18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet

egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról

A szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az 1. § tekintetében a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző, tanúsító szervezetek kijelöléséről szóló 182/1997. (X. 17.) Korm. rendelet 11. §-ában, valamint a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 18. §-ának (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörben eljáró egészségügyi miniszterrel, továbbá a gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának b) pontjában meghatározott feladatkörben eljáró gazdasági és közlekedési miniszterrel egyetértésben, a 2-3. § tekintetében az Mvt. 23. §-ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörben eljáró egészségügyi miniszterrel, továbbá a gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörben eljáró gazdasági és közlekedési miniszterrel egyetértésben, a 4. § tekintetében az Mvt. 64. §-ának (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a 88. §-ának (2) bekezdésében foglaltakra, az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörben eljáró egészségügyi miniszterrel, továbbá a gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának c) pontjában meghatározott feladatkörben eljáró gazdasági és közlekedési miniszterrel egyetértésben, az 5. § tekintetében az Mvt. 64. §-ának (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörben eljáró egészségügyi miniszterrel egyetértésben, a 6. § tekintetében az Mvt. 80. §-ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat-és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörben eljáró egészségügyi miniszterrel, továbbá a gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörben eljáró gazdasági és közlekedési miniszterrel egyetértésben, a 7. § tekintetében az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörben eljáró egészségügyi miniszterrel, a gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának c) pontjában meghatározott feladatkörben eljáró gazdasági és közlekedési miniszterrel, továbbá az önkormányzati és területfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának c) pontjában meghatározott feladatkörben eljáró önkormányzati és területfejlesztési miniszterrel egyetértésben, a 8-16. § tekintetében az Mvt. 88. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörben eljáró egészségügyi miniszterrel egyetértésben, a 17. § tekintetében az Mvt. 88. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörben eljáró egészségügyi miniszterrel, továbbá a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörben eljáró környezetvédelmi és vízügyi miniszterrel egyetértésben, a 18. § tekintetében pedig a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 404. §-ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörben eljáró gazdasági és közlekedési miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. §

(1) Az egyéni védőeszközök megfelelőségét vizsgáló, tanúsító, ellenőrző szervezetek kijelölésének részletes szabályairól és az Európai Bizottságnak, illetőleg az Európai Unió tagállamainak való bejelentéséről, valamint a kijelölési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 13/2004. (IV. 19.) FMM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A rendeletben meghatározott kijelölési eljárásban a kijelölést a szociális és munkaügyi miniszter - az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (a továbbiakban: OMMF) kijelölését kivéve - az OMMF elnöke (a továbbiakban: kijelölő) útján látja el. "

(2) Az R1. 4. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Kijelölést Előkészítő Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) öttagú, amelynek négy tagját az OMMF jelöli ki, akik közül egy fő munkahigiénés szakirányú szakképesítéssel rendelkező orvos vagy munkahigiénés szakértő, ötödik tagja a NAT képviselője. Csak olyan személyek jelölhetők ki a Bizottságba, akik előzetesen hozzájárultak az összeférhetetlenség vizsgálatához szükséges személyes adatkezeléshez.

(2) Abban az esetben, ha a kijelölés más miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó tevékenységet is érint, különös tekintettel a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal feladatkörére, a Bizottság munkájában - felkérésére - az adott minisztérium képviselője ideiglenes tagként vesz részt. "

2. §[1]

3. §

Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SZCSM-EüM együttes rendelet 4. számú mellékletének 5. 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. 6. A szellőztetési rendszerek üzembe helyezése során [Mvt. 21. § (3) bekezdése] mérésekkel kell meggyőződni az elegendő mennyiségű és minőségű levegő meglétéről. Az ezt tanúsító mérési dokumentumok megőrzéséről a munkáltató gondoskodik. A munkáltató jogutód nélküli megszűnése esetén a mérési dokumentumokat át kell adni az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség területileg illetékes munkavédelmi felügyelőségének. "

4. §

A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos munkabaleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló biztonsági szabályzat közzétételéről szóló 89/2003. (XII. 16.) GKM rendelet mellékletének "A súlyos üzemzavar és a súlyos baleset bejelentése, vizsgálata" alcíme 2. 12. pontjának c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[2. 12. A súlyos üzemzavar, súlyos baleset vizsgálatát a bányakapitányságnak a bejelentést követően haladéktalanul meg kell kezdeni. A vizsgálat megkezdéséről és annak időpontjáról értesíteni kell: ]

"c) amennyiben a súlyos üzemzavar vagy a súlyos baleset kapcsán mérgezés, illetve egészségkárosodás következik be, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) illetékes regionális intézetét, valamint az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség illetékes területi munkavédelmi felügyelőségét, "

5. §

(1) A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. §-ának d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[2. § E rendelet alkalmazásában]

"d) bejelentő orvos: bármely orvosi gyakorlatot folytató orvos, aki a foglalkozási megbetegedést (fokozott expozíciót) vagy annak gyanúját megállapította; "

(2) Az R2. 3. §-ának (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(1) Az orvosi tevékenység körében észlelt, a 2. számú mellékletben szereplő foglalkozási betegséget, foglalkozási eredetű heveny vagy idült mérgezést (a továbbiakban: foglalkozási betegség), valamint a külön jogszabályban* meghatározott vegyi anyagok, továbbá zaj okozta fokozott expozíciós esetet az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (a továbbiakban: OMMF) munkáltató székhelye szerint illetékes munkavédelmi felügyelőségéhez be kell jelenteni, ki kell vizsgálni és elfogadásuk esetén nyilvántartásba kell venni. "[2]

(3) Az R2. 3. §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentést a 3. számú mellékletben foglaltak figyelembevételével]

"a) a foglalkozási betegség kórisméjét vagy annak gyanúját megállapító orvosnak a diagnózis felállítását követő 24 órán belül, "

(4) Az R2. 3. §-ának (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az első észlelő orvosnak lehetősége van a munkavállalót további vizsgálatok végzésére a munkáltató telephelye szerint illetékes foglalkozás-egészségügyi szakellátó helyre vagy az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézetbe (a továbbiakban: OMFI) beutalnia. A beutalóra rá kell vezetni a "Bejelentve nincs!" megjegyzést.

(5) Ha a (4) bekezdés szerinti foglalkozás-egészségügyi szakellátóhely a kórisme felállításához szükséges feltételekkel nem rendelkezik, vagy ha egyéb okból indokoltnak tartja, kezdeményezi a hozzá beutalt munkavállaló beutalását az OMFI-ba. Ebben az esetben a beutalóra rá kell vezetni a "Bejelentve nincs!" megjegyzést. "

(5) Az R2. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. § (1) Ha a munkahelyen halálos kimenetelű vagy tömeges foglalkozási megbetegedés fordult elő, a munkáltató - az észlelő orvos bejelentési kötelezettségétől függetlenül - azonnal értesíti az OMMF területileg illetékes munkavédelmi felügyelőségét (a továbbiakban: munkavédelmi felügyelőség), amely azonnal értesíti az OMFI-t.

(2) Az 1. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben a munkáltató foglalkozási megbetegedés észlelésekor értesíti az OMMF munkáltató székhelye szerint illetékes munkavédelmi felügyelőségét.

(3) Amennyiben a betegellátó az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.) 15. §-ának (1) bekezdésében foglaltak szerint a foglalkozási eredetű megbetegedéssel vagy fokozott expozícióval kapcsolatos bejelentését az érintett lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes munkavédelmi felügyelőséghez továbbította, a munkavédelmi felügyelőség a tudomására jutott bejelentést haladéktalanul továbbítja az érintett munkahelye szerint illetékes munkavédelmi felügyelőségéhez, a bejelentőlap egyidejű megküldésével. A bejelentés átadásáról a betegellátót írásban értesíti. "

(6) Az R2. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. § (1) A foglalkozási megbetegedés és a fokozott expozíciós eset keletkezésének körülményeit a munkavédelmi felügyelőség a (2) bekezdés szerinti személyek és szervek bevonásával vizsgálja ki. Amennyiben a munkáltató jogutód nélkül megszűnt, és a külön jogszabályban előírtak alapján a munkakörülmények rekonstruálásához szükséges dokumentumok nem kerültek elhelyezésre az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ) illetékes intézeténél, illetve a munkavédelmi felügyelőségnél, a foglalkozási eredetet a munkavédelmi felügyelőség saját hatáskörben bírálja el.

(2) A foglalkozási megbetegedés, illetve fokozott expozíciós eset körülményeinek kivizsgálásába a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosát, a munkáltatót vagy annak képviselőjét és a munkavállalók érdekképviseletét (munkavédelmi képviselőt) is be kell vonni, valamint a vizsgálat során a megbetegedés és az expozíció okainak feltárása érdekében más hatóság, illetve intézmény is megkereshető.

(3) Az (1) bekezdés szerinti vizsgálatot a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül meg kell kezdeni, valamint a bejelentés napjától számított legkésőbb 30 napon - különösen bonyolult esetekben 60 napon - belül intézkedni kell a további foglalkozási megbetegedések megelőzése érdekében.

(4) A kivizsgálás során figyelembe kell venni az Eüak. 4. §-ának (4) bekezdésében, illetve 33. §-ának (1) bekezdésében foglaltakat.

(5) Halálos kimenetelű vagy tömeges foglalkozási megbetegedés kivizsgálásába a munkavédelmi felügyelőség az (1)-(2) bekezdésekben foglaltakon túl bevonja

a) növényvédő szer vagy termésnövelő anyag okozta megbetegedés esetén az FVM Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területileg illetékes megyei szervét;

b) a biológiai kóroki tényező okozta megbetegedés esetén az ÁNTSZ területileg illetékes intézetét;

c) állatról emberre terjedő fertőzés okozta megbetegedés esetén az FVM Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területileg illetékes megyei szervét;

d) a bányászatban észlelt megbetegedés esetén a területileg illetékes bányakapitányságot.

(6) A foglalkozási megbetegedés, illetve a fokozott expozíció körülményeinek vizsgálatáról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek egy-egy másolati példányát a vizsgálatban részt vevőknek át kell adni.

(7) A kivizsgálás vezetője az 5. számú melléklet szerinti vizsgálati lapot hat példányban állítja ki. A vizsgálati lap egy példányát a munkavédelmi felügyelőség megőrzi, egyet a bejelentőlappal együtt az OMFI részére továbbít.

(8) A bejelentés teljeskörűségét, szakmai megalapozottságát az OMFI bírálja el, és ennek során jogosult:

a) saját hatáskörben - betegség esetén - további vizsgálatokat végezni, egyes vizsgálatokat megismételni;

b) szükség esetén a munkavállalót más intézménybe vizsgálatra beutalni, illetve vizsgálatát kezdeményezni;

c) kiegészítő adatokat, információkat kérni, további munkahigiénés vizsgálatokat kezdeményeztetni a munkavédelmi felügyelőség útján;

d) külső szakértőt igénybe venni.

(9) Betegség esetén, annak foglalkozási megbetegedésként történő elfogadásáról az OMFI 30 napon belül tájékoztatja a munkavédelmi felügyelőséget. A munkavédelmi felügyelőség a 6. számú melléklet szerinti nyomtatványon értesíti a társadalombiztosítási kifizetőhelyet, ennek hiányában az illetékes megyei (fővárosi) egészségbiztosítási pénztárt (kirendeltséget) . A kifogásolt eseteket az OMFI ismételt vizsgálatra, adatkiegészítésre, illetve törlésre visszaküldi a munkavédelmi felügyelőségnek.

(10) A munkavédelmi felügyelőség az OMFI (9) bekezdés szerinti tájékoztatásának kézhezvétele után a vizsgálati lap egy-egy példányát a munkáltatónak, a munkavállalónak (halált okozó foglalkozási megbetegedés esetén a hozzátartozónak), a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosának, továbbá taj-számmal ellátva és a bejelentőlappal, valamint az OMFI tájékoztatásával együtt az Országos Egészségbiztosítási Pénztár részére küldi meg.

(11) Amennyiben a bejelentés nem a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosától érkezett, a vizsgálat vezetője köteles értesíteni a bejelentő orvost a kivizsgálás eredményéről. "

(7) Az R2. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § A munkaegészségügyi szabálytalanságok megszüntetésére, a hasonló esetek előfordulásának megelőzésére a munkavédelmi felügyelőség szükség esetén intézkedik. Közegészségügyi-járványügyi szabálytalanság észlelése esetén a munkavédelmi felügyelőség értesíti az ÁNTSZ területileg illetékes intézetét. "

(8) Az R2. 7. §-a a következő c) ponttal egészül ki:

[7. § A munkáltató köteles]

"c) halálos, tömeges foglalkozási betegség, tömeges fokozott expozíció, illetve ugyanazon kóroki tényezőre visszavezethető, ugyanazon tevékenységgel kapcsolatosan ismételten előforduló fokozott expozíciók esetén az Mvt. 23. §-ának (2) bekezdése szerinti soron kívüli ellenőrzést lefolytatni, és az 54. §-ának (3) bekezdése szerinti soron kívüli kockázatértékelést elvégezni. "

(9) Az R2. 8. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) E rendelet a foglalkozási megbetegedések európai jegyzékéről szóló 2003/670/EK ajánlásnak való megfelelést szolgálja. "

6. §

(1) A munkavédelmi jellegű bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásáról szóló 5/2002. (XI. 12.) FMM rendelet (a továbbiakban: R3.) 2. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) E rendelet alkalmazásában pénzbírságnak minősül az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (a továbbiakban: OMMF), valamint a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (a továbbiakban: MBFH) által a hatósági tevékenysége során az Mvt. 82. §-a alapján kiszabott bírság. "

(2) Az R3. 6. §-a (2) bekezdésének első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(2) A pályázatokat a pályázati felhívásokban megadott határidőig - a melléklet szerinti, kitöltött adatlappal együtt - az OMMF-hez öt példányban kell benyújtani. "

(3) Az R3. 7. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A támogatás odaítéléséről a Munkavédelmi Bizottság indokolt javaslatának, továbbá az MBFH, illetve az OMMF véleményének figyelembevételével a szociális és munkaügyi miniszter a pályázatok beadási határidejét követő 60 napon belül dönt. "

(4) Az R3. 12. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az OMMF - a bányabiztonsági kérdéseket illetően az MBFH, a támogatási szerződésben meghatározott esetekben egyébként a Munkavédelmi Bizottság bevonásával - saját hatáskörében ellenőrzi a támogatási szerződésben foglalt feltételek teljesülését, valamint a támogatás rendeltetésszerű felhasználását. "

(5) Az R3. 14. §-ának (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A MIR szolgáltatásait az OMMF és MBFH mint munkavédelmi hatóságok szervezeti keretében önállóan létrehozott, de hatósági tevékenységétől elkülönülő munkavédelmi információs szolgálatok (a továbbiakban együtt: szolgálatok) végzik.

(3) A kiszabott és befolyt, a MIR működtetésének pénzügyi forrását jelentő bírság összegéből az OMMF 80%-ot, az MBFH 10%-ot mint szolgálat kezel. A bírság bevétel fennmaradó 10%-át az OMMF a MIR működésével kapcsolatos kommunikációs stratégia költségeinek fedezetére fordítja. "

7. §

(1) A keszonmunkákról szóló 6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet (a továbbiakban: R4.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § Az e rendeletben foglaltak egészségügyi (munka-és foglalkozás-egészségügyi) vonatkozású előírásai végrehajtásának ellenőrzésére, hiányosságok észlelése esetén pedig a szükséges intézkedések megtételére az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség jogosult. "

(2) Az R4. mellékletének 1. 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. 3. A túlnyomásos légtérben végzett tevékenységet, annak megkezdése előtt 15 nappal, a munkáltató bejelenti az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség területileg illetékes munkavédelmi felügyelőségének (a továbbiakban: munkavédelmi felügyelőség), megjelölve:

a) a tevékenység megkezdésének helyét és időpontját;

b) a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást nyújtó orvos nevét, címét, elérhetőségeit;

c) a túlnyomásos légtérben dolgozók számát;

d) a gyógyzsilip helyét és a gyógyzsilipet működtető nyilatkozatát a dolgozók fogadásáról. "

(3) Az R4. mellékletének 8. 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. 1. A munkatér levegőjének szennyeződését szén-monoxidra, szén-dioxidra, kénhidrogénre és metánra - amennyiben a sűrített levegős munkatérben hegesztés is folyik, akkor nitrózus gázokra, hegesztési füstökre - is vizsgálni kell. A vizsgálatokat a külön jogszabály* által előírt feltételeknek megfelelő laboratórium végezheti. A vizsgálat idejét és a vonatkozó szabványok figyelembevételével előírt gyakoriságát a technológiai utasításban a munkáltató határozza meg.[3]

A túlnyomásos levegő szennyeződése a munkatérben:

a szén-dioxid 2500 mg/m3-t,

a metán 200 mg/m3-t,

az egyéb légszennyező anyagok (gázok, gőzök és porok) pedig a külön jogszabályban előírt értékeket nem haladhatják meg. "

(4) Az R4. mellékletének 8. 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. 3. Ha a munkahely levegője a megengedett értéknél nagyobb mértékben elszennyeződött, a munkát be kell szüntetni, és azt csak a munkakamra kiszellőztetése, valamint a szennyezés okainak megszüntetése, és ennek ismétlődő vizsgálattal történő alátámasztása után szabad folytatni. A munkáltató rögzíti a mérési adatokat és a mérés időpontját, valamint ezek mellékleteként megőrzi a mérési jegyzőkönyveket és dokumentumokat. "

(5) Az R4. mellékletének 9. 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. 1. Keszonmunkára csak a 9. 5. pontban megjelölt munkavédelmi hatóság által alkalmasnak minősített, 20-40 éves munkavállalókat - a külön jogszabályban* előírtakat is figyelembe véve - szabad alkalmazni. A dolgozókat előzetes orvosi alkalmassági vizsgálatra kell küldeni. "[4]

(6) Az R4. mellékletének 9. 5-9. 8. pontja, illetve az azokat megelőző alcímek helyébe a következő rendelkezés lép:

"Időszakos alkalmassági vizsgálat

9. 5. Az előzetes és időszakos orvosi alkalmassági vizsgálatokat az Országos Munkahigiénés és Foglalkozásegészségügyi Intézet (a továbbiakban: OMFI) véleményének figyelembevételével az egészségügyi hatóság által erre kijelölt foglalkozás-egészségügyi szolgálat végzi.

Másodfokú alkalmassági vélemény

9. 6. Ha a munkáltató vagy a dolgozó nem ért egyet a keszonmunkára vonatkozó alkalmassági vizsgálaton hozott orvosi véleménnyel, felülvizsgálatot kérhet az OMFI-nél szervezett másodfokú bizottságtól.

Bejegyzés a dolgozók orvosi igazolványába

9. 7. Alkalmazásakor a keszonmunkást a munkaköri alkalmassági vizsgálatot végző foglalkozás-egészségügyi szolgálatnak orvosi igazolvánnyal kell ellátni.

A dolgozó ezt a túlnyomásban végzett munkára vonatkozó igazolványt köteles állandóan magánál hordani.

9. 8. A túlnyomásban dolgozók orvosi igazolványába az orvosi alkalmasságot véleményező orvos bejegyzi, hogy

a) a dolgozó a túlnyomásos légtérben (keszonban) dolgozik;

b) a munkáltató hol biztosította a dolgozó megbetegedése esetén szükséges gyógyzsilipelés lehetőségét. "

8. §

(1) A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet (a továbbiakban: R5.) 1. §-a (3) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(3) A szolgálat]

"b) foglalkozás-egészségügyi központként az a) pontban foglaltakon túl munkahigiénés és

ba) pszichológiai, és/vagy

bb) ergonómiai, és/vagy bc) toxikológiai, és/vagy bd) munkabiztonsági

szolgáltatást nyújt; "

(2) Az R5. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § (1) A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás keretében orvosi tevékenységet csak

a) foglalkozás-orvostan szakorvos, vagy

b) üzemorvostan szakorvosi szakképesítéssel rendelkező szakorvos folytathat.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon kívül foglalkozás-egészségügyi alapellátási tevékenységet végezhet - a szakképesítés megszerzéséhez külön jogszabályban előírt ideig - a foglalkozás-orvostan vagy üzemorvostan (a továbbiakban együtt: foglalkozás-orvostan) szakorvosjelölt, aki foglalkozás-orvostan szakorvos felügyelete mellett a heti törvényes munkaidő felét elérő munkaidőben dolgozik.

