32020R0683[1]

A Bizottság (EU) 2020/683 végrehajtási rendelete (2020. április 15.) az (EU) 2018/858 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszerei, alkotóelemei és önálló műszaki egységei jóváhagyására és piacfelügyeletére vonatkozó közigazgatási követelmények tekintetében történő végrehajtásáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/683 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2020. április 15.)

az (EU) 2018/858 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszerei, alkotóelemei és önálló műszaki egységei jóváhagyására és piacfelügyeletére vonatkozó közigazgatási követelmények tekintetében történő végrehajtásáról

1. cikk

Sablonok az adatközlő laphoz

Az e rendelet I. mellékletében meghatározott sablont az (EU) 2018/858 rendelet 24. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett adatközlő laphoz, a következő EU-típusjóváhagyásokhoz kell használni:

a) egylépéses egészjármű-típusjóváhagyás;

b) vegyes egészjármű-típusjóváhagyás;

c) többlépcsős egészjármű-típusjóváhagyás;

d) rendszerek, alkotóelemek és önálló műszaki egységek típusjóváhagyása.

2. cikk

Sablonok az EU-típusbizonyítványokhoz, beleértve a kis sorozatban gyártott járművekEU-típusbizonyítványait és az EU-egyedijármű-bizonyítványokat

3. cikk

Sablonok a kis sorozatban gyártott járművek nemzeti típusbizonyítványaihoz és a nemzeti egyedijármű-bizonyítványokhoz

4. cikk

A bizonyítványok számozási rendszere

Az (EU) 2018/858 rendelet 28. cikkének (2) bekezdésében, 41. cikkének (3) bekezdésében, 42. cikkének (4) bekezdésében, 44. cikkének (4) bekezdésében és 45. cikkének (6) bekezdésében említett bizonyítványokat az e rendelet IV. mellékletében meghatározott módszer szerint kell számozni.

5. cikk

Az alkotóelemek és önálló műszaki egységek EU-típusjóváhagyási jelének mintája

Az (EU) 2018/858 rendelet 38. cikkének (2) bekezdésében említett alkotóelemek és önálló műszaki egységek EU-típusjóváhagyási jeléhez az e rendelet V. mellékletében meghatározott mintát kell használni.

6. cikk

A vizsgálati eredménylap sablonja

Az (EU) 2018/858 rendelet 28. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett vizsgálati eredménylaphoz az e rendelet VI. mellékletében meghatározott sablont kell használni.

7. cikk

A vizsgálati jegyzőkönyvek formátuma

Az (EU) 2018/858 rendelet 30. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálati jegyzőkönyveket az e rendelet VII. mellékletében meghatározott, a vizsgálati jegyzőkönyvek formátumára vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően kell elkészíteni.

8. cikk

A megfelelőségi nyilatkozatokra vonatkozó sablonok és egyéb követelmények

Az (EU) 2018/858 rendelet 36. cikkének (1) bekezdésében említett megfelelőségi nyilatkozat papíralapú változatára vonatkozóan az e rendelet VIII. mellékletében meghatározott sablonokat és követelményeket kell alkalmazni.

9. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

2020. július 5-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

MAGYARÁZÓ MEGJEGYZÉSEK

(1) Csak a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló, 2007. június 20-i 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 171., 2007.6.29., 1. o.) szerinti jóváhagyás esetén.

(2) Ha a típusazonosító jelölés olyan karaktereket is tartalmaz, amelyek az ezen adatközlő lapon megjelölt jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység leírása szempontjából nem lényegesek, ezeket a karaktereket a dokumentációban kérdőjellel kell helyettesíteni (pl. ABC??123??).

(3) Az (EU) 2018/858 rendelet I. mellékletének A. részében szereplő fogalommeghatározásoknak megfelelően osztályozva.

(4) A nem kívánt rész törlendő (bizonyos esetekben semmit nem kell törölni, ha egynél több lehetőség is alkalmazható).

(5) Kettős elrendezésű (iker)kerekekkel felszerelt tengelyek esetében a kerekek számát négynek kell venni.

(6) Megjelölés az EN 10027-1:2016 szerint. Ha ez nem lehetséges, a következő információkat kell megadni:

- az anyag leírása,

- folyáshatár,

- legnagyobb húzófeszültség,

- szakadási nyúlás (%-ban),

- Brinell-keménység.

(7) "A motor feletti vezetőfülkéből történő vezérlés olyan elrendezést jelent, amelynél a motor hosszának több mint a fele hátrébb van, mint a szélvédő aljának legelső pontja, és a kormánykerékagy a jármű hosszának első negyedében található", az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága (ENSZ EGB) 107. számú előírása - Egységes rendelkezések az M2 és az M3 kategóriájú járművek általános felépítésük tekintetében történő jóváhagyásáról - (HL L 52., 2018.2.23., 1. o.) 1. MELLÉKLETE 1. RÉSZE 1. függelékének z) magyarázó megjegyzésében meghatározottak szerint.

(8) A gépjárműveknek és pótkocsijaiknak, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló műszaki egységeinek az általános biztonság, továbbá az utasok és a veszélyeztetett úthasználók védelme tekintetében történő típusjóváhagyásáról, az (EU) 2018/858 európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 78/2009/EK, a 79/2009/EK és a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 631/2009/EK, a 406/2010/EU, a 672/2010/EU, az 1003/2010/EU, az 1005/2010/EU, az 1008/2010/EU, az 1009/2010/EU, a 19/2011/EU, a 109/2011/EU, a 458/2011/EU, a 65/2012/EU, a 130/2012/EU, a 347/2012/EU, a 351/2012/EU, az 1230/2012/EU és az (EU) 2015/166 bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. november 27-i (EU) 2019/2144 európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározottak szerint (HL L 325., 2019.12.16., 1. o.).

(9) Ha a rendes vezetőfülkés kivitel mellett van hálóhelyes vezetőfülkés kivitel is, akkor a tömegeket és a méreteket mindkét kivitelre meg kell adni.

(10) ISO 612:1978 szabvány - Közúti járművek - Gépjárművek és vontatott járművek méretei - fogalmak és meghatározások.

(11) A jármű méreteit befolyásoló nem kötelező felszereléseket meg kell határozni.

(12) Az (EU) 2019/2144 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a járműveknek, valamint a járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló műszaki egységeinek az általános felépítésre vonatkozó jellemzők és a biztonság tekintetében történő típusjóváhagyására vonatkozó egységes eljárások és műszaki előírások tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2021. március 31-i (EU) 2021/535 bizottsági végrehajtási rendelet (HL L 117., 2021.4.6., 1. o.) XIII. melléklete 2. része A. szakaszának 1.24. pontjában (tengelytáv) és 1.25. pontjában (tengelytávolság) szereplő fogalommeghatározásoknak megfelelően. A középtengelyes pótkocsik esetében a vonószerkezet tengelyét kell a legelső tengelynek tekinteni.

(13) A teljes tengelytávolság az egyes tengelytávok összege a legelső tengelytől a leghátsó tengelyig.

(14) A Bizottság (EU) 2021/535 végrehajtási rendelete (2021. március 31.) az (EU) 2019/2144 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a járműveknek, valamint a járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló műszaki egységeinek az általános felépítésre vonatkozó jellemzők és a biztonság tekintetében történő típusjóváhagyására vonatkozó egységes eljárások és műszaki előírások tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról (HL L 117., 2021.4.6., 1. o.).

(15) A 6.19.2. számú fogalom.

(16) A 6.20. számú fogalom.

(17) A 6.5. számú fogalom.

(18) A 6.1. számú fogalom, és a nem az M1 kategóriába tartozó járművek esetében: az (EU) 2021/535 végrehajtási rendelet XIII. melléklete 2. részének F. szakasza. Pótkocsik esetében az ISO 612:1978 szabványban szereplő 6.1.2. számú fogalom szerint kell meghatározni a hosszúságot.

(19) A 6.17. számú fogalom.

(20) A 6.2. számú fogalom, és a nem az M1 kategóriába tartozó járművek esetében: az (EU) 2021/535 végrehajtási rendelet XIII. melléklete 2. részének F. szakasza.

(21) A 6.3. számú fogalom és a nem az M1 kategóriába tartozó járművek esetében: az (EU) 2021/535 végrehajtási rendelet XIII. melléklete 2. részének F. szakasza.

(22) Nem teljes jármű esetében.

(23) A 6.6. számú fogalom.

(24) A 6.10. számú fogalom.

(25) A 6.7. számú fogalom.

(26) A 6.11. számú fogalom.

(27) A 6.18.1. számú fogalom.

(28) A 6.9. számú fogalom.

(29) A Tanács 96/53/EK irányelve (1996. július 25.) a Közösségen belül közlekedő egyes közúti járművek nemzeti és a nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb méreteinek, valamint a nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb össztömegének megállapításáról (HL L 235., 1996.9.17., 59. o.).

(30) Az (EU) 2021/535 végrehajtási rendelet XIII. melléklete 2. részének A. szakaszának 1.3. pontjában meghatározottak szerint.

(32) Pótkocsik vagy félpótkocsik, valamint olyan pótkocsival vagy félpótkocsival összekapcsolt járművek esetében, amelyek jelentős függőleges terhelést gyakorolnak a vonószerkezetre vagy a nyeregszerkezetre, ezt a terhelést is - osztva a standard gravitációs gyorsulással - bele kell számítani a műszakilag megengedett legnagyobb tömegbe.

(33) Adja meg az egyes változatok felső és alsó értékeit.

(34) A "vonószerkezet túlnyúlása": a középtengelyes pótkocsi vonószerkezete és a hátsó tengely(ek) középvonala közötti vízszintes távolság.

(35) Kizárólag a terepjáró járművek meghatározásának céljára.

(36) Az Európai Parlament és a Tanács 715/2007/EK rendelete (2007. június 20.) a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről (HL L 171., 2007.6.29., 1. o.).

(37) A Bizottság 692/2008/EK rendelete (2008. július 18.) a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és végrehajtásáról (HL L 199., 2008.7.28., 1. o.).

(38) Olyan jármű esetében, amely benzinnel, dízellel stb. vagy ezek és egy másik üzemanyag kombinációjával is működik, az adatokat ismételten meg kell adni. Nem hagyományos motorok és rendszerek esetében a gyártónak az itt említettekkel egyenértékű műszaki jellemzőket kell megadnia.

(39) Ezt az adatot a legközelebbi tizedmilliméterre kell kerekíteni.

(40) Ezt az értéket ki kell számolni (π = 3,1416), és a legközelebbi cm3-re kell kerekíteni.

(41) Adja meg a tűrést.

(42) Vegyes üzemű motor vagy jármű esetében.

(43) Értelemszerűen a 715/2007/EK rendelet vagy az 595/2009/EK rendelet előírásai szerint meghatározva.

(44) A Bizottság 582/2011/EU rendelete (2011. május 25.) az 595/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a nehéz tehergépjárművek kibocsátásai (Euro VI) tekintetében történő végrehajtásáról és módosításáról, valamint a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I-III. mellékletének módosításáról (HL L 167., 2011.6.25., 1. o.).

(45) Bizonyos járművek benzinnel vagy gáz-halmazállapotú üzemanyaggal egyaránt üzemeltethetőek, de ha olyan, csak vészhelyzet esetén vagy csak indításhoz használható benzinüzemű rendszerrel vannak felszerelve, amelynek a benzintartálya nem tartalmazhat 15 liternél több benzint, akkor a vizsgálat szempontjából úgy kell őket tekinteni, mintha csak gáz-halmazállapotú üzemanyaggal működnének.

(46) Dokumentálni kell, ha a 3.2.12.2.7.1. pontban említett dokumentációban nem dokumentálták.

(47) Dokumentálni kell az egyedi OBD-motorcsaládok esetében, vagy ha nem szerepel a 3.2.12.2.7.0.4. pontban említett dokumentációcsomag(ok)ban.

(48) Dokumentálni kell, ha még nem szerepel a 3.2.12.2.7.0.5. pontban említett dokumentációban.

(49) Dokumentálni kell az egyedi OBD-motorcsaládok esetében, vagy ha nem szerepel a 3.2.12.2.7.0.4. pontban említett dokumentációcsomag(ok)ban.

(50) Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ EGB) 49. számú előírása - Járművekben használt kompressziós gyújtású motorok és szikragyújtású motorok gáznemű és szilárd károsanyag-kibocsátása elleni intézkedésekre vonatkozó egységes rendelkezések (HL L 171., 2013.6.24., 1. o.).

(51) A Bizottság (EU) 2017/1151 rendelete (2017. június 1.) a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről, a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 692/2008/EK bizottsági rendelet és az 1230/2012/EU bizottsági rendelet módosításáról, valamint a 692/2008/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 751., 2017.7.7., 1. o.).

(52) Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ EGB) 83. számú előírása - Egységes rendelkezések a járműveknek a motor tüzelőanyag-szükséglete szerinti szennyező anyag-kibocsátása tekintetében történő jóváhagyásáról (HL L 42., 2012.2.15., 1. o.).

(53) Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ EGB) 67. számú előírása - Egységes rendelkezések a következők jóváhagyásáról: I. A meghajtórendszerükben cseppfolyós propán-bután gázt használó M és N kategóriájú járművek speciális berendezésének jóváhagyása; II. A meghajtórendszerükben cseppfolyós propán-bután gáz felhasználása céljából speciális berendezéssel ellátott M és N kategóriájú járműveknek a berendezés beépítése tekintetében történő jóváhagyása [2016/1829] (HL L 285., 2016.10.20., 1. o.).

(54) Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ EGB) 110. számú előírása - Egységes rendelkezések a következők jóváhagyásáról: I. Sűrített földgázzal (CNG) és/vagy cseppfolyósított földgázzal (LNG) üzemelő meghajtórendszerrel felszerelt járművek különleges alkatrészeinek jóváhagyása II. Sűrített földgázzal (CNG) és/vagy cseppfolyósított földgázzal (LNG) üzemelő meghajtórendszerrel felszerelt járműveknek a jóváhagyott típusú különleges alkatrészek beszerelése tekintetében történő jóváhagyása [2015/999] (HL L 166., 2015.6.30., 1. o.).

(56) Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága (ENSZ EGB) 101. számú előírásának (Egységes rendelkezések a csak belső égésű motorral vagy hibrid elektromos hajtáslánccal meghajtott személygépkocsiknak a szén-dioxid-kibocsátásuk és tüzelőanyag-fogyasztásuk mérése és/vagy elektromosenergia-fogyasztásuk és elektromos hatósugaruk mérése tekintetében, valamint az M1 és N1 kategóriájú, csak elektromos hajtáslánccal meghajtott járműveknek az elektromosenergia-fogyasztásuk és elektromos hatósugaruk mérése tekintetében történő jóváhagyásáról [HL L 138., 2012.5.26., 1. o.]) követelményeivel összhangban meghatározva.

(57) Vegyes üzemű motorok és járművek kivételével.

(58) 1B. típusú, 2B. típusú és 3B. típusú vegyes üzemű motorok esetében.

(59) A hidegindítással és a melegindítással történő vizsgálati ciklust is magában foglaló kombinált WHTC-re vonatkozó érték az 582/2011/EU rendelet VIII. melléklete szerint.

(60) Az Európai Parlament és a Tanács 443/2009/EK rendelete (2009. április 23.) a könnyű haszongépjárművek szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére irányuló közösségi integrált megközelítés keretében az új személygépkocsikra vonatkozó kibocsátási követelmények meghatározásáról (HL L 140., 2009.6.5., 1. o.).

(61) Az Európai Parlament és a Tanács 510/2011/EU rendelete (2011. május 11.) az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó kibocsátási követelményeknek a könnyű haszongépjárművek CO2-kibocsátásának csökkentésére irányuló uniós integrált megközelítés keretében történő meghatározásáról (HL L 145., 2011.5.31., 1. o.).

(62) A Bizottság 725/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. július 25.) a 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a személygépkocsik szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére szolgáló innovatív technológiák jóváhagyási és minősítési eljárásának megállapításáról (HL L 194., 2011.7.26., 19. o.).

(63) A Bizottság 427/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. április 25.) az 510/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a könnyű haszongépjárművek szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére szolgáló innovatív technológiák jóváhagyási és minősítési eljárásának megállapításáról (HL L 125., 2014.4.26., 57. o.).

(64) A táblázatot szükség esetén ökoinnovációs technológiánként egy-egy sorral ki kell egészíteni.

(65) Az ökoinnovációs technológiát jóváhagyó bizottsági határozat száma.

(66) Az ökoinnovációs technológiát jóváhagyó bizottsági határozatban a technológiához rendelt kód.

(67) Ha a típusjóváhagyó hatóság beleegyezésével az 1. típusú vizsgálati ciklus helyett a modellezés módszerét választják, ez az érték a modellezéssel kapott érték.

(68) Az egyes ökoinnovációs technológiák révén elért CO2-kibocsátás-csökkentés összege.

(69) A reprezentatív jármű vizsgálata a kigurulási menetellenállási mátrix járműcsalád vonatkozásában történik.

(70) A Bizottság 136/2014/EU rendelete (2014. február 11.) a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 692/2008/EK bizottsági rendeletnek a könnyű személy- és haszongépjárművek kibocsátásai (Euro 5 és 6) tekintetében történő módosításáról és az 582/2011/EU bizottsági rendeletnek a nehéz tehergépjárművek kibocsátásai (Euro VI) tekintetében történő módosításáról (HL L 43., 2014.2.13., 12. o.).

(71) A Bizottság (EU) 2017/2400 rendelete (2017. december 12.) az 595/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a nehézgépjárművek CO2-kibocsátásának és tüzelőanyag-fogyasztásának meghatározása tekintetében történő végrehajtásáról, valamint a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és az 582/2011/EU bizottsági rendelet módosításáról (HL L 349., 2017.12.29., 1. o.).

(72) Az (EU) 2017/2400 rendelet meghatározásának megfelelően.

(73) Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ EGB) 85. számú előírása - Egységes rendelkezések az M és N kategóriájú gépjárművek meghajtására szánt belső égésű motoroknak és elektromos hajtásláncoknak a hasznos teljesítmény és az elektromos hajtásláncok 30 perces legnagyobb teljesítménye tekintetében történő jóváhagyására vonatkozóan (HL L 323., 2014.11.7., 52. o.).

(74) ESC-vizsgálat.

(75) Csak ETC-vizsgálat.

(76) A meghatározott műszaki jellemzőket minden előterjesztett változatra meg kell adni.

(77) Pótkocsik esetében a járműgyártó által megengedett legnagyobb sebesség.

(78) Az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ EGB) 39. számú előírása - Egységes rendelkezések a gépjárművek sebességmérő és kilométer-számláló berendezése és annak beépítése tekintetében történő jóváhagyásáról (HL L 302., 2018.11.28., 106. o.).

(80) A 300 km/h sebességet meghaladó gépjárművekre rászerelni kívánt Z kategóriás gumiabroncsok vonatkozásában ezzel egyenértékű információt kell megadni.

(81) Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának 21. számú előírása (ENSZ EGB) - Egységes rendelkezések a járművek belső berendezéseinek jóváhagyásáról (HL L 188., 2018.7.16., 32. o.).

(82) Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ EGB) 121. számú előírása - Egységes rendelkezések a járműveknek a kézi működtetésű kezelőszervek, a visszajelző lámpák és kijelzők elhelyezésének és azonosításának tekintetében történő jóváhagyásáról [2016/18] (HL L 5., 2016.1.8., 9. o.).

(83) A feltüntetendő ülőhelyszám mozgó járműre vonatkozik. Moduláris elrendezés esetében tartomány is megadható.

(84) "R pont" vagy "az ülés vonatkozási pontja": a jármű gyártója által az egyes ülőhelyekre vonatkozóan az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági Bizottsága (ENSZ EGB) 17. számú előírásának - Egységes rendelkezések a járműveknek az ülések, azok rögzítései és a fejtámlák tekintetében történő jóváhagyásáról - (HL L 230., 2010.8.31., 81. o.). III. mellékletében meghatározott háromdimenziós koordinátarendszer alapján meghatározott tervezési pont.

(85) Az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ EGB) 26. számú előírása - Egységes rendelkezések járművek kiálló részeik tekintetében történő jóváhagyásáról (HL L 215., 2010.8.14., 27. o.).

(86) A táblázat szükség szerint kiegészíthető azon járművek esetén, amelyekben több mint két sor ülés van, vagy több mint három ülés van elhelyezve egymás mellett.

(87) Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ EGB) 14. számú előírása - Egységes rendelkezések a járműveknek a biztonsági öv rögzítési pontjai, az ISOFIX rögzítési rendszerek, az ISOFIX felső hevederrögzítési pontok és az i-Size ülőhelyek tekintetében történő jóváhagyásáról [2015/1406] (HL L 218., 2015.8.19., 27. o.).

(88) A használandó jelzések és jelek tekintetében lásd az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága (ENSZ EGB) 16. számú előírásának - Egységes rendelkezések a következők jóváhagyásáról: I. A gépjárművekben utazók biztonsági övei, utasbiztonsági rendszerei, gyermekbiztonsági rendszerei és ISOFIX gyermekbiztonsági rendszerei; II. Biztonsági övekkel, a biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető berendezésekkel, gyermekbiztonsági rendszerekkel, ISOFIX gyermekbiztonsági rendszerekkel és i-Size gyermekbiztonsági rendszerekkel felszerelt járművek [2018/629] (HL L 109., 2018.4.27., 1. o.) - 5.3.4. szakaszát. "S" típusú biztonsági övek esetén adja meg a típus(ok) jellemzőjét.

(92) Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ EGB) 48. számú előírása - Egységes rendelkezések a járműveknek a világító- és fényjelző berendezések beépítése tekintetében történő jóváhagyásáról (HL L 14., 2019.1.16., 42. o.).

(93) Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ EGB) 10. számú előírása - Egységes rendelkezések gépjárművek elektromágneses összeférhetőségük tekintetében történő jóváhagyásáról (HL L 41., 2017.2.17., 1. o.).

(94) Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ EGB) 138. számú előírása - Egységes rendelkezések a csendes közúti járművek korlátozott hallhatóságuk tekintetében történő jóváhagyásáról [2017/71] (HL L 9., 2017.1.13., 33. o.).

(95) Az Európai Parlament és a Tanács 540/2014/EU rendelete (2014. április 16.) a gépjárművek zajszintjéről és a csere-hangtompítórendszerekről, és a 2007/46/EK irányelv módosításáról, valamint a 70/157/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg) (HL L 158., 2014.5.27., 131. o.).

(96) Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ EGB) 66. számú előírása - Egységes rendelkezések a nagy személyszállító járműveknek a felépítményük szilárdsága tekintetében történő jóváhagyásáról (HL L 84., 2011.3.30., 1. o.).

(97) Az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ EGB) 105. számú előírása - Egységes rendelkezések a veszélyes anyagok szállítására szolgáló járművek sajátos szerkezeti jellemzőik tekintetében történő jóváhagyásáról (HL L 230., 2010.8.31., 253. o.).

(98) E fogalmak meghatározása az ISO 22628:2002 szabványban (Közúti járművek - újrafeldolgozhatóság és hasznosíthatóság - számítási módszer) található meg.

(99) Az Európai Parlament és a Tanács 715/2007/EK rendelete (2007. június 20.) a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről (HL L 171., 2007.6.29., 1. o.).

(100) A Bizottság 692/2008/EK rendelete (2008. július 18.) a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és végrehajtásáról (HL L 199., 2008.7.28., 1. o.).

(101) Az értékeket úgy kell megadni, hogy a járműtípus valamennyi műszaki kialakítása tekintetében világos legyen a tényleges érték.

(102) Akkor kell megadni, ha a gyártó az (EU) 2018/858 rendelet 28. cikkének (6) bekezdését alkalmazza; ebben az esetben az alkalmazott rendeleti jellegű jogi aktust meg kell adni a második oszlopban.

(103) Amennyiben a típusbizonyítvány száma nem tartalmazza, külön feltüntetendő.

(104) A felülvizsgált 1958. évi megállapodás szerződő felei.

(105) Amennyiben a típusjóváhagyás megadásakor nem áll rendelkezésre, legkésőbb a jármű kereskedelmi forgalomba hozatalakor ki kell tölteni ezt a pontot.

(106) Lépésenkénti típusjóváhagyás esetében - melynek keretében a jóváhagyó hatóság összegyűjti az összes EU-típusbizonyítványt vagy ENSZ-típusbizonyítványt, majd ez említett hatóság szerkeszti meg és a végső egészjármű-típusbizonyítványt - írja be, hogy "Nem alkalmazandó".

(107) Az (EU) 2018/858 rendelet II. mellékletével összhangban.

(108) Vagy a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. július 23-i 910/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 257., 2014.8.28., 73. o.) szerinti "fokozott biztonságú elektronikus aláírás" vizuális megjelenítése, beleértve az ellenőrzésre szolgáló adatokat is.

(109) Egy ¾ profilból elölről, egy ¾ profilból hátulról.

(111) Ezt a rovatot csak akkor kell kitölteni, ha a jármű kéttengelyes.

(112) Több elektromos motor esetén a motorok együttes hatását kell megadni.

(113) Az (EU) 2018/858 rendelet I. mellékletének C. részében meghatározott kódokat kell használni.

(114) Csak az alapszín(ek) adható(k) meg: fehér, sárga, narancssárga, piros, lila, kék, zöld, szürke, barna vagy fekete.

(115) Kivéve a jármű álló helyzetében való használatra szánt üléseket és a kerekes székek helyének számát.

(116) Egészítse ki az Euro szint számával és adott esetben a típusjóváhagyás során alkalmazott előírásokhoz tartozó karakterrel.

(117) A Bizottság (EU) 2017/1151 rendelete (2017. június 1.) a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről, a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 692/2008/EK bizottsági rendelet és az 1230/2012/EU bizottsági rendelet módosításáról, valamint a 692/2008/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg) (HL L 175., 2017.7.7., 1. o.).

(118) Nem kötelező.

(119) Az (EU) 2017/2400 rendelet IV. mellékletének I. részében szereplő minta szerint.

(120) Az (EU) 2017/2400 rendelet IV. mellékletének II. részében szereplő minta szerint.

(121) Csak akkor alkalmazandó, ha a járművet az 595/2009/EK rendeletnek megfelelően hagyták jóvá, és összeállítottak az (EU) 2017/2400 rendelet IV. mellékletének II. részében szereplő mintának megfelelő ügyfél-információs dokumentumot.

(122) A Bizottság (EU) 2021/646 végrehajtási rendelete (2021. április 19.) az (EU) 2019/2144 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gépjárműveknek a vészhelyzeti sávtartó rendszer (ELKS) tekintetében történő típusjóváhagyására vonatkozó egységes eljárások és műszaki előírások tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról (HL L 133., 2021.4.20., 31. o.).

(123) A Bizottság (EU) 2021/1243 felhatalmazáson alapuló rendelete (2021. április 19.) az (EU) 2019/2144 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az indításgátló alkoholszonda gépjárművekbe történő beszerelésének előkészítésére vonatkozó részletes szabályok megállapítása révén történő kiegészítéséről, valamint az említett rendelet II. mellékletének módosításáról (HL L 272., 2021.7.30., 11. o.).

(124) Az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ EGB) 13. számú előírása - Egységes rendelkezések az M, N és O kategóriájú járművek fékezés tekintetében történő jóváhagyásáról [2016/194] (HL L 42., 2016.2.18., 1. o.).

(125) Az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ EGB) 13-H. számú előírása - Egységes rendelkezések személygépkocsik fékezés tekintetében történő jóváhagyásáról [2015/2364] (HL L 335., 2015.12.22., 1. o.).

(126) Az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ EGB) 46. számú előírása - Egységes rendelkezések a közvetett látást biztosító eszközök és a gépjárművek ilyen eszközök beépítése tekintetében történő jóváhagyásáról (HL L 237., 2014.8.8., 24. o.).

(127) Az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ EGB) 28. számú előírása - Egységes rendelkezések a hangjelző berendezések, valamint gépjárművek hangjelzésük tekintetében történő jóváhagyásáról (HL L 323., 2011.12.6., 33. o.).

(128) Amennyiben az üzemanyagra korlátozások vonatkoznak, e korlátozásokat fel kell tüntetni (pl. földgáz esetében az L tartomány vagy a H tartomány).

(129) Bizonyos járművek benzinnel és gáz-halmazállapotú üzemanyaggal egyaránt üzemeltethetők, de ha olyan, csak vészhelyzet esetén vagy csak indításhoz használható benzinüzemű rendszerrel vannak felszerelve, amelynek a benzintartálya nem tartalmazhat 15 liternél több benzint, akkor a vizsgálat szempontjából úgy kell őket tekinteni, mintha csak gáz-halmazállapotú üzemanyaggal működnének.

(130) Kétfajta üzemanyaggal üzemelő járművek esetében a táblázatot mindkét üzemanyagra vonatkozóan meg kell ismételni.

(131) A rugalmas üzemanyag-felhasználású járművek esetében a vizsgálatot mindkét üzemanyag tekintetében el kell végezni az (EU) 2017/1151 bizottsági rendelet I. mellékletének I.2.4. ábrája szerint. Az LPG-vel vagy földgázzal/biometánnal (akár egy-, akár kétfajta üzemanyaggal) üzemelő járművek esetében a táblázatot meg kell ismételni a vizsgálathoz használt különböző referenciagázok tekintetében, és [amennyiben az előírja?] az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági Bizottsága (ENSZ EGB) 83. számú előírása - Egységes rendelkezések járműveknek a motor tüzelőanyag-szükséglete szerinti szennyező anyag-kibocsátása tekintetében történő jóváhagyásáról (HL L 42., 2012.2.15., 1. o.). - 12. mellékletének 3.1.4. pontja szerinti legkedvezőtlenebb eredményeket egy külön táblázatban kell bemutatni. A táblázatban szereplő eredményeknél jelölni kell, hogy azok mérésen vagy számításon alapulnak-e.

(132) Adott esetben.

(133) Az Euro VI esetében az ESC alatt WHSC, az ETC alatt pedig WHTC értendő.

(134) Az Euro VI esetében, ha a sűrített földgázzal (CNG) vagy LPG-vel üzemelő motorokat különböző referencia-üzemanyagokkal vizsgálják, a táblázatot mindegyik vizsgált referencia-üzemanyag tekintetében meg kell ismételni.

(135) A táblázatot mindegyik vizsgált referencia-üzemanyagra vonatkozóan meg kell ismételni.

(136) A földgázzal, illetve H2NG (hidrogén-földgáz) keverékkel üzemelő járművek esetében a "l/100 km" mértékegység helyébe a "m3/100 km" mértékegység, a hidrogénnel üzemelő járművek esetében pedig a "kg/100 km" mértékegység lép.

(137) Az interpolációs járműcsalád azonosítójának formátuma a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről, a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 692/2008/EK bizottsági rendelet és az 1230/2012/EU bizottsági rendelet módosításáról, valamint a 692/2008/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. június 1-jei (EU) 2017/1151 bizottsági rendelet (HL L 175., 2017.7.7., 1. o.) XXI. mellékletének 5.0. pontjában van megadva.

(138) A Bizottság (EU) 2017/1152 végrehajtási rendelete (2017. június 2.) a szabályozási vizsgálati eljárásnak a könnyű haszongépjárművek tekintetében történő változását tükröző megfeleltetési paraméterek meghatározására szolgáló módszertan megállapításáról és a 293/2012/EU végrehajtási rendelet módosításáról (HL L 175., 2017.7.7., 644. o.).

(139) A Bizottság (EU) 2017/1153 végrehajtási rendelete (2017. június 2.) a szabályozási vizsgálati eljárás változását tükröző megfeleltetési paraméterek meghatározására szolgáló módszertan megállapításáról és az 1014/2010/EU rendelet módosításáról (HL L 175., 2017.7.7., 679. o.).

(140) Az interpolációs járműcsalád azonosítójának formátumát az (EU) 2017/1151 bizottsági rendelet XXI. mellékletének 5.0 pontja tartalmazza.

(141) A táblázatot mindegyik változatra/kivitelre vonatkozóan meg kell ismételni.

(142) A táblázatot szükség esetén ökoinnovációs technológiánként egy-egy sorral ki kell egészíteni.

(143) Az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ EGB) 83. számú előírása - Egységes rendelkezések járműveknek a motor tüzelőanyag-szükséglete szerinti szennyező anyag-kibocsátása tekintetében történő jóváhagyásáról (HL L 42., 2012.2.15., 1. o.).

(144) Az ökoinnovációs technológiát jóváhagyó bizottsági határozat. A 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 140., 2009.6.5., 1. o.) 12. cikke.

(145) Az ökoinnovációs technológiát jóváhagyó bizottsági határozatban a technológiához rendelt kód.

(146) Ha az 1. típusú vizsgálati ciklus helyett a modellezés módszerét választják, ez az érték a modellezéssel kapott érték.

(147) = a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló (EU) 2018/858 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, ...-i XX/XXX bizottsági végrehajtási rendelet I. mellékletének 3.5.1.3. pontja.

(148) Az egyes ökoinnovációs technológiákkal az NEDC szerint elért CO2-kibocsátás-csökkentés összesített eredménye, amelyet e táblázat utolsó oszlopában, az (EU) 2017/1151 bizottsági rendelet XII. melléklete szerint kell kiszámítani.

(149) A Bizottság (EU) 2017/1151 rendelete (2017. június 1.) a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről, a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 692/2008/EK bizottsági rendelet és az 1230/2012/EU bizottsági rendelet módosításáról, valamint a 692/2008/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 175., 2017.7.7., 1. o.).

(150) Az egyes ökoinnovációs technológiákkal a WLTP szerint elért CO2-kibocsátás-csökkentés összesített eredménye, amelyet e táblázat utolsó oszlopában, az (EU) 2017/1151 bizottsági rendelet XII. melléklete szerint kell kiszámítani.

(151) Az ökoinnovációs technológia (technológiák) általános kódjának a következő, szóközzel elválasztott elemekből kell állnia:

- a jóváhagyó hatóságnak a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló (EU) 2018/858 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, XXXXX-i XX/XXX bizottsági végrehajtási rendelet IV. mellékletében meghatározott kódja,

- a járműbe szerelt egyes ökoinnovációs technológiák kódja külön-külön, a Bizottság jóváhagyó határozatainak időrendi sorrendjében felsorolva

(például az időrendi sorrendben 10-es, 15-ös és 16-os számmal jóváhagyott, a német típusjóváhagyó hatóság által minősített járműbe szerelt három ökoinnovációs technológia általános kódja: "e1 10 15 16").

(152) ISO/IEC 17025:2017 szabvány: Vizsgáló- és kalibrálólaboratóriumok felkészültségének általános követelményei; közzététel dátuma: 2017. november.

(153) Meg kell adni az azonosító kódot.

(154) Meg kell adni, hogy a jármű jobb vagy bal oldali közlekedésre alkalmas-e, vagy jobb és bal oldali közlekedésre egyaránt alkalmas.

(155) Kérjük, jelezze, hogy a járműbe szerelt sebességmérő vagy kilométer-számláló csak metrikus, vagy metrikus és angolszász mértékegységeket is használ.

(156) Ez a nyilatkozat nem korlátozza a tagállamok azon jogát, hogy műszaki átalakításokat írjanak elő valamely járműnek a rendeltetési helye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban történő nyilvántartásba vételéhez, ha ott a forgalom az út ellenkező oldalán halad.

(157) A 4. és a 4.1. pontot az (EU) 2021/535 végrehajtási rendelet XIII. melléklete 2. része A. szakaszának 1.24. pontjában (tengelytáv) és 1.25. pontjában (tengelytávolság) megállapított fogalommeghatározásoknak megfelelően kell kitölteni.

(158) A tömegadatokat a legközelebbi egész számra kell kerekíteni.

(159) Hibrid járművek esetében mindkét teljesítményt meg kell adni.

(160) Az e betűjelzés alá tartozó nem kötelező berendezések és további gumiabroncs/kerék kombinációk a "Megjegyzések" rovatba vehetők fel. Ha egy járművet a szabványos kerekek és gumiabroncsok teljes készletével, valamint teljes téli gumiabroncskészlettel szállítanak (amelyet három hegycsúcs és egy hópehely [3 Peak Mountain Snow Flake, 3PMS] jelöl) kerekekkel vagy anélkül, a kiegészítő gumiabroncsok és adott esetben kerekek nem kötelező gumiabroncs/kerék kombinációnak tekintendők függetlenül attól, hogy a kerekeket/gumiabroncsokat ténylegesen felszerelték-e a járműre, vagy sem.

(161) Csak a kigurulási menetellenállási mátrix szerinti járműcsalád (RLMF) egyedi járműveire alkalmazható.

(162) A különböző használható üzemanyagok esetében meg kell ismételni. Azok a járművek, amelyek benzinnel és gáz-halmazállapotú üzemanyaggal egyaránt üzemeltethetők, de olyan, csak vészhelyzet esetén vagy csak indításhoz használható benzinüzemű rendszerrel vannak felszerelve, amelyhez egy legfeljebb 15 literes benzintartály tartozik, olyan járműveknek minősülnek, amelyek csak gáz-halmazállapotú üzemanyaggal működtethetők.

(163) Az EURO VI vegyes üzemű motorok és járművek esetében szükség szerint meg kell ismételni.

(164) Kizárólag a vonatkozó rendeleti jellegű jogi aktus(ok) szerint értékelt kibocsátások tüntethetők fel.

(165) Amennyiben a jármű - a 24 GHz-es frekvenciasávban alkalmazott, kis hatótávolságú gépjárműradarok időben korlátozott használatára vonatkozó közösségi harmonizálásáról szóló, 2005. január 17-i bizottsági határozattal (HL L 21., 2005.1.25., 15. o.) összhangban fel van szerelve 24 GHz-es, rövid hatótávolságú radarkészülékkel, a gyártónak itt fel kell tüntetnie a következőt: "24 GHz-es rövid hatótávolságú radarkészülékkel felszerelt jármű".

(166) A gyártó ezeket a rovatokat kitöltheti csak a nemzetközi forgalom, csak a nemzeti forgalom, vagy mindkettő vonatkozásában. Nemzeti (országon belüli) forgalom esetében fel kell tüntetni a jármű tervezett nyilvántartásba vételi helye szerinti ország kódját. A kódnak összhangban kell lennie az ISO 3166-1:2013 szabvánnyal. Nemzetközi forgalom esetében hivatkozni kell az irányelv számára (pl. a 96/53/EK tanácsi irányelv esetében ez a szám "96/53/EK").

(167) Kivéve a jármű álló helyzetében való használatra szánt üléseket és a kerekes székek helyének számát. Az M3 kategóriájú távolsági autóbuszok esetében a személyzet tagjainak száma is beleértendő az utaslétszámba.

(168) A 715/2007/EK rendelet hatálya alá tartozó, N1 kategóriájú befejezett járművek esetében.

(169) Csak akkor alkalmazandó, ha a járművet a nehéz tehergépjárművek kibocsátásai (Euro VI) tekintetében a gépjárművek és motorok típusjóváhagyásáról, a járművek javítására és karbantartására vonatkozó információkhoz való hozzáférésről, a 715/2007/EK rendelet és a 2007/46/EK irányelv módosításáról, valamint a 80/1269/EGK, a 2005/55/EK és a 2005/78/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. június 18-i 595/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (HL L 188., 2009.7.18., 1. o.) megfelelően hagyták jóvá.

(170) Csak akkor alkalmazandó, ha a járművet az 595/2009/EK rendeletnek megfelelően hagyták jóvá, és összeállítottak az (EU) 2017/2400 rendelet IV. mellékletének II. részében szereplő mintának megfelelő ügyfél-információs dokumentumot.

(171) Az (EU) 2017/2400 rendelet IV. mellékletének II. részében szereplő mintának megfelelően elkészített ügyfél-információs dokumentum 2.3. pontjában foglaltak szerint.

(172) Az (EU) 2017/2400 rendelet IV. mellékletének II. részében szereplő mintának megfelelően elkészített ügyfél-információs dokumentumban foglaltak szerint.

(173) Az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ EGB) 105. számú előírása - Egységes rendelkezések a veszélyes anyagok szállítására szolgáló járművek sajátos szerkezeti jellemzőik tekintetében történő jóváhagyásáról. (HL L 230., 2010.8.31., 253. o.).

(174) A "0 számú kapcsolási pont" fogalmával kapcsolatban lásd az (EU) 2021/535 végrehajtási rendelet II. melléklete 2. része A. szakaszának 1.3.1.2. pontját.

(175) A Bizottság (EU) 2022/1362 végrehajtási rendelete ( 1 )

(176) Az (EU) 2022/1362 végrehajtási rendelet I. mellékletének 6. pontjában meghatározottak szerint.

(177) Készült az (EU) 2022/1362 végrehajtási rendelet IV. mellékletének I. részében meghatározott minta szerint.

(178) Készült az (EU) 2022/1362 végrehajtási rendelet IV. mellékletének II. részében meghatározott minta szerint.

(179) Az (EU) 2022/1362 végrehajtási rendelet IV. mellékletének II. részében szereplő mintának megfelelően elkészített ügyfél-információs dokumentum 3.1. pontjában foglaltak szerint.

(180) Az (EU) 2022/1362 végrehajtási rendelet IV. mellékletének II. részében meghatározott mintának megfelelően elkészített ügyfél-információs dokumentum 3.4. pontjában foglaltak szerint.

(181) Az (EU) 2022/1362 végrehajtási rendelet IV. mellékletének II. részében szereplő mintának megfelelően elkészített ügyfél-információs dokumentum 1.2.5. pontjában foglaltak szerint.

(182) Az (EU) 2022/1362 végrehajtási rendelet I. mellékletében szereplő táblázatok szerint.

(183) Az (EU) 2018/858 rendelet II. mellékletében felsorolt rendeleti jellegű jogi aktusokban meghatározott követelményekkel összhangban jóváhagyott rendszerek. A betűszavak megfelelnek a 6.7., 7.4., 8.12, 10.1.1., 12.2.4., 12.6.5., 12.8., 12.11., 12.12., 12.13., 12.16., 12.17. és 17. pontban említett rendszereknek.

(184) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/631 rendelete (2019. április 17.) az új személygépkocsikra és az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó szén-dioxid-kibocsátási előírások meghatározásáról, valamint a 443/2009/EK és az 510/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 111., 2019.4.25., 13. o.).

(185) Az új nehézgépjárművek szén-dioxid-kibocsátási előírásainak meghatározásáról, valamint az 595/2009/EK és az (EU) 2018/956 európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 96/53/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1242 európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 198., 2019.7.25., 202. o.) I. mellékletének 1. pontja szerinti járműalcsoport, vagy ha nincs alcsoport, az (EU) 2017/2400 rendelet I. mellékletének 1. pontja szerinti járműalcsoport.

(186) Az (EU) 2017/1151 rendelet I. mellékletének 4. függelékében szereplő "Kiegészítés a ... számú EK-típusbizonyítványhoz" című szakasz 2.5.3.8.1. pontja szerint.

(187) Az (EU) 2017/1151 rendelet I. mellékletének 4. függelékében szereplő "Kiegészítés a ... számú EK-típusbizonyítványhoz" című szakasz 2.5.3.8.3. pontja szerint.

(188) Az (EU) 2021/535 bizottsági végrehajtási rendelet 6. cikkének (3) bekezdésében meghatározott követelményeknek megfelelő típusjóváhagyással rendelkező járművekre alkalmazandó.

(189) Az (EU) 2017/2400 rendelet IV. mellékletének III. részében szereplő minta szerint.

A JÁRMŰVEK, RENDSZEREK, ALKOTÓELEMEK ÉS ÖNÁLLÓ MŰSZAKI EGYSÉGEK EU-TÍPUSJÓVÁHAGYÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ADATKÖZLŐ LAP MINTÁJA

Az (EU) 2018/858 rendeletben az egész járműre vonatkozó EU-típusjóváhagyás, valamint a rendszerre, alkotóelemre vagy önálló műszaki egységre vonatkozó EU-típusjóváhagyás tekintetében említett adatközlő lapok csak az alábbi jegyzék kivonataiból és a jegyzék számozási rendszeréből állhatnak.

Gondoskodni kell arról, hogy a rajzok vagy képek A4-es méretben kinyomtatva is kellően részletesek, jól kivehetőek és jól láthatóak legyenek.

Ha az e mellékletben említett rendszerek, alkotóelemek vagy önálló műszaki egységek elektromos vezérléssel működnek, ezek teljesítményére vonatkozóan is kell adatokat szolgáltatni.

0. ÁLTALÁNOS ADATOK

0.1. Gyártmány (a gyártó kereskedelmi neve): ...

0.2. Típus: ...

0.2.0.1. Alváz: ...

0.2.0.2. Felépítmény/teljes jármű: ...

0.2.1. Kereskedelmi megnevezés(ek) (ha van[nak]): ...

0.2.2. A több lépcsőben jóváhagyott járművek esetében az alapjármű/előző lépcsőkben jóváhagyott jármű típusjóváhagyására vonatkozó információk lépcsőnként felsorolva (az egyes lépcsőkre vonatkozó információk felsorolása). (Az adatok táblázatos formában is megadhatók.)

Típus:

Változat(ok):

Kivitel(ek):

A típusbizonyítvány száma, beleértve a kiterjesztés számát: ...

0.2.2.1. A többlépcsős típusjóváhagyás megengedett paraméterértékei az alapjármű kibocsátási értékeinek használata tekintetében (adott esetben illessze be a tartományokat) (1):

0.2.3. Azonosítók1:

0.2.3.1. Interpolációs járműcsalád azonosítója: ...

0.2.3.2. Környezetihőmérséklet-korrekcióval végzett vizsgálat (ATCT) szerinti járműcsalád azonosítója: ...

0.2.3.3. PEMS-vizsgálat szerinti járműcsalád azonosítója: ...

0.2.3.4. Kigurulási menetellenállási járműcsalád azonosítója:

0.2.3.4.1. A VH kigurulási menetellenállás szerinti járműcsaládja: ...

0.2.3.4.2. A VL kigurulási menetellenállás szerinti járműcsaládja: ...

0.2.3.4.3. Az interpolációs járműcsaládban alkalmazható kigurulási menetellenállás szerinti járműcsaládok: ...

0.2.3.5. Kigurulási menetellenállási mátrix szerinti járműcsalád azonosítója: ...

0.2.3.6. Periodikus regenerálás szerinti járműcsalád azonosítója: ...

0.2.3.7. Párolgási kibocsátási vizsgálat szerinti járműcsalád azonosítója: ...

0.2.3.8. Fedélzeti diagnosztikai rendszerrel felszerelt járműcsalád azonosítója: ...

0.2.3.9. Egyéb járműcsalád azonosítója: ...

0.3. A típusazonosító jelölés, ha fel van tüntetve a járművön/alkotóelemen/önálló műszaki egységen (1) (2): ...

0.3.0.1. Alváz: ...

0.3.0.2. Felépítmény/teljes jármű: ...

0.3.1. A jelölés helye: ...

0.3.1.1. Alváz: ...

0.3.1.2. Felépítmény/teljes jármű: ...

0.4. Jármű-kategória (3): ...

0.4.1. A jármű osztályozása(i) a rendeltetése szerint szállítható veszélyes anyagok alapján: ...

0.5. A gyártó cégneve és címe: ...

0.5.1. A több lépcsőben jóváhagyott járművek esetében az alapjármű/előző lépcső(k)ben jóváhagyott jármű gyártójának cégneve és címe: ...

0.6. A jogszabályban előírt táblák rögzítésének helye és módja, valamint a jármű azonosító számának helye: ...

0.6.1. Az alvázon: ...

0.6.2. A felépítményen: ...

0.7. (Nem meghatározott)

0.8. Az összeszerelő üzem(ek) neve és címe: ...

0.9. A gyártó képviselőjének (ha van) neve és címe: ...

1. ÁLTALÁNOS FELÉPÍTÉSRE VONATKOZÓ JELLEMZŐK

1.1. A jóváhagyandó típust képviselő járműről/alkotóelemről/önálló műszaki egységről (4) készített fényképek és/vagy rajzok: ...

1.2. A teljes jármű méretezett rajza (adott esetben a legrövidebb és a leghosszabb tengelytáv): ...

1.3. A tengelyek száma: ... és a kerekek száma (5): ...

1.3.1. Az ikerkerekekkel felszerelt tengelyek száma és helyzete: ...

1.3.2. A kormányzott tengelyek száma és helyzete: ...

1.3.3. A hajtott tengelyek (száma, helyzete, összekapcsolása): ...

1.4. Alváz (ha van) (adott esetben a legrövidebb és a leghosszabb tengelytávot ábrázoló, átfogó rajz): ...

1.5. Az oldalsó hossztartók anyaga (6): ...

1.6. A motor helye és elrendezése: ...

1.7. Vezetőfülke: motor feletti (7)/hagyományos motorházas/hálóhelyes vezetőfülke (4): ...

1.8. A vezető helye: bal/jobb (4).

1.8.1. A jármű jobb oldali/bal oldali (4) közlekedésre van kialakítva.

1.9. Tüntesse fel, ha a vontatójármű félpótkocsik vagy egyéb pótkocsik vontatására szolgál, valamint ha a pótkocsi félpótkocsi, vonórudas, középtengelyes vagy merev vonórúddal felszerelt pótkocsi: ...

1.10. Tüntesse fel, ha a járművet kifejezetten szabályozott hőmérséklet mellett történő áruszállításra tervezték: ...

1.11. A jármű: nem automatizált/automatizált/teljesen automatizált (4) (8)

2. TÖMEGEK ÉS MÉRETEK (9) (10) (11)

(kg-ban és mm-ben) (adott esetben utalva a rajzra)

2.1. Tengelytáv(ok) (teljes terhelésnél) (12):

2.1.1. Két tengellyel rendelkező járművek: ...

2.1.2. Három vagy több tengellyel rendelkező járművek

2.1.2.1. Tengelytávolság az egymást követő tengelyek között a legelső tengelytől a leghátsó tengelyig: ...

2.1.2.2. Teljes tengelytávolság (13): ...

2.2. Nyeregszerkezet

2.2.1. Félpótkocsik esetében

2.2.1.1. A nyeregcsap tengelye és a félpótkocsi leghátsó vége közötti távolság: ...

2.2.1.2. A nyeregcsap tengelye és a félpótkocsi elejének tetszőleges pontja közötti legnagyobb távolság: ...

2.2.1.3. Félpótkocsi vonatkoztatási tengelytávja (az (EU) 2021/535 végrehajtási rendelet XIII. melléklete 2. része E. szakaszának 3.2. pontjában előírtak szerint):

2.2.2. Nyerges vontatók esetében

2.2.2.1. Nyeregpont távolsága (legnagyobb és legkisebb; nem teljes jármű esetében jelezni kell a megengedett értékeket) (15): ...

2.2.2.2. A (szabványos) nyeregszerkezet legnagyobb magassága (16): ...

2.3. A tengelyek nyomtávja(i) és szélessége(i)

2.3.1. Az egyes kormányzott tengelyek nyomtávja (17): ...

2.3.2. Az összes többi tengely nyomtávja (17): ...

2.3.3. A legszélesebb hátsó tengely szélessége (a gumiabroncsok legkülső pontjától mérve, a gumiabroncsok talajhoz közeli kidudorodását figyelmen kívül hagyva): ...

2.3.4. A legelső tengely szélessége (a gumiabroncsok legkülső pontjától mérve, a gumiabroncsok talajhoz közeli kidudorodását figyelmen kívül hagyva): ...

2.4. A jármű mérettartománya (befoglaló méretek)

2.4.1. Felépítmény nélküli alváz esetében

2.4.1.1. Hosszúság (18): ...

2.4.1.1.1. Legnagyobb megengedett hosszúság: ...

2.4.1.1.2. Legkisebb megengedett hosszúság: ...

2.4.1.1.3. Pótkocsik esetében a vonórúd legnagyobb megengedett hossza (19): ...

2.4.1.2. Szélesség (20): ...

2.4.1.2.1. Legnagyobb megengedett szélesség: ...

2.4.1.2.2. Legkisebb megengedett szélesség: ...

2.4.1.3. Magasság (menetkész állapotban) (21) (állítható magasságú felfüggesztés esetében jelölni kell a szokásos haladási helyzetet): ...

2.4.1.3.1. Legnagyobb megengedett magasság (22): ...

2.4.1.4. Első túlnyúlás (23): ...

2.4.1.4.1. Megközelítési szög (24): ...... fok.

2.4.1.5. Hátsó túlnyúlás (25): ...

2.4.1.5.1. Elhagyási szög (26): ...... fok.

2.4.1.5.2. A csatlakozási pontban a túlnyúlás megengedett legkisebb és legnagyobb mértéke (27): ...

2.4.1.5.3. Legnagyobb megengedett hátsó túlnyúlás (22): ...

2.4.1.6. Szabad magasság (az (EU) 2018/858 rendelet I. melléklete A. részének 4.5. pontjában meghatározottak szerint)

2.4.1.6.1. A tengelyek között: ...

2.4.1.6.2. Az első tengely(ek) alatt: ...

2.4.1.6.3. A hátsó tengely(ek) alatt: ...

2.4.1.7. Terepszög (28): ...... fok.

2.4.1.8. A felépítmény és/vagy a belső szerelvények és/vagy a felszerelések és/vagy a hasznos teher tömegközéppontjának megengedett szélső helyzetei: ...

2.4.2. Felépítménnyel ellátott alváz esetében

2.4.2.1. Hosszúság (18): ...

2.4.2.1.1. A rakfelület hosszúsága: ...

2.4.2.1.2. Pótkocsik esetében a vonórúd legnagyobb megengedett hossza (28): ...

2.4.2.1.3. A 96/53/EK tanácsi irányelv (29) 9a. cikkének megfelelő hosszított vezetőfülke: igen/nem (4)

2.4.2.2. Szélesség (20): ...

2.4.2.2.1. A falak vastagsága (szabályozott hőmérséklet mellett történő áruszállításra tervezett járművek esetében): ...

2.4.2.3. Magasság (menetkész állapotban) (21) (állítható magasságú felfüggesztés esetében jelölni kell a szokásos haladási helyzetet): ...

2.4.2.4. Első túlnyúlás (23): ...

2.4.2.4.1. Megközelítési szög (24): ...... fok.

2.4.2.5. Hátsó túlnyúlás (25): ...

2.4.2.5.1. Elhagyási szög (26): ...... fok.

2.4.2.5.2. A csatlakozási pontban a túlnyúlás megengedett legkisebb és legnagyobb mértéke (27): ...

2.4.2.5.3. Legnagyobb megengedett hátsó túlnyúlás: ...

2.4.2.6. Szabad magasság (az (EU) 2018/858 rendelet I. melléklete A. részének 4.1. és 4.2. pontjában meghatározottak szerint)

2.4.2.6.1. A tengelyek között: ...

2.4.2.6.2. Az első tengely(ek) alatt: ...

2.4.2.6.3. A hátsó tengely(ek) alatt: ...

2.4.2.7. Terepszög (28): ...... fok.

2.4.2.8. A hasznos teher tömegközéppontjának megengedett szélső helyzetei (nem egyenletes terheléseloszlás esetén): ...

2.4.2.9. A jármű (M2 és M3) tömegközéppontjának elhelyezkedése a műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg mellett, hossz-, kereszt- és függőleges irányban: ...

2.4.3. Alváz nélkül jóváhagyott felépítmény esetében (M2 és M3 kategóriájú járművek)

2.4.3.1. Hosszúság (18): ...

2.4.3.2. Szélesség (20): ...

2.4.3.3. Névleges magasság (menetkész állapotban) (21) a rendeltetés szerinti alváztípus(ok)on (állítható magasságú felfüggesztés esetében jelölni kell a szokásos haladási helyzetet): ...

2.5. Nem teljes jármű esetében a kormányzott tengely(ek)re jutó legkisebb tömeg: ...

2.6. Menetkész tömeg (30)

a) a legkisebb és a legnagyobb érték mindegyik változat esetében: ...

b) az egyes kivitelek tömege (táblázatos formában kell megadni): ...

2.6.1. E tömeg tengelyek közötti megoszlása, valamint félpótkocsi, merev vonórudas pótkocsi vagy középtengelyes pótkocsi esetében a csatlakozási pontra eső tömeg:

a) a legkisebb és a legnagyobb érték mindegyik változat esetében: ...

b) az egyes kivitelek tömege (táblázatos formában kell megadni): ...

2.6.2. A nem kötelező felszerelések tömege (lásd az (EU) 2021/535 végrehajtási rendelet XIII. melléklete 2. része A. szakaszának 1.4. pontjában megadott fogalommeghatározást): ...

2.6.2.1. E tömeg tengelyek közötti megoszlása, valamint félpótkocsi vagy középtengelyes pótkocsi esetében a csatlakozási pontra eső terhelés: ...

2.6.3. Forgó tömeg (1): a menetkész tömeg plusz 25 kg összegének 3 %-a vagy tengelyenkénti érték (kg): ...

2.6.4. Az alternatív meghajtásból adódó tömegnövekmény: ... kg

2.6.5. Az alternatív meghajtás céljára szolgáló berendezések felsorolása (az alkatrészek tömegének feltüntetésével):...

2.7. Nem teljes jármű esetében a befejezett jármű gyártó által megadott legkisebb tömege: ...

2.7.1. E tömeg tengelyek közötti megoszlása, valamint félpótkocsi vagy középtengelyes pótkocsi esetében a csatlakozási pontra eső terhelés: ...

2.7.2. Nem teljes jármű esetében a gyártó által megadott legnagyobb megengedett tényleges tömeg: ...

2.8. A gyártó által megadott, műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg (32) (33): ...

2.8.1. E tömeg tengelyek közötti megoszlása, valamint félpótkocsi vagy középtengelyes pótkocsi esetében a csatlakozási pontra eső terhelés (33): ...

2.9. Az egyes tengelyekre jutó, műszakilag megengedett legnagyobb tömeg: ...

2.10. Az egyes tengelycsoportokra jutó, műszakilag megengedett tömeg: ...

2.11. A vontatójármű által vontatható, műszakilag megengedett legnagyobb tömeg

az alábbiak esetében:

2.11.1. Vonórudas pótkocsi: ...

2.11.2. Félpótkocsi: ...

2.11.3. Középtengelyes pótkocsi: ...

2.11.3.1. A vonószerkezet túlnyúlásának (34) a tengelytávhoz viszonyított legnagyobb aránya: ...

2.11.3.2. Legnagyobb V-érték: ...... kN.

2.11.4. Merev vonórudas pótkocsi: ...

2.11.4.1. A vonószerkezet túlnyúlásának (34) a tengelytávhoz viszonyított legnagyobb aránya: ...

2.11.4.2. Legnagyobb V-érték: ... kN.

2.11.5. A járműszerelvény műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömege (33): ...

2.11.6. A fékezetlen pótkocsi legnagyobb tömege: ...

2.12. A műszakilag megengedett legnagyobb tömeg a csatlakozási ponton:

2.12.1. Vontatójármű esetében: ...

2.12.2. Félpótkocsi, középtengelyes pótkocsi vagy merev vonórudas pótkocsi esetében: ...

2.12.3. A vonószerkezet legnagyobb megengedett tömege (amennyiben nem a gyártó szerelte be): ...

2.13. Hátsó oldalkitérés (az (EU) 2021/535 végrehajtási rendelet XIII. melléklete 2. része C. szakaszának 8. pontja és D. szakaszának 7. pontja): ...

2.14. Motorteljesítmény/legnagyobb tömeg aránya: ...... kW/kg.

2.14.1. A motorteljesítmény és a járműszerelvény műszakilag megengedett legnagyobb össztömegének aránya (az (EU) 2021/535 végrehajtási rendelet XIII. melléklete 2. része C. szakaszának 6. pontja): ... kW/kg.

2.15. Hegymeneti elindulási képesség (önálló jármű) (35): ...... %.

2.16. Nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési legnagyobb megengedett tömegek, M2, M3, N2, N3, O3 és O4 járműkategória (nem kötelező)

2.16.1. Nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési legnagyobb megengedett terhelt tömeg: ...

2.16.2. Nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési legnagyobb megengedett tömeg az egyes tengelyeken, valamint félpótkocsi vagy középtengelyes pótkocsi esetében a csatlakozási pontra eső, gyártó által meghatározott, tervezett terhelés, amennyiben az kisebb, mint a csatlakozási pontra eső műszakilag megengedett legnagyobb tömeg: ...

2.16.3. Nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési legnagyobb megengedett tömeg az egyes tengelycsoportokon: ...

2.16.4. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb vontatható tömeg (az egyes műszaki kialakításokhoz több bejegyzés is tartozhat) (101): ...

2.16.5. A járműszerelvény nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési legnagyobb megengedett tömege: ...

2.17. Többlépcsős típusjóváhagyásra benyújtott jármű (csak a 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (36) hatálya alá tartozó N1 kategóriájú, nem teljes vagy befejezett jármű esetében): igen/nem (4)

2.17.1. Az alapjármű menetkész tömege: ... kg.

2.17.2. Átlagos terhelés (alapértelmezett kiegészítő terhelés) a 692/2008/EK bizottsági rendelet (37) XII. mellékletének 5. szakasza szerint kiszámítva: ... kg.

3. MEGHAJTÓENERGIA-ÁTALAKÍTÓ (38)

3.1. A meghajtóenergia-átalakító(k) gyártója: ...

3.1.1. A gyártó kódja (a meghajtóenergia-átalakítón feltüntetett jelölés szerint vagy más azonosító jelölés): ...

3.1.2. A jóváhagyási bizonyítvány száma (adott esetben), beleértve az üzemanyag-azonosító jelölést is: ...

(csak nehézgépjárműveknél)

3.2. Belső égésű motor

3.2.1. A motorra vonatkozó specifikus információk

3.2.1.1. Működési elv: szikragyújtású motor/kompressziós gyújtású motor/vegyes üzemű motor (4)

Ciklus: négyütemű/kétütemű/forgódugattyús (4)

3.2.1.1.1. A vegyes üzemű motor típusa: 1A. típus/1B. típus/2A. típus/2B. típus/3B. típus (4) (42)

3.2.1.1.2. A gáz energiahányadosa a melegindítással végzett WHTC vizsgálati ciklus során: ... %

3.2.1.2. A hengerek száma és elrendezése: ...

3.2.1.2.1. Furat (39): ...... mm

3.2.1.2.2. Löket (39): ...... mm

3.2.1.2.3. Gyújtási sorrend: ...

3.2.1.3. Motortérfogat (40): ...... cm3

3.2.1.4. Térfogati sűrítési viszony (41): ...

3.2.1.5. Az égéstér, a dugattyútető és szikragyújtású motor esetében a dugattyúgyűrűk rajzai: ...

3.2.1.6. A motor rendes alapjárati fordulatszáma (41): ...... min-1

3.2.1.6.1. Magas alapjárati fordulatszám (41): ...... min-1

3.2.1.6.2. Alapjárat dízelmotornál: igen/nem (4) (42)

3.2.1.7. Térfogatra vonatkoztatott szén-monoxid-tartalom a kipufogógázban üresjáratban (41): ...... % a gyártó által megadottak szerint (csak szikragyújtású motoroknál)

3.2.1.8. Legnagyobb hasznos teljesítmény (43): ... kW ... min-1 fordulatszámon (a gyártó által megadott érték)

3.2.1.9. A gyártó által megadott legnagyobb megengedett motorfordulatszám: ... min-1

3.2.1.10. Legnagyobb hasznos nyomaték (43): ... Nm ... min-1 fordulatszámon (a gyártó által megadott érték)

3.2.1.11. A gyártó hivatkozásai az 582/2011/EU bizottsági rendelet (44) 5., 7. és 9. cikkében vagy az (EU) 2017/1151 bizottsági rendelet 3. és 5. cikkében előírt dokumentációcsomagra és részletes dokumentációcsomagra, amelyek lehetővé teszik a jóváhagyó hatóság számára, hogy értékelje a kibocsátáscsökkentési stratégiákat, valamint a motorban és a gépjárműben található, a kibocsátácsökkentési megoldások helyes működését biztosító rendszereket

3.2.2. Üzemanyag

3.2.2.1. Dízel/benzin/LPG/földgáz vagy biometán/etanol (E 85)/biodízel/hidrogén (4) (45)

3.2.2.1.1. Kísérleti oktánszám (RON), ólmozatlan: ...

3.2.2.2. Nehézgépjárművek: dízel/benzin/LPG/H tartományú földgáz/L tartományú földgáz/HL tartományú földgáz/dízel-etanol (ED95)/etanol (E85)/LNG20 (4) (45)

3.2.2.2.1. (Csak az Euro VI esetében) A gyártó által az 582/2011/EU rendelet I. mellékletének 1.1.2. pontja szerint megadott üzemanyagok, amelyekkel a motor üzemeltethető (értelemszerűen)

3.2.2.3. Üzemanyagtartály töltőcsonkja: szűkített töltőnyílás/címke (4)

3.2.2.4. A jármű üzemanyagának típusa: Egyfajta üzemanyag/kétfajta üzemanyag/rugalmas felhasználás/vegyes üzem esetén: 1A. típus/1B. típus/2A. típus/2B. típus/3B. típus (4)

3.2.2.5. A bioüzemanyag legnagyobb megengedett mennyisége az üzemanyagban (a gyártó által megadott érték): ... térfogatszázalék

3.2.3. Üzemanyagtartály(ok)

3.2.3.1. Üzemi üzemanyagtartály(ok)

3.2.3.1.1. Az egyes tartályok száma és térfogata: ...

3.2.3.1.1.1. Anyag: ...

3.2.3.1.2. Az üzemanyagtartály(ok) rajza és műszaki leírása, a levegőztető és szellőztető rendszerek valamennyi csatlakozásával, vezetékével, a zárószerkezetekkel, szelepekkel, rögzítőkészülékekkel együtt: ...

3.2.3.1.3. Az üzemanyagtartály(ok)nak a járműben való pontos elhelyezkedését mutató rajzok: ...

3.2.3.2. Tartalék üzemanyagtartály(ok)

3.2.3.2.1. Az egyes tartályok száma és térfogata: ...

3.2.3.2.1.1. Anyag: ...

3.2.3.2.2. Az üzemanyagtartály(ok) rajza és műszaki leírása, a levegőztető és szellőztető rendszerek valamennyi csatlakozásával, vezetékével, a zárószerkezetekkel, szelepekkel, rögzítőkészülékekkel együtt: ...

3.2.3.2.3. Az üzemanyagtartály(ok)nak a járműben való pontos elhelyezkedését mutató rajzok: ...

3.2.4. Üzemanyag-ellátás

3.2.4.1. Porlasztó(ko)n keresztül: igen/nem (4)

3.2.4.2. Üzemanyag-befecskendezéssel (csak kompressziós gyújtású vagy vegyes üzemű motorok esetében): igen/nem (4)

3.2.4.2.1. A rendszer leírása (közös nyomócső/egyedi befecskendezők/elosztószivattyú stb.): ...

3.2.4.2.2. Működési elv: közvetlen befecskendezésű/előkamrás/örvénykamrás (4)

3.2.4.2.3. Befecskendező/továbbítószivattyú

3.2.4.2.3.1. Gyártmány(ok): ...

3.2.4.2.3.2. Típus(ok): ...

3.2.4.2.3.3. Legnagyobb üzemanyagszállítás (4) (41): ... mm3/ütem vagy ciklus ... min-1 fordulatszámon, vagy választhatóan szállítási jellegrajz: ...

(Feltöltőnyomás-szabályozó alkalmazása esetén adja meg a jellemző üzemanyag-szállítási teljesítményt és az egyes fordulatszámokhoz tartozó feltöltőnyomást.)

3.2.4.2.3.4. Statikus befecskendezésidőzítés (41): ...

3.2.4.2.3.5. Előbefecskendezési görbe (41): ...

3.2.4.2.3.6. Kalibrálási eljárás: próbapad/motor (4)

3.2.4.2.4. Motorfordulatszám-szabályozó

3.2.4.2.4.1. Típus: ...

3.2.4.2.4.2. Leszabályozási pont

3.2.4.2.4.2.1. Leszabályozási fordulatszám terhelés mellett: ...... min-1

3.2.4.2.4.2.2. Terhelés nélküli legnagyobb fordulatszám: ...... min-1

3.2.4.2.4.2.3. Alapjárati fordulatszám: ..... min-1

3.2.4.2.5. Befecskendezési csőrendszer (csak nehézgépjárműveknél)

3.2.4.2.5.1. Hosszúság: ...... mm

3.2.4.2.5.2. Belső átmérő: ...... mm

3.2.4.2.5.3. Közös nyomócső, gyártmány és típus: ...

3.2.4.2.6. Befecskendező fúvóka/fúvókák

3.2.4.2.6.1. Gyártmány(ok): ...

3.2.4.2.6.2. Típus(ok): ...

3.2.4.2.6.3. Nyitási nyomás (41): ... kPa vagy jellegrajz (41): ...

3.2.4.2.7. Hidegindító berendezés

3.2.4.2.7.1. Gyártmány(ok): ...

3.2.4.2.7.2. Típus(ok): ...

3.2.4.2.7.3. Leírás: ...

3.2.4.2.8. Kiegészítő indító segédberendezés

3.2.4.2.8.1. Gyártmány(ok): ...

3.2.4.2.8.2. Típus(ok): ...

3.2.4.2.8.3. A rendszer leírása: ...

3.2.4.2.9. Elektronikusan vezérelt befecskendezés: igen/nem (4)

3.2.4.2.9.1. Gyártmány(ok): ...

3.2.4.2.9.2. Típus(ok):

3.2.4.2.9.3. A rendszer leírása

3.2.4.2.9.3.1. Vezérlőegység (ECU) gyártmánya és típusa: ...

3.2.4.2.9.3.1.1. Az ECU szoftverazonosító száma: ...

3.2.4.2.9.3.2. Az üzemanyag-szabályozó gyártmánya és típusa: ...

3.2.4.2.9.3.3. A levegőáramlás-érzékelő gyártmánya és típusa: ...

3.2.4.2.9.3.4. Az üzemanyag-elosztó gyártmánya és típusa: ...

3.2.4.2.9.3.5. A fojtószelepház gyártmánya és típusa: ...

3.2.4.2.9.3.6. A vízhőmérséklet-érzékelő gyártmánya és típusa: ...

3.2.4.2.9.3.7. A levegőhőmérséklet-érzékelő gyártmánya és típusa: ...

3.2.4.2.9.3.8. A levegőnyomás-érzékelő gyártmánya és típusa: ...

3.2.4.3. Üzemanyag-befecskendezéssel (csak szikragyújtású motorok esetében): igen/nem (4)

3.2.4.3.1. Működési elv: szívó gyűjtőcső (egy-/többpontos/közvetlen befecskendezés (4)/egyéb) (adja meg): ...

3.2.4.3.2. Gyártmány(ok): ...

3.2.4.3.3. Típus(ok): ...

3.2.4.3.4. A rendszer leírása (nem folyamatos befecskendezésű rendszerek esetében az ezzel egyenértékű adatokat kell megadni): ...

3.2.4.3.4.1. A vezérlőegység (ECU) gyártmánya és típusa: ...

3.2.4.3.4.1.1. Az ECU szoftverazonosító száma: ...

3.2.4.3.4.2. Az üzemanyag-szabályozó gyártmánya és típusa: ...

3.2.4.3.4.3. A levegőáramlás-érzékelő gyártmánya és típusa vagy működési elve: ...

3.2.4.3.4.4. Az üzemanyag-elosztó gyártmánya és típusa: ...

3.2.4.3.4.5. A nyomásszabályozó gyártmánya és típusa: ...

3.2.4.3.4.6. A mikrokapcsoló gyártmánya és típusa: ...

3.2.4.3.4.7. Az alapjárati állítócsavar gyártmánya és típusa: ...

3.2.4.3.4.8. A fojtószelepház gyártmánya és típusa: ...

3.2.4.3.4.9. A vízhőmérséklet-érzékelő gyártmánya és típusa: ...

3.2.4.3.4.10. A levegőhőmérséklet-érzékelő gyártmánya és típusa: ...

3.2.4.3.4.11. A levegőnyomás-érzékelő gyártmánya és típusa: ...

3.2.4.3.4.12. Szoftverazonosító szám(ok): ...

3.2.4.3.5. Befecskendező fúvókák

3.2.4.3.5.1. Gyártmány és típus: ...

3.2.4.3.6. A befecskendezés vezérlése: ...

3.2.4.3.7. Hidegindító berendezés

3.2.4.3.7.1. Működési elv(ek): ...

3.2.4.3.7.2. Működési tartomány határai/beállítási értékei (4) (41): ...

3.2.4.4. Tápszivattyú

3.2.4.4.1. Nyomás (41): ... kPa vagy jellegrajz (41): ...

3.2.4.4.2. Gyártmány(ok): ....

3.2.4.4.3. Típus(ok): ...

3.2.5. Elektromos rendszer

3.2.5.1. Névleges feszültség: ...... V, pozitív/negatív földelés (41)

3.2.5.2. Generátor

3.2.5.2.1. Gyártmány és típus: ...

3.2.5.2.2. Névleges teljesítmény: ...... VA

3.2.6. Gyújtásrendszer (csak szikragyújtású motorok esetében)

3.2.6.1. Gyártmány(ok): ...

3.2.6.2. Típus(ok): ...

3.2.6.3. Működési elv: ...

3.2.6.4. Az előgyújtás-szabályozó jelleggörbéje vagy jellegmezője (41): ...

3.2.6.5. Statikus gyújtásidőzítés (41): ...... fok a felső holtpont előtt

3.2.6.6. Gyújtógyertyák

3.2.6.6.1. Gyártmány: ...

3.2.6.6.2. Típus: ...

3.2.6.6.3. A gyújtógyertyahézag beállítása: ...... mm

3.2.6.7. Gyújtótekercs(ek)

3.2.6.7.1. Gyártmány: ...

3.2.6.7.2. Típus: ...

3.2.7. Hűtőrendszer: folyadék/levegő (4)

3.2.7.1. A motorhőmérséklet-szabályozó rendszer névleges beállítási értéke: ...

3.2.7.2. Folyadék

3.2.7.2.1. A folyadék jellege: ...

3.2.7.2.2. Keringető szivattyú(k): van/nincs (4)

3.2.7.2.3. Jellemzők: .......... vagy

3.2.7.2.3.1. Gyártmány(ok): ...

3.2.7.2.3.2. Típus(ok): ...

3.2.7.2.4. Áttételi arány(ok): ...

3.2.7.2.5. A ventilátor és hajtómechanizmusának leírása: ...

3.2.7.3. Levegő

3.2.7.3.1. Ventilátor: van/nincs (4)

3.2.7.3.2. Jellemzők: ....... Vagy

3.2.7.3.2.1. Gyártmány(ok): ...

3.2.7.3.2.2. Típus(ok): ...

3.2.7.3.3. Áttételi arány(ok): ...

3.2.8. Szívórendszer

3.2.8.1. Feltöltő: van/nincs (4)

3.2.8.1.1. Gyártmány(ok): ...

3.2.8.1.2. Típus(ok): ...

3.2.8.1.3. A rendszer leírása (például a legnagyobb feltöltőnyomás: ... kPa, lefújószelep, ha van): ...

3.2.8.2. Töltőlevegő-hűtő: van/nincs (4)

3.2.8.2.1. Típus: levegő-levegő/levegő-víz (4)

3.2.8.3. Szívótorki nyomásesés névleges fordulatszámnál, 100 %-os terhelés mellett (csak kompressziós gyújtású motoroknál)

3.2.8.3.1. Legkisebb megengedett: .......... kPa

3.2.8.3.2. Legnagyobb megengedett: ......... kPa

3.2.8.3.3. (Csak az Euro VI esetében) A szívórendszer tényleges nyomásesése a névleges motorfordulatszámon, a jármű 100 %-os terhelése mellett: kPa

3.2.8.4. A szívócsövek és tartozékaik (szívókamra, fűtőberendezés, kiegészítő belépőlevegő-nyílások stb.) leírása és rajza: ...

3.2.8.4.1. A szívó gyűjtőcső leírása (rajzokkal és/vagy fényképekkel együtt): ...

3.2.8.4.2. Levegőszűrő, rajzok: ...

3.2.8.4.2.1. Gyártmány(ok): ...

3.2.8.4.2.2. Típus(ok): ...

3.2.8.4.3. Szíváshangtompító, rajzok: ...

3.2.8.4.3.1. Gyártmány(ok): ...

3.2.8.4.3.2. Típus(ok): ...

3.2.9. Kipufogórendszer

3.2.9.1. A kipufogó-gyűjtőcső leírása és rajza: ...

3.2.9.2. A kipufogórendszer leírása és rajza: ...

3.2.9.2.1. (Csak az Euro VI esetében) A kipufogórendszer azon alkotóelemeinek leírása és/vagy rajza, amelyek a motorrendszer részét alkotják

3.2.9.3. Legnagyobb megengedett kipufogási ellennyomás névleges fordulatszámon, 100 %-os terhelésnél (csak kompressziós gyújtású motoroknál): ...... kPa

3.2.9.3.1. (Csak az Euro VI esetében) Tényleges kipufogási ellennyomás a névleges motorfordulatszámon, a jármű 100 %-os terhelése mellett (csak kompressziós gyújtású motoroknál): ... kPa

3.2.9.4. A kipufogódob(ok) gyártmánya(i) és típusa(i): ...

Ha a külső zaj miatt szükséges, a motorházban és a motoron alkalmazott csökkentő megoldások: ...

3.2.9.5. A kipufogónyílás helye: ...

3.2.9.6. Szálas anyagokat tartalmazó kipufogódob: ...

3.2.9.6.1. A felhasznált szálas anyagok helyének és típusának leírása: ...

3.2.9.7. A teljes kipufogórendszer térfogata: ... dm3

3.2.9.7.1. (Csak az Euro VI esetében) A kipufogórendszer elfogadható térfogata: ... dm3

3.2.9.7.2. (Csak az Euro VI esetében) A kipufogórendszer azon részének térfogata, amely a motorrendszer részét alkotja: ... dm3

3.2.10. A beömlő- és kiömlőnyílások legkisebb keresztmetszete: ...

3.2.11. Szelepvezérlési idők vagy ezzel egyenértékű adatok

3.2.11.1. Legnagyobb szelepemelés, nyitási és zárási szög, illetve az alternatív elosztórendszerek vezérlési adatai a holtpontokhoz képest Állítható vezérlés esetében a vezérlés legkisebb és legnagyobb értékei: ...

3.2.11.2. Vonatkoztatási és/vagy beállítási tartományok (4): ...

3.2.12. Légszennyezés elleni megoldások

3.2.12.0. A típusjóváhagyás kibocsátási jellemzője (1)

3.2.12.1. A kartergázok visszavezetésére szolgáló berendezés (leírás és rajzok): ...

3.2.12.1.1. (Csak az Euro VI esetében) A kartergázok visszavezetésére szolgáló berendezés: van/nincs (41)

Ha van, annak leírása és rajza:

Ha nincs, meg kell felelni az 582/2011/EU rendelet V. mellékletének

3.2.12.2. Kibocsátáscsökkentő berendezések (amennyiben más cím alatt nem szerepelnek)

3.2.12.2.1. Katalitikus átalakító

3.2.12.2.1.1. A katalitikus átalakítók és elemek száma (az alábbi adatokat minden önálló egységre meg kell adni): ...

3.2.12.2.1.2. A katalitikus átalakító(k) mérete, alakja és térfogata: ...

3.2.12.2.1.3. A katalitikus folyamat típusa: (oxidációs, hármas hatású, szegénykeverékes NOx-csapda, szelektív redukciós katalizátor, szegénykeverékes NOx-katalizátor vagy más)

3.2.12.2.1.4. Teljes nemesfémtöltet: ...

3.2.12.2.1.5. Relatív koncentráció: ...

3.2.12.2.1.6. Hordozó (szerkezete és anyaga): ...

3.2.12.2.1.7. Cellasűrűség: ...

3.2.12.2.1.8. A katalitikus átalakító(k) házának típusa: ...

3.2.12.2.1.9. A katalitikus átalakító(k) elhelyezkedése (hely és vonatkoztatási távolság a kipufogócsőben): ...

3.2.12.2.1.10. Hőpajzs: van/nincs (4)

3.2.12.2.1.11. Normál üzemi hőmérsékleti tartomány: ... °C

3.2.12.2.1.12. A katalizátoros átalakító gyártmánya: ...

3.2.12.2.1.13. Alkatrész-azonosító szám: ...

3.2.12.2.2. Érzékelők

3.2.12.2.2.1. Oxigénérzékelő: van/nincs (4)

3.2.12.2.2.1.1. Gyártmány és típus: ...

3.2.12.2.2.1.2. Elhelyezkedés: ...

3.2.12.2.2.1.3. Szabályozási tartomány: ....

3.2.12.2.2.1.4. Típus vagy működési elv: ...

3.2.12.2.2.1.5. Alkatrész-azonosító szám: ...

3.2.12.2.2.2. NOx-érzékelő: van/nincs (4)

3.2.12.2.2.2.1. Gyártmány: ...

3.2.12.2.2.2.2. Típus: ...

3.2.12.2.2.2.3. Elhelyezkedés: ...

3.2.12.2.2.3. Részecskeérzékelő: van/nincs (4)

3.2.12.2.2.3.1. Gyártmány: ...

3.2.12.2.2.3.2. Típus: ...

3.2.12.2.2.3.3. Elhelyezkedés: ...

3.2.12.2.3. Levegőbetáplálás: van/nincs (4)

3.2.12.2.3.1. Típus (szakaszos levegőadagoló, légszivattyú stb.): ...

3.2.12.2.4. Kipufogógáz-visszavezetés (EGR): van/nincs (4)

3.2.12.2.4.1. Jellemzők (gyártmány, típus, áramlás, magas nyomás/alacsony nyomás/kettős nyomás stb.): ...

3.2.12.2.4.2. Vízhűtéses rendszer (minden egyes pl. alacsony nyomású/magas nyomású/kettős nyomású kipufogógáz-visszavezetési rendszerre meg kell adni): van/nincs (4)

3.2.12.2.5. Párolgási kibocsátást csökkentő rendszer (csak benzinnel és etanollal működő motorok esetében): van/nincs (4)

3.2.12.2.5.1. A berendezések részletes leírása: ....

3.2.12.2.5.2. A párolgási kibocsátást csökkentő rendszer rajza: ...

3.2.12.2.5.3. Az aktívszéntartály rajza: ...

3.2.12.2.5.3.1. Az aktívszéntartály gyártmánya és típusa: ...

3.2.12.2.5.4. A száraz aktív szén tömege: ... g

3.2.12.2.5.4.1. A száraz aktív szén típusa: ...

3.2.12.2.5.5. Az üzemanyagtartály vázlatos rajza (csak benzinnel és etanollal működő motorok esetében): ...

3.2.12.2.5.5.1. Az üzemanyagtartály-rendszer kapacitása, anyaga és felépítése: ...

3.2.12.2.5.5.2. A gőztömlő és az üzemanyag-vezeték anyagának, valamint az üzemanyagrendszer összekapcsolási technikájának leírása: ...

3.2.12.2.5.5.3. Zárt tartályrendszer: igen/nem (4)

3.2.12.2.5.5.4. Az üzemanyagtartály megkerülőszelepe beállításának leírása (levegőbeömlés és kiengedés): ...

3.2.12.2.5.5.5. A kifúvatásellenőrző rendszer leírása: ...

3.2.12.2.5.6. Az üzemanyagtartály és a kipufogórendszer közötti hőpajzs leírása és vázlatos rajza: ...

3.2.12.2.5.7. Áteresztési tényező: ...

3.2.12.2.6. Részecskeszűrő (PT): van/nincs (4)

3.2.12.2.6.1. A részecskeszűrő méretei, alakja és űrtartalma: ...

3.2.12.2.6.2. A részecskeszűrő kialakítása: ...

3.2.12.2.6.3. Elhelyezkedés (vonatkoztatási távolság a kipufogócsőben): ...

3.2.12.2.6.4. A részecskeszűrő gyártmánya: ...

3.2.12.2.6.5. Alkatrész-azonosító szám: ...

3.2.12.2.6.7. Normál üzemi hőmérséklet: ... (K) és nyomástartomány (KPa)

(csak nehézgépjárműveknél)

3.2.12.2.6.8. Periodikus regenerálás esetében (csak nehézgépjárműveknél)

3.2.12.2.6.8.1. ETC vizsgálati ciklusok száma 2 regenerálás között (n1): ... (az Euro VI-ra nem vonatkozik)

3.2.12.2.6.8.1.1. (Csak az Euro VI esetében) A regenerálás nélküli WHTC vizsgálati ciklusok száma (n):

3.2.12.2.6.8.2. ETC ciklusok száma a regenerálás alatt (n2): ... (az Euro VI-ra nem vonatkozik)

3.2.12.2.6.8.2.1. (Csak az Euro VI esetében) A regenerálással zajló WHTC vizsgálati ciklusok száma (nR):

3.2.12.2.6.9. Más rendszerek: van/nincs (4)

3.2.12.2.6.9.1. Leírás és működés

3.2.12.2.7. Fedélzeti diagnosztikai (OBD) rendszer: van/nincs (4): ...

3.2.12.2.7.0.1. (Csak az Euro VI esetében) Az OBD-motorcsaládok száma a motorcsaládon belül

3.2.12.2.7.0.2. (Csak az Euro VI esetében) Az OBD-motorcsaládok jegyzéke (adott esetben):

3.2.12.2.7.0.3. (Csak az Euro VI esetében) Azon OBD-motorcsalád száma, amelybe az alapmotor/a motorcsalád tagja tartozik: ...

3.2.12.2.7.0.4. (Csak az Euro VI esetében) A gyártó hivatkozásai az 582/2011/EU rendelet 5. cikke (4) bekezdésének c) pontjában és 9. cikkének (4) bekezdésében előírt, az említett rendelet X. mellékletében az OBD-rendszer jóváhagyása céljából meghatározott OBD-dokumentációra

3.2.12.2.7.0.5. (Csak az Euro VI esetében) Adott esetben a gyártó hivatkozása az OBD rendszerrel felszerelt motorrendszer járműbe történő beépítésének dokumentációjára

3.2.12.2.7.0.6. (Csak az Euro VI esetében) Adott esetben a gyártó hivatkozása a jóváhagyott motor OBD rendszerének járműbe történő beépítésével kapcsolatos dokumentációcsomagra

3.2.12.2.7.0.7. A hibajelző szöveges leírása és/vagy rajza (46): ...

3.2.12.2.7.0.8. Az OBD rendszer külső kommunikációra szolgáló interfészének szöveges leírása és/vagy rajza (46)

3.2.12.2.7.1. A hibajelző szöveges leírása és/vagy rajza: ...

3.2.12.2.7.2. Az OBD rendszer által ellenőrzött valamennyi alkotóelem felsorolása, a rendeltetésével együtt: ...

3.2.12.2.7.3. Szöveges leírás (általános működési elvek) a következők tekintetében:

3.2.12.2.7.3.1. Szikragyújtású motorok

3.2.12.2.7.3.1.1. A katalizátor ellenőrzése: ...

3.2.12.2.7.3.1.2. Gyújtáshiba észlelése: ...

3.2.12.2.7.3.1.3. Az oxigénérzékelő ellenőrzése: ...

3.2.12.2.7.3.1.4. A részecskeszűrő ellenőrzése: ...

3.2.12.2.7.3.1.5. Az OBD rendszer által ellenőrzött egyéb alkotóelemek: ...

3.2.12.2.7.3.2. Kompressziós gyújtású motorok: ...

3.2.12.2.7.3.2.1. A katalizátor ellenőrzése: ...

3.2.12.2.7.3.2.2. A részecskeszűrő ellenőrzése: ...

3.2.12.2.7.3.2.3. Az elektronikusan szabályozott üzemanyag-adagoló rendszer ellenőrzése: ...

3.2.12.2.7.3.2.4. A NOx-mentesítő rendszer ellenőrzése: ...

3.2.12.2.7.3.2.5. Az OBD rendszer által ellenőrzött egyéb alkotóelemek: ...

3.2.12.2.7.4. A hibajelző aktiválásának feltételei (meghatározott számú menetciklus vagy statisztikai módszer): ...

3.2.12.2.7.5. Az összes használt OBD kimeneti kód és formátum felsorolása (magyarázattal együtt): ...

3.2.12.2.7.6. A jármű gyártójának a következő kiegészítő információkat kell rendelkezésre bocsátania annak érdekében, hogy lehetővé tegye az OBD rendszerrel kompatibilis csere- és pótalkatrészek, valamint diagnosztikai eszközök és vizsgálóberendezések gyártását.

3.2.12.2.7.6.1. A jármű eredeti típusjóváhagyásakor alkalmazott előkondicionálási ciklusok száma és típusának leírása.

3.2.12.2.7.6.2. A járműnek az OBD rendszer által ellenőrzött alkotóelem tekintetében történt eredeti típusjóváhagyása céljából az OBD igazolására alkalmazott ciklus típusának leírása.

3.2.12.2.7.6.3. Átfogó dokumentum, amely leírja a hibaészlelésre és a hibajelző aktiválására irányuló stratégia (meghatározott számú menetciklus vagy statisztikai módszer) keretében érzékelt valamennyi alkotóelemet, beleértve az OBD rendszer által ellenőrzött egyes alkotóelemek másodlagosan érzékelt paramétereinek felsorolását. Az erőátviteli rendszer kibocsátással kapcsolatos egyes alkotóelemeihez, illetve az erőátviteli rendszer kibocsátással nem kapcsolatos egyes alkotóelemeihez kapcsolódó valamennyi OBD kimeneti kód és formátum felsorolása (és ezek tételes magyarázata), amennyiben az adott alkotóelem ellenőrzésének szerepe van a hibajelző aktiválásában, ideértve különösen a $05 mód ($21-FF vizsgálati azonosítók) adatainak, valamint a $06 mód adatainak átfogó ismertetését.

Az ISO 15765-4:2016 "Közúti járművek - Diagnosztika az ellenőrzőfelület-hálózaton (CAN). 4. rész: Az emisszióval összefüggő rendszerek követelményei." szabvány szerinti adatátviteli kapcsolattal rendelkező járműtípusok esetében átfogó magyarázatot kell adni az $06 üzemmód $00-tól FF-ig terjedő vizsgálati azonosítóira vonatkozó adatairól az OBD rendszer által támogatott egyes azonosítók tekintetében.

3.2.12.2.7.6.4. A fentiekben előírt információk meghatározhatók a következő táblázat kitöltésével.

3.2.12.2.7.6.4.1. Könnyű személy- és haszongépjárművek

AlkotóelemHibakódEllenőrzési stratégiaHibaészlelési feltételekHibajelző-aktiválási feltételekMásodlagos paraméterekElőkondicionálásIgazolási eljárás
KatalizátorP0420Az 1. és a 2. oxigénérzékelő jeleiAz 1. és a 2. érzékelő jele közötti különbség3. ciklusMotorfordulatszám, motorterhelés, levegő/üzemanyag üzemmód, katalizátor hőmérsékleteKét I. típusú ciklusI. típus

3.2.12.2.7.6.4.2. Nehézgépjárművek

AlkotóelemHibakódEllenőrzési stratégiaHibaészlelési feltételekHibajelző-aktiválási feltételekMásodlagos paraméterekElőkondicionálásIgazolási eljárás
SCR-katalizátorPxxxAz 1. és a 2. NOx-érzékelő jeleiAz 1. és a 2. érzékelő jele közötti különbség3. ciklusMotorfordulatszám, motorterhelés, katalizátor hőmérséklete, reagens aktivitásaHárom OBD vizsgálati ciklus (3 rövid ESC ciklus)OBD vizsgálati ciklus (rövid ESC ciklus)

3.2.12.2.7.6.5. (Csak az Euro VI esetében) Fedélzeti diagnosztikai (OBD) szabványos kommunikációs protokoll (47):

3.2.12.2.7.7. (Csak az Euro VI esetében) A gyártó hivatkozása az 582/2011/EU rendelet 5. cikke (4) bekezdésének d) pontjában és 9. cikkének (4) bekezdésében előírt, a jármű fedélzeti diagnosztikájához, valamint javítási és karbantartási információihoz való hozzáférésre vonatkozó rendelkezéseknek való megfelelést célzó, a fedélzeti diagnosztikával kapcsolatos információkra, vagy

3.2.12.2.7.7.1. A 3.2.12.2.7.7. pontban előírt gyártói hivatkozás helyett hivatkozás az 582/2011/EU rendelet I. mellékletének 4. függelékében szereplő adatközlő lap mellékletére, amelynek tartalmaznia kell egy, a következő példa szerint kitöltött táblázatot:

Alkotóelem - Hibakód - Ellenőrzési stratégia - Hibaészlelési feltételek- Hibajelző-aktiválási feltételek - Másodlagos paraméterek - Előkondicionálás - Igazolási eljárás

Katalizátor - P0420 - Az 1. és a 2. oxigénérzékelőtől jövő jelek - Az 1. és a 2. érzékelőtől jövő jelek közötti különbség - 3. ciklus - Fordulatszám, motorterhelés, levegő/üzemanyag arány, katalizátor-hőmérséklet - Két 1. típusú ciklus - 1. típus

3.2.12.2.7.8. (Csak az Euro VI esetében) A járműben található OBD-alkotóelemek

3.2.12.2.7.8.0. Az 582/2011/EU rendelet X. mellékletének 2.4.1. pontjában meghatározott alternatív jóváhagyást alkalmazzák? igen/nem (4)

3.2.12.2.7.8.1. A járműben található OBD-alkotóelemek jegyzéke

3.2.12.2.7.8.2. A hibajelző szöveges leírása és/vagy rajza (48):

3.2.12.2.7.8.3. Az OBD-rendszer külső kommunikációra szolgáló interfészének szöveges leírása és/vagy rajza (48)

3.2.12.2.8. Egyéb rendszer: ...

3.2.12.2.8.1. (Csak az Euro VI esetében) A NOx-szabályozási megoldások helyes működését biztosító rendszerek

3.2.12.2.8.2. Használatkorlátozó rendszer

3.2.12.2.8.2.1. (Csak az Euro VI esetében) Állandó jelleggel kiiktatott használatkorlátozású motor, mentőszolgálatok általi vagy az (EU) 2018/858 rendelet 2. cikke (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott járművekben való használatra: igen/nem (4)

3.2.12.2.8.2.2. A kúszó üzemmód aktiválása:

"kikapcsolás újraindítást követően"/"kikapcsolás tankolást követően"/"kikapcsolás leállítást követően" (4) (49)

3.2.12.2.8.2.3. A használatkorlátozó rendszer típusa: visszaszámlálás után nincs motor-újraindítás/a motor tankolás után nem indul/üzemanyag-kizárás/teljesítménykorlátozás

3.2.12.2.8.2.4. A használatkorlátozó rendszer leírása

3.2.12.2.8.2.5. Annak az átlagos távolságnak megfelelő szint, amelyet a jármű teli tankkal meg tud tenni, azaz: ... km

3.2.12.2.8.3. (Csak az Euro VI esetében) A NOx-szabályozási megoldások helyes működésének biztosításakor figyelembe vett motorcsaládokon belül OBD-motorcsaládok száma

3.2.12.2.8.3.1. (Csak az Euro VI esetében) A NOx-szabályozási megoldások helyes működésének biztosításakor figyelembe vett motorcsaládokon belül OBD-motorcsaládok jegyzéke (adott esetben)

3.2.12.2.8.3.2. (Csak az Euro VI esetében) Azon OBD-motorcsalád száma, amelybe az alapmotor/a motorcsalád tagja tartozik:

3.2.12.2.8.4. (Csak az Euro VI esetében) Az OBD-motorcsaládok jegyzéke (adott esetben): ...

3.2.12.2.8.5. (Csak az Euro VI esetében) Azon OBD-motorcsalád száma, amelybe az alapmotor/a motorcsalád tagja tartozik:

3.2.12.2.8.6. (Csak az Euro VI esetében) A reagens hatóanyag-tartalmának az a legalacsonyabb koncentrációja, amely még nem hozza működésbe a figyelmeztető rendszert (CDmin): (térfogatszázalék)

3.2.12.2.8.7. (Csak az Euro VI esetében) Adott esetben a gyártó hivatkozása a NOx-szabályozási megoldások helyes működését biztosító rendszerek járműbe történő beépítésének dokumentációjára

3.2.12.2.8.8. (Csak az Euro VI esetében) A NOx-szabályozási megoldások helyes működését biztosító rendszereknek a jármű fedélzetén található alkotóelemei

3.2.12.2.8.8.1. A NOx-szabályozási megoldások helyes működését biztosító rendszerek jármű fedélzetén található alkotóelemeinek jegyzéke

3.2.12.2.8.8.2. Adott esetben a gyártó hivatkozása a jóváhagyott motor NOx-szabályozási megoldásainak helyes működését biztosító rendszernek a járműbe történő beépítésével kapcsolatos dokumentációcsomagra

3.2.12.2.8.8.3. A figyelmeztető jelzés szöveges leírása és/vagy rajza (48)

3.2.12.2.8.8.4. Az 582/2011/EU rendelet XIII. mellékletének 2.1. pontjában meghatározott alternatív jóváhagyást alkalmazzák? igen/nem (4)

3.2.12.2.8.8.5. Fűtött/fűtés nélküli reagenstartály és reagensadagoló rendszer (lásd az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága [ENSZ EGB] 49. számú előírása (50) 11. mellékletének 2.4. szakaszát)

3.2.12.2.9. Nyomatékkorlátozó: van/nincs (4)

3.2.12.2.9.1. A nyomatékkorlátozó aktiválásának leírása (csak nehézgépjárműveknél): ...

3.2.12.2.9.2. A teljes terhelés jelleggörbéjére vonatkozó korlátozás leírása (csak nehézgépjárműveknél): ...

3.2.12.2.10. Periodikusan regeneráló rendszer: (az alábbi adatokat minden önálló egységre meg kell adni)

3.2.12.2.10.1. A regenerálás módja vagy rendszere, leírás és/vagy rajz: ....

3.2.12.2.10.2. Az 1. típusú menetciklusok vagy egyenértékű próbapadi ciklusok száma, amelyek két, regenerálási fázist tartalmazó ciklus között játszódnak le az 1. típusú vizsgálatnak megfelelő feltételek esetén (a "D" távolság az (EU) 2017/1151 bizottsági rendelet (51) XXI. melléklete 6. almelléklete 1. függelékének A6.App1/1. ábráján vagy (adott esetben) az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága [ENSZ EGB] 83. számú előírása (52) 13. mellékletének A13/1. ábráján): ...

3.2.12.2.10.2.1. Az alkalmazandó 1. típusú ciklus (adja meg az alkalmazandó eljárást: az (EU) 2017/1151 bizottsági rendelet XXI. mellékletének 4. almelléklete vagy a 83. számú ENSZ-előírás): ...

3.2.12.2.10.3. A két, regenerálási fázist tartalmazó ciklus közötti ciklusok számának megállapítására használt módszer leírása: ...

3.2.12.2.10.4. A regenerálás kiváltásához szükséges terhelés mértékét meghatározó paraméterek (azaz hőmérséklet, nyomás stb.): ...

3.2.12.2.10.5. A 83. számú ENSZ-előírás 13. mellékletének 3.1. szakasza szerinti vizsgálati eljárásban a rendszer terhelésére alkalmazott módszer leírása: ....

3.2.12.2.11. Fogyó reagenseket használó katalizátorrendszerek (az információkat az alábbiakban minden egységre külön meg kell adni): vannak/nincsenek (4)

3.2.12.2.11.1. A szükséges reagens típusa és koncentrációja: ...

3.2.12.2.11.2. A reagens szokásos üzemi hőmérséklet-tartománya: ...

3.2.12.2.11.3. Nemzetközi szabvány: ...

3.2.12.2.11.4. A reagensfeltöltés gyakorisága: folyamatos/karbantartáskor (adott esetben):

3.2.12.2.11.5. Reagenskijelző (leírás és elhelyezkedés): ...

3.2.12.2.11.6. Reagenstartály

3.2.12.2.11.6.1. Űrtartalom: ...

3.2.12.2.11.6.2. Fűtési rendszer: van/nincs (4)

3.2.12.2.11.6.2.1. Leírás vagy rajz: ...

3.2.12.2.11.7. Reagensadagoló egység: van/nincs (4)

3.2.12.2.11.7.1. Gyártmány: ...

3.2.12.2.11.7.2. Típus: ...

3.2.12.2.11.8. Reagensbefecskendező (gyártmány, típus és elhelyezkedés): ...

3.2.12.2.12. Vízbefecskendezés: van/nincs (4)

3.2.13. Füstopacitás

3.2.13.1. Az elnyelési együttható jelének helye (csak kompressziós gyújtású motoroknál): ...

3.2.13.2. Teljesítmény hat mérési ponton (lásd a 692/2008/EK rendelet IV. mellékletének 2. függelékét)

3.2.13.3. A próbapadon/a járművön mért motorteljesítmény

3.2.13.3.1. Bejelentett fordulatszám- és teljesítményértékek

Mérési pontokMotorfordulatszám (min–1)Teljesítmény (kW)
1……
2……
3……
4……
5……
6……

3.2.14. Az üzemanyag-gazdaságosság befolyásolására tervezett berendezések részletezése (ha még nem szerepelnek más tételek alatt): ...

3.2.15. LPG-üzemanyag-adagoló rendszer: van/nincs (4)

3.2.15.1. Az e rendelet IV. melléklete vagy az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ EGB) 67. számú előírása (53) szerint kiadott típusbizonyítvány száma: ...

3.2.15.2. Elektronikus motorvezérlő egység LPG üzemanyag adagolásához

3.2.15.2.1. Gyártmány(ok): ...

3.2.15.2.2. Típus(ok): ...

3.2.15.2.3. A kibocsátással kapcsolatos beállítási lehetőségek: ...

3.2.15.3. További dokumentáció

3.2.15.3.1. A benzin- és az LPG-üzem közötti átváltáskor a katalizátor védelmét szolgáló rendszer leírása: ...

3.2.15.3.2. A rendszer elrendezési rajza (elektromos csatlakozások, vákuumcsatlakozások, kiegyenlítő tömlők stb.): ...

3.2.15.3.3. A jel rajza: ...

3.2.16. Földgáz-üzemanyag-adagoló rendszer: van/nincs (4)

3.2.16.1. Az e rendelet IV. melléklete vagy az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ EGB) 110. számú előírása (54) szerint kiadott típusbizonyítvány száma: ...

3.2.16.2. Elektronikus motorvezérlő egység földgáz üzemanyag adagolásához

3.2.16.2.1. Gyártmány(ok): ...

3.2.16.2.2. Típus(ok): ...

3.2.16.2.3. A kibocsátással kapcsolatos beállítási lehetőségek: ...

3.2.16.3. További dokumentáció

3.2.16.3.1. A benzin- és a földgázüzem közötti átváltáskor a katalizátor védelmét szolgáló rendszer leírása: ...

3.2.16.3.2. A rendszer elrendezési rajza (elektromos csatlakozások, vákuumcsatlakozások, kiegyenlítő tömlők stb.): ...

3.2.16.3.3. A jel rajza: ...

3.2.17. Nehézgépjárművek gáz- és vegyes üzemű motorjaival kapcsolatos külön információk (más kialakítású rendszerek esetében meg kell adni az ezzel egyenértékű adatokat) (adott esetben)

3.2.17.1. Üzemanyag: LPG/H tartományú földgáz/L tartományú földgáz/HL tartományú földgáz (4)

3.2.17.2. Nyomásszabályozó(k) vagy párologtató/nyomásszabályozó(k) (4)

3.2.17.2.1. Gyártmány(ok): ...

3.2.17.2.2. Típus(ok): ...

3.2.17.2.3. A nyomáscsökkentő fokozatok száma: ...

3.2.17.2.4. Nyomás az utolsó szakaszban: legalább ..... kPa - legfeljebb .... kPa

3.2.17.2.5. A fő beállítási pontok száma: ...

3.2.17.2.6. Az alapjárati beállítási pontok száma: ...

3.2.17.2.7. A típusbizonyítvány száma: ...

3.2.17.3. Üzemanyag-adagoló rendszer: keverőegység/gázbefecskendezés/folyadékbefecskendezés/közvetlen befecskendezés (4)

3.2.17.3.1. A keverék minőségének szabályozása: ...

3.2.17.3.2. A rendszer leírása és/vagy ábra és rajzok: ...

3.2.17.3.3. A típusbizonyítvány száma: ...

3.2.17.4. Keverőegység

3.2.17.4.1. Száma: ...

3.2.17.4.2. Gyártmány(ok): ...

3.2.17.4.3. Típus(ok): ...

3.2.17.4.4. Elhelyezkedés: ...

3.2.17.4.5. Beállítási lehetőségek: ...

3.2.17.4.6. A típusbizonyítvány száma: ...

3.2.17.5. Befecskendezés a szívó gyűjtőcsőbe

3.2.17.5.1. Befecskendezés: egypontos/többpontos (4)

3.2.17.5.2. Befecskendezés: folyamatos/egyidejűleg vezérelt/szekvenciálisan vezérelt (4)

3.2.17.5.3. Befecskendező berendezés

3.2.17.5.3.1. Gyártmány(ok): ...

3.2.17.5.3.2. Típus(ok): ...

3.2.17.5.3.3. Beállítási lehetőségek: ...

3.2.17.5.3.4. A típusbizonyítvány száma: ...

3.2.17.5.4. Tápszivattyú (ha van)

3.2.17.5.4.1. Gyártmány(ok): ...

3.2.17.5.4.2. Típus(ok): ...

3.2.17.5.4.3. A típusbizonyítvány száma: ...

3.2.17.5.5. Befecskendező fúvóka/fúvókák ...

3.2.17.5.5.1. Gyártmány(ok): ...

3.2.17.5.5.2. Típus(ok): ...

3.2.17.5.5.3. A típusbizonyítvány száma: ...

3.2.17.6. Közvetlen befecskendezés

3.2.17.6.1. Befecskendező szivattyú/nyomásszabályozó (4)

3.2.17.6.1.1. Gyártmány(ok): ...

3.2.17.6.1.2. Típus(ok): ...

3.2.17.6.1.3. A befecskendezés vezérlése: ...

3.2.17.6.1.4. A típusbizonyítvány száma: ...

3.2.17.6.2. Befecskendező fúvóka/fúvókák ...

3.2.17.6.2.1. Gyártmány(ok): ...

3.2.17.6.2.2. Típus(ok): ...

3.2.17.6.2.3. Nyitási nyomás vagy jellegrajz (41): ...

3.2.17.6.2.4. A típusbizonyítvány száma: ...

3.2.17.7. Elektronikus vezérlőegység (ECU)

3.2.17.7.1. Gyártmány(ok): ...

3.2.17.7.2. Típus(ok): ...

3.2.17.7.3. Beállítási lehetőségek: ...

3.2.17.7.4. Szoftverkalibrálási szám(ok): ...

3.2.17.8. Üzemanyag-specifikus tartozékok földgáz esetében

3.2.17.8.1. 1. változat (kizárólag többféle, meghatározott összetételű üzemanyaggal üzemelő motorok jóváhagyása esetén)

3.2.17.8.1.0.1. (Csak az Euro VI esetében) Automatikusan alkalmazkodik? igen/nem (4)

3.2.17.8.1.0.2. (Csak az Euro VI esetében) H tartományú földgáz/L tartományú földgáz/HL tartományú földgáz/LNG adott összetételéhez való kalibrálás (4)

Ht tartományú földgáz/Lt tartományú földgáz/HLt tartományú földgáz adott összetételéhez való átalakítás (4)

3.2.17.8.1.1. Üzemanyag-összetétel:

metán (CH4):alap: ……. mólszázalékmin. …. mólszázalékmax. ….. mólszázalék
etán (C2H6):alap: ……. mólszázalékmin. …. mólszázalékmax. ….. mólszázalék
propán (C3H8):alap: ……. mólszázalékmin. …. mólszázalékmax. ….. mólszázalék
bután (C4H10):alap: ……. mólszázalékmin. …. mólszázalékmax. ….. mólszázalék
C5/C5+:alap: ……. mólszázalékmin. …. mólszázalékmax. ….. mólszázalék
oxigén (O2):alap: ……. mólszázalékmin. …. mólszázalékmax. ….. mólszázalék
inert (N2, He stb.):alap: ……. mólszázalékmin. …. mólszázalékmax. ….. mólszázalék

3.2.17.8.1.2. Befecskendező fúvóka/fúvókák

3.2.17.8.1.2.1. Gyártmány(ok): ...

3.2.17.8.1.2.2. Típus(ok): ...

3.2.17.8.1.3. Egyéb (adott esetben) ...

3.2.17.8.2. 2. változat (kizárólag többféle meghatározott üzemanyag-összetételre vonatkozó jóváhagyás esetén):

3.2.17.9. Adott esetben a gyártó hivatkozása a vegyes üzemű motor járműbe történő beépítésével kapcsolatos dokumentációra (42)

3.2.18. Hidrogén-üzemanyag-adagoló rendszer: van/nincs (4)

3.2.18.1. A típusbizonyítvány száma: ...

3.2.18.2. Elektronikus motorvezérlő egység hidrogén üzemanyag adagolásához

3.2.18.2.1. Gyártmány(ok): ...

3.2.18.2.2. Típus(ok): ...

3.2.18.2.3. A kibocsátással kapcsolatos beállítási lehetőségek: ...

3.2.18.3. További dokumentáció

3.2.18.3.1. A benzin- és a hidrogénüzem közötti átváltáskor a katalizátor védelmét szolgáló rendszer leírása: ...

3.2.18.3.2. A rendszer elrendezési rajza (elektromos csatlakozások, vákuumcsatlakozások, kiegyenlítő tömlők stb.): ...

3.2.18.3.3. A jel rajza: ...

3.2.19. H2NG-üzemanyag-adagoló rendszer: van/nincs (4)

3.2.19.1. A hidrogén százalékos részaránya az üzemanyagban (a gyártó által előírt felső határérték): ...

3.2.19.2. A 110. számú ENSZ-előírással összhangban kiadott EU-típusbizonyítvány száma: ...

3.2.19.3. Elektronikus motorvezérlő egység H2NG-keverék üzemanyag adagolásához

3.2.19.3.1. Gyártmány(ok): ...

3.2.19.3.2. Típus(ok): ...

3.2.19.3.3. A kibocsátással kapcsolatos beállítási lehetőségek: ...

3.2.19.4. További dokumentáció

3.2.19.4.2. A rendszer elrendezési rajza (elektromos csatlakozások, vákuumcsatlakozások, kiegyenlítő tömlők stb.): ...

3.2.19.4.3. A jel rajza: ...

3.2.20. A hőtárolásra vonatkozó információk (1)

3.2.20.1. Aktív hőtároló berendezés: van/nincs (4)

3.2.20.1.1. Entalpia: ... (J)

3.2.20.2. Szigetelőanyagok: van/nincs (4)

3.2.20.2.1. Szigetelőanyag: ...

3.2.20.2.2. A szigetelés térfogata: ...

3.2.20.2.3. A szigetelés tömege: ...

3.2.20.2.4. A szigetelés helye: ...

3.2.20.2.5. A jármű lehűtése a legkedvezőtlenebb forgatókönyv szerinti megközelítésben: igen/nem (4)

3.2.20.2.5.1. (Nem a legkedvezőtlenebb forgatókönyv szerint) Legrövidebb megengedett kondicionálási időtartam, tsoak_ATCT (óra): ...

3.2.20.2.5.2. (Nem a legkedvezőtlenebb forgatókönyv szerint) A motorhőmérséklet mérésének helye: ...

3.2.20.2.6. Ugyanaz az interpolációs család a környezetihőmérséklet-korrekcióval végzett vizsgálati járműcsalád megközelítésen belül: igen/nem (4)

3.3. Elektromos gép

(az elektromos gépek minden egyes típusára vonatkozóan külön-külön adja meg az információkat)

3.3.1. Típus (tekercselés, gerjesztés): ...

3.3.1.1.1. Legnagyobb hasznos teljesítmény (43): ... kW (a gyártó által megadott érték)

3.3.1.1.2. Legnagyobb 30 perces teljesítmény (43): ... kW (a gyártó által megadott érték)

3.3.1.2. Üzemi feszültség: ... V

3.3.2. REESS

3.3.2.1. A cellák száma: ...

3.3.2.2. Tömeg: ...... kg

3.3.2.3. Kapacitás: ...... Ah (amperóra)

3.3.2.4. Elhelyezkedés: ...

3.4. Meghajtóenergia-átalakítók kombinációi

3.4.1. Hibrid elektromos jármű: igen/nem (4)

3.4.2. A hibrid elektromos jármű kategóriája: külső feltöltésű/nem külső feltöltésű (4):

3.4.3. Üzemmódkapcsoló: van/nincs (4)

3.4.3.1. Választható üzemmódok

3.4.3.1.1. Tisztán elektromos: van/nincs (4)

3.4.3.1.2. Tisztán üzemanyag-fogyasztó: igen/nem (4)

3.4.3.1.3. Hibrid üzemmódok: van/nincs (4)

(ha vannak, rövid leírás): ...

3.4.4. Az energiatároló eszköz leírása: (REESS, kondenzátor, lendkerék/generátor)

3.4.4.1. Gyártmány(ok): ...

3.4.4.2. Típus(ok): ...

3.4.4.3. Azonosító szám: ...

3.4.4.4. Az elektrokémiai pár fajtája: ...

3.4.4.5. Energia: ... (REESS esetében: feszültség és kapacitás amperóra 2 órára, kondenzátor esetében: J, ...)

3.4.4.6. Töltő: fedélzeti/külső/nincs (4)

3.4.5. Elektromos gép (az elektromos gépek minden egyes típusára vonatkozóan külön-külön adja meg az információkat)

3.4.5.1. Gyártmány: ...

3.4.5.2. Típus: ...

3.4.5.3. Elsődleges alkalmazás: hajtómotor/generátor (4)

3.4.5.3.1. Hajtómotorként való használat esetén: egyes motor/több motor (számuk) (4): ...

3.4.5.4. Legnagyobb teljesítmény: ...... kW

3.4.5.5. Működési elv:

3.4.5.5.5.1. Egyenáram/váltakozó áram/fázisok száma: ...

3.4.5.5.2. Külön gerjesztés/soros/összetett (4)

3.4.5.5.3. Szinkron/aszinkron (4)

3.4.6. Vezérlőegység

3.4.6.1. Gyártmány(ok): ...

3.4.6.2. Típus(ok): ...

3.4.6.3. Azonosító szám: ...

3.4.7. Teljesítményszabályozó

3.4.7.1. Gyártmány: ...

3.4.7.2. Típus: ...

3.4.7.3. Azonosító szám: ...

3.5. A szén-dioxid-kibocsátás/üzemanyag-fogyasztás/elektromos fogyasztás/elektromos hatósugár meghatározásához a gyártó által megadott értékek és (adott esetben) az ökoinnovációk adatai (56)

3.5.1. A kibocsátott CO2 tömege

3.5.1.1. A kibocsátott CO2 tömege (városi körülmények): ... g/km

3.5.1.2. A kibocsátott CO2 tömege (városon kívüli körülmények): ... g/km

3.5.1.3. A kibocsátott CO2 tömege (vegyes): ... g/km

3.5.2. Üzemanyag-fogyasztás (az adatokat mindegyik vizsgált referencia-üzemanyagra külön-külön kell megadni)

3.5.2.1. Üzemanyag-fogyasztás (városi körülmények): ... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (4)

3.5.2.2. Üzemanyag-fogyasztás (városon kívüli körülmények): ... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (4)

3.5.2.3. Üzemanyag-fogyasztás (vegyes): ... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (4)

3.5.3. Elektromos járművek elektromosenergia-fogyasztása

3.5.3.1. Tisztán elektromos járművek elektromosenergia-fogyasztása: ... Wh/km

3.5.3.2. Külső feltöltésű, hibrid hajtású elektromos járművek elektromosenergia-fogyasztása

3.5.3.2.1. Elektromosenergia-fogyasztás (A. feltétel, vegyes): ... Wh/km

3.5.3.2.2. Elektromosenergia-fogyasztás (B. feltétel, vegyes): ... Wh/km

3.5.3.2.3. Elektromosenergia-fogyasztás (súlyozott, vegyes): ... Wh/km

3.5.4. Nagy teljesítményű motorok CO2-kibocsátása (csak az Euro VI esetében)

3.5.4.1. A kibocsátott CO2 tömege a WHSC-vizsgálatban (57): ... g/kWh

3.5.4.2. A dízel üzemmódban kibocsátott CO2 tömege a WHSC-vizsgálatban (58): ... g/kWh

3.5.4.3. A vegyes üzemmódban kibocsátott CO2 tömege a WHSC-vizsgálatban (42): ... g/kWh

3.5.4.4. A kibocsátott CO2 tömege a WHTC vizsgálatban (57) (59): ... g/kWh

3.5.4.5. A dízel üzemmódban kibocsátott CO2 tömege a WHTC vizsgálatban (58) (59): ... g/kWh

3.5.4.6. A vegyes üzemmódban kibocsátott CO2 tömege a WHTC vizsgálatban (42) (59): ... g/kWh

3.5.5. Nagy teljesítményű motorok üzemanyag-fogyasztása (csak az Euro VI esetében)

3.5.5.1. Üzemanyag-fogyasztás a WHSC-vizsgálatban (57): ... g/kWh

3.5.5.2. Üzemanyag-fogyasztás dízel üzemmódban a WHSC-vizsgálatban (58): ... g/kWh

3.5.5.3. Üzemanyag-fogyasztás vegyes üzemmódban a WHSC-vizsgálatban (42): ... g/kWh

3.5.5.4. Üzemanyag-fogyasztás a WHTC vizsgálatban (57) (59): ... g/kWh

3.5.5.5. Üzemanyag-fogyasztás dízel üzemmódban a WHTC vizsgálatban (58) (59): ... g/kWh

3.5.5.6. Üzemanyag-fogyasztás vegyes üzemmódban a WHTC vizsgálatban (42) (59): ... g/kWh

3.5.6. M1 vagy N1 kategóriájú járművek esetében az (EU) 2019/631 rendelet (175) 11. cikke szerinti ökoinnovációs technológiával ellátott jármű: igen/nem (1)

3.5.6.1. M1 kategóriájú járművek esetében a 725/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (62) 5. cikkében, N1 kategóriájú járművek esetében a 427/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (63) 5. cikkében említett, viszonyítási alapul vett jármű típusa/változata/kivitele (adott esetben): ...

3.5.6.2. Kölcsönhatások a különböző ökoinnovációs technológiák között: van/nincs (4)

3.5.6.3. Az ökoinnovációs technológiák használatával kapcsolatos kibocsátási adatok (a táblázatot mindegyik vizsgált referencia-üzemanyag vonatkozásában meg kell ismételni) (64)

Az ökoinnovációs technológiát jóváhagyó határozat (65)Az ökoinnovációs technológia kódja (66)1. A viszonyítási alapul vett jármű CO2-kibocsátása (g/km)2. Az ökoinnovációs technológiával felszerelt jármű CO2-kibocsátása (g/km)3. A viszonyítási alapul vett jármű CO2-kibocsátása az 1. típusú vizsgálati ciklusban (67)4. Az ökoinnovációs technológiával felszerelt jármű CO2-kibocsátása az 1. típusú vizsgálati ciklusban (= 3.5.1.3.)5. Használati tényező (usage factor, UF), azaz a technológia használatának időbeli részaránya a szokásos üzemeltetési körülmények közöttCO2-kibocsátás-csökkentés
((1–2-(3–4))*5
xxxx/201x
CO2-kibocsátás-csökkentés összesen (g/km) (68)

3.5.7. A gyártó által megadott értékek

3.5.7.1. A vizsgálati jármű paraméterei (1)

JárműAlacsony szén-dioxid-kibocsátású jármű (VL) ha vanMagas szén-dioxid-kibocsátású jármű (VH)Közepes szén-dioxid-kibocsátású jármű (VM) ha vanReprezentatív jármű (V) (csak kigurulási menetellenállási mátrix szerinti járműcsalád esetében) (69)Alapértelmezett értékek
Jármű (változat/kivitel)
Alkalmazott kigurulási menetellenállási eljárás (mérés vagy számítás kigurulási menetellenállási járműcsalád alapján)
Kigurulási menetellenállási információk:
A gumiabroncsok gyártmánya és típusa, ha mérési módszert alkalmaznak
Gumiabroncsméretek (első/hátsó), ha mérési módszert alkalmaznak
Gumiabroncs gördülési ellenállása (első/hátsó) (kg/t)
Gumiabroncsnyomás (első/hátsó) (kPa), ha mérési módszert alkalmaznak
Delta CD× A, L jármű esetében, a H járművel összehasonlítva (IP_H-ból levonva IP_L-t)
Delta CD× A, kigurulási menetellenállási járműcsalád alapján történő számítás esetén az L jármű kigurulási menetellenállási járműcsaládjával összehasonlítva (IP_H/L-ből levonva az RL_L-t)
A jármű vizsgálati tömege (kg)
Kigurulási menetellenállási együtthatók
f0 (N)
f1 (N/(km/h))
f2 (N/(km/h) (2))
Homlokfelület m2 (0,000 m2)
A ciklus energiaigénye (J)

3.5.7.1.1. Az 1. típusú vizsgálathoz használt és a hasznos teljesítménynek a 136/2014/EU bizottsági rendelet (70) XX. melléklete szerinti méréséhez választott üzemanyag: ...

3.5.7.2. A vegyes CO2-kibocsátás tömege

3.5.7.2.1. Tisztán belső égésű motorral felszerelt járművek és nem külső feltöltésű hibrid elektromos járművek CO2-kibocsátásának tömege

3.5.7.2.1.0. Az interpolációs járműcsaládon belüli legalacsonyabb és legmagasabb CO2-értékek

3.5.7.2.1.1. Magas szén-dioxid-kibocsátású jármű: ... g/km

3.5.7.2.1.2. Alacsony szén-dioxid-kibocsátású jármű (adott esetben): ... g/km

3.5.7.2.1.3. Közepes szén-dioxid-kibocsátású jármű (adott esetben): ... g/km

3.5.7.2.2. Külső feltöltésű hibrid elektromos járművek (OVC-HEV) CO2-kibocsátásának tömege a töltést fenntartó üzemmódban

3.5.7.2.2.1. Magas szén-dioxid-kibocsátású járművek CO2-kibocsátásának tömege a töltést fenntartó üzemmódban: g/km

3.5.7.2.2.2. Alacsony szén-dioxid-kibocsátású járművek CO2-kibocsátásának tömege a töltést fenntartó üzemmódban (adott esetben): g/km

3.5.7.2.2.3. Közepes szén-dioxid-kibocsátású járművek CO2-kibocsátásának tömege a töltést fenntartó üzemmódban (adott esetben): g/km

3.5.7.2.3. Külső feltöltésű hibrid elektromos járművek (OVC-HEV) CO2-kibocsátásának tömege és súlyozott CO2-kibocsátásánaktömege a töltést lemerítő üzemmódban

3.5.7.2.3.1. Magas szén-dioxid-kibocsátású jármű CO2-kibocsátásának tömege a töltést lemerítő üzemmódban: ... g/km

3.5.7.2.3.2. Alacsony szén-dioxid-kibocsátású jármű CO2-kibocsátásának tömege a töltést lemerítő üzemmódban (adott esetben): ... g/km

3.5.7.2.3.3. Közepes szén-dioxid-kibocsátású jármű CO2-kibocsátásának tömege a töltést lemerítő üzemmódban (adott esetben): ... g/km

3.5.7.2.3.4. Az OVC interpolációs járműcsaládon belüli legalacsonyabb és legmagasabb súlyozott CO2 értékek: ... g/km

3.5.7.3. Az elektromos járművek elektromos hatósugara

3.5.7.3.1. Tisztán elektromos járművek hatósugara tisztán elektromos hajtással

3.5.7.3.1.1. Magas szén-dioxid-kibocsátású jármű (VH): ... km

3.5.7.3.1.2. Alacsony szén-dioxid-kibocsátású jármű (VL) (adott esetben): ... km

3.5.7.3.2. Külső feltöltésű hibrid elektromos járművek (OVC-HEV) teljes elektromos hatósugara (All Electric Range, AER)

3.5.7.3.2.1. Magas szén-dioxid-kibocsátású jármű (VH): ... km

3.5.7.3.2.2. Alacsony szén-dioxid-kibocsátású jármű (VL) (adott esetben): ... km

3.5.7.3.2.3. Közepes szén-dioxid-kibocsátású jármű (VM) (adott esetben): ... km

3.5.7.4. Üzemanyagcellás hibrid járművek (FCHV) üzemanyag-fogyasztása a töltést fenntartó üzemmódban (FCCS)

3.5.7.4.1. Magas szén-dioxid-kibocsátású jármű (VH): ... kg/100 km

3.5.7.4.2. Alacsony szén-dioxid-kibocsátású jármű (VL) (adott esetben): ... kg/100 km

3.5.7.5. Az elektromos járművek elektromosenergia-fogyasztása

3.5.7.5.1. Tisztán elektromos járművek vegyes elektromosenergia-fogyasztása (ECWLTC)

3.5.7.5.1.1. Magas szén-dioxid-kibocsátású jármű (VH): ... Wh/km

3.5.7.5.1.2. Alacsony szén-dioxid-kibocsátású jármű (VL) (adott esetben): ... Wh/km

3.5.7.5.2. Használati tényezővel súlyozott elektromosenergia-fogyasztás a töltést fogyasztó üzemmódban, ECAC,CD (vegyes)

3.5.7.5.2.1. Magas szén-dioxid-kibocsátású jármű (VH): ... Wh/km

3.5.7.5.2.2. Alacsony szén-dioxid-kibocsátású jármű (VL) (adott esetben): ... Wh/km

3.5.7.5.2.3. Közepes szén-dioxid-kibocsátású jármű (VM) (adott esetben): ... Wh/km

3.5.8. M1 vagy N1 kategóriájú járművek esetében az (EU) 2019/631 rendelet 11. cikke szerinti ökoinnovációs technológiával ellátott jármű: igen/nem (1)

3.5.8.1. M1 kategóriájú járművek esetében a 725/2011/EU végrehajtási rendelet 5. cikkében, N1 kategóriájú járművek esetében a 427/2014/EU végrehajtási rendelet 5. cikkében említett, viszonyítási alapul vett jármű típusa/változata/kivitele (adott esetben): ...

3.5.8.2. Kölcsönhatások a különböző ökoinnovációs technológiák között: igen/nem (4)

3.5.8.3. Az ökoinnovációs technológiák használatával kapcsolatos kibocsátási adatok (a táblázatot mindegyik vizsgált referencia-üzemanyag vonatkozásában meg kell ismételni) (64)

Határozat az ökoinnováció jóváhagyásáról (65)Az ökoinnovációs technológia kódja (66)1. A viszonyítási alapul vett jármű CO2-kibocsátása (g/km)2. Az ökoinnovációs technológiával felszerelt jármű CO2-kibocsátása (g/km)3. A viszonyítási alapul vett gépjármű CO2-kibocsátása az 1. típusú vizsgálati ciklusban (67)4. Az ökoinnovációs technológiával felszerelt gépjármű CO2-kibocsátása az 1. típusú vizsgálati ciklusban5. Használati tényező (usage factor, UF), azaz a technológia használatának időbeli részaránya a szokásos üzemeltetési körülmények közöttCO2-kibocsátás-csökkentés ((1–2) – (3–4)) * 5
xxxx/201x
A WLTP szerinti CO2-kibocsátás-csökkentés összesen (g/km) (68)

3.5.9. A CO2-kibocsátással és üzemanyag-fogyasztással kapcsolatos tanúsítás (nehézgépjárművek esetében, az (EU) 2017/2400 bizottsági rendelet (71) 6. cikke alapján)

3.5.9.1. A szimulációs eszközre vonatkozó engedély száma: ...

3.5.9.2. Kibocsátásmentes nehézgépjármű: igen/nem (4) (72) (169)

3.5.9.3. Különleges felépítményű gépjármű: igen/nem (4) (72) (170)

3.5.10. A gyártó által megadott maximális RDE-értékek (adott esetben)

Teljes RDE-vizsgálati út: NOx: ..., Részecskék (száma): ...

Városi RDE-vizsgálati út: NOx: ..., Részecskék (száma): ...

3.5.11. Környezeti teljesítmény értékelése (nagy teherbírású pótkocsik esetében, az (EU) 2022/1362 (176) végrehajtási rendelet 3. cikkében foglaltak szerint)

3.5.11.1. A szimulációs eszköz engedélyszáma: ...

3.5.11.2. Nagy raktérfogatúra tervezett nehéz tehergépjármű: igen/nem (4) (176)

3.6. A gyártó által megengedett hőmérsékletértékek

3.6.1. Hűtőrendszer

3.6.1.1. Folyadékhűtés

Legmagasabb kilépő hőmérséklet: ...... K

3.6.1.2. Léghűtés

3.6.1.2.1. Vonatkoztatási pont: ...

3.6.1.2.2. Legmagasabb hőmérséklet a vonatkoztatási pontban: ...... K

3.6.2. A töltőlevegő-hűtő legmagasabb kilépő hőmérséklete: ...... K

3.6.3. Legmagasabb kipufogógáz-hőmérséklet a kipufogócsőnek a kipufogó-gyűjtőcső vagy a turbófeltöltő külső peremével szomszédos pontján: ...... K

3.6.4. Az üzemanyag hőmérséklete

Legalább: ...... K - legfeljebb: ...... K

Dízelmotorok esetében a befecskendező szivattyú bemeneténél, gázüzemű motorok esetében a nyomásszabályozó végfokozatánál

3.6.5. A kenőanyag hőmérséklete

Legalább: .... K - legfeljebb: ...... K

3.6.6. Üzemanyagnyomás

Legalább: ...... kPa - legfeljebb: ...... kPa

Csak földgázüzemű gázmotorok esetében a nyomásszabályozó végfokozatánál.

3.7. A motor által hajtott berendezések

A felszerelés által felvett, a motor működtetéséhez szükséges teljesítmény a 85. számú ENSZ-előírás (73) 5. mellékletének 2.3.1. szakaszában meghatározott működtetési feltételek szerint:

BerendezésKülönféle motorfordulatszámon felvett teljesítmény (kW)
AlapjáratAlacsony fordulatszámMagas fordulatszámA fordulatszám (74)B fordulatszám (74)C fordulatszám (74)Referencia-fordulatszám (75)
P(a)
A motor működéséhez szükséges (a mért motorteljesítményből levonandó) segédberendezések

3.8. Kenési rendszer

3.8.1. A rendszer leírása

3.8.1.1. A kenőanyagtartály elhelyezkedése: ...

3.8.1.2. Adagolórendszer (szivattyúval/a szívócsőbe való befecskendezéssel/üzemanyaggal összekeverve stb.) (4)

3.8.2. Kenőanyag-szivattyú

3.8.2.1. Gyártmány(ok): ...

3.8.2.2. Típus(ok): ...

3.8.3. Üzemanyag-keverék

3.8.3.1. Arány: ...

3.8.4. Olajhűtő: igen/nem (4)

3.8.4.1. Rajz(ok): ...... vagy

3.8.4.1.1. Gyártmány(ok): ...

3.8.4.1.2. Típus(ok): ...

3.8.5. A kenőanyag specifikációja: ... W ...

3.9. Hidrogénmeghajtás

3.9.1. Folyékony hidrogén használatára készült hidrogénrendszer/Sűrített (gáz-halmazállapotú) hidrogén használatára tervezett hidrogénrendszer (4)

3.9.1.1. A hidrogénrendszer leírása és rajza: ... ...

3.9.1.2. A jármű meghajtására használt hidrogénrendszer gyártójának (gyártóinak) neve és címe: ...

3.9.1.3. Gyártói rendszerkód(ok) (a rendszeren feltüntetett módon, vagy egyéb azonosítók): ...

3.9.1.4. Automata elzárószelep(ek): van/nincs (4)

3.9.1.4.1. Gyártmány(ok): ...

3.9.1.4.2. Típus(ok): ...

3.9.1.4.3. A megengedett legnagyobb üzemi nyomás (MAWP) (4) (41): ...MPa

3.9.1.4.4. Névleges üzemi nyomás(ok) és az első nyomásszabályozó után elhelyezkedő szelep esetén a megengedett legnagyobb üzemi nyomás(ok) (4) (41): ... MPa

3.9.1.4.5. Üzemi hőmérséklet (4): ...

3.9.1.4.6. A töltési vagy munkaciklusok száma, az adott esettől függően (4): ...

3.9.1.4.7. A típusbizonyítvány száma: ...

3.9.1.4.8. Anyag: ...

3.9.1.4.9. Működési elvek: ...

3.9.1.4.10. Leírás és rajz: ...

3.9.1.5. Visszacsapó szelep(ek) vagy elzárószelep(ek): van/nincs (4)

3.9.1.5.1. Gyártmány(ok): ...

3.9.1.5.2. Típus(ok): ...

3.9.1.5.3. A megengedett legnagyobb üzemi nyomás (MAWP) (4) (41): ... MPa

3.9.1.5.4. Névleges üzemi nyomás(ok) és az első nyomásszabályozó után elhelyezkedő szelep esetén a megengedett legnagyobb üzemi nyomás(ok) (4) (41): ... MPa

3.9.1.5.5. Üzemi hőmérséklet (4): ...

3.9.1.5.6. A töltési vagy munkaciklusok száma, az adott esettől függően (4): ...

3.9.1.5.7. A típusbizonyítvány száma: ...

3.9.1.5.8. Anyag: ...

3.9.1.5.9. Működési elvek: ...

3.9.1.5.10. Leírás és rajz: ...

3.9.1.6. Tartály(ok) és tartályegység: van/nincs (4)

3.9.1.6.1. Gyártmány(ok): ...

3.9.1.6.2. Típus(ok): ...

3.9.1.6.3. A megengedett legnagyobb üzemi nyomás (MAWP) (4) (41): ... MPa

3.9.1.6.4. Névleges üzemi nyomás (4) (41): ... MPa

3.9.1.6.5. A töltési ciklusok száma (4): ...

3.9.1.6.6. Üzemi hőmérséklet (4): ...

3.9.1.6.7. Űrtartalom: ... liter

(víz)

3.9.1.6.8. A típusbizonyítvány száma: ...

3.9.1.6.9. Anyag: ...

3.9.1.6.10. Működési elvek: ...

3.9.1.6.11. Leírás és rajz: ...

3.9.1.7. Szerelvények: van/nincs (4)

3.9.1.7.1. Gyártmány(ok): ...

3.9.1.7.2. Típus(ok): ...

3.9.1.7.3. Névleges üzemi nyomás(ok) és az első nyomásszabályozó után elhelyezkedő szerelvény esetén a megengedett legnagyobb üzemi nyomás(ok) (41): ... MPa

3.9.1.7.4. A töltési vagy munkaciklusok száma, az adott esettől függően: ...

3.9.1.7.5. A típusbizonyítvány száma: ...

3.9.1.7.6. Anyag: ...

3.9.1.7.7. Működési elvek: ...

3.9.1.7.8. Leírás és rajz: ...

3.9.1.8. Hajlékony üzemanyag-vezeték(ek): van/nincs (4)

3.9.1.8.1. Gyártmány(ok): ...

3.9.1.8.2. Típus(ok): ...

3.9.1.8.3. A megengedett legnagyobb üzemi nyomás (MAWP) (4) (41): ... MPa

3.9.1.8.4. Névleges üzemi nyomás(ok) és az első nyomásszabályozó után elhelyezkedő vezeték esetén a megengedett legnagyobb üzemi nyomás(ok) (4) (41): ... MPa

3.9.1.8.5. Üzemi hőmérséklet (4): ...

3.9.1.8.6. A töltési vagy munkaciklusok száma, az adott esettől függően (4): ...

3.9.1.8.7. A típusbizonyítvány száma: ...

3.9.1.8.8. Anyag: ...

3.9.1.8.9. Működési elvek: ...

3.9.1.8.10. Leírás és rajz: ...

3.9.1.9. Hőcserélő(k): van/nincs (4)

3.9.1.9.1. Gyártmány(ok): ...

3.9.1.9.2. Típus(ok): ...

3.9.1.9.3. A megengedett legnagyobb üzemi nyomás (MAWP) (4) (41): ... MPa

3.9.1.9.4. Névleges üzemi nyomás(ok) és az első nyomásszabályozó után elhelyezkedő hőcserélő esetén a megengedett legnagyobb üzemi nyomás(ok) (4) (41): ... MPa

3.9.1.9.5. Üzemi hőmérséklet (4): ...

3.9.1.9.6. A töltési vagy munkaciklusok száma, az adott esettől függően (4): ...

3.9.1.9.7. A típusbizonyítvány száma: ...

3.9.1.9.8. Anyag: ...

3.9.1.9.9. Működési elvek: ...

3.9.1.9.10. Leírás és rajz: ...

3.9.1.10. Hidrogénszűrő(k): van/nincs (4)

3.9.1.10.1. Gyártmány(ok): ...

3.9.1.10.2. Típus(ok): ...

3.9.1.10.3. Névleges üzemi nyomás(ok) és az első nyomásszabályozó után elhelyezkedő hidrogénszűrő esetén a megengedett legnagyobb üzemi nyomás(ok) (4) (41): ... MPa

3.9.1.10.4. A töltési vagy munkaciklusok száma, az adott esettől függően (4): ...

3.9.1.10.5. A típusbizonyítvány száma: ...

3.9.1.10.6. Anyag: ...

3.9.1.10.7. Működési elvek: ...

3.9.1.10.8. Leírás és rajz: ...

3.9.1.11. Hidrogénszivárgást érzékelő szenzorok: ...

3.9.1.11.1. Gyártmány(ok): ...

3.9.1.11.2. Típus(ok): ...

3.9.1.11.3. A megengedett legnagyobb üzemi nyomás (MAWP) (4) (41): ... MPa

3.9.1.11.4. Névleges üzemi nyomás(ok) és az első nyomásszabályozó után elhelyezkedő szenzor esetén a megengedett legnagyobb üzemi nyomás(ok) (4) (41): ... MPa

3.9.1.11.5. Üzemi hőmérséklet (4): ...

3.9.1.11.6. A töltési vagy munkaciklusok száma, az adott esettől függően (4): ...

3.9.1.11.7. Alapértékek: ...

3.9.1.11.8. A típusbizonyítvány száma: ...

3.9.1.11.9. Anyag: ...

3.9.1.11.10. Működési elvek: ...

3.9.1.11.11. Leírás és rajz: ...

3.9.1.12. Kézi vagy automatikus szelep(ek): van/nincs (4)

3.9.1.12.1. Gyártmány(ok): ...

3.9.1.12.2. Típus(ok): ...

3.9.1.12.3. A megengedett legnagyobb üzemi nyomás (MAWP) (4) (41): ... MPa

3.9.1.12.4. Névleges üzemi nyomás(ok) és az első nyomásszabályozó után elhelyezkedő szelep esetén a megengedett legnagyobb üzemi nyomás(ok) (4) (41): ... MPa

3.9.1.12.5. Üzemi hőmérséklet (4): ...

3.9.1.12.6. A töltési vagy munkaciklusok száma, az adott esettől függően (4): ...

3.9.1.12.7. A típusbizonyítvány száma: ...

3.9.1.12.8. Anyag: ...

3.9.1.12.9. Működési elvek: ...

3.9.1.12.10. Leírás és rajz: ...

3.9.1.13. Nyomás- és/vagy hőmérséklet- és/vagy hidrogén- és/vagy áramlásérzékelő(k) (4): van/nincs (4)

3.9.1.13.1. Gyártmány(ok): ...

3.9.1.13.2. Típus(ok): ...

3.9.1.13.3. A megengedett legnagyobb üzemi nyomás (MAWP) (4) (41): ... MPa

3.9.1.13.4. Névleges üzemi nyomás(ok) és az első nyomásszabályozó után elhelyezkedő érzékelő esetén a megengedett legnagyobb üzemi nyomás(ok) (4) (41): ... MPa

3.9.1.13.5. Üzemi hőmérséklet (4): ...

3.9.1.13.6. A töltési vagy munkaciklusok száma, az adott esettől függően (4): ...

3.9.1.13.7. Alapértékek: ...

3.9.1.13.8. A típusbizonyítvány száma: ...

3.9.1.13.9. Anyag: ...

3.9.1.13.10. Működési elvek: ...

3.9.1.13.11. Leírás és rajz: ...

3.9.1.14. Nyomásszabályozó(k): van/nincs (4)

3.9.1.14.1. Gyártmány(ok): ...

3.9.1.14.2. Típus(ok): ...

3.9.1.14.3. A fő beállítási pontok száma: ...

3.9.1.14.4. A fő beállítási pontokon végzett beállítás elvének leírása: ...

3.9.1.14.5. Az alapjárati beállítási pontok száma: ...

3.9.1.14.6. Az alapjárati beállítási pontokon végzett beállítás elvének leírása: ...

3.9.1.14.7. Egyéb beállítási lehetőségek: ha vannak, milyenek (leírás és rajz): ...

3.9.1.14.8. A megengedett legnagyobb üzemi nyomás (MAWP) (4) (41): ... MPa

3.9.1.14.9. Névleges üzemi nyomás(ok) és az első nyomásszabályozó után elhelyezkedő nyomásszabályozó esetén a megengedett legnagyobb üzemi nyomás(ok) (4) (41): ... MPa

3.9.1.14.10. Üzemi hőmérséklet (4): ...

3.9.1.14.11. A töltési vagy munkaciklusok száma, az adott esettől függően (4): ...

3.9.1.14.12. Bemeneti és kimeneti nyomás: ...

3.9.1.14.13. A típusbizonyítvány száma: ...

3.9.1.14.14. Anyag: ...

3.9.1.14.15. Működési elvek: ...

3.9.1.14.16. Leírás és rajz: ...

3.9.1.15. Nyomáscsökkentő berendezés: van/nincs (4)

3.9.1.15.1. Gyártmány(ok): ...

3.9.1.15.2. Típus(ok): ...

3.9.1.15.3. A megengedett legnagyobb üzemi nyomás (MAWP) (4) (41): ... MPa

3.9.1.15.4. Üzemi hőmérséklet (4): ...

3.9.1.15.5. Beállított nyomásérték (4): ...

3.9.1.15.6. Beállított hőmérséklet (4): ...

3.9.1.15.7. Kifúvási kapacitás (4): ...

3.9.1.15.8. Legmagasabb normál üzemi hőmérséklet (4) (41): ... °C

3.9.1.15.9. Névleges üzemi nyomás(ok) (4) (41): ... MPa

3.9.1.15.10. A töltési ciklusok száma (csak 0. osztályba sorolt alkotóelemek esetén) (4): ...

3.9.1.15.11. A típusbizonyítvány száma: ...

3.9.1.15.12. Anyag: ...

3.9.1.15.13. Működési elvek: ...

3.9.1.15.14. Leírás és rajz: ...

3.9.1.16. Nyomáscsökkentő szelep: van/nincs (4)

3.9.1.16.1. Gyártmány(ok): ...

3.9.1.16.2. Típus(ok): ...

3.9.1.16.3. Névleges üzemi nyomás(ok) és az első nyomásszabályozó után elhelyezkedő nyomásszabályozó esetén a megengedett legnagyobb üzemi nyomás(ok) (4) (41): ... MPa

3.9.1.16.4. Beállított nyomásérték (4): ...

3.9.1.16.5. A töltési vagy munkaciklusok száma, az adott esettől függően (4): ...

3.9.1.16.6. A típusbizonyítvány száma: ...

3.9.1.16.7. Anyag: ...

3.9.1.16.8. Működési elvek: ...

3.9.1.16.9. Leírás és rajz: ...

3.9.1.17. Feltöltő vezeték vagy töltőcsonk: van/nincs (4)

3.9.1.17.1. Gyártmány(ok): ...

3.9.1.17.2. Típus(ok): ...

3.9.1.17.3. A megengedett legnagyobb üzemi nyomás (MAWP) (4) (41): ... MPa

3.9.1.17.4. Üzemi hőmérséklet (4): ...

3.9.1.17.5. Névleges üzemi nyomás(ok) (4) (41): ... MPa

3.9.1.17.6. A töltési ciklusok száma (csak 0. osztályba sorolt alkotóelemek esetében) (4): ...

3.9.1.17.7. A típusbizonyítvány száma: ...

3.9.1.17.8. Anyag: ...

3.9.1.17.9. Működési elvek: ...

3.9.1.17.10. Leírás és rajz: ...

3.9.1.18. Eltávolítható tárolórendszer csatlakozója: van/nincs (4)

3.9.1.18.1. Gyártmány(ok): ...

3.9.1.18.2. Típus(ok): ...

3.9.1.18.3. Névleges üzemi nyomás(ok) és a megengedett legnagyobb üzemi nyomás(ok) (41): ... MPa

3.9.1.18.4. Munkaciklusok száma: ...

3.9.1.18.5. A típusbizonyítvány száma: ...

3.9.1.18.6. Anyag: ...

3.9.1.18.7. Működési elvek: ...

3.9.1.18.8. Leírás és rajz: ...

3.9.2. További dokumentáció

3.9.2.1. A hidrogénrendszer folyamatábrája

3.9.2.2. A rendszer elrendezése, beleértve az elektromos csatlakozásokat és egyéb külső rendszereket (bemenetek és/vagy kimenetek stb.)

3.9.2.3. A dokumentációban használt jelek magyarázata

3.9.2.4. A nyomáscsökkentő berendezések és nyomásszabályozók beállítási adatai

3.9.2.5. A hűtő-/fűtőrendszer(ek) elrendezése, beleértve a névleges vagy megengedett legnagyobb üzemi nyomást (NAWP vagy MAWP) és az üzemi hőmérsékleteket

3.9.2.6. A beépítésre és üzemeltetésre vonatkozó követelményeket feltüntető rajzok

4. ERŐÁTVITEL (76)

4.1. Az erőátviteli rendszer rajza: ...

4.2. Típusa (mechanikus, hidraulikus, elektromos stb.): ...

4.2.1. Az elektromos/elektronikus alkotóelemek rövid leírása (ha van ilyen): ...

4.3. A motor lendkerekének tehetetlenségi nyomatéka: ...

4.3.1. Kiegészítő tehetetlenségi nyomaték, sebességbe kapcsolás nélkül: ...

4.4. Tengelykapcsoló(k): ...

4.4.1. Típus: ...

4.4.2. Legnagyobb nyomatékátalakítás: ...

4.5. Sebességváltó

4.5.1. Típus: kézi/automata/CVT (fokozatmentes sebességváltó)/állandó áttételű/automatizált/egyéb/kerékagyas (4)

4.5.1.4. Névleges nyomaték (nehézgépjárművek esetében): ...

4.5.1.5. A tengelykapcsolók száma: ...

4.5.2. A motorhoz viszonyított elhelyezkedése: ...

4.5.3. A kezelés módja: ...

4.5.4. Egyéb sebességváltó alternatív meghajtáshoz: ...

4.6. Sebességfokozat-áttételi arányok

SebességfokozatBelső sebességfokozat-áttételi arányok (a sebességváltó kimenő tengelyének fordulatszáma a motoréhoz viszonyítva)Végáttételi arány(ok) (a sebességváltó kimenő tengelye és a hajtott kerék fordulatszáma közötti áttétel)Összáttételi arányok
CVT (fokozatmentes sebességváltó) esetében a legnagyobb érték
1
2
3
CVT (fokozatmentes sebességváltó) esetében a legkisebb érték
Hátramenet

4.6.1. Sebességváltás (1)

4.6.1.1. Első fokozat kizárva igen/nem (4)

4.6.1.2. n_95_high minden sebességfokozat esetében: ... min- 1

4.6.1.3. nmin_drive

4.6.1.3.1. Első fokozatban: ... min- 1

4.6.1.3.2. Első fokozatból második fokozatba: ... min- 1

4.6.1.3.3. Második fokozatból álló helyzetbe: ... min- 1

4.6.1.3.4. Második fokozatban: ... min- 1

4.6.1.3.5. Harmadik és a további fokozatokban: ... min- 1

4.6.1.4. n_min_drive_set a gyorsulási/állandó sebességű szakaszokban (n_min_drive_up): ... min- 1

4.6.1.5. n_min_drive_set a lassítási szakaszokban (nmin_drive_down):

4.6.1.6. Kezdő időszak

4.6.1.6.1. t_start_phase: ... s

4.6.1.6.2. n_min_drive_start: ... min- 1

4.6.1.6.3. n_min_drive_up_start: ... min- 1

4.6.1.7. ASM-használat: igen/nem (4)

4.6.1.7.1. ASM-értékek: ...

4.7. A jármű legnagyobb tervezési sebessége (km/h) (77): ...

4.8. Sebességmérő és kilométer-számláló

Sebességmérő:

4.8.1. Működési módszer és a meghajtószerkezet leírása: ...

4.8.2. Műszerállandó: ...

4.8.3. A mérési mechanizmus tűrése (az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának [ENSZ EGB] 39. előírása (78) 2.2.3. szakaszának megfelelően): ...

4.8.4. Összáttételi arány (a 39. számú ENSZ-előírás 2.2.2. szakaszának megfelelően) vagy azzal egyenértékű adat: ...

4.8.5. A sebességmérő skálájának vagy egyéb kijelzési módoknak az ábrája: ...

Kilométer-számláló:

4.8.6. A kilométer-számláló műszaki állandója (a 39. számú ENSZ-előírás 2.2.4. szakaszának megfelelően): ...

4.8.7. A számjegyek száma: ...

4.9. Menetíró készülék: van/nincs (4)

4.9.1. Jóváhagyási jel: ...

4.10. Differenciálzár: van/nincs/opció (4)

4.11. Sebességváltás-jelző (GSI)

4.11.1. Hangjelzés: van/nincs (4). Ha van, akkor adja meg a hangzást és a járművezető fülében észlelhető hangerősséget dB(A)-ban. (A hangjelzés bármikor ki- és bekapcsolható.)

4.11.2. Az (EU) 2021/535 végrehajtási rendelet IX. melléklete 2. részének 7.6. pontja szerinti adatok (a gyártó által megadott értékek):

4.11.3. A sebességváltás-jelzőről készült fényképek/rajzok és a rendszer alkotóelemeinek és működésének rövid leírása:

4.11.4. Az (EU) 2021/535 végrehajtási rendelet IX. melléklete 2. részének 6.1.1. pontja szerinti adatok: ...

4.11.5. Az (EU) 2021/535 végrehajtási rendelet IX. melléklete 2. részének 6.1.2. pontja szerinti adatok: ...

4.11.6. A jármű felhasználói kézikönyvében a sebességváltás-jelzőről megadott információk: ...

4.12. Sebességváltó-kenőanyag: ... W ...

5. TENGELYEK

5.1. Az egyes tengelyek leírása: ...

5.2. Gyártmány: ...

5.3. Típus: ...

5.4. A felemelhető tengely(ek) helyzete: ...

5.5. A terhelhető tengely(ek) helyzete: ...

6. FELFÜGGESZTÉS

6.1. A felfüggesztések elrendezési rajza: ...

6.2. Az egyes tengelyek vagy tengelycsoportok vagy kerekek felfüggesztésének típusa és kialakítása: ...

6.2.1. Szintszabályozás: van/nincs/opció (4)

6.2.2. Az elektromos/elektronikus alkotóelemek rövid leírása (ha van ilyen): ...

6.2.3. Pneumatikus felfüggesztés a hajtott tengely(ek)en: van/nincs (4)

6.2.3.1. A hajtott tengely(ek) felfüggesztése a pneumatikus felfüggesztéssel egyenértékű: igen/nem (4)

6.2.3.2. A rugózott tömeg lengésének frekvenciája és csillapítása: ...

6.2.4. Pneumatikus felfüggesztés a nem hajtott tengely(ek)en: van/nincs (4)

6.2.4.1. A nem hajtott tengely(ek) felfüggesztése a pneumatikus felfüggesztéssel egyenértékű: igen/nem (4)

6.2.4.2. A rugózott tömeg lengésének frekvenciája és csillapítása: ...

6.3. A felfüggesztés rugózó részeinek jellemzői (kivitelezés, anyagjellemzők és méretek): ...

6.4. Stabilizátorok: van/nincs/opció (4)

6.5. Lengéscsillapítók: van/nincs/opció (4)

6.6. Gumiabroncsok és kerekek

6.6.1. Gumiabroncs/kerék kombináció(k):

6.6.1.1. Tengelyek

6.6.1.1.1. 1. tengely: ...

6.6.1.1.1.1.
Gumiabroncs méretjelölése
6.6.1.1.1.2.
Terhelhetőségi jelzőszám
6.6.1.1.1.3.
Sebességkategória-jel (80)
6.6.1.1.1.4.
Kerékpánt mérete(i):
6.6.1.1.1.5.
Besajtolási mélység(ek):
6.6.1.1.1.6.
Gördülési ellenállási együttható (RRC)

6.6.1.1.2. 2. tengely: ...

6.6.1.1.2.1.
Gumiabroncs méretjelölése
6.6.1.1.2.2.
Terhelhetőségi jelzőszám
6.6.1.1.2.3.
Sebességkategória-jel (80)
6.6.1.1.2.4.
Kerékpánt mérete(i):
6.6.1.1.2.5.
Besajtolási mélység(ek):
6.6.1.1.2.6.
Gördülési ellenállási együttható (RRC)

stb.

6.6.1.2. Pótkerék, ha van: ...

6.6.2. A gördülési sugarak alsó és felső határértékei

6.6.2.1. 1. tengely: ... mm

6.6.2.2. 2. tengely: ... mm

6.6.2.3. 3. tengely: ... mm

6.6.2.4. 4. tengely: ... mm

stb.

6.6.3. A jármű gyártójának ajánlása szerint gumiabroncsnyomás(ok): ... kPa

6.6.4. Az első és/vagy hátsó tengelyen a gyártó ajánlása szerint a járműtípushoz alkalmazható hólánc/abroncs/keréktárcsa kombináció: ...

6.6.5. Az ideiglenes használatra szánt tartalék kerék rövid ismertetése (ha van ilyen): ...

6.7. Abroncsnyomás-ellenőrző rendszer (TPMS)

6.7.1. Felszerelve: igen/nem (4)

6.7.2. Az abroncsnyomás-ellenőrző rendszer részletes leírása: ...

7. KORMÁNYMŰ

7.1. A kormányzott tengely(ek) vázlatos ábrája, amely mutatja a kormánygeometriát: ...

7.2. Áttétel és vezérlés

7.2.1. A kormányzási áttétel típusa (adott esetben az első és hátsó tengelyre meghatározva): ...

7.2.2. Csatlakozás a kerekekhez (ideértve a mechanikus módszerektől eltérő módszereket is; adott esetben az első és hátsó tengelyre meghatározva): ...

7.2.2.1. Az elektromos/elektronikus alkotóelemek rövid leírása (ha van ilyen): ...

7.2.3. A rásegítés módja (ha van): ...

7.2.3.1. Működési mód és ábra, gyártmány(ok) és típus(ok): ...

7.2.4. A teljes kormányberendezés ábrája, amelyen látható a kormányzás működését befolyásoló különböző berendezések elhelyezkedése a járműben: ...

7.2.5. A kormányberendezés(ek) vázlatos ábrája: ...

7.2.6. A kormányberendezés kezelő szervének beállítási tartománya és beállítási módszere, ha van ilyen: ...

7.3. A kerekek legnagyobb kormányzási szöge

7.3.1. Jobbra: ... fok; a kormánykerék fordulatainak száma (vagy ezzel egyenértékű adat): ...

7.3.2. Balra: ... fok; a kormánykerék fordulatainak száma (vagy ezzel egyenértékű adat): ...

7.4. Vészhelyzeti sávtartó rendszer (ELKS)

7.4.1. Felszerelve: igen/nem (4)

7.4.2. A rendszer műszaki leírása és rajza: ...

7.4.3. A vészhelyzeti sávtartó rendszer manuális kikapcsolására szolgáló módszer

7.4.4. Az automatikus kikapcsolás leírása (ha van ilyen funkció): ...

7.4.5. Az automatikus letiltás leírása (ha van ilyen funkció): ...

7.5. Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LWDS)

7.5.1. Felszerelve: igen/nem (4)

7.5.2. A sávelhagyásra figyelmeztető rendszer sebességtartománya: ...

7.5.3. A sávelhagyásra figyelmeztető rendszer műszaki leírása és rajza: ...

7.6. Korrekciós iránytartási funkció (CDCF)

7.6.1. Felszerelve: igen/nem (4)

7.6.2. A korrekciós iránytartási funkció sebességtartománya: ...

7.6.3. A rendszer műszaki leírása és rajza (különösen, ha a rendszer kormányzással vagy fékezéssel működik): ...

8. FÉKBERENDEZÉS

(Az alábbi részleteket kell megadni adott esetben az azonosítás eszközökkel együtt)

8.1. A fékberendezés típusa és jellemzői, ideértve a fékdobok, féktárcsák, féktömlők adatait és rajzait, a fékpofa/tárcsafékbetét egységek és/vagy fékbetétek gyártmányát és típusát, a tényleges fékfelületeket, a fékdobok, fékpofák, féktárcsák átmérőjét, a fékdobok tömegét, a fékállító berendezéseket, az elektromágneses hatást, a folyadékfék fékerejét, a motorfék adatait, valamint a tengely(ek) és a felfüggesztés fékezésben érintett részeit: ...

8.2. A fékrendszer működési diagramja, leírása és/vagy rajza, ideértve az áttételek és a kezelőszervek részleteit és rajzait:

8.2.1. Üzemi fékrendszer: ...

8.2.2. Biztonsági fékrendszer: ...

8.2.3. Rögzítőfékrendszer: ...

8.2.4. Bármely kiegészítő fékrendszer: ...

8.2.5. Leszakadási fékrendszer esetében: ...

8.2.6. A regeneratív fékrendszer kategóriája: A/B (4)

8.2.6.1. A regeneratív rendszer leírása: ...

8.2.6.1.1. A vezérlőegység gyártmánya: ...

8.2.6.1.2. A vezérlőegység típusa: ...

8.2.6.1.3. A tengely, amelyre a fékrendszer fel van szerelve: 1. tengely/2. tengely/3. tengely/...

8.2.6.1.4. A fékerőt vezérlő paraméterek: ...

8.3. A pótkocsik fékrendszerének vezérlése és áttétele pótkocsi vontatására tervezett járművekben: ...

8.4. A jármű pótkocsi vontatásához szükséges elektromos/pneumatikus/hidraulikus (4) üzemi fékekkel felszerelt: igen/nem (4)

8.5. Blokkolásgátló fékrendszer: van/nincs/opció (4)

8.5.1. A blokkolásgátló egység gyártmánya: ...

8.5.2. A blokkolásgátló egység típusa: ...

8.5.3. Blokkolásgátló fékrendszerrel ellátott járművek esetében a rendszer működésének leírása (ideértve bármely elektromos alkatrészt), elektromos blokkolási ábra, a hidraulikus vagy pneumatikus körök tervrajza: ...

8.6. Számítások és görbék az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ EGB) 13. számú előírásának (124) 10. vagy adott esetben 14. melléklete, vagy az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága (ENSZ EGB) 13-H. számú előírásának (125) 5. melléklete szerint: ...

8.7. Az energiaellátás leírása és/vagy rajza (a segédenergiát használó fékrendszerek esetében is meg kell határozni): ...

8.7.1. Sűrített levegővel működő fékrendszerek esetén a p2 üzemi nyomás a nyomástartály(ok)ban: ...

8.7.2. Vákuumfékrendszer esetén a kiindulási energiaszint a nyomástartály(ok)ban: ...

8.8. A fékrendszerre vonatkozó számítások: a kerekek kerületén számított teljes fékerő és a fékvezérlésre kifejtett erő arányának meghatározása: ...

8.9. A fékrendszer rövid ismertetése a 13. számú ENSZ-előírás 2. mellékletének 12. szakasza, illetve az 13-H. számú ENSZ-előírás 1. mellékletének 14. szakasza szerint: ...

8.10. Az I. típusú és/vagy a II. típusú vagy a III. típusú vizsgálatok alóli mentesség igénylése esetén a 13. számú ENSZ-előírás 11. melléklete 3. függelékének megfelelő jelentés száma: ...

8.11. A tartósfékrendszer(ek) típusának (típusainak) részletes adatai: ...

8.12. Fejlett vészfékező rendszer (AEBS)

8.12.1. Felszerelve: igen/nem (4)

8.12.2. Az AEBS részletes leírása: ...

9. FELÉPÍTMÉNY

9.1. A felépítmény típusa az (EU) 2018/858 rendelet I. mellékletének C. részében meghatározott kódokkal, vagy különleges rendeltetésű jármű esetében az említett melléklet A. részének 5. pontjában meghatározott kódokkal: ...

9.2. A felhasznált anyagok és az összeszerelés módja: ...

9.3. Ajtók, zárszerkezetek és csuklópántok

9.3.1. Az ajtók kialakítása és száma: ...

9.3.1.1. Méretek, a nyitás iránya és legnagyobb szöge: ...

9.3.2. Rajz a zárszerkezetekről és a csuklópántokról, valamint az ajtóban való elhelyezkedésükről: ...

9.3.3. A zárszerkezetek és csuklópántok műszaki leírása: ...

9.3.4. A bejáratok, lépcsők és szükséges kilincsek (ha vannak) részletei (ideértve a méreteket is): ...

9.3.5. Az ajtórendszer elektromos/elektronikus alkotóelemei: ...

9.3.5.1. Az elektromos/elektronikus alkotóelemek rövid leírása: ...

9.3.5.2. Az ajtórendszer elektromos/elektronikus funkcióinak leírása: ...

9.3.5.2.1. Redőnyajtó zárakkal felszerelve: igen/nem/opció (4)

9.4. Látómező

9.4.1. Az elsődleges referenciajelek jellemzői kellő részletességgel ahhoz, hogy könnyen azonosíthatóak legyenek, és ellenőrizhető legyen a referenciajelek helyzete a többihez képest és az R ponthoz viszonyítva: ...

9.4.2. Azoknak az alkotóelemeknek az elhelyezkedését mutató rajz(ok) és/vagy fénykép(ek), amelyek az első látótér 180°-os szögébe esnek: ...

9.5. Szélvédő és más ablakok

9.5.1. Szélvédő

9.5.1.1. Felhasznált anyagok: ...

9.5.1.2. A felszerelés módja: ...

9.5.1.3. Dőlésszög: ...

9.5.1.4. A típusbizonyítvány(ok) száma: ...

9.5.1.5. Szélvédőtartozékok és összeszerelési helyzetük, az elektromos/elektronikus alkotóelemek rövid leírásával: ...

9.5.2. Más ablakok

9.5.2.1. Felhasznált anyagok: ...

9.5.2.2. A típusbizonyítvány(ok) száma: ...

9.5.2.3. Az ablakemelő elektromos/elektronikus berendezéseinek rövid leírása (ha van): ...

9.5.2.3.1. Az automatikus irányváltó rendszer leírása: ...

9.5.3. Nyitható tetőablak

9.5.3.1. Felhasznált anyagok: ...

9.5.3.2. A típusbizonyítvány(ok) száma: ...

9.5.3.3. A tetőablaknyitó berendezés elektromos/elektronikus alkotóelemeinek rövid leírása (ha van): ...

9.5.3.3.1. Az automatikus irányváltó rendszer leírása: ...

9.5.4. Más üvegtáblák

9.5.4.1. Felhasznált anyagok: ...

9.5.4.2. A típusbizonyítvány(ok) száma: ...

9.6. Szélvédőtörlő(k)

9.6.1. Részletes műszaki leírás (fényképekkel vagy rajzokkal együtt): ...

9.6.1.1. Az ablaktörlő kar és lapát méretei: ...

9.7. Szélvédő- és fényszórómosó

9.7.1. Részletes műszaki leírás (fényképekkel és rajzokkal együtt), vagy ha önálló műszaki egységként jóváhagyott, akkor a típusbizonyítvány száma: ...

9.8. Jég- és páramentesítő

9.8.1. Részletes műszaki leírás (fényképekkel vagy rajzokkal együtt): ...

9.8.2. Legnagyobb elektromosenergia-fogyasztás: ... kW

9.9. Közvetett látást biztosító eszközök

9.9.1. Visszapillantó tükrök, minden tükörre megadva:

9.9.1.1. Gyártmány: ...

9.9.1.2. Típusjóváhagyási jel: ...

9.9.1.3. Változat: ...

9.9.1.4. A visszapillantó tükör azonosítására szolgáló rajz(ok), melyek megmutatják a tükröknek a jármű szerkezetéhez viszonyított elhelyezkedését: ...

9.9.1.5. A felszerelés módjának részletei, a járműszerkezet azon részével együtt, amelyre a visszapillantó tükrö(ke)t fel kell szerelni: ...

9.9.1.6. A hátrafelé irányuló látómezőt befolyásoló, nem kötelező felszerelések: ...

9.9.1.7. Az elektronikus alkotóelemek rövid ismertetése (ha vannak): ...

9.9.2. Közvetett látást biztosító eszközök a tükrökön kívül: ...

9.9.2.1. Az eszköz típusa és leírása: ...

9.9.2.1.1. Kamera-monitor rendszer esetén az észlelési távolság (mm), a kontraszt, fénysűrűség-tartomány, zavaró fények kiküszöbölése, megjelenítési jellemző (fekete-fehér/színes), képfrissítési frekvencia, a monitor fénysűrűség-tartománya: ...

9.9.2.1.2. Kellően részletes rajzok a teljes eszköz bemutatásához, beleértve a szerelési utasításokat is; a rajzokon jelölni kell az EU-típusjóváhagyási jel helyét.

9.10. Belső elrendezés

9.10.1. Az utasok belső védelme

9.10.1.1. A mellékelt metszeteken és ábrákon látható részek helyét mutató tervrajzok vagy fényképek: ...

9.10.1.2. A referenciazóna fényképe vagy rajza, amelyen látható az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági Bizottsága (ENSZ EGB) 21. számú előírásának (81) 2.3.1. szakaszában említett, vizsgálat alól kivont terület is: ...

9.10.1.3. A belső berendezések fényképei, rajzai és/vagy robbantott ábrája, amely megmutatja az utastér belső részeit és a felhasznált anyagokat (kivéve a belső visszapillantó tükröket), a kezelőberendezések elrendezését, a tetőt vagy nyitható tetőt, az ülések háttámláját, az üléseket és az ülések hátsó részét: ...

9.10.2. A kezelőberendezések, visszajelző lámpák és kijelzők elrendezése és jelölése

9.10.2.1. A jelzések, kezelőberendezések, visszajelző lámpák és kijelzők elrendezéséről készült fényképek és/vagy rajzok: ...

9.10.2.2. A kezelőberendezések, visszajelző lámpák és kijelzők, valamint adott esetben az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ EGB) 121. számú előírásában (82) említett járműrészek jelöléséről készült fényképek és/vagy rajzok: ...

9.10.3. Ülések

9.10.3.1. Ülőhelyek száma (83): ...

9.10.3.1.1. Helyük és elrendezésük: ...

9.10.3.2. Kizárólag a jármű álló helyzetében használható ülés(ek): ...

9.10.3.3. Tömeg: ...

9.10.3.4. Jellemzők: alkotóelemként típusjóváhagyással nem rendelkező ülések vonatkozásában, leírás és rajz az alábbiakról

9.10.3.4.1. Ülések és rögzítésük: ...

9.10.3.4.2. Beállító rendszer: ...

9.10.3.4.3. Elmozdító és reteszelő rendszer: ...

9.10.3.4.4. A biztonsági öv rögzítési pontjai (ha az ülésszerkezetbe vannak beépítve): ...

9.10.3.4.5. A jármű rögzítési pontként használt részei: ...

9.10.3.5. Az R pont koordinátái vagy rajza (84)

9.10.3.5.1. Vezetőülés: ...

9.10.3.5.2. A többi ülőhely: ...

9.10.3.6. Tervezési törzsszög

9.10.3.6.1. Vezetőülés: ...

9.10.3.6.2. A többi ülőhely: ...

9.10.3.7. Az ülés beállítási tartománya:

9.10.3.7.1. Vezetőülés: ...

9.10.3.7.2. A többi ülőhely: ...

9.10.3.8. Az ülésbeállító rendszer elektromos/elektronikus alkotóelemeinek részletes leírása (ha vannak): ...

9.10.3.9. A csomagtér leírása, ha azt elölről üléstámla/üléstámlák háta határolja/határolják: ...

9.10.3.10. A jármű térelválasztó rendszerrel van felszerelve: igen/nem/opció (4)

9.10.3.10.1. A térelválasztó rendszer és a térelválasztó rendszert a jármű szerkezetéhez erősítő elemek részletes leírása: ...

9.10.4. Fejtámlák

9.10.4.1. Fejtámlák típusa(i): egybeépített/leszerelhető/különálló (4)

9.10.4.2. A típusbizonyítvány(ok) száma (ha vannak): ...

9.10.4.3. Még nem jóváhagyott fejtámlák esetén

9.10.4.3.1. A fejtámla részletes leírása, különös tekintettel a párnázat anyagára vagy anyagaira, és adott esetben a merevítések és rögzítőelemek helyzete és jellemzői azon ülések tekintetében, amelyekre jóváhagyást kérnek: ...

9.10.4.3.2. "Különálló" fejtámla esetén

9.10.4.3.2.1. Annak a szerkezeti résznek a részletes leírása, ahová a fejtámlát rögzíteni kell: ...

9.10.4.3.2.2. A szerkezet és a fejtámla jellemző részeinek méretezett rajzai: ...

9.10.4.4. A fejtámla-beállító rendszer elektromos/elektronikus alkotóelemeinek részletes leírása (ha vannak): ...

9.10.5. Az utastér fűtőrendszere

9.10.5.1. A járműtípus rövid leírása a fűtési rendszer tekintetében, ha az a motor hűtőfolyadékának hőjét használja fel: ...

9.10.5.2. A járműtípus részletes leírása a fűtés tekintetében, ha a hűtőlevegő vagy a motor kipufogógázai szolgálnak hőforrásként, ideértve a következőket:

9.10.5.2.1. A fűtési rendszer vázlatos rajza, jelölve annak elhelyezkedését a járműben: ...

9.10.5.2.2. A kipufogógázokat a fűtéshez felhasználó fűtési rendszerek hőcserélőjének, vagy annak az alkatrésznek a vázlatos rajza, ahol a hőcsere végbemegy (a motor hűtőlevegőjét felhasználó fűtési rendszereknél): ...

9.10.5.2.3. A hőcserélőnek vagy részeinek - különösen azoknak, ahol a hőcsere végbemegy - a metszeti rajza, amely jelöli a fal vastagságát, a felhasznált anyagokat és a felületének jellemzőit: ...

9.10.5.2.4. A fűtőrendszer további fontos alkotóelemeinek (például a fűtőventilátornak) a jellemzői, tekintettel azok összeszerelési módjára és műszaki adataira: ...

9.10.5.3. A járműtípus rövid leírása, tekintettel az égéshő felhasználásával működő fűtőrendszerre és az automata vezérlésre: ...

9.10.5.3.1. Az égéshő felhasználásával működő fűtőberendezés, a légszívórendszer, a kipufogórendszer, az üzemanyagtartály, az üzemanyag-ellátó rendszer (beleértve a szelepeket) és az elektromos csatlakozások elrendezési rajza, amely mutatja ezek helyét a járműben.

9.10.5.4. Legnagyobb elektromosenergia-fogyasztás: ...... kW

9.10.6. Az első ülésekben ülő utasok védelmét biztosító alkotóelemek frontális/oldalirányú/hátsó ütközés esetén.

9.10.6.1. A járműtípus részletes leírása, fényképekkel és/vagy rajzokkal együtt, tekintettel a jármű azon részének szerkezetére, méreteire, irányára és szerkezeti anyagaira, amely a kormányberendezés előtt helyezkedik el, beleértve azokat az alkotóelemeket, amelyeket arra terveztek, hogy a kormányberendezés kezelőszervének történő ütközés esetén az energia egy részét elnyeljék: ...

9.10.6.2. Azoknak a 9.10.6.1. pontban leírtaktól különböző alkotóelemeknek a fényképe(i) vagy rajza(i), amelyeket a gyártó a műszaki szolgálattal egyetértésben a kormányberendezés ütközéskori tulajdonságait befolyásolónak tekint: ...

9.10.6.3. A jármű energiaelnyelési zónájában található további alkotóelemek:

9.10.6.3.1. A folyékonyüzemanyag-ellátó rendszer leírása: ...

9.10.6.3.2. A jármű energiaelnyelési zónájában található nagyfeszültségű sín és nagyfeszültségű alkotóelemek leírása: ...

9.10.6.3.3. A jármű energiaelnyelési zónájában található hidrogénrendszernek vagy alkotóelemeinek leírása: ...

9.10.7. Egyes gépjármű-kategóriák belső szerkezetében használt anyagok égési tulajdonságai

9.10.7.1. A tető belső burkolására használt anyag(ok)

9.10.7.1.1. Az alkotóelem(ek) típusbizonyítványának száma (ha van): ...

9.10.7.1.2. Nem jóváhagyott anyagok esetében

9.10.7.1.2.1. Alapanyag(ok)/megnevezés(ük): ....../......

9.10.7.1.2.2. Többrétegű/egyrétegű (4) anyag, rétegek száma (4): ...

9.10.7.1.2.3. A burkolat típusa (4): ...

9.10.7.1.2.4. Legnagyobb/legkisebb vastagság: ....../...... mm

9.10.7.2. A hátsó és az oldalsó falakra használt anyag(ok)

9.10.7.2.1. Az alkotóelem(ek) típusbizonyítványának száma (ha van): ...

9.10.7.2.2. Nem jóváhagyott anyagok esetében

9.10.7.2.2.1. Alapanyag(ok)/megnevezés(ük): ....../......

9.10.7.2.2.2. Többrétegű/egyrétegű (4) anyag, rétegek száma (4): ...

9.10.7.2.2.3. A burkolat típusa (4): ...

9.10.7.2.2.4. Legnagyobb/legkisebb vastagság: ....../...... mm

9.10.7.3. A padlózatra használt anyag(ok)

9.10.7.3.1. Az alkotóelem(ek) típusbizonyítványának száma (ha van): ...

9.10.7.3.2. Nem jóváhagyott anyagok esetében

9.10.7.3.2.1. Alapanyag(ok)/megnevezés(ük): ....../......

9.10.7.3.2.2. Többrétegű/egyrétegű (4) anyag, rétegek száma (4): ...

9.10.7.3.2.3. A burkolat típusa (4): ...

9.10.7.3.2.4. Legnagyobb/legkisebb vastagság: ....../...... mm

9.10.7.4. Az üléskárpithoz használt anyag(ok)

9.10.7.4.1. Az alkotóelem(ek) típusbizonyítványának száma (ha van): ...

9.10.7.4.2. Nem jóváhagyott anyagok esetében

9.10.7.4.2.1. Alapanyag(ok)/megnevezés(ük): ....../......

9.10.7.4.2.2. Többrétegű/egyrétegű (4) anyag, rétegek száma (4): ...

9.10.7.4.2.3. A burkolat típusa (4): ...

9.10.7.4.2.4. Legnagyobb/legkisebb vastagság: ....../...... mm

9.10.7.5. Fűtő- és szellőztetőcsövekhez használt anyag(ok)

9.10.7.5.1. Az alkotóelem(ek) típusbizonyítványának száma (ha van): ...

9.10.7.5.2. Nem jóváhagyott anyagok esetében

9.10.7.5.2.1. Alapanyag(ok)/megnevezés(ük): ....../......

9.10.7.5.2.2. Többrétegű/egyrétegű (4) anyag, rétegek száma (4): ...

9.10.7.5.2.3. A burkolat típusa (4): ...

9.10.7.5.2.4. Legnagyobb/legkisebb vastagság: ....../....... mm

9.10.7.6. A csomagtartóhoz használt anyag(ok)

9.10.7.6.1. Az alkotóelem(ek) típusbizonyítványának száma (ha van): ...

9.10.7.6.2. Nem jóváhagyott anyagok esetében

9.10.7.6.2.1. Alapanyag(ok)/megnevezés(ük): ....../......

9.10.7.6.2.2. Többrétegű/egyrétegű (4) anyag, rétegek száma (4): ...

9.10.7.6.2.3. A burkolat típusa (4): ...

9.10.7.6.2.4. Legnagyobb/legkisebb vastagság: ....../...... mm

9.10.7.7. Más célokra használt anyag(ok)

9.10.7.7.1. Rendeltetés: ...

9.10.7.7.2. Az alkotóelem(ek) típusbizonyítványának száma (ha van): ...

9.10.7.7.3. Nem jóváhagyott anyagok esetében

9.10.7.7.3.1. Alapanyag(ok)/megnevezés(ük): ....../......

9.10.7.7.3.2. Többrétegű/egyrétegű (4) anyag, rétegek száma (4): ...

9.10.7.7.3.3. A burkolat típusa (4): ...

9.10.7.7.3.4. Legnagyobb/legkisebb vastagság: ..../.... mm

9.10.7.8. Teljes berendezésként jóváhagyott alkotóelemek (ülések, válaszfalak, csomagtartók stb.)

9.10.7.8.1. Az alkotóelem(ek) típusbizonyítványának száma: ...

9.10.7.8.2. A teljes berendezés esetében: ülés, válaszfal, csomagtartók stb. (4)

9.10.8. A légkondicionáló rendszerben hűtőközegként használt gáz: ...

9.10.8.1. A légkondicionáló rendszert úgy tervezték, hogy 150-nél nagyobb globális felmelegedési potenciállal rendelkező, fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazzon: igen/nem (4)

9.10.8.2. Ha igen, töltse ki az alábbi pontokat:

9.10.8.2.1. A légkondicionáló rendszer rajza és rövid ismertetése, beleértve a hivatkozási számot vagy az alkatrészszámot és a szivárgásveszélyes alkotóelemek anyagát;

9.10.8.2.2. A légkondicionáló rendszer szivárgása

9.10.8.2.4. A rendszer alkotóelemeinek hivatkozási száma vagy alkatrészszáma, valamint anyaga, és vizsgálatának adatai (pl. a vizsgálati jelentés száma, a jóváhagyási bizonyítvány száma stb.): ...

9.10.8.3. A teljes rendszer összesített szivárgása, g/év: ...

9.11. Külső kiálló részek

9.11.1. A jármű első és hátsó részének, valamint oldalainak a fényképei, melyeket a jármű függőleges hosszirányú középsíkjához képest 30° és 45° közötti szögben készítettek;

9.11.2. A külső felületnek a követelményeknek való megfelelőségét igazoló rajzai: ...

9.11.3. A külső felület elemeinek rajzai az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági Bizottsága (ENSZ EGB) 26. számú előírásának (85) 6.9.1. szakaszával összhangban: ...

9.11.4. A lökhárítók rajza: ...

9.11.5. A padlóvonal rajza: ...

9.12. Biztonsági övek és/vagy más utasbiztonsági rendszerek

9.12.1. A biztonsági övek és utasbiztonsági rendszerek száma és helyzete, és azok az ülések, amelyeken azok használhatók

(B = bal oldal, J = jobb oldal, K = közép)
Teljes EU-típusjóváhagyási jelVáltozat (ha van)Övmagasság-állító (van/nincs/opció)
Első üléssorB
K
J
Második üléssor (86)B
K
J

9.12.2. A kiegészítő utasbiztonsági rendszerek jellege és elhelyezkedése (van/nincs/opció)

(B = bal oldal, J = jobb oldal, K = közép)
Első légzsákOldalsó légzsákEgyéb légzsákrendszerek (pl. térd légzsák stb.)
Első üléssorB
K
J
Második üléssor (86)B
K
J

9.12.3. A biztonsági övek rögzítési pontjainak száma és helye, és a 14. számú ENSZ-előírásnak (87) való megfelelés igazolása (a típusbizonyítvány vagy a vizsgálati jelentés száma): ...

9.12.4. Az elektromos/elektronikus alkotóelemek rövid leírása (ha van ilyen): ...

9.12.5. A biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető rendszer leírása: ...

9.13. A biztonsági öv rögzítési pontjai

9.13.1. A felépítmény fényképei és/vagy rajzai, a tényleges és hatékony rögzítési pontok elhelyezésével és méreteivel, ideértve az R pontokat is: ...

9.13.2. Az öv rögzítési pontjainak és a járműszerkezet azon részeinek rajzai, amelyekhez a rögzítési pontokat felerősítették (az anyag megjelölésével): ...

9.13.3. A rögzítési ponthoz való illesztésre engedélyezett biztonságiöv-típusok (88) leírása, amelyekkel a jármű fel van szerelve

Rögzítési pont helye
JárműszerkezetÜlésszerkezet
Első üléssor
Jobb oldali ülésAlsó rögzítési pontkívül belül
Felső rögzítési pont
Középső ülésAlsó rögzítési pontjobb bal
Felső rögzítési pont
Bal oldali ülésAlsó rögzítési pontkívül belül
Felső rögzítési pont
Második üléssor (86)
Jobb oldali ülésAlsó rögzítési pontkívül belül
Felső rögzítési pont
Középső ülésAlsó rögzítési pontjobb bal
Felső rögzítési pont
Bal oldali ülésAlsó rögzítési pontkívül belül
Felső rögzítési pont

9.13.4. Meghatározott típusú biztonsági öv leírása, amely esetében a rögzítési pont az ülés háttámláján van elhelyezve, vagy magában foglal egy energiaelosztó berendezést: ...

9.14. Az első és a hátsó rendszámtábla felszerelésére szolgáló helyek (szükség esetén tartomány megadásával, adott esetben rajzok is használhatók): ...

9.14.1. Az alsó és a felső élnek az út felületétől mért magassága: ...

9.14.2. Oldalsó elhelyezkedés, bal és jobb szélek: ...

9.14.3. Szabványos rendszámtáblák feleszerelésére szolgáló helyek száma: ...

9.14.4. Választható vagy alternatív rendszámtáblák felszerelésére szolgáló helyek száma: ...

9.14.5. Méretek (hosszúság × szélesség): ...

9.14.5.1. Az első rendszámtábla helye: ...

9.14.5.2. A hátsó rendszámtábla helye: ...

9.14.5.3. A második hátsó rendszámtábla helye (O2, O3 és O4 kategóriájú járművek esetében): ...

9.14.5.4. Választható vagy alternatív rendszámtáblák felszerelésére szolgáló helyek: ...

9.14.6. A táblák dőlése a függőlegeshez viszonyítva: ...

9.14.7. Láthatósági szögek a felső, alsó, bal és jobb szélektől: ...

9.15. Hátsó aláfutásgátló

9.15.0. Felszerelve: igen/nem/nem teljes (4)

9.15.1. A hátsó aláfutás elleni védelemhez szükséges járműrészek rajza, azaz a jármű és/vagy az alváz rajza a legszélesebb hátsó tengely elhelyezkedésével és rögzítőelemeivel együtt, valamint a hátsó aláfutásgátló rögzítőelemeinek és szerelvényeinek rajza. Ha a hátsó aláfutásgátló nem egy különálló berendezés, a rajznak világosan mutatnia kell, hogy a méretekre vonatkozó előírások teljesülnek: ...

9.15.2. Külön berendezés esetében a hátsó aláfutásgátló teljes leírása és/vagy rajza (rögzítőelemeivel és szerelvényeivel együtt), vagy ha azt önálló műszaki egységként már jóváhagyták, akkor a típusbizonyítvány száma: ...

9.16. Kerékdobok

9.16.1. A jármű rövid leírása a kerékdobjai tekintetében: ...

9.16.2. A kerékdobok és a járművön való elhelyezkedésük részletes rajza, amelyen szerepelnek az (EU) 2021/535 végrehajtási rendelet V. melléklete 2. részének 1. ábráján meghatározott méretek, és amely figyelembe veszi a gumiabroncs/kerék kombinációk határhelyzeteit: ...

9.17. Jogszabályban előírt táblák

9.17.1. A jogszabályban előírt táblák és feliratok, valamint a jármű-azonosító szám helyéről készített fényképek és/vagy rajzok: ...

9.17.2. A jogszabályban előírt táblák és feliratok fényképe és/vagy rajza (kitöltött minta méretekkel együtt): ...

9.17.3. A jármű-azonosító szám fényképe és/vagy rajza (kitöltött minta méretekkel együtt): ...

9.17.4. A gyártó nyilatkozata az (EU) 2021/535 végrehajtási rendelet II. mellékletének 2. részében foglalt követelményeknek való megfelelésről: ...

9.17.4.1. A jármű-azonosító számban (VIN) a járműleíró szakaszt (VDS) és adott esetben jármű-azonosító szakaszt (VIS) alkotó, az ISO 3779:2009 szabvány 5.3. pontjában előírt követelményeknek való megfelelést szolgáló karakterek magyarázata: ...

9.17.4.2. Amennyiben a második járműleíró szakaszba tartozó jeleket (pl. modellév) használnak az ISO 3779:2009 szabvány 5.4. pontja követelményeinek teljesítéséhez, ezeket a jeleket meg kell adni: ...

9.17.4.3. Több szakaszban gyártott jármű jogszabályban előírt táblája: igen/nem (4)

9.18. Rádiózavar/elektromágneses kompatibilitás

9.18.1. A felépítmény motorházat formáló része, valamint az utastér ehhez legközelebb található részei alakjának és szerkezeti anyagainak leírása és rajzai/fényképei: ...

9.18.2. A motorházban elhelyezett fémalkatrészek elhelyezkedésének rajzai vagy fényképei (pl. fűtőberendezések, pótkerék, légszűrő, kormányberendezés stb.): ...

9.18.3. A rádiózavar-szűrő berendezés táblázata és rajza: ...

9.18.4. Az egyenáramú ellenállás névleges értékének részletei, és ohmos ellenállású gyújtókábelek esetében a méterenkénti névleges ellenállásuk részletei: ...

9.19. Oldalsó ütközésvédelem

9.19.0. Felszerelve: igen/nem/nem teljes (4)

9.19.1. A jármű oldalsó ütközésvédelmét szolgáló alkatrészek rajza, azaz a jármű és/vagy az alváz rajza a tengely(ek) elhelyezkedésével és rögzítőelemeivel együtt, valamint az oldalsó aláfutásgátló(k) rögzítőelemeinek és/vagy szerelvényeinek rajza. Ha az oldalsó ütközésvédelmet oldalsó aláfutásgátló(k) nélkül érik el, a rajznak világosan kell mutatnia, hogy a méretekre vonatkozó előírások teljesülnek: ...

9.19.2. Oldalsó aláfutásgátló(k) esetében a berendezés(ek) teljes leírása és/vagy rajza (a rögzítőelemekkel és szerelvényekkel együtt), vagy az alkotóelem(ek) típusbizonyítványának száma: ...

9.20. Felcsapódó víz elleni védelem

9.20.0. Felszerelve: igen/nem/nem teljes (4)

9.20.1. A jármű rövid leírása, tekintettel a felcsapódó víz elleni védőrendszerére és annak alkotóelemeire: ...

9.20.2. A felcsapódó víz elleni védőrendszernek és a járművön való elhelyezkedésének részletes rajza, amelyen szerepelnek az (EU) 2021/535 végrehajtási rendelet VIII. melléklete 2. részének függelékében szereplő ábrákon meghatározott méretek, és amely figyelembe veszi a gumiabroncs/kerék kombinációk határhelyzeteit: ...

9.20.3. A felcsapódó víz elleni védőberendezés(ek) típusbizonyítványának száma (ha van): ...

9.21. Oldalütközéskor nyújtandó védelem

9.21.1. A jármű részletes leírása, fényképekkel és/vagy rajzokkal együtt, tekintettel az utastér (külső és belső) oldalfalainak szerkezetére, méreteire, vonalvezetésére és szerkezeti anyagaira, ideértve adott esetben a védelmi rendszer különleges részleteit: ...

9.22. Első aláfutás elleni védelem

9.22.0. Felszerelve: igen/nem/nem teljes (4)

9.22.1. A jármű első aláfutás elleni védelemét szolgáló alkatrészek rajza, azaz a jármű és/vagy az alváz rajza az első aláfutás elleni védelem helyzetével, rögzítőelemeivel és/vagy szerelvényeivel együtt. Amennyiben az aláfutás elleni védelemre nem külön berendezés szolgál, a rajznak világosan mutatnia kell, hogy a méretekre vonatkozó előírások teljesülnek: ...

9.22.2. Külön berendezés esetében az első aláfutás elleni védelem teljes leírása és/vagy rajza (rögzítőelemeivel és szerelvényeivel együtt), vagy ha azt önálló műszaki egységként már jóváhagyták, a típusbizonyítvány száma: ...

9.23. Gyalogosvédelem

9.23.1. A jármű (külső és belső) első részének fényképeket és/vagy rajzokat is tartalmazó részletes leírása a szerkezet, a méretek, a referenciavonalak és a szerkezeti anyagok tekintetében, ideértve az esetlegesen beszerelt aktív védelmi rendszerek részleteit is.

9.24. Elülső védelmi rendszerek

9.24.1. Az általános elrendezést mutató rajzok vagy fényképek, amelyek jelzik az elülső védelmi rendszerek helyét és rögzítését:

9.24.2. Szükség esetén rajzok és/vagy fényképek a levegőbelépő-rácsokról, a hűtőrácsról, a díszítő szegélyről, a jelvényekről, emblémákról és bemélyedésekről, valamint valamennyi kiemelkedésről és a külső felület kritikus fontosságúnak tekinthető részeiről (pl. világítóberendezés). Amennyiben az első mondatban felsorolt alkatrészek nem kritikus fontosságúak, dokumentáció céljából fényképekkel is helyettesíthetők, amelyek szükség esetén méretadatokkal és/vagy szöveges leírással kiegészíthetők:

9.24.3. A szükséges szerelvények teljeskörű leírása és a felszerelésükre vonatkozó teljeskörű utasítások, beleértve a meghúzási nyomatékra vonatkozó előírásokat:

9.24.4. A lökhárítók rajza:

9.24.5. A talaj vonalának rajza a jármű elejénél:

9.25. Áramvonalasító berendezés vagy felszerelés

9.25.1. Az (EU) 2021/535 végrehajtási rendelet XIII. melléklete 2. része D. szakaszának 1.4. pontjában említett járműalkatrészek részletes műszaki leírása (fényképekkel és rajzokkal, valamint az anyagok leírásával együtt): ...

9.26. A jármű elejére szerelt áramvonalasító berendezés vagy felszerelés

9.26.1. A jármű eleje fel van szerelve áramvonalasító berendezéssel vagy felszereléssel: igen/nem (4)

9.26.2. Az áramvonalasító berendezés vagy felszerelés típusbizonyítványának száma, ha van: ...

Ha nincs, a következő adatokat kell megadni:

9.26.3. Az áramvonalasító berendezés vagy felszerelés részletes leírása (fényképekkel vagy rajzokkal együtt) (Megjegyzés: a típusbizonyítványhoz fűzött kiegészítésből kell átvenni)

9.26.3.1. Kialakítás és anyagok: ...

9.26.3.2. Rögzítő és beállító rendszer ...

9.26.3.3. A járműre való rögzítés és felszerelés: ...

9.27. A jármű hátuljára szerelt áramvonalasító berendezés vagy felszerelés

9.27.1. A jármű hátulja fel van szerelve áramvonalasító berendezéssel vagy felszereléssel: igen/nem (4)

9.27.2. Az áramvonalasító berendezés vagy felszerelés típusbizonyítványának száma, ha van: ...

Ha nincs, a következő adatokat kell megadni:

9.27.3. Az áramvonalasító berendezés vagy felszerelés részletes leírása (fényképekkel vagy rajzokkal együtt) (Megjegyzés: a típusbizonyítványhoz fűzött kiegészítésből kell átvenni)

9.27.3.1. Kialakítás és anyagok: ...

9.27.3.2. Rögzítő és beállító rendszer ...

9.27.3.3. A járműre való rögzítés és felszerelés: ...

10. VILÁGÍTÓ- ÉS FÉNYJELZŐ BERENDEZÉSEK

10.1. Valamennyi berendezést tartalmazó táblázat: szám, gyártmány, modell, típusjóváhagyási jel, távolsági fényszóró legnagyobb fényerőssége, szín, visszajelző lámpa: ...

10.1.1. Vészfékjelzés (ESS): van/nincs (4)

10.2. A világító- és fényjelző berendezések elhelyezkedését mutató rajz: ...

10.3. Az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági Bizottsága (ENSZ EGB) 48. számú előírásában (92) meghatározott valamennyi lámpa és fényszóró tekintetében meg kell adni a következő adatokat (szövegesen és/vagy ábrával)

10.3.1. A világítófelület kiterjedését mutató rajz: ...

10.3.2. A 48. számú ENSZ-előírás 2.10. szakaszának megfelelő, a látható felület meghatározására használt módszer: ...

10.3.3. Vonatkoztatási koordináta-tengely és vonatkoztatási középpont: ...

10.3.4. Elrejthető lámpák működési módja: ...

10.3.5. Különleges beszerelési és kábelezési utasítások: ...

10.4. Tompított fényszórók: rendes elhelyezés a 48. számú ENSZ-előírás 6.2.6.1. pontjával összhangban:

10.4.1. Alapbeállítási érték: ...

10.4.2. Ennek feltüntetési helye: ...

10.4.3.Fényszórószint-állító berendezés leírása/rajza (4) és típusa (pl. automata, kézzel fokozatosan állítható, kézzel fokozatmentesen állítható):Csak fényszórószint-állító berendezéssel rendelkező járművek esetén
10.4.4.Kezelőberendezés:
10.4.5.Referenciajelek:
10.4.6.A terhelési állapotokhoz tartozó jelölések:

10.5. A lámpákon kívüli különböző elektromos/elektronikus alkotóelemek rövid leírása (ha vannak): ...

11. VONTATÓJÁRMŰVEK ÉS PÓTKOCSIK, VALAMINT FÉLPÓTKOCSIK KÖZÖTTI CSATLAKOZÁS

11.1. Felszerelt vagy felszerelendő csatlakozóberendezés(ek) osztálya és típusa: ...

11.2. A felszerelt vonószerkezet(ek) D, U, S és V jellemzői vagy a felszerelendő vonószerkezet(ek) minimális D, U, S és V jellemzői: ...... daN

11.3. Útmutató az adott típusú vonószerkezet járműre történő rögzítéséhez, valamint a járművön lévő, a gyártó által megadott rögzítési pontok fényképei vagy rajzai; kiegészítő információk, ha a vonószerkezet-típus csak a járműtípus bizonyos változataihoz vagy kiviteleihez használható: ...

11.4. Speciális vonószár vagy szerelőlap beszerelésére vonatkozó információk: ...

11.5. A típusbizonyítvány(ok) száma: ...

12. EGYÉB BERENDEZÉSEK

12.1. Hangjelző berendezés(ek)

12.1.1. A berendezés(ek) elhelyezése, rögzítési módszere, helyzete, iránya, méretekkel együtt: ...

12.1.2. A berendezés(ek) száma: ...

12.1.3. A típusbizonyítvány(ok) száma: ...

12.1.4. Az elektromos/pneumatikus (4) körök rajza: ...

12.1.5. Névleges feszültség vagy nyomás: ...

12.1.6. A rögzítőberendezés rajza: ...

12.2. A jármű jogosulatlan használata ellen védelmet biztosító berendezések

12.2.1. Biztonsági berendezés

12.2.1.1. A jármű típusának részletes leírása, tekintettel a vezérlőrendszer vagy azon egység elrendezésére és kialakítására, amelyre a biztonsági berendezés kifejti hatását: ...

12.2.1.2. Rajzok a biztonsági berendezésről és annak a járműbe történő beépítéséről: ...

12.2.1.3. A berendezés műszaki leírása: ...

12.2.1.4. A használt zárkombinációk részletei: ...

12.2.1.5. Indításgátló

12.2.1.5.1. A típusbizonyítvány száma, ha van: ...

12.2.1.5.2. Még nem jóváhagyott indításgátlók esetében

12.2.1.5.2.1. Az indításgátló, illetve a véletlen aktiválás elkerülésére kidolgozott módszerek részletes műszaki leírása: ...

12.2.1.5.2.2. A rendszer(ek), amely(ek)re a jármű indításgátlója kifejti a hatását: ...

12.2.1.5.2.3. A ténylegesen cserélhető kódok száma, ha vannak ilyenek: ...

12.2.2. Riasztórendszer (ha van)

12.2.2.1. A típusbizonyítvány száma, ha van: ...

12.2.2.2. Még nem jóváhagyott riasztórendszerek esetén

12.2.2.2.1. A riasztórendszer és a beépített riasztórendszerrel kapcsolatban lévő járműalkatrészek részletes leírása: ...

12.2.2.2.2. A riasztórendszer fő alkotóelemei: ...

12.2.3. Az elektromos/elektronikus alkotóelemek rövid leírása (ha van ilyen): ...

12.2.4. Indításgátló alkoholszonda (AIF) beszerelésének előkészítése

12.2.4.1. A gyártó megfelelőségi nyilatkozata az (EU) 2021/1243 felhatalmazáson alapuló rendelet I. mellékletének megfelelően (123): ...

12.2.4.2. Az indításgátló alkoholszonda beszerelésének előkészítésére vonatkozó beszerelési dokumentum

12.3. Vonóberendezés(ek)

12.3.1. Első: vonóhorog/szem/más (4)

12.3.2. Hátsó: vonóhorog/szem/más/nincs (4)

12.3.3. A vonóberendezés(ek) elhelyezkedését, szerkezetét és felszerelését mutató rajz vagy fénykép az alvázról/felépítményéről: ...

12.4. Adatok az üzemanyag-fogyasztást befolyásoló, a motorhoz nem kapcsolódó bármely berendezésről (ha más pont alatt nem szerepelnek): ...

12.5. Adatok a zajcsökkentést szolgáló, a motorhoz nem kapcsolódó bármely berendezésről (ha más pont alatt nem szerepelnek): ...

12.6. Sebességkorlátozó készülékek

12.6.1. Gyártó(k): ...

12.6.2. Típus(ok): ...

12.6.3. A típusbizonyítvány(ok) száma (ha van[nak]): ...

12.6.4. Sebesség vagy sebességtartomány, amelyre a sebességkorlátozást be lehet állítani: ...... km/h

12.6.5. Intelligens sebességszabályozó (ISA) rendszer

12.6.5.1. Felszerelve: igen/nem (4)

12.6.5.2. Sebességkorlátozást kijelző funkció (SLIF)

12.6.5.2.1. A SLIF-interfész részletes leírása: ...

12.6.5.2.2. Az észlelt sebességkorlátozás meghatározásának módszertana és technológiája: ...

12.6.5.3. Sebességkorlátozásra figyelmeztető funkció (SLWF)

12.6.5.3.1. Az SLWF visszajelzési mechanizmusainak részletes leírása: ...

12.6.5.3.2. Az SLWF vizuális figyelmeztetésének részletes leírása adott esetben: ...

12.6.5.4. A sebességszabályozó funkció (SCF) részletes leírása: ...

12.6.5.5. Az adott esetben önálló műszaki egységként jóváhagyott intelligens sebességszabályozó rendszer típusjóváhagyási száma: ...

12.7. Táblázat a jármű(vek)ben elhelyezett rádiófrekvenciás adókészülékek beszereléséhez és használatához (ha vannak): ...

Frekvenciasávok (Hz)Max. kimeneti teljesítmény (W)Az antenna elhelyezkedése a járművön, a beszerelés és/vagy a használat egyedi feltételei

A típusjóváhagyás kérelmezőjének - adott esetben - rendelkezésre kell bocsátania a következőket is:

1. függelék

Az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági Bizottsága (ENSZ EGB) 10. számú előírásának (93) hatálya alá tartozó valamennyi, az ezen egészjármű-típusjóváhagyás keretében típusjóváhagyást szerzett elektromos és/vagy elektronikus alkotóelem jegyzéke, a gyártmány és a típus feltüntetésével.

2. függelék

A 10. számú ENSZ-előírás hatálya alá tartozó valamennyi, az ezen egészjármű-típusjóváhagyás keretében típusjóváhagyást szerzett elektromos és/vagy elektronikus alkotóelem általános elrendezésének, valamint a vezetékkötegek általános elrendezésének vázlata vagy rajza.

3. függelék

A típust reprezentáló jármű leírása

Felépítmény jellege:

Bal- vagy jobbkormányos (4)

Tengelytáv:

4. függelék

A gyártó vagy jóváhagyott/elismert laboratóriumok által szolgáltatott vonatkozó vizsgálati jelentés(ek) a típusbizonyítvány kiállítása céljából

12.7.1. 24 GHz-es, rövid hatótávolságú radarkészülékkel felszerelt jármű: igen/nem (4)

12.8. e-segélyhívó rendszer

12.8.1. Felszerelve: igen/nem (4)

12.8.2. A berendezés műszaki leírása és rajzai, vagy a típusbizonyítvány száma: ...

12.9. Akusztikus járműfigyelmeztető rendszer (AVAS)

12.9.1. Az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági Bizottsága (ENSZ EGB) 138. számú előírásának (94) követelményei alapján kiadott jóváhagyási bizonyítvány száma:

vagy

12.9.2. teljes hivatkozás az 540/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (95) szerint mért AVAS-zajkibocsátási szintekkel kapcsolatos vizsgálatok eredményeire.

12.10. Járművezető által választható üzemmóddal rendelkező eszközök vagy rendszerek, amelyek befolyásolják a CO2-kibocsátásokat és/vagy a kritikus kibocsátásokat, és nem rendelkeznek elsődleges üzemmóddal: van/nincs (4)

12.10.1. Töltésfenntartó vizsgálat (adott esetben) (valamennyi eszköz vagy rendszer tekintetében meg kell adni)

12.10.1.1. A legkedvezőbb esethez tartozó üzemmód: ...

12.10.1.2. A legkedvezőtlenebb esethez tartozó üzemmód: ...

12.10.2. Töltéslemerítő vizsgálat (adott esetben) (valamennyi eszköz vagy rendszer tekintetében meg kell adni)

12.10.2.1. A legkedvezőbb esethez tartozó üzemmód: ...

12.10.2.2. A legkedvezőtlenebb esethez tartozó üzemmód: ...

12.10.3. 1. típusú vizsgálat (adott esetben) (valamennyi eszköz vagy rendszer tekintetében meg kell adni)

12.10.3.1. A legkedvezőbb esethez tartozó üzemmód: ...

12.10.3.2. A legkedvezőtlenebb esethez tartozó üzemmód: ...

12.11. A járművezető fáradtságára és éberségének csökkenésére figyelmeztető (DDAW) rendszer

12.11.1. Felszerelve: igen/nem (4)

12.11.2. A DDAW-rendszer részletes leírása: ...

12.11.3. A DDAW-rendszer vizuális figyelmeztetésének részletes leírása: ...

12.12. A járművezető figyelmének elterelődésére figyelmeztető fejlett (ADDW) rendszer

12.12.1. Felszerelve: igen/nem (4)

12.12.2. Az ADDW-rendszer részletes leírása: ...

12.12.3. A figyelemelterelődés elkerülésére szolgáló műszaki eszközök részletes leírása adott esetben: ...

12.13. Holttérfigyelő rendszer (BSIS)

12.13.1. Felszerelve: igen/nem (4)

12.13.2. A holttérfigyelő rendszer részletes leírása: ...

12.13.3. Az adott esetben önálló műszaki egységként jóváhagyott holttérfigyelő rendszer típusjóváhagyási száma: ...

12.14. Kiberbiztonság

12.14.1. A járműtípus általános felépítésére vonatkozó jellemzők, beleértve a következőket:

a) a járműtípus kiberbiztonsága szempontjából releváns járműrendszerek;

b) a rendszerek kiberbiztonság szempontjából releváns alkotóelemei;

c) e rendszerek kölcsönhatásai a járműtípuson belüli más rendszerekkel és a külső interfészekkel.

12.14.2. A járműtípus sematikus ábrázolása ...

12.14.3. A kiberbiztonsági irányítási rendszerre vonatkozó megfelelőségi tanúsítvány száma: ...

12.14.4. A jóváhagyandó járműtípusra vonatkozó dokumentumok, amelyek ismertetik a kockázatértékelés eredményét és az azonosított kockázatokat: ...

12.14.5. A jóváhagyandó járműtípusra vonatkozó dokumentumok, amelyek ismertetik a felsorolt rendszerek vagy a járműtípus tekintetében alkalmazott kockázatcsökkentő intézkedéseket, valamint azt, hogy ezek hogyan kezelik az említett kockázatokat: ...

12.14.6. A jóváhagyandó járműtípusra vonatkozó dokumentumok, amelyek bemutatják az utópiaci szoftverek, szolgáltatások, alkalmazások vagy adatok számára kialakított környezetek védelmét: ...

12.14.7. A jóváhagyandó járműtípusra vonatkozó dokumentumok, amelyek ismertetik, hogy milyen vizsgálatokat végeztek a járműtípus és rendszerei kiberbiztonságának ellenőrzésére, valamint bemutatják e vizsgálatok eredményét: ...

12.14.8. Annak ismertetése, hogy a kiberbiztonság szempontjából hogyan vették figyelembe az ellátási láncot: ...

12.15. Szoftverfrissítés

12.15.1. A járműtípus általános felépítésére vonatkozó jellemzők: ...

12.15.2. A szoftverfrissítési irányítási rendszerre vonatkozó megfelelőségi tanúsítvány száma: ...

12.15.3. Biztonsági intézkedések

12.15.3.1. A jóváhagyandó járműtípusra vonatkozó dokumentumok, amelyek bemutatják a frissítési folyamat biztonságos végrehajtását: ...

12.15.3.2. A jóváhagyandó járműtípusra vonatkozó dokumentumok, amelyek bemutatják, hogy a járművön tárolt RX szoftverazonosító számok védve vannak a jogosulatlan manipulálással szemben: ...

12.15.4. Vezeték nélküli szoftverfrissítések

12.15.4.1. A jóváhagyandó járműtípusra vonatkozó dokumentumok, amelyek bemutatják, hogy a frissítési folyamat biztonságosan hajtható végre: ...

12.14.4.2. A járműhasználóknak a frissítés végrehajtása előtti és utáni tájékoztatására szolgáló eszközök leírása: ...

12.15.5. A gyártó nyilatkozata a szoftverfrissítési irányítási rendszerre vonatkozó követelményeknek való megfelelésről: ...

12.16. Eseményadat-rögzítő (EDR)

12.16.1. Felszerelve: igen/nem (4)

12.16.2. Az eseményadat-rögzítő járműben való rögzítésének helyét és módját bemutató rajz(ok) vagy fénykép(ek): ...

12.16.3. A kiváltó paraméter leírása: ...

12.16.4. Bármely egyéb releváns paraméter leírása (tárolókapacitás, a súlyos ütközés okozta hirtelen sebességcsökkenéssel és mechanikai terheléssel szembeni ellenállás stb.): ...

12.16.5. Az eseményadat-rögzítőben tárolt adatelemek és formátumuk:

Adat-elemAdatrögzítési időköz/időtartam (a nulla időponthoz viszonyítva)Adatvételi gyakoriság (minta/másodperc)Legkisebb tartományPontosságFelbontás

12.16.6. Az eseményadat-rögzítő által rögzített adatok lehívására vonatkozó utasítások: ...

12.16.6.1. Az (EU) 2022/545 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet ( *1 ) 4. cikke (3) bekezdésének b) pontjában előírt információk bejelentésére szolgáló módszer leírása: kézi/automata (4)

12.16.7. A 160. számú ENSZ-előírás műszaki követelményeinek való megfelelés:

12.16.7.1. A 160. számú ENSZ-előírás szerinti jóváhagyás száma: ...

12.16.8. Az adott esetben önálló műszaki egységként jóváhagyott eseményadat-rögzítő típusjóváhagyási száma (akkor kell kitölteni, ha a 160. számú ENSZ-előírás szerinti jóváhagyást nem adták meg, ezért a 12.16.7.1. pontban nem hivatkoznak rá): ...

12.17. A járművezető készenlétét figyelő (DAM) rendszer

12.17.1. Felszerelve: igen/nem (4)

12.17.2. A járművezető készenlétének észlelésére szolgáló módszerek: ...

12.17.3. A járművezetőnek nyújtott tájékoztatás szöveges leírása és/vagy rajza: ...

13. HELYI ÉS TÁVOLSÁGI AUTÓBUSZOKRA VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES RENDELKEZÉSEK

13.1. Járműosztály: I. osztály/II. osztály/III. osztály/A. osztály/B. osztály (4)

13.1.1. Az önálló műszaki egységként jóváhagyott felépítmény típusbizonyítványának száma: ...

13.1.2. Azok az alváztípusok, amelyekre a típusjóváhagyással rendelkező felépítmény felszerelhető (gyártó(k) és a nem teljes jármű típusai): ...

13.2. Utastér (m2)

13.2.1. Összesen (S0): ...

13.2.2. Felső szint (S0a) (4): ...

13.2.3. Alsó szint (S0b) (4): ...

13.2.4. Álló utasok rendelkezésére álló terület (S1): ...

13.3. Az (ülő és álló) utasok száma

13.3.1. Összesen (N): ...

13.3.2. Felső szint (Na) (4): ...

13.3.3. Alsó szint (Nb) (4): ...

13.4. Ülő utasok száma

13.4.1. Összesen (A): ...

13.4.2. Felső szint (Aa) (4): ...

13.4.3. Alsó szint (Ab) (4): ...

13.4.4. Kerekes széket használó személyek által megközelíthető helyek száma: ...

13.5. Utasajtók száma: ...

13.6. Vészkijáratok száma (ajtók, ablakok, menekülőnyílások, összekötő lépcsők, féllépcsők): ...

13.6.1. Összesen: ...

13.6.2. Felső szint (4): ...

13.6.3. Alsó szint (4): ...

13.7. Csomagterek térfogata (m3): ...

13.8. Csomagszállításra szolgáló terület a tetőn (m2): ...

13.9. A járműbe való beszállást megkönnyítő műszaki berendezések (pl. rámpa, emelőpad, süllyesztő-emelő rendszer), ha fel vannak szerelve: ...

13.10. A felépítmény szilárdsága

13.10.1. A típusbizonyítvány száma, ha van: ...

13.10.2. Még nem jóváhagyott felépítmények esetében

13.10.2.1. A jármű felépítményének részletes leírása, beleértve annak méreteit, formáját és szerkezeti anyagait, illetve az alvázkerethez való rögzítését: ...

13.10.2.2. A jármű és belső elrendezése azon részeinek rajzai, amelyek a felépítmény szilárdságára vagy a maradék térre hatással vannak: ...

13.10.2.3. A menetkész jármű tömegközéppontjának helyzete hosszirányban, keresztirányban és függőleges irányban: ...

13.10.2.4. A külső utasülések középvonalainak egymástól való legnagyobb távolsága: ...

13.11. Az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági Bizottsága (ENSZ EGB) 66. számú előírásának (96) e műszaki egység vonatkozásában teljesítendő és igazolandó pontjai: ...

13.12. Az ülőhelyek, az állóhelyek, a kerekes széket használó(k) helye, valamint a csomagtér (ideértve az esetleges csomagtartókat és síléctartókat) vonatkozásában a belső elrendezést bemutató, méretezett rajz

14. VESZÉLYES ANYAGOK SZÁLLÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ JÁRMŰVEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK

14.1. Az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági Bizottsága (ENSZ EGB) 105. számú előírása (97) szerinti elektromos berendezések

14.1.1. A vezetők túlmelegedése elleni védelem: ...

14.1.2. A megszakító típusa: ...

14.1.3. Az akkumulátor főkapcsolójának típusa és működése: ...

14.1.4. A menetíró készülék biztonsági reteszének leírása és elhelyezkedése: ...

14.1.5. A tartósan feszültség alatt álló berendezések leírása. Meg kell adni az alkalmazott EN-szabványt: ...

14.1.6. A vezetőtér hátsó részében elhelyezkedő elektromos berendezések szerkezete és védelme: ...

14.2. Tűzveszély megelőzése

14.2.3. A motor elhelyezkedése és hőhatás elleni védelme: ...

14.2.4. A kipufogórendszer elhelyezkedése és hőhatás elleni védelme: ...

14.2.5. A tartósfékrendszerek hőhatás elleni védelmének típusa és kialakítása: ...

14.2.6. Az égéshő felhasználásával működő fűtőberendezések típusa, kialakítása és elhelyezkedése: ...

15. ÚJRAFELHASZNÁLHATÓSÁG, ÚJRAFELDOLGOZHATÓSÁG ÉS HASZNOSÍTHATÓSÁG

15.1. A jóváhagyandó típust képviselő jármű kivitele: ...

15.2. A jóváhagyandó típust képviselő jármű tömege felépítménnyel vagy a járóképes alváz tömege a felépítmény és/vagy a vonószerkezet nélkül, amennyiben a gyártó nem látja el felépítménnyel és/vagy vonószerkezettel (adott esetben folyadékkal, eszközökkel, pótkerékkel együtt), a vezető nélkül: ...

15.3. A jóváhagyandó típust képviselő jármű anyagainak tömege: ...

15.3.1. Az előkezelés során figyelembe vett anyagok tömege (98): ...

15.3.2. A szétszerelés során figyelembe vett anyagok tömege (98): ...

15.3.3. A nemfém hulladék feldolgozása során figyelembe vett, újrafeldolgozásra alkalmasnak ítélt anyagok tömege (98): ...

15.3.4. A nemfém hulladék feldolgozása során figyelembe vett, energetikai hasznosításra alkalmasnak ítélt anyagok tömege (98): ...

15.3.5. Anyagok szerinti bontás (98): ...

15.3.6. Az újrafelhasználható és/vagy újrafeldolgozható anyagok össztömege: ...

15.3.7. Az újrafelhasználható és/vagy hasznosítható anyagok össztömege: ...

15.4. Arányok

15.4.1. Újrafeldolgozhatósági arány (Rcyc) (%): ...

15.4.2. Hasznosíthatósági arány (Rcov) (%): ...

16. A JÁRMŰJAVÍTÁSI ÉS -KARBANTARTÁSI INFORMÁCIÓK ELÉRHETŐSÉGE

16.1. Annak a fő webhelynek a címe, ahol a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetők: ...

16.1.1. A rendelkezésre állás kezdő napja (legkésőbb 6 hónappal a típusjóváhagyás napját követően): ...

16.2. A webhelyhez való hozzáférés feltételei: ...

16.3. A webhelyen keresztül elérhető járműjavítási és -karbantartási információk formátuma: ...

17. AUTOMATIZÁLT VEZETÉSI RENDSZER (ADS): igen/nem (4)

17.1. Az ADS általános leírása: ...

17.1.1. Tervezett működési tartomány/peremfeltételek: ...

17.1.2. Alapteljesítmény (pl. objektumok és események észlelése és a rájuk való reagálás (OEDR), tervezés stb.): ...

17.2. Az ADS funkcióinak leírása:

17.2.1. Az ADS fő funkciói (funkcionális architektúra): ...

17.2.1.1. A járművön belüli funkciók: ...

17.2.1.2. A járművön kívüli funkciók (pl. kiszolgáló oldal [backend], a szükséges külső infrastruktúra, a szükséges üzemeltetési intézkedések): ...

17.3. Az ADS fő elemeinek áttekintése

17.3.1. Vezérlőegységek: ...

17.3.2. Érzékelők és az érzékelők beépítése a járműbe: ...

17.3.3. Működtetők: ...

17.3.4. Térképek és helymeghatározás: ...

17.3.5. Egyéb hardver: ...

17.4. Az ADS felépítése és vázlata

17.4.1. A rendszer felépítésének vázlata (pl. folyamatábra): ...

17.4.2. A kapcsolatok listája és vázlatos áttekintése: ...

17.5. Műszaki adatok

17.5.1. A normál üzemmódra vonatkozó műszaki adatok: ...

17.5.2. A vészhelyzeti üzemmódra vonatkozó műszaki adatok: ...

17.5.3. Elfogadási kritériumok: ...

17.5.4. A megfelelés igazolása: ...

17.6. Biztonsági koncepció

17.6.1. A gyártó nyilatkozata arról, hogy a jármű mentes az indokolatlan kockázatoktól: ...

17.6.2. A szoftverarchitektúra vázlata (pl. folyamatábra): ...

17.6.3. Az ADS-logika megvalósításának meghatározására szolgáló eszközök: ...

17.6.4. Az ADS-be beépített olyan főbb tervezési megoldások általános magyarázata, melyek meghibásodások, üzemzavarok, valamint a tervezett működési tartományon kívül eső körülmények esetén is lehetővé teszik a biztonságos működést: ...

17.6.5. A hibakezelési alapelvek és a vészhelyzeti stratégia általános ismertetése, a kockázatcsökkentési stratégiát (kockázatminimalizálási manővert) is beleértve: ...

17.6.6. A fedélzeti üzemeltetőhöz vagy a távoli beavatkozásra jogosult üzemeltetőhöz intézett kérés aktiválásának feltételei: ...

17.6.7. A jármű utasaival, a fedélzeti üzemeltetővel és a távoli beavatkozásra jogosult üzemeltetővel folytatott ember-gép interakció koncepciója, beleértve az egyszerű, jogosulatlan aktiválás/üzemeltetés és a beavatkozás elleni védelmet: ...

17.7. A teljesítménykövetelmények gyártó általi ellenőrzése és hitelesítése, beleértve az OEDR-t, az ember-gép interfészt, a közlekedési szabályok betartását és azt a következtetést, hogy a rendszert úgy tervezték, hogy az ne jelentsen indokolatlan kockázatot a járművezetőre, az utasokra és a többi úthasználóra nézve: ...

17.7.1. Az elfogadott megközelítés leírása: ...

17.7.2. A névleges, kritikus és hiba okozta forgalmi helyzetek kiválasztása: ...

17.7.3. Az alkalmazott módszerek és eszközök (szoftver, laboratórium, egyéb) leírása és a hitelességértékelés összefoglalása: ...

17.7.4. Az eredmények leírása: ...

17.7.5. Az eredmények bizonytalansága: ...

17.7.6. Az eredmények értelmezése: ...

17.7.7. Gyártói nyilatkozat:

A gyártó(k) ... megerősíti(k), hogy az ADS nem jelent indokolatlan kockázatokat az utasok és a többi úthasználó számára.

17.8. Az ADS adatelemei

17.8.1. A tárolt adatok típusa: ...

17.8.2. Tárolási hely: ...

17.8.3. Rögzített események és adatelemek: ...

17.8.4. Az adatbiztonságot és az adatvédelmet biztosító eszközök: ...

17.8.5. Az adatokhoz való hozzáférés eszközei: ...

17.9. Kiberbiztonság és szoftverfrissítések

17.9.1. Kiberbiztonsági típusjóváhagyási szám: ...

17.9.2. A kiberbiztonsági megfelelőségi tanúsítvány száma: ...

17.9.3. Szoftverfrissítési típusjóváhagyási szám: ...

17.9.4. A szoftverfrissítésre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozat száma: ...

17.9.4.1. Az RxSWIN vagy a szoftverváltozatszám(ok) leolvasásának módja, ha az RxSWIN nincs a járművön:

17.9.4.2. Adott esetben a 17.9.4.1. szakasz szerint RxSWIN szoftverazonosító számmal rendelkező szoftverrel frissíthető járművek azonosítását lehetővé tévő megfelelő paraméterek jegyzéke:

17.10. Üzemeltetési kézikönyv (az adatközlő laphoz csatolandó)

17.10.1. Az ADS funkcionális leírása, és a tulajdonos, a közlekedési szolgáltató, a fedélzeti üzemeltető, a távoli beavatkozásra jogosult üzemeltető stb. várható szerepe: ...

17.10.2. A biztonságos üzemeltetéshez szükséges műszaki intézkedések (pl. a szükséges külső infrastruktúra leírása, időzítés, a karbantartási műveletek gyakorisága és sablonja): ...

17.10.3. Üzemeltetési és környezetvédelmi korlátozások: ...

17.10.4. Üzemeltetési intézkedések (pl. ha fedélzeti üzemeltetőre vagy távoli beavatkozásra jogosult üzemeltetőre van szükség): ...

17.10.5. Utasítások meghibásodás és ADS-kérés esetén (a jármű utasai, a közlekedési szolgáltató, a fedélzeti üzemeltető és a távoli beavatkozásra jogosult üzemeltető, valamint a hatóságok által a működés üzemzavara esetén meghozandó biztonsági intézkedések): ...

17.11. Az időszakos műszaki vizsgálatot lehetővé tevő eszközök: ...

II. MELLÉKLET

A LÉPÉSENKÉNTI EU-EGÉSZJÁRMŰ-TÍPUSJÓVÁHAGYÁS ADATKÖZLŐ LAPJÁNAK MINTÁJA

Az (EU) 2018/858 rendeletben az uniós egészjármű-típusjóváhagyás tekintetében említett adatközlő lapok csak az alábbi jegyzék kivonataiból és a jegyzék számozási rendszeréből állhatnak.

Gondoskodni kell arról, hogy a rajzok vagy képek A4-es méretben kinyomtatva is kellően részletesek, jól kivehetőek és jól láthatóak legyenek.

I. RÉSZ

A. M és N kategóriájú járművek

0. ÁLTALÁNOS ADATOK

0.1. Gyártmány (a gyártó kereskedelmi neve): ...

0.2. Típus: ...

0.2.1. Kereskedelmi megnevezés(ek) (ha van[nak]): ...

0.2.2. A több lépcsőben jóváhagyott járművek esetében az alapjármű/előző lépcsőkben jóváhagyott jármű típusjóváhagyására vonatkozó információk (az egyes lépcsőkre vonatkozó információk felsorolása): (Az adatok táblázatos formában is megadhatók.)

Típus: ...

Változat(ok): ...

Kivitel(ek): ...

A típusbizonyítvány száma, beleértve a kiterjesztés számát: ...

0.2.2.1. A többlépcsős típusjóváhagyás megengedett paraméterértékei az alapjármű kibocsátási értékeinek használata tekintetében (adott esetben adjon meg tartomány) (1):

Jármű végleges tömege (kg): ...

A jármű végleges homlokfelülete (cm2): ...

Gördülési ellenállás (kg/t): ...

Az első belépőlevegő-rács keresztmetszeti területe (cm2): ...

0.2.3. Azonosítók (1):

0.2.3.1. Interpolációs járműcsalád azonosítója: ...

0.2.3.2. Környezetihőmérséklet-korrekcióval végzett vizsgálat (ATCT) szerinti járműcsalád azonosítója: ...

0.2.3.3. PEMS-vizsgálat szerinti járműcsalád azonosítója: ...

0.2.3.4. Kigurulási menetellenállási járműcsalád azonosítója:

0.2.3.4.1. A VH kigurulási menetellenállás szerinti járműcsaládja: ...

0.2.3.4.2. A VL kigurulási menetellenállás szerinti járműcsaládja: ...

0.2.3.4.3. Az interpolációs járműcsaládban alkalmazható kigurulási menetellenállás szerinti járműcsaládok: ...

0.2.3.5. Kigurulási menetellenállási mátrix szerinti járműcsalád azonosítója: ...

0.2.3.6. Periodikus regenerálás szerinti járműcsalád azonosítója: ...

0.2.3.7. Párolgási kibocsátási vizsgálat szerinti járműcsalád azonosítója: ...

0.2.3.8. Fedélzeti diagnosztikai rendszerrel felszerelt járműcsalád azonosítója: ...

0.2.3.9. Egyéb járműcsalád azonosítója: ...

0.3. A típusazonosító jelölés, ha fel van tüntetve a járművön (2): ...

0.3.1. A jelölés helye: ...

0.4. Jármű-kategória (3): ...

0.4.1. A jármű osztályozása(i) a rendeltetése szerint szállítható veszélyes anyagok alapján: ...

0.5. A gyártó cégneve és címe: ...

0.5.1. A több lépcsőben jóváhagyott járművek esetében az alapjármű/előző lépcső(k)ben jóváhagyott jármű gyártójának cégneve és címe: ...

0.8. Az összeszerelő üzem(ek) neve és címe: ...

0.9. A gyártó képviselőjének (ha van) neve és címe: ...

1. A JÁRMŰ ÁLTALÁNOS FELÉPÍTÉSÉRE VONATKOZÓ JELLEMZŐK

1.1. A jóváhagyandó járműtípust képviselő jármű fényképei és/vagy rajzai: ...

1.3. A tengelyek száma: ... és a kerekek száma (5): ...

1.3.1. Az ikerkerekekkel felszerelt tengelyek száma és helyzete: ...

1.3.2. A kormányzott tengelyek száma és helyzete: ...

1.3.3. A hajtott tengelyek (száma, helyzete, összekapcsolása): ...

1.4. Alváz (ha van) (a legrövidebb és a leghosszabb tengelytávot ábrázoló átfogó rajz): ...

1.6. A motor helye és elrendezése: ...

1.8. A vezető helye: bal/jobb (4)

1.8.1. A jármű jobb oldali/bal (4) oldali közlekedésre van kialakítva

1.9. Tüntesse fel, ha a vontatójármű félpótkocsik vagy egyéb pótkocsik vontatására szolgál, valamint ha a pótkocsi félpótkocsi, vonórudas, középtengelyes vagy merev vonórúddal felszerelt pótkocsi: ...

1.10. Tüntesse fel, ha a járművet kifejezetten szabályozott hőmérséklet mellett történő áruszállításra tervezték: ...

1.11. A jármű: nem automatizált/automatizált/teljesen automatizált (4) (8)

2. TÖMEGEK ÉS MÉRETEK (9) (10) (11)

(kg és mm) (adott esetben utalva a rajzra)

2.1. Tengelytáv(ok) (teljes terhelésnél) (12):

2.1.1. Két tengellyel rendelkező járművek: ...

2.1.2. Három vagy több tengellyel rendelkező járművek

2.1.2.1. Tengelytávolság az egymást követő tengelyek között a legelső tengelytől a leghátsó tengelyig: ...

2.1.2.2. Teljes tengelytávolság (13): ...

2.3.1. Az egyes kormányzott tengelyek nyomtávja (17): ...

2.3.2. Az összes többi tengely nyomtávja (17): ...

2.4. A jármű mérettartománya (befoglaló méretek)

2.4.1. Felépítmény nélküli alváz esetében

2.4.1.1. Hosszúság (18): ...

2.4.1.1.1. Legnagyobb megengedett hosszúság: ...

2.4.1.1.2. Legkisebb megengedett hosszúság: ...

2.4.1.2. Szélesség (20): ...

2.4.1.2.1. Legnagyobb megengedett szélesség: ...

2.4.1.2.2. Legkisebb megengedett szélesség: ...

2.4.1.3. Magasság (menetkész állapotban) (21) (állítható magasságú felfüggesztés esetében jelölni kell a szokásos haladási helyzetet): ...

2.4.1.3.1. Legnagyobb megengedett magasság (22): ...

2.4.2. Felépítménnyel ellátott alváz esetében

2.4.2.1. Hosszúság (18): ...

2.4.2.1.1. A rakfelület hosszúsága: ...

2.4.2.1.3. A 96/53/EK irányelv 9a. cikkének megfelelő hosszított fülke: igen/nem (4)

2.4.2.2. Szélesség (20): ...

2.4.2.2.1. A falak vastagsága (szabályozott hőmérséklet mellett történő áruszállításra tervezett járművek esetében): ...

2.4.2.3. Magasság (menetkész állapotban) (21) (állítható magasságú felfüggesztés esetében jelölni kell a szokásos haladási helyzetet): ...

2.5. Nem teljes jármű esetében a kormányzott tengely(ek)re jutó legkisebb tömeg: ...

2.6. Menetkész tömeg (30)

a) a legkisebb és a legnagyobb érték mindegyik változat esetében: ...

b) az egyes kivitelek tömege (táblázatos formában kell megadni): ...

2.6.1. E tömeg tengelyek közötti megoszlása, valamint félpótkocsi, merev vonórudas pótkocsi vagy középtengelyes pótkocsi esetében a csatlakozási pontra eső tömeg:

a) a legkisebb és a legnagyobb érték mindegyik változat esetében: ...

b) az egyes kivitelek tömege (táblázatos formában kell megadni): ...

2.6.2. A nem kötelező felszerelések tömege (lásd az (EU) 2021/535 végrehajtási rendelet XIII. melléklete 2. része A. szakaszának 1.4. pontjában megadott fogalommeghatározást): ...

2.6.4. Az alternatív meghajtásból adódó tömegnövekmény: ... kg

2.6.5. Az alternatív meghajtás céljára szolgáló berendezések felsorolása (az alkatrészek tömegének feltüntetésével):

2.7. Nem teljes jármű esetében a befejezett jármű gyártó által megadott legkisebb tömege: ...

2.8. A gyártó által megadott, műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg (32) (33): ...

2.8.1. E tömeg tengelyek közötti megoszlása, valamint félpótkocsi vagy középtengelyes pótkocsi esetében a csatlakozási pontra eső terhelés (33): ...

2.9. Műszakilag megengedett legnagyobb tömeg az egyes tengelyeken: ...

2.10. Műszakilag megengedett tömeg az egyes tengelycsoportokon: ...

2.11. A vontatójármű által vontatható, műszakilag megengedett legnagyobb vontatható tömeg

az alábbiak esetében:

2.11.1. Vonórudas pótkocsi: ...

2.11.2. Félpótkocsi: ...

2.11.3. Középtengelyes pótkocsi: ...

2.11.4. Merev vonórudas pótkocsi: ...

2.11.5. A járműszerelvény műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömege (33): ...

2.11.6. A fékezetlen pótkocsi legnagyobb tömege: ...

2.12. A műszakilag megengedett legnagyobb tömeg a csatlakozási ponton:

2.12.1. Vontatójármű esetében: ...

2.12.2. Félpótkocsi, középtengelyes pótkocsi vagy merev vonórudas pótkocsi esetében: ...

2.16. Nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési legnagyobb megengedett tömegek, M2, M3, N2, N3, O3 és O4 járműkategória (nem kötelező)

2.16.1. Nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési legnagyobb megengedett terhelt tömeg: ...

2.16.2. Nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési legnagyobb megengedett tömeg az egyes tengelyeken, valamint félpótkocsi vagy középtengelyes pótkocsi esetében a csatlakozási pontra eső, gyártó által meghatározott, tervezett terhelés, amennyiben az kisebb, mint a csatlakozási pontra eső műszakilag megengedett legnagyobb tömeg: ...

2.16.3. Nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési legnagyobb megengedett tömeg az egyes tengelycsoportokon: ...

2.16.4. Nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési legnagyobb megengedett vontatható tömeg: ...

2.16.5. A járműszerelvény nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési legnagyobb megengedett tömege: ...

2.17. Többlépcsős típusjóváhagyásra benyújtott jármű (csak a 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (99) hatálya alá tartozó N1 kategóriájú nem teljes vagy befejezett jármű esetében): igen/nem (4)

2.17.1. Az alapjármű menetkész tömege: ... kg.

2.17.2. Átlagos terhelés (alapértelmezett kiegészítő terhelés) a 692/2008/EK bizottsági rendelet (100) XII. mellékletének 5. szakasza szerint kiszámítva: ... kg.

3. MEGHAJTÓENERGIA-ÁTALAKÍTÓ (38)

3.1. A meghajtóenergia-átalakító(k) gyártója: ...

3.1.1. A gyártó kódja (a meghajtóenergia-átalakítón feltüntetett jelölés szerint vagy más azonosító jelölés): ...

3.1.2. A jóváhagyási bizonyítvány száma (adott esetben), beleértve az üzemanyag-azonosító jelölést is: ...

(csak nehézgépjárműveknél)

3.2. Belső égésű motor

3.2.1.1. Működési elv: szikragyújtású motor/kompressziós gyújtású motor/vegyes üzemű motor (4)

Ciklus: négyütemű/kétütemű/forgódugattyús (4)

3.2.1.1.1. A vegyes üzemű motor típusa: 1A. típus/1B. típus/2A. típus/2B. típus/3B. típus (4) (42)

3.2.1.1.2. A gáz energiahányadosa a melegindítással végzett WHTC vizsgálati ciklus során: ... %

3.2.1.2. A hengerek száma és elrendezése: ...

3.2.1.3. Motortérfogat (40): ...... cm3

3.2.1.6. A motor rendes alapjárati fordulatszáma (41): ...... min-1

3.2.1.6.2. Alapjárat dízelmotornál: van/nincs (4) (42)

3.2.1.8. Legnagyobb hasznos teljesítmény (43): ... kW ... min-1 fordulatszámon (a gyártó által megadott érték)

3.2.1.11. (Csak az Euro VI esetében) A gyártó hivatkozásai az 582/2011/EU bizottsági rendelet 5., 7. és 9. cikkében előírt dokumentációcsomagra, amely lehetővé teszi a jóváhagyó hatóság számára, hogy értékelje a kibocsátáscsökkentési stratégiákat és a motorban található, a NOx-szabályozási megoldások helyes működését biztosító rendszereket

3.2.2.1. Dízel/benzin/LPG/földgáz vagy biometán/etanol (E 85)/biodízel/hidrogén (4) (45)

3.2.2.2. Nehézgépjárművek: dízel/benzin/LPG/H tartományú földgáz/L tartományú földgáz/HL tartományú földgáz/dízel-etanol (ED95)/etanol (E85)/LNG/LNG20 (4) (45)

3.2.2.2.1. (Csak az Euro VI esetében) A gyártó által az 582/2011/EU rendelet I. mellékletének 1.1.2. pontja szerint megadott üzemanyagok, amelyekkel a motor üzemeltethető (értelemszerűen)

3.2.2.4. A jármű üzemanyagának típusa: egyfajta üzemanyag/kétfajta üzemanyag/rugalmas felhasználás/vegyes üzem esetében: 1A. típus/1B. típus/2A. típus/2B. típus/3B. típus (4)

3.2.2.5. A bioüzemanyag legnagyobb megengedett mennyisége az üzemanyagban (a gyártó által megadott érték): ...... térfogatszázalék

3.2.3. Üzemanyagtartály(ok)

3.2.3.1. Üzemi üzemanyagtartály(ok)

3.2.3.1.1. Az egyes tartályok száma és térfogata: ...

3.2.3.2. Tartalék üzemanyagtartály(ok)

3.2.3.2.1. Az egyes tartályok száma és térfogata: ...

3.2.4. Üzemanyag-ellátás

3.2.4.1. Porlasztó(ko)n keresztül: igen/nem (4)

3.2.4.2. Üzemanyag-befecskendezéssel (csak kompressziós gyújtású vagy vegyes üzemű motorok esetében): igen/nem (4)

3.2.4.2.2. Működési elv: közvetlen befecskendezésű/előkamrás/örvénykamrás (4)

3.2.4.3. Üzemanyag-befecskendezéssel (csak szikragyújtású motorok esetében): igen/nem (4)

3.2.7. Hűtőrendszer: folyadék/levegő (4)

3.2.8. Szívórendszer

3.2.8.1. Feltöltő: van/nincs (4)

3.2.8.2. Töltőlevegő-hűtő: van/nincs (4)

3.2.8.3.3. (Csak az Euro VI esetében) A szívórendszer tényleges nyomásesése a névleges motorfordulatszámon, a jármű 100 %-os terhelése mellett: kPa

3.2.9. Kipufogórendszer

3.2.9.2.1. (Csak az Euro VI esetében) A kipufogórendszer azon alkotóelemeinek leírása és/vagy rajza, amelyek nem alkotják a motorrendszer részét

3.2.9.3.1. (Csak az Euro VI esetében) Tényleges kipufogási ellennyomás a névleges motorfordulatszámon, a jármű 100 %-os terhelése mellett (csak kompressziós gyújtású motoroknál): ... kPa

3.2.9.4. Kipufogódob(ok) típusa, jelölése: ...

Ha a külső zaj miatt szükséges, csökkentő intézkedések a motorházban és a motoron: ...

3.2.9.5. A kipufogónyílás helye: ...

3.2.9.7.1. (Csak az Euro VI esetében) A kipufogórendszer elfogadható térfogata: ... dm3

3.2.12. Légszennyezés elleni megoldások

3.2.12.1.1. (Csak az Euro VI esetében) A kartergázok visszavezetésére szolgáló berendezés: van/nincs (41)

Ha van, annak leírása és rajza:

Ha nincs, meg kell felelni az 582/2011/EU rendelet V. mellékletének

3.2.12.2. Kibocsátáscsökkentő berendezések (amennyiben más cím alatt nem szerepelnek)

3.2.12.2.1. Katalitikus átalakító

3.2.12.2.2.1. Oxigénérzékelő: van/nincs (4)

3.2.12.2.3. Levegőbetáplálás: van/nincs (4)

3.2.12.2.4. Kipufogógáz-visszavezetés (EGR): van/nincs (4)

3.2.12.2.5. Párolgási kibocsátást csökkentő rendszer (csak benzinnel és etanollal működő motorok esetében): van/nincs (4)

3.2.12.2.6. Részecskeszűrő (PT): van/nincs (4)

3.2.12.2.6.9. Más rendszerek: van/nincs (4)

3.2.12.2.6.9.1. Leírás és működés

3.2.12.2.7. Fedélzeti diagnosztikai (OBD) rendszer: van/nincs (4)

3.2.12.2.7.0.1. (Csak az Euro VI esetében) Az OBD-motorcsaládok száma a motorcsaládon belül

3.2.12.2.7.0.2. (Csak az Euro VI esetében) Az OBD-motorcsaládok jegyzéke (adott esetben):

3.2.12.2.7.0.3. (Csak az Euro VI esetében) Azon OBD-motorcsalád száma, amelybe az alapmotor/a motorcsalád tagja tartozik:

3.2.12.2.7.0.4. (Csak az Euro VI esetében) A gyártó hivatkozásai az 582/2011/EU rendelet 5. cikke (4) bekezdésének c) pontjában és 9. cikkének (4) bekezdésében előírt, az említett rendelet X. mellékletében az OBD-rendszer jóváhagyása céljából meghatározott OBD-dokumentációra

3.2.12.2.7.0.5. (Csak az Euro VI esetében) Adott esetben a gyártó hivatkozása az OBD-rendszerrel ellátott motorrendszer járműbe történő beépítésének dokumentációjára

3.2.12.2.7.0.6. (Csak az Euro VI esetében) Adott esetben a gyártó hivatkozása a jóváhagyott motor OBD-rendszerének járműbe történő beépítésével kapcsolatos dokumentációcsomagra

3.2.12.2.7.0.7. A hibajelző szöveges leírása és/vagy rajza (46): ...

3.2.12.2.7.0.8. Az OBD-rendszer külső kommunikációra szolgáló interfészének szöveges leírása és/vagy rajza (46)

3.2.12.2.7.6.5. (Csak az Euro VI esetében) Fedélzeti diagnosztikai szabványos kommunikációs protokoll (47):

3.2.12.2.7.7. (Csak az Euro VI esetében) A gyártó hivatkozása az 582/2011/EU rendelet 5. cikke (4) bekezdésének d) pontjában és 9. cikkének (4) bekezdésében előírt, a jármű fedélzeti diagnosztikájához, valamint javítási és karbantartási információihoz való hozzáférésre vonatkozó rendelkezéseknek való megfelelést célzó, a fedélzeti diagnosztikával kapcsolatos információkra; vagy

3.2.12.2.7.7.1. a 3.2.12.2.7.7. pontban előírt gyártói hivatkozás helyett hivatkozás az 582/2011/EU rendelet I. mellékletének 4. függelékében szereplő adatközlő lap mellékletére, amelynek tartalmaznia kell egy, a következő példa szerinti táblázatot:

Alkotóelem - Hibakód - Ellenőrzési stratégia - Hibaészlelési feltételek- Hibajelző-aktiválási feltételek - Másodlagos paraméterek - Előkondicionálás - Igazolási eljárás

Katalizátor - P0420 - Az 1. és a 2. oxigénérzékelőtől jövő jelek - Az 1. és a 2. érzékelőtől jövő jelek közötti különbség - 3. ciklus - Fordulatszám, motorterhelés, levegő/üzemanyag arány, katalizátor-hőmérséklet - Két 1. típusú ciklus - 1. típus

3.2.12.2.7.8. (Csak az Euro VI esetében) A járműben található OBD-alkotóelemek

3.2.12.2.7.8.1. A járműben található OBD-alkotóelemek jegyzéke

3.2.12.2.7.8.2. A hibajelző szöveges leírása és/vagy rajza (48):

3.2.12.2.7.8.3. Az OBD-rendszer külső kommunikációra szolgáló interfészének szöveges leírása és/vagy rajza (48)

3.2.12.2.8. Egyéb rendszer

3.2.12.2.8.1. (Csak az Euro VI esetében) A NOx-szabályozási megoldások helyes működését biztosító rendszerek

3.2.12.2.8.2. Használatkorlátozó rendszer

3.2.12.2.8.2.1. (Csak az Euro VI esetében) Állandó jelleggel kiiktatott használatkorlátozású motor, mentőszolgálatok általi vagy az (EU) 2018/858 rendelet 2. cikke (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott járművekben való használatra: igen/nem (4)

3.2.12.2.8.2.2. A kúszó üzemmód aktiválása: "kikapcsolás újraindítást követően"/"kikapcsolás tankolást követően"/"kikapcsolás leállítást követően" (11)

3.2.12.2.8.3. (Csak az Euro VI esetében) A NOx-szabályozási megoldások helyes működésének biztosításakor figyelembe vett motorcsaládokon belül OBD-motorcsaládok száma

3.2.12.2.8.4. (Csak az Euro VI esetében) Az OBD-motorcsaládok jegyzéke (adott esetben):

3.2.12.2.8.5. (Csak az Euro VI esetében) Azon OBD-motorcsalád száma, amelybe az alapmotor/a motorcsalád tagja tartozik:

3.2.12.2.8.6. (Csak az Euro VI esetében) A reagens hatóanyag-tartalmának az a legalacsonyabb koncentrációja, amely még nem hozza működésbe a figyelmeztető rendszert (CDmin): (térfogat %)

3.2.12.2.8.7. (Csak az Euro VI esetében) Adott esetben a gyártó hivatkozása a NOx-szabályozási megoldások helyes működését biztosító rendszerek járműbe történő beépítésének dokumentációjára

3.2.12.2.8.8. (Csak az Euro VI esetében) A NOx-szabályozási megoldások helyes működését biztosító rendszereknek a járművön található alkotóelemei

3.2.12.2.8.8.1. A jármű NOx-szabályozási megoldásai helyes működésének biztosítására szolgáló fedélzeti berendezések jegyzéke

3.2.12.2.8.8.2. Adott esetben a gyártó hivatkozása a jóváhagyott motor NOx-szabályozási megoldásainak helyes működését biztosító rendszernek a járműbe történő beépítésével kapcsolatos dokumentációcsomagra

3.2.12.2.8.8.3. A figyelmeztető jelzés szöveges leírása és/vagy rajza (48)

3.2.12.2.9. Nyomatékkorlátozó: van/nincs (4)

3.2.12.2.10. Periodikusan regeneráló rendszer: (az alábbi adatokat minden önálló egységre meg kell adni)

3.2.12.2.10.1. A regenerálás módja vagy rendszere, leírás és/vagy rajz: ....

3.2.12.2.11.1. A szükséges reagens típusa és koncentrációja: ...

3.2.13.1. Az elnyelési együttható jelének helye (csak kompressziós gyújtású motoroknál): ...

3.2.15. LPG-üzemanyag-adagoló rendszer: van/nincs (4)

3.2.16. Földgáz-üzemanyag-adagoló rendszer: van/nincs (4)

3.2.17.8.1.0.1. (Csak az Euro VI esetében) Automatikusan alkalmazkodik? igen/nem (4)

3.2.17.8.1.0.2. (Csak az Euro VI esetében) H tartományú földgáz/L tartományú földgáz/HL tartományú földgáz/LNG adott összetételéhez való kalibrálás (4)

Ht tartományú földgáz/Lt tartományú földgáz/HLt tartományú földgáz adott összetételéhez való átalakítás (4)

3.3. Elektromos gép (az elektromos gépek minden egyes típusára vonatkozóan külön-külön adja meg az információkat)

3.3.1. Típus (tekercselés, gerjesztés): ...

3.3.1.1.1. Legnagyobb hasznos teljesítmény (43): ... kW

(a gyártó által megadott érték)

3.3.1.1.2. Legnagyobb 30 perces teljesítmény (43): ... kW

(a gyártó által megadott érték)

3.3.1.2. Üzemi feszültség: ...... V

3.3.2. REESS

3.3.2.4. Elhelyezkedés: ...

3.4. Meghajtóenergia-átalakítók kombinációi

3.4.1. Hibrid elektromos jármű: igen/nem (4)

3.4.2. A hibrid elektromos jármű kategóriája: külső feltöltésű/nem külső feltöltésű (4):

3.4.3.1.1. Tisztán elektromos: igen/nem (4)

3.5.9. A CO2-kibocsátással és üzemanyag-fogyasztással kapcsolatos tanúsítás (nehézgépjárművek esetében az (EU) 2017/2400 bizottsági rendelet 6. cikke alapján)

3.5.9.1. A szimulációs eszköz engedélyszáma: ...

3.5.9.2. Kibocsátásmentes nehézgépjármű: igen/nem (4) (72) (169)

3.5.9.3. Különleges felépítményű gépjármű: igen/nem (4) (72) (170)

3.5.10. A gyártó által megadott maximális RDE-értékek (adott esetben)

Teljes RDE-vizsgálati út: NOx: ..., Részecskék (száma): ...

Városi RDE-vizsgálati út: NOx: ..., Részecskék (száma): ...

3.6.5. A kenőanyag hőmérséklete

Legalább: ...... K

Legfeljebb: ...... K

4. ERŐÁTVITEL (76)

4.2. Típusa (mechanikus, hidraulikus, elektromos stb.): ...

4.5. Sebességváltó

4.5.1. Típus: kézi/automata/CVT (fokozatmentes sebességváltó)/állandó áttételű/automatizált/egyéb/kerékagyas (4)

4.6. Sebességfokozat-áttételi arányok

SebességfokozatBelső sebességfokozat-áttételi arányok (a sebességváltó kimenő tengelyének fordulatszáma a motoréhoz viszonyítva)Végáttételi arány(ok) (a sebességváltó kimenő tengelye és a hajtott kerék fordulatszáma közötti áttétel)Összáttételi arányok
CVT (fokozatmentes sebességváltó) esetében a legnagyobb érték
1
2
3
CVT (fokozatmentes sebességváltó) esetében a legkisebb érték
Hátramenet

4.7. A jármű legnagyobb tervezési sebessége (km/h) (77): ...

4.9. Menetíró készülék: van/nincs (4)

4.9.1. Jóváhagyási jel: ...

4.11. Sebességváltás-jelző (GSI)

4.11.1. Hangjelzés: van/nincs (4)

Ha van, akkor adja meg a hangzást és a járművezető fülében észlelhető hangerősséget dB(A)-ban. (A hangjelzés bármikor ki- és bekapcsolható.)

4.11.2. Az (EU) 2021/535 végrehajtási rendelet IX. melléklete 2. részének 7.6. pontja szerinti adatok (a gyártó által megadott érték):

5. TENGELYEK

5.1. Az egyes tengelyek leírása: ...

5.2. Gyártmány: ...

5.3. Típus: ...

5.4. A felemelhető tengely(ek) helyzete: ...

5.5. A terhelhető tengely(ek) helyzete: ...

6. FELFÜGGESZTÉS

6.2. Az egyes tengelyek vagy tengelycsoportok vagy kerekek felfüggesztésének típusa és kialakítása: ...

6.2.1. Szintszabályozás: van/nincs/opció (4)

6.2.3. Pneumatikus felfüggesztés a hajtott tengely(ek)en: van/nincs (4)

6.2.3.1. A hajtott tengely felfüggesztése a pneumatikus felfüggesztéssel egyenértékű: igen/nem (4)

6.2.4. Pneumatikus felfüggesztés a nem hajtott tengely(ek)en: van/nincs (4)

6.2.4.1. A nem hajtott tengely(ek) felfüggesztése a pneumatikus felfüggesztéssel egyenértékű: igen/nem (4)

6.6.1. Gumiabroncs/kerék kombináció(k):

6.6.1.1. Tengelyek

6.6.1.1.1. 1. tengely: ...

6.6.1.1.1.1.
Gumiabroncs méretjelölése
6.6.1.1.1.2.
Terhelhetőségi jelzőszám
6.6.1.1.1.3.
Sebességkategória-jel (80)
6.6.1.1.1.4.
Kerékpánt mérete(i):
6.6.1.1.1.5.
Besajtolási mélység(ek):
6.6.1.1.1.6.
Gördülési ellenállási együttható (RRC)

6.6.1.1.2. 2. tengely: ...

6.6.1.1.2.1.
Gumiabroncs méretjelölése
6.6.1.1.2.2.
Terhelhetőségi jelzőszám
6.6.1.1.2.3.
Sebességkategória-jel (80)
6.6.1.1.2.4.
Kerékpánt mérete(i):
6.6.1.1.2.5.
Besajtolási mélység(ek):
6.6.1.1.2.6.
Gördülési ellenállási együttható (RRC)

stb.

6.6.1.2. Pótkerék, ha van: ...

6.6.2. A gördülési sugarak alsó és felső határértékei

6.6.2.1. 1. tengely: ...

6.6.2.2. 2. tengely: ...

stb.

6.7. Abroncsnyomás-ellenőrző rendszer (TPMS)

6.7.1. Felszerelve: igen/nem (4)

7. KORMÁNYMŰ

7.2. Áttétel és vezérlés

7.2.1. A kormányzási áttétel típusa (adott esetben az első és hátsó tengelyre meghatározva): ...

7.2.2. Csatlakozás a kerekekhez (ideértve a mechanikus módszerektől eltérő módszereket is; adott esetben az első és hátsó tengelyre meghatározva): ...

7.2.3. A rásegítés módja, ha van: ...

7.4. Vészhelyzeti sávtartó rendszer (ELKS)

7.4.1. Felszerelve: igen/nem (4)

7.5. Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LWDS)

7.5.1. Felszerelve: igen/nem (4)

7.6. Korrekciós iránytartási funkció (CDCF)

7.6.1. Felszerelve: igen/nem (4)

8. FÉKBERENDEZÉS

8.5. Blokkolásgátló rendszer: van/nincs/opció (4)

8.9. A fékrendszer rövid ismertetése a 13. számú ENSZ-előírás 2. mellékletének 12. szakasza szerint: ...

8.11. A tartósfékrendszer(ek) típusának (típusainak) részletes adatai: ...

8.12. Fejlett vészfékező rendszer (AEBS)

8.12.1. Felszerelve: igen/nem (4)

9. FELÉPÍTMÉNY

9.1. A felépítmény típusa az (EU) 2018/858 rendelet I. mellékletének C. részében meghatározott kódokkal, vagy különleges rendeltetésű jármű esetében az említett melléklet A. részének 5. pontjában meghatározott kódokkal: ...

9.3. Ajtók, zárszerkezetek és csuklópántok

9.3.1. Az ajtók kialakítása és száma: ...

9.9. Közvetett látást biztosító eszközök

9.9.1. Visszapillantó tükrök, minden egyes visszapillantó tükörre megadva:

9.9.1.1. Gyártmány: ...

9.9.1.2. Típusjóváhagyási jel: ...

9.9.1.3. Változat: ...

9.9.1.6. A hátrafelé irányuló látómezőt befolyásoló, nem kötelező felszerelések: ...

9.9.2. Közvetett látást biztosító eszközök a tükrökön kívül: ...

9.9.2.1. Az eszköz típusa és leírása: ...

9.10. Belső elrendezés

9.10.3. Ülések

9.10.3.1. Ülőhelyek száma (83): ...

9.10.3.1.1. Helyük és elrendezésük: ...

9.10.3.2. Kizárólag a jármű álló helyzetében használható ülés(ek): ...

9.10.8. A légkondicionáló rendszerben hűtőközegként használt gáz: ...

9.10.8.1. A légkondicionáló rendszert úgy tervezték, hogy 150-nél nagyobb globális felmelegedési potenciállal rendelkező, fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazzon: igen/nem (4)

9.12.2. A kiegészítő utasbiztonsági rendszerek jellege és elhelyezkedése (van/nincs/opció):

(B = bal oldal, J = jobb oldal, K = közép)
Első légzsákOldalsó légzsákÖvelőfeszítő berendezés
Első üléssorB
K
J
Második üléssor (86)B
K
J

9.17. Jogszabályban előírt táblák

9.17.1. A jogszabályban előírt táblák és feliratok, valamint a jármű-azonosító szám helyéről készített fényképek és/vagy rajzok: ...

9.17.2. A jogszabályban előírt táblák és feliratok fényképe és/vagy rajza (kitöltött minta méretekkel együtt): ...

9.17.3. A jármű-azonosító szám fényképei és/vagy rajzai (kitöltött minta méretekkel együtt): ...

9.17.4.1. A jármű-azonosító számban (VIN) a járműleíró szakaszt (VDS) és adott esetben jármű-azonosító szakaszt (VIS) alkotó, az ISO 3779:2009 szabvány 5.3. pontjában előírt követelményeknek való megfelelést szolgáló karakterek magyarázata: ...

9.17.4.2. Amennyiben a második járműleíró szakaszba tartozó jeleket használnak az ISO 3779:2009 szabvány 5.4. pontja követelményeinek teljesítéséhez, ezeket a jeleket meg kell adni: ...

9.22. Első aláfutás elleni védelem

9.22.0. Felszerelve: igen/nem/nem teljes (4)

9.23. Gyalogosvédelem

9.23.1. A jármű (külső és belső) első részének fényképeket és/vagy rajzokat is tartalmazó részletes leírása a szerkezet, a méretek, a referenciavonalak és a szerkezeti anyagok tekintetében, ideértve az esetlegesen beszerelt aktív védelmi rendszer(ek) részleteit is

9.24. Elülső védelmi rendszerek

9.24.1. Az általános elrendezést mutató rajzok vagy fényképek, amelyek jelzik az elülső védelmi rendszerek helyét és rögzítését:

9.24.3. A szükséges szerelvények teljeskörű leírása és a felszerelésükre vonatkozó teljeskörű utasítások, beleértve a meghúzási nyomatékra vonatkozó követelményeket:

11. VONTATÓJÁRMŰVEK ÉS PÓTKOCSIK, VALAMINT FÉLPÓTKOCSIK KÖZÖTTI CSATLAKOZÁS

11.1. A felszerelt vagy felszerelendő vonószerkezet(ek) osztálya és típusa: ...

11.3. Útmutató az adott típusú vonószerkezet járműhöz történő rögzítéséhez, valamint a járművön lévő, a gyártó által megadott rögzítési pontok fényképei vagy rajzai; kiegészítő információk, ha a vonószerkezet-típus csak a járműtípus bizonyos változataihoz vagy kiviteleihez használható: ...

11.4. Speciális vonószár vagy szerelőlap beszerelésére vonatkozó információk: ...

11.5. A típusbizonyítvány(ok) száma: ...

12. EGYÉB BERENDEZÉSEK

12.2.4. Indításgátló alkoholszonda (AIF) beszerelésének előkészítése

12.2.4.1. A gyártó megfelelőségi nyilatkozata az (EU) 2021/1243 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet I. mellékletének megfelelően (123): ...

12.6.5. Intelligens sebességszabályozó rendszer (ISA)

12.6.5.1. Felszerelve: igen/nem (4)

12.7.1. 24 GHz-es, rövid hatótávolságú radarkészülékkel felszerelt jármű: igen/nem (4)

12.8. e-segélyhívó rendszer

12.8.1. Felszerelve: igen/nem (4)

12.9. Akusztikus járműfigyelmeztető rendszer (AVAS)

12.9.1. Az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági Bizottsága (ENSZ EGB) 138. számú előírásának követelményei alapján kiadott jóváhagyási bizonyítvány száma:

vagy

12.9.2. teljes hivatkozás az 540/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint mért AVAS-zajkibocsátási szintekkel kapcsolatos vizsgálatok eredményeire.

12.11. A járművezető fáradtságára és éberségének csökkenésére figyelmeztető (DDAW) rendszer

12.11.1. Felszerelve: igen/nem (4)

12.12. A járművezető figyelmének elterelődésére figyelmeztető fejlett (ADDW) rendszer

12.12.1. Felszerelve: igen/nem (4)

12.13. Holttérfigyelő rendszer (BSIS)

12.13.1. Felszerelve: igen/nem (4)

12.16. Eseményadat-rögzítő (EDR)

12.16.1. Felszerelve: igen/nem (4)

12.17. A járművezető készenlétét figyelő (DAM) rendszer

12.17.1. Felszerelve: igen/nem (4)

13. HELYI ÉS TÁVOLSÁGI AUTÓBUSZOKRA VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES RENDELKEZÉSEK

13.1. Járműosztály: I. osztály/II. osztály/III. osztály/A. osztály/B. osztály (4)

13.1.2. Azok az alváztípusok, amelyekre a típusjóváhagyással rendelkező felépítmény felszerelhető (gyártó(k) és a nem teljes jármű(vek) típusa): ...

13.3. Az (ülő és álló) utasok száma

13.3.1. Összesen (N): ...

13.3.2. Felső szint (Na) (4): ...

13.3.3. Alsó szint (Nb) (4): ...

13.4. Az (ülő) utasok száma

13.4.1. Összesen (A): ...

13.4.2. Felső szint (Aa) (4): ...

13.4.3. Alsó szint (Ab) (4): ...

13.4.4. Kerekes széket használó személyek által megközelíthető helyek száma: ...

16. A JÁRMŰJAVÍTÁSI ÉS -KARBANTARTÁSI INFORMÁCIÓK ELÉRHETŐSÉGE

16.1. Annak a fő webhelynek a címe, ahol a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetők: ...

17. AUTOMATIZÁLT VEZETÉSI RENDSZER (ADS): igen/nem (4)

B. O kategória

0. ÁLTALÁNOS ADATOK

0.1. Gyártmány (a gyártó kereskedelmi neve): ...

0.2. Típus: ...

0.2.1. Kereskedelmi megnevezés(ek) (ha van[nak]): ...

0.3. A típusazonosító jelölés, ha fel van tüntetve a járművön (2): ...

0.3.1. A jelölés helye: ...

0.4. Jármű-kategória (3): ...

0.4.1. A jármű osztályozása(i) a rendeltetése szerint szállítható veszélyes anyagok alapján: ...

0.5. A gyártó cégneve és címe: ...

0.8. Az összeszerelő üzem(ek) neve és címe: ...

0.9. A gyártó képviselőjének (ha van) neve és címe: ...

1. A JÁRMŰ ÁLTALÁNOS FELÉPÍTÉSÉRE VONATKOZÓ JELLEMZŐK

1.1. A jóváhagyandó járműtípust képviselő jármű fényképei és/vagy rajzai: ...

1.3. A tengelyek száma: ... és a kerekek száma (5): ...

1.3.1. Az ikerkerekekkel felszerelt tengelyek száma és helyzete: ...

1.3.2. A kormányzott tengelyek száma és helyzete: ...

1.4. Alváz (ha van) (átfogó rajz): ...

1.9. Tüntesse fel, ha a vontatójármű félpótkocsik vagy egyéb pótkocsik vontatására szolgál, valamint ha a pótkocsi félpótkocsi, vonórudas, középtengelyes vagy merev vonórúddal felszerelt pótkocsi: ...

1.10. Tüntesse fel, ha a járművet kifejezetten szabályozott hőmérséklet mellett történő áruszállításra tervezték: ...

2. TÖMEGEK ÉS MÉRETEK (9) (10) (11)

(kg-ban és mm-ben) (adott esetben utalva a rajzra)

2.1. Tengelytáv(ok) (teljes terhelésnél) (12):

2.1.1. Két tengellyel rendelkező járművek: ...

2.1.2. Három vagy több tengellyel rendelkező járművek

2.1.2.1. Tengelytávolság az egymást követő tengelyek között a legelső tengelytől a leghátsó tengelyig: ...

2.1.2.2. Teljes tengelytávolság (13): ...

2.3.1. Az egyes kormányzott tengelyek nyomtávja (17): ...

2.3.2. Az összes többi tengely nyomtávja (17): ...

2.4. A jármű mérettartománya (befoglaló méretek)

2.4.1. Felépítmény nélküli alváz esetében

2.4.1.1. Hosszúság (18): ...

2.4.1.1.1. Legnagyobb megengedett hosszúság: ...

2.4.1.1.2. Legkisebb megengedett hosszúság: ...

2.4.1.1.3. Pótkocsik esetében a vonórúd legnagyobb megengedett hossza (19): ...

2.4.1.2. Szélesség (20): ...

2.4.1.2.1. Legnagyobb megengedett szélesség: ...

2.4.1.2.2. Legkisebb megengedett szélesség: ...

2.4.2. Felépítménnyel ellátott alváz esetében

2.4.2.1. Hosszúság (18): ...

2.4.2.1.1. A rakfelület hosszúsága: ...

2.4.2.1.2. Pótkocsik esetében a vonórúd legnagyobb megengedett hossza (19): ...

2.4.2.2. Szélesség (20): ...

2.4.2.2.1. A falak vastagsága (szabályozott hőmérséklet mellett történő áruszállításra tervezett járművek esetében): ...

2.4.2.3. Magasság (menetkész állapotban) (21) (állítható magasságú felfüggesztés esetében jelölni kell a szokásos haladási helyzetet): ...

2.6. Menetkész tömeg (30)

a) a legkisebb és a legnagyobb érték mindegyik változat esetében: ...

b) az egyes kivitelek tömege (táblázatos formában kell megadni): ...

2.6.1. E tömeg tengelyek közötti megoszlása, valamint félpótkocsi, merev vonórudas pótkocsi vagy középtengelyes pótkocsi esetében a csatlakozási pontra eső tömeg: ...

a) a legkisebb és a legnagyobb érték mindegyik változat esetében: ...

b) az egyes kivitelek tömege (táblázatos formában kell megadni): ...

2.6.2. A nem kötelező felszerelések tömege (lásd az (EU) 2021/535 végrehajtási rendelet XIII. melléklete 2. része A. szakaszának 1.4. pontjában megadott fogalommeghatározást): ...

2.7. Nem teljes jármű esetében a befejezett jármű gyártó által megadott legkisebb tömege: ...

2.8. A gyártó által megadott, műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg (32) (33): ...

2.8.1. E tömeg tengelyek közötti megoszlása, valamint félpótkocsi vagy középtengelyes pótkocsi esetében a csatlakozási pontra eső terhelés (33): ...

2.9. Műszakilag megengedett legnagyobb tömeg az egyes tengelyeken: ...

2.10. Műszakilag megengedett tömeg az egyes tengelycsoportokon: ...

2.12. Műszakilag megengedett legnagyobb tömeg a csatlakozási ponton:

2.12.2. Félpótkocsi, középtengelyes pótkocsi vagy merev vonórudas pótkocsi esetében: ...

2.16. Nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési legnagyobb megengedett tömegek (nem kötelező)

2.16.1. Nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési legnagyobb megengedett terhelt tömeg: ...

2.16.2. Nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési legnagyobb megengedett tömeg az egyes tengelyeken, valamint félpótkocsi vagy középtengelyes pótkocsi esetében a csatlakozási pontra eső, gyártó által meghatározott, tervezett terhelés, amennyiben az kisebb, mint a csatlakozási pontra eső műszakilag megengedett legnagyobb tömeg: ...

2.16.3. Nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési legnagyobb megengedett tömeg az egyes tengelycsoportokon: ...

2.16.4. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési legnagyobb megengedett vontatható tömeg (több műszaki kialakítás értéke is megadható (101)): ...

3.5.11. Környezeti teljesítmény értékelése (nagy teherbírású pótkocsik esetében, az (EU) 2022/1362 végrehajtási rendelet 3. cikkében foglaltak szerint)

3.5.11.1. A szimulációs eszköz engedélyszáma: ...

3.5.11.2. Nagy raktérfogatúra tervezett nehéz tehergépjármű: igen/nem (4) (176)

4. ERŐÁTVITEL

4.7. A jármű legnagyobb tervezési sebessége (km/h) (77): ...

5. TENGELYEK

5.1. Az egyes tengelyek leírása: ...

5.2. Gyártmány: ...

5.3. Típus: ...

5.4. A felemelhető tengely(ek) helyzete: ...

5.5. A terhelhető tengely(ek) helyzete: ...

6. FELFÜGGESZTÉS

6.2. Az egyes tengelyek vagy kerekek felfüggesztésének típusa és kialakítása: ...

6.2.1. Szintszabályozás: van/nincs/opció (4)

6.2.4. Pneumatikus felfüggesztés a nem hajtott tengely(ek)en: igen/nem (4)

6.2.4.1. A nem hajtott tengely(ek) felfüggesztése a pneumatikus felfüggesztéssel egyenértékű: igen/nem (4)

6.6.1. Gumiabroncs/kerék kombináció(k):

6.6.1.1. Tengelyek

6.6.1.1.1. 1. tengely: ...

6.6.1.1.1.1.
Gumiabroncs méretjelölése
6.6.1.1.1.2.
Terhelhetőségi jelzőszám
6.6.1.1.1.3.
Sebességkategória-jel (80)
6.6.1.1.1.4.
Kerékpánt mérete(i):
6.6.1.1.1.5.
Besajtolási mélység(ek):
6.6.1.1.1.6.
Gördülési ellenállási együttható (RRC)

6.6.1.1.2. 2. tengely: ...

6.6.1.1.2.1.
Gumiabroncs méretjelölése
6.6.1.1.2.2.
Terhelhetőségi jelzőszám
6.6.1.1.2.3.
Sebességkategória-jel (80)
6.6.1.1.2.4.
Kerékpánt mérete(i):
6.6.1.1.2.5.
Besajtolási mélység(ek):
6.6.1.1.2.6.
Gördülési ellenállási együttható (RRC)

stb.

6.6.1.2. Pótkerék, ha van: ...

6.6.2. A gördülési sugarak felső és alsó határértékei

6.6.2.1. 1. tengely: ...

6.6.2.2. 2. tengely: ...

stb.

6.7. Abroncsnyomás-ellenőrző rendszer (TPMS)

6.7.1. Felszerelve: igen/nem (4)

7. KORMÁNYMŰ

7.2. Áttétel és vezérlés

7.2.1. A kormányzási áttétel típusa (adott esetben az első és hátsó tengelyre meghatározva): ...

7.2.2. Csatlakozás a kerekekhez (ideértve a mechanikus módszerektől eltérő módszereket is; adott esetben az első és hátsó tengelyre meghatározva): ...

7.2.3. A rásegítés módja, ha van: ...

8. FÉKBERENDEZÉS

8.5. Blokkolásgátló fékrendszer: van/nincs/opció (4)

8.9. A fékrendszer rövid ismertetése a 13. számú ENSZ-előírás 2. mellékletének 12. szakasza szerint: ...

9. FELÉPÍTMÉNY

9.1. A felépítmény típusa az (EU) 2018/858 rendelet I. mellékletének C. részében meghatározott kódokkal, vagy különleges rendeltetésű jármű esetében az említett melléklet A. részének 5. pontjában meghatározott kódokkal: ...

9.17. Jogszabályban előírt táblák

9.17.1. A jogszabályban előírt táblák és feliratok, valamint a jármű-azonosító szám helyéről készített fényképek és/vagy rajzok: ...

9.17.2. A jogszabályban előírt táblák és feliratok fényképe és/vagy rajza (kitöltött minta méretekkel együtt): ...

9.17.3. A jármű-azonosító szám fényképei és/vagy rajzai (kitöltött minta méretekkel együtt): ...

9.17.4.1. A jármű-azonosító számban (VIN) a járműleíró szakaszt (VDS) és adott esetben jármű-azonosító szakaszt (VIS) alkotó, az ISO 3779:2009 szabvány 5.3. pontjában előírt követelményeknek való megfelelést szolgáló karakterek magyarázata: ...

9.17.4.2. Amennyiben a második járműleíró szakaszba tartozó jeleket használnak az ISO 3779:2009 szabvány 5.4. pontja követelményeinek teljesítéséhez, ezeket a jeleket meg kell adni: ...

9.26. A jármű elejére szerelt áramvonalasító berendezés vagy felszerelés

9.26.1. A jármű eleje fel van szerelve áramvonalasító berendezéssel vagy felszereléssel:

igen/nem (6)

9.26.2. Az áramvonalasító berendezés vagy felszerelés típusbizonyítványának száma, ha van: ...

Ha nincs, a következő adatokat kell megadni:

9.26.3. Az áramvonalasító berendezés vagy felszerelés részletes leírása (fényképekkel vagy rajzokkal együtt) (Megjegyzés: a típusbizonyítványhoz fűzött kiegészítésből kell átvenni)

9.26.3.1. Kialakítás és anyagok: ...

9.26.3.2. Rögzítő és beállító rendszer ...

9.26.3.3. A járműre való rögzítés és felszerelés: ...

9.27. A jármű hátuljára szerelt áramvonalasító berendezés vagy felszerelés

9.27.1. A jármű hátulja fel van szerelve áramvonalasító berendezéssel vagy felszereléssel: igen/nem (6)

9.27.2. Az áramvonalasító berendezés vagy felszerelés típusbizonyítványának száma, ha van: ...

Ha nincs, a következő adatokat kell megadni:

9.27.3. Az áramvonalasító berendezés vagy felszerelés részletes leírása (fényképekkel vagy rajzokkal együtt) (Megjegyzés: a típusbizonyítványhoz fűzött kiegészítésből kell átvenni)

9.27.3.1. Kialakítás és anyagok: ...

9.27.3.2. Rögzítő és beállító rendszer ...

9.27.3.3. A járműre való rögzítés és felszerelés: ...

11. VONTATÓJÁRMŰVEK ÉS PÓTKOCSIK, VALAMINT FÉLPÓTKOCSIK KÖZÖTTI CSATLAKOZÁS

11.1. A felszerelt vagy felszerelendő vonószerkezet(ek) osztálya és típusa: ...

11.5. A típusbizonyítvány(ok) száma: ...

12. VEGYES RENDELKEZÉSEK

12.7.1. 24 GHz-es, rövid hatótávolságú radarkészülékkel felszerelt jármű: igen/nem (4)

16. A JÁRMŰJAVÍTÁSI ÉS -KARBANTARTÁSI INFORMÁCIÓKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS

16.1. A járműjavítási és -karbantartási információkhoz való hozzáférést biztosító honlap címe: ...

II. RÉSZ

Az alábbi táblázat az I. részben felsorolt adatok kombinációit tartalmazza a járműtípus kivitelein és változatain belül

TételszámMindegyik1. kivitel2. kivitel3. kiviteln. kivitel
Megjegyzések:
a) A típuson belül minden változathoz külön táblázatot kell összeállítani.
b) Azokat az elemeket, amelyek egy változaton belül korlátozás nélkül kombinálhatók, a „Mindegyik” oszlopban kell felsorolni.
c) A fenti adatokat a célnak megfelelő eltérő formátumban is meg lehet adni, illetve ezek az I. részben megadott adatokkal együtt is megadhatók.
d) Minden egyes változatot és minden egyes kivitelt egy betűkből és számokból álló alfanumerikus kóddal kell azonosítani, amelyet az érintett jármű megfelelőségi nyilatkozatán (e rendelet VIII. melléklete) is fel kell tüntetni.
e) Az (EU) 2018/858 rendelet II. mellékletének III. része szerinti változato(ka)t különleges alfanumerikus kóddal kell azonosítani.

III. RÉSZ

A típusbizonyítvány(ok) száma

Az alábbi táblázatban a szükséges adatokat az erre a járműtípusra az (EU) 2018/858 rendelet II. melléklete szerint alkalmazandó tárgyak tekintetében kell megadni. (Az egyes tárgyak tekintetében valamennyi vonatkozó jóváhagyást közölni kell. Azonban az alkatrészekre vonatkozó információt ennél a pontnál nem kell megadni, amennyiben az információ a beszerelési előírással kapcsolatos jóváhagyási bizonyítványban szerepel.)

TételTárgyA típusbizonyítvány vagy a vizsgálati jelentés száma (102)A típusjóváhagyást (103) kibocsátó tagállam vagy szerződő fél (104), illetve a vizsgálati jelentést kibocsátó műszaki szolgálat (102)Kiterjesztés dátumaVáltozat(ok)/kivitel(ek)

Aláírás (108): ...

Beosztás: ...

Dátum: ...

III. MELLÉKLET

BIZONYÍTVÁNYMINTÁK

1. Általános leírás

1.1. A jóváhagyási bizonyítványt egy legfeljebb A4-es méretű (210 x 297 mm) papíron vagy PDF-formátumban kell kiállítani.

1.2. A jóváhagyási bizonyítványon az információkat az ISO 8859 szabványsorozat karaktereivel (a bolgár nyelven kiadott jóváhagyási bizonyítványt cirill betűkkel, a görög nyelven kiadott jóváhagyási bizonyítványt görög betűkkel) és arab számokkal kell feltüntetni.

1.3. Egészjármű-típusjóváhagyás esetén az "A" mintát kell használni.

Ha ezt a mintát az (EU) 2018/858 rendelet 42. cikkének (4) bekezdésével összhangban kis sorozatban gyártott járművek nemzeti típusjóváhagyásához használják, akkor a fejlécben fel kell tüntetni a "Kis sorozatban gyártott jármű nemzeti típusbizonyítványa" szöveget.

1.4. Rendszerek EU-típusjóváhagyása esetén a "B" mintát kell használni.

1.5. Alkotóelemek és önálló műszaki egységek EU-típusjóváhagyása esetén a "C" mintát kell használni.

1.6. EU-egyedijármű-jóváhagyás esetén a "D" mintát kell használni.

1.7. Nemzeti egyedijármű-jóváhagyás esetén az "E" mintát kell használni.

A MINTA

(járművek típusjóváhagyásához)

UNIÓS JÁRMŰTÍPUS-BIZONYÍTVÁNY

A típusjóváhagyó hatóság azonosítója

Értesítés a következő megadásáról/kiterjesztésről/elutasításáról/visszavonásáról (4):

- EU-egészjármű-típusjóváhagyás az (EU) 2018/858 rendelet szerint (4)

- EU-egészjármű-típusjóváhagyás az (EU) 2018/858 rendelet 39. cikke (2) bekezdése feltételeinek megfelelő, új technológiákra vagy új koncepciókra vonatkozó mentességekkel, amelyeket a Bizottság az említett rendelet 39. cikke (3) bekezdésével összhangban engedélyezett (4)

- ideiglenes EU-egészjármű-típusjóváhagyás az (EU) 2018/858 rendelet 39. cikke (4) bekezdése szerint, az említett rendelet 39. cikkének (2) bekezdése feltételeinek megfelelő, új technológiákra vagy új koncepciókra vonatkozó mentességekkel, melyeknek a Bizottság általi engedélyezése még folyamatban van. Ennek megfelelően az EU-típusjóváhagyás érvényessége korlátozott, ÉÉÉÉ/HH/NN-ig szól (4)

- kis sorozatban gyártott járművek EU-típusjóváhagyása az (EU) 2018/858 rendelet 41. cikke szerint (4)

- kis sorozatban gyártott járművek nemzeti típusjóváhagyása az (EU) 2018/858 rendelet 42. cikke szerint (4)

Az alábbiak egy típusára vonatkozóan:

- Teljes jármű (4)

- Befejezett jármű (4)

- Nem teljes jármű (4)

- Teljes és nem teljes változatokkal rendelkező jármű (4)

- Befejezett és nem teljes változatokkal rendelkező jármű (4)

Az EU-típusbizonyítvány száma: ...

A kiterjesztés/elutasítás/visszavonás oka (4): ...

I. SZAKASZ

0.1. Gyártmány (a gyártó kereskedelmi neve): ...

0.2. Típus: ...

0.2.1. Kereskedelmi megnevezés(ek) (105): ...

0.3. A típusazonosító jelölés, ha fel van tüntetve a járművön: ...

0.3.1. A jelölés helye: ...

0.4. Jármű-kategória (3): ...

0.5. A nem teljes/teljes/befejezett jármű gyártójának cégneve és címe (4): ...

0.5.1. A több lépcsőben jóváhagyott járművek esetében az alapjármű/előző lépcső(k)ben jóváhagyott jármű gyártójának cégneve és címe: ...

0.8. Az összeszerelő üzem(ek) neve és címe: ...

0.9. A gyártó képviselőjének (ha van) neve és címe: ...

II. SZAKASZ

1. A vizsgálatok elvégzéséért felelős műszaki szolgálat (106): ...

2. A vizsgálati jelentés dátuma: ...

3. A vizsgálati jelentés száma: ...

Alulírott ezennel tanúsítom, hogy a gyártó által a fent leírt jármű(vek) (amely(ek)nek egy/több példányát az uniós típusjóváhagyó hatóság kiválasztotta, majd a gyártó mint a járműtípus mintadarabját/mintadarabjait benyújtotta) mellékelt adatközlő lapján megadott adatok helyesek, valamint hogy a mellékelt vizsgálati eredmények az adott járműtípusra vonatkoznak.

1. Teljes és befejezett járművek/változatok esetén (4):

A járműtípus teljesíti/nem teljesíti (4) az (EU) 2018/858 rendelet II. mellékletében említett valamennyi vonatkozó rendeleti jellegű jogi aktus műszaki követelményeit.

2. Nem teljes járművek/változatok esetében (4):

A járműtípus teljesíti/nem teljesíti (4) az e bizonyítvány 2. részében található táblázatban felsorolt rendeleti jellegű jogi aktusok műszaki követelményeit.

(Hely)(Aláírás) (108)(Dátum)

Csatolmányok: Információs csomag

E rendelet VI. mellékletében szereplő mintának megfelelő vizsgálati eredménylap

A megfelelőségi nyilatkozat kiállítására jogosult személy(ek) neve, aláírásmintája és a vállalatnál betöltött pozíciójukra vonatkozó nyilatkozat

Az (EU) 2018/858 rendelet 39. cikkének (2) bekezdésében említett adatokat tartalmazó akta (4)

UNIÓS JÁRMŰTÍPUS-BIZONYÍTVÁNY

2. rész

Ezen EU-típusjóváhagyás alapja - a nem teljes és a befejezett járművek, változatok és kivitelek esetében - az alábbiakban felsorolt, nem teljes járművekre vonatkozó jóváhagyás(ok):

1. lépcső: Az alapjármű gyártója: ... Az EU-típusbizonyítvány száma: ... Kelte: ... A következő változatokra vagy (adott esetben) kivitelekre vonatkozik: ...

2. lépcső: Gyártó: ... Az EU-típusbizonyítvány száma: ... Kelte: ... A következő változatokra vagy (adott esetben) kivitelekre vonatkozik: ...

3. lépcső: Gyártó: ... Az EU-típusbizonyítvány száma: ... Kelte: ... A következő változatokra vagy (adott esetben) kivitelekre vonatkozik: ...

Amennyiben a jóváhagyás egy vagy több nem teljes változatot vagy (adott esetben) kivitelt érint, sorolja fel ezek közül a teljes vagy befejezett változatokat vagy (adott esetben) kiviteleket.

Teljes/befejezett változat(ok): ...

A jóváhagyott nem teljes járműtípusra, változatra vagy kivitelre vonatkozó követelmények jegyzéke (szükség szerint az alábbiakban felsorolt egyes jogszabályok hatályának és legutóbbi módosításának figyelembevételével).

TételTárgyRendeleti jellegű jogi aktus hivatkozásaUtolsó módosításA következő változatokra vagy (adott esetben) kivitelekre vonatkozik

(Csak azokat a tárgyakat kell felsorolni, amelyekre EU-típusjóváhagyás vonatkozik.)

Különleges rendeltetésű járművek esetében az (EU) 2018/858 rendelet II. mellékletének III. része alapján megadott mentességek, illetve az alapján alkalmazott különleges rendelkezések, az (EU) 2018/858 rendelet 39. cikke alapján megadott mentességek, valamint az (EU) 2018/858 rendelet 42. cikke alapján megadott mentességek:

TételTárgyRendeleti jellegű jogi aktus hivatkozásaA jóváhagyás típusa és a mentesség jellegeA következő változatokra vagy (adott esetben) kivitelekre vonatkozik

Függelék

Azon rendeleti jellegű jogi aktusok jegyzéke, amelyeknek a járműtípus megfelel

(Csak az (EU) 2018/858 rendelet 22. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja szerinti egészjármű-típusjóváhagyás esetén kell kitölteni.)

TételTárgy (107)Rendeleti jellegű jogi aktus hivatkozása (107)MódosítottaA következő változatokra vagy (adott esetben) kivitelekre vonatkozik

B MINTA

(rendszerek típusjóváhagyásához)

EU-TÍPUSBIZONYÍTVÁNY

A típusjóváhagyó hatóság azonosítója

Értesítés a következő(k) megadásáról/kiterjesztésről/elutasításáról/visszavonásáról (4):

- rendszer EU-típusjóváhagyása a legutóbb a(z) .../.../EK irányelvvel/(EU) .../... rendelettel (4) módosított .../.../EK irányelv/(EU) .../... rendelet (4) szerint

- rendszer EU-típusjóváhagyása az (EU) 2018/858 rendelet 39. cikke (2) bekezdése feltételeinek megfelelő, új technológiákra vagy új koncepciókra vonatkozó mentességekkel, amelyeket a Bizottság az említett rendelet 39. cikkének (3) bekezdésével összhangban engedélyezett (4)

- rendszer ideiglenes EU-típusjóváhagyása az (EU) 2018/858 rendelet 39. cikke (4) bekezdése szerint, az említett rendelet 39. cikkének (2) bekezdése feltételeinek megfelelő, új technológiákra vagy új koncepciókra vonatkozó mentességekkel, melyeknek a Bizottság általi engedélyezése még folyamatban van. Ennek megfelelően az EU-típusjóváhagyás érvényessége korlátozott, ÉÉÉÉ/HH/NN-ig szól (4);

Az EU-típusbizonyítvány száma: ...

A kiterjesztés/elutasítás/visszavonás oka (4): ...

I. SZAKASZ

0.1. Gyártmány (a gyártó kereskedelmi neve): ...

0.2. Típus: ...

0.2.1. Kereskedelmi megnevezés(ek) (ha van[nak]): ...

0.3. A típusazonosító jelölés, ha fel van tüntetve a járművön (2): ...

0.3.1. A jelölés helye: ...

0.4. Jármű-kategória (107): ...

0.5. A gyártó neve és címe: ...

0.8. Az összeszerelő üzem(ek) neve és címe: ...

0.9. A gyártó képviselőjének (ha van) neve és címe: ...

II. SZAKASZ

1. Kiegészítő adatok (értelemszerűen): lásd a kiegészítést.

2. A vizsgálatok elvégzéséért felelős műszaki szolgálat: ...

3. A vizsgálati jelentés dátuma: ...

4. A vizsgálati jelentés száma: ...

5. Megjegyzések (ha vannak): lásd a kiegészítést.

6. Hely: ...

7. Dátum: ...

8. Aláírás (108): ...

Csatolmányok: Információs csomag

Vizsgálati jelentés

Az (EU) 2018/858 rendelet 39. cikkének (2) bekezdésében említett adatokat tartalmazó akta (4)

Kiegészítés

a(z) ... számú EU-típusbizonyítványhoz

1. Kiegészítő információk

1.1. [...]:

1.1.1. [...]:

[...]

2. Azon alkotóelemek és/vagy önálló műszaki egységek típusbizonyítvány-számainak jegyzéke, amelyeket a(z) ... irányelvnek/rendeletnek4 megfelelően jóváhagyott, ..... számú EU-típusbizonyítvánnyal rendelkező rendszer típusjóváhagyásához használtak: ...

2.1. [...]:

3. Megjegyzések

3.1. [...]:

C MINTA

(alkotóelemek és önálló műszaki egységek típusjóváhagyásához)

EU-TÍPUSBIZONYÍTVÁNY

A típusjóváhagyó hatóság azonosítója

Értesítés a következő(k) megadásáról/kiterjesztésről/elutasításáról/visszavonásáról (4):

- alkotóelem/önálló műszaki egység (4) EU-típusjóváhagyása a(z) .../.../EK irányelv/(EU) .../... rendelet szerint (4)

- alkotóelem/önálló műszaki egység (4) EU-típusjóváhagyása az (EU) 2018/858 rendelet 39. cikke (2) bekezdése feltételeinek megfelelő, új technológiákra vagy új koncepciókra vonatkozó mentességekkel, amelyeket a Bizottság az említett rendelet 39. cikkének (3) bekezdésével összhangban engedélyezett (4)

- alkotóelem/önálló műszaki egység (4) ideiglenes EU-típusjóváhagyása az (EU) 2018/858 rendelet 39. cikkének (4) bekezdése szerint, az említett rendelet 39. cikkének (2) bekezdése feltételeinek megfelelő, új technológiákra vagy új koncepciókra vonatkozó mentességekkel, melyeknek a Bizottság általi engedélyezése még folyamatban van. Ennek megfelelően az EU-típusjóváhagyás érvényessége korlátozott, ÉÉÉÉ/HH/NN-ig szól (4);

Az EU-típusbizonyítvány száma: ...

A kiterjesztés/elutasítás/visszavonás oka (4): ...

I. SZAKASZ

0.1. Gyártmány (a gyártó kereskedelmi neve): ...

0.2. Típus: ...

0.3. A típusazonosító jelölés, ha fel van tüntetve az alkotóelemen/önálló műszaki egységen (2) (4): ...

0.3.1. A jelölés helye: ...

0.5. A gyártó neve és címe: ...

0.7. Alkotóelemek és önálló műszaki egységek esetében az EU-típusjóváhagyási jel elhelyezési helye és módja: ...

0.8. Az összeszerelő üzem(ek) neve és címe: ...

0.9. A gyártó képviselőjének (ha van) neve és címe: ...

II. SZAKASZ

1. Kiegészítő adatok (értelemszerűen): lásd a kiegészítést.

2. A vizsgálatok elvégzéséért felelős műszaki szolgálat: ...

3. A vizsgálati jelentés dátuma: ...

4. A vizsgálati jelentés száma: ...

5. Megjegyzések (ha vannak): lásd a kiegészítést.

6. Hely: ...

7. Dátum: ...

8. Aláírás (108): ...

Csatolmányok: Információs csomag

Vizsgálati jelentés

Az (EU) 2018/858 rendelet 39. cikkének (2) bekezdésében említett adatokat tartalmazó akta (4)

Kiegészítés

a(z) ... számú EU-típusbizonyítványhoz

1. Kiegészítő információk

1.1. [...]:

1.1.1. [...]:

[...]

2. Az eszköz (esetleges) használati korlátozásai

2.1. [...]:

3. Megjegyzések

3.1. [...]:

D MINTA

(EU-egyedijármű-jóváhagyáshoz)

EU-EGYEDIJÁRMŰ-BIZONYÍTVÁNY

e(4)Az egyedijármű-jóváhagyást megadó hatóság neve, címe, telefonszáma és e-mail-címe

Értesítés a következő megadásáról/elutasításáról/visszavonásáról (4):

- az (EU) 2018/858 rendelet 44. cikke szerinti EU-egyedijármű-jóváhagyás

Az EU-egyedijármű-bizonyítvány száma: ...

Az elutasítás/visszavonás oka (4): ...

I. SZAKASZ

Alulírott [... ... név és beosztás] ezennel tanúsítom, hogy az alábbi jármű:

0.1. Gyártmány (a gyártó kereskedelmi neve): ...

0.2. Típus: ... Változat: ... Kivitel: ...

0.2.1. Kereskedelmi megnevezés: ...

0.2.2. A több lépcsőben jóváhagyott járművek esetében az alapjármű/előző lépcsőkben jóváhagyott jármű típusjóváhagyására vonatkozó információk (az egyes lépcsőkre vonatkozó információk felsorolása) (4):

Gyártó: ...

Gyártmány: ...

Típus: ... Változat: ... Kivitel: ...

Jármű-kategória (3): ...

A típusbizonyítvány száma, beleértve a kiterjesztés számát ...

0.2.3. Azonosítók (adott esetben) (1): ...

0.2.3.1. Interpolációs járműcsalád azonosítója: ...

0.4. Jármű-kategória (107): ...

0.5. A gyártó neve és címe: ...

0.6. A jogszabályban előírt táblák helye és azok rögzítésének módja: ...

A jármű-azonosító szám helye: ...

0.9. A gyártó képviselőjének (ha van) neve és címe:

0.10. Jármű-azonosító szám: ...

Jóváhagyásra benyújtva[… a kérelem dátuma]-én
Kérelmező:[… a kérelmező neve és címe]

Több lépcsőben jóváhagyott járművek esetében: a járművet az alábbiak szerint fejezték be vagy módosították (4): ...

A jármű megfelel a következőknek:

- Az (EU) 2018/858 rendelet II. melléklete I. részének 2. függeléke;

- Az (EU) 2018/858 rendelet II. mellékletének III. része (különleges rendeltetésű járművek).

A jármű további jóváhagyás nélkül állandó nyilvántartásba vehető a jobb oldali/bal oldali közlekedési rendű (4), metrikus/angolszász (4) mértékegységet használó sebességmérőt alkalmazó tagállamokban.

(Hely) (Dátum)(Aláírás ( 108 ))(A jóváhagyó hatóság bélyegzője)
[…][…][…]

Csatolmányok A járműről készült két fénykép ( 109 )

(minimális felbontás 640 x 480 pixel, ~7 x 10 cm).

Többlépcsős jóváhagyás esetén minden olyan papíralapú megfelelőségi nyilatkozat, amelyet az előző lépcsőkben adtak ki.

II. SZAKASZ

1. A vizsgálatok elvégzéséért felelős műszaki szolgálat: ...

2. A vizsgálati jegyzőkönyv dátuma: ...

3. A vizsgálati jegyzőkönyv száma: ...

2. rész

(A 2. résznek az e melléklet 1. függelékének azon adatait kell tartalmaznia, amelyek a jóváhagyott jármű-kategóriára vonatkoznak)

E MINTA

(nemzeti egyedijármű-jóváhagyásához)

NEMZETI EGYEDIJÁRMŰ-BIZONYÍTVÁNY

e(4)A jóváhagyó hatóság neve, címe, telefonszáma és e-mail-címe

Értesítés a következő megadásáról/elutasításáról/visszavonásáról (4):

- az (EU) 2018/858 rendelet 45. cikke szerinti nemzeti egyedijármű-jóváhagyás

A nemzeti egyedijármű-bizonyítvány száma: ...

Az elutasítás/visszavonás oka (4): ...

I. SZAKASZ

Alulírott [... ... név és beosztás] ezennel tanúsítom, hogy az alábbi jármű:

0.1. Gyártmány (a gyártó kereskedelmi neve): ...

0.2. Típus: ... Változat: ... Kivitel: ...

0.2.1. Kereskedelmi megnevezés: ...

0.2.2. A több lépcsőben jóváhagyott járművek esetében az alapjármű/előző lépcsőkben jóváhagyott jármű típusjóváhagyására vonatkozó információk (az egyes lépcsőkre vonatkozó információk felsorolása) (4):

Gyártó: ...

Gyártmány: ...

Típus: ... Változat: ... Kivitel: ...

Jármű-kategória (3): ...

A típusbizonyítvány száma, beleértve a kiterjesztés számát ...

0.2.3. Azonosítók (adott esetben) (1): ...

0.2.3.1. Interpolációs járműcsalád azonosítója: ...

0.4. Jármű-kategória (3): ...

0.5. A gyártó neve és címe: ...

0.6. A jogszabályban előírt táblák helye és azok rögzítésének módja: ...

A jármű-azonosító szám helye: ...

0.9. A gyártó képviselőjének (ha van) neve és címe: ...

0.10. Jármű-azonosító szám: ...

Jóváhagyásra benyújtva[… a kérelem dátuma]-én
Kérelmező:[… a kérelmező neve és címe]

Több lépcsőben jóváhagyott járművek esetében: a járművet az alábbiak szerint fejezték be vagy módosították (4): ...

A jármű megfelel az (EU) 2018/858 rendelet II. mellékletében felsorolt rendeleti jellegű jogi aktusoknak, illetve mentesül a következő aktus(ok)nak való megfelelés alól: .......... A kibocsátó tagállam alternatív követelményeket írt elő.

A jármű további jóváhagyás nélkül állandó nyilvántartásba vehető a következő tagállamban: (a tagállam neve).

(Hely)(Aláírás) (108)(Dátum)

II. SZAKASZ

1. A vizsgálatok elvégzéséért felelős műszaki szolgálat: ...

2. A vizsgálati jegyzőkönyv dátuma: ...

3. A vizsgálati jegyzőkönyv száma: ...

Csatolmányok: A járműről készült két fénykép (109) (nem kötelező)

(minimális felbontás 640 x 480 pixel, ~7 x 10 cm).

Többlépcsős jóváhagyás esetén minden olyan papíralapú megfelelőségi nyilatkozat, amelyet az előző lépcsőkben adtak ki.

2. rész

(A 2. résznek az e melléklet 1. függelékének azon adatait kell tartalmaznia, amelyek a jóváhagyott jármű-kategóriára vonatkoznak)

1. függelék

Az EU-egyedijármű-bizonyítvány és a nemzeti egyedijármű-bizonyítvány 2. része

M1 jármű-kategória

Az általános felépítésre vonatkozó jellemzők

1. A tengelyek száma: ... és a kerekek száma (5): ...

3. A hajtott tengelyek (száma, helyzete, összekapcsolása): ...

3.1. A jármű: nem automatizált/automatizált/teljesen automatizált (4) (8)

Főbb méretek

4. Tengelytáv (111): ... mm

4.1. Tengelytávolság: 1-2: ... mm 2-3: ... mm 3-4: ... mm

5. Hosszúság: ... mm

6. Szélesség: ... mm

7. Magasság: ... mm

Tömegek

13.2. A jármű tényleges tömege: ... kg

16. Műszakilag megengedett legnagyobb tömegek

16.1. Műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg

16.2. Műszakilag megengedett tömeg az egyes tengelyeken:

1. … kg,2. … kg,3. … kg stb.

16.4. A járműszerelvény műszakilag megengedett legnagyobb tömege: ... kg

18. A műszakilag megengedett legnagyobb vontatható tömeg a következők esetében:

18.1. Vonórudas pótkocsi: ... kg

18.3. Középtengelyes pótkocsi: ... kg

18.4. Fékezetlen pótkocsi: ... kg

19. A műszakilag megengedett legnagyobb statikus függőleges tömeg a csatlakozási ponton: ... kg

Motor

20. A motor gyártója: ...

21. Motorkód a motoron feltüntetett jelölés szerint: ...

22. Működési elv: ...

23. Tisztán elektromos: igen/nem (4)

23.1. Hibrid [elektromos] jármű (HEV) osztálya: OVC-HEV/NOVC-HEV/OVC-FCHV/NOVC-FCHV (4)

24. A hengerek száma és elrendezése: ...

25. Motortérfogat: ... cm3

26. Üzemanyag: dízel/benzin/LPG/földgáz - biometán/etanol/biodízel/hidrogén (4)

26.1. Egyfajta üzemanyag/kétfajta üzemanyag/rugalmas üzemanyag-felhasználás/vegyes üzem (4)

26.2. (Csak vegyes üzem esetében) 1A. típus/1B. típus/2A. típus/2B. típus/3B. típus (4)

27. Legnagyobb teljesítmény

27.1. Legnagyobb hasznos teljesítmény (159): ... kW ... min-1 fordulatszámon (belső égésű motor) (4)

27.3. Legnagyobb hasznos teljesítmény: ... kW (elektromos motor) (4) (112)

27.4. Legnagyobb 30 perces teljesítmény: ... kW (elektromos motor) ) (4) (112)

28. Sebességváltó (típus): ...

Legnagyobb sebesség

29. Legnagyobb sebesség: ... km/h

Tengelyek és felfüggesztés

30. Nyomtáv(ok): 1. ... mm 2. ... mm 3. ... mm

35. A CO2 meghatározásához használt felszerelt gumiabroncs/kerék kombináció/gördülési ellenállási együtthatók (RRC) energiahatékonysági osztálya és (adott esetben) gumiabroncs-kategória (160) (1): ...

Felépítmény

38. A felépítmény kódja (113): ...

40. A jármű színe (114): ...

41. Az ajtók száma és kialakítása: ...

42. Az ülőhelyek száma (beleértve a vezetőülést is) (115): ...

42.1. Kizárólag a jármű álló helyzetében használható ülés(ek): ...

42.3. A kerekes széket használó személyek által megközelíthető helyek száma: ...

Környezeti teljesítmény

46. Zajszint

Álló helyzetben: ... dB(A), ha a motorfordulatszám: ... min-1

Elhaladási zaj: ... dB(A)

47. Kipufogógáz-kibocsátási szint (116): Euro ... vagy egyéb jogszabály szerint: ...

47.1.1. Vizsgálati tömeg, kg: ...

48. Kipufogógáz-kibocsátás -----:

Az alkalmazandó rendeleti jellegű jogi alapaktus és a legutolsó módosító rendeleti jellegű jogi aktus száma: ...

48.1. Füst (az elnyelési együttható korrigált értéke): ... (m-1)

49. CO2-kibocsátás/üzemanyag-fogyasztás/elektromosenergia-fogyasztás (162):

1. Minden erőátviteli rendszer, kivéve a tisztán elektromos járműveket

Új európai menetciklus (NEDC):CO2-kibocsátásÜzemanyag-fogyasztás
Vegyes:… g/km… l/100 km/m3/100 km (4)
Súlyozott, vegyes:… g/km… l/100 km/m3/100 km (4)

Eltérési tényező (adott esetben): ...

Ellenőrzési tényező (adott esetben) "1" vagy "0": ...

2. Új európai menetciklus (NEDC): tisztán elektromos járművek és külső feltöltésű (OVC) hibrid elektromos járművek

Elektromosenergia-fogyasztás (súlyozott, vegyes (4)) ... Wh/km

3. Ökoinnovációs technológiával (technológiákkal) felszerelt jármű: igen/nem (4)

3.1. Az ökoinnovációs technológia (technológiák) általános kódja (151): ...

3.2. Az ökoinnovációs technológia (technológiák) révén elért CO2-kibocsátás-csökkentés összesen (68)

(mindegyik vizsgált referencia-üzemanyagra vonatkozóan meg kell ismételni):

3.2.1. NEDC szerinti kibocsátáscsökkentés: ... g/km (adott esetben)

3.2.2. WLTP szerinti kibocsátáscsökkentés: ... g/km (adott esetben)

4. Minden erőátviteli rendszer, kivéve a tisztán elektromos járműveket, az (EU) 2017/1151 bizottsági rendelet (117) szerint (adott esetben)

WLTP szerinti értékekCO2-kibocsátásÜzemanyag-fogyasztás
Vegyes (4):… g/km… l/100 km/m3/100 km/kg/100 km (4)
Súlyozott, vegyes (4):… g/km… l/100 km/m3/100 km/kg/100 km (4)

5. Tisztán elektromos járművek és külső feltöltésű hibrid elektromos járművek, az (EU) 2017/1151 rendelet szerint (adott esetben)

5.1. Tisztán elektromos járművek

Elektromosenergia-fogyasztás… Wh/km

5.2. Külső feltöltésű hibrid elektromos járművek

Elektromosenergia-fogyasztás (ECAC, súlyozott)… Wh/km

51. Különleges rendeltetésű járművek esetében: az (EU) 2018/858 európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklete A. részének 5. pontja szerinti kijelölés: ...

52. Megjegyzések: ...

53. További információk (futásteljesítmény (118), ...)

M2 jármű-kategória

Az általános felépítésre vonatkozó jellemzők

1. A tengelyek száma: ... és a kerekek száma (5): ...

1.1. Az ikerkerekekkel felszerelt tengelyek száma és helyzete: ...

2. A kormányzott tengelyek (száma, helyzete): ...

3. A hajtott tengelyek (száma, helyzete, összekapcsolása): ...

3.1. A jármű: nem automatizált/automatizált/teljesen automatizált (4) (8)

Főbb méretek

4. Tengelytáv (111): ... mm

4.1. Tengelytávolság: 1-2: ... mm 2-3: ... mm 3-4: ... mm

5. Hosszúság: ... mm

5.3. Az elejére/hátuljára szerelt áramvonalasító berendezéssel vagy felszereléssel rendelkező/áramvonalasító berendezéssel vagy felszereléssel nem rendelkező jármű (4):

6. Szélesség: ... mm

7. Magasság: ... mm

9. A jármű eleje és a vonószerkezet középpontja közötti távolság: ... mm

Tömegek

13.2. A jármű tényleges tömege: ... kg

13.3. Az alternatív meghajtásból adódó tömegnövekmény: ... kg

14. Az alapjármű menetkész tömege: ... kg

16. Műszakilag megengedett legnagyobb tömegek

16.1. Műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg

16.2. Műszakilag megengedett tömeg az egyes tengelyeken:

1. … kg,2. … kg,3. … kg stb.

16.3. Műszakilag megengedett tömeg az egyes tengelycsoportokon:

1. … kg,2. … kg,3. … kg stb.

16.4. A járműszerelvény műszakilag megengedett legnagyobb tömege: ... kg

17. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb tömeg nemzeti/nemzetközi forgalomban (4) (166)

17.1. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg

17.2. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg az egyes tengelyeken:

1. … kg,2. … kg,3. … kg stb.

17.3. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg az egyes tengelycsoportokon:

1. … kg,2. … kg,3. … kg stb.

17.4. A járműszerelvény tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb tömege: ... kg

18. A műszakilag megengedett legnagyobb vontatható tömeg a következők esetében:

18.1. Vonórudas pótkocsi: ... kg

18.3. Középtengelyes pótkocsi: ... kg

18.4. Fékezetlen pótkocsi: ... kg

19. A műszakilag megengedett legnagyobb statikus függőleges tömeg a csatlakozási ponton: ... kg

Motor

20. A motor gyártója: ...

21. Motorkód a motoron feltüntetett jelölés szerint: ...

22. Működési elv: ...

23. Tisztán elektromos: igen/nem (4)

23.1. Hibrid [elektromos] jármű (HEV) osztálya: OVC-HEV/NOVC-HEV/OVC-FCHV/NOVC-FCHV (4)

24. A hengerek száma és elrendezése: ...

25. Motortérfogat: ... cm3

26. Üzemanyag: dízel/benzin/LPG/földgáz - biometán/etanol/biodízel/hidrogén (4)

26.1. Egyfajta üzemanyag/kétfajta üzemanyag/rugalmas üzemanyag-felhasználás/vegyes üzem (4)

26.2. (Csak vegyes üzem esetében) 1A. típus/1B. típus/2A. típus/2B. típus/3B. típus (4)

27. Legnagyobb teljesítmény

27.1. Legnagyobb hasznos teljesítmény (159): ... kW ... min-1 fordulatszámon (belső égésű motor) (4)

27.3. Legnagyobb hasznos teljesítmény: ... kW (elektromos motor) (4) (112)

27.4. Legnagyobb 30 perces teljesítmény: ... kW (elektromos motor) (4) (112)

28. Sebességváltó (típus): ...

Legnagyobb sebesség

29. Legnagyobb sebesség: ... km/h

Tengelyek és felfüggesztés

30. Nyomtáv(ok): 1. ... mm 2. ... mm 3. ... mm

33. Pneumatikus vagy azzal egyenértékű felfüggesztéssel ellátott hajtott tengely(ek): igen/nem (4)

35. A CO2 meghatározásához használt felszerelt gumiabroncs/kerék kombináció/gördülési ellenállási együtthatók (RRC) energiahatékonysági osztálya és (adott esetben) gumiabroncs-kategória (160) (1): ...

Fékek

36. Pótkocsihoz csatlakozó fékkapcsolatok: mechanikus/elektromos/pneumatikus/hidraulikus (4)

37. Nyomás a pótkocsi fékrendszerének tápvezetékében: ... kPa

Felépítmény

38. A felépítmény kódja (113): ...

39. A jármű osztálya: I. osztály/II. osztály/III. osztály/A. osztály/B. osztály (4)

40. A jármű színe (114): ...

41. Az ajtók száma és kialakítása: ...

42. Az ülőhelyek száma (beleértve a vezetőülést is) (115): ...

42.1. Kizárólag a jármű álló helyzetében használható ülés(ek): ...

42.3. A kerekes széket használó személyek által megközelíthető helyek száma: ...

43. Állóhelyek száma: ...

Vonószerkezet

44. A vonószerkezet (ha van) jóváhagyási száma vagy jóváhagyási jele: ...

45.1. Jellemző értékek (4): D: .../V: .../S: .../U: ...

Környezeti teljesítmény

46. Zajszint

Álló helyzetben: ... dB(A), ha a motorfordulatszám: ... min-1

Elhaladási zaj: ... dB(A)

47. Kipufogógáz-kibocsátási szint (116): Euro ... vagy egyéb jogszabály szerint: ...

48. Kipufogógáz-kibocsátás -----:

Az alkalmazandó rendeleti jellegű jogi alapaktus és a legutolsó módosító rendeleti jellegű jogi aktus száma: ...

48.1. Füst (az elnyelési együttható korrigált értéke): ... (m-1)

49. CO2-kibocsátás/üzemanyag-fogyasztás/elektromosenergia-fogyasztás (162):

1. Minden erőátviteli rendszer, kivéve a tisztán elektromos járműveket

Új európai menetciklus (NEDC):CO2-kibocsátásÜzemanyag-fogyasztás
Vegyes:… g/km… l/100 km/m3/100 km (4)
Súlyozott, vegyes:… g/km… l/100 km

Eltérési tényező (adott esetben): ...

Ellenőrzési tényező (adott esetben) "1" vagy "0": ...

2. Új európai menetciklus (NEDC): tisztán elektromos járművek és külső feltöltésű (OVC) hibrid elektromos járművek

Elektromosenergia-fogyasztás (súlyozott, vegyes (4)) ... Wh/km

4. Minden erőátviteli rendszer, kivéve a tisztán elektromos járműveket, az (EU) 2017/1151 rendelet szerint (adott esetben)

WLTP szerinti értékekCO2-kibocsátásÜzemanyag-fogyasztás
Vegyes (4):… g/km… l/100 km/m3/100 km/kg/100 km (4)
Súlyozott, vegyes (4):… g/km… l/100 km/m3/100 km/ kg/100 km (4)

5. Tisztán elektromos járművek és külső feltöltésű hibrid elektromos járművek, az (EU) 2017/1151 rendelet szerint (adott esetben)

5.1. Tisztán elektromos járművek

Elektromosenergia-fogyasztás… Wh/km

5.2. Külső feltöltésű hibrid elektromos járművek

Elektromosenergia-fogyasztás (ECAC, súlyozott)… Wh/km

49.1. A gyártói nyilvántartási dokumentumhoz tartozó kriptográfiai hashfüggvény (4) (119): ...

49.2. Kibocsátásmentes nehézgépjármű: igen/nem (4) (72) (169)

49.3. Különleges felépítményű gépjármű: igen/nem (4) (72) (170)

49.4. Az ügyfél-információs dokumentumhoz tartozó kriptográfiai hashfüggvény: ... (4) (120) (170)

49.5.1. Fajlagos CO2-kibocsátás: ... g CO2/utkm (4) (171)

49.6.1. Átlagos kihasználtság (utasok száma): ... (4) (172)

49.7. Járműalcsoport/-csoport (4) (176): ...

51. Különleges rendeltetésű járművek esetében: az (EU) 2018/858 európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklete A. részének 5. pontja szerinti kijelölés: ...

52. Megjegyzések: ...

53. További információk (futásteljesítmény (118), ...)

M3 jármű-kategória

Az általános felépítésre vonatkozó jellemzők

1. A tengelyek száma: ... és a kerekek száma (5): ...

1.1. Az ikerkerekekkel felszerelt tengelyek száma és helyzete: ...

2. A kormányzott tengelyek (száma, helyzete): ...

3. A hajtott tengelyek (száma, helyzete, összekapcsolása): ...

3.1. A jármű: nem automatizált/automatizált/teljesen automatizált (4) (8)

Főbb méretek

4. Tengelytáv (111): ... mm

4.1. Tengelytávolság: 1-2: ... mm 2-3: ... mm 3-4: ... mm

5. Hosszúság: ... mm

5.3. Az elejére/hátuljára szerelt áramvonalasító berendezéssel vagy felszereléssel rendelkező/áramvonalasító berendezéssel vagy felszereléssel nem rendelkező jármű (4):

6. Szélesség: ... mm

7. Magasság: ... mm

9. A jármű eleje és a vonószerkezet középpontja közötti távolság: ... mm

Tömegek

13.2. A jármű tényleges tömege: ... kg

13.3. Az alternatív meghajtásból adódó tömegnövekmény: ... kg

14. Az alapjármű menetkész tömege: ... kg

16. Műszakilag megengedett legnagyobb tömegek

16.1. Műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg

16.2. Műszakilag megengedett tömeg az egyes tengelyeken:

1. … kg,2. … kg,3. … kg stb.

16.3. Műszakilag megengedett tömeg az egyes tengelycsoportokon:

1. … kg,2. … kg,3. … kg stb.

16.4. A járműszerelvény műszakilag megengedett legnagyobb tömege: ... kg

17. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb tömeg nemzeti/nemzetközi forgalomban (4) (166)

17.1. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg

17.2. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg az egyes tengelyeken:

1. … kg,2. … kg,3. … kg stb.

17.3. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg az egyes tengelycsoportokon:

1. … kg,2. … kg,3. … kg stb.

17.4. A járműszerelvény tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb tömege: ... kg

18. A műszakilag megengedett legnagyobb vontatható tömeg a következők esetében:

18.1. Vonórudas pótkocsi: ... kg

18.3. Középtengelyes pótkocsi: ... kg

18.4. Fékezetlen pótkocsi: ... kg

19. A műszakilag megengedett legnagyobb statikus függőleges tömeg a csatlakozási ponton: ... kg

Motor

20. A motor gyártója: ...

21. Motorkód a motoron feltüntetett jelölés szerint: ...

22. Működési elv: ...

23. Tisztán elektromos: igen/nem (4)

23.1. Hibrid [elektromos] jármű (HEV) osztálya: OVC-HEV/NOVC-HEV/OVC-FCHV/NOVC-FCHV (4)

24. A hengerek száma és elrendezése: ...

25. Motortérfogat: ... cm3

26. Üzemanyag: dízel/benzin/LPG/földgáz - biometán/etanol/biodízel/hidrogén (4)

26.1. Egyfajta üzemanyag/kétfajta üzemanyag/rugalmas üzemanyag-felhasználás/vegyes üzem (4)

26.2. (Csak vegyes üzem esetében) 1A. típus/1B. típus/2A. típus/2B. típus/3B. típus (4)

27. Legnagyobb teljesítmény

27.1. Legnagyobb hasznos teljesítmény (159): ... kW ... min-1 fordulatszámon (belső égésű motor) (4)

27.3. Legnagyobb hasznos teljesítmény: ... kW (elektromos motor) (4) (112)

27.4. Legnagyobb 30 perces teljesítmény: ... kW (elektromos motor) (4) (112)

28. Sebességváltó (típus): ...

Legnagyobb sebesség

29. Legnagyobb sebesség: ... km/h

Tengelyek és felfüggesztés

30.1. Az egyes kormányzott tengelyek nyomtávja: ... mm

30.2. Az összes többi tengely nyomtávja: ... mm

32. A terhelhető tengely(ek) helyzete: ...

33. Pneumatikus vagy azzal egyenértékű felfüggesztéssel ellátott hajtott tengely(ek): igen/nem (4)

35. Gumiabroncs/kerék kombináció (160): ...

Fékek

36. Pótkocsihoz csatlakozó fékkapcsolatok: mechanikus/elektromos/pneumatikus/hidraulikus (4)

37. Nyomás a pótkocsi fékrendszerének tápvezetékében: ... kPa

Felépítmény

38. A felépítmény kódja (113): ...

39. A jármű osztálya: I. osztály/II. osztály/III. osztály/A. osztály/B. osztály (4)

40. A jármű színe (114): ...

41. Az ajtók száma és kialakítása: ...

42. Az ülőhelyek száma (beleértve a vezetőülést is) (115): ...

42.1. Kizárólag a jármű álló helyzetében használható ülés(ek): ...

42.3. A kerekes széket használó személyek által megközelíthető helyek száma: ...

43. Állóhelyek száma: ...

Vonószerkezet

44. A vonószerkezet (ha van) jóváhagyási száma vagy jóváhagyási jele: ...

45.1. Jellemző értékek (4): D: .../V: .../S: .../U: ...

Környezeti teljesítmény

46. Zajszint

Álló helyzetben: ... dB(A), ha a motorfordulatszám: ... min-1

Elhaladási zaj: ... dB(A)

47. Kipufogógáz-kibocsátási szint (116): Euro ... vagy egyéb jogszabály szerint: ...

48. Kipufogógáz-kibocsátás -----:

Az alkalmazandó rendeleti jellegű jogi alapaktus és a legutolsó módosító rendeleti jellegű jogi aktus száma: ...

48.1. Füst (az elnyelési együttható korrigált értéke): ... (m-1)

49. CO2-kibocsátás/üzemanyag-fogyasztás/elektromosenergia-fogyasztás

49.1. A gyártói nyilvántartási dokumentumhoz tartozó kriptográfiai hashfüggvény (4) (119): ...

49.2. Kibocsátásmentes nehézgépjármű: igen/nem (4) (72) (169)

49.3. Különleges felépítményű gépjármű: igen/nem (4) (72) (170)

49.4. Az ügyfél-információs dokumentumhoz tartozó kriptográfiai hashfüggvény: ... (4) (120) (170)

49.5. Fajlagos CO2-kibocsátás: ... g CO2/utkm (4) (171)

49.6. Átlagos kihasználtság (utasok száma): ... (4) (172)

49.7. Járműalcsoport/-csoport (4) (176): ...

51. Különleges rendeltetésű járművek esetében: az (EU) 2018/858 európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklete A. részének 5. pontja szerinti kijelölés: ...

52. Megjegyzések: ...

53. További információk (futásteljesítmény (118), ...)

N1 jármű-kategória

Az általános felépítésre vonatkozó jellemzők

1. A tengelyek száma: ... és a kerekek száma (5): ...

1.1. Az ikerkerekekkel felszerelt tengelyek száma és helyzete: ...

3. A hajtott tengelyek (száma, helyzete, összekapcsolása): ...

3.1. A jármű: nem automatizált/automatizált/teljesen automatizált (4) (8)

Főbb méretek

4. Tengelytáv (111): ... mm

4.1. Tengelytávolság: 1-2: ... mm 2-3: ... mm 3-4: ... mm

5. Hosszúság: ... mm

6. Szélesség: ... mm

7. Magasság: ... mm

8. Nyeregpont távolsága a jármű leghátsó tengelyétől (legnagyobb és legkisebb): ... mm

11. Rakfelület hosszúsága: ... mm

Tömegek

13.2. A jármű tényleges tömege: ... kg

14. Az alapjármű menetkész tömege: ... kg (168)

16. Műszakilag megengedett legnagyobb tömegek

16.1. Műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg

16.2. Műszakilag megengedett tömeg az egyes tengelyeken:

1. … kg,2. … kg,3. … kg stb.

16.4. A járműszerelvény műszakilag megengedett legnagyobb tömege: ... kg

18. A műszakilag megengedett legnagyobb vontatható tömeg a következők esetében:

18.1. Vonórudas pótkocsi: ... kg

18.2. Félpótkocsi: ... kg

18.3. Középtengelyes pótkocsi: ... kg

18.4. Fékezetlen pótkocsi: ... kg

19. A műszakilag megengedett legnagyobb statikus függőleges tömeg a csatlakozási ponton: ... kg

Motor

20. A motor gyártója: ...

21. Motorkód a motoron feltüntetett jelölés szerint: ...

22. Működési elv: ...

23. Tisztán elektromos: igen/nem (4)

23.1. Hibrid [elektromos] jármű (HEV) osztálya: OVC-HEV/NOVC-HEV/OVC-FCHV/NOVC-FCHV (4)

24. A hengerek száma és elrendezése: ...

25. Motortérfogat: ... cm3

26. Üzemanyag: dízel/benzin/LPG/földgáz - biometán/etanol/biodízel/hidrogén (4)

26.1. Egyfajta üzemanyag/kétfajta üzemanyag/rugalmas üzemanyag-felhasználás/vegyes üzem (4)

26.2. (Csak vegyes üzem esetében) 1A. típus/1B. típus/2A. típus/2B. típus/3B. típus (4)

27. Legnagyobb hasznos teljesítmény:

27.1. Legnagyobb hasznos teljesítmény (159): ... kW ... min-1 fordulatszámon (belső égésű motor) (4)

27.3. Legnagyobb hasznos teljesítmény: ... kW (elektromos motor) (4) (112)

27.4. Legnagyobb 30 perces teljesítmény: ... kW (elektromos motor) (4) (112)

28. Sebességváltó (típus): ...

Legnagyobb sebesség

29. Legnagyobb sebesség: ... km/h

Tengelyek és felfüggesztés

30. Nyomtáv(ok): 1. ... mm 2. ... mm 3. ... mm

35. A CO2 meghatározásához használt felszerelt gumiabroncs/kerék kombináció/gördülési ellenállási együtthatók (RRC) energiahatékonysági osztálya és (adott esetben) gumiabroncs-kategória (160) (1): ...

Felépítmény

38. A felépítmény kódja (113): ...

40. A jármű színe (114): ...

41. Az ajtók száma és kialakítása: ...

42. Az ülőhelyek száma (beleértve a vezetőülést is) (115): ...

42.1. Kizárólag a jármű álló helyzetében használható ülés(ek): ...

42.3. A kerekes széket használó személyek által megközelíthető helyek száma: ...

Vonószerkezet

44. A vonószerkezet (ha van) jóváhagyási száma vagy jóváhagyási jele: ...

45.1. Jellemző értékek (4): D: .../V: .../S: .../U: ...

Környezeti teljesítmény

46. Zajszint

Álló helyzetben: ... dB(A), ha a motorfordulatszám: ... min-1

Elhaladási zaj: ... dB(A)

47. Kipufogógáz-kibocsátási szint (116): Euro ... vagy egyéb jogszabály szerint: ...

47.1.1. WLTP-vizsgálati tömeg (1)

48. Kipufogógáz-kibocsátás -----:

Az alkalmazandó rendeleti jellegű jogi alapaktus és a legutolsó módosító rendeleti jellegű jogi aktus száma: ...

49. CO2-kibocsátás/üzemanyag-fogyasztás/elektromosenergia-fogyasztás (1):

1. Minden erőátviteli rendszer, kivéve a tisztán elektromos járműveket

Új európai menetciklus (NEDC):CO2-kibocsátásÜzemanyag-fogyasztás
Vegyes (4):… g/km… l/100 km/m3/100 km/kg/100 km
Súlyozott, vegyes (4):… g/km… l/100 km/m3/100 km/kg/100 km

Eltérési tényező (adott esetben): ...

Ellenőrzési tényező (adott esetben) ("0" vagy "1"): ...

2. Új európai menetciklus (NEDC): tisztán elektromos járművek és külső feltöltésű (OVC) hibrid elektromos járművek

Elektromosenergia-fogyasztás (súlyozott és vegyes) (4)... Wh/km

3. Ökoinnovációs technológiával (technológiákkal) felszerelt jármű: igen/nem (4)

3.1. Az ökoinnovációs technológia (technológiák) általános kódja (151): ...

3.2. Az ökoinnovációs technológia (technológiák) révén elért CO2-kibocsátás-csökkentés összesen (68)

(mindegyik vizsgált referencia-üzemanyagra vonatkozóan meg kell ismételni):

3.2.1. NEDC szerinti kibocsátáscsökkentés: ... g/km (adott esetben)

3.2.2. WLTP szerinti kibocsátáscsökkentés: ... g/km (adott esetben)

4. Minden erőátviteli rendszer, kivéve a tisztán elektromos járműveket, az (EU) 2017/1151 rendelet szerint

(adott esetben)

WLTP:CO2-kibocsátásÜzemanyag-fogyasztás
Vegyes (4):… g/km… l/100 km/m3/100 km/kg/100 km (4)
Súlyozott, vegyes (4):… g/km… l/100 km

5. Tisztán elektromos járművek és külső feltöltésű hibrid elektromos járművek, az (EU) 2017/1151 rendelet szerint (adott esetben)

5.1. Tisztán elektromos járművek

Elektromosenergia-fogyasztás: ... Wh/km

5.2. Külső feltöltésű hibrid elektromos járművek

Elektromosenergia-fogyasztás (ECAC, súlyozott): ... Wh/km

Egyéb

50. A veszélyes anyagok szállítására vonatkozó tervezési követelmények szerinti típusjóváhagyással rendelkezik: igen/osztály(ok): .../nem (4)

51. Különleges rendeltetésű járművek esetében: az (EU) 2018/858 európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklete A. részének 5. pontja szerinti kijelölés: ...

52. Megjegyzések: ...

53. További információk (futásteljesítmény (118), ...)

N2 jármű-kategória

Az általános felépítésre vonatkozó jellemzők

1. A tengelyek száma: ... és a kerekek száma (5): ...

1.1. Az ikerkerekekkel felszerelt tengelyek száma és helyzete: ...

2. A kormányzott tengelyek (száma, helyzete): ...

3. A hajtott tengelyek (száma, helyzete, összekapcsolása): ...

3.1. A jármű: nem automatizált/automatizált/teljesen automatizált (4) (8)

Főbb méretek

4. Tengelytáv (111): ... mm

4.1. Tengelytávolság: 1-2: ... mm 2-3: ... mm 3-4: ... mm

5. Hosszúság: ... mm

5.2. A 96/53/EK irányelv 9a. cikkének megfelelő hosszított fülke: van/nincs (4)

5.3. Az elejére/hátuljára szerelt áramvonalasító berendezéssel vagy felszereléssel rendelkező/áramvonalasító berendezéssel vagy felszereléssel nem rendelkező jármű (4):

6. Szélesség: ... mm

7. Magasság: ... mm

8. Nyeregpont távolsága a jármű leghátsó tengelyétől (legnagyobb és legkisebb): ... mm

9. A jármű eleje és a vonószerkezet középpontja közötti távolság: ... mm

11. Rakfelület hosszúsága: ... mm

Tömegek

13.2. A jármű tényleges tömege: ... kg

13.3. Az alternatív meghajtásból adódó tömegnövekmény: ... kg

14. Az alapjármű menetkész tömege: ... kg (168)

16. Műszakilag megengedett legnagyobb tömegek

16.1. Műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg

16.2. Műszakilag megengedett tömeg az egyes tengelyeken:

1. … kg,2. … kg,3. … kg stb.

16.3. Műszakilag megengedett tömeg az egyes tengelycsoportokon:

1. … kg,2. … kg,3. … kg stb.

16.4. A járműszerelvény műszakilag megengedett legnagyobb tömege: ... kg

17. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb tömeg nemzeti/nemzetközi forgalomban (4) (166)

17.1. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg

17.2. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg az egyes tengelyeken:

1. … kg,2. … kg,3. … kg stb.

17.3. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg az egyes tengelycsoportokon:

1. … kg,2. … kg,3. … kg stb.

17.4. A járműszerelvény tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb tömege: ... kg

18. A műszakilag megengedett legnagyobb vontatható tömeg a következők esetében:

18.1. Vonórudas pótkocsi: ... kg

18.2. Félpótkocsi: ... kg

18.3. Középtengelyes pótkocsi: ... kg

18.4. Fékezetlen pótkocsi: ... kg

19. A műszakilag megengedett legnagyobb statikus függőleges tömeg a csatlakozási ponton: ... kg

Motor

20. A motor gyártója: ...

21. Motorkód a motoron feltüntetett jelölés szerint: ...

22. Működési elv: ...

23. Tisztán elektromos: igen/nem (4)

23.1. Hibrid [elektromos] jármű (HEV) osztálya: OVC-HEV/NOVC-HEV/OVC-FCHV/NOVC-FCHV (4)

24. A hengerek száma és elrendezése: ...

25. Motortérfogat: ... cm3

26. Üzemanyag: dízel/benzin/LPG/földgáz - biometán/etanol/biodízel/hidrogén (4)

26.1. Egyfajta üzemanyag/kétfajta üzemanyag/rugalmas üzemanyag-felhasználás/vegyes üzem (4)

26.2. (Csak vegyes üzem esetében) 1A. típus/1B. típus/2A. típus/2B. típus/3B. típus (4)

27. Legnagyobb hasznos teljesítmény:

27.1. Legnagyobb hasznos teljesítmény (159): ... kW ... min-1 fordulatszámon (belső égésű motor) (4)

27.3. Legnagyobb hasznos teljesítmény: ... kW (elektromos motor) (4) (112)

27.4. Legnagyobb 30 perces teljesítmény: ... kW (elektromos motor (4) (112)

28. Sebességváltó (típus): ...

Legnagyobb sebesség

29. Legnagyobb sebesség: ... km/h

Tengelyek és felfüggesztés

31. A felemelhető tengely(ek) helyzete: ...

32. A terhelhető tengely(ek) helyzete: ...

33. Pneumatikus vagy azzal egyenértékű felfüggesztéssel ellátott hajtott tengely(ek): igen/nem (4)

35. A CO2 meghatározásához használt felszerelt gumiabroncs/kerék kombináció/gördülési ellenállási együtthatók (RRC) energiahatékonysági osztálya és (adott esetben) gumiabroncs-kategória (160) (1): ...

Fékek

36. Pótkocsihoz csatlakozó fékkapcsolatok: mechanikus/elektromos/pneumatikus/hidraulikus (4)

37. Nyomás a pótkocsi fékrendszerének tápvezetékében: ... kPa

Felépítmény

38. A felépítmény kódja (113): ...

40. A jármű színe (114): ...

41. Az ajtók száma és kialakítása: ...

42. Az ülőhelyek száma (beleértve a vezetőülést is) (115): ...

Vonószerkezet

44. A vonószerkezet (ha van) jóváhagyási száma vagy jóváhagyási jele: ...

45.1. Jellemző értékek (4): D: .../V: .../S: .../U: ...

Környezeti teljesítmény

46. Zajszint

Álló helyzetben: ... dB(A), ha a motorfordulatszám: ... min-1

Elhaladási zaj: ... dB(A)

47. Kipufogógáz-kibocsátási szint (116): Euro ... vagy egyéb jogszabály szerint: ...

47.1.1. WLTP-vizsgálati tömeg (1)

48. Kipufogógáz-kibocsátás -----:

Az alkalmazandó rendeleti jellegű jogi alapaktus és a legutolsó módosító rendeleti jellegű jogi aktus száma: ...

49. CO2-kibocsátás/üzemanyag-fogyasztás/elektromosenergia-fogyasztás (1):

1. Minden erőátviteli rendszer, kivéve a tisztán elektromos járműveket

Új európai menetciklus (NEDC):CO2-kibocsátásÜzemanyag-fogyasztás
Vegyes (4):… g/km… l/100 km/m3/100 km/kg/100 km
Súlyozott, vegyes (4):… g/km… l/100 km/m3/100 km/kg/100 km

Eltérési tényező (adott esetben): ...

Ellenőrzési tényező (adott esetben) ("0" vagy "1"): ...

2. Új európai menetciklus (NEDC): tisztán elektromos járművek és külső feltöltésű (OVC) hibrid elektromos járművek

Elektromosenergia-fogyasztás (súlyozott és vegyes) (4)... Wh/km

4. Minden erőátviteli rendszer, kivéve a tisztán elektromos járműveket, az (EU) 2017/1151 rendelet szerint (adott esetben)

WLTP:CO2-kibocsátásÜzemanyag-fogyasztás
Vegyes (4):… g/km… l/100 km/m3/100 km/kg/100 km (4)
Súlyozott, vegyes (4):… g/km… l/100 km

5. Tisztán elektromos járművek és külső feltöltésű hibrid elektromos járművek, az (EU) 2017/1151 rendelet szerint (adott esetben)

5.1. Tisztán elektromos járművek

Elektromosenergia-fogyasztás: ... Wh/km

5.2. Külső feltöltésű hibrid elektromos járművek

Elektromosenergia-fogyasztás (ECAC, súlyozott): ... Wh/km

49.1. A gyártói dokumentációs fájlhoz tartozó kriptográfiai hashfüggvény (119): ..................................................................................

49.2. Kibocsátásmentes nehézgépjármű: igen/nem (4) (72) (169)

49.3. Különleges felépítményű gépjármű: (igen/nem) (4) (72) (170)

49.4. Az ügyfél-információs dokumentumhoz tartozó kriptográfiai hashfüggvény: ........................................................................... (120). (121)

49.5. Fajlagos CO2-kibocsátás: ... g CO2/tkm (4) (171)

49.6. Átlagos hasznos terhelés: ... t' (4) (172)

49.7. Járműalcsoport/-csoport (4) (176): ...

Egyéb

50. A veszélyes anyagok szállítására vonatkozó tervezési követelmények szerinti típusjóváhagyással rendelkezik: igen/osztály(ok): .../nem (4)

51. Különleges rendeltetésű járművek esetében: az (EU) 2018/858 európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklete A. részének 5. pontja szerinti kijelölés: ...

52. Megjegyzések: ...

53. További információk (futásteljesítmény (118), ...)

N3 jármű-kategória

Az általános felépítésre vonatkozó jellemzők

1. A tengelyek száma: ... és a kerekek száma (5): ...

1.1. Az ikerkerekekkel felszerelt tengelyek száma és helyzete: ...

2. A kormányzott tengelyek (száma, helyzete): ...

3. A hajtott tengelyek (száma, helyzete, összekapcsolása): ...

3.1. A jármű: nem automatizált/automatizált/teljesen automatizált (4) (8)

Főbb méretek

4. Tengelytáv (111): ... mm

4.1. Tengelytávolság: 1-2: ... mm 2-3: ... mm 3-4: ... mm

5. Hosszúság: ... mm

5.2. A 96/53/EK irányelv 9a. cikkének megfelelő hosszított fülke: van/nincs (4)

5.3. Az elejére/hátuljára szerelt áramvonalasító berendezéssel vagy felszereléssel rendelkező/áramvonalasító berendezéssel vagy felszereléssel nem rendelkező jármű (4):

6. Szélesség: ... mm

7. Magasság: ... mm

8. Nyeregpont távolsága a jármű leghátsó tengelyétől (legnagyobb és legkisebb): ... mm

9. A jármű eleje és a vonószerkezet középpontja közötti távolság: ... mm

11. Rakfelület hosszúsága: ... mm

Tömegek

13.2. A jármű tényleges tömege: ... kg

13.3. Az alternatív meghajtásból adódó tömegnövekmény: ... kg

16. Műszakilag megengedett legnagyobb tömegek

16.1. Műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg

16.2. Műszakilag megengedett tömeg az egyes tengelyeken:

1. … kg,2. … kg,3. … kg stb.

16.3. Műszakilag megengedett tömeg az egyes tengelycsoportokon:

1. … kg,2. … kg,3. … kg stb.

16.4. A járműszerelvény műszakilag megengedett legnagyobb tömege: ... kg

17. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb tömeg nemzeti/nemzetközi forgalomban (4) (166)

17.1. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg

17.2. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg az egyes tengelyeken:

1. … kg,2. … kg,3. … kg stb.

17.3. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg az egyes tengelycsoportokon:

1. … kg,2. … kg,3. … kg stb.

17.4. A járműszerelvény tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb tömege: ... kg

18. A műszakilag megengedett legnagyobb vontatható tömeg a következők esetében:

18.1. Vonórudas pótkocsi: ... kg

18.2. Félpótkocsi: ... kg

18.3. Középtengelyes pótkocsi: ... kg

18.4. Fékezetlen pótkocsi: ... kg

19. A műszakilag megengedett legnagyobb statikus függőleges tömeg a csatlakozási ponton: ... kg

Motor

20. A motor gyártója: ...

21. Motorkód a motoron feltüntetett jelölés szerint: ...

22. Működési elv: ...

23. Tisztán elektromos: igen/nem (4)

23.1. Hibrid [elektromos] jármű (HEV) osztálya: OVC-HEV/NOVC-HEV/OVC-FCHV/NOVC-FCHV (4)

24. A hengerek száma és elrendezése: ...

25. Motortérfogat: ... cm3

26. Üzemanyag: dízel/benzin/LPG/földgáz - biometán/etanol/biodízel/hidrogén (4)

26.1. Egyfajta üzemanyag/kétfajta üzemanyag/rugalmas üzemanyag-felhasználás/vegyes üzem (4)

26.2. (Csak vegyes üzem esetében) 1A. típus/1B. típus/2A. típus/2B. típus/3B. típus (4)

27. Legnagyobb hasznos teljesítmény:

27.1. Legnagyobb hasznos teljesítmény (159): ... kW ... min-1 fordulatszámon (belső égésű motor) (4)

27.3. Legnagyobb hasznos teljesítmény: ... kW (elektromos motor) (4) (112)

27.4. Legnagyobb 30 perces teljesítmény: ... kW (elektromos motor) (4) (112)

28. Sebességváltó (típus): ...

Legnagyobb sebesség

29. Legnagyobb sebesség: ... km/h

Tengelyek és felfüggesztés

31. A felemelhető tengely(ek) helyzete: ...

32. A terhelhető tengely(ek) helyzete: ...

33. Pneumatikus vagy azzal egyenértékű felfüggesztéssel ellátott hajtott tengely(ek): igen/nem (4)

35. Felszerelt gumiabroncs/kerék kombináció (160): ...

Fékek

36. Pótkocsihoz csatlakozó fékkapcsolatok: mechanikus/elektromos/pneumatikus/hidraulikus (4)

37. Nyomás a pótkocsi fékrendszerének tápvezetékében: ... kPa

Felépítmény

38. A felépítmény kódja (113): ...

40. A jármű színe (114): ...

41. Az ajtók száma és kialakítása: ...

42. Az ülőhelyek száma (beleértve a vezetőülést is) (115): ...

Vonószerkezet

44. A vonószerkezet (ha van) jóváhagyási száma vagy jóváhagyási jele: ...

45.1. Jellemző értékek (4): D: .../V: .../S: .../U: ...

Környezeti teljesítmény

46. Zajszint

Álló helyzetben: ... dB(A), ha a motorfordulatszám: ... min-1

Elhaladási zaj: ... dB(A)

47. Kipufogógáz-kibocsátási szint (116): Euro ... vagy egyéb jogszabály szerint: ...

48. Kipufogógáz-kibocsátás -----:

Az alkalmazandó rendeleti jellegű jogi alapaktus és a legutolsó módosító rendeleti jellegű jogi aktus száma: ...

49.1. A gyártói dokumentációs fájlhoz tartozó kriptográfiai hashfüggvény (119): ..................................................................................

49.2. Kibocsátásmentes nehézgépjármű: igen/nem (4) (72) (169)

49.3. Különleges felépítményű gépjármű: (igen/nem) (4) (72) (170)

49.4. Az ügyfél-információs dokumentumhoz tartozó kriptográfiai hashfüggvény: ............................................................................ (120) (120)

49.5. Fajlagos CO2-kibocsátás: ... g CO2/tkm (4) (171)

49.6. Átlagos hasznos terhelés: ... t' (4) (172)

49.7. Járműalcsoport/-csoport (4) (176): ...

Egyéb

50. A veszélyes anyagok szállítására vonatkozó tervezési követelmények szerinti típusjóváhagyással rendelkezik: igen/osztály(ok): .../nem (4)

51. Különleges rendeltetésű járművek esetében: az (EU) 2018/858 európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklete A. részének 5. pontja szerinti kijelölés: ...

52. Megjegyzések: ...

53. További információk (futásteljesítmény (118), ...)

O1/O2 jármű-kategória

Az általános felépítésre vonatkozó jellemzők

1. A tengelyek száma: ... és a kerekek száma (5): ...

1.1. Az ikerkerekekkel felszerelt tengelyek száma és helyzete: ...

Főbb méretek

4. Tengelytáv (157) (174): ... mm

4.1. Tengelytávolság:

0–1:… mm
1–2:… mm
2–3:… mm
3–4:… mm

5. Hosszúság: ... mm

6. Szélesség: ... mm

7. Magasság: ... mm

10. A vonószerkezet központja és a jármű hátulja közötti távolság: ... mm

11. Rakfelület hosszúsága: ... mm

Tömegek

13.2. A jármű tényleges tömege: ... kg

16. Műszakilag megengedett legnagyobb tömegek

16.1. Műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg

16.2. Műszakilag megengedett tömeg az egyes tengelyeken:

1. … kg,2. … kg,3. … kg stb.

16.3. Műszakilag megengedett tömeg az egyes tengelycsoportokon:

1. … kg,2. … kg,3. … kg stb.

19. A műszakilag megengedett legnagyobb statikus függőleges tömeg a csatlakozási ponton: ... kg

Legnagyobb sebesség

29. Legnagyobb sebesség: ... km/h

Tengelyek és felfüggesztés

30.1. Az egyes kormányzott tengelyek nyomtávja: ... mm

30.2. Az összes többi tengely nyomtávja: ... mm.

33. Pneumatikus vagy azzal egyenértékű felfüggesztéssel ellátott hajtott tengely(ek): igen/nem (4)

35. Felszerelt gumiabroncs/kerék kombináció (160): ...

Fékek

36. Pótkocsihoz csatlakozó fékkapcsolatok: mechanikus/elektromos/pneumatikus/hidraulikus (4)

Felépítmény

38. A felépítmény kódja (113): ...

Vonószerkezet

44. A vonószerkezet (ha van) jóváhagyási száma vagy jóváhagyási jele: ...

45.1. Jellemző értékek (4): D: .../V: .../S: .../U: ...

Egyéb

50. A veszélyes anyagok szállítására vonatkozó tervezési követelmények szerinti típusjóváhagyással rendelkezik: igen/osztály(ok): .../nem (4)

51. Különleges rendeltetésű járművek esetében: az (EU) 2018/858 európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklete A. részének 5. pontja szerinti kijelölés: ...

52. Megjegyzések: ...

53. Kiegészítő információk ...

O3/O4 jármű-kategória

Az általános felépítésre vonatkozó jellemzők

1. A tengelyek száma: ... és a kerekek száma (5): ...

1.1. Az ikerkerekekkel felszerelt tengelyek száma és helyzete: ...

2. A kormányzott tengelyek (száma, helyzete): ...

Főbb méretek

4. Tengelytáv (157) (174): ... mm

4.1. Tengelytávolság:

0–1:… mm
1–2:… mm
2–3:… mm
3–4:… mm

5. Hosszúság: ... mm

5.3. A hátuljára szerelt áramvonalasító berendezéssel vagy felszereléssel rendelkező/nem rendelkező jármű (4):

6. Szélesség: ... mm

7. Magasság: ... mm

10. A vonószerkezet központja és a jármű hátulja közötti távolság: ... mm

11. Rakfelület hosszúsága: ... mm

Tömegek

13.2. A jármű tényleges tömege: ... kg

16. Műszakilag megengedett legnagyobb tömegek

16.1. Műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg

16.2. Műszakilag megengedett tömeg az egyes tengelyeken:

1. … kg,2. … kg,3. … kg stb.

16.3. Műszakilag megengedett tömeg az egyes tengelycsoportokon:

1. … kg,2. … kg,3. … kg stb.

16.4. A járműszerelvény műszakilag megengedett legnagyobb tömege: ... kg

17. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb tömeg nemzeti/nemzetközi forgalomban (4) (166)

17.1. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg

17.2. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg az egyes tengelyeken:

1. … kg,2. … kg,3. … kg stb.

17.3. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg az egyes tengelycsoportokon:

1. … kg,2. … kg,3. … kg stb.

17.4. A járműszerelvény tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb tömege: ... kg

19. A műszakilag megengedett legnagyobb statikus függőleges tömeg a csatlakozási ponton: ... kg

Legnagyobb sebesség

29. Legnagyobb sebesség: ... km/h

Tengelyek és felfüggesztés

31. A felemelhető tengely(ek) helyzete: ...

32. A terhelhető tengely(ek) helyzete: ...

33. Pneumatikus vagy azzal egyenértékű felfüggesztéssel ellátott hajtott tengely(ek): igen/nem (4)

35. Felszerelt gumiabroncs/kerék kombináció (160): ...

Fékek

36. Pótkocsihoz csatlakozó fékkapcsolatok: mechanikus/elektromos/pneumatikus/hidraulikus (4)

Felépítmény

38. A felépítmény kódja (113): ...

Vonószerkezet

44. A vonószerkezet (ha van) jóváhagyási száma vagy jóváhagyási jele: ...

45.1. Jellemző értékek (4): D: .../V: .../S: .../U: ...

Környezeti teljesítmény

49.1. A gyártói nyilvántartási dokumentumhoz tartozó kriptográfiai hashfüggvény: ... (177)

49.4. Az ügyfél-információs dokumentumhoz tartozó kriptográfiai hashfüggvény: ... (178)

49.6. Súlyozott hasznos terhelés ... t (179)

49.7. Járműcsoport ... (182)

49.9. Raktérfogat ... m3 (183)

49.10. Nagy raktérfogatúra tervezés: igen/nem (4) (176)

49.11. Hatékonysági arányok: ... (180)

49.11.1. Hatékonysági arány - kilométeralapú: ...

49.11.2. Hatékonysági arány - tonnakilométer-alapú: ...

49.11.3. Hatékonysági arány - m3-kilométer-alapú: ...

Egyéb

50. A veszélyes anyagok szállítására vonatkozó tervezési követelmények szerinti típusjóváhagyással rendelkezik: igen/osztály(ok): .../nem (4)

51. Különleges rendeltetésű járművek esetében: az (EU) 2018/858 európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklete A. részének 5. pontja szerinti kijelölés: ...

52. Megjegyzések: ...

53. Kiegészítő információk ...

IV. MELLÉKLET

A BIZONYÍTVÁNYOK SZÁMOZÁSI RENDSZERE

1. A jóváhagyási bizonyítványokat az e mellékletben meghatározott módszernek megfelelően kell számozni.

2. Az egészjármű-típusbizonyítványok száma négy szakaszból áll, a rendszerek, alkotóelemek és önálló műszaki egységek típusjóváhagyása során kiállított bizonyítványok száma pedig öt szakaszból tevődik össze, az alábbi részletezés szerint: Az egyes szakaszokat mindkét esetben csillaggal ("*") kell elválasztani.

2.1. 1. szakasz (minden jóváhagyás esetében): nyomtatott kis "e", amelyet a jóváhagyást megadó tagállam megkülönböztető száma követ:

1 Németország esetében;19 Románia esetében;
2 Franciaország esetében;20 Lengyelország esetében;
3 Olaszország esetében;21 Portugália esetében;
4 Hollandia esetében;23 Görögország esetében;
5 Svédország esetében;24 Írország esetében;
6 Belgium esetében;25 Horvátország esetében;
7 Magyarország esetében;26 Szlovénia esetében;
8 a Cseh Köztársaság esetében;27 Szlovákia esetében;
9 Spanyolország esetében;29 Észtország esetében;
11 az Egyesült Királyság esetében;32 Lettország esetében;
12 Ausztria esetében;34 Bulgária esetében;
13 Luxemburg esetében;36 Litvánia esetében;
17 Finnország esetében;49 Ciprus esetében;
18 Dánia esetében;50 Málta esetében.

2.2. 2. szakasz (kizárólag rendszer, alkotóelem vagy különálló műszaki egység EU-típusjóváhagyása esetében): az alkalmazandó követelményeket megállapító európai parlamenti és tanácsi rendelet, európai parlamenti és tanácsi irányelv, felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet vagy bizottsági végrehajtási rendelet száma. A rendszerek, alkotóelemek vagy önálló műszaki egységek EU-típusjóváhagyása esetében - helyzettől függően - az alábbiak egyikét kell feltüntetni:

a) az (EU) 2018/858 rendelet kiegészítéséről szóló, alkalmazandó felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet száma;

b) az alkalmazandó követelményeket megállapító európai parlamenti és tanácsi rendelet száma;

c) az alkalmazandó követelményeket megállapító, az (EU) 2019/2144 rendelet alapján elfogadott bizottsági rendelet száma. A c) pont alkalmazásában, amennyiben egy (alap)rendelet külön mellékleteket tartalmaz a járműrendszerekre, alkotóelemekre és önálló műszaki egységekre vonatkozó különböző tárgykörökben alkalmazandó követelményekről és műszaki előírásokról, a 2. szakasz szerinti hivatkozást az említett rendelet mellékletének számát jelölő római számnak kell követnie.

2.3. 3. szakasz (minden jóváhagyás esetében): az alkalmazandó követelményeket megállapító európai parlamenti és tanácsi rendelet, európai parlamenti és tanácsi irányelv, felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet vagy bizottsági végrehajtási rendelet száma, módosítás esetén pedig az érintett rendeletet/irányelvet módosító legutóbbi rendelet/irányelv száma.

Az (EU) 2018/858 rendeletnek megfelelő EU-egészjármű-típusjóváhagyás esetén a "2018/858" jelzést kell feltüntetni. Ugyanakkor:

a) a kis sorozatban gyártott járműveknek az (EU) 2018/858 rendelet 41. cikke szerinti EU-típusjóváhagyása esetén a rendelet számának első két számjegye helyébe a "KS" nyomtatott nagybetűk lépnek ("KS18/858");

b) a kis sorozatban gyártott járműveknek az (EU) 2018/858 rendelet 42. cikke szerinti nemzeti típusjóváhagyása esetén a rendelet számának első két számjegye helyébe az "NKS" nyomtatott nagybetűk lépnek ("NKS18/858");

c) az (EU) 2018/858 rendelet 44. cikke szerinti EU-egyedijármű-jóváhagyás esetén a rendelet számának első két számjegye helyébe az "IV" nyomtatott nagybetűk lépnek ("IV18/858");

d) az (EU) 2018/858 rendelet 45. cikke szerinti nemzeti egyedijármű-jóváhagyás esetén a rendelet számának első két számjegye helyébe az "NIV" nyomtatott nagybetűk lépnek ("NIV18/858").

Amennyiben az alkalmazandó követelményeket megállapító irányelv vagy rendelet, illetve annak módosítása különböző műszaki előírásokra vonatkozóan különböző végrehajtási időpontokat tartalmaz, a 3. szakasz után - az alkalmazandó rendelet vagy irányelv előírásaitól függően - egy vagy több betűt kell beilleszteni, amely egyértelműen jelzi, hogy a jóváhagyást mely előírásnak megfelelően adták meg. Különböző jármű-kategóriák érintettsége esetében ez a karakter egy adott jármű-kategóriát is jelölhet.

2.4. 4. szakasz (minden jóváhagyás esetében): egy ötjegyű sorszám (az elején adott esetben nullákkal) az EU-egészjármű-típusjóváhagyás, a kis sorozatban gyártott járművek EU-típusjóváhagyása, valamint a kis sorozatban gyártott járművek, illetve a rendszerek, alkotóelemek vagy önálló műszaki egységek nemzeti típusjóváhagyása esetében. A számozást 00001-től kell kezdeni minden, a rendszerek, alkotóelemek vagy önálló műszaki egységek típusjóváhagyására vonatkozóan a 2. szakaszban, illetve az egész járművek típusjóváhagyására vonatkozóan a 3. szakaszban jelzett rendelet esetében.

EU-egyedijármű-jóváhagyás vagy nemzeti egyedijármű-jóváhagyás esetében a 4. szakasz 6 alfanumerikus karakterből áll. A számok sorrendjének részletes szabályait a tagállamok határozzák meg.

2.5. 5. szakasz (nem vonatkozik az EU-egyedijármű-jóváhagyásokra és a nemzeti egyedijármű-jóváhagyásokra): Egy kétjegyű sorszám (az elején adott esetben nullával) az (EU) 2018/858 rendelet 34. cikkével összhangban álló kiterjesztés jelölésére. A számozás minden új típusbizonyítvány esetében 00-tól kezdődik. Kizárólag a jármű jogszabályban előírt táblája (táblái) vonatkozásában, az 5. szakaszt ki kell hagyni.

3. Példák a bizonyítványok számozására

3.1. Példák egy rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység Franciaország által hármas sorszámmal kiadott típusjóváhagyására (kiterjesztés nélkül):

a) a 715/2007/EK rendelettel és az (EU) 2018/1832 rendelettel módosított (EU) 2017/1151 rendelettel összhangban (a szóban forgó rendelettel vagy módosításaival összhangban különböző jármű-kategóriákat jelző alfabetikus karakterekkel jelzett különböző alkalmazási kezdőnapokkal rendelkező rendelet): e2*715/2007*2018/1832DG*00003*00

b) az 595/2009/EK rendelettel és az (EU) 2018/932 rendelettel módosított 582/2011/EU rendelettel összhangban (különböző alkalmazási kezdőnapokkal rendelkező rendelet): e2*595/2009*2018/932D*00003*00

c) az (EU) 2021/535 végrehajtási rendelet (14) XI. mellékletével összhangban: e2*2021/535/XI*2021/535*00003*00

d) az (EU) 2021/646 végrehajtási rendelettel (122) összhangban: e2*2021/646*2021/646*00003*00

3.2. Példa az Írország által az (EU) 2018/858 rendelettel összhangban négyes sorszámmal kiadott EU-egészjármű-típusjóváhagyás kettes sorszámú kiterjesztésére:

e24*2018/858*00004*02

3.3. Példa a Luxemburg által az (EU) 2018/858 rendelettel összhangban kis sorozatban gyártott járművekre kiadott EU-típusjóváhagyásra:

e13*KS18/858*00001*00

3.4. Példa a Hollandia által az (EU) 2018/858 rendelettel összhangban kis sorozatban gyártott járművekre kiadott nemzeti típusjóváhagyásra:

e4*NKS18/858*00001*00

3.5. Példa az Ausztria által az (EU) 2018/858 rendelettel összhangban kiadott EU-egyedijármű-típusjóváhagyásra:

e12*IV18/858*ST0001

3.6. Példa az Ausztria által az (EU) 2018/858 rendelettel összhangban kiadott nemzeti egyedijármű-típusjóváhagyásra:

e12*NIV18/858*W00001

4. Ez a melléklet nem alkalmazandó az (EU) 2018/858 rendelet II. mellékletében felsorolt ENSZ-előírásokkal összhangban kiadott típusjóváhagyásokra, mivel azok számozási rendszeréről a megfelelő ENSZ-előírások rendelkeznek.

Alkalmazni kell azonban ezt a mellékletet az (EU) 2019/2144 rendelet szerint, az (EU) 2018/858 rendelet II. mellékletében felsorolt ENSZ-előírásokban szereplő követelmények alapján kiadott EU-típusjóváhagyásokra, a következő számozási rendszer alkalmazásával:

4.1. 1. szakasz: e melléklet 2.1. pontját kell alkalmazni.

4.2. 2. szakasz: az (EU) 2019/2144 rendelet száma ("2019/2144")

4.3. 3. szakasz: a 3. szakasz az alábbi elemeket foglalja magában, az alábbi sorrendben:

a) az alkalmazandó követelményeket megállapító ENSZ-előírás száma, amelyet egy "R" betű követ;

b) két számjegy (az elején adott esetben nullával), amely az alkalmazandó követelményeket megállapító módosítássorozat számát jelzi (az ENSZ-előírás eredeti változata esetében 00);

c) egy perjel és az alkalmazandó követelményeket megállapító eredeti változathoz vagy módosítássorozatokhoz fűzött kiegészítés száma (az elején adott esetben nullákkal);

d) adott esetben egy perjel és egy vagy két karakter, amelyek a végrehajtás szakaszát jelölik.

4.4. 4. szakasz: E melléklet 2.4. pontját kell alkalmazni.

4.5. 5. szakasz: E melléklet 2.5. pontját kell alkalmazni.

4.6. Példák a típusbizonyítvány-számokra

4.6.1. Példa a Németország által az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ EGB) 13-H. számú előírása (125) (Egységes rendelkezések a személygépkocsik fékezés tekintetében történő jóváhagyásáról) eredeti módosítássorozatának 16. kiegészítésével összhangban egyes sorszámmal kiadott, kiterjesztés nélküli típusjóváhagyásra:

e1*2019/2144*13-HR00/16*00001*00

4.6.2. Példa a Horvátország által az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ EGB) 46. számú előírása (126) (Egységes rendelkezések a közvetett látást biztosító eszközök és a gépjárművek ilyen eszközök beépítése tekintetében történő jóváhagyásáról) 04. módosítássorozatának 1. kiegészítésével összhangban 123. sorszámmal kiadott típusjóváhagyás 5. kiterjesztésére:

e25*2019/2144*46R04/01*00123*05

V. MELLÉKLET

Alkotóelemek és önálló műszaki egységek EU-típusjóváhagyási jele

1. Az alkotóelemeknek és önálló műszaki egységeknek az (EU) 2018/858 rendelet 38.cikke (2) bekezdésében említett EU-típusjóváhagyási jele a következőkből áll:

1.1. egy téglalap, benne egy nyomtatott kis "e" betű, amelyet az alkotóelem vagy önálló műszaki egység típusjóváhagyását kiadó tagállam megkülönböztető betűjele vagy száma követ:

1 Németország esetében;19 Románia esetében;
2 Franciaország esetében;20 Lengyelország esetében;
3 Olaszország esetében;21 Portugália esetében;
4 Hollandia esetében;23 Görögország esetében;
5 Svédország esetében;24 Írország esetében;
6 Belgium esetében;25 Horvátország esetében;
7 Magyarország esetében;26 Szlovénia esetében;
8 a Cseh Köztársaság esetében;27 Szlovákia esetében;
9 Spanyolország esetében;29 Észtország esetében;
11 az Egyesült Királyság esetében;32 Lettország esetében;
12 Ausztria esetében;34 Bulgária esetében;
13 Luxemburg esetében;36 Litvánia esetében;
17 Finnország esetében;49 Ciprus esetében;
18 Dánia esetében;50 Málta esetében.

1.2. A téglalap közelében két számjegy jelzi azokat az alkalmazandó követelményeket megállapító módosítássorozatokat, amelyeknek az adott alkotóelem vagy önálló műszaki egység megfelel; majd egy szóköz után a IV. melléklet 2.4. pontjában említett ötjegyű szám következik.

1.3. A téglalap fölött kiegészítő szimbólum(ok) található(k), amennyiben az alkalmazandó követelményeket megállapító rendeleti jogi aktus azt előírja.

2. Az alkotóelemek vagy önálló műszaki egységek típusjóváhagyási jelét eltávolíthatatlanul és jól olvashatóan kell elhelyezni.

3. Példa a Belgium által négyes sorszámmal kiadott alkotóelem-típusjóváhagyáson szereplő típusjóváhagyási jelre. A 01 az alkalmazandó követelményeket megállapító előírás módosítássorozatát jelzi, amelyeknek a szóban forgó alkotóelem megfelel.

4. Ez a melléklet nem alkalmazandó az (EU) 2018/858 rendelet II. mellékletében felsorolt ENSZ-előírásokkal összhangban megadott típusjóváhagyásokra.

Alkalmazni kell azonban ezt a mellékletet az alkotóelemekre és önálló műszaki egységekre vonatkozóan az (EU) 2019/2144 rendelet szerint, az említett rendelet I. mellékletében felsorolt ENSZ-előírásokban szereplő követelmények alapján kiadott EU-típusjóváhagyásokra, a következők szerint:

a) a megkülönböztető típusjóváhagyási jelet elő kell írni az alkalmazandó ENSZ-előírásban;

b) amikor az alkalmazandó ENSZ-előírás úgy rendelkezik, hogy a típusjóváhagyási jel részét képező "E" betűt egy körben kell elhelyezni, akkor a kör helyett inkább téglalapot kell használni. A téglalap magasságának legalább akkorának kell lennie, mint a kör előírt átmérője, szélességének pedig meg kell haladnia azt. Nyomtatott nagy "E" betű helyett nyomtatott kis "e" betűt kell használni, amelyet az alkotóelem vagy önálló műszaki egység típusjóváhagyását kiadó tagállam megkülönböztető száma követ.

Példa egy Németország által kiadott típusjóváhagyásban szereplő típusjóváhagyási jelre, amelyet az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ EGB) - az (EU) 2018/858 rendelet II. mellékletében szereplő - 28. számú, Egységes rendelkezések a hangjelző berendezések, valamint gépjárművek hangjelzésük tekintetében című előírásának (127) eredeti sorozata alapján adtak ki egy új technológiákat tartalmazó, II. osztályba tartozó hangjelző készülék számára.

VI. melléklet

A VIZSGÁLATI EREDMÉNYLAP MINTÁJA

VIZSGÁLATI EREDMÉNYLAP

(A típusjóváhagyó hatóságnak kell kitöltenie és mellékelnie az (EU) 2018/858 rendelet 28. cikkében említett EU-egészjármű-típusbizonyítványhoz.)

Kérjük, egyértelműen jelezze, hogy a vizsgálati eredmények a jármű melyik változatára és kivitelére vonatkoznak. Az egyes változatokhoz soha nem tartozhat egynél több vizsgálati eredmény. Ha egy adott változatra vonatkozóan több vizsgálat is a legkedvezőtlenebb vizsgálati eredménnyel zárul, akkor a (*)-gal jelölt elemeknél fel kell tüntetni, hogy a legkedvezőtlenebb vizsgálati eredmények szerepelnek a lapon.

1. A zajszintvizsgálatok eredményei

Kérjük, adja meg az alkalmazandó követelményeket megállapító rendeleti jellegű jogi aktusnak és legutóbbi módosításának a számát. Kettő vagy több szakaszban történő végrehajtást előíró rendeleti jellegű jogi aktus esetében kérjük, adja meg a végrehajtási szakaszt is:

Járműváltozat/-kivitel:
Mozgó jármű (dB(A)/E):
Álló jármű (dB(A)/E):
fordulatszám (min–1):

2. A kipufogógáz-kibocsátási vizsgálatok eredményei

2.1. A könnyűgépjárművekre vonatkozó vizsgálati eljárás szerint vizsgált gépjárművek kibocsátása

Kérjük, adja meg az alkalmazandó követelményeket megállapító rendeleti jellegű jogi aktus, vagy módosítás esetén a legutóbbi módosítás számát. Kettő vagy több szakaszban történő végrehajtást előíró rendeleti jellegű jogi aktus esetében kérjük, adja meg a végrehajtási szakaszt is: ...

Üzemanyag(ok) (128): ... (dízel, benzin, LPG, földgáz, kettős üzem: benzin/földgáz, LPG, földgáz/biometán, vegyes üzem: benzin/etanol ...). (4) (129)

2.1.1. 1. típusú vizsgálat (130) (131) (a jármű hidegindítása utáni vizsgálati ciklusban mért kibocsátások)

WLTP szerinti legmagasabb értékek

Járműváltozat/-kivitel:
CO (mg/km)
Összes szénhidrogén (mg/km)
Nem metán szénhidrogének (mg/km)
NOx (mg/km)
Összes szénhidrogén + NOx (mg/km)
A részecskék tömege (PM) (mg/km) (adott esetben)
A részecskék száma (PN) (#/km)
(adott esetben)

Környezetihőmérséklet-korrekcióval végzett vizsgálat (ATCT)

ATCT szerinti járműcsaládInterpolációs járműcsalád---
---
---

Családi korrekciós tényezők

ATCT szerinti járműcsaládCsaládi korrekciós tényező

2.1.2. 2. típusú vizsgálat (130) (131) (a közúti közlekedésre való alkalmasság tekintetében történő típusjóváhagyáshoz szükséges kibocsátási adatok)

2. típusú, alacsony alapjáraton végzett vizsgálat:

Járműváltozat/-kivitel:
CO (térfogat%)
Motorfordulatszám (min–1)
A motorolaj hőmérséklete (°C)

2. típusú, magas alapjáraton végzett vizsgálat:

Járműváltozat/-kivitel:
CO (térfogat%)
Lambda érték
Motorfordulatszám (min–1)
A motorolaj hőmérséklete (°C)

2.1.3. 3. típusú vizsgálat (kartergáz-kibocsátás): ...

2.1.4. 4. típusú vizsgálat (párolgási kibocsátások): ... g/vizsgálat

2.1.5. 5. típusú vizsgálat (a kibocsátáscsökkentő berendezések tartóssága):

- Lefutott távolság (km) (pl. 160 000 km): ...

- Romlási tényező (DF): számításon alapuló/rögzített4

- Értékek: Járműváltozat/-kivitel: ... ... ... CO ... ... ... Összes szénhidrogén ... ... ... Nem metán szénhidrogének ... ... ... NOx ... ... ... Összes szénhidrogén + NOx ... ... ... A részecskék tömege (PM) (adott esetben) ... ... ... A részecskék száma (PN) (adott esetben) ... ... ...

2.1.6. 6. típusú vizsgálat (átlagos kibocsátás alacsony környezeti hőmérsékleten):

Járműváltozat/-kivitel:
CO (mg/km)
Összes szénhidrogén (g/km)

2.1.7. Fedélzeti diagnosztikai rendszer (OBD): van/nincs (4)

2.2. A nehézgépjárművekre vonatkozó vizsgálati eljárás szerint vizsgált motorok kibocsátása.

Kérjük, adja meg az alkalmazandó követelményeket megállapító rendeleti jellegű jogi aktus, vagy módosítás esetén a legutóbbi módosítás számát. Kettő vagy több szakaszban történő végrehajtást előíró rendeleti jellegű jogi aktus esetében kérjük, adja meg a végrehajtási szakaszt is: ..................

Üzemanyag(ok) (128): ... (dízel, benzin, LPG, földgáz, etanol ...)

2.2.1. Az ESC-vizsgálat (132) (133) (134) eredményei

Járműváltozat/-kivitel:
CO (mg/kWh)
Összes szénhidrogén (mg/kWh)
NOx (mg/kWh)
NH3 (ppm) (132)
A részecskék (PM) tömege (mg/kWh)
A részecskék (PM) száma (#/kWh) (132)

2.2.2. Az ELR-vizsgálat (132) eredménye

Járműváltozat/-kivitel:
Füstérték: … m–1

2.2.3. Az ETC-vizsgálat (133) (134)eredménye

Járműváltozat/-kivitel:
CO (mg/kWh)
Összes szénhidrogén (mg/kWh)
Nem metán szénhidrogének (mg/kWh) (132)
CH4 (mg/kWh) (132)
NOx (mg/kWh)
NH3 (ppm) (132)
A részecskék (PM) tömege (mg/kWh)
A részecskék (PM) száma (#/kWh) (132)

2.2.4. Alapjárati vizsgálat (132)

Járműváltozat/-kivitel:
CO (térfogat%)
Lambda érték (132)
Motorfordulatszám (min–1)
A motorolaj hőmérséklete (K)

2.3. Dízelfüst

Kérjük, adja meg az alkalmazandó követelményeket megállapító rendeleti jellegű jogi aktus, vagy módosítás esetén a legutóbbi módosítás számát. Kettő vagy több szakaszban történő végrehajtást előíró rendeleti jellegű jogi aktus esetében kérjük, adja meg a végrehajtási szakaszt is: ...............

2.3.1. A szabadgyorsítási vizsgálat eredményei

Járműváltozat/-kivitel:
Az elnyelési együttható korrigált értéke (m–1)
Normál alapjárati motorfordulatszám
A legnagyobb motorfordulatszám
Olajhőmérséklet (min./max.)

3. A CO2-kibocsátási vizsgálat, az üzemanyag-/elektromosenergia-fogyasztási vizsgálat és a jármű elektromos hatósugarára vonatkozó vizsgálatok eredményei

Kérjük, adja meg az alkalmazandó követelményeket megállapító rendeleti jellegű jogi aktus, vagy módosítás esetén a legutóbbi módosítás számát: ...

3.1. Belső égésű motorok, ideértve a nem külső feltöltésű (NOVC) hibrid hajtású elektromos járműveket (132) (135)

Járműváltozat/-kivitel:
A kibocsátott CO2 tömege (városi körülmények) (g/km)
A kibocsátott CO2 tömege (városon kívüli körülmények) (g/km)
A kibocsátott CO2 tömege (vegyes) (g/km)
Üzemanyag-fogyasztás (városi körülmények) (l/100 km) (136)
Üzemanyag-fogyasztás (városon kívüli körülmények) (l/100 km) (136)
Üzemanyag-fogyasztás (vegyes) (l/100 km) (136)

Interpolációs járműcsalád azonosítója (137)Változat/kivitelek

Eredmények:Interpolációs járműcsalád azonosítója
VHVM (132)VL (132)
A LOW fázisban kibocsátott CO2 tömege (g/km)
A MID fázisban kibocsátott CO2 tömege (g/km)
A HIGH fázisban kibocsátott CO2 tömege (g/km)
Az EXTRA-HIGH fázisban kibocsátott CO2 tömege (g/km)
A kibocsátott CO2 tömege (vegyes) (g/km)
Üzemanyag-fogyasztás a LOW fázisban (l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km)
Üzemanyag-fogyasztás a MID fázisban (l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km)
Üzemanyag-fogyasztás a HIGH fázisban (l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km)
Üzemanyag-fogyasztás az EXTRA-HIGH fázisban (l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km)
Üzemanyag-fogyasztás (vegyes) (l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km)
f0 (N)
f1 (N/(km/h))
f2 (N/(km/h) (2))
RR (kg/t)
Delta CD * A (VL esetében – adott esetben – a VH-val összehasonlítva) (m2)
Vizsgálati tömeg (kg)
Homlokfelület (m2) (csak kigurulási menetellenállási mátrix szerinti járműcsalád esetén)

A táblázatot mindegyik interpolációs járműcsaládra vonatkozóan meg kell ismételni.

3.2. Külső feltöltésű (OVC) hibrid hajtású elektromos járművek (132)

Járműváltozat/-kivitel:
A kibocsátott CO2 tömege (A. feltétel, vegyes) (g/km)
A kibocsátott CO2 tömege (B. feltétel, vegyes) (g/km)
A kibocsátott CO2 tömege (súlyozott, vegyes) (g/km)
Üzemanyag-fogyasztás (A. feltétel, vegyes) (l/100 km) (g)
Üzemanyag-fogyasztás (B. feltétel, vegyes) (l/100 km) (g)
Üzemanyag-fogyasztás (súlyozott, vegyes) (l/100 km) (g)
Elektromosenergia-fogyasztás (A. feltétel, vegyes) (Wh/km)
Elektromosenergia-fogyasztás (B. feltétel, vegyes) (Wh/km)
Elektromosenergia-fogyasztás (súlyozott és vegyes) (Wh/km)
Hatósugár tisztán elektromos hajtással (km)

Interpolációs járműcsalád számaVáltozat/kivitelek

Eredmények:Interpolációs járműcsalád azonosítója
VHVM (132)VL (132)
A LOW fázisban kibocsátott CO2 tömege a töltést fenntartó üzemmódban (g/km)
A MID fázisban kibocsátott CO2 tömege a töltést fenntartó üzemmódban (g/km)
A HIGH fázisban kibocsátott CO2 tömege a töltést fenntartó üzemmódban (g/km)
Az EXTRA-HIGH fázisban kibocsátott CO2 tömege a töltést fenntartó üzemmódban (g/km)
A kibocsátott CO2 tömege a töltést fenntartó üzemmódban (vegyes) (g/km)
A kibocsátott CO2 tömege a töltést fogyasztó üzemmódban (vegyes) (g/km)
A kibocsátott CO2 tömege (súlyozott, vegyes) (g/km)
Üzemanyag-fogyasztás a LOW fázisban a töltést fenntartó üzemmódban (l/100 km)
Üzemanyag-fogyasztás a MID fázisban a töltést fenntartó üzemmódban (l/100 km)
Üzemanyag-fogyasztás a HIGH fázisban a töltést fenntartó üzemmódban (l/100 km)
Üzemanyag-fogyasztás az EXTRA-HIGH fázisban a töltést fenntartó üzemmódban (l/100 km)
Üzemanyag-fogyasztás a töltést fenntartó üzemmódban (vegyes) (l/100 km)
Üzemanyag-fogyasztás a töltést fogyasztó üzemmódban (vegyes) (l/100 km)
Üzemanyag-fogyasztás (súlyozott, vegyes) (l/100 km)
ECAC, súlyozott
EAER (vegyes)
EAERvárosi
AER
AERvárosi
f0 (N)
f1 (N/(km/h))
f2 (N/(km/h)2)
RR (kg/t)
Delta CD× A (VL vagy VM esetében – adott esetben – a VH-val összehasonlítva) (m2)
Vizsgálati tömeg (kg)
Homlokfelület (m2) (csak kigurulási menetellenállási mátrix szerinti járműcsalád esetén)

A táblázatot mindegyik interpolációs járműcsaládra vonatkozóan meg kell ismételni.

3.3. Tisztán elektromos járművek (132)

Járműváltozat/-kivitel:
Elektromosenergia-fogyasztás (Wh/km)
Hatósugár (km)

Interpolációs járműcsalád számaVáltozat/kivitelek

Eredmények:Interpolációs járműcsalád azonosítója
VHVL
Elektromosenergia-fogyasztás (vegyes) (Wh/km)
Hatósugár tisztán elektromos hajtással (vegyes) (km)
Hatósugár tisztán elektromos hajtással (városi) (km)
f0 (N)
f1 (N/(km/h))
f2 (N/(km/h) (2))
RR (kg/t)
Delta CD× A (VL esetében – adott esetben – a VH-val összehasonlítva) (m2)
Vizsgálati tömeg (kg)
Homlokfelület (m2) (csak kigurulási menetellenállási mátrix szerinti családba tartozó járműveknél)

3.4. Hidrogénalapú üzemanyagcellával működő járművek (132)

Járműváltozat/-kivitel:
Üzemanyag-fogyasztás (kg/100 km)

Változat/kivitel:Változat/kivitel:
Üzemanyag-fogyasztás (vegyes) (kg/100 km)
f0 (N)
f1 (N/(km/h))
f2 (N/(km/h) (2))
RR (kg/t)
Vizsgálati tömeg (kg)

3.5.1. Eltérési tényező (adott esetben)

A táblázatot mindegyik interpolációs járműcsaládra vonatkozóan meg kell ismételni:

Az interpolációs járműcsalád azonosítója (140): ...

3.5.2. Ellenőrzési tényező (adott esetben)

A táblázatot mindegyik interpolációs járműcsaládra vonatkozóan meg kell ismételni:

Az interpolációs járműcsalád azonosítója (140)

3.5.3. Belső égésű motorok, ideértve a nem külső feltöltésű (NOVC) hibrid hajtású elektromos járműveket (141) (135)

Végső korrelált NEDC szerinti értékekAz interpolációs járműcsalád azonosítója
VHVL (132)
A kibocsátott CO2 tömege (városi körülmények) (g/km)
A kibocsátott CO2 tömege (városon kívüli körülmények) (g/km)
A kibocsátott CO2 tömege (vegyes) (g/km)
Üzemanyag-fogyasztás (városi körülmények) (l/100 km) (132)
Üzemanyag-fogyasztás (városon kívüli körülmények) (l/100 km) (132)
Üzemanyag-fogyasztás (vegyes) (l/100 km) (132)

3.5.4. Külső feltöltésű (OVC) hibrid hajtású elektromos járművek (132)

Végső korrelált NEDC szerinti értékekAz interpolációs járműcsalád azonosítója
VHVL (132)
A kibocsátott CO2 tömege (súlyozott, vegyes) (g/km)
Üzemanyag-fogyasztás (súlyozott, vegyes) (l/100 km) (g)

4. Az ökoinnovációs technológiával (technológiákkal) felszerelt járműveken végzett vizsgálatok eredményei (141) (135) (142)

A 83. számú ENSZ-előírás (143) szerint végzett vizsgálatok (adott esetben)

Járműváltozat/-kivitel: ...
Az ökoinnovációs technológiát jóváhagyó határozat (144)Az ökoinnovációs technológia kódja (145)1. típus/I. ciklus (NEDC/WLTP)1.
A viszonyítási alapul vett jármű CO2-kibocsátása (g/km)
2.
Az ökoinnovációs technológiával felszerelt jármű CO2-kibocsátása (g/km)
3.
A viszonyítási alapul vett jármű CO2-kibocsátása az 1. típusú vizsgálati ciklusban (146)
4.
Az ökoinnovációs technológiával felszerelt jármű CO2-kibocsátása az 1. típusú vizsgálati ciklusban (147)
5.
Használati tényező (usage factor, UF), azaz a technológia használatának időbeli részaránya a szokásos üzemeltetési körülmények között
CO2-kibocsátás-csökkentés
((1 – 2) – (3 – 4)) * 5
xxx/201x
Az NEDC szerint elért CO2-kibocsátás-csökkentés összesen (g/km) (148)

Az (EU) 2017/1151 bizottsági rendelet (149) XXI. melléklete szerinti vizsgálat (adott esetben)

Változat/kivitel …
Az ökoinnovációs technológiát jóváhagyó határozat (144)Az ökoinnovációs technológia kódja (145)1. típus/I. ciklus (NEDC/WLTP)1.
A viszonyítási alapul vett jármű CO2-kibocsátása (g/km)
2.
Az ökoinnovációs technológiával felszerelt jármű CO2-kibocsátása (g/km)
3.
A viszonyítási alapul vett jármű CO2-kibocsátása az 1. típusú vizsgálati ciklusban (146)
4.
Az ökoinnovációs technológiával felszerelt jármű CO2-kibocsátása az 1. típusú vizsgálati ciklusban
5.
Használati tényező (usage factor, UF), azaz a technológia használatának időbeli részaránya a szokásos üzemeltetési körülmények között
CO2-kibocsátás-csökkentés
((1 – 2) – (3 – 4)) * 5
xxx/201x
A WLTP szerinti CO2-kibocsátás-csökkentés összesen (g/km) (150)

4.1. Az ökoinnovációs technológia (technológiák) általános kódja (151): ...

VII. MELLÉKLET

A RENDSZEREK, ALKOTÓELEMEK VAGY ÖNÁLLÓ MŰSZAKI EGYSÉGEK TÍPUSJÓVÁHAGYÁSÁHOZ HASZNÁLT VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYVEK FORMÁTUMA

1. Az (EU) 2018/858 rendelet 30. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálati jegyzőkönyvnek az (EU) 2018/858 rendelet II. mellékletének I. részében felsorolt rendeleti jellegű jogi aktusok mindegyike esetében meg kell felelnie az EN ISO/IEC 17025:2017 szabvány (152) előírásainak. Mindenképpen tartalmaznia kell az említett szabvány 7.8.2. pontjában említett információkat.

2. A vizsgálati jegyzőkönyvet az Unió azon hivatalos nyelvén kell elkészíteni, amelyet a típusjóváhagyó hatóság megjelöl.

3. A vizsgálati jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell legalább a következő információkat:

a) a vizsgált jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység azonosítása;

b) a jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység jellemzőinek részletes ismertetése az (EU) 2018/858 rendelet II. mellékletében felsorolt alkalmazandó rendeleti jellegű jogi aktusokban előírtak szerint;

c) az alkalmazandó rendeleti jellegű jogi aktusban előírt mérések eredményei;

d) a 3. c) pontban említett mérések mindegyike tekintetében az alkalmazandó rendeleti jellegű jogi aktusokban meghatározott határ- vagy küszöbérték teljesülése;

e) az alkalmazandó rendeleti jellegű jogi aktusokban előírtaktól eltérő vizsgálati módszerek lehetősége és használata esetén e vizsgálati módszerek leírása;

f) a vizsgálat során készült fényképek, amelyek számát a jóváhagyó hatóság határozza meg. Virtuális vizsgálat esetén a képek képernyőképekkel vagy egyéb megfelelő bizonyítékkal helyettesíthetők;

g) átfogó vizsgálati következtetések, amelyek kimondják, hogy a vizsgálati jegyzőkönyvben szereplő rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység megfelel az (EU) 2018/858 rendelet II. mellékletében felsorolt alkalmazandó rendeleti jellegű jogi aktusokban előírt összes követelménynek és a vizsgált rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység megfelelően reprezentálja a jóváhagyandó típust;

h) vélemények és értelmezések megfelelően dokumentálva és a vizsgálati jegyzőkönyvben megfelelő módon feltüntetve.

4. Amikor a gyártó és a típusjóváhagyó hatóság vagy a műszaki szolgálat megállapodásra jutott a legkedvezőtlenebb összeállításról, akkor elegendő ezt az összeállítást megvizsgálni. A vizsgálati jegyzőkönyvben le kell írni, hogyan került meghatározásra a rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység legkedvezőtlenebb összeállítása.

5. Ha az (EU) 2018/858 rendelet II. mellékletének I. részében felsorolt megfelelő rendeleti jellegű jogi aktusban szerepel a vizsgálati jegyzőkönyv formátuma, akkor azt a mintát kell követni.

VIII. MELLÉKLET

PAPÍRALAPÚ MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

0. CÉLKITŰZÉSEK

A megfelelőségi nyilatkozatnak a következőket kell tartalmaznia:

a) a jármű azonosító száma;

b) a jármű gyártási időpontja;

c) a jármű pontos műszaki jellemzői, valamint a konkrét hozzáadott műszaki teljesítmény (a különféle pontokban nem lehet értéktartományokat megadni, kivéve, ha ezt a jármű jellege indokolja, pl. ha egy pótkocsi kihúzható alvázzal vagy egy félpótkocsi vontatója állítható nyeregkapcsolóval rendelkezik).

1. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

1.1. A papíralapú megfelelőségi nyilatkozat a következő két részből áll:

a) az 1. rész a gyártó - minden jármű-kategória esetében egységes - megfelelőségi tanúsítványát tartalmazza;

b) a 2. rész a jármű fő jellemzőinek műszaki leírása, és amely a különböző jármű-kategóriákhoz igazodik.

1.2. A papíralapú megfelelőségi nyilatkozatot legfeljebb A4-es (210 × 297 mm) és a függelékben meghatározott adatlapoknak megfelelő formátumban kell kiállítani.

1.3. A papíralapú megfelelőségi nyilatkozat 2. részében szereplő műszaki leírásoknak meg kell egyezniük a megfelelő rendeleti jellegű jogi aktus típusjóváhagyási dokumentációjában szereplőkkel.

1.4. A papíralapú megfelelőségi nyilatkozaton szereplő összes információt az ISO 8859 szabványsorozat karaktereivel (a bolgár nyelven kiadott megfelelőségi nyilatkozatot cirill betűkkel, a görög nyelven kiadott megfelelőségi nyilatkozatot görög betűkkel) és arab számokkal kell feltüntetni.

2. KÜLÖNLEGES RENDELKEZÉSEK

2.1. Teljes járművek esetében a papíralapú megfelelőségi nyilatkozat A. mintája használatos.

2.2. Befejezett járművek esetében a papíralapú megfelelőségi nyilatkozat B. mintája használatos.

Röviden ismertetni kell a jármű további műszaki jellemzőit, valamint a többlépcsős típusjóváhagyási folyamat során konkrétan hozzáadott műszaki teljesítményt.

2.3. Nem teljes járművek esetében a megfelelőségi nyilatkozat C. mintája használatos.

3. HAMÍSÍTÁS ELLENI PAPÍROK ÉS BIZTONSÁGI NYOMDATECHNIKAI ELEMEK

A megfelelőségi nyilatkozatokat színes grafikai elemekkel és az alábbiak legalább egyikével kell védeni a hamisítástól:

a) a gyártó védjegyét ábrázoló vízjel;

b) más biztonsági nyomdatechnikai elem (pl. UV-fényben fluoreszkáló festék, csak bizonyos szögből látható tinta, hőmérsékletre változó tinta, mikronyomtatás, guilloche-nyomtatás, irizáló nyomtatás, lézergravírozás, egyedi hologram, változó lézerképek, optikailag változó képek, fizikailag dombornyomott vagy gravírozott gyártói logó stb.).

Függelék

SABLONOK A PAPÍRALAPÚ MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATOKHOZ

I. RÉSZ

TELJES ÉS BEFEJEZETT JÁRMŰVEK

A1. MINTA - 1. RÉSZ

TELJES JÁRMŰVEK

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

1. rész

Alulírott [... (teljes név és beosztás)] ezúton tanúsítom, hogy a jármű:

0.1. Gyártmány (a gyártó kereskedelmi neve): ...

0.2. Típus: ...

- Változat (153): ...

- Kivitel (153): ...

0.2.1. Kereskedelmi megnevezés(ek): ...

0.2.2.1. A többlépcsős típusjóváhagyás megengedett paraméterértékei az alapjármű kibocsátási értékeinek használata tekintetében (adott esetben illessze be a tartományokat) (1):

0.2.3. Azonosítók (1):

0.2.3.1. Interpolációs járműcsalád azonosítója: ...

0.2.3.2. Környezetihőmérséklet-korrekcióval végzett vizsgálat (ATCT) szerinti járműcsalád azonosítója: ...

0.2.3.3. PEMS-vizsgálat szerinti járműcsalád azonosítója: ...

0.2.3.4. Kigurulási menetellenállási járműcsalád azonosítója: ...

0.2.3.5. Kigurulási menetellenállási mátrix szerinti járműcsalád azonosítója (adott esetben): ...

0.2.3.6. Periodikus regenerálás szerinti járműcsalád azonosítója: ...

0.2.3.7. Párolgási kibocsátási vizsgálat szerinti járműcsalád azonosítója: ...

0.4. Jármű-kategória: ...

0.5. A gyártó cégneve és címe: ...

0.6. A jogszabályban előírt táblák helye és rögzítésük módja: ...

A jármű-azonosító szám helye: ...

0.9. A gyártó képviselőjének (ha van) neve és címe: ...

0.10. Jármű-azonosító szám: ...

0.11. A jármű gyártási időpontja: ...

minden tekintetben megfelel a(z) ...-án/-én (a típusjóváhagyás dátuma) kiadott, ... (kiterjesztési számot is tartalmazó típusbizonyítvány-szám) számú jóváhagyásban leírt típusnak, és állandó nyilvántartásba vehető a jobb oldali/bal oldali (154) közlekedési rendű, metrikus/angolszász (155) mértékegységet használó sebességmérőt és (adott esetben) metrikus/angolszász (155) mértékegységet használó kilométer-számlálót alkalmazó tagállamokban (156).

(Hely) (Dátum): …(Aláírás): …

A2. MINTA - 1. RÉSZ

KIS SOROZATBAN TÍPUSJÓVÁHAGYÁSBAN RÉSZESÍTETT TELJES JÁRMŰVEK

[Év][Sorszám]

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

1. rész

Alulírott [... (teljes név és beosztás)] ezúton tanúsítom, hogy a jármű:

0.1. Gyártmány (a gyártó kereskedelmi neve): ...

0.2. Típus: ...

- Változat (153): ...

- Kivitel (153): ...

0.2.1. Kereskedelmi megnevezés(ek): ...

0.2.2.1. A többlépcsős típusjóváhagyás megengedett paraméterértékei az alapjármű kibocsátási értékeinek használata tekintetében (adott esetben illessze be a tartományokat) (1):

0.2.3. Azonosítók (1):

0.2.3.1. Interpolációs járműcsalád azonosítója: ...

0.2.3.2. Környezetihőmérséklet-korrekcióval végzett vizsgálat (ATCT) szerinti járműcsalád azonosítója: ...

0.2.3.3. PEMS-vizsgálat szerinti járműcsalád azonosítója: ...

0.2.3.4. Kigurulási menetellenállási járműcsalád azonosítója: ...

0.2.3.5. Kigurulási menetellenállási mátrix szerinti járműcsalád azonosítója (adott esetben): ...

0.2.3.6. Periodikus regenerálás szerinti járműcsalád azonosítója: ...

0.2.3.7. Párolgási kibocsátási vizsgálat szerinti járműcsalád azonosítója: ...

0.4. Jármű-kategória: ...

0.5. A gyártó cégneve és címe: ...

0.6. A jogszabályban előírt táblák helye és rögzítésük módja: ...

A jármű-azonosító szám helye: ...

0.9. A gyártó képviselőjének (ha van) neve és címe: ...

0.10. Jármű-azonosító szám: ...

0.11. A jármű gyártási időpontja: ...

minden tekintetben megfelel a(z) ...-án/-én (a típusjóváhagyás dátuma) kiadott, ... (kiterjesztési számot is tartalmazó típusbizonyítvány-szám) számú jóváhagyásban leírt típusnak, és állandó nyilvántartásba vehető a jobb oldali/bal oldali (154) közlekedési rendű, metrikus/angolszász (155) mértékegységet használó sebességmérőt és (adott esetben) metrikus/angolszász (155) mértékegységet használó kilométer-számlálót alkalmazó tagállamokban (156).

(Hely) (Dátum): …(Aláírás): …

B. MINTA - 1. RÉSZ

BEFEJEZETT JÁRMŰVEK

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

1. rész

Alulírott [... (teljes név és beosztás)] ezúton tanúsítom, hogy a jármű:

0.1. Gyártmány (a gyártó kereskedelmi neve): ...

0.2. Típus: ...

- Változat (153): ...

- Kivitel (153): ...

0.2.1. Kereskedelmi megnevezés(ek): ...

0.2.2. A több lépcsőben jóváhagyott járművek esetében az alapjármű/előző lépcsőkben jóváhagyott jármű típusjóváhagyására vonatkozó információk (az egyes lépcsőkre vonatkozó információk felsorolása):

- Típus: ...

- Változat (153): ...

- Kivitel (153): ...

A típusbizonyítvány száma, a kiterjesztés számával együtt: ...

0.2.2.1. A többlépcsős típusjóváhagyás megengedett paraméterértékei az alapjármű kibocsátási értékeinek használata tekintetében (adott esetben illessze be a tartományokat) (1):

0.2.3. Azonosítók (1):

0.2.3.1. Interpolációs járműcsalád azonosítója: ...

0.2.3.2. Környezetihőmérséklet-korrekcióval végzett vizsgálat (ATCT) szerinti járműcsalád azonosítója: ...

0.2.3.3. PEMS-vizsgálat szerinti járműcsalád azonosítója: ...

0.2.3.4. Kigurulási menetellenállási járműcsalád azonosítója: ...

0.2.3.5. Kigurulási menetellenállási mátrix szerinti járműcsalád azonosítója (adott esetben): ...

0.2.3.6. Periodikus regenerálás szerinti járműcsalád azonosítója: ...

0.2.3.7. Párolgási kibocsátási vizsgálat szerinti járműcsalád azonosítója: ...

0.4. Jármű-kategória: ...

0.5. A gyártó cégneve és címe: ...

0.5.1. A több lépcsőben jóváhagyott járművek esetében az alapjármű/előző lépcső(k)ben jóváhagyott jármű gyártójának cégneve és címe...

0.6. A jogszabályban előírt táblák helye és rögzítésük módja: ...

A jármű-azonosító szám helye: ...

0.9. A gyártó képviselőjének (ha van) neve és címe: ...

0.10. Jármű-azonosító szám: ...

0.11. A jármű gyártási időpontja: ...

a) az alábbiak szerint került befejezésre és módosításra (4): ... és

b) minden tekintetben megfelel a(z) ...-án/-én (a típusjóváhagyás dátuma) kiadott, ... (kiterjesztési számot is tartalmazó típusbizonyítvány-szám) számú jóváhagyásban leírt típusnak, és

c) állandó nyilvántartásba vehető a jobb oldali/bal oldali (154) közlekedési rendű, metrikus/angolszász (155) mértékegységet használó sebességmérőt és (adott esetben) metrikus/angolszász (155) mértékegységet használó kilométer-számlálót alkalmazó tagállamokban (156). (Hely) (Dátum): ... (Aláírás): ...

Mellékletek: Az egyes korábbi gyártási szakaszokban kiadott megfelelőségi nyilatkozat.

2. RÉSZ

M1 JÁRMŰ-KATEGÓRIA

(teljes és befejezett járművek)

2. rész

Az általános felépítésre vonatkozó jellemzők

1. A tengelyek száma: ... és a kerekek száma (5): ...

3. A hajtott tengelyek (száma, helyzete, összekapcsolása): ... ...

3.1. A jármű: nem automatizált/automatizált/teljesen automatizált (8)

Főbb méretek

4. Tengelytáv (157): ... mm

4.1. Tengelytávolság:

1-2:… mm
2-3:… mm
3-4:… mm

5. Hosszúság: ... mm

6. Szélesség: ... mm

7. Magasság: ... mm

Tömegek (158)

13. Menetkész tömeg: ... kg

13.2. A jármű tényleges tömege: ... kg

16. Műszakilag megengedett legnagyobb tömegek

16.1. Műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg

16.2. Műszakilag megengedett tömeg az egyes tengelyeken:

1.… kg
2.… kg
3.… kg stb.

16.4. A járműszerelvény műszakilag megengedett legnagyobb tömege: ... kg

18. A műszakilag megengedett legnagyobb vontatható tömeg a következők esetében:

18.1. Vonórudas pótkocsi: ... kg

18.3. Középtengelyes pótkocsi: ... kg

18.4. Fékezetlen pótkocsi: ... kg

19. A műszakilag megengedett legnagyobb statikus függőleges tömeg a csatlakozási ponton: ... kg

Motor

20. A motor gyártója: ...

21. Motorkód a motoron feltüntetett jelölés szerint: ...

22. Működési elv: ...

23. Tisztán elektromos: igen/nem (4)

23.1. Hibrid [elektromos] jármű (HEV) osztálya: OVC-HEV/NOVC-HEV/OVC-FCHV/NOVC-FCHV (4)

24. A hengerek száma és elrendezése: ...

25. Motortérfogat: ... cm3

26. Üzemanyag: dízel/benzin/LPG/földgáz - biometán/etanol/biodízel/hidrogén (4)

26.1. Egyfajta üzemanyag/kétfajta üzemanyag/rugalmas üzemanyag-felhasználás/vegyes üzem (4)

26.2. (Csak vegyes üzem esetében) 1A. típus/1B. típus/2A. típus/2B. típus/3B. típus (4)

27. Legnagyobb teljesítmény

27.1. Legnagyobb hasznos teljesítmény (159): ... kW ... min-1 fordulatszámon (belső égésű motor) (4)

27.3. Legnagyobb hasznos teljesítmény: ... kW (elektromos motor) (4) (112)

27.4. Legnagyobb 30 perces teljesítmény: ... kW (elektromos motor) (4) (112)

28. Sebességváltó (típus): ...

28.1. Sebességfokozat-áttételi arányok (kézi sebességváltóval rendelkező járművek esetében kell kitölteni) (1)

Első fokozatbanMásodik fokozatbanHarmadik fokozatbanNegyedik fokozatbanÖtödik fokozatbanHatodik fokozatbanHetedik fokozatbanNyolcadik fokozatban

28.1.1. Végáttételi arány (ha értelmezhető): ...

28.1.2. Végáttételi arányok (akkor kell kitölteni, ha és ahol értelmezhető)

Első fokozatbanMásodik fokozatbanHarmadik fokozatbanNegyedik fokozatbanÖtödik fokozatbanHatodik fokozatbanHetedik fokozatbanNyolcadik fokozatban

Legnagyobb sebesség

29. Legnagyobb sebesség: ... km/h

Tengelyek és felfüggesztés

30. Nyomtáv(ok):

1.… mm
2.… mm
3.… mm

35. A CO2 meghatározásához használt felszerelt gumiabroncs/kerék kombináció/gördülési ellenállási együtthatók (RRC) energiahatékonysági osztálya és (adott esetben) gumiabroncs-kategória (160) (1): ...

Fékek

36. Pótkocsihoz csatlakozó fékkapcsolatok: mechanikus/elektromos/pneumatikus/hidraulikus (4)

Felépítmény

38. A felépítmény kódja (113): ...

40. A jármű színe (114): ...

41. Az ajtók száma és kialakítása: ...

42. Az ülőhelyek száma (beleértve a vezetőülést is) (115): ...

42.1. Kizárólag a jármű álló helyzetében használható ülés(ek): ...

42.3. A kerekes széket használó személyek által megközelíthető helyek száma: ...

Környezeti teljesítmény

46. Zajszint

- Álló helyzetben: ... dB(A), ha a motorfordulatszám: ... min-1

- Elhaladási zaj: ... dB(A)

47. Kipufogógáz-kibocsátási szint (116): Euro...

47.1. Vind kibocsátási vizsgálati paraméterei (1)

47.1.1. Vizsgálati tömeg, kg: ...

47.1.2. Homlokfelület, m2 (161): ...

47.1.2.1. Az elülső belépőlevegő-rács vetített homlokfelülete (adott esetben), cm2: ...

47.1.3. Kigurulási menetellenállási együtthatók

47.1.3.0. f0, N: ...

47.1.3.1. f1, N/(km/h): ...

47.1.3.2. f2, N/(km/h)2: ...

47.2. Menetciklus (1)

47.2.1. Menetciklus-járműosztály: 1./2./3a./3b. (4)

47.2.2. Redukálási tényező (fdsc): ...

47.2.3. Leszabályozott sebesség: van/nincs (4)

48. Kipufogógáz-kibocsátás (162) (163) (164):

Az alkalmazandó rendeleti jellegű jogi alapaktus és a legutolsó módosító rendeleti jellegű jogi aktus száma: ...

1.2. Vizsgálati eljárás: 1. típus (WLTP szerinti legmagasabb értékek) vagy WHSC (EURO VI) (4)

CO: ... Összes szénhidrogén: ... Nem metán szénhidrogének: ... NOx: ... Összes szénhidrogén + NOx: ... NH3: ... Részecskék (tömege): ...

Részecskék (száma): ...

2.2. vizsgálati eljárás: WHTC (EURO VI)

CO: ... NOx: ... Nem metán szénhidrogének: ... Összes szénhidrogén: ... CH4: ... NH3: ..., Részecskék (tömege): ..., Részecskék (száma): ...

48.1. Füst (az elnyelési együttható korrigált értéke): ... (m-1)

48.2. A gyártó által megadott maximális RDE-értékek (adott esetben)

Teljes RDE-vizsgálati út: NOx: ..., Részecskék (száma): ... ...

Városi RDE-vizsgálati út: NOx: ..., Részecskék (száma): ... ...

49. CO2-kibocsátás/üzemanyag-fogyasztás/elektromosenergia-fogyasztás (162) (1):

1. Minden erőátviteli rendszer, kivéve a külső feltöltésű hibrid elektromos járműveket (adott esetben)

2. Tisztán elektromos járművek elektromos hatósugara (adott esetben)

3. Ökoinnovációs technológiával (technológiákkal) felszerelt jármű: igen/nem4

3.1. Az ökoinnovációs technológia (technológiák) általános kódja (151): ...

3.2. Az ökoinnovációs technológia (technológiák) révén elért CO2-kibocsátás-csökkentés összesen (150) (mindegyik vizsgált referencia-üzemanyagra vonatkozóan meg kell ismételni):

3.2.2. WLTP szerinti kibocsátáscsökkentés: ... g/km (adott esetben)

4. Külső feltöltésű hibrid elektromos járművek (adott esetben)

5. Külső feltöltésű hibrid elektromos járművek elektromos hatósugara (adott esetben)

Egyéb

51. Különleges rendeltetésű járművek esetében: az (EU) 2018/858 európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklete A. részének 5. pontja szerinti kijelölés: ...

52. Megjegyzések (165): ...

További gumiabroncs/kerék kombinációk: műszaki paraméterek (nincs hivatkozás az RR-re)

2. RÉSZ

M2 JÁRMŰ-KATEGÓRIA

(teljes és befejezett járművek)

2. rész

Az általános felépítésre vonatkozó jellemzők

1. A tengelyek száma: ... és a kerekek száma (5): ...

1.1. Az ikerkerekekkel felszerelt tengelyek száma és helyzete: ... 2.A kormányzott tengelyek (száma, helyzete): ...

3. A hajtott tengelyek (száma, helyzete, összekapcsolása): ... ...

3.1. A jármű: nem automatizált/automatizált/teljesen automatizált (8)

Főbb méretek

4. Tengelytáv (157): ... mm

4.1. Tengelytávolság:

1–2:… mm
2–3:… mm
3–4:… mm

5. Hosszúság: ... mm

5.2. A 96/53/EK irányelv 9a. cikkének megfelelő hosszított fülke: van/nincs (4)

5.3. Az elejére/hátuljára szerelt áramvonalasító berendezéssel vagy felszereléssel rendelkező/áramvonalasító berendezéssel vagy felszereléssel nem rendelkező jármű (4):

6. Szélesség: ... mm

7. Magasság: ... mm

9. A jármű eleje és a vonószerkezet középpontja közötti távolság: ... mm

12. Hátsó túlnyúlás: ... mm

Tömegek (158)

13. Menetkész tömeg: ... kg

13.1. E tömeg tengelyek közötti megoszlása:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

13.2. A jármű tényleges tömege: ... kg

13.3. Az alternatív meghajtásból adódó tömegnövekmény: ... kg

16. Műszakilag megengedett legnagyobb tömegek

16.1. Műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg

16.2. Műszakilag megengedett tömeg az egyes tengelyeken:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

16.3. Műszakilag megengedett tömeg az egyes tengelycsoportokon:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

16.4. A járműszerelvény műszakilag megengedett legnagyobb tömege: ... kg

17. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb tömeg nemzeti/nemzetközi forgalomban (4) (166)

17.1. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg

17.2. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg az egyes tengelyeken:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

17.3. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg az egyes tengelycsoportokon:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

17.4. A járműszerelvény tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb tömege: ... kg

18. A műszakilag megengedett legnagyobb vontatható tömeg a következők esetében:

18.1. Vonórudas pótkocsi: ... kg

18.3. Középtengelyes pótkocsi: ... kg

18.4. Fékezetlen pótkocsi: ... kg

19. A műszakilag megengedett legnagyobb statikus tömeg a csatlakozási ponton: ... kg

Motor

20. A motor gyártója: ...

21. Motorkód a motoron feltüntetett jelölés szerint: ...

22. Működési elv: ...

23. Tisztán elektromos: igen/nem (4)

23.1. Hibrid [elektromos] jármű (HEV) osztálya: OVC-HEV/NOVC-HEV/OVC-FCHV/NOVC-FCHV (4)

24. A hengerek száma és elrendezése: ...

25. Motortérfogat: ... cm3

26. Üzemanyag: dízel/benzin/LPG/földgáz - biometán/etanol/biodízel/hidrogén (4)

26.1. Egyfajta üzemanyag/kétfajta üzemanyag/rugalmas üzemanyag-felhasználás/vegyes üzem (4)

26.2. (Csak vegyes üzem esetében) 1A. típus/1B. típus/2A. típus/2B. típus/3B. típus (4)

27. Legnagyobb teljesítmény

27.1. Legnagyobb hasznos teljesítmény (159): ... kW ... min-1 fordulatszámon (belső égésű motor) (4)

27.3. Legnagyobb hasznos teljesítmény: ... kW (elektromos motor) (4) (112)

27.4. Legnagyobb 30 perces teljesítmény: ... kW (elektromos motor) (4) (112)

28. Sebességváltó (típus): ...

28.1. Sebességfokozat-áttételi arányok (kézi sebességváltóval rendelkező járművek esetében kell kitölteni) (1)

Első fokozatbanMásodik fokozatbanHarmadik fokozatbanNegyedik fokozatbanÖtödik fokozatbanHatodik fokozatbanHetedik fokozatbanNyolcadik fokozatban

28.1.1. Végáttételi arány (ha értelmezhető): ...

28.1.2. Végáttételi arányok (akkor kell kitölteni, ha és ahol értelmezhető)

Első fokozatbanMásodik fokozatbanHarmadik fokozatbanNegyedik fokozatbanÖtödik fokozatbanHatodik fokozatbanHetedik fokozatbanNyolcadik fokozatban

Legnagyobb sebesség

29. Legnagyobb sebesség: ... km/h

Tengelyek és felfüggesztés

30. Nyomtáv(ok):

1. ... mm

2. ... mm

3. ... mm stb.

33. Pneumatikus vagy azzal egyenértékű felfüggesztéssel ellátott hajtott tengely(ek): van/nincs (4)

35. A CO2 meghatározásához használt felszerelt gumiabroncs/kerék kombináció/gördülési ellenállási együtthatók (RRC) energiahatékonysági osztálya és (adott esetben) gumiabroncs-kategória (160) (1): ...

Fékek

36. Pótkocsihoz csatlakozó fékkapcsolatok: mechanikus/elektromos/pneumatikus/hidraulikus (4)

37. Nyomás a pótkocsi fékrendszerének tápvezetékében: ... kPa

Felépítmény

38. A felépítmény kódja (113): ...

39. A jármű osztálya: I. osztály/II. osztály/III. osztály/A. osztály/B. osztály (4)

41. Az ajtók száma és kialakítása: ...

42. Az ülőhelyek száma (beleértve a vezetőülést is) (115): ...

42.1. Kizárólag a jármű álló helyzetében használható ülés(ek): ...

42.3. A kerekes széket használó személyek által megközelíthető helyek száma: ...

43. Állóhelyek száma: ...

Vonószerkezet

44. A vonószerkezet (ha van) jóváhagyási bizonyítványának száma vagy jóváhagyási jele: ...

45.1. Jellemző értékek (4): D: .../V: .../S: .../U: ...

Környezeti teljesítmény

46. Zajszint

Álló helyzetben: ... dB(A), ha a motorfordulatszám: ... min-1

Elhaladási zaj: ... dB(A)

47. Kipufogógáz-kibocsátási szint (116): Euro ...

47.1. Vind kibocsátási vizsgálati paraméterei (1)

47.1.1. Vizsgálati tömeg, kg: ...

47.1.2. Homlokfelület, m2 (161): ...

47.1.2.1. Az elülső belépőlevegő-rács vetített homlokfelülete (adott esetben), cm2: ...

47.1.3. Kigurulási menetellenállási együtthatók

47.1.3.0. f0, N:

47.1.3.1. f1, N/(km/h):

47.1.3.2. f2, N/(km/h)2: ...

47.2. Menetciklus (1)

47.2.1. Menetciklus-járműosztály: 1./2./3a./3b.

47.2.2. Redukálási tényező (fdsc): ...

47.2.3. Leszabályozott sebesség: van/nincs (4)

48. Kipufogógáz-kibocsátás (162) (163) (164):

Az alkalmazandó rendeleti jellegű jogi alapaktus és a legutolsó módosító rendeleti jellegű jogi aktus száma: ...

1.2. Vizsgálati eljárás: 1. típus (WLTP szerinti legmagasabb értékek) vagy WHSC (EURO VI) (4)

CO: ... Összes szénhidrogén: ... Nem metán szénhidrogének: ... NOx: ... Összes szénhidrogén + NOx: ... NH3: ... Részecskék (tömege): ...

Részecskék (száma): ...

2.2. vizsgálati eljárás: WHTC (EURO VI)

CO: ... NOx: ... Nem metán szénhidrogének: ... Összes szénhidrogén: ... CH4: ... NH3: ... Részecskék (tömege): ... Részecskék (száma): ...

48.1. Füst (az elnyelési együttható korrigált értéke): ... (m-1)

48.2. A gyártó által megadott maximális RDE-értékek (adott esetben)

Teljes RDE-vizsgálati út: NOx: ..., Részecskék (száma): ... ...

Városi RDE-vizsgálati út: NOx: ..., Részecskék (száma): ... ...

49. CO2-kibocsátás/üzemanyag-fogyasztás/elektromosenergia-fogyasztás (162) (1):

1. Minden erőátviteli rendszer, kivéve a külső feltöltésű hibrid elektromos járműveket (adott esetben)

2. Tisztán elektromos járművek elektromos hatósugara (adott esetben)

4. Külső feltöltésű hibrid elektromos járművek (adott esetben)

5. Külső feltöltésű hibrid elektromos járművek elektromos hatósugara (adott esetben)

49.1. A gyártói nyilvántartási dokumentumhoz tartozó kriptográfiai hashfüggvény (4) (119): ...

49.2. Kibocsátásmentes nehézgépjármű: igen/nem (4) (72) (169)

49.3. Különleges felépítményű gépjármű: igen/nem (4) (72) (170)

49.4. Az ügyfél-információs dokumentumhoz tartozó kriptográfiai hashfüggvény: ... (4) (120) (170)

49.5.1. Fajlagos CO2-kibocsátás: ... g CO2/utkm (4) (171)

49.6. Átlagos kihasználtság (utasok száma): ... (4) (172)

49.7. Járműalcsoport/-csoport (4) (176): ...

Egyéb

51. Különleges rendeltetésű járművek esetében: az (EU) 2018/858 európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklete A. részének 5. pontja szerinti kijelölés: ...

52. Megjegyzések (165): ...

2. RÉSZ

M3 JÁRMŰ-KATEGÓRIA

(teljes és befejezett járművek)

2. rész

Az általános felépítésre vonatkozó jellemzők

1. A tengelyek száma: ... és a kerekek száma (5): ...

1.1. Az ikerkerekekkel felszerelt tengelyek száma és helyzete: ... 2.A kormányzott tengelyek (száma, helyzete): ...

3. A hajtott tengelyek (száma, helyzete, összekapcsolása): ... ...

3.1. A jármű: nem automatizált/automatizált/teljesen automatizált (8)

Főbb méretek

4. Tengelytáv (157): ... mm

4.1. Tengelytávolság:

1–2:… mm
2–3:… mm
3–4:… mm

5. Hosszúság: ... mm

5.2. A 96/53/EK irányelv 9a. cikkének megfelelő hosszított fülke: van/nincs (4)

5.3. Az elejére/hátuljára szerelt áramvonalasító berendezéssel vagy felszereléssel rendelkező/áramvonalasító berendezéssel vagy felszereléssel nem rendelkező jármű (4):

6. Szélesség: ... mm

7. Magasság: ... mm

9. A jármű eleje és a vonószerkezet középpontja közötti távolság: ... mm

12. Hátsó túlnyúlás: ... mm

Tömegek (158)

13. Menetkész tömeg: ... kg

13.1. E tömeg tengelyek közötti megoszlása:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

13.2. A jármű tényleges tömege: ... kg

13.3. Az alternatív meghajtásból adódó tömegnövekmény: ... kg

16. Műszakilag megengedett legnagyobb tömegek

16.1. Műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg

16.2. Műszakilag megengedett tömeg az egyes tengelyeken:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

16.3. Műszakilag megengedett tömeg az egyes tengelycsoportokon:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

16.4. A járműszerelvény műszakilag megengedett legnagyobb tömege: ... kg

17. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb tömeg nemzeti/nemzetközi forgalomban (4) (166)

17.1. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg

17.1. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg

17.2. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg az egyes tengelyeken:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

17.3. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg az egyes tengelycsoportokon:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

17.4. A járműszerelvény tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb tömege: ... kg

18. A műszakilag megengedett legnagyobb vontatható tömeg a következők esetében:

18.1. Vonórudas pótkocsi: ... kg

18.3. Középtengelyes pótkocsi: ... kg

18.4. Fékezetlen pótkocsi: ... kg

19. A műszakilag megengedett legnagyobb statikus tömeg a csatlakozási ponton: ... kg

Motor

20. A motor gyártója: ...

21. Motorkód a motoron feltüntetett jelölés szerint: ...

22. Működési elv: ...

23. Tisztán elektromos: igen/nem (4)

23.1. Hibrid [elektromos] jármű (HEV) osztálya: OVC-HEV/NOVC-HEV/OVC-FCHV/NOVC-FCHV4

24. A hengerek száma és elrendezése: ...

25. Motortérfogat: ... cm3

26. Üzemanyag: dízel/benzin/LPG/földgáz - biometán/etanol/biodízel/hidrogén (4)

26.1. Egyfajta üzemanyag/kétfajta üzemanyag/rugalmas üzemanyag-felhasználás/vegyes üzem4

26.2. (Csak vegyes üzem esetében) 1A. típus/1B. típus/2A. típus/2B. típus/3B. típus (4)

27. Legnagyobb teljesítmény

27.1. Legnagyobb hasznos teljesítmény (159): ... kW ... min-1 fordulatszámon (belső égésű motor) (4)

27.3. Legnagyobb hasznos teljesítmény: ... kW (elektromos motor) (4) (112)

27.4. Legnagyobb 30 perces teljesítmény: ... kW (elektromos motor) (4) (112)

28. Sebességváltó (típus): ...

Legnagyobb sebesség

29. Legnagyobb sebesség: ... km/h

Tengelyek és felfüggesztés

30. Nyomtáv(ok):

1. ... mm

2. ... mm

3. ... mm stb.

32. A terhelhető tengely(ek) helyzete: ...

33. Pneumatikus vagy azzal egyenértékű felfüggesztéssel ellátott hajtott tengely(ek): van/nincs (4)

35. Gumiabroncs/kerék kombináció (160): ...

Fékek

36. Pótkocsihoz csatlakozó fékkapcsolatok: mechanikus/elektromos/pneumatikus/hidraulikus (4)

37. Nyomás a pótkocsi fékrendszerének tápvezetékében: ... kPa

Felépítmény

38. A felépítmény kódja (113): ...

39. A jármű osztálya: I. osztály/II. osztály/III. osztály/A. osztály/B. osztály (4)

41. Az ajtók száma és kialakítása: ...

42. Az ülőhelyek száma (beleértve a vezetőülést is) (115): ...

42.1. Kizárólag a jármű álló helyzetében használható ülés(ek): ...

42.2. Ülőhelyek száma: ... (alsó szint) ... (felső szint) (beleértve a vezetőülést is) (167)

42.3. A kerekes széket használó személyek által megközelíthető helyek száma: ...

43. Az állóhelyek száma: ...

Vonószerkezet

44. A vonószerkezet (ha van) jóváhagyási bizonyítványának száma vagy jóváhagyási jele: ...

45.1. Jellemző értékek (4): D: .../V: .../S: .../U: ...

46. Zajszint

Álló helyzetben: ... dB(A) ... min-1 motorfordulatszámon

Elhaladási zaj: ... dB(A

47. Kipufogógáz-kibocsátási szint (116): Euro ...

48. Kipufogógáz-kibocsátás (162) (163) (164):

Az alkalmazandó rendeleti jellegű jogi alapaktus és a legutolsó módosító rendeleti jellegű jogi aktus száma: ...

1.2. Vizsgálati eljárás: WHSC (EURO VI)

CO: ... Összes szénhidrogén: ... Nem metán szénhidrogének: ... NOx: ... Összes szénhidrogén + NOx: ... NH3: ... Részecskék (tömege): ... Részecskék (száma): ...

2.2. vizsgálati eljárás: WHTC (EURO VI)

CO: ... NOx: ... Nem metán szénhidrogének: ... Összes szénhidrogén: ... CH4: ... NH3: ... Részecskék (tömege): ... Részecskék (száma): ...

48.1. Füst (az elnyelési együttható korrigált értéke): ... (m-1)

49. CO2-kibocsátás/üzemanyag-fogyasztás/elektromosenergia-fogyasztás (4)

49.1. A gyártói nyilvántartási dokumentumhoz tartozó kriptográfiai hashfüggvény (4) (119): ...

49.2. Kibocsátásmentes nehézgépjármű: igen/nem (4) (72) (169)

49.3. Különleges felépítményű gépjármű: igen/nem (4) (72) (170)

49.4. Az ügyfél-információs dokumentumhoz tartozó kriptográfiai hashfüggvény: ... (4) (120) (170)

49.5.1. Fajlagos CO2-kibocsátás: ... g CO2/utkm (4) (171)

49.6.1. Átlagos kihasználtság (utasok száma): ... (4) (172)

49.7. Járműalcsoport/-csoport (4) (176): ...

Egyéb

51. Különleges rendeltetésű járművek esetében: az (EU) 2018/858 európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklete A. részének 5. pontja szerinti kijelölés: ...

52. Megjegyzések (165): ...

2. RÉSZ

N1 JÁRMŰ-KATEGÓRIA

(teljes és befejezett járművek)

2. rész

Az általános felépítésre vonatkozó jellemzők

1. A tengelyek száma: ... és a kerekek száma (5): ...

1.1. Az ikerkerekekkel felszerelt tengelyek száma és helyzete: ...

3. A hajtott tengelyek (száma, helyzete, összekapcsolása): ... ...

3.1. A jármű: nem automatizált/automatizált/teljesen automatizált (8)

Főbb méretek

4. Tengelytáv (157): ... mm

4.1. Tengelytávolság:

1–2:… mm
2–3:… mm
3–4:… mm

5. Hosszúság: ... mm

6. Szélesség: ... mm

7. Magasság: ... mm.

8. Nyeregpont távolsága a jármű leghátsó tengelyétől (legnagyobb és legkisebb): ... mm

9. A jármű eleje és a vonószerkezet középpontja közötti távolság: ... mm

11. Rakfelület hosszúsága: ... mm

Tömegek (158)

13. Menetkész tömeg: ... kg

13.1. E tömeg tengelyek közötti megoszlása:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

13.2. A jármű tényleges tömege: ... kg

14. Az alapjármű menetkész tömege: ... kg (4) (168)

16. Műszakilag megengedett legnagyobb tömegek

16.1. Műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg

16.2. Műszakilag megengedett tömeg az egyes tengelyeken:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

16.4. A járműszerelvény műszakilag megengedett legnagyobb tömege: ... kg

18. A műszakilag megengedett legnagyobb vontatható tömeg a következők esetében:

18.1. Vonórudas pótkocsi: ... kg

18.2. Félpótkocsi: ... kg

18.3. Középtengelyes pótkocsi: ... kg

18.4. Fékezetlen pótkocsi: ... kg

19. A műszakilag megengedett legnagyobb statikus tömeg a csatlakozási ponton: ... kg

Motor

20. A motor gyártója: ...

21. Motorkód a motoron feltüntetett jelölés szerint: ...

22. Működési elv: ...

23. Tisztán elektromos: igen/nem (4)

23.1. Hibrid [elektromos] jármű (HEV) osztálya: OVC-HEV/NOVC-HEV/OVC-FCHV/NOVC-FCHV (4)

24. A hengerek száma és elrendezése: ...

25. Motortérfogat: ... cm3

26. Üzemanyag: dízel/benzin/LPG/földgáz - biometán/etanol/biodízel/hidrogén (4)

26.1. Egyfajta üzemanyag/kétfajta üzemanyag/rugalmas üzemanyag-felhasználás/vegyes üzem (4)

26.2. (Csak vegyes üzem esetében) 1A. típus/1B. típus/2A. típus/2B. típus/3B. típus (4)

27. Legnagyobb teljesítmény

27.1. Legnagyobb hasznos teljesítmény (159): ... kW ... min-1 fordulatszámon (belső égésű motor) (4)

27.3. Legnagyobb hasznos teljesítmény: ... kW (elektromos motor) (4) (112)

27.4. Legnagyobb 30 perces teljesítmény: ... kW (elektromos motor) (4) (112)

28. Sebességváltó (típus): ...

28.1. Sebességfokozat-áttételi arányok (kézi sebességváltóval rendelkező járművek esetében kell kitölteni) (1)

Első fokozatbanMásodik fokozatbanHarmadik fokozatbanNegyedik fokozatbanÖtödik fokozatbanHatodik fokozatbanHetedik fokozatbanNyolcadik fokozatban

28.1.1. Végáttételi arány (ha értelmezhető): ...

28.1.2. Végáttételi arányok (akkor kell kitölteni, ha és ahol értelmezhető)

Első fokozatbanMásodik fokozatbanHarmadik fokozatbanNegyedik fokozatbanÖtödik fokozatbanHatodik fokozatbanHetedik fokozatbanNyolcadik fokozatban

Legnagyobb sebesség

29. Legnagyobb sebesség: ... km/h

Tengelyek és felfüggesztés

30. Nyomtáv(ok):

1. ... mm

2. ... mm

3. ... mm

35. A CO2 meghatározásához használt felszerelt gumiabroncs/kerék kombináció/gördülési ellenállási együtthatók (RRC) energiahatékonysági osztálya és (adott esetben) gumiabroncs-kategória (160) (1): ...

Fékek

36. Pótkocsihoz csatlakozó fékkapcsolatok: mechanikus/elektromos/pneumatikus/hidraulikus (4)

37. Nyomás a pótkocsi fékrendszerének tápvezetékében: ... kPa

38. A felépítmény kódja (113): ...

40. A jármű színe (114): ...

41. Az ajtók száma és kialakítása: ...

42. Az ülőhelyek száma (beleértve a vezetőülést is) (115): ...

Vonószerkezet

44. A vonószerkezet (ha van) jóváhagyási bizonyítványának száma vagy jóváhagyási jele: ...

45.1. Jellemző értékek (4): D: .../V: .../S: .../U: ...

Környezeti teljesítmény

46. Zajszint

Álló helyzetben: ... dB(A), ha a motorfordulatszám: ... min-1

Elhaladási zaj: ... dB(A)

47. Kipufogógáz-kibocsátási szint (116): Euro ...

47.1. Vind kibocsátási vizsgálati paraméterei1

47.1.1. Vizsgálati tömeg, kg: ...

47.1.2. Homlokfelület, m2 (161): ...

47.1.2.1. Az elülső belépőlevegő-rács vetített homlokfelülete (adott esetben), cm2: ...

47.1.3. Kigurulási menetellenállási együtthatók

47.1.3.0. f0, N: ...

47.1.3.1. f1, N/(km/h): ...

47.1.3.2. f2, N/(km/h)2: ...

47.2. Menetciklus (1)

47.2.1. Menetciklus-járműosztály: 1./2./3a./3b. (4)

47.2.2. Redukálási tényező (fdsc): ...

47.2.3. Leszabályozott sebesség: van/nincs (4)

48. Kipufogógáz-kibocsátás (162) (163) (164):

Az alkalmazandó rendeleti jellegű jogi alapaktus és a legutolsó módosító rendeleti jellegű jogi aktus száma: ...

1.2. Vizsgálati eljárás: 1. típus (WLTP szerinti legmagasabb értékek) vagy WHSC (EURO VI) (4)

CO: ... Összes szénhidrogén: ... Nem metán szénhidrogének: ... NOx: ... Összes szénhidrogén + NOx: ... NH3: ... Részecskék (tömege): ... Részecskék (száma): ...

2.2. vizsgálati eljárás: WHTC (EURO VI)

CO: ... NOx: ... Nem metán szénhidrogének: ... Összes szénhidrogén: ... CH4: ... NH3: ... Részecskék (tömege): ... Részecskék (száma): ...

48.1. Füst (az elnyelési együttható korrigált értéke): ... (m-1)

48.2. A gyártó által megadott maximális RDE-értékek (adott esetben)

Teljes RDE-vizsgálati út: NOx: ..., Részecskék (száma): ... ...

Városi RDE-vizsgálati út: NOx: ..., Részecskék (száma): ... ...

49. CO2-kibocsátás/üzemanyag-fogyasztás/elektromosenergia-fogyasztás (162) (1):

1. Minden erőátviteli rendszer, kivéve a külső feltöltésű hibrid elektromos járműveket (adott esetben)

2. Tisztán elektromos járművek elektromos hatósugara (adott esetben)

3. Ökoinnovációs technológiával (technológiákkal) felszerelt jármű: igen/nem (4)

3.1. Az ökoinnovációs technológia (technológiák) általános kódja (151)

3.2. Az ökoinnovációs technológia (technológiák) révén elért CO2-kibocsátás-csökkentés összesen (68) (mindegyik vizsgált referencia-üzemanyagra vonatkozóan meg kell ismételni):

3.2.2. WLTP szerinti kibocsátáscsökkentés: g/km (adott esetben)

4. Külső feltöltésű hibrid elektromos járművek (adott esetben)

5. Külső feltöltésű hibrid elektromos járművek elektromos hatósugara (adott esetben)

Egyéb

50. Az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági Bizottságának a veszélyes anyagok szállításával kapcsolatos tervezési követelményekről szóló, 105. számú előírása szerinti típusjóváhagyás: igen/osztály(ok): .../nem (4)

51. Különleges rendeltetésű járművek esetében: az (EU) 2018/858 európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklete A. részének 5. pontja szerinti kijelölés: ...

52. Megjegyzések (165): ...

Gumiabroncsok listája: műszaki paraméterek (nincs hivatkozás az RR-re)

2. RÉSZ

N2 JÁRMŰ-KATEGÓRIA

(teljes és befejezett járművek)

2. rész

Az általános felépítésre vonatkozó jellemzők

1. A tengelyek száma: ... és a kerekek száma (5): ...

1.1. Az ikerkerekekkel felszerelt tengelyek száma és helyzete: ... 2.A kormányzott tengelyek (száma, helyzete): ...

3. A hajtott tengelyek (száma, helyzete, összekapcsolása): ...

3.1. A jármű: nem automatizált/automatizált/teljesen automatizált (8)

Főbb méretek

4. Tengelytáv (157): ... mm

4.1. Tengelytávolság:

1–2:… mm
2–3:… mm
3–4:… mm

5. Hosszúság: ... mm

5.2. A 96/53/EK irányelv 9a. cikkének megfelelő hosszított fülke: van/nincs (4)

5.3. Az elejére/hátuljára szerelt áramvonalasító berendezéssel vagy felszereléssel rendelkező/áramvonalasító berendezéssel vagy felszereléssel nem rendelkező jármű (4):

6. Szélesség: ... mm

7. Magasság (1): ... mm

8. Nyeregpont távolsága a jármű leghátsó tengelyétől (legnagyobb és legkisebb): ... mm

9. A jármű eleje és a vonószerkezet középpontja közötti távolság: ... mm

11. Rakfelület hosszúsága: ... mm

12. Hátsó túlnyúlás: ... mm

Tömegek (158)

13. Menetkész tömeg: ... kg

13.1. E tömeg tengelyek közötti megoszlása:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

13.2. A jármű tényleges tömege: ... kg

13.3. Az alternatív meghajtásból adódó tömegnövekmény: ... kg

16. Műszakilag megengedett legnagyobb tömegek

16.1. Műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg

16.2. Műszakilag megengedett tömeg az egyes tengelyeken:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

16.3. Műszakilag megengedett tömeg az egyes tengelycsoportokon:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

16.4. A járműszerelvény műszakilag megengedett legnagyobb tömege: ... kg

17. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb tömeg nemzeti/nemzetközi forgalomban (4) (166)

17.1. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg

17.2. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg az egyes tengelyeken:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

17.3. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg az egyes tengelycsoportokon:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

17.4. A járműszerelvény tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb tömege: ... kg

18. A műszakilag megengedett legnagyobb vontatható tömeg a következők esetében:

18.1. Vonórudas pótkocsi: ... kg

18.2. Félpótkocsi: ... kg

18.3. Középtengelyes pótkocsi: ... kg

18.3.1. Merev vonórudas pótkocsi: ... kg

18.4. Fékezetlen pótkocsi: ... kg

19. A műszakilag megengedett legnagyobb statikus tömeg a csatlakozási ponton: ... kg

Motor

20. A motor gyártója: ...

21. Motorkód a motoron feltüntetett jelölés szerint: ...

22. Működési elv: ...

23. Tisztán elektromos: igen/nem (4)

23.1. Hibrid [elektromos] jármű (HEV) osztálya: OVC-HEV/NOVC-HEV/OVC-FCHV/NOVC-FCHV (4)

24. A hengerek száma és elrendezése: ...

25. Motortérfogat: ... cm3

26. Üzemanyag: dízel/benzin/LPG/földgáz - biometán/etanol/biodízel/hidrogén (4)

26.1. Egyfajta üzemanyag/kétfajta üzemanyag/rugalmas üzemanyag-felhasználás/vegyes üzem (4)

26.2. (Csak vegyes üzem esetében) 1A. típus/1B. típus/2A. típus/2B. típus/3B. típus (4)

27. Legnagyobb teljesítmény

27.1. Legnagyobb hasznos teljesítmény (159): ... kW ... min-1 fordulatszámon (belső égésű motor) (4)

27.3. Legnagyobb hasznos teljesítmény: ... kW (elektromos motor) (4) (112)

27.4. Legnagyobb 30 perces teljesítmény: ... kW (elektromos motor) (4) (112)

28. Sebességváltó (típus): ...

28.1. Sebességfokozat-áttételi arányok (kézi sebességváltóval rendelkező járművek esetében kell kitölteni) (1)

Első fokozatbanMásodik fokozatbanHarmadik fokozatbanNegyedik fokozatbanÖtödik fokozatbanHatodik fokozatbanHetedik fokozatbanNyolcadik fokozatban

28.1.1. Végáttételi arány (ha értelmezhető): ...

28.1.2. Végáttételi arányok (akkor kell kitölteni, ha és ahol értelmezhető)

Első fokozatbanMásodik fokozatbanHarmadik fokozatbanNegyedik fokozatbanÖtödik fokozatbanHatodik fokozatbanHetedik fokozatbanNyolcadik fokozatban

Legnagyobb sebesség

29. Legnagyobb sebesség: ... km/h

Tengelyek és felfüggesztés

31. A felemelhető tengely(ek) helyzete: ...

32. A terhelhető tengely(ek) helyzete: ...

33. Pneumatikus vagy azzal egyenértékű felfüggesztéssel ellátott hajtott tengely(ek): van/nincs (4)

35. A CO2 meghatározásához használt felszerelt gumiabroncs/kerék kombináció/gördülési ellenállási együtthatók (RRC) energiahatékonysági osztálya és (adott esetben) gumiabroncs-kategória (160) (1): ...

Fékek

36. Pótkocsihoz csatlakozó fékkapcsolatok: mechanikus/elektromos/pneumatikus/hidraulikus (4)

37. Nyomás a pótkocsi fékrendszerének tápvezetékében: ... kPa

Felépítmény

38. A felépítmény kódja (113): ...

41. Az ajtók száma és kialakítása: ...

42. Az ülőhelyek száma (beleértve a vezetőülést is) (115): ...

Vonószerkezet

44. A vonószerkezet (ha van) jóváhagyási bizonyítványának száma vagy jóváhagyási jele: ...

45.1. Jellemző értékek (4): D: .../V: .../S: .../U: ...

Környezeti teljesítmény

46. Zajszint

Álló helyzetben: ... dB(A), ha a motorfordulatszám: ... min-1

Elhaladási zaj: ... dB(A)

47. Kipufogógáz-kibocsátási szint (116): Euro ...

47.1. Vind kibocsátási vizsgálati paraméterei1

47.1.1. Vizsgálati tömeg, kg: ...

47.1.2. Homlokfelület, m2 (161): ...

47.1.2.1. Az elülső belépőlevegő-rács vetített homlokfelülete (adott esetben), cm2: ...

47.1.3. Kigurulási menetellenállási együtthatók

47.1.3.0. f0, N: ...

47.1.3.1. f1, N/(km/h): ...

47.1.3.2. f2, N/(km/h)2: ...

47.2. Menetciklus (1)

47.2.1. Menetciklus-járműosztály: 1./2./3a./3b. (4)

47.2.2. Redukálási tényező (fdsc): ...

47.2.3. Leszabályozott sebesség: van/nincs (4)

48. Kipufogógáz-kibocsátás (162) (163) (164):

Az alkalmazandó rendeleti jellegű jogi alapaktus és a legutolsó módosító rendeleti jellegű jogi aktus száma: ...

1.2. Vizsgálati eljárás: 1. típus (WLTP szerinti legmagasabb értékek) vagy WHSC (EURO VI) (4)

CO: ... Összes szénhidrogén: ... Nem metán szénhidrogének: ... NOx: ... Összes szénhidrogén + NOx: ... NH3: ... Részecskék (tömege): ... Részecskék (száma): ...

2.2. vizsgálati eljárás: WHTC (EURO VI)

CO: ... NOx: ... Nem metán szénhidrogének: ... Összes szénhidrogén: ... CH4: ... NH3: ... Részecskék (tömege): ... Részecskék (száma): ...

48.1. Füst (az elnyelési együttható korrigált értéke): ... (m-1)

48.2. A gyártó által megadott maximális RDE-értékek (adott esetben)

Teljes RDE-vizsgálati út: NOx: ..., Részecskék (száma): ... ...

Városi RDE-vizsgálati út: NOx: ..., Részecskék (száma): ... ...

49. CO2-kibocsátás/üzemanyag-fogyasztás/elektromosenergia-fogyasztás (162) (169) (1):

1. Minden erőátviteli rendszer, kivéve a külső feltöltésű hibrid elektromos járműveket (adott esetben)

2. Tisztán elektromos járművek elektromos hatósugara (adott esetben)

4. Külső feltöltésű hibrid elektromos járművek (adott esetben)

5. Külső feltöltésű hibrid elektromos járművek elektromos hatósugara (adott esetben)

49.1. A gyártói dokumentációs fájlhoz tartozó kriptográfiai hashfüggvény (119): ........................................................................

49.2. Kibocsátásmentes nehézgépjármű: igen/nem (4) (72) (169)

49.3. Különleges felépítményű gépjármű: (igen/nem) (4) (72) (170)

49.4. Az ügyfél-információs dokumentumhoz tartozó kriptográfiai hashfüggvény: .................................................................. (120) (170)

49.5. Fajlagos CO2-kibocsátás ... g CO2/tkm (171)

49.6. Átlagos hasznos terhelés: ................ t' (172)

49.7. Járműalcsoport/-csoport (4) (176): ...

Egyéb

50. Az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági Bizottságának a veszélyes anyagok szállításával kapcsolatos tervezési követelményekről szóló, 105. számú előírása szerinti típusjóváhagyás: igen/osztály(ok): .../nem (4) (173):

51. Különleges rendeltetésű járművek esetében: az (EU) 2018/858 európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklete A. részének 5. pontja szerinti kijelölés: ...

52. Megjegyzések (165): ...

2. RÉSZ

N3 JÁRMŰ-KATEGÓRIA

(teljes és befejezett járművek)

2. rész

Az általános felépítésre vonatkozó jellemzők

1. A tengelyek száma: ... és a kerekek száma (5): ...

1.1. Az ikerkerekekkel felszerelt tengelyek száma és helyzete: ...

2. A kormányzott tengelyek (száma, helyzete): ...

3. A hajtott tengelyek (száma, helyzete, összekapcsolása): ... ...

3.1. A jármű: nem automatizált/automatizált/teljesen automatizált (8)

Főbb méretek

4. Tengelytáv (157): ... mm

4.1. Tengelytávolság:

1–2:… mm
2–3:… mm
3–4:… mm

5. Hosszúság: ... mm

5.2. A 96/53/EK irányelv 9a. cikkének megfelelő hosszított fülke: van/nincs (4)

5.3. Az elejére/hátuljára szerelt áramvonalasító berendezéssel vagy felszereléssel rendelkező/áramvonalasító berendezéssel vagy felszereléssel nem rendelkező jármű (4):

6. Szélesség: ... mm

7. Magasság: ... mm (179)

8. Nyeregpont távolsága a jármű leghátsó tengelyétől (legnagyobb és legkisebb): ... mm

9. A jármű eleje és a vonószerkezet középpontja közötti távolság: ... mm

11. Rakfelület hosszúsága: ... mm

12. Hátsó túlnyúlás: ... mm

Tömegek (158)

13. Menetkész tömeg: ... kg

13.1. E tömeg tengelyek közötti megoszlása:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

13.2. A jármű tényleges tömege: ... kg

13.3. Az alternatív meghajtásból adódó tömegnövekmény: ... kg

16. Műszakilag megengedett legnagyobb tömegek

16.1. Műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg

16.2. Műszakilag megengedett tömeg az egyes tengelyeken:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

16.3. Műszakilag megengedett tömeg az egyes tengelycsoportokon:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

16.4. A járműszerelvény műszakilag megengedett legnagyobb tömege: ... kg

17. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb tömeg nemzeti/nemzetközi forgalomban (4) (166)

17.1. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg

17.2. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg az egyes tengelyeken:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

17.3. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg az egyes tengelycsoportokon:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

17.4. A járműszerelvény tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb tömege: ... kg

18. A műszakilag megengedett legnagyobb vontatható tömeg a következők esetében:

18.1. Vonórudas pótkocsi: ... kg

18.2. Félpótkocsi: ... kg

18.3. Középtengelyes pótkocsi: ... kg

18.3.1. Merev vonórudas pótkocsi: ... kg

18.4. Fékezetlen pótkocsi: ... kg

19. A műszakilag megengedett legnagyobb statikus tömeg a csatlakozási ponton: ... kg

Motor

20. A motor gyártója: ...

21. Motorkód a motoron feltüntetett jelölés szerint: ...

22. Működési elv: ...

23. Tisztán elektromos: igen/nem (4)

23.1. Hibrid [elektromos] jármű (HEV) osztálya: OVC-HEV/NOVC-HEV/OVC-FCHV/NOVC-FCHV (4)

24. A hengerek száma és elrendezése: ...

25. Motortérfogat: ... cm3

26. Üzemanyag: dízel/benzin/LPG/földgáz - biometán/etanol/biodízel/hidrogén (4)

26.1. Egyfajta üzemanyag/kétfajta üzemanyag/rugalmas üzemanyag-felhasználás/vegyes üzem (4)

26.2. (Csak vegyes üzem esetében) 1A. típus/1B. típus/2A. típus/2B. típus/3B. típus (4)

27. Legnagyobb teljesítmény

27.1. Legnagyobb hasznos teljesítmény (159): ... kW ... min-1 fordulatszámon (belső égésű motor) (4)

27.3. Legnagyobb hasznos teljesítmény: ... kW (elektromos motor) (4) (112)

27.4. Legnagyobb 30 perces teljesítmény: ... kW (elektromos motor) (4) (112)

28. Sebességváltó (típus): ...

Legnagyobb sebesség

29. Legnagyobb sebesség: ... km/h

Tengelyek és felfüggesztés

31. A felemelhető tengely(ek) helyzete: ...

32. A terhelhető tengely(ek) helyzete: ...

33. Pneumatikus vagy azzal egyenértékű felfüggesztéssel ellátott hajtott tengely(ek): igen/nem (4)

35. Gumiabroncs/kerék kombináció (160): ...

Fékek

36. Pótkocsihoz csatlakozó fékkapcsolatok: mechanikus/elektromos/pneumatikus/hidraulikus (4)

37. Nyomás a pótkocsi fékrendszerének tápvezetékében: ... kPa

Felépítmény

38. A felépítmény kódja (113): ...

41. Az ajtók száma és kialakítása: ...

42. Az ülőhelyek száma (beleértve a vezetőülést is) (115): ...

Vonószerkezet

44. A vonószerkezet (ha van) jóváhagyási bizonyítványának száma vagy jóváhagyási jele: ...

45.1. Jellemző értékek (4): D: .../V: .../S: .../U: ...

Környezeti teljesítmény

46. Zajszint

Álló helyzetben: ... dB(A), ha a motorfordulatszám: ... min-1

Elhaladási zaj: ... dB(A)

47. Kipufogógáz-kibocsátási szint (116): Euro ...

48. Kipufogógáz-kibocsátás (162) (163) (164):

Az alkalmazandó rendeleti jellegű jogi alapaktus és a legutolsó módosító rendeleti jellegű jogi aktus száma: ...

1.2. vizsgálati eljárás: WHSC (EURO VI)

CO: ... Összes szénhidrogén: ... Nem metán szénhidrogének: ... NOx: ... Összes szénhidrogén + NOx: ... NH3: ... Részecskék (tömege): ... Részecskék (száma): ...

2.2. vizsgálati eljárás: WHTC (EURO VI)

CO: ... NOx: ... Nem metán szénhidrogének: ... Összes szénhidrogén: ... CH4: ... NH3: ... Részecskék (tömege): ... Részecskék (száma): ...

48.1. Füst (az elnyelési együttható korrigált értéke): ... (m-1)

49. CO2-kibocsátás/üzemanyag-fogyasztás/elektromosenergia-fogyasztás (169):

49.1. A gyártói dokumentációs fájlhoz tartozó kriptográfiai hashfüggvény (119): ........................................................................

49.2. Kibocsátásmentes nehézgépjármű: igen/nem (4) (72) (169)

49.3. Különleges felépítményű gépjármű: (igen/nem) (4) (72) (170)

49.4. Az ügyfél-információs dokumentumhoz tartozó kriptográfiai hashfüggvény: .................................................................. (120) (170)

49.5. Fajlagos CO2-kibocsátás ... g CO2/tkm (171)

49.6. Átlagos hasznos terhelés: ................ t' (172)

49.7. Járműalcsoport/-csoport (4) (176): ...

Egyéb

50. Az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági Bizottságának a veszélyes anyagok szállításával kapcsolatos tervezési követelményekről szóló, 105. számú előírása szerinti típusjóváhagyás: igen/osztály(ok): .../nem4

51. Különleges rendeltetésű járművek esetében: az (EU) 2018/858 európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklete A. részének 5. pontja szerinti kijelölés: ...

52. Megjegyzések (165): ...

2. RÉSZ

O1 ÉS O2 JÁRMŰ-KATEGÓRIA

(teljes és befejezett járművek)

2. rész

Az általános felépítésre vonatkozó jellemzők

1. A tengelyek száma: ... és a kerekek száma (5): ...

1.1. Az ikerkerekekkel felszerelt tengelyek száma és helyzete: ...

Főbb méretek

4. Tengelytáv (157) (174): ... mm

4.1. Tengelytávolság:

0–1:… mm
1–2:… mm
2–3:… mm
3–4:… mm

5. Hosszúság: ... mm

6. Szélesség: ... mm

7. Magasság: ... mm

10. A vonószerkezet központja és a jármű hátulja közötti távolság: ... mm

11. Rakfelület hosszúsága: ... mm

12. Hátsó túlnyúlás: ... mm

Tömegek (158)

13. Menetkész tömeg: ... kg

13.1. E tömeg tengelyek közötti megoszlása:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

13.2. A jármű tényleges tömege: ... kg

16. Műszakilag megengedett legnagyobb tömegek

16.1. Műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg

16.2. Műszakilag megengedett tömeg az egyes tengelyeken:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

16.3. Műszakilag megengedett tömeg az egyes tengelycsoportokon:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

17. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb tömeg nemzeti/nemzetközi forgalomban (4) (166)

17.1. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg

17.2. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg az egyes tengelyeken:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

17.3. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg az egyes tengelycsoportokon:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

19. A műszakilag megengedett legnagyobb statikus tömeg félpótkocsi vagy középtengelyes pótkocsi csatlakozási pontján: ... kg

Legnagyobb sebesség

29. Legnagyobb sebesség: ... km/h

Tengelyek és felfüggesztés

30.1. Az egyes kormányzott tengelyek nyomtávja: ... mm

30.2. Az összes többi tengely nyomtávja: ... mm

31. A felemelhető tengely(ek) helyzete: ...

32. A terhelhető tengely(ek) helyzete: ...

33. Pneumatikus vagy azzal egyenértékű felfüggesztéssel ellátott hajtott tengely(ek): igen/nem (4)

35. Gumiabroncs/kerék kombináció (160): ...

Fékek

36. Pótkocsihoz csatlakozó fékkapcsolatok: mechanikus/elektromos/pneumatikus/hidraulikus (4)

Felépítmény

38. A felépítmény kódja (113): ...

Vonószerkezet

44. A vonószerkezet (ha van) jóváhagyási bizonyítványának száma vagy jóváhagyási jele: ...

45.1. Jellemző értékek (4): D: .../V: .../S: .../U: ...

Egyéb

50. Az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági Bizottságának a veszélyes anyagok szállításával kapcsolatos tervezési követelményekről szóló, 105. számú előírása szerinti típusjóváhagyás: igen/osztály(ok): .../nem (4)

51. Különleges rendeltetésű járművek esetében: az (EU) 2018/858 európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklete A. részének 5. pontja szerinti kijelölés: ...

52. Megjegyzések (165): ...

2. RÉSZ

O3 ÉS O4 JÁRMŰ-KATEGÓRIA

(teljes és befejezett járművek)

2. rész

Az általános felépítésre vonatkozó jellemzők

1. A tengelyek száma: ... és a kerekek száma (5): ...

1.1. Az ikerkerekekkel felszerelt tengelyek száma és helyzete: ...

2. A kormányzott tengelyek (száma, helyzete): ...

Főbb méretek

4. Tengelytáv (157) (174): ... mm

4.1. Tengelytávolság:

0–1:… mm
1–2:… mm
2–3:… mm
3–4:… mm

5. Hosszúság: ... mm

5.3. A hátuljára szerelt áramvonalasító berendezéssel vagy felszereléssel rendelkező/nem rendelkező jármű (4):

6. Szélesség: ... mm

7. Magasság: ... mm

10. A vonószerkezet központja és a jármű hátulja közötti távolság: ... mm

11. Rakfelület hosszúsága: ... mm

12. Hátsó túlnyúlás: ... mm

Tömegek (158)

13. Menetkész tömeg: ... kg

13.1. E tömeg tengelyek közötti megoszlása:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

13.2. A jármű tényleges tömege: ... kg

16. Műszakilag megengedett legnagyobb tömegek

16.1. Műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg

16.2. Műszakilag megengedett tömeg az egyes tengelyeken:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

16.3. Műszakilag megengedett tömeg az egyes tengelycsoportokon:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

17. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb tömeg nemzeti/nemzetközi forgalomban (4) (166)

Kizárólag nemzeti (országon belüli) forgalomhoz egy kis "e" betű, amelyet a tagállam megkülönböztető száma követ: ...

Nemzetközi forgalomhoz az irányelv/rendelet száma: ...

17.1. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg

17.2. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg az egyes tengelyeken:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

17.3. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg az egyes tengelycsoportokon:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

19. A műszakilag megengedett legnagyobb statikus tömeg félpótkocsi vagy középtengelyes pótkocsi csatlakozási pontján: ... kg

Legnagyobb sebesség

29. Legnagyobb sebesség: ... km/h

Tengelyek és felfüggesztés

31. A felemelhető tengely(ek) helyzete: ...

32. A terhelhető tengely(ek) helyzete: ...

33. Pneumatikus vagy azzal egyenértékű felfüggesztéssel ellátott hajtott tengely(ek): igen/nem (4)

35. Gumiabroncs/kerék kombináció (160): ...

Fékek

36. Pótkocsihoz csatlakozó fékkapcsolatok: mechanikus/elektromos/pneumatikus/hidraulikus (4)

Felépítmény

38. A felépítmény kódja (113): ...

Vonószerkezet

44. A vonószerkezet (ha van) jóváhagyási bizonyítványának száma vagy jóváhagyási jele: ...

45.1. Jellemző értékek (4): D: .../V: .../S: .../U: ...

Környezeti teljesítmény

49.1. A gyártói nyilvántartási dokumentumhoz tartozó kriptográfiai hashfüggvény: ... (177)

49.4. Az ügyfél-információs dokumentumhoz tartozó kriptográfiai hashfüggvény: ... (178)

49.6. Súlyozott hasznos terhelés ... t (179)

49.7. Járműcsoport ... (182)

49.9. Raktérfogat ... m3 (183)

49.10. Nagy raktérfogatúra tervezés: igen/nem (4) (176)

49.11. Hatékonysági arányok: ... (180)

49.11.1. Hatékonysági arány - kilométeralapú: ...

49.11.2. Hatékonysági arány - tonnakilométer-alapú: ...

49.11.3. Hatékonysági arány - m3-kilométer-alapú: ...

Egyéb

50. Az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági Bizottságának a veszélyes anyagok szállításával kapcsolatos tervezési követelményekről szóló, 105. számú előírása szerinti típusjóváhagyás: igen/osztály(ok): .../nem (4)

51. Különleges rendeltetésű járművek esetében: az (EU) 2018/858 európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklete A. részének 5. pontja szerinti kijelölés: ...

52. Megjegyzések (165): ...

II. RÉSZ

NEM TELJES JÁRMŰVEK

C1. MINTA - 1. RÉSZ

NEM TELJES JÁRMŰVEK

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

1. rész

Alulírott [... (teljes név és beosztás)] ezúton tanúsítom, hogy a jármű:

0.1. Gyártmány (a gyártó kereskedelmi neve): ...

0.2. Típus: ...

Változat (153): ...

Kivitel (153): ...

0.2.1. Kereskedelmi megnevezés(ek): ...

0.2.2. A több lépcsőben jóváhagyott járművek esetében az alapjármű/előző lépcsőkben jóváhagyott jármű típusjóváhagyására vonatkozó információk

(az egyes lépcsőkre vonatkozó információk felsorolása):

Típus: ...

Változat (153): ...

Kivitel (153): ...

A típusbizonyítvány száma, a kiterjesztés számával együtt: ...

0.2.2.1. A többlépcsős típusjóváhagyás megengedett paraméterértékei az alapjármű kibocsátási értékeinek használata tekintetében (adott esetben illessze be a tartományokat) (1):

0.2.3. Azonosítók (adott esetben) (161):

0.2.3.1. Interpolációs járműcsalád azonosítója: ...

0.2.3.2. Környezetihőmérséklet-korrekcióval végzett vizsgálat (ATCT) szerinti járműcsalád azonosítója: ...

0.2.3.3. PEMS-vizsgálat szerinti járműcsalád azonosítója: ...

0.2.3.4. Kigurulási menetellenállási járműcsalád azonosítója: ...

0.2.3.5. Kigurulási menetellenállási mátrix szerinti járműcsalád azonosítója (adott esetben): ...

0.2.3.6. Periodikus regenerálás szerinti járműcsalád azonosítója: ...

0.2.3.7. Párolgási kibocsátási vizsgálat szerinti járműcsalád azonosítója: ...

0.4. Jármű-kategória: ...

0.5. A gyártó cégneve és címe: ...

0.5.1. A több lépcsőben jóváhagyott járművek esetében az alapjármű/előző lépcső(k)ben jóváhagyott jármű gyártójának cégneve és címe: ...

0.6. A jogszabályban előírt táblák helye és rögzítésük módja: ...

A jármű-azonosító szám helye: ...

0.9. A gyártó képviselőjének (ha van) neve és címe: ...

0.10. Jármű-azonosító szám: ...

0.11. A jármű gyártási időpontja: ...

minden tekintetben megfelel a(z) ...-án/-én (a típusjóváhagyás dátuma) kiadott, ... (kiterjesztési számot is tartalmazó típusbizonyítvány-szám) számú jóváhagyásban leírt típusnak, és

további jóváhagyás nélkül állandó nyilvántartásba nem vehető.

(Hely) (Dátum): …(Aláírás): …

C2. MINTA - 1. RÉSZ

KIS SOROZATBAN TÍPUSJÓVÁHAGYÁSBAN RÉSZESÍTETT NEM TELJES JÁRMŰVEK

[Év][Sorszám]

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

1. rész

Alulírott [... (teljes név és beosztás)] ezúton tanúsítom, hogy a jármű:

0.1. Gyártmány (a gyártó kereskedelmi neve): ...

0.2. Típus: ...

Változat (153): ...

Kivitel (153): ...

0.2.1. Kereskedelmi megnevezés(ek): ...

0.2.2.1. A többlépcsős típusjóváhagyás megengedett paraméterértékei az alapjármű kibocsátási értékeinek használata tekintetében (adott esetben illessze be a tartományokat) (1):

0.2.3. Azonosítók (adott esetben) (161):

0.2.3.1. Interpolációs járműcsalád azonosítója: ...

0.2.3.2. Környezetihőmérséklet-korrekcióval végzett vizsgálat (ATCT) szerinti járműcsalád azonosítója: ...

0.2.3.3. PEMS-vizsgálat szerinti járműcsalád azonosítója: ...

0.2.3.4. Kigurulási menetellenállási járműcsalád azonosítója: ...

0.2.3.5. Kigurulási menetellenállási mátrix szerinti járműcsalád azonosítója (adott esetben): ...

0.2.3.6. Periodikus regenerálás szerinti járműcsalád azonosítója: ...

0.2.3.7. Párolgási kibocsátási vizsgálat szerinti járműcsalád azonosítója: ...

0.4. Jármű-kategória: ...

0.5. A gyártó cégneve és címe: ...

0.6. A jogszabályban előírt táblák helye és rögzítésük módja: ...

A jármű-azonosító szám helye: ...

0.9. A gyártó képviselőjének (ha van) neve és címe: ...

0.10. Jármű-azonosító szám: ...

0.11. A jármű gyártási időpontja: ...

minden tekintetben megfelel a(z) ...-án/-én (a típusjóváhagyás dátuma) kiadott, ... (kiterjesztési számot is tartalmazó típusbizonyítvány-szám) számú jóváhagyásban leírt típusnak, és

további jóváhagyás nélkül állandó nyilvántartásba nem vehető.

(Hely) (Dátum): …(Aláírás): …

2. RÉSZ

M1 JÁRMŰ-KATEGÓRIA

(nem teljes járművek)

2. rész

Az általános felépítésre vonatkozó jellemzők

1. A tengelyek száma: ... és a kerekek száma (5): ...

3. A hajtott tengelyek (száma, helyzete, összekapcsolása): ... ...

3.1. A jármű: nem automatizált/automatizált/teljesen automatizált (8)

Főbb méretek

4. Tengelytáv (157): ... mm

4.1. Tengelytávolság:

1–2:… mm
2–3:… mm
3–4:… mm

5.1. Legnagyobb megengedett hosszúság: ... mm

6.1. Legnagyobb megengedett szélesség: ... mm

7.1. Legnagyobb megengedett magasság: ... mm

12.1. Legnagyobb megengedett hátsó túlnyúlás: ... mm

Tömegek (158)

14. A nem teljes jármű menetkész tömege: ... kg

14.1. E tömeg tengelyek közötti megoszlása:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

15. A jármű befejezéskori legkisebb tömege: ... kg

15.1. E tömeg tengelyek közötti megoszlása:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

16. Műszakilag megengedett legnagyobb tömegek

16.1. Műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg

16.2. Műszakilag megengedett tömeg az egyes tengelyeken:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

16.4. A járműszerelvény műszakilag megengedett legnagyobb tömege: ... kg

18. A műszakilag megengedett legnagyobb vontatható tömeg a következők esetében:

18.1. Vonórudas pótkocsi: ... kg

18.3. Középtengelyes pótkocsi: ... kg

18.4. Fékezetlen pótkocsi: ... kg

19. A műszakilag megengedett legnagyobb statikus függőleges tömeg a csatlakozási ponton: ... kg

Motor

20. A motor gyártója: ...

21. Motorkód a motoron feltüntetett jelölés szerint: ...

22. Működési elv: ...

23. Tisztán elektromos: igen/nem (4)

23.1. Hibrid [elektromos] jármű (HEV) osztálya: OVC-HEV/NOVC-HEV/OVC-FCHV/NOVC-FCHV (4)

24. A hengerek száma és elrendezése: ...

25. Motortérfogat: ... cm3

26. Üzemanyag: dízel/benzin/LPG/földgáz - biometán/etanol/biodízel/hidrogén (4)

26.1. Egyfajta üzemanyag/kétfajta üzemanyag/rugalmas üzemanyag-felhasználás/vegyes üzem (4)

26.2. (Csak vegyes üzem esetében) 1A. típus/1B. típus/2A. típus/2B. típus/3B. típus (4)

27. Legnagyobb teljesítmény

27.1. Legnagyobb hasznos teljesítmény (159): ... kW ... min-1 fordulatszámon (belső égésű motor) (4)

27.3. Legnagyobb hasznos teljesítmény: ... kW (elektromos motor) (4) (112)

27.4. Legnagyobb 30 perces teljesítmény: ... kW (elektromos motor) (4) (112)

28. Sebességváltó (típus): ...

28.1. Sebességfokozat-áttételi arányok (kézi sebességváltóval rendelkező járművek esetében kell kitölteni) (1)

Első fokozatbanMásodik fokozatbanHarmadik fokozatbanNegyedik fokozatbanÖtödik fokozatbanHatodik fokozatbanHetedik fokozatbanNyolcadik fokozatban

28.1.1. Végáttételi arány (ha értelmezhető): ...

28.1.2. Végáttételi arányok (akkor kell kitölteni, ha és ahol értelmezhető)

Első fokozatbanMásodik fokozatbanHarmadik fokozatbanNegyedik fokozatbanÖtödik fokozatbanHatodik fokozatbanHetedik fokozatbanNyolcadik fokozatban

Legnagyobb sebesség

29. Legnagyobb sebesség: ... km/h

Tengelyek és felfüggesztés

30. Nyomtáv(ok):

1. ... mm

2. ... mm

3. ... mm

35. A CO2 meghatározásához használt felszerelt gumiabroncs/kerék kombináció/gördülési ellenállási együtthatók (RRC) energiahatékonysági osztálya és (adott esetben) gumiabroncs-kategória (160) (1): ...

Fékek

36. Pótkocsihoz csatlakozó fékkapcsolatok: mechanikus/elektromos/pneumatikus/hidraulikus (4)

Felépítmény

41. Az ajtók száma és kialakítása: ...

42. Az ülőhelyek száma (beleértve a vezetőülést is) (115): ...

Környezeti teljesítmény

46. Zajszint

Álló helyzetben: ... dB(A), ha a motorfordulatszám: ... min-1

Elhaladási zaj: ... dB(A)

47. Kipufogógáz-kibocsátási szint (116): Euro ...

47.1. Vind kibocsátási vizsgálati paraméterei (1)

47.1.1. Vizsgálati tömeg, kg: ...

47.1.2. Homlokfelület, m2 (161): ...

47.1.2.1. Az elülső belépőlevegő-rács vetített homlokfelülete (adott esetben), cm2: ...

47.1.3. Kigurulási menetellenállási együtthatók

47.1.3.0. f0, N:

47.1.3.1. f1, N/(km/h):

47.1.3.2. f2, N/(km/h)2: ...

47.2. Menetciklus (1)

47.2.1. Menetciklus-járműosztály: 1./2./3a./3b.

47.2.2. Redukálási tényező (fdsc): ...

47.2.3. Leszabályozott sebesség: van/nincs (4)

48. Kipufogógáz-kibocsátás (162) (163) (164):

Az alkalmazandó rendeleti jellegű jogi alapaktus és a legutolsó módosító rendeleti jellegű jogi aktus száma: ...

1.2. Vizsgálati eljárás: 1. típus (WLTP szerinti legmagasabb értékek) vagy WHSC (EURO VI) (4)

CO: ... Összes szénhidrogén: ... Nem metán szénhidrogének: ... NOx: ... Összes szénhidrogén + NOx: ... NH3: ... Részecskék (tömege): ... Részecskék (száma): ...

2.2. vizsgálati eljárás: WHTC (EURO VI)

CO: ... NOx: ... Nem metán szénhidrogének: ... Összes szénhidrogén: ... CH4: ... NH3: ... Részecskék (tömege): ... Részecskék (száma): ...

48.1. Füst (az elnyelési együttható korrigált értéke): ... (m-1)

49. CO2-kibocsátás/üzemanyag-fogyasztás/elektromosenergia-fogyasztás (162) (1):

1. Minden erőátviteli rendszer, kivéve a külső feltöltésű hibrid elektromos járműveket (adott esetben)

2. Tisztán elektromos járművek elektromos hatósugara (adott esetben)

3. Ökoinnovációs technológiával (technológiákkal) felszerelt jármű: igen/nem (4)

3.1. Az ökoinnovációs technológia (technológiák) általános kódja (151): ...

3.2. Az ökoinnovációs technológia (technológiák) révén elért CO2-kibocsátás-csökkentés összesen (68) (mindegyik vizsgált referencia-üzemanyagra vonatkozóan meg kell ismételni):

3.2.2. WLTP szerinti kibocsátáscsökkentés: ... g/km (adott esetben)

4. Külső feltöltésű hibrid elektromos járművek (adott esetben)

5. Külső feltöltésű hibrid elektromos járművek elektromos hatósugara (adott esetben)

Egyéb

52. Megjegyzések (165): ...

2. RÉSZ

M2 JÁRMŰ-KATEGÓRIA

(nem teljes járművek)

2. rész

Az általános felépítésre vonatkozó jellemzők

1. A tengelyek száma: ... és a kerekek száma (5): ...

1.1. Az ikerkerekekkel felszerelt tengelyek száma és helyzete: ...

2. A kormányzott tengelyek (száma, helyzete): ...

3. A hajtott tengelyek (száma, helyzete, összekapcsolása): ... ...

3.1. A jármű: nem automatizált/automatizált/teljesen automatizált (8)

Főbb méretek

4. Tengelytáv (157): ... mm

4.1. Tengelytávolság:

1-2:… mm
2-3:… mm
3-4:… mm

5.1. Legnagyobb megengedett hosszúság: ... mm

5.2. A 96/53/EK irányelv 9a. cikkének megfelelő hosszított fülke: van/nincs (4)

5.3. Az elejére/hátuljára szerelt áramvonalasító berendezéssel vagy felszereléssel rendelkező/áramvonalasító berendezéssel vagy felszereléssel nem rendelkező jármű (4):

6.1. Legnagyobb megengedett szélesség: ... mm

7.1. Legnagyobb megengedett magasság: ... mm

12.1. Legnagyobb megengedett hátsó túlnyúlás: ... mm

Tömegek (158)

13.3. Az alternatív meghajtásból adódó tömegnövekmény: ... kg

14. A nem teljes jármű menetkész tömege: ... kg

14.1. E tömeg tengelyek közötti megoszlása:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

15. A jármű befejezéskori legkisebb tömege: ... kg

15.1. E tömeg tengelyek közötti megoszlása:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

16. Műszakilag megengedett legnagyobb tömegek

16.1. Műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg

16.2. Műszakilag megengedett tömeg az egyes tengelyeken:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

16.3. Műszakilag megengedett tömeg az egyes tengelycsoportokon:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

16.4. A járműszerelvény műszakilag megengedett legnagyobb tömege: ... kg

17. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb tömeg nemzeti/nemzetközi forgalomban (4) (166)

17.1. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg

17.2. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg az egyes tengelyeken:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

17.3. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg az egyes tengelycsoportokon:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

17.4. A járműszerelvény tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb tömege: ... kg

18. A műszakilag megengedett legnagyobb vontatható tömeg a következők esetében:

18.1. Vonórudas pótkocsi: ... kg

18.3. Középtengelyes pótkocsi: ... kg

18.4. Fékezetlen pótkocsi: ... kg

19. A műszakilag megengedett legnagyobb statikus tömeg a csatlakozási ponton: ... kg

Motor

20. A motor gyártója: ...

21. Motorkód a motoron feltüntetett jelölés szerint: ...

22. Működési elv: ...

23. Tisztán elektromos: igen/nem (4)

23.1. Hibrid [elektromos] jármű (HEV) osztálya: OVC-HEV/NOVC-HEV/OVC-FCHV/NOVC-FCHV (4)

24. A hengerek száma és elrendezése: ...

25. Motortérfogat: ... cm3

26. Üzemanyag: dízel/benzin/LPG/földgáz - biometán/etanol/biodízel/hidrogén (4)

26.1. Egyfajta üzemanyag/kétfajta üzemanyag/rugalmas üzemanyag-felhasználás/vegyes üzem (4)

26.2. (Csak vegyes üzem esetében) 1A. típus/1B. típus/2A. típus/2B. típus/3B. típus (4)

27. Legnagyobb teljesítmény

27.1. Legnagyobb hasznos teljesítmény (159): ... kW ... min-1 fordulatszámon (belső égésű motor) (4)

27.3. Legnagyobb hasznos teljesítmény: ... kW (elektromos motor) (4) (112)

27.4. Legnagyobb 30 perces teljesítmény: ... kW (elektromos motor) (4) (112)

28. Sebességváltó (típus): ...

28.1. Sebességfokozat-áttételi arányok (kézi sebességváltóval rendelkező járművek esetében kell kitölteni) (1)

Első fokozatbanMásodik fokozatbanHarmadik fokozatbanNegyedik fokozatbanÖtödik fokozatbanHatodik fokozatbanHetedik fokozatbanNyolcadik fokozatban

28.1.1. Végáttételi arány (ha értelmezhető): ...

28.1.2. Végáttételi arányok (akkor kell kitölteni, ha és ahol értelmezhető)

Első fokozatbanMásodik fokozatbanHarmadik fokozatbanNegyedik fokozatbanÖtödik fokozatbanHatodik fokozatbanHetedik fokozatbanNyolcadik fokozatban

Legnagyobb sebesség

29. Legnagyobb sebesség: ... km/h

Tengelyek és felfüggesztés

30. Nyomtáv(ok):

1. ... mm

2. ... mm

3. ... mm

33. Pneumatikus vagy azzal egyenértékű felfüggesztéssel ellátott hajtott tengely(ek): van/nincs (4)

35. A CO2 meghatározásához használt felszerelt gumiabroncs/kerék kombináció/gördülési ellenállási együtthatók (RRC) energiahatékonysági osztálya és (adott esetben) gumiabroncs-kategória (160) (1): ...

Fékek

36. Pótkocsihoz csatlakozó fékkapcsolatok: mechanikus/elektromos/pneumatikus/hidraulikus (4)

37. Nyomás a pótkocsi fékrendszerének tápvezetékében: ... kPa

Vonószerkezet

44. A vonószerkezet (ha van) jóváhagyási bizonyítványának száma vagy jóváhagyási jele: ...

45. A felszerelhető vonószerkezetek típusai vagy osztályai: ...

45.1. Jellemző értékek (4): D: .../V: .../S: .../U: ...

Környezeti teljesítmény

46. Zajszint

Álló helyzetben: ... dB(A), ha a motorfordulatszám: ... min-1

Elhaladási zaj: ... dB(A)

47. Kipufogógáz-kibocsátási szint (116): Euro ...

47.1. Vind kibocsátási vizsgálati paraméterei (1)

47.1.1. Vizsgálati tömeg, kg: ...

47.1.2. Homlokfelület, m2 (161): ...

47.1.2.1. Az elülső belépőlevegő-rács vetített homlokfelülete (adott esetben), cm2: ...

47.1.3. Kigurulási menetellenállási együtthatók

47.1.3.0. f0, N: ...

47.1.3.1. f1, N/(km/h): ...

47.1.3.2. f2, N/(km/h)2: ...

47.2. Menetciklus (1)

47.2.1. Menetciklus-járműosztály: 1./2./3a./3b. (4)

47.2.2. Redukálási tényező (fdsc): ...

47.2.3. Leszabályozott sebesség: van/nincs (4)

48. Kipufogógáz-kibocsátás (162) (163) (164):

Az alkalmazandó rendeleti jellegű jogi alapaktus és a legutolsó módosító rendeleti jellegű jogi aktus száma: ...

1.2. Vizsgálati eljárás: 1. típus (WLTP szerinti legmagasabb értékek) vagy WHSC (EURO VI) (4)

CO: ... Összes szénhidrogén: ... Nem metán szénhidrogének: ... NOx: ... Összes szénhidrogén + NOx: ... NH3: ... Részecskék (tömege): ... Részecskék (száma): ...

2.2. vizsgálati eljárás: WHTC (EURO VI)

CO: ... NOx: ... Nem metán szénhidrogének: ... Összes szénhidrogén: ... CH4: ... NH3: ... Részecskék (tömege): ... Részecskék (száma): ...

48.1. Füst (az elnyelési együttható korrigált értéke): ... (m-1)

49. CO2-kibocsátás/üzemanyag-fogyasztás/elektromosenergia-fogyasztás (162) (1) (4):

1. Minden erőátviteli rendszer, kivéve a külső feltöltésű hibrid elektromos járműveket (adott esetben)

2. Tisztán elektromos járművek elektromos hatósugara (adott esetben)

4. Külső feltöltésű hibrid elektromos járművek (adott esetben)

5. Külső feltöltésű hibrid elektromos járművek elektromos hatósugara (adott esetben)

49. CO2-kibocsátás/üzemanyag-fogyasztás/elektromosenergia-fogyasztás (4)

49.1. A gyártói nyilvántartási dokumentumhoz tartozó kriptográfiai hashfüggvény (4) (119): ...

49.2. Kibocsátásmentes nehézgépjármű: igen/nem (4) (72) (169)

49.3. Különleges felépítményű gépjármű: igen/nem (4) (72) (170)

49.4. Az ügyfél-információs dokumentumhoz tartozó kriptográfiai hashfüggvény: ... (4) (120) (170)

49.5.1. Fajlagos CO2-kibocsátás: ... g CO2/utkm (4) (171)

49.6.1. Átlagos kihasználtság (utasok száma): ... (4) (172)

49.7. Járműalcsoport/-csoport (4) (176): ...

49.8. A jármű-információs dokumentumhoz tartozó kriptográfiai hashfüggvény: (4) (180): ...

Egyéb

52. Megjegyzések (165): ...

2. RÉSZ

M3 JÁRMŰ-KATEGÓRIA

(nem teljes járművek)

2. rész

Az általános felépítésre vonatkozó jellemzők

1. A tengelyek száma: ... és a kerekek száma (5): ...

1.1. Az ikerkerekekkel felszerelt tengelyek száma és helyzete: ...

2. A kormányzott tengelyek (száma, helyzete): ...

3. A hajtott tengelyek (száma, helyzete, összekapcsolása): ... ...

3.1. A jármű: nem automatizált/automatizált/teljesen automatizált (8)

Főbb méretek

4. Tengelytáv (157): ... mm

4.1. Tengelytávolság:

1-2:… mm
2-3:… mm
3-4:… mm

5.1. Legnagyobb megengedett hosszúság: ... mm

5.2. A 96/53/EK irányelv 9a. cikkének megfelelő hosszított fülke: van/nincs (4)

5.3. Az elejére/hátuljára szerelt áramvonalasító berendezéssel vagy felszereléssel rendelkező/áramvonalasító berendezéssel vagy felszereléssel nem rendelkező jármű (4):

6.1. Legnagyobb megengedett szélesség: ... mm

7.1. Legnagyobb megengedett magasság: ... mm

12.1. Legnagyobb megengedett hátsó túlnyúlás: ... mm

Tömegek (158)

13.3. Az alternatív meghajtásból adódó tömegnövekmény: ... kg

14. A nem teljes jármű menetkész tömege: ... kg

14.1. E tömeg tengelyek közötti megoszlása:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

15. A jármű befejezéskori legkisebb tömege: ... kg

15.1. E tömeg tengelyek közötti megoszlása:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

16. Műszakilag megengedett legnagyobb tömegek

16.1. Műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg

16.2. Műszakilag megengedett tömeg az egyes tengelyeken:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

16.3. Műszakilag megengedett tömeg az egyes tengelycsoportokon:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

16.4. A járműszerelvény műszakilag megengedett legnagyobb tömege: ... kg

17. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb tömeg nemzeti/nemzetközi forgalomban (4) (166)

17.1. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg

17.2. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg az egyes tengelyeken:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

17.3. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg az egyes tengelycsoportokon:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

17.4. A járműszerelvény tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb tömege: ... kg

18. A műszakilag megengedett legnagyobb vontatható tömeg a következők esetében:

18.1. Vonórudas pótkocsi: ... kg

18.3. Középtengelyes pótkocsi: ... kg

18.4. Fékezetlen pótkocsi: ... kg

19. A műszakilag megengedett legnagyobb statikus tömeg a csatlakozási ponton: ... kg

Motor

20. A motor gyártója: ...

21. Motorkód a motoron feltüntetett jelölés szerint: ...

22. Működési elv: ...

23. Tisztán elektromos: igen/nem (4)

23.1. Hibrid [elektromos] jármű (HEV) osztálya: OVC-HEV/NOVC-HEV/OVC-FCHV/NOVC-FCHV (4)

24. A hengerek száma és elrendezése: ...

25. Motortérfogat: ... cm3

26. Üzemanyag: dízel/benzin/LPG/földgáz - biometán/etanol/biodízel/hidrogén (4)

26.1. Egyfajta üzemanyag/kétfajta üzemanyag/rugalmas üzemanyag-felhasználás/vegyes üzem (4)

26.2. (Csak vegyes üzem esetében) 1A. típus/1B. típus/2A. típus/2B. típus/3B. típus (4)

27. Legnagyobb teljesítmény

27.1. Legnagyobb hasznos teljesítmény (159): ... kW ... min-1 fordulatszámon (belső égésű motor) (4)

27.3. Legnagyobb hasznos teljesítmény: ... kW (elektromos motor) (4) (112)

27.4. Legnagyobb 30 perces teljesítmény: ... kW (elektromos motor) (4) (112)

28. Sebességváltó (típus): ...

Legnagyobb sebesség

29. Legnagyobb sebesség: ... km/h

Tengelyek és felfüggesztés

30.1. Az egyes kormányzott tengelyek nyomtávja: ... mm

30.2. Az összes többi tengely nyomtávja: ... mm

32. A terhelhető tengely(ek) helyzete: ...

33. Pneumatikus vagy azzal egyenértékű felfüggesztéssel ellátott hajtott tengely(ek): igen/nem (4)

35. Gumiabroncs/kerék kombináció (160): ...

Fékek

36. Pótkocsihoz csatlakozó fékkapcsolatok: mechanikus/elektromos/pneumatikus/hidraulikus (4)

37. Nyomás a pótkocsi fékrendszerének tápvezetékében: ... kPa

Vonószerkezet

44. A vonószerkezet (ha van) jóváhagyási bizonyítványának száma vagy jóváhagyási jele: ...

45. A felszerelhető vonószerkezetek típusai vagy osztályai: ...

45.1. Jellemző értékek (4): D: .../V: .../S: .../U: ...

Környezeti teljesítmény

46. Zajszint

Álló helyzetben: ... dB(A), ha a motorfordulatszám: ... min-1

Elhaladási zaj: ... dB(A)

47. Kipufogógáz-kibocsátási szint (116): Euro ...

48. Kipufogógáz-kibocsátás (162) (163) (164):

Az alkalmazandó rendeleti jellegű jogi alapaktus és a legutolsó módosító rendeleti jellegű jogi aktus száma: ...

1.2. vizsgálati eljárás: WHSC (EURO VI)

CO: ... Összes szénhidrogén: ... Nem metán szénhidrogének: ... NOx: ... Összes szénhidrogén + NOx: ... NH3: ... Részecskék (tömege): ... Részecskék (száma): ...

2.2. vizsgálati eljárás: WHTC (EURO VI)

CO: ... NOx: ... Nem metán szénhidrogének: ... Összes szénhidrogén: ... CH4: ... NH3: ... Részecskék (tömege): ... Részecskék (száma): ...

48.1. Füst (az elnyelési együttható korrigált értéke): ... (m-1)

49. CO2-kibocsátás/üzemanyag-fogyasztás/elektromosenergia-fogyasztás (4)

49.1. A gyártói nyilvántartási dokumentumhoz tartozó kriptográfiai hashfüggvény (4) (119): ...

49.2. Kibocsátásmentes nehézgépjármű: igen/nem (4) (72) (169)

49.3. Különleges felépítményű gépjármű: igen/nem (4) (72) (170)

49.4. Az ügyfél-információs dokumentumhoz tartozó kriptográfiai hashfüggvény: ... (4) (120) (170)

49.5.1. Fajlagos CO2-kibocsátás: ... g CO2/utkm (4) (171)

49.6.1. Átlagos kihasználtság (utasok száma): ... (4) (172)

49.7. Járműalcsoport/-csoport (4) (176): ...

49.8. A jármű-információs dokumentumhoz tartozó kriptográfiai hashfüggvény: (4) (180): ...

Egyéb

52. Megjegyzések (165): ...

2. RÉSZ

N1 JÁRMŰ-KATEGÓRIA

(nem teljes járművek)

2. rész

Az általános felépítésre vonatkozó jellemzők

1. A tengelyek száma: ... és a kerekek száma (5): ...

1.1. Az ikerkerekekkel felszerelt tengelyek száma és helyzete: ...

3. A hajtott tengelyek (száma, helyzete, összekapcsolása): ... ...

3.1. A jármű: nem automatizált/automatizált/teljesen automatizált (8)

Főbb méretek

4. Tengelytáv (157): ... mm

4.1. Tengelytávolság:

1-2:… mm
2-3:… mm
3-4:… mm

5.1. Legnagyobb megengedett hosszúság: ... mm

6.1. Legnagyobb megengedett szélesség: ... mm

7.1. Legnagyobb megengedett magasság: ... mm

8. Nyeregpont távolsága a jármű leghátsó tengelyétől (legnagyobb és legkisebb): ... mm

12.1. Legnagyobb megengedett hátsó túlnyúlás: ... mm

Tömegek (158)

14. A nem teljes jármű menetkész tömege: ... kg

14.1. E tömeg tengelyek közötti megoszlása:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

15. A jármű befejezéskori legkisebb tömege: ... kg

15.1. E tömeg tengelyek közötti megoszlása:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

16. Műszakilag megengedett legnagyobb tömegek

16.1. Műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg

16.2. Műszakilag megengedett tömeg az egyes tengelyeken:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

16.4. A járműszerelvény műszakilag megengedett legnagyobb tömege: ... kg

18. A műszakilag megengedett legnagyobb vontatható tömeg a következők esetében:

18.1. Vonórudas pótkocsi: ... kg

18.2. Félpótkocsi: ... kg

18.3. Középtengelyes pótkocsi: ... kg

18.4. Fékezetlen pótkocsi: ... kg

19. A műszakilag megengedett legnagyobb statikus tömeg a csatlakozási ponton: ... kg

Motor

20. A motor gyártója: ...

21. Motorkód a motoron feltüntetett jelölés szerint: ...

22. Működési elv: ...

23. Tisztán elektromos: igen/nem (4)

23.1. Hibrid [elektromos] jármű (HEV) osztálya: OVC-HEV/NOVC-HEV/OVC-FCHV/NOVC-FCHV (4)

24. A hengerek száma és elrendezése: ...

25. Motortérfogat: ... cm3

26. Üzemanyag: dízel/benzin/LPG/földgáz - biometán/etanol/biodízel/hidrogén (4)

26.1. Egyfajta üzemanyag/kétfajta üzemanyag/rugalmas üzemanyag-felhasználás/vegyes üzem (4)

26.2. (Csak vegyes üzem esetében) 1A. típus/1B. típus/2A. típus/2B. típus/3B. típus (4)

27. Legnagyobb teljesítmény

27.1. Legnagyobb hasznos teljesítmény (159): ... kW ... min-1 fordulatszámon (belső égésű motor) (4)

27.3. Legnagyobb hasznos teljesítmény: ... kW (elektromos motor) (4) (112)

27.4. Legnagyobb 30 perces teljesítmény: ... kW (elektromos motor) (4) (112)

28. Sebességváltó (típus): ...

28.1. Sebességfokozat-áttételi arányok (kézi sebességváltóval rendelkező járművek esetében kell kitölteni) (1)

Első fokozatbanMásodik fokozatbanHarmadik fokozatbanNegyedik fokozatbanÖtödik fokozatbanHatodik fokozatbanHetedik fokozatbanNyolcadik fokozatban

28.1.1. Végáttételi arány (ha értelmezhető): ...

28.1.2. Végáttételi arányok (akkor kell kitölteni, ha és ahol értelmezhető)

Első fokozatbanMásodik fokozatbanHarmadik fokozatbanNegyedik fokozatbanÖtödik fokozatbanHatodik fokozatbanHetedik fokozatbanNyolcadik fokozatban

Legnagyobb sebesség

29. Legnagyobb sebesség: ... km/h

Tengelyek és felfüggesztés

30. Nyomtáv(ok):

1. ... mm

2. ... mm

3. ... mm

35. A CO2 meghatározásához használt felszerelt gumiabroncs/kerék kombináció/gördülési ellenállási együtthatók (RRC) energiahatékonysági osztálya és (adott esetben) gumiabroncs-kategória (160) (1): ...

Fékek

36. Pótkocsihoz csatlakozó fékkapcsolatok: mechanikus/elektromos/pneumatikus/hidraulikus (4)

37. Nyomás a pótkocsi fékrendszerének tápvezetékében: ... kPa

Vonószerkezet

44. A vonószerkezet (ha van) jóváhagyási bizonyítványának száma vagy jóváhagyási jele: ...

45. A felszerelhető vonószerkezetek típusai vagy osztályai: ...

45.1. Jellemző értékek (4): D: .../V: .../S: .../U: ...

Környezeti teljesítmény

46. Zajszint

Álló helyzetben: ... dB(A), ha a motorfordulatszám: ... min-1

Elhaladási zaj: ... dB(A)

47. Kipufogógáz-kibocsátási szint (116): Euro ...

47.1. Vind kibocsátási vizsgálati paraméterei (1)

47.1.1. Vizsgálati tömeg, kg: ...

47.1.2. Homlokfelület, m2 (161): ...

47.1.2.1. Az elülső belépőlevegő-rács vetített homlokfelülete (adott esetben), cm2: ...

47.1.3. Kigurulási menetellenállási együtthatók

47.1.3.0. f0, N: ...

47.1.3.1. f1, N/(km/h): ...

47.1.3.2. f2, N/(km/h)2: ...

47.2. Menetciklus (1)

47.2.1. Menetciklus-járműosztály: 1./2./3a./3b. (4)

47.2.2. Redukálási tényező (fdsc): ...

47.2.3. Leszabályozott sebesség: van/nincs (4)

48. Kipufogógáz-kibocsátás (162) (163) (164):

Az alkalmazandó rendeleti jellegű jogi alapaktus és a legutolsó módosító rendeleti jellegű jogi aktus száma: ...

1.2. Vizsgálati eljárás: 1. típus (WLTP szerinti legmagasabb értékek) vagy WHSC (EURO VI) (4)

CO: ... Összes szénhidrogén: ... Nem metán szénhidrogének: ... NOx: ... Összes szénhidrogén + NOx: ... NH3: ... Részecskék (tömege): ... Részecskék (száma): ...

2.2. vizsgálati eljárás: WHTC (EURO VI)

CO: ... NOx: ... Nem metán szénhidrogének: ... Összes szénhidrogén: ... CH4: ... NH3: ... Részecskék (tömege): ... Részecskék (száma): ...

48.1. Füst (az elnyelési együttható korrigált értéke): ... (m-1)

49. CO2-kibocsátás/üzemanyag-fogyasztás/elektromosenergia-fogyasztás (162) (1):

1. Minden erőátviteli rendszer, kivéve a külső feltöltésű hibrid elektromos járműveket (adott esetben)

2. Tisztán elektromos járművek elektromos hatósugara (adott esetben)

3. Ökoinnovációs technológiával (technológiákkal) felszerelt jármű: igen/nem (4)

3.1. Az ökoinnovációs technológia (technológiák) általános kódja (151): ...

3.2. Az ökoinnovációs technológia (technológiák) révén elért CO2-kibocsátás-csökkentés összesen (68) (mindegyik vizsgált referencia-üzemanyagra vonatkozóan meg kell ismételni):

3.2.2. WLTP szerinti kibocsátáscsökkentés: ... g/km (adott esetben)

4. Külső feltöltésű hibrid elektromos járművek (adott esetben)

5. Külső feltöltésű hibrid elektromos járművek elektromos hatósugara (adott esetben)

Egyéb

52. Megjegyzések (165): ...

2. RÉSZ

N2 JÁRMŰ-KATEGÓRIA

(nem teljes járművek)

2. rész

Az általános felépítésre vonatkozó jellemzők

1. A tengelyek száma: ... és a kerekek száma (5): ...

1.1. Az ikerkerekekkel felszerelt tengelyek száma és helyzete: ...

2. A kormányzott tengelyek (száma, helyzete): ...

3. A hajtott tengelyek (száma, helyzete, összekapcsolása): ... ...

3.1. A jármű: nem automatizált/automatizált/teljesen automatizált (8)

Főbb méretek

4. Tengelytáv (157): ... mm

4.1. Tengelytávolság:

1-2:… mm
2-3:… mm
3-4:… mm

5.1. Legnagyobb megengedett hosszúság: ... mm

5.2. A 96/53/EK irányelv 9a. cikkének megfelelő hosszított fülke: van/nincs (4)

5.3. Az elejére/hátuljára szerelt áramvonalasító berendezéssel vagy felszereléssel rendelkező/áramvonalasító berendezéssel vagy felszereléssel nem rendelkező jármű (4):

6.1. Legnagyobb megengedett szélesség: ... mm

8. Nyeregpont távolsága a jármű leghátsó tengelyétől (legnagyobb és legkisebb): ... mm

12.1. Legnagyobb megengedett hátsó túlnyúlás: ... mm

Tömegek (158)

13.3. Az alternatív meghajtásból adódó tömegnövekmény: ... kg

14. A nem teljes jármű menetkész tömege: ... kg

14.1. E tömeg tengelyek közötti megoszlása:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

15. A jármű befejezéskori legkisebb tömege: ... kg

15.1. E tömeg tengelyek közötti megoszlása:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

16. Műszakilag megengedett legnagyobb tömegek

16.1. Műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg

16.2. Műszakilag megengedett tömeg az egyes tengelyeken:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

16.3. Műszakilag megengedett tömeg az egyes tengelycsoportokon:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

16.4. A járműszerelvény műszakilag megengedett legnagyobb tömege: ... kg

17. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb tömeg nemzeti/nemzetközi forgalomban (4) (166)

17.1. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg

17.2. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg az egyes tengelyeken:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

17.3. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg az egyes tengelycsoportokon:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

17.4. A járműszerelvény tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb tömege: ... kg

18. A műszakilag megengedett legnagyobb vontatható tömeg a következők esetében:

18.1. Vonórudas pótkocsi: ... kg

18.2. Félpótkocsi: ... kg

18.3. Középtengelyes pótkocsi: ... kg

18.3.1. Merev vonórudas pótkocsi: ... kg

18.4. Fékezetlen pótkocsi: ... kg

19. A műszakilag megengedett legnagyobb statikus tömeg a csatlakozási ponton: ... kg

Motor

20. A motor gyártója: ...

21. Motorkód a motoron feltüntetett jelölés szerint: ...

22. Működési elv: ...

23. Tisztán elektromos: igen/nem (4)

23.1. Hibrid [elektromos] jármű (HEV) osztálya: OVC-HEV/NOVC-HEV/OVC-FCHV/NOVC-FCHV (4)

24. A hengerek száma és elrendezése: ...

25. Motortérfogat: ... cm3

26. Üzemanyag: dízel/benzin/LPG/földgáz - biometán/etanol/biodízel/hidrogén (4)

26.1. Egyfajta üzemanyag/kétfajta üzemanyag/rugalmas üzemanyag-felhasználás/vegyes üzem (4)

26.2. (Csak vegyes üzem esetében) 1A. típus/1B. típus/2A. típus/2B. típus/3B. típus (4)

27. Legnagyobb teljesítmény

27.1. Legnagyobb hasznos teljesítmény (159): ... kW ... min-1 fordulatszámon (belső égésű motor) (4)

27.3. Legnagyobb hasznos teljesítmény: ... kW (elektromos motor) (4) (112)

27.4. Legnagyobb 30 perces teljesítmény: ... kW (elektromos motor) (4) (112)

28. Sebességváltó (típus): ...

28.1. Sebességfokozat-áttételi arányok (kézi sebességváltóval rendelkező járművek esetében kell kitölteni) (1)

Első fokozatbanMásodik fokozatbanHarmadik fokozatbanNegyedik fokozatbanÖtödik fokozatbanHatodik fokozatbanHetedik fokozatbanNyolcadik fokozatban

28.1.1. Végáttételi arány (ha értelmezhető): ...

28.1.2. Végáttételi arányok (akkor kell kitölteni, ha és ahol értelmezhető)

Első fokozatbanMásodik fokozatbanHarmadik fokozatbanNegyedik fokozatbanÖtödik fokozatbanHatodik fokozatbanHetedik fokozatbanNyolcadik fokozatban

Legnagyobb sebesség

29. Legnagyobb sebesség: ... km/h

Tengelyek és felfüggesztés

31. A felemelhető tengely(ek) helyzete: ...

32. A terhelhető tengely(ek) helyzete: ...

33. Pneumatikus vagy azzal egyenértékű felfüggesztéssel ellátott hajtott tengely(ek): van/nincs (4)

35. A CO2 meghatározásához használt felszerelt gumiabroncs/kerék kombináció/gördülési ellenállási együtthatók (RRC) energiahatékonysági osztálya és (adott esetben) gumiabroncs-kategória (1) (160): ...

Fékek

36. Pótkocsihoz csatlakozó fékkapcsolatok: mechanikus/elektromos/pneumatikus/hidraulikus (4)

37. Nyomás a pótkocsi fékrendszerének tápvezetékében: ... kPa

Vonószerkezet

44. A vonószerkezet (ha van) jóváhagyási bizonyítványának száma vagy jóváhagyási jele: ...

45. A felszerelhető vonószerkezetek típusai vagy osztályai: ...

45.1. Jellemző értékek (4): D: .../V: .../S: .../U: ...

Környezeti teljesítmény

46. Zajszint

Álló helyzetben: ... dB(A), ha a motorfordulatszám: ... min-1

Elhaladási zaj: ... dB(A)

47. Kipufogógáz-kibocsátási szint (116): Euro ...

47.1. Vind kibocsátási vizsgálati paraméterei (1)

47.1.1. Vizsgálati tömeg, kg: ...

47.1.2. Homlokfelület, m2 (161): ...

47.1.2.1. Az elülső belépőlevegő-rács vetített homlokfelülete (adott esetben), cm2: ...

47.1.3. Kigurulási menetellenállási együtthatók

47.1.3.0. f0, N: ...

47.1.3.1. f1, N/(km/h): ...

47.1.3.2. f2, N/(km/h)2: ...

47.2. Menetciklus (1)

47.2.1. Menetciklus-járműosztály: 1./2./3a./3b. (4)

47.2.2. Redukálási tényező (fdsc): ...

47.2.3. Leszabályozott sebesség: van/nincs (4)

48. Kipufogógáz-kibocsátás (162) (163) (164):

Az alkalmazandó rendeleti jellegű jogi alapaktus és a legutolsó módosító rendeleti jellegű jogi aktus száma: ...

1.2. Vizsgálati eljárás: 1. típus (WLTP szerinti legmagasabb értékek) vagy WHSC (EURO VI) (4)

CO: ... Összes szénhidrogén: ... Nem metán szénhidrogének: ... NOx: ... Összes szénhidrogén + NOx: ... NH3: ... Részecskék (tömege): ... Részecskék (száma): ...

2.2. vizsgálati eljárás: WHTC (EURO VI)

CO: ... NOx: ... Nem metán szénhidrogének: ... Összes szénhidrogén: ... CH4: ... NH3: ... Részecskék (tömege): ... Részecskék (száma): ...

48.1. Füst (az elnyelési együttható korrigált értéke): ... (m-1)

49. CO2-kibocsátás/üzemanyag-fogyasztás/elektromosenergia-fogyasztás (162) (169) (1):

1. Minden erőátviteli rendszer, kivéve a külső feltöltésű hibrid elektromos járműveket (adott esetben)

2. Tisztán elektromos járművek elektromos hatósugara (adott esetben)

4. Külső feltöltésű hibrid elektromos járművek (adott esetben)

5. Külső feltöltésű hibrid elektromos járművek elektromos hatósugara (adott esetben)

49.1. A gyártói dokumentációs fájlhoz tartozó kriptográfiai hashfüggvény (119): ........................................................................

49.2. Kibocsátásmentes nehézgépjármű: igen/nem (4) (72) (169)

49.3. Különleges felépítményű gépjármű: (igen/nem) (4) (72) (170)

49.4. Az ügyfél-információs dokumentumhoz tartozó kriptográfiai hashfüggvény: .................................................................. (120) (170)

49.5. Fajlagos CO2-kibocsátás ... g CO2/tkm (171)

49.6. Átlagos hasznos terhelés: ................ t' (172)

Egyéb

52. Megjegyzések (165): ...

2. RÉSZ

N3 JÁRMŰ-KATEGÓRIA

(nem teljes járművek)

2. rész

Az általános felépítésre vonatkozó jellemzők

1. A tengelyek száma: ... és a kerekek száma (5): ...

1.1. Az ikerkerekekkel felszerelt tengelyek száma és helyzete: ...

2. A kormányzott tengelyek (száma, helyzete): ...

3. A hajtott tengelyek (száma, helyzete, összekapcsolása): ... ...

3.1. A jármű: nem automatizált/automatizált/teljesen automatizált (8)

Főbb méretek

4. Tengelytáv (157): ... mm

4.1. Tengelytávolság:

1-2:… mm
2-3:… mm
3-4:… mm

5.1. Legnagyobb megengedett hosszúság: ... mm

5.2. A 96/53/EK irányelv 9a. cikkének megfelelő hosszított fülke: van/nincs (4)

5.3. Az elejére/hátuljára szerelt áramvonalasító berendezéssel vagy felszereléssel rendelkező/áramvonalasító berendezéssel vagy felszereléssel nem rendelkező jármű (4):

6.1. Legnagyobb megengedett szélesség: ... mm

8. Nyeregpont távolsága a jármű leghátsó tengelyétől (legnagyobb és legkisebb): ... mm

12.1. Legnagyobb megengedett hátsó túlnyúlás: ... mm

Tömegek (158)

13.3. Az alternatív meghajtásból adódó tömegnövekmény: ... kg

14. A nem teljes jármű menetkész tömege: ... kg

14.1. E tömeg tengelyek közötti megoszlása:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

15. A jármű befejezéskori legkisebb tömege: ... kg

15.1. E tömeg tengelyek közötti megoszlása:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

16. Műszakilag megengedett legnagyobb tömegek

16.1. Műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg

16.2. Műszakilag megengedett tömeg az egyes tengelyeken:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

16.3. Műszakilag megengedett tömeg az egyes tengelycsoportokon:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

16.4. A járműszerelvény műszakilag megengedett legnagyobb tömege: ... kg

17. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb tömeg nemzeti/nemzetközi forgalomban (4) (166)

17.1. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg

17.2. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg az egyes tengelyeken:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

17.3. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg az egyes tengelycsoportokon:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

17.4. A járműszerelvény tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb tömege: ... kg

18. A műszakilag megengedett legnagyobb vontatható tömeg a következők esetében:

18.1. Vonórudas pótkocsi: ... kg

18.2. Félpótkocsi: ... kg

18.3. Középtengelyes pótkocsi: ... kg

18.3.1. Merev vonórudas pótkocsi: ... kg

18.4. Fékezetlen pótkocsi: ... kg

19. A műszakilag megengedett legnagyobb statikus tömeg a csatlakozási ponton: ... kg

Motor

20. A motor gyártója: ...

21. Motorkód a motoron feltüntetett jelölés szerint: ...

22. Működési elv: ...

23. Tisztán elektromos: igen/nem (4)

23.1. Hibrid [elektromos] jármű (HEV) osztálya: OVC-HEV/NOVC-HEV/OVC-FCHV/NOVC-FCHV (4)

24. A hengerek száma és elrendezése: ...

25. Motortérfogat: ... cm3

26. Üzemanyag: dízel/benzin/LPG/földgáz - biometán/etanol/biodízel/hidrogén (4)

26.1. Egyfajta üzemanyag/kétfajta üzemanyag/rugalmas üzemanyag-felhasználás/vegyes üzem (4)

26.2. (Csak vegyes üzem esetében) 1A. típus/1B. típus/2A. típus/2B. típus/3B. típus (4)

27. Legnagyobb teljesítmény

27.1. Legnagyobb hasznos teljesítmény (159): ... kW ... min-1 fordulatszámon (belső égésű motor) (4)

27.3. Legnagyobb hasznos teljesítmény: ... kW (elektromos motor) (4) (112)

27.4. Legnagyobb 30 perces teljesítmény: ... kW (elektromos motor) (4) (112)

28. Sebességváltó (típus): ...

Legnagyobb sebesség

29. Legnagyobb sebesség: ... km/h

Tengelyek és felfüggesztés

31. A felemelhető tengely(ek) helyzete: ...

32. A terhelhető tengely(ek) helyzete: ...

33. Pneumatikus vagy azzal egyenértékű felfüggesztéssel ellátott hajtott tengely(ek): igen/nem (4)

35. Gumiabroncs/kerék kombináció (160): ...

Fékek

36. Pótkocsihoz csatlakozó fékkapcsolatok: mechanikus/elektromos/pneumatikus/hidraulikus (4)

37. Nyomás a pótkocsi fékrendszerének tápvezetékében: ... kPa

Vonószerkezet

44. A vonószerkezet (ha van) jóváhagyási bizonyítványának száma vagy jóváhagyási jele: ...

45. A felszerelhető vonószerkezetek típusai vagy osztályai: ...

45.1. Jellemző értékek (4): D: .../V: .../S: .../U: ...

Környezeti teljesítmény

46. Zajszint

Álló helyzetben: ... dB(A), ha a motorfordulatszám: ... min-1

Elhaladási zaj: ... dB(A)

47. Kipufogógáz-kibocsátási szint (116): Euro ...

48. Kipufogógáz-kibocsátás (162) (163) (164):

Az alkalmazandó rendeleti jellegű jogi alapaktus és a legutolsó módosító rendeleti jellegű jogi aktus száma: ...

1.2. vizsgálati eljárás: WHSC (EURO VI)

CO: ... Összes szénhidrogén: ... Nem metán szénhidrogének: ... NOx: ... Összes szénhidrogén + NOx: ... NH3: ... Részecskék (tömege): ... Részecskék (száma): ...

2.2. vizsgálati eljárás: WHTC (EURO VI)

CO: ... NOx: ... Nem metán szénhidrogének: ... Összes szénhidrogén: ... CH4: ... NH3: ... Részecskék (tömege): ... Részecskék (száma): ...

48.1. Füst (az elnyelési együttható korrigált értéke): ... (m-1)

49. CO2-kibocsátás/üzemanyag-fogyasztás/elektromosenergia-fogyasztás (169):

49.1. A gyártói dokumentációs fájlhoz tartozó kriptográfiai hashfüggvény (119): ........................................................................

49.2. Kibocsátásmentes nehézgépjármű: igen/nem (4) (72) (169)

49.3. Különleges felépítményű gépjármű: (igen/nem) (4) (72) (170)

49.4. Az ügyfél-információs dokumentumhoz tartozó kriptográfiai hashfüggvény: .................................................................. (120) (170)

49.5. Fajlagos CO2-kibocsátás ... g CO2/tkm (171)

49.6. Átlagos hasznos terhelés: ................ t' (172)

Egyéb

52. Megjegyzések (165): ...

2. RÉSZ

O1 ÉS O2 JÁRMŰ-KATEGÓRIA

(nem teljes járművek)

2. rész

Az általános felépítésre vonatkozó jellemzők

1. A tengelyek száma: ... és a kerekek száma (5): ...

1.1. Az ikerkerekekkel felszerelt tengelyek száma és helyzete: ...

Főbb méretek

4. Tengelytáv (157) (174): ... mm

4.1. Tengelytávolság:

0-1:… mm
1-2:… mm
2-3:… mm
3-4:… mm

5.1. Legnagyobb megengedett hosszúság: ... mm

6.1. Legnagyobb megengedett szélesség: ... mm

7.1. Legnagyobb megengedett magasság: ... mm

10. A vonószerkezet központja és a jármű hátulja közötti távolság: ... mm

12.1. Legnagyobb megengedett hátsó túlnyúlás: ... mm

Tömegek (158)

14. A nem teljes jármű menetkész tömege: ... kg

14.1. E tömeg tengelyek közötti megoszlása:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

15. A jármű befejezéskori legkisebb tömege: ... kg

15.1. E tömeg tengelyek közötti megoszlása:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

16. Műszakilag megengedett legnagyobb tömegek

16.1. Műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg

16.2. Műszakilag megengedett tömeg az egyes tengelyeken:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

16.3. Műszakilag megengedett tömeg az egyes tengelycsoportokon:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

17. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb tömeg nemzeti/nemzetközi forgalomban (4) (166)

17.1. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg

17.2. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg az egyes tengelyeken:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

17.3. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg az egyes tengelycsoportokon:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

19.1. A műszakilag megengedett legnagyobb statikus tömeg félpótkocsi vagy középtengelyes pótkocsi csatlakozási pontján: ... kg

Legnagyobb sebesség

29. Legnagyobb sebesség: ... km/h

Tengelyek és felfüggesztés

30.1. Az egyes kormányzott tengelyek nyomtávja: ... mm

30.2. Az összes többi tengely nyomtávja: ... mm

31. A felemelhető tengely(ek) helyzete: ...

32. A terhelhető tengely(ek) helyzete: ...

33. Pneumatikus vagy azzal egyenértékű felfüggesztéssel ellátott hajtott tengely(ek): igen/nem (4)

35. Gumiabroncs/kerék kombináció (160): ...

Vonószerkezet

44. A vonószerkezet (ha van) jóváhagyási bizonyítványának száma vagy jóváhagyási jele: ...

45. A felszerelhető vonószerkezetek típusai vagy osztályai: ...

45.1. Jellemző értékek (4): D: .../V: .../S: .../U: ...

Egyéb

52. Megjegyzések (165): ...

2. RÉSZ

O3 ÉS O4 JÁRMŰ-KATEGÓRIA

(nem teljes járművek)

2. rész

Az általános felépítésre vonatkozó jellemzők

1. A tengelyek száma: ... és a kerekek száma (5): ...

1.1. Az ikerkerekekkel felszerelt tengelyek száma és helyzete: ...

2. A kormányzott tengelyek (száma, helyzete): ...

Főbb méretek

4. Tengelytáv (157) (174): ... mm

4.1. Tengelytávolság:

0-1:… mm
1-2:… mm
2-3:… mm
3-4:… mm

5.1. Legnagyobb megengedett hosszúság: ... mm

5.3. A hátuljára szerelt áramvonalasító berendezéssel vagy felszereléssel rendelkező/nem rendelkező jármű (4):

6.1. Legnagyobb megengedett szélesség: ... mm

7.1. Legnagyobb megengedett magasság: ... mm

10. A vonószerkezet központja és a jármű hátulja közötti távolság: ... mm

12.1. Legnagyobb megengedett hátsó túlnyúlás: ... mm

Tömegek (158)

14. A nem teljes jármű menetkész tömege: ... kg

14.1. E tömeg tengelyek közötti megoszlása:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

15. A jármű befejezéskori legkisebb tömege: ... kg

15.1. E tömeg tengelyek közötti megoszlása:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

16. Műszakilag megengedett legnagyobb tömegek

16.1. Műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg

16.2. Műszakilag megengedett tömeg az egyes tengelyeken:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

16.3. Műszakilag megengedett tömeg az egyes tengelycsoportokon:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

17. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb tömeg nemzeti/nemzetközi forgalomban (4) (166)

17.1. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg

17.2. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg az egyes tengelyeken:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

17.3. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg az egyes tengelycsoportokon:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

19.1. A műszakilag megengedett legnagyobb statikus tömeg félpótkocsi vagy középtengelyes pótkocsi csatlakozási pontján: ... kg

Legnagyobb sebesség

29. Legnagyobb sebesség: ... km/h

Tengelyek és felfüggesztés

31. A felemelhető tengely(ek) helyzete: ...

32. A terhelhető tengely(ek) helyzete: ...

33. Pneumatikus vagy azzal egyenértékű felfüggesztéssel ellátott hajtott tengely(ek): igen/nem (4)

35. Gumiabroncs/kerék kombináció (160): ...

Vonószerkezet

44. A vonószerkezet (ha van) jóváhagyási bizonyítványának száma vagy jóváhagyási jele: ...

45. A felszerelhető vonószerkezetek típusai vagy osztályai: ...

45.1. Jellemző értékek (4): D: .../V: .../S: .../U: ...

Egyéb

52. Megjegyzések (165): ...

( 1 ) A Bizottság (EU) 2022/1362 végrehajtási rendelete (2022. augusztus 1.) az 595/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a nagy teherbírású pótkocsik teljesítményének a gépjárművek szén-dioxid-kibocsátására, üzemanyag- és energiafogyasztására, valamint kibocsátásmentes hatótávolságára gyakorolt hatás tekintetében történő végrehajtásáról és az (EU) 2020/683 bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról (HL L 205.., 2022.8.5., 145. o.).

( *1 ) HL L 107., 2022.4.6., 18. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32020R0683 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32020R0683&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02020R0683-20230101 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02020R0683-20230101&locale=hu

Tartalomjegyzék