2023. évi LXI. törvény

egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról

1. A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény módosítása

1. § A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 24/A. § (1) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A közjegyző közjegyzői szolgálata szünetel)

"b) központi kormányzati igazgatási szervek és ezek területi szervei kormánytisztviselőjévé való kinevezése, valamint szakmai felsővezetővé és szakmai vezetővé való kinevezése esetén a kormányzati igazgatásról szóló törvény szerinti kormányzati szolgálati jogviszonyának időtartama alatt,

c) politikai felsővezetővé, politikai vezetővé, politikai tanácsadóvá, politikai főtanácsadóvá és kabinetfőnökké való kinevezése esetén a kormányzati igazgatásról szóló törvény szerinti politikai szolgálati jogviszonyának időtartama alatt."

2. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény módosítása

2. § A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 37. § (1) bekezdése a következő o) ponttal egészül ki:

(A személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerve - kapcsolati kód alkalmazásával - köteles rendszeres adatszolgáltatást teljesíteni:)

"o) a közigazgatási szankciót kiszabó hatóságoknak a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény 3. §-a szerinti nyilvántartásban nyilvántartott polgár családi és utónevének, születési nevének, anyja nevének, születési helyének és időpontjának, továbbá állampolgárságának változásáról."

3. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

3. § Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 52. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

(A jogok és tények bejegyzéséről, adatok átvezetéséről szóló határozatot - a változás tulajdoni lapon történő átvezetése után - kézbesíteni kell)

"h) bányatelek jogi jelleget érintő telekalakítás átvezetése esetén a bányafelügyelet részére,"

4. § Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 70. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdés szerinti rendelkezés nem vonatkozik arra az esetre, ha az adatszolgáltatást vagy lekérdezést a tulajdonos valamennyi ingatlanáról]

"a) a bíróság, a bírósági végrehajtó, az adóhatóság, a nemzetbiztonsági szolgálat, a nyomozó hatóság, a terrorizmust elhárító szerv, a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv vagy a Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság törvényben meghatározott feladatai ellátása céljából,"

[igényli.]

5. § Hatályát veszti az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 47. § (3c) bekezdése.

4. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosítása

6. § A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény I. Fejezet "A törvény hatálya" alcíme a következő 1/C. §-sal egészül ki:

"1/C. § Az ingatlanügyi hatóság az e törvény szerinti eljárásokban kezeli az eljárással érintett, az Országos Cégnyilvántartó és Céginformációs Rendszerben nyilvántartott cég képviseletére jogosult személy adóazonosító jelét cégképviseleti jogosultságának megállapítása céljából."

5. A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény módosítása

7. § A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 5. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2a) Térképmásolatot központi azonosítási ügynök útján történő azonosítást követően a földügyi szakigazgatás hivatalos honlapján lehet igényelni. Természetes személy térképmásolatot kormányablakban és ingatlanügyi hatóság ügyfélszolgálatán, földmérési és térképészeti adatokat az érintett ingatlan helye szerint illetékes ingatlanügyi hatóság ügyfélszolgálatán személyesen is igényelhet."

8. § Az Fttv. 11. alcíme a következő 14/A. §-sal egészül ki:

"14/A. § Az ingatlanügyi hatóság a műszaki dokumentáció nyilvántartásba vételére irányuló, a felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba kijavítására irányuló és a szakfelügyeleti eljárásaiban kezeli az eljárással érintett, az Országos Cégnyilvántartó és Céginformációs Rendszerben nyilvántartott cég képviseletére jogosult személy adóazonosító jelét cégképviseleti jogosultságának megállapítása céljából."

9. § Az Fttv. 17. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Amennyiben ingatlan-nyilvántartási célú földmérési munkához történő adatszolgáltatás során az adatszolgáltatással érintett ingatlan adataiban az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis és a tulajdoni lap adatai között eltérés mutatható ki, abban az esetben az eltérés okát ki kell vizsgálni. Ha a vizsgálat alapján felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba kijavítására irányuló vagy ingatlan-nyilvántartási eljárást kell indítani, akkor az ezen eljárások végleges lezárultáig az adatszolgáltatási eljárást fel kell függeszteni."

10. § Az Fttv.

a) 1. § 5. pontjában a "felmérési térképezési és" szövegrész helyébe a "felmérési, térképezési vagy" szöveg,

b) 23. § (1) bekezdés g) pontjában az "és" szövegrész helyébe a "vagy" szöveg,

c) 25. § (5) bekezdésében a "honvédelem térképészeti támogatásáért" szövegrész helyébe a "honvédelmi térképészeti hatósági feladatokért" szöveg,

d) 40. § (4) bekezdésében a "február" szövegrész helyébe az "október" szöveg

lép.

6. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosítása

11. § A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény (a továbbiakban: Fétv.) 94. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Az ingatlanügyi hatóság a földhasználati nyilvántartás vezetésével kapcsolatos eljárásban kezeli az eljárással érintett, az Országos Cégnyilvántartó és Céginformációs Rendszerben nyilvántartott cég képviseletére jogosult személy adóazonosító jelét cégképviseleti jogosultságának megállapítása céljából."

12. § A Fétv. 100. §-a a következő (4b) bekezdéssel egészül ki:

"(4b) A mezőgazdasági igazgatási szerv a nyilvántartás vezetésével kapcsolatos eljárásban kezeli az eljárással érintett, az Országos Cégnyilvántartó és Céginformációs Rendszerben nyilvántartott cég képviseletére jogosult személy adóazonosító jelét cégképviseleti jogosultságának megállapítása céljából."

13. § A Fétv. 28. § (1) bekezdés b) pont bf) alpontjában az "és lakcímét" szövegrész helyébe a " , lakcímét és adóazonosító jelét" szöveg lép.

7. Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény módosítása

14. § Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 208/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"208/C. § Az ingatlan-nyilvántartási ügyben való eljárási jogosultság nyilvántartásba vétele iránti kérelem 2024. július 1-jétől terjeszthető elő. A kérelemről az ügyvédi kamara elnöke a 2024. október 1-jétől hatályos 183/A. §-ban meghatározott feltételek alapján dönt. Ha a területi kamara elnöke a kérelemnek helyt ad, az ingatlan-nyilvántartási ügyben való eljárási jogosultságot legkorábban 2024. október 1-jei hatállyal veszi nyilvántartásba."

8. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosítása

15. § Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 131. §-a a következő (31) bekezdéssel egészül ki:

"(31) Az állami adó- és vámhatóság az adóazonosító jelet adatkérésre, elektronikus úton átadja az ingatlanügyi hatóságnak az ingatlan-nyilvántartással, a földhasználati nyilvántartással, a földmérési és térképészeti állami alapfeladatokkal és alapmunkákkal - ide nem értve a honvédelmi célú földmérési és térképészeti tevékenységet - a földméréssel, térképészettel, a földminősítéssel, a földvédelemmel, a földhasznosítási előírások érvényesülésével, a földtulajdoni és a földhasználati előírások érvényesülésével kapcsolatos eljárásokban, a telekalakítási hatóságnak telekalakítási engedélyezési eljárásban, valamint a mezőgazdasági igazgatási szervnek a földforgalmi eljárásokban és a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről és a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartással kapcsolatos eljárásokban az Országos Cégnyilvántartó és Céginformációs Rendszerben nyilvántartott cég képviseletére jogosult személy cégképviseleti jogosultságának megállapítása céljából."

9. A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel és az egyes hatósági eljárások egyszerűsítésével összefüggő törvények módosításáról szóló 2017. évi CLXXXVI. törvény módosítása

16. § A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel és az egyes hatósági eljárások egyszerűsítésével összefüggő törvények módosításáról szóló 2017. évi CLXXXVI. törvény (a továbbiakban: Büromódtv.) 32. § (3) bekezdésének a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 64/A. §-át megállapító rendelkezése a "2019. május 1." szövegrész helyett a "2025. május 1." szöveggel lép hatályba.

17. § A Büromódtv. 79. § (5) bekezdésében a "február" szövegrész helyébe az "október" szöveg lép.

10. A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény módosítása

18. § A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 182. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

[Az (1) bekezdésben meghatározott rendelkezés nem akadálya annak, hogy a politikai felsővezető]

"h) közjegyzői szolgálata a politikai felsővezetői kinevezés időtartamára a közjegyzőkről szóló törvény szerint szüneteljen."

19. § A Kit. 208. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az (1) bekezdésben meghatározott rendelkezés nem akadálya annak, hogy a főispán közjegyzői szolgálata a politikai vezetői kinevezés időtartamára a közjegyzőkről szóló törvény szerint szüneteljen."

20. § A Kit. 256. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az (1) bekezdésben meghatározott rendelkezés nem akadálya annak, hogy a hivatalvezető közjegyzői szolgálata a szakmai vezetői kinevezés időtartamára a közjegyzőkről szóló törvény szerint szüneteljen."

21. § A Kit. a következő 300/C. §-sal egészül ki:

"300/C. § [Átmeneti rendelkezés az egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2023. évi LXI. törvényhez]

Az egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2023. évi LXI. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv7.) megállapított 95. § (10) bekezdés b) pontját a Módtv7. hatálybalépése előtt megválasztott vezető tisztségviselő és felügyelőbizottsági tag vonatkozásában is alkalmazni kell."

22. § A Kit. 95. § (10) bekezdés b) pontjában a "vagy az állami tulajdonos különleges jogokat biztosító megállapodás" szövegrész helyébe az "illetve az állam vagy az állam többségi tulajdonában álló gazdasági társaság megállapodás" szöveg lép.

11. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény módosítása

23. § Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény (a továbbiakban: Inytv.) 8. §-a a következő (3) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

"(3) Az ingatlanügyi hatóság az ingatlan-nyilvántartási eljárásban kezeli az eljárással érintett az Országos Cégnyilvántartó és Céginformációs Rendszerben nyilvántartott cég képviseletére jogosult személy adóazonosító jelét cégképviseleti jogosultságának megállapítása céljából."

24. § Az Inytv. 23. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

"(4) A felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba kijavítására irányuló eljárás megindítása tényét, a kisajátítási eljárás megindításának tényét és a telekalakítási eljárás megindításának tényét a széljegyzett beadványok rangsorára tekintet nélkül kell az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezni.

(5) A felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba kijavítására irányuló eljárás megindításának ténye, a kisajátítási eljárás megindításának ténye és a telekalakítási eljárás megindításának ténye a széljegyzett beadványok rangsorára tekintet nélkül törölhető."

25. § Az Inytv. 34. §-a a következő (6) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

"(6) Alzálogjoggal terhelt jelzálogjog az alzálogjog jogosultjának hozzájárulása nélkül törölhető. A jelzálogjog megszűnésével az alzálogjog is megszűnik."

26. § Az Inytv. 35. § (1) bekezdés e) pontja a következő szöveggel lép hatályba:

(Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés vagy törlés alapjául szolgáló okiratnak tartalmaznia kell:)

"e) tulajdonjog-változás esetén a jogváltozás jogcímét;"

27. § Az Inytv. 23. alcím címe a következő szöveggel lép hatályba:

"23. A kérelem elutasítása vagy visszautasítása"

28. § Az Inytv. 50. §-a a következő szöveggel lép hatályba:

"50. § (1) A beadvány megtartja a benyújtás időpontjának megfelelő ranghelyét, ha az elutasításra a 49. § (1) bekezdésében foglaltak miatt került sor, és a döntés átvételétől számított 15 napon belül új kérelemben pótolták az elutasításról szóló határozatban megjelölt hiányosságokat.

(2) Jog vagy tény bejegyzése, illetve törlése iránt benyújtott kérelemnek az Ákr. 46. § (2) bekezdése szerinti visszautasítása esetén a kérelem öt napon belüli, az előírt formában történő ismételt előterjesztése esetén a ranghelyet a kérelem ismételt benyújtásának időpontja határozza meg."

29. § (1) Az Inytv. 71. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

"(2) Az (1) bekezdésben foglalt bejegyzésre - e törvény eltérő rendelkezése hiányában - a perbejegyzésre irányadó rendelkezéseket kell alkalmazni. A megismételt hagyatéki eljárásban hozott teljes hatályú vagy azzá vált hagyatékátadó végzésen alapuló változás bejegyzésére történő felhívással egyidejűleg a közjegyző felhívja az ingatlanügyi hatóságot a megismételt hagyatéki eljárás tényének törlésére is."

(2) Az Inytv. 71. §-a a következő (4) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

"(4) A megismételt hagyatéki eljárás tényének törlését követően a függő hatállyal bejegyzett jogok vonatkozásában az ingatlanügyi hatóság dönt a függő hatállyal bejegyzett jog vagy a függő hatály törléséről."

30. § Az Inytv. 73. § (5) bekezdés a) pontja a következő szöveggel lép hatályba:

[A (4) bekezdés nem vonatkozik arra az esetre, ha az adatszolgáltatást vagy lekérdezést a tulajdonos valamennyi ingatlanáról]

"a) a bíróság, a bírósági végrehajtó, az adóhatóság, a nemzetbiztonsági szolgálat, a nyomozó hatóság, a terrorizmust elhárító szerv, a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv vagy a Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság törvényben meghatározott feladatai ellátása céljából,"

[kéri.]

31. § (1) Az Inytv. 88. § (5) bekezdés 20. pont a) alpontja a következő szöveggel lép hatályba:

(Tárgyánál fogva díjmentes:

társasház esetén)

"a) a közösség ügyintézését ellátó közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke adatainak bejegyzésére, törlésére, megváltozására irányuló eljárás,"

(2) Az Inytv. 88. § (5) bekezdése a következő 23. ponttal kiegészülve lép hatályba:

(Tárgyánál fogva díjmentes:)

"23. az engedélyköteles vagy bejelentésköteles építmény feltüntetésére, valamint az engedéllyel vagy bejelentést követően elbontott építmény törlésére irányuló eljárás."

32. § Az Inytv. 90. § (5) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

"(5) Tárgyánál fogva díjmentes az elektronikus teljes tulajdonilap-másolat lekérdezése, ha azt

1. közigazgatási hatósági eljáráshoz kérik,

2. hagyatéki eljárás lefolytatásához kérik,

3. közérdekű bejelentés, javaslat és panasz elbírálására irányuló eljáráshoz kérik,

4. a nyomozó és a szabálysértési hatóság, továbbá a szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértések esetében az előkészítő eljárást lefolytató szerv és a nemzetbiztonsági szolgálatok feladatai ellátása érdekében kéri,

5. a helyi önkormányzatok vagy társulásaik közszolgáltatásait érintő beruházások megvalósítása érdekében benyújtandó közösségi, illetve nemzeti forrásból nyújtott támogatással megvalósuló pályázatok dokumentációjának elkészítéséhez kérik,

6. a vízügyi igazgatási szerv törvényben meghatározott közfeladatainak teljesítése céljából kéri,

7. a vízügyi hatóság és a vízvédelmi hatóság a vízgazdálkodási és vízvédelmi hatósági eljárással összefüggő feladatai, valamint a hivatásos katasztrófavédelmi szerv az integrált hatósági ügyviteli rendszerhez kapcsolódó feladatai ellátása érdekében kéri,

8. az ügyfél öntözési beruházáshoz kapcsolódóan kéri,

9. az ügyfél a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló törvényben meghatározott, osztatlan közös tulajdon megszüntetésére irányuló eljáráshoz kéri,

10. a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló törvényben meghatározott állami alapmunkák végzéséhez kérik,

11. lakás építéséhez, vásárlásához vagy bővítéséhez igénybe vehető vissza nem térítendő állami támogatás igényléséhez az igénylő megbízásából tárgyévben ugyanazon ingatlan tulajdonilap-másolatára vonatkozóan egy alkalommal a hitelintézetek kérik."

33. § Az Inytv. 92. § (2) bekezdésében a "február" szövegrész helyébe az "október" szöveg lép.

34. § Az Inytv.

a) 17. § (2) bekezdése az "átvezetésére" szövegrész helyett a "változásának bejegyzésére" szöveggel,

b) 21. § (1) bekezdése az "átvezetését" szövegrész helyett a "bejegyzését" szöveggel,

c) 23. § (3) bekezdése az "ingatlan-nyilvántartásban átvezetni" szövegrész helyett az "ingatlan-nyilvántartásba bejegyezni" szöveggel,

d) 29. § (3) bekezdése az "átvezetéséhez" szövegrészek helyett a "bejegyzéséhez" szöveggel és a "meghatározott, ingatlanügyi" szövegrész helyett a "meghatározott, az ingatlanügyi" szöveggel,

e) 30. § (1) bekezdése az "átvezetése" szövegrész helyett a "bejegyzése" szöveggel,

f) 30. § (2) bekezdése az "átvezetést" szövegrész helyett a "bejegyzést" szöveggel,

g) 33. § (1) bekezdése az "átvezetéséhez" szövegrész helyett a "bejegyzéséhez" szöveggel,

h) 41. § (2) bekezdése az "átvezetéséhez" szövegrész helyett a "bejegyzéséhez" szöveggel,

i) 61. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze az "átvezetéséről" szövegrész helyett a "bejegyzéséről" szöveggel,

j) 90. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze az "elektronikus teljes" szövegrész helyett az "elektronikus szemle és teljes" szöveggel,

k) 90. § (5) bekezdés nyitó szövegrésze az "elektronikus teljes" szövegrész helyett az "elektronikus szemle és teljes" szöveggel,

l) 90. § (5) bekezdés 7. pontja a "feladatai," szövegrész helyett a "feladatai ellátásához," szöveggel és a "szerv" szövegrész helyett a "szervnek" szöveggel

lép hatályba.

35. § Nem lép hatályba az Inytv. 29. § (4) bekezdése.

12. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről, valamint egyes, az ingatlan-nyilvántartással, területrendezéssel, településrendezéssel kapcsolatos és kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi CXLVI. törvény módosítása

36. § Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről, valamint egyes, az ingatlan-nyilvántartással, területrendezéssel, településrendezéssel kapcsolatos és kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi CXLVI. törvény (a továbbiakban: Átmeneti tv.) I. Fejezete a következő 3/A. §-sal kiegészülve lép hatályba:

"3/A. § (1) Az Inytv. 18. § (2), (4) és (5) bekezdését 2024. október 1. és 2024. december 3. között azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy

a) azonos időponton azonos napot,

b) ugyanazon időponton ugyanazon napot

kell érteni.

(2) Az Inytv. 36. §-át, 39. § (5) bekezdését, 40. § (4) és (5) bekezdését, 42. § (2) bekezdését és 46. §-át 2024. október 1. és 2024. december 3. között abban az esetben kell alkalmazni, ha a beadvány benyújtására az ingatlan-nyilvántartás vezetését támogató informatikai rendszeren keresztül kerül sor.

(3) Az Inytv. 53. §-át 2024. október 1. és 2024. december 3. között csak sommás eljárásban meghozott döntés esetén lehet alkalmazni."

37. § Az Átmeneti tv. 4. § (5) bekezdésében a "február" szövegrész helyébe az "október" szöveg lép.

38. § Az Átmeneti tv.

a) 1. § (1) és (2) bekezdése, 3. § a) és b) pontja a "2023. február" szövegrész helyett "2024. október" szöveggel,

b) 1. § (3) bekezdése a "2023. február" szövegrészek helyett a "2024. október" szöveggel,

c) 82. § (2) bekezdésének a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 111/A. §-át megállapító rendelkezése a "2023. február" szövegrészek helyett a "2024. október" szöveggel

lép hatályba.

39. § Nem lép hatályba az Átmeneti tv. 127. § c) pontja.

13. Az egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi CL. törvény módosítása

40. § Az egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi CL. törvény (a továbbiakban: Módtv.) 162. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A 77. §, a 82. § (2) és (3) bekezdése, a 83. § (2) bekezdése, a 88. § (2) és (3) bekezdése, a 96. §, a 97. § (2) bekezdése, a 98. § e), h), l), n), p), s), u) és w) pontja, a 99. § a) és d) pontja, a 100. §, a 101. § (2) bekezdése, a 107. § (2) bekezdése, a 108. §, a 121. §, a 124. §, a 129. § (2) bekezdése, a 130. § b), e)-g), k) és n) pontja, valamint a 131. § a), d), f) és g) pontja 2024. október 1-jén lép hatályba."

41. § A Módtv. 129. § (2) bekezdésének a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 110/F. § (3) bekezdését megállapító rendelkezése a "2023. február 1." szövegrészek helyett a "2024. október 1." szöveggel lép hatályba.

14. Az egyes törvényeknek a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvényhez kapcsolódó módosításáról szóló 2022. évi IV. törvény módosítása

42. § Az egyes törvényeknek a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvényhez kapcsolódó módosításáról szóló 2022. évi IV. törvény 248. § (7) bekezdésében a "február" szövegrész helyébe az "október" szöveg lép.

15. Az egyes törvényeknek a honvédelemmel, a gazdaságfejlesztéssel, valamint a kormányzati igazgatással összefüggő módosításáról szóló 2022. évi VII. törvény módosítása

43. § Az egyes törvényeknek a honvédelemmel, a gazdaságfejlesztéssel, valamint a kormányzati igazgatással összefüggő módosításáról szóló 2022. évi VII. törvény (a továbbiakban: Módtv.2) 112. §-ának az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény 72/B. § (1) bekezdését megállapító rendelkezése az "ingatlan-nyilvántartást vezető" szövegrész helyett az "ingatlan-nyilvántartás vezetését támogató" szöveggel lép hatályba.

44. § A Módtv.2 128. § (6) bekezdésében a "február" szövegrész helyébe az "október" szöveg lép.

16. A területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvény módosítása

45. § A területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvény 21. § (7) bekezdésében a "február" szövegrész helyébe az "október" szöveg lép.

17. A területi közigazgatás működésével, az ingatlan-nyilvántartással és a területfejlesztéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2022. évi XLVIII. törvény módosítása

46. § A területi közigazgatás működésével, az ingatlan-nyilvántartással és a területfejlesztéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2022. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Módtv.3) 82. § (4) bekezdésében a "február" szövegrész helyébe az "október" szöveg lép.

47. § Nem lép hatályba a Módtv.3 73. §-a.

18. A Magyarország biztonságát szolgáló egyes törvények módosításáról szóló 2022. évi L. törvény módosítása

48. § A Magyarország biztonságát szolgáló egyes törvények módosításáról szóló 2022. évi L. törvény 232. § (11) bekezdésében a "február" szövegrész helyébe az "október" szöveg lép.

19. Az egyes törvények bürokráciacsökkentéssel és jogharmonizációval összefüggő módosításáról szóló 2022. évi LXXV. törvény módosítása

49. § Nem lép hatályba az egyes törvények bürokráciacsökkentéssel és jogharmonizációval összefüggő módosításáról szóló 2022. évi LXXV. törvény 18. §-a.

20. Az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény módosítása

50. § Az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 7. §-a a következő (4a) és (4b) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) Az igazgatási szünet időtartama nem számít bele a 3. § (2) bekezdése szerinti határidőbe, ha az eljárásban eljáró szervként, félként (ügyfélként) olyan helyi önkormányzat vesz részt, vagy az eljárás olyan helyi önkormányzat megkeresésével jár, illetve a kötelezettség teljesítésére vagy jog gyakorlására olyan helyi önkormányzat kötelezett vagy jogosult, amelyik képviselő-testülete vagy közgyűlése az (1) bekezdés alapján elrendelte az igazgatási szünetet. A 3. § (8) bekezdése alkalmazása során kormányzati igazgatási szerv alatt azt a helyi önkormányzatot is érteni kell, amelyik képviselő-testülete vagy közgyűlése az (1) bekezdés alapján elrendelte az igazgatási szünetet.

(4b) A 3. § (5) bekezdését arra a helyi önkormányzatra is alkalmazni kell, amelynek a képviselő-testülete vagy a közgyűlése az (1) bekezdés alapján elrendelte az igazgatási szünetet."

21. A gazdaság versenyképességének növelése érdekében történő törvénymódosításokról szóló 2023. évi XXXIX. törvény módosítása

51. § A gazdaság versenyképességének növelése érdekében történő törvénymódosításokról szóló 2023. évi XXXIX. törvény (a továbbiakban: Módtv.4) 159. §-ának az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény 36. alcíme címét megállapító rendelkezése az "átvezetése" szövegrész helyett a "bejegyzése" szöveggel lép hatályba.

52. § A Módtv.4 164. § (7) bekezdésében a "február" szövegrész helyébe az "október" szöveg lép.

22. Az egyes törvényeknek az agrárminiszter feladatkörét érintő módosításáról szóló 2023. évi XLIV. törvény módosítása

53. § Az egyes törvényeknek az agrárminiszter feladatkörét érintő módosításáról szóló 2023. évi XLIV. törvény 220. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A 2. §, a 3. §, a 4. § (1) bekezdése, az 5. §, a 6. §, a 43. §, a 100. § b) pontja, a 188. § (1) bekezdése és a 216. § 2024. október 1-jén lép hatályba."

23. Záró rendelkezések

54. § (1) Ez a törvény - a (2)-(5) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A 2. alcím 2023. november 1-jén lép hatályba.

(3) A 19. alcím 2024. február 1-jén lép hatályba.

(4) A 7. § és a 9. § 2024. március 25-én lép hatályba.

(5) A 16. §, a 23-32. §, a 34-36. §, a 38. és a 39. §, a 41. §, a 43. §, a 47. § és az 51. § 2024. október 1-jén lép hatályba.

Novák Katalin s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Tartalomjegyzék