1996. évi CIX. törvény

a Magyar Köztársaság 1995. évi költségvetésének végrehajtásáról[1]

Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 28. §-ában foglaltak alapján a Magyar Köztársaság 1995. évi költségvetéséről szóló - módosított - 1994. évi CIV. törvény (a továbbiakban: Költségvetési Törvény), valamint az Országgyűlésnek az egyházak közvetlen támogatására jóváhagyott 1995. évi költségvetési keret felosztásáról szóló 75/1994. (XII. 30.) OGY, a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról szóló 8/1995. (II. 22.) OGY, az értelmi fogyatékosokat segítő érdekvédelmi szervezetek támogatására szolgáló keret elosztásáról szóló 43/1995. (IV. 13.) OGY, a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról szóló, 76/1995. (VI. 29.) OGY határozattal módosított 50/1995. (V. 10.) OGY, a társadalmi szervezetek költségvetési támogatásának elosztásáról szóló 52/1995. (V. 7.) OGY, a nemzeti és etnikai kisebbségek önkormányzatainak költségvetési támogatásáról szóló 77/1995. (VI. 29.) OGY és az 1995. évi LXXII. törvényben elfogadott agrárgazdasági támogatások előirányzatai együttes összegének túllépéséhez történő hozzájárulásról szóló 123/1995. (XII. 22.) OGY határozatainak végrehajtásáról a következő törvényt alkotja:

ELSŐ RÉSZ

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 1995. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

A főösszegek

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 1995. évi költségvetésének végrehajtását 1 854 666,5 millió forint, azaz egymillió-nyolcszázötvennégyezer-hatszázhatvanhat egész, öt tized millió forint bevétellel,

1 988 556,7 millió forint, azaz egymillió-kilencszáznyolcvannyolcezer-ötszázötvenhat egész, hét tized millió forint kiadással,

133 890,2 millió forint, azaz egyszázharmincháromezer-nyolcszázkilencven egész, kettő tized millió forint hiánnyal

hagyja jóvá.

2. § (1) A költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítését az 1. számú melléklet fejezetenként, költségvetési címenként, alcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.

(2) A költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítését a 2. számú melléklet fejezetenként, költségvetési címenként, alcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.

3. § (1) Az Országgyűlés elfogadja, hogy a Költségvetési Törvény 2. §-ának megfelelően a központi költségvetés a bel- és külföldi adósságállományból a szerződések szerinti esedékességnek megfelelően 1995-ben az adósságtörlesztési számla terhére

a) 15 048,0 millió forint összegű hiteltörlesztést teljesített a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB), illetőleg a belföldi hitelezők javára,

b) 125 435,3 millió forint összegben vásárolt vissza államkötvényeket a belföldi hitelezőktől,

c) 20 949,6 millió forint összegű hiteltörlesztést teljesített a külföldi hitelezők javára.

(2) A Költségvetési Törvény 2. §-ában szereplő kötelezettségeken felül a központi költségvetés a belföldi adósságállományból az adósságtörlesztési számla terhére rendkívüli visszafizetésként 1995-ben

a) 46 009,0 millió forint összegű hiteltörlesztést teljesített az MNB, illetőleg a belföldi hitelezők javára;

b) 50 382,4 millió forint összegben vásárolt, illetőleg kapott vissza államkötvényeket a belföldi hitelezőktől.

4. § Az Országgyűlés elfogadja, hogy az e törvény 1. §-ában megállapított költségvetési hiány finanszírozására a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a pénzügyminiszter 1995-ben

a) 61 658,4 millió forint összegű hosszú lejáratú államkötvényt értékesített;

b) 1554,0 millió forint összegben tőkésítette az érintett államkötvények kamatát;

c) 70 677,8 millió forint értékben növelte az 1 évnél rövidebb lejáratú kincstárjegyek állományát.

5. § Az Országgyűlés elfogadja, hogy az e törvény 3. §-ában megállapított szerződések szerinti esedékességnek megfelelően és rendkívüliként 1995-ben teljesített visszafizetések részbeni finanszírozására

a) a pénzügyminiszter a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján 161 309,1 millió forint összegű államkötvényt értékesített,

b) a pénzügyminiszter a Költségvetési Törvény 4. §-a (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján

1. 42 413,9 millió forint összegben devizahitelt vett fel a belföldi pénzintézetektől,

2. 38 105,8 millió forint összegű államkötvényt értékesített,

c) a pénzügyminiszter 12 000,0 millió forint összegű konszolidációs kötvény visszafizetésére a rendkívüli privatizációs bevételi számlát használta fel,

továbbá

d) 0,5 millió forint összegben a központi költségvetés követeléseinek értékesítése,

e) 400,0 millió forint összegben konszolidációs célú államkötvények ellenszolgáltatás nélkül visszautalása,

f) 3594,6 millió forint összegben az 1995-ben az MNB közvetítésével befolyt privatizációs bevétel,

g) 0,5 millió forint összegben az önkormányzati hitel fel nem használt része

szolgált.

6. § (1) Az Országgyűlés elfogadja, hogy a pénzügyminiszter - a Költségvetési Törvény 4. §-ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - az állami forgóalap folyamatos likviditása és a társadalombiztosítási alapokból teljesített kiadásokhoz vállalt állami garancia megteremtése érdekében 34 169,0 millió forint értékben növelte a kincstárjegyek állományát.

(2) Az Országgyűlés elfogadja, hogy az e törvény 1. §-ában megállapított költségvetési hiány finanszírozására a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján 1996. január 1. és 31. között a pénzügyminiszter 24 812,4 millió forint értékben államkötvényt bocsátott ki, amely utólag azonos összegben váltott ki kincstárjegyállomány-növekményt. Az 1995. évi költségvetési hiány miatt így - a 24 812,4 millió forint értékű államkötvény-kibocsátást is figyelembe véve - 45 865,4 millió forinttal növekedett a kincstárjegyek állománya.

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezések

7. § (1) A helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához nyújtott normatív állami hozzájárulás önkormányzatonként és hozzájárulásonként részletezett elszámolását a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendeletben teszi közzé e törvény hatálybalépését követő 15 napon belül. A normatív állami hozzájárulás országosan összesített összegét a 3. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja azon önkormányzatok előirányzatainak csökkentését, amelyek év közben együttesen 229,5 millió forint összegben mondtak le a normatív állami hozzájárulás előirányzatáról, illetve amelyeket intézmény átadás következtében 26,4 millió forint összegben az nem illeti meg. A módosított előirányzatokat az (1) bekezdés szerinti rendelet tartalmazza.

(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a normatív állami hozzájárulásoknak a helyi önkormányzatokat - a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján - megillető és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei a következők:

a) a helyi önkormányzatok 1995. december 31-én fennálló visszafizetési kötelezettsége 1442,6 millió forint,

b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 501,2 millió forint,

c) s ennek egyenlegeként a helyi önkormányzatok 1995. év után előírt tartozása 941,4 millió forint.

(4) Az Országgyűlés megállapítja továbbá, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a normatív állami hozzájárulást - saját számításaik, illetőleg az Állami Számvevőszék ellenőrzése alapján - az őket ténylegesen megilletőnél 5%-kal nagyobb, vagy azt meghaladó mértékben vették igénybe, összesen 37,8 millió forint kamatfizetési kötelezettség terheli. Ennek helyi önkormányzatonként részletezett összegét a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendelete tartalmazza.

(5) A (3) bekezdés a) pontjában meghatározott visszafizetési kötelezettségből 132,6 millió forintot, a b) pontban meghatározott központi költségvetést terhelő kiegészítésből 54,7 millió forintot - figyelemmel az Állami Számvevőszéknek az Áht. 121. §-ának (3) bekezdése szerinti vizsgálatára - a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendelete önkormányzatok szerint részletezi.

(6) A helyi önkormányzatokat a Költségvetési Törvény 21. §-ának (5) bekezdése alapján - figyelemmel az Állami Számvevőszéknek az Áht. 121. §-ának (3) bekezdése szerinti vizsgálatára - 178,7 millió forint jogtalanul igénybe vett cél- és címzett támogatás visszafizetési kötelezettség, és további 26,1 millió forint összegű jogtalanul igénybe vett központosított támogatás visszafizetése terheli, melynek önkormányzatok szerinti részletezését a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendelete tartalmazza.

(7) Azok a helyi önkormányzatok, amelyek a Költségvetési Törvény 21. §-ának (1), (3) és (5) bekezdései szerinti befizetési kötelezettségüket - az államháztartás alrendszereinek bankszámla-vezetési, pénzellátási, előirányzat-felhasználási, költségvetési befizetési és letéti kezelési rendjéről szóló 159/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet 34. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján - 1996. március 25-ig nem teljesítették, e törvény hatálybalépését követő 15 napon belül kötelesek azt teljesíteni a következő feltételek szerint:

a) az a helyi önkormányzat, amelynek kamat nélküli visszafizetési kötelezettsége volt, ennek teljesítésével egyidejűleg 1996. március 26-tól a visszafizetés napjáig számított mulasztási napokra vetítve, az 1995. évi átlagos jegybanki alapkamat kétszeresének (55,50%) megfelelő büntető kamatot fizet,

b) az a helyi önkormányzat, amelynek kamattal növelt visszafizetési kötelezettsége volt, ennek teljesítésével egyidejűleg a kamattal növelt összeg után - 1996. március 26-tól a visszafizetés napjáig számított mulasztási napokra vetítve - további büntető kamatot fizet. A büntető kamat az éves átlagos jegybanki alapkamat kétszeresének (55,50%) naptári napra számított mértéke.

(8) Az (5) és a (6) bekezdésben meghatározott visszafizetési kötelezettség teljesítésének határideje a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendeletének hatálybalépését követő 15 nap,

a) az (5) bekezdésben meghatározott visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó kamat mértékének megállapítására a (7) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni,

b) a (6) bekezdésben meghatározott visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség az Állami Számvevőszék által feltárt jogtalan igénybevétel napjától keletkezik.

(9) Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy amennyiben a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendeletének hatálybalépését követő 30 napon belül a (3), (4), (7) és (8) bekezdés szerinti befizetések nem érkeznek meg az MNB 10032000-01031496 "Önkormányzatok előző évről származó befizetései", valamint az MNB 10032000-01034004 "Különleges bevételek" bevételi számlájára, az érintett önkormányzat tartozását a következő hónaptól kezdődően az esedékes finanszírozás nettósított összegéből - a tartozás erejéig - levonja.

(10) Azon önkormányzatok számára, amelyek pótlólagos normatív állami hozzájárulásra jogosultak, a Pénzügyminisztérium a támogatást - 517,3 millió forintot - 1996. május 7-ig átutaltatta a (7) bekezdésben hivatkozott kormányrendelet 34. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján.

(11) Azon helyi önkormányzatok részére, amelyek az (5) bekezdés szerinti állami számvevőszéki ellenőrzés alapján pótlólagos állami hozzájárulásra jogosultak, a Pénzügyminisztérium a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendeletének hatálybalépését követő 15 napon belül rendelkezik a megállapított összeg kiutalásáról, mely az előző évi költségvetés kiegészítése címén számolandó el.

8. § (1) A helyi önkormányzatoknak nyújtott színházi támogatásokat önkormányzatonkénti bontásban a 4. számú melléklet tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzatoknak nyújtott címzett támogatásokat - jogcímenként részletezve - az 5. számú melléklet tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzatoknak nyújtott céltámogatás összegét - jogcímenként részletezve - a 6. számú melléklet tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzatok központosított előirányzatainak felhasználását a 8. számú melléklet részletezi.

(5) A helyi önkormányzati tűzoltóságok támogatásainak előirányzat felhasználását a 9. számú melléklet részletezi.

(6) Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy a helyi önkormányzatok címzett- és céltámogatási előirányzatainak elszámolási különbözeteként 210 692 ezer forintot vezessen át az Önkormányzatok címzett- és céltámogatási maradvány számlája javára az Önkormányzatok előző évről származó befizetései bevételi számláról az e törvény kihirdetését követő 15 napon belül.

9. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a helyi önkormányzatok 1994. évi normatív állami hozzájárulásának elszámolásából a Magyar Köztársaság 1994. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1995. évi CIV. törvény (a továbbiakban: 1994. évi Zárszámadási Törvény) 5. §-ának (3) bekezdésében előírt, egyenlegében 618,5 millió forint és az 1994. évi Zárszámadási Törvény 5. §-ának (4) bekezdésében előírt 69,5 millió forint, továbbá az 1994. évi Zárszámadási Törvény 5. §-ának (6) bekezdésében előírt, együttes összegében 83 millió forint visszafizetési kötelezettségüknek eleget tettek.

10. § Az Országgyűlés jóváhagyja az elkülönített állami pénzalapok mérlegét a 7. számú melléklet szerint.

11. § Az Országgyűlés jóváhagyja a központi költségvetés mérlegét a 10. számú melléklet szerint.

MÁSODIK RÉSZ

ÁLLAMADÓSSÁG KÖRE, KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA

12. § (1) Az Állami Fejlesztési Intézet Rt. (a továbbiakban: ÁFI Rt.) által kezelt, az államháztartási körön kívüli adósokkal szemben nyilvántartott követelésállomány 1995. december 31-én 79 404,0 millió forint, melyből 6790,3 millió forint állami kölcsön, 72 613,7 millió forint az állami alapjuttatás utáni járadékfizetési kötelezettség. Ez az 1994. december 31-i állományhoz képest - a különböző tényezők összhatásaként - 12 717,2 millió forintos követelésállomány-csökkenést jelent.

(2) Az Országgyűlés elfogadja, hogy az 1994. évi Zárszámadási Törvény 12. §-ában foglalt követelések 1995. évben a következők miatt változtak:

a) elengedésre került 721,3 millió forint követelés a mezőgazdaságban az elemi károk mérséklése céljából, a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetésről szóló 1995. évi CXXI. törvény (a továbbiakban: 1996. évi Költségvetési Törvény) 48. §-ának (9) bekezdése alapján;

b) a Magyar Köztársaság 1992. évi állami költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1992. évi szabályairól szóló 1991. évi XCI. törvény (a továbbiakban: 1992. évi Költségvetési Törvény) 38. §-ának (2) bekezdése alapján a szénbányászat szervezeti, irányítási és tulajdonosi rendszerének átalakítása során a felszámolás alatt álló Tatabányai Bányáknál 106,6 millió forint, és a Veszprémi Szénbányáknál 479,7 millió forint tőke követelés azonos névértékű részvénnyé történt konverziójára került sor;

c) az 1992. évi Költségvetési Törvény 38. §-ában kapott felhatalmazásával élve az ÁFI Rt. felszámolás keretében összesen 175,6 millió forint adósság konverziójára vállalt kötelezettséget az Oroszlányi Szénbányáknál, az MN Gödöllői Gépgyárnál és a Borsodnádasdi Lemezgyárnál;

d) a Magyar Köztársaság 1993. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1994. évi XCVI. törvény 16. §-a (2) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazása alapján adóskonszolidáció keretében az ÁFI Rt. összességében 161,3 millió forint követelés tulajdonrésszé történő átváltására vállalt kötelezettséget, amely összeg a GANZEG-WEST HUNGARY Rt. tartozásának átalakítása, és a TOKAJ Kereskedőház Rt. tartozás átváltásának meghiúsulása egyenlegeként alakult ki;

e) a követelés összesen 52,4 millió forinttal nőtt, alapvetően felszámolásból eredő követelésnek bírói végzéssel történt érvényesítésével (Romhányi Kerámiagyár).

(3) Az Országgyűlés elfogadja, hogy

a) állami kölcsön törlesztéséből a költségvetés bevétele 1735,7 millió forint, míg fix járadék fizetésből 8530,9 millió forint volt;

b) csökkent a követelésállomány 405,8 millió forinttal az 1995. december 31-ig bírósági végzéssel lezárt felszámolásoknál be nem folyt követelések veszteségként történt elszámolása miatt;

c) a Területfejlesztési Alappal 1995-ben elszámolt és oda átutalt 36,8 millió forint, továbbá a befejezetlen felszámolásokból és a törlesztésekből befolyt 415,9 millió forint miatt, mely az ÁFI Rt. megszűnésével egyidejűleg 1996-ban került rendezésre.

13. § Az Országgyűlés elfogadja, hogy a pénzügyminiszter a Magyar Köztársaság 1994. évi költségvetéséről szóló 1993. évi CXI. törvény 3. §-ának (8) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján tartósan vagy átmenetileg 18 700,0 millió forint összegben adott át kötvényeket belföldi pénzintézeteknek a következő célokra:

a) 5800,0 millió forint összegű kötvény az Agrobank Rt. pénzügyi helyzetének rendezését,

b) az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt.-nek átadott 12 000,0 millió forint összegű kötvény a Budapest Bank Rt. privatizációjának elősegítését,

c) 900,0 millió forint összegű kötvény a pénzintézeteknek nyújtott alárendelt kölcsöntőke fedezetét

szolgálta.

14. § Az Országgyűlés elfogadja, hogy a pénzügyminiszter a Magyar Nemzeti Bankról szóló 1991. évi LX. törvény 22. §-a alapján 72 003,0 millió forint összegben bocsátott ki piaci kamatozású államkötvényt az MNB-vel szembeni kamatmentes lejárat nélküli költségvetési adósság átalakítása céljából.

15. § A Társadalombiztosítási Alap 1992. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1993. évi CV. törvény 6. és 10. §-ai alapján 1995-ben összesen 5982,6 millió forint összegben értékesítettek az 1992. évi hiányukat finanszírozó kötvényeket, amelyek az előbbi törvény alapján a kibocsátást követő 30 nap elteltével állampapírrá alakultak át. E kötvények kamatterhe és visszafizetése a központi költségvetést terheli.

16. § Az Országgyűlés elfogadja, hogy az 1996. évi Költségvetési Törvény 4. §-a (4) bekezdésének felhatalmazása alapján a MÁV Rt. által az 1992-1995. években állami kezességvállalás mellett felvett likviditási (nem fejlesztési) hitelekből keletkezett adósságot és ezek kamatainak megfizetését 1995. december 31-i hatállyal a központi költségvetés nevében a pénzügyminiszter átvállalta. E hitelek átvállaláskori, kamatok nélküli, 1995. december 31-i MNB középárfolyamon átszámított állománya 45 568,1 millió forint, amely a központi költségvetés adósságát növeli.

17. § (1) A Magyar Köztársaság 1991. évi költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1991. évi szabályairól szóló 1990. évi CIV. törvény 24. §-ában és az 1992. évi Költségvetési Törvény 39. §-ában szabályozott, belföldi jövedelemtulajdonosokkal szemben fennálló államadósság az 1995. évben a következő tényezők miatt és mértékben változott:

a) 42 413,9 millió forinttal növelték az e törvény 5. §-a b) 1. pontjában foglalt hitelfelvételek,

b) 45 568,1 millió forinttal növelték az e törvény 16. §-ában foglalt hitelátvállalások,

c) 359 312,9 millió forinttal növelték az e törvény 4. §-ának a) és b) pontjában, 5. §-ának a) és b) 2. pontjában, a 13., 14. és 15. §-ában foglalt államkötvény-értékesítések,

d) 104 846,8 millió forinttal növelték az e törvény 4. §-ának c) pontjában és 6. §-ának (1) bekezdésében elszámolt állománynövekedések és az 1994. évi Zárszámadási Törvény 4. §-a (2) bekezdésében már elszámolt 3000,0 millió forint állománycsökkenés egyenlegeként a kincstárjegy-állomány változások,

e) 54 658,5 millió forinttal csökkentette az e törvény 3. §-ában foglalt költségvetési hiányt finanszírozó hitelek törlesztése, amelyből a szerződés szerinti visszafizetés 8650,0 millió forint, a rendkívüliként teljesített visszafizetés 46 008,5 millió forint volt,

f) 6150,5 millió forinttal csökkentette az e törvény 3. §-ában foglalt nem költségvetési hiányt finanszírozó hitelek szerződés szerinti visszafizetése,

g) 175 817,7 millió forinttal csökkent az államkötvény-adósság, amelyből a szerződés szerinti visszafizetés 125 435,3 millió forint, a rendkívüli visszafizetés 50 382,4 millió forint volt,

h) az e törvény 3. §-ában foglalt 248,0 millió forint összegű szerződés szerinti visszafizetés és az új hitelfelvételek következtében 245,6 millió forinttal csökkent az MNB által továbbkölcsönzött világbanki hitelek állománya.

(2) A forint hivatalos leértékeléséből és a keresztárfolyamok változásából származó kamatmentes, lejárat nélküli, MNB-vel szembeni adósság állománya 583 239,9 millió forinttal növekedett 1995-ben, amely a 655 242,9 millió forint árfolyam-különbözet és a 72 003,0 millió forintnyi kötvényátalakítás egyenlegeként következett be.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti növelő és csökkentő tényezők következtében a belföldi jövedelemtulajdonosokkal szembeni költségvetési adósság összesen 898 509,3 millió forinttal emelkedett 1995-ben.

(4) A nem belföldi jövedelemtulajdonosokkal szembeni költségvetési adósság az 1995. évben 83 388,9 millió forinttal növekedett.

18. § (1) Az 1996. évi Költségvetési Törvény 32. §-ának (2) bekezdése alapján, a központi költségvetés a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) és az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) 1995. évi költségvetésének végrehajtása során megállapításra kerülő hiánya alapján 1996. december 31-i hatállyal elengedi a kincstári egységes számlához kapcsolódó megelőlegezési számlán lévő adósságából az 1996. évi Költségvetési Törvény 32. §-a (1) bekezdésének végrehajtása után fennmaradó 28 850,5 millió forint együttes adósságát, valamint ezen összegnek és az 1995. évi hiányuk mértékének a különbözetét.

(2) A központi költségvetés a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1994. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1996. évi XL. törvény 10. §-ának (4) bekezdése alapján a likviditási tartalék 1994. évben történő visszapótlása címén

a) az 1995. évben a társadalombiztosítás által folyósított, de nem a társadalombiztosítást terhelő ellátások költségvetés által átutalt többlete terhére

1. az Ny. Alapnak 756 millió forintot,

2. az E. Alapnak 112 millió forintot;

b) az Ny. Alapnak 307 millió forintot az 1992-1994. évi hiánya konszolidációjának többleteként elismer;

c) a központi költségvetés az E. Alapnak a fennmaradó 1086,5 millió forintot, az Ny. Alapnak a fennmaradó 135,5 millió forintot a kincstári egységes számlához kapcsolódó megelőlegezési számlán lévő adósságából 1996. december 31-én elengedi.

19. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Kormány 40 121,0 millió forint összegű új kezességet vállalt.

20. § Az Országgyűlés hozzájárul

a) a Pannon Agrártudományi Egyetem Állattenyésztési kara, Kaposvár 160,267 millió forint,

b) a Pannon Agrártudományi Egyetem, Keszthely 428,637 millió forint,

c) a Mezőgazdasági Biotechnológiai Központ, Gödöllő 33,232 millió forint

összegű állami beruházásaihoz nyújtott állami alapjuttatás után még fennálló összegű járadéktartozás és az ehhez kapcsolódó késedelmi kamat elengedéséhez.

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

21. § Az Országgyűlés mentesíti a Magyar Államvasutak Rt.-t az állami kezesség beváltása miatt 1995. évben keletkezett 2 200 162 497 forint állammal szembeni tartozás megfizetése alól.

22. § Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt arra, hogy a Magyar Távirati Irodát - vállalkozássá való átalakításához kapcsolódva - mentesítse az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalnál 1995. december 31-én fennálló 187 810,0 ezer forint adótartozásának megfizetése alól.

23. § E törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

Göncz Árpád s.k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Gál Zoltán s.k.,

az Országgyűlés elnöke

1. számú melléklet az 1996. évi CIX. törvényhez

Millió forintban
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1995. évi LXXII. törvény előirányzat1995. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve
I. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG
1Köztársasági Elnöki Hivatal
1Köztársasági Elnöki Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások48,9101,4
2Társadalombiztosítási járulék20,420,7
3Dologi kiadások16,535,0
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás55,058,4
3Felhalmozási kiadások0,5
2Köztársasági Elnök Katonai Irodája
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2,11,3
2Társadalombiztosítási járulék0,80,4
3Dologi kiadások3,64,2
3Felhalmozási kiadások0,30,2
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Ágazati célelőirányzatok
1Állami kitüntetések62,0
1. fejezet kiadásai összesen:210,1221,6
II. ORSZÁGGYŰLÉS
1Országgyűlés
1Képviselő-testület
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások978,9988,8
2Társadalombiztosítási járulék321,2328,1
3Dologi kiadások205,8362,5
3Felhalmozási kiadások24,8
2Országgyűlés hivatali szervei
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások421,6445,8
2Társadalombiztosítási járulék168,4185,1
3Dologi kiadások619,1685,6
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás9,021,1
2Felújítás105,6176,2
3Felhalmozási kiadások90,0146,7
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1NATO közgyűlés50,0
2Törvényhozás szakmai feltételeinek korszerűsítése10,0
2Közbeszerzések Tanácsa
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1,5
2Társadalombiztosítási járulék0,6
3Dologi kiadások2,2
3Felhalmozási kiadások2,7
3Országgyűlési Könyvtár
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások47,453,1
2Társadalombiztosítási járulék19,625,6
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1995. évi LXXII. törvény előirányzat1995. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve
3Dologi kiadások28,831,4
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás0,2
2Felújítás0,40,4
3Felhalmozási kiadások0,40,6
1-3. cím összesen:3 076,23 483,0
5Kisebbségi önkormányzatok és szervezetek működésének támogatása320,0320,0
6Pártok támogatása
1Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása
1FIDESZ - Magyar Polgári Párt97,897,7
2Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt112,0112,0
3Kereszténydemokrata Néppárt97,997,9
4Magyar Demokrata Fórum135,0135,0
5Magyar Szocialista Párt302,7302,7
6Szabad Demokraták Szövetsége198,1198,1
2Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása
2Munkáspárt25,225,2
5Köztársaság Párt20,020,0
6Magyar Igazság és Élet Pártja12,512,5
7Agrárszövetség16,616,6
8Társadalmi szervezetek támogatása
1Társadalmi szervezetek felosztandó támogatása400,0400,0
3Magyar Vöröskereszt támogatása300,0300,0
4Értelmi fogyatékosokat segítő érdekvédelmi szervezetek együttesen34,034,0
5Hallássérültek Országos Szövetsége68,068,0
6Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége60,060,0
7Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége82,082,0
9Magyarok Világszövetségének támogatása180,0180,0
10Magyar-Máltai Szeretetszolgálat120,0120,0
11MTESZ támogatása62,062,0
12TIT intézmények támogatása60,060,0
5-8. cím összesen:2 703,82 703,7
II. fejezet kiadásai összesen:5 780,06 186,7
III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
1Alkotmánybíróság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások120,7117,7
2Társadalombiztosítási járulék47,353,6
3Dologi kiadások85,592,6
3Felhalmozási kiadások11,511,4
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások15,015,0
III. fejezet kiadásai összesen:280,0290,3
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1995. évi LXXII. törvény előirányzat1995. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve
IV. LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG
1Legfelsőbb Bíróság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások365,3365,2
2Társadalombiztosítási járulék155,6155,5
3Dologi kiadások95,999,4
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás4,0
2Felújítás30,031,6
3Felhalmozási kiadások10,010,0
IV. fejezet kiadásai összesen:656,8665,7
V. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE
1Legfőbb Ügyészség
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások390,9395,9
2Társadalombiztosítási járulék164,5166,7
3Dologi kiadások124,3146,8
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás0,75,7
2Felújítás5,05,0
3Felhalmozási kiadások4,8
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
22Egyéb intézményi beruházások45,045,0
2Területi ügyészségek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 324,22 329,4
2Társadalombiztosítási járulék994,7981,4
3Dologi kiadások313,7485,3
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás0,2
2Felújítás25,021,3
3Felhalmozási kiadások10,09,6
3Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások35,935,2
2Társadalombiztosítási járulék15,414,2
3Dologi kiadások6,521,9
3Felhalmozási kiadások2,6
V. fejezet kiadásai összesen:4 455,84 671,0
VI. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK
1Állami Számvevőszék
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások440,4436,6
2Társadalombiztosítási járulék186,4185,1
3Dologi kiadások144,5152,7
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás3,43,4
2Felújítás24,021,4
3Felhalmozási kiadások42,043,4
300,0
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1995. évi LXXII. törvény előirányzat1995. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve
2Továbbképzési Intézet és Üdülő
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások13,414,0
2Társadalombiztosítási járulék5,45,8
3Dologi kiadások11,619,8
2Felújítás0,4
3Felhalmozási kiadások0,1
VI. fejezet kiadásai összesen:871,1882,7
VII. MINISZTERELNÖKSÉG
1Miniszterelnöki Hivatal
lMiniszterelnöki Hivatal igazgatás
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások271,7
2Társadalombiztosítási járulék113,1118,4
3Dologi kiadások83,1125,0
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás64,878,6
3Felhalmozási kiadások6,3
2Miniszterelnöki Hivatal Ellátó Szolgálata
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások155,0149,2
2Társadalombiztosítási járulék62,060,7
3Dologi kiadások448,2538,3
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás1,424,1
2Felújítás60,065,2
3Felhalmozási kiadások2,838,7
3Tárca nélküli miniszterek igazgatása
1Működési költségvetés
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás0,4
2Magyar Közigazgatási Intézet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások45,757,9
2Társadalombiztosítási járulék14.,016,1
3Dologi kiadások14,523,8
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás0,6
5Ellátottak pénzbeli juttatásai0,5
3Felhalmozási kiadások1,91,9
3Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások35,436,7
2Társadalombiztosítási járulék14,214,9
3Dologi kiadások41,144,5
3Felhalmozási kiadások1,81,8
9Üdülők
1Központi Állami Üdülő és Oktatási Központ
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások48,926,8
2Társadalombiztosítási járulék19,510,8
3Dologi kiadások75,8143,2
2Felújítás40,043,0
3Felhalmozási kiadások5,7
2MEH Hivatali Üdülő
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások8,20,6
2Társadalombiztosítási járulék3,40,7
3Dologi kiadások18,116,3
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1995. évi LXXII. törvény előirányzat1995. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve
11Biztonsági Szolgálatok
1Nemzetbiztonsági Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 034,82 033,7
2Társadalombiztosítási járulék826,2823,5
3Dologi kiadások1 054,21 178,0
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás4,7
2Felújítás60,0136,1
3Felhalmozási kiadások208,2165,5
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházá
1Nevesített intézményi beruházások300,0300,0
2Egyéb intézményi beruházások82,082,0
3Lakástámogatás50,050,0
2Információs Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások594,1594,1
2Társadalombiztosítási járulék238,4240,9
3Dologi kiadások871,3882,7
2Felújítás6,514,3
3Felhalmozási kiadások30,752,2
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházá
2Egyéb intézményi beruházások125,0122,5
3Lakástámogatás15,015,0
13Határon Túli Magyarok Hivatala
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások63,970,8
2Társadalombiztosítási járulék23,824,4
3Dologi kiadások76,086,1
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás6,9
3Felhalmozási kiadások11,710,3
14Kormányzati Ellenőrzési Iroda
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások70,478,7
2Társadalombiztosítási járulék31,431,4
3Dologi kiadások37,546,0
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás2,7
2Felújítás6,1
3Felhalmozási kiadások3,13,9
25Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházá
2Egyéb intézményi beruházások70,070,0
6Kormányzati beruházások, beruházási célprogram
1Központi kormányzati informatikai infrastruktúra fejlesztése400,0393,7
3Kormányzati távközlési célprogram180,087,0
7Fejezeti tartalék59,8
2Célelőirányzatok
1Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbsége
Közalapítványa470,0400,0
2Kisebbségi koordinációs keret43,734,0
3Kézfogás Alapítvány200,0200,0
6Első Közép- és Kelet-Európai Együttműködés
Alapítvány támogatása50,0
7Illyés Alapítvány300,0312,0
8Teleki László Alapítvány66,866,8
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1995. évi LXXII. törvény előirányzat1995. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve
15Kisebbségi intervenciós keret20,020,0
31Kisebbségi kompenzációs keret500,0266,7
33Házat Hazát Alapítvány41,041,0
441956. Tudományos Alapítvány támogatása10,050,0
46Nemzeti ellenállás résztvevőinek segélyezésére10,0
47ROM SOM Cigány Világfesztivál40,0
48Nagy Imre Társaság5,0
52Balatoni kutatások támogatása33,0
1-25. cím összesen:10 767,111 145,4
27Céltartalékok
1A közalkalmazottak 1995. évi bérpolitikai kerete16 400,0
2Energia-áremelés részleges kompenzációja9 000,0
3Központi költségvetési szerveknél végrehajtandó létszámleépítés többletkiadásai3 325,8
29Költségvetés általános tartaléka19 100,0
30Kormányzati rendkívüli kiadások
2Pénzbeli kárpótlás2 500,01 200,0
5Büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás100,018,8
10Eximbank és az Exporthitel-biztosító Rt. alaptőke-juttatás4 000,04 000,0
11"NATO Békepartnerségi program" kiadásai493,0
VII. fejezet kiadásai összesen:65 685,916 364,2
VIII. BELÜGYMINISZTÉRIUM
1Belügyminisztérium igazgatása
1Belügyminisztérium központi igazgatása
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások616,7705,7
2Társadalombiztosítási járulék227,4236,3
3Dologi kiadások307,5394,3
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás18,7
2Felújítás75,4104,2
3Felhalmozási kiadások51,742,1
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1Polgármesterek képzése20,0
2Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások38,9
2Társadalombiztosítási járulék16,3
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás3,0
2Fővárosi és Megyei Közigazgatási Hivatalok
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások716,2793,7
2Társadalombiztosítási járulék280,9296,9
3Dologi kiadások249,7291,7
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás16,9144,3
2Felújítás4,714,8
3Felhalmozási kiadások6,333,8
3Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálatok
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 793,41 822,5
2Társadalombiztosítási járulék720,4736,5
3Dologi kiadások675,9780,5
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás17,934,2
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1995. évi LXXII. törvény előirányzat1995. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve
2Felújítás45,845,3
3Felhalmozási kiadások124,5156,7
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
3Lakástámogatás13,013,0
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1Vagyonkataszteri felmérés10,0
5Rendőrség
1Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 352,02 416,7
2Társadalombiztosítási járulék964,8972,3
3Dologi kiadások3 882,92 861,5
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás25,0182,6
2Felújítás276,0217,9
3Felhalmozási kiadások1 471,31 401,2
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
33Lakástámogatás300,0300,0
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1Gazdasági rendőrség250,0
2Világbanki hitel áfa150,0
3Rendőrség titkos információgyűjtő tevékenységének feltételei megteremtése150,0
2Budapesti Rendőr-főkapitányság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások5 558,25 070,1
2Társadalombiztosítási járulék2 252,22 184,2
3Dologi kiadások1 289,22 556,2
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás8,1
2Felújítás10,0132,6
3Felhalmozási kiadások348,2
3Megyei Rendőr-főkapitányságok
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások13 267,012 835,3
2Társadalombiztosítási járulék5 376,15 332,4
3Dologi kiadások3 717,04 865,5
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás0,970,5
5Ellátottak pénzbeli juttatásai1,3
2Felújítás280,0308,1
3Felhalmozási kiadások11,5524,6
4Rendőri Ezred
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 559,71507,7
2Társadalombiztosítási járulék647,9664,9
3Dologi kiadások463,6709,8
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás0,1
2Felújítás45,017,6
3Felhalmozási kiadások184,0
5Köztársasági Őrezred
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások740,6725,4
2Társadalombiztosítási járulék300,0314,0
3Dologi kiadások140,7187,4
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás2,5
2Felújítás3,7
3Felhalmozási kiadások9,9831,7
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1Védett vezetők utóbiztosítása15,0
2Országház védelmi rendszer megerősítése100,0
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1995. évi LXXII. törvény előirányzat1995. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve
6Híradástechnikai Szolgálat
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások193,2165,6
2Társadalombiztosítási járulék78,372,8
3Dologi kiadások804,0752,2
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás0,1
2Felújítás4,9
3Felhalmozási kiadások10,632,0
6Határőrség
1Határőrség Országos Parancsnokság és szervei
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások869,6627,6
2Társadalombiztosítási járulék347,8246,0
3Dologi kiadások918,81 567,4
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás38,6
2Felújítás461,8341,7
3Felhalmozási kiadások418,2448,7
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Nevesített intézményi beruházások224,0179,3
2Egyéb intézményi beruházások106,0150,6
3Lakástámogatás40,040,0
2Biztosító és Kiszolgáló Igazgatóság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások344,6472,9
2Társadalombiztosítási járulék96,9144,9
3Dologi kiadások308,45 18,5
3Felhalmozási kiadások2,5
3Határőr-igazgatóságok
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások4 579,24 568,9
2Társadalombiztosítási járulék1 726,11 686,7
3Dologi kiadások1 798,11 946,2
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás2,5
5Ellátottak pénzbeli juttatásai0,5
2Felújítás5,4
3Felhalmozási kiadások19,6
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1Határvadász századok220,0
7Tűz- és Polgári Védelem
1Tűz- és Polgári Védelem Országos Parancsnoksága és központi szervei
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások434,2472,1
2Társadalombiztosítási járulék160,8173,8
3Dologi kiadások580,8811,7
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás2,7447,6
5Ellátottak pénzbeli juttatásai0,8
2Felújítás69,532,9
3Felhalmozási kiadások115,7120,9
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Nevesített intézményi beruházások20,02,8
2Egyéb intézményi beruházások50,016,0
3Lakástámogatás8,08,0
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1Állami tűzoltóság tűzoltófecskendő400,0
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1995. évi LXXII. törvény előirányzat1995. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve
2Tűzoltó-parancsnokságok
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 901,82 918,3
2Társadalombiztosítási járulék1 121,11 122,6
3Dologi kiadások496,7822,8
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás2,0138,1
5Ellátottak pénzbeli juttatásai0,6
2Felújítás65,536,0
3Felhalmozási kiadások46,565,3
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Nevesített intézményi beruházások150,085,3
2Egyéb intézményi beruházások81,051,6
3Lakástámogatás29,029,0
3Polgári Védelmi Parancsnokságok
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások498,4511,9
2Társadalombiztosítási járulék203,5201,2
3Dologi kiadások36,5134,8
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás1,0
5Ellátottak pénzbeli juttatásai0,31,4
2Felújítás1,3
3Felhalmozási kiadások6,5
9Menekültügyi és Migrációs Hivatal és szervei
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások189,6201,3
2Társadalombiztosítási járulék76,978,1
3Dologi kiadások298,5376,0
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás0,61,1
2Felújítás2,97,5
3Felhalmozási kiadások2,630,8
10BM Művelődési Központ
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások95,898,4
2Társadalombiztosítási járulék38,439,8
3Dologi kiadások64,376,5
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás0,9
3Felhalmozási kiadások3,4
11Országos Személyiadat- és Lakcímnyilvántartó Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások131,0148,4
2Társadalombiztosítási járulék55,757,9
3Dologi kiadások56,7130,9
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás0,33,0
2Felújítás3,03,0
3Felhalmozási kiadások16,5
13Főiskolák
2Rendőrtiszti Főiskola
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások444,4483,1
2Társadalombiztosítási járulék175,9194,3
3Dologi kiadások175,4190,7
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás20,0
2Felújítás1,4
3Felhalmozási kiadások8,610,6
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1995. évi LXXII. törvény előirányzat1995. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve
15BM Központi Kórház és intézményei
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások654,5708,3
2Társadalombiztosítási járulék258,6294,0
3Dologi kiadások610,0744,4
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás0,70,6
2Felújítás45,059,6
3Felhalmozási kiadások40,178,6
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1Kórházépület helyreállítása50,0
16Vagyonátadó és Vagyonellenőrző Bizottságok
1Működési költségvetés
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás1,8
17Központi Gazdasági Főigazgatóság és háttérintézményei
1Központi Gazdasági Főigazgatóság és részben önálló szervei
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások613,2643,3
2Társadalombiztosítási járulék233,7267,2
3Dologi kiadások569,4469,2
4Pénzeszköz átadás; egyéb támogatás214,5
2Felújítás120,480,0
3Felhalmozási kiadások32,373,3
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
3Lakástámogatás50,050,0
3Vendéglátási és Közétkeztetési Osztály
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások175,4182,7
2Társadalombiztosítási járulék70,573,8
3Dologi kiadások180,5225,5
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás1,1
2Felújítás6,012,6
3Felhalmozási kiadások3,83,4
7Üdülők
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások176,0179,0
2Társadalombiztosítási járulék69,775,6
3Dologi kiadások284,6315,4
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás1,7
5Ellátottak pénzbeli juttatásai0,1
2Felújítás24,040,2
3Felhalmozási kiadások8,74,7
8Központi Beszerző Iroda
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások85,588,3
2Társadalombiztosítási járulék33,936,1
3Dologi kiadások48,266,4
2Felújítás14,1
3Felhalmozási kiadások14,4
9BM Kiadó és szervei
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások21,021,1
2Társadalombiztosítási járulék8,27,9
3Dologi kiadások12,927,9
3Felhalmozási kiadások0,1
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1995. évi LXXII. törvény előirányzat1995. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve
10Választás, népszavazás
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások7,810,6
2Társadalombiztosítási járulék3,95,4
3Dologi kiadások34,071,9
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás34,0162,7
3Felhalmozási kiadások44,0
18Adatfeldolgozó Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások387,1403,9
2Társadalombiztosítási járulék170,2163,2
3Dologi kiadások667,9529,2
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás6,0
2Felújítás0,91,7
3Felhalmozási kiadások70,0428,4
22Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások80,00,1
2Társadalombiztosítási járulék6,6
3Dologi kiadások118,754,5
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás107,0839,6
2Felújítás58,6
3Felhalmozási kiadások45,12,7
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Nevesített intézményi beruházások546,0561,3
2Egyéb intézményi beruházások196,0177,9
3Lakástámogatás10,010,0
4Lakásépítés7,07,0
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1Gépjármű-korszerűsítési program500,0
2Állami ünnepek előkészítése45,0
2UTE támogatása119,0119,0
3Rendőr és Határőr SE támogatása7,87,8
4Szakszervezetek támogatása4,34,3
5Alapítványok támogatása
1Nemzeti Panteon Alapítvány39,0
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás39,0
2Közösségszolgálat Alapítvány0,40,4
3Alapítvány a választásokért1,21,2
4Alapítvány a Közigazgatási és Önkormányzati Informatikáért1,21,2
5Társadalmi Összefogás a Bűnözés Ellen Alapítvány0,60,6
6Szabadságharcosokért Alapítvány13,2
23Alapok támogatása
1Menekülteket Támogató Alap1 000,01 000,0
24Országos Testnevelési és Sporthivatal
1Országos Testnevelési és Sporthivatal igazgatása
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások252,0260,4
2Társadalombiztosítási járulék98,2104,0
3Dologi kiadások123,1144,2
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás0,544,1
2Felújítás4,04,1
3Felhalmozási kiadások1,88,4
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1995. évi LXXII. törvény előirányzat1995. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve
3Központi sportintézmények és sportlétesítmények
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások508,2508,3
2Társadalombiztosítási járulék210,7211,7
3Dologi kiadások947,3815,2
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás78,6
5Ellátottak pénzbeli juttatásai1,11,9
2Felújítás68,658,0
3Felhalmozási kiadások4,977,4
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1Ingyenes igénybevétel miatti . részleges kompenzáció48,8
2Nemzetközi előírásoknak megfelelő sportfelszerelések biztosítása9,8
3Működési tartalék10,0
5OTSH kezelésű előirányzatok
2Felújítás2,43,2
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Nevesített intézményi beruházások397,0408,9
2Egyéb intézményi beruházások61,049,0
5OTSH kezelésű speciális támogatások
1Verseny- és élsport595,9641,2
2Utánpótlás-nevelés, diáksport109,7103,4
3Szabadidősport20,017,6
4Sporttudomány8,07,3
5Magyar Olimpiai Bizottság148,8148,8
6Nemzetközi kongresszusok, konferenciák54,054,0
7Egyéb ágazati szakmai célfeladatok88,375,4
1-24. cím összesen:86 892,691 762,9
25Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
1Normatív hozzájárulások
1Községek általános támogatása5 862,05 862,0
2Településüzemeltetéshez40 151,840 151,8
3Gazdasági-társadalmi szempontból elmaradott települések kiegészítő támogatása1 675,21 675,2
4Lakásgazdálkodási tevékenységhez9 255,89 255,8
5Üdülőhelyi feladatokhoz1 381,61 366,8
6Szociálpolitikai feladatokhoz25 185,225 185,2
7Gyermek- és ifjúságvédelem feladataihoz5 617,95 602,7
8Ápoló-, gondozóotthoni és rehabilitációs intézményi ellátáshoz6 590,46 584,2
9Nappali szociális intézményi ellátáshoz1 256,21 219,6
10Átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátáshoz265,4263,3
11Hajléktalanok átmeneti szállásaihoz251,2250,1
12Fogyatékos gyermekek ápoló-, gondozóotthoni és gyógypedagógiai intézeti ellátásához2 901,02 901,0
13Felnőtt korú fogyatékosok ápoló-, gondozóotthoni ellátásához1 722,91 713,1
14Óvodai ellátáshoz10 497,610 489,4
15Kiegészítő állami hozzájárulás a nemzetiségi és etnikai óvodai ellátáshoz194,1193,8
16Általános iskolai oktatáshoz39 011,638 937,2
17Alapfokú művészet oktatáshoz2 607,42 593,4
18Fogyatékos gyermekek oktatásához3 016,83 006,2
19Gimnáziumi, szakiskolai oktatáshoz9 803,49 794,2
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1995. évi LXXII. törvény előirányzat1995. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve
20Szakközépiskolai oktatáshoz13 510,913 503,6
21Szakmunkásképzés elméleti oktatásához6 769,26 768,5
22Szakmunkásképző iskolai tanműhelyi oktatásához2 248,82 247,9
23Kiegészítő állami hozzájárulás a nemzetiségi, etnikai vagy kéttannyelvű oktatáshoz1 719,31 713 9
24Kollégiumi ellátáshoz5 021,95 021,5
25Sportfeladatokhoz525,5525,5
26Helyi közművelődési feladatokhoz2 627,72 627,7
27Megyei, fővárosi önkormányzatok igazgatási és közművelődési feladataihoz5 150,45 150,4
28Korábbi bérpolitikai intézkedések 1995. évi előirányzata28 058,428 046,1
2Helyi önkormányzatok színházi támogatása2 574,52 574,5
3Címzett és céltámogatások33 600,032 637,6
4Központosított előirányzatok
1Lakossági közműfejlesztési befizetésekkel összefüggő támogatás4 000,01 744,8
2Határátkelőhelyek fenntartásának, valamint a határnyiladék tisztításának támogatása150,0150,0
3Szociális követelményeknek meg nem felelő telepek felszámolásának támogatása20,020,0
4Vállalati szakmunkásképző tanműhelyek átvételéhez egyszeri támogatás200,0199,9
5Színházi tevékenység támogatása240,0240,0
6Körjegyzők illetményének és társadalombiztosítási járulékának támogatása210,0204,9
7Települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása200,0238,5
8Hamvasztásos temetés és hatósági halottszállítás támogatása160,0194,9
9Pincerendszerek veszélyelhárítási munkálatainak támogatása500,0500,0
10Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának támogatása2 000,01 949,4
11Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása100,0100,0
12Fővárosi tömegközlekedés támogatása2 300,02 300,0
13Nevelési segély kiegészítés1 850,01 835,4
14Gyermeknevelési támogatás2 575,05 362,4
15Egyes közoktatási feladatok támogatása1 200,01 202,3
16Helyi önkormányzati hivatásos zenekarok és énekkarok támogatása150,0150,0
18A közalkalmazotti törvény végrehajtásával kapcsolatos kamattámogatás100,087,9
19A köztisztviselői illetményalap bevezetéséhez támogatás1 500,01 407,4
20Kényszer lakásbérletek felszámolásának támogatása100,045,3
21Területi honvédelmi igazgatás támogatása5,05,0
22Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása80,0149,9
23Munkanélküliek jövedelempótló támogatása9 500,09 445,5
24Gyermek- és ifjúsági feladatok75,075,0
25Gazdasági stabilizációs intézkedésekhez kapcsolódó szociális célú hozzájárulás5 000,04 983,0
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1995. évi LXXII. törvény előirányzat1995. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve
26Hozzájárulás a települési, a megyei és a fővárosi önkormányzati közművelődési intézményeknél, valamint a színházaknál a honoráriumok és a tiszteletdíjak után fizetendő társadalombiztosítási járulék-többlet kiadásaihoz360,0
5Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása
1Vis maior esetében támogatás500,0478,2
2Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatása4 920,96 369,2
3Saját hibából tartós fizetésképtelenség helyzetébe került helyi önkormányzatok támogatása1 000,0
4Saját hibájából átmeneti fizetésképtelenség helyzetébe került helyi önkormányzatok támogatása172,3
6Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása2 560,92 560,8
7Energia-áremelés ellentételezése az önkormányzatoknál
1Önkormányzati intézmények energia-áremelés miatti részleges kompenzációja1 380,0
2Munkanélküli jövedelempótló támogatásban részesülők részleges kompenzálása754,2
3Lakásfenntartási támogatás kiegészítése494,9
8A közalkalmazottak 1995. évi bérpolitikai kerete6 106,0
9Fejezetektől átvett pénzeszközök
1Tankönyvvásárlás támogatása1 243,6
2Személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás8,2
10Minimálbér emelés ellentételezésének támogatása az önkormányzati költségvetési szerveknél178,8
25. cím összesen:310 610,9320 199,9
VIII. fejezet kiadásai összesen:397 503,5411 962,8
IX. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
1Honvédelmi Minisztérium
1Honvédelmi Minisztérium igazgatása
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások331,0320,4
2Társadalombiztosítási járulék136,6130,7
3Dologi kiadások192,7231,1
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás4,524,3
2Felújítás0,3
3Felhalmozási kiadások10,023,4
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások20,019,9
2Honvédelmi Minisztérium háttérintézményei
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások371,6456,7
2Társadalombiztosítási járulék120,6158,5
3Dologi kiadások133,5226,7
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás1,12,2
2Felújítás90,03,8
3Felhalmozási kiadások5,311,6
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1995. évi LXXII. törvény előirányzat1995. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve
2Magyar Honvédség
1Magyar Honvédség igazgatása
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások866,9982,8
2Társadalombiztosítási járulék373,0421,0
3Dologi kiadások154,8137,0
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás18,025,2
3Felhalmozási kiadások3,4
2Magyar Honvédség katonai közigazgatása
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 365,41 279,9
2Társadalombiztosítási járulék441,1406,6
3Dologi kiadások756,6733,7
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás9,511,7
3Felhalmozási kiadások1,4
3Magyar Honvédség Szárazföldi Csapatok Parancsnoksága
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások7 808,67 528,1
2Társadalombiztosítási járulék2 933,82 961,6
3Dologi kiadások5 381,54 656,9
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás55,259,4
3Felújítás4,5
3Felhalmozási kiadások2,910,4
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások37,737,7
4Budapesti Katonai Kerületparancsnokság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 024,31 039,5
2Társadalombiztosítási járulék403,0426,0
3Dologi kiadások687,0693,0
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás2,67,8
3Felhalmozási kiadások2,2
5Magyar Honvédség Légvédelmi Parancsnokság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások4 374,14 287,5
2Társadalombiztosítási járulék1 718,81 739,1
3Dologi kiadások2 750,92 536,2
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás28,634,3
2Felújítás6,5
3Felhalmozási kiadások0,910,4
6Katonai Felderítő Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 174,71 228,4
2Társadalombiztosítási járulék489,1438,9
3Dologi kiadások724,9723,5
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás3,56,0
2Felújítás3,03,9
3Felhalmozási kiadások78,0133,1
7Katonai Biztonsági Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások297,1288,8
2Társadalombiztosítási járulék126,9120,8
3Dologi kiadások48,156,1
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás0,71,4
3Felhalmozási kiadások0,1
8Központi intézetek ellátó és kiszolgáló szervei
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások5 383,85 346,8
2Társadalombiztosítási járulék2 200,42 120,0
3Dologi kiadások12 678,414 001,8
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1995. évi LXXII. törvény előirányzat1995. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás252,7505,6
2Felújítás1 651,91 833,0
3Felhalmozási kiadások278,9953,8
3Békefenntartó Erők Kiképző Központja
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások151,6137,4
2Társadalombiztosítási járulék63,957,0
3Dologi kiadások21,66,4
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás0,50,6
4MH Katonai Ügyészségek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások151,1156,4
2Társadalombiztosítási járulék56,764,9
3Dologi kiadások16,416,9
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás0,4
5MH Katonai Tanintézetek
1MH Felsőfokú Tanintézetek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 029,31 965,3
2Társadalombiztosítási járulék762,6731,6
3Dologi kiadások984,01 138,0
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás14,711,5
2Felújítás0,1
3Felhalmozási kiadások1,761,8
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások200,0200,0
2MH Középfokú Tanintézetek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások356,7365,3
2Társadalombiztosítási járulék137,5139,1
3Dologi kiadások310,2191,3
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás4,02,9
3Felhalmozási kiadások0,40,4
6MH kiemelt sportlétesítmények
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások29,434,3
2Társadalombiztosítási járulék12,214,4
3Dologi kiadások70,977,3
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás0,2
3Felhalmozási kiadások3,30,6
7MH Kulturális intézmények
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások244,2286,6
2Társadalombiztosítási járulék96,4114,3
3Dologi kiadások204,3224,9
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás2,03,6
3Felhalmozási kiadások3,57,6
8MH Üdülők és Gyermekintézmények Főigazgatóság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások320,5311,1
2Társadalombiztosítási járulék137,1132,4
3Dologi kiadások387,9407,6
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás3,22,5
2Felújítás16,7
3Felhalmozási kiadások1,53,8
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1995. évi LXXII. törvény előirányzat1995. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve
9MH Egészségügyi intézetek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 632,31 637,3
2Társadalombiztosítási járulék692,3709,7
3Dologi kiadások1 386,71 923,8
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás9,111,7
2Felújítás1,42,9
3Felhalmozási kiadások27,065,0
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások80,09,9
10Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások82,372,3
3Lakástámogatás300,0450,0
4Lakásépítés750,0680,0
7Kiemelt jelentőségű kormányzati beruházások
1Magyar Honvédség Központi Honvédkórház350,0350,0
2Kecskeméti Katonai Repülőtér620,0620,0
3Fejezeti tartalék866,9344,1
6Társadalmi szervek támogatása
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások
2Honvéd Sportegyesületek támogatása130,0130,0
4Honvéd érdekképviseleti szervek támogatása4,54,5
5Honvéd Művelődési Egyesületek támogatása5,45,4
6Honvédség önkéntes nyugdíjbiztosít pénztár támogatása20,020,0
7Alapítványok támogatása
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1Hadirokkantak Közalapítványa3 500,03 500,0
11Frekvenciagazdálkodási Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások46,922,0
2Társadalombiztosítási járulék19,68,6
3Dologi kiadások30,139,4
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás0,1
3Felhalmozási kiadások8,130,2
IX. fejezet kiadásai összesen:75 346,176 937,5
XI. NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM
1Népjóléti Minisztérium igazgatása
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások365,0389,5
2Társadalombiztosítási járulék132,7146,5
3Dologi kiadások281,4409,4
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás3 691,7
2Felújítás13,8
3Felhalmozási kiadások27,863,5
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások25,025,0
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1995. évi LXXII. törvény előirányzat1995. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve
2Állami Népegészségügyi Szolgálat intézetei
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások4 470,14 607,7
2Társadalombiztosítási járulék1 838,21 877,1
3Dologi kiadások1 444,73 268,1
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás1,098,1
5Ellátottak pénzbeli juttatásai0,10,4
2Felújítás101,4
3Felhalmozási kiadások59,6303,8
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások10,010,0
3Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások291,4223,4
2Társadalombiztosítási járulék113,685,4
3Dologi kiadások221,2288,5
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás127,9404,3
5Ellátottak pénzbeli juttatásai0,4
2Felújítás1,015,4
3Felhalmozási kiadások4,117,8
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Nevesített intézményi beruházások815,0803,6
4Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások4 699,25 058,9
2Társadalombiztosítási járulék2 009,32 096,9
3Dologi kiadások5 973,47 989,9
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás2,683,7
5Ellátottak pénzbeli juttatásai1,50,8
2Felújítás7,1426,7
3Felhalmozási kiadások102,8843,7
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Nevesített intézményi beruházások200,0199,9
2Egyéb intézményi beruházások300,0298,7
5Állami szociális intézetek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások204,5207,3
2Társadalombiztosítási járulék89,289,9
3Dologi kiadások109,0167,2
5Ellátottak pénzbeli juttatásai0,40,7
2Felújítás4,1
3Felhalmozási kiadások5,1
6Országos Mentőszolgálat
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 694,03 054,0
2Társadalombiztosítási járulék1 108,21 274,8
3Dologi kiadások1 295,41 567,3
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás46,4
2Felújítás39,8
3Felhalmozási kiadások28,231,6
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások271,0271,0
5Mentőgépkocsik cseréje424,0424,0
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1995. évi LXXII. törvény előirányzat1995. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve
7Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások413,2410,1
2Társadalombiztosítási járulék180,3180,5
3Dologi kiadások229,9347,5
5Ellátottak pénzbeli juttatásai6,47,6
2Felújítás57,4
3Felhalmozási kiadások0,78,3
9Népjóléti Minisztérium üdülője
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások4,04,3
2Társadalombiztosítási járulék1,71,8
3Dologi kiadások7,19,4
2Felújítás2,9
10Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
2Felújítás960,0390,6
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Nevesített intézményi beruházások2 897,02 893,4
2Egyéb intézményi beruházások40,039,8
2Ágazati szakmai célkeretek előirányzatai
5Az AIDS-program kiemelt feladatainak támogatása
3Dologi kiadások150,037,0
11Családvédelmi hálózat kialakításának indítása
3Dologi kiadások20,0
15Társadalmi szervezetek támogatása
3Dologi kiadások40,040,0
22Ifjúsági és szabadidősport30,030,0
24Autizmus Alapítvány és kutatócsoport támogatása
3Dologi kiadások25,025,0
26Háziorvosképzés
3Dologi kiadások60,028,4
28Ápolásfejlesztési programok
3Dologi kiadások150,0113,5
29Egészségfejlesztési célok
3Dologi kiadások895,1405,1
30Hajléktalanok ellátása
3Dologi kiadások120,0112,2
33Szociális képzés, kutatás
3Dologi kiadások25,023,1
34Térségi válságkezelő programok
3Dologi kiadások328,0328,0
37Jóléti Szolgálat Alapítvány
3Dologi kiadások45,045,0
38Gyorssegély Alapítvány
3Dologi kiadások45,045,0
39Hajléktalanokért Alapítvány
3Dologi kiadások10,010,0
40Mocsáry Lajos Alapítvány
3Dologi kiadások25,025,0
41ADDETUR Alapítvány
3Dologi kiadások15,015,0
42Külföldön élő magyarok ellátását segítő alapítvány
3Dologi kiadások110,0140,0
43Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány
3Dologi kiadások800,0800,0
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1995. évi LXXII. törvény előirányzat1995. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve
47Szociális szakellátások fejlesztése
3Dologi kiadások450,0448,2
48Gyermekek napközbeni ellátásának fejlesztése295,0286,2
50Magyar PET Alapítvány támogatása
3Dologi kiadások8,08,0
51ALTERNATAL Alapítvány
3Dologi kiadások5,05,0
52Peter Cherny Alapítvány támogatása20,020,0
64Diagnosztikai műszerprogramok180,071,9
65Koraszülött ellátás feltételeinek javítása30,01,5
66Terápiás műszer programok40,040,0
67Egészségügyi minőségbiztosítás feltételeinek kialakítása50,032,5
68Környezeti sugárzás mérések feltételeinek javítása49,0
69Vérellátás új szervezeti rendszerének kialakítása350,0
72Gyermek- és ifjúságvédelmi programok60,048,0
73Szociális oktatási programok25,019,0
74PHARE-programmal kapcsolatos hozzájárulás30,024,2
75Ágazati informatikai programok20,012,8
76Oltóanyag beszerzés300,0
80Egészségügyi tartalékolási feladatok150,0150,0
83Energia-áremelés részleges kompenzációja nem állami szociális intézményeknek38,7
3Nemzetközi megállapodások végrehajtása
2Világbanki megállapodásokban vállalt kötelezettség
3Dologi kiadások570,020,7
5Nemzetközi szervezetek tagdíja (WHO)79,080,2
7Mozgáskorlátozott személyek közlekedési támogatása3 980,0
8Humán szolgáltatások normatív állami támogatása
1Ápoló, gondozó és rehabilitációs intézményi ellátás800,0930,5
2Nappali szociális intézményi ellátás33,037,2
3Fogyatékos gyermekek ápoló-, gondozóotthoni és gyógypedagógiai intézményi ellátása249,0277,7
4Gyermek- és ifjúságvédelem keretében állami és intézeti neveltek ellátása47,054,2
535 évesnél fiatalabb kábítószeresekkel foglalkozó terápiás intézeti ellátás66,053,2
6Hajléktalanok átmeneti szállásai160,0150,2
7Felnőtt korú fogyatékosok ápoló-, gondozóotthoni ellátása5,0
9Humánszolgáltatások 1994. évi bérpolitikai intézkedéseinek 1995. évi szintrehozása
1Személyi juttatások161,8113,2
11Nem állami intézmények bérpolitikai kerete
1Személyi juttatások17,3
2Társadalombiztosítási járulék7,6
9Nem normatív humán szolgáltatás
1Nem normatív humán szolgáltatás40,039,2
11A társadalombiztosítási alapoknak és szervezeteiknek fizetendő térítés
1A társadalombiztosítási szervezetek által folyósított ellátások
1Családi pótlék és várandóssági pótlék
1Családi pótlék98 000,0100 900,0
2Várandóssági pótlék1 500,02 100,0
3A folyósított ellátások után elszámolt költségtérítés1 350,01 350,0
5A társadalombiztosítás profiltisztítása során átvállalt ellátások24 550,024 550,0
6Politikai rehabilitációs és más nyugdíjkiegészítések6 230,06 230,0
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1995. évi LXXII. törvény előirányzat1995. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve
7Bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandóság kiegészítése2 600,02 600,0
8A társadalombiztosítás további profiltisztítása során átvállalt ellátások
1Házastársi pótlék és házastárs utáni jövedelempótlék5 700,05 700,0
2Megváltozott munkaképességnek átmeneti járadéka, rendszeres szociális járadéka és egyéb szociális járadéka20 100,020 100,0
3Cukorbetegek támogatása100,0100,0
4Gyermekgondozási díj17 900,019 900,0
5Mezőgazdasági járulék5 400,05 900,0
9Energia-áremelés részbeni kompenzálása
1Öregségi nyugellátásban részesülők2 340,0
2Rokkantsági ellátottak290,0
3Három és többgyermekes családi pótlékban részesülők és gyermekeiket egyedül nevelő szülők1 400,0
4Energia-kompenzáció folyósítási költsége180,0
2Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosításhoz
1Hozzájárulás a nem biztosítottak egészségügyi kiadásaihoz10 000,010 000,0
2Hozzájárulás az Egészségbiztosítási Alap finanszírozásához400,0400,0
3OEP által finanszírozott egészségügyi intézmények energia áremelés részbeni kompenzálása882,0
12Alapok támogatása
1Rehabilitációs Alap100,0100,0
XI. fejezet kiadásai összesen:239 565,8255 612,3
XII. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
1Igazságügyi Minisztérium igazgatása
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások290,6304,5
2Társadalombiztosítási járulék114,6117,8
3Dologi kiadások131,6177,4
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás1,8
3Felhalmozási kiadások24,558,5
2Bíróságok
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások6 367,16 255,0
2Társadalombiztosítási járulék2 553,92 484,7
3Dologi kiadások1 070,71 578,6
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás129,9
2Felújítás133,8
3Felhalmozási kiadások9,646,6
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1Gyermektartásdíjak állami megelőlegezése140,0135,0
3Szakértői Intézetek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások142,1142,7
2Társadalombiztosítási járulék57,958,4
3Dologi kiadások66,371,3
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás0,50,5
2Felújítás0,6
3Felhalmozási kiadások0,9
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1995. évi LXXII. törvény előirányzat1995. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve
4IM Büntetés-végrehajtás
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 501,53 596,3
2Társadalombiztosítási járulék1 314,01 337,2
3Dologi kiadások3 153,43 305,8
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás436,5775,3
5Ellátottak pénzbeli juttatásai2,72,3
2Felújítás180,0108,1
3Felhalmozási kiadások517,2560,7
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Nevesített intézmény beruházások170,0170,0
2Egyéb intézményi beruházások130,0130,0
3Lakástámogatás80,080,0
5Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások54,32,7
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás2,0
2Felújítás202,8
3Felhalmozási kiadások13,021,1
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
22Egyéb intézményi beruházások255,0605,0
XII. fejezet kiadásai összesen:20 979,822 394,5
XIII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
1Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium igazgatása
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások332,3358,9
2Társadalombiztosítási járulék126,3146,3
3Dologi kiadások110,0334,6
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás0,4207,0
2Felújítás13,8
3Felhalmozási kiadások4,8
4Kormányzati beruházások. intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások15,015,0
2Közlekedési Felügyeletek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 800,11 931,8
2Társadalombiztosítási járulék728,5779,9
3Dologi kiadások1 377,61 372,6
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás394,5430,4
2Felújítás59,953,9
3Felhalmozási kiadások262,0324,9
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások44,044,0
3Hírközlési Intézmények
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások611,2716,3
2Társadalombiztosítási járulék251,4284,0
3Dologi kiadások621,9698,6
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás3,110,0
2Felújítás50,022,6
3Felhalmozási kiadások435,2563,1
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1995. évi LXXII. törvény előirányzat1995. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve
4Közúti és Autópálya Igazgatóságok
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 254,33 518,8
2Társadalombiztosítási járulék1 250,91 464,4
3Dologi kiadások12 162,814 900,3
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás888,4
2Felújítás7 300,07 670,7
3Felhalmozási kiadások9 500,08 134,2
5Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 593,92 665,0
2Társadalombiztosítási járulék1 023,61 108,2
3Dologi kiadások2 937,45 480,1
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás14,5174,2
2Felújítás430,6493,9
3Felhalmozási kiadások1 600,02 994,8
7Vízügyi és Árvízvédelmi intézmények
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 823,03 082,7
2Társadalombiztosítási járulék1 154,61 274,2
3Dologi kiadások2 045,94 604,4
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás54,6449,9
2Felújítás49,169,0
3Felhalmozási kiadások28,5192,6
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások126,0126,0
9MÁV egészségügyi szolgáltatás
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások63,059,7
2Társadalombiztosítási járulék27,126,1
3Dologi kiadások44,584,1
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás9,3
2Felújítás0,1
3Felhalmozási kiadások1,9
10MÁV egészségügyi alapellátó intézmények
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 558,21 765,3
2Társadalombiztosítási járulék662,2767,7
3Dologi kiadások1 160,21 540,2
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás0,71,2
2Felújítás11,335,0
3Felhalmozási kiadások23,080,3
11Közlekedési Múzeum
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások63,063,4
2Társadalombiztosítási járulék26,426,5
3Dologi kiadások25,338,2
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás0,6
2Felújítás17,7
3Felhalmozási kiadások1,11,2
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások25,025,0
12Magyar Űrkutatási Iroda
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások4,84,8
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1995. évi LXXII. törvény előirányzat1995. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve
2Társadalombiztosítási járulék2,02,1
3Dologi kiadások8,57,9
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás60,0147,1
3Felhalmozási kiadások0,4
13Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
2Felújítás29,8
2Ágazati célelőirányzatok
1Állami céltartalékkal kapcsolatos feladatok350,0808,0
5Kormányzati beruházások, célprogramok
1Postai épületrekonstrukció575,0570,3
2Kiemelt városok szennyvízkezelése1 000,0958,0
3Vízkárelhárítás1 440,01 438,5
4Regionális víziközmű-hálózat fejlesztése1 175,01 174,7
5Vízminőség-védelem1 200,01 198,4
6Légi közlekedés350,0349,5
7Kombinált fuvarozás500,0497,6
8Vasúthálózat fejlesztése6 763,06 710,4
10VOLÁN autóbusz-rekonstrukció1 000,01 000,0
11Nagymaros-visegrádi térség komplex tájrehabilitációja2 000,02 000,0
19Vasútegészségügy300,0299,9
22Fenékgát elhelyezése a Duna 1843,0 fkm-ben449,1
7Kiemelt jelentőségű kormányzati beruházások
1Budapest-Hegyeshalom vasútvonal korszerűsítése87,087,0
2Záhonyi Tisza-híd rekonstrukciója20,0
8Szigetközi vízpótlással kapcsolatos működési kiadások289,0
9Vízügyi igazgatási szervezet központi és területi szerveinek átalakítása34,8
11Árvízvédelmi töltések fenntartása, vízminőségi kárelhárítás600,0
12Vízügyi kormányzati beruházásokat terhelő hatósági díjak, illetékek10,0
13Polgári védelmi és információs feladatok40,0
14Nemzetközi szervezeti tagdíjak58,2
3Fejezeti tartalék287,9
XIII. fejezet kiadásai összesen:77 449,189 851,5
XIV. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
1Külügyminisztérium igazgatása
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások429,0438,7
2Társadalombiztosítási járulék183,1181,7
3Dologi kiadások143,8316,1
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás527,2
2Felújítás4,52,5
3Felhalmozási kiadások7,3
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházás380,0380,0
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1Állami Protokoll kiadásai98,0
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1995. évi LXXII. törvény előirányzat1995. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve
2Külképviseletek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 464,73 725,8
2Társadalombiztosítási járulék314,8336,3
3Dologi kiadások3 896,55 138,1
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás151,9
2Felújítás120,048,6
3Felhalmozási kiadások570,6
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1Turistakölcsönök6,114,7
2Nemzetközi tagdíjak747,0
3Külföldi tájékoztatás52,8
7Hálózatfelülvizsgálat125,0
8Ingatlan adás-vétel kiadása400,0
9Bős-Nagymaros nemzetközi bírósági eljárás100,0
10Európai Biztosítási és Együttműködési Értekezlet külügyminiszteri feladatok34,0
4KüM Jóléti Intézményei
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások12,221,4
2Társadalombiztosítási járulék5,49,4
3Dologi kiadások11,930,8
3Felhalmozási kiadások0,1
XIV. fejezet kiadásai összesen:10 528,811 901,2
XV. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM
1Földművelésügyi Minisztérium igazgatása
1FM központi igazgatása
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások536,5598,8
2Társadalombiztosítási járulék210,0239,6
3Dologi kiadások199,4322,7
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás16,3153,5
2Felújítás28,019,4
3Felhalmozási kiadások54,089,7
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások60,058,5
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1Nemzetközi tagdíjakra71,4
2Polgári védelmi feladatokra15,0
3FAO élelmiszer-szállítások9,0
2Jóléti intézmények
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások34,935,1
2Társadalombiztosítási járulék15,312,9
3Dologi kiadások35,144,6
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás1,1
2Felújítás22,012,7
2Szakigazgatási intézmények
1Költségvetési Iroda
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások38,237,3
2Társadalombiztosítási járulék14,817,0
3Dologi kiadások31,157,3
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás2,3
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1995. évi LXXII. törvény előirányzat1995. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve
2Felújítás10,8
3Felhalmozási kiadások4,727,3
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1EK-hoz való csatlakozásból adódó szakhatósági feladatok feltételeinek javítása5,0
2Állategészségügyi, élelmiszer-ellenőrzési szakigazgatási intézmények
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 612,52 592,4
2Társadalombiztosítási járulék1 010,11 066,6
3Dologi kiadások1 586,21 919,7
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás10,472,8
2Felújítás30,067,8
3Felhalmozási kiadások279,2
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1EK-hoz való csatlakozásból adódó szakhatósági feladatok feltételeinek javítása299,4
3Növényegészségügyi szakigazgatási intézmények
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 006,31 092,8
2Társadalombiztosítási járulék387,9449,1
3Dologi kiadások993,1890,3
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás5,023,4
2Felújítás30,066,7
3Felhalmozási kiadások243,6
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1EK-hoz való csatlakozásból adódó szakhatósági feladatok feltételeinek javítása80,0
4Földművelésügyi szakigazgatási intézmények
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások295,4306,0
2Társadalombiztosítási járulék113,5126,0
3Dologi kiadások323,7541,7
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás2,0171,0
2Felújítás10,01,9
3Felhalmozási kiadások34,7
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások15,015,0
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1Falugazdász hálózat üzemeltetése600,0
2Részarány földtulajdon kimérése550,0
5Erdészeti szakigazgatási intézmények
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások476,4525,2
2Társadalombiztosítási járulék177,0209,5
3Dologi kiadások253,9333,4
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás1,14,7
2Felújítás10,013,8
3Felhalmozási kiadások4,6100,1
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások5,05,0
3Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 737,72 785,7
2Társadalombiztosítási járulék1 079,71 092,6
3Dologi kiadások551,01 810,4
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás1,6131,1
2Felújítás60,0107,6
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1995. évi LXXII. törvény előirányzat1995. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve
3Felhalmozási kiadások27,4555,8
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások30,030,0
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1Kárpótlási földkimérés722,0
2Ingatlanbejegyzések gyorsítása223,0
4Mezőgazdasági minősítés és törzstenyészet-fenntartás intézményei
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások751,8732,2
2Társadalombiztosítási járulék291,1276,4
3Dologi kiadások784,0993,8
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás6,015,8
2Felújítás30,038,9
3Felhalmozási kiadások9,6164,2
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások30,030,0
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1EK-hoz való csatlakozásból adódó szakigazgatási feladatok és vizsgálatok feltételeinek biztosítása40,0
5Kárpótlási hivatalok
1Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások179,9199,1
2Társadalombiztosítási járulék66,876,3
3Dologi kiadások770,7810,7
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás1,4
2Felújítás9,05,3
3Felhalmozási kiadások86,2
2Megyei kárrendezési és kárpótlási hivatalok
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások747,9778,0
2Társadalombiztosítási járulék289,7311,0
3Dologi kiadások112,5213,5
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás0,1
2Felújítás0,1
3Felhalmozási kiadások21,6
6Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások552,1583,1
2Társadalombiztosítási járulék232,1238,4
3Dologi kiadások605,6751,5
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás6,820,9
5Ellátottak pénzbeli juttatásai7,18,6
2Felújítás120,0106,0
3Felhalmozási kiadások43,6101,5
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások130,0130,0
9Közművelődési intézmények
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások79,997,3
2Társadalombiztosítási járulék31,136,6
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1995. évi LXXII. törvény előirányzat1995. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve
3Dologi kiadások74,595,0
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás2,2
2Felújítás20,028,4
3Felhalmozási kiadások3,7
10Agrárkutató intézetek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 134,11 129,1
2Társadalombiztosítási járulék418,3415,4
3Dologi kiadások1 166,91 448,0
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás25,836,0
2Felújítás50,051,0
3Felhalmozási kiadások38,4139,2
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások20,019,9
11FM kiemelt sportlétesítmények
1Működési költségvetés .
1Személyi juttatások63,571,0
2Társadalombiztosítási járulék25,929,8
3Dologi kiadások128,8164,9
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás50,337,5
2Felújítás30,022,9
3Felhalmozási kiadások13,978,5
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások80,080,0
12Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások50,0
2Társadalombiztosítási járulék22,0
3Dologi kiadások113,2569,9
2Ágazati és célfeladatok
2Kutatási feladatok támogatása114,785,5
8Az Európai Közösséghez való csatlakozás feltételeinek biztosítása142,03,7
11Mezőgazdasági, gazdaságszerkezet összeírás30,035,0
12Élelmiszerkönyv kiadása12,77,7
13Erdei vasutak működtetésére51,051,0
14Jóléti és parkerdő-fenntartásra68,0
15Földtulajdon rendezésével kapcsolatos intézmény rendszer működtetése200,0
3Kormányzati beruházások, beruházási célprogram
1Erdőszerkezet-átalakítás, fásítás1000,0999,6
4Fejezeti tartalék100,0
13Alapok támogatása
1Mezőgazdasági és Erdészeti Alap9 000,03 500,0
XV. fejezet kiadásai összesen:37 892,935 339,6
XVI. MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
1Munkaügyi Minisztérium igazgatása
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások249,1290,9
2Társadalombiztosítási járulék100,4111,0
3Dologi kiadások18,2808,8
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás62,0288,6
5Ellátottak pénzbeli juttatásai0,3
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1995. évi LXXII. törvény előirányzat1995. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve
2Felújítás0,2
3Felhalmozási kiadások0,9380,6
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások36,036,0
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1Világbank Emberi erőforrások program -
Ifjúsági komponens589,5
2Szakmunkásképzés84,3
3Nemzetközi tagdíj (ILO)55,8
2Érdekegyeztető Tanács Titkársága
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások8,37,8
2Társadalombiztosítási járulék2,93,2
3Dologi kiadások2,11,5
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás5,116,6
3Felhalmozási kiadások0,20,1
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1Szakszervezeti tisztségviselők továbbképzése10,0
3Nemzeti Szakképzési Intézet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások79,7133,6
2Társadalombiztosítási járulék25,931,0
3Dologi kiadások84,1816,5
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás30,552,4
5Ellátottak pénzbeli juttatásai5,9
2Felújítás1,424,9
3Felhalmozási kiadások3,036,8
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1Világbank Emberi erőforrások program -
Ifjúsági komponens82,5
2Szakmunkásképzés341,9
5Munkaügyi Kutatóintézet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások24,932,2
2Társadalombiztosítási járulék9,89,4
3Dologi kiadások9,213,0
3Felhalmozási kiadások1,8
6Regionális átképző központok
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások406,4372,5
2Társadalombiztosítási járulék161,7144,8
3Dologi kiadások811,3611,2
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás1,0
2Felújítás234,0186,8
3Felhalmozási kiadások77,858,8
9Munkaügyi Minisztérium Oktatási és Pihenő Központ
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások8,17,3
2Társadalombiztosítási járulék3,43,1
3Dologi kiadások9,612,3
2Felújítás0,6
3Felhalmozási kiadások0,4
10Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások326,3333,8
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1995. évi LXXII. törvény előirányzat1995. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve
2Társadalombiztosítási járulék122,0129,5
3Dologi kiadások46,989,4
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás24,226,8
3Felhalmozási kiadások0,8
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások2,02,0
11Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Intézet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások17,625,7
2Társadalombiztosítási járulék7,29,8
3Dologi kiadások11,820,3
2Felújítás1,3
3Felhalmozási kiadások1,3
12Országos Munkavédelmi Tudományos Kutatóintézet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások54,052,8
2Társadalombiztosítási járulék21,327,4
3Dologi kiadások75,2117,2
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás3,8
3Felhalmozási kiadások2,00,6
13Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1Működési költségvetés
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás6,06,4
3Polgári szolgálat
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás17,065,8
14Alapok támogatása
1Foglalkoztatási Alap
1Célzott közhasznú foglalkoztatási támogatás3 000,01 000,0
2Címzetlen támogatás1 000,01 000,0
2Szolidaritási Alap
2Költségvetésből finanszírozott SzA járulék9 000,09 210,6
XVI. fejezet kiadásai összesen:17 371,016 619,7
XVII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
1Pénzügyminisztérium igazgatása
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások736,9779,0
2Társadalombiztosítási járulék298,0293,3
3Dologi kiadások490,6736,5
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás135,1352,2
2Felújítás55,6
3Felhalmozási kiadások22,913,5
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1Államháztartási reformmal összefüggő rendszerfejlesztési munkára, az önkormányzati adók feldolgozására és a kincstár kialakításával kapcsolatos feladatokra700,0
2Állami Biztosítás, Értékpapír és Szerencsejáték Felügyelet és az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárak Felügyelete
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások329,1347,6
2Társadalombiztosítási járulék123,5126,5
3Dologi kiadások485,6617,6
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás97,6494,6
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1995. évi LXXII. törvény előirányzat1995. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve
2Felújítás6,2
3Felhalmozási kiadások28,2124,0
3Állami Bankfelügyelet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások238,6252,5
2Társadalombiztosítási járulék95,3104,2
3Dologi kiadások185,4301,1
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás14,742,7
2Felújítás30,022,9
3Felhalmozási kiadások26,0100,5
4"Lánchíd" Irodaház
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások53,549,6
2Társadalombiztosítási járulék21,320,1
3Dologi kiadások158,5172,1
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás0,10,1
2Felújítás7,3
3Felhalmozási kiadások0,52,2
5Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások6 495,67 059,0
2Társadalombiztosítási járulék2 723,73 193,0
3Dologi kiadások2 760,52 989,7
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás14,6243,3
2Felújítás170,6
3Felhalmozási kiadások425,8340,1
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Nevesített intézményi beruházások514,0172,0
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1Világbanki Program860,0
6Vám- és Pénzügyőrség
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 984,04 457,7
2Társadalombiztosítási járulék1 568,71 824,5
3Dologi kiadások3 548,94 081,2
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás65,9
5Ellátottak pénzbeli juttatásai0,7
2Felújítás60,0104,0
3Felhalmozási kiadások442,9580,1
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Nevesített intézményi beruházások140,0876,0
2Egyéb intézményi beruházások195,00,5
3Lakástámogatás15,015,0
4Lakásépítés50,050,0
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1Fűszerpaprika-őrlemény jövedéki ellenőrzésére300,0
6Kormányzati beruházások, beruházási célprogram
1PHARE-program keretében határátkelők építése1 800,0996,2
9Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások38,944,6
2Társadalombiztosítási járulék15,214,9
3Dologi kiadások48,759,6
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás1,21,8
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzat csoportszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1995. évi LXXII. törvény előirányzat1995. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve
2Felújítás2,03,5
3Felhalmozási kiadások4,09,2
10Magyar Államkincstár
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások4,4
2Társadalombiztosítási járulék0,3
3Dologi kiadások0,4
11Állami Vagyonügynökség
1Állami Vagyonügynökség
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások760,0392,5
2Társadalombiztosítási járulék316,6134,7
3Dologi kiadások335,4162,1
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás8,068,5
5Ellátottak pénzbeli juttatásai0,7
2Felújítás58,232,6
3Felhalmozási kiadások23,071,7
2Vagyonkezeléssel és a privatizáció előkészítésével összefüggő kiadás13 000,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások13,4
2Társadalombiztosítási járulék3,6
3Dologi kiadások1 766,0
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás1 119,3
3Szavatosság, jótállás, kezességvállalás kiadásai
1Működési költségvetés
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás8 000,01 085,5
12Kincstári Vagyonkezelő Szervezet
1Kincstári Vagyonkezelő Szervezet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások571,0558,5
2Társadalombiztosítási járulék251,3284,7
3Dologi kiadások118,2106,6
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás2,7
3Felhalmozási kiadások15,55,4
2Kincstári vagyonkezeléssel és hasznosítással kapcsolatos kiadások
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások36,028,7
3Dologi kiadások573,9974,7
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás9,8
2Felújítás60,068,1
3Felhalmozási kiadások30,030,0
4KVSZ Club Aliga Üdülő
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások65,066,4
2Társadalombiztosítási járulék28,128,7
3Dologi kiadások117,9162,5
3Felhalmozási kiadások2,01,1
13PM Gazdaságelemzési és Informatikai Intézet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások44,452,7
2Társadalombiztosítási járulék18,620,4
3Dologi kiadások45,859,8
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás0,81,4
3Felhalmozási kiadások1,81,8
14Országos Játék Alap Kezelő Szervezet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások21,717,8
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1995. évi LXXII. törvény előirányzat1995. évi teljesítése
Kiemelt előirányzat neve
2Társadalombiztosítási járulék9,17,2
3Dologi kiadások15,820,3
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás10,214,4
2Felújítás0,60,6
3Felhalmozási kiadások1,3
15Kisvállalkozói Garancia Alap Kezelő Szervezet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások17,915,5
2Társadalombiztosítási járulék7,46,9
3Dologi kiadások4,64,2
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás4,84,8
2Felújítás0,1
3Felhalmozási kiadások1,62,1
17Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások17,5
2Társadalombiztosítási járulék7,7
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás300,0300,1
2Felújítás52,6
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Nevesített intézményi beruházások135,0135,0
2Egyéb intézményi beruházások135,0128,6
6Kormányzati beruházások, beruházási célprogramok
1Meliorációs és öntözésfejlesztési beruházások támogatása1 600,01 445,6
2Folyamatban lévő beruházások800,0
3Kormányzati beruházások évközi, rendkívüli célfeladatai758,0
4Lebonyolítási jutalék321,3
5Tárgyévi felosztható maradvány2 387,4
7Kiemelt jelentőségű kormányzati beruházások
1Fővárosi Önkormányzat Lágymányosi Duna-híd beruházása4 928,04 219,6
2Hungária krt. rekonstrukciója, 1-es villamos pályájának meghosszabbítása700,0700,0
3Fejezeti tartalék22,3
1-17. cím összesen:64 311,549 427,4
18Vállalkozások folyó támogatása
1Normatív támogatások
1Termelési árkiegészítés és dotáció4 800,07 302,2
2Mezőgazdasági és élelmiszeripari exporttámogatás35 000,045 055,3
2Egyedi támogatások
1Termelési árkiegészítés és dotáció18 617,221 007,7
2Reorganizációs program6 500,07 453,3
3Agrárpiaci támogatás, állami felvásárlás7 500,02 475,2
4Egyéb vállalati támogatások1 600,01 516,4
5Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás8 500,011 620,3
6Eximbank kamattámogatásra200,0
19Fogyasztói árkiegészítés32 000,032 505,2
21Magánerős lakásépítés támogatása36 000,059 853,2
22Alapok támogatása
2Kisvállalkozói Garancia Alap164,0164,0
5Gépjármű Felelősségbiztosítási és Kárrendezési Alap1 000,01 000,0
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1995. évi LXXII. törvény előirányzat1995. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve
23Egyéb költségvetési kiadások
1Vegyes kiadások4 508,14101,5
24Állam által vállalt kezesség érvényesítése
1Jogszabályi és Kormány által vállalt egyedi kezességekből eredő fizetési kötelezettség15 500,05 495,8
3Eximbank által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség1 000,0
4EB. Rt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség3 500 085 0
XVII. fejezet kiadásai összesen:240 700,8249 062,5
XVIII. MŰVELŐDÉSI ÉS KÖZOKTATÁSI MINISZTÉRIUM
1Művelődési és Közoktatási Minisztérium igazgatása
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások512,8649,5
2Társadalombiztosítási járulék200,5234,8
3Dologi kiadások202,5345,1
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás0,564,3
2Felújítás17,012,0
3Felhalmozási kiadások14,136,3
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások25,024,6
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1MKM szakszervezet1,71,7
2Tudomány- és műszaki egyetemek, művészeti felsőoktatás
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások9 917,312 461,4
2Társadalombiztosítási járulék3 979,64 556,6
3Dologi kiadások5 814,37 990,9
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás79,0527,9
5Ellátottak pénzbeli juttatásai3 018,63 800,3
2Felújítás808,0790,2
3Felhalmozási kiadások546,51 354,6
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Nevesített intézményi beruházások342,1346,0
2Egyéb intézményi beruházások99,0161,9
6Kormányzati beruházások, beruházási célprogram
1Orosz laktanya fejlesztési program200,0200,0
3Agrártudományi egyetemek
1Egyetemek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 253,03 763,4
2Társadalombiztosítási járulék1 230,91 427,8
3Dologi kiadások2 352,13 078,7
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás9,3316,0
5Ellátottak pénzbeli juttatásai563,7724,6
2Felújítás100,0140,3
3Felhalmozási kiadások81,0510,0
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások100,084,7
3Egyetemek kutatási intézményei
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások294,6331,7
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1995. évi LXXII. törvény előirányzat1995. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve
2Társadalombiztosítási járulék116,6120,8
3Dologi kiadások363,8380,6
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás0,54,4
2Felújítás10,017,2
3Felhalmozási kiadások9,037,1
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások9,6
4Tangazdaságok
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások127,7126,2
2Társadalombiztosítási járulék53,341,2
3Dologi kiadások528,4511,7
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás13,3
2Felújítás20,023,4
3Felhalmozási kiadások27,071,2
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások130,0131,9
4Orvosegyetemek, Egészségtudományi Egyetem
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások9 614,810 744,9
2Társadalombiztosítási járulék4 049,44 426,3
3Dologi kiadások8 600,213 824,9
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás4,5407,9
5Ellátottak pénzbeli juttatásai638,3670,9
2Felújítás613,4
3Felhalmozási kiadások489,31 637,3
5Főiskolák
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások5 096,75 926,1
2Társadalombiztosítási járulék1 984,72 218,9
3Dologi kiadások2 383,43 434,1
4Pénzeszköz átadás; egyéb támogatás52,8230,3
5Ellátottak pénzbeli juttatásai2 085,62 236,0
2Felújítás284,8257,6
3Felhalmozási kiadások76,9391,8
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Nevesített intézményi beruházások1391,21 368,8
2Egyéb intézményi beruházások150,1283,1
6Kormányzati beruházások, beruházási célprogram
1Orosz laktanya fejlesztési program100,058,8
6Továbbképző intézetek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások223,5259,8
2Társadalombiztosítási járulék66,979,6
3Dologi kiadások110,4147,4
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás1,6
2Felújítás5,015,2
3Felhalmozási kiadások4,522,7
7Egyéb oktatási intézmények
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások401,5479,6
2Társadalombiztosítási járulék159,6168,9
3Dologi kiadások485,3770,4
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás24,2140,4
5Ellátottak pénzbeli juttatásai18,323,3
2Felújítás20,854,0
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1995. évi LXXII. törvény előirányzat1995. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve
3Felhalmozási kiadások5,937,0
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások109,4
8Kiemelt nemzeti intézmények
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 736,61 919,4
2Társadalombiztosítási járulék715,0689,0
3Dologi kiadások678,6885,1
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás23,551,5
5Ellátottak pénzbeli juttatásai0,6
2Felújítás144,3119,2
3Felhalmozási kiadások24,149,6
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Nevesített intézményi beruházások505,6505,2
2Egyéb intézményi beruházások71,571,5
9Közgyűjtemények
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások746,0891,7
2Társadalombiztosítási járulék306,1355,7
3Dologi kiadások550,8926,0
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás40,844,6
2Felújítás313,9283,6
3Felhalmozási kiadások16,793,0
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások5,05,0
10Egyéb kulturális intézmények
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások709,5771,5
2Társadalombiztosítási járulék243,8235,7
3Dologi kiadások408,5885,2
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás1,825,7
5Ellátottak pénzbeli juttatásai0,1
2Felújítás18,023,2
3Felhalmozási kiadások5,070,5
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások60,060,0
11Nemzetközi kapcsolatok és intézetek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások274,1318,4
2Társadalombiztosítási járulék23,320,5
3Dologi kiadások483,0670,5
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás222,2186,0
5Ellátottak pénzbeli juttatásai51,4
2Felújítás36,236,0
3Felhalmozási kiadások12,419,1
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Nevesített intézményi beruházások210,0209,3
2Egyéb intézményi beruházások5,04,9
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1Nemzetközi tagdíj71,0
2Magyar Állami Ösztöndíj100,0
12Kutatóintézetek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások118,8201,9
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1995, évi LXXII. törvény előirányzat1995. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve
2Társadalombiztosítási járulék35,955,8
3Dologi kiadások31,7147,5
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás5,2
5Ellátottak pénzbeli juttatásai0,1
2Felújítás3,01,5
3Felhalmozási kiadások105,1
13Jóléti és szociális intézmények
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások82,388,2
2Társadalombiztosítási járulék33,634,7
3Dologi kiadások93,3145,8
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás0,3
2Felújítás3,930,6
3Felhalmozási kiadások3,14,3
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások5,05,0
14Tankerületi Oktatásügyi Központok
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások120,6111,0
2Társadalombiztosítási járulék43,640,7
3Dologi kiadások72,061,4
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás1,691,4
3Felhalmozási kiadások6,02,5
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások6,06,0
15Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások9,3
2Társadalombiztosítási járulék4,1
3Dologi kiadások3 000,0
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás150,0
2Felújítás182,3115,0
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Nevesített intézményi beruházások631,4989,7
2Egyéb intézményi beruházások5,010,9
6Kormányzati beruházások, beruházási célprogram
1Lágymányosi egyetemek fejlesztése1 072,072,0
2Kollégium és ingatlan fejlesztési programok256,1
2Címzett támogatások
1Békehadtest
3Dologi kiadások25,0
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás12,0
2Közoktatás fejlesztési szakmai program
1Személyi juttatások139,2
2Társadalombiztosítási járulék61,2
3Dologi kiadások179,5
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás253,6
3Pedagógus szakma megújítása program
1Személyi juttatások80,8
2Társadalombiztosítási járulék35,5
3Dologi kiadások98,7
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás201,5
4Pedagógusok intenzív továbbképzése
1Személyi juttatások15,1
2Társadalombiztosítási járulék6,5
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1995. évi LXXII. törvény előirányzat1995. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve
3Dologi kiadások16,4
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás3,7
5Közoktatási kutatások
1Személyi juttatások13,9
2Társadalombiztosítási járulék6,1
4Pénzeszköz átadás; egyéb támogatás4,0
6Műalkotások vásárlása
3Dologi kiadások15,9
7Beruházásból belépő létesítmények
1Személyi juttatások63,4
2Társadalombiztosítási járulék27,8
3Dologi kiadások154,1
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás10,4
8Hallgatói létszám képzési többlete (ágazati)
1Személyi juttatások55,3
2Társadalombiztosítási járulék24,3
3Dologi kiadások500,5
9Tankönyvkiadás támogatása
1Személyi juttatások128,6
2Társadalombiztosítási járulék56,6
3Dologi kiadások2 281,5
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás676,6
10Tanárok nyelvi átképzése
1Személyi juttatások7,8
2Társadalombiztosítási járulék3,6
3Dologi kiadások29,1
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás21,7
11Határon túli könyvkiadás támogatása
3Dologi kiadások51,6
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás39,9
12Kárpótlási feladatok végrehajtása
1Személyi juttatások10,2
2Társadalombiztosítási járulék4,4
3Dologi kiadások8,9
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás17,1
13Szomszédos országok diákjai (ágazati)
3Dologi kiadások167,0
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás30,4
24Doktorandusz képzés (ágazati)
1Személyi juttatások261,8
2Társadalombiztosítási járulék115,2
3Dologi kiadások670,1
25Határon túli magyar pedagógusok továbbképzése
1Személyi juttatások29,5
2Társadalombiztosítási járulék13,0
3Dologi kiadások32,9
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás36,9
26Magyarországi nemzetiségi, etnikai kisebbségi feladatok
1Személyi juttatások37,2
2Társadalombiztosítási járulék16,4
3Dologi kiadások67,9
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás100,9
27Nemzetiségi, etnikai, kisebbségi anyanyelvű irodalmi művek támogatása
3Dologi kiadások8,5
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás8,5
28Felsőoktatás oktatói bérkorrekció (ágazati)
2Társadalombiztosítási járulék72,2
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás69,9
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1995. évi LXXII. törvény előirányzat1995. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve
29Felzárkózás az európai felsőoktatáshoz, világbanki program
1Személyi juttatások15,0
2Társadalombiztosítási járulék6,6
3Dologi kiadások105,4
33Határon túli magyarok kulturális támogatása
3Dologi kiadások8,3
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás5,8
36Kulturális produkciók támogatása
1Személyi juttatások29,5
2Társadalombiztosítási járulék13,0
3Dologi kiadások67,4
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás49,1
37Országos Köznevelési Tanács
1Személyi juttatások12,1
2Társadalombiztosítási járulék5,4
3Dologi kiadások2,5
38Közoktatáspolitikai Tanács
3Dologi kiadások8,0
40Kormányzati kutatások76,570,5
41Felsőoktatási sport támogatása6,55,0
42Könyv-, zenemű- és hanglemez-kereskedelem fejlesztésének támogatása60,052,9
43Filmcentenárium megrendezésének támogatása10,03,0
44Tanulmányi versenyek támogatása31,0
45Érettségi vizsgaelnökök díjazása80,074,1
46Pedagógiai szakszolgálatok támogatása78,060,7
47Pedagógiai szakmai szolgálatok támogatása5,01,0
48Európai ifjúsági zenei fesztivál9,99,9
49Könyvszakmai intervenciós keret40,034,4
50Könyv, folyóirat és szellemi export támogatása32,027,2
51CEEPUS program25,0
52Újonnan bevezetendő oktatási formák20,0
53Országos egyetemközi oktatást, kutatást támogató program10,010,0
55HÍD nemzetközi ifjúsági tábor11,311,1
56Hozzájárulás egyes művészeti intézményeknél a honoráriumok és tiszteletdíjak után fizetendő társadalombiztosítási járulék-többlet kiadásaihoz73,2
57Kolumbusz Kristóf Humángimnázium és Oktatási
Központ5,0
58Nem állami felső-, közoktatási intézmények energia-áremelés részbeni kompenzálása50,0
3Normatív finanszírozás
1Felsőoktatási intézmények hallgatóinak pénzbeli juttatásai
3Dologi kiadások1 220,3
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás371,8
2Hitoktatók díjazása
3Dologi kiadások753,9
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás789,9
3Humán szolgáltatások normatív állami támogatása
3Dologi kiadások3 788,1
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás4 754,5
5Alapítványok társadalmi szervek magánszemélyek által fenntartott köz- és felsőoktatási intézmények bérpolitikai kerete
3Dologi kiadások106,7
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás27,1
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1995. évi LXXII. törvény előirányzat1995. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve
4Feladatfinanszírozás
3Felsőoktatási kulturális rendezvények támogatása
3Dologi kiadások10,0
4Kollégiumi berendezések cseréje és pótlása
3Dologi kiadások25,0
5Egyéb oktatási célfeladatok
1Személyi juttatások6,7
2Társadalombiztosítási járulék2,9
3Dologi kiadások41,6
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás29,8
6Művészeti ösztöndíjak
3Dologi kiadások37,3
7Külföldi támogatásokhoz való hozzájárulás
3Dologi kiadások12,7
8Vagyon-, munka- és tűzvédelem
1Személyi juttatások4,0
2Társadalombiztosítási járulék1,7
3Dologi kiadások4,20,3
9Energiaracionalizálás többletei
3Dologi kiadások9,2
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás3,9
11Polgári védelem
3Dologi kiadások3,9
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás5,2
13Fogyatékosok korai fejlesztése
3Dologi kiadások36,0
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás33,7
14Oktatási lapok támogatása
1Személyi juttatások3,0
2Társadalombiztosítási járulék1,3
3Dologi kiadások33,0
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás33,7
15Magyar-Holland Oktatásközvetítő Iroda
3Dologi kiadások2,0
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás2,0
16Felsőoktatási kutatások
1Személyi juttatások71,1
2Társadalombiztosítási járulék31,3
3Dologi kiadások93,6
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás11,5
17Felsőoktatási speciális programok
1Személyi juttatások11,7
2Társadalombiztosítási járulék5,1
3Dologi kiadások107,8
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás24,8
18Múzeumok kulturális és műkincs vagyonvédelmi feladatai
3Dologi kiadások28,9
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás1,8
22Honfoglalás 1100 éves ünnepségekre
1Személyi juttatások13,2
2Társadalombiztosítási járulék5,8
3Dologi kiadások505,8
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás366,0
23Közgyűjtemények technikai fejlesztése
3Dologi kiadások38,3
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás5,0
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1995. évi LXXII. törvény előirányzat1995. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve
25Felsőoktatási és Tudományos Tanács
1Személyi juttatások8,4
2Társadalombiztosítási járulék3,7
3Dologi kiadások8,9
26Művészeti Akadémiák
3Dologi kiadások8,5
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás8,5
27Egyházi főiskolák (speciális)
3Dologi kiadások620,7
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás711,7
28II. Európai Ifjúsági Központ
3Dologi kiadások100,0
5Társadalmi szervezetek támogatása
1Országos Akkreditációs Bizottság
1Személyi juttatások12,9
2Társadalombiztosítási járulék5,7
3Dologi kiadások13,6
2Oktatási, közművelődési és művészeti szövetségek, társaságok és egyesületek
3Dologi kiadások130,0
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás126,8
3Szakszervezeti és Munkahelyi Művelődési Intézmények Egyesülete Önigazgató Szakmai Szervezete működési támogatása281,0
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás281,0
6Egyházak támogatása
1Egyházi közgyűjtemények támogatása
3Dologi kiadások165,5
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás165,5
2Egyházi alapintézmények működése, felújítása, beruházás, fejlesztés
3Dologi kiadások2 050,0
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás2 050,0
3Pannonhalma rekonstrukciója
3Dologi kiadások170,0
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás250,0
4Dohány utcai Zsinagóga rekonstrukciója
3Dologi kiadások200,0
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás200,0
5Bazilika rekonstrukciója
3Dologi kiadások100,0
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás100,0
11Debreceni Református Kollégium és Nagytemplom rekonstrukciója
3Dologi kiadások30,0
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás30,0
13Egyházi oktatási intézmények felújítása és karbantartása
3Dologi kiadások440,0
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás440,0
15Egyházi oktatási intézmények támogatása
3Dologi kiadások900,0
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás900,0
16Pázmány Péter Egyetem rekonstrukciójára és működésére
3Dologi kiadások260,0
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás380,0
20Egyházi személyek nyugellátásának járulékfedezete
1Egyházi személyek járulékfedezete260,078,3
2Egyházi nyugdíjalapok fedezete120,0117,2
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1995. évi LXXII. törvény előirányzat1995. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve
21Egyházi intézmények Kjt.-vel összefüggő támogatása
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás904,01 062,6
23Egyházi bérpolitikai központi intézkedés
1Személyi juttatások53,4
2Társadalombiztosítási járulék23,5
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás77,5
24Egyházi szociális intézmények felújítása, fejlesztése, beruházás
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás140,0140,0
25Tihanyi Apátság rekonstrukciója
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás35,035,0
26Bethesda Református Kórház rekonstrukciója
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás70,0120,0
27Budapesti Lónyai utcai Református Gimnázium kollégiumának építése
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás50,050,0
28Miskolci Lévay József Református Gimnázium rekonstrukciója
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás30,030,0
29Bonyhádi Evangélikus Kollégium rekonstrukciója
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás100,0100,0
30Békéscsabai Evangélikus Kollégium rekonstrukciója
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás15,015,0
31Magyar Ortodox Egyház Petőfi téri temploma, Miskolci és Nyíregyházi múzeumai rekonstrukciója
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás15,015,0
32Román Ortodox Egyház vikáriátusságának kialakítása
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás10,010,0
33Budai Szerb Ortodox Egyház szentendrei templomának rekonstrukciója
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás10,010,0
34Wesselényi utcai első magyarországi baptista imaház rekonstrukciója és kollégium kialakítása10,010,0
35Metodista Egyház oktatási, szociális központ kialakítása10,010,0
36HIT Gyülekezete közösségi ház építése20,0
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás20,0
7Alapítványok támogatása
1Eötvös Alapítvány
3Dologi kiadások4,3
2Osztrák-Magyar Tudományos és Kooperációs Alapítvány
3Dologi kiadások10,0
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás10,0
3Feszty-körkép Alapítvány
3Dologi kiadások39,2
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás39,2
5Alternatív Közgazdasági Gimnázium Alapítvány
3Dologi kiadások5,5
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás5,5
6Mozgókép Alapítvány
3Dologi kiadások830,0
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás752,2
7Magyar Könyv Alapítvány
3Dologi kiadások112,8
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás102,8
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1995. évi LXXII. törvény előirányzat1995. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve
8Magyar Alkotóművészeti Alapítvány
3Dologi kiadások270,0
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás340,0
9Pető Alapítvány
3Dologi kiadások275,7
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás378,7
11Német Iskola Alapítvány
3Dologi kiadások1,0
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás1,0
12Gandhi Alapítvány
3Dologi kiadások101,0
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás101,0
15Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány
3Dologi kiadások84,2
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás74,2
17Hungária Televízió Alapítvány2 069,5
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás2 769,5
19Magyar Zenei Alapítvány24,0
20Pro Hungaris Alapítvány8,5
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás8,5
23Autizmus Alapítvány
3Dologi kiadások5,0
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás5,0
24Alapítványok Kjt.-vel összefüggő támogatása133,8176,5
25Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány25,0
26Belvárosi Tanoda Alapítvány2,8
27Reménység és Hit Alapítvány3,0
28Magyar-Francia Ifjúsági Alapítvány25,0
29Erdélyi Magyar Templomok Alapítvány10,0
30Magyar Fotográfia Alapítvány30,0
31Pázmány Péter Katolikus Egyetem Alapítvány50,0
16Alapok kezelő titkársága
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások129,8104,7
2Társadalombiztosítási járulék33,831,0
3Dologi kiadások57,481,6
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás2,0
3Felhalmozási kiadások1,04,8
17Alapok támogatása
1Felzárkózás az Európai Felsőoktatáshoz Alap1 500,01 500,0
2Nemzeti Kulturális Alap133,0133,0
3Központi Ifjúsági Alap36,066,0
4Országos Tudományos Kutatási Alap1 755,01 700,0
18Kormányzati rendkívüli kiadások
1Egyházi ingatlanok visszaadása4 000,04 000,0
2Honfoglalás 1100 éves évfordulója megünneplésének előkészítése, múzeumi rekonstrukció1 759,51 759,5
XVIII. fejezet kiadásai összesen:122 478,6139 672,0
XIX. IPARI ÉS KERESKEDELMI MINISZTÉRIUM
1Ipari és Kereskedelmi Minisztérium központi igazgatása
1Ipari és Kereskedelmi Minisztérium igazgatása
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások795,8858,8
2Társadalombiztosítási járulék317,4342,8
3Dologi kiadások728,5672,5
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás80,0289,0
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1995. évi LXXII. törvény előirányzat1995. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve
2Felújítás17,0
3Felhalmozási kiadások42,1
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Nevesített intézményi beruházások150,0131,0
2IKM Gazdasági igazgatóság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások73,175,8
2Társadalombiztosítási járulék28,230,2
3Dologi kiadások283,8429,1
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás4,3
2Felújítás4,82,7
3Felhalmozási kiadások20,07,6
3IKM Jóléti igazgatóság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások37,437,0
2Társadalombiztosítási járulék15,814,8
3Dologi kiadások33,543,2
2Felújítás4,7
3Felhalmozási kiadások1,0
4Volt NGKM Központi igazgatása
1Működési költségvetés
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás114,5
3Volt NGKM Jóléti intézmények
1Működési költségvetés
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás5,3
2Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központ
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások10,210,7
2Társadalombiztosítási járulék4,34,4
3Dologi kiadások18,218,8
3Felhalmozási kiadások0,5
4Kisvállalkozási Intézet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások16,921,9
2Társadalombiztosítási járulék7,59,3
3Dologi kiadások20,018,6
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás0,30,4
3Felhalmozási kiadások3,9
5Minőségellenőrző intézetek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások423,8432,3
2Társadalombiztosítási járulék162,7183,9
3Dologi kiadások386,8360,5
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás11,058,5
2Felújítás29,020,1
3Felhalmozási kiadások80,326,9
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1Rendkívüli minőségvizsgálat21,8
6Állami Energetikai és Energiabiztonság-technikai Felügyelet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások291,4271,4
2Társadalombiztosítási járulék107,5109,0
3Dologi kiadások316,6370,3
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás1,90,7
2Felújítás6,03,9
3Felhalmozási kiadások4,07,0
8Idegenforgalmi intéző bizottságok
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások27,828,7
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1995. évi LXXII. törvény előirányzat1995. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve
2Társadalombiztosítási járulék11,311,7
3Dologi kiadások30,733,1
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás141,526,9
2Felújítás0,1
3Felhalmozási kiadások3,6
9Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások15,716,5
2Társadalombiztosítási járulék6,87,2
3Dologi kiadások14,416,7
2Felújítás0,7
13Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások7,07,8
2Társadalombiztosítási járulék2,73,2
3Dologi kiadások3,64,9
3Felhalmozási kiadások0,2
16Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások246,4251,1
2Társadalombiztosítási járulék94,5100,1
3Dologi kiadások172,9184,2
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás1,8
2Felújítás5,7
3Felhalmozási kiadások5,616,6
23Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
2Felújítás12,0
2Ágazati és célfeladatok
1Alapítványok támogatása
1Fogyasztók Tisztességes Tájékoztatásáért
Alapítvány10,210,2
24Alapok támogatása
1Idegenforgalmi Alap200,0200,0
5Gazdaságfejlesztési Alap5 300,05 300,0
25Magyar Geológiai Szolgálat
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások314,5347,2
2Társadalombiztosítási járulék130,0131,4
3Dologi kiadások286,7402,0
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás1,013,5
2Felújítás15,624,8
3Felhalmozási kiadások12,947,0
26Magyar Bányászati Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások133,2135,3
2Társadalombiztosítási járulék48,855,0
3Dologi kiadások67,153,9
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás0,91,0
2Felújítás7,7
3Felhalmozási kiadások2,06,0
27Magyar Energia Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások81,580,0
2Társadalombiztosítási járulék34,432,7
3Dologi kiadások63,8123,7
2Felújítás0,8
3Felhalmozási kiadások2,1
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1995. évi LXXII. törvény előirányzat1995. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve
28MTK-VM Sportlétesítményeket Ellátó Intézmény
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások22,133,2
2Társadalombiztosítási járulék9,29,8
3Dologi kiadások61,456,3
2Felújítás3,02,9
3Felhalmozási kiadások2,52,8
29Külkereskedelmi Szolgálat
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 316,31 496,3
2Társadalombiztosítási járulék93,3103,5
3Dologi kiadások1 269,22 031,9
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás178,6
2Felújítás40,017,1
3Felhalmozási kiadások80,0146,1
30Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság Hivatala
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások226,2254,4
2Társadalombiztosítási járulék89,2101,0
3Dologi kiadások229,4314,7
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás198,8222,6
2Felújítás9,38,8
3Felhalmozási kiadások17,631,3
31Magyar Szabványügyi Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások144,5181,3
2Társadalombiztosítási járulék63,972,3
3Dologi kiadások59,5115,8
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás77,0
3Felhalmozási kiadások1,6
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások10,010,0
32Országos Találmányi Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások291,8320,9
2Társadalombiztosítási járulék107,4118,7
3Dologi kiadások219,8221,7
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás26,011,0
2Felújítás45,017,1
3Felhalmozási kiadások60,072,4
33Országos Mérésügyi Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások388,7390,8
2Társadalombiztosítási járulék155,9156,1
3Dologi kiadások162,8180,1
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás0,8
2Felújítás49,251,4
3Felhalmozási kiadások70,880,6
34Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások171,8174,6
2Társadalombiztosítási járulék48,855,3
3Dologi kiadások195,9256,5
5Ellátottak pénzbeli juttatásai0,2
2Felújítás13,516,3
3Felhalmozási kiadások10,0
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1995. évi LXXII. törvény előirányzat1995. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások10,010,0
35Országos Atomenergia Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások135,1122,8
2Társadalombiztosítási járulék56,347,1
3Dologi kiadások88,9111,8
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás0,18,7
2Felújítás37,0
3Felhalmozási kiadások8,717,2
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások75,0
36Világkiállítási Programiroda
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások41,756,9
2Társadalombiztosítási járulék17,325,1
3Dologi kiadások160,1254,8
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás58,1
3Felhalmozási kiadások4,00,1
XIX. fejezet kiadásai összesen:18 534,021 104,9
XX. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
1Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium igazgatása
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások332,8382,8
2Társadalombiztosítási járulék134,2149,1
3Dologi kiadások220,4551,9
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás7,7
2Felújítás3,02,4
3Felhalmozási kiadások0,934,6
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások41,041,0
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1Duna Bizottság Ökológiai Titkársága14,9
2Az Alföld időszerű környezetvédelmi feladatai20,0
2Országos Műemlékvédelmi Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások283,5305,0
2Társadalombiztosítási járulék115,2128,4
3Dologi kiadások610,1830,3
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás6,7
3Felhalmozási kiadások9,9
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Nevesített intézményi beruházások200,0200,0
2Egyéb intézményi beruházások104,7154,7
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1Országos műemlékvédelem többletfeladatai200,0
3Országos Meteorológiai Szolgálat
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások229,8212,0
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1995. évi LXXII. törvény előirányzat1995. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve
2Társadalombiztosítási járulék90,087,7
3Dologi kiadások127,5265,2
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás1,713,2
2Felújítás2,08,6
3Felhalmozási kiadások13,754,8
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások50,050,0
4Környezetgazdálkodási Intézet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások170,5159,4
2Társadalombiztosítási járulék67,239,8
3Dologi kiadások115,5117,9
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás1,00,7
2Felújítás2,02,0
3Felhalmozási kiadások25,6
5Természetvédelmi területi szervek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások308,5323,7
2Társadalombiztosítási járulék123,7131,3
3Dologi kiadások200,4306,9
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás0,310,6
2Felújítás19,220,1
3Felhalmozási kiadások3,376,5
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások16,516,5
6Környezetvédelmi területi szervek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások768,4843,0
2Társadalombiztosítási járulék318,7340,1
3Dologi kiadások272,3489,8
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás5,828,3
2Felújítás17,815,5
3Felhalmozási kiadások10,2170,8
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások67,867,8
7Területi főépítészi szervek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások29,029,2
2Társadalombiztosítási járulék11,511,8
3Dologi kiadások31,831,9
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás2,02,0
2Felújítás0,1
3Felhalmozási kiadások0,51,3
8Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Ágazati és célfeladatok
3Kormányzati beruházások, beruházási célprogram
1Területfejlesztési feladatok20,020,0
2Céltámogatási kiegészítő keret400,0221,9
3Budai vár kormányzati negyed beruházási célprogram100,096,9
4A dunai vízpótlással kapcsolatos monitoring rendszer42,0
6Alföld időszerű környezetvédelmi feladatai7,0
7Környezeti kárelhárítás33,31,7
9Duna monitoring20,4
10Grassalkovich Kastély Alapítvány támogatása150,0150,0
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1995. évi LXXII. törvény előirányzat1995. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve
11Szigetközi térség kárainak mérséklése16,00,6
12A Hágai jogvita környezeti-ökológiai megalapozása20,05,0
13Központi államhatalmi és államigazgatási szervek elhelyezése1,9
14A vízpótlással kapcsolatos monitoring rendszer üzemeltetése9,9
16Országos műemlékvédelem többletfeladatai3,1
17Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Közalapítvány7,07,0
18Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fejlesztési Közalapítvány7,07,0
19Településekért, Régiókért Közalapítvány8,0
21Nemzetközi tagdíjak138,5
22Referencialaboratóriumok45,0
23Megyei fejlesztési tanácsok75,0
3Fejezeti tartalék0,4
9Alapok támogatása
1Területfejlesztési Alap5 800,05 800,0
XX. fejezet kiadásai összesen:12 191,913 140,6
XXI. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
1MTA Titkársága
1MTA Titkárság Igazgatása
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások123,0129,7
2Társadalombiztosítási járulék50,050,9
3Dologi kiadások37,458,3
2Felújítás24,620,7
3Felhalmozási kiadások2,2
2MTA Tudományos Minősítő Bizottság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások383,0532,3
2Társadalombiztosítási járulék54,548,6
3Dologi kiadások21,177,7
3MTA Tudóstámogatás
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások281,3229,7
2Társadalombiztosítási járulék98,412,5
3Dologi kiadások0,1
2Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3,83,9
2Társadalombiztosítási járulék1,11,4
3Dologi kiadások2,92,5
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás0,6
3Felhalmozási kiadások1,91,7
3MTA Könyvtár
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások89,191,7
2Társadalombiztosítási járulék37,138,8
3Dologi kiadások82,790,8
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás0,3
3Felhalmozási kiadások2,33,3
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1995. évi LXXII. törvény előirányzat1995. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve
4MTA Matematikai és természettudományi kutatóintézetek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 827,71 964,5
2Társadalombiztosítási járulék725,9732,5
3Dologi kiadások1 167,51 733,1
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás55,180,7
2Felújítás24,553,6
3Felhalmozási kiadások163,7307,5
5MTA Élettudományi kutatóintézetek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások776,9883,0
2Társadalombiztosítási járulék316,5321,9
3Dologi kiadások411,2782,4
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás17,05,4
2Felújítás3,380,3
3Felhalmozási kiadások33,0112,3
6MTA Társadalomtudományi kutatóintézetek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások720,2809,7
2Társadalombiztosítási járulék244,3268,6
3Dologi kiadások150,9359,4
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás60,960,6
2Felújítás0,79,1
3Felhalmozási kiadások8,128,0
7MTA Területi akadémiai központok
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások20,524,3
2Társadalombiztosítási járulék8,09,3
3Dologi kiadások18,625,1
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás1,9
2Felújítás2,4
3Felhalmozási kiadások0,8
8MTA Kutatást kiszolgáló szervezetei
1Kutatást kiszolgáló szervek támogatott kutatóhelyek nélkül
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások95,6134,3
2Társadalombiztosítási járulék39,946,0
3Dologi kiadások57,8247;4
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás189,6
2Felújítás148,910,3
3Felhalmozási kiadások1,57,4
2Támogatott kutatóhelyek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások323,0411,7
2Társadalombiztosítási járulék137,5178,8
3Dologi kiadások53,747,8
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás58,0
5Ellátottak pénzbeli juttatásai0,1
3Felhalmozási kiadások8,4
9MTA Egyéb intézményei
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások55,759,6
2Társadalombiztosítási járulék22,824,4
3Dologi kiadások76,694,8
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás6,3
2Felújítás18,622,4
3Felhalmozási kiadások3,910,1
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1995. évi LXXII. törvény előirányzata1995. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve
10Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások292,6
2Felújítás75,4
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások240,0239,9
2Célelőirányzatok
1Tudós társaságok támogatása
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás13,613,6
2Tudományos könyv- és folyóiratkiadás
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás98,782,8
3Nemzetközi kapcsolatok
1Személyi juttatások22,0
3Dologi kiadások125,9
4Fiatal kutatók pályázatos támogatása
1Személyi juttatások101,7
2Társadalombiztosítási járulék45,1
3Dologi kiadások1,0
3Fejezeti tartalék
1Fejezeti általános tartalék
1Személyi juttatások23,20,6
2Társadalombiztosítási járulék8,7
3Dologi kiadások31,0
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás3,012,0
2Kutatási támogatás tartaléka
3Dologi kiadások1,0
XXI. fejezet kiadásai összesen:9 874,512 253,0
XXII. MAGYAR TÁVIRATI IRODA
1Magyar Távirati Iroda gazdálkodó szervezete
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások77,197,0
2Társadalombiztosítási járulék31,538,2
3Dologi kiadások4,83,0
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás0,1
2Magyar Távirati Iroda Intézmény
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások526,5555,2
2Társadalombiztosítási járulék195,2139,1
3Dologi kiadások576,3733,8
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás1,53,6
2Felújítás16,819,7
3Felhalmozási kiadások4,99,8
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások150,0149,4
XXII. fejezet kiadásai összesen:1 584,71 748,8
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1995. évi LXXII. törvény előirányzat1995. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve
XXIII. MAGYAR RÁDIÓ
1Magyar Rádió
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 916,62 638,1
2Társadalombiztosítási járulék788,0762,1
3Dologi kiadások4 161,45 084,8
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás23,9
2Felújítás55,044,0
3Felhalmozási kiadások4,049,8
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
22Egyéb intézményi beruházások150,0149,5
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1Rádió támogatása320,0
XXIII. fejezet kiadásai összesen:8 395,08 752,2
XXIV. MAGYAR TELEVÍZIÓ
1Magyar Televízió
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások6 938,85 763,6
2Társadalombiztosítási járulék2 344,62 456,9
3Dologi kiadások9 854,621 409,9
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás435,2
2Felújítás85,0103,5
3Felhalmozási kiadások1 022,9
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások200,0188,3
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1Televízió támogatása2 240,0
2Mentesítettek utáni átalányösszegű térítés1 800,0
XXIV. fejezet kiadásai összesen:23 463,031 380,3
XXV. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL
1Gazdasági Versenyhivatal igazgatása
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások112,1111,4
2Társadalombiztosítási járulék45,046,9
3Dologi kiadások37,933,8
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás26,332,9
3Felhalmozási kiadások4,56,4
XXV. fejezet kiadásai összesen:225,8231,4
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1995. évi LXXII. törvény előirányzat1995. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve
XXVI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
1KSH Központi Igazgatás
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások579,0631,3
2Társadalombiztosítási járulék212,1245,2
3Dologi kiadások243,7398,5
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás28,3
2Felújítás7,3
3Felhalmozási kiadások28,327,5
2KSH Megyei Igazgatóságai
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások732,6760,4
2Társadalombiztosítási járulék278,7278,0
3Dologi kiadások171,0168,4
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás0,3
2Felújítás1,9
3Felhalmozási kiadások0,5
4KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások30,930,7
2Társadalombiztosítási járulék12,512,7
3Dologi kiadások17,518,3
3Felhalmozási kiadások1,6
6KSH Népességtudományi Kutató Intézet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások12,519,7
2Társadalombiztosítási járulék5,06,2
3Dologi kiadások1,26,1
3Felhalmozási kiadások1,0
7Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások16,8
2Társadalombiztosítási járulék3,1
3Dologi kiadások20,12,7
2Felújítás12,4
2Célelőirányzatok
6GDP negyedéves becslése37,1
7Iparstatisztika bővítése4,5
8Munkaügyi statisztika bővítése4,6
9Mikrocenzus próbaszámlálása3,1
10Közúti szállítás statisztikai rendszerének korszerűsítése3,4
11Idegenforgalmi megfigyelés korszerűsítése3,9
12Háztartás Panel vizsgálat4,6
13Mezőgazdasági összeírás30,030,0
XXVI. fejezet kiadásai összesen:2 468,62 676,6
XXVII. AZ ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSÁNAK HIVATALA
1Az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosának Hivatala
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások30,323,1
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1995. évi LXXII. törvény előirányzat1995. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve
2Társadalombiztosítási járulék13,47,7
3Dologi kiadások23,330,0
2Felújítás0,9
3Felhalmozási kiadások45,3
XXVII. fejezet kiadásai összesen:67,0107,0
XXX. NEMZETKÖZI ELSZÁMOLÁSOK
2Világbanki, EIB, EBRD hitelek
1Hitelek kihelyezése25 335,017 553,6
2Korábban felvett hitelek utáni fizetett kamat rendelkezésretartási jutalék7 525,65 892,8
3Az Újjáépítési Hitelbanktól (Hesseni Tartományi Központi Bank - KfW) felvett hitelek
1Hitelek kihelyezése9 088,49 319,6
2Korábban felvett hitelek után fizetett kamat és rendelkezésretartási jutalék612,61 011,4
4Vegyes kiadások5 563,81 666,3
5US AID hitelek
1Hitelek kihelyezése2 700,0
XXX. fejezet kiadásai összesen:50 825,435 443,7
XXXI. A KÖLTSÉGVETÉS BELFÖLDI ADÓSSÁGA
1Költségvetés által felvett MNB hitelek kamata
11991 előtt felvett hitelek kamata
1Költségvetési hiányt finanszírozó hitelre29 900,030 704,2
2Vállalati adósságrendezési hitelre1 100,01 132,2
3Nemzetközi pénzügyi intézményekben vállalt alaptőke-részésedési hitel500,0550,5
4ÁFI-tól átvett refinanszírozási hitelre19 200,019 438,3
5Központi költségvetésnek továbbkölcsönzött világbanki hitelre600,0562,6
6Állami forgóalap-létesítési hitelre3 300,03 325,6
21991-ben felvett hiányt finanszírozó MNB hitelre16 700,016 878,3
3Világbanki kölcsönök megbízási díja500,0696,5
4Rövid lejáratú likviditási hitel kamata76,2
2Államkötvények kamata
1Hiányt finanszírozó125 400,0125 222,4
2Lakással kapcsolatos26 600,025 704,0
3Konszolidációval kapcsolatos96 400,097 439,8
4Rubelkövetelések megvásárlását fedező4 057,04 057,2
5Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos37 400,034 770,2
6Társadalombiztosítási alapok hiányait finanszírozó7 300,07 267,3
7Felsőoktatás fejlesztését finanszírozó1 412,01 411,1
8Pénzintézeti alapjuttatást fedező630,0634,4
3Kincstárjegyek kamata110 300,0103 021,4
4Egyéb kamat-, költség- és jutalékfizetések
1Kereskedelmi bankok által nyújtott lakásépítési forgóeszközhitelek kamata3 000,0653,9
2Kedvezményes kamatozású lakáshitelek kamatkiegészítése2 400,07 977,9
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1995. évi LXXII. törvény előirányzat1995. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve
3Önkormányzati hitelek kamatai2 300,02 122,2
4Hajdúsági Agráripari Egyesülés refinanszírozási hitelének kamata32,028,4
5Egyéb jutalékok7 100,05 009,5
6Származékos világbanki hitelek folyósítása330,0151,3
7MÁV hitelek kamata1 756,5
9Árfolyam különbözet9 323,1
5Reklám- és nyomdaköltségek
1Államkötvények662,0834,3
2Kincstárjegyek600,0874,4
3Függő és egyéb tételek-907,5
6Költségvetés által felvett egyéb hitelek kamata
11995-ben felvett devizahitelek kamata2 216,12 206,5
XXXI. fejezet kiadásai összesen:499 939,1502 922,7
Fejezetek kiadási főösszege1 945 325,11 968 397,0
Központi költségvetési szervek pénzmaradványa0,020 159,7
KIADÁSI FŐÖSSZEG:1 945 325,11 988 556,7
BEVÉTELI FŐÖSSZEG:1 789 297,81854 666,5
A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA:156 027,3133 890,2
XXXII. A KÖLTSÉGVETÉS TÖRLESZTÉSEI
1Belföldi adósság törlesztése
1Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
1Költségvetési hiányt finanszírozó MNB hitelek8 650,08 650,0
2Nem költségvetési hiányt finanszírozó MNB hitelek2 050,02 050,0
4Államkölcsön-törlesztés4 100,04 100,0
5Költségvetésnek továbbkölcsönzött világbanki hitelek törlesztése234,4248,0
2Államkötvény-adósság törlesztése
1Hiányt finanszírozó118 903,0119 044,6
2Lakással kapcsolatos6 120,05 490,7
3Pénzintézeti alapjuttatást fedező900,0900,0
3Belföldi államadósság rendkívüli törlesztése
1Kötvénycsere17 609,6
2Kötvény-visszavásárlás5 372,3
3Hitel-visszafizetés42 413,9
2Nemzetközi adósság törlesztése
1Korábban felvett kormányhitelek törlesztése15 629,015 793,6
2Korábban felvett világbanki EIB, EBRD hitelek törlesztése8 984,65 156,0
1-2. cím összesen:165 571,0226 828,7
3Egyéb forrásokból törlesztés
1Kötvény-visszavásárlás15 000,0
2Privatizációs bevételből hiteltörlesztés3 594,6
3Konszolidációs kötvények törlesztése12 400,5
4Önkormányzati hitelek tőkecsökkenése0,5
XXXII. fejezet kiadásai összesen:165 571,0257 824,3

2. számú melléklet az 1996. évi CIX. törvényhez

Millió forintban
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévBEVÉTELEK1995. évi LXXII. törvény előirányzat1995. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve
I. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG
1Köztársasági Elnöki Hivatal
1Köztársasági Elnöki Hivatal
1Működési Költségvetés7,4
I. fejezet bevételei összesen:7,4
II. ORSZÁGGYŰLÉS
1Országgyűlés
1Képviselő-testület
1Működési költségvetés51,9310,0
2Országgyűlés hivatali szervei
1Működési költségvetés194,2462,0
2Közbeszerzések Tanácsa
1Működési költségvetés0,6
3Országgyűlési Könyvtár
1Működési költségvetés14,027,3
II. fejezet bevételei összesen:260,1799,9
III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
1Alkotmánybíróság
1Működési költségvetés10,8
III. fejezet bevételei összesen:10,8
IV. LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG
1Legfelsőbb Bíróság
1Működési költségvetés41,850,9
IV. fejezet bevételei összesen:41,850,9
V. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE
1Legfőbb Ügyészség
1Működési költségvetés27,675,4
2Területi ügyészségek
1Működési költségvetés82,3310,7
3Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet
1Működési költségvetés0,121,2
V. fejezet bevételei összesen:110,0407,3
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévBEVÉTELEK1995. évi LXXII. törvény előirányzat1995. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve
VI. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK
1Állami Számvevőszék
1Működési költségvetés2,813,1
2Továbbképzési Intézet és Üdülő
1Működési költségvetés14,125,1
VI. fejezet bevételek összesen:16,938,2
VII. MINISZTERELNÖKSÉG
1Miniszterelnöki Hivatal
1Miniszterelnöki Hivatal igazgatás
1Működési költségvetés1,087,9
2Miniszterelnöki Hivatal Ellátó Szolgálata
1Működési költségvetés314,2455,6
3Tárcanélküli miniszterek igazgatása
1Működési költségvetés0,4
2Magyar Közigazgatási Intézet
1Működési költségvetés32,063,4
3Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal
1Működési költségvetés4,2
9Üdülők
1Központi Állami Üdülő és Oktatási Központ
1Működési költségvetés27,378,7
2MEH Hivatali Üdülő
1Működési költségvetés11,63,6
11Biztonsági Szolgálatok
1Nemzetbiztonsági Hivatal
1Működési költségvetés97,6263,2
2Információs Hivatal
1Működési költségvetés6,064,1
13Határon Túli Magyarok Hivatala
1Működési költségvetés0,422,4
14Kormányzati Ellenőrzési Iroda
1Működési költségvetés55,3
25Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
7Fejezeti tartalék64,3
2Célelőirányzatok
52Balatoni kutatások támogatása34,6
VII. fejezet bevételei összesen:490,11 197,7
VIII. BELÜGYMINISZTÉRIUM
1Belügyminisztérium igazgatása
1Belügyminisztérium központi igazgatása
1Működési költségvetés215,3
2Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata
1Működési költségvetés0,4
2Fővárosi és Megyei Közigazgatási Hivatalok
1Működési költségvetés210,5516,8
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévBEVÉTELEK1995. évi LXXII. törvény előirányzat1995. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve
3Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálatok
1Működési költségvetés780,9904,6
5Rendőrség
1Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei
1Működési költségvetés496,31 058,2
2Budapesti Rendőr-főkapitányság
1Működési költségvetés383,3678,3
3Megyei Rendőr-főkapitányságok
1Működési költségvetés996,01 006,1
4Rendőri Ezred
1Működési költségvetés130,6159,5
5Köztársasági Őrezred
1Működési költségvetés60,438,4
6Híradástechnikai Szolgálat
1Működési költségvetés26,051,2
6Határőrség
1Határőrség Országos Parancsnokság és szervei
1Működési költségvetés147,0297,7
2Biztosító és Kiszolgáló Igazgatóság
1Működési költségvetés45,046,8
3Határőr-igazgatóságok
1Működési költségvetés171,5315,3
7Tűz- és Polgári Védelem
1Tűz- és Polgári Védelem Országos Parancsnoksága és központi szervei
1Működési költségvetés27,1327,9
2Tűzoltó-parancsnokságok
1Működési költségvetés68,6637,8
3Polgári Védelmi Parancsnokságok
1Működési költségvetés12,5138,1
9Menekültügyi és Migrációs Hivatal és szervei
1Működési költségvetés522,2643,5
10BM Művelődési Központ
1Működési költségvetés111,2121,3
11Országos Személyiadat- és Lakcímnyilvántartó Hivatal
1Működési költségvetés57,6154,3
13Főiskolák
2Rendőrtiszti Főiskola
1Működési költségvetés51,0131,9
15BM Központi Kórház és intézményei
1Működési költségvetés1 337,81 575,2
16Vagyonátadó és Vagyonellenőrző Bizottságok
1Működési költségvetés1,8
17Központi Gazdasági Főigazgatóság és háttérintézményei
1Központi Gazdasági Főigazgatóság és részben önálló szervei
1Működési költségvetés386,7573,4
3Vendéglátási és Közétkeztetési Osztály
1Működési költségvetés177,3241,0
7Üdülők
1Működési költségvetés298,1375,4
8Központi Beszerző Iroda
1Működési költségvetés39,467,9
9BM Kiadó és szervei
1Működési költségvetés16,053,5
10Választás, népszavazás
1Működési költségvetés186,0
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévBEVÉTELEK1995. évi LXXII. törvény előirányzat1995. évi teljesítés
Kiemel t előirányzat neve
18Adatfeldolgozó Hivatal
1Működési költségvetés127,4270,8
22Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1Működési költségvetés952,8
24Országos Testnevelési és Sporthivatal
1Országos Testnevelési és Sporthivatal igazgatása
1Működési költségvetés36,6104,9
3Központi sportintézmények és sportlétesítmények
1Működési költségvetés1 132,91 068,0
5OTSH kezelésű előirányzatok
5OTSH kezelésű speciális támogatások49,8
VIII. fejezet bevételei összesen:7 849,912 963,9
IX. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
1Honvédelmi Minisztérium
1Honvédelmi Minisztérium igazgatása
1Működési költségvetés56,2
2Honvédelmi Minisztérium háttérintézményei
1Működési költségvetés35,8123,1
2Magyar Honvédség
1Magyar Honvédségigazgatása
1Működési költségvetés5,5
2Magyar Honvédség katonai közigazgatása
1Működési költségvetés15,027,2
3Magyar Honvédség Szárazföldi Csapatok Parancsnoksága
1Működési költségvetés703,9564,7
4Budapesti Katonai Kerületparancsnokság
1Működési költségvetés43,4140,9
5Magyar Honvédség Légvédelmi Parancsnokság
1Működési költségvetés290,2324,6
6Katonai Felderítő Hivatal
1Működési költségvetés54,4155,8
7Katonai Biztonsági Hivatal
1Működési költségvetés7,2
8Központi intézetek ellátó és kiszolgáló szervei
1Működési költségvetés5 028,75 218,2
3Békefenntartó Erők Kiképző Központja
1Működési költségvetés0,2
4MH Katonai Ügyészségek
1Működési költségvetés2,21,7
5MH Katonai Tanintézetek
1MH Felsőfokú Tanintézetek
1Működési költségvetés77,3210,7
2MH Középfokú Tanintézetek
1Működési költségvetés18,527,4
6MH kiemelt sportlétesítmények
1Működési költségvetés9,614,4
7MH Kulturális intézmények
1Működési költségvetés181,1212,5
8MH Üdülők és Gyermekintézmények Főigazgatóság
1Működési költségvetés200,8259,6
9MH Egészségügyi intézetek
1Működési költségvetés3 295,13 872,5
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévBEVÉTELEK1995. évi LXXII. törvény előirányzat1995. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve
10Fejezeti kezelésű előirányzatok
3Fejezeti tartalék791,3124,5
11Frekvenciagazdálkodási Hivatal
1Működési költségvetés0,7
IX. fejezet bevételei összesen:10 747,311 347,6
XI. NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM
1Népjóléti Minisztérium igazgatása
1Működési költségvetés6,0200,7
2Állami Népegészségügyi Szolgálat intézetei
1Működési költségvetés1 354,42 885,3
3Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok
1Működési költségvetés65,0275,5
4Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei
1Működési költségvetés11 737,014 997,1
5Állami szociális intézetek
1Működési költségvetés68,6113,2
6Országos Mentőszolgálat
1Működési költségvetés5 119,85 989,1
7Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei
1Működési költségvetés55,291,3
9Népjóléti Minisztérium üdülője
1Működési költségvetés7,510,0
10Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1Működési költségvetés23,0
XI. fejezet bevételei összesen:18 413,524 585,2
XII. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
1Igazságügyi Minisztérium igazgatása
1Működési költségvetés74,1222,0
2Bíróságok
1Működési költségvetés1 291,01 713,4
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások9,020,3
3Szakértői Intézetek
1Működési költségvetés12,020,2
4IM Büntetés-végrehajtás
1Működési költségvetés692,31 164,7
5Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1Működési költségvetés50,0
XII. fejezet bevételei összesen:2 078,43 190,6
XIII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
1Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium igazgatása
1Működési költségvetés40,0241,9
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévBEVÉTELEK1995. évi LXXII. törvény előirányzat1995. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve
2Közlekedési Felügyeletek
1Működési költségvetés4 450,94 805,9
3Hírközlési Intézmények
1Működési költségvetés1972,84 092,8
4Közúti és Autópálya Igazgatóságok
1Működési költségvetés33 468,036 874,9
5Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság
1Működési költségvetés8 600,014 437,4
7Vízügyi és Árvízvédelmi intézmények
1Működési költségvetés2 991,45 362,4
9MÁV egészségügyi szolgáltatás
1Működési költségvetés20,070,1
10MÁV egészségügyi alapellátó intézmények
1Működési költségvetés3 415,64 299,7
11Közlekedési Múzeum
1Működési költségvetés8,019,6
12Magyar Űrkutatási Iroda
1Működési költségvetés0,4
13Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Ágazati célelőirányzatok
1Állami céltartalékkal kapcsolatos feladatok350,0798,6
XIII. fejezet bevételei összesen:55 316,771 003,9
XIV. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
1Külügyminisztérium igazgatása
1Működési költségvetés20,0578,4
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások37,8
2Külképviseletek
1Működési költségvetés3 703,24 431,5
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások230,9
4KüM Jóléti Intézményei
1Működési költségvetés15,041,2
XIV. fejezet bevételei összesen:3 738,25 319,8
XV. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM
1Földművelésügyi Minisztérium igazgatása
1FM központi igazgatása
1Működési költségvetés134,9397,8
2Jóléti Intézmények
1Működési költségvetés83,476,2
2Szakigazgatási intézmények
1Költségvetési Iroda
1Működési költségvetés31,1250,5
2Állategészségügyi, élelmiszer-ellenőrzési szakigazgatási intézmények
1Működési költségvetés3 076,64 216,4
3Növényegészségügyi szakigazgatási intézmények
1Működési költségvetés1 404,52 093,7
4Földművelésügyi szakigazgatási intézmények
1Működési költségvetés389,3277,6
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévBEVÉTELEK1995. évi LXXII. törvény előirányzat1995. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve
5Erdészeti szakigazgatási intézmények
1Működési költségvetés250,1442,9
3Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet
1Működési költségvetés537,81 968,5
4Mezőgazdasági minősítés és törzstenyészet-fenntartás intézményei
1Működési költségvetés1 111,01 374,0
5Kárpótlási hivatalok
1Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal
1Működési költségvetés11,8
2Megyei kárrendezési és kárpótlási hivatalok
1Működési költségvetés2,9
6Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei
1Működési költségvetés478,5652,0
9Közművelődési intézmények
1Működési költségvetés32,069,6
10Agrárkutató intézetek
1Működési költségvetés1 848,32 133,3
11FM kiemelt sportlétesítmények
1Működési költségvetés80,3113,0
12Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1Működési költségvetés120,0
2Ágazati és célfeladatok
11Mezőgazdasági, gazdaságszerkezet összeírás5,0
XV. fejezet bevételei összesen:9 457,814 205,2
XVI. MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
1Munkaügyi Minisztérium igazgatása
1Működési költségvetés39,1900,3
2Érdekegyeztető Tanács Titkársága
1Működési költségvetés2,4
3Nemzeti Szakképzési Intézet
1Működési költségvetés190,8737,8
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások60,0
5Munkaügyi Kutatóintézet
1Működési költségvetés19,931,4
6Regionális átképző központok
1Működési költségvetés1 235,0975,9
9Munkaügyi Minisztérium Oktatási és Pihenő Központ
1Működési költségvetés10,616,7
10Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség
1Működési költségvetés2,026,7
11Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Intézet
1Működési költségvetés37,661,3
12Országos Munkavédelmi Tudományos Kutatóintézet
1Működési költségvetés152,5193,1
13Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1Működési költségvetés0,4
XVI. fejezet bevételei összesen:1 747,52 946,0
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévBEVÉTELEK1995. évi LXXII. törvény előirányzat1995. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve
XVII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
1Pénzügyminisztérium igazgatása
1Működési költségvetés623,0928,4
2Állami Biztosítás, Értékpapír, Szerencsejáték Felügyelet és az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárak Felügyelete
1Működési költségvetés915,51 864,8
3Állami Bankfelügyelet
1Működési költségvetés590,0915,7
4"Lánchíd" Irodaház
1Működési költségvetés232,8252,6
5Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal
1Működési költségvetés65,0222,1
6Vám- és Pénzügyőrség
1Működési költségvetés462,4760,1
9Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet
1Működési költségvetés109,6161,6
11Állami Vagyonügynökség
11Állami Vagyonügynökség
Működési költségvetés1 501,2862,6
2Privatizációs költségek fedezete13 000,0
1Működési költségvetés2 902,3
3Szavatosság, jótállás, kezességvállalás fedezete
1Működési költségvetés8 000,01 085,5
12Kincstári Vagyonkezelő Szervezet
11Kincstári Vagyonkezelő Szervezet
Működési költségvetés22,0175,3
2Kincstári vagyonkezeléssel és hasznosítással kapcsolatos bevételek
1Működési költségvetés511,7
Kincstári vagyonkezeléssel és hasznosítással kapcsolatos központi költségvetést megillető bevételek1 000,0700,6
31Központi költségvetési szervektől átvett ingatlanok értékesítése1 000,0
42KVSZ Club Aliga Üdülő
Működési költségvetés213,0272,9
13PM Gazdaságelemzési és Informatikai Intézet
1Működési költségvetés58,288,8
14Országos Játék Alap Kezelő Szervezet
1Működési költségvetés57,467,0
15Kisvállalkozói Garancia Alap Kezelő Szervezet
1Működési költségvetés36,436,8
17Fejezeti kezelésű előirányzatok
11Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
Működési költségvetés0,1
25Vállalkozások költségvetési befizetései
11Társasági adó
Társasági adó (pénzintézetek nélkül)55 500,090 990,6
Pénzintézetek társasági adója39 800,015 285,4
21Különleges helyzetek miatti befizetések34 000,031 891,6
32Vám- és importbefizetések221 300,0247 885,4
5Játékadó-bevétel4 800,05 301,2
6Egyéb befizetések15 000,08 901,0
26Fogyasztáshoz kapcsolt adók
1Általános forgalmi adó438 000,0423 954,0
2Fogyasztási adó200 000,0200 940,2
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévBEVÉTELEK1995. évi LXXII. törvény előirányzat1995. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve
27Lakosság költségvetési befizetései
1Személyi jövedelemadó287 325,0290 113,3
2Egyéb lakossági adók2 100,01 490,0
3Lakossági vámbefizetések3 700,01 545,7
4Lakossági illetékek22 500,020 970,9
29Egyéb költségvetési bevételek
1Vegyes bevételek3 000,03 358,1
30Költségvetési befizetések
1Központi költségvetési szervek5 000,010 838,2
2Önkormányzatok befizetései200,0975,0
3Elkülönített állami pénzalapok befizetései
1Kisvállalkozói Garancia Alap234,0234,0
XVII. fejezet bevételei összesen:1 360 345,51 366 483,5
XVIII. MŰVELŐDÉSI ÉS KÖZOKTATÁSI MINISZTÉRIUM
1Művelődési és Közoktatási Minisztérium igazgatása
1Működési költségvetés97,5220,6
2Tudomány- és műszaki egyetemek, művészeti felsőoktatás
1Működési költségvetés5 438,28 469,9
3Agrártudományi egyetemek
1Egyetemek
1Működési költségvetés2 286,83 638,3
3Egyetemek kutatási intézményei
1Működési költségvetés514,3586,2
4Tangazdaságok
1Működési költségvetés505,4550,5
4Orvosegyetemek, Egészségtudományi Egyetem
1Működési költségvetés15 774,024 491,3
5Főiskolák
1Működési költségvetés1 897,43 723,0
6Továbbképző intézetek
1Működési költségvetés405,3580,1
7Egyéb oktatási intézmények
1Működési költségvetés553,0905,8
8Kiemelt nemzeti intézmények
1Működési költségvetés453,6693,5
9Közgyűjtemények
1Működési költségvetés283,2726,6
10Egyéb kulturális intézmények
1Működési költségvetés523,11 093,3
11Nemzetközi kapcsolatok és intézetek
1Működési költségvetés75,1212,1
12Kutatóintézetek
1Működési költségvetés15,5296,6
13Jóléti és szociális intézmények
1Működési költségvetés129,6178,9
14Tankerületi Oktatásügyi Központok
1Működési költségvetés6,378,6
15Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1Működési költségvetés3 000,054,3
2Címzett támogatások
2Közoktatás fejlesztési szakmai program16,4
11Határon túli könyvkiadás támogatása0,8
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévBEVÉTELEK1995. évi LXXII. törvény előirányzat1995. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve
26Magyarországi nemzetiségi, etnikai kisebbségi feladatok0,5
50Könyv, folyóirat és szellemi export támogatása2,0
3Normatív finanszírozás
3Humán szolgáltatások normatív állami támogatása42,6
4Feladatfinanszírozás
11Polgári védelem5,0
16Alapok kezelő titkársága
1Működési költségvetés224,0273,9
XVIII. fejezet bevételei összesen:32 182,346 840,8
XIX. IPARI ÉS KERESKEDELMI MINISZTÉRIUM
1Ipari és Kereskedelmi Minisztérium központi igazgatása
1Ipari és Kereskedelmi Minisztérium igazgatása
1Működési költségvetés19,9418,7
2IKM Gazdasági igazgatóság
1Működési költségvetés243,7437,3
3IKM Jóléti igazgatóság
1Működési költségvetés44,865,7
4Volt NGKM Központi igazgatása
1Működési költségvetés114,5
5Volt NGKM Jóléti intézmények
1Működési költségvetés5,3
2Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központ
1Működési költségvetés2,85,4
4Kisvállalkozási Intézet
1Működési költségvetés15,034,2
5Minőségellenőrző intézetek
1Működési költségvetés1 093,6987,4
6Állami Energetikai és Energiabiztonság-technikai Felügyelet
1Működési költségvetés717,1728,0
8Idegenforgalmi intéző bizottságok
1Működési költségvetés174,8134,8
9Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium
1Működési költségvetés10,012,6
13Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum
1Működési költségvetés0,86,4
16Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség
1Működési költségvetés50,0108,1
23Fejezeti kezelésű előirányzatok
4Honkongi kirendeltség létrehozásával kapcsolatos elmaradt feladatok40,1
25Magyar Geológiai Szolgálat
1Működési költségvetés248,6433,5
26Magyar Bányászati Hivatal
1Működési költségvetés2,118,7
27Magyar Energia Hivatal
1Működési költségvetés179,7269,4
28MTK-VM Sportlétesítményeket Ellátó Intézmény
1Működési költségvetés7,211,6
29Külkereskedelmi Szolgálat
1Működési költségvetés983,02 605,0
30Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság Hivatala
1Működési költségvetés8,3187,1
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévBEVÉTELEK1995. évi LXXII. törvény előirányzat1995. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve
31Magyar Szabványügyi Hivatal
1Működési költségvetés121,4223,4
32Országos Találmányi Hivatal
1Működési költségvetés750,0849,0
33Országos Mérésügyi Hivatal
1Működési költségvetés826,81 013,9
34Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár
1Működési költségvetés171,9262,5
35Országos Atomenergia Hivatal
1Működési költségvetés284,7319,5
36Világkiállítási Programiroda
1Műszaki költségvetés144,9
XIX. fejezet bevételei összesen:5 956,29 437,0
XX. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
1Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium igazgatása
1Működési költségvetés3,6156,9
2Országos Műemlékvédelmi Hivatal
1Működési költségvetés7,189,7
3Országos Meteorológiai Szolgálat
1Működési költségvetés145,9343,0
4Környezetgazdálkodási Intézet
1Működési költségvetés351,0333,2
5Természetvédelmi térületi szervek
1Működési költségvetés131,7340,8
6Környezetvédelmi területi szervek
1Működési költségvetés151,9537,2
7Területi főépítészi szervek
1Működési költségvetés1,9
8Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Ágazati és célfeladatok
6Alföld időszerű környezetvédelmi feladatai7,0
7Környezeti kárelhárítás0,1
11Szigetközi térség kárainak mérséklése0,6
12A Hágai jogvita környezeti-ökológiai megalapozása5,0
13Központi államhatalmi és államigazgatási szervek elhelyezése1,9
14A vízpótlással kapcsolatos monitoring rendszer üzemeltetése9,9
16Országos műemlékvédelem többletfeladatai3,1
19Településekért, Régiókért Közalapítvány8,0
XX. fejezet bevételei összesen:791,21 838,3
XXI. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
1MTA Titkársága
1MTA Titkárság Igazgatása
1Működési költségvetés6,222,4
2MTA Tudományos Minősítő Bizottság
1Működési költségvetés8,375,6
3MTA Tudóstámogatás
1Működési költségvetés0,1
2Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia
1Működési költségvetés1,0
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévBEVÉTELEK1995. évi LXXII. törvény előirányzat1995. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve
3MTA Könyvtára
1Működési költségvetés23,131,5
4MTA Matematikai és természettudományi kutatóintézetek
1Működési költségvetés1 992,92 773,8
5MTA Élettudományi kutatóintézetek
1Működési költségvetés797,61 302,7
6MTA Társadalomtudományi kutatóintézetek
1Működési költségvetés435,0653,6
7MTA Területi akadémiai központok
1Működési költségvetés11,122,5
8MTA Kutatást kiszolgáló szervezetei
1Kutatást kiszolgáló szervek támogatott kutatóhelyek nélkül
1Működési költségvetés82,9164,8
2Támogatott kutatóhelyek
1Működési költségvetés85,5
9MTA Egyéb intézményei
1Működési költségvetés71,698,2
10Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1Működési költségvetés384,7
XXI. fejezet bevételei összesen:3 428,75 616,4
XXII. MAGYAR TÁVIRATI IRODA
1Magyar Távirati Iroda gazdálkodó szervezete
1Működési költségvetés3,6
2Magyar Távirati Iroda Intézmény
1Működési költségvetés962,01 065,5
XXII. fejezet bevételei összesen:962,01 069,1
XXIII. MAGYAR RÁDIÓ
1Magyar Rádió
1Működési költségvetés3 845,08 226,4
2Előfizetési díj4 080,0
XXIII. fejezet bevételei összesen:7 925,08 226,4
XXIV. MAGYAR TELEVÍZIÓ
1Magyar Televízió
1Működési költségvetés11 363,027 070,8
2Előfizetési díj8 160,0
XXIV. fejezet bevételei összesen:19 523,027 070,8
XXV. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL
1Gazdasági Versenyhivatal igazgatása
1Működési költségvetés3,8
XXV. fejezet bevételei összesen:3,8
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévBEVÉTELEK1995. évi LXXII. törvény előirányzat1995. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve
XXVI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
1KSH Központi Igazgatás
1Működési költségvetés94,3181,6
2KSH Megyei Igazgatóságai
1Működési költségvetés38,0120,6
4KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat
1Működési költségvetés1,12,9
6KSH Népességtudományi Kutatóintézet
1Működési költségvetés1,019,7
7Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1Működési költségvetés2,7
2Célelőirányzatok
13Mezőgazdasági összeírás30,0
XXVI. fejezet bevételei összesen:134,4357,5
XXVII. AZ ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSÁNAK HIVATALA
XXVII. fejezet bevételei összesen:
XXX. NEMZETKÖZI ELSZÁMOLÁSOK
1Kormányhitelek
2Korábban nyújtott hitelek törlesztése
1Rubel elszámolású hitelek törlesztése2 986,6399,6
2Dollár elszámolású hitelek törlesztése1 044,01 634,8
2Világbanki, EIB, EBRD hitelek
1Hitelek felvétele24 495,017 261,9
2Hitelek belföldi kamata és rendelkezésretartási jutaléka5 271,03 796,4
3Hitelek belföldi törlesztése2 532,11 205,5
3Az Újjáépítési Hitelbanktól (Hesseni Tartományi Központi Bank-KfW) felvett hitelek
1Hitelek felvétele8 464,69 606,6
4Vegyes bevételek3 588,0360,3
5US AID hitelek
1Hitelek felvétele2 700,0
XXX. fejezet bevételei összesen:51 081,334 265,1
XXXI. A KÖLTSÉGVETÉS BELFÖLDI ADÓSSÁGA
1A költségvetés követeléseit csökkentő bevételek
1Állami kölcsön törlesztés2 000,01 794,7
2Állami alapjuttatás járadéka7 000,08 583,2
3Jamburgi gázszállítás árbevétele18 700,018 214,2
2Kamatbevételek
1Állami kölcsön kamata5 000,07 460,5
2Egyéb kamatok4 209,7
3Állami vagyonnal kapcsolatos osztalék5 000,05 556,9
4Privatizációs bevételek központi költségvetést megillető hányada150 000,0150 000,0
5Hitelkonszolidációs bevételek920,0951,5
6Származékos világbanki hitelek felvétele330,0
7Származékos világbanki hitelek törlesztése250,031,1
11Kincstárjegyek visszaváltása/előző évi államadósság-27,2
13Forrásadó7 500,08 604,6
16Függő tételek4,2
XXXI. fejezet bevételei összesen:196 700,0205 383,4
BEVÉTELI FŐÖSSZEG:1 789 297,81 854 666,5

3. számú melléklet az 1996. évi CIX. törvényhez

A helyi önkormányzatok normatív állami hozzájárulása

Millió forintban
Támogatási formaEredeti előirányzatMódosított előirányzatTeljesítés
Községek általános támogatása5 862,05 862,05 862,0
Településüzemeltetéshez40 151,840 151,840 151,8
Gazdasági-társadalmi szempontból elmaradott települések kiegészítő támogatása1 675,21 675,21 675,2
Lakásgazdálkodási tevékenységhez9 255,89 255,89 255,8
Üdülőhelyi feladatokhoz1 381,61 366,81 366,8
Szociálpolitikai feladatokhoz25 185,225 185,225 185,2
Gyermek- és ifjúságvédelem feladataihoz5 617,95 602,75 602,7
Ápoló-, gondozóotthoni és rehabilitációs intézményi ellátáshoz6 590,46 584,26 584,2
Nappali szociális intézményi ellátáshoz1 256,21 219,61 219,6
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátáshoz265,4263,3263,3
Hajléktalanok átmeneti szállásaihoz251,2250,1250,1
Fogyatékos gyermekek ápoló-, gondozóotthoni és gyógypedagógiai intézeti ellátásához2 901,02 901,02 901,0
Felnőtt korú fogyatékosok ápoló-, gondozóotthoni ellátásához1 722,91 713,11 713,1
Óvodai ellátáshoz10 497,610 489,410 489,4
Kiegészítő állami hozzájárulás a nemzetiségi és etnikai óvodai ellátáshoz194,1193,8193,8
Általános iskolai oktatáshoz39 011,638 937,238 937,2
Alapfokú művészet oktatáshoz2 607,42 593,42 593,4
Fogyatékos gyermekek oktatásához3 016,83 006,23 006,2
Gimnáziumi, szakiskolai oktatáshoz9 803,49 794,29 794,2
Szakközépiskolai oktatáshoz13 510,913 503,613 503,6
Szakmunkásképzés elméleti oktatásához6 769,26 768,56 768,5
Szakmunkásképző iskolai tanműhelyi oktatásához2 248,82 247,92 247,9
Kiegészítő állami hozzájárulás a nemzetiségi, etnikai vagy kéttannyelvű oktatáshoz1 719,31 713,91 713,9
Kollégiumi ellátáshoz5 021,55 021,95 021,5
Sportfeladatokhoz525,5525,5525,5
Helyi közművelődési feladatokhoz2 627,72 627,72 627,7
Megyei, fővárosi önkormányzatok igazgatási és közművelődési feladataihoz5 150,45 150,45 150,4
Korábbi bérpolitikai intézkedések 1995. évi előirányzata28 058,428 046,128 046,1
Normatív támogatások összesen:232 879,6232 650,1232 650,1

4. számú melléklet az 1996. évi CIX. törvényhez

A helyi önkormányzatok színházi támogatása

Millió forintban
Önkormányzat1995. évi előirányzat1995. évi teljesítés
Békés Megyei Önkormányzat64,764,7
Heves Megyei Önkormányzat90,090,0
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat67,667,6
Tolna Megyei Önkormányzat27,227,2
Veszprém Megyei Önkormányzat86,186,1
Zala Megyei Önkormányzat81,881,8
Debrecen Megyei Jogú Városi Önkormányzat116,3116,3
Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat6,76,7
Győr Megyei Jogú Városi Önkormányzat148,3148,3
Kaposvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat108,7108,7
Kecskemét Megyei Jogú Városi Önkormányzat92,392,3
Miskolc Megyei Jogú Városi Önkormányzat119,2119,2
Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat146,5146,5
Sopron Megyei Jogú Városi Önkormányzat66,866,8
Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat169,6169,6
Székesfehérvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat33,833,8
Szolnok Megyei Jogú Városi Önkormányzat98,098,0
Vas Megyei Önkormányzat1,01,0
Tatabánya Megyei Jogú Városi Önkormányzat25,825,8
Gyula Városi Önkormányzat14,414,4
Kisvárda Városi Önkormányzat9,89,8
Kőszeg Városi Önkormányzat2,42,4
Siófok Városi Önkormányzat2,02,0
Sümeg Városi Önkormányzat1,01,0
Szentendre Városi Önkormányzat5,65,6
Pomáz Községi Önkormányzat7,07,0
Zsámbék Községi Önkormányzat0,50,5
Budapest Főváros Önkormányzat980,4980,4
Budapest XXI. (Csepel) Önkormányzat1,01,0
Összesen:2 574,52 574,5

5. számú melléklet az 1996. évi CIX. törvényhez

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 1995. ÉVI CÍMZETT TÁMOGATÁSA

Ezer forintban
Törvény számaTv. mell., sorszámÖnkormányzat (ágazat)Feladat megnevezéseJóváhagyott címzett támogatásokLemondásTeljesítésMaradvány
A) Energiaellátás
1993. LXXXVII.1. m. 1.ÓzdTávfűtőmű építése220 000219 9955
Összesen:220 0000219 9955
B) Vízgazdálkodás
1993. LXXXVII.1. m. 5.Nógrád MegyeiKözép-nógrádi ivóvíz távvezeték-építés234 900223 87111 029
1993. LXXXVII.1. m. 6.SzentendreRegionális szennyvíztisztító225 000157 82667 174
1994. XXVI.1. m. 3.Békés MegyeiDévaványa, Körösújfalu, arzénmentesítés100 00098 5461 454
1994. XXVI.1. m. 7.DebrecenSzennyvíztisztító telep, iszapkezelés80 0002 15077 850
1994. XXVI.1. m. 14.MiskolcSzennyvíztisztító telep, iszapkezelés100 000100 000
Összesen:739 9000582 393157 507
C) Egészségügyi ellátás
1993. L.1. m. 15.BalassagyarmatDr. Kenessey A. Kórház-Rendelőintézet ber. I. ütem, szemészeti pavilon felújítása220 000208 23411 766
1993. L.1. m.19.KisvárdaKórház-rekonstrukció200 000200 000
1993. LXXXVII.1. m. 7.FővárosiBajcsy-Zsilinszky Kórház energiaközpont, közlekedési és közműrendszer, élelmezési üzem építése569 300345 198224 102
1993. LXXXVII.1. m. 8.FővárosiNyírő Gyula Kórház kazánház, patológia osztály, elmepavilon építése859 800529 912329 888
1993. LXXXVII.1. m. 9.Győr-Moson-Sopron MegyeiPetz Aladár Megyei Kórház, Észak-Dunántúli Regionális Mosoda építése320 000319 94060
1993. LXXXVII.1. m. 10.ÓzdAlmási Balogh Pál Kórház-Rendelőintézet, központi épület, konyha rekonstrukciója, új műtő és mosoda építése707 000704 5732 427
1993. LXXXVII.2. m. 1.Fejér MegyeiSzent György Kórház, Székesfehérvár, rekonstrukció, III. ütem, diagnosztika-hotel2 134 0001 984 755149 245
1993. LXXXVII.2. m. 2.GyöngyösBugát Pál Kórház rekonstrukciója, I. ütem, diagnosztika-hotel457 000455 4001 600
1993. LXXXVII.2. m. 3.Szabolcs-Szatmár-Bereg MegyeiJósa A. Kórház-Rendelőintézet, Nyíregyháza, rekonstrukció, III. ütem, szülészet-nőgyógyászat, orr-fül-gégészet, sugárterápia771 000771 000
1993. LXXXVII.2. m. 4.MátészalkaII. Rákóczi Ferenc Kórház rekonstrukciója, hotel-diagnosztika, konyha, kazán591 000570 70320 297
1993. LXXXVII.2. m. 5.Zala MegyeiMegyei Kórház-Rendelőintézet rekonstrukciója, Zalaegerszeg műtőblokk, mosoda, kazán538 000538 000
1994. XXVI.1. m. 4.FővárosiErzsébet Kórház utókezelő osztályának rekonstrukciója40 00040 000
1994. XXVI.1. m. 8.EsztergomVaszary Kolos Kórház, telephelyi rekonstrukció100 00099 283717
1994. XXVI.1. m. 10.Heves MegyeiPszichiátriai betegek otthonának építése70 00070 000
1994. XXVI.1. m. 15.Nógrád MegyeiMegyei Kórház, telephelyi rekonstrukció II. ütem100 00080 72419 276
Törvény számaTv. mell., sorszámÖnkormányzat (ágazat)Feladat megnevezéseJóváhagyott címzett támogatásokLemondásTeljesítésMaradvány
1994. XXVI.1. m. 19.PásztóVárosi Kórház, hotel-diagnosztikai tömb létesítése100 000100 000
1994. XXVI.1. m. 21.Somogy MegyeiKaposi Mór Megyei Kórház belgyógyászati osztályának rekonstrukciója250 000250 000
1994. XXVI.1. m. 23.Tolna MegyeiMegyei Kórház rekonstrukció, új műtő és diagnosztikai tömb építése200 000177 27122 729
1994. XXVI.1. m. 24.Vas MegyeiMarkusovszky Kórház, onkoradiológiai decentrum rekonstrukció150 000141 8368 164
1994. XXVI.1. m. 25.Zala MegyeiMegyei Kórház rekonstrukció, II. ütem150 000150 000
Összesen:8 527 10007 636 829890 271
D) Oktatás és kulturális szolgáltatás
1993. LXXXVII.1. m. 11.Bács-Kiskun MegyeiKatona József Megyei Könyvtár építése250 000250 000
1993. LXXXVII.1. m. 12.Baja75 férőhelyes német nemzetiségi óvoda építése12 00012 000
1994. XXVI.1. m. 2.BerettyóújfaluÉpület átalakítása múzeummá és könyvtárra15 0008 7326 268
1994. XXVI.1. m. 12.KiskunfélegyházaMűvelődési Központ rekonstrukció44 00035 0448 956
1994. XXVI.1. m. 13.MezőkovácsházaHunyadi János Gimnázium bővítés 4 tanteremmel2 0002 000
1994. XXVI.1. m. 16.Noszlop és OrosziÁltalános iskola bővítés 4 tanteremmel közös beruházásban13 00013 000
1994. XXVI.1. m. 17.ÓcsaBólyai Gimnázium, Kereskedelmi Szakközépiskola, 5 tanterem építés27 00027 000
1994. XXVI.1. m. 18.OroszlányLengyel J. Gimnázium teljes rekonstrukció (25 tanterem)23 00015 8297 171
1994. XXVI.1. m. 22.TokajSzakközépiskola építés (16 tanterem)120 000109 97710 023
Összesen:506 0000473 58232 418
E) Kötvények tőke- és kamatterhe
1994. XXVI.1. m. 11.Jász-Nagykun-Szolnok MegyeiKötvény tőke- és kamatterhe146 000146 000
Összesen:146 0000146 0000
I. Összesen (A+B+C+D+E):10 139 00009 058 7991 080 201
II. ÚJ, INDULÓ BERUHÁZÁSOK 1995. ÉVI CÍMZETT TÁMOGATÁSA
Ezer forintban
Törvény számaTv. mell., sorszámÖnkormányzat (ágazat)Feladat megnevezéseJóváhagyott címzett támogatásokLemondásTeljesítésMaradvány
C) Egészségügyi ellátás
1995. XLIII.1. m. 1.AjkaMagyar Imre Kórház rekonstrukció ("A" épület: központi betegfelvétel, szakambulanciák; "M" épület: központi műtők, gyógyszertár, raktár, szellőzőgépház) rekonstrukciója100 00043 48756 513
Törvény számaTv. mell., sorszámÖnkormányzat (ágazat)Feladat megnevezéseJóváhagyott címzett támogatásokLemondásTeljesítésMaradvány
1995. XLIII.1. m. 3.BerettyóújfaluTerületi Kórház (belgyógyászat, pszichiátria, főépület - műtéti osztályok, pathológia, mosoda, konyha, közmű, központi raktár) rekonstrukciója150 00040 050109 950
1995. XLIII.1. m. 4.Borsod-Abaúj-Zemplén MegyeiMegyei Kórház (sebészet, pathológia rekonstrukciója; szükségáramforrás létesítése)65 00046 53018 470
1995. XLIII.1. m. 13.HódmezővásárhelyErzsébet Kórház (szülészet, nőgyógyászat, sebészet szakambulanciák, konyha, mosoda, Kakasszéki hotel épületek rekonstrukciója; valamint új gyógyszertár és infúziós laboratórium létesítése)63 00060 8942 106
1995. XLIII.1. m. 18.Komárom MegyeiSzent Borbála Megyei Kórház (új szülészet-nőgyógyászati, gyermek, fül-orr-gége pavilon és központi sterilező létesítése, valamint külső energiaellátás- és közműrekonstrukció)120 00066 49853 502
Összesen:498 0000257 459240 541
D) Oktatás és kulturális szolgáltatás
1995. XLIII.1. m. 2.BánkSzlovák nemzetiségi kulturális centrum építése5 0004 477523
1995. XLIII.1. m. 5.BucsuszentlászlóÁltalános iskola átalakítása, bővítése 3 tanteremmel, könyvtárral, tornaszobával3 4003 400
1995. XLIII.1. m. 6.BudakalászVásárolt épület átalakítása művelődési házzá, bővítés20 00020 000
1995. XLIII.1. m. 7.BugacMűvelődési ház átalakítása, eszközbeszerzés3 2003 200
1995. XLIII.1. m. 8.ÉrsekhalmaKözösségi ház kialakítása, rekonstrukció3 0008252 175
1995. XLIII.1. m. 9.EsztergomFogyatékosok általános iskolája, speciális szakiskola létesítése, épületvásárlás17 50014 1833 317
1995. XLIII.1. m. 10.FertőszentmiklósÁltalános iskola épületrekonstrukció és konyha fűtéskorszerűsítése3 4003 35545
1995. XLIII.1. m. 11.GyenesdiásÁltalános iskola bővítése 6 tanteremmel, felszerelés7 8007 800
1995. XLIII.1. m. 12.HajmásKultúrház rekonstrukció és bővítés könyvtárral3 6003 168432
1995. XLIII.1. m.14.IváncsaKözösségi terem, óvodai foglalkoztató kialakítása és vizesblokk építése8 0007 500500
1995. XLIII.1. m. 15.Jász-Nagykun-Szolnok MegyeiMegyei könyvtár átalakítása, rekonstrukció60 00050 3199 681
1995. XLIII.1. m. 16.Jász-Nagykun-Szolnok MegyeiSzolnoki Damjanich Múzeum rekonstrukció60 00035 41924 581
1995. XLIII.1. m. 17.KisvárdaMűvészetek háza, hang-fénytechnika, színpad rekonstrukciója15 90015 900
1995. XLIII.1. m. 19.MakóKözépiskola bővítése 9 tanteremmel és kiszolgáló helyiséggel22 00021 96634
1995. XLIII.1. m. 20.MiskolcNemzeti Színház rekonstrukció II. ütem, Kamaraszínház, múzeum, raktárak, öltözők, nyári színház117 00038 43678 564
1995. XLIII.1. m. 21.NagykamarásÁltalános iskola vizesblokk építése, kazáncsere1 1001 100
1995. XLIII.1. m. 22.Sarkad2. Számú Általános Iskola bővítése 1 tanteremmel, 1 műhelyteremmel és szertárral3 4003 400
1995. XLIII.1. m. 23.SátoraljaújhelyIpari szakmunkásképző iskola bővítése 5 tanteremmel14 0005 7048 296
1995. XLIII.1. m. 24.SzeghalomKözépiskola és kollégium fűtési rendszerének átalakítása3 9002 8371 063
1995. XLIII.1. m. 25.SzekszárdLiszt Ferenc Zeneiskola rekonstrukciója, tetőtér beépítése13 20011 8501 350
1995. XLIII.1. m. 26.SzentbalázsKönyvtár, oktatóterem, raktár, vizesblokk kialakítása3 6002 769831
1995. XLIII.1. m. 27.SzentpéterszegFaluház rekonstrukció11 4003 3668 034
1995. XLIII.1. m. 28.TörökkoppányKörzeti általános iskola bővítése 2 tanteremmel5 3005 300
1995. XLIII.1. m. 29.ÚjudvarÁltalános iskola bővítése 3 tanteremmel, szociális helyiséggel6 3006 300
1995. XLIII.1. m. 30.Zala MegyeiLevéltár központi raktárbázisának bővítése, rekonstrukciója29 00025 2213 779
1995. XLIII.1. m. 31.ZalalövőÉletveszélyes kultúrház rekonstrukciója, magastető építése16 00016 000
Összesen:457 0000281 895175 105
II. Összesen (C+D):955 0000539 354415 646
Mindösszesen (I. + II.):11 094 00009 598 1531 495 847

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 1991-1994. ÉVI CÍMZETT TÁMOGATÁS MARADVÁNYAINAK 1995. ÉVI IGÉNYBEVÉTELE

Ezer forintban
Törvény számaTv. mell., sorszámÖnkormányzat (ágazat)Feladat megnevezéseJóváhagyott címzett támogatásokLemondásTeljesítésMaradvány
A) Energiaellátás
1993. LXXXVII.1. m. 1.ÓzdTávfűtőmű építése9595
Összesen:9595
B) Vízgazdálkodás
1992. XXVI.1. m. 2.BiharnagybajomDél-alföldi ivóvízminőség jav.672672
1992. XXVI.1. m. 3.HajdúnánásDél-alföldi ivóvízmin.1818
1993. L.1. m. 1.Békés MegyeiDél-alföldi ivóvízmin.167 446167 446
1993. L.1. m. 3.Nógrád MegyeiDunai vízátvezetés, vízfogadás44 58513 31431 271
1993. LXXXVII.1. m. 5.Nógrád MegyeiKözép-nógrádi ivóvíz távvezeték-építés23 67123 671
1993. LXXXVII.1. m. 6.SzentendreRegionális szennyvíztisztító124 605124 605
1994. XXVI.1. m. 3.Békés MegyeiBékés megyei arzénmentesítés4 4554 455
1994. XXVI.1. m. 14.MiskolcSzennyvíztisztító telep, iszapkezelés38 00038 000
Összesen:403 452372 18131 271
Ezer forintban
Törvény számaTv. mell., sorszámÖnkormányzat (ágazat)Feladat megnevezéseJóváhagyott címzett támogatásokLemondásTeljesítésMaradvány
C) Egészségügyi ellátás
1992. XXVI.1. m. 13.MiskolcMegyei Kórház fűtéskorszerűsítés826814
1993. L.1. m. 19.KisvárdaKórház rekonstrukció922922
1993. L.1. m. 5.Bács-Kiskun MegyeiKórház rekonstrukció107 111107 111
1993. L.1. m. 6.OrosházaVárosi Kórház rekonstrukció45 02445 024
1993. L.1. m. 7.Békés MegyeiRéthy Pál Kórház rekonstrukció311 448311 448
1993. L.1. m. 8.Borsod-Abaúj-Zemplén MegyeiSzakkórház és Szanatórium rekonstrukció3535
1993. L.1. m. 10.CsornaVárosi Kórház rekonstrukció70 22369 355868
1993. L.1. m. 13.Heves MegyeiMarkhot F: M. Kórház rekonstrukció100 926100 926
1993. L.1. m. 16.Somogy MegyeiKaposi M. Megyei Kórház rekonstrukció3 2013 1947
1993. L.1. m. 17.MarcaliVárosi Kórház rekonstrukció25 40625 206200
Törvény számaTv. mell., sorszámÖnkormányzat (ágazat)Feladat megnevezéseJóváhagyott címzett támogatásokLemondásTeljesítésMaradvány
1993. L.1. m. 21.Jász-Nagykun-Szolnok MegyeiHetényi G. Kórház rekonstrukció20119
1993. L.1. m. 22.JászberényErzsébet Kórház rekonstrukció94 00594 005
1993. LXXXVII.1. m. 7.FővárosiBajcsy-Zsilinszky Kórház energiaközpont, közlekedési és közműrendszer, élelmezési üzem építése2 8732 873
1993. LXXXVII.1. m. 9.Győr-Moson-Sopron MegyeiPetz Aladár Megyei Kórház Észak-Dunántúli Regionális Mosoda építése243243
1993. LXXXVII.1. m. 10.ÓzdAlmási Balogh Pál Kórház-Rendelőintézet, központi épület, konyha rekonstrukciója, új műtő és mosoda építése37 33637 336
1993. LXXXVII.2. m. 1.Fejér MegyeiSzent György Kórház, Székesfehérvár, rekonstrukció, III. ütem, diagnosztika-hotel6 5866 586
1993. LXXXVII.2. m. 4.MátészalkaII. Rákóczi Ferenc Kórház rekonstrukciója, hotel-diagnosztika, konyha, kazán18 29518 295
1994. XXVI.1. m. 8.EsztergomVaszary Kolos Kórház, telephelyi rekonstrukció9 7759 775
1994. XXVI.1. m. 10.Heves MegyeiPszichiátriai betegek otthonának építése1 1881 188
1994. XXVI.1. m. 15.Nógrád MegyeiMegyei Kórház, telephelyi rekonstrukció II. ütem12 76212 762
1994. XXVI.1. m. 19.PásztóVárosi Kórház, hotel-diagnosztikai tömb létesítése2080208
1994. XXVI.1. m. 21.Somogy MegyeiKaposi Mór Megyei Kórház belgyógyászati osztályának rekonstrukciója13 67213 672
1994. XXVI.1. m. 24.Vas MegyeiMarkusovszky Kórház, onkoradiológiai decentrum rekontrukció9 8079 807
1994. XXVI.1. m. 25.Zala MegyeiMegyei Kórház rekonstrukció, II. ütem8787
Összesen:871 23569869 8481 318
D) Oktatás és kulturális szolgáltatás
1993. LXXXVII.1. m. 12.Baja75 férőhelyes német nemzetiségi óvoda építése813813
1993. LXXXVII.1. m.14.HobolÁltalános iskola és konyhaépítés1010
1993. LXXXVII.1. m. 17.KétyÁltalános iskola bővítés296296
1993. LXXXVII.1. m. 18.LucfalvaNemzetiségi általános iskola306306
1993. LXXXVII.1. m. 21.OrdacsehiÓvodai konyha3 4003 400
1994.XXVI.1. m. 2.BerettyóújfaluÉpület átalakítása múzeummá és könyvtárra5 8385 838
1994. XXVI.1. m. 5.FővárosiMűvész Színház rekonstrukció25 55718 5806 977
1994. XXVI.1. m. 12.KiskunfélegyházaMűvelődési Központ rekonstrukció14 68014 680
1994. XXVI.1. m. 20.RáckeveGimnázium bővítése6 7506 750
1994. XXVI.1. m. 22.TokajSzakközépiskola építés (16 tanterem)14 24114 241
1994. XXVI.1. m. 9.Győr-Moson-Sopron MegyeiKözgyűjteményi raktár kialakítása18 42618 426
Összesen:90 31730683 0346 977
E) Kötvények tőke- és kamatterhe
1993. L .1. m. 33.Jász-Nagykun-Szolnok MegyeiLakossági híd beruházási kötv.1 7251 725
Összesen:1 72501 725
Összesen (A+B+C+D+E):1 366 8243751 326 88339 566

6. számú melléklet az 1996. évi CIX. törvényhez

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 1995. ÉVI CÉLTÁMOGATÁSA

Ezer forintban
Beruházás típusaTörvény, Magyar Közlöny számaTv., MK mell. számCélJóváhagyott céltámogatásLemondásTeljesítésMaradvány
száma (db)összege
A) VÍZGAZDÁLKODÁS
Víziközmű-társulás1993. L.2.1011900900
Víziközmű-társulás összesen1011900900
Közműves ivóvízellátás1993. L.2.112952 40498925 42525 990
Vízgazdálkodás, közműves ivóvízellátás összesen112952 40498925 42525 990
Közkifolyós ivóvízellátás belterületen1993. 119.1/a.211699 80692 5357 271
Közkifolyós ivóvízellátás belterületen1995. 26.1.21119360 837332 55628 281
Közkifolyós ivóvízellátás belterületen összesen21125460 6430425 09135 552
Közkifolyós ivóvízellátás külterületen1995. 26.1.212561 84152 0329 809
Közkifolyós ivóvízellátás külterületen összesen212561 841052 0329 809
Ivóvíztermelő művek kiépítése, beleértve a vízkutatást és- feltárást1993. 119.1/a.21347 6323972 0395 196
Ivóvíztermelő művek kiépítése, beleértve a vízkutatást és- feltárást1994. 119.1/b.213415 3018 1017 200
Ivóvíztermelő művek kiépítése, beleértve a vízkutatást és- feltárást1994. 37.1.2132167 49590629 980136 609
Ivóvíztermelő művek kiépítése, beleértve a vízkutatást és-feltárást1995. 26.1.21342208 259144 91863 341
Ivóvíztermelő művek kiépítése, vízkutatás, -feltárás összesen21352398 6879 404184 137205 146
Más tulajdonában levő ivóvíztermelő műre történő csatlakozás1995. 26.1.214540 59728 28212 315
Más tulajdonában levő ivóvíztermel. tört. csatlakozás összesen214540 597028 28212 315
Községek ivóvízhálózatának építése1993. 119.1/a.2151090 35610036 33053 926
Községek ivóvízhálózatának építése1994. 37.1.2151182 63955 00527 634
Községek ivóvízhálózatának építése1995. 26.1.21540343 257225 272117 985
Községek ivóvízhálózatának építése összesen21561516 252100316 607199 545
Városok ivóvízhálózatának építése1994. 119.1/b.21621131 34969 86941 55619 924
Városok ivóvízhálózatának építése1995. 26.1.21617 5882 2955 293
Városok ivóvízhálózatának építése összesen21622138 93769 86943 85125 217
Ezer forintban
Beruházás típusaTörvény, Magyar Közlöny számaTv., MK mell. számCélJóváhagyott céltámogatásLemondásTeljesítésMaradvány
száma (db)összege
Ivóvízkezelési eljárás1993. 119.1/a.21725 0003 9291 071
Ivóvízkezelési eljárás1994. 119.1/b.2172903 050903 050
Ivóvízkezelési eljárás1994. 37.1.21759 2388 577661
Ivóvízkezelési eljárás1995. 26.1.21733282 91288 436194 476
Ivóvízkezelési eljárás összesen217421 200 20001 003 992196 208
A1) Vizellátási beruházások összesen:2222 870 46180 3622 079 417710 682
Városi szennyvíztisztító létesítés1993. L.2.105218 9909 9899 001
Városi szennyvíztisztító létesítés összesen105218 9909 9899 001
Víziközmű-társulás, csatorna1993. L.2.1158112 45956 49955 960
Vízgazdálkodás víziközmű társulás, csatorna összesen1158112 45956 49955 960
Szennyvízelvezetés, -tisztítás1993. L.2.11714347 6361 728239 883106 025
Vízgazdálkodás, szennyvízelvezetés, -tisztítás összesen11714347 6361 728239 883106 025
Szennyvíztisztító telep építése1993. 119.1/a.21810174 66747 93947 87478 854
Szennyvíztisztító telep építése1993. 119.1/b.218901 826 96052 6261 388 142386 192
Szennyvíztisztító telep építése1995. 26.1.218351 748 361143 119674 079931 163
Szennyvíztisztító telep építése összesen2181353 749 988243 6842 110 0951 396 209
Települési folyékony hulladék (tengelyen szállított szenny-víz) tisztítótelep1993. 119.1/b.21916109 2001 70081 14126 359
Települési folyékony hulladék (tengelyen szállított szenny-víz) tisztítótelep1995. 26.1.219231 77122 917638 791
Települési folyékony hulladék tisztítótelep összesen21918140 97124 61781 20435 150
Községekben szennyvízcsatorna-hálózat építése1993. 119.1/a.220321 782 610188 736915 678678 196
Községekben szennyvízcsatorna-hálózat építése1993. 119.1/b.2201195 887 746146 4404 537 3761 203 930
Községekben szennyvízcsatorna-hálózat építése összesen2201517 670 356335 1765 453 0541 882 126
Városokban főgyűjtő szennyvízcsatorna építése1993. 119.1/b.221679 99325 60554 388
Városokban főgyűjtő szennyvízcsatorna építése összesen221679 993025 60554 388
Városokban szennyvízcsatorna-hálózat építés1993. 119.1/a.22216 7312 4774 254
Beruházás típusaTörvény, Magyar Közlöny számaTv., MK mell. számCélJóváhagyott céltámogatásLemondásTeljesítésMaradvány
száma (db)összege
Városokban szennyvízcsatorna-hálózat építés1993. 119.1/b.222942 000 32212 7181 486 515501 089
Városokban szennyvízcsatorna-hálózat építése (főgyűjtő szennyvízcsatorna nélkül) összesen222952 007 05312 7181 488 992505 343
A2) Szennyvíz-beruházások összesen:42914 127 446617 9239 465 3214 044 202
Összesen (A1 +A2):65116 997 907698 28511 544 7384 754 884
B) EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS
Városi kórház rekonstrukció1993. L.2.106140 00034 0535 947
Városi kórház rekonstrukció összesen106140 00034 0535 947
Szociális otthon férőhely bővítés1993. L.2.10713 7003 700
Szociális otthon férőhely bővítés összesen10713 70003 700
Egészségügyi gép, műszer beszerzés1993. L.2.121236 2209 03127 189
Egészségügyi gép, műszer beszerzés összesen121236 2209 03127 189
Működő egészségügyi intézmények gép-, műszer beszerzése1995. 26.1.2411722 316 146109 281897 9361 308 929
Működő egészségügyi intézmények gép-, műszer beszerzése összesen2411722 316146109 281897 9361 308 929
Szociális otthoni férőhely létesítése1993. 119.1/a.2429223 6723 314148 69171 667
Szociális otthoni férőhely létesítése összesen2429223 6723 314148 69171 667
Kórházrekonstrukció1993. 119.1/a.24318850 181672 412177 769
Kórházrekonstrukció összesen24318850 1810672 412177 769
Összesen:2033 469 919112 5951 762 1231 595 201
C) OKTATÁS, KULTURÁLIS ELLÁTÁS
Alapfokú oktatás1993. L.2.108425 3637 1475 24512 971
Alapfokú oktatás összesen108425 3637 1475 24512 971
Középfokú oktatás1993. L.2.10911 5001 500
Középfokú oktatás összesen10911 5001 500
Alapfokú oktatás, tornaterem1993. L.2.118610 1443 9716 173
Alapfokú oktatás, tornaterem összesen118610 1443 9716 173
Beruházás típusaTörvény, Magyar Közlöny számaTv., MK mell. számCélJóváhagyott céltámogatásLemondásTeljesítésMaradvány
száma (db)összege
Alapfokú oktatás, nemzetiségi tanterem1993. L.2.119229 21510 21519 000
Alapfokú oktatás, nemzetiségi tanterem összesen119229 21510 215019 000
Alapfokú oktatás, tanterem1993. L.2.12025 3152 4002 915
Alapfokú oktatás, tanterem összesen12025 3152 40002 915
Alap- és középfokú oktatás, kollégium1993. L.2.202428 0371 06226 975
Alap- és középfokú oktatás, kollégium összesen202428 03701 06226 975
Max. 288 m2 küzdőterű általános iskolai tornaterem építés1993. 119.1/b.23130246 48022 858178 98844 634
Max. 288 m2 küzdőterű általános iskolai tornaterem építés1993. 171.1.23197565 13659 542389 514116 080
Általános iskolai tornaterem építés összesen231127811 61682 400568 502160 714
Max. 288 m2 küzdőterű középfokú iskolai tornaterem építés1993. 119.1/b.232740 25919 65020 609
Max. 288 m2 küzdőterű középfokú iskolai tornaterem építés1993. 171.1.2321071 29820 93929 18221 177
Középfokú iskolai tornaterem építés összesen23217111 55720 93948 83241 786
Nemzetiségi oktatás céljait szolgáló általános iskolai tanterem építés1993. 119.1/b.2331291 4741 50083 7366 238
Nemzetiségi oktatás céljait szolgáló általános iskolai tanterem építés összesen2331291 4741 50083 7366 238
Általános iskola 1-4. osztályának helyben történő oktatáshoz tanterem építés1993. 119.1/b.2341647 74111 34030 2456 156
Általános iskola 1-4. oszt. helyben történő oktatáshoz tanterem építése összesen2341647 74111 34030 2456 156
Alap- és középfokú diákotthoni ellátás férőhely létesítéssel összefüggő beruházás1993. 119.1/b.23512191 90215 544153 68122 677
Alap- és középfokú diákotthoni ellátás férőhely létesítéssel összefüggő beruházás összesen2351219190215 544153 68122 677
Életveszélyessé vált általános iskolai tantermek kiváltása1993. 119.1/a.23614152 166125 85626 310
Életveszélyessé vált általános iskolai tantermek kiváltása1994. 37.1.23613138 94877 05861 890
Életveszélyessé vált általános iskolai tantermek kiváltása1995. 26.1.23628393 624174 929218 695
Életveszélyessé vált általános iskolai tantermek kiváltása összesen23655684 7380377 843306 895
Összesen:2582 038 602151 4851 274 617612 500
Mindösszesen (A+B+C):1 11222 506 428962 36514 581 4786 962 585
Ebből: Fel nem osztott keret maradványából428428
1995. évi előirányzatból22 506 000962 36514 581 0506 962 585

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 1991., 1992., 1993. ÉS 1994. ÉVI CÉLTÁMOGATÁS MARADVÁNYAINAK 1995. ÉVI IGÉNYBEVÉTELE

Ezer forintban
Beruházás típusaÜtem évTörvény, Magyar Közlöny számaTörvény Magyar Közlöny számaCélJóváhagyott céltámogatásLemondásTeljesítésMaradvány
száma (db)összege
A) VIZGAZDÁLKODÁS
Víziközmű-társulás19931992.74.1/b.10112424
Víziközmű-társulás19931993. L.2.10134 1717157202 736
Víziközmű-társulás19941993. L.2.1011900900
Víziközmű-társulás összesen10155 0957397203 636
Egyedi ivóvízellátás19921992. XXVI.2.1111336336
Egyedi ivóvízellátás19931993. L.2.11177 5311 0782 0464 407
Egyedi ivóvízellátás összesen11187 8671 4142 0464 407
Közműves ivóvízellátás19911991. XXI.3.11223 9453 85194
Közműves ivóvízellátás19911992. XXVI.2.1122628 54911 9161 87614 757
Közműves ivóvízellátás19921992. XXVI.3.11217575
Közműves ivóvízellátás19931992. 74.1/b.1121111 4152 5703 5525 293
Közműves ivóvízellátás19931993. L.2.11222207 69930 15835 916141 625
Közműves ivóvízellátás19941993. L.2.11214185 94514 86817 866153 211
Vízgazdálkodás, közműves ivóvízellátás összesen11276437 62859 58763 061314 980
Víziközmű-társulás, vízellátás19921992. XXVI.2.11365 8011 7307203 351
Víziközmű-társulás, vízellátás19931992. 74.1/b.11331 8282631 565
Víziközmű-társulás, vízellátás19931993. L.2.1131020 10513 3383 1893 578
Víziközmű-társulás, vízellátás19941993. L.2.113311 70310 814889
Víziközmű-társulás, vízellátás összesen1132239 43715 33114 7239 383
Közkifolyós ivóvízellátás belterületen19931993. 119.1/a.2111913 8578 9853 3421 530
Közkifolyós ivóvízellátás belterületen19941993. 119.1/a.21147234 70339 940172 51422 249
Közkifolyós ivóvízellátás belterületen19941994. 37.1.211767 5561 56560 1875 804
Közkifolyós ivóvízellátás belterületen összesen21173316 11650 490236 04329 583
Közkifolyós ivóvízellátás külterületen19931993. 119.1/a.21200
Közkifolyós ivóvízellátás külterületen19941993. 119.1/a.21222 4892 489
Beruházás típusaÜtem évTörvény, Magyar Közlöny számaTörvény Magyar Közlöny számaCélJóváhagyott céltámogatásLemondásTeljesítésMaradvány
száma (db)összege
Közkifolyós ivóvízellátás külterületen összesen21222 48902 4890
Ivóvíztermelő művek kiépítése, beleértve a vízkutatást és -feltárást19931993. 119.1/a.213133 6759422 493240
Ivóvíztermelő művek kiépítése, beleértve a vízkutatást és -feltárást19931993. 119.1/b.21371 4049804222
Ivóvíztermelő művek kiépítése, beleértve a vízkutatást és -feltárást19941993. 119.1/a.2131039 30730 0506 1583 099
Ivóvíztermelő művek kiépítése, beleértve a vízkutatást és -feltárást19941994. 37.1.2131698 5418 27280 21210 057
Ivóvíztermelő művek kiépítése, vízkutatás, feltárás összesen21346142 92740 24489 28513 398
Más tulajdonában levő ivóvíztermelő műre történő csatlakozás19931993. 119.1/a.214111
Más tulajdonában levő ivóvíztermelő műre történő csatlakozás19941993. 119.1/a.21432 3862 3806
Más tulajdonában levő ivóvíztermelő műre történő csatlakozás19941994. 37.1.21416 0006 000
Más tulajdonában levő ivóvíztermelő műre történő csatlakozás összesen21458 3872 3816 0060
Községek ivóvízhálózatának építése19931993. 119.1/a.2155029 87018 9307 0143 926
Községek ivóvízhálózatának építése19941993. 119.1/a.21561244 23952 74182 608108 890
Községek ivóvízhálózatának építése19941994. 37.1.21516187 20531 167134 66521 373
Községek ivóvízhálózatának építése összesen215127461 314102 838224 287134 189
Városok ivóvízhálózatának építése19931993. 119.1/b.2162966 25452 96010 2183 076
Városok ivóvízhálózatának építése összesen2162966 25452 96010 2183 076
Ivóvízkezelési eljárás19931993. 119.1/a.21766 5859385 6407
Ivóvízkezelési eljárás19931993. 119.1/b.217262960029
Ivóvízkezelési eljárás19941993. 119.1/a.2171611 6501 7306 3713 549
Ivóvízkezelési eljárás19941994. 37.1.2172474 61412 59440 89721 123
Ivóvízkezelési eljárás összesen2174893 47815 26253 50824 708
A1 ) Vízellátási beruházások összesen:4411 580 992341 246702 386537 360
Városi szennyvíztisztító létesítés19921992. XXVI.3.10511 9301 930
Városi szennyvíztisztító létesítés19931993. L.2.10539 6483 9295 719
Városi szennyvíztisztító létesítés19941993. L.2.105219 08614 5864 500
Városi szennyvíztisztító létesítés összesen105630 664020 44510 219
Víziközmű-társulás, csatorna19921992. XXVI.2.11541 4541 39559
Víziközmű-társulás, csatorna19931992. 74.1/b.115524 67815 4577 2791 942
Víziközmű-társulás, csatorna19931993. L.2.1152069 67813 80336 08419 791
Beruházás típusaÜtem évTörvény, Magyar Közlöny számaTv., MK mell. számCélJóváhagyott céltámogatásLemondásTeljesítésMaradvány
száma (db)összege
Víziközmű-társulás, csatorna19941993. L.2.11515160 44481 47678 968
Vízgazdálkodás, víziközmű-társulás, csatorna összesen11544256 25429 260126 234100 760
Szennyvízelvezetés, -tisztítás19921992. XXVI.2.117813 8297 5399575 333
Szennyvízelvezetés, -tisztítás19931992. 74.1/b.117435 303147411 38922 440
Szennyvízelvezetés, -tisztítás19931993. L.2.11718102 58737 49716 74348 347
Szennyvízelvezetés, -tisztítás19941993. L.2.11729189 14715 627128 30645 214
Vízgazdálkodás, szennyvízelvezetés, -tisztítás összesen11759340 86662 137157 395121 334
Szennyvíztisztító telep építése19931993. 119.1/a.218852 89710 27537 8264 796
Szennyvíztisztító telep építése19931993. 119.1/b.21848268 3684 768220 39543 205
Szennyvíztisztító telep építése19941993. 119.1/a.21822222 21130 853134 16457 194
Szennyvíztisztító telep építése összesen21878543 47645 896392 385105 195
Települési folyékony hulladék (tengelyen szállított szennyvíz) tisztítótelep19931993. 119.1/a.219154252913
Települési folyékony hulladék (tengelyen szállított szennyvíz) tisztítótelep19931993. 119.1/b.2191131 3194 57225 2051 542
Települési folyékony hulladék (tengelyen szállított szennyvíz) tisztítótelep19941993. 119.1/a.21917 1757 175
Települési folyékony hulladék tisztítótelep összesen219°1339 0364 57232 9091 555
Községekben szennyvízcsatorna-hálózat építése19931993. 119.1/a.22035 3213 9251 396
Községekben szennyvízcsatorna-hálózat építése19931993. 119.1/b.22061684 04030 522488 826164 692
Községekben szennyvízcsatorna-hálózat építése19941993. 119.1/a.220431 507 014220 039983 055303 920
Községekben szennyvízcsatorna-hálózat építése összesen2201072 196 375250 5611 475 806470 008
Városokban főgyűjtő szennyvízcsatorna építése19931993. 119.1/b221321 57918 6542 925
Városokban főgy