1995. évi LXXII. törvény

a Magyar Köztársaság 1995. évi pótköltségvetéséről[1]

Az Országgyűlés - a gazdasági stabilizációt szolgáló egyes törvénymódosításokról szóló 1995. évi XLVIII. törvényben meghatározott kötelezettségeknek az 1995. évi költségvetési előirányzatokban való érvényesítésére - az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 41. §-ában foglaltak szerint a Magyar Köztársaság 1995. évi költségvetéséről szóló 1994. évi CIV. törvény (a továbbiakban: KTv.) egyes rendelkezéseinek módosítására a következő törvényt alkotja:

ELSŐ RÉSZ

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 1995. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

A központi költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja

1. § A KTv. 1. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § Az Országgyűlés az 1995. évi központi költségvetés

a) kiadási főösszegét a 2. §-ban foglalt adósságtörlesztési kiadások nélkül 1 945 325,1 millió forintban,

b) bevételi főösszegét 1 789 297,8 millió forintban,

c) hiányát 156 027,3 millió forintban

állapítja meg."

2. § A KTv. 2. §-a b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A központi költségvetés a fennálló bel- és külföldi adósságállományból a szerződések szerinti esedékességnek megfelelően 1995-ben.)

"b) külföldi hitelezők javára 24 613,6 millió forint hiteltörlesztést köteles teljesíteni."

3. § A KTv. 4. §-a (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy a Magyar Nemzeti Bank központi költségvetésnek nyújtott kamatmentes hiteléből eredő államadósság egy részét - a Magyar Nemzeti Bank külföldi pénznemben fennálló nettó tartozásainak árfolyamváltozás miatti veszteségére - a Magyar Nemzeti Bankról szóló, többször módosított 1991. évi LX. törvény (a továbbiakban: MNB tv.) 22. §-ában meghatározott mértékig és időpontig piaci kamatozású állami értékpapírrá alakítsa át. A Magyar Nemzeti Bank az ezen állami értékpapír után kapott kamatot azonnal adóelőlegként átutalja a központi költségvetésbe."

4. § A KTv. 6. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A központi költségvetési szerveknél végrehajtandó létszámcsökkentés többletkiadásaira szolgáló előirányzat 3325,8 millió forint. Az előirányzat fejezetekre, címekre, alcímekre történő átcsoportosítására a pénzügyminiszter kap felhatalmazást. Az előirányzatból 1025,8 millió forint a felsőoktatásban, 300,0 millió forint a Magyar Televíziónál végrehajtott létszámcsökkentés többletkiadásaira használható fel."

5. § A KTv. 9. §-a (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az állami vagyon felett tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet a hozzá tartozó állami vagyon privatizációjából legalább 150 000 millió forintot köteles befizetni a költségvetésbe."

6. § A KTv. 13. §-ának (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki, a bekezdés jelenlegi d)-e) pontjainak betűjelzése e)-f) pontokra módosul:

[(1) Kiemelt jelentőségű kormányzati beruházások az 1995. évben a következők:]

"d) Záhonyi Tisza-híd rekonstrukciója (XIII. Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium fejezet, 13. cím, 2. alcím, 7. előirányzat-csoport, 2 kiemelt előirányzat;"

7. § (1) A KTv. 15. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(1) A központi költségvetési szervek 1995. évi pénzmaradványának elszámolása során]

"a) a (2) bekezdés szerinti bevételek eredeti előirányzatot meghaladó többletének 50%-a;" (a központi költségvetést illeti meg.)

(2) A KTv. 15. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az alaptevékenység körében végzett földhivatali szolgáltatásokért - beleértve a soronkívüli eljárásokat és különszolgáltatásokat is - fizetett díjak miatti többletbevétel mentes az (1) bekezdés a) pontjában foglalt befizetési kötelezettség alól.

(5) A földhivataloknál a (4) bekezdés szerint keletkezett többlet felhasználásához a felügyeletet ellátó miniszter előzetes hozzájárulása szükséges."

8. § (1) A KTv. 16. §-a (2) bekezdésének a) és b) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(...bevételek a következők:)

"a) az állami feladatok ellátása során létrehozott áru és készlet értékesítése, a tankönyvek, jegyzetek, valamint az egészségügyi, gyógyászati készletek, eszközök, mezőgazdasági termékek (METJ) kivételével;

b) az alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke, kivéve a felsőoktatási, a közgyűjteményi, a közművelődési intézmények, valamint a kutatóintézetek e körben végzett szolgáltatásai, továbbá költségvetési szerveknek nyújtott, nyereség nélkül továbbszámlázott közbeszerzési tevékenysége bevételét;"

(2) A KTv. 16. §-a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A (2) bekezdésben megjelölt bevételek eredeti előirányzatot meghaladó - kiadásokkal csökkentett - többletének 50%-a a központi költségvetést illeti meg, mely kötelezettséget az 1995. évi pénzmaradvány elszámolását követően kell teljesíteni."

(3) A KTv. 16. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az állami felsőoktatási intézmények hallgatói által fizetett tandíj a felsőoktatási intézményeket illeti meg, kivéve az első alapképzésben, valamint a nappali tagozatos szakirányú továbbképzésben, továbbá doktori képzésben részt vevő hallgatók által kormányrendelet szerint fizetett tandíjat."

9. § A KTv. 19. §-a (8) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) A helyi önkormányzat normatív állami hozzájárulásainak, valamint a 18. § (3) bekezdésében szereplő hozzájárulásoknak lemondással felszabaduló összege a 20. §-ban meghatározott előirányzatot növeli."

10. § A KTv. 28. §-a előtti cím helyébe a következő cím lép:

"A helyi önkormányzatok költségvetési befizetési kötelezettsége és eladósodásának korlátozása"; és a 28. §-át követően a következő 28/A. §-sal egészül ki:

"28/A. § (1) A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének és járulékainak, valamint kötvénykibocsátásának, garancia-és kezességvállalásának, lízingjének) felső határa a korrigált saját folyó bevétel.

(2) A korrigált saját folyó bevétel: a rövid lejáratú kötelezettségek (tőke- és kamattörlesztés, lízingdíj) adott évre eső részével csökkentett saját folyó bevétel éves előirányzatának 70%-a.

(3) A likvid-hitel nem esik az (1)-(2) bekezdés szerinti korlátozás alá.

(4) Saját folyó bevétel: a helyi adók, a helyi önkormányzat illetékbevétele, a kamatbevétel, a környezetvédelmi bírság, valamint az önkormányzat egyéb sajátos bevételei.

(5) Rövid lejáratú kötelezettség: az egy évet meg nem haladó lejáratra kapott kölcsön, hitel, továbbá a több év alatt törlesztendő kötelezettség adott évben esedékes összege, ide nem értve a Kormány kezességvállalásával biztosított kötelezettségeket.

(6) Likvid-hitel: az éven belül felvett és visszafizetett, a közszolgáltatási és államigazgatási feladatok folyamatos működtetéséhez felvett hitel.

11. § (1) A KTv. 29. §-a (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A társadalombiztosítási alapoknak az állami forgóalaphoz kapcsolt megelőlegezési számlán 1994. december 31-én fennálló tartozásállományát - ideértve az 1992-1993. évi hiányok államkötvénnyel nem fedezett részét is - 1996-ban kell rendezni."

(2) A KTv. 29. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az állami forgóalaphoz kapcsolódó megelőlegezési számlákról hitelt igénybe venni csak előzetesen benyújtott pénzellátási terv alapján lehet. A pénzellátási tervet három hónapra előre, havi és ezen belül napi bontásban kell elkészíteni, és havonta a pénzellátási időszakot megelőző hónap 25-éig kell benyújtani."

12. § (1) A KTv. 36. §-a (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az 1995-ben újonnan elvállalásra kerülő egyedi kezességek együttes összege nem haladhatja meg az 1. § a) pontjában megállapított kiadási főösszeg 1,5%-át."

(2) A KTv. 36. §-a (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A (2) bekezdésben megállapított mérték felett vállalható kezesség a kőolaj-, földgáz- és villamosenergia-importra, melyekre a kezességvállalási szerződést a Kormány nevében - a Kormány által meghatározott időponttól - a Magyar Export-import Bank Rt. adja ki, valamint a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 1993. évi IL. törvényben meghatározott beszerzésekre."

13. § A KTv. 37. §-a (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Magyar Export-import Bank Rt. által a központi költségvetés terhére vállalható garanciaügyletek állományának felső határa 1995. december 31-én 16 500 millió forint lehet."

14. § A KTv. 40. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az Országgyűlés magának tartja fenn a jogot az agrárgazdasági támogatások (XVII. Pénzügyminisztérium fejezet, 18. cím, 1. alcím, 2. kiemelt előirányzat, valamint 2. alcím 2., 3., 5. kiemelt előirányzat) előirányzatai együttes összegének 7%-át meghaladó túllépési lehetősége tekintetében."

15. § A KTv. 41. §-ának (1) bekezdése a következő o) ponttal egészül ki:

[A 3. § (1) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok közül]

"o) a központi költségvetési szerveknél a gazdasági stabilizációs intézkedésekkel összefüggő létszámcsökkentés egyszeri többletkiadásainak fedezetére jóváhagyott céltartalék-előirányzatnál (VII. Miniszterelnökség fejezet 27. cím, 3. alcím)"

(a teljesülés külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól.)

16. § A KTv. 44. §-a (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A VII. Miniszterelnökség fejezeten belül a Miniszterelnöki Hivatal közigazgatási államtitkárának, a VIII. Belügyminisztérium fejezet esetében pedig a belügyminiszternek - mint a fejezetért felelős szerv vezetőjének - tervezési, előirányzat-módosítási, pénzellátási és - felhasználási, beszámolási, információszolgáltatási, ellenőrzési kötelezettsége és joga nem terjed ki a 11. Biztonsági Szolgálatok cím; a 14. Kormányzati Ellenőrzési Iroda cím; valamint a központi költségvetés kormányzati végrehajtásával összefüggő, központilag kezelt és tartalék-előirányzatokra (27-30. cím); illetve a 24. Országos Testnevelési és Sporthivatal cím költségvetési előirányzataira."

17. § A KTv. 48. §-ának a helyébe a következő rendelkezés lép:

"48. § (1) Az állami forgóalap egyenlegének kiszámításánál a finanszírozás szempontjából be kell számítani - a számlatulajdonosok rendelkezési jogának korlátozása nélkül - a Magyar Nemzeti Banknál vezetett következő számlákat: költségvetési fejezetek, központi költségvetési szervek, lekötött betétek, egyéb nemzetgazdasági elszámolások, ÁPV Rt., elkülönített állami pénzalapok. A számlatulajdonosok rendelkezési jogára tekintettel a beszámítás mindenkori mértékét Pénzügyminisztérium-Magyar Nemzeti Bank megállapodás rögzítse.

(2) Az elkülönített állami pénzalapok pénzforgalmi számláikat és lekötött betéteiket csak a Magyar Nemzeti Banknál vezethetik, illetőleg helyezhetik el."

MÁSODIK RÉSZ

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK MEGALAPOZÁSÁT SZOLGÁLÓ RENDELKEZÉSEK ÉS TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁSOK

A Magyar Köztársaság 1991. évi állami költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1991. évi szabályairól szóló 1990. évi CIV. törvény módosítása

18. § A Magyar Köztársaság 1991. évi állami költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1991. évi szabályairól szóló 1990. évi CIV. törvény 65. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"65. § (1) A 64. § (1) bekezdése szerint kamatmentes vagy évi 3,5%-ot meg nem haladó kamat mellett nyújtott kölcsön kamata egységesen évi 25%-ra változik.

(2) Az (1) bekezdés szerinti célra nyújtott, 3,5%-nál magasabb és nem változó kamatozású kölcsönök kamata évi 25%."

A távközlésről szóló 1992. évi LXXII. törvény módosítása

19. §[2]

A Kisvállalkozói Garancia Alapról szóló 1993. évi XX. törvény módosítása

20. § A Kisvállalkozói Garancia Alapról szóló 1993. évi XX. törvény 3. §-ának (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(Az Alapból teljesíthető kiadások)

"d) A központi költségvetés javára történő befizetés"

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

21. § A Kisvállalkozói Garancia Alapnak az 1995. évben 234 millió forint befizetést kell a központi költségvetésbe teljesítenie.

22. § A Foglalkoztatási Alapnak (XVI. Munkaügyi Minisztérium fejezet, 14. cím, 1. alcím, 1. előirányzat-csoport) a célzott közhasznú foglalkoztatási támogatás címen nyújtott 3 milliárd forintot elkülönítetten kell kezelni, és a. munkanélküliek jövedelempótló támogatásában részesülők célzott közhasznú foglalkoztatására lehet felhasználni.

23. § A XVIII. Művelődési és Közoktatási Minisztérium fejezet, 15. cím, 2. alcím, 9. előirányzat-csoport 3. kiemelt előirányzatából 60,0 millió forint, az 56. előirányzat-csoport előirányzata a központi irányítás alatt működő színházak, művészeti intézmények, könyvtárak, múzeumok, továbbá a kulturális és tudományos folyóiratok, valamint a szakszervezeti és munkahelyi művelődési intézmények körében, a 7. alcím, 6. előirányzat-csoport 3. kiemelt előirányzatából 77,8 millió forint, a 7. előirányzat-csoport 3. kiemelt előirányzatából 10,0 millió forint, a 15. előirányzat-csoport 3. kiemelt előirányzatából 10,0 millió forint, a 19. előirányzat-csoport előirányzatából 4,0 millió forint, továbbá a 17. cím 4. alcímének előirányzatából 55,0 millió forint kizárólag a negyvennégy százalékos társadalombiztosítási járulék fizetési kötelezettség kiterjesztése miatti többletkiadások ellensúlyozására szolgál.

24. § (1) A KTv. 1. számú melléklete helyébe e törvény 1. számú melléklete lép.

(2) A KTv. 2. számú melléklete helyébe e törvény 2. számú melléklete lép.

(3) A KTv. 3. számú melléklete 15. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

"15. Kiegészítő állami hozzájárulás a nemzetiségi, etnikai óvodai ellátáshoz.

Összege: 5500 forint/ellátott.

E kiegészítő hozzájárulás akkor vehető igénybe, ha a gyermek óvodai nevelése önkormányzati, nemzetiségi óvodában (óvodai csoportban), a Művelődési és Közoktatási Minisztérium által jóváhagyott nemzetiségi óvodai program szerint anyanyelven, illetve két nyelven folyik, továbbá, ha az óvodai intézményben differenciált nevelési program alapján, legalább heti 10 órában biztosított a cigánygyermekek differenciált (egyéni vagy csoportos) foglalkoztatása. (Az igénybevételhez az előzőeket a foglalkozási naplóban kell dokumentálni.)

E kiegészítő hozzájárulás az ellátott gyermek után csak egy címen igényelhető.

Az állami gondoskodásban részesülők után ezt a támogatást az intézményt fenntartó önkormányzat igényelheti.

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor becsléssel, elszámolásnál az 1994. X. 15-i oktatási statisztikával megegyező létszám 8/12 része és az 1995. X. 15-i létszám 4/12 része alapján. (A statisztika tanügy-igazgatási alapokmánya az óvodai felvételi és mulasztási napló, foglalkozási napló.)"

(4) A KTv. 3. számú melléklete 23. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

"23. Kiegészítő állami hozzájárulás a nemzetiségi, etnikai vagy kéttannyelvű oktatáshoz. Összege: 16 500 forint/oktatott. E kiegészítő hozzájárulás akkor vehető igénybe,

- ha az önkormányzat által fenntartott intézményben a tanuló kéttannyelvű oktatásban részesül,

- ha az önkormányzat által fenntartott intézmény a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó tanuló iskolai nevelése, oktatása során a különböző oktatási típusoknak (nyelvoktató, kétnyelvű, -tannyelvű) megfelelő óraterv, tanterv és tankönyv alapján a tanórán és tanórán kívüli tevékenységben biztosítja a kisebbségi oktatási feladatok megvalósítását,

- ha a kis létszámmal működő önkormányzati oktatási intézményben az érvényben lévő tantervek és tankönyvek alapján összevont csoportban, illetve nulladik vagy csatlakozó órában látják cl az adott kisebbségi nevelési-oktatási feladatokat,

ha az önkormányzat a területén működő oktató-nevelő intézmények keretei között legalább heti 6 órában biztosítja a cigánytanulók differenciált egyéni vagy csoportos felzárkóztatását, a korcsoportok, illetve évfolyamok követelményeinek megfelelő eredményes továbbhaladását tanórai foglalkozásokon.

A kiegészítő hozzájárulás feltétele az itt megfogalmazott feladatok foglalkozási naplóval is dokumentált teljesítése Nemzetiségi nyelvet idegen nyelvként oktató iskolában oktatottak után kiegészítő támogatás nem igényelhető.

E kiegészítő hozzájárulás egy oktatott gyermek után csak egy címen igényelhető.

Az esti és levelező képzésben részesülők után a kiegészítő állami hozzájárulás 1/3-ad része igényelhető.

Az állami gondoskodásban részesülők után ezt a támogatást az intézményt fenntartó önkormányzat igényelheti.

Az oktatottak számának meghatározása: tervezéskor becsléssel, elszámolásnál az 1994. IX. 15-i oktatási statisztikával megegyező létszám 8/12 része és az 1995. IX. 15-i létszám 4/12 része alapján a középfokú intézményekben, illetve az 1994. X. 1-jei oktatási statisztikával megegyező létszám 8/12 része és az 1995. X. 1-jei létszám 4/12 része alapján az alsófokú intézményekben. (A statisztika tanügy-igazgatási alapokmánya a beírási napló, törzslap, törzskönyv, tanuló-nyilvántartó könyv, foglalkozási napló.)"

(5) A KTv. 5. számú melléklete az e törvény 3. számú mellékletének megfelelően módosul.

(6) A KTv. 7. számú mellékletének kiadási és bevételi előirányzatai az e törvény 4. számú melléklete szerint módosulnak.

(7) A KTv. 9. számú melléklete helyébe e törvény 5. számú melléklete lép.

(8) A KTv. 10. számú melléklete helyébe e törvény 6. számú melléklete lép.

25. § (1) E törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A KTv. - e törvény 10. §-ával megállapított - 28/A. § (1)-(6) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket első ízben az e törvény hatálybalépését követő kötelezettségvállalásra kell alkalmazni, ide nem értve a törvény hatálybalépése napján fennálló hitelek prolongálásával keletkező kötelezettségvállalást.

(3) Azon elkülönített állami pénzalap kezelőnek, melynek a KTv. - e törvény 17. §-ával megállapított - 48. § (2) bekezdése szerint a pénzforgalmi számláit és lekötött betéteit nem a Magyar Nemzeti Banknál vezetik, illetve kezelik, az e törvény hatálybalépésétől számított 30 napon belül azokat át kell telepítenie a Magyar Nemzeti Bankhoz. A Kormány a végrehajtásra legfeljebb 1995. december 31. napjáig halasztást engedélyezhet.

26. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti

a) a KTv. 29. §-ának (2) bekezdése;

b) a KTv. 43. §-ának első mondata;

c) a KTv. 58. §-a;

d)[3]

e) az 1995. évi XXI. törvénnyel módosított, az egyes elkülönített állami pénzalapokról szóló 1992. évi LXXXIII. törvény 78. §-a (1) bekezdésének a) pontja;

f) az egyes elkülönített állami pénzalapokról szóló 1992. évi LXXXIII. törvény 58. §-ának (4) bekezdése;

g) a Szakképzési Alapról szóló 1988. évi XXIII. törvény 6. §-a (1) bekezdésének második mondatrésze;

h) az Útalapról szóló 1992. évi XXX. törvény 1. §-ának (3) bekezdése;

i) a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény 10. §-ának (2) bekezdése;

j) a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 14. §-a (1) bekezdésének utolsó mondata;

k) a Művelődési és Közoktatási Minisztérium által felügyelt alapok banki elhelyezéséről szóló 2/1994. (III. 8.) MKM rendelet;

l) az államháztartás alrendszereinek tervezési, beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségéről, valamint a központi költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 9/1994. (III. 11.) IKM rendelet.

(2) A törvény hatálybalépésével egyidejűleg a KTv. 4. §-ának (5) bekezdésében "a Magyar Nemzeti Bankról szóló 1991. évi LX. törvény (a továbbiakban: MNB tv.)" szövegrész helyébe "az MNB tv." szövegrész lép.

27. § Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy

a) a központi költségvetési szervek által fenntartott hivatali üdülők támogatásának mérséklésére irányuló felülvizsgálatot követően megállapított támogatáscsökkentés összegével az érintett fejezeteknél az előirányzatokat csökkentse (cím, alcím, előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat);

b) az I. Köztársasági Elnökség, a II. Országgyűlés, a III. Alkotmánybíróság, a IV. Legfelsőbb Bíróság, az V. Magyar Köztársaság Ügyészsége, a VI. Állami Számvevőszék fejezetek irányításáért felelős vezető, továbbá a bíróságok vonatkozásában az igazságügy-miniszter által a gazdasági stabilizációs intézkedések keretében felajánlott támogatás összegével az érintett fejezetek által javasolt előirányzatokat csökkentse (cím, alcím előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat);

c) a VII. Miniszterelnökség fejezet 27. címén tervezett előirányzatokat a tényleges teljesítésnek megfelelően az alcímek között átcsoportosíthassa;

d) a Kisvállalkozói Garancia Alapnál vizsgálja felül a garanciavállalási kötelezettségeket, és a megállapított kötelezettségekkel nem terhelt pénzeszközöket vonja be a központi költségvetés bevételeibe.

28. § Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetésének előterjesztésekor mutassa be az Országgyűlésnek az érvényben lévő koncessziós szerződések alapján, a következő három költségvetési évben a központi költségvetés milyen összegű bevételt realizálhat.

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Gál Zoltán s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. számú melléklet az 1995. évi LXXII. törvényhez

"1. számú melléklet az 1994. évi CIV. törvényhez

Cím
szám
Alcím
szám
Előirányzat
csoport szám
Kiemelt elő-
irányzat szám
CímAlcím
név
Előirányzat
csoport név
KIADÁSOK1995. évi
előirányzat
névKiemelt előirányzat neve
I. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG
1Köztársasági Elnöki Hivatal
1Köztársasági Elnöki Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások48,9
2Társadalombiztosítási járulék20,4
3Dologi kiadások16,5
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás55,0
3Felhalmozási kiadások0,5
2Köztársasági Elnök Katonai Irodája
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2,1
2Társadalombiztosítási járulék0,8
3Dologi kiadások3,6
3Felhalmozási kiadások0,3
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Ágazati célelőirányzatok
1Állami kitüntetések62,0
I. fejezet kiadásai összesen:210,1
II. ORSZÁGGYŰLÉS
1Országgyűlés
1Képviselő-testület
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások978,9
2Társadalombiztosítási járulék321,2
3Dologi kiadások205,8
2Országgyűlés hivatali szervei
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások421,6
2Társadalombiztosítási járulék168,4
3Dologi kiadások619,1
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás9,0
2Felújítás105,6
3Felhalmozási kiadások90,0
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1NATO közgyűlés50,0
2Törvényhozás szakmai feltételeinek korszerűsítése10,0
3Országgyűlési Könyvtár
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások47,4
2Társadalombiztosítási járulék19,6
3Dologi kiadások28,8
2Felújítás0,4
3Felhalmozási kiadások0,4
1-3. cím összesen:3 076,2
5Kisebbségi önkormányzatok és szervezetek működésének támogatása320,0
6Pártok támogatása
1Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása
1Fiatal Demokraták Szövetsége97,8
2Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt112,0
3Kereszténydemokrata Néppárt97,9
4Magyar Demokrata Fórum135,0
5Magyar Szocialista Párt302,7
6Szabad Demokraták Szövetsége198,1
2Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása
2Munkáspárt25,2
5Köztársaság Párt20,0
6Magyar Igazság és Élet Pártja12,5
7Agrárszövetség16,6
8Társadalmi szervezetek támogatása
1Társadalmi szervezetek felosztandó támogatása400,0
3Magyar Vöröskereszt támogatása300,0
4Értelmi fogyatékosokat segítő érdekvédelmi szervezetek együttesen34,0
5Hallássérültek Országos Szövetsége68,0
6Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége60,0
7Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége82,0
9Magyarok Világszövetségének támogatása180,0
10Magyar-Máltai Szeretetszolgálat120,0
11MTESZ támogatása62,0
12TIT intézmények támogatása60,0
II. fejezet kiadásai összesen:5 780,0
III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
1Alkotmánybíróság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások120,7
2Társadalombiztosítási járulék47,3
3Dologi kiadások85,5
3Felhalmozási kiadások11,5
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások15,0
III. fejezet kiadásai összesen:280,0
Cím
szám
Alcím
szám
Előirányzat
csoport szám
Kiemelt elő-
irányzat szám
CímAlcím
név
Előirányzat
csoport név
KIADÁSOK1995. évi
előirányzat
névKiemelt előirányzat neve
IV. LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG
1Legfelsőbb Bíróság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások365,3
2Társadalombiztosítási járulék155,6
3Dologi kiadások95,9
2Felújítás30,0
3Felhalmozási kiadások10,0
IV. fejezet kiadásai összesen:656,8
V. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE
1Legfőbb Ügyészség
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások390,9
2Társadalombiztosítási járulék164,5
3Dologi kiadások124,3
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás0,7
2Felújítás5,0
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások45,0
2Területi ügyészségek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 324,2
2Társadalombiztosítási járulék994,7
3Dologi kiadások313,7
2Felújítás25,0
3Felhalmozási kiadások10,0
3Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások35,9
2Társadalombiztosítási járulék15,4
3Dologi kiadások6,5
V. fejezet kiadásai összesen:4 455,8
VI. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK
1Állami Számvevőszék
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások440,4
2Társadalombiztosítási járulék186,4
3Dologi kiadások144,5
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás3,4
2Felújítás24,0
3Felhalmozási kiadások42,0
2Továbbképzési Intézet és Üdülő
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások13,4
2Társadalombiztosítási járulék5,4
3Dologi kiadások11,6
VI. fejezet kiadásai összesen:871,1
VII. MINISZTERELNÖKSÉG
1Miniszterelnöki Hivatal
1Miniszterelnöki Hivatal igazgatás
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások271,7
2Társadalombiztosítási járulék113,1
3Dologi kiadások83,1
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás64,8
3Felhalmozási kiadások6,3
2Miniszterelnöki Hivatal Ellátó Szolgálata
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások155,0
2Társadalombiztosítási járulék62,0
3Dologi kiadások448,2
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás1,4
2Felújítás60,0
3Felhalmozási kiadások2,8
2Magyar Közigazgatási Intézet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások45,7
2Társadalombiztosítási járulék14,0
3Dologi kiadások14,5
5Ellátottak pénzbeli juttatásai0,5
3Felhalmozási kiadások1,9
3Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások35,4
2Társadalombiztosítási járulék14,2
3Dologi kiadások41,1
3Felhalmozási kiadások1,8
9Üdülők
1Központi Állami Üdülő és Oktatási Központ
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások48,9
2Társadalombiztosítási járulék19,5
3Dologi kiadások75,8
2Felújítás40,0
2MEH Hivatali Üdülő
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások8,2
2Társadalombiztosítási járulék3,4
3Dologi kiadások18,1
11Biztonsági Szolgálatok
1Nemzetbiztonsági Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 034,8
2Társadalombiztosítási járulék826,2
3Dologi kiadások1 054,2
2Felújítás60,0
3Felhalmozási kiadások208,2
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Nevesített intézményi beruházások300,0
2Egyéb intézményi beruházások82,0
3Lakástámogatás50,0
2Információs Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások594,1
2Társadalombiztosítási járulék238,4
3Dologi kiadások871,3
2Felújítás6,5
3Felhalmozási kiadások30,7
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások125,0
3Lakástámogatás15,0
13Határon Túli Magyarok Hivatala
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások63,9
2Társadalombiztosítási járulék23,8
3Dologi kiadások76,0
3Felhalmozási kiadások11,7
14Kormányzati Ellenőrző Iroda
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások70,4
2Társadalombiztosítási járulék31,4
3Dologi kiadások37,5
3Felhalmozási kiadások3,1
25Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások70,0
6Kormányzati beruházások, beruházási célprogram
1Központi kormányzati informatikai infrastruktúra fejlesztése400,0
3Kormányzati távközlési célprogram180,0
2Célelőirányzatok
1Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Közalapítványa470,0
2Kisebbségi koordinációs keret43,7
3Kézfogás Alapítvány200,0
7Illyés Alapítvány300,0
8Teleki László Alapítvány66,8
15Kisebbségi intervenciós keret20,0
31Kisebbségi kompenzációs keret500,0
33Házat Hazát Alapítvány41,0
441956. Tudományos Alapítvány támogatása10,0
27Céltartalékok
1A közalkalmazottak 1995. évi bérpolitikai kerete16 400,0
2Energiaáremelés részleges kompenzációja9 000,0
3Központi költségvetési szerveknél végrehajtandó létszámleépítés többletkiadásai3 325,8
29Költségvetés általános tartaléka19 100,0
30Kormányzati rendkívüli kiadások
2Pénzbeli kárpótlás2 500,0
5Büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás100,0
10Eximbank és az Exporthitelbiztosító Rt.alaptőke juttatás4 000,0
11„NATO Békepartnerségi program” kiadásai493,0
VII. fejezet kiadásai összesen:65 685,9
VIII. BELÜGYMINISZTÉRIUM
1Belügyminisztérium igazgatása
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások616,7
2Társadalombiztosítási járulék227,4
3Dologi kiadások307,5
2Felújítás75,4
3Felhalmozási kiadások51,7
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1Polgármesterek képzése20,0
2Fővárosi és megyei Közigazgatási Hivatalok
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások716,2
2Társadalombiztosítási járulék280,9
3Dologi kiadások249,7
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás16,9
2Felújítás4,7
3Felhalmozási kiadások6,3
3Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálatok
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 793,4
2Társadalombiztosítási járulék720,4
3Dologi kiadások675,9
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás17,9
2Felújítás45,8
3Felhalmozási kiadások124,5
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
3Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatás13,0
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1Vagyonkataszteri felmérés10,0
5Rendőrség
1Országos Rendőrfőkapitányság és háttérintézményei
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 352,0
2Társadalombiztosítási járulék964,8
3Dologi kiadások3 882,9
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás25,0
2Felújítás276,0
3Felhalmozási kiadások1 471,3
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
3Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatás300,0
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1Gazdasági rendőrség250,0
2Világbanki hitel áfa150,0
3Rendőrség titkos információgyűjtő tevékenységének feltételei megteremtése150,0
2Budapesti Rendőrfőkapitányság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások5 558,2
2Társadalombiztosítási járulék2 252,2
3Dologi kiadások1 289,2
2Felújítás10,0
3Megyei Rendőr-főkapitányságok
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások13 267,0
2Társadalombiztosítási járulék5 376,1
3Dologi kiadások3 717,0
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás0,9
2Felújítás280,0
3Felhalmozási kiadások11,5
4Rendőri Ezred
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 559,7
2Társadalombiztosítási járulék647,9
3Dologi kiadások463,6
2Felújítás45,0
5Köztársasági Őrezred
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások740,6
2Társadalombiztosítási járulék300,0
3Dologi kiadások140,7
3Felhalmozási kiadások9,9
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1Védett vezetők utóbiztosítása15,0
2Országház védelmi rendszer megerősítése100,0
6Híradástechnikai Szolgálat
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások193,2
2Társadalombiztosítási járulék78,3
3Dologi kiadások804,0
3Felhalmozási kiadások10,6
6Határőrség
1Határőrség Országos Parancsnokság és szervei
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások869,6
2Társadalombiztosítási járulék347,8
3Dologi kiadások918,8
2Felújítás461,8
3Felhalmozási kiadások418,2
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Nevesített intézményi beruházások224,0
2Egyéb intézményi beruházások106,0
3Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatás40,0
2Biztosító és Kiszolgáló Igazgatóság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások344,6
2Társadalombiztosítási járulék96,9
3Dologi kiadások308,4
3Határőr-igazgatóságok
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások4 579,2
2Társadalombiztosítási járulék1 726,1
3Dologi kiadások1 798,1
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1Határvadász századok220,0
7Tűz- és Polgári Védelem
1Tűz- és Polgári Védelem Országos Parancsnoksága és központi szervei
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások434,2
2Társadalombiztosítási járulék160,8
3Dologi kiadások580,8
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás2,7
2Felújítás69,5
3Felhalmozási kiadások115,7
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Nevesített intézményi beruházások20,0
2Egyéb intézményi beruházások50,0
3Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatás8,0
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1Állami tűzoltóság tűzoltófecskendő400,0
2Tűzoltó-parancsnokságok
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 901,8
2Társadalombiztosítási járulék1 121,1
3Dologi kiadások496,7
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás2,0
2Felújítás65,5
3Felhalmozási kiadások46,5
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Nevesített intézményi beruházások150,0
2Egyéb intézményi beruházások81,0
3Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatás29,0
3Polgári Védelmi parancsnokságok
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások498,4
2Társadalombiztosítási járulék203,5
3Dologi kiadások36,5
5Ellátottak pénzbeli juttatásai0,3
9Menekültügyi és Migrációs Hivatal és szervei
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások189,6
2Társadalombiztosítási járulék76,9
3Dologi kiadások298,5
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás0,6
2Felújítás2,9
3Felhalmozási kiadások2,6
10BM Művelődési Központ
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások95,8
2Társadalombiztosítási járulék38,4
3Dologi kiadások64,3
11Országos Személyiadat- és Lakcímnyilvántartó Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások131,0
2Társadalombiztosítási járulék55,7
3Dologi kiadások56,7
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás0,3
2Felújítás3,0
13Főiskolák
2Rendőrtiszti Főiskola
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások444,4
2Társadalombiztosítási járulék175,9
3Dologi kiadások175,4
3Felhalmozási kiadások8,6
15BM Központi Kórház és intézményei
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások654,5
2Társadalombiztosítási járulék258,6
3Dologi kiadások610,0
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás0,7
2Felújítás45,0
3Felhalmozási kiadások40,1
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1Kórházépület helyreállítása50,0
17Központi Gazdasági Főigazgatóság és háttérintézményei
1Központi Gazdasági Főigazgatóság és részben önálló szervei
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások613,2
2Társadalombiztosítási járulék233,7
3Dologi kiadások569,4
2Felújítás120,4
3Felhalmozási kiadások32,3
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
3Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatás50,0
3Vendéglátási és Közétkeztetési Osztály
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások175,4
2Társadalombiztosítási járulék70,5
3Dologi kiadások180,5
2Felújítás6,0
3Felhalmozási kiadások3,8
7Üdülők
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások176,0
2Társadalombiztosítási járulék69,7
3Dologi kiadások284,6
2Felújítás24,0
3Felhalmozási kiadások8,7
8Központi Beszerző Iroda
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások85,5
2Társadalombiztosítási járulék33,9
3Dologi kiadások48,2
9BM Kiadó és szervei
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások21,0
2Társadalombiztosítási járulék8,2
3Dologi kiadások12,9
10Választás, népszavazás
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások7,8
2Társadalombiztosítási járulék3,9
3Dologi kiadások34,0
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás34,0
18Adatfeldolgozó Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások387,1
2Társadalombiztosítási járulék170,2
3Dologi kiadások667,9
2Felújítás0,9
3Felhalmozási kiadások70,0
22Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások80,0
2Társadalombiztosítási járulék6,6
3Dologi kiadások118,7
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás107,0
3Felhalmozási kiadások45,1
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Nevesített intézményi beruházások546,0
2Egyéb intézményi beruházások196,0
3Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatás10,0
4Egyéb intézményi beruházások, lakásépítés7,0
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1Gépjármű-korszerűsítési program500,0
2Állami ünnepek előkészítése45,0
2UTE támogatása119,0
3Rendőr és Határőr SE támogatása7,8
4Szakszervezetek támogatása4,3
5Alapítványok támogatása
1Nemzeti Panteon Alapítvány39,0
2Közösségszolgálat Alapítvány0,4
3Alapítvány a választásokért1,2
4Alapítvány a Közigazgatási és Önkormányzati Informatikáért1,2
5Társadalmi Összefogás a Bűnözés Ellen Alapítvány0,6
23Alapok támogatása
1Menekülteket Támogató Alap1 000,0
24Országos Testnevelési és Sporthivatal
1Országos Testnevelési és Sporthivatal igazgatása
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások252,0
2Társadalombiztosítási járulék98,2
3Dologi kiadások123,1
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás0,5
2Felújítás4,0
3Felhalmozási kiadások1,8
3Központi sportintézmények és sportlétesítmények
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások508,2
2Társadalombiztosítási járulék210,7
3Dologi kiadások947,3
5Ellátottak pénzbeli juttatásai1,1
2Felújítás68,6
3Felhalmozási kiadások4,9
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1Ingyenes igénybevétel miatti részleges kompenzáció48,8
2Nemzetközi előírásoknak megfelelő sportfelszerelések biztosítása9,8
3Működési tartalék10,0
5OTSH kezelésű előirányzatok
2Felújítás2,4
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Nevesített intézményi beruházások397,0
2Egyéb intézményi beruházások61,0
5OTSH kezelésű speciális támogatások
1Verseny- és élsport595,9
2Utánpótlás-nevelés, diáksport109,7
3Szabadidősport20,0
4Sporttudomány8,0
5Magyar Olimpiai Bizottság148,8
6Nemzetközi kongresszusok, konferenciák54,0
7Egyéb ágazati szakmai célfeladatok88,3
1-24. cím összesen:86 892,6
25Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
1Normatív hozzájárulások
1Községek általános támogatása5 862,0
2Településüzemeltetéshez40 151,8
3Gazdasági-társadalmi szempontból elmaradott települések kiegészítő támogatása1 675,2
4Lakásgazdálkodási tevékenységhez9 255,8
5Üdülőhelyi feladatokhoz1 381,6
6Szociálpolitikai feladatokhoz25 185,2
7Gyermek- és ifjúságvédelem feladataihoz5 617,9
8Ápoló-, gondozóotthoni és rehabilitációs intézményi ellátáshoz6 590,4
9Nappali szociális intézményi ellátáshoz1 256,2
10Átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátáshoz265,4
11Hajléktalanok átmeneti szállásaihoz251,2
12Fogyatékos gyermekek ápoló-, gondozó otthoni és gyógypedagógiai intézeti ellátásához2 901,0
13Felnőttkorú fogyatékosok ápoló-, gondozóotthoni ellátásához1 722,9
14Óvodai ellátáshoz10 497,6
15Kiegészítő állami hozzájárulás a nemzetiségi és etnikai óvodai ellátáshoz194,1
16Általános iskolai oktatáshoz39 011,6
17Alapfokú művészet oktatáshoz2 607,4
18Fogyatékos gyermekek oktatásához3 016,8
19Gimnáziumi, szakiskolai oktatáshoz9 803,4
20Szakközépiskolai oktatáshoz13 510,9
21Szakmunkásképzés elméleti oktatásához6 769,2
22Szakmunkásképző iskolai tanműhelyi oktatásához2 248,8
23Kiegészítő állami hozzájárulás a nemzetiségi, etnikai vagy kéttannyelvű oktatáshoz1 719,3
24Kollégiumi ellátáshoz5 021,9
25Sportfeladatokhoz525,5
26Helyi közművelődési feladatokhoz2 627,7
27Megyei, fővárosi önkormányzatok igazgatási és közművelődési feladataihoz5 150,4
28Korábbi bérpolitikai intézkedések 1995. évi előirányzata28 058,4
2Helyi önkormányzatok színházi támogatása2 574,5
3Címzett- és céltámogatások33 600,0
4Központosított előirányzatok
1Lakossági közműfejlesztési befizetésekkel összefüggő támogatás4 000,0
2Határátkelőhelyek fenntartásának, valamint a határnyiladék tisztításának támogatása150,0
3Szociális követelményeknek meg nem felelő telepek felszámolásának támogatása20,0
4Vállalati szakmunkásképző tanműhelyek átvételéhez egyszeri támogatás200,0
5Színházi tevékenység támogatása240,0
6Körjegyzők bérének és társadalombiztosítási járulékának támogatása210,0
7Települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása200,0
8Hamvasztásos temetés és hatósági halottszállítás támogatása160,0
9Pincerendszerek veszélyelhárítási munkálatainak támogatása500,0
10Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának támogatása2 000,0
11Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása100,0
12Fővárosi tömegközlekedés támogatása2 300,0
13Nevelési segély kiegészítés1 850,0
14Gyermeknevelési támogatás2 575,0
15Egyes közoktatási feladatok támogatása1 200,0
16Helyi önkormányzati hivatásos zenekarok és énekkarok támogatása150,0
18A közalkalmazotti törvény végrehajtásával kapcsolatos kamattámogatás100,0
19A köztisztviselői illetményalap bevezetéséhez támogatás1 500,0
20Kényszer lakásbérletek felszámolásának támogatása100,0
21Területi honvédelmi igazgatás támogatása5,0
22Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása80,0
23Munkanélküliek jövedelempótló támogatása9 500,0
24Gyermek- és ifjúsági feladatok75,0
25Gazdasági stabilizációs intézkedésekhez kapcsolódó szociális célú hozzájárulás5 000,0
26Hozzájárulás a települési, a megyei és a fővárosi önkormányzeti közművelődési intézményeknél, valamint a színházaknál a honoráriumok és a tiszteletdíjak után fizetendő társadalombiztosítási járulék többlet kiadásaihoz360,0
5Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása
1Vis maior esetében támogatás500,0
2Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatása4 920,9
3Saját hibából tartós fizetésképtelenség helyzetébe került helyi önkormányzatok támogatása1 000,0
6Helyi önkormányzati tűzoltóságok támogatása2 560,9
25. cím összesen:310 610,9
VIII. fejezet kiadásai összesen:397 503,5
Cím
szám
Alcím
szám
Előirányzat
csoport szám
Kiemelt elő-
irányzat szám
CímAlcím
név
Előirányzat
csoport név
KIADÁSOK1995. évi
előirányzat
névKiemelt előirányzat neve
IX. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
1Honvédelmi Minisztérium
1Honvédelmi Minisztérium igazgatása
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások331,0
2Társadalombiztosítási járulék136,6
3Dologi kiadások192,7
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás4,5
3Felhalmozási kiadások10,0
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások20,0
2Honvédelmi Minisztérium háttérintézményei
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások371,6
2Társadalombiztosítási járulék120,6
3Dologi kiadások133,5
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás1,1
2Felújítás90,0
3Felhalmozási kiadások5,3
2Magyar Honvédség
1Magyar Honvédség igazgatása
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások866,9
2Társadalombiztosítási járulék373,0
3Dologi kiadások154,8
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás18,0
2Magyar Honvédség katonai közigazgatása
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 365,4
2Társadalombiztosítási járulék441,1
3Dologi kiadások756,6
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás9,5
3Magyar Honvédség Szárazföldi Csapatok Parancsnoksága
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások7 808,6
2Társadalombiztosítási járulék2 933,8
3Dologi kiadások5 381,5
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás55,2
3Felhalmozási kiadások2,9
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások37,7
4Budapesti Katonai Kerületparancsnokság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 024,3
2Társadalombiztosítási járulék403,0
3Dologi kiadások687,0
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás2,6
5Magyar Honvédség Légvédelmi Parancsnokság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások4 374,1
2Társadalombiztosítási járulék1 718,8
3Dologi kiadások2 750,9
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás28,6
3Felhalmozási kiadások0,9
6Katonai Felderítő Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 174,7
2Társadalombiztosítási járulék489,1
3Dologi kiadások724,9
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás3,5
2Felújítás3,0
3Felhalmozási kiadások78,0
7Katonai Biztonsági Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások297,1
2Társadalombiztosítási járulék126,9
3Dologi kiadások48,1
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás0,7
8Központi intézetek ellátó és kiszolgáló szervei
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások5 383,8
2Társadalombiztosítási járulék2 200,4
3Dologi kiadások12 678,4
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás252,7
2Felújítás1 651,9
3Felhalmozási kiadások278,9
3Békefenntartó Erők Kiképző Központja
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások151,6
2Társadalombiztosítási járulék63,9
3Dologi kiadások21,6
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás0,5
4MH Katonai Ügyészségek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások151,1
2Társadalombiztosítási járulék56,7
3Dologi kiadások16,4
5MH Katonai Tanintézetek
1MH Felsőfokú Tanintézetek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 029,3
2Társadalombiztosítási járulék762,6
3Dologi kiadások984,0
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás14,7
3Felhalmozási kiadások1,7
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások200,0
2MH Középfokú Tanintézetek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások356,7
2Társadalombiztosítási járulék137,5
3Dologi kiadások310,2
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás4,0
3Felhalmozási kiadások0,4
6MH kiemelt sportlétesítmények
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások29,4
2Társadalombiztosítási járulék12,2
3Dologi kiadások70,9
3Felhalmozási kiadások3,3
7MH kiemelt kulturális intézmények
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások244,2
2Társadalombiztosítási járulék96,4
3Dologi kiadások204,3
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás2,0
3Felhalmozási kiadások3,5
8MH Üdülők és Gyermekintézmények Főigazgatóság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások320,5
2Társadalombiztosítási járulék137,1
3Dologi kiadások387,9
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás3,2
3Felhalmozási kiadások1,5
9MH Egészségügyi intézetek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 632,3
2Társadalombiztosítási járulék692,3
3Dologi kiadások1 386,7
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás9,1
2Felújítás1,4
3Felhalmozási kiadások27,0
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások80,0
10Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások82,3
3Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatás300,0
4Egyéb intézményi beruházások, lakásépítés750,0
7Kiemelt jelentőségű kormányzati beruházások
1Magyar Honvédség Központi Honvédkórház350,0
2Kecskeméti Katonai Repülőtér620,0
3Fejezeti tartalék866,9
6Társadalmi szervek támogatása
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások
2Honvéd Sportegyesületek támogatása130,0
4Honvéd érdekképviseleti szervek támogatása4,5
5Honvéd Művelődési Egyesületek támogatása5,4
6Honvédség önkéntes nyugdíjbiztosító pénztár támogatása20,0
7Alapítványok támogatása
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1Hadirokkantak Közalapítványa3 500,0
11Frekvenciagazdálkodási Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások46,9
2Társadalombiztosítási járulék19,6
3Dologi kiadások30,1
3Felhalmozási kiadások8,1
IX. fejezet kiadásai összesen:75 346,1
XI. NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM
1Népjóléti Minisztérium igazgatása
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások365,0
2Társadalombiztosítási járulék132,7
3Dologi kiadások281,4
3Felhalmozási kiadások27,8
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások25,0
2Állami Népegészségügyi Szolgálat intézetei
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások4 470,1
2Társadalombiztosítási járulék1 838,2
3Dologi kiadások1 444,7
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás1,0
5Ellátottak pénzbeli juttatásai0,1
3Felhalmozási kiadások59,6
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások10,0
3Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások291,4
2Társadalombiztosítási járulék113,6
3Dologi kiadások221,2
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás127,9
2Felújítás1,0
3Felhalmozási kiadások4,1
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Nevesített intézményi beruházások815,0
4Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások4 699,2
2Társadalombiztosítási járulék2 009,3
3Dologi kiadások5 973,4
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás2,6
5Ellátottak pénzbeli juttatásai1,5
2Felújítás7,1
3Felhalmozási kiadások102,8
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Nevesített intézményi beruházások200,0
2Egyéb intézményi beruházások300,0
5Állami szociális intézetek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások204,5
2Társadalombiztosítási járulék89,2
3Dologi kiadások109,0
5Ellátottak pénzbeli juttatásai0,4
6Országos Mentőszolgálat
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 694,0
2Társadalombiztosítási járulék1 108,2
3Dologi kiadások1 295,4
3Felhalmozási kiadások28,2
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások271,0
5Mentőgépkocsik cseréje424,0
7Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások413,2
2Társadalombiztosítási járulék180,3
3Dologi kiadások229,9
5Ellátottak pénzbeli juttatásai6,4
3Felhalmozási kiadások0,7
9Népjóléti Minisztérium üdülője
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások4,0
2Társadalombiztosítási járulék1,7
3Dologi kiadások7,1
10Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
2Felújítás960,0
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Nevesített intézményi beruházások2 897,0
2Egyéb intézményi beruházások40,0
2Ágazati szakmai célkeretek előirányzatai
5Az AIDS-program kiemelt feladatainak támogatása
3Dologi kiadások150,0
11Családvédelmi hálózat kialakításának indítása
3Dologi kiadások20,0
15Társadalmi szervezetek támogatása
3Dologi kiadások40,0
22Ifjúság és szabadidő sport
3Dologi kiadások30,0
24Autizmus Alapítvány és kutatócsoport támogatása
3Dologi kiadások25,0
26Háziorvosképzés
3Dologi kiadások60,0
28Ápolásfejlesztési programok
3Dologi kiadások150,0
29Egészségfejlesztési célok
3Dologi kiadások895,1
30Hajléktalanok ellátása
3Dologi kiadások120,0
33Szociális képzés, kutatás
3Dologi kiadások25,0
34Térségi válságkezelő programok
3Dologi kiadások328,0
37Jóléti Szolgálat Alapítvány
3Dologi kiadások45,0
38Gyorssegély Alapítvány
3Dologi kiadások45,0
39Hajléktalanokért Alapítvány
3Dologi kiadások10,0
40Mocsáry Lajos Alapítvány
3Dologi kiadások25,0
41ADDETUR Alapítvány
3Dologi kiadások15,0
42Külföldön élő magyarok ellátását segítő alapítvány
3Dologi kiadások110,0
43Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány
3Dologi kiadások800,0
47Szociális szakellátások fejlesztése
3Dologi kiadások450,0
48Gyermekek napközbeni ellátásának fejlesztése295,0
50Magyar PET Alapítvány támogatása
3Dologi kiadások8,0
51ALTERNATAL Alapítvány
3Dologi kiadások5,0
52Peter Cherny Alapítvány támogatása20,0
64Diagnosztikai-műszer programok180,0
65Koraszülött ellátás feltételeinek javítása30,0
66Therápiás-műszer programok40,0
67Egészségügyi minőségbiztosítás feltételeinek kialakítása50,0
68Környezeti sugárzás mérések feltételeinek javítása49,0
69Vérellátás új szervezeti rendszerének kialakítása350,0
72Gyermek- és ifjúságvédelmi programok60,0
73Szociális oktatási programok25,0
74PHARE programmal kapcsolatos hozzájárulás30,0
75Ágazati informatikai programok20,0
76Oltóanyag beszerzés300,0
80Egészségügyi tartalékolási feladatok150,0
3Nemzetközi megállapodások végrehajtása
2Világbanki megállapodásokban vállalt kötelezettség570,0
5Nemzetközi szervezetek tagdíja (WHO)79,0
7Mozgáskorlátozott személyek közlekedési támogatása3 980,0
8Humán szolgáltatások normatív állami támogatása
1Ápoló, gondozó és rehabilitációs intézményi ellátás800,0
2Nappali szociális intézményi ellátás33,0
3Fogyatékos gyermekek ápoló-, gondozó otthoni és gyógypedagógiai intézményi ellátása249,0
4Gyermek- és ifjúságvédelem keretében állami és intézeti neveltek ellátása47,0
535 évesnél fiatalabb kábítószeresekkel foglalkozó terápiás intézeti ellátás66,0
6Hajléktalanok átmeneti szállásai160,0
7Felnőttkorú fogyatékosak ápoló, gondozó otthoni ellátása5,0
9Humánszolgáltatások 1994. évi bérpolitikai intézkedéseinek 1995. évi szintrehozása
1Személyi juttatások161,8
9Nem normatív humánszolgáltatás
1Nem normatív humánszolgáltatás40,0
11A társadalombiztosítási alapoknak és szervezeteiknek fizetendő térítés
1A társadalombiztosítási szervezetek által folyósított ellátások
1Családi pótlék és várandóssági pótlék
1Családi pótlék98 000,0
2Várandóssági pótlék1 500,0
3A folyósított ellátások után elszámolt költségtérítés1 350,0
5A társadalombiztosítás profiltisztítása során átvállalt ellátások24 550,0
6Politikai rehabilitációs és más nyugdíjkiegészítések6 230,0
7Bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandóság kiegészítése2 600,0
8A társadalombiztosítás további profiltisztítása során átvállalt ellátások
1Házastársi pótlék és házastárs utáni jövedelempótlék5 700,0
2Megváltozott munkaképességűek átmeneti járadéka, rendszeres szociális járadéka és egyéb szociális járadéka20 100,0
3Cukorbetegek támogatása100,0
4Gyermekgondozási díj17 900,0
5Mezőgazdasági járulék5 400,0
2Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosításhoz
1Hozzájárulás a nem biztosítottak egészségügyi kiadásaihoz10 000,0
2Hozzájárulás az Egészségbiztosítási Alap finanszírozásához400,0
12Alapok támogatása
1Rehabilitációs Alap100,0
XI. fejezet kiadásai összesen:239 565,8
XII. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
1Igazságügyi Minisztérium igazgatása
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások290,6
2Társadalombiztosítási járulék114,6
3Dologi kiadások131,6
3Felhalmozási kiadások24,5
2Bíróságok
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások6 367,1
2Társadalombiztosítási járulék2 553,9
3Dologi kiadások1 070,7
3Felhalmozási kiadások9,6
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1Gyermektartásdíjak állami megelőlegezése140,0
3Szakértői Intézetek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások142,1
2Társadalombiztosítási járulék57,9
3Dologi kiadások66,3
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás0,5
4IM Büntetés-végrehajtás
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 501,5
2Társadalombiztosítási járulék1 314,0
3Dologi kiadások3 153,4
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás436,5
5Ellátottak pénzbeli juttatásai2,7
2Felújítás180,0
3Felhalmozási kiadások517,2
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Nevesített intézményi beruházások170,0
2Egyéb intézményi beruházások130,0
3Egyéb intzményi beruházások, lakástámogatás80,0
5Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások54,3
2Felújítás202,8
3Felhalmozási kiadások13,0
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások255,0
XII. fejezet kiadásai összesen:20 979,8
XIII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
1Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium igazgatása
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások332,3
2Társadalombiztosítási járulék126,3
3Dologi kiadások110,0
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás0,4
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások15,0
2Közlekedési Felügyeletek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 800,1
2Társadalombiztosítási járulék728,5
3Dologi kiadások1 377,6
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás394,5
2Felújítás59,9
3Felhalmozási kiadások262,0
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások44,0
3Hírközlési Intézmények
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások611,2
2Társadalombiztosítási járulék251,4
3Dologi kiadások621,9
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás3,1
2Felújítás50,0
3Felhalmozási kiadások435,2
4Közúti és Autópálya Igazgatóságok
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 254,3
2Társadalombiztosítási járulék1 250,9
3Dologi kiadások12 162,8
2Felújítás7 300,0
3Felhalmozási kiadások9 500,0
5Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 593,9
2Társadalombiztosítási járulék1 023,6
3Dologi kiadások2 937,4
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás14,5
2Felújítás430,6
3Felhalmozási kiadások1 600,0
7Vízügyi és Árvízvédelmi intézmények
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 823,0
2Társadalombiztosítási járulék1 154,6
3Dologi kiadások2 045,9
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás54,6
2Felújítás49,1
3Felhalmozási kiadások28,5
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások126,0
9MÁV egészségügyi szolgáltatás
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások63,0
2Társadalombiztosítási járulék27,1
3Dologi kiadások44,5
10MÁV egészségügyi alapellátó intézmények
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 558,2
2Társadalombiztosítási járulék662,2
3Dologi kiadások1 160,2
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás0,7
2Felújítás11,3
3Felhalmozási kiadások23,0
11Közlekedési Múzeum
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások63,0
2Társadalombiztosítási járulék26,4
3Dologi kiadások25,3
3Felhalmozási kiadások1,1
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások25,0
12Magyar Űrkutatási Iroda
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások4,8
2Társadalombiztosítási járulék2,0
3Dologi kiadások8,5
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás60,0
13Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
2Felújítás29,8
2Ágazati célelőirányzatok
1Állami céltartalékkal kapcsolatos feladatok350,0
5Kormányzati beruházások, célprogramok
1Postai épületrekonstrukció575,0
2Kiemelt városok szennyvízkezelése1 000,0
3Vízkárelhárítás1 440,0
4Regionális víziközmű-hálózat fejlesztése1 175,0
5Vízminőség-védelem1 200,0
6Légi közlekedés350,0
7Kombinált fuvarozás500,0
8Vasúthálózat fejlesztése6 763,0
10VOLÁN autóbusz-rekonstrukció1 000,0
11Nagymaros-visegrádi térség komplex tájrehabilitációja2 000,0
19Vasútegészségügy300,0
7Kiemelt jelentőségű kormányzati beruházások
1Budapest-Hegyeshalom vasútvonal korszerűsítése87,0
2Záhonyi Tisza-híd rekonstrukciója20,0
8Szigetközi vízpótlással kapcsolatos működési kiadások289,0
9Vízügyi igazgatási szervezet központi és területi szerveinek átalakítása34,8
11Árvízvédelmi töltések fenntartása, vízminőségi kárelhárítás600,0
12Vízügyi kormányzati beruházásokat terhelő hatósági díjak, illetékek10,0
13Polgári védelmi és információs feladatok40,0
14Nemzetközi szervezeti tagdíjak58,2
3Fejezeti tartalék287,9
XIII. fejezet kiadásai összesen:77 449,1
Cím
szám
Alcím
szám
Előirányzat
csoport szám
Kiemelt elő-
irányzat szám
CímAlcím
név
Előirányzat
csoport név
KIADÁSOK1995. évi
előirányzat
névKiemelt előirányzat neve
XIV. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
1Külügyminisztérium igazgatása
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások429,0
2Társadalombiztosítási járulék183,1
3Dologi kiadások143,8
2Felújítás4,5
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások380,0
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1Állami Protokoll kiadásai98,0
2Külképviseletek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 464,7
2Társadalombiztosítási járulék314,8
3Dologi kiadások3 896,5
2Felújítás120,0
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1Turistakölcsönök6,1
2Nemzetközi tagdíjak747,0
3Külföldi tájékoztatás52,8
7Hálózat-felülvizsgálat125,0
8Ingatlan adás-vétel kiadása400,0
9Bős-Nagymaros nemzetközi bírósági eljárás100,0
10Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet magyar elnökségi év34,0
4KÜM Jóléti Intézményei
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások12,2
2Társadalombiztosítási járulék5,4
3Dologi kiadások11,9
XIV. fejezet kiadásai összesen:10 528,8
XV. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM
1Földművelésügyi Minisztérium igazgatása
1FM központi igazgatása
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások536,5
2Társadalombiztosítási járulék210,0
3Dologi kiadások199,4
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás16,3
2Felújítás28,0
3Felhalmozási kiadások54,0
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások60,0
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1Nemzetközi tagdíjakra71,4
2Polgári védelmi feladatokra15,0
3FAO élelmiszer-szállítások9,0
2Jóléti intézmények
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások34,9
2Társadalombiztosítási járulék15,3
3Dologi kiadások35,1
2Felújítás22,0
2Szakigazgatási intézmények
1Költségvetési Iroda
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások38,2
2Társadalombiztosítási járulék14,8
3Dologi kiadások31,1
3Felhalmozási kiadások4,7
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1EK-hoz való csatlakozásból adódó szakhatósági feladatok feltételeinek javítása5,0
2Állat-egészségügyi, élelmiszer-ellenőrzési szakigazgatási intézmények
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 612,5
2Társadalombiztosítási járulék1 010,1
3Dologi kiadások1 586,2
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás10,4
2Felújítás30,0
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1EK-hoz való csatlakozásból adódó szakhatósági feladatok feltételeinek javítása299,4
3Növény-egészségügyi szakigazgatási intézmények
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 006,3
2Társadalombiztosítási járulék387,9
3Dologi kiadások993,1
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás5,0
2Felújítás30,0
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1EK-hoz való csatlakozásból adódó szakhatósági feladatok feltételeinek javítása80,0
4Földművelésügyi szakigazgatási intézmények
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások295,4
2Társadalombiztosítási járulék113,5
3Dologi kiadások323,7
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás2,0
2Felújítás10,0
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások15,0
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1Falugazdász hálózat üzemeltetése600,0
2Részarány földtulajdon kimérése550,0
5Erdészeti szakigazgatási intézmények
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások476,4
2Társadalombiztosítási járulék177,0
3Dologi kiadások253,9
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás1,1
2Felújítás10,0
3Felhalmozási kiadások4,6
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások5,0
3Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 737,7
2Társadalombiztosítási járulék1 079,7
3Dologi kiadások551,0
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás1,6
2Felújítás60,0
3Felhalmozási kiadások27,4
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások30,0
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1Kárpótlási földkimérés722,0
2Ingatlanbejegyzések gyorsítása223,0
4Mezőgazdasági minősítés és törzstenyészet-fenntartás intézményei
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások751,8
2Társadalombiztosítási járulék291,1
3Dologi kiadások784,0
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás6,0
2Felújítás30,0
3Felhalmozási kiadások9,6
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások30,0
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1EK-hoz való csatlakozásból adódó szakhatósági feladatok és vizsgálatok feltételeinek biztosítása40,0
5Kárpótlási hivatalok
1Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások179,9
2Társadalombiztosítási járulék66,8
3Dologi kiadások770,7
2Felújítás9,0
2Megyei kárrendezési és kárpótlási hivatalok
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások747,9
2Társadalombiztosítási járulék289,7
3Dologi kiadások112,5
6Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások552,1
2Társadalombiztosítási járulék232,1
3Dologi kiadások605,6
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás6,8
5Ellátottak pénzbeli juttatásai7,1
2Felújítás120,0
3Felhalmozási kiadások43,6
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások130,0
9Közművelődési intézmények
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások79,9
2Társadalombiztosítási járulék31,1
3Dologi kiadások74,5
2Felújítás20,0
10Agrárkutató intézetek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 134,1
2Társadalombiztosítási járulék418,3
3Dologi kiadások1 166,9
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás25,8
2Felújítás50,0
3Felhalmozási kiadások38,4
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások20,0
11FM kiemelt sportlétesítmények
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások63,5
2Társadalombiztosítási járulék25,9
3Dologi kiadások128,8
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás50,3
2Felújítás30,0
3Felhalmozási kiadások13,9
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások80,0
12Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások50,0
2Társadalombiztosítási járulék22,0
3Dologi kiadások113,2
2Ágazati és célfeladatok
2Kutatási feladatok támogatása114,7
8Az Európai Közösséghez való csatlakozás feltételeinek biztosítása142,0
11Mezőgazdasági, gazdaságszerkezet összeírás30,0
12Élelmiszerkönyv kiadása12,7
13Erdei vasutak működtetésére51,0
14Jóléti- és parkerdőfenntartásra68,0
15Földtulajdon rendezésével kapcsolatos intézményrendszer működtetése200,0
3Kormányzati beruházások, beruházási célprogram
1Erdőszerkezet-átalakítás, fásítás1 000,0
4Fejezeti tartalék100,0
13Alapok támogatása
1Mezőgazdasági és Erdészeti Alap9 000,0
XV. fejezet kiadásai összesen:37 892,9
XVI. MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
1Munkaügyi Minisztérium igazgatása
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások249,1
2Társadalombiztosítási járulék100,4
3Dologi kiadások18,2
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás62,0
5Ellátottak pénzbeli juttatásai0,3
3Felhalmozási kiadások1,0
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások36,0
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1Világbank Emberi erőforrások program - Ifjúsági komponens589,5
2Szakmunkásképzés84,3
3Nemzetközi tagdíj (ILO)55,8
2Érdekegyeztető Tanács Titkársága
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások8,3
2Társadalombiztosítási járulék2,9
3Dologi kiadások2,1
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás5,1
3Felhalmozási kiadások0,2
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1Szakszervezeti tisztségviselők továbbképzése10,0
3Nemzeti Szakképzési Intézet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások79,7
2Társadalombiztosítási járulék25,9
3Dologi kiadások84,1
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás30,5
5Ellátottak pénzbeli juttatásai5,9
2Felújítás1,4
3Felhalmozási kiadások3,0
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1Világbank Emberi erőforrások program - Ifjúsági komponens82,5
2Szakmunkásképzés341,9
5Munkaügyi Kutatóintézet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások24,9
2Társadalombiztosítási járulék9,8
3Dologi kiadások9,2
6Regionális átképző központok
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások406,4
2Társadalombiztosítási járulék161,7
3Dologi kiadások811,3
2Felújítás234,0
3Felhalmozási kiadások77,8
9Munkaügyi Minisztérium Oktatási és Pihenő Központ
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások8,1
2Társadalombiztosítási járulék3,4
3Dologi kiadások9,6
10Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások326,3
2Társadalombiztosítási járulék122,0
3Dologi kiadások46,9
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás24,2
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások2,0
11Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Intézet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások17,6
2Társadalombiztosítási járulék7,2
3Dologi kiadások11,8
2Felújítás1,3
12Országos Munkavédelmi Tudományos Kutatóintézet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások54,0
2Társadalombiztosítási járulék21,3
3Dologi kiadások75,2
3Felhalmozási kiadások2,0
13Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1Működési költségvetés
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás6,0
3Polgári szolgálat
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás17,0
14Alapok támogatása
1Foglalkoztatási Alap
1Célzott közhasznú foglalkoztatási támogatás3 000,0
2Címzetlen támogatás1 000,0
2Szolidaritási Alap
2Költségvetésből finanszírozott SzA járulék9 000,0
XVI. fejezet kiadásai összesen:17 371,0
XVII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
1Pénzügyminisztérium igazgatása
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások736,9
2Társadalombiztosítási járulék298,0
3Dologi kiadások490,6
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás135,1
3Felhalmozási kiadások22,9
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1Államháztartási reformmal összefüggő rendszerfejlesztési munkára, az önkormányzati adók feldolgozására és a kincstár kialakításával kapcsolatos feladatokra700,0
2Állami Biztosítás, Értékpapír, Szerencsejáték Felügyelet és az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárak Felügyelete
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások329,1
2Társadalombiztosítási járulék123,5
3Dologi kiadások485,6
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás97,6
3Felhalmozási kiadások28,2
3Állami Bankfelügyelet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások238,6
2Társadalombiztosítási járulék95,3
3Dologi kiadások185,4
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás14,7
2Felújítás30,0
3Felhalmozási kiadások26,0
4„Lánchíd" Irodaház
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások53,5
2Társadalombiztosítási járulék21,3
3Dologi kiadások158,5
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás0,1
3Felhalmozási kiadások0,5
5Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások6 495,6
2Társadalombiztosítási járulék2 723,7
3Dologi kiadások2 760,5
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás14,6
3Felhalmozási kiadások425,8
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Nevesített intézményi beruházások514,0
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1Világbanki Program860,0
6Vám- és Pénzügyőrség
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 984,0
2Társadalombiztosítási járulék1 568,7
3Dologi kiadások3 548,9
2Felújítás60,0
3Felhalmozási kiadások442,9
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Nevesített intézményi beruházások140,0
2Egyéb intézményi beruházások195,0
3Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatás15,0
4Egyéb intézményi beruházások, lakásépítés50,0
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1Fűszerpaprika örlemény jövedéki ellenőrzésére300,0
6Kormányzati beruházások, beruházási célprogram
1PHARE program keretében határátkelők építése1 800,0
9Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások38,9
2Társadalombiztosítási járulék15,2
3Dologi kiadások48,7
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás1,2
2Felújítás2,0
3Felhalmozási kiadások4,0
11Állami Vagyonügynökség
1Állami Vagyonügynökség
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások760,0
2Társadalombiztosítási járulék316,6
3Dologi kiadások335,4
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás8,0
2Felújítás58,2
3Felhalmozási kiadások23,0
2Vagyonkezeléssel és a privatizáció előkészítésével összefüggő kiadás13 000,0
3Szavatosság, jótállás, kezességvállalás kiadásai8 000,0
12Kincstári Vagyonkezelő Szervezet
1Kincstári Vagyonkezelő Szervezet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások571,0
2Társadalombiztosítási járulék251,3
3Dologi kiadások118,2
3Felhalmozási kiadások15,5
2Kincstári vagyonkezeléssel és hasznosítással kapcsolatos kiadások
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások36,0
3Dologi kiadások573,9
2Felújítás60,0
3Felhalmozási kiadások30,0
4KVSZ Club Aliga Üdülő
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások65,0
2Társadalombiztosítási járulék28,1
3Dologi kiadások117,9
3Felhalmozási kiadások2,0
13PM Gazdaságelemzési és Informatikai Intézet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások44,4
2Társadalombiztosítási járulék18,6
3Dologi kiadások45,8
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás0,8
3Felhalmozási kiadások1,8
14Országos Játék Alap Kezelő Szervezet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások21,7
2Társadalombiztosítási járulék9,1
3Dologi kiadások15,8
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás10,2
2Felújítás0,6
15Kisvállalkozói Garancia Alap Kezelő Szervezet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások17,9
2Társadalombiztosítási járulék7,4
3Dologi kiadások4,6
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás4,8
2Felújítás0,1
3Felhalmozási kiadások1,6
17Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások17,5
2Társadalombiztosítási járulék7,7
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás300,0
2Felújítás52,6
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Nevesített intézményi beruházások135,0
2Egyéb intézményi beruházások135,0
6Kormányzati beruházások, beruházási célprogramok
1Meliorációs és öntözésfejlesztési beruházások támogatása1 600,0
2Folyamatban lévő beruházások800,0
3Kormányzati beruházások évközi, rendkívüli célfeladatai758,0
7Kiemelt jelentőségű kormányzati beruházások
1Fővárosi Önkormányzat Lágymányosi Duna-híd beruházása4 928,0
2Hungária krt. rekonstrukciója, 1-es villamos pályájának meghosszabbítása700,0
3Fejezeti tartalék22,3
18Vállalkozások folyó támogatása
1Normatív támogatások
1Termelési árkiegészítés és dotáció4 800,0
2Mezőgazdasági és élelmiszeripari exporttámogatás35 000,0
2Egyedi támogatások
1Termelési árkiegészítés és dotáció18 617,2
2Reorganizációs program6 500,0
3Agrárpiaci támogatás, állami felvásárlás7 500,0
4Egyéb vállalati támogatások1 600,0
5Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás8 500,0
6Eximbank kamattámogatásra200,0
19Fogyasztói árkiegészítés32 000,0
21Magánerős lakásépítés36 000,0
22Alapok támogatása
2Kisvállalkozói Garancia Alap164,0
5Gépjármű Felelősségbiztosítási és Kárrendezési Alap1 000,0
23Egyéb költségvetési kiadások
1Vegyes kiadások4 508,1
24Állam által vállalt kezesség érvényesítése
1Jogszabályi és Kormány által vállalt egyedi kezességekből eredő fizetési kötelezettség15 500,0
3Eximbank által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség1 000,0
4EB. Rt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség3 500,0
XVII. fejezet kiadásai összesen:240 700,8
XVIII. MŰVELŐDÉSI ÉS KÖZOKTATÁSI MINISZTÉRIUM
1Művelődési és Közoktatási Minisztérium igazgatása
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások512,8
2Társadalombiztosítási járulék200,5
3Dologi kiadások202,5
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás0,5
2Felújítás17,0
3Felhalmozási kiadások14,1
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások25,0
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1MKM szakszervezet1,7
2Tudomány- és műszaki egyetemek, művészeti felsőoktatás
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások9 917,3
2Társadalombiztosítási járulék3 979,6
3Dologi kiadások5 814,3
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás79,0
5Ellátottak pénzbeli juttatásai3 018,6
2Felújítás808,0
3Felhalmozási kiadások546,5
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Nevesített intézményi beruházások342,1
2Egyéb intézményi beruházások99,0
6Kormányzati beruházások, beruházási célprogram
1Orosz laktanya fejlesztési program200,0
3Agrártudományi egyetemek
1Egyetemek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 253,0
2Társadalombiztosítási járulék1 230,9
3Dologi kiadások2 352,1
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás9,3
5Ellátottak pénzbeli juttatásai563,7
2Felújítás100,0
3Felhalmozási kiadások81,0
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások100,0
3Egyetemek kutatási intézményei
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások294,6
2Társadalombiztosítási járulék116,6
3Dologi kiadások363,8
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás0,5
2Felújítás10,0
3Felhalmozási kiadások9,0
4Tangazdaságok
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások127,7
2Társadalombiztosítási járulék53,3
3Dologi kiadások528,4
2Felújítás20,0
3Felhalmozási kiadások27,0
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások130,0
4Orvosegyetemek, Egészségtudományi Egyetem
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások9 614,8
2Társadalombiztosítási járulék4 049,4
3Dologi kiadások8 600,2
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás4,5
5Ellátottak pénzbeli juttatásai638,3
3Felhalmozási kiadások489,3
5Főiskolák
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások5 096,7
2Társadalombiztosítási járulék1 984,7
3Dologi kiadások2 383,4
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás52,8
5Ellátottak pénzbeli juttatásai2 085,6
2Felújítás284,8
3Felhalmozási kiadások76,9
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Nevesített intézményi beruházások1 391,2
2Egyéb intézményi beruházások150,1
6Kormányzati beruházások, beruházási célprogram
1Orosz laktanya fejlesztési program100,0
6Továbbképző intézetek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások223,5
2Társadalombiztosítási járulék66,9
3Dologi kiadások110,4
2Felújítás5,0
3Felhalmozási kiadások4,5
7Egyéb oktatási intézmények
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások401,5
2Társadalombiztosítási járulék159,6
3Dologi kiadások485,3
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás24,2
5Ellátottak pénzbeli juttatásai18,3
2Felújítás20,8
3Felhalmozási kiadások5,9
8Kiemelt nemzeti intézmények
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 736,6
2Társadalombiztosítási járulék715,0
3Dologi kiadások678,6
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás23,5
2Felújítás144,3
3Felhalmozási kiadások24,1
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Nevesített intézményi beruházások505,6
2Egyéb intézményi beruházások71,5
9Közgyűjtemények
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások746,0
2Társadalombiztosítási járulék306,1
3Dologi kiadások550,8
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás40,8
2Felújítás313,9
3Felhalmozási kiadások16,7
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások5,0
10Egyéb kulturális intézmények
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások709,5
2Társadalombiztosítási járulék243,8
3Dologi kiadások408,5
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás1,8
2Felújítás18,0
3Felhalmozási kiadások5,0
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások60,0
11Nemzetközi kapcsolatok és intézetek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások274,1
2Társadalombiztosítási járulék23,3
3Dologi kiadások483,0
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás222,2
2Felújítás36,2
3Felhalmozási kiadások12,4
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Nevesített intézményi beruházások210,0
2Egyéb intézményi beruházások5,0
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1Nemzetközi tagdíj71,0
2Magyar Állami Ösztöndíj100,0
12Kutatóintézetek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások118,8
2Társadalombiztosítási járulék35,9
3Dologi kiadások31,7
2Felújítás3,0
13Jóléti és szociális intézmények
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások82,3
2Társadalombiztosítási járulék33,6
3Dologi kiadások93,3
2Felújítás3,9
3Felhalmozási kiadások3,1
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások5,0
14Tankerületi Oktatásügyi Központok
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások120,6
2Társadalombiztosítási járulék43,6
3Dologi kiadások72,0
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás1,6
3Felhalmozási kiadások6,0
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások6,0
15Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások9,3
2Társadalombiztosítási járulék4,1
3Dologi kiadások3 000,0
2Felújítás182,3
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Nevesített intézményi beruházások631,4
2Egyéb intézményi beruházások5,0
6Kormányzati beruházások, beruházási célprogram
1Lágymányosi egyetemek fejlesztése1 072,0
2Kollégium- és ingatlanfejlesztési programok256,1
2Címzett támogatások
1Békehadtest
3Dologi kiadások25,0
2Közoktatás fejlesztési szakmai program
1Személyi juttatások139,2
2Társadalombiztosítási járulék61,2
3Dologi kiadások179,5
3Pedagógus szakma megújítása program
1Személyi juttatások80,8
2Társadalombiztosítási járulék35,5
3Dologi kiadások98,7
4Pedagógusok intenzív továbbképzése
1Személyi juttatások15,1
2Társadalombiztosítási járulék6,5
3Dologi kiadások16,4
5Közoktatási kutatások
1Személyi juttatások13,9
2Társadalombiztosítási járulék6,1
6Műalkotások vásárlása
3Dologi kiadások15,9
7Beruházásból belépő létesítmények
1Személyi juttatások63,4
2Társadalombiztosítási járulék27,8
3Dologi kiadások154,1
8Hallgatói létszám képzési többlete (ágazati)
1Személyi juttatások55,3
2Társadalombiztosítási járulék24,3
3Dologi kiadások500,5
9Tankönyvkiadás támogatása
1Személyi juttatások128,6
2Társadalombiztosítási járulék56,6
3Dologi kiadások2 281,5
10Tanárok nyelvi átképzése
1Személyi juttatások7,8
2Társadalombiztosítási járulék3,6
3Dologi kiadások29,1
11Határon túli könyvkiadás támogatása
3Dologi kiadások51,6
12Kárpótlási feladatok végrehajtása
1Személyi juttatások10,2
2Társadalombiztosítási járulék4,4
3Dologi kiadások8,9
13Szomszédos országok diákjai (ágazati)
3Dologi kiadások167,0
24Doktorandusz képzés (ágazati)
1Személyi juttatások261,8
2Társadalombiztosítási járulék115,2
3Dologi kiadások670,1
25Határon túli magyar pedagógusok továbbképzése
1Személyi juttatások29,5
2Társadalombiztosítási járulék13,0
3Dologi kiadások32,9
26Magyarországi nemzetiségi, etnikai kisebbségi feladatok
1Személyi juttatások37,2
2Társadalombiztosítási járulék16,4
3Dologi kiadások67,9
27Nemzetiségi, etnikai, kisebbségi anyanyelvű irodalmi művek támogatása
3Dologi kiadások8,5
28Felsőoktatás oktatói bérkorrekció (ágazati)
2Társadalombiztosítási járulék72,2
29Felzárkózás az európai felsőoktatáshoz, világbanki program
1Személyi juttatások15,0
2Társadalombiztosítási járulék6,6
3Dologi kiadások105,4
33Határon túli magyarok kulturális támogatása
3Dologi kiadások8,3
36Kulturális produkciók támogatása
1Személyi juttatások29,5
2Társadalombiztosítási járulék13,0
3Dologi kiadások67,4
37Országos Köznevelési Tanács
1Személyi juttatások12,1
2Társadalombiztosítási járulék5,4
3Dologi kiadások2,5
38Közoktatáspolitikai Tanács
3Dologi kiadások8,0
40Kormányzati kutatások76,5
41Felsőoktatási sport támogatása6,5
42Könyv, zenemű és hanglemezkereskedelem fejlesztésének támogatása60,0
43Filmcentenárium megrendezésének támogatása10,0
44Tanulmányi versenyek támogatása31,0
45Érettségi vizsgaelnökök díjazása80,0
46Pedagógiai szakszolgálatok támogatása78,0
47Pedagógiai szakmai szolgálatok támogatása5,0
48Európai ifjúsági zenei fesztivál9,9
49Könyvszakmai intervenciós keret40,0
50Könyv, folyóirat és szellemi export támogatása32,0
51CEEPUS program25,0
52Újonnan bevezetendő oktatási formák20,0
53Országos egyetemközi oktatást, kutatást támogató program10,0
55HÍD nemzetközi ifjúsági tábor11,3
56Hozzájárulás egyes művészeti intézményeknél a honoráriumok és tiszteletdíjak után fizetendő társadalombiztosításijárulék-többlet kiadásaihoz73,2
3Normatív finanszírozás
1Felsőoktatási intézmények hallgatóinak pénzbeli juttatásai
3Dologi kiadások1 220,3
2Hitoktatók díjazása
3Dologi kiadások753,9
3Humán szolgáltatások normatív állami támogatása
3Dologi kiadások3 788,1
5Alapítványok, társadalmi szervek, magánszemélyek által fenntartott köz- és felsőoktatási intézmények bérpolitikai kerete
3Dologi kiadások106,7
4Feladatfinanszírozás
3Felsőoktatási kulturális rendezvények támogatása
3Dologi kiadások10,0
4Kollégiumi berendezések cseréje és pótlása
3Dologi kiadások25,0
5Egyéb oktatási célfeladatok
1Személyi juttatások6,7
2Társadalombiztosítási járulék2,9
3Dologi kiadások41,6
6Művészeti ösztöndíjak
3Dologi kiadások37,3
7Külföldi támogatásokhoz való hozzájárulás
3Dologi kiadások12,7
8Vagyon-, munka- és tűzvédelem
1Személyi juttatások4,0
2Társadalombiztosítási járulék1,7
3Dologi kiadások4,2
9Energiaracionalizálás többletei
3Dologi kiadások9,2
11Polgári védelem
3Dologi kiadások3,9
13Fogyatékosok korai fejlesztése
3Dologi kiadások36,0
14Oktatási lapok támogatása
1Személyi juttatások3,0
2Társadalombiztosítási járulék1,3
3Dologi kiadások33,0
15Magyar-Holland Oktatásközvetítő Iroda
3Dologi kiadások2,0
16Felsőoktatási kutatások
1Személyi juttatások71,1
2Társadalombiztosítási járulék31,3
3Dologi kiadások93,6
17Felsőoktatási speciális programok
1Személyi juttatások11,7
2Társadalombiztosítási járulék5,1
3Dologi kiadások107,8
18Múzeumok kulturális és műkincs vagyonvédelmi feladatai
3Dologi kiadások28,9
22Honfoglalás 1100 éves ünnepségekre
1Személyi juttatások13,2
2Társadalombiztosítási járulék5,8
3Dologi kiadások505,8
23Közgyűjtemények technikai fejlesztése
3Dologi kiadások38,3
25Felsőoktatási és Tudományos Tanács
1Személyi juttatások8,4
2Társadalombiztosítási járulék3,7
3Dologi kiadások8,9
26Művészeti Akadémiák
3Dologi kiadások8,5
27Egyházi Főiskolák (speciális)
3Dologi kiadások620,7
28II. Európai Ifjúsági Központ
3Dologi kiadások100,0
5Társadalmi szervezetek támogatása
1Országos Akkreditációs Bizottság
1Személyi juttatások12,9
2Társadalombiztosítási járulék5,7
3Dologi kiadások13,6
2Oktatási, közművelődési és művészeti szöv., társaságok és egyesületek
3Dologi kiadások130,0
3Szakszervezeti és Munkahelyi Művelődési Intézmények Egyesülete Önigazgató Szakmai Szervezete működési támogatása281,0
6Egyházak támogatása
1Egyházi közgyűjtemények támogatása
3Dologi kiadások165,5
2Egyházi alapintézmények működése, felújítása, beruházás, fejlesztés
3Dologi kiadások2 050,0
3Pannonhalma rekonstrukciója
3Dologi kiadások170,0
4Dohány utcai Zsinagóga rekonstrukciója
3Dologi kiadások200,0
5Bazilika rekonstrukciója
3Dologi kiadások100,0
11Debreceni Református Kollégium és Nagytemplom rekonstrukciója
3Dologi kiadások30,0
13Egyházi oktatási intézmények felújítása és karbantartása
3Dologi kiadások440,0
15Egyházi oktatási intézmények támogatása
3Dologi kiadások900,0
16Pázmány Péter Egyetem rekonstrukciójára és működésére
3Dologi kiadások260,0
20Egyházi személyek nyugellátásának járulék fedezete
1Egyházi személyek járulékfedezete260,0
2Egyházi nyugdíjalapok fedezete120,0
21Egyházi intézmények Kjt.-vel összefüggő támogatása904,0
23Egyházi bérpolitikai központi intézkedés
1Személyi juttatások53,4
2Társadalombiztosítási járulék23,5
24Egyházi szociális intézmények felújítása, fejlesztése, beruházás140,0
25Tihanyi Apátság rekonstrukciója35,0
26Bethesda Református Kórház rekonstrukciója70,0
27Budapesti Lónyai utcai Református Gimnázium kollégiumának építése50,0
28Miskolci Lévay József Református Gimnázium rekonstrukciója30,0
29Bonyhádi Evangélikus Kollégium rekonstrukciója100,0
30Békéscsabai Evangélikus Kollégium rekonstrukciója15,0
31Magyar Ortodox Egyház Petőfi téri temploma, Miskolci és Nyíregyházi Múzeumai rekonstrukciója15,0
32Román Ortodox Egyház vikáriátusságának kialakítása10,0
33Budai Szerb Ortodox Egyház szentendrei templomának rekonstrukciója10,0
34Wesselényi utcai első magyarországi baptista imaház rekonstrukciója és kollégium kialakítása10,0
35Metodista Egyház oktatási, szociális központ kialakítása10,0
36HIT Gyülekezete közösségi ház építése20,0
7Alapítványok támogatása
1Eötvös-Alapítvány
3Dologi kiadások4,3
2Osztrák-Magyar Tudományos és Kooperációs Alapítvány
3Dologi kiadások10,0
3Feszty-körkép Alapítvány
3Dologi kiadások39,2
5Alternatív Közgazdasági Gimnázium
3Dologi kiadások5,5
6Mozgókép Alapítvány
3Dologi kiadások830,0
7Magyar Könyv Alapítvány
3Dologi kiadások112,8
8Magyar Alkotóművészeti Alapítvány
3Dologi kiadások270,0
9Pető Alapítvány
3Dologi kiadások275,7
11Német Iskola Alapítvány
3Dologi kiadások1,0
12Gandhi Alapítvány
3Dologi kiadások101,0
15Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány
3Dologi kiadások84,2
17Hungária Televízió Alapítvány2 069,5
19Magyar Zenei Alapítvány24,0
20Pro Hungaris Alapítvány8,5
23Autizmus Alapítvány
3Dologi kiadások5,0
24Alapítványok Kjt.-vel összefüggő támogatása133,8
16Alapok kezelő titkársága
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások129,8
2Társadalombiztosítási járulék33,8
3Dologi kiadások57,4
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás2,0
3Felhalmozási kiadások1,0
17Alapok támogatása
1Felzárkózás az Európai Felsőoktatáshoz Alap1 500,0
2Nemzeti Kulturális Alap133,0
3Központi Ifjúsági Alap36,0
4Országos Tudományos Kutatási Alap1 755,0
18Kormányzati rendkívüli kiadások
1Egyházi ingatlanok visszaadása4 000,0
2Honfoglalás 1100 éves évfordulója megünneplésének előkészítése, múzeumi rekonstrukció1 759,5
XVIII. fejezet kiadásai összesen:122 478,6
Cím
szám
Alcím
szám
Előirányzat
csoport szám
Kiemelt elő-
irányzat szám
CímAlcím
név
Előirányzat
csoport név
KIADÁSOK1995. évi
előirányzat
névKiemelt előirányzat neve
XIX. IPARI ÉS KERESKEDELMI MINISZTÉRIUM
1Ipari és Kereskedelmi Minisztérium központi igazgatása
1Ipari és Kereskedelmi Minisztérium igazgatása
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások795,8
2Társadalombiztosítási járulék317,4
3Dologi kiadások728,5
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás80,0
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Nevesített intézményi beruházások150,0
2IKM Gazdasági igazgatóság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások73,1
2Társadalombiztosítási járulék28,2
3Dologi kiadások283,8
2Felújítás4,8
3Felhalmozási kiadások20,0
3IKM Jóléti igazgatóság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások37,4
2Társadalombiztosítási járulék15,8
3Dologi kiadások33,5
2Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központ
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások10,2
2Társadalombiztosítási járulék4,3
3Dologi kiadások18,2
4Kisvállalkozási Intézet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások16,9
2Társadalombiztosítási járulék7,5
3Dologi kiadások20,0
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás0,3
5Minőségellenőrző intézetek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások423,8
2Társadalombiztosítási járulék162,7
3Dologi kiadások386,8
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás11,0
2Felújítás29,0
3Felhalmozási kiadások80,3
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1Rendkívüli minőségvizsgálat21,8
6Állami Energetikai és Energiabiztonság-technikai Felügyelet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások291,4
2Társadalombiztosítási járulék107,5
3Dologi kiadások316,6
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás1,9
2Felújítás6,0
3Felhalmozási kiadások4,0
8Idegenforgalmi intézőbizottságok
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások27,8
2Társadalombiztosítási járulék11,3
3Dologi kiadások30,7
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás141,5
9Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások15,7
2Társadalombiztosítási járulék6,8
3Dologi kiadások14,4
13Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások7,0
2Társadalombiztosítási járulék2,7
3Dologi kiadások3,6
16Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások246,4
2Társadalombiztosítási járulék94,5
3Dologi kiadások172,9
3Felhalmozási kiadások5,6
23Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
2Felújítás12,0
2Ágazati és célfeladatok
1Alapítványok támogatása
1Fogyasztók Tisztességes Tájékoztatásáért Alapítvány10,2
24Alapok támogatása
1Idegenforgalmi Alap200,0
1Gazdaságfejlesztési Alap5 300,0
25Magyar Geológiai Szolgálat
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások314,5
2Társadalombiztosítási járulék130,0
3Dologi kiadások286,7
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás1,0
2Felújítás15,6
3Felhalmozási kiadások12,9
26Magyar Bányászati Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások133,2
2Társadalombiztosítási járulék48,8
3Dologi kiadások67,1
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás0,9
3Felhalmozási kiadások2,0
27Magyar Energia Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások81,5
2Társadalombiztosítási járulék34,4
3Dologi kiadások63,8
28MTK-VM Sportlétesítményeket Ellátó Intézmény
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások22,1
2Társadalombiztosítási járulék9,2
3Dologi kiadások61,4
2Felújítás3,0
3Felhalmozási kiadások2,5
29Külkereskedelmi Szolgálat
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 316,3
2Társadalombiztosítási járulék93,3
3Dologi kiadások1 269,2
2Felújítás40,0
3Felhalmozási kiadások80,0
30Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság Hivatala
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások226,2
2Társadalombiztosítási járulék89,2
3Dologi kiadások229,4
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás198,8
2Felújítás9,3
3Felhalmozási kiadások17,6
31Magyar Szabványügyi Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások144,5
2Társadalombiztosítási járulék63,9
3Dologi kiadások59,5
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások10,0
32Országos Találmányi Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások291,8
2Társadalombiztosítási járulék107,4
3Dologi kiadások219,8
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás26,0
2Felújítás45,0
3Felhalmozási kiadások60,0
33Országos Mérésügyi Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások388,7
2Társadalombiztosítási járulék155,9
3Dologi kiadások162,8
2Felújítás49,2
3Felhalmozási kiadások70,8
34Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások171,8
2Társadalombiztosítási járulék48,8
3Dologi kiadások195,9
2Felújítás13,5
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások10,0
35Országos Atomenergia Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások135,1
2Társadalombiztosítási járulék56,3
3Dologi kiadások88,9
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás0,1
3Felhalmozási kiadások8,7
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások75,0
36Világkiállítási Programiroda
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások41,7
2Társadalombiztosítási járulék17,3
3Dologi kiadások160,1
3Felhalmozási kiadások4,0
XIX. fejezet kiadásai összesen:18 534,0
XX. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
1Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium igazgatása
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások332,8
2Társadalombiztosítási járulék134,2
3Dologi kiadások220,4
2Felújítás3,0
3Felhalmozási kiadások0,9
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások41,0
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1Duna Bizottság Ökológiai Titkársága14,9
2Az Alföld időszerű környezetvédelmi feladatai20,0
2Országos Műemlékvédelmi Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások283,5
2Társadalombiztosítási járulék115,2
3Dologi kiadások610,1
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Nevesített intézményi beruházások200,0
2Egyéb intézményi beruházások104,7
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1Országos műemlékvédelem többletfeladatai200,0
3Országos Meteorológiai Szolgálat
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások229,8
2Társadalombiztosítási járulék90,0
3Dologi kiadások127,5
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás1,7
2Felújítás2,0
3Felhalmozási kiadások13,7
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások50,0
4Környezetgazdálkodási Intézet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások170,5
2Társadalombiztosítási járulék67,2
3Dologi kiadások115,5
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás1,0
2Felújítás2,0
5Természetvédelmi területi szervek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások308,5
2Társadalombiztosítási járulék123,7
3Dologi kiadások200,4
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás0,3
2Felújítás19,2
3Felhalmozási kiadások3,3
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások16,5
6Környezetvédelmi területi szervek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások768,4
2Társadalombiztosítási járulék318,7
3Dologi kiadások272,3
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás5,8
2Felújítás17,8
3Felhalmozási kiadások10,2
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások67,8
7Területi főépítészi szervek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások29,0
2Társadalombiztosítási járulék11,5
3Dologi kiadások31,8
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás2,0
3Felhalmozási kiadások0,5
8Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Ágazati és célfeladatok
3Kormányzati beruházások, beruházási célprogram
1Területfejlesztési feladatok20,0
2Céltámogatási kiegészítő keret400,0
3Budai vár kormányzati negyed beruházási célprogram100,0
7Környezeti kárelhárítás33,3
9Duna monitoring20,4
10Grassalkovich Kastély Alapítvány támogatása150,0
11Szigetközi térség kárainak mérséklése16,0
12A Hágai jogvita környezeti-ökológiai megalapozása20,0
17Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Közalapítvány7,0
18Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fejlesztési Közalapítvány7,0
21Nemzetközi tagdíjak138,5
22Referencia laboratóriumok45,0
23Megyei fejlesztési tanácsok75,0
3Fejezeti tartalék0,4
9Alapok támogatása
1Területfejlesztési Alap5 800,0
XX. fejezet kiadásai összesen:12 191,9
XXI. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
1MTA Titkársága
1MTA Titkárság Igazgatása
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások123,0
2Társadalombiztosítási járulék50,0
3Dologi kiadások37,4
2Felújítás24,6
2MTA Tudományos Minősítő Bizottság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások383,0
2Társadalombiztosítási járulék54,5
3Dologi kiadások21,1
3MTA Tudóstámogatás
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások281,3
2Társadalombiztosítási járulék98,4
2Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3,8
2Társadalombiztosítási járulék1,1
3Dologi kiadások2,9
3Felhalmozási kiadások1,9
3MTA Könyvtár
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások89,1
2Társadalombiztosítási járulék37,1
3Dologi kiadások82,7
3Felhalmozási kiadások2,3
4MTA Matematikai és természettudományi kutatóintézetek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 827,7
2Társadalombiztosítási járulék725,9
3Dologi kiadások1 167,5
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás55,1
2Felújítás24,5
3Felhalmozási kiadások163,7
5MTA Élettudományi kutatóintézetek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások776,9
2Társadalombiztosítási járulék316,5
3Dologi kiadások411,2
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás17,0
2Felújítás3,3
3Felhalmozási kiadások33,0
6MTA Társadalomtudományi kutatóintézetek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások720,2
2Társadalombiztosítási járulék244,3
3Dologi kiadások150,9
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás60,9
2Felújítás0,7
3Felhalmozási kiadások8,1
7MTA Területi akadémiai központok
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások20,5
2Társadalombiztosítási járulék8,0
3Dologi kiadások18,6
8MTA Kutatást kiszolgáló szervezetei
1Kutatást kiszolgáló szervek támogatott kutatóhelyek nélkül
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások95,6
2Társadalombiztosítási járulék39,9
3Dologi kiadások57,8
2Felújítás148,9
3Felhalmozási kiadások1,5
2Támogatott kutatóhelyek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások323,0
2Társadalombiztosítási járulék137,5
3Dologi kiadások53,7
9MTA Egyéb intézményei
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások55,7
2Társadalombiztosítási járulék22,8
3Dologi kiadások76,6
2Felújítás18,6
3Felhalmozási kiadások3,9
10Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
2Felújítás75,4
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások240,0
2Célelőirányzatok
1Tudós társaságok támogatása
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás13,6
2Tudományos könyv- és folyóirat kiadás
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás98,7
3Nemzetközi kapcsolatok
1Személyi juttatások22,0
3Dologi kiadások125,9
4Fiatal kutatók pályázatos támogatása
1Személyi juttatások101,7
2Társadalombiztosítási járulék45,1
3Dologi kiadások1,0
3Fejezeti tartalék
1Fejezeti általános tartalék
1Személyi juttatások23,2
2Társadalombiztosítási járulék8,7
3Dologi kiadások31,0
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás3,0
2Kutatási támogatás tartaléka
3Dologi kiadások1,0
XXI. fejezet kiadásai összesen:9 874,5
XXII. MAGYAR TÁVIRATI IRODA
1Magyar Távirati Iroda gazdálkodó szervezete
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások77,1
2Társadalombiztosítási járulék31,5
3Dologi kiadások4,8
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás0,1
2Magyar Távirati Iroda Intézmény
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások526,5
2Társadalombiztosítási járulék195,2
3Dologi kiadások576,3
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás1,5
2Felújítás16,8
3Felhalmozási kiadások4,9
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások150,0
XXII. fejezet kiadásai összesen:1 584,7
XXIII. MAGYAR RÁDIÓ
1Magyar Rádió
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 916,6
2Társadalombiztosítási járulék788,0
3Dologi kiadások4 161,4
2Felújítás55,0
3Felhalmozási kiadások4,0
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások150,0
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1Rádió támogatása320,0
XXIII. fejezet kiadásai összesen:8 395,0
XXIV. MAGYAR TELEVÍZIÓ
1Magyar Televízió
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások6 938,8
2Társadalombiztosítási járulék2 344,6
3Dologi kiadások9 854,6
2Felújítás85,0
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások200,0
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1Televízió támogatása2 240,0
2Mentesítettek utáni átalányösszegű térítés1 800,0
XXIV. fejezet kiadásai összesen:23 463,0
XXV. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL
1Gazdasági Versenyhivatal igazgatása
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások112,1
2Társadalombiztosítási járulék45,0
3Dologi kiadások37,9
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás26,3
3Felhalmozási kiadások4,5
XXIV. fejezet kiadásai összesen:225,8
Cím
szám
Alcím
szám
Előirányzat
csoport szám
Kiemelt elő-
irányzat szám
CímAlcím
név
Előirányzat
csoport név
KIADÁSOK1995. évi
előirányzat
névKiemelt előirányzat neve
XXVI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
1KSH Központi Igazgatás
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások579,0
2Társadalombiztosítási járulék212,1
3Dologi kiadások243,7
3Felhalmozási kiadások28,3
2KSH Megyei Igazgatóságai
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások732,6
2Társadalombiztosítási járulék278,7
3Dologi kiadások171,0
4KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások30,9
2Társadalombiztosítási járulék12,5
3Dologi kiadások17,5
6KSH Népességtudományi Kutató Intézet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások12,5
2Társadalombiztosítási járulék5,0
3Dologi kiadások1,2
7Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások16,8
2Társadalombiztosítási járulék3,1
3Dologi kiadások20,1
2Felújítás12,4
2Célelőirányzatok
6GDP negyedéves becslése37,1
7Iparstatisztika bővítése4,5
8Munkaügyi statisztika bővítése4,6
9Mikrocenzus próbaszámlálása3,1
10Közúti szállítás statisztikai rendszerének korszerűsítése3,4
11Idegenforgalmi megfigyelés korszerűsítése3,9
12Háztartás Panel vizsgálat4,6
13Mezőgazdasági összeírás30,0
XXVI. fejezet kiadásai összesen:2 468,6
XXVII. AZ ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSÁNAK HIVATALA
1Az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosának Hivatala
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások30,3
2Társadalombiztosítási járulék13,4
3Dologi kiadások23,3
XXVII. fejezet kiadásai összesen:67,0
XXX. NEMZETKÖZI ELSZÁMOLÁSOK
1Kormányhitelek
1Új hitelek nyújtása
7India
2Világbanki, EIB, EBRD hitelek
1Hitelek kihelyezése25 335,0
2Korábban felvett hitelek utáni fizetett kamat rendelkezésretartási jutalék7 525,6
3Az Újjáépítési Hitelbanktól (Hesseni Tartományi Központi Bank-KfW) felvett hitelek
1Hitelek kihelyezése9 088,4
2Korábban felvett hitelek után fizetett kamat és rendelkezésretartási jutalék612,6
4Vegyes kiadások5 563,8
5US AID hitelek
1Hitelek kihelyezése2 700,0
XXX. fejezet kiadásai összesen:50 825,4
XXXI. A KÖLTSÉGVETÉS BELFÖLDI ADÓSSÁGA
1Költségvetés által felvett MNB hitelek kamata
11991 előtt felvett hitelek kamata
1Költségvetési hiányt finanszírozó hitelre29 900,0
2Vállalati adósságrendezési hitelre1 100,0
3Nemzetközi pénzügyi intézm. vállalt alaptőke-részesedési hitel500,0
4ÁFI-tól átvett refinanszírozási hitelre19 200,0
5Központi költségvetésnek továbbkölcsönzött világbanki hitelre600,0
6Állami forgóalap-létesítési hitelre3 300,0
21991-ben felvett hiányt finanszírozó MNB hitelre16 700,0
3Világbanki kölcsönök megbízási díja500,0
2Államkötvények kamata
1Hiányt finanszírozó125 400,0
2Lakással kapcsolatos26 600,0
3Konszolidációval kapcsolatos96 400,0
4Rubelkövetelések megvásárlását fedező4 057,0
5Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos37 400,0
6Társadalombiztosítási alapok hiányait finanszírozó7 300,0
7Felsőoktatás fejlesztését finanszírozó1 412,0
8Pénzintézeti alapjuttatást fedező630,0
3Kincstárjegyek kamata110 300,0
4Egyéb kamat-, költség- és jutalékfizetések
1Kereskedelmi bankok által nyújtott lakásépítési forgóeszközhitelek kamata3 000,0
2Kedvezményes kamatozású lakáshitelek kamatkiegészítése2 400,0
3Önkormányzati hitelek kamatai2 300,0
4Hajdúsági Agráripari Egyesülés refinanszírozási hitelének kamata32,0
5Egyéb jutalékok7 100,0
6Származékos világbanki hitelek folyósítása330,0
5Reklám- és nyomdaköltségek
1Államkötvények662,0
2Kincstárjegyek600,0
6Költségvetés által felvett egyéb hitelek kamata
11995-ben felvett hitelekre2 216,1
XXXI. fejezet kiadásai összesen:499 939,1
KIADÁSI FŐÖSSZEG:1 945 325,1
BEVÉTELI FŐÖSSZEG:1 789 297,8
A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA:156 027,3
XXXII. A KÖLTSÉGVETÉS TÖRLESZTÉSEI
1Belföldi adósság törlesztése
1Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
1Költségvetési hiányt finanszírozó MNB hitelek8 650,0
2Nem költségvetési hiányt finanszírozó MNB hitelek2 050,0
4Államkölcsön-törlesztés4 100,0
5Költségvetésnek továbbkölcsönzött világbanki hitelek törlesztése234,4
2Államkötvény-adósság törlesztése
1Hiányt finanszírozó118 903,0
2Lakással kapcsolatos6 120,0
3Pénzintézeti alapjuttatást fedező900,0
2Nemzetközi adósság törlesztése
1Korábban felvett kormányhitelek törlesztése15 629,0
2Korábban felvett világbanki EIB, EBRD hitelek törlesztése8 984,6
XXXII. fejezet kiadásai összesen:165 571,0”

"

2. számú melléklet az 1995. évi LXXII. törvényhez

"2. számú melléklet az 1994. évi CIV. törvényhez

Cím
szám
Alcím
szám
Előirányzat
csoport szám
Kiemelt elő-
irányzat szám
Cím
név
Alcím
név
Előirányzat
csoport név
BEVÉTELEK1995. évi
előirányzat
Kiemelt előirányzat neve
I. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG
I. fejezet bevételei összesen:
II. ORSZÁGGYŰLÉS
1Országgyűlés
1Képviselőtestület
1Működési költségvetés51,9
2Országgyűlés hivatali szervei
1Működési költségvetés194,2
3Országgyűlési Könyvtár
1Működési költségvetés14,0
II. fejezet bevételei összesen:260,1
III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
III. fejezet bevételei összesen:
IV. LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG
1Legfelsőbb Bíróság
1Működési költségvetés41,8
IV. fejezet bevételei összesen:41,8
V. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE
1Legfőbb Ügyészség
1Működési költségvetés27,6
2Területi ügyészségek
1Működési költségvetés82,3
3Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet
1Működési költségvetés0,1
V. fejezet bevételei összesen:110,0
VI. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK
1Állami Számvevőszék
1Működési költségvetés2,8
2Továbbképzési Intézet és Üdülő
1Működési költségvetés14,1
VI. fejezet bevételei összesen:16,9
VII. MINISZTERELNÖKSÉG
1Miniszterelnöki Hivatal
1Miniszterelnöki Hivatal igazgatás
1Működési költségvetés1,0
2Miniszterelnöki Hivatal Ellátó Szolgálata
1Működési költségvetés314,2
2Magyar Közigazgatási Intézet
1Működési költségvetés32,0
9Üdülők
1Központi Állami Üdülő és Oktatási Központ
1Működési költségvetés27,3
2MEH Hivatali Üdülő
1Működési költségvetés11,6
11Biztonsági Szolgálatok
1Nemzetbiztonsági Hivatal
1Működési költségvetés97,6
2Információs Hivatal
1Működési költségvetés6,0
13Határon Túli Magyarok Hivatala
1Működési költségvetés0,4
VII. fejezet bevételei összesen:490,1
VIII. BELÜGYMINISZTÉRIUM
2Fővárosi és megyei Közigazgatási Hivatalok
1Működési költségvetés210,5
3Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálatok
1Működési költségvetés780,9
5Rendőrség
1Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei
1Működési költségvetés496,3
2Budapesti Rendőr-főkapitányság
1Működési költségvetés383,3
3Megyei Rendőr-főkapitányságok
1Működési költségvetés996,0
4Rendőri Ezred
1Működési költségvetés130,6
5Köztársasági Őrezred
1Működési költségvetés60,4
6Híradástechnikai Szolgálat
1Működési költségvetés26,0
6Határőrség
1Határőrség Országos Parancsnokság és szervei
1Működési költségvetés147,0
2Biztosító és Kiszolgáló Igazgatóság
1Működési költségvetés45,0
3Határőrigazgatóságok
1Működési költségvetés171,5
7Tűz- és Polgári Védelem
1Tűz- és Polgári Védelem Országos Parancsnoksága és központi szervei
1Működési költségvetés27,1
2Tűzoltóparancsnokságok
1Működési költségvetés68,6
3Polgári Védelmi parancsnokságok
1Működési költségvetés12,5
9Menekültügyi és Migrációs Hivatal és szervei
1Működési költségvetés522,2
10BM Művelődési Központ
1Működési költségvetés111,2
11Országos Személyiadat-és Lakcímnyilvántartó Hivatal
1Működési költségvetés57,6
13Főiskolák
2Rendőrtiszti Főiskola
1Működési költségvetés51,0
15BM Központi Kórház és intézményei
1Működési költségvetés1 337,8
17Központi Gazdasági Főigazgatóság és háttérintézményei
1Központi Gazdasági Főigazgatóság és részben önálló szervei
1Működési költségvetés386,7
3Vendéglátási és Közétkeztetési Osztály
1Működési költségvetés177,3
7Üdülők
1Működési költségvetés298,1
8Központi Beszerző Iroda
1Működési költségvetés39,4
9BM Kiadó és szervei
1Működési költségvetés16,0
18Adatfeldolgozó Hivatal
1Működési költségvetés127,4
24Országos Testnevelési és Sporthivatal
1Országos Testnevelési és Sporthivatal Igazgatása
1Működési költségvetés36,6
3Központi sportintézmények és sportlétesítmények
1Működési költségvetés1 132,9
VIII. fejezet bevételei összesen:7 849,9
Cím
szám
Alcím
szám
Előirányzat
csoport szám
Kiemelt elő-
irányzat szám
Cím
név
Alcím
név
Előirányzat
csoport név
BEVÉTELEK1995. évi
előirányzat
Kiemelt előirányzat neve
IX. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
1Honvédelmi Minisztérium
2Honvédelmi Minisztérium háttérintézményei
1Működési költségvetés35,8
2Magyar Honvédség
2Magyar Honvédség katonai közigazgatása
1Működési költségvetés15,0
3Magyar Honvédség Szárazföldi Csapatok Parancsnoksága
1Működési költségvetés703,9
4Budapesti Katonai Kerületparancsnokság
1Működési költségvetés43,4
5Magyar Honvédség Légvédelmi Parancsnokság
1Működési költségvetés290,2
6Katonai Felderítő Hivatal
1Működési költségvetés54,4
8Központi intézetek ellátó és kiszolgáló szervei
1Működési költségvetés5 028,7
4MH Katonai Ügyészségek
1Működési költségvetés2,2
5MH Katonai Tanintézetek
1MH Felsőfokú Tanintézetek
1Működési költségvetés77,3
2MH Középfokú Tanintézetek
1Működési költségvetés18,5
6MH kiemelt sportlétesítmények
1Működési költségvetés9,6
7MH kiemelt kulturális intézmények
1Működési költségvetés181,1
8MH Üdülők és Gyermekintézmények Főigazgatóság
1Működési költségvetés200,8
9MH Egészségügyi intézetek
1Működési költségvetés3 295,1
10Fejezeti kezelésű előirányzatok
3Fejezeti tartalék791,3
IX. fejezet bevételei összesen:10 747,3
XI. NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM
1Népjóléti Minisztérium igazgatása
1Működési költségvetés6,0
2Állami Népegészségügyi Szolgálat Intézetei
1Működési költségvetés1 354,4
3Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok
1Működési költségvetés65,0
4Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei
1Működési költségvetés11 737,0
5Állami szociális intézetek
1Működési költségvetés68,6
6Országos Mentőszolgálat
1Működési költségvetés5 119,8
7Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei
1Működési költségvetés55,2
9Népjóléti Minisztérium üdülője
1Működési költségvetés7,5
XI. fejezet bevételei összesen:18 413,5
XII. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
1Igazságügyi Minisztérium igazgatása
1Működési költségvetés74,1
2Bíróságok
1Működési költségvetés1 291,0
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások9,0
3Szakértői Intézetek
1Működési költségvetés12,0
4IM Büntetésvégrehajtás
1Működési költségvetés692,3
XII. fejezet bevételei összesen:2 078,4
XIII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
1Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium igazgatása
1Működési költségvetés40,0
2Közlekedési Felügyeletek
1Működési költségvetés4 450,9
3Hírközlési Intézmények
1Működési költségvetés1 972,8
4Közúti és Autópálya Igazgatóságok
1Működési költségvetés33 468,0
5Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság
1Működési költségvetés8 600,0
7Vízügyi és Árvízvédelmi intézmények
1Működési költségvetés2 991,4
9MÁV egészségügyi szolgáltatás
1Működési költségvetés20,0
10MÁV egészségügyi alapellátó intézmények
1Működési költségvetés3 415,6
11Közlekedési Múzeum
1Működési költségvetés8,0
13Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Ágazati célelőirányzatok
1Állami céltartalékkal kapcsolatos feladatok350,0
XIII. fejezet bevételei összesen:55 316,7
XIV. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
1Külügyminisztérium igazgatása
1Működési költségvetés20,0
2Külképviseletek
1Működési költségvetés3 703,2
4KÜM Jóléti Intézményei
1Működési költségvetés15,0
XIV. fejezet bevételei összesen:3 738,2
XV. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM
1Földművelésügyi Minisztérium igazgatása
1FM központi igazgatása
1Működési költségvetés134,9
2Jóléti Intézmények
1Működési költségvetés83,4
2Szakigazgatási intézmények
1Költségvetési Iroda
1Működési költségvetés31,1
2Állategészségügyi, élelmiszerellenőrzési szakigazgatási intézmények
1Működési költségvetés3 076,6
3Növényegészségügyi szakigazgatási intézmények
1Működési költségvetés1 404,5
4Földművelésügyi szakigazgatási intézmények
1Működési költségvetés389,3
5Erdészeti szakigazgatási intézmények
1Működési költségvetés250,1
3Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet
1Működési költségvetés537,8
4Mezőgazdasági minősítés és törzstenyészet-fenntartás intézményei
1Működési költségvetés1 111,0
6Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei
1Működési költségvetés478,5
9Közművelődési intézmények
1Működési költségvetés32,0
10Agrárkutató intézetek
1Működési költségvetés1 848,3
11FM kiemelt sportlétesítmények
1Működési költségvetés80,3
XV. fejezet bevételei összesen:9 457,8
XVI. MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
1Munkaügyi Minisztérium igazgatása
1Működési költségvetés39,1
3Nemzeti Szakképzési Intézet
1Működési költségvetés190,8
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások60,0
5Munkaügyi Kutatóintézet
1Működési költségvetés19,9
6Regionális átképző központok
1Működési költségvetés1 235,0
9Munkaügyi Minisztérium Oktatási és Pihenő Központ
1Működési költségvetés10,6
10Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség
1Működési költségvetés2,0
11Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Intézet
1Működési költségvetés37,6
12Országos Munkavédelmi Tudományos Kutatóintézet
1Működési költségvetés152,5
XVI. fejezet bevételei összesen:1 747,5
XVII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
1Pénzügyminisztérium igazgatása
1Működési költségvetés623,0
2Állami Biztosítás, Értékpapír, Szerencsejáték Felügyelet és az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárak Felügyelete
1Működési költségvetés915,5
3Állami Bankfelügyelet
1Működési költségvetés590,0
4„Lánchíd" Irodaház
1Működési költségvetés232,8
5Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal
1Működési költségvetés65,0
6Vám- és Pénzügyőrség
1Működési költségvetés462,4
9Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet
1Működési költségvetés109,6
11Állami Vagyonügynökség
1Állami Vagyonügynökség
1Működési költségvetés1 501,2
2Privatizációs költségek fedezete13 000,0
3Szavatosság, jótállás, kezességvállalás fedezete8 000,0
12Kincstári Vagyonkezelő Szervezet
1Kincstári Vagyonkezelő Szervezet
1Működési költségvetés22,0
2Kincstári vagyonkezeléssel és hasznosítással kapcsolatos központi költs. megillető bevételek1 000,0
3Közp. költségvetési szervektől átvett ingatlanok értékesítése1 000,0
4KVSZ Club Aliga Üdülő
1Működési költségvetés213,0
13PM Gazdaságelemzési és Informatikai Intézet
1Működési költségvetés58,2
14Országos Játék Alap Kezelő Szervezet
1Működési költségvetés57,4
15Kisvállalkozói Garancia Alap Kezelő Szervezet
1Működési költségvetés36,4
25Vállalkozások költségvetési befizetései
1Társasági adó
1Társasági adó (pénzintézetek nélkül)55 000,0
2Pénzintézetek társasági adója39 800,0
2Különleges helyzetek miatti befizetések34 000,0
3Vám- és importbefizetések221 300,0
5Játékadó-bevétel4 800,0
6Egyéb befizetések15 000,0
26Fogyasztáshoz kapcsolt adók
1Általános forgalmi adó438 000,0
2Fogyasztási adó200 000,0
27Lakosság költségvetési befizetései
1Személyi jövedelemadó287 325,0
2Egyéb lakossági adók2 100,0
3Lakossági vámbefizetések3 700,0
4Lakossági illetékek22 500,0
29Egyéb költségvetési bevételek
1Vegyes bevételek3 000,0
30Költségvetési befizetések
1Központi költségvetési szervek5 000,0
2Önkormányzatok befizetései200,0
3Elkülönített állami pénzalapok befizetései
1Kisvállalkozói Garancia Alap234,0
XVII. fejezet bevételei összesen:1 360 345,5
Cím
szám
Alcím
szám
Előirányzat
csoport szám
Kiemelt elő-
irányzat szám
Cím
név
Alcím
név
Előirányzat
csoport név
BEVÉTELEK1995. évi
előirányzat
Kiemelt előirányzat neve
XVIII. MŰVELŐDÉSI ÉS KÖZOKTATÁSI MINISZTÉRIUM
1Művelődési és Közoktatási Minisztérium igazgatása
1Működési költségvetés97,5
2Tudomány- és műszaki egyetemek, művészeti felsőoktatás
1Működési költségvetés5 438,2
3Agrártudományi egyetemek
1Egyetemek
1Működési költségvetés2 286,8
3Egyetemek kutatási intézményei
1Működési költségvetés514,3
4Tangazdaságok
1Működési költségvetés505,4
4Orvosegyetemek, Egészségtudományi Egyetem
1Működési költségvetés15 774,0
5Főiskolák
1Működési költségvetés1 897,4
6Továbbképző intézetek
1Működési költségvetés405,3
7Egyéb oktatási intézmények
1Működési költségvetés553,0
8Kiemelt nemzeti intézmények
1Működési költségvetés453,6
9Közgyűjtemények
1Működési költségvetés283,2
10Egyéb kulturális intézmények
1Működési költségvetés523,1
11Nemzetközi kapcsolatok és intézetek
1Működési költségvetés75,1
12Kutatóintézetek
1Működési költségvetés15,5
13Jóléti és szociális intézmények
1Működési költségvetés129,6
14Tankerületi Oktatásügyi Központok
1Működési költségvetés6,3
15Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1Működési költségvetés3 000,0
16Alapok kezelő titkársága
1Működési költségvetés224,0
XVIII. fejezet bevételei összesen:32 182,3
XIX. IPARI ÉS KERESKEDELMI MINISZTÉRIUM
1Ipari és Kereskedelmi Minisztérium központi igazgatása
1Ipari és Kereskedelmi Minisztérium igazgatása
1Működési költségvetés19,9
2IKM Gazdasági igazgatóság
1Működési költségvetés243,7
3IKM Jóléti igazgatóság
1Működési költségvetés44,8
2Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központ
1Működési költségvetés2,8
4Kisvállalkozási Intézet
1Működési költségvetés15,0
5Minőségellenőrző intézetek
1Működési költségvetés1 093,6
6Állami Energetikai és Energiabiztonság-technikai Felügyelet
1Működési költségvetés717,1
8Idegenforgalmi intézőbizottságok
1Működési költségvetés174,8
9Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium
1Működési költségvetés10,0
13Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum
1Működési költségvetés0,8
16Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség
1Működési költségvetés50,0
25Magyar Geológiai Szolgálat
1Működési költségvetés248,6
26Magyar Bányászati Hivatal
1Működési költségvetés2,1
27Magyar Energia Hivatal
1Működési költségvetés179,7
28MTK-VM Sportlétesítményeket Ellátó Intézmény
1Működési költségvetés7,2
29Külkereskedelmi Szolgálat
1Működési költségvetés983,0
30Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság Hivatala
1Működési költségvetés8,3
31Magyar Szabványügyi Hivatal
1Működési költségvetés121,4
32Országos Találmányi Hivatal
1Működési költségvetés750,0
33Országos Mérésügyi Hivatal
1Működési költségvetés826,8
34Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár
1Működési költségvetés171,9
35Országos Atomenergia Hivatal
1Működési költségvetés284,7
XIX. fejezet bevételeki összesen:5 956,2
XX. KÖRNYZETVÉDELMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
1Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium igazgatása
1Működési költségvetés3,6
2Országos Műemlékvédelmi Hivatal
1Működési költségvetés7,1
3Országos Meteorológiai Szolgálat
1Működési költségvetés145,9
4Környezetgazdálkodási Intézet
1Működési költségvetés351,0
5Természetvédelmi területi szervek
1Működési költségvetés131,7
6Környezetvédelmi területi szervek
1Működési költségvetés151,9
XX. fejezet bevételei összesen:791,2
XXI. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
1MTA Titkársága
1MTA Titkárság Igazgatása
1Működési költségvetés6,2
2MTA Tudományos Minősítő Bizottság
1Működési költségvetés8,3
3MTA Könyvtár
1Működési költségvetés23,1
4MTA Matematikai és természettudományi kutatóintézetek
1Működési költségvetés1 992,9
5MTA Élettudományi kutatóintézetek
1Működési költségvetés797,6
6MTA Társadalomtudományi kutatóintézetek
1Működési költségvetés435,0
7MTA Területi akadémiai központok
1Működési költségvetés11,1
8MTA Kutatást kiszolgáló szervezetei
1Kutatást kiszolgáló szervek támogatott kutatóhelyek nélkül
1Működési költségvetés82,9
9MTA Egyéb intézményei
1Működési költségvetés71,6
XXI. fejezet bevételei összesen:3 428,7
XXII. MAGYAR TÁVIRATI IRODA
2Magyar Távirati Iroda Intézmény
1Működési költségvetés962,0
XXII. fejezet bevételei összesen:962,0
XXIII. MAGYAR RÁDIÓ
1Magyar Rádió
1Működési költségvetés3 845,0
2Előfizetési díj4 080,0
XXIII. fejezet bevételei összesen:7 925,0
XXIV. MAGYAR TELEVÍZIÓ
1Magyar Televízió
1Működési költségvetés11 363,0
2Előfizetési díj8 160,0
XXIV. fejezet bevételei összesen:19 523,0
XXV. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL
XXV. fejezet bevételei összesen:
XXVI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
1KSH Központi Igazgatás
1Működési költségvetés94,3
2KSH Megyei Igazgatóságai
1Működési költségvetés38,0
4KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat
1Működési költségvetés1,1
6KSH Népességtudományi Kutató Intézet
1Működési költségvetés1,0
XXVI. fejezet bevételei összesen:134,4
XXVII. AZ ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSÁNAK HIVATALA
XXVII. fejezet bevételei összesen:
XXX. NEMZETKÖZI ELSZÁMOLÁSOK
1Kormányhitelek
2Korábban nyújtott hitelek törlesztése
1Rubelelszámolású hitelek törlesztése2 986,6
2Dollárelszámolású hitelek törlesztése1 044,0
2Világbanki, EIB, EBRD hitelek
1Hitelek felvétele24 495,0
2Hitelek belföldi törlesztése, kamata és rendelkezésretartási jutaléka5 271,0
3Hitelek belföldi törlesztése2 532,1
3Az Újjáépítési Hitelbanktól (Hesseni Tartományi Központi Bank-KfW) felvett hitelek
1Hitelek felvétele8 464,6
4Vegyes bevételek3 588,0
5US AID hitelek
1Hitelek felvétele2 700,0
XXX. fejezet bevételei összesen:51 081,3
XXXI. A KÖLTSÉGVETÉS BELFÖLDI ADÓSSÁGA
1A költségvetés követeléseit csökkentő bevételek
1Állami kölcsön törlesztés2 000,0
2Állami alapjuttatás járadéka7 000,0
3Jamburgi gázszállítás árbevétele18 700,0
2Kamatbevételek
1Állami kölcsön kamata5 000,0
3Állami vagyonnal kapcsolatos osztalék5 000,0
4Privatizációs bevételek központi költségvetést megillető hányada150 000,0
5Hitelkonszolidációs bevételek920,0
6Származékos világbanki hitelek felvétele330,0
7Származékos világbanki hitelek törlesztése250,0
13Forrásadó7 500,0
XXXI. fejezet bevételei összesen:196 700,0
BEVÉTELI FŐÖSSZEG:1 789 297,8”

"

3. számú melléklet az 1995. évi LXXII. törvényhez

A Ktv. 5. számú mellékletének 14. és 23. pontjai és összesen sora helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a melléklet kiegészül a következő 25. és 26. pontokkal:

A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok

Kiemelt előirányzat számaCélIgénybevétel feltételeiTámogatási
keret
„14.Gyermeknevelési támogatásHárom vagy több kiskorú gyermek caládon belüli nevelési feltételeinekjavítására szolgál. A jogosultsági kört, a támogatás mértékét „A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló törvény határozza meg. Igénybe vehető az önkormányzatok által már kifizetett támogatások alapján. Alz igénylés rendjét a 30/1993. (II. 17.) Korm. rendelet szabályozza.2 575”
„23.Munkanélküliek jövedelempótló támogatásaA munkanélküli ellátásból kikerült tartósan munkanélküliek jövedelempótlő támogatására - „A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló törvény alapján - a helyi önkormányzatok által folyósított ellátás 50%-os állami hozzájárulásának fedezésére szolgál. Igénybe vehető a települési önkormányzatok által kifizetett támogatások alapján.9 500”
„25.Gazdasági stabilizációs intézkedésekhez kapcsolódó szociális célú hozzájárulásA hozzájárulás - a gazdasági stabilizációs intézkedések kapcsán megnövekvő szociális feladatokra tekintettel - a differenciált szociális normatíva szempontrendszerét alapul véve illeti meg a települési önkormányzatokat. Felhasználható „A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló törvényben szabályozott átmeneti segélyezésre, lakásfenntartási támogatásra, valamint a munkanélküliek jövedelempótló támogatására jogosultak közhasznú foglalkoztatására.5 000
Átmeneti segélyként havi rendszerességgel, illetve gázolajat más fűtési móddal felváltó háztartások részére egyszeri alkalommal ítélhető meg.
A lakásfenntartási támogatás keretében előnyben kell részesíteni azon háztartásokat, akik lakásuk fűtéséhez tüzelőolajat használnak fel, illetve lakásuk fűtését tüzelőolajjal működő távhőszolgáltató rendszer biztosítja lakossági szolgáltatásként.
A települési önkormányzatokatmegillető támogatás összegét, valamint az elszámolással kapcsolatos eljárási rendet a népjóléti miniszter állapítja meg, és 1995. július 31-ig rendeletben teszi közzé.
26.Hozzájárulás a települési, a megyei és a fővárosi önkormányzati közművelődési intézményeknél a honoráriumok és tiszteletdíjak után fizetendő társadalombiztosítási járuléktöbblet kiadásaihoz.A gazdasági stabilizációs intézkedések kapcsán a honoráriumok és tiszteletdíjak után a munkáltatók által fizetendő társadalombiztosítási járulék kulturális területen jelentkező többletkiadásaihoz a központi költségvetés hozzájárul. Ebből a települési önkormányzatok 220 millió forinttal, a megyei és a fővárosi önkormányzatok 80 millió forinttal, valamint a színházat fenntartó önkormányzatok 60 millió forinttal részesednek.360”
Az elosztás elveit és a helyi önkormányzhatokat megillető támogatások összegét a belügyminiszter 1995. július 31-ig rendeletben teszi közzé.
„Központosított előirányzat összesen:32 575”

4. számú melléklet az 1995. évi LXXII. törvényhez

A KTv. 7. számú mellékletének Országos Tudományos Kutatási Alap, Foglalkoztatási Alap, Hírközlési Alap és Kisvállalkozói Garancia Alap kiadási és bevételi előirányzatai és összesen sorai helyébe a következő" előirányzatok lépnek:

AZ ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK 1995. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Millió forintban
MEGNEVEZÉSFOLYÓ KIADÁSOKTŐKEKIADÁSOKHITELKAP-
CSOLATOK
FüggőKTv-iÖSSZESZÁRÓKIADÁS
+
Áruk,
szol-
Pénz-
beli
Kamat-
fizetés
TámogatásokMás
alapnak
EgyébTárgyi
eszköz
Érték-
papír
TőketranszferEgyébHitel-
törl.
Hitel-
törl.
kiadáselvonásKIADÁSÁLLO-
MÁNY
ZÁRÓ-
ÁLLO
gált.juttatásvállalk.lakosságkv. szervönkorm.átadásbeszerz.vásárl.vállalk.lakosságkv. szervönkorm.pénzint.alapnakMÁNY
OTKA54,020,01 589,04,0110,01 777,00,01 777,0
Foglalkoztatási Alap14 280,0720,015 000,0729,015 729,0
Hírközlési Alap1 518,016 000,017 518,00,017 518,0
Kisvállalkozói Garancia Alap300,01 841,113 000,0234,015 375,111,415 386,5
ÖSSZESEN556,31720,0462,025 663,069 604,913 062,9527,711 100,040 950,60,018 691,59 391,0368,010 156,04 555,7441,611 060,0535,00,016 234,0235 080,27 502,4242 582,6

AZ ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK 1995. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

MEGNEVEZÉSNYITÓ-
ÁLLO-
MÁNY
FOLYÓ BEVÉTELEKTŐKE BEVÉTELEKHITEL-
KAPCSOLATOK
FüggőÖSSZES
BEVÉTEL
NYITÓ-
ÁLLO-
MÁNY
+
BEVÉTEL
Adó
jellegű
Nem adó jellegűKv.
támoga-
tás
Más
alaptól
átvett
Privati-
zációból
EgyébTárgyi
eszköz
Érték-
papírból
EgyébHitel-
felvétel
Hitel-
felvétel,
törl. alapból
bevétel
vállalk.lakosságkv. szervönkorm.érték.pénzint.
OTKA1 755,022,01 777,01 777,0
Foglalkoztatási Alap429,04 000,011 000,0300,015 300,015 729,0
Hírközlési Alap15 118,0150,00,02 250,02 400,017 518,0
Kisvállalkozói Garancia Alap22,5164,0300,014 900,015 364,015 386,5
ÖSSZESEN47 279,136 880,051 543,018 209,01 156,50,038 988,011 100,00,05 200,00,021 460,01 557,06 800,02 410,00,0195 303,5242 582,6

5. számú melléklet az 1995. évi LXXII. törvényhez

"9. számú melléklet az 1994. évi CIV. törvényhez

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS 1995. ÉVI MÉRLEGE

BEVÉTELEK1995. évi
előirányzat
KIADÁSOK1995. évi
előirányzat
GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK BEFIZETÉSEIGAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA
Társasági adó (pénzintézetek nélkül)55 500,0Termelési árkiegészítés és dotáció23 617,2
Különleges helyzetek miatti befizetés34 000,0Reorganizációs program6 500,0
Vám- és importbefizetések221 300,0Egyéb támogatás1 600,0
Állami vagyon utáni részesedés0,0Együtt:31 717,2
Játékadó4 800,0Mezőgazdasági és élelmiszeripari exporttámogatás35 000,0
Egyéb befizetések15 000,0Agrárpiaci támogatás7 500,0
Összesen:330 600,0Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás8 500,0
Együtt:51 000,0
FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLT ADÓKÖsszesen:82 717,2
Általános forgalmi adó438 000,0FOGYASZTÓI ÁRKIEGÉSZÍTÉS32 000,0
Fogyasztási adó200 000,0FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
Összesen:638 000,0Központi beruházások költségvetési fedezete49 160,0
Jamburgi Gázvezeték Építési Alap
LAKOSSÁG BEFIZETÉSEIMagánerőből való lakásépítés támogatása36 000,0
Személyi jövedelemadó287 325,0Összesen:85 160,0
Adóbefizetések5 800,0GARANCIA ÉS HOZZÁJÁRULÁS A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSHOZ10 400,0
Illetékbefizetések22 500,0ENERGIAÁR-EMELÉS LAKOSSÁGI ÉS INTÉZMÉNYI KOMPENZÁCIÓJÁRA9 000,0
Összesen:315 625,0TB. KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK
Családi pótlék, várandóssági támogatás99 500,0
Egyéb juttatások és térítések83 930,0
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEFIZETÉSEK7 000,0Összesen:183 430,0
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK BEFIZETÉSE200,0KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK TÁMOGATÁSA
ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOKTÓL234,0Minisztériumok, országos szervek196 864,0
NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI KAPCSOLATOKBÓL EREDŐ BEVÉTELEK51 081,3Védelem és egyéb fegyveres testületek159 442,8
PÉNZINTÉZETEK TÁRSASÁGI ADÓJA ÉS OSZTALÉKA39 800,0Társadalmi önszerveződések támogatása2 703,8
EGYÉB BEVÉTELEK3 000,0Bérpolitikai keret19 725,8
ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK196 700,0Összesen:378 736,4
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSA310 610,9
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE1 582 240,3ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK TÁMOGATÁSA38 988,0
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE1 582 240,3NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI KAPCSOLATOK KIADÁSAI50 825,4
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE1 738 267,6ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, KAMATTÉRÍTÉS499 939,1
EGYÉB KIADÁSOK4 508,1
EGYENLEG-156 027,3ÁLTALÁNOS TARTALÉK19 100,0
RENDKÍVÜLI KIADÁSOK12 852,5
Központi költségvetési szervek saját bevételei207 057,5ÁLLAM ÁLTAL VÁLLALT KEZESSÉG ÉRVÉNYESÍTÉSE20 000,0
A törvény 2. számú melléklete szerinti bevételek1 789 297,8KIADÁSOK FŐÖSSZEGE1 738 267,6
A törvény 1. számú melléklete szerinti kiadások1 945 325,1Központi költségvetési szervek saját bevétellel fedezett kiadásai207 057,5
A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE-156 027,3A törvény 1. számú melléklete szerinti kiadások1 945 325,1
A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS TÖRLESZTÉSEI165 571,0”

"

6. számú melléklet az 1995. évi LXXII. törvényhez

"10. számú melléklet az 1994. évi CIV. törvényhez

Helyi önkormányzati tűzoltóságok támogatása

Helyi önkormányzatKözponti támogatás
Ajka15 219
Badacsonytomaj15 373
Baja17 095
Balassagyarmat19 874
Balatonfűzfő18 527
Barcs14 609
Békéscsaba24 822
Berettyóújfalu14 425
Bicske1 852
Bonyhád1 470
Budapest Főváros590 930
Cegléd23 678
Celldömölk1 159
Csongrád9 698
Csorna11 736
Dabas17 468
Debrecen38 817
Dombóvár20 606
Dunaújváros21 241
Eger33 064
Encs13 823
Érd50 625
Esztergom21 897
Fehérgyarmat1 260
Füzesabony1 285
Gödöllő25 330
Gyöngyös22 921
Győr35 606
Gyula16 859
Hajdúböszörmény1 167
Hajdúnánás13 081
Hajdúszoboszló1 149
Hatvan20 015
Heves12 264
Hódmezővásárhely19 743
Jászberény18 475
Kalocsa18 154
Kaposvár25 473
Kapuvár13 324
Karcag18 230
Kazincbarcika21 124
Kecskemét31 559
Keszthely19 268
Kiskőrös10 852
Kiskunfélegyháza18 383
Kiskunhalas18 460
Kisvárda19 095
Komárom22 380
Komló17 937
Körmend22 388
Kőszeg1 210
Kunszentmárton1 653
Lenti18 173
Letenye789
Makó17 882
Marcali18 382
Mátészalka21 241
Mezőkovácsháza13 343
Mezőkövesd17 597
Mezőtúr15 273
Miskolc42 617
Mohács14 581
Monor14 769
Mór1 850
Mosonmagyaróvár17 552
Nagyatád15 677
Nagykanizsa21 047
Nagykáta12 582
Nagykőrös1 485
Nyergesújfalu16 000
Nyírbátor14 774
Nyíregyháza34 071
Orosháza18 587
Ózd17 842
Paks20 294
Pápa19 339
Pásztó997
Pécs34 669
Püspökladány14 628
Ráckeve1 529
Rétság1 239
Salgótarján31 196
Sárbogárd18 663
Sárvár17 452
Sátoraljaújhely17 826
Siklós14 111
Siófok24 497
Sopron19 639
Szarvas16 612
Szeged46 233
Szeghalom14 390
Székesfehérvár34 396
Szekszárd22 350
Szendrő10 647
Szentendre16 788
Szentes18 786
Szerencs18 923
Szigetszentmiklós18 163
Szigetvár15 852
Szolnok37 019
Szombathely29 475
Tamási1 481
Tatabánya31 428
Tiszafüred14 154
Tiszaújváros22 750
Vác29 992
Várpalota18 119
Vásárosnamény1 083
Veszprém29 693
Záhony14 110
Zalaegerszeg28 636
Zalaszentgrót965
Összesen:2 560 861”

"

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1995. június 27-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte a 2001. évi XL. törvény 103. § (8) bekezdés n) pontja. Hatálytalan 2001.12.23.

[3] Hatályon kívül helyezte a 2005. évi CXXXIX. törvény 151. § (3) bekezdés b) pontja bc) alpontja. Hatálytalan 2006.03.01.

Tartalomjegyzék