(3) A foglalkozás-orvostan szakorvos akkor láthatja el foglalkozás-orvostan szakorvosjelölt felügyeletét, ha legalább tízéves foglalkozás-orvostan szakorvosi gyakorlattal rendelkezik. Foglalkozás-orvostan szakorvos egyidejűleg legfeljebb három foglalkozás-orvostan szakorvosjelölt felügyeletét láthatja el.

(4) A szolgálat a feladatainak ellátásához ápolót vesz igénybe. Foglalkozás-egészségügyi ápolói feladatokat ápoló (a képzés OKJ száma: 54 723 01 0000 00 00), diplomás ápoló, üzemi ápoló/foglalkozás-egészségügyi szakápoló láthat el.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott képesítési előírás alól mentesül az az ápoló, aki általános ápolói, illetve általános asszisztensi végzettséggel rendelkezik, teljes munkaidőben foglalkozás-egészségügyi rendelésen dolgozik, és a munkavégzésre irányuló szerződésben kötelezettséget vállal arra, hogy a foglalkozás-egészségügyi szakápolói szakképesítést az alkalmazás időpontjától számított két éven belül, illetve a diplomás ápolói szakképesítést az alkalmazás időpontjától számított hat éven belül megszerzi. "

(3) Az R5. 4. §-ának (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. § (1) A szolgálat az alapszolgáltatás keretében végzi

a) a külön jogszabályban meghatározott munkaköri alkalmassági vizsgálatokat, és kezdeményezi az ehhez szükséges szakorvosi vizsgálatokat;

b) külön jogszabályban meghatározottak szerint a foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós esetek bejelentését, kivizsgálását;

c) a munkakörülmények és a munkavégzés egészségkárosító hatásainak írásban dokumentált vizsgálatát a szerződésben - a helyi körülmények figyelembevételével -meghatározott gyakorisággal, vagy változás bekövetkezésekor soron kívül;

d) külön jogszabályban meghatározottak szerint az egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadást;

e) külön jogszabályban előírtak szerint a munkahelyek kémiai biztonságát érintő feladatokat;

f) a munkavállalók munkakörülményeivel kapcsolatos, egészséget, biztonságot érintő kérdésekkel összefüggő felvilágosítást;

g) külön jogszabályban előírtak szerint a munkakörhöz kötött védőoltásokkal kapcsolatos feladatokat;

h) a krónikus megbetegedésben szenvedő munkavállalók megelőző gondozását;

i) külön jogszabályban meghatározottak szerint az 1. és 2. alkalmassági csoportba tartozó közúti járművezetők egészségi alkalmassági vizsgálatát.

(2) A szolgálat közreműködik

a) az Mvt. 58. §-ában felsorolt munkáltatói feladatok ellátásában, különösen

aa) a munkahelyi veszélyforrások feltárásában,

ab) munka-egészségügyi, -fiziológiai, -ergonómiai, -higiénés feladatok megoldásában,

ac) a munkahelyi elsősegélynyújtás tárgyi, személyi és szervezési feltételeinek biztosításában, a sürgős orvosi ellátás megszervezésében, az elsősegélynyújtók szakmai felkészítésében;

b) a foglalkozási rehabilitációban;

c) a munkáltató katasztrófamegelőző, -elhárító, -felszámoló és az előidézett károsodások rehabilitációs tervének kidolgozásában.

(3) A szolgálat az Egészségbiztosítási Alap terhére igénybe veheti a mentőszolgálatot, a szolgálat orvosa járóbeteg-szakellátást nyújtó szakrendelésekre, illetve háziorvosi ellátásra utalhatja a társadalombiztosítási jogviszonnyal rendelkező munkavállalót, speciális kórházi ellátást igénylő foglalkozási megbetegedés vagy annak gyanúja esetén pedig - sürgősséggel vagy előzetes helybiztosítás útján - az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet fekvőbetegosztályára utalhatja a beteget. "

(4) Az R5. 5. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A foglalkozás-egészségügyi szakellátás feladatai a székhelye szerinti megyében (fővárosban):

a) a munkaköri alkalmasság másodfokon történő elbírálására;

b) a kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésével és tartásával kapcsolatos egészségi alkalmasság másodfokon történő elbírálása;

c) munkanélküliek beiskolázás előtti és munkaközvetítés előkészítése keretében történő szakmai alkalmassági vizsgálata;

d) közhasznú munka előkészítése érdekében a munkanélküli munkaköri alkalmassági vizsgálata;

e) szakellátás nyújtása foglalkozási megbetegedéssel vagy annak gyanújával beutaltak számára;

f) a szakképzést folytató intézmények tanulóinak és a felsőoktatási intézmények hallgatóinak külön jogszabály szerinti szakmai alkalmassági vizsgálata;

g) a megváltozott munkaképességű munkanélküliek, valamint az alkalmi munkavállalók foglalkoztathatóságával kapcsolatos szakvéleményezés a munkaügyi központok számára;

h) az egyéni és társas egészségügyi vállalkozók egészségügyi tevékenységre való alkalmasságának külön jogszabályban előírtak szerint történő elbírálása. "

(5) Az R5. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § A foglalkozás-egészségügyi központ felszerelése a foglalkozás-egészségügyi alapellátás külön jogszabály szerinti tárgyi és gép-műszer minimumfeltételeinek megfelelő felszerelésen túl

a) munkahigiénikus, toxikológus foglalkoztatása esetén a műszerpark a munkakörnyezet műszeres vizsgálatához szükséges direkt kijelzésű készülékekkel és/vagy direkt leolvasású eszközökkel,

b) munkapszichológus, ergonómiai, illetve egyéb (fizioterapeuta, munkavédelmi) szakképesítéssel rendelkező szakember foglalkoztatása esetén az e szakmákban szokásos módszertani segédletekkel, műszerekkel, felszerelésekkel a tevékenység függvényében egészítendő ki. "

9. §

Az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről szóló 25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet 5. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. § Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség gondoskodik e rendeletben foglaltak végrehajtásának ellenőrzéséről. "

10. §

(1) A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet (a továbbiakban: R6.) 1. §-ának l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[1. § E rendelet alkalmazásában: ]

"l) foglalkoztathatóság szakvéleményezése: annak megállapítása, hogy a vizsgált személy megváltozott munkaképessége mennyiben befolyásolja a munkavégzését különböző foglalkozásokban, illetve az alkalmi munkavállalók esetében annak megállapítása, hogy az alkalmi munkavállaló mely foglalkoztatási korlátozás mellett folytathat tevékenységet; "

(2) Az R6. 2. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a (2)-(3) bekezdésekben foglalt kivételekkel]

"c) a foglalkoztathatóság szakvéleményezése tekintetében a munkaügyi központra és a munkanélkülire, valamint az alkalmi munkavállalóra; "

(3) Az R6. 2. §-ának (2) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

[(2) Külön jogszabályokban megfogalmazottak szerint kell eljárni: ]

"f) az egészségügyi tevékenységet folytatók"

[munkaköri alkalmasságának orvosi vizsgálatánál és véleményezésénél]

(4) Az R6. 4. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálatot kell végezni]

"b) a munkáltató által foglalkoztatott személynél a munkakör, munkahely, munkakörülmények megváltoztatása előtt, ha

ba) fizikai munkát végez,

bb) fiatalkorú,

bc) nem fizikai munkakörben foglalkoztatott munkavállaló az új munkakörben vagy munkahelyen a korábbinál nagyobb vagy eltérő jellegű megterhelésnek lesz kitéve; "

(5) Az R6. 4. §-a az alábbi (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Az 1. számú mellékletben leírt vizsgálatok közül előzetes alkalmassági vizsgálat alkalmával a bakteriológiai, a tbc, a lues serologiai vizsgálatokat kötelező elvégezni, a bőrgyógyászati szakvizsgálatot csak panasz vagy tünet esetén. Az időszakos, valamint a soron kívüli vizsgálat alkalmával a bakteriológiai és a lues serologiai vizsgálatokat csak akkor kell elvégeztetni, ha a megbetegedés gyanúja indokolja. "

(6) Az R6. 6. §-a (1) bekezdésének i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(1) A szervezett munkavégzés keretében foglalkoztatottak időszakos alkalmassági vizsgálaton vesznek részt a munkaköri alkalmasság újbóli véleményezése céljából. Az időszakos vizsgálatokat]

"i) a külön jogszabály szerinti biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalónál, továbbá az 1. számú mellékletben szereplő munkakörökben dolgozó munkavállalóknál, illetve tevékenységet végző személyeknél évente"

[kell elvégezni.]

(7) Az R6. 6. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti időszakos vizsgálatok a 3. számú mellékletben meghatározott esetekben biológiai monitorozást is magukba foglalnak. A biológiai monitorozáshoz szükséges vizsgálatokat a 3. számú melléklet szerinti gyakorisággal kell elvégezni. Ettől eltérő gyakoriságot a foglalkozás-egészségügyi orvos az expozíció figyelembevételével határozhat meg. "

(8) Az R6. 6. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Az alkalmi munkavállaló foglalkoztathatóságának vizsgálatát évente meg kell ismételni."

(9) Az R6. 15. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(1) A munkáltatónak írásban kell meghatároznia]

"a) a munkaköri alkalmassági vizsgálatok rendjét, valamint a vizsgálatokkal kapcsolatos feladatait, beleértve az időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatok irányát és gyakoriságát is, figyelemmel a 3. számú mellékletben foglaltakra is, "

(10) Az R6. 15. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A munkaügyi központ a szociális és munkaügyi miniszter rendeletében meghatározott esetekben a munkanélkülit munkaköri, szakmai alkalmassági vizsgálatra vagy a foglalkoztathatóság szakvéleményezésére, az alkalmi munkavállalót a foglalkoztathatóság szakvéleményezésére küldi. A foglalkozás-egészségügyi szakellátóhely

a) a munkaköri szakmai alkalmasságról a 15. számú melléklet szerinti nyomtatványon,

b) a munkanélküli foglalkoztathatóságról a 16. számú melléklet szerinti nyomtatványon,

c) az alkalmi munkavállaló foglalkoztathatóságáról a 16/A. számú melléklet szerinti nyomtatványon

adja meg a véleményét. "

11. §

A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet 9. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. § A jelen jogszabályban foglaltak végrehajtásának ellenőrzéséről az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség gondoskodik. "

12. §

(1) A biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet (a továbbiakban: R7.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § E rendelet hatálya az Mvt. szerinti szervezett munkavégzésre terjed ki. "

(2) Az R7. 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Annak érdekében, hogy a munkavállaló biztonságát és egészségét fenyegető kockázatot meg lehessen becsülni, továbbá a szükséges intézkedések meghatározhatók legyenek, a munkáltatónak minden olyan tevékenységnél, amely feltehetően biológiai tényezők kockázatával jár, meg kell határoznia a munkavállalókat, illetve munkát végző személyeket (a továbbiakban együtt: munkavállaló) érő expozíció jellegét, időtartamát és - amennyiben lehetséges - mértékét. "

(3) Az R7. 3. §-a (4) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(4) A (2) bekezdés szerinti becslést az alábbi szempontok szerint kell elvégezni: ]

"b) az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség területileg illetékes munkavédelmi felügyelőségének (a továbbiakban: munkavédelmi felügyelőség) a bejelentés [12. § (1) bekezdés] során tett ajánlásai, "

(4) Az R7. 7. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha a 3. § szerinti becslés a munkavállaló biztonságát vagy egészségét fenyegető kockázatot jelez, a munkáltató a 12. § (1) bekezdése szerinti bejelentést követő első, majd az ismétlődő kockázatbecslést követően a munkavédelmi felügyelőség megkeresésére rendelkezésre bocsátja az alábbi információkat:

a) a becslés eredményei, a becslés elkészítésénél felhasznált valamennyi adat és információ,

b) azon tevékenységek felsorolása, amelyek során a munkavállaló biológiai tényezők kockázatának ki van vagy ki lehet téve,

c) a kockázatnak kitett munkavállalók száma,

d) a munkahelyi biztonságért és egészségvédelemért felelős személy neve és beosztása,

e) megelőző intézkedések,

f) havária-terv a 3. és 4. csoportba tartozó biológiai tényezők munkahelyről történő kijutásának esetére.

(2) A munkáltató haladéktalanul tájékoztatja a munkavédelmi felügyelőséget, továbbá az ÁNTSZ illetékes kistérségi intézetét minden olyan balesetről, technológiai, illetve üzemzavarról, amely a 3. vagy 4. csoportba tartozó biológiai tényezők szétterjedését okozhatja vagy okozhatta. "

(5) Az R7. 9. §-ának (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

[9. § (1) A munkáltató gondoskodik arról, hogy a munkavállaló, illetve a munkavédelmi képviselő - elsősorban tájékoztatás és oktatás formájában - elégséges és megfelelő képzést kapjon]

"f) a 10. § (2) bekezdésében meghatározott kötelezettségről, továbbá a 10. § (4) bekezdésében meghatározott jogairól. "

(6) Az R7. 9. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az (1) bekezdés szerinti oktatás megtörténtét írásban kell dokumentálni. "

(7) Az R7. 11. §-ának (2) bekezdése az e) alpont után a következő rendelkezéssel egészül ki:

"A jegyzék megőrzéséről a munkáltató gondoskodik. Amennyiben a munkáltató tevékenységét megszünteti, az (1) bekezdés szerinti jegyzéket a munkavédelmi felügyelőségnek átadja. "

(8) Az R7. 13. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A 3. § szerinti becsléstől függően a munkáltatónak írásban kell meghatározni azoknak a munkavállalóknak a körét, akiknél speciális védelmi intézkedések szükségesek, így különösen a 3. számú melléklet szerinti védőoltások biztosítása indokolt. "

(9) Az R7. 13. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A védőoltást a munkavállaló számára térítésmentesen kell biztosítani. Az oltóorvos a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa. A védőoltás megtörténtét a "Védőoltási Könyv 14 év feletti személyek részére" elnevezésű oltási könyvbe kell bejegyezni, amelyet a munkavállalónak, illetve - kérelemre - a munkavédelmi felügyelőségnek be kell mutatni, illetve az ÁNTSZ illetékes kistérségi intézetének kérésére annak rendelkezésére kell bocsátani. "

(10) Az R7. 13. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A foglalkozás-egészségügyi szolgálat az általa végzett védőoltásokról évente, a tárgyévet követő év január 5. napjáig összefoglaló jelentést küld a munkavédelmi felügyelőségnek, továbbá az ÁNTSZ illetékes kistérségi intézetének. "

(11) Az R7. 14. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha a biológiai tényezővel történt expozíció következtében akár egyetlen munkavállaló is fertőződött vagy megbetegedett, a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosának kezdeményezésére, szükség szerint az ÁNTSZ illetékes kistérségi intézete véleményének figyelembevételével a munkavédelmi felügyelőség a foglalkozás-egészségügyi szolgálat bevonásával kijelöli azon munkavállalók körét, akiket - az azonos expozíció miatt -megfigyelés alá kell vonni, és kezdeményezi a 3. § szerinti becslés újraértékelését. "

(12) Az R7. 16. §-a (2) bekezdésének utolsó mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"A munkáltató megkeresésére a munkavédelmi felügyelőség indokolt esetben, szükség szerint az ÁNTSZ illetékes kistérségi intézete véleményének figyelembevételével a 3. vagy 4. szintnél alacsonyabb védelmi szintet is engedélyezhet. "

(13) Az R7. 17. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet

a) az Európai Közösségek Tanácsának 1990. június 28-án kelt, a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók védelméről szóló 90/679/EGK számú irányelvnek, valamint az azt módosító 93/88/EGK, 95/3 0/EK, 97/59/EK, továbbá 97/65/EK irányelveknek, továbbá

b) a munkájuk során biológiai anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 2000/54/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. "

13. §

A munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről szóló 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet 10. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. § A rendeletben foglaltak megtartásának ellenőrzéséről az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség területi munkavédelmi felügyelőségei gondoskodnak. "

14. §

(1) A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet (a továbbiakban: R8.) 4. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A munkáltató - amennyiben az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (a továbbiakban: OMMF) területileg illetékes munkavédelmi felügyelősége (a továbbiakban: munkavédelmi felügyelőség) indokolt esetben nem ír elő nagyobb gyakoriságot - a kockázatbecslést legalább kétévenként megismételteti. A honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó minisztérium (a továbbiakban: HM) és a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) alárendeltségébe tartozó katonai szervezeteknél az MH szakhatóságai - a munkavédelmi felügyelőség tájékoztatása mellett - jogosultak a kockázatbecslés elrendelésére. "

(2) Az R8. 8. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A munkáltató rendkívüli helyzetekre riasztási és intézkedési terveket (baleset-elhárítási, mentési, menekülési, dekontaminálási, helyreállítási) készít, azokat a munkavállalókkal megismerteti és végrehajtásukat rendszeresen - de évente legalább egyszer - gyakoroltatja, és ennek megtörténtét írásban dokumentálja. "

(3) Az R8. 15. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A munkavédelmi felügyelőség felügyelője, továbbá - az (5) bekezdés keretei között - minden más olyan személy, aki felelős a munkahelyi biztonságért és egészségvédelemért, jogosult az (1) és (2) bekezdés szerinti nyilvántartásba betekinteni és az adatokat elemezni. "

(4) Az R8. 16. §-a (3) bekezdésének utolsó mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"Az intézkedésekről készített feljegyzést a foglalkozás-egészségügyi orvos a munkavédelmi felügyelőség felügyelőjének - kérelemre - bemutatja. "

(5) Az R8. 16. §-a (4) bekezdésének harmadik mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"Az orvosi dokumentációba kizárólag az ellenőrzést végző munkavédelmi felügyelőség felügyelője, illetve az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat szakfőorvosa, valamint az érintett munkavállaló tekinthet be. "

(6) Az R8. 16. §-ának (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(5) Ha rákkeltő expozícióban foglalkoztatott munkavállaló esetében az időszakos orvosi alkalmassági vizsgálat a rákkeltő expozícióval összefüggésbe hozható egészségkárosodást állapít meg, a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa vagy a munkavédelmi felügyelőség felügyelője valamennyi hasonló expozícióban foglalkoztatott munkavállalóra kiterjedő soron kívüli orvosi alkalmassági vizsgálatot rendelhet el. Indokolt esetben a munkavédelmi felügyelőség kezdeményezésére az OMMF elnöke, az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OMFI) szakvéleménye alapján valamennyi hasonló expozícióban foglalkoztatott munkavállalóra elrendelheti a soron kívüli vizsgálatot. A soron kívüli orvosi alkalmassági vizsgálat a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosának javaslatára bővíthető - a nem megengedhető expozíció, megterhelés kimutatására vagy a daganatos megbetegedés korai diagnosztizálására alkalmas - biológiai vizsgálatokkal. "

(7) Az R8. 18. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A munkavédelmi felügyelőség

a) az (1) és (2) bekezdés szerint beérkezett adatokról elektronikus nyilvántartást vezet;

b) az OMFI a 18. §, valamint a 3. számú melléklet alapján bejelentett és a munkavédelmi felügyelőség által nyilvántartott rákkeltőkről, rákkeltőkkel végzett tevékenységről, és a rákkeltőkkel exponált munkavállalókról foglalkozási rák regisztert vezet;

c) az OMFI az adatokat a tárgyévet követő március 3 l-ig regisztrálja, elemzi és értékeli, és az erről készült tájékoztatót megküldi az OMMF, az Egészségügyi Minisztérium, valamint az Országos Tisztifőorvosi Hivatal részére, továbbá a HM által szolgáltatott adatokról készült tájékoztatót a HM részére is megküldi. "

(8) Az R8. 21. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az e rendeletben foglaltak megtartásának ellenőrzéséről a munkavédelmi felügyelőség gondoskodik.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzést a munkavédelmi felügyelőség a HM, valamint az MH felügyelete alá tartozó honvédelmi intézmények vonatkozásában annak szakhatóságával, a 20. § tekintetében pedig az illetékes környezetvédelmi felügyelőséggel, mint szakhatósággal együttműködve látja el. "

(9) Az R8. 22. §-a (5) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(5) Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja: ]

"b) a Tanács 76/769/EGK irányelve (1976. július 27.) az egyes veszélyes anyagok és készítmények forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásaira vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről, valamint az ezt módosító 97/10/EK, 97/56/EK, 1999/43/EK, 2001/4 l/EK, 2003/34/EK, 2003/36/EK és 2005/90/EK irányelvek, "

15. §

A rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekről szóló 22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet 8. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Egész testre ható rezgés vonatkozásában, a tengeri hajózásban és a légi szállításban egyedi engedély alapján, e jogszabályban megadott határérték alól az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (a továbbiakban: OMMF)- amennyiben a munkaegészségügyi követelményeknek való megfelelőséget megállapította -kérelemre felmentést adhat. A kérelemhez csatolni kell az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet által előzetesen kiállított szakvéleményt. "

16. §

(1) Az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 12/2006. (III. 23.) EüM rendelet (a továbbiakban: R9.) 4. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az 1. § szerintinek minősülő tevékenységet a munkáltatónak a munka megkezdése előtt 15 nappal írásban be kell jelentenie az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (a továbbiakban: OMMF) munkavégzés helye szerint illetékes területi munkavédelmi felügyelőségének (a továbbiakban együtt: munkavédelmi felügyelőség) nyilvántartásba vétel céljából. "

(2) Az R9. 4. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Az (1) bekezdés szerinti bejelentésről a munkavédelmi felügyelőség három munkanapon belül értesíti a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságot. A bejelentésekről a munkavédelmi felügyelőség naprakész nyilvántartást vezet. "

(3) Az R9. 19. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

"19. § Az alkalomszerű és alacsony intenzitású expozíció meghatározására az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet gyakorlati útmutatót dolgoz ki. Az útmutatót az OMMF elektronikus formában is közzéteszi. "

17. §

A munkavállalókat érő zaj expozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről szóló 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet 6. §-ának (2)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(2) A munkáltató a jegyzőkönyv egy-egy példányát továbbítja a munkavédelmi képviselőnek és a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosának, egy példányát a külön jogszabályban meghatározott ideig megőrzi. A munkáltató jogutód nélküli megszűnése esetén a jegyzőkönyvet az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség területileg illetékes munkavédelmi felügyelőségének (a továbbiakban: munkavédelmi felügyelőség) kell átadni. A munkavállaló a rá vonatkozó jegyzőkönyvbe betekinthet.

(3) Ha az 5. § (4) bekezdésében foglalt intézkedések keretében a munkavédelmi képviselő vagy a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa megállapítja, hogy

a) a hallásvizsgálatok eredménye és a jegyzőkönyv között ellentmondás van, vagy

b) a zajmérés nem az üzemszerű működésnek megfelelően történt,

a jegyzőkönyvet észrevételeivel a munkavédelmi felügyelőségnek megküldi. A munkavédelmi felügyelőség az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OMFI) véleményének figyelembevételével határozattal intézkedik a zajmérés megismétléséről. "

18. §

(1) A közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó tájékoztatási kötelezettség eljárási szabályairól és díjazásáról szóló 1/2004. (I. 9.) FMM rendelet (a továbbiakban: R10.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § (1) Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (a továbbiakban: OMMF) és a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (a továbbiakban: MBFH) a közbeszerzésekről szóló törvényben meghatározott ajánlattevők részére a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről az építési beruházások, valamint a szolgáltatások megrendelése esetén - saját hatáskörében - kérelemre megfelelő tájékoztatást ad. Az eljárás során a magyar nyelv kizárólagos használata kötelező.

(2) A tájékoztatást - hatáskörükre figyelemmel - az OMMF illetékes területi munkavédelmi felügyelőségénél és az MBFH illetékes területi szervénél (a továbbiakban együtt: felügyelet) kell külön-külön kérni. Az illetékességet az építési beruházások és a szolgáltatások teljesítésének helye határozza meg. "

(2) Az R10. 5. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A díj az OMMF, illetve az MBFH alaptevékenységének körébe tartozó szolgáltatási bevételnek minősül. A díjat az OMMF esetében a 10032000-01743496-00000000, az MBFH esetében 10032000-01417179-00000000 - Magyar Államkincstárnál vezetett - számlájára kell megfizetni. A díjak kezelésére, elszámolására, nyilvántartására az államháztartás szervezeti, beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló jogszabályt kell alkalmazni. "

Átmeneti és záró rendelkezések

19. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

20. §

(1) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R1. 2. számú mellékletének címében az "Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség elnöke" szövegrész helyébe az "Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség elnöke" szövegrész lép.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R2.

a) 3. §-ának (5) bekezdésében a "szakrendelés" szövegrész helyébe a "szakellátó hely" szövegrész, az "OKK-OMFI-be" szövegrész helyébe az "OMFI-be" szövegrész, továbbá

b) 3. §-ának (6) bekezdésében az "OKK-OMFI" szövegrész helyébe az "OMFI" szövegrész

lép.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R4. mellékletének 9. 2. pontjában "az egészségügyi szerv" szövegrész helyébe "a munkavédelmi hatóság" szövegrész lép.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R6.

a) 4. §-a (2) bekezdésének a) pontjában a "152/1994. (XI. 17.) Korm. rendelet" szövegrész helyébe a "166/2006. (VI. 28.) Korm. rendelet" szövegrész,

b) 4. §-a (2) bekezdésének b) pontjában a "22/1997. (II. 13.) Korm. rendelet" szövegrész helyébe a "104/2003. (VII. 18.) Korm. rendelet" szövegrész,

c) 6. §-a (1) bekezdésének e) pontjában a "kétévente" szövegrész helyébe az "évente" szövegrész,

d) 7. §-a (3) bekezdésének d) pontjában az "Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ) városi (fővárosi kerületi) intézetének tisztiorvosa" szövegrész helyébe az "Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (a továbbiakban: OMMF) területileg illetékes munkavédelmi felügyelőségének (a továbbiakban: munkavédelmi felügyelőség) felügyelője" szövegrész,

e) 9. §-ának (1) bekezdésében a "Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem Fertőző és Trópusi Betegségek Tanszékétől, illetve Trópusi Szakambulanciájától" szövegrész helyébe a "Szent László Kórház Trópusi Ambulanciájától" szövegrész,

f) 11. §-ának (2) bekezdésében az "ÁNTSZ megyei intézete" szövegrész helyébe az "Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OMFI) ", ugyanezen bekezdésben "a Fodor József Országos Közegészségügyi Központ Ifjúsági Pálya- és Szakmai Alkalmasságot Vizsgáló Osztály (a továbbiakban: OKK Ifjúsági Vizsgáló Osztály) " szövegrész helyébe "az OMFI Ifjúsági Vizsgáló Osztálya" szövegrész,

g) 11. §-ának (2) bekezdésében, valamint a (3) bekezdésének a) pontjában, továbbá 14. §-ának (4) bekezdésében az "OKK" szövegrész helyébe az "OMFI" szövegrész,

h) 11. §-a (3) bekezdésének b) pontjában az "ÁNTSZ megyei intézete" szövegrész helyébe az "OMFI" szövegrész,

i) 11. §-ának (5) bekezdésében a "városi (fővárosi kerületi) " szövegrész helyébe a "kistérségi" szövegrész,

j) 13. §-ának (6) bekezdésében a "járóbeteg szakellátásra" szövegrész helyébe a "területileg illetékes szakellátó helyre" szövegrész lép.

(5) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R7.

a) 7. §-a előtti címben "A városi intézet" szövegrész helyébe "A munkavédelmi felügyelőség" szövegrész,

b) 7. §-ának (3) bekezdésében, 12. §-a előtti címben, valamint 12. §-ának (1) bekezdésében a "városi intézetnek" szövegrész helyébe a "munkavédelmi felügyelőségnek" szövegrész,

c) 11. §-ának (3) bekezdésében "a városi intézet, valamint az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Felügyelőség" szövegrész helyébe "a munkavédelmi felügyelőség" szövegrész,

d) 13. §-ának (1) bekezdésében, továbbá 16. §-a (3) bekezdésének b) pontjában a "városi intézet" szövegrész helyébe a "munkavédelmi felügyelőség" szövegrész

lép.

(6) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R8.

a) 2. §-ának g) pontjában a "Fodor József Országos Közegészségügyi Központ Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézete (a továbbiakban: OKK OMFI) " szövegrész helyébe az "Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OMFI) " szövegrész,

b) 4. §-ának (5) bekezdésében, 5. §-ának (13) bekezdésében, valamint 17. §-ában "az intézet" szövegrész helyébe "a munkavédelmi felügyelőség" szövegrész,

c) 5. §-ának (10) bekezdésében, valamint 18. §-ának (1) bekezdésében "az intézetnek" szövegrész helyébe "a munkavédelmi felügyelőségnek" szövegrész,

d) 4. §-ának (6) bekezdésében és a 18. §-a előtti címben "Az intézet" szövegrész helyébe "A munkavédelmi felügyelőség" szövegrész,

e) 18. §-ának (2) bekezdésében "az intézetet" szövegrész helyébe "a munkavédelmi felügyelőséget" szövegrész,

f) 3. számú mellékletének címében "Az ÁNTSZ területileg illetékes városi (fővárosi kerületi) intézete" szövegrész helyébe "Az OMMF területileg illetékes munkavédelmi felügyelősége" szövegrész, szövegében pedig az "ÁNTSZ" szövegrész helyébe a "munkavédelmi felügyelőség" szövegrész

lép.

(7) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekről szóló 22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet

a) 4. §-a (6) bekezdésének i) pontjában az "egészségügyi hatóságtól" szövegrész helyébe a "munkavédelmi felügyelőségtől" szövegrész,

b) 7. §-ának (3) bekezdésében az "illetékes egészségügyi hatóság" szövegrész helyébe az "illetékes munkavédelmi felügyelőség" szövegrész

lép.

(8) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a munkavállalókat érő zaj expozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről szóló 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet

a) 14. §-ának (1) bekezdésében "az Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe "az OMFI előzetes szakvéleményének figyelembevételével az OMMF" szövegrész,

b) 14. §-ának (2) bekezdésében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe az "OMMF" szövegrész

lép.

(9) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R9. 16. §-ának (3) bekezdésében az "illetékes egészségügyi hatóság" szövegrész helyébe az "illetékes munkavédelmi felügyelőség" szövegrész lép.

21. §

(1) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R2. 2-6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1-5. számú melléklete lép.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R6. 3-4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6-7. számú melléklete, 8-9/A. számú melléklete helyébe jelen rendelet 8-10. számú melléklete lép, továbbá az R6. jelen rendelet 11. számú mellékletével meghatározott 16/A. számú melléklettel egészül ki.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R7. 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 12. számú melléklete, 5. számú melléklete helyébe pedig jelen rendelet 13. számú melléklete lép.

(4) Az R8. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 14. számú melléklete lép.

22. §

(1) A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SZCSM-EÜM együttes rendelet 6. §-ának (6) bekezdése, továbbá az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SZCSM-EÜM együttes rendelet 4. számú mellékletének 5. 6. pontja szerint e rendelet hatálybalépéséig az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat illetékes városi (fővárosi kerületi) intézetének átadott mérési dokumentumokat az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat illetékes városi (fővárosi kerületi) intézete e rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül átadja az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség területileg illetékes munkavédelmi felügyelőségének.

(2) Az R2. 3. számú melléklete szerint nyilvántartásba vett adatokat az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat munkáltató székhelye szerint illetékes városi (fővárosi kerületi) intézete e rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül átadja az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség munkáltató székhelye szerint illetékes területi munkavédelmi felügyelőségének.

(3) Az R8. 19. §-ának (2) bekezdése szerint vezetett nyilvántartást az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat városi, illetve megyei intézete e rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül átadja az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség munkavégzés helye szerint illetékes területi munkavédelmi felügyelőségének.

(4) A munkavállalókat érő zaj expozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről szóló 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet 6. §-ának (2) bekezdése szerint átadott jegyzőkönyvet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat illetékes városi (fővárosi kerületi) intézete e rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül átadja az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség területileg illetékes munkavédelmi felügyelőségének.

(5) Az R9. 4. §-ának (7) bekezdése szerint - e rendelet hatálybalépéséig az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat munkavégzés helye szerint területileg illetékes városi, fővárosi kerületi intézete által - vezetett nyilvántartást az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat munkavégzés helye szerint területileg illetékes városi, fővárosi kerületi intézete e rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül átadja az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség munkavégzés helye szerint illetékes területi munkavédelmi felügyelőségének.

23. §

E rendelet hatálybalépése előtt - a foglalkozás-egészségügyi szolgálat és a munkáltató között - létrejött szerződést e rendelet hatálybalépésétől számított 90 napon belül az R5. 4. §-a (1) bekezdésének c) pontjában foglaltaknak megfelelően módosítani kell.

24. §

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:

a) az R2. 1. §-a (1) bekezdésének b) pontja;

b) az R4. mellékletének 12. 4. pontja;

c) az R5. 5/A. §-a, valamint 2. számú melléklete;

d) az R6. 1. §-ának q) pontja, valamint 2. §-ának (3) bekezdése;

e) az R8. 19. §-a;

f) az R10. 2. számú melléklete;

g) a külföldön munkát vállalók egészségi alkalmassági vizsgálatáról, és egészségügyi ellátásáról szóló 8/1982. (VII. 13.) EüM rendelet, valamint az azt módosító 8/1989. (III. 25.) SZEM rendelet;

h) az egyes egészségkárosító kockázatok között foglalkoztatott munkavállalók (napi, heti) expozíciós idejének korlátozásáról szóló 26/1996. (VIII. 28.) NM rendelet és az azt módosító 57/1997. (XII. 21.) NM rendelet.

Uniós jognak való megfelelés

25. §

E rendelet a következő uniós aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) 5. §-a a foglalkozási megbetegedések európai jegyzékéről szóló 2003/670/EK ajánlásnak,

b) 12. §-a az Európai Közösségek Tanácsának 1990. június 28-án kelt, a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók védelméről szóló 90/679/EGK számú irányelvnek, valamint az azt módosító 93/88/EGK, 95/30/EK, 97/59/EK, továbbá 97/65/EK irányelveknek, továbbá a munkájuk során biológiai anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 2000/54/EK irányelvnek,

c) 14. §-a az Európai Parlament és a Tanács vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 1907/2006/EK rendelete 68. cikkének

való megfelelést szolgálja.

Kiss Péter s. k.,

szociális és munkaügyi miniszter

1. számú melléklet a 18/2007. (V. 10.) SZMM rendelethez

[2. számú melléklet a 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelethez]

Bejelentendő foglalkozási megbetegedések jegyzéke

EU kódKód
1A) KÉMIAI KÓROKI TÉNYEZŐK
100A1Akrilnitril által okozott betegségek
101A2Arzén és vegyületei által okozott betegségek
102A3Berillium és vegyületei által okozott betegségek
103. 01A4Szén-monoxid által okozott betegségek
103. 02A5Foszgén által okozott betegségek
104. 01A6Hidrogén-cianid által okozott betegségek
104. 02A7Cianidok és vegyületei által okozott betegségek
104. 03A8Izocianátok által okozott betegségek
105A9Kadmium és vegyületei által okozott betegségek
106A10Króm és vegyületei által okozott betegségek
107A11Higany és vegyületei által okozott betegségek
108A12Mangán és vegyületei által okozott betegségek
109. 01A13Salétromsav által okozott betegségek
109. 02A14Nitrogén oxidok által okozott betegségek
109. 03A15Ammónia által okozott betegségek
110AlóNikkel és vegyületei által okozott betegségek
111A17Foszfor és vegyületei által okozott betegségek
112A18Ólom és vegyületei által okozott betegségek
113. 01A19Kén-oxidok által okozott betegségek
113. 02A20Kénsav által okozott betegségek
113. 03A21Szén-diszulfid (szénkéneg) által okozott betegségek
114A22Vanádium és vegyületei által okozott betegségek
115. 01A23Klór által okozott betegségek
115. 02A24Bróm által okozott betegségek
115. 04A25Jód által okozott betegségek
115. 05A26Fluor és vegyületei által okozott betegségek
116A27Benzinekből (kőolaj-eredetű, alacsony forráspontú szénhidrogén elegyekből) származó alifás és aliciklikus szénhidrogének által okozott betegségek
A28Vinilklorid által okozott betegségek
A29Triklór-etilén által okozott betegségek
117A30Tetraklór-etilén által okozott betegségek
A31Egyéb alifás és aromás szénhidrogének halogén származékai által okozott betegségek
118A32Butil-, metil- és izopropil-alkohol által okozott betegségek
119A33Etilén-glikol, dietilén-glikol, 1, 4-butándiol, valamint glikolok és glicerin nitro származékai által okozott betegségek
120A34Metil-éter, etil-éter, izopropil-éter, vinil-éter, diklór-izopropiléter, gvajakol, az etilén-glikol metil-étere és etil-étere által okozott betegségek
EU kódKód
121A35Aceton, klóraceton, brómaceton, hexafluoraceton, metil-etil-keton, metil-n-butil-keton, metil-izobutil-keton, diaceton-alkohol, mezitil-oxid, 2-metilciklohexanon által okozott betegségek
A36Egyéb alkoholok, glikolok, ketonok, aldehidek, észterek által okozott betegségek
122A37Szerves foszforsav-észterek, karbamát inszekticidek által okozott betegségek
123A38Szerves savak által okozott betegségek
124A39Formaldehid által okozott betegségek
125A40Nitro-glicerin és más alifás nitroszármazékok által okozott betegségek
A41Benzol által okozott betegségek
126. 01A42Toluol által okozott betegségek
A43Xilol által okozott betegségek
A44Egyéb benzol homológ által okozott betegségek
126. 02A45Naftalin vagy a naftalin megfelelői (a naftalin megfelelőit a CnH2n-12 összegképlet jellemzi) által okozott betegségek
126. 03A46Sztirol és divinilbenzol által okozott betegségek
127A47Aromás szénhidrogének halogénezett származékai által okozott betegségek
128. 01A48Fenolok és megfelelőik vagy halogénezett származékaik által okozott betegségek
128. 02A49Naftol és megfelelői vagy halogénezett származékai által okozott betegségek
128. 03A50Alkil-aril-oxidok halogénezett származékai által okozott betegségek
128. 04A51Alkil-aril-szulfonátok halogénezett származékai által okozott betegségek
128. 05A52Benzokinonok által okozott betegségek
129. 01A53Aromás aminok vagy aromás hidrazinok vagy ezek halogénezett, fenolos, nitrifikált, nitrált vagy szulfonált származékai által okozott betegségek
129. 02A54Alifás aminok és halogénezett származékaik által okozott betegségek
130. 01A55Aromás szénhidrogének nitrált származékai által okozott betegségek
130. 02A56Fenolok és megfelelőik nitrált származékai által okozott betegségek
131A57Antimon és vegyületei által okozott betegségek
132A58Salétromsav-észterek által okozott betegségek
A59Nitro-glicerin és más salétromsavas észterek által okozott betegségek
133A60Kén-hidrogén által okozott betegségek
135A61Szerves oldószerek által okozott encephalopathiák, amelyek más címszó alá nem tartoznak
136A62Szerves oldószerek által okozott polyneuropathiák, amelyek más címszó alá nem tartoznak
A63Dioxán (dietilén oxid) által okozott betegségek
A64Minden egyéb a munkavégzés, foglalkozás közben használt és a munkavállaló testfelületére, szervezetébe jutó vegyi anyag (beleértve az egyéb növényvédő szereket) által okozott betegségek
201. 01A65Korom által okozott bőrbetegségek és bőrrák
201. 02A66Bitumen által okozott bőrbetegségek és bőrrák
201. 03A67Kátrány által okozott bőrbetegségek és bőrrák
201. 04A68Szurok által okozott bőrbetegségek és bőrrák
201. 05A69Antracén és vegyületei által okozott bőrbetegségek és bőrrák
201. 06A70Ásványi és egyéb olajok által okozott bőrbetegségek és bőrrák
EU kódKód
201. 07A71Nyers paraffin által okozott bőrbetegségek és bőrrák
201. 08A72Karbazol és vegyületei által okozott bőrbetegségek és bőrrák
201. 09A73Szén desztilláció melléktermékei által okozott bőrbetegségek és bőrrák
202A74Vegyianyagok által okozott kontakt irritatív dermatitisz
A75Vegyianyagok által okozott kontakt allergiás dermatitisz
A76Vegyianyagok által okozott egyéb bőrbetegségek (pl. olajakne) és nyálkahártya betegségek
A77Egyéb bőrbetegségek és bőrrákok
301. 11A78Szilikózis
301. 12A79Tüdő tuberkulózissal kombinált szilikózis
301. 21A80Azbesztózis
301. 22A81Azbesztpor belégzését követő mesothelioma
301. 31A82Egyéb pneumokoniózisok
302A83Azbeszt szövődménye hörgőrák formájában
303A84Szinterezett (zsugorított) fémek pora által okozott hörgő-tüdő-betegségek
304. 04A85Kobalt, ón, bárium és grafit porának belégzése által okozott légzőrendszeri betegségek
A86Kemény fém által okozott tüdőfibrózisok
304. 05A87Sziderózis
304. 06A88Tudományosan igazolt kémiai allergének által kiváltott és munkával kapcsolatos allergiás asztma
304. 07A89Tudományosan igazolt kémiai allergének által kiváltott és munkával kapcsolatos allergiás rinitisz
305. 01A90Fapor által okozott felsőlégúti daganatos betegségek
306A91A pleura azbeszt által okozott, légzési restrikcióval járó fibrózisa
307A92Mélyszíni bányában dolgozó bányászok krónikus obstruktív hörghurutja és emfizémája
308A93Azbesztpor belégzése által okozott tüdőrák
309A94Alumínium és vegyületei által okozott betegségek
310A95Lúgos salak pora által okozott bronchopulmonáris betegségek
B) FIZIKAI KÓROKI TÉNYEZŐK
502. 01B1Ultraibolya, infravörös, egyéb nem ionizáló sugárzás által okozott betegségek (kivéve elektroophthalmia)
502. 02B2Elektroophthalmia
503B3Zaj által okozott halláskárosodások
504B4Túlnyomás alatti munkavégzés által okozott betegségek
505. 01B5Helyileg ható vibráció által okozott betegség
505. 02B6Egésztest vibráció által okozott betegségek (beleértve az ágyéki gerinc porckorong betegségeit)
B7Foglalkozással kapcsolatos egyéb fizikai kóroki tényező által okozott betegségek
508B8Ionizáló sugárzás által okozott betegségek
C) BIOLÓGIAI KÓROKI TÉNYEZŐD
401C1Egyéb zoonózisok
402C2Tetanusz
EU kódKód
403C3Brucellózis
C4Ornitózis
C5Kullancs-enkefalitisz
C6Antrax
C7Leptospirózis
C8Q-láz
C9Tularémia
C10Borelliózis (Lyme-kór)
C11Trichofitiázis
404C12Foglalkozással kapcsolatban keletkezett hepatitiszek
405C13Foglalkozással kapcsolatban keletkezett tuberkulózis
406C14Amőbiázis
407C15Fertőző betegségek által okozott idült egészségkárosodás, ha az a foglalkozással kapcsolatban keletkezett
C16Hivatalos külszolgálat során szerzett trópusi betegségek
C17Gennykeltők által okozott bőrbetegségek
C18Gombák által okozott bőrbetegségek
304. 01C19Exogen (extrinsic) allergiás alveolitisz
304. 02C20Gyapot, len, kender, juta, szizál és cukornád porok és rostok belégzése által okozott tüdőbetegségek
C21Foglalkozással kapcsolatos biológiai kóroki tényezők által okozott egyéb betegségek
304. 06C22Tudományos igazolt biológiai allergének által kiváltott és munkával kapcsolatos allergiás asztma
304. 07C23Tudományos igazolt biológiai allergének által kiváltott és munkával kapcsolatos allergiás rinitisz
D) NEM OPTIMÁLIS IGÉNYBEVÉTEL, PSZICHOSZOCIÁLIS ERGONÓMIAI KÓROKI TÉNYEZŐK
506. 10DlA periartikuláris tömlők nyomás miatti betegsége
506. 11D2Prae-patelláris és sub-patelláris bursitis
506. 12D3Olecranon bursitis
506. 13D4Váll bursitis
506. 21D5Az ínhüvely túlerőltetés által okozott betegségek
506. 22D6A peritendineum-túlerőltetés által okozott betegség
506. 23D7Az izom és ín tapadási helyek túlerőltetés által okozott betegségek
506. 30D8Térdízületi meniszkusz sérülése
506. 40D9Nyomás eredetű perifériás idegkárosodás
506. 45D10Carpal tunnel (kéztő alagút) szindróma
507D11Bányászok nystagmusa (szemtekerezgése)
D12Az ágyéki gerinc porckorong tehermozgatás által okozott betegségei
D13A nyaki gerinc szakasz porckorong tehermozgatás által okozott betegségei
D14Csontok, ízületek, izmok, inak túlzott, illetve egyoldalú igénybevétele által okozott betegségei
D15Pszichoszociális kóroki tényezők
D16Ergonómiai kóroki tényezők által okozott betegségek
D17A munkavégzéssel vagy a munkakörnyezettel kapcsolatos egyéb betegségek

2. számú melléklet a 18/2007. (V. 10.) SZMM rendelethez

[3. számú melléklet a 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelethez]

A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek jelentési és nyilvántartási rendje

I. A bejelentés

1. A bejelentést az erre a célra rendszeresített nyomtatványon a kitöltési utasítás szerint kell megtenni. A bejelentőlapot zárt borítékban kell postára adni.

2. A bejelentés megtörténtét és keltét - a kórisme feltüntetésével - a munkavállalóról vezetett egészségügyi nyilvántartásban rögzíteni kell.

3. A munkavédelmi felügyelőség a bejelentést nyilvántartásba veszi, és erről a bejelentőt 3 napon belül értesíti.

4. Ha a bejelentés nem a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosától érkezett, a munkavédelmi felügyelőség a bejelentőlap másolatát is megküldi az érintett foglalkozásegészségügyi szolgálatnak.

II. Az esetek nyilvántartása

1. A munkavédelmi felügyelőség a bejelentett foglalkozási betegségekkel, fokozott expozíciós esetekkel kapcsolatos vizsgálati lapokat, jegyzőkönyveket munkáltatók szerint, továbbá e rendelet mellékleteiben foglalt jegyzékek szerint külön-külön az alábbi csoportosításban tartja nyilván:

- a bejelentés dátuma,

- diagnózis,

- halálos vagy tömeges foglalkozási betegség,

- keresőképtelenséggel járó foglalkozási betegség,

- keresőképtelenséggel nem járó foglalkozási betegség,

- fokozott expozíció (anyagonként),

- kiváltó ok, munkakörülmény, rendelkezésre álló higiénés adat.

2. A munkavédelmi felügyelőség a bejelentett foglalkozási betegségekkel, fokozott expozíciós esetekkel kapcsolatos, az 1. pont szerinti csoportosításban nyilvántartott adatokat folyamatosan megküldi az OMFI-nak. Az OMFI az 5. § (8) bekezdésében leírtak szerint vizsgálja a bejelentés szakmai megalapozottságát, a vizsgálat teljeskörűségét.

3. Az OMFI az Országos Statisztikai Adatszolgáltatási Program (OSAP) által előírt jelentési rendnek megfelelően évenként országos összesítő jelentést készít.

3. számú melléklet a 18/2007. (V. 10.) SZMM rendelethez

[4. számú melléklet a 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelethez]

Bejelentés foglalkozási megbetegedésről (mérgezésről), fokozott expozícióról

Régió:
Megye:
Bejelentés azonosító:�����-��-���
Bejelentő:
1 - Foglalkozás-egészségügyi alapszolgálat orvosa
2 - Foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely orvosa
3-OMFI
4 - egyéb orvos
Bejelentő orvos neve:.......................................................................................................
Bejelentés dátuma: 2 0 ������
A bejelentett eset:1 - foglalkozási megbetegedés
2 - fokozott expozíció
Keresőképesség:1 - keresőképes
2 - keresőképtelen
3 - halálos
Diagnózis (Csak foglalkozási megbetegedés esetén kell kitölteni!):
Előfordulás jellege:1 - egyedi
2 - tömeges
Munkáltató neve (központi telephely):
Adószám:��������-��-�
Adóazonosító jel:��������
Szakágazati kód:���
Telephely címe (a bejelentés helye szerint):
A megbetegedéssel/ fokozott expozícióval kapcsolatos munkakör:
Munkavállaló neve: ...................................................... ...............................................................................................................
taj-szám:���������
Neme:1 - férfi
2-nő
Születési dátuma:��������
Születési helye: ........... ......................................................................................
Anyja neve: ............. .........................................................................................
Lakcíme: .................... .........................................................................................
Jelenlegi munkaköri tevékenysége:
FEOR kód:
Korábbi munkakörei jelenlegi és előző munkáltatóknál (a felsorolásnál jelölendő a munkáltató neve, címe; a munkakör, amelyet betöltött; és a mettől-meddig időtartam. Ha nem tudja, vagy nem emlékszik: n. e. -vel jelölendő):
A megbetegedéssel (fokozott expozíciós esettel) kapcsolatos
jelenlegi munkakörben töltött expozíciós idő (hónap):
A megbetegedéssel (fokozott expozíciós esettel) kapcsolatos
munkakörben összesen eltöltött expozíciós idő (hónap)
A fokozott zaj expozíciós eset bejelentésének alapjául szolgáló audiometriás vizsgálat eredményei:
A fokozott vegyi expozíciós eset bejelentésének alapjául szolgáló biológiai paraméter(ek) laboratóriumi vizsgálati eredményei (Csak a kivizsgálást követően töltendő ki!):
VérbenVizeletben
paraméterértékmértékegységparaméterértékmértékegység
A munkavédelmi felügyelőség véleménye:
A bejelentés:1 - elfogadva
2 - módosítva
3 - elutasítva
4 - kiegészítésre visszaküldve
Elfogadott foglalkozási megbetegedés:
Elfogadott fokozott expozíció:
Diagnózis:
Bejelentést indokoló, csatolt orvosi dokumentumok száma:��
Dátuma: ��������
P. H.
..............................................................
aláírás

Kódlista és kitöltési utasítás a bejelentéshez

EU kódKód
1A) KÉMIAI KÓROKI TÉNYEZŐK
100A1Akrilnitril által okozott betegségek
101A2Arzén és vegyületei által okozott betegségek
102A3Berillium és vegyületei által okozott betegségek
103. 01A4Szén-monoxid által okozott betegségek
103. 02A5Foszgén által okozott betegségek
104. 01A6Hidrogén-cianid által okozott betegségek
104. 02A7Cianidok és vegyületei által okozott betegségek
104. 03A8Izocianátok által okozott betegségek
105A9Kadmium és vegyületei által okozott betegségek
106A10Króm és vegyületei által okozott betegségek
107A11Higany és vegyületei által okozott betegségek
108A12Mangán és vegyületei által okozott betegségek
109. 01A13Salétromsav által okozott betegségek
109. 02A14Nitrogén oxidok által okozott betegségek
109. 03A15Ammónia által okozott betegségek
110AlóNikkel és vegyületei által okozott betegségek
111A17Foszfor és vegyületei által okozott betegségek
112A18Ólom és vegyületei által okozott betegségek
113. 01A19Kén-oxidok által okozott betegségek
113. 02A20Kénsav által okozott betegségek
113. 03A21Szén-diszulfid (szénkéneg) által okozott betegségek
114A22Vanádium és vegyületei által okozott betegségek
115. 01A23Klór által okozott betegségek
115. 02A24Bróm által okozott betegségek
115. 04A25Jód által okozott betegségek
115. 05A26Fluor és vegyületei által okozott betegségek
116A27Benzinekből (kőolaj-eredetű, alacsony forráspontú szénhidrogén elegyekből) származó alifás és aliciklikus szénhidrogének által okozott betegségek
A28Vinilklorid által okozott betegségek
A29Triklór-etilén által okozott betegségek
117A30Tetraklór-etilén által okozott betegségek
A31Egyéb alifás és aromás szénhidrogének halogén származékai által okozott betegségek
118A32Butil-, metil- és izopropil-alkohol által okozott betegségek
119A33Etilén-glikol, dietilén-glikol, 1, 4-butándiol, valamint glikolok és glicerin nitro származékai által okozott betegségek
120A34Metil-éter, etil-éter, izopropil-éter, vinil-éter, diklór-izopropiléter, gvajakol, az etilén-glikol metil-étere és etil-étere által okozott betegségek
EU kódKód
121A35Aceton, klóraceton, brómaceton, hexafluoraceton, metil-etil-keton, metil-n-butil-keton, metil-izobutil-keton, diaceton-alkohol, mezitil-oxid, 2-metilciklohexanon által okozott betegségek
A36Egyéb alkoholok, glikolok, ketonok, aldehidek, észterek által okozott betegségek
122A37Szerves foszforsav-észterek, karbamát inszekticidek által okozott betegségek
123A38Szerves savak által okozott betegségek
124A39Formaldehid által okozott betegségek
125A40Nitro-glicerin és más alifás nitroszármazékok által okozott betegségek
A41Benzol által okozott betegségek
126. 01A42Toluol által okozott betegségek
A43Xilol által okozott betegségek
A44Egyéb benzol homológ által okozott betegségek
126. 02A45Naftalin vagy a naftalin megfelelői (a naftalin megfelelőit a CnH2n-12 összegképlet jellemzi) által okozott betegségek
126. 03A46Sztirol és divinilbenzol által okozott betegségek
127A47Aromás szénhidrogének halogénezett származékai által okozott betegségek
128. 01A48Fenolok és megfelelőik vagy halogénezett származékaik által okozott betegségek
128. 02A49Naftol és megfelelői vagy halogénezett származékai által okozott betegségek
128. 03A50Alkil-aril-oxidok halogénezett származékai által okozott betegségek
128. 04A51Alkil-aril-szulfonátok halogénezett származékai által okozott betegségek
128. 05A52Benzokinonok által okozott betegségek
129. 01A53Aromás aminok vagy aromás hidrazinok vagy ezek halogénezett, fenolos, nitrifikált, nitrált vagy szulfonált származékai által okozott betegségek
129. 02A54Alifás aminok és halogénezett származékaik által okozott betegségek
130. 01A55Aromás szénhidrogének nitrált származékai által okozott betegségek
130. 02A56Fenolok és megfelelőik nitrált származékai által okozott betegségek
131A57Antimon és vegyületei által okozott betegségek
132A58Salétromsav-észterek által okozott betegségek
A59Nitro-glicerin és más salétromsavas észterek által okozott betegségek
133A60Kén-hidrogén által okozott betegségek
135A61Szerves oldószerek által okozott encephalopathiák, amelyek más címszó alá nem tartoznak
136A62Szerves oldószerek által okozott polyneuropathiák, amelyek más címszó alá nem tartoznak
A63Dioxán (dietilén oxid) által okozott betegségek
A64Minden egyéb a munkavégzés, foglalkozás közben használt és a munkavállaló testfelületére, szervezetébe jutó vegyi anyag (beleértve az egyéb növényvédő szereket) által okozott betegségek
201. 01A65Korom által okozott bőrbetegségek és bőrrák
201. 02A66Bitumen által okozott bőrbetegségek és bőrrák
201. 03A67Kátrány által okozott bőrbetegségek és bőrrák
201. 04A68Szurok által okozott bőrbetegségek és bőrrák
201. 05A69Antracén és vegyületei által okozott bőrbetegségek és bőrrák
EU kódKód
201. 06A70Ásványi és egyéb olajok által okozott bőrbetegségek és bőrrák
201. 07A71Nyers paraffin által okozott bőrbetegségek és bőrrák
201. 08A72Karbazol és vegyületei által okozott bőrbetegségek és bőrrák
201. 09A73Szén desztilláció melléktermékei által okozott bőrbetegségek és bőrrák
202A74Vegyianyagok által okozott kontakt irritatív dermatitisz
A75Vegyianyagok által okozott kontakt allergiás dermatitisz
A76Vegyianyagok által okozott egyéb bőrbetegségek (pl. olajakne) és nyálkahártya betegségek
A77Egyéb bőrbetegségek és bőrrákok
301. 11A78Szilikózis
301. 12A79Tüdő tuberkulózissal kombinált szilikózis
301. 21A80Azbesztózis
301. 22A81Azbesztpor belégzését követő mesothelioma
301. 31A82Egyéb pneumokoniózisok
302A83Azbeszt szövődménye hörgőrák formájában
303A84Szinterezett (zsugorított) fémek pora által okozott hörgő-tüdő-betegségek
304. 04A85Kobalt, ón, bárium és grafit porának belégzése által okozott légzőrendszeri betegségek
A86Kemény fém által okozott tüdőfibrózisok
304. 05A87Sziderózis
304. 06A88Tudományosan igazolt kémiai allergének által kiváltott és munkával kapcsolatos allergiás asztma
304. 07A89Tudományosan igazolt kémiai allergének által kiváltott és munkával kapcsolatos allergiás rinitisz
305. 01A90Fapor által okozott felsőlégúti daganatos betegségek
306A91A pleura azbeszt által okozott, légzési restrikcióval járó fibrózisa
307A92Mélyszíni bányában dolgozó bányászok krónikus obstruktív hörghurutja és emfizémája
308A93Azbesztpor belégzése által okozott tüdőrák
309A94Alumínium és vegyületei által okozott betegségek
310A95Lúgos salak pora által okozott bronchopulmonáris betegségek
B) FIZIKAI KÓROKI TÉNYEZŐK
502. 01B1Ultraibolya, infravörös, egyéb nem ionizáló sugárzás által okozott betegségek (kivéve elektroophthalmia)
502. 02B2Elektroophthalmia
503B3Zaj által okozott halláskárosodások
504B4Túlnyomás alatti munkavégzés által okozott betegségek
505. 01B5Helyileg ható vibráció által okozott betegség
505. 02B6Egésztest vibráció által okozott betegségek (beleértve az ágyéki gerinc porckorong betegségeit)
B7Foglalkozással kapcsolatos egyéb fizikai kóroki tényező által okozott betegségek
508B8Ionizáló sugárzás által okozott betegségek
EU kódKód
C) BIOLÓGIAI KÓROKI TÉNYEZŐK
401C1Egyéb zoonózisok
402C2Tetanusz
403C3Brucellózis
C4Ornitózis
C5Kullancs-enkefalitisz
C6Antrax
C7Leptospirózis
C8Q-láz
C9Tularémia
C10Borelliózis (Lyme-kór)
C11Trichofitiázis
404C12Foglalkozással kapcsolatban keletkezett hepatitiszek
405C13Foglalkozással kapcsolatban keletkezett tuberkulózis
406C14Amőbiázis
407C15Fertőző betegségek által okozott idült egészségkárosodás, ha az a foglalkozással kapcsolatban keletkezett
C16Hivatalos külszolgálat során szerzett trópusi betegségek
C17Gennykeltők által okozott bőrbetegségek
C18Gombák által okozott bőrbetegségek
304. 01C19Exogen (extrinsic) allergiás alveolitisz
304. 02C20Gyapot, len, kender, juta, szizál és cukornád porok és rostok belégzése által okozott tüdőbetegségek
C21Foglalkozással kapcsolatos biológiai kóroki tényezők által okozott egyéb betegségek
304. 06C22Tudományos igazolt biológiai allergének által kiváltott és munkával kapcsolatos allergiás asztma
304. 07C23Tudományos igazolt biológiai allergének által kiváltott és munkával kapcsolatos allergiás rinitisz
D) NEM OPTIMÁLIS IGÉNYBEVÉTEL, PSZICHOSZOCIÁLIS ERGONÓMIAI KÓROKI TÉNYEZŐK
506. 10DlA periartikuláris tömlők nyomás miatti betegsége
506. 11D2Prae-patelláris és sub-patelláris bursitis
506. 12D3Olecranon bursitis
506. 13D4Váll bursitis
506. 21D5Az ínhüvely túlerőltetés által okozott betegségek
506. 22D6A peritendineum-túlerőltetés által okozott betegség
506. 23D7Az izom és ín tapadási helyek túlerőltetés által okozott betegségek
506. 30 506. 40 506. 45D8Térdízületi meniszkusz sérülése
D9Nyomás eredetű perifériás idegkárosodás
D10Carpal tunnel (kéztő alagút) szindróma
EU kódKód
507D11Bányászok nystagmusa (szemtekerezgése)
D12Az ágyéki gerinc porckorong tehermozgatás által okozott betegségei
D13A nyaki gerinc szakasz porckorong tehermozgatás által okozott betegségei
D14Csontok, ízületek, izmok, inak túlzott, illetve egyoldalú igénybevétele által okozott betegségei
D15Pszichoszociális kóroki tényezők
D16Ergonómiai kóroki tényezők által okozott betegségek
D17A munkavégzéssel vagy a munkakörnyezettel kapcsolatos egyéb betegségek
Régió:01 - OMMF Közép-magyarországMunkavédelmi Felügyelősége (Budapest)
02 - OMMF Dél-dunántúli Munkavédelmi Felügyelősége (Pécs)
03 - OMMF Közép-dunántúli Munkavédelmi Felügyelősége (Veszprém)
04 - OMMF Nyugat-dunántúli Munkavédelmi Felügyelősége (Szombathely)
05 - OMMF Dél-alföldi Munkavédelmi Felügyelősége (Kecskemét)
06 - OMMF Észak-alföldi Munkavédelmi Felügyelősége (Debrecen)
07 - OMMF Észak-magyarországi Munkavédelmi Felügyelősége (Miskolc)
Megye01 -Budapest11 - Komárom-Esztergom
02 - Baranya12 - Nógrád
03 - Bács-Kiskun13 - Pest
04 - Békés14 - Somogy
05 - Borsod-Abaúj-Zemplén15 - Szabolcs-Szatmár-Bereg
06 - Csongrád16 - Jász-Nagykun-Szolnok
07 - Fejér17 - Tolna
08 - Győr-Moson-Sopron18 - Vas
09 - Hajdú-Bihar19 - Veszprém
10 - Heves20 - Zala
Bejelentésazonosító:az első öt számjegy a bejelentő orvos pecsétszáma, a 6. és 7. számjegy a bejelentés éve (évszázad nélkül), az utolsó 3 számjegy a bejelentő orvos által adott sorszám
Diagnózis:a megbetegedések jegyzékében a megbetegedést okozó tényező betűjele és a megbetegedés előtti arab számok
Adószám:a munkáltatónál fellelhető
Szakágazati kód: (KSH)TEÁOR alapján
FEOR kód: (KSH)Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (Korszerűsített jegyzék) FEOR-93

4. számú melléklet a 18/2007. (V. 10.) SZMM rendelethez

[5. számú melléklet a 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelethez]

Vizsgálati lap

Bejelentés azonosító:

�-
��-���
taj-szám:���������
1. Jelen bejelentést indokoló kóroki tényezővel kapcsolatban korábbi munkahelyein előfordult-e:
Fokozott expozícióNemHa igen, mikor (év)
MegbetegedésNemHa igen, mikor (év)
2. Jelen bejelentés tárgyát képező megbetegedést vagy fokozott expozíciót okozó kóroki tényezők műszeres vizsgálata:
Vizsgálatok nem történtek
Vizsgálatok történtek (több mérés esetén valamennyi eredményt ismertetni, vagy a mérési jegyzőkönyveket mellékelni kell)
Mérések iránya:
Mérések időpontja (év, hónap):
Mérések eredményei:
Hozott intézkedések:
3. A megbetegedés, fokozott expozíció oka (több válasz is adható):
Műszaki megelőzésTeljes hiánya
Részleges jellege
Elégtelen hatékonyság
Egyéb:
Egyéni védelemTeljes hiánya
Nem megfelelő mennyisége
Nem megfelelő minősége
Használatának elmulasztása
Egyéb (szövegesen ismertetendő):
4. Előzetes orvosi alkalmassági vizsgálatok történtek:
Igen
Gyakorisága (hónapokban):
Nem
5. Időszakos orvosi alkalmassági vizsgálatok:
Igen
Gyakorisága (hónapokban):
Nem
6. A munkavállaló magatartásával hozzájárult-e a megbetegedés (fokozott expozíció)kialakulásához?
Igen
Nem
7. A kivizsgálást követő intézkedés formája:
Intézkedési terv
Határozati intézkedés
Bírságolás (és összege)
Nem történt intézkedés (ebben az esetben indokolás is szükséges)Indokolás:
8. A kivizsgálás során hozott intézkedés tartalmi ismertetése:
9.Az esemény körülményeinek és a kivizsgálás tapasztalatainak részletes ismertetése

Kitöltési utasítás a vizsgálati laphoz

Bejelentésazonosító: Az első 5 számjegy a bejelentő orvos pecsétszáma, a 6. és a 7. a bejelentés éve (évszázad nélkül), az utolsó 3 számjegy a bejelentő orvos által adott sorszám.

A megbetegedést (mérgezést) vagy fokozott expozíciót előidéző kóroki tényezők műszeres vizsgálata

Mérések:1 vegyi anyag
2 por
3 rost
4 zaj
5 lokális rezgés
6 egyéb
Mérések eredményei:1 igazolták a bejelentést
2 nem igazolták a bejelentést
3 nem ítélhető meg a korábbi munkahelyi szituáció
4 ismételt mérés szükséges

5. számú melléklet a 18/2007. (V. 10.) SZMM rendelethez

[6. számú melléklet a 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelethez]

OMMF....................................................................................... ............................................................Munkavédelmi Felügyelősége
Értesítés
Cím: ..................................................................... ........................................................................................................................................
Értesítem, hogy................................................................... .............................................................................................................(név)
(taj-szám) ���������
.................................................................. .................................................................................................................(születési hely, idő)
.................................................................... ...........................................................................................................................(anyja neve)
..................................................................... ...................................................................................................................................(lakcím)
Munkáltató neve (központi telephely): ............................................................. ....................................................................................
Adószám:�������������
Adóazonosító jel:��������
Telephely címe (a bejelentés helye szerint): ............................................................ .............................................................................
Bejelentett és kivizsgált foglalkozási betegsége elfogadást nyert.
A megbetegedés baleseti ellátásra jogot adó betegség
Igen
Sorszáma:
Nem
Dátum: ........................................
..............................................................
aláírás, pecsét

6. számú melléklet a 18/2007. (V. 10.) SZMM rendelethez

[3. számú melléklet a 33/1998. (VI. 25.) NM rendelethez]

Fizikai, kémiai kóroki tényezők, amelyek expozíciója időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatot tesz szükségessé

A táblázat értelmezése:

1. A melléklet nem tartalmazza valamennyi, időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatot igénylő kóroki tényező tételes felsorolását. Ezért figyelembe kell venni a rendelet 6. § (4) bekezdésében foglaltakat.

2. A vizsgálatok gyakoriságának meghatározásánál tekintettel kell lenni a 6. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakra is.

3. A táblázaton az adott vegyi anyag biológiai monitorozását bm jelölés jelenti.

Azoknál a munkavállalóknál, akiknél a vizsgálat fokozott expozíciót jelez, haladéktalanul klinikai vizsgálatot kell végezni, és ennek kapcsán a munkaalkalmasságot is el kell bírálni. A bm jelölés mellett szereplő gyakoriság azt jelenti, hogy a biológiai monitorozás eredményétől függetlenül, ilyen időközönként minden exponált dolgozónál időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatot kell végezni.

4. Kombinált vegyi expozíciók előfordulása esetén a legrövidebb gyakoriságot kell figyelembe venni.

5. A vizsgálatok irányát és az eredmények értékelését, beleértve a biológiai expozíciós mutatók mérésének gyakoriságát is, az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OMFI) módszertani közleményben határozza meg.

6. Azon munkavállalók számára, akik nem kumulatív anyaggal dolgoznak, a jogszabály hatálybalépésének időpontjában aktuális munkahelyi levegőtisztasági mérések eredményei a külön jogszabályban előírt határérték alattiak, a technológia stabil és a veszélyes anyag egyéb úton nem juthat a dolgozó szervezetébe - a foglalkozás-egészségügyi orvos véleményének figyelembevételével - az adott munkahelyen a biológiai monitor vizsgálatok nem kötelezőek, kivéve a külön jogszabály [26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet] által érintett citogenetikai vizsgálat, tumor marker meghatározás eseteit.

Kóroki tényezőIdőszakosmunkaalkalmasságivizsgálatokgyakoriságaMegjegyzés
arzén és vegyületeiévenkéntbm
benzolfélévenkéntbm
benzol nitrovegyületei:
nitro-benzolévenkéntbm
egyéb nitrovegyületek (pl. nitro-klór-benzol, nitro-anilin, acetanilid)félévenként
Kóroki tényezőIdőszakos munka alkalmassági vizsgálatok gyakoriságaMegjegyzés
benzol aminovegyületei:
anilinfélévenkéntbm
egyéb aminovegyületek (pl. dimetil-anilin)félévenként
dekompresszió
sűrített levegőbenlásd: a keszon-munkákról szóló 6/1987.
végzett munka(VI. 24. ) EüM rendelet
búvármunka
állóvízben, 15 m vízoszlopot nem meghaladó merülésnél, +10 °Cévenkénta vizsgálat helye az OMFI által kijelölt foglalkozás-egészségügyi rendelő
+30 °C vízhőmérséklet esetén
amennyiben egy tényező a fentiekben leírtaktól eltérfélévenként
amennyiben több tényező egyidejűleg eltér minden századik merülés utánháromhavonként
digitálisz glikozidokfélévenként
dimetil-formamidfélévenkéntbm
dioxan (dietilén dioxid)félévenként
etil-benzolévenkéntbm
etilén-oxidfélévenként
fenolfélévenkéntbm
n-hexánévenkéntbm
higany (szervetlen higany és vegyületei)félévenkéntbm
halothanfélévenként
Kóroki tényezőIdőszakos munka alkalmassági vizsgálatok gyakoriságaMegjegyzés
hőterhelésévenkéntHa a külső levegő hőmérsékletének napi csúcsértéke tartósan (legalább egy hétig) meghaladja a 27 °C-t, akkor azokban a munkakörökben, amelyekben az év nyári időszakában a korrigált effektív hőmérséklet átlag értéke eléri vagy meghaladja az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés és munkakörülmények általános egészségügyi követelményeiről szóló 3/2002. (II. 18. ) SZCSM-EüM együttes rendelet 2. számú mellékletének 1. számú táblázatában előírt, maximálisan megengedhető értékeket, a vizsgálat hetente végzendő.
ionizáló sugárzás
ipari roncsolásmentes anyagvizsgálat, orvosi rtg. laboratórium, "C" típ. izotóp laboratóriumévenként
gyorsító berendezések,évenként
onkológiai sugárkezelés, "B" típ. izotóp laboratórium
"A" típ. izotópévenként
laboratórium
nukleáris létesítményben
és sugárzó anyagokbányászatábanfoglalkoztatottakévenként
izocianátfélévenként
kivéve: csomagolás, raktározásfélévenként
kadmium és vegyületeiévenkéntbm
kobaltévenkéntbm
krómvegyületekévenkéntbm
mangánévenként
metil-bromidévenként
metil-kloridfélévenként
mikrohullámú sugárzásévenként
nátrium-alumínium-fluoridévenkéntbm
(kriolit)
nikkelévenkéntbm
nitrogénoxidul (dinitrogénfélévenként
oxid)
Kóroki tényezőIdőszakos munka alkalmassági vizsgálatok gyakoriságaMegjegyzés
növényvédő szerek
gyártás, formulázásfélévenkéntbm
(valamennyi I. és II. forgalmi kategóriába sorolt szer)(szerves foszforsavészterek,
kiszerelésfélévenkéntkarbamátok)- a munkába lépéskor AChE
Kémiai növényvédelmi munkálatok
hígítás, keverés felhordásévenkéntegyéni alapszint meghatározása szükséges
(permetezés)szezonban egyszerévenként
raktározás, szállítás, gépkezelésévenként
laboratóriumi munkaévenként
ólom és vegyületeiévenkéntbm
szelénévenkéntbm
rákkeltő vegyi anyagokévenkéntkülön jogszabályban meghatározott
rákkeltő anyagok, amelyek e táblázatban
másutt nem szerepelnek
szén-diszulfid (szénkéneg)félévenként
szén-monoxidévenkéntbm
szén-tetraklorid (tetraklór-metán)félévenként
sztirolévenkéntbm
tetraklór-etánfélévenként
toluolévenkéntbm
triklór-etilénévenkéntbm
trinitro-toluol (trotyl)félévenként
tüdőfibrózist okozó poroka vizsgálatok gyakoriságát az OMMF illetékes munkavédelmi felügyelősége állapíthatja meg, a munkáltató által előzetesen megszerzett OMFI szakvélemény alapján (a szakvéleményhez a por mérési eredmények csatolása szükséges)az ernyőszűrő állomásokon készített tüdőfelvételek értékelése, ezt követően szükségessé váló klinikai vizsgálatok az OMFI szakrendelésén, valamint a pécsi Megyei Tüdőgyógyintézetben történnek
Kóroki tényezőIdőszakos munka alkalmassági vizsgálatok gyakoriságaMegjegyzés
vanádiumévenként
rezgés
kéz/kar
2, 5-5 m/s2 (férfi)kétévenkéntelső ízben a munkába állást követő
hatodik hónap után
1, 0-2, 5 m/s2 (sérülékeny csoport)kétévenkénthideg/nedves munkakörnyezetben évente
egész testre hatókétévenkéntelső ízben a munkába állást követő
hatodik hónap után
0, 5-1, 15 m/s2 (férfi)
0, 5 m/s alatt (sérülékeny csoport)kétévenkénthideg/nedves munkakörnyezetben évente
egyedi felmentés eseténévenkéntelső ízben a munkába állást megelőzően
vinil-kloridfélévenként
xilolévenkéntbm
zaj
81-85 dBA közötti eqzaj expozíció esetén4 évenkénta munkavállaló kérésére
86-90 dBA közötti eqzaj expozíció esetén4 évenkénthalláspanasz esetén soron kívül
91-100 dBA közötti eqzaj expozíció esetén2 évenkénthalláspanasz esetén soron kívül
100 dBA zaj expozíció felettévenkénthalláspanasz esetén soron kívül

7. számú melléklet a 18/2007. (V. 10.) SZMM rendelethez

[4. számú melléklet a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelethez]

Fokozottan baleseti veszélyekkel járó munkakörök, tevékenységek

1.Magasban végzett munka
2.Földalatti bányászati, kőolaj- és földgázbányászati mélyfúrási munkakörök
3.Tűz- és robbanásveszéllyel járó munkakörökA 35/1996. (XII. 29. ) BM rendelettel hatályba léptetett Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerinti az ”A" fokozottan tűz- és robbanásveszélyes, a ”B" tűz- és robbanásveszélyes és a ”C" tűzveszélyes osztályba tartozó létesítményben, helyiségben végzett tevékenységek, valamint a vállalati ”tűzvédelmi utasítás"-ban meghatározott munkakörök: az ipari robbantóanyagok gyártásával, tárolásával, szállításával és felhasználásával kapcsolatos tevékenységek
4.Villamos üzemi munkakörökA vonatkozó külön előírás (MSZ 1585) Erősáramú üzemi szabályzat alapján erősáramú villamos berendezéseken feszültség alatti, feszültség közelében és veszélyes közelségben végzett tevékenység
5.a) Feszültség alatti munkavégzéssel járó munkakörök (FAM)Külön jogszabályban meghatározott tevékenység
6.b) Egyéb feszültség alatt végzett tevékenységek
Fegyveres biztonsági őrség, személy- és vagyonvédelmi tevékenység
7.Egyéb baleseti veszéllyel járó munkakörökMozgó munkaeszközök, munkaeszközök mozgó elemei, haladó (mozgó) termékek, alapanyagok, félkész és késztermékek mellett vagy közelében végzett munka
Időszakos orvosi vizsgálatot kell végezni
A)Az 1-4. és a 6-7. pontban megjelölt munkakörökben dolgozóknál 40 éves korig háromévenként, 40-50 életév között kétévenként, 50 év felett évenként
B)Az 5. pontban megjelölt munkakörökben dolgozóknál évenként

8. számú melléklet a 18/2007. (V. 10.) SZMM rendelethez

[8. számú melléklet a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelethez]

A sérülékeny csoportok egészségét potenciálisan károsító, tiltást igénylő megterhelések

[A mellékletben a tiltást + jelöli. A zárójelben szereplő számok (magyarázatuk a táblázat végén található) a foglalkoztathatóság feltételeit jelentik.]

MegterhelésekTerhesFiatalkorú<4545-x>xFiatalkorú>x
(1)éveséves
nőkférfiak
1.Magából a munkavégzésből adódó megterhelések
1. 1.Túlzott fizikai megterhelés
1. 1. 1.Dinamikus izommunka
1. 1. 1. 1.Közepesen nehéz munka+(3), (5)(3)(3)(3), (5)(5)
1. 1. 1. 2.Nehéz munka++(3)(3)+(3)(3)
1. 1. 2.Főleg statikus elemeket tartalmazó izommunka
1. 1. 2. 1.Anyagmozgatási munka++
1. 1. 2. 2.> 10 kg tömeg emelése+(5)(5)(5)+(5)(5)
1. 1. 2. 3.Kényszertesthelyzetben végzett munka+(5)(5)(5)+(5)
1. 1. 2. 4.Kezek kis ízületeit érő mikro-traumák kumulációjának lehetőségével járó munka+(5)(5)(5)(5)(5)
1. 2.Fokozott pszichés megterhelés
1. 2. 1.Időkényszer feltételei között végzett tevékenység esetén (egyedi gépkiszolgálás, szalag vagy szalagszerű technológiák) akkor, ha a néhány elemi műveletből felépülő, periodikusan ismétlődő tevékenységek végrehajtására előírt műveleti idő nem haladja meg a 3 percet és nincs szervezett tevékenységcsere++(5)(5)+(5)
1. 2. 2.Fokozott pszichés információterheléssel járó vagy különleges figyelmet igénylő tevékenység (időhiány viszonyai közötti döntési feladatok, nagytömegű eltérő jelentésű információ felvétele és értelmezése nagypontosságú ellenőrzési funkciók teljesítése zavaró ingereket tartalmazó környezetben), ha meghaladja a törvényes munkaidő 50%-át++(5)+(5)
MegterhelésekTerhesFiatalkorú<4545-x>xFiatalkorú>x
(1)éveséves
nőkférfiak
1.3.A dolgozó saját vagy mások egészsége, testi épsége szempontjából az átlagosat meghaladó mértékű kockázattal járó munka (9)++(5)(5)(5)+
2.1.Fokozottan terhelő munkahelyi klíma
2.1.1.Hőterhelés1
2.1.1.1.Hőexpozícióban végzett nehéz fizikai munka+++++++
2.1.1.2.Közepesen nehéz fizikai munka++(5)+(5)
2.1.1.3.Könnyű fizikai munka+++
2.1.2.Hideg munkakörnyezetben végzett munka1+++
2.1.3.Váltakozva hideg-meleg munkahelyen végzett munka++(5)
2.1.4.Nedves munkakörnyezetben végzett munka+(5)+(5)
2.2/Kéz/kar rezgés 2,5 m/s2 expozíció felett++++++
2.3/Egész testre ható rezgéssel járó munka: 0,5 m/s2 expozíció felett++++++
2.4.Ionizáló sugár-expozícióban dolgozók+++
2.5.Mikrohullámú sugár-expozíció+++
2.6/Zajexpozícióban végzett munka: a munkavállalót érő, az alkalmazott egyéni hallásvédő eszköz zaj csillapító képességének figyelembevételével számított 87 dBA egyenértékű A-hangnyomásszintet meghaladó napi expozíció, illetve a munkavállalót érő 140 dBC csúcs hangnyomásszintet meghaladó pillanatnyi zajbehatás+++
2.7.Túlnyomásban végzett munka++(5)(5)+
2.8.Nagyon mérgező, a reprodukciót károsító, daganatkeltő, teratogén, mutagén vegyi anyagok expozíciója:
2.8.1.A 2.8. tulajdonságú növényvédő szerek (beleértve tulajdonságaitól függetlenül valamennyi szerves foszforsav-észtert is) gyártásával, hatástalanításával, kiszerelésével és közvetlen felhasználásával (permetezés, porozás, gázosítás) járó munka+,(2)+(5), (8)(5)+(5)
2.8.2.Szerves oldószerek gyártásával, kiszerelésével és felhasználásával járó munkák+,(2)+(5)(5)+(5)
1 Megállapította: 3/2002. (II. 8.) SZCSM-EüM együttes rendelet 7. § 2. számú melléklet.
2 Megállapította: 22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet 10. § (3) bekezdés c) pont.
3 Megállapította: 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet 15. § (5) bekezdés.
MegterhelésekTerhesFiatalkorú<4545-x>xFiatalkorú>x
(1)éveséves
nőkférfiak
2. 8. 3.Higany és higanyvegyületek, indium és indium-vegyületek, VT. értékű króm és VT. értékű krómvegyületek előállításával, gyártásával, feldolgozásával, felhasználásával járó munkák+, (2)+(5)(5)+(5)
2. 8. 4.Antibiotikumok gyártásával, csomagolásával, üzemszerű felhasználásával járó munkák+, (2)+(5)(5)+(5)
2. 8. 5.Hormonok, hormonkészítmények gyártásával, csomagolásával járó munkák+, (2)+(5), (8)(5)+(5)
2. 8. 6.A külön jogszabályban meghatározott rákkeltő anyagok+, (2)+(5)+
2. 8. 7.Az alábbi vegyi anyagokkal történő expozíció:
aminopterin+, (2)+(5), (8)+
antikoagulánsok+, (2)+(5), (8)+
citosztatikumok gyártásával, csomagolásával, felhasználásával járó munkák+, (2)+(5), (8)+
difenil-hidantoin+, (2)+(5), (8)+
dohánytermékek gyártása, feldolgozása, kiszerelése+, (2)+(5), (8)+
fenol+, (2)+(5), (8)+
halotán+, (2)+(5), (8)+
jódtartalmú gyógyszerek komb. és szekvencionális orális kontraceptíu-mok+, (2)+(5), (8)+
melfalán+, (2)+(5), (8)+
metil-CCNU+, (2)+(5), (8)+
nem szteroid ösztrogének+, (2)+(5), (8)+
nikotin+, (2)++
tireosztatikumok(5), (8)
treoszulfán+, (2)+(5), (8)+
Szaporodást károsító anyagok 1. kategória4+, (2)++
4 41/2000. (XII. 20. ) EüM-KöM együttes rendelet 1. számú melléklet 31. pont.
5 41/2000. (XII. 20. ) EüM-KöM együttes rendelet 1. számú melléklet 30. pont.
MegterhelésekTerhesFiatalkorú<4545-x>xFiatalkorú>x
(1)éveséves
nőkférfiak
2. 8. 8.Szaporodást károsító anyagok 2. kategória4+++
2. 8. 9.Mutagén anyagok 2. kategória5 hexametilfoszfortriamid dietilszulfát benz(a)pirén benz(d, e, f)krizén 1, 2 dibróm-3-klórpropán etilén-oxidmetil-akrilamidometoxi-acetát (>0, 1% akrilamid-tartalómmal) metil-akrilamidoglikolát (>0, 1% akrilamid-tartalommal) etilénimilin; azriridin akrilamid+ + + + + + +++ + ++ + + + + + +++ + ++ + + + + + +++ + +
2. 9.Tüdőfibrózist okozó porexpozíció6+++
2. 10.Toxoplazma és rubeola vírusfertőzés veszélyével járó munka, illetve expozíció, kivéve, ha terhes dolgozók immunizálás útján megfelelő védelmet kaptak ezen ágensek ellen+++

6 Megállapította: 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet 1. sz. melléklet 1. 2 pont

Jelmagyarázat:

+ Tiltás.

(1) A tiltás terhesekre, nemrégen szült dolgozókra és szoptató anyákra terjed ki.

(2) A tiltás az anyatejet adókra is kiterjed.

(3) Az MSZ 21875: 79 Melléklet M1-ben férfiakra megadott érték 70%-a.

(4) Törölve.

(5) Esetenkénti döntés a munkaalkalmassági vizsgálat és a munkakörre kiterjedő ergonómiai vizsgálat, a megterhelés-igénybevétel elemzése alapszolgáltatás keretében.

(6) Kivéve a könnyűbúvár-készülékes kutató (pl. régészeti) munkát.

(7) A föld alatti bányászati, kőolaj- és földgázbányászati mélyfúrási munkakörökben végzett munka esetében esetenkénti döntés az (5) pontban foglaltak szerint, kivéve: fizikai munkát nem végző nők vagy azok, akik szakmai kiképzésük céljából kötelesek bizonyos időt föld alatti bányászati munkakörben vagy fúrótoronynál eltölteni.

(8) Korai terhesség (<14. terhességi nap) vizsgálati feltételeinek és vizsgálatának biztosítása kötelező. A korai terhesség védelme végett a fogamzóképes korú nő a (8) jelzésű anyagokkal (ezek gyártásával, kiszerelésével, illetőleg növényvédő szerek esetében felhordásával) csak akkor foglalkoztatható, ha a munkaadó biztosítja a korai terhesség diagnosztizálásához szükséges gyorstesztet. A gyorstesztet családtervezés előtt álló munkavállaló nő a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa útján kapja meg, ha a családtervezést neki bejelentette, és a gyorsteszt alkalmazásának módját, időpontját az orvossal ugyancsak előzetesen megbeszélte, és írásban nyilatkozik arról, hogy a megbeszélés értelmében megfelelően jár el, valamint a teszt eredményéről a foglalkozás-egészségügyi orvosát 24 órán belül tájékoztatja.

(9) A 4. számú mellékletben szereplő munkakörök, tevékenységek.

x Az egyénre irányadó nyugdíjkorhatár.

+ Szaporodást károsító anyagok 1. kategória.

9. számú melléklet a 18/2007. (V. 10.) SZMM rendelethez

[9. számú melléklet a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelethez]

Azon munkakörülmények, amelyek fennállásakor a terhes nők, a nemrégen szült nők és a szoptató anyák foglalkoztatásához kockázatbecslés szükséges

1. Fizikai kóroki tényezők, amennyiben ezek magzati elváltozásokat okoznak, illetve placentaleválást eredményezhetnek, és nem szerepelnek a 8. számú mellékletben, különösen az alábbiak:

a) ütések, vibráció vagy mozgás;

b) kockázatokkal, különösen hát- és ágyéktáji jellegűekkel járó teheremelés;

c) zaj (fel- és leszálló repülőgépek zaja);

d) nem ionizáló sugárzás;

e) a dolgozó tevékenységével összefüggő testhelyzet és mozdulatok, közlekedés, utazás - akár létesítményen belül, akár azon kívül -, szellemi és fizikai fáradtság és egyéb fizikai terhek.

2. Biológiai kóroki tényezők: olyan biológiai tényezők, amelyek a 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti 2-4 csoportba tartoznak, amennyiben ismeretes az, hogy ezen ágensek vagy az általuk szükségessé váló terápiás intézkedések veszélyeztetik a terhes nők és a magzat egészségét, amennyiben nem szerepelnek a 8. számú mellékletben.

3. Kémiai kóroki tényezők: az alábbi kémiai anyagok, amennyiben ismeretes, hogy veszélyeztetik a terhes nők és a magzat egészségét, továbbá amennyiben még nem szerepelnek a 8. számú mellékletben:

a) a 44/2000. (XII. 17.) EüM rendelet alapján R40 és R47 jelölésű anyagok;

b) a külön rendeletben felsorolt rákkeltő hatású anyagok;

c) a mitosist gátló gyógyszerek;

d) szén-monoxid;

e) ismert és veszélyes percutan felszívódású anyagok.

10. számú melléklet a 18/2007. (V. 10.) SZMM rendelethez

[9/A. számú melléklet a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelethez]

Azon munkakörülmények, amelyek fennállásakor a fiatalkorúak foglalkoztatásához kockázatbecslés szükséges

A) Hatóanyagok (amelyek nem szerepelnek a 8. számú mellékletben), továbbá eljárások

1. Kémiai kóroki tényezők

a) Azok a veszélyes anyagok, amelyek a 44/2000. (XII. 17.) EüM rendelet előírásainak megfelelően mérgező (T), nagyon mérgező (T+), maró hatású (C) vagy robbanásveszélyes

(E) osztályba sorolt anyagok és készítmények.

b) A károsító (Xn) osztályba sorolt anyagok és készítmények, amelyekre az alábbi veszélyességi kifejezések közül egy vagy több alkalmazható:

ba) nagyon súlyos, irreverzíbilis hatások veszélye (R39),

bb) irreverzíbilis hatások esetleges veszélye (R40), bc) belégzéssel érzékenyítést okozhatnak (R42),

bd) bőrrel való érintkezésük érzékenyítést okozhat (R43),

be) hosszan tartó érintkezés velük súlyos egészségkárosodás veszélyével jár (R48), bf) károsíthatják a termékenységet (R60),

bg) károsodást okozhatnak a magzatnak (61) .

c) Az (Xi) osztályba sorolt anyagok és készítmények, amelyekre az alábbi veszélyességi kifejezések közül egy vagy több alkalmazható:

ca) nagyon gyúlékonyak (R12),

cb) belégzéssel érzékenyítést okozhatnak (R42),

cc) bőrrel való érintkezésük érzékenyítést okozhat (R43) .

d) Eljárások:

da) auramin gyártása,

db) policiklikus, aromás szénhidrogének hatásának való kitétellel járó munkák szénből származó korom, szurok és kátrány jelenlétében,

dc) réz-nikkel ércek kiolvasztásakor és elektromos finomításakor keletkező por, füst és

permet hatásának való kitétellel járó munkák,

dd) isopropyl-alkohol gyártásakor alkalmazott savas eljárás.

2. Biológiai kóroki tényezők

Olyan biológiai tényezők, amelyek a 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet 2. §-ának (2) bekezdése szerinti 3. és 4. csoportba tartoznak.

B) Folyamatok és munkaműveletek (amelyek nem szerepelnek a 8. számú mellékletben)

1. Mérget termelő (kiválasztó) állatokkal végzett munka.

2. Allatok ipari méretben végzett levágása.

3. Sűrített, cseppfolyósított vagy nyomás alatt oldott gázok előállítására vagy alkalmazására szolgáló berendezésekkel kapcsolatos munka.

4. Az A) 1. pontban hivatkozott kémiai anyagokat tartalmazó kádakkal, tartályokkal, tározókkal vagy szállítóedényekkel végzett munka.

5. A szerkezet összeomlásával végzett munka.

11. számú melléklet a 18/2007. (V. 10.) SZMM rendelethez

[16/A. számú melléklet a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelethez]

Foglalkozás-egészségügyi szakvélemény a foglalkoztathatóságról
A foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely megnevezése:............................................................ .................................................
Az ügyfél neve:.................................................................................. .......................................................................................................
taj-száma: ..................................................................................................... ..............................................................................................
születési helye: ............................................................................................. ............................................................................................
születési ideje: 19.......................................hó.............nap
Foglalkoztatási korlátozások (a 16. számú mellékletben található sorszámmal beírni):

.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
P. H.
..............................................................
foglalkozás-egészségügyi
szakellátó hely orvosa

12. számú melléklet a 18/2007. (V. 10.) SZMM rendelethez

[3. számú melléklet a 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelethez]

Biológiai tényezők csoportba való sorolása

1. A jogszabály céljának megfelelően kizárólag azon tényezőket kell felvenni a besorolási listára, amelyekről ismeretes, hogy az embert megfertőzik. Adott esetben fel van tüntetve az említett tényezők toxikus és allergizáló hatása. Ki vannak zárva az olyan állati és növényi kórokozók, amelyekről ismeretes, hogy nem hatnak az emberre. A besorolt biológiai tényezők ezen első listájának összeállításakor a genetikailag módosított mikroorganizmusok nem kerültek figyelembevételre.

2. A besorolt tényezők listája az említett tényezők egészséges munkavállalóra gyakorolt hatásán alapul. Nincsenek külön figyelembe véve az olyan személyekre gyakorolt sajátos hatások, akiknek érzékenységét egy vagy több egyéb ok befolyásolhatja, mint pl. előzetes betegség, gyógyszer alkalmazása, veszélyeztetett immunitás, terhesség vagy szoptatás.

Az ilyen munkavállalók többletkockázatát a jogszabály által előírt kockázat értékelés részeként kell tekintetbe venni. Egyes ipari eljárások, egyes laboratóriumi munkák vagy olyan állatokkal végzett munkák esetében, amelyek során ténylegesen vagy potenciálisan fennáll a 3. vagy 4. csoportba tartozó biológiai tényezők expozíciójának a veszélye, minden technikai óvintézkedésnek meg kell felelnie a rendeletben előírtaknak.

3. A 2-4. csoportba nem sorolt biológiai tényezők nincsenek automatikusan az 1. csoportba sorolva. Az olyan tényezők esetében, amelyeknél egynél több fajról ismeretes, hogy kórokozó az ember számára, a lista azon fajokat foglalja magában, amelyekről ismeretes, hogy a leggyakrabban okoznak betegségeket, valamint egy általánosabb utalást arra a tényre, hogy ugyanazon nemzetséghez tartozó egyéb fajok is betegséget okozhatnak. Ha egy teljes nemzetség szerepel a biológiai tényezők besorolási listáján, ez úgy értendő, hogy a nem kórokozónak ismert fajok és törzsek ki vannak zárva.

4. Ha valamelyik törzs gyengített vagy elvesztette virulensnek ismert génjeit, akkor az anyatörzs besorolásához szükséges tartalom nem szükségképpen alkalmazandó, a megfelelő munkahelyi kockázat értékeléstől függően. Például amikor egy ilyen törzs kórmegelőző vagy gyógyászati célú termékként vagy annak részeként kerül alkalmazásra.

5. Jelen lista összeállításához használt, besorolt tényezők nómenklatúrája összhangban van a legújabb nemzetközi rendszertani megállapodásokkal és a lista elkészítésének időpontjában fennálló megnevezésekkel.

6. A besorolt tényezők listája a lista összeállításának időpontjában fennálló tudományos álláspontot tükrözi. A listát korszerűsíteni kell, mihelyt már nem tükrözi a tudomány legújabb álláspontját.

7. Minden olyan vírus, amelyet emberben elkülönítettek, és amelyet a jelen melléklet még nem vett figyelembe és nem sorolt be, minimálisan a 2. csoportba kerüljön besorolásra, kivéve ha bizonyítható, hogy azok emberben nem okoznak betegséget.

8. Egyes harmadik csoportba sorolt biológiai tényezők, amelyeket a mellékelt listában két csillag (**) jelöl, korlátozott fertőzésveszélyt jelenthetnek a munkavállalókra, mert általában belégzéssel nem fertőznek.

9. A paraziták besorolásának megfelelő elkülönítési követelményei kizárólag a parazita életciklusának azon szakaszára vonatkoznak, amelyben a munkahelyen tartózkodó emberekre fertőzési veszélyt jelentenek.

10. A lista azon esetekben, amelyekben a biológiai tényezők allergizáló vagy mérgező hatást válthatnak ki, külön jelzi azt, ha hatékony oltóanyag áll rendelkezésre, vagy ha célszerű a veszélyeztetett személyek listáját tíz évnél tovább megőrizni.

Az alábbi táblázatok "Megjegyzés" oszlopában az előbbiekben említettek jelzése az alábbi betűkkel történik:

A: Allergizáló hatás lehetséges.

D: Az ezen biológiai tényező veszélyének kitett munkavállalók listáját az utolsó ismert veszélyeztetettség időpontjától számított tíz évnél tovább meg kell őrizni. T: Toxintermelés. V: Hatékony oltóanyag áll rendelkezésre.

BAKTÉRIUMOK ÉS HASONLÓ ORGANIZMUSOK

A listában szereplő biológiai tényezők esetében az "spp. " megjelölés olyan egyéb fajokra utal, amelyek emberi kórokozóként ismeretesek.

Biológiai tényezőCsoportMegjegyzések
Actinobacillus actinomycetemcomitans2
Actinomadura madurae2
Actinomadura pelletieri2
Actinomyces gerencseriae2
Actinomyces israelii2
Actinomyces pyogenes2
Actinomyces spp.2
Arcanobacterium haemolyticum (Corynebacterium haenolyticum)2
Bacillus anthracis3
Bacteroides fragilis2
Bartonella bacillifonnis2
Bartonella quintana (Rochalimaea quintana)2
Bartonella (Rochalinea) spp.2
Bordetella bronchiseptica2
Bordetella parapertussis2
Bordetella pertussis2V
Borrelia burgdorferi2
Borrelia duttonii2
Borrelia recurrentis2
Borrelia spp.2
Brucella abortus3
Brucella canis3
Brucella melitensis3
Brucella suis3
Burkholderia mailei (Pseudomonas mailei)3
Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei)3
Campylobacter fetus2
Campylobacter jejuni2
Campylobacter spp.2
Cardiobacterium hominis2
Chlamydia pneumoniae2
Chlamydia trachomatis2
Chlamydia psittaci (madarakat fertőző törzsek)3
Chlamydia psittaci (egyéb törzsek)2
Clostridium botulinum2T
Clostridium perfringens2
Clostridium tetani2T, V
Clostridium spp.2
Corynebacterium diphtheriae2T, V
Corynebacterium minutissimum2
Corynebacterium pseudotuberculosis2
Corynebacterium spp.2
Coxiella burnetii3
Edwardsiella tarda2
Ehrlichia sennetsu (Rickettsia sennetsu)2
Ehrlichia spp.2
Eikenella corrodens2
Enterobacter aerogenes/cloacae2
Enterobacter spp.2
Enterococcus spp.2
Biológiai tényezőCsoportMegjegyzések
Erysipelothrix rhusiopathiae2
Escherichia coli (a nem kórokozó törzsek kivételével)2
Escherichia coli, verocitotoxint képző törzsek (pl. 0157: H7 vagy O103)**3
Flavobacterium meningosepticum2
Fluoribacter bozemanae (Legionella)2
Francisella tularensis (A. típus)3
Francisella tularensis (B. típus)2
Fusobacterium necrophorum2
Gardnerella vaginalis2
Haemophilus ducreyi2
Haemophilus influenzae2
Haemophilus spp.2
Helicobacter pylori2
Klebsiella oxytoca2
Klebsiella pneumoniae2
Klebsiella spp.2
Legionella pneumophila2
Legionella spp.2
Leptospira interrogans (minden szerovariáns)2
Listeria monocytogenes2
Listeria ivanovii2
Morganella morganii2
Mycobacterium africanum3V
Mycobacterium avium/intracellulare2
Mycobacterium bovis (a BCG törzs kivételével)3V
Mycobacterium chelonae2
Mycobacterium fortuitum2
Mycobacterium kansasii2
Mycobacterium leprae3
Mycobacterium malmoense2
Mycobacterium marinum2
Mycobacterium microti**3
Mycobacterium paratuberculosis2
Mycobacterium scrofulaceum2
Mycobacterium simiae2
Mycobacterium szulgai2
Mycobacterium tuberculosis3V
Mycobacterium ulcerans**3
Mycobacterium xenopi2
Mycoplasma caviae2
Mycoplasma hominis2
Mycoplasma pneumoniae2
Neisseria gonorrhoeae2
Neisseria meningitidis2V
Nocardia asteroides2
Nocardia brasiliensis2
Nocardia farcinica2
Nocardia nova2
Nocardia otitidiscaviarum2
Pasteurella multocida2
Pasteurella spp.2
Peptostreptococcus anaerobius2
Plesiomonas shiselloides2
Biológiai tényezőCsoportMegjegyzések
Porphyromonas spp.2
Prevotella spp.2
Proteus mirabilis2
Proteus penneri2
Proteus vulgaris2
Providencia alcalifaciens2
Providencia rettgeri2
Providencia spp.2
Pseudomonas aeruginosa2
Rhodococcus equi2
Rickettsia akari**3
Rickettsia canada**3
Rickettsia conorii3
Rickettsia montana**3
Rickettsia typhi (Rickettsia mooseri)3
Rickettsia prowazekii3
Rickettsia rickettsii3
Rickettsia tsutsugamushi3
Rickettsia spp.2
Salmonella arizonae2
Salmonella enteritidis2
Salmonella typhimurium2
Salmonella paratyphi A, B, C2V
Salmonella typhi**3V
Salmonella (egyéb szerovariánsok)2
Serpulina spp.2
Shigella boydii2
Shigella dysenteriae (1. típus)**3T
Shigella dysenteriae, az 1. típuson kívül egyéb2
Shigella flexneri2
Shigella sonnei2
Staphylococcus aureus2
Streptobacillus moniliformis2
Streptococcus pneumoniae2
Streptococcus pyogenes2
Streptococcus suis2
Streptococcus spp.2
Treponema carateum2
Treponema pallidum2
Treponema pertenue2
Treponema spp.2
Vibrio cholerae (az El Torral együtt)2
Vibrio parahaemolyticus2
Vibrio spp.2
Yersinia enterocolitica2
Yersinia pestis3V
Yersinia pseudotuberculosis2
Yersinia spp.2
** Lásd jelen melléklet 8. pontját.

VÍRUSOK*

Biológiai anyagokCsoportMegjegyzések
Adenoviridae2
Arenaviridae
LCM-Lassa-víruscsoport (régi világi arenavírusok):
Lassa vírus4
Lymphocytás choriomeningitis vírus (neurotrop törzsek)3
Lymfocytás choriomeningitis vírus (egyéb törzsek)2
Mopeia vírus2
Egyéb LCM-Lassa víruscsoportok2
Tacaribe-víruscsoport (újvilági arenavírusok):
Guanarito vírus4
Junin vírus4
Sabia vírus4
Machupo vírus4
Flexal vírus3
Egyéb Tacaribe-víruscsoportok2
Astroviridae2
Bunyaviridae
Belgrade (más néven Dobrava)3
Bhanja2
Bunyamwera vírus2
Germiston2
Oropouche vírus3
Sin Nombre (régebben: Muerto Canyon)3
Kalifornia encephalitis vírus2
Hantavírusok:
Hantaan (Koreai haemorrhagiás láz)3
Seoul vírus3
Puumala vírus2
Prospect Hill vírus2
Egyéb hantavírusok2
Nairovírusok:
Krími-kongói haemorrhagiás láz4
Hazara vírus2
Phlebovirusok:
Rift Valley-láz3V
Phlebotomus-láz2
Toscana vírus2
Egyéb, ismerten kórokozó bunyavírusok2
Caliciviridae
Hepatitis E vírus**3
Norwalk vírus2
Egyéb Caliciviridae2
Coronaviridae2
Filoviridae
Ebola vírus4
Marburg vírus4
Flaviviridae
Australia encephalitis (Murray Valley encephalitis)3
Közép-európai kullancs hordozta encephalitis vírus**3V
Absettarov3
Hanzalova3
Hypr3
Biológiai anyagokCsoportMegjegyzések
Kumlinge3
Dengue vírus, 1-4. típus3
Hepatitis C vírus**3
Hepatitis G vírus3**D
Japán B encephalitis3V
Kyasanur Forest3V
Louping ill**3
Omsk (a)3V
Powassan3
Rocio3
Orosz tavaszi-nyári encephalitis (TBE) (a)3V
St. Louis encephalitis3
Wesselsbron vírus**3
Nyugat-nílusi láz vírusa3
Sárgaláz3V
Egyéb, ismerten kórokozó flavivirasok2
Hepadnaviridae
Hepatitis B vírus**3V, D
Hepatitis D vírus (Delta) (b)**3V, D
Herpesviridae
Cytomegalovíras2
Epstein-Barr vírus2
Herpesviras simiae (B vírus)3
Herpes simplex vírus, 1. és 2. típus2
Herpes vírus varicella-zoster2
Humán B-lymphotróp vírus (HBLV-HHV6)2
Humán herpeszvírus 72
Humán herpeszvírus 82D
Orthomyxoviridae
Influenza vírusok A, B és C típus2V c)
Kullancs hordozta orthomyxoviridae: Dhori és Thogoto vírus2
Papovaviridae
BK és JC vírus2D d)
Humán papilloma vírusok2D d)
Paramyxoviridae
Kanyaróvírus2V
Mumpszvírus2V
Newcastle-betegség vírus2
Parainfluenza vírusok, 1-4. típus2
Légúti óriássejtes vírus2
Parvoviridae
Humán parvovíras (B 19)2
Picomaviridae
Akut haemorrhagiás conjunctivitis vírus (AHC)2
Coxsackie vírusok2
Echo vírusok2
Hepatitis A vírus (humán enterovíras, 72. típus)2V
Poliovírusok2V
Rhinovírusok2
Poxviridae
Bivalyhimlő vírus (e)2
Tehénhimlő vírus2
Biológiai anyagokCsoportMegjegyzések
Elefánthimlő vírus (1)2
Tehenészcsomó vírus2
Molluscum contagiosum vírus2
Majomhimlő vírus3V
Orf vírus2
Nyúlpestis vírus (g)2
Vaccinia vírus2
Variola (major és minor) vírus4V
Fehérhimlő vírus (" Variolavírus")4V
Yatapox vírus (Tana &Yaba)2
Reoviridae
Coltivírus2
Humán rotavírusok2
Orbivírusok2
Reuvírusok2
Retroviridae
Humán immun-elégtelenség vírus**3D
Humán T-sejtes lymphotróp vírusok (HTLV), 1. és 2. típus**3D
siv (h)**3
Rhabdoviridae
Rabies-vírus**3V
Vesicular stomatitis vírus2
Togaviridae
Alphavírusok
Keleti ló encephalomyelitis3V
Bebaru vírus2
Chikungunya vírus**3
Everglades vírus**3
Mayaro vírus3
Mucambo vírus**3
Ndumu vírus3
O'nyong-nyong vírus2
Ross River vírus2
Semliki Forest vírus2
Sindbis vírus2
Tonate vírus**3
Venezuelai ló encephalomyelitis3V
Nyugati ló encephalomyelitis3V
Egyéb ismert alphavírusok2
Rubivírus (rubella)2V
Toroviridae2
Be nem sorolt vírusok
Lókanyaró vírus4
Még azonosítatlan hepatitis vírusok**3D
A fertőző szivacsos encephalopathiákhoz (TSE) kapcsolódó szokatlan anyagok
Creutzfeldt-Jakob-betegség**3D (d)
A Creutzfeldt-Jakob-betegség variánsa**3D (d)
Biológiai anyagokCsoportMegjegyzések
Szarvasmarhák szivacsos encephalopathiája (BSE) és egyéb rokon állati TSE-k (i)**3D(d)
Gerstmann-Stráussler-Scheinker szindróma**3D(d)
Kuru**3D(d)
* Lásd jelen melléklet 7. pontját.
**Lásd jelen melléklet 8. pontját.
(a) Kullancs hordozta encephalitis.
(b) A hepatitis D vírus csak a hepatitis B vírus okozta egyidejű, illetve másodlagos fertőzés jelenléte mellett válik kórokozóvá a munkavállalókban.Ebből következik, hogy a hepatitis B vírus elleni védőoltás védelmet biztosít a hepatitis D vírus (Delta) ellen, azon munkavállalóknak, akik a hepatitis B vírus által nem érintettek.
(c) Csak az A és B típusok esetében.
(d) Az ilyen anyagokkal való közvetlen érintkezéssel járó munkavégzés esetén ajánlott.
(e) Kétfajta vírus azonosított: az egyik egy bivalyhimlő-típusú vírus, a másik a Vaccinia vírus egy variánsa.
(f) A tehénhimlő vírus variánsa.
(g) AVaccinia vírus variánsa.
(h) Jelenleg nincs bizonyíték arra, hogy más, majomból származó retrovírus megbetegedést okozna emberben. Elővigyázatosságként 3. biztonsági szint ajánlott a velük folytatott munka során.
(i) Az állatokban előforduló egyéb TSE-ket előidéző anyagok okozta fertőzések emberben történő előfordulására nincsen bizonyíték. Ennek ellenére a 3. ** kockázati csoportba sorolt anyagokra megállapított biztonsági intézkedések ajánlottak elővigyázatossági intézkedésként a laboratóriumi munka esetében, a scrapie (surlókór) azonosított anyagával folytatott laboratóriumi munka kivételével, amikor a 2. szintű elkülönítés elégséges.

PARAZITÁK

Biológiai anyagCsoportMegjegyzések
Acanthamoeba castellani2
Ancylostoma duodenale2
Angiostrongylus cantonensis2
Angiostrongylus costaricensis2
Ascaris lumbricoides2A
Ascaris suum2A
Babesia divergens2
Babesia microti2
Balantidium coli2
Brugia malayi2
Brugia pahangi2
Capillaria philippinensis2
Capillaria spp.2
Clonorchis sinensis2
Clonorchis viverrini2
Cryptosporidium parvum2
Cryptosporidium spp.2
Cyclospora cayetanensis2
Dipetalonema streptocerca2
Diphyllobothrium latum2
Dracunculus medinensis2
Biológiai anyagCsoportMegjegyzések
Echinococcus granulosus**3
Echinococcus multilocularis**3
Echinococcus vogeli**3
Entamoeba histolytica2
Fasciola gigantica2
Fasciola hepatica2
Fasciolopsis buski2
Giardia lamblia (Giardia intestinalis)2
Hymenolepis diminuta2
Hymenolepis nana2
Leishmania brasiliensis**3
Leishmania donovani**3
Leishmania ethiopica2
Leishmania mexicana2
Leishmania peruviana2
Leishmania tropica2
Leishmania major2
Leishmania spp.2
Loa loa2
Mansonella ozzardi2
Mansonella perstans2
Naegleria fowleri3
Necator americanus2
Onchocerca volvulus2
Opisthorchis felineus2
Opisthorchis spp.2
Paragonimus westermani2
Plasmodium falciparum**3
Plasmodium spp. (humán és majomban előforduló)2
Sarcocystis suihominis2
Schistosoma haematobium2
Schistosoma intercalatum2
Schistosoma japonicum2
Schistosoma mansoni2
Schistosoma mekongi2
Strongyloides stercoralis2
Strongyloides spp.2
Taenia saginata2
Taenia solium**3
Toxocara canis2
Toxoplasma gondii2
Trichinella spiralis2
Trichuris trichiura2
Trypanosoma brucei brucei2
Trypanosoma brucei gambiense2
Trypanosoma brucei rhodesiense**3
Trypanosoma cruzi3
Wuchereria bancrofti2
**Lásd jelen melléklet 8. pontját.

GOMBÁK

Biológiai anyagCsoportMegjegyzések
Aspergillus fumigatus2A
Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces dermatitidis)3
Candida albicans2A
Candida tropicalis2
Cladophialophora bantiana (régebben: Xylohypha bantiana, Cladosporium bantianum vagy trichoides)3
Coccidioides inunitis3A
Cryptococcus neoformans var. neofonnans (Filobasidiella neofonnans var. neofonnans)2A
Cryptococcus neoformans var. gattii (Filobasidiella bacillispora)2A
Emmonsia parva var. parva2
Emmonsia parva var. crescens2
Epidermophyton floccosum2A
Fonsecaea compacta2
Fonsecaea pedrosoi2
Histoplasma capsulatum var. capsulatum (Ajellomyces capsulatus)3
Histoplasma capsulatum duboisii3
Madurella grisea2
Madurella mycetomatis2
Microsporum spp.2A
Neotestudina rosatii2
Paracoccidioides brasiliensis3
Penicillium marneffei2A
Scedosporium apiospermum (Pseudallescheria boydii)2
Scedosporium prolificans (inflatum)2
Sporothrix schenckii2
Trichophyton rubrum2
Trichophyton spp.2

13. számú melléklet a 18/2007. (V. 10.) SZMM rendelethez

[5. számú melléklet a 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelethez]

Elkülönítés az ipari folyamatok számára

A 2., 3. és 4. csoportba tartozó biológiai tényezők esetén a kockázatok értékelése alapján kell kiválasztani és kombinálni a különböző kategóriák alábbi védelmi követelményeit.

A) Védelmi intézkedésekB) Védelmi szintek
2.3.4.
1.Az életképes mikroorganizmusokat olyan rendszeren kell kezelni, amely fizikailag elválasztja a műveletet a környezettőligenigenigen
2.A zárt rendszerből kikerülő gázokat úgy kell kezelni, hogyminimális legyen a kijutásukelőzzük meg a kijutástelőzzük meg a kijutást
3.A mintavételt, az anyagok bevitelét egy zárt rendszerbe és az életképes mikroorganizmusok átvitelét egy másik zárt rendszerbe úgy kell elvégezni, hogyminimális legyen a kijutásukelőzzük megelőzzük meg a kijutást
4.A tenyésztőfolyadékokat a zárt rendszerből csak akkor szabad eltávolítani, ha a mikroorganizmusokinaktiválták már bevált, validált módszerrelinaktiválták már bevált, validált kémiai és fizikai módszerekkelinaktiválták bevált, validált kémiai és fizikai módszerekkel
5.A hermatikus zárásokat úgy kell kialakítani, hogyminimális legyen a kijutásmegelőzzék a kijutástmegelőzzék a kijutást
6.A zárt rendszereket ellenőrzött térben kell elhelyeznitetszőlegesentetszőlegesenigen, és erre a célra legyen kialakítva
a)a biológiai kockázatokra vonatkozó figyelmeztetések legyenek elhelyezvetetszőlegesigenigen
b)a bejutás a kijelölt személyzetre legyen korlátozvatetszőlegesigenigen, zsilipen keresztül
c)a személyzetnek védőruhát kell viselnieviseljen védőruhát, igenigenteljesen öltözzön át
d)a személyzetnek álljon rendelkezésére dekontamináló és lemosó berendezésigenigenigen
e)a személyzetnek zuhanyoznia kell az ellenőrzött terület elhagyása előttnemtetszőlegesigen
f)a lefolyók és zuhanyok vizét össze kell gyűjteni és inaktiválni kell a kiengedés előttnemtetszőlegesigen
g)az ellenőrzött teret megfelelően szellőztetni kell a légszennyezettség minimálisra csökkentéséheztetszőlegestetszőlegesigen
h)az ellenőrzött teret a légkörihez képest negatív nyomáson kell tartaninemtetszőlegesigen
i)az ellenőrzött térbe belépő és azt elhagyó levegőt HEPA-szűrővel szűrni kellnemtetszőlegesigen
j)az ellenőrzött teret úgy kell kialakítani, hogy kiömlés esetén a zárt rendszer egész tartalma felfogható legyennemtetszőlegesigen
k)az ellenőrzött tér légmentesen zárható legyen, hogy fertőtleníteni lehessennemtetszőlegesigen
l)a szennyvizek kezelése a végleges kiengedés előttinaktiválták bevált, validált módszerekkelinaktiválták bevált, validált kémiai és fizikai módszerekkelinaktiválták bevált validált kémiai és fizikai módszerekkel

14. számú melléklet a 18/2007. (V. 10.) SZMM rendelethez

[1. számú melléklet a 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelethez]

Az 1. és 2. kategóriába sorolt R 45, illetőleg R 49 számú mondattal jellemzett rákkeltők listája

Az oszlopok fejléceinek magyarázata

Anyagok: A név ugyanaz, mint amit a hatályos jogszabályok alapján használtak az anyag megjelölésére. Amennyiben lehetőség volt rá, a veszélyes anyagok az Einecs- (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances = kereskedelmi forgalomban levő vegyi anyagok európai leltára) vagy Elincs- (European List of Notified Chemical Substances = nyilvántartott vegyi anyagok európai listája) nevükön szerepelnek. Az egyik említett listán sem található anyagok valamilyen nemzetközileg elismert kémiai nevet (pl. ISO, IUPAC) kaptak. Egyes esetekben fel van tüntetve további közönséges neve is anyagnak.

Indexszám: Az indexszám megegyezik azzal az azonosítási kóddal, amit az anyag a 67/548 (EGK) számú irányelv I Függelékében kapott. A Kiegészítésben e szám szerint vannak sorrendbe állítva az anyagok.

EU-szám: A kereskedelmi forgalomban levő vegyi anyagok európai leltárában (Einecs) szereplő összes anyagnak van egy azonosítási kódszáma. A számozás a 200-001-8-as számmal kezdődik.

A 67/548 (EGK) irányelv alapján nyilvántartott összes anyag kap egy azonosítási kódszámot, melyet a nyilvántartott vegyi anyagok európai listájában (Elincs) tesznek közzé. A számozás a 400-010-9-es számmal kezdődik.

CAS-szám: A Chemical Abstracts Service (CAS) által adott azonosítási szám.

Megjegyzések: A megjegyzések teljes szövegét az Európai Unióban osztályozott veszélyes anyagok jegyzékéről szóló külön jogszabályban található általános tájékoztató tartalmazza.

1. kategória

AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
arzén-pentoxid; arzén-oxid033-004-00-6215-116-91303-28-2
arzénsav és sói033-005-00-1
azbeszt650-013-00-6132207-33-1 132207-32-0 12172-73-5 77536-66-4 77536-68-6 77536-67-5
benzidin; 4,4’-diamino-bifenil; bifenil-4,4’-iléndiamin612-042-00-2202-199-192-87-5E’’
benzidinsók612-070-00-5
benzol601-020-00-8200-753-771-43-2E
bifenil-4-ilamin sói; xenilamin sói; 4-amino-bifenil sói612-073-00-1
bifenil-4-ilamin; xenilamin; 4-amino-bifenil612-072-00-6202-177-192-67-1
bisz-klórmetil-éter603-046-00-5208-832-8542-88-1
1,3-Butadién, Buta-1,3-dién601-013-00-X203-450-8106-99-0D
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Bután (tartalmaz ≥ 0,1% Butadiént (203-450-8)) [1]601-004-01-8203-448-7 [1]106-97-8 [1]C; S
Izobután (tartalmaz ≥ 0,1% Butadiént (203-450-8)) [2]200-857-2 [2]75-28-5 [2]
cink-kromátok, köztük kálium-cink-kromát024-007-00-3
diarzén-trioxid; arzén-trioxid033-003-00-0215-481-41327-53-3
dinikkel-trioxid028-005-00-3215-217-81314-06-3
erionit650-012-00-012510-42-8
klór-metil-metil-éter; klór-dimetil-éter603-075-00-3203-480-1107-30-2
króm (VI) trioxid024-001-00-0215-607-81333-82-0E
2-naftil-amin sói612-071-00-0
2-naftil-amin; béta-naftil-amin612-022-00-3202-080-491-59-8E
nikkel-dioxid028-004-00-8234-823-312035-36-8
nikkel-oxid028-003-00-2215-215-71313-99-1
nikkel-szubszulfid028-007-00-4234-829-612035-72-2
nikkel-szulfid028-006-00-9240-841-216812-54-7
ólom-hidrogén-arzenát082-011-00-0232-064-27784-40-9
vinil-klorid; etilén-klorid602-023-00-7200-831-075-01-4
Kátrány, szén; szénkátrány (A szén destruktív desztillációjának mellékterméke. Majdnem teljesen fekete, félig szilárd. Aromás szénhidrogének, fenolvegyületek, nitrogénbázisok és tiofén keveréke.)648-081-00-7232-361-78007-45-2
Kátrány, szén, magas hőm.; szénkátrány [A szén magas hőmérsékleten (700 °C (1292 °F) felett) végzett destruktív desztillációjakor képződő gáz szobahőmérséklet körüli értékre való hűtésekor képződő kondenzációs termék. Fekete viszkózus anyag, a víznél nagyobb sűrűségű. Főleg kondenzált gyűrűs aromás szénhidrogének keveréke. Kis mennyiségben tartalmazhat fenolvegyületeket és aromás nitrogénbázisokat.]648-082-00-2266-024-065996-89-6
Kátrány, szén, alacsony hőm.; szénolaj [A szén alacsony hőmérsékleten (700 °C (1292 °F) alatt) végzett destruktív desztillációjakor képződő gáz szobahőmérséklet körüli értékre való hűtésekor képződő kondenzációs termék. Fekete viszkózus anyag, a víznél nagyobb sűrűségű. Főleg kondenzált gyűrűs aromás szénhidrogének, fenolvegyületek, aromás nitrogénbázisok és alkilszármazékaik keveréke.]648-083-00-8266-025-665996-90-9
Kátrány, barnaszén [A barnaszén lepárlásakor képződő olaj. Főként alifás, nafténes és 1-3 gyűrűs aromás szénhidrogének, valamint azok alkilszármazékai, heteroaromás, illetve egy- és kétgyűrűs fenolok alkotják, forráspontja 150 és 360 °C (302 és 680 °F) között van.]648-145-00-4309-885-0101316-83-0
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Kátrány, barnaszén, alacsony hőm. [A barnaszén alacsony hőmérsékletű karbonizációja és alacsony hőmérsékletű elgázosítása során kapott kátrány. Főleg alifás, nafténes és gyűrűs aromás szénhidrogénekből, heteroaromás szénhidrogénekből és ciklikus fenolokból áll.]648-146-00-X309-886-6101316-84-1
Párlatok (ásványolaj), könnyű paraffinos; finomítatlan vagy közepesen finomított olaj [A kőolaj atmoszferikus desztillációja maradékának vákuumdesztillációjával előállított szénhidrogének bonyolult elegye. Főleg 15 és 30 közötti szénatomot tartalmazó szénhidrogénekből áll, és olyan folyadék, melynek viszkozitása 100 °F-on 100 SUS (40 °C-on 19 cS) alatt van. Viszonylag nagy mennyiségben tartalmaz telített alifás szénhidrogéneket, melyek általában a kőolaj ilyen hőmérséklettartományban végzett lepárlásakor is nyerhető.]649-050-00-0265-051-564741-50-0
Párlatok (ásványolaj), nehéz paraffinos; finomítatlan vagy közepesen finomított olaj [A kőolaj atmoszferikus desztillációja maradékának vákuumdesztillációjával előállított szénhidrogének bonyolult elegye. Főleg 20 és 50 közötti szénatomot tartalmazó szénhidrogénekből áll, és olyan folyadék, melynek viszkozitása 100 °F-on 100 SUS (40 °C-on 19 cS) felett van. Viszonylag nagy mennyiségben tartalmaz telített alifás szénhidrogéneket.]649-051-00-6265-052-064741-51-1
Párlatok (ásványolaj), könnyű nafténes; finomítatlan vagy közepesen finomított olaj [A kőolaj atmoszferikus desztillációja maradékának vákuumdesztillációjával előállított szénhidrogének bonyolult elegye. Főleg 15 és 30 közötti szénatomot tartalmazó szénhidrogénekből áll, és olyan folyadék, melynek viszkozitása 100 °F-on 100 SUS (40 °C-on 19 cS) alatt van. Viszonylag kevés normál paraffint tartalmaz.]649-052-00-1265-053-664741-52-2
Párlatok (ásványolaj), nehéz nafténes; finomítatlan vagy közepesen finomított olaj [A kőolaj atmoszferikus desztillációja maradékának vákuumdesztillációjával előállított szénhidrogének bonyolult elegye. Főleg 20 és 50 közötti szénatomot tartalmazó szénhidrogének-ből áll, és olyan folyadék, melynek viszkozitása 100 °F-on legalább 100 SUS (40 °C-on legalább 19 cS). Viszonylag kevés normál paraffint tartalmaz.]649-053-00-7265-054-164741-53-3
Párlatok (ásványolaj), savval kezelt nehéz nafténes; finomítatlan vagy közepesen finomított olaj [A kőolaj kénsavas finomításával előállított szénhidrogének bonyolult elegye. Főleg 20 és 50 közötti szénatomot tartalmazó szénhidrogénekből áll, és olyan folyadék, melynek649-054-00-2265-117-364742-18-3
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
viszkozitása 100 °F-on legalább 100 SUS (40 °C-on legalább 19 cS). Viszonylag kevés normál paraffint tartalmaz.]
Párlatok (ásványolaj), savval kezelt könnyű nafténes; finomítatlan vagy közepesen finomított olaj [A kőolaj kénsavas finomításával előállított szénhidrogének bonyolult elegye. Főleg 15 és 30 közötti szénatomot tartalmazó szénhidrogénekből áll, és olyan folyadék, melynek viszkozitása 100 °F-on 100 SUS (40 °C-on 19 cS) alatt van. Viszonylag kevés normál paraffint tartalmaz.]649-055-00-8265-118-964742-19-4
Párlatok (ásványolaj), savval kezelt nehéz paraffinos; finomítatlan vagy közepesen finomított olaj [A kőolaj kénsavas finomításával előállított szénhidrogének bonyolult elegye. Főleg 20 és 50 közötti szénatomot tartalmazó szénhidrogénekből áll, és olyan folyadék, melynek viszkozitása 100 °F-on legalább 100 SUS (40 °C-on legalább 19 cS).]649-056-00-3265-119-464742-20-7
Párlatok (ásványolaj), savval kezelt könnyű paraffinos; finomítatlan vagy közepesen finomított olaj [A kőolaj kénsavas finomításával előállított szénhidrogének bonyolult elegye. Főleg 15 és 30 közötti szénatomot tartalmazó szénhidrogénekből áll, és olyan folyadék, melynek viszkozitása 100 °F-on 100 SUS (40 °C-on 19 cS) alatt van.]649-057-00-9265-121-564742-21-8
Párlatok (ásványolaj), vegyileg közömbösített nehéz paraffinos; finomítatlan vagy közepesen finomított olaj [A savas maradék eltávolítása érdekében végzett kezelés eredményeképpen kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Főleg 20 és 50 közötti szénatomot tartalmazó szénhidrogénekből áll, és olyan folyadék, melynek viszkozitása 100 °F-on legalább 100 SUS (40 °C-on legalább 19 cS). Viszonylag nagy arányban tartalmaz alifás szénhidrogéneket.]649-058-00-4265-127-864742-27-4
Párlatok (ásványolaj), vegyileg közömbösített könnyű paraffinos; finomítatlan vagy közepesen finomított olaj [a savas maradék eltávolítása érdekében végzett kezelés eredményeképpen kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Főleg 15 és 30 közötti szénatomot tartalmazó szénhidrogénekből áll, és olyan folyadék, melynek viszkozitása 100 °F-on legalább 100 SUS (40 °C-on legalább 19 cS).]649-059-00-X265-128-364742-28-5
Párlatok (ásványolaj), vegyileg közömbösített nehéz nafténes; finomítatlan vagy közepesen finomított olaj [A savas maradék eltávolítása érdekében végzett kezelés eredményeképpen kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Főleg 20 és 50 közötti649-060-00-5265-135-164742-34-3
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
szénatomot tartalmazó szénhidrogénekből áll, és olyan folyadék, melynek viszkozitása 100 °F-on legalább 100 SUS (40 °C-on legalább 19 cS). Viszonylag kevés normál paraffint tartalmaz.]
Párlatok (ásványolaj), vegyileg közömbösített könnyű nafténes; finomítatlan vagy közepesen finomított olaj [A savas maradék eltávolítása érdekében végzett kezelés eredményeképpen kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Főleg 15 és 30 közötti szénatomot tartalmazó szénhidrogénekből áll, és olyan folyadék, melynek viszkozitása 100 °F-on legalább 100 SUS (40 °C-on legalább 19 cS). Viszonylag kevés normál paraffint tartalmaz.]649-061-00-0265-137-764742-35-4
Trietil arzenát601-067-00-4427-700-215606-95-8
Gázok (ásványolaj), katalitikusan krakkolt benzin propánmentesítő fejtermék, C3-ban gazdag savmentes; Ásványolaj-gáz (Katalitikusan krakkolt és a savas szennyeződések eltávolítása érdekében kezelt szénhidrogének frakcionálásával nyert összetett szénhidrogén­elegy. C2-C4 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, főleg C3-at.)649-062-00-6270-755-068477-73-6H, K
Gázok (ásványolaj), katalitikus krakkoló;Ásványolaj-gáz (Katalitikus krakkolási eljárásból származó termékek desztillálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1-C6 szénatomszámú alifás szénhidrogéneket tartalmaz.)649-063-00-1270-756-668477-74-7H, K
Gázok (ásványolaj), katalitikus krakkoló, C1-5-ben gazdag; Ásványolaj-gáz (Katalitikus krakkolási eljárásból származó termékek desztillálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. C1-C6 szénatomszámú alifás szénhidrogéneket tartalmaz, főleg C1-C5 szénszámúakat.)649-064-00-7270-757-168477-75-8H, K
Gázok (ásványolaj), katalitikus polim. benzin stabilizáló fejtermék, C2-4-ben gazdag; Ásványolaj-gáz (Katalitikusan polimerizált benzin frakcionált stabilizálásából kapott összetett szénhidrogénelegy. C2-C6 szénatomszámú alifás szénhidrogéneket tartalmaz, főleg C2-C4 szénatomszámúakat.)649-065-00-2270-758-768477-76-9H, K
Gázok (ásványolaj), katalitikus reformáló, C1-4-ben gazdag; Ásványolaj-gáz (Katalitikus reformálási eljárásból származó termékek desztillálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. C1-C6 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, főleg C1-C4 szénatomszámúakat.)649-066-00-8270-760-868477-79-2H, K
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Gázok (ásványolaj), C3-5 olefines-paraffinos alkilálási betáp.; Ásványolaj-gáz C3-C5 szénatomszámú olefin- és paraffinszénhidrogének összetett elegye, melyet alkilálási kiindulási anyagnak használnak. A környezeti hőmérséklet általában meghaladja a kritikus hőmérsékletüket.649-067-00-3270-765-568477-83-8H, K
Gázok (ásványolaj), C4-ben gazdag; Ásványolajgáz (Katalitikus frakcionálási eljárásból származó termékek desztillálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. C3-C5 szénatomszámú alifás szénhidrogéneket tartalmaz, főleg C4-et.)649-068-00-9270-767-668477-85-0H, K
Gázok (ásványolaj), etánmentesítő fejtermékek; Ásványolaj-gáz (A katalitikus krakkolási eljárásból származó gáz- és benzinfrakciók desztillálásával készült összetett szénhidrogén-elegy. Főleg etánt és etilént tartalmaz.)649-069-00-4270-768-168477-86-1H, K
Gázok (ásványolaj), izobután-mentesítő fejtermékek; Ásványolaj-gáz (Bután-butilén áram atmoszferikus desztillációjával nyert összetett szénhidrogénelegy. Főleg C3-C4 szénatomszámú alifás szénhidrogéneket tartalmaz.)649-070-00-X270-769-768477-87-2H, K
Gázok (ásványolaj), propánmentesítő száraz,propánban gazdag; Ásványolaj-gáz (A katalitikus krakkolási eljárásból származó gáz- és benzinfrakciók desztillálásával készült összetett szénhidrogén-elegy. Főleg propilént és némi etánt és propánt tartalmaz.)649-071-00-5270-772-368477-90-7H, K
Gázok (ásványolaj), propánmentesítő fejtermékek; Ásványolaj-gáz (A katalitikus krakkolási eljárásból származó gáz- és benzinfrakciók desztillálásával készült összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C2-C4 szénatomszámú alifás szénhidrogéneket tartalmaz.)649-072-00-0270-773-968477-91-8H, K
Gázok (ásványolaj), gázvisszanyerő propánmentesítő fejtermékek; Ásványolaj-gáz (Vegyes szénhidrogén-áramok frakcionálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1-C4 szénatomszámú alifás szénhidrogéneket tartalmaz, ezen belül főként propánt.)649-073-00-6270-777-068477-94-1H, K
Gázok (ásványolaj), Girbatol-egység betáp.;Ásványolaj-gáz (Szénhidrogének összetett elegye, melyet a Girbatol-egységbe táplálnak be a hidrogénszulfid eltávolítása céljából. Főleg C2-C4 szénatomszámú alifás szénhidrogéneket tartalmaz.)649-074-00-1270-778-668477-95-2H, K
Gázok (ásványolaj), izomerizált benzin frakcionáló, C4-ben gazdag, hidrogénszulfid­mentes; Ásványolaj-gáz649-075-00-7270-782-868477-99-6H, K
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Véggáz (ásványolaj), katalitikusan krakkolt tisztított olaj és termikusan krakkolt vákuummaradék frakcionálási reflux dob; Ásványolajgáz (Katalitikusan krakkolt tisztított olaj és termikusan krakkolt vákuum-maradék frakcionálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1-C6 szénszámú szénhidrogéneket tartalmaz.)649-076-00-2270-802-568478-21-7H, K
Véggáz (ásványolaj), katalitikusan krakkolt benzin stabilizáló abszorber; Ásványolaj-gáz (Katalitikusan krakkolt benzin stabilizálásából kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1-C6 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz.)649-077-00-8270-803-068478-22-8H, K
Véggáz (ásványolaj), katalitikus krakkoló, katalitikus reformáló és hidro-kénmentesítési kombinált frakcionáló; Ásványolaj-gáz (Katalitikus krakkolási, katalitikus reformálási és hidrogénező-kénmentesítési eljárásokból származó termékek frakcionálásából kapott, a savas szennyezések eltávolítására kezelt összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1-C5 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz.)649-078-00-3270-804-668478-24-0H, K
Véggáz (ásványolaj), katalitikusan reformált benzin frakcionálási stabilizáló; Ásványolaj-gáz (Katalitikusan reformált benzin frakcionált stabilizálásából kapott összetett szénhidrogénelegy. Főleg C1-C4 szénszámú szénhidrogéneket tartalmaz.)649-079-00-9270-806-768478-26-2H, K
Véggáz (ásványolaj), telített gáz üzem vegyes áram, C4-ben gazdag; Ásványolaj-gáz (Közvetlen lepárlású benzin, desztillációs véggáz és katalitikusan reformált benzin stabilizáló véggáz frakcionáló stabilizálásából kapott összetett szénhidrogén-elegy. C3-C6 szénatomszámú szénhidrogénekből, elsősorban butánból és izobutánból áll.)649-080-00-4270-813-568478-32-0H, K
Véggáz (ásványolaj), telített gáz visszanyerő üzem, C1-2-ben gazdag; Ásványolaj-gáz (Desztillált véggáz, közvetlen lepárlású benzin és katalitikusan reformált benzin stabilizáló véggáz frakcionálásával kapott összetett szénhidrogén­elegy. Főleg C1-C5 szénatomszámú szénhidrogénekből, elsősorban metánból és etánból áll.)649-081-00-X270-814-068478-33-1H, K
Véggáz (ásványolaj), vákuum-maradékok termikus krakkolása; Ásványolaj-gáz (Vákuum-maradékok termikus krakkolásából kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1-C5 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)649-082-00-5270-815-668478-34-2H, K
Szénhidrogének, C3-4-ben gazdag, ásványolaj desztillátum; Ásványolaj-gáz649-083-00-0270-990-968512-91-4H, K
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
(Nyersolaj desztillálásával és kondenzálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. C3-C5, de elsősorban C3-C4 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
Gázok (ásványolaj), teljes közvetlen lepárlású benzin hexánmentesítő; Ásványolaj-gáz (A teljes közvetlen lepárlású benzin frakcionálásával kapott összetett szénhidrogénelegy. Főleg C2-C6 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)649-084-00-6271-000-868513-15-5H, K
Gázok (ásványolaj), hidrokrakkolás propánmentesítő, szénhidrogénben gazdag; Ásványolaj-gáz (Hidrogénező krakkolási eljárásban kapott termékek desztillációjából kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1-C4 szénatomszámú szénhidrogénekből áll. Tartalmazhat kis mennyiségű hidrogént és hidrogénszulfidot is.)649-085-00-1271-001-368513-16-6H, K
Gázok (ásványolaj), könnyű közvetlen lepárlású benzin stabilizáló; Ásványolaj-gáz (Könnyű közvetlen lepárlású benzin stabilizálásával kapott összetett szénhidrogénelegy. Főleg C2-C6 szénatomszámú telített alifás szénhidrogénekből áll.)649-086-00-7271-002-968513-17-7H, K
Maradékok (ásványolaj), alkilálási lehasító, C4-ben gazdag; Ásványolaj-gáz (Egyes finomítói műveletek anyagáramainak desztillálásából kapott összetett maradék. C4-C5 szénatomszámú szénhidrogénekből, elsősorban butánból áll, forráspont tartomány: közelítőleg – 11,7 és 27,8 °C között.)649-087-00-2271-010-268513-66-6H, K
Szénhidrogének, C1-4; Ásványolaj-gáz (Termikus krakkolási és abszorpciós műveletekkel, valamint nyersolaj desztillációjával kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1-C4 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forráspont tartomány: közelítőleg – 164 és – 0,5 °C között.)649-088-00-8271-032-268514-31-8H, K
Szénhidrogének, C1-4, kéntelenített; Ásványolajgáz(Összetett szénhidrogén-elegy, melyet úgy nyerünk, hogy szénhidrogén-gázokat egy, a merkaptánok átalakítására, ill. savas szennyeződések eltávolítására szolgáló kéntelenítési eljárásnak vetünk alá. Főleg C1-C4 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány: közelítőleg – 164 és – 0,5 °C között.)649-089-00-3271-038-568514-36-3H, K
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Szénhidrogének, C1-3; Ásványolaj-gáz (Összetett szénhidrogén-elegy, mely jellemzően C1-C3 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány: közelítőleg – 164 és – 42 °C között.)649-090-00-9271-259-768527-16-2H, K
Szénhidrogének, C1-4, butánmentesítő frakció; Ásványolaj-gáz649-091-00-4271-261-868527-19-5H, K
Gázok (ásványolaj), C1-5, nedves; Ásványolajgáz (Nyersolaj desztillálásával és/vagy toronygázolaj krakkolásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. Elsősorban C1-C5 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)649-092-00-X271-624-068602-83-5H, K
Szénhidrogének, C2-4; Ásványolaj-gáz649-093-00-5271-734-968606-25-7H, K
Szénhidrogének, C3; Ásványolaj-gáz649-094-00-0271-735-468606-26-8H, K
Gázok (ásványolaj), alkilálás kiindulási anyag;Ásványolaj-gáz (Gázolaj katalitikus krakkolásával nyert összetett szénhidrogén-elegy. Elsősorban C3-C4 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)649-095-00-6271-737-568606-27-9H, K
Gázok (ásványolaj), propánmentesítő fenéktermék frakcionálás; Ásványolaj-gáz (Propánmentesítő fenéktermékek frakcionálásából kapott összetett szénhidrogénelegy. Elsősorban butánból, izobutánból és butadiénből áll.)649-096-00-1271-742-268606-34-8H, K
Gázok (ásványolaj), finomítói keverék; Ásványolaj-gáz (Különböző eljárásokból nyert összetett szénhidrogén-elegy. Hidrogénből, hidrogénszulfidból és C1-C5 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)649-097-00-7272-183-768783-07-3H, K
Gázok (ásványolaj), katalitikus krakkolás; Ásványolaj-gáz (Katalitikus krakkolási termékek desztillálásával nyert összetett szénhidrogén-elegy. Elsősorban C3-C5 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)649-098-00-2272-203-468783-64-2H, K
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Gázok (ásványolaj), C2-4, kéntelenített; Ásványolaj-gáz (Összetett szénhidrogén-elegy, melyet úgy nyerünk, hogy szénhidrogén-gázokat egy, a merkaptánok átalakítására, ill. savas szennyeződések eltávolítására szolgáló kéntelenítési eljárásnak vetünk alá. Főleg C2-C4 szénatomszámú telített és telítetlen szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány: közelítőleg – 51 °C és – 34 °C között.)649-099-00-8272-205-568783-65-3H, K
Gázok (ásványolaj), nyersolaj frakcionálás kéménygáz; Ásványolaj-gáz Nyersolaj frakcionálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1-C5 szénatomszámú telített alifás szénhidrogénekből áll.)649-100-00-1272-871-768918-99-0H, K
Gázok (ásványolaj), hexánmentesítő; Ásványolaj­gáz (Kombinált benzin-anyagáramok frakcionálásával kapott összetett szénhidrogénelegy. Főleg C1-C5 szénatomszámú telített alifás szénhidrogénekből áll.)649-101-00-7272-872-268919-00-6H, K
Gázok (ásványolaj), könnyű közvetlen lepárlású benzin frakcionáló stabilizáló; Ásványolaj-gáz (Könnyű közvetlen lepárlású benzin frakcionálásával kapott összetett szénhidrogénelegy. Főleg C1-C5 szénatomszámú telített alifás szénhidrogénekből áll.)649-102-00-2272-878-568919-05-1H, K
Gázok (ásványolaj), benzin egyesítő egység, kénmentesítő kigőzölés; