Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

32001R1452[1]

A Tanács 1452/2001/EK rendelete (2001. június 28.) egyes mezőgazdasági termékek tekintetében Franciaország tengerentúli megyéinek javára egyedi intézkedések bevezetéséről és a 72/462/EGK irányelv módosításáról, valamint az 525/77/EGK és 3763/91/EGK (Poseidom) rendeletek hatályon kívül helyezéséről

A Tanács 1452/2001/EK rendelete

(2001. június 28.)

egyes mezőgazdasági termékek tekintetében Franciaország tengerentúli megyéinek javára egyedi intézkedések bevezetéséről és a 72/462/EGK irányelv módosításáról, valamint az 525/77/EGK és 3763/91/EGK (Poseidom) rendeletek hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 36., 37. cikkére és 299. cikkének (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére [1],

mivel:

(1) A Tanács 89/687/EGK határozatával [2] támogatási programot fogadott el Franciaország tengerentúli megyéinek távoli és elszigetelt helyzetére vonatkozóan (Poseidom), a Közösség legkülső régióira vonatkozó támogatási politikájával összhangban. A program célja a régiók gazdasági és társadalmi fejlődésének elősegítse, valamint annak biztosítása, hogy ezek a régiók is részesüljenek a közös piac előnyeiből, amelynek szerves részét képezik a földrajzi és gazdasági elszigeteltséget eredményező objektív tényezők ellenére. A program ezekben a régiókban elrendeli a közös agrárpolitika alkalmazását, és egyedi intézkedések elfogadását írja elő. A program különösen a mezőgazdasági termékek az adott megyékben történő előállításával és forgalmazásával kapcsolatos feltételek javítását, illetve a megyék - a Szerződés 299. cikkének (2) bekezdése által elismert - kivételes földrajzi helyzetéből és korlátaiból adódó hatások csökkentését célzó intézkedéseket ír elő.

(2) Franciaország tengerentúli megyéinek különleges földrajzi helyzetéből adódóan a feldolgozási célra szánt, illetve a mezőgazdasági alapanyagként szolgáló alapvető termékekkel történő ellátás szállítási többletköltségekkel jár. Továbbá az elszigeteltség és a rendkívül távoli fekvés eredményeként felmerülő objektív tényezők Franciaország tengerentúli megyéinek gazdasági szereplői és termelői számára további korlátokkal járnak, amelyek komolyan hátráltatják a tevékenységüket. Ez különösen igaz a gabonafélékkel történő ellátással kapcsolatban, amelyeket Franciaország tengerentúli megyéiben általában nem termelnek és nem is termelhetők nagy mennyiségben, s amelyek így külső ellátási forrásoktól válnak függővé. Ezek a hátrányok enyhíthetők ezen alapvető termékek árának csökkentésével. Ezért helyénvaló olyan egyedi ellátási intézkedések bevezetése, amelyek célja, hogy biztosítsák Franciaország tengerentúli megyéinek ellátását a helyi termelésből, valamint hogy mérsékeljék Franciaország tengerentúli megyéinek távoliságából, elszigeteltségéből és legkülső fekvéséből származó többletköltségeket.

(3) Ennek érdekében, a Szerződés 23. cikke ellenére, az érintett termékek harmadik országokból történő importja mentes az alkalmazandó importvámtól.

(4) A közösségi termékek versenyképességének megőrzése mellett támogatni kell a közösségi eredetű termékeknek Franciaország tengerentúli megyéibe történő szállítását, hogy megvalósuljon az árak csökkentése, valamint a megyék távoliságából, elszigeteltségből és legkülső fekvéséből származó többletköltségek mérséklése. A támogatásnak figyelembe kell vennie a Franciaország tengerentúli megyéibe történő szállítás többletköltségeit, a harmadik országokba irányuló export esetén alkalmazott árakat, valamint a mezőgazdasági alapanyagok és a feldolgozásra szánt termékek esetében az elszigeteltség és a legkülső fekvés többletköltségeit.

(5) Mivel az egyedi ellátási intézkedések hatálya alá tartozó mennyiségek Franciaország tengerentúli megyéinek ellátási igényeire korlátozódnak, ezen intézkedések nem gyengítik a belső piac megfelelő működését. Továbbá az egyedi ellátási intézkedések gazdasági előnyei nem okozhatják a kereskedelem torzulását az érintett termékek esetében. Ezért tilos ezeknek a termékeknek Franciaország tengerentúli megyéiből történő újbóli elszállítása vagy újrakivitele. A Franciaország tengerentúli megyéin belüli kereskedelmi forgalomra azonban nem vonatkozik ez a tilalom. Szintén nem vonatkozik a tilalom a feldolgozás vonatkozásában - bizonyos feltételektől függően - a harmadik országokba irányuló, a regionális kereskedelmet elősegítő exportra, illetve a Közösség többi részébe irányuló hagyományos szállításokra.

(6) Az egyedi ellátási intézkedések gazdasági előnyeinek csökkenteniük kell a termelési költségeket, és el kell jutniuk a végfelhasználóhoz. Ezért az előnyök csak azzal a feltétellel nyújthatók, hogy azok ténylegesen eljutnak a végfelhasználóhoz, és ezt nyomon is kell követni.

(7) A Francia Guyanán az utóbbi időben tapasztalt mezőgazdasági fejlődés figyelembevételével a 3763/91/EGK rendelet [3] intézkedést vezetett be a rizstermelés fejlesztésére. Ez az intézkedés az 1996. gazdasági év végén lejárt, és mivel az érintett tagállam nem kérte annak meghosszabbítását, az intézkedést el kell törölni. Intézkedést vezettek be a helyi rizstermés egy részének Guadeloupe-on, Martinique-on és a Közösség többi részén történő forgalomba hozatalára és értékesítésére. Mivel a régióban a helyi termelés teljes egészét nem fogyasztják el, illetve mivel a tárolási lehetőségek hiánya és a helyi feltételek miatt a tárolás szűkösen valósítható meg, ezt az intézkedést, amely alapvető fontosságú a helyi termelési ágazat egyensúlyának fenntartásában, továbbra is alkalmazni kell a jelenlegi szabályokban megállapított feltételekkel.

(8) Franciaország tengerentúli megyéi helyi fogyasztási szükségleteinek kielégítése érdekében a hagyományos állattartási tevékenységeket támogatni kell. Ennek érdekében el kell térni a piacok közös szervezésének egyes termeléskorlátozó rendelkezéseitől, annak érdekében, hogy figyelembe vegyék a helyi termelés - a Közösség egyéb területeitől meglehetősen eltérő - fejlődését és sajátos feltételeit. Ez a cél közvetett módon is elérhető a fajtatiszta tenyészállatok beszerzését magában foglaló génjavító programok finanszírozásával, a helyi körülményeknek jobban megfelelő kereskedelmi forgalmazásra szánt fajták beszerzésével, az anyatehénre vonatkozó támogatás és a vágási támogatás kiegészítésével, és ha szükséges, a harmadik országokból származó, hizlalásra szánt hímivarú szarvasmarhák megfelelő feltételek mellett történő importjának lehetővé tételével, illetve az állatokra és állati eredetű élelmiszerekre vonatkozó importfeltételektől való eltéréssel.

(9) Javítani kell a jelenleg főként importból származó friss tejtermékek ellátásának elégtelen feltételeit Franciaország tengerentúli megyéinek helyi piacain; ez a cél egyrészt elérhető azáltal, hogy a tehéntejtermelés továbbra is támogatásban részesül a helyi fogyasztási igények erejéig, amelyet időszakosan kiértékelnek egy ellátási mérleg készítésével, másrészt azáltal, hogy a 3950/92/EGK rendeletben [4] a tejtermelőkre megállapított kiegészítő illetékre vonatkozó intézkedéseket nem kell alkalmazni; a Közösség egyéb területeitől meglehetősen eltérő, a legkülső régiókra jellemző elégtelen ellátási feltételek, valamint a helyi termelést fejlesztő ösztönzések szükségessége igazolja ezt az eltérést.

(10) A Közösség 1996 és 2000 között ideiglenes intézkedésként pénzalapokkal járul hozzá azokhoz a regionális programokhoz, amelyek támogatják az állattartási és a tejtermékágazat helyi termékeinek termelését és forgalmazását Martinique és Réunion régiókban. A helyi önellátás szintje ezekben az ágazatokban még mindig alacsony. A közösségi támogatást csak akkor lehet hatékonyan mobilizálni, ha a helyi termelési szerkezet lehetővé teszi olyan stratégiák végrehajtását, amelyeket a gazdasági fejlődés helyi körülményei és a termelés térbeli megszervezése tekintetében dolgoztak ki, és növelik a termelők szakértelmét. Ezt a támogatást ideiglenes intézkedésként továbbra is biztosítani kell, hogy elősegítse egy modern, magas színvonalú ágazat termelésének gyors növekedését. Elfogadták az e támogatás Francia Guyanára és Guadeloupe-ra történő kiterjesztésének elvét azzal a feltétellel, hogy helyi ágazati szervezeteket hoznak létre.

(11) Intézkedéseket vezettek be a gyümölcs-, zöldség-, növény- és virágkertészet-ágazatban a mezőgazdasági üzemek termelékenységének és a termékek minőségének javítására, a termelési és értékesítési lánc kialakítására, a helyi feldolgozott termékek fejlesztésére, valamint egyes hagyományos termékek (vanília, illóolajok stb.) fenntartására vonatkozóan, tekintettel e termékek helyi forgalmazásának, feldolgozásának és export útján történő értékesítésének támogatására. Ezek az intézkedések segítették, hogy a helyi termékek a magasan fejlett piacokról származó termékekkel való versenyben megállják a helyüket, megfeleljenek a fogyasztók szükségleteinek és az új értékesítési láncok követelményeinek, és hogy ezek a felértékelt termékek megjelenjenek a közösségi piacon, ezért ezeknek az intézkedéseknek az alkalmazását a jövőben is folytatni kell.

(12) Az 525/77/EGK rendelet [5] létrehozott egy támogatási rendszert a konzervananász előállítására, amelyet eddig csak Martinique-on alkalmaztak. A program egyedi vonásait és a termelési régiót tekintve, a jogalkotási és közigazgatási harmonizáció érdekében, az említett rendszert bele kell foglalni e rendeletbe és az 525/77/EGK rendeletet hatályon kívül kell helyezni. Az ananásztermelés jövője érdekében az ágazat összes résztvevőjét mozgósítani kell. Az ananásztermelés különösen fontos Martinique-on, mind gazdasági, mind társadalmi szempontból. Az ananásztermelés költséges, és az ananászból készített termékeknek harmadik országokból származó termékekkel kell versenyezniük. Továbbra is támogatást kell nyújtani a feldolgozáshoz, illetve a kis mezőgazdasági üzemek fennmaradásának biztosítása, a feldolgozóipar rendszeres ellátásának biztosítása és a termelői szervezetek szerepének megerősítése céljából, középtávon utat nyitva a megnövekedett jövedelmezőségnek, illetve ha szükséges, a friss termékek forgalmazásának.

(13) A cukornádágazat Franciaország tengerentúli megyéi gazdaságának létfontosságú eleme. Franciaország tengerentúli megyéi folyamatosan súlyos hátrányokkal szembesülnek (távoli, elszigetelt, legkülső fekvés, nehezen járható hegyvidéki terület, kicsi és egymástól igen távol eső mezőgazdasági üzemek, kevés gyár, magas helyi szállítási költségek, rossz utak miatti nehéz megközelíthetőség), amelyek megnövelik a költségeket. A cukornádtermelés szintén sajátos hátrányokkal küzd a szárazföldi Európa cukorrépa-termelésével összehasonlítva, különösen a cukornád betakarítását illetően. Az ágazat megfelelő fejlődésének biztosítása, valamint e nehézségek enyhítése érdekében intézkedésekre van szükség, hogy részben kiegyenlítsék a nádnak a földekről az átvevőközpontokba történő szállításának többletköltségeit.

(14) A rum nagy gazdasági jelentősséggel bíró termék Franciaország tengerentúli megyéiben, és felvevő piacokra elengedhetetlenül szükség van. A rumtermelés egyes, jelenleg meglévő kedvezményeinek fokozatos eltörlése súlyos hatással lenne a termelők jövedelmére. Továbbra is fenn kell tartani azokat az intézkedéseket, amelyek támogatják a cukornád termelését és annak mezőgazdasági rummá, illetve cukorsziruppá történő közvetlen feldolgozását, mivel ezek az intézkedések segítik a nád lepárló üzemekbe történő folyamatos szállításának biztosítását, amely által ezek az üzemek megtervezhetik és racionalizálhatják a termelőeszközökbe történő beruházásaikat, és mivel ezek az intézkedések segítik a nádtermelők bevételeinek növekedését és termelési módszereik javítására ösztönzik őket a magasabb hozam biztosítása, valamint a jobb minőségű nád szállítása érdekében.

(15) Franciaország tengerentúli megyéinek mezőgazdasági termelőit ösztönözni kell, hogy minőségi termékeket állítsanak elő, illetve támogatni kell ezek forgalmazását; e cél elérésében segíthet a Közösség emblémájának használata.

(16) Franciaország tengerentúli megyéi mezőgazdasági terményeinek növény-egészségügyi állapotát illetően sajátos problémák léteznek, amelyek az éghajlattal, valamint az eddig alkalmazott ellenőrző intézkedések elégtelenségével vannak összefüggésben. A károsítók - többek között biológiai módszerekkel történő - leküzdésére programokat kell végrehajtani. Meg kell határozni a Közösség ilyen programokra nyújtott pénzügyi hozzájárulását.

(17) Az 1257/1999/EK rendelet [6] megállapítja azokat a vidékfejlesztési intézkedéseket, amelyekre közösségi támogatás nyújtható, és előírja e támogatás megszerzésének feltételeit.

(18) Ennek a rendeletnek a célja, hogy Franciaország tengerentúli megyéinek távoli és elszigetelt jellegéből eredő hátrányokat orvosolja, illetve javítsa a megyék mezőgazdasági termékeinek előállítási és feldolgozási feltételeit.

(19) Franciaország tengerentúli megyéinek területén található egyes mezőgazdasági üzemek, illetve feldolgozó és forgalmazó tevékenységet folytató vállalkozások sajátos nehézségekkel küzdenek, és komoly strukturális hiányosságokat mutatnak. Ennek megfelelően rendelkezni kell bizonyos típusú beruházások tekintetében az 1257/1999/EK rendeletben előírt, egyes strukturális támogatások nyújtását korlátozó vagy megelőző rendeletektől való eltérésről.

(20) Az 1257/1999/EK rendelet 29. cikkének (3) bekezdése korlátozza a magántulajdonban és önkormányzatok tulajdonában, illetve azok társulásai tulajdonában lévő erdők és fás területek részére nyújtott erdőgazdálkodási támogatást. A Franciaország tengerentúli megyéiben található erdők és fás területek legnagyobb része nem önkormányzatokhoz, hanem más hatóságokhoz tartozik. Tekintettel ezekre a körülményekre az említett cikkben előírt feltételeket rugalmasabbá kell tenni.

(21) Az 1257/1999/EK rendelet 35. cikkének (1) bekezdésében említett kapcsolódó intézkedések közül három intézkedés tekintetében a közösségi pénzügyi hozzájárulás a legkülső régiókban elérheti az összesen támogatható költség 85 %-át. Másrészt az említett rendelet 47. cikke (2) bekezdése második albekezdésének harmadik francia bekezdésével összhangban, az agrár-környezetvédelmi intézkedések tekintetében nyújtott közösségi pénzügyi hozzájárulást, amely a negyedik kapcsolódó intézkedést képezi, az 1. célkitűzés hatálya alá tartozó összes terület 75 %-ára szükséges korlátozni. A vidékfejlesztés keretében az agrár-környezetvédelemnek tulajdonított fontosságra való tekintettel, a közösségi pénzügyi hozzájárulás mértékét a legkülső régiókban alkalmazott valamennyi kapcsolódó intézkedés vonatkozásában össze kell hangolni.

(22) Az 1260/1999/EK rendelet [7] 14. cikke szerint minden terv, közösségi támogatási keretterv, operatív program és egységes programozási dokumentum egy hétéves időszakot fed le, és a programozási időszak 2000. január 1-jén kezdődik. Az egységesség megvalósítása és az ugyanazon program kedvezményezettjei közötti hátrányos megkülönböztetés elkerülése érdekében az e rendeletben előírt eltéréseket kivételesen a teljes programozási időszakra kell alkalmazni.

(23) Franciaország tengerentúli megyéiben történő gazdálkodás sajátos korlátainak - amelyek a megyék távoli, elszigetelt, legkülső fekvéséből, kis területéből, illetve hegyvidéki felszínéből és éghajlatából, valamint abból fakadnak, hogy a gazdaság kis számú terméktől függ - csökkentése érdekében el lehet térni azon következetes közösségi politikától, amely nem engedélyezi az állami működési támogatást a Szerződés I. mellékletének hatálya alá tartozó mezőgazdasági termékek termelése, feldolgozása és forgalmazása tekintetében.

(24) Rendelkezéseket kell hozni annak érdekében, hogy lehetővé váljon átmeneti szabályok elfogadása a 3763/91/EGK módosított rendeletben megállapított rendszerről, illetve az 525/77/EGK tanácsi rendeletben megállapított rendszerről az e rendeletben megállapított új rendszerre való áttérés megkönnyítése érdekében, valamint hogy a fennálló intézkedések kiterjesztése esetén biztosítsák a szükséges folytonosságot.

(25) Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal [8] összhangban kell elfogadni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

E rendelet egyedi intézkedéseket állapít meg egyes mezőgazdasági termékek tekintetében azon nehézségek orvoslására, amelyek Franciaország tengerentúli megyéinek távoli, legkülső fekvéséből és elszigetelt helyzetéből fakadnak.

I. CÍM EGYEDI ELLÁTÁSI INTÉZKEDÉSEK

2. cikk

(1) Az egyedi ellátási intézkedéseket azon, e rendelet I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek tekintetében vezetik be, amelyek Franciaország tengerentúli megyéiben az emberi fogyasztás és a feldolgozás tekintetében, valamint mezőgazdasági inputanyagként alapvető fontosságúak.

(2) Egy előzetes ellátási mérleget kell összeállítani, megjelölve minden egyes évre az ellátási szükségletek kielégítéséhez szükséges, az I. mellékletben felsorolt mezőgazdasági termékek mennyiségét. A helyi piacra, meghatározott feltételek mellett harmadik országokba történő exportra, vagy a Közösség többi részébe irányuló hagyományos szállításra szánt termékeket a feldolgozó- és csomagolóipar szükségletei tekintetében egy különálló előzetes ellátási mérleget kell összeállítani.

3. cikk

(1) A Franciaország tengerentúli megyéibe harmadik országokból közvetlenül behozott, az egyedi ellátási intézkedések hatálya alá tartozó termékek nem vámkötelesek az ellátási mérlegben meghatározott mennyiségi korláton belül.

(2) A mennyiség, ár és minőség tekintetében a 2. cikkel összhangban megállapított szükségletek fedezésének biztosítására, megőrizve a Közösségnek az ellátásban való részvételét, Franciaország tengerentúli megyéinek intervenciós raktározás alatt álló vagy a közösségi piacon hozzáférhető közösségi termékekkel történő ellátására támogatást kell nyújtani.

Az ilyen támogatást a Franciaország tengerentúli megyéibe történő szállítás többletköltségeire, valamint a harmadik országokba irányuló export esetében alkalmazandó árakra és - a mezőgazdasági inputanyagok és a feldolgozásra szánt termékek esetében - az elszigeteltségből és a legkülső fekvésből adódó többletköltségekre való tekintettel kell meghatározni.

(3) Az egyedi ellátási intézkedések végrehajtása során különösen a következőket kell figyelembe venni:

- Franciaország tengerentúli megyéinek sajátos szükségletei, valamint a feldolgozásra szánt termékek és a mezőgazdasági inputanyagok esetében az egyedi minőségi követelmények,

- a Közösség többi részével folytatott kereskedelem,

- a javasolt támogatás gazdasági vonatkozása.

(4) Az egyedi ellátási intézkedések értelmében a jogosultság ahhoz a feltételhez kötött, hogy az importvám alóli mentességből vagy a támogatásból származó gazdasági előnyből - a Közösség többi részéből történő ellátás esetén - a végfelhasználó valóban részesüljön.

(5) Az egyedi ellátási intézkedések hatálya alá tartozó termékek harmadik országokba történő újrakivitele vagy a Közösség többi részébe történő újbóli elszállítása nem engedélyezhető. Ez a tilalom nem vonatkozik Franciaország tengerentúli megyéin belüli kereskedelmi forgalomra.

Amennyiben az érintett termékeket Franciaország tengerentúli megyéin belül dolgozzák fel, a fenti tilalom nem vonatkozik a feldolgozott termékek harmadik országokba történő exportjára és a Közösség többi részébe irányuló hagyományos szállításokra, a Bizottság által a 19. cikk (2) bekezdésében említett eljárásban megállapított feltételeknek megfelelően.

Export-visszatérítés nem nyújtható.

(6) E cím alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat a 23. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni. Ezeknek tartalmazniuk kell különösen a következőket:

- a Közösség többi részéből származó ellátás tekintetében nyújtandó támogatás megállapítása,

- rendelkezések annak biztosítására, hogy a nyújtott előnyök valóban eljussanak a végfelhasználóhoz,

- amennyiben szükséges, az import- vagy szállítási engedélyekre vonatkozó rendszer bevezetése.

A Bizottság az ellátási mérlegeket a 23. cikk (2) bekezdésével összhangban állítja össze. Ugyanazon eljárásnak megfelelően a Bizottság felülvizsgálhatja a mérlegeket és az I. melléklet termékeinek jegyzékét Franciaország tengerentúli megyéi szükségleteinek változásaira tekintettel.

4. cikk

Évi 8000 tonna mennyiségi korláton belül nem kell alkalmazni az 1766/92/EK rendelet [9] 10. és 11. cikkének végrehajtására megállapított lefölözést az AKCS-államokból származó és a 230230 KN-kód alá tartozó búzakorpának Réunion szigetére történő importjára.

II. CÍM INTÉZKEDÉSEK A HELYI TERMÉKEK TÁMOGATÁSÁRA

I. FEJEZET RIZS

5. cikk

(1) Közösségi támogatást kell nyújtani a Francia Guyanán betakarított rizs Guadeloupe-on, Martinique-on, valamint a Közösség többi részén történő forgalomba hozatalára, illetve értékesítésére vonatkozó éves szerződések megkötéséhez, évi 12000 tonna - teljesen hántolt rizs egyenértéken számított - mennyiségi korláton belül. A Közösség többi részén történő forgalomba hozatal, illetve értékesítés tekintetében legfeljebb 4000 tonna rizs után nyújtható támogatás.

A szerződések Francia Guyana termelői és a Gaudeloupe-on, Martinique-on, vagy a Közösség többi részében letelepedett természetes vagy jogi személyek között jönnek létre.

A támogatás mértéke a Guadeloupe-on, Martinique-on, illetve a Közösség többi részén forgalomba hozott termék értékének 10 %-a, az első kirakodási kikötőbe szállított áruk esetében. A támogatás 13 %-ra emelkedik, ha a termelői szerződő fél egy termelői csoport vagy társulás.

A támogatást a vevőnek kell kifizetni, aki az éves szerződések keretében a termékeket forgalomba hozza.

(2) E cikk alkalmazásának részletes szabályait a 23. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni. Ugyanezen eljárással összhangban a Bizottság felülvizsgálhatja az (1) bekezdés első albekezdésében említett 12000 tonnás éves mennyiségi korlátot.

II. FEJEZET ÁLLATTENYÉSZTÉS ÉS TEJTERMÉKEK

6. cikk

(1) Az állattenyésztési-ágazatban a Közösségből származó fajtatiszta állatoknak, kereskedelmi forgalmazásra szánt fajtáknak és állati termékeknek Franciaország tengerentúli megyéibe történő szállítását támogatni kell.

(2) A támogatás odaítélésének feltételeit különösen Franciaország tengerentúli megyéinek a termelés elindítására és az állatállomány genetikai javítására, valamint a helyi körülményeknek leginkább megfelelő fajok iránti igényére vonatkozó ellátási szükségletei figyelembevételével kell megállapítani. A támogatást a közösségi szabályokban meghatározott követelményeknek megfelelő termékek leszállítására kell kifizetni.

(3) A támogatás megállapításakor a következő szempontokat kell figyelembe venni:

- Franciaország tengerentúli megyéibe történő szállítás - a megyék földrajzi helyzetéből eredő - feltételei és különösen annak költségei,

- a termékek ára a közösségi piacon és a világpiacon,

- a harmadik országokból származó import vámköteles-e vagy sem,

- a javasolt támogatás gazdasági vonatkozása.

(4) A 3. cikk (4) és (5) bekezdését alkalmazni kell az e cikk (1) bekezdése értelmében támogatásra jogosult termékekre.

(5) A termékek jegyzékét, az (1) bekezdésben említett támogatás mértékét, valamint e cikk alkalmazásának részletes szabályait a 23. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni.

7. cikk

(1) Amíg a fiatal hímivarú szarvasmarhák helyi létszáma nem éri el a helyi marhahústermelés fejlesztésének biztosításához elegendő szintet, illetve a 9. cikkben említett korláton belül, be kell vezetni a harmadik országokból származó szarvasmarhák importjának lehetőségét az 1254/1999/EK rendelet [10] 30. cikkében említett vámok alkalmazása nélkül Franciaország tengerentúli megyéiben történő helyi hizlalás és fogyasztás céljára.

A 3. cikk (4) és (5) bekezdését alkalmazni kell az e bekezdés első albekezdésében említett mentességre jogosult állatokra.

(2) Az (1) bekezdésben említett mentességre jogosult állatok számát akkor kell meghatározni, amikor - tekintetbe véve a helyi termelés fejlődését - indokolt az import szükségessége. Ezt a számot, valamint e cikk alkalmazásának részletes szabályait, beleértve különösen a hizlalási időszak minimális időtartamát, a 23. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell megállapítani. Ilyen állatok tekintetében elsőbbséget kell biztosítani azoknak a termelőknek, akik hizlalásra tartott állatainak legalább 50 %-a helyi eredetű.

8. cikk

A 72/462/EGK irányelv [11] a következő cikkel egészül ki:

"31a. cikk

A 91/496/EGK irányelv [12] 13. cikke és a 97/78/EK irányelv [13] 18. cikke ellenére, a Bizottság - az ezen irányelv 29. cikkében megállapított eljárással összhangban - eltérhet az említett rendelkezésektől a Franciaország tengerentúli megyéibe irányuló import tekintetében.

Amennyiben az (1) bekezdésben említett határozatokat elfogadták, az importot követően alkalmazandó szabályokat ugyanazon eljárással összhangban kell megállapítani."

9. cikk

(1) A második albekezdés a) és b) pontjában előírt támogatást a marha- és borjúhús termeléséhez kapcsolódó hagyományos tevékenységek, valamint a termékek minőségének javítását célzó intézkedések támogatására kell nyújtani Franciaország tengerentúli megyéi - a periodikus ellátási mérlegben felmért - fogyasztási igényének erejéig.

A mérlegnek figyelembe kell vennie a 6. és 7. cikk értelmében leszállított állatokat is.

a) Az 1254/1999/EK rendelet 6. cikkében előírt, az anyatehénre vonatkozó támogatás mellé pótlékot kell fizetni a marha- és borjúhústermelők részére. A kiegészítés összege a kérelem benyújtásának napján a termelő által tartott minden anyatehénre egyedenként 50 EUR.

b) Az 1254/1999/EK rendelet 11. cikkében előírt vágási támogatás mellé pótlékot kell fizetni a marha- és borjúhústermelők részére. A kiegészítés összege állategyedenként 25 EUR.

(2) A különleges támogatás, az anyatehénre vonatkozó és a vágási alaptámogatás, illetve e cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjában említett pótlékok esetében Franciaország tengerentúli megyéiben nem kell alkalmazni a következőkre vonatkozó rendelkezéseket:

a) a különleges támogatás tekintetében az 1254/1999/EK rendelet 4. cikkében megállapított regionális felső határ;

b) az anyatehénre vonatkozó alaptámogatás tekintetében az 1254/1999/EK rendelet 6. cikkében megállapított, a gazdaságban tartott állatokra vonatkozó egyéni felső határ;

c) a vágási alaptámogatás tekintetében az 1254/1999/EK rendelet 11. cikkében megállapított nemzeti felső határ;

d) az 1254/1999/EK rendelet 12. cikkében megállapított, a gazdaságon tartott állatokra vonatkozó állománysűrűség.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett alaptámogatásokat és pótlékokat minden évben legfeljebb 10000 hímivarú szarvasmarha, 35000 anyatehén és 20000 levágott állat után lehet nyújtani.

(4) E cikk alkalmazásának részletes szabályait a 23. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni. Ezek vonatkoznak az e cikk (1) bekezdésében említett mérlegek összeállítására, a szükségletek változásának felmérésére irányuló felülvizsgálatokra, valamint a következőkre:

a) a hímivarú szarvasmarhákra vonatkozó különleges támogatás tekintetében a részletes szabályok a következőket írják elő:

- az 1254/1999/EK rendelet 4. cikkében megállapított regionális felső határ keretében azon állatok számának a "befagyasztása", amelyekre Franciaország tengerentúli megyéiben 1994-ben különleges támogatást nyújtottak,

- támogatások nyújtása: korcsoportonként, naptári évenként és gazdaságonként 90 állatra korlátozva;

b) az anyatehénre vonatkozó támogatás tekintetében e részletes szabályok:

- a szükséges mértékben tartalmazzák azon rendelkezéseket, amelyek az 1254/1999/EK rendelet 6. cikke alapján támogatásban részesített termelők jogosultságainak biztosítására szolgálnak,

- Franciaország tengerentúli megyéi tekintetében előírhatják egy külön tartalék, valamint - a jogosultságok elosztása és újraelosztása tekintetében - különleges feltételek kialakítását, tekintettel az állattartási-gazdálkodási ágazat céljaira; a tartalék nagyságát a (3) bekezdésben megállapított felső határ és az 1994. év során nyújtott támogatások száma alapján kell meghatározni;

c) a vágási támogatás tekintetében a részletes szabályok előírják a következőket:

- a 2342/1999/EK rendelet [14] 38. cikkének (1) bekezdésében megállapított nemzeti felső határ keretében azon állatok számának "befagyasztása", amelyekre a 2000. évre vágási támogatást nyújtottak.

A pótlék odaítélésére vonatkozóan a részletes végrehajtási szabályok további feltételeket is tartalmazhatnak.

A Bizottság az említett eljárással összhangban felülvizsgálhatja a (3) bekezdésben megállapított felső határokat.

10. cikk

(1) A tehéntejtermelés növelése céljából támogatást kell nyújtani Franciaország tengerentúli megyéiben az emberi fogyasztásra szánt tejtermékekre irányuló helyi szükségletek erejéig, amelyeket az ellátási mérlegben határoznak meg minden gazdasági évben. Az állati takarmányozásra szánt sovány tej előállításához használt tejmennyiség nem jogosult támogatásra.

A támogatást termelőknek és termelői csoportoknak kell nyújtani a tejfeldolgozóknak leszállított mennyiség alapján. A támogatást a tejfeldolgozókon keresztül kell kifizetni.

A támogatás összege 8,45 EUR a teljes tej minden 100 kg-ja után.

A támogatást évente kell kifizetni legfeljebb 40000 tonna tej mennyiségi korláton belül.

(2) A 3590/92/EGK rendeletben előírt, a tehéntejtermelőkre vonatkozó kiegészítő illeték rendszere nem alkalmazható Franciaország tengerentúli megyéiben.

(3) A Bizottság a 23. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban elfogadja e cikk alkalmazásának részletes szabályait, valamint az e cikk (1) bekezdésében említett mérleget.

A Bizottság - ugyancsak az említett eljárással összhangban - felülvizsgálhatja az (1) bekezdés negyedik albekezdésében említett mennyiségi korlátot.

11. cikk

(1) 2001 és 2006 között Martinique és Rénunion területén az állattartási- és tejtermékágazatban a helyi termékek termelését és forgalmazását támogató átfogó program végrehajtása céljából támogatást kell nyújtani. 2001-ben támogatást kell nyújtani az éves átmeneti programokhoz. Az átfogó programok tartama öt év, 2002 és 2006 között.

Ezek a programok olyan intézkedéseket tartalmazhatnak, amelyek célja a jobb minőség és higiénia, a forgalmazás, az ágazati strukturálás, a termelési és forgalmazási struktúrák ésszerűsítésének, a minőségi termékekkel kapcsolatos helyi kommunikáció és a technikai támogatás nyújtásának ösztönzése. A programok nem foglalhatják magukban további támogatás nyújtását a 9. és 10. cikk alapján fizetett támogatások mellett.

A programokat a tagállam által kijelölt hatáskörrel rendelkező hatóságok készítik el és hajtják végre szoros együttműködésben az érintett ágazatokban leginkább reprezentatívnak minősülő, már meglévő ágazati szervezetekkel.

(2) E cikk alkalmazásának részletes szabályait a 23. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni. A legfeljebb öt éves időtartamra vonatkozó programtervezeteket a hatáskörrel rendelkező hatóságok nyújtják be a Bizottságnak. A Bizottság a 23. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban hagyja jóvá ezeket a programtervezeteket. Ugyanezen eljárással összhangban a Bizottság kiterjesztheti e cikk hatályát Guadeloupe-ra és Francia Guyanára is, feltéve hogy ágazati szervezeteket alapítanak ezekben a megyékben.

(3) A francia hatóságok minden évben jelentést nyújtanak be a programok végrehajtására vonatkozóan. 2005 végéig a Bizottság - adott esetben megfelelő javaslatok kíséretében - értékelő jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az e cikkben említett intézkedés alkalmazásáról.

III. FEJEZET GYÜMÖLCSÖK, ZÖLDSÉGEK, NÖVÉNYEK ÉS VIRÁGOK

12. cikk

(1) Támogatást kell nyújtani a Kombinált Nómenklatúra 6., 7. és 8. árucsoportjában felsorolt gyümölcsök, zöldségek, virágok és élő növények, a 0904 KN-kód alá tartozó Capsicum és Pimenta fajta bors és paprika, valamint a 0910 KN-kód alá tartozó fűszerek tekintetében, amelyeket Franciaország tengerentúli megyéiben takarítottak be és a hazai piac ellátására szántak. Martinique és Guadeloupe területén a 08030011 KN-kód alá tartozó plantain kivételével banánra nem nyújtható támogatás.

A támogatás a közösségi jogban meghatározott közös szabványoknak, vagy ha ilyen szabványok nem léteznek, a szállítási szerződésekben foglalt előírásoknak megfelelő termékekre nyújtható.

A támogatás nyújtásának feltétele, hogy egyrészről az egyéni termelők a termelői csoportok, vagy a 2200/96/EK rendelet [15] 11., 13. és 14. cikkében említett termelői szervezetek, másrészről a forgalmazók, az éttermek, illetve a hasonló szolgáltatók, vagy a helyi hatóságok között legalább egy gazdasági évre kiterjedő szállítási szerződések jöjjenek létre.

A fent említett egyéni termelők, termelői csoportok vagy termelői szervezetek részére a támogatást az egyes termékkategóriákra megállapított éves mennyiségen belül kell kifizetni.

A támogatás összegét minden egyes meghatározandó termékkategóriára átalányjelleggel kell megállapítani az érintett termékek átlagértéke alapján. A támogatás összegét attól függően kell megkülönböztetni, hogy a kedvezményezett a 2200/96/EK rendelet 11., 13. és 14. cikkében említett termelői szervezet-e vagy sem.

(2) Kilogrammonkénti 6,04 EUR összegű támogatást kell fizetni az ex09050000 KN-kód alá tartozó, szárított (fekete) vanília vagy vaníliakivonatok előállítására használt zöld vanília termeléséhez.

A támogatás legfeljebb 75 tonna éves mennyiségig fizethető ki.

(3) Kilogrammonkénti 44,68 EUR összegű támogatást kell fizetni a 330121, illetve a 330126 KN-kód alá tartozó geránium-, illetve vetiver-illóolajok termeléséhez.

A támogatás a gerániumolaj esetében legfeljebb évi 30 tonna, a vetiverolaj esetében 5 tonna mennyiségig fizethető ki.

(4) E cikk alkalmazásának részletes szabályait a 23. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni. Ugyanezzel az eljárással kell a termékkategóriákat és az e cikk (1) bekezdésében említett támogatás összegét megállapítani, illetve szükség esetén az e cikk (2) és (3) bekezdésében említett mennyiségi korlátokat felülvizsgálni.

13. cikk

(1) Támogatást kell nyújtani a Franciaország tengerentúli megyéiben betakarított terményekből nyert feldolgozott gyümölcsök és zöldségek termeléséhez.

A termelési támogatást azoknak a feldolgozóknak kell kifizetni, akik a termelők, vagy a 2200/96/EK rendelet értelmében elismert termelői szervezetek és a feldolgozók vagy azok jogszerűen megalapított szervezetei, illetve társulásai között létrejött szerződésekben meghatározott minimálárnál nem alacsonyabb árat fizettek a termelőknek a nyersanyagokért. A tagállam állapítja meg a nyersanyagok minimálárát azok termelési költségei alapján.

(2) A támogatás összegét minden egyes meghatározandó termékkategóriára átalányjelleggel kell megállapítani, összefüggésben a felhasznált helyi nyersanyagok árával és ugyanazon nyersanyagok importárával.

(3) A támogatást az egyes termékkategóriákra megállapított éves mennyiségi korlátokon belül kell kifizetni.

(4) A támogatásban részesíthető feldolgozott termékek jegyzékét és e cikk alkalmazásának részletes szabályait a 23. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni. Ugyanezzel az eljárással összhangban kell megállapítani a támogatás mértékét és az e cikk (2) bekezdésében említett termékkategóriákat, valamint az e cikk (3) bekezdésben említett mennyiségi korlátokat.

14. cikk

(1) A francia hatóságok programot nyújtanak be a Bizottságnak az ananászágazat Martinique szigetén történő támogatása céljából.

Ez a program ösztönző intézkedéseket tartalmaz az ananász termelésével, forgalmazásával és feldolgozásával kapcsolatos feltételek javítására, az ágazat szerkezetátalakítására és versenyképességének növelésére, valamint a kis mezőgazdasági üzemek fennmaradásának biztosítására. A Martinique-on termelt ananász nem jogosult a 13. cikk alapján nyújtott támogatásra.

(2) A francia hatóságok programtervezeteket nyújtanak be a Bizottsághoz legfeljebb ötéves időtartamra vonatkozóan, a korábbi program végrehajtásáról szóló jelentéssel együtt. A Bizottság a 23. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban hagyja jóvá ezeket.

15. cikk

(1) Támogatást kell nyújtani a 12. cikk (1) bekezdésében meghatározott termékek forgalomba hozatalára és értékesítésére vonatkozó éves szerződések megkötéséhez. Ez a támogatás minden termék, év és megye tekintetében számított legfeljebb 3000 tonnás kereskedelmi forgalom után fizethető ki.

A szerződések egyéni termelők vagy a 2200/96/EK rendelet 11., 13. és 14. cikkében említett termelői szervezetek, valamint a Közösség többi részében működő természetes vagy jogi személyek között jönnek létre.

(2) A támogatás összege a forgalomba hozott termékek értékének 10 %-a rendeltetésihely-paritáson.

(3) Azokat a vevőket kell támogatásban részesíteni, akik vállalják, hogy az (1) bekezdésben említett szerződések alapján a tengerentúli megyék termékeit forgalmazzák.

(4) Amennyiben az (1) bekezdésben előírt intézkedéseket a Franciaország tengerentúli megyéiben betakarított termények forgalmazása céljából, e megyék termelői, termelői csoportjai vagy társulásai, valamint a Közösség többi részében alapított természetes vagy jogi személyek által alapított közös vállalatok vállalják, és amennyiben az üzlettársak vállalják, hogy megosztják a közös vállalat célkitűzésének eléréséhez szükséges tudásukat és know-how-t egy legalább három éves időszakon keresztül, a (2) bekezdésben megállapított támogatás összege a közösen forgalmazott éves termelés értékének 13 %-ára nő.

(5) Az e cikkben előírt támogatást, az (1)-(4) bekezdésben megállapított feltételek alapján, a következők tekintetében is ki kell fizetni:

- a Franciaország tengerentúli megyéiben betakarított gyümölcsök és zöldségek feldolgozásából nyert termékek,

- a 330121, illetve a 330126 KN-kód alá tartozó geránium-, illetve vetiver-illóolajok,

- az ex09050000 KN-kód alá tartozó szárított (fekete) vanília és a 33019090 KN-kód alá tartozó vaníliakivonatok,

amelyekre éves forgalomba hozatali és értékesítési szerződéseket kötöttek.

(6) Az ex08071900 KN-kód alá tartozó dinnye és az ex08043000 KN-kód alá tartozó ananász tekintetében azonban egy megyében 3000 tonnát meghaladó mennyiségre is lehet támogatást nyújtani, feltéve hogy az a Franciaország tengerentúli megyéire vonatkozó, teljes támogatásra jogosult mennyiséget nem haladja meg.

(7) E cikk alkalmazásának részletes szabályait a 23. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni.

IV. FEJEZET CUKORÁGAZAT ÉS NÁDCUKORRUM-ÁGAZAT

16. cikk

(1) Támogatást kell nyújtani a nádnak a földekről a fogadó központokba történő szállítására azoknak a termelőknek, akiknek a tagállam által meghatározandó, hatáskörrel rendelkező szervek a feldolgozóiparnak szóló szállítólevelet állítottak ki.

(2) A támogatás összegét a távolság és a szállítással kapcsolatos egyéb objektív tényezők alapján kell meghatározni. Ez nem haladhatja meg a francia hatóságok által az egyes megyék tekintetében átalányjelleggel meghatározott tonnánkénti szállítási költség felét.

17. cikk

(1) Támogatást kell nyújtani a Franciaország tengerentúli megyéiben termelt cukornád cukorsziruppá vagy az 1576/89/EGK rendelet [16] 1. cikke (4) bekezdése a) pontjának 2. alpontjában meghatározott mezőgazdasági rummá történő közvetlen feldolgozásához.

A támogatást a cukorszirup előállítójának vagy a lepárló üzemeknek kell kifizetni azzal a feltétellel, hogy a cukornádtermelőnek egy meghatározandó minimálárat fizetnek.

(2) A támogatás:

- cukorszirup esetében évi 250 tonna mennyiségi korlátig,

- mezőgazdasági rum esetében évi átlag 75600 hektoliter tiszta alkohol mennyiségi korlátig fizethető ki.

18. cikk

E fejezet alkalmazásának részletes szabályait, illetve a 17. cikk (1) bekezdésében említett támogatás összegét és minimálárat a 23. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni.

V. FEJEZET EMBLÉMA

19. cikk

(1) A Franciaország tengerentúli megyéire, mint legkülső régiókra jellemző, minőségi mezőgazdasági, természetes vagy feldolgozott termékek köztudatba történő fokozott bevezetésének és fogyasztásának elterjesztése céljából bevezetett embléma alkalmazási feltételeire a szakmai szervezetek tesznek javaslatot. E javaslatokat a francia hatóságok véleményükkel együtt - jóváhagyás céljából - eljuttatják a Bizottsághoz.

Az embléma használatát a hatáskörrel rendelkező hatóság vagy egy, a francia hatóságok által jóváhagyott szerv követi nyomon.

(2) Szükség esetén e cikk alkalmazásának részletes szabályait a 23. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni.

III. CÍM NÖVÉNY-EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZKEDÉSEK

20. cikk

(1) A francia hatóságok programokat nyújtanak be a Bizottsághoz a növények vagy növényi termékek károsítóinak ellenőrzésére vonatkozóan. A programok különösen a kitűzött célokat, a végrehajtandó intézkedéseket, illetve azok időtartamát és költségeit tartalmazzák. Az e cikk alapján benyújtott programok nem érintik a banánra vonatkozó védekezési intézkedéseket.

(2) A Közösség a térség helyzetének szakszerű elemzése alapján hozzájárul e programok finanszírozásához.

(3) A Közösség pénzügyi hozzájárulását és a támogatás összegét a 23. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban kell meghatározni. Ugyanezen eljárással összhangban kell a közösségi finanszírozásra jogosult intézkedéseket megállapítani.

(4) Ez a hozzájárulás a jogosult kiadások 60 %-áig terjedhet. A kifizetés a francia hatóságok által benyújtott dokumentáció alapján történik. Amennyiben szükséges, a Bizottság vizsgálatot szervezhet, amelyeket nevében - a 2000/29/EK irányelv [17] 21. cikke értelmében - szakemberek végezhetnek el.

IV. CÍM STRUKTURÁLIS ELTÉRÉSEK

21. cikk

(1) Az 1999. május 17-i 1257/1999/EK rendelet 7. cikke ellenére, a támogatás teljes értéke a támogatható beruházás volumenének százalékában kifejezve nem haladhatja meg az 1260/1999/EK rendelet 19. cikkének (4) bekezdésében említett programkiegészítő dokumentumban meghatározandó, a kis üzemméretű gazdaságok tekintetében különösen a tevékenységi kör változatosabbá tételének, a szerkezetátalakítás vagy a fenntartható mezőgazdaság felé való elmozdulás ösztönzésére szánt beruházások 75 %-át.

(2) Az 1257/1999/EK rendelet 28. cikkének (2) bekezdése ellenére, a támogatás teljes értéke a támogatható beruházás volumenének százalékában kifejezve nem haladhatja meg a 65 %-ot az olyan vállalkozásokban végrehajtott beruházások esetén, amelyek az 1260/1999/EK rendelet 19. cikkének (4) bekezdésében említett programkiegészítő dokumentumban meghatározandó ágazatokban főként a helyi termelésből származó mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkoznak. Azonos feltételek mellett a kis- és középvállalkozások tekintetében nyújtott támogatás összértéke nem haladja meg a 75 %-ot.

(3) Az 1257/1999/EK rendelet 29. cikkének (3) bekezdésében előírt korlátozást nem kell alkalmazni Franciaország tengerentúli megyéi területén található trópusi erdők és fás területek esetében.

(4) Az 1257/1999/EK rendelet 47. cikke (2) bekezdése második albekezdésének harmadik francia bekezdése ellenére, az említett rendelet 22., 23. és 24. cikkében előírt agrár-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtott közösségi hozzájárulás mértéke 85 %.

(5) Az e cikk értelmében tervezett intézkedések összefoglaló leírását az 1260/1999/EK rendelet 19. cikkében említett, a Franciaország tengerentúli megyéire vonatkozó egységes programozási dokumentumba kell belefoglalni.

V. FEJEZET ÁLTALÁNOS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

22. cikk

Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a 23. cikk (2) bekezdésében említett irányítóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

23. cikk

(1) A Bizottságot az 1766/92/EGK rendelet 22. cikke által létrehozott Gabonapiaci Irányítóbizottság vagy az érintett termékek piacának közös szervezéséről szóló egyéb rendeletek által létrehozott irányítóbizottságok segítik.

A 827/68/EGK rendelet [18] hatálya alá tartozó mezőgazdasági termékek, valamint a piacok közös szervezése által nem érintett termékek esetében a Bizottságot az 1696/71/EGK rendelet [19] 20. cikke által létrehozott Komlópiaci Irányítóbizottság segíti.

Az embléma esetében és az e rendelet által előírt egyéb esetekben a Bizottságot a 2200/96/EK rendelettel létrehozott Gyümölcs- és Zöldségpiaci Irányítóbizottság segíti.

A III. cím végrehajtásának céljából a Bizottságot a 76/894/EGK határozattal [20] létrehozott Növény-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

A IV. cím végrehajtása érdekében a Bizottságot az 1260/1999/EK rendelet 48. cikke által létrehozott Régiófejlesztési és Szerkezetváltási Bizottság, illetve a fenti rendelet 50. cikke által létrehozott Agrárstrukturális és Vidékfejlesztési Bizottság segíti.

(2) Amennyiben erre a cikkre történik hivatkozás, az 1999/468/EK határozat 4. és 7. cikkét kell alkalmazni.

A III. cím esetében azonban a 2000/29/EK irányelv 18. cikkében megállapított eljárást kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében előírt időszak egy hónap.

(3) A bizottságok elfogadják eljárási szabályzataikat.

24. cikk

Az Európai Közösséget létrehozó szerződés I. mellékletének hatálya alá tartozó mezőgazdasági termékekre, amelyekre alkalmazni kell annak 87., 88. és 89. cikkét, a Franciaország tengerentúli megyéiben történő gazdálkodásra jellemző, a távoli, elszigetelt és legkülső fekvés eredményeként meglévő korlátok enyhítésére tekintettel, a Bizottság az e termékeket termelő, feldolgozó és forgalmazó ágazatokban működési támogatást engedélyezhet.

25. cikk

Az e rendeletben meghatározott intézkedések, a 21. cikk kivételével az 1258/1999/EK rendelet [21] 2. cikkének (2) bekezdése értelmében a mezőgazdasági piacok stabilizálását célzó intervenciót jelentenek.

26. cikk

A tagállamok meghozzák azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljenek e rendeletnek, különös tekintettel az ellenőrzésekre és a közigazgatási szankciókra, és ezekről tájékoztatják a Bizottságot.

E cikk alkalmazásának részletes szabályait a 23. cikk (2) bekezdésében előírt eljárással összhangban kell elfogadni.

27. cikk

(1) Franciaország az e rendeletben előírt intézkedések végrehajtására vonatkozóan éves jelentést nyújt be a Bizottságnak.

(2) A Bizottság legkésőbb a rendszer alkalmazása ötödik évének lejárta előtt az e rendelet hatálya alatt végzett tevékenységek hatását bemutató általános jelentést nyújt be a Parlamentnek és a Tanácsnak, adott esetben hozzáfűzve a megfelelő javaslatokat.

28. cikk

A 3763/91/EGK rendelet hatályát veszti. A 3763/91/EGK rendeletre történő hivatkozásokat e rendeletre történő hivatkozásként kell értelmezni és a II. melléklet megfelelési táblázatával összhangban kell olvasni.

Az 525/77/EGK rendelet hatályát veszti a 2002/2003. gazdasági évtől kezdődően.

A Bizottság a 23. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban elfogadhatja a szükséges átmeneti intézkedéseket annak érdekében, hogy zökkenőmentes átállást biztosítson a 2000. évben vagy a 2000/2001. gazdasági évben hatályos rendszerről az e rendeletben bevezetett intézkedések által létrehozott rendszerre. A meglévő intézkedések meghosszabbítása esetén biztosítani kell a szükséges folytonosságot.

29. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet a hatálybalépése napjától kell alkalmazni. Azonban

- a 10. cikket 2001. január 1-jétől kell alkalmazni,

- a 11. cikket 2001. január 1-jétől kell alkalmazni,

- a 16. cikket a betakarított nád tekintetében a 2001/2002. gazdasági évtől kezdődően kell alkalmazni,

- a 21. cikket 2000. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2001. június 28-án.

a Tanács részéről

az elnök

B. Rosengren

[1] 2001. június 14-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[2] HL L 399., 1989.12.30., 39. o.

[3] A Tanács 1991. december 16-i 3763/91/EGK rendelete az egyes mezőgazdasági termékek tekintetében Franciaország tengerentúli megyéi javára egyedi intézkedések bevezetéséről (HL L 356., 1991.12.24., 1. o.). A legutóbb a 2826/2000/EK rendelettel (HL L 328., 2000.12.23., 2. o.) módosított rendelet.

[4] A Tanács 1992. december 28-i 3950/92/EGK rendelete a tej- és a tejtermékágazatban kiegészítő illeték megállapításáról (HL L 405., 1992.12.31., 1. o.). A legutóbb az 1256/1999/EGK rendelettel (HL L 160., 1999.6.26., 73. o.) módosított rendelet.

[5] A Tanács 1977. március 14-i 525/77/EGK a konzervananász előállítása támogatási rendszerének létrehozásáról (HL L 73., 1977.3.21., 46. o.). A legutóbb az 1699/85/EGK rendelettel (HL L 163., 1985.6.22., 12. o.) módosított rendelet.

[6] A Tanács 1999. május 17-i 1257/1999/EK rendelete az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról, valamint egyes rendeletek módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről (HL L 160., 1999.6.26., 80. o.).

[7] A Tanács 1999. június 21-i 1260/1999/EK rendelete a strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról (HL L 161., 1999.6.26, 1. o.).

[8] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[9] A Tanács 1992. június 30-i 1766/92/EGK rendelete a gabonafélék piacának közös szervezéséről (HL L 181., 1992.7.1., 21. o.). A legutóbb az 1666/2000/EK rendelettel (HL L 193., 2000.7.29., 1. o.) módosított rendelet.

[10] A Tanács 1999. május 17-i 1254/1999/EK rendelete a marha- és borjúhús piacának közös szervezéséről (HL L 160., 1999.6.26., 21. o.).

[11] A Tanács 1972. december 12-i 72/462/EGK irányelve a szarvasmarhafélék, a sertések és a friss hús harmadik országból történő behozatalára vonatkozó egészségügyi és állat-egészségügyi vizsgálatok problémáiról (HL L 302., 1972.12.31., 28. o.). A legutóbb a 97/79/EK irányelvvel (HL L 24., 1998.1.30., 31. o.) módosított irányelv.

[12] A Tanács 1991. július 15-i 91/496/EGK irányelve a harmadik országokból a Közösségbe behozott állatok állat-egészségügyi ellenőrzésére irányadó elvek megállapításáról, valamint a 89/662/EGK, 90/425/EGK és 90/675/EGK irányelvek módosításáról (HL L 268., 1991.9.24., 56. o.). A legutóbb a 96/43/EK irányelvvel (HL L 162., 1996.7.1., 1. o.) módosított irányelv.

[13] A Tanács 1997. december 18-i 97/78/EK irányelve a harmadik országokból a Közösségbe behozott termékek állat-egészségügyi ellenőrzésének megszervezésére irányadó elvek megállapításáról (HL L 24., 1998.1.30., 9. o.).

[14] A Bizottság 1999. október 28-i 2342/1999/EK rendelete a jövedelemtámogatási rendszerek tekintetében a marha- és borjúhús piacának közös szervezéséről szóló 1254/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 281., 1999.11.4., 30. o.). A legutóbb a 192/2001/EK bizottsági rendelettel (HL L 29., 2001.1.31., 7. o.) módosított rendelet.

[15] A Tanács 1996. október 28-i 2200/96/EK rendelete a gyümölcs- és zöldségpiac közös szervezéséről (HL L 297., 1996.11.21., 1. o.). A legutóbb a 2826/2000/EK bizottsági rendelettel (HL L 328., 2000.12.23., 2. o.) módosított rendelet.

[16] A Tanács 1989. május 29-i 1576/89/EGK rendelete a szeszes italok meghatározására, megnevezésére és kiszerelésére vonatkozó általános szabályok megállapításáról (HL L 160., 1989.6.12., 1. o.). A legutóbb a 3378/94/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 366., 1994.12.31., 1. o.) módosított rendelet.

[17] A Tanács 2000. május 8-i 2000/29/EK irányelve a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről (HL L 169., 2000.7.10., 1. o.). A legutóbb a 2001/33/EK bizottsági irányelvvel (HL L 127., 2001.5.9., 42. o.) módosított irányelv.

[18] A Tanács 1968. június 28-i 827/68/EGK rendelete egyes, a Szerződés II. mellékletében felsorolt termékek piacának közös szervezéséről (HL L 151., 1968.6.30., 16. o.). A legutóbb a 3290/94/EK bizottsági rendelettel (HL L 349., 1994.12.31., 105. o.) módosított rendelet.

[19] A Tanács 1971. július 26-i 1696/71/EGK rendelete a komló piacának közös szervezéséről (HL L 175., 1971.8.4., 1. o.). A legutóbb a 191/2000/EK rendelettel (HL L 23., 2000.1.28., 4. o.) módosított rendelet.

[20] A Tanács 1976. november 23-i 76/894/EGK határozata a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság létrehozásáról (HL L 340., 1976.12.9., 25. o.).

[21] A Tanács 1999. május 17-i 1258/1999/EK rendelete a közös agrárpolitika finanszírozásáról (HL L 160., 1999.6.26., 103. o.).

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

A 2. és 3. cikkben említett egyedi ellátási intézkedésekre jogosult termékek

- Emberi fogyasztásra és állati takarmányozásra szánt gabonafélék és gabonakészítmények

- Komló

- Vetőburgonya

- A feldolgozóiparban használt növényi olajok

- Feldolgozásra szánt gyümölcsvelő, -püré és italsűrítmény, amely különbözik a 13. cikkben előírt támogatásra jogosult termékektől

- A 23099031, 23099033, 23099041, 23099043, 23099051 és 23099053 KN-kód [1] alá tartozó állati takarmányozásra szolgáló készítmények.

[1] Kizárólag Francia Guyana tekintetében, amíg a termelési feltételek lehetővé nem teszik a működést; behozott áru tekintetében a behozatali vám alól való mentesség az 1766/92/EGK rendelet 11. cikkében megállapított lefölözésre korlátozódik.

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

3763/91/EGK rendelet | E rendelet |

1. cikk | 1. cikk |

2. cikk (1) bekezdés |

2. cikk (1) bekezdés | 2. cikk (2) bekezdés |

2. cikk (2) bekezdés | 3. cikk (1) bekezdés |

2. cikk (3) bekezdés | 3. cikk (1) bekezdés |

2. cikk (4) bekezdés első albekezdés | 3. cikk (2) bekezdés első albekezdés |

2. cikk (4) bekezdés második albekezdés | 3. cikk (2) bekezdés második albekezdés |

2. cikk (5) bekezdés | 3. cikk (4) bekezdés |

2. cikk (6) bekezdés | 3. cikk (3) bekezdés és 3. cikk (6) bekezdés |

3. cikk (1) bekezdés | I. melléklet |

3. cikk (2) bekezdés | Törölve |

3. cikk (3) bekezdés | 5. cikk |

3. cikk (4) bekezdés | 4. cikk |

3. cikk (5) bekezdés | 3. cikk (6) bekezdés és 5 cikk (2) bekezdés |

3. cikk (6) bekezdés | Törölve |

4. cikk | 6. cikk |

5. cikk (1) bekezdés | 9. cikk (1) bekezdés |

5. cikk (1) bekezdés a) pont | Törölve |

5. cikk (1) bekezdés b) pont | 7. cikk (1) bekezdés a) pont |

7. cikk (1) bekezdés b) pont |

5. cikk (2) bekezdés a) pont | 7. cikk (2) bekezdés a) pont |

5. cikk (2) bekezdés b) pont | 7. cikk (2) bekezdés b) pont |

7. cikk (2) bekezdés c) pont |

5. cikk (2) bekezdés c) pont | 7. cikk (2) bekezdés d) pont |

5. cikk (3) bekezdés első albekezdés | 7. cikk (3) bekezdés |

5. cikk (3) bekezdés második albekezdés | 7. cikk (4) bekezdés |

5. cikk (3) bekezdés harmadik albekezdés | 7. cikk (4) bekezdés második albekezdés |

5. cikk (4) bekezdés | 7. cikk (4) bekezdés |

5. cikk (5) bekezdés | Törölve |

6. cikk | 10. cikk |

7. cikk | 7. cikk |

8. cikk (1) bekezdés | 3. cikk (5) bekezdés első albekezdés |

8. cikk (2) bekezdés | 3. cikk (5) bekezdés második albekezdés |

8. cikk (3) bekezdés | 3. cikk (5) bekezdés harmadik albekezdés |

8. cikk (4) bekezdés | 3. cikk (6) bekezdés |

9. cikk | Törölve |

9a. cikk | 11. cikk |

10. cikk | 8. cikk |

11. cikk | 20. cikk |

12. cikk | Törölve |

13. cikk | 12. cikk |

14. cikk | 13. cikk |

14. cikk |

15. cikk | 15. cikk |

16. cikk | Törölve |

17. cikk | 16. cikk |

18. cikk | 17. cikk |

19. cikk | 18. cikk |

20. cikk | 19. cikk |

21. cikk | 21. cikk |

24. cikk |

22. cikk | 25. cikk |

22a. cikk | 22. és 23. cikk |

26. cikk |

23. cikk | 27. cikk |

28. cikk |

24. cikk | 29.cikk |

Melléklet | I. melléklet |

II. melléklet |

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32001R1452 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32001R1452&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék