2017. évi CXXXVI. törvény

az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények és egyéb igazságügyi tárgyú törvények módosításáról[1]

1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

1. §[2]

2. A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény módosítása

2. §[3]

3. §[4]

4. §[5]

5. §[6]

6. §[7]

7. §[8]

8. §[9]

9. §[10]

10. §[11]

11. §[12]

12. §[13]

13. § A Kjtv. 54. § (1) bekezdése a következő q) ponttal egészül ki:

(Az országos kamara jogai és feladatai különösen:)

"q) egységes ügykezelő alkalmazást működtet, amelynek keretében - az alkalmazás működtetésével kapcsolatban hozzáférésre jogosult személyek titoktartási kötelezettségének biztosítása mellett - jogosult a közjegyzői nyilvántartásokban kezelt adatok biztonsági célú tárolására, valamint statisztikai célú kezelésére."

14. §[14]

15. §[15]

16. §[16]

17. §[17]

18. §[18]

19. §[19]

20. §[20]

21. § (1)[21]

(2)[22]

22. §[23]

23. §[24]

3. A Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény módosítása

24. §[25]

4. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítása

25. §[26]

5. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosítása

26. §[27]

6. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény módosítása

27. §[28]

7. Az erdőbirtokossági társulatról szóló 1994. évi XLIX. törvény módosítása

28. §[29]

8. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása

29. §[30]

30. §[31]

9. A szabadalmi ügyvivőkről szóló 1995. évi XXXII. törvény módosítása

31. §[32]

32. §[33]

33. §[34]

34. §[35]

35. §[36]

36. §[37]

37. §[38]

10. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

38. §[39]

11. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása

39. §[40]

12. A külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. törvény módosítása

40. §[41]

13. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

41. §[42]

42. §[43]

14. Az egészségügyi közvetítői eljárásról szóló 2000. évi CXVI. törvény módosítása

43. §[44]

15. Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény módosítása

44. §[45]

16. A közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény módosítása

45. §[46]

17. Az európai gazdasági egyesülésről, valamint a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény és a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2003. évi XLIX. törvény módosítása

46. §[47]

47. §[48]

18. A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény módosítása

48. §[49]

49. §[50]

19. A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosítása

50. §[51]

20. A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosítása

51. §[52]

21. A lakásszövetkezetekről 2004. évi CXV. törvény módosítása

52. §[53]

22. A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény módosítása

53. §[54]

54. §[55]

23. A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény módosítása

55. §[56]

24. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény módosítása

56. §[57]

25. A foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény módosítása

57. §[58]

26. A tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló egyesüléséről szóló 2007. évi CXL. törvény módosítása

58. §[59]

27. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosítása

59. §[60]

60. §[61]

28. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény módosítása

61. §[62]

29. A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény módosítása

62. §[63]

30. A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosítása

63. §[64]

31. A vízitársulatokról szóló 2009. évi CXLIV. törvény módosítása

64. §[65]

32. A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény módosítása

65. §[66]

66. §[67]

67. §[68]

68. §[69]

69. §[70]

70. §[71]

71. §[72]

72. §[73]

73. §[74]

74. §[75]

75. §[76]

76. §[77]

77. §[78]

78. §[79]

79. §[80]

33. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosítása

80. §[81]

34. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény módosítása

81. §[82]

35. A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény módosítása

82. §[83]

36. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosítása

83. §[84]

37. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosítása

84. §[85]

38. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosítása

85. §[86]

39. A hitelbiztosítéki nyilvántartásról szóló 2013. évi CCXXI. törvény módosítása

86. §[87]

40. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény módosítása

87. §[88]

41. A bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól szóló 2014. évi XV. törvény módosítása

88. §[89]

42. A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény módosítása

89. §[90]

43. A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény módosítása

90. §[91]

44. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosítása

91. §[92]

45. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény módosítása

92. §[93]

46. Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény módosítása

93. §[94]

47. A védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény módosítása

94. §[95]

48. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény módosítása

95. §[96]

96. §[97]

49. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi L. törvény módosítása

97. §[98]

50. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény módosítása

98. §[99]

99. §[100]

51. A választottbíráskodásról szóló 2017. évi LX. törvény módosítása

100. §[101]

52. Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény módosítása

101. §[102]

102. §[103]

103. §[104]

53. Záró rendelkezések

104. § (1) Ez a törvény - a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) Az 1-12. §, a 14-20. §, a 21. § (1) bekezdés, a 22-52. §, az 55-94. §, a 98. § és a 99. § 2018. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 13. § 2019. január 1-jén lép hatályba.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2017. évi CXXXVI. törvényhez[105]

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2017. október 31-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[3] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[4] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[5] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[6] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[7] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[8] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[9] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[10] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[11] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[12] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[13] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[14] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[15] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[16] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[17] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[18] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[19] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[20] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[21] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[22] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[23] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[24] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[25] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[26] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[27] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[28] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[29] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[30] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[31] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[32] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[33] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[34] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[35] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[36] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[37] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[38] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[39] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[40] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[41] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[42] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[43] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[44] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[45] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[46] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[47] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[48] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[49] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[50] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[51] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[52] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[53] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[54] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[55] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[56] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[57] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[58] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[59] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[60] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[61] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[62] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[63] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[64] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[65] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[66] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[67] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[68] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[69] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[70] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[71] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[72] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[73] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[74] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[75] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[76] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[77] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[78] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[79] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[80] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[81] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[82] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[83] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[84] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[85] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[86] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[87] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[88] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[89] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[90] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[91] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[92] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[93] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[94] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[95] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[96] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[97] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[98] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[99] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[100] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[101] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[102] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[103] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[104] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[105] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére