Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

1995. évi VII. törvény

a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1993. évi költségvetésének végrehajtásáról[1]

Az Országgyűlés a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1993. évi - a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló, az 1993. évi XLIV. törvénnyel módosított 1992. évi LXXXIV. törvényben (a továbbiakban: KT.) meghatározott - költségvetésének a végrehajtásáról az alábbi törvényt alkotja:

A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének a végrehajtása

1. § (1) Az Országgyűlés a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) 1993. évi költségvetésének a végrehajtását

326 580 858 ezer (háromszázhuszonhatmilliárd-ötszáznyolcvanmillió-nyolcszázötvennyolcezer) forint bevétellel,

333 982 992 ezer (háromszázharminchárommilliárd-kilencszáznyolcvankétmillió-kilencszázkilencvenkettőezer) forint kiadással és

7 402 134 ezer (hétmilliárd-négyszázkétmillió-egyszázharmincnégyezer) forint kiadási többlettel

jóváhagyja.

(2) A Ny. Alap költségvetése végrehajtásának a mérlegét a törvény 1. számú melléklete tartalmazza.

2. § (1) A Ny. Alapnak az 1. § (1) bekezdésében meghatározott kiadási többletéből:

a) 2 052 456 ezer forintot a központi költségvetésnek a Magyar Köztársaság 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXX. törvény 27. §-a (6) bekezdésében meghatározott garanciális kötelezettség alapján teljesítendő megtérítése fedez, amellyel a központi költségvetés legkésőbb az e törvény hatálybalépését követő 15. napon megtéríti a KT. 3. §-ának (1) bekezdése alapján átmenetileg a társadalombiztosítás által finanszírozott ellátások Ny. Alapra eső kiadása 1993. évi tényleges és előirányzott összegének különbözetét.

b) 349 678 ezer forintot - az állam által a Ny. Alap részére vissztehermentesen átadandó vagyon hozamából származó 1993. évi bevételként a KT. 13. §-ának (4) bekezdésében előirányzott, de ténylegesen be nem folyt összeg részbeni teljesítéseként a központi költségvetés legkésőbb az e törvény hatálybalépését követő 15. napon történő megtérítése fedez.

c) 5 000 000 ezer forintot a Ny. Alap kezelője által a KT. 41. §-ában kapott felhatalmazás alapján 1993. évben 5 000 000 ezer forint értékben kibocsátott hosszú lejáratú értékpapír befolyt ellenértéke fedez.

(2) A Ny. Alapnak az 1. § (1) bekezdésében meghatározott kiadási többletéből az (1) bekezdés c) pontjában említett - 1993. évi hiányt fedező-értékpapír-kibocsátással nem érintett összeg 2 402 134 ezer forint a Ny. Alap likviditási tartalékát csökkenti. A kiadási többlet fedezetére az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti rendezés során befolyó összegekkel a Ny. Alap likviditási tartaléka visszapótlódik.

3. § (1) A Ny. Alap járulékbevétele 319 209 millió forint. Ebből a munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék bevétele 239 695 millió forint, a munkanélküliek ellátása után fizetett nyugdíjbiztosítási járulék 12 558 millió forint, az egyéni nyugdíjjárulék bevétele 66 652 millió forint. Az egyes szociális ellátások után fizetett járulék 304 millió forint.

(2) A Ny. Alap társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevétele 14 613 millió forint. Ebből a késedelmi pótlék és a rendbírság 13 584 millió forint.

(3) A Ny. Alap járulékbevételének, valamint a késedelmi pótlék és rendbírság bevételének együttes összegéből a Ny. Alap likviditási tartalékának visszapótlására a 13. § (1) bekezdésének a) pontja alapján számításba vehető bevétel 1 314 millió forint.

(4) A Ny. Alap kamat- és egyéb hozambevétele 3 968 millió forint.

(5) A Ny. Alapnak a foglalkoztatáspolitikai célú korengedményes nyugdíjkifizetések 13. § (1) bekezdés b) pont szerinti megtérítéséből származó bevétele 89 millió forint.

(6) A Ny. Alap bevételét a KT. 3. §-ának (5) bekezdése szerinti járulékátcsoportosítás 11 298 millió forinttal csökkenti. Ez az összeg

a) az átvett 27 017 millió forint (az Egészségbiztosítási Alap 88 581 millió forint pénzbeli ellátási kiadásának a Ny. Alap ellátásainak fedezetére meghatározott járulékmérték szerinti százaléka) és

b) az átadott 38 315 millió forint (a Ny. Alap 299 334 millió forint ellátási kiadásának az Egészségbiztosítási Alap természetbeni ellátásainak fedezetére meghatározott járulékmérték szerinti százaléka)

különbözete.

4. § (1) A Ny. Alapot terhelő nyugellátások kiadása 299 334 millió forint.

(2) A KT. 3. §-ának (1) bekezdése alapján átmenetileg a társadalombiztosítás által finanszírozott ellátások Ny. Alapot terhelő kiadásainak összege 25 784 millió forint.

(3) A KT. 3. §-ának (3) bekezdése szerinti egyéb kiadások (postaköltség és egyéb) Ny. Alapot terhelő összege 843 millió forint.

(4) A működési költségvetéshez való hozzájárulás a Ny. Alap - a 3. § (3) és (5) bekezdése szerinti bevételt nem tartalmazó - bevételi főösszegének 1,5%-a, 4 878 millió forint. Ezenfelül az egyszeri működési ráfordítások fedezetéhez a Ny. Alap 1 689 millió forinttal járul hozzá. Az egyszeri működési ráfordítások fedezetéhez való hozzájárulás összegéből 101 millió forint a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1994. évi költségvetéséről szóló 1993. évi CXV. törvény módosításáról és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1994. évi működési költségvetéseiről rendelkező 1994. évi L. törvény 8. §-a alapján teljesíthető hozzájárulás Ny. Alapot terhelő összege.

(5) A Ny. Alap kamat- és egyéb hozambevételeinek elérése érdekében teljesített ráfordítás 47 millió forint.

(6) A Ny. Alap kiadási többletének fedezetére 1993. évben kibocsátott értékpapír kibocsátásával kapcsolatban felmerült kiadás 5 millió forint.

(7) A 3. § (3) és (5) bekezdésében meghatározott bevételeknek a Ny. Alap likviditási tartalékába helyezéséből adódó kiadás 1 403 millió forint.

Az Egészségbiztosítási Alap költségvetésének a végrehajtása

5. § (1) Az Országgyűlés az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) 1993. évi költségvetésének a végrehajtását 280 307 643 ezer (kettőszáznyolcvanmilliárd-háromszázhétmillió-hatszáznegyvenháromezer) forint bevétellel,

306 032 747 ezer (háromszázhatmilliárd-harminckétmillió-hétszáznegyvenhétezer) forint kiadással és

25 725 104 ezer (huszonötmilliárd-hétszázhuszonötmillió-egyszáznégyezer) forint kiadási többlettel

jóváhagyja.

(2) Az E. Alap költségvetése végrehajtásának a mérlegét a törvény 2. számú melléklete tartalmazza.

6. § (1) Az E. Alapnak az 5. § (1) bekezdésében meghatározott kiadási többletéből

a) 11 500 000 ezer forintnak megfelelő részt az E. Alap kezelője által a KT. 41. §-ában kapott felhatalmazás alapján 1993. évben kibocsátott 11 000 000 ezer forint és 1994. évben kibocsátott 500 000 ezer forint névértékű, hosszú lejáratú értékpapír ellenében befolyt összeg fedez,

b) a központi költségvetés 1 788 382 ezer forint összegben - a Magyar Köztársaság 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXX. törvény 27. §-a (6) bekezdésében meghatározott garanciális kötelezettség alapján - megtéríti a KT. 3. §-ának (1) bekezdése alapján átmenetileg a társadalombiztosítás által finanszírozott ellátások E. Alapra eső kiadása 1993. évi tényleges és előirányzott összegének különbözetét,

c) 12 436 722 ezer forint összeget az E. Alap kezelője által a KT. 41. §-ában kapott felhatalmazás alapján kibocsátandó - legalább egyéves lejáratú - értékpapír fedez. Az értékpapír kamatát a központi költségvetés az E. Alap kezelője részére a kamatköltség felmerülésekor megtéríti, és a tőketörlesztésre kezességet vállal.

(2) Az E. Alapnak az 5. § (1) bekezdésében meghatározott kiadási többletéből az (1) bekezdés a) pontjában említett 1993. évi értékpapír kibocsátással nem érintett rész (14 725 104 ezer forint) az E. Alap likviditási tartalékát csökkenti. A kiadási többlet fedezetére az (1) bekezdés szerinti rendezés során befolyó összegekkel az E. Alap likviditási tartaléka visszapótlódik.

7. § (1) Az E. Alap járulékbevétele 251 007 millió forint. Ebből a munkáltatói egészségbiztosítási járulék bevétele 190 778 millió forint, a munkanélküliek ellátása után fizetett egészségbiztosítási járulék 9 995 millió forint, az egyéni egészségbiztosítási járulék bevétele 44 434 millió forint. A meghatározott személyek egészségbiztosítására a központi költségvetés által fizetett járulék 5 800 forint.

(2) Az E. Alap társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevétele 12 580 millió forint. Ebből a késedelmi pótlék és a rendbírság 10 467 millió forint, a közgyógyellátási igazolványok kibocsátásával kapcsolatban a települési önkormányzatok által adott megtérítés 347 millió forint, a baleseti megtérítés és egyéb kártérítések megtérítése 811 millió forint, a terhességmegszakítás egyéni térítési díja 162 millió forint.

(3) Az E. Alap járulékbevételének, valamint késedelmi pótlék és rendbírság bevételének együttes összegéből az E. Alap likviditási tartalékának visszapótlására a 13. § (1) bekezdésének a) pontja alapján számításba vehető bevétel 1 314 millió forint.

(4) Az 1993-tól a központi költségvetést terhelő egészségügyi feladatok finanszírozására a központi költségvetéstől átvett összeg 2 500 millió forint. Ebből 1 000 millió forint a közgyógyellátás költségeihez való hozzájárulás, 1 500 millió forint a terhesgondozás költségeihez való hozzájárulás.

(5) Az E. Alap kamat- és egyéb hozambevétele 464 millió forint.

(6) Az E. Alapnak a foglalkoztatáspolitikai célú korengedményes nyugdíjkifizetések 13. § (1) bekezdés b) pont szerinti megtérítéséből származó bevétele 88 millió forint.

(7) Az E. Alapból finanszírozott gyógyító-megelőző ellátások területén végrehajtott 1993. évi központi bérintézkedés 1993. évi kiadásainak fedezetére biztosított központi költségvetési forrásátadásból származó bevétel 2 371 millió forint.

(8) Az E. Alap bevételét a KT. 3. §-ának (5) bekezdése szerinti járulékátcsoportosítás 11 298 millió forinttal növeli.

Ez az összeg

a) az átvett 38 315 millió forint (a Ny. Alap 299 334 millió forint ellátási kiadásának az E. Alap természetbeni ellátásainak fedezetére meghatározott járulékmérték szerinti százaléka) és

b) az átadott 27 017 millió forint (az E. Alap 88 581 millió forint pénzbeli ellátási kiadásának a Ny. Alap ellátásainak fedezetére meghatározott járulékmérték szerinti százaléka)

különbözete.

8. § (1) A gyógyító-megelőző ellátásokra fordított kiadás 131 571 millió forint. A gyógyító-megelőző ellátásokra fordított kiadások részletezését a törvény 3. számú melléklete és 4. számú melléklete tartalmazza.

(2) A gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök fogyasztói árának társadalombiztosítási támogatására fordított kiadás 54 233 millió forint.

(3) Az E. Alapot terhelő nyugellátások kiadása 45 034 millió forint.

(4) A terhességi-gyermekágyi segély kiadása 7 203 millió forint.

(5) A táppénz kiadása 35 255 millió forint.

(6) Az egyéb betegségi ellátások (útiköltség-térítés, betegséggel kapcsolatos segélyek, kártérítési járadék) kiadása 2 158 millió forint.

(7) A KT. 3. §-ának (1) bekezdésének 1993. január 1. és december 31. között hatályos szövege alapján átmenetileg a társadalombiztosítás által finanszírozott ellátások E. Alapot terhelő kiadásainak összege 22 467 millió forint.

(8) A KT. 3. §-ának (3) bekezdése szerinti egyéb kiadások (postaköltség és egyéb) E. Alapot terhelő összege 734 millió forint.

(9) A működési költségvetéshez való hozzájárulás az E. Alap - a 7. § (3) és (6) bekezdése szerinti bevételt nem tartalmazó - bevételi főösszegének 1,5%-a, 4 184 millió forint. Ezen felül az egyszeri működési ráfordítások fedezetéhez az E. Alap 1 449 millió forinttal járul hozzá. Az egyszeri működési ráfordítások fedezetéhez való hozzájárulás összegéből 87 millió forint a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1994. évi költségvetéséről szóló 1993. évi CXV. törvény módosításáról és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1994. évi működési költségvetéseiről rendelkező 1994. évi L. törvény 8. §-a alapján teljesíthető hozzájárulás E. Alapot terhelő összege.

(10) A társadalombiztosítási kifizetőhely fenntartóját megillető költségtérítés összege 327 millió forint.

(11) Az E. Alap kamat- és egyéb hozambevételeinek elérése érdekében teljesített ráfordítás 5 millió forint.

(12) Az E. Alap kiadási többletének fedezetére 1993. évben kibocsátott értékpapír kibocsátásával kapcsolatban felmerült kiadás 11 millió forint.

(13) A 7. § (3) és (6) bekezdésében meghatározott bevételeknek az E. Alap likviditási tartalékába helyezéséből adódó kiadás 1 402 millió forint.

Átmenetileg a társadalombiztosítás által finanszírozott ellátások

9. § (1) A KT. 3. §-ának (1) bekezdése alapján átmenetileg a társadalombiztosítás által finanszírozott ellátások kiadásainak 1993. évi összege 48 251 millió forint.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kiadások fedezetéhez a Ny. Alap 25 784 millió forinttal, az E. Alap 22 467 millió forinttal járul hozzá.

(3) Az átmenetileg a társadalombiztosítás által finanszírozott ellátások kiadásainak jogcímek szerinti részletezését a törvény 5. számú melléklete tartalmazza.

Működési költségvetés

10. § (1) A működési költségvetés 1993. évi bevétele 14 224 millió forint, a kiadás 12 545 millió forint, a maradvány 1 679 millió forint, amely a következő évre átvihető és felhasználható. A működési költségvetés végrehajtásának mérlegét a törvény 6. számú melléklete tartalmazza.

(2) A bevételekből 12 200 millió forint a Ny. Alapból származó 6 567 millió forint, valamint az E. Alapból származó 5 633 millió forint hozzájárulás együttes összege; 241 millió forint a társadalombiztosítás alaptevékenységén kívül folytatott tevékenységének működési ár- és díjbevétele; 600 millió forint a nem társadalombiztosítási forrásból finanszírozott ellátások folyósításával összefüggésben felmerült ráfordítások központi költségvetés által történő megtérítése; 206 millió forint a működési tartalék igénybevétele; 760 millió forint az 1992. évi működési pénzmaradvány igénybevétele; 13 millió forint az áfa-kompenzáció, 4 millió forint a személyi kárpótlás megtérítése, 47 millió forint központi költségvetési forrásátadás 1993. évi központi bérintézkedésére, 27 millió forint a munkanélküliek közhasznú foglalkoztatásáért a Foglalkoztatási Alapból történt forrásátadás, 126 millió forint a működési költségvetés egyéb bevétele.

(3) A kiadásokból a folyamatos működésre 9 389 millió forint lett felhasználva, melyből a szintrehozás utáni alapelőirányzat 7 770 millió forint, a fejlesztés 1 522 millió forint volt. Az Országgyűlés döntése alapján igénybe vett 300 millió forint tartalékból a Nyugdíjbiztosítási és az Egészségbiztosítási Önkormányzat testületeik működési kiadásaira 63 millió forintot fordított. A Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat a területi igazgatási szervek működési feltételeinek javításához 18 millió forinttal, az év végén végrehajtott nyugdíjemelés működési többletköltségeinek fedezetéhez 11 millió forinttal járult hozzá. Az Egészségbiztosítási Önkormányzat saját hatáskörű fejlesztésekre, közös feladatok fedezetére 5 millió forintot használt fel. Egyszeri kiadásokra 3 156 millió forint, ezen belül az informatikaifejlesztési projektekre 921 millió forint, épületberuházásra 2 186 millió forint, a világbanki hitelből megvalósuló feladatokra saját hozzájárulásként 49 millió forint lett felhasználva.

(4) A - szintre hozás utáni - alapelőirányzaton belüli felhasználás összege:

a) bérkiadásra 3 230 millió forint,

b) a bérjárulékaira 1 746 millió forint,

c) a dologi kiadásokra 2 794 millió forint, ezen belül felújításra 101 millió forint.

(5) A fejlesztési kiadásokon belüli felhasználás összege:

a) bérekre és járulékaikra 181 millió forint,

b) dologi kiadásokra 1 341 millió forint.

A társadalombiztosítási alrendszer összevont költségvetése végrehajtásának a mérlege

11. § (1) A társadalombiztosítási alrendszernek a Ny. Alap és az E. Alap költségvetése, valamint a működési költségvetés összegezéséből - a halmozódások kiküszöbölésével - adódó bevételi főösszege 608 913 millió forint, kiadási főösszege 642 040 millió forint, hiánya 33 127 millió forint.

(2) A társadalombiztosítási alrendszer költségvetési hiányának rendezése a Ny. Alap kiadási többletének a 2. §-ban meghatározott és az E. Alap kiadási többletének a 6. §-ban meghatározott fedezése útján történik.

(3) A társadalombiztosítási alrendszer összevont költségvetése végrehajtásának a mérlegét a törvény 7. számú melléklete, a bevételek közül a társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételeket a törvény 8. számú melléklete, a kamat- és egyéb hozambevételeket a törvény 9. számú melléklete tartalmazza.

Vegyes rendelkezések

12. § (1) A magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény 17. §-ának (2) bekezdése értelmében 1993. január 1-jével megszűnt anyasági segélyre, valamint a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény módosításáról és kiegészítéséről rendelkező 1993. évi VIII. törvény 39. §-a értelmében 1993. február 26-ával megszűnt temetési segélyre - mely ellátások Társadalombiztosítási Alapból történő finanszírozása a KT. 37. §-ának (1) bekezdése alapján 1993. január 1-jétől megszűnt - a társadalombiztosítási szervek által 1993. évben még kifizetett összegeket a központi költségvetés az Országos Egészségbiztosítási Pénztár részére legkésőbb e törvény hatálybalépését követő 15. napon megtéríti. Az anyasági segélyre és a temetési segélyre 1993-ban kifizetett összegeket a törvény 10. számú melléklete tartalmazza.

(2) A társadalombiztosítási szervek által folyósított, társadalombiztosítási alrendszeren kívüli megtérítési forrással rendelkező - a társadalombiztosítási alrendszernek részét nem képező - ellátások kiadásait és a kiadások fedezetére befolyt összegeket a törvény 11. számú melléklete tartalmazza.

13. § (1) A likviditási tartaléknak a Társadalombiztosítási Alap 1991. évi kiadási többletével összefüggő visszapótlása során 1993. évben tartalékba helyezett összeg

a) az 1991. december 31-én fennállt járulék (késedelmi pótlék, rendbírság) tartozások 1993. évi megfizetéséből eredő 2 628 millió forint, amelyből 705 millió forint a Magyar Államvasutak Rt. adósságtörlesztése;

b) az 1992. január 1-je előtt a Társadalombiztosítási Alapból teljesített foglalkoztatáspolitikai célú korengedményes nyugdíjkifizetések 1991. december 31-ig meg nem térített összegének 1993. évi megfizetéséből eredő 177 millió forint;

c) a Magyar Államvasutak Rt. Társadalombiztosítási Alapokkal szemben fennálló tartozásainak rendezéséről szóló 1994. évi LXXXIV. törvény alapján az 1994. évi költségvetés terhére megtérített járuléktartozás részeként 2 295 millió Ft.

A visszapótlásra felhasznált összeg - a Társadalombiztosítási Alap 1991. évi költségvetésének a végrehajtásáról, valamint a tartalékalapok biztosítási ágak közötti megosztásáról szóló 1992. évi LX. törvény (a továbbiakban: ET.) 7. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján -50-50% arányú megosztással került a Ny. Alap, illetve az E. Alap likviditási tartalékába.

(2) Az ET. 4. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint az Alapok likviditási tartalékába 1993. december31-ig visszapótolandó összegnél az (1) bekezdés szerinti mennyiségek együttes összege 2139 millió forinttal kevesebb. A fenti összeg visszapótlását az 1994. évben a társadalombiztosítás által folyósított, de nem a társadalombiztosítást terhelő ellátások központi költségvetés által átutalt többlete biztosítja. Ha e többlet a visszapótláshoz nem elégséges, a különbözet biztosítása a 6. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint történik.

(3) A (2) bekezdés szerint megtérített összeget - az ET. 7. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezést figyelembe véve - 50-50% arányban kell az Alapok likviditási tartalékába helyezni.

14. § (1) A Társadalombiztosítási Alap 1992. évi költségvetésének a végrehajtásáról szóló 1993. évi CV. törvény 14. §-a (2) bekezdésének rendelkezése alapján 1993-ban az egészség megőrzését szolgáló célokra fordítható, ott megjelölt keretösszeg - 11 millió forint - terhére történt 1993. évi kifizetés 8 millió forint.

(2) Az ET. 7. §-a (2) bekezdésének b) pontjában megjelölt, a Ny. Alap és az E. Alap befektetések hozama tartaléka között meg nem osztott keret 1993. év végén fennálló maradványa 3 millió forint. A maradvány összegét - az ET. 7. §-a (1) bekezdésében meghatározott eszmei hányadnak megfelelően - 90-10% arányban a Ny. Alap és az E. Alap befektetések hozama tartaléka között meg kell osztani.

15. § (1) A Társadalombiztosítási Alap 1992. évi költségvetéséről, valamint a Társadalombiztosítási Alapról szóló 1988. évi XXI. törvény módosításáról rendelkező 1992. évi X. törvény 21. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján az 1993. évben az E. Alap javára történt - állam általi - vissztehermentes vagyonátadás összege (az átadott részvények névértéke) 375 millió forint. E vagyon az E. Alapnak a KT. 6. §-a (2) bekezdésében meghatározott tartalékalapját illeti. A Ny. Alap javára az 1993. évben állam általi vissztehermentes vagyonátadás nem történt.

(2) A tartósan befektetett eszközök között nyilvántartott értékpapírok - a számvitelről szóló 1991. évi XVIII. törvény 39. §-ának (4) bekezdése alapján megállapított - értékvesztése, valamint a társadalombiztosítási tulajdonban álló bérházak értékcsökkenése év végi elszámolásának tartalékcsökkentő hatása 2 117 millió forint. Ennek alapján - az adott tartaléknemre vonatkozólag az ET. 7. §-ának (1) bekezdésében meghatározott eszmei hányadnak megfelelően - a Ny. Alap tartósan befektetett eszközei 1 905 millió forinttal, az E. Alap tartósan befektetett eszközei 212 millió forinttal csökkennek.

(3) A befektetések hozama tartalék terhére eszközölt rövid lejáratú befektetések értékvesztése év végi elszámolásának tartalékcsökkentő hatása 668 millió forint. Ennek alapján - az adott tartaléknemre vonatkozólag az ET. 7. §-a (1) bekezdésében meghatározott eszmei hányadnak megfelelően - a Ny. Alap befektetések hozama tartalékának összege 602 millió forinttal, az E. Alap befektetések hozama tartalékának összege 66 millió forinttal csökken.

(4) A Ny. Alap és az E. Alap tartalékainak, valamint a működési költségvetés tartalékának 1993. évi alakulását a törvény 12. számú melléklete tartalmazza.

Záró rendelkezések

16. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Gál Zoltán s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. számú melléklet az 1995. évi VII. törvényhez

A Nyugdíjbiztosítási Alap 1993. évi költségvetése végrehajtásának mérlege

(millió forintban)

2. számú melléklet az 1995. évi VII. törvényhez

Az Egészségbiztosítási Alap 1993. évi költségvetése végrehajtásának mérlege

(millió forintban)

3. számú melléklet az 1995. évi VII. törvényhez

Gyógyító-megelőző ellátás 1993. évi kiadási előirányzatainak teljesítése

A)

(millió forintban)

B)

A központi kezelésű keret felhasználása főbb jogcímenként

(millió forintban)

4. számú melléklet az 1995. évi VII. törvényhez

Gyógyító-megelőző ellátás 1993. évi kiadási előirányzatának teljesítése finanszírozási formánként

(millió forintban)

5. számú melléklet az 1995. évi VII. törvényhez

Az 1993-ban átmenetileg a társadalombiztosítás által finanszírozott ellátások kiadásai

(millió forintban)

6. számú melléklet az 1995. évi VII. törvényhez

1993. évi működési költségvetés végrehajtásának mérlege

(millió forintban)

7. számú melléklet az 1995. évi VII. törvényhez

A társadalombiztosítási alrendszer összevont 1993. évi költségvetése végrehajtásának mérlege

(millió forintban)

8. számú melléklet az 1995. évi VII. törvényhez

A társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek

(millió forintban)

9. számú melléklet az 1995. évi VII. törvényhez

Kamat- és egyéb hozambevételek biztosítási ágak szerint és együttesen

(millió forintban)

10. számú melléklet az 1995. évi VII. törvényhez

A társadalombiztosítási finanszírozású feladatok köréből 1993. január 1-jével kikerült ellátások kiadásai

(millió forintban)

11. számú melléklet az 1995. évi VII. törvényhez

A társadalombiztosítás által folyósított, nem társadalombiztosítási forrásból finanszírozott ellátások kiadásai és azok megtérítése

(millió forintban)

12. számú melléklet az 1995. évi VII. törvényhez

A társadalombiztosítási alrendszer tartalékainak alakulása 1993-ban

(millió forintban)

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1995. február 28-i ülésnapján fogadta el.

Tartalomjegyzék