1991. évi XXXVIII. törvény

a használati minták oltalmáról[1]

Egyes veszélyhelyzeti III./járványügyi normák:

2021. évi XCIX. törvény (különösen: 3. §)

112/2021. (III. 6.) Korm. rendelet (különösen: 1. §)

Egyes veszélyhelyzeti I. normák:

74/2020. (III. 31.) Korm. rendelet (különösen: 1. §, 97. §)

I. fejezet

A HASZNÁLATIMINTA-OLTALOM TÁRGYA ÉS TARTALMA[2]

Az oltalmazható használati minta

1. §[3] (1) Használatiminta-oltalomban (a továbbiakban: mintaoltalom) részesülhet valamely tárgy kialakítása, szerkezete vagy részeinek elrendezése (a továbbiakban: minta), ha új, feltalálói lépésen alapul és iparilag alkalmazható.

(2) Az (1) bekezdés szerinti mintának minősül a berendezés és a több - egymással kapcsolatban lévő - eszközből álló rendszer is, nem tartozik azonban a minta fogalmába különösen a termék esztétikai kialakítása, a növényfajta, a vegyi termék és a keverék.

2. § (1) Új a minta, ha nem tartozik a technika állásához.

(2)[4] A technika állásához tartozik mindaz, ami az elsőbbségi időpont előtt írásbeli közlés, szóbeli ismertetés, gyakorlatbavétel útján vagy bármilyen más módon bárki számára hozzáférhetővé vált.

(3)[5] A technika állásához tartozónak kell tekinteni az olyan korábbi elsőbbségű belföldi szabadalmi vagy használatiminta-oltalmi bejelentés tartalmát is, amelyet a bejelentési eljárásban az elsőbbségi időpontot követően tettek közzé, illetve hirdettek meg. Az ilyen európai szabadalmi bejelentés és nemzetközi szabadalmi bejelentés tartalmát a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvényben (a továbbiakban: szabadalmi törvény) külön meghatározott feltételekkel kell a technika állásához tartozónak tekinteni. E rendelkezések alkalmazásában a kivonat nem tartozik a bejelentés tartalmához.

(4) Az (1)-(2) bekezdés alkalmazásakor nem vehető figyelembe a bejelentő vagy jogelődje részéről vagy hozzájárulásával, illetve a bejelentő vagy jogelődje jogainak megsértésével történt közlés vagy gyakorlatbavétel, ha az az elsőbbség napját nem több, mint hat hónappal előzte meg.

3. §[6] (1) Feltalálói lépésen alapul a minta, ha a technika állásához képest a mesterségben járatos személy számára nem nyilvánvaló. A feltalálói lépés meglétét nem alapozza meg önmagában az a körülmény, hogy a technika állását több forrás együttesen határozza meg, vagy az, hogy a technika állását részben vagy egészben idegen nyelvű források határozzák meg.

(2) A feltalálói lépés vizsgálata szempontjából a technika állásának a 2. § (3) bekezdése szerinti részét figyelmen kívül kell hagyni.

4. § Iparilag alkalmazható a minta, ha valamely iparágban - ideértve a mezőgazdaságot is - előállítható vagy használható.

5. §[7] (1) A mintára mintaoltalmat kell adni, ha a minta

a) kielégíti az 1-4. §-ban meghatározott követelményeket, és a (2) bekezdés alapján nincs kizárva a mintaoltalomból, és

b) bejelentése megfelel az e törvény szerint vizsgált feltételeknek.

(2) A minta nem részesülhet mintaoltalomban, ha gazdasági tevékenység körében történő hasznosítása a közrendbe vagy a közerkölcsbe ütközne; az ilyen hasznosítás nem tekinthető közrendbe ütközőnek pusztán azért, mert valamely jogszabállyal ellentétben áll.

A minta feltalálója és a mintaoltalom jogosultja

6. § A minta feltalálója az, aki a mintát megalkotta.

7. § (1) A mintaoltalom a feltalálót vagy jogutódját illeti meg.

(2)[8] Ha többen közösen alkották a mintát, a mintaoltalom a feltalálókat, illetve jogutódjaikat közösen illeti meg. Ha többen egymástól függetlenül alkották a mintát, a mintaoltalom azt a feltalálót vagy jogutódját illeti meg, aki a mintát korábbi elsőbbséggel jelentette be a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához.

8. §[9] A munkaviszonyban, közszolgálati, kormányzati szolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyban, adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban álló vagy szolgálati viszonyban foglalkoztatott személy vagy munkaviszony jellegű jogviszony keretében foglalkoztatott szövetkezeti tag által alkotott mintára a szabadalmi törvénynek a szolgálati és az alkalmazotti találmányra irányadó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

9. §[10] A minta feltalálójának személyhez fűződő jogaira, díjazására és a mintaoltalmi igényre egyebekben a szabadalmi törvénynek a feltaláló személyhez fűződő jogaira, díjazására és a szabadalmi igényre vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni.

A mintaoltalom keletkezése és időtartama

10. § A mintaoltalom a bejelentés napjára visszaható hatállyal akkor keletkezik, amikor a bejelentő a mintára mintaoltalmat kap.

11. § (1) A mintaoltalom a bejelentés napjától számított tíz évig tart.

(1a)[11] A mintaoltalom időtartamára alkalmazni kell a szabadalmi törvénynek a szabadalmi oltalom időtartamának számítására vonatkozó rendelkezéseit.

(2)[12] A mintaoltalom tartamára évenként jogszabályban meghatározott fenntartási díjat kell fizetni. A díj az első évre a bejelentés napján, a további évekre a bejelentés napjának megfelelő naptári napon előre esedékes. A mintaoltalom megadását megelőzően esedékessé vált fenntartási díjat a megadó határozat jogerőre emelkedésétől, a többi fenntartási díjat pedig az esedékességtől számított hat hónapos türelmi idő alatt is meg lehet fizetni.

