32008R1005[1]

A Tanács 1005/2008/EK rendelete ( 2008. szeptember 29. ) a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló közösségi rendszer létrehozásáról, továbbá a 2847/93/EGK, az 1936/2001/EK és a 601/2004/EK rendelet módosításáról és az 1093/94/EK és az 1447/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

A TANÁCS 1005/2008/EK RENDELETE

(2008. szeptember 29.)

a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló közösségi rendszer létrehozásáról, továbbá a 2847/93/EGK, az 1936/2001/EK és a 601/2004/EK rendelet módosításáról és az 1093/94/EK és az 1447/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Tárgy és hatály

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1. "jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat" vagy "IUU-halászat": olyan halászati tevékenység, amely jogellenesnek, nem bejelentettnek vagy szabályozatlannak minősül;

2. "jogellenes halászat": olyan halászati tevékenység, amelyet: a) nemzeti vagy külföldi halászhajók folytatnak egy adott állam joghatósága alá tartozó tengeri vizeken, az adott állam engedélye nélkül vagy törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek megsértésével; b) a megfelelő regionális halászati irányító szervezetben részes fél állam lobogója alatt közlekedő olyan halászhajó folytat, amely a szervezet által elfogadott, és a részes államra nézve kötelező állománymegőrzési és gazdálkodási intézkedéseket, vagy az alkalmazandó nemzetközi jog megfelelő rendelkezéseit megszegve működik; vagy c) olyan halászhajó folytat, amely megsérti a nemzeti jogszabályokat vagy a nemzetközi kötelezettségeket, beleértve az egy adott regionális halászati irányító szervezettel együttműködő államok által vállalt kötelezettségeket;

3. "nem bejelentett halászat": olyan halászati tevékenység, a) amelyet a nemzeti törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések megsértésével a megfelelő nemzeti hatóságnál nem, vagy tévesen jelentettek be; vagy b) amelyet egy adott regionális halászati irányító szervezet illetékességi területén folytatnak, és amelyet az adott szervezet jelentéstételi eljárásainak megsértésével nem, vagy tévesen jelentettek be;

4. "szabályozatlan halászat": olyan halászati tevékenység, a) amelyet a megfelelő regionális halászati irányító szervezet illetékességi területén felségjel nélküli, vagy olyan állam lobogója alatt közlekedő halászhajók folytatnak, amely állam nem részese az említett szervezetnek, vagy halászatot folytató bármely más jogalanyok folytatnak oly módon, amely nincs összhangban az adott szervezet állománymegőrzési és gazdálkodási intézkedéseivel vagy sérti azokat; vagy b) amelyet halászhajók olyan területeken folytatnak vagy halászati tevékenységük olyan halállományokra irányul, amelyek vonatkozásában nem létezik alkalmazandó állománymegőrzési vagy gazdálkodási intézkedés, és a halászatot az államnak az élő tengeri erőforrások védelmével kapcsolatos nemzetközi jogi kötelezettségével nem összeegyeztethető módon folytatják.

5. "halászhajó": a halászati erőforrások kereskedelmi kiaknázására használt, vagy ilyen célú felhasználásra szánt bármilyen méretű hajó, beleértve a segédhajókat, a halfeldolgozó hajókat, az átrakodásban részt vevő hajókat, a halászati termékek szállítására szolgáló felszereléssel rendelkező halszállító hajókat, a konténerhajók kivételével;

6. "közösségi halászhajó": a Közösségben lajstromozott és valamely tagállam lobogója alatt hajózó halászhajó;

7. " halászati jogosítvány": halászati tevékenységek végzésére való jogosultság egy meghatározott időszakban vagy területen, illetve egy adott halászat vonatkozásában;

8. "halászati termékek": a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet ( 1 ) által megállapított kombinált nómenklatúra 3. fejezete és az 1604 és 1605 vámtarifaszám alá tartozó bármely termék, kivéve az e rendelet I. mellékletében felsorolt termékeket;

9. "állománymegőrzési és gazdálkodási intézkedések": az élő tengeri erőforrások egy vagy több fajának megőrzésére és az azokkal való gazdálkodására irányuló, a nemzetközi és/vagy közösségi jog megfelelő szabályaival összhangban elfogadott és hatályos intézkedések;

10. "átrakodás": egy halászhajó fedélzetén található bármely halászati termék egy részének vagy egészének egy másik halászhajóra történő áthelyezése;

11. "behozatal": halászati termékek beléptetése a Közösség területére, beleértve az EK területén található kikötőkben történő átrakodás céljából való beléptetést is;

12. "közvetett behozatal": halászati termékek behozatala a Közösségbe a fogásért felelős halászhajó lobogója szerinti államtól eltérő harmadik ország területéről;

13. "kivitel": a tagállami lobogó alatt közlekedő halászhajók által halászott halászati termékek harmadik országba irányuló bármely szállítása, beleértve a Közösség területéről, harmadik országokból vagy halászterületekről kiinduló, harmadik országba irányuló szállítást is;

14. "újrakivitel": a korábban a Közösség területére behozott halászati termékeknek a Közösség területéről kiinduló szállítása;

15. "regionális halászati irányító szervezet": szubregionális, regionális vagy hasonló rendszer, amely az azt létrehozó egyezmény vagy megállapodás értelmében a nemzetközi jog által elismert illetékességgel rendelkezik állománymegőrzési és gazdálkodási intézkedések megállapítására a felügyelete alá tartozó élő tengeri erőforrásokra vonatkozóan;

16. "szerződő fél": a regionális halászati irányító szervezetet létrehozó nemzetközi egyezmény vagy megállapodás szerződő fele, valamint az ilyen szervezettel együttműködő államok, halászatot folytató vagy egyéb jogalanyok, amelyek az ilyen szervezet tekintetében az együttműködő nem szerződő fél jogállásával rendelkeznek;

17. "észlelés": a tagállam tengeren végzett ellenőrzésért felelős illetékes hatósága, vagy egy közösségi vagy harmadik országbeli halászhajó parancsnoka által olyan halászhajóval kapcsolatban végzett bármilyen megfigyelés, amely megfelelhet a 3. cikk (1) bekezdésében említett egy vagy több kritériumnak;

18. "közös halászati művelet": két vagy több halászhajó közötti olyan művelet, amelynek során a fogás valamely halászhajó halászeszközéből átkerül egy másik halászhajó halászeszközébe, vagy amely esetében a halászhajók által alkalmazott eljáráshoz egyetlen közös halászeszközre van szükség;

19. "jogi személy": az alkalmazandó nemzeti jog szerint ilyen jogállással rendelkező bármely jogalany, kivéve az államokat, a közhatalmat gyakorló közintézményeket vagy közjogi testületeket;

20. "kockázat": a Közösség területére behozott vagy onnan kivitt halászati termékeket érintő olyan esemény valószínűsége, amely megakadályozza e rendelet vagy az állománymegőrzési és gazdálkodási intézkedések megfelelő alkalmazását;

21. "kockázatkezelés": a kockázat rendszeres megállapítása és a kockázatnak való kitettség korlátozásához szükséges valamennyi intézkedés végrehajtása. Ezen intézkedések közé tartozik adatok és információk gyűjtése, a kockázatelemzés és -értékelés, intézkedések előírása, illetve megtétele, valamint az eljárás és az eljárás eredményeinek rendszeres figyelemmel kísérése és felülvizsgálata a nemzetközi, közösségi vagy nemzeti források vagy stratégiák alapján;

22. "nyílt tenger": az ENSZ tengerjogi egyezménye (UNCLOS) 86. cikkében meghatározott tengerrész egésze;

23. "szállítmány": olyan termékek, amelyeket egy exportőrtől egy címzettnek egyidejűleg szállítanak, vagy amelynek az exportőrtől a címzettnek történő szállítása egyetlen fuvarokmánnyal történik.

3. cikk

IUU-halászatot folytató halászhajók

Egy halászhajóról akkor vélelmezhető, hogy IUU-halászatot folytat, ha kimutatható, hogy a térségben alkalmazandó állománymegőrzési és gazdálkodási intézkedésekkel ellentétesen a következőképpen járt el:

a) a lobogó szerinti vagy a megfelelő parti állam által kiállított érvényes engedély, jogosítvány vagy felhatalmazás nélkül halászott; vagy

b) nem teljesítette kötelezettségeit a fogás vagy a fogással kapcsolatos adatok rögzítése és jelentése terén, ideértve a hajómegfigyelési rendszeren keresztül továbbítandó adatokat, illetve a 6. cikk szerinti előzetes értesítést is; vagy

c) halászat elől elzárt területen vagy halászati tilalom idején, illetőleg kvóta nélkül, vagy a kvóta elérését követően vagy halászattól elzárt mélységben halászott; vagy

d) célzott halászatot folytatott olyan állomány tekintetében, amely moratórium alatt áll, vagy amelyet tilos halászni; vagy

e) tiltott vagy a szabályoknak nem megfelelő halászeszközt használt; vagy

f) azonosítóit vagy lajstromozását meghamisította vagy álcázta; vagy

g) a vizsgálattal kapcsolatos bizonyítékot elleplezte, meghamisította vagy megsemmisítette; vagy

h) akadályozta a tisztviselőket az alkalmazandó állománymegőrzési és gazdálkodási intézkedések betartásának ellenőrzésére vonatkozó feladataik ellátásában, vagy akadályozta a megfigyelőket a közösségi szabályok betartásának vizsgálatával összefüggő feladataik teljesítésében; vagy

i) fogható méreten aluli halakat vett a fedélzetre, rakodott át vagy rakodott ki a hatályos jogszabályok megsértésével; vagy

j) e rendelet szerinti IUU-halászatot folytatóként azonosított, különösen a Közösségnek az IUU hajókra vonatkozó listáján szereplő, vagy egy regionális halászati irányító szervezet ugyanilyen listáján szereplő más halászhajóra rakodott át, vagy azzal közös halászati műveletekben vett részt, vagy támogatott ilyen hajót, vagy biztosította annak újraellátását; vagy

k) egy regionális halászati irányító szervezet területén annak állománymegőrzési és gazdálkodási intézkedéseivel nem összeegyeztethető módon vagy azokat megsértve folytatott halászati tevékenységet, és a szervezetben nem részes vagy a szervezet által kialakított módon azzal együttműködést nem folytató állam lobogója alatt közlekedik; vagy

l) nincs felségjelzése, ennélfogva a nemzetközi jog értelmében ismeretlen honosságú hajó.

II. FEJEZET

HARMADIK ORSZÁGOK HALÁSZHAJÓINAK TAGÁLLAMI KIKÖTŐI ELLENŐRZÉSE

I. SZAKASZ

Harmadik országok halászhajóinak a kikötőbe való belépésére vonatkozó feltételek

4. cikk

Kikötői ellenőrzés

5. cikk

Kijelölt kikötők

6. cikk

Előzetes értesítés

Harmadik országok halászhajóinak parancsnokai vagy képviselőik a kikötőbe érkezés becsült idejét megelőzően legalább 3 munkanappal közlik a következő információkat azon tagállam illetékes hatóságaival, amelynek kijelölt kikötőjét vagy kirakodóhelyeit használni kívánják:

a) a hajó azonosító jele;

b) a rendeltetés szerinti kijelölt kikötő neve, valamint a kikötés, a kirakodás, az átrakodás vagy a szolgáltatások igénybevételének céljai;

c) halászati jogosítvány vagy adott esetben a halászati műveletek támogatásának vagy a halászati termékek átrakodásának engedélyezése;

d) a halászati út időpontjai;

e) a kikötőbe érkezés becsült napja és időpontja;

f) az egyes fajok fedélzeten tartott mennyisége vagy adott esetben negatív jelentés;

g) az övezet vagy övezetek, ahol a fogásra vagy az átrakodásra sor került, legyen az a közösségi vizeken belüli övezet, egy harmadik állam felségterületéhez vagy joghatósága alá tartozó övezet, vagy a nyílt tenger;

h) a fajonként kirakandó vagy átrakandó mennyiségek.

A harmadik országok halászhajóinak parancsnokai vagy képviselőik mentesülnek az a), c), d), g) és h) pontokban foglalt információ közlése alól, amennyiben a III. fejezet szerint a Közösség területén kirakandó vagy átrakandó fogás teljes mennyiségére hitelesítettek fogási tanúsítványt.

7. cikk

Engedélyezés

8. cikk

A kirakodási és átrakodási műveletek rögzítése

2. SZAKASZ

Kikötői ellenőrzés

9. cikk

Általános elvek

Minden esetben ellenőrzést kell folytatni a következő halászhajók tekintetében:

a) a 48. cikknek megfelelően észlelt halászhajók;

b) a IV. fejezetnek megfelelően a közösségi riasztórendszer szerinti értesítés keretében bejelentett halászhajók;

c) a Bizottság által a 25. cikknek megfelelően feltételezhetően IUU-halászatban részt vevőként azonosított halászhajók;

d) az IUU-hajók azon listáján szereplő halászhajók, amelyet egy regionális halászati irányító szervezet fogadott el, és amelyről a 30. cikknek megfelelően a tagállamoknak értesítést küldtek.

10. cikk

Ellenőrzési eljárás

11. cikk

Jogsértésekre alkalmazandó eljárás

Ha az ellenőrzés során gyűjtött információ a tisztviselő számára bizonyítékkal szolgál annak feltételezésére, hogy a halászhajó a 3. cikkben megállapított kritériumok szerint IUU-halászatot folytatott, akkor a tisztviselő:

a) rögzíti a feltételezett jogsértést az ellenőrzési jelentésben;

b) megteszi a szükséges intézkedéseket a feltételezett jogsértés bizonyítékainak megóvására;

c) haladéktalanul továbbítja az ellenőrzési jelentést az illetékes hatóságnak.

III. FEJEZET

FOGÁSI TANÚSÍTÁSI RENDSZER HALÁSZATI TERMÉKEK BEHOZATALA ÉS KIVITELE TEKINTETÉBEN

12. cikk

Fogási tanúsítványok

13. cikk

A regionális halászati irányító szervezetek keretében elfogadott és hatályos fogási dokumentációs rendszerek

14. cikk

Halászati termékek közvetett behozatala

A Közösségbe a hajó lobogója szerinti államon kívüli harmadik országból ugyanazon formában szállított, egyetlen szállítmányt alkotó halászati termékek behozatalának feltétele az, hogy az importőr benyújtsa a behozatali tagállamok hatóságaihoz az alábbi dokumentumokat:

a) a hajó lobogója szerinti állam által hitelesített fogási tanúsítvány(ok); és

b) dokumentált bizonyítéka annak, hogy a halászati termékeket a kirakodáson, újra berakodáson vagy a jó és eredeti állapotban való megőrzésükre irányuló egyéb műveleten kívül más műveletnek nem vetették alá, és azon harmadik országban az illetékes hatóságok felügyelete alatt maradtak. A dokumentált bizonyítékokat a következő módon kell benyújtani: i. adott esetben a hajó lobogója szerinti állam területéről az adott harmadik országon történő áthaladásra kiadott egységes fuvarokmány; vagy ii. az adott harmadik ország illetékes hatóságai által kiadott dokumentum, mely: - pontos leírást ad a halászati termékekről, továbbá megadja kirakodásuk és újraberakodásuk időpontját, és adott esetben a hajók vagy más használt szállítóeszközök nevét, és - jelzi, hogy a halászati termékek milyen feltételek között voltak abban a harmadik országban. Ha az érintett fajok valamely regionális halászati irányító szervezetnek a 13. cikk szerint elismert fogási dokumentációs rendszerének hatálya alá tartoznak, a fenti dokumentum helyettesíthető a fogási dokumentációs rendszer újrakiviteli bizonyítványával, amennyiben a harmadik ország megfelelően teljesítette a rá vonatkozó értesítési követelményeket.

A Közösségbe egy, a hajó lobogója szerinti államon kívüli harmadik országban feldolgozott, egyetlen szállítmányt alkotó halászati termékek behozatalának a feltétele az, hogy az importőr benyújtsa a behozatali tagállamok hatóságaihoz az adott harmadik országban lévő feldolgozóüzemnek a IV. mellékletben szereplő formanyomtatvány szerint megtett és illetékes hatósága által jóváhagyott nyilatkozatát, amely:

a) pontos leírást ad a feldolgozatlan és feldolgozott termékekről és a vonatkozó mennyiségekről;

b) jelzi, hogy a feldolgozott termékeket az adott harmadik országban dolgozták fel azokból a fogásokból, amelyeket a lobogó szerinti állam által hitelesített fogási tanúsítvány(ok) kísér(nek); és

c) az alábbi mellékletekkel van ellátva: i. az eredeti fogási tanúsítvány(ok), amennyiben az érintett halászzsákmány egészét felhasználták az egyetlen szállítmányként exportált halászati termékek feldolgozásához; vagy ii. az eredeti fogási tanúsítvány(ok) másolata, amennyiben az érintett halászzsákmány egy részét használták fel az egyetlen szállítmányként exportált halászati termékek feldolgozásához.

Ha az érintett fajok valamely regionális halászati irányító szervezetnek a 13. cikk szerint elismert fogási dokumentációs rendszerének hatálya alá tartoznak, a nyilatkozat helyettesíthető a fogási dokumentációs rendszer újrakiviteli bizonyítványával, amennyiben a harmadik ország megfelelően teljesítette a rá vonatkozó értesítési követelményeket.

15. cikk

A tagállami lobogó alatt közlekedő halászhajók által fogott halászzsákmány kivitele

16. cikk

A fogási tanúsítványok benyújtása és vizsgálata

Az elismert gazdasági szereplő státus egy tagállam illetékes hatóságai által egy importőr részére való megadásának feltételei többek között:

a) az importőr a tagállam területén székhellyel rendelkezik;

b) az importműveletek száma és mennyisége elégséges ahhoz, hogy igazolja a (2) bekezdésben említett eljárás végrehajtását;

c) az állománymegőrzési és gazdálkodási intézkedések követelményeinek betartását igazoló megfelelő nyilvántartás;

d) a kereskedelmi és - adott esetben - a szállítási és feldolgozási nyilvántartásra vonatkozó, kielégítő gazdálkodási rendszer, mely e rendelet alkalmazásában lehetővé teszi a megfelelő vizsgálatok és ellenőrzések végrehajtását;

e) ezen vizsgálatok és ellenőrzések lefolytatását elősegítő eszközök megléte;

f) adott esetben a végzett tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó szakértelemre vagy szakmai képesítésre vonatkozó gyakorlati előírások; valamint

g) adott esetben az igazolt pénzügyi fizetőképesség.

A tagállamok a státus megadását követően a lehető leghamarabb közlik a Bizottsággal az elismert gazdasági szereplők nevét és címét. A Bizottság elektronikus úton a tagállamok rendelkezésére bocsátja ezen információt.

Az elismert gazdasági szereplő státusra vonatkozó szabályok az 54. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kerülhetnek meghatározásra.

17. cikk

Ellenőrzések

Minden olyan esetben le kell folytatni az ellenőrzéseket, amikor:

a) a tagállam ellenőrző hatósága okkal kérdőjelezi meg magának a fogási tanúsítványnak, a lobogó szerinti tagállam megfelelő hatósága hitelesítő pecsétjének vagy aláírásának a hitelességét; vagy

b) a tagállam ellenőrző hatósága olyan információ birtokában van, amely kétségbe vonja, hogy a halászhajó megfelel-e az alkalmazandó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseknek vagy az állománymegőrzési és gazdálkodási intézkedéseknek, illetve teljesíti-e e rendelet egyéb követelményeit; vagy

c) a halászhajókról, halászati társaságokról, vagy bármely más szereplőről feltételezett IUU-halászattal összefüggésben érkezett bejelentés, beleértve azokat a halászhajókat, amelyeket egy regionális halászati irányító szervezetnek jelentettek be az e szervezet által abból a célból elfogadott jogi eszköz értelmében, hogy összeállítsa azoknak a hajóknak a listáját, amelyek feltételezhetően jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászatot folytattak; vagy

d) lobogó szerinti államokat vagy reexportáló országokat jelentettek be egy regionális halászati irányító szervezetnek az e szervezet által abból a célból elfogadott jogi eszköz értelmében, hogy kereskedelmi intézkedéseket alkalmazzon a lobogó szerinti államokkal szemben; vagy

e) a közösségi riasztórendszer keretében a 23. cikk (1) bekezdése szerinti riasztójelzést tettek közzé.

Ellenőrzés céljából a tagállam illetékes hatóságai segítséget kérhetnek a lobogó szerinti állam vagy a 14. cikkben említett, a lobogó szerinti államtól eltérő harmadik ország illetékes hatóságaitól, amely esetben:

a) a segítségnyújtás iránti megkeresés megadja azokat az indokokat, hogy a kérdéses állam illetékes hatóságaiban miért merült fel megalapozott kétség a bizonyítvány és a benne foglalt állítások hitelességét és/vagy a termékek állománymegőrzési és gazdálkodási intézkedéseknek való megfelelését illetően. A segítségnyújtás iránti megkeresés alátámasztására továbbítani kell a fogási tanúsítvány másolatát és bármely olyan információt vagy dokumentumot, amely arra enged következtetni, hogy a tanúsítványban szereplő információ pontatlan. A megkeresést haladéktalanul meg kell küldeni a lobogó szerinti állam vagy a 14. cikkben említett, a lobogó szerinti harmadik országtól különböző állam illetékes hatóságainak;

b) az ellenőrzési eljárást az ellenőrzés iránti megkeresés időpontjától számított 15 napon belül be kell fejezni. Ha az érintett lobogó szerinti állam illetékes hatóságai nem tudják tartani a határidőt, a tagállam ellenőrző hatóságai a lobogó szerinti állam vagy a 14. cikkben említett, a lobogó szerinti harmadik országtól különböző állam kérelmére legfeljebb további 15 nappal meghosszabbíthatják a válaszadásra rendelkezésre álló határidőt.

18. cikk

A behozatal elutasítása

A tagállamok illetékes hatóságai adott esetben további bizonyítékok bekérése vagy a lobogó szerinti államnak küldött segítségnyújtás iránti megkeresés nélkül elutasítják a halászati termékek Közösségbe történő behozatalát, ha tudomásukra jut, hogy:

a) az importőr nem tudott benyújtani az érintett termékekre vonatkozó fogási tanúsítványt, vagy nem tudott eleget tenni a 16. cikk (1) vagy (2) bekezdésében meghatározott kötelezettségeinek;

b) a behozatalra szánt termékek eltérnek a fogási tanúsítványban említett termékektől;

c) a fogási tanúsítványt a 12. cikk (3) bekezdésében említett, lobogó szerinti állam hatósága nem hitelesítette;

d) a fogási tanúsítvány nem tartalmazza az összes előírt információt;

e) az importőr nem tudja bizonyítani, hogy a halászati termékek megfelelnek a 14. cikk (1) vagy (2) bekezdésében foglalt feltételeknek;

f) a fogási tanúsítványon a halászzsákmány származása szerinti hajóként megjelölt halászhajó szerepel a közösségi IUU-hajók listáján, vagy az IUU-hajók 30. cikkben említett listáján;

g) a fogási tanúsítványt olyan, lobogó szerinti állam hatósága hitelesítette, amely államot a 31. cikknek megfelelően nem együttműködő államként azonosítottak.

A tagállamok illetékes hatóságai - adott esetben - a 17. cikk (6) bekezdése szerinti, segítségnyújtás iránti megkeresést követően elutasítják a halászati termék Közösségbe történő behozatalát, ha:

a) olyan választ kaptak, amely szerint az exportőr nem volt jogosult a fogási tanúsítvány hitelesítésének kérelmezésére; vagy

b) olyan választ kaptak, amely szerint a termékek nem felelnek meg az állománymegőrzési és gazdálkodási intézkedéseknek, vagy az e fejezet szerinti egyéb feltételek nem teljesülnek; vagy

c) a kitűzött határidőn belül nem kaptak választ; vagy

d) olyan választ kaptak, amely nem tartalmaz a megkeresésben feltett kérdésekre vonatkozó feleletet.

19. cikk

Tranzit és átrakodás

20. cikk

A lobogó szerinti állam általi értesítés és együttműködés harmadik országokkal

E rendelet alkalmazásában az adott lobogó szerinti állam által hitelesített fogási tanúsítványok akkor fogadhatók el, ha a Bizottság a lobogó szerinti államtól értesítést kapott, amely tanúsítja, hogy

a) bevezette azon törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések, valamint állománymegőrzési és gazdálkodási intézkedések alkalmazására, ellenőrzésére és végrehajtására vonatkozó nemzeti rendelkezéseket, amelyeket a halászhajóinak teljesíteniük kell;

b) hatóságai felhatalmazással rendelkeznek a fogási tanúsítványban foglalt információ helytállóságának tanúsítására, és tagállami megkeresés esetén az ilyen tanúsítványok ellenőrzésére. Az értesítés az e hatóságok azonosításához szükséges információkat is tartalmazza.

A Bizottság adott esetben igazgatási együttműködést folytathat a harmadik országokkal azokon a területeken, amelyek e rendeletnek a fogási tanúsítvány tekintetében meghatározott rendelkezéseinek végrehajtásával kapcsolatosak, beleértve az elektronikus eszközöknek a fogási tanúsítványok és adott esetben a 14. cikk (1) és (2) bekezdésében említett dokumentumok elkészítésére, hitelesítésére vagy benyújtására való felhasználását.

Az ilyen együttműködés a következőket célozza:

a) annak biztosítása, hogy a Közösségbe behozott halászati termékek olyan halászzsákmányból származnak, amelyet az alkalmazandó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseknek vagy az állománymegőrzési és gazdálkodási intézkedéseknek megfelelően fogtak;

b) a lobogó szerinti államok számára a halászhajók kikötőkbe való belépésével, a halászati termékek behozatalával, valamint a fogási tanúsítványokra a II. és e fejezetben megállapított ellenőrzési követelményekkel kapcsolatos alakiságok teljesítésének megkönnyítése;

c) rendelkezés a Bizottság vagy az általa kijelölt szerv által abból a célból végzett helyszíni auditok lefolytatásáról, hogy meggyőződjenek az együttműködési megállapodás hatékony végrehajtásáról;

d) rendelkezés a két oldal közötti információcserére szolgáló keretrendszer létrehozásáról az együttműködési megállapodás végrehajtásának támogatására.

21. cikk

Újrakivitel

22. cikk

Nyilvántartás-vezetés és terjesztés

A Bizottság nyilvántartást vezet az államokról és az e fejezet értelmében bejelentett illetékes hatóságaikról, amely a következőket tartalmazza:

a) azok a tagállamok, amelyek a 15., 16., 17. és 21. cikknek megfelelően értesítést küldtek a fogási tanúsítványok és az újrakiviteli bizonyítványok hitelesítésére, vizsgálatára és ellenőrzésére jogosult illetékes hatóságaikról;

b) azok a lobogó szerinti államok, amelyek tekintetében a 20. cikk (1) bekezdése értelmében értesítés érkezett, feltüntetve azokat, amelyekkel a 20. cikk (4) bekezdésének megfelelően együttműködést alakítottak ki.

IV. FEJEZET

KÖZÖSSÉGI RIASZTÓRENDSZER

23. cikk

Riasztás kibocsátása

24. cikk

A riasztás kibocsátását követő intézkedés

A 23. cikk (2) bekezdése szerint megküldött információ kézhezvételekor a tagállamok adott esetben, és a kockázatkezeléssel összhangban:

a) azonosítják a riasztási értesítés hatálya alá tartozó, importálandó, szállítás alatt lévő halászatitermék-szállítmányokat, valamint a 17. cikkben megállapított rendelkezéseknek megfelelően lefolytatják a fogási tanúsítvány és - adott esetben - a 14. cikkben említett dokumentumok ellenőrzését;

b) lépéseket tesznek annak garantálására, hogy a riasztási értesítés hatálya alá tartozó, behozatalra szánt, jövőbeli halászatitermék-szállítmányokat alávetik a fogási tanúsítvány és adott esetben a 14. cikkben említett dokumentumok ellenőrzésének a 17. cikk rendelkezéseivel összhangban;

c) azonosítják a riasztási értesítés hatálya alá tartozó, korábbi, behozatalra szánt halászatitermék-szállítmányokat, és elvégzik a megfelelő ellenőrzéseket, beleértve a korábban benyújtott fogási tanúsítványok ellenőrzését;

d) a riasztási értesítés hatálya alá tartozó halászhajókat a nemzetközi jog szabályainak megfelelően alávetik a szükséges kivizsgálásoknak, vizsgálatoknak vagy ellenőrzéseknek a tengeren, a kikötőkben vagy bármely más kirakodóhelyen.

Ha a Bizottság úgy határoz, hogy az (1) bekezdés értelmében lefolytatott ellenőrzésekből levont következtetésekre figyelemmel a riasztási értesítést indokoló megalapozott kétség a továbbiakban nem áll fenn, akkor haladéktalanul:

a) ilyen tartalmú értesítést tesz közzé a honlapján és az Európai Unió Hivatalos Lapjában, amely semmissé teszi a korábbi riasztási értesítést;

b) értesíti a lobogó szerinti államot, és adott esetben a 14. cikkben említett, a lobogó szerinti államtól eltérő harmadik országot a megsemmisítésről; valamint

c) értesíti a tagállamokat a megfelelő csatornákon keresztül.

Ha a Bizottság úgy határoz, hogy az (1) bekezdés értelmében lefolytatott ellenőrzésekből levont következtetésekre figyelemmel a riasztást indokló megalapozott kétség a továbbiakban is fennáll, akkor haladéktalanul:

a) naprakésszé teszi a riasztási értesítést egy új értesítésnek a honlapján és az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételével;

b) értesíti a lobogó szerinti államot, és adott esetben a 14. cikkben említett, a lobogó szerinti államtól eltérő harmadik országot;

c) értesíti a tagállamokat a megfelelő csatornákon keresztül; valamint

d) adott esetben átteszi az ügyet ahhoz a regionális halászati irányító szervezethez, amelynek az állománymegőrzési és gazdálkodási intézkedéseit megszeghették.

Ha a Bizottság úgy határoz, hogy az (1) bekezdés értelmében lefolytatott ellenőrzésekből levont következtetések fényében alapos okkal vélhető, hogy a megállapított tények sérthetik az alkalmazandó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket vagy a nemzetközi állománymegőrzési és gazdálkodási intézkedéseket, akkor haladéktalanul:

a) ilyen célú új riasztási értesítést tesz közzé a honlapján és az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

b) értesíti a lobogó szerinti államot, és megindítja megfelelő eljárásokat és démarche-okat az V. és VI. fejezettel összhangban;

c) adott esetben értesíti a 14. cikkben említett, a lobogó szerinti államtól eltérő harmadik országot;

d) értesíti a tagállamokat a megfelelő csatornákon keresztül; és

e) adott esetben átteszi az ügyet ahhoz a regionális halászati irányító szervezethez, amelynek az állománymegőrzési és gazdálkodási intézkedéseit megszeghették.

V. FEJEZET

AZ IUU-HALÁSZATOT FOLYTATÓ HALÁSZHAJÓK AZONOSÍTÁSA

25. cikk

Állítólagos IUU-halászat

A Bizottság vagy egy általa kijelölt szerv összegyűjti és elemzi:

a) az IUU-halászattal kapcsolatos valamennyi, a II., III., IV., VIII., X. és XI. fejezetnek megfelelően szerzett információt; és/vagy

b) adott esetben bármely más lényeges információt, mint például a következőket: i. a fogási adatok; ii. a nemzeti statisztikákból vagy más megbízható forrásból származó kereskedelmi információ; iii. hajólajstromok és adatbázisok; iv. a regionális halászati irányító szervezetek fogási dokumentumai vagy statisztikai dokumentációs programjai; v. a 3. cikk szerinti IUU halászatot feltételezhetően folytató halászhajók észleléséről vagy az azokon folytatott más tevékenységekről szóló jelentések és az IUU-hajóknak a regionális halászati irányító szervezetek által bejelentett vagy elfogadott listája; vi. a 2847/93/EGK rendelet feltételei szerinti jelentések a 3. cikkben említett IUU-halászatot feltételezhetően folytató halászhajókról; vii. bármely más lényeges információ, amelyet többek között a kikötőkből és a halászterületekről szereztek.

26. cikk

Feltételezett IUU-halászat

A Bizottság a lobogójuk alatt közlekedő érintett hajóik feltételezett IUU-halászatának kivizsgálása iránti hivatalos megkereséssel értesíti azokat a lobogó szerinti államokat, amelyek halászhajóit az (1) bekezdéssel összhangban azonosították. Az értesítés:

a) tartalmazza a Bizottság által az állítólagos IUU-halászatról gyűjtött valamennyi információt;

b) a lobogó szerinti államhoz címzett, arra irányuló hivatalos megkeresést tartalmaz, hogy az állam hozza meg az ahhoz szükséges valamennyi intézkedést, hogy az állítólagos IUU-halászatot kivizsgálja és e vizsgálat eredményeit haladéktalanul megossza a Bizottsággal;

c) a lobogó szerinti államhoz címzett, arra irányuló hivatalos megkeresést tartalmaz, hogy az állam hozzon azonnali végrehajtási intézkedést, ha az érintett halászhajóval szemben megfogalmazott feltételezés megalapozottnak bizonyul, és tájékoztassa a Bizottságot a meghozott intézkedésekről;

d) kérje fel a lobogó szerinti államot, hogy értesítse az érintett halászhajó tulajdonosát és adott esetben az üzemeltetőjét a listára való tervezett felvétel részletes indokolásáról és a következményekről, amelyek akkor merülnek fel, ha a halászhajót a 37. cikkben megállapítottak szerint felveszik a Közösség IUU-hajókra vonatkozó listájára. A lobogó szerinti állam felkérést kap arra is, hogy szolgáltasson információt a Bizottságnak a halászhajó tulajdonosait és adott esetben az üzemeltetőket illetően annak biztosítása érdekében, hogy meg lehessen őket hallgatni a 27. cikk (2) bekezdésével összhangban;

e) tájékoztassa a lobogó szerinti államot a VI. és VII. fejezet rendelkezéseiről.

A Bizottság a lobogójuk alatt közlekedő érintett hajóik állítólagos IUU-halászatának kivizsgálása iránti hivatalos megkereséssel értesíti azokat a lobogó szerinti tagállamokat, amelyek halászhajóit az (1) bekezdéssel összhangban azonosították. Az értesítés:

a) tartalmazza a Bizottság által az állítólagos IUU-halászatról gyűjtött valamennyi információt;

b) hivatalos megkeresést tartalmaz a lobogó szerinti tagállam részére, hogy az tegyen meg minden szükséges lépést a 2847/93/EGK rendelettel összhangban az állítólagos IUU-halászat kivizsgálására vagy adott esetben az ilyen halászat kivizsgálására már megtett összes intézkedésről való jelentéstételre, és a nyomozás eredményeinek a Bizottsággal való haladéktalan megosztására;

c) a lobogó szerinti tagállamhoz címzett, arra irányuló hivatalos megkeresést tartalmaz, hogy a tagállam haladéktalanul hozzon végrehajtási intézkedést, ha az érintett halászhajóval szemben megfogalmazott feltételezés megalapozottnak bizonyul, és tájékoztassa a Bizottságot a meghozott intézkedésekről;

d) kérje fel a lobogó szerinti tagállamot, hogy értesítse az érintett halászhajó tulajdonosát és adott esetben az üzemeltetőjét a listára való tervezett felvétel részletes indokolásáról és a következményekről, amelyek akkor merülnek fel, ha a hajót a 37. cikkben megállapítottak szerint felveszik a Közösség IUU-hajókra vonatkozó listájára. A lobogó szerinti tagállam felkérést kap arra is, hogy szolgáltasson információt a Bizottságnak a halászhajó tulajdonosait és adott esetben az üzemeltetőket illetően annak biztosítása érdekében, hogy meg lehessen őket hallgatni a 27. cikk (2) bekezdésével összhangban.

27. cikk

A Közösség IUU-hajókra vonatkozó listájának összeállítása

A Bizottság felkéri azokat a lobogó szerinti államokat, amelyek halászhajói szerepelnek a Közösség IUU-hajókra vonatkozó listáján, hogy

a) értesítsék a halászhajó tulajdonosát arról, hogy a hajót felvették a Közösség IUU-hajókra vonatkozó listájára, valamint a felvételt alátámasztó okokról és a listára való felvételből eredő következményekről a 37. cikkben megállapítottak szerint; valamint

b) hozzanak meg minden szükséges intézkedést, hogy ezeket az IUU-halászatot felszámolják, beleértve szükség esetén az érintett halászhajók lajstromból való törlését vagy halászati engedélyének visszavonását, és tájékoztassák a Bizottságot a meghozott intézkedésekről.

28. cikk

Halászhajók törlése a Közösség IUU-hajókra vonatkozó listájáról

A Bizottság az 54. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően törli a halászhajót a Közösség IUU-hajókra vonatkozó listájáról, ha a halászhajó lobogó szerinti állama igazolja, hogy

a) a hajó nem folytatott olyan IUU-halászati tevékenységet, amely miatt a listára felvették; vagy

b) a 2847/93/EGK rendelettel összhangban arányos, visszatartó erejű és hatékony szankciókat alkalmaztak válaszul a szóban forgó IUU-halászatra, különösen a tagállami lobogó alatt közlekedő halászhajókkal kapcsolatban.

A Közösség IUU-hajókra vonatkozó listáján szereplő halászhajó tulajdonosa vagy adott esetben az üzemeltetője az e hajó helyzetének felülvizsgálatára irányuló kérelmet nyújthat be a Bizottsághoz, amennyiben a lobogó szerinti állam elmulasztja az (1) bekezdésben foglalt eljárás végrehajtását.

A Bizottság csak akkor mérlegeli a halászhajónak a listáról való törlését, ha:

a) a tulajdonos vagy az üzemeltetők bizonyítékot szolgáltatnak arról, hogy a halászhajó már nem folytat IUU-halászatot;

b) a listán szereplő halászhajó elsüllyedt vagy leselejtezték.

Minden más esetben a Bizottság csak akkor mérlegeli a halászhajónak a listáról való törlését, ha a következő feltételek teljesülnek:

a) a halászhajó listára való felvételétől számítva eltelt legalább két év, amely alatt nem érkezett további bejelentés a Bizottsághoz a hajó állítólagos IUU-halászatáról a 25. cikknek megfelelően; vagy

b) a tulajdonos átadja a halászhajó jelenlegi működésére vonatkozó információkat, amelyek igazolják, hogy működése teljes mértékben megfelel a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseknek és/vagy az olyan halászatra alkalmazandó állománymegőrzési és gazdálkodási intézkedéseknek, amelyben a hajó részt vesz; vagy

c) az érintett halászhajó, a tulajdonosa vagy üzemeltetői nem ápolnak sem közvetett, sem közvetlen operatív vagy pénzügyi kapcsolatot más olyan hajóval, tulajdonossal vagy üzemeltetővel, amelyek feltételezhetően vagy bizonyítottan IUU-halászatot folytatnak.

29. cikk

A Közösség IUU-hajókra vonatkozó listájának tartalma, nyilvánossága és fenntartása

A Közösség IUU-hajókra vonatkozó listája minden egyes halászhajó tekintetében a következő adatokat tartalmazza:

a) név és esetleges korábbi nevek;

b) lobogó és esetleges korábbi lobogók;

c) tulajdonos és adott esetben esetleges korábbi tulajdonosok, beleértve a haszonélvezőket is;

d) üzemeltető és adott esetben esetleges korábbi üzemeltetők;

e) a hajó hívójele és esetleges korábbi hívójelei;

f) Lloyds-/IMO-szám, ha rendelkeznek ilyennel;

g) fényképek, ha vannak;

h) a listára történő első felvétel időpontja;

i) azon tevékenységek összefoglalása, amelyek a hajó listára való felvételét indokolják, valamint az e tevékenységeket ismertető és az azokat bizonyító valamennyi megfelelő dokumentumra történő hivatkozás.

30. cikk

Az IUU-hajók regionális halászati irányító szervezetek által elfogadott listái

VI. FEJEZET

NEM EGYÜTTMŰKÖDŐ HARMADIK ORSZÁGOK

31. cikk

A nem együttműködő harmadik országok azonosítása

A (3) bekezdés alkalmazásában a Bizottság elsődlegesen az érintett harmadik ország következők tekintetében hozott intézkedéseinek vizsgálatára támaszkodik:

a) olyan ismétlődő IUU-halászat, amelyeket a lobogója alatt közlekedő halászhajók, állampolgárai, vagy tengeri vizein közlekedő vagy a kikötőit használó halászhajók által elkövetettként vagy támogatottként megfelelően dokumentáltak; vagy

b) az IUU-halászatból származó halászati termékeknek az állam piacára történő belépése.

A (3) bekezdés alkalmazásában a Bizottság figyelembe veszi a következőket:

a) hogy az érintett harmadik ország hatékonyan működik-e együtt a Közösséggel azáltal, hogy válaszol az IUU-halászat és a kapcsolódó tevékenységek kivizsgálására, az azokról szóló visszacsatolásra és az azok nyomon követésére irányuló, Bizottság általi megkeresésekre;

b) hogy az érintett harmadik ország hatékony végrehajtási intézkedéseket hozott-e az IUU-halászatért felelős piaci szereplőkkel szemben és különösen, hogy kellően szigorú szankciókat alkalmazott-e az elkövetőknek az IUU-halászatból származó haszontól való megfosztása érdekében;

c) a figyelembe vett IUU-halászat megnyilvánulásának alakulása, jellege, körülményei, mértéke és súlyossága;

d) a fejlődő országok esetében az illetékes hatóságaik meglévő kapacitása.

A (3) bekezdés alkalmazásában a Bizottság a következő tényezőket szintén figyelembe veszi:

a) a halászattal kapcsolatos nemzetközi jogi okmányoknak, különösen az UNCLOS-nak, a halállományokról szóló ENSZ-megállapodásnak, továbbá FAO betartási megállapodásnak az érintett harmadik országok általi megerősítése vagy az azokhoz történő csatlakozása;

b) az érintett harmadik ország jogállása, mint a nemzetközi halászati irányító szervezetek szerződő fele, vagy az abba való beleegyezése, hogy alkalmazza az e szervezetek által elfogadott állománymegőrzési és gazdálkodási intézkedéseket;

c) az érintett harmadik ország bármely olyan cselekménye vagy mulasztása, amely csökkenthette az alkalmazandó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések, vagy nemzetközi állománymegőrzési és gazdálkodási intézkedések hatékonyságát.

32. cikk

A nem együttműködő harmadik országként azonosított országokkal szembeni démarche-ok

A Bizottság haladéktalanul értesíti a 31. cikkben megállapított kritériumoknak megfelelően nem együttműködő harmadik országként azonosítható érintett országokat. Az értesítésbe bele kell foglalni a következő információkat:

a) az azonosítás alapjául szolgáló ok vagy okok, a rendelkezésre álló bizonyítékokkal együtt;

b) az írásbeli válaszadás lehetősége az azonosításról szóló határozat tárgyában és egyéb olyan vonatkozó információk megadásának lehetősége, mint például az azonosítást cáfoló bizonyítékok, vagy adott estben a javításra irányuló cselekvési terv vagy a helyzet rendezése érdekében hozott intézkedések;

c) a további információkéréshez vagy -szolgáltatáshoz való jog;

d) a nem együttműködő harmadik országként való azonosítás következményei a 38. cikkben előírtak szerint.

33. cikk

A nem együttműködő harmadik országok listájának összeállítása

34. cikk

Törlés a nem együttműködő harmadik országok listájáról

35. cikk

A nem együttműködő harmadik országok listájának nyilvánossága

A Bizottság közzéteszi a nem együttműködő harmadik országok listáját az Európai Unió Hivatalos Lapjában és meghoz minden szükséges intézkedést e lista nyilvánosságának biztosítására, beleértve annak a Bizottság honlapján való közzétételét. A Bizottság a listát rendszeresen naprakésszé teszi, és gondoskodik egy olyan rendszerről, amely a lista frissítéseiről automatikusan értesíti a tagállamokat, a regionális halászati irányító szervezeteket és a civil társadalom bármely olyan tagját, aki ezt kéri. Ezenfelül a Bizottság a nem együttműködő harmadik országok listáját továbbítja a FAO-nak és a regionális halászati irányító szervezeteknek annak érdekében, hogy a Közösség és e szervezetek között javítsa az IUU-halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló együttműködést.

36. cikk

Sürgősségi intézkedések

Az (1) bekezdés szerinti sürgősségi intézkedések többek között arra terjednek ki, hogy:

a) a halászatra jogosult és az érintett harmadik ország lobogója alatt közlekedő halászhajók nem léphetnek be a tagállamok kikötőibe, a 4. cikk (2) bekezdése szerinti vis maior vagy veszélyhelyzet esetét kivéve, az említett helyzetek orvoslásához elengedhetetlenül szükséges szolgáltatások igénybevétele céljából;

b) a tagállamok lobogója alatt közlekedő halászhajók nem folytathatnak közös halászati műveleteket az érintett harmadik ország lobogója alatt közlekedő hajókkal;

c) a kétoldalú halászati megállapodásokban foglalt rendelkezések sérelme nélkül a tagállamok lobogója alatt közlekedő halászhajók nem halászhatnak az érintett harmadik ország joghatósága alatt álló tengeri vizeken;

d) nem adható át élő hal az érintett harmadik ország joghatósága alatt álló tengeri vizeken folytatott haltenyésztés céljából;

e) az érintett harmadik ország lobogója alatt közlekedő halászhajók által fogott élő halak nem vehetők át a tagállamok joghatósága alá tartozó tengeri vizeken folytatott haltenyésztés céljából.

VII. FEJEZET

AZ IUU HALÁSZATBAN ÉRINTETT HALÁSZHAJÓK ÉS ÁLLAMOK TEKINTETÉBEN HOZOTT INTÉZKEDÉSEK

37. cikk

A Közösség IUU-hajókra vonatkozó listáján szereplő halászhajók tekintetében hozott intézkedések

A Közösség IUU-hajókra vonatkozó listáján szereplő halászhajókra (IUU-halászhajók) a következő intézkedéseket kell alkalmazni:

1. a lobogó szerinti tagállamok nem nyújtanak be halászati jogosítvány iránti kérelmet a Bizottsághoz az IUU-halászhajók tekintetében;

2. a jelenlegi halászati jogosítványokat vagy a lobogó szerinti tagállam által az IUU-halászhajók számára kiállított különleges halászati engedélyeket vissza kell vonni;

3. a harmadik ország lobogója alatt közlekedő IUU-halászhajók nem halászhatnak a Közösség vizein, és tilos azokat kibérelni;

4. a tagállamok lobogója alatt közlekedő halászhajók semmilyen módon nem támogatják az IUU-halászhajókat, nem végeznek velük halfeldolgozási műveleteket, és nem vesznek részt velük átrakodási vagy közös halászati műveletekben;

5. a tagállamok lobogója alatt közlekedő IUU-halászhajók kizárólag honi kikötőjükbe léphetnek be, más közösségi kikötőbe nem, a vis maior vagy veszélyhelyzet esetét kivéve. A valamely harmadik ország lobogója alatt közlekedő IUU-halászhajók nem léphetnek be tagállami kikötőbe, a vis maior vagy veszélyhelyzet esetét kivéve. Mindazonáltal a tagállamok engedélyezhetik az IUU-halászhajó számára a kikötőikbe történő belépést, ha a fedélzeten található halászzsákmány, és adott esetben a regionális halászati irányító szervezet által elfogadott állománymegőrzési és gazdálkodási intézkedések értelmében tiltott halászeszközöket elkobozzák. A tagállamok ezenkívül elkobozzák az olyan IUU-halászhajók fedélzetén található halászzsákmányt, és adott esetben az intézkedések értelmében tiltott halászeszközöket is, amely hajók vis maior vagy veszélyhelyzet miatt kaptak engedélyt a tagállami kikötőbe történő belépésre;

6. a valamely harmadik ország lobogója alatt közlekedő IUU-halászhajók számára a kikötőkben nem biztosítható élelmiszer vagy üzemanyag, vagy más szolgáltatás, a vis maior vagy veszélyhelyzet esetét kivéve;

7. a valamely harmadik ország lobogója alatt közlekedő IUU-halászhajók nem változtathatják meg legénységük összetételét, kivéve, ha az vis maior vagy veszélyhelyzet esetén szükséges;

8. a tagállamok visszautasítják lobogójuk megadását az IUU-halászhajók számára;

9. tilos az IUU-halászhajók által fogott halászati termékek behozatala, és ennek megfelelően az e termékeket kísérő fogási tanúsítványokat nem fogadják el és nem hitelesítik;

10. tilos az IUU-halászhajókról származó halászati termékek feldolgozási célú kivitele vagy újrakivitele;

11. az olyan IUU-halászhajók, amelyek fedélzetén nincs sem halszállítmány, sem legénység, leselejtezés céljából beléphetnek a kikötőbe az adott hajó, valamint az érintett jogi vagy természetes személyek ellen indított büntetőeljárás és kiszabott szankciók sérelme nélkül.

38. cikk

A nem együttműködő harmadik országok tekintetében hozott intézkedések

A nem együttműködő harmadik államokra a következő intézkedéseket kell alkalmazni:

1. tilos az ilyen ország lobogója alatt közlekedő halászhajók által fogott halászati termékek Közösségbe történő behozatala, és ennek megfelelően az e termékeket kísérő fogási tanúsítványok nem fogadhatók el. Abban az esetben, ha a harmadik országot a 31. cikk értelmében azzal az indokkal azonosították nem együttműködő harmadik országként, hogy nem fogadott el megfelelő intézkedéseket egy adott állományt vagy fajt érintő IUU-halászatra vonatkozóan, a behozatali tilalom vonatkozhat kizárólag erre az állományra vagy fajra;

2. közösségi piaci szereplők számára tilos az ezen országok lobogója alatt közlekedő halászhajók megvásárlása;

3. tilos a tagállami lobogó alatt közlekedő halászhajó lobogójának ilyen ország lobogójára történő lecserélése;

4. a tagállamok a lobogójuk alatt közlekedő halászhajók számára nem engedélyezik bérleti megállapodások megkötését ezen országokkal;

5. tilos a közösségi halászhajók ezen országokba irányuló kivitele;

6. tilos a tagállamok állampolgárai és az ilyen országok közötti olyan magánkereskedelmi megállapodás, amely arra irányul, hogy az adott tagállam lobogója alatt közlekedő valamely halászhajó használhassa ezen országok halászati lehetőségeit;

7. tilos a tagállami lobogó alatt közlekedő és az ilyen ország lobogója alatt közlekedő halászhajók által végzett közös halászati művelet;

8. a Bizottság javaslatot tesz az ilyen államokkal fennálló olyan kétoldalú halászati megállapodások vagy halászati partnerségi megállapodások felmondására, amelyek a megállapodás megszüntetéséről rendelkeznek arra az esetre, ha az IUU-halászat elleni küzdelemre vonatkozóan tett kötelezettségvállalások betartását az állam elmulasztja;

9. a Bizottság nem kezdeményez tárgyalásokat kétoldalú halászati megállapodások vagy halászati partnerségi megállapodások megkötésére ilyen országokkal.

VIII. FEJEZET

ÁLLAMPOLGÁROK

39. cikk

IUU-halászatot folytató vagy támogató állampolgárok

40. cikk

Megelőzés és szankció

IX. FEJEZET

AZONNALI VÉGREHAJTÁSI INTÉZKEDÉSEK, SZANKCIÓK ÉS JÁRULÉKOS SZANKCIÓK

41. cikk

Hatály

E fejezetet a következőkre kell alkalmazni:

1. a Szerződés hatálya alá tartozó tagállamok területén vagy a tagállamok felségterületéhez vagy joghatósága alá tartozó tengeri vizeken - de nem a Szerződés II. mellékletében említett területekkel és országokkal szomszédos vizeken - elkövetett súlyos jogsértések;

2. közösségi halászhajók vagy a tagállamok állampolgárai által elkövetett súlyos jogsértések;

3. e cikk 1. pontja szerint a tagállamok területén vagy felségvizein észlelt súlyos jogsértések, amelyeket azonban nyílt tengeren vagy harmadik ország joghatósága alatt követtek el és a 11. cikk (4) bekezdése szerint szankcionálnak.

42. cikk

Súlyos jogsértések

E rendelet alkalmazásában súlyos jogsértés:

a) a 3. cikkben megállapított kritériumoknak megfelelően IUU-halászatnak minősülő tevékenység;

b) az IUU-halászathoz közvetlenül kapcsolódó üzleti tevékenység, beleértve a halászati termékek kereskedelmét vagy behozatalát is;

c) az ezen rendeletben említett dokumentumok hamisítása, vagy az ilyen hamis vagy érvénytelen dokumentumok használata;

43. cikk

Azonnali végrehajtási intézkedések

Amennyiben egy természetes személyt súlyos jogsértés elkövetésével gyanúsítanak, vagy ilyen tett elkövetése közben érnek tetten, vagy jogi személyt ilyen jogsértés miatti felelősséggel gyanúsítanak, a tagállamok megkezdik a jogsértés teljes körű kivizsgálását, valamint nemzeti jogukkal összhangban és a jogsértés súlyosságától függően azonnali végrehajtási intézkedéseket hoznak, különösen a következőket:

a) a halászati tevékenységek azonnali beszüntetése;

b) a halászhajó kikötőbe történő átirányítása;

c) a szállítójármű más helyre történő átirányítása ellenőrzés céljából;

d) biztosíték elrendelése;

e) a halászeszközök, halászzsákmány vagy halászati termék lefoglalása;

f) az érintett halászhajó vagy szállítójármű ideiglenes feltartóztatása;

g) a halászati jogosítvány felfüggesztése.

44. cikk

A súlyos jogsértésekre kiszabott szankciók

A tagállamok a súlyos jogsértés elkövetésével megszerzett halászati termékek értékének legalább ötszörösével egyenlő maximális pénzbírságot szabnak ki.

Öt éven belül ismételten elkövetett súlyos jogsértés esetén a tagállamok a maximális szankció összegét a súlyos jogsértés elkövetésével megszerzett halászati termékek értékének legalább nyolcszorosában állapítják meg.

A tagállamok ezen szankciók alkalmazása során a halászati erőforrásokban és az érintett tengeri környezetben okozott kár értékét is figyelembe veszik.

45. cikk

Járulékos szankciók

Az e fejezetben előírt szankciókhoz más szankciók vagy intézkedések is kapcsolódhatnak, különösen:

1. a jogsértésben érintett halászhajó zár alá vétele;

2. a halászhajó ideiglenes feltartóztatása;

3. a tiltott halászeszközök, halászzsákmány vagy halászati termék elkobzása;

4. a halászati jogosítvány felfüggesztése vagy visszavonása;

5. a halászati jogok csökkentése vagy visszavonása;

6. az új halászati jogok megszerzésére való jogosultságból történő ideiglenes vagy állandó kizárás;

7. az állami támogatáshoz vagy szubvenciókhoz való hozzáférésből való ideiglenes vagy állandó kizárás;

8. a 16. cikk (3) bekezdése szerint nyújtott elismert gazdasági szereplői státus felfüggesztése vagy visszavonása.

46. cikk

A szankciók és járulékos szankciók összesített szintje

A szankciók és járulékos szankciók összesített szintjét úgy kell kiszámítani, hogy a felelősöket hatékonyan fosszák meg az általuk elkövetett súlyos jogsértésből származó gazdasági haszontól, a szakma gyakorlásához való törvényes jog sérelme nélkül. E célból a 43. cikk értelmében hozott azonnali végrehajtási intézkedéseket is figyelembe kell venni.

47. cikk

A jogi személyek felelőssége

A jogi személyeket a súlyos jogsértésekért felelősségre kell vonni, ha e jogsértéseket az ő javukra követte el bármely olyan, egyénileg vagy a jogi személy egy adott szervének tagjaként eljáró természetes személy, aki a jogi személynél a következőkön alapuló vezető tisztséget tölt be:

a) a jogi személy képviseletének joga; vagy

b) a jogi személy nevében való döntéshozatal joga; vagy

c) a jogi személyen belüli ellenőrzés gyakorlásának joga.

X. FEJEZET

A HALÁSZHAJÓK ÉSZLELÉSÉRE VONATKOZÓAN AZ EGYES REGIONÁLIS HALÁSZATI IRÁNYÍTÓ SZERVEZETEK ÁLTAL ELFOGADOTT RENDELKEZÉSEK VÉGREHAJTÁSA

48. cikk

Észlelés a tengeren

Abban az esetben, ha egy közösségi vagy egy harmadik országbeli halászhajó parancsnoka a (2) bekezdésben említett tevékenységet folytató halászhajót észlel, arról az ilyen észlelés alkalmával lehetséges minden információt dokumentálhat, például a következőket:

a) a halászhajó neve és leírása;

b) a halászhajó hívójele;

c) a halászhajó lajstromszáma és adott esetben a Lloyds-/IMO-szám;

d) a halászhajó lobogó szerinti állama;

e) a halászhajó földrajzi helyzete (szélességi és hosszúsági fok) az első észleléskor;

f) az első észlelés napja/ideje (UTC szerint);

g) az észlelést alátámasztó fénykép vagy fényképek a halászhajóról;

h) az érintett halászhajó megfigyelt tevékenységére vonatkozó bármely egyéb lényeges információ.

49. cikk

Az észlelt hajókra vonatkozó információk átadása

50. cikk

Az észlelt halászhajókra vonatkozó kivizsgálás

XI. FEJEZET

KÖLCSÖNÖS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

51. cikk

Kölcsönös segítségnyújtás

XII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

52. cikk

Végrehajtás

Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket az 54. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni.

53. cikk

Pénzügyi támogatás

A tagállamok előírhatják az érintett piaci szereplőknek, hogy járuljanak hozzá az e rendelet végrehajtásához kapcsolódó költségekhez.

54. cikk

A bizottság eljárása

Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 4. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében meghatározott időtartam egy hónap.

55. cikk

Jelentéstételi kötelezettség

56. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 2847/93/EGK rendelet 28b. cikkének (2) bekezdése, 28e., 28f., 28 g. cikke és 31. cikke (2) bekezdésének a) pontja, az 1093/94/EK rendelet, az 1447/1999/EK rendelet, az 1936/2001/EK rendelet 8., 19a., 19b., 19c., 21., 21b. és 21c. cikke, valamint a 601/2004/EK rendelet 26a., 28., 29., 30. és 31. cikke 2010. január 1-jével hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletekre történő hivatkozásokat e rendeletre vonatkozó hivatkozásnak kell tekinteni.

57. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2010. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

A "halászati termékek" 2. cikk 8. pontjában foglalt meghatározásából kizárt termékek listája

ex 3. árucsoport
ex 16 04
ex 16 05
Ivadékból vagy lárvából nyert akvakultúra-termékek
0302 91 00
ex 0302 99 00
0303 91 10
0303 91 90
ex 0303 99 00
0305 20 00
0305 72 00
ex 0305 79 00
ex 16 04
Halmáj, halikra, haltej, uszony (a Chondrichthyes osztályhoz tartozó halak uszonyának kivételével), fej, farok, úszóhólyag és más élelmezési célra alkalmas vágási melléktermék és belsőség
0301 11 00
0301 19 00
Díszhal, élő
ex 0301 91Pisztráng (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache és Oncorhynchus chrysogaster), élő, édesvízben halászott
ex 0301 92Angolna (Anguilla spp.), élő, édesvízben halászott
0301 93 00Ponty (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), élő
ex 0301 99 11Csendes-óceáni lazac (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou és Oncorhynchus rhodurus), atlanti-óceáni lazac (Salmo salar) és dunai galóca (Hucho hucho), élő, édesvízben halászott
0301 99 17Más édesvízi hal, élő
ex 0302 11Pisztráng (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache és Oncorhynchus chrysogaster), frissen vagy hűtve, a 0304 vtsz. alá tartozó filé és más halhús kivételével, édesvízben halászott
ex 0302 13 00Csendes-óceáni lazac (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou és Oncorhynchus rhodurus), frissen vagy hűtve, a 0304 vtsz. alá tartozó filézett és más halhús kivételével, édesvízben halászott
ex 0302 14 00Atlanti-óceáni lazac (Salmo salar) és dunai galóca (Hucho hucho), frissen vagy hűtve, a 0304 vtsz. alá tartozó filézett és más halhús kivételével, édesvízben halászott
ex 0302 19 00Más lazacfélék, frissen vagy hűtve, a 0304 vtsz. alá tartozó filézett és más halhús kivételével, édesvízben halászott
0302 71 00Tilápia (Oreochromis spp.), frissen vagy hűtve, a 0304 vtsz. alá tartozó filézett és más halhús kivételével
0302 72 00Harcsa (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), frissen vagy hűtve, a 0304 vtsz. alá tartozó filézett és más halhús kivételével
0302 73 00Ponty (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), frissen vagy hűtve, a 0304 vtsz. alá tartozó filézett és más halhús kivételével
ex 0302 74 00Angolna (Anguilla spp.), frissen vagy hűtve, a 0304 vtsz. alá tartozó filézett és más halhús kivételével, édesvízben halászott
0302 79 00Nílusi sügér (Lates niloticus) és kígyófejű hal (Channa spp.), frissen vagy hűtve, a 0304 vtsz. alá tartozó filézett és más halhús kivételével
0302 89 10Más édesvízi hal, frissen vagy hűtve, a 0304 vtsz. alá tartozó filézett és más halhús kivételével
ex 0303 11 00Vörös lazac (Oncorhynchus nerka), fagyasztva, a 0304 vtsz. alá tartozó filézett és más halhús kivételével, édesvízben halászott
ex 0303 12 00Más csendes-óceáni lazac (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou és Oncorhynchus rhodurus), fagyasztva, a 0304 vtsz. alá tartozó filézett és más halhús kivételével, édesvízben halászott
ex 0303 13 00Atlanti-óceáni lazac (Salmo salar) és dunai galóca (Hucho hucho), fagyasztva, a 0304 vtsz. alá tartozó filézett és más halhús kivételével, édesvízben halászott
ex 0303 14Pisztráng (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache és Oncorhynchus chrysogaster), fagyasztva, a 0304 vtsz. alá tartozó filézett és más halhús kivételével, édesvízben halászott
ex 0303 19 00Más lazacfélék, fagyasztva, a 0304 vtsz. alá tartozó filézett és más halhús kivételével, édesvízben halászott
0303 23 00Tilápia (Oreochromis spp.), fagyasztva, a 0304 vtsz. alá tartozó filézett és más halhús kivételével
0303 24 00Harcsa (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), fagyasztva, a 0304 vtsz. alá tartozó filézett és más halhús kivételével
0303 25 00Ponty (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), fagyasztva, a 0304 vtsz. alá tartozó filézett és más halhús kivételével
ex 0303 26 00Angolna (Anguilla spp.), fagyasztva, a 0304 vtsz. alá tartozó filézett és más halhús kivételével, édesvízben halászott
0303 29 00Nílusi sügér (Lates niloticus) és kígyófejű hal (Channa spp.), fagyasztva, a 0304 vtsz. alá tartozó filézett és más halhús kivételével
0303 89 10Más édesvízi hal, fagyasztva, a 0304 vtsz. alá tartozó filézett és más halhús kivételével
0304 31 00Halfilé tilápiából (Oreochromis spp.), frissen vagy hűtve
0304 32 00Halfilé harcsából (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), frissen vagy hűtve
0304 33 00Halfilé nílusi sügérből (Lates niloticus) frissen vagy hűtve
ex 0304 39 00Halfilé, frissen vagy hűtve, pontyból (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), angolnából (Anguilla spp.), édesvízben halászott, valamint kígyófejű halból (Channa spp.)
ex 0304 41 00Halfilé, frissen vagy hűtve, csendes-óceáni lazacból (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou és Oncorhynchus rhodurus), atlanti-óceáni lazacból (Salmo salar) és dunai galócából (Hucho hucho), édesvízben halászott
ex 0304 42Halfilé, frissen vagy hűtve, pisztrángból (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache és Oncorhynchus chrysogaster), édesvízben halászott
0304 49 10Halfilé más halból, frissen vagy hűtve
ex 0304 51 00Halhús (aprított is), a halfilé kivételével, hűtve vagy fagyasztva, tilápiából (Oreochromis spp.), harcsából (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), pontyból (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), angolnából (Anguilla spp.), édesvízben halászott, nílusi sügérből (Lates niloticus) és kígyófejű halból (Channa spp.)
ex 0304 52 00Halhús (aprított is), a halfilé kivételével, frissen vagy hűtve, lazacfélékből, édesvízben halászott
0304 59 10Halhús (aprított is), a halfilé kivételével, frissen vagy hűtve, más édesvízi halból
0304 61 00Fagyasztott halfilé tilápiából (Oreochromis spp.)
0304 62 00Fagyasztott halfilé harcsából (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)
0304 63 00Fagyasztott halfilé nílusi sügérből (Lates niloticus)
ex 0304 69 00Fagyasztott halfilé pontyból (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), angolnából (Anguilla spp.), édesvízben halászott, valamint kígyófejű halból (Channa spp.)
ex 0304 81 00Fagyasztott halfilé csendes-óceáni lazacból (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou és Oncorhynchus rhodurus), atlanti-óceáni lazacból (Salmo salar) és dunai galócából (Hucho hucho), édesvízben halászott
ex 0304 82Fagyasztott halfilé pisztrángból (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache és Oncorhynchus chrysogaster), édesvízben halászott
0304 89 10Fagyasztott halfilé más édesvízi halból
ex 0304 93Halhús (aprított is), a halfilé kivételével, fagyasztva, tilápiából (Oreochromis spp.), harcsából (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), pontyból (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), angolnából (Anguilla spp.), édesvízben halászott, nílusi sügérből (Lates niloticus) és kígyófejű halból (Channa spp.)
0304 99 21Halhús (aprított is), a halfilé kivételével, fagyasztva, más édesvízi halból
ex 0305 31 00Halfilé szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva, de nem füstölve tilápiából (Oreochromis spp.), harcsából (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), pontyból (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), angolnából (Anguilla spp.), édesvízben halászott, nílusi sügérből (Lates niloticus) és kígyófejű halból (Channa spp.)
ex 0305 39 10Halfilé, sózva vagy sós lében tartósítva, de nem füstölve csendes-óceáni lazacból (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou és Oncorhynchus rhodurus), atlanti-óceáni lazacból (Salmo salar) és dunai galócából (Hucho hucho), édesvízben halászott
ex 0305 39 90Halfilé szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva, de nem füstölve, más édesvízi halból
ex 0305 41 00Csendes-óceáni lazac (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou és Oncorhynchus rhodurus), atlanti-óceáni lazac (Salmo salar) és dunai galóca (Hucho hucho), füstölve, beleértve a filét is, édesvízben halászott
ex 0305 43 00Pisztráng (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache és Oncorhynchus chrysogaster), füstölve, beleértve a filét is, édesvízben halászott
ex 0305 44 10Angolna (Anguilla spp.), füstölve, beleértve a filét is, édesvízben halászott
0305 44 90Tilápia (Oreochromis spp.), harcsa (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), ponty (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), nílusi sügér(Lates niloticus) és kígyófejű hal (Channa spp.), füstölve, beleértve a filét is
ex 0305 49 80Más édesvízi hal, füstölve, beleértve a filét is
ex 0305 52 00Tilápia (Oreochromis spp.), harcsa (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), ponty (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), angolna (Anguilla spp.), édesvízben halászott, nílusi sügér (Lates niloticus) és kígyófejű hal (Channa spp.), szárítva, sózva is, de nem füstölve
ex 0305 59 85Más édesvízi hal, szárítva, sózva is, de nem füstölve
ex 0305 64 00Tilápia (Oreochromis spp.), harcsa (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), ponty (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), angolna (Anguilla spp.), édesvízben halászott, nílusi sügér (Lates niloticus) és kígyófejű hal (Channa spp.), sózva vagy sós lében tartósítva, de nem szárítva vagy füstölve
ex 0305 69 50Csendes-óceáni lazac (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou és Oncorhynchus rhodurus), atlanti-óceáni lazac (Salmo salar) és dunai galóca (Hucho hucho), sózva vagy sós lében tartósítva, de nem szárítva vagy füstölve, édesvízben halászott
ex 0305 69 80Más édesvízi hal, sózva vagy sós lében tartósítva, de nem szárítva vagy füstölve
0306 19 10Folyami rák, fagyasztva
ex 0306 31 00Languszta és más tengeri rák (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.), díszállat, élő
ex 0306 32 10Homár (Homarus spp.), díszállat, élő
ex 0306 33 10
ex 0306 33 90
Rák, díszállat, élő
ex 0306 34 00Norvég homár (Nephrops norvegicus), díszállat, élő
ex 0306 35 50
ex 0306 35 90
Hidegvízi garnélarák és fűrészes garnélarák (Pandalus spp., Crangon crangon), díszállat, élő
ex 0306 36 10A Pandalidae családhoz tartozó garnélarák a Pandalus nem kivételével, díszállat, élő
ex 0306 36 50A Crangon nemhez tartozó garnélarák a Crangon crangon faj kivételével, díszállat, élő
ex 0306 36 90Más garnélarák és fűrészes garnélarák, díszállat, élő
0306 39 10Folyami rák, élve, frissen vagy hűtve
ex 0306 39 90Más rákféle, díszállat, édesvízben halászott
0306 99 10Folyami rák, szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva; füstölve, héjában is, a füstölési eljárás előtt vagy alatt főzve is
0307 11 10
0307 11 90
0307 12 00
0307 19 00
Osztriga kagylóban is, élve, frissen, hűtve, fagyasztva, szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva; füstölt osztriga, kagylóban is, a füstölési eljárás előtt vagy alatt főzve is
0307 21 10Fésűskagyló, ideértve a csíkos fésűskagylót is, a Pecten, Chlamys vagy Placopecten nemből, kagylóban is, élve, frissen vagy hűtve
0307 21 90Más fésűskagyló és a Pectinidae családba tartozó más puhatestű állat, kagylóban is, élve, frissen vagy hűtve
0307 22 10
0307 22 90
Fésűskagyló, ideértve a csíkos fésűskagylót is, a Pecten, Chlamys vagy Placopecten nemből, kagylóban is, fagyasztva
0307 22 95Más fésűskagyló és a Pectinidae családba tartozó más puhatestű állat, kagylóban is, fagyasztva
0307 29 10Fésűskagyló, ideértve a csíkos fésűskagylót is, a Pecten, Chlamys vagy Placopecten nemből, kagylóban is, szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva füstölve, kagylóban is, a füstölési eljárás előtt vagy alatt főzve is
0307 29 90Más fésűskagyló és a Pectinidae családba tartozó más puhatestű állat, kagylóban is, szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva füstölve, kagylóban is, a füstölési eljárás előtt vagy alatt főzve is
0307 31 10
0307 31 90
0307 32 10
0307 32 90
0307 39 20
0307 39 80
Éti kagyló (Mytilus spp., Perna spp.) kagylóban is, élve, frissen, hűtve, fagyasztva, szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva; füstölt éti kagyló, kagylóban is, a füstölési eljárás előtt vagy alatt főzve is
ex 0307 42Tintahal, díszhal, élő
ex 0307 51 00Polip (Octopus spp.), díszállat, élő
0307 60 00Csiga, a tengeri csiga kivételével, héjában is, élve, frissen, hűtve, fagyasztva, szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva; füstölt csiga, a tengeri csiga kivételével, héjában is, a füstölési eljárás előtt vagy alatt főzve is
0307 71 00
0307 72 10
0307 72 90
0307 79 00
Kagyló, szívkagyló és bárkakagyló (Arcidae, Arcticidae, Cardiidae,
Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae és Veneridae család), kagylóban is, élve, frissen, hűtve, fagyasztva, szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva; füstölt kagyló, szívkagyló és bárkakagyló, kagylóban is, a füstölési eljárás előtt vagy alatt főzve is
ex 0307 81 00
ex 0307 82 00
Fülcsiga (Haliotis spp.) és szárnyascsiga-fajok (Strombus spp.), díszállat, élő
0307 91 00
0307 92 00
0307 99 00
Más puhatestű állat kagylóban is, élve, frissen, hűtve, fagyasztva, szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva; más füstölt puhatestű állat, kagylóban is, a füstölési eljárás előtt vagy alatt főzve is
ex 0308 11 00
ex 0308 21 00
ex 0308 30 80
ex 0308 90 10
Gerinctelen víziállatok a rákfélék és a puhatestűek kivételével, díszállat, élő; gerinctelen édesvízi állatok a rákfélék és a puhatestűek kivételével
0308 30 50
0308 30 80
Medúza (Rhopilema spp.)
0308 90 10
0308 90 50
0308 90 90
Más gerinctelen édesvízi állat a rákfélék és a puhatestűek kivételével
0309 10 00
0309 90 00
Emberi fogyasztásra alkalmas liszt, dara és labdacs (pellet) halból, rákfélékből, puhatestűekből és más gerinctelen víziállatokból
ex 1604 11 00Lazac, édesvízben halászott, elkészítve vagy konzerválva, egészben vagy darabban, de nem aprítva
ex 1604 17 00Angolna, édesvízben halászott, elkészítve vagy konzerválva, egészben vagy darabban, de nem aprítva
ex 1604 19 10Lazacfélék a lazac kivételével, édesvízben halászott, elkészítve vagy konzerválva, egészben vagy darabban, de nem aprítva
ex 1604 19 91Halfilé édesvízi halból, nyersen, csupán híg tésztával vagy morzsával bevonva, olajban elősütve is, fagyasztva
ex 1604 19 97Más édesvízi hal, elkészítve vagy konzerválva, egészben vagy darabban, de nem aprítva, a halfilé kivételével, nyersen, csupán híg tésztával vagy morzsával bevonva, olajban elősütve is, fagyasztva
ex 1604 20 10Lazac, édesvízben halászott, másként elkészítve vagy konzerválva (nem egészben vagy darabban, de nem aprítva)
ex 1604 20 30Lazacfélék a lazac kivételével, édesvízben halászott, másként elkészítve vagy konzerválva (nem egészben vagy darabban, de nem aprítva)
ex 1604 20 90Más édesvízi hal, másként elkészítve vagy konzerválva (nem egészben vagy darabban, de nem aprítva)
1604 32 00Kaviárpótló
ex 1605 40 00Folyami rák, elkészítve vagy konzerválva
1605 51 00Osztriga, elkészítve vagy konzerválva
1605 52 00Fésűskagyló, ideértve a csíkos fésűskagylót is, elkészítve vagy konzerválva
1605 53 10
1605 53 90
Éti kagyló, elkészítve vagy konzerválva
1605 56 00Kagyló, szívkagyló és bárkakagyló, elkészítve vagy konzerválva
1605 58 00Csiga, a tengeri csiga kivételével, elkészítve vagy konzerválva
ex 1605 59 00Más puhatestűek (a szárnyascsiga-fajok (Strombus spp.) kivételével), elkészítve vagy konzerválva
1605 63 00Medúza, elkészítve vagy konzerválva
1605 69 00Más gerinctelen víziállat, elkészítve vagy konzerválva

II. MELLÉKLET

Az Európai Közösség fogási tanúsítványa és újrakiviteli bizonyítványa

Függelék

A szállítással kapcsolatos adatok

III. MELLÉKLET

A lobogó szerinti állam általi értesítések

1. A lobogó szerinti állam értesítéseinek tartalma a 20. cikk szerint

A Bizottság felkéri a lobogó szerinti államokat, hogy küldjenek értesítést a területükön található azon hatóságok nevéről, címéről és hivatalos pecsétnyomatáról, amelyek felhatalmazással rendelkeznek a következőkre:

a) a lobogójuk alatt közlekedő halászhajók lajstromozása;

b) a halászhajóik számára halászati engedélyek megadása, felfüggesztése és visszavonása;

c) a 12. cikkben említett fogási tanúsítványokban szereplő információ helytállóságának tanúsítása, és e tanúsítványok hitelesítése;

d) azon törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések, valamint állománymegőrzési és gazdálkodási intézkedések alkalmazása, ellenőrzése és végrehajtása, amelyeket a halászhajóiknak be kell tartaniuk;

e) e fogási tanúsítványok ellenőrzésének elvégzése annak érdekében, hogy a tagállamok illetékes hatóságait segítsék a 20. cikk (4) bekezdésében említett igazgatási együttműködés útján;

f) a fogási tanúsítványra vonatkozó formanyomtatvány-minták továbbítása a II. melléklet szerinti mintának megfelelően; és

g) ezen értesítések naprakésszé tétele.

2. A 13. cikkben említett regionális halászati irányító szervezetek által elfogadott fogási dokumentációs rendszerek

Ha egy regionális halászati irányító szervezet által elfogadott fogási dokumentációs rendszert e rendelet alkalmazásában fogási dokumentációs rendszernek ismertek el, a lobogó szerinti állam e fogási dokumentációs rendszer szerinti értesítéseit úgy kell tekinteni, hogy azokat az e melléklet 1. pontjában megállapított rendelkezésekkel összhangban tették, és e melléklet rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazandónak kell tekinteni.

IV. MELLÉKLET

Nyilatkozat a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló közösségi rendszer létrehozásáról szóló, 2008. szeptember 29-i 1005/2008/EK tanácsi rendelet 14. cikkének (2) bekezdése értelmében

Alulírott megerősítem, hogy a következő feldolgozott halászati termékek: ...(termékleírás és KN-kód) az alábbi fogási tanúsítvány(ok) alapján behozott fogásokból származnak:

A feldolgozóüzem neve és címe:

...

...

Az exportőr neve és címe (ha eltér a feldolgozóüzemétől):

...

...

A feldolgozóüzem engedélyszáma:

...

Egészségügyi bizonyítvány száma és kelte:

...

Az illetékes hatóság megerősítése:

...

( ) HL L 256., 1987.9.7., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32008R1005 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32008R1005&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02008R1005-20220915 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02008R1005-20220915&locale=hu

Tartalomjegyzék