLETEI
(Pt-ra számítva)
0,002i, szT
265.PORTLAND CEMENT65997-15-110N
266.PROPIL-ACETÁT109-60-4420840b, i.N
267.PROPILÉN-OXID
(1,2-epoxipropán)
75-56-92,4k(1B), b, iEU6T
268.1,3-PROPIOLAKTON57-57-81,5k(1B)T
269.PROPIONSAV79-09-43162mEU1T
270.RÉZ és vegyületei
(Cu-re számítva)
7440-50-80,10,2R
271.RÉZ füst (Cu-re számítva)7440-50-80,01 respR
272.REZORCIN108-46-345b, iEU2R
273.SALÉTROMSAV7697-37-22,6i, mEU2
274.SÓSAV7647-01-0816i, mEU1N
275.STRONCIUM-KROMÁT
[Cr (VI)-ra számítva]
7789-06-20,005k(1B), BEMT
276.SZELÉNVEGYÜLETEK
(Se-re számítva)
0,10,2i, BEMR+T
277.SZÉN-DIOXID124-38-99000EU2N
278.SZÉN-DISZULFID75-15-015b, i, mEU3R+T
279.SZÉN-MONOXID630-08-023117BHMEU4R+T
280.SZÉN-TETRAKLORID
(tetraklór-metán)
56-23-56,432b, k(2)EU4R+T
281.SZTIROL100-42-586172i, BEMR+T
282.SZULFOTEP3689-24-50,1bEU1R+T
283.TALLIUM OLDHATÓ
VEGYÜLETEI (Tl-ra számítva)
0,10,2b, iT
284.TERFENILEK (hidrogénezett)61788-32-71948EU4T
285.TETRAETIL-ORTOSZILIKÁT78-10-444iEU4N
286.TETRAHIDROFURÁN109-99-9150300b, i, BEMEU1N
287.1,1,2,2-TETRAKLÓRETÁN79-34-57bR+T
288.TETRAKLÓRETILÉN127-18-4138275bEU4R+T
289.TIOGLIKOLSAV68-11-14b, mN
290.2-TOLUIDIN
(o-toluidin)
95-53-40,5k(1B), i, bEU6R+T
291.3-TOLUIDIN108-44-19bR
292.4-TOLUIDIN (para-toluidin)106-49-04,468,92k(2), bEU7R+T
293.TOLUOL108-88-3190380b, i, BEMEU2R+T
294.TOXAFÉN8001-35-20,5b, i, k(2)R+T
295.TRIETIL-AMIN121-44-88,412,6b, i, mEU1R+T
296.TRIKLÓRBENZOLOK
(1,2,4-TRIKLÓRBENZOL
kivételével)
12002-48-13872bN
297.1,2,4-TRIKLÓRBENZOL120-82-115,137,8bEU1N
298.1,1,1-TRIKLÓRETÁN*71-55-65551110b, iEU1R+T
299.TRIKLÓRETILÉN79-01-654,7164,1k(1B), b, sz,
BEM
EU6R
300.2,4,5-TRIKLÓRFENOXIECETSAV;
(2,4,5-T)
93-76-524b, iN
301.TRIKLÓRNAFTALINOK1321-65-95b, i, szT
302.TRI-o-KREZIL-FOSZFÁT78-30-80,1b, i, szT
303.TRIMETIL-AMIN75-50-34,912,5m, szEU7N
304.1,2,3-TRIMETILBENZOL526-73-8100EU1T
305.1,2,4-TRIMETILBENZOL95-63-6100EU1T
306.TRINIKKEL-DISZULFID
(Ni-re számítva)
12035-72-20,01k(1A) , szT
307.2,4,6-TRINITROTOLUOL118-96-70,090,36bT
308.VANÁDIUM-PENTOXID
(V-ra számítva)
1314-62-10,05 resp0,2 respi, sz, BEMN
309.VAS(II)-OXID (Fe-ra számítva)1345-25-14 respT
310.VAS(III)-OXID (Fe-ra számítva)1309-37-14 respT
311.VINIL-ACETÁT108-05-417,635,2EU3N
312.VINIL-BROMID
(bróm-etilén)
593-60-24,4k(1B)EU6T
313.VINIL-KLORID75-01-42,6k(1B)EU6T
314.XILOL izomerek keveréke1330-20-7221442b, BEMEU1R
315.m-XILOL108-38-3221442b, BEMEU1R
316.o-XILOL95-47-6221442b, BEMEU1R
317.p-XILOL106-42-3221442b, BEMEU1R
318.XILIDIN(ek)1300-73-810bT
319.FOSZFORIL-TRIKLORID10025-87-30,0640,12mEU7

23. Az 5/2020. ITM rendelet 1. melléklet 1. pont 1.2. alpontjában foglalt táblázat 17-22. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek, és az alpont a következő 23-26. sorral egészül ki:

(AB
1.RövidítésMagyarázat)
17.EU72019/1831 EU irányelvben közölt érték
18.EU82019/983 EU irányelvben közölt érték
19.BEMbiológiai expozíciós mutató
20.BHMbiológiai hatásmutató
21.mg/m3milligramm légköbméterenként, 20 °C-on és 101,3 KPa légköri nyomáson
22.ÁK-értékmegengedett átlagos koncentráció
23.CK-értékmegengedett csúcskoncentráció
24.CAS-száma vegyi anyagok azonosítására használt Chemical Abstracts Service
regisztrációs szám
25.SCOEL/SUM/138/2011a SCOEL/SUM/138/2011. számú ajánlásban javasolt határérték
26.SCOEL/SUM/85/2011SCOEL/SUM/85/2011. számú ajánlásban javasolt határérték

24. Az 5/2020. ITM rendelet 1. melléklet 1. pont 1.5. alpont 1.5.1. pontjában az "1.5.1.2. t1 + t2 ... + tn = 8 óra" szövegrész helyébe az "1.5.1.2. t1 + t2 ... + tn = műszak óráinak száma" szöveg lép.

5. melléklet a 32/2021. (VII. 26.) ITM rendelethez

1. Az 5/2020. ITM rendelet 3. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 7. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[ABCDEFG
1.Megengedhető határérték
2.Vegyi anyagBiológiai expozíciós (hatás)
mutató
Mintavétel idejemg/g
kreatinin
mikromol/mmol
kreatinin
(kerekített értékek)
mg/lfimol/l]
7.DimetilformamidN-metilformamidm.v.15254

2. Az 5/2020. ITM rendelet 3. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 4. és 5. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(ABCDEF
1.Vegyi anyagBiológiai hatás mutatóMintavétel idejeMegengedhető határértékÉrintettek köreMegjegyzés)
4.Szén-monoxidCO Hbm.v.5%
(az összhemoglobin
%-ában)
5.Szerves
foszforsav-észter
tartalmú
peszticidek
vörösvérsejt vagy
teljes vér acetil-
kolinészteráz
aktivitás
(EC. 3.1.1.7.)
n.k<25%-os
aktivitáscsökkenés
az expozíció előtt
mért alapaktivitáshoz
viszonyítva
az alapaktivitás
az expozíciómentes
periódusban egy
héten belül két
alkalommal történt
mérések értékeinek
átlaga

6. melléklet a 32/2021. (VII. 26.) ITM rendelethez

"7. melléklet az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelethez

Az egészségügyi ágazat, a temetkezés és balzsamozás területén a formaldehid expozíciója

1. A Formaldehidre vonatkozó határértékek

ABCDEF
1.MegnevezésÁK-érték
mg/m3
CK-érték
mg/m3
Jellemző
tulajdonság
HivatkozásÁK korrekciós
csoport
2.FORMALDEHID0,60,6k(1B), b, m, szEU8T

2. Rövidítések magyarázata az 1. pontban foglalt táblázathoz:

AB
1.RövidítésMagyarázat
2.k(1A vagy 1B)rákkeltő (zárójelben a 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, rövid
megnevezéssel a CLP rendelet szerinti besorolás)
3.bBőrön át is felszívódik.
4.mmaró hatású anyag, amely felmarja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármat
5.szTúlérzékenységet okozó (szenzibilizáló) tulajdonságú anyag. Az anyagra érzékeny
egyéneken "túlérzékenységen" alapuló bőr-, légzőrendszeri, esetleg más szervet/
szervrendszert károsító megbetegedést okozhat.
6.EU82019/983 EU irányelvben közölt érték
7.TAzok az anyagok, amelyek egészségkárosító hatása TARTÓS expozíciót követően
jelentkezik.

"

7. melléklet a 32/2021. (VII. 26.) ITM rendelethez

"3. melléklet a 6/2020. (II. 7.) ITM rendelethez

Az 5/2020. ITM rendelet 1. melléklet 1. pont 1.1. alpontjában foglalt táblázat 190. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(ABCDEFG
1.MegnevezésCAS-számÁK-érték
mg/m3
CK-érték
mg/m3
Jellemző
tulajdonság
HivatkozásÁK korrekciós
csoport)
190.KRÓM (VI) SZERVETLEN
VEGYÜLETEK
[Cr (VI)-ra számítva]
0,005k(1A vagy
1B), BEM
EU6T

"

Tartalomjegyzék