668/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet

a Közös Agrárpolitika és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások végrehajtásának szervezetéről és intézményeiről szóló 601/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a Közös Agrárpolitikából és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások eljárási rendjéről szóló 2022. évi LXV. törvény 48. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Közös Agrárpolitika és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások végrehajtásának szervezetéről és intézményeiről szóló 601/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § (3) bekezdése a következő k)-m) ponttal egészül ki:

[A miniszter a (2) bekezdés b) pont szerinti irányítási jogkörében eljárva]

"k) meghatározza a csalás megelőzéséhez, azonosításához, jelentéséhez, valamint a jogosulatlanul kifizetett összegek visszafizettetéséhez, szankcionálásához szükséges feladatokat, kidolgozza az erre vonatkozó eljárást és módszertant,

l) gondoskodik a csalás elleni tudatosság növeléséről, továbbá

m) együttműködik a csalások hatékony és eredményes megelőzése, felderítése és szankcionálása érdekében az érintett intézményekkel."

2. § (1) A Korm. rendelet 3. § 17. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Nemzeti Irányító Hatóság)

"17. feladatkörét érintően a KAP Stratégiai Tervben szereplő intézkedésekkel kapcsolatban megteszi a szükséges büntetőeljáráshoz kapcsolódó feljelentéseket és bűnügyi jelzéseket, amelyekről, valamint a hozzá beérkező büntető eljárással kapcsolatos megkeresésekről tizenöt napon belül tájékoztatja a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 29/B. §-a szerinti Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóságot (a továbbiakban: Igazgatóság),"

(2) A Korm. rendelet 3. §-a a következő 20-22. ponttal egészül ki:

(A Nemzeti Irányító Hatóság)

"20. a Nemzeti Kifizető Ügynökséggel együttműködve kidolgozza és rendszeresen felülvizsgálja az ARACHNE kockázatértékelő eszköz alkalmazására és eredményeinek felhasználására vonatkozó módszertant,

21. feladatkörében használja a palyazat.gov.hu oldal összeférhetetlenség bejelentését (palyazat.gov.hu/ osszeferhetetlenseg) és a közérdekű bejelentést (www.anti-lop.hu) biztosító elektronikus felületeit, valamint

22. az 1. § a) és b) pontja szerinti agrártámogatások jellegétől függően jogszabályban vagy pályázati felhívásban meghatározza az ARACHNE kockázatértékelő eszköz részére megküldendő adatok körét."

3. § A Korm. rendelet 5. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A KAP törvény 12. §-a szerinti szervezet foglalkoztatottja jogviszonya létesítésével egyidejűleg vagy e tevékenysége megkezdését megelőzően általános összeférhetetlenségi nyilatkozatot és - az iránymutatás az összeférhetetlenségek költségvetési rendelet szerinti elkerüléséről és kezeléséről szóló bizottsági közlemény (2021/C 121/01) 6.3. pontja szerinti adatokat is tartalmazó - érdekeltségi nyilatkozatot, majd az érdemi eljárási cselekménye megkezdését megelőzően az egyedileg vizsgált kérelemre vonatkozóan összeférhetetlenségi nyilatkozatot tesz."

4. § A Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Ha az összeférhetetlenséget nem jelenti be a (4) bekezdés szerint arra kötelezett, bárki jogosult az összeférhetetlenség megállapítását a támogatónál kezdeményezni. Ha a támogató az összeférhetetlenséget megállapítja, gondoskodik annak az eljárási cselekménynek a felülvizsgálatáról és szükség szerint megismétléséről, amelyben az összeférhetetlen személy közreműködött és az ügy érdemére kihathatott, továbbá az alábbi intézkedéseket - amelyről tizenöt napon belül tájékoztatja az Igazgatóságot - hozhatja

a) az összeférhetetlenséggel érintett személyt kizárja az eljárás további részéből,

b) a döntését visszavonja vagy módosítja,

c) az agrártámogatási jogviszonytól eláll,

d) kezdeményezi az összeférhetetlenséggel érintett személy felelősségre vonását, illetve

e) bűncselekmény elkövetésének gyanúja esetén feljelentést tesz."

5. § A Korm. rendelet 5. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

"(9) Az (1)-(8) bekezdés szabályait az iránymutatás az összeférhetetlenségek költségvetési rendelet szerinti elkerüléséről és kezeléséről szóló bizottsági közleménnyel (2021/C 121/01) összhangban kell értelmezni és alkalmazni."

6. § A Korm. rendelet 5. Összeférhetetlenségi szabályok alcím a következő 5/A-5/C. §-sal egészül ki:

"5/A. § Az Igazgatóság a KAP törvény 11. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti KAP Alapok tekintetében

a) elvégzi az összeférhetetlenségi nyilatkozatok és az érdekeltségi nyilatkozatok mintavételes ellenőrzését, valamint kivizsgálja az összeférhetetlenség megállapítására irányuló bejelentéseket,

b) azonosítja a lehetséges összeférhetetlenségi helyzeteket, ennek keretében kockázatelemzést végez,

c) tevékenységéről évente beszámol az Integritás Hatóság részére, és

d) együttműködik a büntetőeljárásban eljáró szervekkel.

5/B. § (1) A támogató az 5. § (3a) bekezdés szerinti nyilatkozatokat öt évig megőrzi és az abban szereplő adatokat az Európai Unió és Magyarország pénzügyi érdekeinek védelme, valamint az összeférhetetlenségi helyzetek megelőzése, feltárása és megszüntetése érdekében a nyilatkozattétel időpontjától számított öt évig kezeli a Kit. 29/B. § (3) és (3a) bekezdése alapján, továbbá az Igazgatóság rendelkezésére bocsátja, annak 5/A. § szerinti feladatai ellátásához.

(2) Az Igazgatóság az 5. § (3a) bekezdés szerinti nyilatkozatok valóságtartalmát két évre szóló ellenőrzési terv alapján mintavételesen, évente az összeférhetetlenségi nyilatkozat benyújtására kötelezettek számának legalább 5%-ára kiterjedően ellenőrzi, különösen a közhiteles nyilvántartásokban elérhető adatok figyelembevételével. Ha a közhiteles nyilvántartásokban nem vagy csak korlátozottan érhető el adat, akkor önbevallást kell alkalmazni, amelyet az Igazgatóság bármilyen nyilvános forrásból rendelkezésére álló információkkal vet össze.

(3) Ha az Igazgatóság a (2) bekezdés szerinti ellenőrzése során összeférhetetlenséget állapít meg, az erről készült jelentést megküldi a KAP törvény 12. §-a szerinti azon szervezet részére, amelynek tevékenysége során az 5. § (3a) bekezdés szerinti nyilatkozatot tették. A megkeresett szervezet az 5. § (4) és (5) bekezdése szerint jár el.

(4) Az Igazgatóság a (2) bekezdés szerint ellenőrzött nyilatkozatokat és az ellenőrzések dokumentumait az ellenőrzések lezárásától számított öt évig megőrzi és az abban szereplő adatokat az Európai Unió és Magyarország pénzügyi érdekeinek védelme, valamint az összeférhetetlenségi helyzetek megelőzése, feltárása és megszüntetése érdekében az ellenőrzések lezárásától számított öt évig kezeli a Kit. 29/B. § (3) és (3a) bekezdése alapján.

5/C. § (1) Bárki jogosult anonim módon bejelenteni a 3. § 21. pontja szerinti honlapon, ha a KAP törvény 3. §-a szerinti eljárásban összeférhetetlenség vagy annak kockázata vagy látszata fennállását észleli.

(2) Az Igazgatóság az (1) bekezdés szerinti bejelentést kivizsgálja, és a megalapozott bejelentésről haladéktalanul tájékoztatja a KAP törvény 12. §-a szerinti - a bejelentéssel érintett - szervezetet.

(3) Az Igazgatóság elutasítja az (1) bekezdés szerinti bejelentést, ha összeférhetetlenség nem áll fenn, amely döntését indokolással lát el.

(4) Az Igazgatóság érdemi vizsgálat és indokolás nélkül elutasítja az (1) bekezdés szerinti bejelentést, ha a bejelentés

a) változatlan tényállás mellett ismételten olyan személyre vonatkozik, aki tekintetében az összeférhetetlenség hiányát korábban ugyanazon eljárás kapcsán megállapította, vagy

b) nyilvánvalóan alaptalan.

(5) Ha az Igazgatóság a vizsgálata során összeférhetetlenséget állapít meg, az erről készült jelentést megküldi a KAP törvény 12. §-a szerinti érintett szervezet részére, amely az 5. § (4) és (5) bekezdése szerint jár el.

(6) Az Igazgatóság az (1) bekezdés szerinti bejelentések vizsgálata során keletkezett dokumentumokat a vizsgálatok lezárásától számított öt évig megőrzi."

7. § A Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(A Nemzeti KAP Monitoring Bizottságba tanácskozási joggal rendelkező tagot delegálhat) "f) nem kormányzati szervek."

8. § A Korm. rendelet 18. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A miniszter a NAK útján látja el a KAP Alapokból finanszírozott, valamint a nemzeti agrártámogatásokhoz szükséges szaktanácsadással kapcsolatos következő feladatokat:

a) a szaktanácsadásra, képzésre, bemutató üzemi programra (a továbbiakban együtt: tudásátadási szolgáltatás) vonatkozó igény felmérése; és

b) a tudásátadási szolgáltatást nyújtó szolgáltatók akkreditálása, képzése.

(4) A miniszter a NAK útján látja el a KAP Alapokból finanszírozott, valamint a nemzeti agrártámogatásokhoz szükséges általános tanácsadással kapcsolatos következő feladatokat:

a) a kedvezményezetteknek szóló egyes, e rendelet hatálya alá tartozó intézkedésekhez kapcsolódóan személyre szabott tanácsadás;

b) gazdaságirányítási és adminisztratív adatok és jelentéstétel megszervezéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódó személyre szabott tanácsadás;

c) más, a (3) bekezdés a) pontban foglaltakon kívüli tudásátadásra irányuló intézkedésekben való részvételhez kapcsolódó tanácsadás."

9. § Hatályát veszti a Korm. rendelet

a) 2. § (3) bekezdés i) pontjában a "továbbá" szövegrész,

b) 3. § 18. pontjában a "valamint" szövegrész,

c) 18. § (2) bekezdés f)-g) pontja.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

11. § Ez a rendelet

a) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) a közös agrárpolitika keretében a tagállamok által elkészítendő stratégiai tervhez (KAP stratégiai terv) nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által finanszírozott támogatásra vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 1305/2013/EU és az 1307/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. december 2-i (EU) 2021/2115 európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint

c) a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról, valamint az 1306/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. december 2-i (EU) 2021/2116 európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök