Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

32002L0047[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 2002/47/EK irányelve (2002. június 6.) a pénzügyi biztosítékokról szóló megállapodásokról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2002/47/EK IRÁNYELVE

(2002. június 6.)

a pénzügyi biztosítékokról szóló megállapodásokról

1. cikk

Tárgy és hatály

(1) Ezen irányelv meghatározza a pénzügyi biztosítékokról szóló megállapodásokra alkalmazandó közösségi szabályozást, amely megfelel a (2) és az (5) bekezdésben meghatározott követelményeknek, valamint összhangban áll a (4) és (5) bekezdésben meghatározott feltételekkel.

(2) A biztosíték elfogadójának és a biztosíték nyújtójának az alábbi kategóriák valamelyikébe kell tartoznia:

a) közigazgatási hatóság (kivéve az államilag garantált vállalkozásokat, annak kivételével, ha azok a b)-e) pont hatálya alá tartoznak), ideértve:

i. a tagállamok közszektorba tartozó, az államadósság kezeléséért felelős vagy abba beavatkozó szervei; és

ii. a tagállamok olyan közszektorhoz tartozó szervei, amelyek ügyfelek számára számlák vezetésére jogosultak;

b) központi bank, az Európai Központi Bank, a Nemzetközi Fizetések Bankja, a hitelintézetek tevékenységének megkezdéséről és folytatásáról szóló, 2006. június 14-i 2006/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (átdolgozás) ( 1 ) VI. melléklete 1. részének 4. szakaszában meghatározott multilaterális fejlesztési bankok, a Nemzetközi Valutaalap és az Európai Befektetési Bank;

c) a prudenciális felügyelet alá tartozó pénzügyi intézmény, beleértve:

i. a 2006/48/EK irányelv 4. cikkének 1. pontjában meghatározott hitelintézeteket, beleértve az említett irányelv 2. cikkében felsorolt intézményeket is;

ii. a pénzügyi eszközök piacairól szóló, 2004. április 21-i 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 2 ) 4. cikke (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott befektetési vállalkozást;

iii. a 2006/48/EK irányelv 4. cikkének 5. pontjában meghatározott pénzügyi intézményt;

iv. az életbiztosítás körén kívül eső közvetlen biztosításra vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló, 1992. június 18-i 92/49/EGK tanácsi irányelv (harmadik nem életbiztosítási irányelv) ( 3 ) 1. cikkének a) pontjában meghatározott biztosítóintézetet és az életbiztosításról szóló, 2002. november 5-i 2002/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 4 ) 1. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott biztosítóintézetet;

v. az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló, 1985. december 20-i 85/611/EGK tanácsi irányelv ( 5 ) 1. cikkének (2) bekezdésében meghatározottak szerinti átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokat (ÁÉKBV);

vi. a 85/611/EGK irányelv 1a. cikkének (2) bekezdésében meghatározott alapkezelő társaságot;

d) a 98/26/EGK irányelv 2. cikkének c), d) és e) pontjában meghatározott központi partner, elszámoló ügynök vagy elszámolóház, beleértve a nemzeti jog szerint szabályozott hasonló, határidős, opciós és származékos piacokon működő intézeteket is, amennyiben azokra az említett irányelv nem vonatkozik, és a természetes személy kivételével azon személyek, akik megbízott személyként vagy képviselői minőségben egy vagy több személy nevében eljárnak, beleértve minden kötvénytulajdonost vagy más, értékpapírosított követelés egyéb formáinak birtokosait vagy bármilyen, az a)-d) pontokban meghatározott intézetet;

e) a természetes személyen kívüli személy, beleértve a jogi személyiséggel nem rendelkező vállalkozásokat és személyegyesítő társaságokat, feltéve hogy a másik fél az a)-d) pontban meghatározott intézmény.

(3) A tagállamok ezen irányelv hatálya alól kizárhatják azon pénzügyi biztosítékról szóló megállapodásokat, amelyeknél az egyik fél a (2) bekezdés e) pontjában említett személy.

Amennyiben a tagállamok élnek e választási lehetőséggel, erről tájékoztatják a Bizottságot, amely tájékoztatja erről a többi tagállamot.

(4)

a) A nyújtandó pénzügyi biztosíték pénzből, pénzügyi eszközökből vagy hitelkövetelésekből állhat.

b) A tagállamok kizárhatják ezen irányelv hatálya alól azt a pénzügyi biztosítékot, amely a biztosíték nyújtójának saját részvényeiből, az összevont (konszolidált) beszámolóról szóló, 1983. június 13-i 83/349/EGK, 7. tanácsi irányelv ( 6 ) szerinti kapcsolt vállalkozásokban lévő részesedésből, valamint az olyan vállalkozásokban lévő részvényekből áll, amelyek kizárólagos célja a biztosíték nyújtója vállalkozásához szükséges termelőeszközök tulajdonlása vagy az ingatlantulajdonlás.

c) A tagállamok kizárhatják ezen irányelv hatálya alól azokat a hitelköveteléseket, amelyeknél az adós a fogyasztói hitel-megállapodásokról szóló, 2008. április 23-i 2008/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 7 ) 3. cikkének a) pontjában meghatározott fogyasztó, vagy a mikro-, kis- és középvállalatok meghatározásáról szóló, 2003. május 6-i 2003/361/EK bizottsági ajánlás ( 8 ) mellékletének 1. cikkében és 2. cikkének (2) és (3) bekezdésében meghatározott mikro- vagy kisvállalkozás, kivéve ha az ilyen hitelkövetelés biztosítékának elfogadója vagy nyújtója az ezen irányelv 1. cikke (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott intézmények egyike.

(5) Ezen irányelvet akkor kell alkalmazni a pénzügyi biztosítékra, amikor azt már nyújtották, és amennyiben a biztosíték nyújtása írásban igazolható.

A pénzügyi biztosíték nyújtásáról való igazolásnak lehetővé kell tennie azon pénzügyi biztosíték azonosítását, amelyre vonatkozik. Emiatt elegendő bizonyítani, hogy a számlán megjelenő értékpapírokból álló biztosítékot a vonatkozó számlán jóváírták, vagy azon jóváírásként szerepel, illetve, hogy a pénzbeli biztosítékot a kijelölt számlán jóváírták vagy azon jóváírásként szerepel. A hitelköveteléseknél a biztosítékot elfogadó számára írásban vagy jogilag azzal egyenértékű módon benyújtott követelések jegyzékében való szerepeltetés elégséges a hitelkövetelés azonosítására és a felek között pénzügyi biztosítékként adott követelés nyújtásának tanúsítására.

A második albekezdés sérelme nélkül, a tagállamok előírhatják, hogy a biztosíték elfogadójának írásban vagy jogilag azzal egyenértékű módon benyújtott követelések jegyzékében való szerepeltetés elégséges a hitelkövetelés azonosítására és az adóssal vagy harmadik személyekkel szemben pénzügyi biztosítékként adott követelés nyújtásának tanúsítására.

Ezen irányelvet akkor kell alkalmazni a pénzügyi biztosítékról szóló megállapodásokra, ha a megállapodás írásban vagy más, jogilag egyenértékű módon bizonyítható.

(6) Ezen irányelv 4-7. cikke nem alkalmazandó pénzügyi biztosítékokról szóló megállapodások érvényesítésének korlátozására vagy értékpapírokból álló pénzügyi biztosítékokról szóló megállapodások hatályának korlátozására, a 2014/59/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 9 ) IV. címének V. vagy VI. fejezete vagy az (EU) 2021/23 európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 10 ) V. címe III. fejezetének 3. szakasza vagy IV. fejezete értelmében előírt pozíciólezáró nettósítási rendelkezésre vagy egymással szembeni elszámolásra vonatkozó megállapodásra, vagy bármely ilyen, a tagállam jogában biztosított hasonló jogkörök értelmében az e cikk (2) bekezdése c) pontjának iv. alpontjában vagy d) pontjában említett, legalább a 2014/59/EU irányelv IV. címének VII. fejezetében vagy az (EU) 2021/23 rendelet V. címének V. fejezetében meghatározottakkal egyenértékű biztosítékokkal rendelkező bármely szervezet rendezett szanálásának előmozdítása érdekében előírt korlátozásokra.