A mintaoltalom tartalma, terjedelme és korlátai[13]

12. §[14] A mintaoltalom alapján a mintaoltalom jogosultjának - a jogszabályok keretei között - kizárólagos joga van arra, hogy a mintát hasznosítsa, illetve hasznosítására másnak engedélyt (licenciát) adjon. A kizárólagos hasznosítási jog kiterjed a minta szerinti termék gazdasági tevékenység körében való előállítására, használatára, forgalombahozatalára, forgalomba hozatalra ajánlására, ilyen célból való raktáron tartására és behozatalára.

13. § (1) A mintaoltalom terjedelmét az igénypontok határozzák meg. Az igénypontokat csak a leírás és a rajzok alapján szabad értelmezni.

(2) A mintaoltalom az olyan termékre terjed ki, amelyben az igénypont összes jellemzője megvalósul, vagy amelyben egy vagy több igényponti jellemzőt egyenértékű jellemzővel helyettesítettek.

(2a)[15] Az igénypontok tartalmát nem lehet kizárólag szó szerinti értelmükre korlátozni; az igénypontoknak azonban olyan jelentést sem lehet tulajdonítani, mintha azok csupán iránymutatást adnának a mesterségben járatos személy számára az oltalmazni kívánt minta meghatározásához.

(3) A mintaoltalomból eredő díjigényt nem érinti, ha a termékben egy vagy több igényponti jellemzőt a mintaoltalom jogosultja, illetőleg a minta feltalálója által a hasznosító rendelkezésére bocsátott javított jellemzővel helyettesítettek.

14. §[16]

15. §[17]

16. § (1) Ha a mintaoltalomban részesülő minta másik mintaoltalom megsértése nélkül nem hasznosítható, a hasznosításhoz szükséges mértékben a gátló mintaoltalomra kényszerengedélyt kell adni.

(2)[18] Ha a szabadalmazott találmány vagy a növényfajta-oltalom alatt álló fajta valamely mintaoltalom megsértése nélkül nem hasznosítható, a hasznosításhoz szükséges mértékben a gátló mintaoltalomra kényszerengedélyt kell adni. A mintaoltalomra adott kényszerengedélyre vonatkozóan egyebekben a szabadalmi törvénynek a kényszerengedélyekre irányadó közös szabályait kell megfelelően alkalmazni.

17. § (1)[19] A jogutódlásra, a mintából és a mintaoltalomból eredő jogok megterhelésére, valamint a hasznosítási szerződésre a szabadalmi törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

(2)[20] A mintaoltalom korlátaira és kimerülésére a szabadalmi törvénynek a szabadalmi oltalom korlátaira és kimerülésére vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

(3)[21] A közös mintaoltalmi igényre és a közös mintaoltalomra a szabadalmi törvénynek a közös szabadalomra és a közös szabadalmi igényre vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni.

II. fejezet

A MINTA ÉS A MINTAOLTALOM BITORLÁSA

A minta bitorlása

18. §[22] Ha a mintaoltalmi bejelentésnek vagy a mintaoltalomnak a tárgyát jogosulatlanul mástól vették át, a sértett, illetve jogutódja követelheti a mintaoltalmi bejelentésnek vagy a mintaoltalomnak egészben vagy részben történő átruházását, valamint kártérítést követelhet a polgári jogi felelősség szabályai szerint.

A mintaoltalom bitorlása

19. § (1) A mintaoltalom bitorlását követi el, aki az oltalom alatt álló mintát jogosulatlanul hasznosítja.

(2) A mintaoltalom jogosultja a bitorlóval szemben azokat a polgári jogi igényeket támaszthatja, amelyeket a szabadalmi törvény értelmében a szabadalmas érvényesíthet a bitorlóval szemben.

(3)[23] A mintaoltalom bitorlása esetén a jogosult engedélyével hasznosító jogaira a szabadalmi törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Nemleges megállapítás

20. § (1)[24] Aki attól tart, hogy ellene mintaoltalom bitorlása miatt eljárást indítanak, az eljárás megindításáig kérheti annak megállapítását, hogy az általa hasznosított vagy hasznosítani kívánt termék nem ütközik valamely általa megjelölt mintaoltalomba.

(2) A nemleges megállapítást kimondó jogerős határozat kizárja, hogy a megjelölt mintaoltalom alapján ugyanarra a termékre vonatkozóan a mintaoltalom bitorlása miatt eljárást indítsanak.

III. fejezet

A MINTAOLTALOM MEGSZŰNÉSE

A mintaoltalom megszűnésének esetei

21. § (1) A mintaoltalom megszűnik, ha

a) az oltalmi idő lejár, az azt követő napon,

b)[25] a fenntartási díjat a türelmi időn belül sem fizették meg, az esedékességet követő napon,

c) a mintaoltalom jogosultja az oltalomról lemondott, a lemondás beérkeztét követő napon, illetve a lemondó által megjelölt korábbi időpontban,

d) a mintaoltalmat megsemmisítették, a bejelentés napjára visszaható hatállyal.

(2)[26]

A mintaoltalom újra érvénybe helyezése

22. §[27] Ha a mintaoltalom a fenntartási díj megfizetésének elmulasztása miatt megszűnt, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala kérelemre az oltalmat újra érvénybe helyezi, ha a mulasztást menthető ok idézte elő.

Lemondás a mintaoltalomról

23. § (1)[28] A mintaoltalmi lajstromban feltüntetett jogosult a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához intézett írásbeli nyilatkozattal a mintaoltalomról lemondhat. Ha a lemondás más személyeknek jogszabályon, hatósági határozaton vagy a mintaoltalmi lajstromba bejegyzett hasznosítási szerződésen alapuló jogát érinti, vagy ha a mintaoltalmi lajstromba per van bejegyezve, a lemondás csak az érintett személy hozzájárulásával hatályos.

(2) Lemondani egyes igénypontokról is lehet.

(3)[29] A mintaoltalomról történő lemondás visszavonásának nincs jogi hatálya.

A mintaoltalom megsemmisítése és korlátozása[30]

24. § (1)[31] A mintaoltalmat - a keletkezésére visszaható hatállyal - meg kell semmisíteni, ha

a) a mintaoltalom tárgya nem felelt meg az 5. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott követelményeknek,

b) a leírás nem felelt meg a 32. §-ban meghatározott feltételeknek,

c) a mintaoltalom tárgya bővebb annál, mint amit az elismert bejelentési napon benyújtott, illetve - megosztás esetén - a megosztott bejelentésben feltártak, vagy

d) a mintaoltalmat nem annak adták meg, akit az a törvény szerint megillet.

(2) Ha a megsemmisítés feltételei csak részben állnak fenn, a mintaoltalmat megfelelően korlátozni kell.

(3)[32] A megsemmisítési kérelmet elutasító jogerős határozat kizárja, hogy azonos ténybeli alapon ugyanannak a mintaoltalomnak a megsemmisítése iránt bárki újabb eljárást indítson.

A díjak visszakövetelése

25. § Ha a mintaoltalom keletkezésére visszaható hatállyal szűnik meg, a mintaoltalom jogosultja és a minta feltalálója által jóhiszeműen felvett díjnak csak azt a részét lehet visszakövetelni, amelyet a minta hasznosításának előnyei nem fedeztek.

IV. fejezet

A SZELLEMI TULAJDON NEMZETI HIVATALA ELJÁRÁSA MINTAOLTALMI ÜGYEKBEN[33]

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala hatásköre[34]

26. §[35] A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala hatáskörébe tartoznak:

a) a mintaoltalom megadásával,

b) a mintaoltalom megszűnésének megállapításával, illetve újra érvénybe helyezésével,

c) a mintaoltalom megsemmisítésével,

d) a nemleges megállapítással,

e) a mintaoltalmi leírás értelmezésével,

f) a mintaoltalom fenntartásával és nyilvántartásával,

g) a mintaoltalommal összefüggő hatósági tájékoztatással

kapcsolatos ügyek.

Az általános közigazgatási rendtartás szabályainak alkalmazása[36]

27. §[37] (1)[38] A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a mintaoltalmi ügyekben - az e törvényben meghatározott eltérésekkel és kiegészítésekkel - az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezései szerint jár el.

(2)[39] A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala döntéseivel kapcsolatban nincs helye fellebbezésnek, közigazgatási pernek, felügyeleti eljárásnak, valamint az ügyészségről szóló törvény szerinti ügyészi felhívásnak és fellépésnek.

(3)[40] A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának a mintaoltalmi ügyekben hozott döntéseit a bíróság a 37. §-ban foglaltak szerint vizsgálja felül.

(4)[41] A szabadalmi törvény eltérő rendelkezése hiányában a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala csak megváltoztatási kérelem alapján és csak annak a bírósághoz történő továbbításáig módosíthatja és vonhatja vissza a következő kérdésekben hozott - az eljárást befejező - döntését:

a) a mintaoltalom megadása;

b) a mintaoltalom megszűnésének megállapítása és újra érvénybe helyezése;

c) a mintaoltalom megsemmisítése;

d) a nemleges megállapítás.

(5)[42] A szabadalmi törvény eltérő rendelkezése hiányában a (4) bekezdés c) és d) pontjában említett kérdésekben hozott - az eljárást befejező - döntését a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala megváltoztatási kérelem alapján is csak akkor módosíthatja vagy vonhatja vissza, ha megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, vagy ha a felek a döntés módosítását vagy visszavonását egybehangzóan kérik.

28. §[43] (1)[44] A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala mintaoltalmi ügyekben folyó eljárásában alkalmazni kell a szabadalmi törvénynek a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala előtti eljárásra vonatkozó általános szabályait, ideértve a bejelentési nyilvántartásra, a szabadalmi lajstromra, valamint a hatósági tájékoztatásra vonatkozó szabályokat is, az alábbi eltérésekkel:

a) a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által kitűzött határidő legalább egy, de legfeljebb három hónapos lehet;

b) az a) pont szerinti határidő - annak lejárata előtt előterjesztett kérelemre történő - meghosszabbítása legalább egy hónappal, de legfeljebb három hónappal történhet;

c) különösen indokolt esetben sem adható a b) pontban foglaltaknál hosszabb vagy többszöri határidő-hosszabbítás;

d) szabadalmi bejelentésen mintaoltalmi bejelentést, szabadalmon mintaoltalmat, szabadalmi lajstromon mintaoltalmi lajstromot kell érteni, a szabadalmi bejelentés közzétételére és a Szabadalmi Jogi Szerződés alkalmazására vonatkozó rendelkezések pedig nem alkalmazhatók.

(2)[45] Mintaoltalmi ügyekben a szabadalmi törvénynek a kérelem tartalmára, a beadványokkal kapcsolatos eljárásra és az azokkal kapcsolatban alkalmazható jogkövetkezményekre vonatkozó általános rendelkezéseit, valamint a mintaoltalmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjaira és a mintaoltalom fenntartási díjaira vonatkozó rendelkezéseit csak akkor kell alkalmazni, ha e törvény eltérő szabályokat nem állapít meg.

(3) Ha ugyanarra a tárgyra mintaoltalmat és szabadalmi oltalmat egyaránt szereztek, az egyik oltalom megsemmisítésére irányuló eljárásban hozott jogerős döntés a párhuzamos oltalom érvényességével kapcsolatos eljárásban a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalát - a döntés megállapításainak erejéig - köti.

(4) A mintaoltalmi bejelentés iratait a mintaoltalom megadásáról szóló határozat jogerőre emelkedését követően bárki megtekintheti és azokról jogszabályban megállapított díj ellenében másolatot kaphat. A 36/B. § szerinti oltalmazhatósági véleményt a mintaoltalom megadásáról szóló határozat jogerőre emelkedését követően, illetve - ha azt követően készül el - az oltalmazhatósági véleményről szóló hatósági tájékoztatást követően bárki megtekintheti és annak iratairól díj ellenében másolatot kaphat.

Mintaoltalmi bejelentés

29. §[46] (1) A mintaoltalom megadására irányuló eljárás a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához intézett bejelentéssel indul meg.

(2) A mintaoltalmi bejelentésnek bejelentési kérelmet, a minta leírását igénypontokkal, rajzot és - ha szükséges - egyéb mellékletet kell tartalmaznia.

(3)[47] A szabadalmi törvénynek a kérelem tartalmára vonatkozó általános rendelkezéseiben meghatározott adatokon túl a bejelentési kérelemnek tartalmaznia kell a feltaláló nevét és lakcímét, vagy utalást arra, hogy a feltaláló nevének és lakcímének a mintaoltalmi iratokon való feltüntetése mellőzését kéri, és hogy a feltaláló a nevét és lakcímét külön lapon adja meg. A mintaoltalmi bejelentést egyebekben a mintaoltalmi bejelentés részletes alaki szabályairól és az iparjogvédelmi beadványok elektronikus úton való benyújtásáról szóló jogszabályokban meghatározott részletes követelményeknek megfelelően kell benyújtani.

(4)[48] A mintaoltalmi bejelentésért az iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni; a bejelentési díjat a bejelentés napját követő két hónapon belül kell megfizetni.

(5) Ha a bejelentés melléklete idegen nyelven készült, a magyar nyelvű mintaoltalmi leírást igényponttal, valamint a rajzot a bejelentés napjától számított négy hónapon belül kell benyújtani.

(6) A bejelentő a mintaoltalom megadásáról szóló határozat jogerőre emelkedéséig - a 23. § rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával - visszavonhatja a mintaoltalmi bejelentést.

29/A. §[49] (1) A mintaoltalmi bejelentés napja az a nap, amelyen a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához beérkezett bejelentés legalább a következőket tartalmazza:

a) utalást a mintaoltalom iránti igényre,

b)[50] a bejelentő nevét, továbbá lakcímét vagy székhelyét vagy biztonságos kézbesítési szolgáltatási címét, képviselet esetén a képviselő nevét, továbbá lakcímét vagy székhelyét vagy biztonságos kézbesítési szolgáltatási címét, vagy a bejelentővel való kapcsolatfelvételt lehetővé tevő más adatot, valamint

c) leírást és az abban hivatkozott rajzot, függetlenül attól, hogy azok megfelelnek-e az egyéb követelményeknek.

(2) A bejelentési nap elismeréséhez a leírás és a rajz benyújtása helyett elsőbbségi iratra is elegendő utalni.

Származtatás szabadalmi bejelentésből

30. § (1)[51] Ha a bejelentő korábban szabadalmi bejelentést tett, akkor az azonos tárgyú mintaoltalmi bejelentés napjától számított két hónapon belül benyújtott nyilatkozatában igényt tarthat a szabadalmi bejelentés napjára és elsőbbségére (származtatás).

(2)[52] A mintaoltalmi bejelentést akkor illeti meg a származtatás alapján a szabadalmi bejelentés elsőbbsége és napja, ha a származtatott mintaoltalmi bejelentést a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához benyújtják[53]

a) a szabadalmi bejelentési eljárás során a szabadalmat adó határozat jogerőre emelkedéséig vagy a szabadalmi bejelentést elutasító határozat jogerőre emelkedésétől számított három hónapon belül, vagy

b) a szabadalom újdonság vagy feltalálói tevékenység hiányában történő megsemmisítése esetén a határozat jogerőre emelkedésétől számított három hónapon belül.

(3) A mintaoltalmi bejelentés származtatásának csak a szabadalmi bejelentés napjától számított tíz éven belül van helye.

[54]

31. §[55]

A leírás

32. § (1) A leírásnak lehetővé kell tennie, hogy a mesterségben járatos személy a minta tárgyát a leírás és a rajzban foglaltak alapján megvalósíthassa.

(2)[56] Az igénypontban egyértelműen, a leírással összhangban kell meghatározni az igényelt mintaoltalom terjedelmét.

A minta egysége

33. § Egy mintaoltalmi bejelentésben csak egy minta oltalmát lehet kérni.

A mintaoltalmi bejelentés vizsgálata

33/A. §[57] A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a mintaoltalmi bejelentés benyújtását követően megvizsgálja, hogy

a) a bejelentés megfelel-e a bejelentési nap elismeréséhez a 29/A. §-ban előírt feltételeknek,

b) megfizették-e a 29. § (4) bekezdésében meghatározott bejelentési díjat, valamint

c) benyújtották-e a 29. § (5) bekezdésében meghatározott magyar nyelvű mintaoltalmi leírást és rajzot.

33/B. §[58] (1) Ha a bejelentési nap nem ismerhető el, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala felhívja a bejelentőt a hiányok két hónapon belül történő pótlására.

(2) A hiányok határidőben történő pótlása esetén a bejelentés napjának a hiánypótlás beérkezési napját kell tekinteni. Ellenkező esetben a bejelentési nap nem ismerhető el és az eljárást meg kell szüntetni.

(3) A bejelentővel való kapcsolatfelvételt lehetővé tevő adatok hiányában a hiánypótlásra nem kell felhívást kiadni, a hiánypótlásra nyitva álló két hónapos határidőt pedig a bejelentés beérkezésétől kell számítani.

(4) Az elismert bejelentési napról a bejelentőt értesíteni kell.

(5) Ha a bejelentési díjat nem fizették meg, illetve a magyar nyelvű mintaoltalmi leírást és rajzot nem nyújtották be, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala figyelmezteti a bejelentőt a 29. § (4) és (5) bekezdésében meghatározott határidőben történő hiánypótlásra. Ennek elmaradása esetén a bejelentést visszavontnak kell tekinteni.

34. §[59] Ha a mintaoltalmi bejelentés megfelel a 33/A. § alapján vizsgált követelményeknek, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala megvizsgálja, hogy a mintaoltalmi bejelentés megfelel-e a 29. § (2) és (3) bekezdésében foglalt követelményeknek.

35. §[60] A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a mintaoltalmi bejelentés érdemi vizsgálatát a következő szempontokból végzi:[61]

a)[62] a bejelentés tárgya minta-e az 1. § alapján;

b) a bejelentés tárgya iparilag alkalmazható-e;

c) a bejelentés tárgya nincs-e kizárva a mintaoltalomból az 5. § (2) bekezdése alapján;

d) a leírás megfelel-e a törvényes feltételeknek (32. §);

e) a minta egységes-e;

f)[63] az elsőbbséget szabályszerűen igényelték-e a mintára és a bejelentőt megilleti-e az igényelt elsőbbség;

g)[64] a bejelentést nem változtatták-e meg úgy, hogy a tárgya bővebb lett annál, mint amit a bejelentés napján benyújtott bejelentésben feltártak.

A mintaoltalmi ügyek intézése

36. §[65] (1) Ha a mintaoltalmi bejelentés nem felel meg a 34-35. § alapján vizsgált követelményeknek, a bejelentőt - a kifogás természete szerint - hiánypótlásra, nyilatkozattételre, illetve a bejelentés megosztására kell felhívni.

(2) A mintaoltalmi bejelentést egészben vagy részben el kell utasítani, ha a hiánypótlás, illetve a nyilatkozat ellenére sem elégíti ki a vizsgált követelményeket.

(3) A bejelentést csak a felhívásban határozottan megjelölt és kellően kifejtett okok alapján lehet elutasítani.

(4)[66] Ha a bejelentő a felhívásra a kitűzött határidőben nem válaszol, a mintaoltalmi bejelentést visszavontnak kell tekinteni.

(5) Ha a minta és a mintaoltalmi bejelentés megfelel a vizsgálat körébe tartozó valamennyi követelménynek, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a bejelentés tárgyára mintaoltalmat ad.

(6) A szabadalmi törvénynek az európai szabadalmi bejelentés hatályára vonatkozó rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell mintaoltalmi ügyekben is. Az európai szabadalmi bejelentés a szabadalmi törvény rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával nemzeti mintaoltalmi bejelentéssé is átalakítható.

(7) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala megjelölt vagy kiválasztott hivatalként való eljárására a szabadalmi törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni, ha a bejelentő a Szabadalmi Együttműködési Szerződés 43. Cikkével összhangban megjelöli, hogy nemzetközi bejelentése Magyarországon mint megjelölt vagy kiválasztott államban használatiminta-oltalom megadására irányul.

A szabadalmi törvény különös eljárási szabályainak alkalmazása[67]

36/A. §[68] A mintaoltalmi bejelentés elsőbbsége, minősítése, módosítása, megosztása, valamint a mintaoltalom megszűnésének megállapítása és újra érvénybe helyezése, megsemmisítése, továbbá az atomenergiával kapcsolatos bejelentésről történő tájékoztatás, valamint a mintaoltalmi leírás értelmezése és a nemleges megállapítás tekintetében az e törvényben nem szabályozott kérdésekben a szabadalmi törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

Oltalmazhatósági vélemény[69]

36/B. §[70] (1) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a bejelentő vagy - a mintaoltalom megadását követően - a mintaoltalom jogosultjának kérelmére oltalmazhatósági véleményt készít. Az oltalmazhatósági vélemény újdonságkutatáson alapuló, indokolást is tartalmazó, az e törvényben meghatározott joghatásokon túlmenően kötőerővel nem rendelkező megállapítás arról, hogy a minta kielégítheti-e az újdonság, a feltalálói lépés és az ipari alkalmazhatóság követelményeit.

(2) Az oltalmazhatósági vélemény elkészítése a mintaoltalmi bejelentés vizsgálatától elkülönülten folyik, és a mintaoltalom megadható az oltalmazhatósági vélemény elkészültét megelőzően is.

(3)[71] Az oltalmazhatósági véleményért az iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló jogszabályban meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

(4) Ha a megfizetés időpontjában a mintaoltalmi igény, illetve a mintaoltalom jogosultja kizárólag maga a feltaláló, az oltalmazhatósági vélemény díjának a felét köteles megfizetni. A kedvezmény akkor illeti meg a feltalálót, ha a bejelentéssel kapcsolatban nem igényelték valamely külföldi bejelentés elsőbbségét, vagy ha a mintaoltalom olyan bejelentésen alapul, amellyel kapcsolatban nem igényelték valamely külföldi bejelentés elsőbbségét. Az e bekezdésben foglalt rendelkezéseket alkalmazni kell akkor is, ha - több feltaláló esetén - a feltalálók valamelyike a mintaoltalmi igényéről, illetve a mintaoltalomról feltalálótársa javára lemondott, továbbá, ha a feltalálók bármelyike helyébe az örököse lép.

(5) Az oltalmazhatósági vélemény elkészítéséhez szükséges újdonságkutatásra a szabadalmi törvény 69. § (1)-(2) bekezdését megfelelően alkalmazni kell.

(6) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala az oltalmazhatósági véleményt az erre irányuló kérelem benyújtásának napján rendelkezésre álló leírás és igénypont, valamint rajz alapján készíti el, és azt az oltalmazhatósági véleményre irányuló kérelem benyújtásától számított hat hónapon belül küldi meg - a hivatkozott iratok másolatával együtt - a bejelentőnek, illetve a mintaoltalom jogosultjának.

(7) Az oltalmazhatósági vélemény elkészültéről a mintaoltalom megadásának meghirdetésével együtt - vagy, ha az oltalmazhatósági vélemény később készül el, külön alkalommal - hatósági tájékoztatást kell közölni a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala hivatalos lapjában.

(8) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala az oltalmazhatósági vélemény díját kérelemre visszafizeti, ha az oltalmazhatósági vélemény megküldésére a kérelem benyújtásától számított hatodik hónap utolsó napját követően kerül sor.

V. fejezet

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS MINTAOLTALMI ÜGYEKBEN ÉS PEREKBEN

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala döntéseinek felülvizsgálata[72]

37. §[73] (1) A bíróság kérelemre megváltoztathatja a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának[74]

a) a 27. § (4) bekezdésében felsorolt döntéseit;

b)[75] az eljárást felfüggesztő és a mintaoltalmi lajstromba való bejegyzés tárgyában hozott döntését;

c)[76] az iratbetekintést kizáró vagy korlátozó azt a végzését, amellyel szemben az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezései szerint önálló jogorvoslatnak van helye;

d)[77] az eljárás megindítására irányuló kérelmet benyújtó ügyfélen kívüli ügyféli jogállást megtagadó végzését;

e)[78] az eljárási bírságot kiszabó, valamint az eljárási költség megállapításának és viselésének kérdésében hozott döntését.

(2)[79] Az eljárási bírságot kiszabó, valamint az eljárási költség megállapításával és viselésével kapcsolatos döntés ellen előterjesztett megváltoztatási kérelemnek nincs halasztó hatálya a döntés többi - a megváltoztatási kérelemben nem támadott - rendelkezése tekintetében, és nem akadályozza meg azok jogerőre emelkedését.

(3)[80] A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának az (1) bekezdésben nem említett végzése csak az (1) bekezdésben felsorolt döntésekkel szemben előterjesztett megváltoztatási kérelemben támadható meg.

(4) A döntés megváltoztatását kérheti:

a)[81] aki a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala előtti eljárásban ügyfélként vett részt;

b) akit az iratbetekintésből kizártak vagy abban korlátoztak.

c)[82] akitől az ügyféli jogállást megtagadták.

(5)[83] A mintaoltalom megadása és megsemmisítése kérdésében hozott határozat megváltoztatását az ügyész az 5. § (2) bekezdése alapján kérheti. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala előtti eljárás egyéb résztvevője saját jogán önálló megváltoztatási kérelemmel élhet a döntés rá vonatkozó rendelkezése, illetve a rá vonatkozó döntés ellen.

(6)[84] A megváltoztatási kérelem benyújtásának vagy ajánlott küldeményként való postára adásának határideje - a (7) és a (8) bekezdésben szabályozott kivételekkel - a döntésnek a féllel, illetve az eljárás egyéb résztvevőjével való közlésétől számított harminc nap.

(7)[85] A megváltoztatási kérelem előterjesztésének harmincnapos határidejét az eljárás folytatása iránti kérelmet vagy az igazolási kérelmet elutasító vagy be nem nyújtottnak tekintő végzés közlésétől kell számítani, ha

a) ez a későbbi, mint a (6) bekezdés szerinti döntés közlésének napja, és

b) az eljárás folytatása iránti kérelmet vagy az igazolási kérelmet olyan mulasztás következményeinek az elhárítására terjesztették elő, amely közvetlenül a (6) bekezdés szerinti döntés alapjául szolgált.

(8)[86]

(9)[87] A megváltoztatási kérelem a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál nyújtható be, amely azt a mintaoltalmi ügy irataival együtt - a (10) bekezdésben szabályozott eset kivételével - tizenöt napon belül továbbítja a bírósághoz. Ha az eljárásban ellenérdekű fél vett részt, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a megváltoztatási kérelem továbbításáról egyidejűleg az ellenérdekű felet is értesíti.

(10)[88] Ha a megváltoztatási kérelem elvi jelentőségű jogkérdést vet fel, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala e kérdésben írásbeli nyilatkozatot tehet, és azt a megváltoztatási kérelemmel, valamint a mintaoltalmi ügy irataival együtt harminc napon belül továbbítja a bírósághoz.

(11)[89] A megváltoztatási kérelem bevezető részében fel kell tüntetni:

a) az eljáró bíróság megnevezését,

b)[90] a kérelmezőnek a szabadalmi törvénynek a kérelem tartalmára vonatkozó általános rendelkezéseiben meghatározott azonosító adatait, illetve ha van ellenérdekű fél, annak az ismert azonosító adatait, és

c)[91] a kérelmező jogi képviselőjének a szabadalmi törvénynek a kérelem tartalmára vonatkozó általános rendelkezéseiben meghatározott azonosító adatait és biztonságos kézbesítési szolgáltatási címét.

(11a)[92] A megváltoztatási kérelem érdemi részében fel kell tüntetni:

a) a megváltoztatási kérelemmel érintett döntés számát, szükség esetén - ha rendelkezésre áll - a lajstromszámot, valamint a döntésnek a megváltoztatási kérelem által érintett rendelkezését vagy részét,

b) a döntés bíróság általi megváltoztatására irányuló határozott kérelmet, valamint

c) a döntés megváltoztatásának szükségességét alátámasztó indokokat az ezeket alátámasztó bizonyítékokkal és a jogalap megjelölésével.

(11b)[93] A megváltoztatási kérelem záró részében fel kell tüntetni:

a) a bíróság hatáskörét és illetékességét megalapozó tényeket és jogszabályhelyet,

b) a megfizetett illeték összegét és megfizetésének módját, vagy az eljárási illeték részleges megfizetése esetén a költségkedvezmény engedélyezése iránti kérelmet, illetve jogszabály által biztosított illetékfizetés alóli mentesülés esetén az ennek alapjául szolgáló tényeket és jogszabályhelyet,

c) a meghatalmazott képviseleti jogát megalapozó tényeket és jogszabályhelyet, valamint

d) a záró részben feltüntetett tényeket alátámasztó bizonyítékokat.

(12) Ha a megváltoztatási kérelmet elkésetten nyújtották be, az igazolási kérelem tárgyában a bíróság határoz.

(13)[94] A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala mintaoltalmi ügyekben hozott döntésének felülvizsgálatára irányuló bírósági eljárásban egyebekben a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala szabadalmi ügyekben hozott döntésének felülvizsgálatára irányuló bírósági eljárás szabályait kell megfelelően alkalmazni.

Mintaoltalmi perek

38. § (1)[95] Mintaoltalmi perek:

a) a mintaoltalmi kényszerengedély megadása, módosítása és visszavonása iránti perek,

b) az előhasználati jog fennállásával kapcsolatos perek,

c) a bitorlás miatt indított perek, ideértve a (2) bekezdés b) pontjában szabályozott esetben a mintaoltalom érvénytelenségével kapcsolatos kifogások elbírálását is.

(2)[96] A mintaoltalmi perekre a szabadalmi perek szabályait kell alkalmazni, a következő eltérésekkel:

a) ha a mintaoltalom bitorlása miatt indított perben az alperes a perfelvételt lezáró végzés meghozataláig igazolja, hogy a mintaoltalom megsemmisítése iránt eljárást indított a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala előtt, a peres eljárást a bíróság a megsemmisítési eljárás jogerős befejezéséig felfüggeszti, azzal, hogy ha a mintaoltalom jogosultja az elsőfokú ítélet meghozatalát megelőző tárgyalás berekesztéséig rá nézve kedvező oltalmazhatósági véleményt nyújt be a bíróságon, a felfüggesztés nem kötelező;

b) a mintaoltalom bitorlása miatt indított perben az alperesnek a mintaoltalom érvénytelenségére hivatkozó kifogása alapján a bíróság - ha a tárgyalás a) pont szerinti felfüggesztése nem kötelező vagy a felfüggesztés nem indokolt - a mintaoltalom érvényességét is vizsgálja, és ha a mintaoltalom megsemmisítésének feltételei fennállnak, a keresetet elutasítja.

(3)[97] Az (1) bekezdésben nem említett, mintaoltalommal kapcsolatos minden más jogvitás ügyben a bíróság a szabadalmi jogvitákra irányadó szabályok szerint jár el.

VI. fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

39. §[98] A 2003. január 1-jét megelőző bejelentési nappal megadott használati mintaoltalom megsemmisítésének feltételeire a bejelentés napján hatályos szabályok az irányadók.

40. §[99] E törvénynek az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi L. törvénnyel (a továbbiakban: Ákr.-Kp. Módtv.) megállapított rendelkezéseit az Ákr.-Kp. Módtv. hatálybalépését követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

41. §[100]

Hatálybalépés

42. § (1) Ez a törvény 1992. január 1-jén lép hatályba.

(2)[101] Felhatalmazást kap az igazságügyért felelős miniszter, hogy - a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke véleményének kikérésével, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala felett felügyeletet gyakorló miniszterrel egyetértésben - a mintaoltalmi bejelentés részletes alaki szabályait rendelettel megállapítsa.

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1991. szeptember 2-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 1991. október 1.

[2] A címet módosította a 2017. évi CXX. törvény 22. § a) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[3] Megállapította a 2017. évi CXX. törvény 1. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[4] Megállapította a 2017. évi CXX. törvény 2. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[5] Módosította a 2017. évi CXX. törvény 22. § b)c) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[6] Megállapította a 2017. évi CXX. törvény 3. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[7] Megállapította a 2017. évi CXX. törvény 4. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[8] Módosította a 2010. évi CXLVIII. törvény 39. § (5) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[9] Módosította a 2020. évi CLII. törvény 5. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[10] Módosította a 2017. évi CXX. törvény 22. § e) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[11] Beiktatta a 2022. évi LV. törvény 1. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[12] Módosította a 2017. évi CXX. törvény 22. § f) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[13] Megállapította a 2003. évi CII. törvény 110. § m) pontja. Hatályos a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján.

[14] Megállapította a 2017. évi CXX. törvény 5. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[15] Beiktatta a 2017. évi CXX. törvény 6. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[16] Hatályon kívül helyezte a 2017. évi CXX. törvény 23. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[17] Hatályon kívül helyezte a 2017. évi CXX. törvény 23. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[18] Megállapította a 2017. évi CXX. törvény 7. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[19] Megállapította az 1997. évi XI. törvény 120. § g) pontja. Hatályos 1997.07.01.

[20] Megállapította a 2017. évi CXX. törvény 8. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[21] Módosította a 2003. évi CII. törvény 111. § (1) bekezdés b) pontja. Hatályos a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján.

[22] Megállapította a 2017. évi CXX. törvény 9. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[23] Módosította a 2003. évi CII. törvény 110. § o) pontja. Hatályos a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján.

[24] Módosította a 2017. évi CXX. törvény 22. § g) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[25] Módosította a 2017. évi CXX. törvény 22. § h) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[26] Hatályon kívül helyezte a 2017. évi CXX. törvény 23. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[27] Módosította a 2010. évi CXLVIII. törvény 39. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[28] Módosította a 2010. évi CXLVIII. törvény 39. § (5) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[29] Beiktatta a 2017. évi CXX. törvény 10. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[30] A címet módosította a 2017. évi CXX. törvény 22. § i) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[31] Megállapította a 2017. évi CXX. törvény 11. § (1) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[32] Beiktatta a 2017. évi CXX. törvény 11. § (2) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[33] A cím szövegét módosította a 2010. évi CXLVIII. törvény 39. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[34] Az alcím szövegét módosította a 2010. évi CXLVIII. törvény 39. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[35] Megállapította a 2017. évi CXX. törvény 12. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[36] A cím szövegét módosította a 2017. évi L. törvény 22. § a) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[37] Megállapította a 2005. évi LXXXIII. törvény 156. § - a. Hatályos 2005.11.01.

[38] Módosította a 2017. évi L. törvény 22. § b) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[39] Megállapította a 2017. évi L. törvény 21. § (1) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[40] Módosította a 2010. évi CXLVIII. törvény 39. § (6) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[41] Módosította a 2010. évi CXLVIII. törvény 39. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[42] Módosította a 2010. évi CXLVIII. törvény 39. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[43] Megállapította a 2017. évi CXX. törvény 13. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[44] Megállapította a 2022. évi LV. törvény 2. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[45] Megállapította a 2018. évi LXVII. törvény 1. §-a. Hatályos 2019.01.01.

[46] Megállapította a 2017. évi CXX. törvény 14. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[47] Megállapította a 2018. évi LXVII. törvény 2. §-a. Hatályos 2019.01.01.

[48] Módosította a 2018. évi LXVII. törvény 6. §-a. Hatályos 2019.01.01.

[49] Beiktatta a 2017. évi CXX. törvény 15. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[50] Megállapította a 2018. évi LXVII. törvény 3. §-a. Hatályos 2019.01.01.

[51] Megállapította a 2001. évi XLVIII. törvény 67. § (1) bekezdése c) pontja. Hatályos 2002.01.01.

[52] Megállapította a 2001. évi XLVIII. törvény 67. § (1) bekezdése c) pontja. Hatályos 2002.01.01.

[53] Módosította a 2010. évi CXLVIII. törvény 39. § (5) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[54] A 31. §-t megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 82. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[55] Hatályon kívül helyezte a 2001. évi XLVIII. törvény 66. § b) pontja. Hatálytalan 2002.01.01.

[56] Megállapította a 2022. évi LV. törvény 3. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[57] Beiktatta a 2017. évi CXX. törvény 16. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[58] Beiktatta a 2017. évi CXX. törvény 16. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[59] Megállapította a 2017. évi CXX. törvény 17. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[60] Megállapította a 2001. évi XLVIII. törvény 67. § (1) bekezdése d) pontja. Hatályos 2002.01.01.

[61] A felvezető szöveget módosította a 2010. évi CXLVIII. törvény 39. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[62] Megállapította a 2017. évi CXX. törvény 18. § (1) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[63] Megállapította a 2017. évi CXX. törvény 18. § (2) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[64] Megállapította a 2022. évi LV. törvény 4. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[65] Megállapította a 2017. évi CXX. törvény 19. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[66] Megállapította a 2022. évi LV. törvény 5. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[67] Az alcímet beiktatta a 2017. évi CXX. törvény 20. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[68] Megállapította a 2018. évi LXVII. törvény 4. §-a. Hatályos 2019.01.01.

[69] Az alcímet beiktatta a 2017. évi CXX. törvény 20. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[70] Beiktatta a 2017. évi CXX. törvény 20. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[71] Módosította a 2018. évi LXVII. törvény 6. §-a. Hatályos 2019.01.01.

[72] Az alcím szövegét módosította a 2010. évi CXLVIII. törvény 39. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[73] Megállapította a 2005. évi LXXXIII. törvény 157. §-a. Hatályos 2005.11.01.

[74] A felvezető szöveget módosította a 2010. évi CXLVIII. törvény 39. § (6) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[75] Módosította a 2011. évi CLXXIII. törvény 2. § - a. Hatályos 2012.01.01.

[76] Módosította a 2017. évi L. törvény 22. § c) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[77] Megállapította a 2009. évi LVI. törvény 34. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[78] Módosította a 2011. évi CLXXIII. törvény 1. § - a. Hatályos 2012.01.01.

[79] Módosította a 2011. évi CLXXIII. törvény 1. § - a. Hatályos 2012.01.01.

[80] Módosította a 2010. évi CXLVIII. törvény 39. § (6) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[81] Módosította a 2010. évi CXLVIII. törvény 39. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[82] Beiktatta a 2009. évi LVI. törvény 34. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[83] Módosította a 2010. évi CXLVIII. törvény 39. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[84] Megállapította a 2009. évi XXVII. törvény 2. § -a. Hatályos 2009.08.01.

[85] Megállapította a 2007. évi CXLII. törvény 3. §-a. Hatályos 2008.01.01.

[86] Hatályon kívül helyezte a 2017. évi L. törvény 23. §-a. Hatálytalan 2018.01.01.

[87] Módosította a 2010. évi CXLVIII. törvény 39. § (1) és (7) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[88] Módosította a 2010. évi CXLVIII. törvény 39. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[89] Megállapította a 2017. évi CXXX. törvény 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[90] Megállapította a 2018. évi LXVII. törvény 5. §-a. Hatályos 2019.01.01.

[91] Megállapította a 2018. évi LXVII. törvény 5. §-a. Hatályos 2019.01.01.

[92] Beiktatta a 2017. évi CXXX. törvény 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[93] Beiktatta a 2017. évi CXXX. törvény 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[94] Módosította a 2010. évi CXLVIII. törvény 39. § (3) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[95] Megállapította a 2017. évi CXX. törvény 21. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[96] Megállapította a 2017. évi CXX. törvény 21. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[97] Módosította a 2017. évi CXXX. törvény 7. §-aa. Hatályos 2018.01.01.

[98] Megállapította a 2013. évi XVI. törvény 58. §-a. Hatályos 2013.04.01.

[99] Beiktatta a 2017. évi L. törvény 21. § (2) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[100] A §-t és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 82. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[101] Módosította a 2010. évi CXLVIII. törvény 39. § (4) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére