17/2008. (IV. 30.) GKM rendelet

a léginavigációs szolgálatot és légiforgalmi szolgáltatást ellátó szakszemélyzet szakszolgálati engedélyéről és képzéséről

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (1) bekezdés l) pontjában, valamint 74. § (2) bekezdésének e) és k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. §[1]

E rendelet hatálya kiterjed a léginavigációs szolgáltatást és a légiforgalmi szolgáltatást (a továbbiakban együtt: szolgálati tevékenység) ellátó szervezet repüléstájékoztató, légiforgalmi tiszt szakszemélyzetére (a továbbiakban: szakszemélyzet), a gyakornok légiforgalmi irányítókra és a légiforgalmi irányítókra, a léginavigációs szolgáltatókra és a légiforgalmi szolgáltatást ellátó szervezetre (a továbbiakban együtt: szolgáltató), a szakszemélyzet képzését végző szervezetekre (a továbbiakban: képzési szervezet), valamint a légiközlekedési hatóságra.

Fogalommeghatározások

2. §

E rendelet alkalmazásában:

a)[2] jogosítás: a szakszolgálati engedélybe tett, jogosultságot igazoló bejegyzés, amely meghatározza a szakszolgálati engedélyhez kapcsolódó feltételeket, előjogokat vagy korlátozásokat,

b)[3] jogosítás-kiterjesztés: a szakszolgálati engedélybe tett, jogosultságot igazoló bejegyzés, amely meghatározza a jogosításhoz kapcsolódó feltételeket, előjogokat vagy korlátozásokat,

c)[4] ICAO helységazonosító kód: a légiforgalmi irányítói szakszolgálati engedélyekre és tanúsítványokra vonatkozó formai követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról, a 923/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról és a 805/2011/EU bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. február 20-i (EU) 2015/340 bizottsági rendelet (a továbbiakban: 2015/340 bizottsági rendelet) 4. cikk 12. pontjában meghatározott fogalom,

d) légiforgalmi szolgáltatást ellátó szervezet: az egységes európai égbolt létrehozására vonatkozó keret megállapításáról szóló, 2004. március 10-i 549/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 10. pontjában - a légiforgalmi szolgálatok kivételével - meghatározott szolgáltatást ellátó szervezet,

e) léginavigációs szolgálat: az egységes európai égbolt létrehozására vonatkozó keret megállapításáról szóló, 2004. március 10-i 549/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 4. pontjában meghatározott szolgálat,

f) léginavigációs szolgáltató: az e) pontban meghatározott léginavigációs szolgálatot ellátó szervezet,

g)[5] munkahelyi kiterjesztés: a szakszolgálati engedélybe tett bejegyzés, amely meghatározza azt az ICAO helységazonosító kóddal jelölt állandó légiforgalmi állomást és annak egy szektorát, szektorcsoportját, ahol a repüléstájékoztató jogosult repüléstájékoztató szolgálati tevékenység ellátására,

h)[6] NOTAM: távközlési eszközök segítségével terjesztett tájékoztatás, amely bármely légiforgalmi berendezés, szolgálat, eljárás vagy veszély létesítéséről, keletkezéséről, állapotáról és változásáról tartalmaz olyan információkat, amelyek kellő időben történő megismerése alapvető fontosságú a légiközlekedésben részt vevők számára,

i)[7] nyelvi kiterjesztés: a szakszolgálati engedélybe tett, jogosultságot igazoló bejegyzés, amely meghatározza a szakszolgálati engedéllyel rendelkező nyelvismeretét,

j)[8] munkahelyi gyakorlati oktatói (OJTI) kiterjesztés: a szakszolgálati engedélybe tett, jogosultságot igazoló bejegyzés, amely meghatározza, hogy a szakszolgálati engedéllyel rendelkező szakismerete alapján munkahelyi gyakorlati képzést nyújthat,

k) PUB/SDO: a légiforgalmi tájékoztató szolgálat egy része, amely a statikus légiforgalmi adatoknak a légiforgalmi tájékoztató szolgáltatás adatbázisába történő rögzítésével, naprakészen tartásával, légiforgalmi tájékoztató kiadványok közzétételével összefüggő feladatokat látja el,

l)[9] szakszolgálat ellátására hátrányosan ható szer: a 2015/340 bizottsági rendelet 4. cikk 20. pontjában meghatározott fogalom,

m)[10]

n)[11] nyelvismereti vizsga: az a vizsga, amelyen a vizsgázó a szaknyelv és a köznyelv használata tekintetében meghatározott szintű nyelvismeretről tesz tanúbizonyságot,

o)[12] engedélyes: repüléstájékoztató vagy légiforgalmi tiszt szakszolgálati engedéllyel rendelkező személy.

p)[13] magyar anyanyelvű személy: az a személy, aki magyar nyelvű középfokú vagy felsőfokú képesítést igazoló dokumentummal rendelkezik.

A szolgálati tevékenység ellátása

3. §[14]

(1) Repüléstájékoztató és légiforgalmi tiszt szolgálati tevékenységet az láthat el, akinek a szolgálati tevékenység ellátására jogosító, e rendelet szerint kiadott érvényes szakszolgálati engedélye van, és akit szolgálati tevékenység ellátásra a szolgáltató kijelölt.

(2)[15] Légiforgalmi irányító és gyakornok légiforgalmi irányító szolgálati tevékenységet az láthat el, aki a szolgálati tevékenység ellátására jogosító, a 2015/340 bizottsági rendelet szerint kiadott, érvényes szakszolgálati engedéllyel rendelkezik, és akit szolgálati tevékenység ellátására a szolgáltató kijelölt.

II. Fejezet

A SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLYEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

1. Cím[16]

4. §[17]

A szakszolgálati engedélykérelem kötelező tartalmi elemeit a 3. melléklet határozza meg.

5. §

(1)[18]

(2)[19]

6. §[20]

7. §[21]

8. §[22]

9. §[23]

10. §[24]

11. §[25]

12. §[26]

13. §[27]

14. §[28]

15. §[29]

16. §[30]

17. §[31]

18. §[32]

19. §[33]

2. Cím

A REPÜLÉSTÁJÉKOZTATÓ SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY

A repüléstájékoztató szolgálati tevékenység ellátására való jogosultság

20. §

(1) A repüléstájékoztató szakszolgálati engedély az engedélyest feljogosítja, hogy a szakszolgálati engedélybe bejegyzett jogosításnak, jogosítás-kiterjesztésnek és munkahelyi kiterjesztésnek, szakszolgálati kiterjesztésnek megfelelő repüléstájékoztató szolgálati tevékenységet lásson el.

(2) A szakszolgálati engedélybe be nem jegyzett jogosításnak, jogosítás-kiterjesztésnek, munkahelyi kiterjesztésnek megfelelő repüléstájékoztató szolgálati tevékenységet az engedélyes képzés keretében, munkahelyi kiterjesztéssel és munkahelyi gyakorlati oktató kiterjesztéssel rendelkező engedélyes felügyelete mellett láthat el.

21. §

(1) A repüléstájékoztató szakszolgálati engedélybe be kell jegyezni a (2) és (3) bekezdésben meghatározott jogosítások egyikét azon szolgáltatástípus jelzése céljából, amelyet az engedélyes nyújthat.

(2)[34] Körzeti jogosítás (FIS) az engedélyest feljogosítja repüléstájékoztató szolgálati tevékenység ellátására nem ellenőrzött légtérben. Az engedélyes nem jogosult repüléstájékoztató szolgálati tevékenység ellátására repülőtéren vagy repülőtéri körzetben. A körzeti jogosítás radaralapú repüléstájékoztatás jogosítás-kiterjesztéssel együtt alkalmazható.

(3) Repülőtéri jogosítás (AFIS) az engedélyest feljogosítja repüléstájékoztató szolgálati tevékenység ellátására nem ellenőrzött repülőtéren és repülőtéri körzetben.

22. §

(1) A repüléstájékoztató szakszolgálati engedélybe a körzeti jogosítás mellett be kell jegyezni a (3) bekezdésben meghatározott jogosítás-kiterjesztést.

(2) A (3) bekezdésben szereplő jogosítás-kiterjesztés repülőtéri jogosítás mellett is bejegyezhető.

(3)[35] A radaralapú repüléstájékoztatás jogosítás-kiterjesztés (RADA) az engedélyest feljogosítja repüléstájékoztató szolgálati tevékenység ellátására elsődleges, illetve másodlagos radarberendezéssel.

23. §

(1) A repüléstájékoztató szakszolgálati engedélybe valamely jogosítás és - ha a jogosításhoz kapcsolódhat - jogosítás-kiterjesztés mellett be kell jegyezni a (2) bekezdésben meghatározott munkahelyi kiterjesztést, valamint a nyelvi kiterjesztést.

(2) A munkahelyi kiterjesztés az engedélyest feljogosítja repüléstájékoztató szolgálati tevékenység ellátására valamely repüléstájékoztató egység felügyelete alatt működő munkahelyen.

24. §

(1) A repüléstájékoztató szakszolgálati engedélybe bejegyezhető a (2) bekezdésben meghatározott szakszolgálati kiterjesztés.

(2)[36] A munkahelyi gyakorlati oktató kiterjesztés az engedélyest feljogosítja gyakorlati oktatói, felügyeleti és szaktudás-értékelő feladatok ellátására a repüléstájékoztató szakszolgálati engedélybe bejegyzett jogosításnak, valamint - ha a jogosításhoz kapcsolódhat - jogosítás-kiterjesztésnek, munkahelyi kiterjesztésnek megfelelő munkahelyen.

A repüléstájékoztató szolgálati tevékenység ellátására való jogosultság korlátozása

25. §

(1) Az engedélyes a repüléstájékoztató szakszolgálati engedély érvényességén belül is kizárólag munkahelyi gyakorlati oktató felügyelete mellett láthat el repüléstájékoztató szolgálati tevékenységet,

a) ha a szakszolgálati engedélyében bejegyzett munkahelyi kiterjesztésnek megfelelő operatív munkahelyen végzett szolgálati tevékenység folyamatos ellátásában 90 napnál hosszabb időtartamú megszakítása volt,

b) ha a továbbképzési követelményeket nem teljesítette, vagy

c) ha a szaktudását nem megfelelőnek értékelik, de a szakszolgálati engedélyét a légiközlekedési hatóság nem függesztette fel.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a továbbképzési program határozza meg a munkahelyi gyakorlati oktató felügyelete mellett eltöltendő időtartamot.

(3) Operatív munkahelyen végzett repüléstájékoztató szolgálati tevékenységnek kell tekinteni a munkahelyi gyakorlati oktatást, de a munkahelyi gyakorlati oktatással töltött időtartam nem haladhatja meg 90 napon belül a repüléstájékoztató szolgálati tevékenységgel töltött idő 75%-át.

26. §

(1)[37] Az engedélyes a repüléstájékoztató szakszolgálati engedély érvényességén belül nem láthat el repüléstájékoztató szolgálati tevékenységet, ha a szolgálati tevékenység ellátására a polgári légiközlekedési személyzet egészségi alkalmasságának feltételeiről, valamint az egészségi alkalmasság megállapítását végző szervek kijelölésének és tevékenységének szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint egészségi szempontból alkalmatlan (a továbbiakban: alkalmatlanság), mindaddig, amíg ez az állapot fennáll.

(2) Az engedélyes az (1) bekezdésben meghatározott tényt köteles a szolgáltatónak haladéktalanul bejelenteni.

Repüléstájékoztató szakszolgálati engedély kiadásának feltételei[38]

27. §

(1) Repüléstájékoztató szakszolgálati engedélyt az a kérelmező kaphat, aki

a) betöltötte a 18. életévét,

b) legalább középfokú végzettséggel rendelkezik,

c) a jogosításhoz és - ha a jogosításhoz kapcsolódhat - a jogosítás-kiterjesztéshez szükséges kezdő képzést, munkahelyi képzést és munkahelyi vizsgát sikeresen teljesítette,

d) angol nyelvből - nem magyar anyanyelvű személy magyar nyelvből is - nyelvismereti vizsgát tett, és

e) rendelkezik orvosi minősítéssel.

(2) Munkahelyi gyakorlati oktató kiterjesztést az a kérelmező kaphat, aki rendelkezik repüléstájékoztató szakszolgálati engedéllyel, a kiterjesztési kérelemnek megfelelő legalább hároméves jogosítással és - ha a jogosításhoz kapcsolódhat - jogosítás-kiterjesztéssel, valamint munkahelyi kiterjesztéssel.

(3) Repüléstájékoztató szakszolgálati engedély megszerzését követően további jogosítást, jogosítás-kiterjesztést vagy munkahelyi kiterjesztést az a kérelmező kaphat, aki

a) rendelkezik repüléstájékoztató szakszolgálati engedéllyel, és

b)[39] sikeresen teljesítette a jogosításhoz - ha a jogosításhoz kapcsolódhat -, a jogosítás-kiterjesztéshez vagy a munkahelyi kiterjesztéshez szükséges jogosító vagy jogosítás-kiterjesztés képzést vagy munkahelyi képzést, és sikeres munkahelyi vizsgát tett.

(4)[40] Az új jogosítást, jogosítás-kiterjesztést vagy munkahelyi kiterjesztést - amelyet e rendelet vagy a 2015/340 bizottsági rendelet alapján a légiközlekedési hatóság korábban nem adott ki - az az engedélyes kérelmező kaphat, aki rendelkezik:

a) új jogosítás esetén valamely más jogosítással és - ha a jogosításhoz kapcsolódhat - jogosítás-kiterjesztéssel és érvényes munkahelyi kiterjesztéssel,

b) új jogosítás-kiterjesztés esetén a jogosításhoz szükséges jogosítással és legalább egy érvényes munkahelyi kiterjesztéssel,

c) új munkahelyi kiterjesztés esetén a kiterjesztéshez szükséges jogosítással és - ha a jogosításhoz kapcsolódhat - jogosítás-kiterjesztéssel és legalább egy érvényes munkahelyi kiterjesztéssel.

(5)[41] A repüléstájékoztató képzésére vonatkozó követelményeket az 1. melléklet tartalmazza.

Repüléstájékoztató szakszolgálati engedély érvényessége meghosszabbításának és megújításának feltételei[42]

28. §

(1)[43] A repüléstájékoztató szakszolgálati engedély érvényességét a bejegyzett jogosítás, jogosítás-kiterjesztés, munkahelyi kiterjesztés, nyelvi kiterjesztés és orvosi minősítés együttesen határozza meg.

(2)[44]

(3)[45]

(4)[46]

(5)[47]

(6)[48] Az engedélyesnek, aki bármely egybefüggő, négyéves időszak alatt a repüléstájékoztató szakszolgálati engedélyébe bejegyzett jogosítással és - ha a jogosításhoz kapcsolódhat - jogosítás-kiterjesztésével összefüggő repüléstájékoztató szolgálati tevékenységet nem látott el,

a) a kezdő képzés tananyagából a képzési szervezet által végzett szaktudás-értékelésből következően meghatározott képzési követelményeket kell teljesítenie, továbbá

b) munkahelyi képzést kell elvégeznie és munkahelyi vizsgát kell tennie.

29. §[49]

3. Cím

A LÉGIFORGALMI TISZT SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY

A légiforgalmi tiszt szolgálati tevékenység ellátására való jogosultság

30. §

(1) A légiforgalmi tiszt szakszolgálati engedély az engedélyest feljogosítja, hogy a szakszolgálati engedélybe bejegyzett jogosításnak, és - ha a jogosításhoz kapcsolódhat - jogosítás-kiterjesztésnek megfelelő légiforgalmi tiszt szolgálati tevékenységet lásson el.

(2) Az engedélyes olyan légiforgalmi tiszt szolgálati tevékenységet, amelyhez megfelelő jogosítással, jogosítás-kiterjesztéssel nem rendelkezik csak képzés keretében, legalább 3 éve érvényes légiforgalmi tiszt szakszolgálati engedéllyel és a képzés típusának megfelelő jogosítással, - ha a jogosításhoz kapcsolódhat - jogosítás-kiterjesztéssel rendelkező engedélyes felügyelete mellett láthat el.

31. §

(1) A légiforgalmi tiszt szakszolgálati engedélynek tartalmaznia kell a (2)-(5) bekezdésben meghatározott jogosítások egyikét azon szolgáltatástípus jelzése céljából, amelyet az engedélyes nyújthat.

(2) Légiforgalmi tájékoztató jogosítás (AIS) az engedélyest feljogosítja légiforgalmi tájékoztató szolgálat ellátására.

(3)[50] Repülési adatfeldolgozó jogosítás (FD) az engedélyest feljogosítja a légiforgalmi szolgáltatóhoz érkező, az adott tevékenységhez kapcsolódó közlemények kezelésére, feldolgozására, ha ezt a tevékenységet a légiforgalmi irányító vagy a repüléstájékoztató szolgálati tevékenységtől elkülönült egység végzi.

(4) Áramlásszervezés jogosítás (FMP) az engedélyest feljogosítja Budapest FIR-en belül az ellenőrzött légteret érintő valamennyi, a műszerrepülési szabályok (IFR) és a vegyes repülési szabályok (IFR/VFR) szerint működő légijármű indulási idejének szabályozására.

(5) Légtérgazdálkodás jogosítás (ASM) az engedélyest feljogosítja a légtérgazdálkodás napi tervezési és időszakos légtérmegosztási feladatainak végzésére a légiforgalmi légtér hatékonyabb kialakítása, valamint a polgári és az állami légtérfelhasználók számára rendelkezésre álló légtérkapacitás - ideértve a légiforgalmi irányítás kapacitását is - legjobb kihasználásának elősegítése érdekében.

32. §

(1) A légiforgalmi tiszt szakszolgálati engedélynek a légiforgalmi tájékoztató jogosítás mellett tartalmaznia kell a (2)-(4) bekezdésben meghatározott jogosítás-kiterjesztés egyikét.

(2) NOTAM kiterjesztés (NOTAM) az engedélyest feljogosítja a NOTAM kiadással és szétosztással összefüggő légiforgalmi tájékoztató szolgálati tevékenység ellátására.

(3) Repülésbejelentő kiterjesztés (ARO) az engedélyest feljogosítja a repülőterekről induló légijárművek repülési tervének feladásával, a kapcsolódó közlemények kezelésével, a repülés előtti és utáni tájékoztatások ellátásával összefüggő légiforgalmi tájékoztató szolgálati tevékenység ellátására.

(4)[51] PUB/SDO kiterjesztés (PUB/SDO) az engedélyest feljogosítja a légtér statikus légiforgalmi adatainak a légiforgalmi tájékoztató szolgáltatás adatbázisába történő rögzítésével, naprakészen tartásával, a légiforgalmi tájékoztató kiadványok közzétételével összefüggő feladatok ellátására.

32/A. §[52]

A légiforgalmi tiszt képzésére vonatkozó követelményeket az 1. melléklet tartalmazza.

A légiforgalmi tiszt szolgálati tevékenység ellátására való jogosultság korlátozása

33. §

(1) Az engedélyes a légiforgalmi tiszt szakszolgálati engedély érvényességén belül is legalább 3 éve érvényes légiforgalmi tiszt szakszolgálati engedéllyel és megfelelő jogosítással, - ha a jogosításhoz kapcsolódhat - jogosítás-kiterjesztéssel rendelkező személy felügyelete mellett láthat el szolgálati tevékenységet,

a)[53] ha a szakszolgálati engedélyébe bejegyzett jogosításnak és - ha a jogosításhoz kapcsolódhat - jogosítás-kiterjesztésnek megfelelő szolgálati tevékenység folyamatos ellátásában a továbbképzési programban meghatározott időtartamú megszakítása volt,

b) ha a továbbképzési követelményeket nem teljesítette, vagy

c) ha a szaktudását nem megfelelőnek értékelik, de a szakszolgálati engedélyét a légiközlekedési hatóság nem függesztette fel.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a továbbképzési program határozza meg a munkahelyi gyakorlati oktató felügyelete mellett eltöltendő időtartamot.

(3) Az engedélyes a légiforgalmi tiszt szakszolgálati engedély érvényességén belül nem láthat el szolgálati tevékenységet, ha

a)[54]

b)[55] olyan, a szakszolgálat ellátására hátrányosan ható szer befolyása alatt áll, amely képtelenné teheti arra, hogy feladatát biztonságosan és megfelelően lássa el.

(4) Az engedélyes a (3) bekezdésben meghatározott tényt köteles a szolgáltatónak haladéktalanul bejelenteni.

Légiforgalmi tiszt szakszolgálati engedély kiadásának feltételei[56]

34. §

(1) Légiforgalmi tiszt szakszolgálati engedélyt az a kérelmező kaphat, aki

a) betöltötte a 18. életévét,

b) legalább középfokú végzettséggel rendelkezik,

c) angol nyelvből államilag elismert középfokú nyelvvizsgával rendelkezik, és

d) a jogosításhoz és - ha a jogosításhoz kapcsolódhat - jogosítás-kiterjesztéshez szükséges kezdő képzést, a munkahelyi képzést, és a munkahelyi vizsgát sikeresen teljesítette.

(2) Légiforgalmi tiszt szakszolgálati engedély megszerzését követően további jogosítást és - ha a jogosításhoz kapcsolódhat - jogosítás-kiterjesztést az a kérelmező kaphat, aki a jogosításhoz és - ha a jogosításhoz kapcsolódhat - jogosítás-kiterjesztéshez szükséges kezdő képzést, munkahelyi képzést és munkahelyi vizsgát sikeresen teljesítette.

Légiforgalmi tiszt szakszolgálati engedély érvényessége és hosszabbításának feltételei

35. §

(1)[57] A légiforgalmi tiszt szakszolgálati engedély érvényességét a bejegyzett jogosítás, és - ha a jogosításhoz kapcsolódhat - jogosítás-kiterjesztés együttesen határozza meg.

(2)[58]

(3)[59]

(4)[60]

(5)[61]

(6)[62] Az engedélyesnek, aki bármely egybefüggő, négyéves időszak alatt a légiforgalmi tiszt szakszolgálati engedélyébe bejegyzett jogosítással és - ha a jogosításhoz kapcsolódhat - jogosítás-kiterjesztésével összefüggő légiforgalmi tiszt szolgálati tevékenységet nem látott el

a) a kezdő képzés tananyagából a képzési szervezet által végzett szaktudás-értékelésből következően meghatározott képzési követelményeket kell teljesítenie, továbbá

b) munkahelyi képzést kell elvégeznie és munkahelyi vizsgát kell tennie.

III. Fejezet

A SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS

A szakszolgálati engedély kiadása

36. §[63]

37. §[64]

38. §[65]

A szakszolgálati engedély felfüggesztése és visszavonása

39. §[66]

A szakszolgálati engedély kérelem

40. §[67]

A szakszemélyzet vizsgáztatása

41. §[68]

42. §[69]

43. §[70]

IV. Fejezet

A SZAKSZEMÉLYZET KÉPZÉSE, VALAMINT A REPÜLÉSTÁJÉKOZTATÓK, A GYAKORNOK LÉGIFORGALMI IRÁNYÍTÓK ÉS A LÉGIFORGALMI IRÁNYÍTÓK NYELVISMERETI KÖVETELMÉNYEI[71]

A képzési engedély

44. §[72]

(1) A szakszemélyzet képzése a légiközlekedési hatóság által kiadott képzési engedéllyel folytatható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott képzési engedélyt - kérelemre - a légiközlekedési hatóság adja ki 5 éves időtartamra.

(3) A képzési engedély iránti kérelemnek a következő adatokat kell tartalmaznia:

a) a képzési szervezet neve, székhelye, telephelye,

b) a képzés típusai,

c) a képzési szervezet vezetője,

d) a képzésért felelős vezető neve,

e) a képzési szervezet szervezeti felépítése és

f) a képzésre és a képzési szervezetekre vonatkozó követelményeknek való megfelelés bemutatása.

(4) Képzési engedély iránti kérelmet az a jogi személy nyújthat be a légiközlekedési hatósághoz, amelynek székhelye, bejegyzett irodája Magyarországon van, vagy a szakszemélyzet képzését elsődlegesen Magyarországon kívánja nyújtani.

(5) Képzési engedélyt - a (6) bekezdésben foglalt eltéréssel - az a jogi személy kaphat, amely teljesíti a képzésre és a képzési szervezetekre vonatkozó feltételeket.

(6) A szakszemélyzet munkahelyi képzésére és továbbképzésére vonatkozó engedélyt és tanúsítást az 549/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikke alapján tanúsított szolgáltató, valamint a légiforgalmi szolgáltatás ellátására jogszabályban kijelölt szervezet kaphat.

(7) Szakszemélyzet munkahelyi képzésére és továbbképzésére vonatkozó engedélyt kaphat a (6) bekezdésben foglaltakon túl az a képző szervezet is, amely az 550/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikke alapján tanúsítást kérelmezővel mint új szolgáltatóval, vagy a (6) bekezdésben foglalt szolgáltatóval munkahelyi képzésre vagy továbbképzésre vonatkozó szerződést köt, és teljesíti a képzésre és a képzési szervezetekre vonatkozó feltételeket.

45. §[73]

Nyelvismereti vizsga

46. §

(1)[74] Ha a légiforgalmi irányító a szakszolgálati tevékenységet olyan légtérben végzi, ahol a rádióösszeköttetést az angol nyelv mellett magyar nyelven is lehet tartani, a gyakornok légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély megszerzéséhez és a légiforgalmi irányító szolgálati tevékenység ellátásához a nem magyar anyanyelvű személynek magyar nyelvből legalább 4-es szintű nyelvismereti vizsgát kell tenni.

(2)[75] A repüléstájékoztató szolgálati tevékenység ellátásához a szakszemélyzetnek angol nyelvből - nem magyar anyanyelvű személynek magyar nyelvből is - legalább 4-es szintű nyelvismereti vizsgát kell tenni.

(3)[76]

(3a)[77]

(4)[78]

(5)[79]

(6)[80]

(7)[81]

47. §[82]

48. §[83]

V. Fejezet

A SZOLGÁLTATÓKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

49. §

(1) A szolgáltató köteles az általa szolgálati tevékenység ellátására kijelölt engedélyesekről nyilvántartást vezetni.

(2) A nyilvántartás tartalmazza az engedélyes

a) szakszolgálati engedélyének adatait, a benne foglalt jogosítást, jogosítás-kiterjesztést, munkahelyi kiterjesztést, nyelvi kiterjesztést és szakszolgálati kiterjesztést, valamint azok érvényességi idejét, felfüggesztését, visszavonását,

b) az orvosi minősítés érvényességi idejét, korlátozását, felfüggesztését, visszavonását,

c) a szakszolgálat ellátására való jogosultságának szünetelését,

d) feladatkörét és

e) operatív munkahelyen teljesített munkaidejét.

(3) A szolgáltató köteles a (2) bekezdés e) pontjában meghatározott adatokat a légiközlekedési hatóság kérésére megküldeni.

(4) A szolgáltatónak olyan eljárást kell kidolgoznia és alkalmaznia, amelynek segítségével a szakszemélyzet tekintetében ellenőrizheti, illetve megelőzheti a szakszolgálat ellátására hátrányosan ható szer használatát.

(5) A szolgáltató az engedélyest a szakszolgálat ellátásától eltiltja, ha tudomására jut, hogy az engedélyes a szolgálati tevékenység ellátására alkalmatlanná vált.

VI. Fejezet[84]

50. §[85]

51. §[86]

VII. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés

52. §

(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2008. május 17-én lép hatályba.

(2) E rendelet 46. § (2) bekezdése és a 28. § (3) bekezdés d) pontja 2009. január 1-jén lép hatályba.

(3)[87]

Jelentés az Európai Bizottság részére[88]

52/A. §[89]

Átmeneti rendelkezések

53. §[90]

(1) A léginavigációs szolgáltatók és a légiforgalmi irányítói képzési szervezetek 2016. november 20-ig kezdeményezik a légiközlekedési hatóságnál a 2015/340 bizottsági rendelet 8. cikk (1)-(7) bekezdésében meghatározott következő feladatokat:

a) szakszolgálati engedélyek cseréje,

b) légiforgalmi irányítói képzési szervezeti tanúsítványok cseréje,

c) repülőorvos szakértők és repülőorvos központok tanúsítványainak cseréje,

d) a vizsgáztatók, értékelők és szaktudásértékelők kiterjesztésének átalakítása,

e) szimulátorra vagy repülésszimulációs oktatóeszközre vonatkozó nemzeti szintű oktatói jogosultságok átalakítása,

f) átalakított munkahelyi szaktudás-értékelő rendszer jóváhagyása,

g) átalakított képzési tervek jóváhagyása.

(2) A légiközlekedési hatóság 2016. december 31-ig elvégzi az (1) bekezdésben meghatározott feladatokat a léginavigációs szolgáltatók és a légiforgalmi irányítói képzési szervezetek kezdeményezései alapján.

54. §[91]

55. §[92]

Jogharmonizációs záradék

56. §[93]

Ez a rendelet a légiforgalmi irányítói szakszolgálati engedélyekre és tanúsítványokra vonatkozó formai követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról, a 923/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról és a 805/2011/EU bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. február 20-i (EU) 2015/340 bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Megfelelés az Eurocontrol előírásainak

57. §[94]

Dr. Kákosy Csaba s. k.,

gazdasági és közlekedési miniszter

1. melléklet a 17/2008. (IV. 30.) GKM rendelethez

Szakszemélyzet képzése

I. KEZDŐ ÉS A MUNKAHELYI KÉPZÉS

1. Általános rendelkezések

1.1. A kezdő és a munkahelyi képzésnek biztosítania kell, hogy a hallgató és a gyakornok elsajátítsa a szükséges ismeretet és a megfelelő jártasságot, annak érdekében, hogy képes legyen a szolgálati tevékenység biztonságos ellátására.

1.2. A kezdő képzés során a hallgatót, a munkahelyi képzés során a gyakornokot fel kell készíteni az egyes légiforgalmi, léginavigációs szolgáltatás típusok nyújtására, és ki kell hangsúlyozni a repülésbiztonsági szempontokat.[95]

1.3. A képzés során

a) hallgató alatt érteni kell a kezdő képzésen részt vevő személyt, továbbá a szakszolgálati engedéllyel rendelkező személyt is a további jogosítás, jogosítás-kiterjesztés megszerzése érdekében folytatott képzés esetén,

b) gyakornok alatt érteni kell a munkahelyi képzésen részt vevő, a kezdő képzést sikeresen elvégzett hallgatót, továbbá a szakszolgálati engedéllyel rendelkező személyt is további jogosítás, jogosítás-kiterjesztés, munkahelyi kiterjesztés megszerzése érdekében folytatott képzés esetén.

1.4.[96]

1.5. A kezdő képzés elméleti képzési részt, a körzeti repüléstájékoztatók esetében gyakorlati (szimulátoros) képzési részt is tartalmaz.[97]

1.6. A kezdő és a munkahelyi képzés sikeres elvégzéséről a képzési szervezet igazolást állít ki a hallgató és a gyakornok részére.

1.7. A szimulátoron végrehajtott képzéseket a légiközlekedési hatóság által az adott képzésre engedélyezett szimulátoron kell végrehajtani.[98]

2. A szakszolgálati engedélyhez szükséges képzési követelmények

2.1. Szakszolgálati engedély megszerzéséhez kezdő és munkahelyi képzés elvégzése szükséges.[99]

2.1.1. Első szakszolgálati engedély megszerzésére irányuló kezdő képzés a következő részekből áll:

a) alapképzés és

b) jogosító képzés és - ha alkalmazható - jogosítás kiterjesztésre irányuló képzés.

2.1.2. Első szakszolgálati engedély megszerzésére irányuló munkahelyi képzés a következő részekből áll:

a) átmeneti képzés,

b) munkahelyi gyakorlati képzés.

2.1.2.1. Első szakszolgálati engedély megszerzésére irányuló munkahelyi képzés repüléstájékoztató szakszolgálati engedély megszerzésére irányuló képzés esetén kiegészíthető előzetes munkahelyi gyakorlati képzéssel, amelynek megtartása nem kötelező.

2.2. Szakszolgálati engedély további jogosításának, jogosítás-kiterjesztésének megszerzéséhez a jogosító vagy jogosítás-kiterjesztés képzés és munkahelyi képzés elvégzése szükséges.[100]

2.3. Repüléstájékoztató szakszolgálati engedély további munkahelyi kiterjesztésének megszerzéséhez munkahelyi képzés elvégzése szükséges.[101]

2.4. Az érvényes légiforgalmi irányító szakszolgálati engedéllyel rendelkező személynek a repüléstájékoztató, a légiforgalmi tiszt alapképzés elvégzése nem kötelező, de a képzési szervezetnek értékelnie kell a hallgató tudásszintjét, és ha az értékelés alapján szükséges, a hallgatónak felfrissítő képzésen kell részt vennie a jogosító képzés megkezdése előtt.[102]

2.5. Az érvényes repüléstájékoztató szakszolgálati engedéllyel rendelkező személynek a légiforgalmi tiszt alapképzés elvégzése nem kötelező, de a képzési szervezetnek értékelnie kell a hallgató tudásszintjét, és ha az értékelés alapján szükséges, a hallgatónak felfrissítő képzésen kell részt vennie a jogosító képzés megkezdése előtt.[103]

2.6. Repüléstájékoztató szakszolgálati engedélybe további és új jogosítás, jogosítás-kiterjesztés és munkahelyi kiterjesztés megszerzésével kapcsolatos követelmények[104]

2.6.1. Körzeti jogosítással és radaralapú repüléstájékoztatás jogosítás-kiterjesztéssel rendelkező személy repülőtéri jogosítás és munkahelyi kiterjesztés megszerzésére irányuló képzése a következő részekből áll:[105]

a) jogosító képzés és

b) munkahelyi képzés, amely a következőkből áll:

ba) átmeneti képzés,

bb) munkahelyi gyakorlati képzés.

2.6.1.1. Körzeti jogosítással és radaralapú repüléstájékoztatás jogosítás-kiterjesztéssel rendelkező személy munkahelyi kiterjesztés megszerzésére irányuló képzése kiegészíthető előzetes munkahelyi gyakorlati képzéssel, amelynek megtartása nem kötelező.[106]

2.6.2. Körzeti jogosítással és radaralapú repüléstájékoztatás jogosítás-kiterjesztéssel rendelkező személy repülőtéri jogosítás és új munkahelyi kiterjesztés megszerzésére irányuló képzése a következő részekből áll:[107]

a) jogosító képzés és

b) munkahelyi képzés, amely a következőkből áll:

ba) átmeneti képzés,

bb) munkahelyi gyakorlati képzés.

2.6.2.1. Körzeti jogosítással és radaralapú repüléstájékoztatás jogosítás-kiterjesztéssel rendelkező személy új munkahelyi kiterjesztés megszerzésére irányuló képzése kiegészíthető előzetes munkahelyi gyakorlati képzéssel, amelynek megtartása nem kötelező.[108]

2.6.3. Repülőtéri jogosítással rendelkező személy körzeti jogosítás és radaralapú repüléstájékoztatás jogosítás-kiterjesztés és munkahelyi kiterjesztés megszerzésére irányuló képzése a következő részekből áll:[109]

a) jogosító és jogosítás-kiterjesztés képzés, és

b) munkahelyi képzés, amely a következőkből áll:

ba) átmeneti képzés,

bb) munkahelyi gyakorlati képzés.

2.6.3.1. Repülőtéri jogosítással rendelkező személy munkahelyi kiterjesztés megszerzésére irányuló képzése kiegészíthető előzetes munkahelyi gyakorlati képzéssel, amelynek megtartása nem kötelező.

2.6.4. Repülőtéri jogosítással rendelkező személy munkahelyi kiterjesztésének megfelelő radaralapú repüléstájékoztatás jogosítás-kiterjesztés megszerzésére irányuló képzése a következő részekből áll:[110]

a) jogosítás-kiterjesztés képzés, és

b) munkahelyi képzés, amely a következő részekből áll:

ba) átmeneti képzés,

bb) munkahelyi gyakorlati képzés.

2.6.4.1. Repülőtéri jogosítással rendelkező személy munkahelyi kiterjesztésének megfelelő radaralapú repüléstájékoztatás jogosítás-kiterjesztés megszerzésére irányuló képzése kiegészíthető előzetes munkahelyi gyakorlati képzéssel, amelynek megtartása nem kötelező.[111]

2.6.5. Repülőtéri jogosítással rendelkező személy további munkahelyi kiterjesztés megszerzésére irányuló munkahelyi képzése a következő részekből áll:

a) átmeneti képzés,

b) munkahelyi gyakorlati képzés.

2.6.5.1. Repülőtéri jogosítással rendelkező személy további munkahelyi kiterjesztés megszerzésére irányuló munkahelyi képzése kiegészíthető előzetes munkahelyi gyakorlati képzéssel, amelynek megtartása nem kötelező.

2.6.6. Repülőtéri jogosítással rendelkező személy további munkahelyi kiterjesztés és radaralapú repüléstájékoztatás jogosítás-kiterjesztés megszerzésére irányuló képzése a következő részekből áll:[112]

a) jogosítás-kiterjesztés képzés,

b) munkahelyi képzés, amely a következőkből áll:

ba) átmeneti képzés,

bb) munkahelyi gyakorlati képzés.

2.6.6.1. Repülőtéri jogosítással rendelkező személy további munkahelyi kiterjesztés és radaralapú repüléstájékoztatás jogosítás-kiterjesztés megszerzésére irányuló képzése kiegészíthető előzetes munkahelyi gyakorlati képzéssel, amelynek megtartása nem kötelező.[113]

2.7. A repüléstájékoztató szakszolgálati engedély esetén új jogosítás-kiterjesztésre, munkahelyi kiterjesztésre vonatkozó eltérő követelmények[114]

2.7.1. A munkahelyi képzés gyakorlati részét a légiközlekedési hatóság által az adott képzésre engedélyezett szimulátoron kell végrehajtani.

2.7.2. Az új jogosítás-kiterjesztés vagy munkahelyi kiterjesztés megszerzésére vonatkozó munkahelyi képzést és munkahelyi vizsgáztatást végző munkahelyi gyakorlati oktatónak, repüléstájékoztatóknak közösen kell részt venniük az elméleti és a munkahelyi gyakorlati képzésen. Az elméleti képzést a vonatkozó eljárás és módszertan kidolgozásában magas szintű ismeretekkel rendelkező, az új jogosítás-kiterjesztés vagy munkahelyi kiterjesztés bevezetésének repülésbiztonsági elemzésében részt vevő elméleti oktató végezheti.

2.8. Légiforgalmi tiszt szakszolgálati engedélybe további jogosítás és jogosítás-kiterjesztés megszerzésével kapcsolatos követelmények[115]

2.8.1. További jogosítás megszerzésére irányuló képzés a következő részekből áll:

a) jogosító képzés, valamint

b) munkahelyi képzés, amely a következő részekből áll:

ba) átmeneti képzés és

bb) munkahelyi gyakorlati képzés.

2.8.2. További jogosítás kiterjesztés megszerzésére irányuló képzés a következő részekből áll:

a) jogosítás-kiterjesztés képzés, valamint

b) munkahelyi képzés, amely a következő részekből áll:

ba) átmeneti képzés és

bb) munkahelyi gyakorlati képzés.

2.9. A 2.6-2.8. pontban meghatározott képzésekre egyedi képzési tervet kell meghatározni, amelyet a légiközlekedési hatóság jóváhagy. A képzések óraszáma arányosan csökkenthető a hallgató vagy gyakornok előzetes szaktudásfelmérés eredménye alapján, ha a hallgató vagy gyakornok szaktudása az egyedi képzési tervben meghatározottakat részben vagy egészben lefedi. Az előzetes szaktudásfelmérést a képzési szervezet hajtja végre.[116]

3. A kezdő képzéssel kapcsolatos követelmények

3.1. A kezdő képzés célja

3.1.1. A kezdő képzésnek biztosítania kell, hogy a hallgató elsajátítsa a munkahelyi képzéshez szükséges ismeretet és jártasságot.

3.1.2. A kezdő képzés során biztosítani kell, hogy a hallgató ismerje mindazon eljárásokat, követelményeket, célkitűzéseket, amelyek a képzés és az értékelések sikeres teljesítéséhez szükségesek.

3.2. A kezdő képzés megkezdésének feltétele

3.2.1. A kezdő képzéshez, az egyes tanfolyamok megkezdése előtt, a képzési szervezetnek rendelkeznie kell tanfolyami tervvel, amely a következőket tartalmazza:

a) a tanfolyam típusa (alap, jogosítás, jogosítás-kiterjesztés),

b) a tanfolyam tervezett kezdési és befejezési időpontja,

c) a tanfolyamon részt vevő hallgatók száma,

d) a tanfolyamon részt vevő oktatók neve, az oktatott tantárgy és

e) a tanfolyamvezető neve.

3.2.2. A tanfolyami tervet a képzés megkezdése előtt 15 nappal a képzési szervezet köteles megküldeni a légiközlekedési hatóságnak.

3.3. A kezdő képzésben résztvevő oktatók

3.3.1. A kezdő képzésben résztvevő, oktatást végző személynek megfelelőn képzettnek kell lennie, és a képzési szervezet köteles az oktatók elméleti és gyakorlati oktatásban történő jártasságát megfelelő rendszerességgel felmérni.

3.3.2. A légiközlekedési hatóság ellenőrizheti az oktatók 3.3.1. pontban meghatározott megfelelőségét, és ehhez a képzettség megfelelőségére vonatkozóan igazolást is bekérhet.

3.4. A kezdő képzés időtartama

3.4.1. A kezdő képzés időtartamát a képzési szervezet határozza meg.

3.4.2. Ha az alapképzés befejezését, valamint sikeres értékelést követően az első jogosító képzést a hallgató hat hónapon belül nem kezdi meg, a képzési szervezetnek értékelnie kell a hallgató tudásszintjét, és ha a hallgató nem teljesíti az alapképzés célkitűzéseit, felfrissítő képzésen kell részt vennie a jogosító képzés megkezdése előtt.[117]

3.5. A kezdő képzés teljesítésének feltételei

3.5.1. A kezdő képzést sikeresen teljesíti a hallgató, ha

a) az alap- és jogosító képzés írásbeli vagy a szóbeli értékelésén elérte a követelmények teljesítéséhez szükséges minimális szintet, és[118]

b) ha előírt, a jogosító képzés során a gyakorlati értékeléseken teljesítette az oktatott célkitűzéseket.

3.6. A képzés tanterve

3.6.1. A képzési szervezet kezdő képzést a légiközlekedési hatóság által jóváhagyott tanterv alapján folytathat.

3.6.2. A kezdő képzés tanterve tartalmazza:

a) a képzés célkitűzéseit,

b) az eljárást, amely meghatározza a képzési célok teljesítésének módszerét,

c) a képzés időtartamát, amely szükséges a képzési célok eléréséhez, és

d) az értékelési eljárást, amely során a hallgató előmenetelének értékelése történik a következők szerint:

da) az írásbeli, szóbeli vagy számítógép alapú, valamint a gyakorlati értékelések módszerét, beleértve a képzés sikeres elvégzéséhez szükséges értékelési fázisokat, továbbá a követelmények teljesítéséhez szükséges minimális szintet,[119]

db) az értékelőkkel szemben támasztott követelményeket,

dc) az értékelés megismétlésének módját,

dd) az alkalmazott felmérések leírását és

de) a felmérések és az értékelés dokumentálásának, és a hallgató tájékoztatásának módját.[120]

e) a panaszkezelési eljárást.[121]

3.6.3.[122]

3.6.4. A repüléstájékoztató kezdő képzés egyes képzési szakaszainak kötelező tantárgyai

3.6.4.1. Alapképzés

a) Légijog,

b) légiforgalmi szolgáltatás,

c) repülésmeteorológia,

d) léginavigáció,

e) légijármű típusismeret és repüléselmélet,

f) emberi tényezők,

g) berendezések és rendszerek, beleértve a rádiótávbeszélő berendezés kezelését,

h) repülésbiztonság irányítási rendszer,

i) angol nyelvismeret, beleértve a rádiótávbeszélő kifejezések ismeretét,[123]

j) magyar rádiótávbeszélő kifejezések.[124]

3.6.4.2. Jogosító és jogosítás-kiterjesztés képzés[125]

a) Repülőtéri

aa) Munkahelyi környezet,

ab) együttműködő szolgálatok,

ac) repülőtéri repüléstájékoztató szolgálat, beleértve műszereseljárás-gyakorló berendezésen történő eljárásgyakorlást,

ad) repülésbejelentő szolgálat,

ae) rendkívüli/kényszerhelyzeti körülmények, csökkent üzemmódú rendszerek.

b) Körzeti

ba) munkahelyi környezet,

bb) együttműködő szolgálatok,

bc) körzeti repüléstájékoztató szolgálat,[126]

bd) radaralapú repüléstájékoztatás, szimulátoros képzést is beleértve,[127]

be) repülésbejelentő szolgálat,

bf) rendkívüli/kényszerhelyzeti körülmények, csökkent üzemmódú rendszerek,[128]

c) Radaralapú repüléstájékoztatás jogosítás-kiterjesztés:[129]

ca) radaralapú repüléstájékoztatás, szimulátoros képzést is beleértve.[130]

3.6.5. A légiforgalmi tiszt kezdő képzés alapképzésének és egyes jogosításainak és jogosítás-kiterjesztés szakaszainak kötelező tantárgyai[131]

3.6.5.1. Alapképzés

a) Légijog,

b) légiforgalmi szolgáltatás,

c) légtér, légiútvonal-hálózat,

d) repülésmeteorológia,

e) léginavigáció,

f) légijármű típusismeret és repüléselmélet,

g) emberi tényezők,

h) berendezések és rendszerek,

i) repülésbiztonság irányítási rendszer,

j) általános repülésszakmai angol nyelv.

3.6.5.2. Jogosító képzés

3.6.5.2.1. Légiforgalmi tájékoztató jogosítás

a) Munkahelyi környezet, légiforgalmi tájékoztatási eljárások,

b) együttműködő szolgálatok,

c) alkalmazott rendszerek,

d) az egyes jogosítás-kiterjesztéseknek megfelelően

i) NOTAM eljárások és szakmai angol nyelv,

ii) ARO eljárások és szakmai angol nyelv, vagy

iii) PUB/SDO eljárások és szakmai angol nyelv.

3.6.5.2.2. Repülési adatfeldolgozó jogosítás

a) Munkahelyi környezet, repülési adatfeldolgozási eljárások,

b) együttműködő szolgálatok,

c) alkalmazott rendszerek,

d) szakmai angol nyelv.

3.6.5.2.3. Áramlásszervezés jogosítás

a) Áramlásszervezési eljárások,

b) együttműködő szolgálatok,

c) alkalmazott rendszerek,

d) szakmai angol nyelv.

3.6.5.2.4. Légtérgazdálkodás jogosítás

a) légtérgazdálkodó szolgálat eljárásai,

b) együttműködő szolgálatok,

c) alkalmazott rendszerek,

d) szakmai angol nyelv.

3.7. Értékelési eljárás - a hallgató értékelése

3.7.1. A kezdő képzésnek tartalmaznia kell írásbeli vagy szóbeli értékelést, valamint szimulátoros képzési rész esetén gyakorlati értékelést.

3.7.2. Az értékeléseket dokumentálni kell, valamint az értékelések során a hallgató feleletét (tesztlap is) és a gyakorlati feladatokat rögzíteni és archiválni kell, továbbá az értékelések eredményéről a hallgatót tájékoztatni kell. A tájékoztatás tényét a hallgató aláírásával igazolja.

3.7.3. Írásbeli vagy szóbeli értékelés

3.7.3.1. Ha a kezdő képzés során egy írásbeli vagy szóbeli értékelést tartanak, azt az alapképzés és a jogosító képzés elméleti részének végén kell végrehajtani, amelyek során a képzési szakasz, illetve az elméleti rész összes célkitűzésének elsajátítását értékelni kell.

3.7.3.2. Az írásbeli, szóbeli és gyakorlati értékelés céljait előzetesen pontosan meg kell határozni.

3.7.3.3. Ha a hallgató az írásbeli, szóbeli értékelésen nem felelt meg, az értékelést egy alkalommal megismételheti.

3.7.4. Gyakorlati értékelés a repüléstájékoztató jogosító vagy jogosítás-kiterjesztés képzés során[132]

3.7.4.1.[133]

3.7.4.2. Repüléstájékoztató jogosító vagy jogosítás-kiterjesztés képzés során ha egy gyakorlati értékelést tartanak, azt a jogosító vagy jogosítás-kiterjesztés képzés végén kell végrehajtani.[134]

3.7.4.3. A gyakorlati értékelésnek legalább három teljes, a hallgató által befejezett gyakorlatot kell tartalmaznia.

3.7.4.4. A képzési szervezet nem értékelheti a hallgatót mindaddig, amíg a hallgató az értékelendő célkitűzések teljesítéséhez rendelt feladatok gyakorlását be nem fejezte.

3.7.5. A kezdő képzés során 3.7.1-3.7.4. pontban meghatározott kötelező értékelések mellett a hallgatók előmenetele felmérésekkel is ellenőrizhető, amely segítséget nyújt az elsajátított tudás megismeréséhez.

4. Munkahelyi képzéssel kapcsolatos követelmények

4.1. A munkahelyi képzés célkitűzése

4.1.1. A munkahelyi képzés a kezdő képzés során megszerzett ismeretekre és képességekre épül, amely során a gyakornoknak el kell sajátítania az egyes szolgálati tevékenységek során alkalmazott eljárásokat és a kezdő képzés során megtanult ismeretek gyakorlati alkalmazását.

4.2. Munkahelyi képzés megkezdésének feltétele

4.2.1. A munkahelyi képzést a kezdő képzést sikeresen elvégzett gyakornok kezdheti meg.

4.2.1.1. Ha a gyakornok a munkahelyi képzést a kezdő képzés sikeres befejezését követő hat hónapon belül nem kezdi meg, a képzési szervezetnek értékelnie kell a gyakornok tudásszintjét, és ha szükséges a gyakornoknak felfrissítő képzésen kell részt vennie a munkahelyi képzés megkezdése előtt.

4.2.2. A szolgáltató minden repüléstájékoztató egységnél, valamint a légiforgalmi tiszt szolgálati tevékenységet végző egységeknél munkahelyi képzést a légiközlekedési hatóság által jóváhagyott munkahelyi képzési terv alapján folytathat.[135]

4.2.3. A munkahelyi képzési terv tartalmazza:

a) a munkahelyi képzés célkitűzéseit,

b) a célkitűzések eléréséhez szükséges módszereket,

c) a képzési szakaszok meghatározását,

d) az értékelési módszert, amelynek tartalmaznia kell a gyakornok értékelésének szintjeit,

e) a képzés minimum és maximum időtartamát, munkarendjét, amely szükséges a képzési célok eléréséhez,

f) a képzés során alkalmazott szimulátor típusát,

g) a képzésben részt vevő személyeket és felelősségét,

h) a képzés dokumentálásának módját és az archiválás rendjét,

i) a légiközlekedési hatóság tájékoztatásának módját.

4.3. A munkahelyi képzésben résztvevő oktatók

4.3.1. A munkahelyi képzésben a gyakornok oktatását és ellenőrzését a képzés típusának megfelelő jogosítással, és - ha a jogosításhoz ilyen kapcsolódhat - jogosítás-kiterjesztéssel, előzetes munkahelyi gyakorlati képzés és munkahelyi gyakorlati képzés esetén munkahelyi kiterjesztéssel rendelkező munkahelyi gyakorlati oktató végezheti.

4.4. A munkahelyi képzés szakaszainak célja

a) Átmeneti képzés (transitional training), amelynek megtartása kötelező. Az átmeneti képzés tartalmaz egy elméleti képzést, amely alatt a gyakornok elsajátítja a munkahelyi környezetet, az alkalmazandó rendszereket és eljárásokat. A képzés során alkalmazhatók olyan szimulátoros gyakorlatok, amelyek munkahelyi környezetben zajlanak. Az alkalmazott szimulátornak alkalmasnak kell lennie a munkahelyi környezet reprodukálására, de nem kell teljes mértékben megfelelnie a valós környezetnek.

b) Előzetes munkahelyi gyakorlati képzés (pre-OJT), amelynek megtartása nem kötelező. Az előzetes munkahelyi gyakorlati képzés szimulátoros gyakorlatok keretében történik, amely elősegíti a munkahelyi gyakorlati képzés végrehajtását.

Az előzetes munkahelyi gyakorlati képzés során használt szimulátornak az egységnél használatos berendezés valósághű másának kell lennie. A szimulátornak képesnek kell lennie a valós munkahelyi környezet olyan mértékű reprodukálására, hogy minden egyes munkahelyhez vagy szektorhoz kapcsolódó eljárás egy időben alkalmazható legyen. Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy a szimulátornak a munkahelyet teljes pontossággal kell megjelenítenie, de biztosítania kell, hogy a gyakornok teljesíthesse a képzés ezen szakaszának meghatározott célkitűzéseit. A radarszimulátoroknak, amelyek ugyan nem ugyanazt a kijelzőt, kommunikációs berendezést vagy monitort használják, mint a munkahelyi berendezések, a légtér, a légijármű típusok és a forgalmi terhelés tekintetében teljes mértékben a valós munkahelyi környezetnek kell megfelelniük.

c) Munkahelyi gyakorlati képzés (On-the-job training - OJT), amelynek megtartása kötelező.

ca) A gyakornoknak e szakaszban el kell sajátítania[136]

- a repüléstájékoztató vagy a légiforgalmi tiszt szolgálati tevékenység során az alkalmazott eljárásokat,

felhasználva az előzőleg megtanult eljárásokat, rutinokat.

cb) A munkahelyi gyakorlati képzés alatt a gyakornok látja el a szolgálati tevékenységet a repüléstájékoztató esetében munkahelyi kiterjesztéssel rendelkező munkahelyi gyakorlati oktató, a légiforgalmi tiszt esetében legalább 3 éve érvényes légiforgalmi tiszt szakszolgálati engedéllyel, megfelelő jogosítással és - ha a jogosításhoz ilyen kapcsolódhat - jogosítás-kiterjesztéssel rendelkező személy felügyelete alatt.[137]

4.4.1. A repüléstájékoztatók esetében a munkahelyi képzés kötelező eleme a kényszerhelyzeti képzés is.[138]

4.5. A munkahelyi képzés időtartama

4.5.1.[139]

4.5.2. Repüléstájékoztató szakszolgálati engedély első megszerzése esetén a munkahelyi gyakorlati képzés időtartama

a) Repülőtéri jogosítás esetén legalább 150 óra, amelynek maximum 50%-a hajtható végre az előzetes munkahelyi képzés keretében.

b) Körzeti jogosítás esetén legalább 200 óra, amelynek maximum 50%-a hajtható végre az előzetes munkahelyi képzés keretében.

c) Érvényes légiforgalmi irányító szakszolgálati engedéllyel rendelkező repüléstájékoztató gyakornok esetében legalább 50 óra, amelynek maximum 50%-a hajtható végre az előzetes munkahelyi képzés keretében, melyet a munkahelyi képzési tervben kell rögzíteni.[140]

4.5.3. Légiforgalmi tiszt szakszolgálati engedély és minden további jogosítás és - ha a jogosításhoz ilyen kapcsolódhat - jogosítás-kiterjesztés megszerzése esetén a munkahelyi gyakorlati képzés időtartama 200 óra. A képzés óraszáma a légiközlekedési hatóság által jóváhagyott képzési tervben arányosan csökkenthető, ha a korábbi képzés tematikája a képzési tervben meghatározottakat részben vagy egészben lefedik.[141]

4.5.4. A munkahelyi gyakorlati képzés minimum óraszámait a repüléstájékoztató szakszolgálati engedély további vagy új jogosításának és - ha a jogosításhoz ilyen kapcsolódhat - jogosítás-kiterjesztésének, valamint munkahelyi kiterjesztésének megszerzése esetén a munkahelyi képzési terv határozza meg.[142]

4.6. A gyakornok értékelése

4.6.1. A munkahelyi képzés során a gyakornok szakmai fejlődését és a képzési célkitűzések teljesítését értékelni kell.

4.6.2. A képzési célkitűzések gyakornok általi teljesítését a munkahelyi gyakorlati képzés alatt az egyes képzési szakaszokat követően, valamint az előre meghatározott szinteket követően is értékelni kell. A gyakornok nem kezdheti meg a következő képzési szakaszt, illetve a következő szintet, ha nem teljesítette a szakaszhoz, szinthez rendelt célkitűzéseket.

4.6.3. A munkahelyi képzés során a 4.6.1-4.6.2. pontban meghatározott kötelező értékelések mellett a gyakornok előmenetele felmérésekkel is ellenőrizhető, amely segítséget nyújt az elsajátított tudás megismeréséhez.[143]

4.6.4. Az értékeléseket dokumentálni kell, az értékelések során a gyakornok feleletét (tesztlap is) és a szimulátoros gyakorlati feladatokat rögzíteni és archiválni kell, valamint az értékelések eredményéről a gyakornokot tájékoztatni kell. A tájékoztatás tényét a gyakornok aláírásával igazolja.[144]

4.6.5. Az értékelések során a képzésben feltárt esetleges hiányosságok esetén a munkahelyi képzési tervet módosítani kell. A módosítást az indokok megjelölésével dokumentálni kell.

II. TOVÁBBKÉPZÉS

5. Általános rendelkezések

5.1. A repüléstájékoztató és légiforgalmi tiszt a szakszolgálati engedélyében szereplő jogosításának, jogosítás-kiterjesztésének, munkahelyi kiterjesztésének, nyelvi kiterjesztésének és szakszolgálati kiterjesztésének megfelelő szaktudásának fenntartása érdekében köteles részt venni továbbképzésen és szaktudás értékelésen.[145]

5.2. A repüléstájékoztató és légiforgalmi tiszt továbbképzésének biztosításáért és a szaktudás értékelés végzéséért a szolgáltató felelős.[146]

5.3. A szolgáltatónak rendelkeznie kell a repüléstájékoztató és légiforgalmi tiszt szakszolgálati engedélyében szereplő jogosításának, jogosítás-kiterjesztésének, munkahelyi kiterjesztésének, nyelvi kiterjesztésének és szakszolgálati kiterjesztésének megfelelő, a képzéseket és a szaktudásértékelési-rendszert tartalmazó továbbképzési programmal (a továbbiakban: továbbképzési program), amelyet a légiközlekedési hatóság hagy jóvá három év időtartamra.[147]

5.4. A továbbképzési program tartalmazza:[148]

a) az időszakosan kötelező képzések, illetve egyéb képzések megtartásának rendjét,

b) a szakszolgálati kiterjesztéssel összefüggő továbbképzési követelményeket,[149]

c) az engedélyesek szolgálati tevékenysége ellátására való jogosultság megszakadása esetén biztosítandó továbbképzések rendszerét,

d) az engedélyesek rendszeres szaktudásának értékelésére alkalmazott módszert és az értékelések dokumentálásának rendjét, beleértve az értékeltek tájékoztatását,

e) a továbbképzéseken vagy a szaktudás-értékelésen részt nem vett vagy nem megfelelt engedélyes szaktudásának helyreállítását szolgáló eljárást,

f) a továbbképzési program végrehajtásával kapcsolatban a légiközlekedési hatóság tájékoztatásának rendjét,[150]

g) a továbbképzési program végrehajtásáért felelős személy nevét és felelősségi körét,[151]

h) a panaszkezelési eljárást.[152]

5.5. A szakszemélyzet továbbképzéseit éves képzési tervben kell rögzíteni.[153]

5.6. A légiközlekedési hatóság a továbbképzési programban foglaltak végrehajtását ellenőrzi.[154]

6. Továbbképzéssel kapcsolatos követelmények

6.1. Időszakosan kötelező képzések

6.1.1. A felfrissítő képzés

6.1.1.1. A felfrissítő képzés célja biztosítani a vonatkozó jogszabály-módosítások, a várható új eljárások, előírás-módosítások, munkatechnológiai változások elsajátítását, amely szükség szerint magában foglalja a már megszerzett ismeretek felfrissítését is. A képzés módja lehet elméleti vagy gyakorlati képzés.

6.1.1.2. A gyakorlati képzés általában szimulátoron történik, ahol az engedélyes olyan eljárásokat tud gyakorolni, amelyekben a szaktudás fenntartásához nincsen elegendő gyakorlata. Azoknál a légiforgalmi egységeknél, ahol a forgalomterhelés szezonálisan jelentősen változik, felfrissítő képzésekkel biztosítható az engedélyesek megfelelő gyakorlatának fenntartása.

6.1.1.3. A felfrissítő képzés anyagát időről-időre át kell tekinteni a repülőesemények vizsgálatának következtetései, ajánlásai vagy a szakszemélyzet tapasztalatai alapján annak érdekében, hogy a képzés megőrizze naprakészségét. A továbbképzés időtartamát a munkahelyi egység szolgálati tevékenységéhez igazodóan kell meghatározni, különös tekintettel a fejlesztési tervekben szereplő eljárások vagy berendezések változásaira, valamint az átfogó repülésbiztonsági rendszer működtetésének követelményeire.

6.1.2. A kényszerhelyzeti képzés

6.1.2.1. A kényszerhelyzeti képzés célja biztosítani a jártasságot és tudást, hogy a repüléstájékoztató segítséget tudjon nyújtani a kényszerhelyzetben levő légijárműnek és kezelni tudja a rendkívüli helyzeteket. A repüléstájékoztató esetében a képzés módja lehet elméleti vagy gyakorlati képzés.[155]

6.1.2.2. A gyakorlati képzés általában szimulátoron történik, ahol az engedélyes olyan eljárásokat tud gyakorolni, amelyekben a szaktudás fenntartásához nincsen elegendő gyakorlata.

6.1.3. Az angol nyelvi képzés, illetve nem magyar anyanyelvű engedélyes esetén magyar nyelvi képzés

6.1.3.1. Az angol nyelvi képzés, illetve nem magyar anyanyelvű engedélyes esetén magyar nyelvi képzés célja, hogy a szolgálati tevékenységhez szükséges nyelvismereti követelményeknek való folyamatos megfelelést fenntartsa, beleértve a rádiótávbeszélő kifejezések használatát, ha alkalmazandó.

6.2. Egyéb képzések

6.2.1. A 6.1.1.-6.1.3. alpontban meghatározott képzések mellett a szolgáltató egyéb, a szolgálati tevékenységhez szükségesnek tartott továbbképzés megtartását is előírhatja.

6.3. A szolgálati tevékenység ellátására való jogosultság megszakadása esetén biztosítandó továbbképzések

6.3.1. Ha az engedélyes nem lát el szolgálati tevékenységet repüléstájékoztató esetén a 25. § (1) bekezdés a) pontjában, légiforgalmi tiszt esetében a továbbképzési programban meghatározott időtartamban, az engedélyes folyamatos gyakorlatának újbóli megteremtéséhez a kihagyás mértékének megfelelő felfrissítő képzésen kell részt vennie a szükséges jártasság és tudás megszerzése érdekében.[156]

6.4. Szakszolgálati kiterjesztés felfrissítő képzés[157]

6.4.1. A felfrissítő képzés célja biztosítani a munkahelyi gyakorlati oktatói készségek fenntartását.

7. Szaktudás értékeléssel kapcsolatos követelmények

7.1. A szakszemélyzet szaktudásának folyamatos fenntartását a szolgáltatónak ellenőriznie kell annak érdekében, hogy nyomon követhető legyen a szaktudás szinten tartása, és ha szükséges helyesbítő intézkedést lehessen tenni mielőtt az az elfogadható szint alá süllyed.

7.2. Az értékelést rendszeres időközönként kell elvégezni, a repüléstájékoztatók esetében legalább 12 havonta egyszer, a légiforgalmi tisztek esetében legalább 24 havonta egyszer.[158]

7.3. Az értékelésnek tartalmaznia kell a szolgálati tevékenységgel összefüggő munkahelyi környezetet, alkalmazandó rendszereket és kapcsolódó eljárásokat érintő ismeretanyag szóbeli, írásbeli vagy számítógép alapú tesztjét, valamint a repüléstájékoztatók esetében a gyakorlatiszaktudás-értékelést.[159]

7.4. Az értékelést

a)[160]

b) repüléstájékoztatók esetében megfelelő repüléstájékoztató szakszolgálati engedéllyel, jogosítással, - ha a jogosításhoz ilyen kapcsolódhat - jogosítás-kiterjesztéssel, munkahelyi kiterjesztéssel és munkahelyi gyakorlati oktató kiterjesztéssel rendelkező,

c) légiforgalmi tisztek esetében legalább 3 éve érvényes légiforgalmi tiszt szakszolgálati engedéllyel, megfelelő jogosítással és - ha a jogosításhoz ilyen kapcsolódhat - jogosítás-kiterjesztéssel rendelkező,

a szolgáltató által kijelölt személy (szaktudás-értékelő) végzi.

7.5. A gyakorlatiszaktudás-értékelést a repüléstájékoztatók esetében olyan időszakban kell elvégezni, amikor a forgalom nagysága megfelel annak, amelynek kezelését elvárják a munkahelyen a repüléstájékoztatótól.[161]

7.6. Az értékeléseket dokumentálni kell, az értékelések során az értékelt feleletét (tesztlap is) archiválni kell, valamint az értékelések eredményéről az értékeltet tájékoztatni kell. A tájékoztatás tényét az értékelt aláírásával igazolja.

7.7. Annak a személynek az értékelését, akinek a szaktudását, akár az elméleti, akár a gyakorlati értékelésen nem értékelték megfelelőnek, az első nem megfelelt értékelést követő harminc napon belül meg kell ismételni. Az ismételt értékelés legfeljebb egy alkalommal végezhető el. A szolgáltatónak biztosítani kell az értékelések megismétlésének lehetőségét.

7.7.1. A szolgáltatónak az értékelés megismétlése előtt a szakszemélyzet számára továbbképzést (tanfolyam, konzultáció, e-learning, illetve szimulátor) kell biztosítania. A továbbképzésnek a szaktudás értékelésen feltárt hiányosságok témaköreit kell tartalmaznia.[162]

7.7.2. Ha a szakszemélyzet valamely tagja a szaktudás értékelésen második alkalommal is nem megfelelt értékelést kapott, a szolgáltató köteles erről a légiközlekedési hatóságot haladéktalanul értesíteni.

III. REPÜLÉSTÁJÉKOZTATÓ, VALAMINT LÉGIFORGALMI TISZT KÉPZÉSÉT VÉGZŐ KÉPZÉSI SZERVEZETEK[163]

8. A képzési szervezetekkel szemben támasztott követelmények

8.1. A képzési szervezetnek megfelelő személyzettel és felszereltséggel kell rendelkeznie, valamint olyan környezetben kell működnie, amely alkalmas a szakszolgálati engedély megszerzéséhez, illetve megtartásához szükséges képzés nyújtására. A képzési szervezetnek a következő feltételekkel rendelkeznie kell:

a) hatékony irányítási rendszerrel, valamint elegendő, megfelelő képzettségű és gyakorlattal rendelkező személyzettel,

b) a kínált képzéstípusnak megfelelő, szükséges felszereléssel, berendezéssel és elhelyezéssel,

c) bizonyítékkal az alkalmazott minőségbiztosítási rendszerről, amely ellenőrzi azon rendszereknek és eljárásoknak a megfelelőségét, amelyek garantálják, hogy a nyújtott képzési szolgáltatások megfelelnek e rendeletben meghatározott előírásoknak,

d) a képzésnek a rendeletben meghatározottaknak megfelelő biztosításához elegendő finanszírozással, valamint a tevékenységek végzéséhez - a nyújtott képzés természetével összhangban - elegendő biztosítási fedezettel.

8.2. A képzésben részt vevő személynek megfelelőn képzettnek kell lennie, valamint az elméleti és gyakorlati oktatásban történő jártasságát megfelelő rendszerességgel fel kell mérni.

2. melléklet a 17/2008. (IV. 30.) GKM rendelethez[164]

A REPÜLÉSTÁJÉKOZTATÓ TISZT ÉS LÉGIFORGALMI TISZT SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI

1. Repüléstájékoztató tiszt szakszolgálati engedély[165]

1.1. Az engedélyeket olyan papírra kell kiállítani, amely megfelelő szinten biztosítja az engedély hamisítás elleni védelmét és a hamisítások gyors felismerését.

1.2. Az előlapon fel kell tüntetni a légiközlekedési hatóság megnevezését.

1.3. Minden oldal alján fel kell tüntetni a kiállítás dátumát.

1.4. A 2. oldalon fel kell tüntetni az engedélyes teljes nevét.

1.5. A dátumok formátuma: év-hó-nap.

1.6. A szakszolgálati engedély számát arab számmal kell jelölni.

1.7. A 3. és az 5. oldal kitöltése során a munkahely négyjegyű ICAO azonosítóját, a 4. oldalon található rövidítéseket és az 5. pontban meghatározott dátumformátumot kell alkalmazni.

1.8. A szakszolgálati engedély színe: fehér.

1.9. A repüléstájékoztató tiszt szakszolgálati engedély képe:

Előlap

légiközlekedési hatóság neve
name of aviation authority
Magyarország
Hungary
REPÜLÉSTÁJÉKOZTATÓ TISZT
SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY
FLIGHT INFORMATION OFFICER LICENCE
Szakszolgálati engedély
száma/
Licence number:
Oldal/
Page: 1/5
dátum/
date

2. oldal

Szakszolgálati engedély száma/
Licence number:
Engedélyes neve/
Last (middle) and first name of holder:
Születési dátuma és helye/
Date and place of birth:
Állampolgársága/
Nationality:
Engedélyes aláírása/
Signature of holder:
Az engedélyt kibocsátó személy aláírása és a
kibocsátás dátuma/
Signature of issuing officer and date:
Hatóság pecsétje/
Seal or stamp of issuing authority:
Szakszolgálati engedély száma/
Licence number:
Oldal/
Page: 2/5
dátum/
date

3. oldal

Érvényesség/Scope:
Az engedélyes jogosult az alábbi jogosítás(ok) és
jogosítás-kiterjesztés(ek) szerinti repüléstájékoztató
szolgálati tevékenység ellátására, valamint jogosult az
ITU Nemzetközi Rádiószabályzatban foglaltak alapján
minden hatáskörébe tartozó korlátozott
rádiótávbeszélő berendezés kezelésére./
The holder is entitled to exercise the functions of the
following rating(s) and rating endorsement(s) at the
flight information service as well as entitled to operate
any restricted radiotelephony equipment according to
his/her competence, in accordance with ITU Radio
Regulations.
Jogosítás(ok) és
jogosítás-kiterjesztés(ek)/
Rating(s) and rating
endorsement(s):
Első kibocsátás dátuma/
Date of first issue:
Nyelvi kiterjesztések
nyelve:
Languages of language
endorsement
Nyelvi kiterjesztés első
kibocsátás dátuma/Date of
first issue of language
endorsement
Szakszolgálati
kiterjesztése/
Licence Endorsement:
Első kibocsátás dátuma/
Date of first issue:
Szakszolgálati engedély
száma/
Licence number:
Oldal/
Page: 3/5
dátum/
date

4. oldal

Rövidítések/Abbreviations:
AFIS - Repülőtéri repüléstájékoztatás/Aerodrome Flight
Information Service
FIS - Körzeti repüléstájékoztatás/Flight Information
Service
RADA - Radaralapú repüléstájékoztatás/Radar Flight
Information Service
OJTI - Munkahelyi gyakorlati oktató/On-the-Job
Training
Instructor
Szakszolgálati engedély száma/
Licence number:
Oldal/
Page: 4/5
dátum/
date

5. oldal

Érvényes jogosítás(ok)/jogosítás-kiterjesztés(ek)/munkahelyi kiterjesztés(ek)/szakszolgálati kiterjesztés(ek)/
Current rating(s) /rating endorsement(s)/unit endorsement(s) /licence endorsement(s)
Jogosítás(ok)/
jogosítás-kiterjesztés(ek)
rating(s)/rating
endorsement(s)
Munkahelyi
kiterjesztés(ek)/
unit endorsement(s)
ICAO indicator
Érvényesség
/
Validity
Szakszolgálati
kiterjesztés(ek)/
licence endorsement(s)
Érvényesség/
Validity
Nyelvi kiterjesztés/
Language endorsement
Nyelv/
Language
Nyelvismereti vizsga szintje/
Level of language proficiency
exam
Érvényesség/
Validity
Szakszolgálati engedély száma/
Licence number:
Oldal/
Page: 5/5
dátum/
date

2. A légiforgalmi tiszt szakszolgálati engedély

2.1. Az engedélyeket olyan papírra kell kiállítani, amely megfelelő szinten biztosítja az engedély hamisítás elleni védelmét és a hamisítások gyors felismerését.

2.2. Az előlapon fel kell tüntetni a légiközlekedési hatóság megnevezését.

2.3. Minden oldal alján fel kell tüntetni a kiállítás dátumát.

2.4. A 2. oldalon fel kell tüntetni az engedélyes teljes nevét.

2.5. A dátumok formátuma: év-hó-nap.

2.6. A 3. oldalt rövidített formában kell kitölteni.

2.7. A szakszolgálati engedély színe: fehér.

2.8. A légiforgalmi tiszt szakszolgálati engedély képe:

Előlap

légiközlekedési hatóság neve
name of aviation authority
Magyarország
Hungary
LÉGIFORGALMI TISZT
SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY
AIR TRAFFIC OFFICER LICENCE
Szakszolgálati engedély száma /
Licence number:
Oldal /
Page: 1/4
dátum
/ date

2. oldal

Szakszolgálati engedély száma /
Licence number:
Engedélyes neve /
Last (middle) and first name of holder:
Születési dátuma és helye /
Date and place of birth:
Állampolgársága /
Nationality:
Engedélyes aláírása /
Signature of holder:
Az engedélyt kibocsátó személy aláírása és a kibocsátás
dátuma /
Signature of issuing officer and date:
Hatóság pecsétje /
Seal or stamp of issuing authority:
Szakszolgálati engedély száma /
Licence number:
Oldal /
Page: 2/4
dátum
/date

3. oldal

Érvényesség / Scope:
Az engedélyes jogosult az alábbi jogosítás(ok) és
jogosítás-kiterjesztés(ek) szerinti légiforgalmi tiszt
szolgálati tevékenység ellátására. /
The holder is entitled to exercise the functions of the
following rating(s) and rating endorsement(s) as an air traffic
officer.
Jogosítás(ok) és
jogosítás-kiterjesztés(ek) /
Rating(s) and rating
endorsement(s):
Első kibocsátás dátuma /
Date of first issue:
A jogosítás érvényességének dátuma /
This rating is valid until:
Szakszolgálati engedély száma /
Licence number:
Oldal /
Page: 3/4
dátum

4. oldal

Rövidítések / Abbreviations:
AIS - Légiforgalmi tájékoztatás / Aeronautical Information
Service
ARO - Repülésbejelentő / Air Traffic Services Reporting
Office
NOTAM - NOTAM / NOTAM
PUB/SDO - PUB/SDO / PUB/SDO
ASM - Légtérgazdálkodás / Airspace Management
FMP - Áramlásszervezés / Flow Management
FD - Repülési adatfeldolgozó / Flight Data Assistant
Szakszolgálati engedély száma /
Licence number:
Oldal /
Page: 4I4
dátum

3. melléklet a 17/2008. (IV. 30.) GKM rendelethez[166]

A REPÜLÉSTÁJÉKOZTATÓ TISZT ÉS LÉGIFORGALMI TISZT SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY KÉRELEM KÖTELEZŐ TARTALMI ELEMEI

1. A szakszolgálati engedély száma (amennyiben rendelkezésre áll)

2. Személyi adatok (név, születési idő, hely, állampolgárság, anyanyelv, lakcím, e-mail-cím)

3. A kért szakszolgálati engedély típusa (repüléstájékoztató, légiforgalmi tiszt)

3.1. A kérelmezett jogosítás vagy kiterjesztés (munkahelyi, szakszolgálati, nyelvi) és annak típusa (első kiadás, meghosszabbítás, megújítás)

4. Elvégzett képzés illetve sikeres vizsga

4.1. Kezdő képzés (a képzési szervezet neve, a képzés befejezésének dátuma)

4.2. Munkahelyi képzés (a képzés munkahelye, befejezésének dátuma, a munkahelyi vizsga időpontja)

4.3. Nyelvismereti vizsga (a vizsgáztatást végző szervezet, a nyelvismereti vizsga nyelve, időpontja, elért szintje)

5. A kérelmező nyilatkozata arról, hogy az általa megjelölt adatok a valóságnak megfelelnek, a kérelmező aláírása

6. A szolgáltató igazolása a jogosítás, a munkahelyi kiterjesztés és a szakszolgálati kiterjesztés meghosszabbítása esetén arról, hogy a kérelmező a jogszabályi követelményeket teljesítette

7. A kérelem megalapozottságát igazoló dokumentumok másolata, különösen

7.1. A kezdő képzés sikeres elvégzéséről kiállított igazolás másolata

7.2. Munkahelyi képzés sikeres elvégzéséről kiállított igazolás másolata

7.3. Nyelvismereti vizsga teljesítéséről kiállított bizonyítvány másolata

7.4. Munkahelyi vizsga jegyzőkönyv másolata

4. melléklet a 17/2008. (IV. 30.) GKM rendelethez

Nyelvismereti vizsga követelményei

I. NYELVISMERETI KÖVETELMÉNYEK

1. A repüléstájékoztató szakszemélyzet nyelvismereti követelményei[167]

1.1. A légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól szóló Korm. rendeletben meghatározott nyelvismereti vizsga angol nyelvből, illetve nem magyar anyanyelvű személy esetén magyar nyelvből akkor tekinthető sikeresnek, ha a vizsgázó beszédkészségből és szövegértésből legalább az 1.2. pontban meghatározott módon és a 2015/340 bizottsági rendelet I. melléklet 1. függeléke szerinti táblázatban szereplő 4-es szinten teljesíti a vizsgát.[168]

1.2. Megfelelő a nyelvismeret, ha mind a szakterminológia használata, mind a köznapi nyelv tekintetében

a) a csak hallott (telefon/rádiótelefon) szövegek esetében, valamint a szituációs helyzetekben a kommunikáció hatékony,

b) általános, konkrét és munkával kapcsolatos témákban a kommunikáció pontos és tisztán érthető,

c) megfelelő a kommunikációs stratégiák használata az üzenetváltásokban, valamint a félreértések felismerése és megoldása során (például az információ ellenőrzésével, megerősítésével vagy tisztázásával) az általános vagy a munkakörnyezetben,

d) bonyolult helyzetekben vagy váratlan események bekövetkezése esetén a nyelvi kihívások - amelyek rutinjellegű munkahelyzetekben vagy egyébként ismerős területet érintő kommunikációs feladatok ellátásában előfordulhatnak - kezelése viszonylagos könnyedséggel történik, és

e) a légiközlekedési közösség számára érthető dialektus és akcentus használata valósul meg.[169]

II. NYELVISMERETI VIZSGÁZTATÁS KÖVETELMÉNYEI

2. A nyelvismereti vizsgáztatás személyi és tárgyi feltételei

2.1. Általános rendelkezések

2.1.1. A nyelvismereti vizsga során a nyelvismereti vizsgáztatást végző szervezetnek (a továbbiakban: vizsgaközpont) a vizsgázó angol nyelvű beszédkészségének és szövegértésének szintjét kell felmérnie, értékelnie.

2.1.2. A nyelvismereti vizsga letételéről a vizsgaközpont bizonyítványt állít ki a vizsgázó részére.

2.2. Tárgyi feltételek

2.2.1. A vizsgaközpontnak olyan infrastruktúrával és technikai eszközökkel kell rendelkeznie, amelyek mind a vizsgaanyagok készítését, mind a vizsgáztatást magas színvonalon biztosítják. Az infrastrukturális feltételeknek arányban kell állniuk a lefolytatandó vizsgák és vizsgázók számával, a vizsgafeladatok jellegével és az adminisztratív feladatok hiánytalan elvégzésével.

2.2.2. Megfelelőek a tárgyi feltételek, ha elegendő számú, méretű és felszereltségű terem áll rendelkezésre.

2.2.3. A szóbeli vizsgáztatás feltételeihez a zavartalan vizsgakörülmények mellett kifogástalan technikai eszközök (például elsőrangú hang-, illetve képminőség) tartoznak.

2.2.3.1. A hallott szöveg értése vizsgarészhez a terem befogadóképességéhez illeszkedő kapacitású, kiváló minőségű lejátszó magnetofon/CD/DVD berendezés, számítógép (szükség szerint internet kapcsolattal) és hangosítás szükséges, amely a terem minden pontján tökéletes hangzást biztosít. Ennek hiányában vagy minden vizsgázó számára fejhallgatót kell biztosítani.

2.3. Személyi feltételek[170]

2.3.1. A vizsgaközpontnak megfelelő számú vizsgáztatót kell foglalkoztatnia.

2.3.2. Idegen nyelvi vizsgáztató az a személy lehet,

a) aki az adott idegen nyelvből szerzett diplomája mellett legalább hároméves szaknyelvoktatási gyakorlattal rendelkezik, vagy

b) akinek az adott nyelvet hivatalos nyelvként használó országban szerzett, a vizsgarendszer profiljához igazodó szakirányú diplomája van, vagy

c) aki Magyarországon szerzett diplomája mellett felsőfokú (általános vagy szaknyelvi) nyelvvizsga-bizonyítvánnyal, valamint bizonyítottan magas szintű szaknyelvismerettel rendelkezik, vagy

d) aki Magyarországon szerzett diplomája mellett legalább középfokú (általános vagy szaknyelvi) nyelvvizsga-bizonyítvánnyal rendelkezik, és a nyelvismereti vizsgát legalább 5-ös szinten teljesítette.

2.3.3. Magyar nyelvi vizsgáztató az a személy lehet, aki ICAO level 6 szintű magyar nyelvismerettel rendelkezik. Az ICAO level 6 szintű magyar nyelvismeret igazolása lehetséges

a) Magyarországon vagy

b) más országban magyar nyelven

végzett közép- vagy felsőfokú képzés teljesítését igazoló oklevéllel vagy diplomával.

2.3.4. A vizsgáztatónak képzésen kell részt vennie, amelynek legalább a következőket kell tartalmaznia:

a) az idegennyelv-tudás, valamint magyar nyelvi vizsgáztatás esetén magyarnyelv-tudás mérési és értékelési elméletével és gyakorlatával kapcsolatos ismeretek elsajátítása,

b) az adott vizsga részletekbe menő ismerete (feladattípusok, a vizsgarészek időtartama, a feladatok sorrendisége),

c) a kérdező vizsgáztató szerepére történő felkészülés szerepjátékok, valamint próbavizsgák, valódi vizsgákon történő hospitálás segítségével,

d) alkalmassági vizsga, amely elméleti és gyakorlati részből áll. A gyakorlati rész próbavizsgáztatást is tartalmaz.

3. A vizsgák lebonyolításának feltételei

3.1. A vizsgaközpontnak biztosítania kell, hogy részrehajlás ne befolyásolhassa a vizsgaeredményeket. Sem a vizsgáztató, sem a vizsgabizottsági elnök nem lehet olyan személy, aki a jelöltet a vizsgát megelőző egy éven belül oktatta, vele rokoni vagy üzleti kapcsolatban van vagy a vizsgázó teljesítményének objektív megítélésében egyéb körülmény befolyásolhatja.

3.2. A nyelvismereti vizsga során keletkezett hangfelvételeket 3 évig kell megőrizni.

4. A nyelvismereti vizsgáztatás iránti kérelem

4.1. A nyelvismereti vizsgáztatás iránti kérelem tartalmazza:

a) a vizsgarendszer feladatkészletének, illetve feladatbankjának leírását, továbbá legalább 2-2 feladatsort tartalmazó modellfeladat-gyűjteményt az egyes készségek mérésére a vizsgarendszer mindegyik szintjén,

b) a vizsgaeljárás szerkezetének, folyamatának, szervezésének és a minőségbiztosítás módjának leírását,

c) a vizsgarendszer értékelési rendszerének leírását mindegyik szinten,

d) a vizsga sikeres teljesítésének feltételeit,

e) a vizsgázók tájékoztatásának módját és

f) a vizsgák dokumentálásának rendjét.

5. A nyelvismereti vizsga módszerére vonatkozó követelmények, vizsgarendszer

5.1. A vizsgarendszernek alkalmasnak kell lennie a nyelvismereti követelmények teljesítésének mérésére.

5.2. A nyelvismereti vizsgáztatás iránti kérelemhez csatolni kell a vizsgarendszer részletes leírását a következők szerint:

a) a vizsga célja,

b) a célcsoport,

c) az ICAO nyelvi szinteknek való megfeleltetés,

d) a vizsgán való részvétel előfeltételei (minimális nyelvi szint),

e) a vizsgarészek száma,

f) a vizsga időbeosztása,

g) a jellegzetes célnyelvi helyzetek,

h) a szövegtípusok és a szövegek hossza,

i) a vizsgafeladatok,

j) a vizsgamódszerek, vizsgatechnikák,

k) az utasítások (jelöltkezelés),

l) a vizsgarészek súlyozása,

m) a pontozási/osztályozási kritériumok,

n) a nyelvi követelmények bemutatása minden egyes szinten

o) vizsgaminták.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 43/2016. (XI. 2.) NFM rendelet 13. § 1. pontja. Hatályos 2016.11.02.

[2] Módosította a 43/2016. (XI. 2.) NFM rendelet 14. § 1. pontja. Hatályos 2016.11.02.

[3] Módosította a 43/2016. (XI. 2.) NFM rendelet 14. § 2. pontja. Hatályos 2016.11.02.

[4] Megállapította a 43/2016. (XI. 2.) NFM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.11.02.

[5] Módosította a 43/2016. (XI. 2.) NFM rendelet 14. § 3. pontja. Hatályos 2016.11.02.

[6] Módosította a 43/2016. (XI. 2.) NFM rendelet 13. § 2. pontja. Hatályos 2016.11.02.

[7] Módosította a 43/2016. (XI. 2.) NFM rendelet 14. § 4. pontja. Hatályos 2016.11.02.

[8] Módosította a 43/2016. (XI. 2.) NFM rendelet 14. § 5. pontja. Hatályos 2016.11.02.

[9] Megállapította a 43/2016. (XI. 2.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2016.11.02.

[10] Hatályon kívül helyezte a 43/2016. (XI. 2.) NFM rendelet 14. § 6. pontja. Hatálytalan 2016.11.02.

[11] Beiktatta a 62/2012. (XI. 26.) NFM rendelet 1. § (6) bekezdése. Hatályos 2012.12.26.

[12] Módosította a 43/2016. (XI. 2.) NFM rendelet 14. § 7. pontja. Hatályos 2016.11.02.

[13] Beiktatta a 43/2016. (XI. 2.) NFM rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2016.11.02.

[14] Megállapította a 62/2012. (XI. 26.) NFM rendelet 2. §-a. Hatályos 2012.12.26.

[15] Módosította a 43/2016. (XI. 2.) NFM rendelet 13. § 3. pontja. Hatályos 2016.11.02.

[16] A címet hatályon kívül helyezte a 43/2016. (XI. 2.) NFM rendelet 14. § 8. pontja. Hatálytalan 2016.11.02.

[17] Beiktatta a 9/2022. (VIII. 1.) TIM rendelet 55. §-a. Hatályos 2022.08.06.

[18] Hatályon kívül helyezte a 62/2012. (XI. 26.) NFM rendelet 12. § a) pontja. Hatálytalan 2012.12.26.

[19] Hatályon kívül helyezte a 43/2016. (XI. 2.) NFM rendelet 14. § 8. pontja. Hatálytalan 2016.11.02.

[20] Hatályon kívül helyezte a 62/2012. (XI. 26.) NFM rendelet 12. § a) pontja. Hatálytalan 2012.12.26.

[21] Hatályon kívül helyezte a 62/2012. (XI. 26.) NFM rendelet 12. § a) pontja. Hatálytalan 2012.12.26.

[22] Hatályon kívül helyezte a 62/2012. (XI. 26.) NFM rendelet 12. § a) pontja. Hatálytalan 2012.12.26.

[23] Hatályon kívül helyezte a 62/2012. (XI. 26.) NFM rendelet 12. § a) pontja. Hatálytalan 2012.12.26.

[24] Hatályon kívül helyezte a 62/2012. (XI. 26.) NFM rendelet 12. § a) pontja. Hatálytalan 2012.12.26.

[25] Hatályon kívül helyezte a 43/2016. (XI. 2.) NFM rendelet 14. § 8. pontja. Hatálytalan 2016.11.02.

[26] Hatályon kívül helyezte a 43/2016. (XI. 2.) NFM rendelet 14. § 8. pontja. Hatálytalan 2016.11.02.

[27] Hatályon kívül helyezte a 43/2016. (XI. 2.) NFM rendelet 14. § 8. pontja. Hatálytalan 2016.11.02.

[28] Hatályon kívül helyezte a 43/2016. (XI. 2.) NFM rendelet 14. § 8. pontja. Hatálytalan 2016.11.02.

[29] Hatályon kívül helyezte a 43/2016. (XI. 2.) NFM rendelet 14. § 8. pontja. Hatálytalan 2016.11.02.

[30] Hatályon kívül helyezte a 43/2016. (XI. 2.) NFM rendelet 14. § 8. pontja. Hatálytalan 2016.11.02.

[31] Hatályon kívül helyezte a 62/2012. (XI. 26.) NFM rendelet 12. § a) pontja. Hatálytalan 2012.12.26.

[32] Hatályon kívül helyezte a 62/2012. (XI. 26.) NFM rendelet 12. § a) pontja. Hatálytalan 2012.12.26.

[33] Hatályon kívül helyezte a 43/2016. (XI. 2.) NFM rendelet 14. § 8. pontja. Hatálytalan 2016.11.02.

[34] Módosította a 34/2019. (IX. 13.) ITM rendelet 10. § a) pontja. Hatályos 2020.01.30.

[35] Módosította a 34/2019. (IX. 13.) ITM rendelet 10. § a) pontja. Hatályos 2020.01.30.

[36] Módosította a 43/2016. (XI. 2.) NFM rendelet 13. § 56. pontja. Hatályos 2016.11.02.

[37] Megállapította a 43/2016. (XI. 2.) NFM rendelet 2. §-a. Hatályos 2016.11.02.

[38] Az alcímet módosította a 43/2016. (XI. 2.) NFM rendelet 13. § 7. pontja. Hatályos 2016.11.02.

[39] Módosította a 43/2016. (XI. 2.) NFM rendelet 13. § 8. pontja. Hatályos 2016.11.02.

[40] Megállapította a 43/2016. (XI. 2.) NFM rendelet 3. §-a. Hatályos 2016.11.02.

[41] Módosította a 43/2016. (XI. 2.) NFM rendelet 13. § 9. pontja, 14. § 9. pontja. Hatályos 2016.11.02.

[42] Az alcímet módosította a 43/2016. (XI. 2.) NFM rendelet 13. § 10. pontja. Hatályos 2016.11.02.

[43] Módosította a 43/2016. (XI. 2.) NFM rendelet 14. § 10. pontja. Hatályos 2016.11.02.

[44] Hatályon kívül helyezte az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 37. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[45] Hatályon kívül helyezte az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 37. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[46] Hatályon kívül helyezte az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 37. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[47] Hatályon kívül helyezte az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 37. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[48] Megállapította a 43/2016. (XI. 2.) NFM rendelet 4. §-a. Hatályos 2016.11.02.

[49] Hatályon kívül helyezte az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 37. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[50] Módosította a 43/2016. (XI. 2.) NFM rendelet 13. § 14. pontja. Hatályos 2016.11.02.

[51] Módosította a 43/2016. (XI. 2.) NFM rendelet 13. § 15. pontja. Hatályos 2016.11.02.

[52] Beiktatta a 43/2016. (XI. 2.) NFM rendelet 6. §-a. Hatályos 2016.11.02.

[53] Módosította a 43/2016. (XI. 2.) NFM rendelet 13. § 16. pontja. Hatályos 2016.11.02.

[54] Hatályon kívül helyezte a 43/2016. (XI. 2.) NFM rendelet 14. § 11. pontja. Hatálytalan 2016.11.02.

[55] Módosította a 43/2016. (XI. 2.) NFM rendelet 13. § 17. pontja. Hatályos 2016.11.02.

[56] Az alcímet módosította a 43/2016. (XI. 2.) NFM rendelet 13. § 7. pontja. Hatályos 2016.11.02.

[57] Módosította a 43/2016. (XI. 2.) NFM rendelet 13. § 18. pontja. Hatályos 2016.11.02.

[58] Hatályon kívül helyezte az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 37. § c) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[59] Hatályon kívül helyezte az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 37. § c) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[60] Hatályon kívül helyezte az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 37. § c) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[61] Hatályon kívül helyezte az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 37. § c) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[62] Megállapította a 43/2016. (XI. 2.) NFM rendelet 7. §-a. Hatályos 2016.11.02.

[63] Hatályon kívül helyezte az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 37. § d) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[64] Hatályon kívül helyezte a 62/2012. (XI. 26.) NFM rendelet 12. § a) pontja. Hatálytalan 2012.12.26.

[65] Hatályon kívül helyezte az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 37. § d) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[66] Hatályon kívül helyezte az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 37. § d) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[67] Hatályon kívül helyezte az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 37. § d) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[68] Hatályon kívül helyezte az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 37. § d) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[69] Hatályon kívül helyezte az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 37. § d) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[70] Hatályon kívül helyezte az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 37. § d) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[71] Az alcímet módosította a 43/2016. (XI. 2.) NFM rendelet 13. § 24. pontja. Hatályos 2016.11.02.

[72] Beiktatta a 47/2019. (XII. 23.) ITM rendelet 3. §-a. Hatályos 2019.12.28.

[73] Hatályon kívül helyezte az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 37. § d) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[74] Megállapította a 43/2016. (XI. 2.) NFM rendelet 8. §-a. Hatályos 2016.11.02.

[75] Módosította a 62/2012. (XI. 26.) NFM rendelet 10. § i) pontja. Hatályos 2012.12.26.

[76] Hatályon kívül helyezte az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 37. § e) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[77] Hatályon kívül helyezte az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 37. § e) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[78] Hatályon kívül helyezte az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 37. § e) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[79] Hatályon kívül helyezte az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 37. § e) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[80] Hatályon kívül helyezte az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 37. § e) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[81] Hatályon kívül helyezte az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 37. § e) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[82] Hatályon kívül helyezte az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 37. § f) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[83] Hatályon kívül helyezte az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 37. § f) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[84] A Fejezetet hatályon kívül helyezte a 43/2016. (XI. 2.) NFM rendelet 14. § 25. pontja. Hatálytalan 2016.11.02.

[85] Hatályon kívül helyezte a 43/2016. (XI. 2.) NFM rendelet 14. § 25. pontja. Hatálytalan 2016.11.02.

[86] Hatályon kívül helyezte a 62/2012. (XI. 26.) NFM rendelet 12. § a) pontja. Hatálytalan 2012.12.26.

[87] Hatályon kívül helyezte e rendelet 52. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2008.05.18.

[88] Beiktatta a 32/2008. (XI. 6.) KHEM rendelet 1. §-a. Hatályos 2008.11.07.

[89] Hatályon kívül helyezte a 62/2012. (XI. 26.) NFM rendelet 12. § a) pontja. Hatálytalan 2012.12.26.

[90] Beiktatta a 43/2016. (XI. 2.) NFM rendelet 10. §-a. Hatályos 2016.11.02.

[91] Hatályon kívül helyezte a 62/2012. (XI. 26.) NFM rendelet 12. § a) pontja. Hatálytalan 2012.12.26.

[92] Hatályon kívül helyezte a 43/2016. (XI. 2.) NFM rendelet 14. § 26. pontja. Hatálytalan 2016.11.02.

[93] Megállapította a 43/2016. (XI. 2.) NFM rendelet 11. §-a. Hatályos 2016.11.02.

[94] Hatályon kívül helyezte a 43/2016. (XI. 2.) NFM rendelet 14. § 27. pontja. Hatálytalan 2016.11.02.

[95] Megállapította a 62/2012. (XI. 26.) NFM rendelet 11. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.12.26.

[96] Hatályon kívül helyezte a 43/2016. (XI. 2.) NFM rendelet 14. § 28. pontja. Hatálytalan 2016.11.02.

[97] Módosította a 62/2012. (XI. 26.) NFM rendelet 12. § b) pontja. Hatályos 2012.12.26.

[98] Beiktatta a 62/2012. (XI. 26.) NFM rendelet 11. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.12.26.

[99] Megállapította a 43/2016. (XI. 2.) NFM rendelet 12. § (1) bekezdése (lásd 1. melléklet 1. pont). Hatályos 2016.11.02.

[100] Módosította a 43/2016. (XI. 2.) NFM rendelet 13. § 28. pontja. Hatályos 2016.11.02.

[101] Módosította a 43/2016. (XI. 2.) NFM rendelet 13. § 29. pontja. Hatályos 2016.11.02.

[102] Módosította a 43/2016. (XI. 2.) NFM rendelet 13. § 30. pontja. Hatályos 2016.11.02.

[103] Módosította a 43/2016. (XI. 2.) NFM rendelet 13. § 31. pontja. Hatályos 2016.11.02.

[104] Megállapította a 43/2016. (XI. 2.) NFM rendelet 12. § (1) bekezdése (lásd 1. melléklet 2. pont). Hatályos 2016.11.02.

[105] Módosította a 34/2019. (IX. 13.) ITM rendelet 10. § a) pontja. Hatályos 2020.01.30.

[106] Módosította a 34/2019. (IX. 13.) ITM rendelet 10. § a) pontja. Hatályos 2020.01.30.

[107] Módosította a 34/2019. (IX. 13.) ITM rendelet 10. § a) pontja. Hatályos 2020.01.30.

[108] Módosította a 34/2019. (IX. 13.) ITM rendelet 10. § a) pontja. Hatályos 2020.01.30.

[109] Módosította a 34/2019. (IX. 13.) ITM rendelet 10. § a) pontja. Hatályos 2020.01.30.

[110] Módosította a 34/2019. (IX. 13.) ITM rendelet 10. § a) pontja. Hatályos 2020.01.30.

[111] Módosította a 34/2019. (IX. 13.) ITM rendelet 10. § a) pontja. Hatályos 2020.01.30.

[112] Módosította a 34/2019. (IX. 13.) ITM rendelet 10. § a) pontja. Hatályos 2020.01.30.

[113] Módosította a 34/2019. (IX. 13.) ITM rendelet 10. § a) pontja. Hatályos 2020.01.30.

[114] Beiktatta a 43/2016. (XI. 2.) NFM rendelet 12. § (1) bekezdése (lásd 1. melléklet 3. pont). Hatályos 2016.11.02.

[115] Beiktatta a 43/2016. (XI. 2.) NFM rendelet 12. § (1) bekezdése (lásd 1. melléklet 4. pont). Hatályos 2016.11.02.

[116] Beiktatta a 43/2016. (XI. 2.) NFM rendelet 12. § (1) bekezdése (lásd 1. melléklet 5. pont). Hatályos 2016.11.02.

[117] Módosította a 43/2016. (XI. 2.) NFM rendelet 13. § 32. pontja. Hatályos 2016.11.02.

[118] Módosította a 43/2016. (XI. 2.) NFM rendelet 13. § 33. pontja. Hatályos 2016.11.02.

[119] Módosította a 62/2012. (XI. 26.) NFM rendelet 10. § j) pontja. Hatályos 2012.12.26.

[120] Módosította a 43/2016. (XI. 2.) NFM rendelet 13. § 34. pontja. Hatályos 2016.11.02.

[121] Beiktatta a 43/2016. (XI. 2.) NFM rendelet 12. § (1) bekezdése (lásd 1. melléklet 6. pont). Hatályos 2016.11.02.

[122] Hatályon kívül helyezte a 62/2012. (XI. 26.) NFM rendelet 12. § a) pontja. Hatálytalan 2012.12.26.

[123] Módosítva a 43/2016. (XI. 2.) NFM rendelet 12. § (1) bekezdése következtében.

[124] Beiktatta a 43/2016. (XI. 2.) NFM rendelet 12. § (1) bekezdése (lásd 1. melléklet 7. pont). Hatályos 2016.11.02.

[125] A bevezető szövegrészt módosította a 43/2016. (XI. 2.) NFM rendelet 13. § 35. pontja. Hatályos 2016.11.02.

[126] Módosította az 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 9. §-a (lásd 5. melléklet). Hatályos 2021.11.10.

[127] Módosította a 34/2019. (IX. 13.) ITM rendelet 10. § a) pontja. Hatályos 2020.01.30.

[128] Módosítva 43/2016. (XI. 2.) NFM rendelet 12. § (1) bekezdése (lásd 1. melléklet 8. pont) következtében.

[129] Módosította a 34/2019. (IX. 13.) ITM rendelet 10. § b) pontja. Hatályos 2020.01.30.

[130] Módosította a 34/2019. (IX. 13.) ITM rendelet 10. § a) pontja. Hatályos 2020.01.30.

[131] Módosította a 43/2016. (XI. 2.) NFM rendelet 13. § 3637. pontja. Hatályos 2016.11.02.

[132] Módosította a 43/2016. (XI. 2.) NFM rendelet 13. § 28. pontja, 14. § 12. pontja. Hatályos 2016.11.02.

[133] Hatályon kívül helyezte a 43/2016. (XI. 2.) NFM rendelet 14. § 29. pontja. Hatálytalan 2016.11.02.

[134] Módosította a 43/2016. (XI. 2.) NFM rendelet 13. § 44. pontja. Hatályos 2016.11.02.

[135] Módosította a 62/2012. (XI. 26.) NFM rendelet 12. § b) pontja. Hatályos 2012.12.26.

[136] Módosította a 43/2016. (XI. 2.) NFM rendelet 14. § 30. pontja. Hatályos 2016.11.02.

[137] Módosította a 43/2016. (XI. 2.) NFM rendelet 14. § 31. pontja. Hatályos 2016.11.02.

[138] Módosította a 62/2012. (XI. 26.) NFM rendelet 12. § b) pontja. Hatályos 2012.12.26.

[139] Hatályon kívül helyezte a 62/2012. (XI. 26.) NFM rendelet 12. § a) pontja. Hatálytalan 2012.12.26.

[140] Megállapította a 43/2016. (XI. 2.) NFM rendelet 12. § (1) bekezdése (lásd 1. melléklet 9. pont). Hatályos 2016.11.02.

[141] Megállapította a 43/2016. (XI. 2.) NFM rendelet 12. § (1) bekezdése (lásd 1. melléklet 10. pont). Hatályos 2016.11.02.

[142] Módosította a 43/2016. (XI. 2.) NFM rendelet 13. § 38. pontja, 14. § 32. pontja. Hatályos 2016.11.02.

[143] Módosította a 62/2012. (XI. 26.) NFM rendelet 10. § j) pontja. Hatályos 2012.12.26.

[144] Módosította a 43/2016. (XI. 2.) NFM rendelet 13. § 39. pontja. Hatályos 2016.11.02.

[145] Megállapította a 62/2012. (XI. 26.) NFM rendelet 11. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.12.26.

[146] Megállapította a 62/2012. (XI. 26.) NFM rendelet 11. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.12.26.

[147] Megállapította a 62/2012. (XI. 26.) NFM rendelet 11. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.12.26.

[148] Módosította a 43/2016. (XI. 2.) NFM rendelet 14. § 33. pontja. Hatályos 2016.11.02.

[149] Módosította a 43/2016. (XI. 2.) NFM rendelet 13. § 40. pontja. Hatályos 2016.11.02.

[150] Módosította a 43/2016. (XI. 2.) NFM rendelet 14. § 34. pontja. Hatályos 2016.11.02.

[151] Módosítva a 43/2016. (XI. 2.) NFM rendelet 12. § (1) bekezdése (lásd 1. melléklet 11. pont) következtében.

[152] Beiktatta a 43/2016. (XI. 2.) NFM rendelet 12. § (1) bekezdése (lásd 1. melléklet 11. pont). Hatályos 2016.11.02.

[153] Megállapította a 62/2012. (XI. 26.) NFM rendelet 11. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.12.26.

[154] Módosította a 43/2016. (XI. 2.) NFM rendelet 14. § 35. pontja. Hatályos 2016.11.02.

[155] Módosította a 43/2016. (XI. 2.) NFM rendelet 14. § 12. pontja. Hatályos 2016.11.02.

[156] Módosította a 43/2016. (XI. 2.) NFM rendelet 13. § 41. pontja, 14. § 36. pontja. Hatályos 2016.11.02.

[157] Beiktatta a 43/2016. (XI. 2.) NFM rendelet 12. § (1) bekezdése (lásd 1. melléklet 12. pont). Hatályos 2016.11.02.

[158] Módosította a 43/2016. (XI. 2.) NFM rendelet 14. § 24. pontja. Hatályos 2016.11.02.

[159] Módosította a 43/2016. (XI. 2.) NFM rendelet 13. § 42. pontja. Hatályos 2016.11.02.

[160] Hatályon kívül helyezte a 43/2016. (XI. 2.) NFM rendelet 14. § 36. pontja. Hatálytalan 2016.11.02.

[161] Módosította a 43/2016. (XI. 2.) NFM rendelet 14. § 24., 37. pontja. Hatályos 2016.11.02.

[162] Módosította a 43/2016. (XI. 2.) NFM rendelet 13. § 43. pontja. Hatályos 2016.11.02.

[163] A címet megállapította a 62/2012. (XI. 26.) NFM rendelet 11. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.12.26.

[164] Megállapította a 43/2016. (XI. 2.) NFM rendelet 12. § (2) bekezdése (lásd 2. melléklet). Hatályos 2016.11.02.

[165] Megállapította a 34/2019. (IX. 13.) ITM rendelet 11. §-a (lásd: 3. melléklet). Hatályos 2020.01.30.

[166] Megállapította a 9/2022. (VIII. 1.) TIM rendelet 56. §-a (lásd 14. melléklet). Hatályos 2022.08.06.

[167] Módosította a 62/2012. (XI. 26.) NFM rendelet 10. § k) pontja. Hatályos 2012.12.26.

[168] Módosította az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 36. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[169] Az e) pontot követő táblázatot hatályon kívül helyezte a 43/2016. (XI. 2.) NFM rendelet 14. § 38. pontja. Hatálytalan 2016.11.02.

[170] Megállapította a 15/2021. (IV. 9.) ITM rendelet 33. §-a (ld. 7. melléklet). Hatályos 2021.04.14.

Tartalomjegyzék