2. cikk

Fogalommeghatározások

(1) Ezen irányelv alkalmazásában:

a) "pénzügyi biztosítékokról szóló megállapodás": tulajdonjog-átruházási pénzügyi biztosítékról szóló megállapodás vagy értékpapírokból álló pénzügyi biztosítékról szóló megállapodás, függetlenül attól, hogy ezekre vonatkozik-e valamilyen keretmegállapodás vagy általános feltétel;

b) "tulajdonjog-átruházási pénzügyi biztosítékról szóló megállapodás": olyan megállapodás, beleértve a visszavásárlási megállapodásokat is, amely alapján a biztosíték nyújtója a pénzügyi biztosíték teljes tulajdonjogát vagy ahhoz fűződő teljes jogosultságát átruházza a biztosíték elfogadójára a vonatkozó pénzügyi kötelezettségek teljesítésének biztosítása vagy más módon történő fedezete céljából;

c) "értékpapírokból álló pénzügyi biztosítékról szóló megállapodás": olyan megállapodás, amely szerint a biztosíték nyújtója a biztosíték elfogadójának javára vagy neki szóló értékpapír útján nyújt pénzügyi biztosítékot, és amely esetében a pénzügyi biztosíték teljes vagy korlátozott tulajdonjoga vagy a vele járó teljes rendelkezési jog a biztosíték nyújtójánál marad, amikor az értékpapírhoz fűződő jogot létrehozzák;

d) "pénz": valamely számlán bármilyen pénznemben jóváírt pénz vagy pénz visszafizetésére szóló hasonló követelés, például pénzpiaci letét;

e) "pénzügyi instrumentum": részvények vagy más, részvényekkel, kötvényekkel, illetve az adósságpapírok más formáival egyenértékű egyéb értékpapír, amennyiben ezek a tőkepiacon átruházhatók, és bármilyen más értékpapír, amelyekkel rendszeresen kereskednek és amelyek jogot biztosítanak ilyen részvények, kötvények és más értékpapírok megszerzésére jegyzés, vétel vagy csere útján, vagy amelyek pénzelszámoláshoz vezetnek (a fizetőeszközök kivételével), beleértve a kollektív befektetési vállalkozások jegyeit, a pénzpiaci instrumentumokat és az előzőek bármelyikére vonatkozó követeléseket vagy az azokban fennálló jogokat;

f) "figyelembe vehető kötelezettségek": azon kötelezettségek, amelyeket a pénzügyi biztosítékról szóló megállapodás biztosít, és amelyek pénzbeli elszámolásra és/vagy a pénzügyi instrumentum átadására jogosítanak fel.

A kötelezettségek közé tartozhat:

i. jelenlegi vagy jövőbeni, tényleges vagy függő, vagy várható kötelezettségek (beleértve a fő megállapodásból vagy hasonló megállapodásból eredő ilyen kötelezettségeket);

ii. a biztosíték elfogadójának a biztosíték nyújtójától eltérő személlyel szembeni követelése; vagy

iii. meghatározott osztályú vagy fajtájú, időről időre felmerülő kötelezettségek;

g) "számlán megjelenő értékpapírokból álló biztosíték": a pénzügyi biztosítékról szóló megállapodás alapján nyújtott pénzügyi biztosíték, amely pénzügyi instrumentumokból áll, amelyekhez fűződő tulajdonjogot valamely közvetítő által vagy nevében vezetett nyilvántartásban vagy számlán lévő bejegyzés bizonyít;

h) "vonatkozó számla": a pénzügyi biztosítékról szóló megállapodás hatálya alá tartozó számlán megjelenő értékpapírokból álló biztosítékkal kapcsolatban az a nyilvántartás vagy számla - amelyet a biztosíték elfogadója vezethet -, amelyre történő bejegyzéssel a számlán megjelenő értékpapírokból álló biztosítékot nyújtják a biztosíték elfogadójának;

i) "egyenértékű biztosíték":

i. pénz vonatkozásában ugyanolyan összegű és ugyanolyan pénznemű kifizetés;

ii. pénzügyi instrumentumok vonatkozásában ugyanazon kibocsátó vagy adós pénzügyi instrumentuma, amely ugyanazon kibocsátás vagy osztály részét képezi és ugyanolyan névértékű, ugyanarra a pénznemre szól, jogi szabályozása megegyező, illetve amennyiben a pénzügyi biztosítékról szóló megállapodás a pénzügyi biztosítékként nyújtott bármely pénzügyi instrumentumhoz kapcsolódó vagy azt érintő bármiféle esemény bekövetkezte után más eszközök átadásáról rendelkezik, az ilyen más eszközök;

j) "felszámolási eljárás": eljárások összessége, amely magában foglalja az eszközök értékesítését és az ebből származó bevételnek a hitelezők, részvényesek vagy tagok közötti, megfelelő módon történő felosztását, amely magában foglalja a közigazgatási vagy bírósági hatóságok beavatkozását, beleértve azt is, amikor a kollektív eljárást csődegyezség vagy ehhez hasonló intézkedés szünteti meg, függetlenül attól, hogy annak alapja a fizetésképtelenség, vagy attól, hogy az eljárás önkéntes vagy kötelező;

k) "reorganizációs intézkedés": olyan intézkedés, amely magában foglalja a közigazgatási vagy bírósági hatóságok beavatkozását annak érdekében, hogy megvédjék vagy helyreállítsák a pénzügyi helyzetet, és amely érinti harmadik felek korábban meglévő jogait, beleértve többek között a fizetések felfüggesztését, a végrehajtási intézkedések felfüggesztését vagy a követelések csökkentését érintő intézkedéseket is;

l) "jogérvényesítési eljárás": mulasztás vagy bármilyen hasonló esemény a felek közötti megállapodásnak megfelelően, amelynek bekövetkeztekor a pénzügyi biztosítékról szóló megállapodás feltételei alapján vagy a törvény erejénél fogva a biztosíték elfogadója jogosult a pénzügyi biztosítékot realizálni vagy érvényesíteni, vagy egy pozíciólezáró nettósítási rendelkezés lép hatályba;

m) "rendelkezési jog": a biztosíték elfogadójának joga az értékpapírokból álló pénzügyi biztosítékról szóló megállapodás alapján nyújtott pénzügyi biztosíték használatára és elidegenítésére vagy a tulajdonos joga az értékpapírokból álló pénzügyi biztosítékról szóló megállapodás feltételeivel összhangban;

n) "pozíciólezáró nettósítási rendelkezés" a pénzügyi biztosítékról szóló megállapodás, vagy olyan megállapodásnak a rendelkezése, amelynek a pénzügyi biztosítékról szóló megállapodás részét képezi, vagy - ilyen rendelkezés hiányában - bármilyen jogszabály, amelynek erejénél fogva a jogérvényesítési eljárás bekövetkeztekor - függetlenül attól, hogy a nettósítás a beszámítás működése révén vagy más módon -:

i. a felek kötelezettségei azonnal esedékessé válnak, és a becsült folyó értéket képviselő összeg megfizetésére vonatkozó kötelezettségként fejezik ki azokat, vagy azokat felszámolják és egy ilyen összeg megfizetésére vonatkozó kötelezettség lép a helyükre; és/vagy

ii. figyelembe veszik, hogy mivel tartoznak a felek egymásnak az ilyen kötelezettségek tekintetében, és az a nettó összeg, amely egyenlő azon fél által fizetendő számla egyenlegével, amelytől a nagyobb összeg jár a másik félnek.

o) "hitelkövetelések": megállapodásból keletkező pénzbeli követelések, amelyek esetében a 2006/48/EK irányelv 4. cikkének 1. pontjában meghatározott hitelintézet, ideértve az említett irányelv 2. cikkében felsorolt intézményeket, kölcsön formájában hitelt nyújt.

(2) Ezen irányelvben a "rendelkezésre bocsátott" pénzügyi biztosítékra, vagy a pénzügyi biztosíték "rendelkezésre bocsátására" vonatkozó hivatkozások a pénzügyi biztosíték átadására, átruházására, tartására, nyilvántartásba vételére, vagy másképpen oly módon történő kijelölésére vonatkoznak, hogy az a biztosíték elfogadójának vagy az ő nevében eljáró személynek a birtokában vagy ellenőrzése alatt legyen. A helyettesítési jog, a pénzügyi biztosítéktöbbletnek a biztosíték nyújtója javára való visszavonására vonatkozó jog, vagy - hitelkövetelések esetében - az abból eredő bevételek további értesítésig történő beszedésére vonatkozó jog nem sérti azt a pénzügyi biztosítékot, amelyet a biztosíték elfogadójának nyújtottak az ezen irányelvben említettek szerint.

(3) Ezen irányelvben foglalt az "írásban" kifejezés magában foglalja az elektronikus eszközökkel és bármilyen más, maradandó módon történő nyilvántartásba vételt.

3. cikk

Alaki követelmények

(1) A tagállamok nem írhatják elő, hogy a pénzügyi biztosítékról szóló megállapodás vagy annak alapján a pénzügyi biztosíték nyújtása, létrehozása, érvényessége, teljesülése, érvényesíthetősége vagy bizonyítékként történő elfogadhatósága bármilyen alaki követelmény teljesítésétől függ.

Az 1. cikk (5) bekezdésének sérelme nélkül, amikor hitelköveteléseket pénzügyi biztosítékként nyújtanak, a tagállamok nem írhatják elő, hogy e pénzügyi biztosítékok létrejötte, érvényessége, teljesülése, elsőbbsége, érvényesíthetősége vagy bizonyítékként történő felhasználhatósága bármiféle alaki követelmény teljesítésétől függjön, amilyen például a biztosítékként nyújtott hitelkövetelés adósának nyilvántartásba vétele vagy értesítése. A tagállamok azonban a teljesülést, az elsőbbséget vagy az adóssal vagy harmadik személyekkel szembeni érvényesíthetőséget, illetve a bizonyítékként történő felhasználhatóságot alaki követelmény - például nyilvántartásba vétel vagy értesítés - teljesítéséhez köthetik.

2014. június 30-ig a Bizottság jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak arról, hogy e bekezdés továbbra is megfelelő-e.

(2) Az (1) bekezdés nem sérti ezen irányelv pénzügyi biztosítékokra történő alkalmazását, amennyiben azt már nyújtották, és ha a biztosítéknyújtás írásban bizonyítható, illetve amennyiben a pénzügyi biztosítékról szóló megállapodás írásban vagy jogilag egyenértékű módon bizonyítható.

(3) A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv ( 11 ) és a tisztességtelen szerződési feltételekre vonatkozó nemzeti rendelkezések sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, hogy a hitelkövetelések adósai érvényesen, írásban vagy azzal jogilag egyenértékű módon lemondhassanak:

i. a beszámításhoz való jogukról a hitelkövetelés szerinti hitelezőkkel szemben és olyan személyekkel szemben, akik számára a hitelezők a hitelkövetelést biztosítékként engedményezték, elzálogosították vagy más módon biztosítékként nyújtották; és

ii. a banktitokra vonatkozó szabályokból eredő jogaikról, amelyek egyébként megakadályoznák vagy korlátoznák a hitelkövetelés szerinti hitelezőt abban, hogy a hitelköveteléssel vagy az adóssal kapcsolatban tájékoztatást adjon, a hitelkövetelés biztosítékként történő felhasználása céljából.

4. cikk

A pénzügyi biztosítékról szóló megállapodások érvényesítése

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az érvényesítési eljárás bekövetkeztekor a biztosíték elfogadója képes legyen az értékpapírokból álló pénzügyi biztosítékról szóló megállapodás alapján az abban megállapodott feltételek szerint nyújtott bármiféle pénzügyi biztosítékot az alábbi módok valamelyikén érvényesíteni:

a) a pénzügyi instrumentumokat értékesítéssel vagy érvényesítéssel, illetve értéküknek a vonatkozó pénzügyi kötelezettségekbe történő beszámításával vagy értéküknek a vonatkozó pénzügyi kötelezettségek teljesítéséhez történő alkalmazásával;

b) a pénzt a vonatkozó pénzügyi kötelezettségekbe történő beszámítással vagy azok teljesítésére történő alkalmazással;

c) a hitelköveteléseket értékesítéssel vagy érvényesítéssel, illetve értéküknek a vonatkozó pénzügyi kötelezettségekbe történő beszámításával vagy értéküknek a vonatkozó pénzügyi kötelezettségek teljesítéséhez történő alkalmazásával.

(2) Az érvényesítés csak akkor lehetséges, ha:

a) a felek erről az értékpapírokból álló pénzügyi biztosítékról szóló megállapodásban megállapodtak; valamint

b) a felek az értékpapírokból álló pénzügyi biztosítékról szóló megállapodásban megállapodtak a pénzügyi instrumentumok és a hitelkövetelések értékelésében.

(4) Az (1) bekezdésben említett pénzügyi biztosíték érvényesítési módjainál - az értékpapírokból álló pénzügyi biztosítékról szóló megállapodásban megállapodott feltételektől függően - nem írható elő, hogy:

a) az érvényesítési szándékról előzetes értesítést kell adni;

b) az érvényesítés feltételeit valamely bíróságnak, köztisztviselőnek vagy bármilyen más személynek kell jóváhagynia;

c) az érvényesítést nyilvános aukción vagy bármilyen más előírt módon kell végrehajtani; vagy

d) bármilyen további időszaknak kell eltelnie.

(5) A tagállamok biztosítják, hogy a pénzügyi biztosítékról szóló megállapodás saját feltételei szerint hatályosulhasson, függetlenül a biztosíték nyújtója vagy a biztosíték elfogadója ellen megindított vagy folytatott felszámolási eljárástól vagy átszervezési intézkedésektől.

(6) E cikk és az 5., 6. és a 7. cikk nem sérti a nemzeti jog azon előírását, hogy a pénzügyi biztosíték érvényesítését vagy értékelését, illetve a vonatkozó pénzügyi kötelezettségek számítását üzletileg ésszerű módon kell végrehajtani.

5. cikk

A pénzügyi biztosíték feletti rendelkezési jog az értékpapírokból álló pénzügyi biztosítékról szóló megállapodások alapján

(1) Amennyiben az értékpapírokból álló pénzügyi biztosítékról szóló megállapodás erről rendelkezik, a tagállamok biztosítják, hogy a biztosíték elfogadója jogosult legyen az értékpapírokból álló pénzügyi biztosítékról szóló megállapodás alapján nyújtott pénzügyi biztosítékhoz fűződő rendelkezési jogának gyakorlására.

(2) Amennyiben a biztosíték elfogadója gyakorolja a rendelkezési jogot, ezáltal kötelezettsége keletkezik egyenértékű biztosíték átadására az eredeti pénzügyi biztosíték helyett, amely legkésőbb az értékpapírokból álló pénzügyi biztosítékról szóló megállapodás szerinti vonatkozó pénzügyi kötelezettségek teljesítésének határnapján az eredeti biztosíték helyébe lép.

Alternatívaként a biztosíték elfogadója a vonatkozó pénzügyi kötelezettségek teljesítésének határnapján vagy átadja az egyenértékű biztosítékot, vagy - ha az értékpapírokból álló pénzügyi biztosítékról szóló megállapodás feltételei így rendelkeznek - az egyenértékű biztosíték értékét beszámítja a vonatkozó pénzügyi kötelezettségbe vagy annak teljesítésére alkalmazhatja.

(3) A (2) bekezdés első albekezdésében leírt valamely kötelezettség teljesítéséhez átadott egyenértékű biztosíték ugyanazon értékpapírokból álló pénzügyi biztosítékról szóló megállapodásnak a hatálya alá tartozik, amely alá az eredeti pénzügyi biztosíték tartozott, és úgy kell azt tekinteni, mint amelyet ugyanazon értékpapírokból álló pénzügyi biztosítékról szóló megállapodás alapján ugyanabban az időben nyújtottak, mint amikor az eredeti pénzügyi biztosítékot először nyújtották.

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a biztosíték elfogadója általi, e cikk szerinti pénzügyi biztosíték használata ne érvénytelenítse a biztosíték elfogadójának az értékpapírokból álló pénzügyi biztosítékról szóló megállapodás alapján szerzett jogait vagy ne tegye azokat érvényesíthetetlenné a biztosítékot elfogadó által a (2) bekezdés első albekezdésében leírt valamely kötelezettség teljesítésére átadott pénzügyi biztosíték tekintetében.

(5) Ha valamilyen érvényesítési eljárás történik, miközben a (2) bekezdés első albekezdésében leírt kötelezettség továbbra is fennáll, a kötelezettség a pozíciólezáró nettósítási rendelkezés hatálya alá tartozhat.

(6) Ez a hitelkövetelésekre nem alkalmazandó.

6. cikk

A tulajdonjog-átruházási pénzügyi biztosítékról szóló megállapodások elismerése

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a tulajdonjog-átruházási pénzügyi biztosítékról szóló megállapodás saját feltételeivel összhangban hatályosuljon.

(2) Ha valamilyen érvényesítési eljárás történik, miközben a biztosíték elfogadójának még fennáll valamely kötelezettsége egyenértékű biztosíték átadására a tulajdonjog-átruházási pénzügyi biztosítékról szóló megállapodás alapján, a kötelezettség a pozíciólezáró nettósítási rendelkezés hatálya alá tartozhat.

7. cikk

A pozíciólezáró nettósítási rendelkezések elismerése

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a pozíciólezáró nettósítási rendelkezések saját feltételeiknek megfelelően hatályosulhatnak

a) függetlenül a biztosíték nyújtója és/vagy a biztosíték elfogadója elleni felszámolási eljárás vagy reorganizációs intézkedések megkezdésétől vagy folytatásától; és/vagy

b) függetlenül az ilyen jogok, vagy azok tekintetében történő bármilyen szándékolt átruházás, bírósági vagy egyéb zár alá vétel vagy más rendelkezés alkalmazásától.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a pozíciólezáró nettósítási rendelkezés működése ne függjön a 4. cikk (4) bekezdésében említett követelmények egyikétől sem, kivéve ha erről a felek másképpen állapodnak meg.

8. cikk

Bizonyos fizetésképtelenségre vonatkozó rendelkezések alkalmazásának mellőzése

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a pénzügyi biztosítékról szóló megállapodást, valamint az ilyen megállapodás alapján a pénzügyi biztosíték nyújtását ne lehessen érvénytelennek vagy semmisnek nyilvánítani, illetve visszavonni kizárólag azon az alapon, hogy a pénzügyi biztosítékról szóló megállapodás hatálybalépésének napja vagy a pénzügyi biztosíték nyújtásának napja:

a) a felszámolási eljárás vagy a reorganizációs intézkedések megkezdésének napja, amely azonban megelőzi az ehhez szükséges bírósági végzést vagy közigazgatási rendelkezést; vagy

b) valamely, az ilyen eljárás vagy intézkedés megkezdését megelőző, és arra való hivatkozással, vagy az ilyen eljárás vagy intézkedés során az ehhez szükséges bírósági végzésre vagy közigazgatási rendelkezésre vagy bármilyen más intézkedés meghozatalára vagy más esemény bekövetkeztére való hivatkozással meghatározott jogszabály által előírt időszakba esik.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben a felszámolási eljárás vagy a reorganizációs intézkedés megkezdésének napján, de annak megkezdése után jön létre a pénzügyi biztosítékról szóló megállapodás vagy a vonatkozó pénzügyi kötelezettség, vagy akkor nyújtják a pénzügyi biztosítékot, az a törvény előtt érvényesíthető és kötelező legyen harmadik felekre nézve, ha a biztosíték elfogadója bizonyítani tudja, hogy nem tudott az ilyen eljárás vagy intézkedés megkezdéséről és nem is kellett arról tudnia.

(3) Amennyiben a pénzügyi biztosítékról szóló megállapodás tartalmaz:

a) valamely pénzügyi biztosíték vagy kiegészítő pénzügyi biztosíték nyújtására vonatkozó kötelezettséget annak érdekében, hogy figyelembe vegyék a pénzügyi biztosíték értékében vagy a vonatkozó pénzügyi kötelezettségek összegében bekövetkező változásokat; vagy

b) a pénzügyi biztosíték visszavonására vonatkozó jogot, amikor annak helyettesítésére vagy azért cserében lényegében ugyanolyan értékű pénzügyi biztosítékot nyújtanak,

a tagállamok biztosítják, hogy a pénzügyi biztosíték, a kiegészítő pénzügyi biztosíték vagy a helyettesítő vagy pótló pénzügyi biztosíték nyújtását az ilyen kötelezettség vagy jog alapján nem nyilvánítják érvénytelenné vagy semmissé, illetve nem vonják vissza pusztán azon az alapon, hogy:

i. az ilyen pénzügyi biztosíték nyújtásának napja a felszámolási eljárás vagy a reorganizációs intézkedések megkezdésének napja, amely azonban megelőzi az ehhez szükséges bírósági végzést vagy közigazgatási rendelkezést; vagy valamely, az ilyen eljárás vagy intézkedés megkezdését megelőző és arra való hivatkozással vagy az ilyen eljárás vagy intézkedés során az ehhez szükséges bírósági végzésre vagy közigazgatási rendelkezésre vagy bármilyen más intézkedés meghozatalára vagy más esemény bekövetkeztére való hivatkozással meghatározott jogszabály által előírt időszakba esik; és/vagy

ii. a vonatkozó pénzügyi kötelezettségek a pénzügyi biztosíték, kiegészítő pénzügyi biztosíték vagy helyettesítő vagy pótló pénzügyi biztosíték nyújtásának napja előtt keletkeztek.

(4) Az (1), (2) és (3) bekezdés sérelme nélkül, ezen irányelv nem érinti a nemzeti fizetésképtelenségre vonatkozó jog általános szabályait az (1) bekezdés b) pontjában, illetve a (3) bekezdés i. alpontjában említett jogszabály által előírt időszakokban megkötött ügyletek semmissé nyilvánítására vonatkozóan.

9. cikk

Kollíziós szabályok

(1) Minden, számlán megjelenő értékpapírokból álló biztosítékkal kapcsolatban a (2) bekezdésben meghatározott ügyek körébe tartozó kérdésre azon állam joga az irányadó, amelyben a vonatkozó számlát vezetik. Az állam jogára történő hivatkozás annak nemzeti jogára történő hivatkozás, függetlenül bármely olyan szabálytól, amelynek alapján a vonatkozó kérdés eldöntésében hivatkozni kellene valamely más állam jogára.

(2) Az (1) bekezdésben említett ügyek az alábbiak:

a) számlán megjelenő értékpapírokból álló biztosíték jogi természete és tulajdoni hatásai;

b) számlán megjelenő értékpapírokból álló biztosítékkal kapcsolatos pénzügyi biztosítékról szóló megállapodás és a számlán megjelenő értékpapírokból álló biztosítéknak az ilyen megállapodás alapján történő nyújtása teljesülésének előírásai, és általánosabban, az ilyen megállapodás, illetve biztosíték nyújtás harmadik felekkel szembeni hatályosulásához szükséges lépések megtétele;

c) hogy valamely személy tulajdonjogát az ilyen számlán megjelenő értékpapírokból álló biztosítékra vagy a bennük lévő érdekeltségét felülbírálja-e valamely versengő tulajdonjog vagy érdekeltség, vagy alárendelődik-e annak, vagy jóhiszemű tulajdonszerzés történt-e;

d) az érvényesítési eljárás bekövetkezte után a számlán megjelenő értékpapírokból álló biztosíték érvényesítéséhez szükséges lépések.

9a. cikk

A 2008/48/EK és a 2014/59/EU irányelv, valamint az (EU)2021/23 rendelet

Ez az irányelv nem érinti a 2008/48/EK és a 2014/59/EU irányelv, valamint az (EU) 2021/23 rendelet rendelkezéseit.

10. cikk

A Bizottság jelentése

Legkésőbb 2006. december 27-én a Bizottság jelentést terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé ezen irányelv alkalmazásáról, különösen az 1. cikk (3) bekezdésének, a 4. cikk (3) bekezdésének és az 5. cikknek az alkalmazásáról, adott esetben, a felülvizsgálatra irányuló javaslataival együtt.

11. cikk

Végrehajtás

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2003. december 27-ig megfeleljenek. Erről azonnal tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokat hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

12. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

13. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

( 1 ) HL L 177., 2006.6.30., 1. o.

( 2 ) HL L 145., 2004.4.30., 1. o.

( 3 ) HL L 228., 1992.8.11., 1. o.

( 4 ) HL L 345., 2002.12.19., 1. o.

( 5 ) HL L 375., 1985.12.31., 3. o. A legutóbb a 2001/108/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított irányelv (HL L 41., 2002.2.13., 35. o.).

( 6 ) HL L 193., 1983.7.18, 1. o. A legutóbb a 2001/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított (HL L 283., 2001.10.27., 28. o.) irányelv.

( 7 ) HL L 133., 2008.5.22., 66. o.

( 8 ) HL L 124., 2003.5.20., 36. o.

( 9 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2014/59/EU irányelve (2014. május 15.) a hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer létrehozásáról és a 82/891/EGK tanácsi irányelv, a 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/EU, 2012/30/EU és 2013/36/EU irányelv, valamint az 1093/2010/EU és a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 190. o.).

( 10 ) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/23 rendelete (2020. december 16.) a központi szerződő felek helyreállítására és szanálására irányuló keretrendszerről, továbbá az 1095/2010/EU, a 648/2012/EU, a 600/2014/EU, a 806/2014/EU és az (EU) 2015/2365 rendelet, valamint a 2002/47/EK, a 2004/25/EK, a 2007/36/EK, a 2014/59/EU és az (EU) 2017/1132 irányelv módosításáról (HL L 022, 2021.1.22., 1. o.).

( 11 ) HL L 95., 1993.4.21., 29. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32002L0047 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32002L0047&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02002L0047-20220812 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02002L0047-20220812&locale=hu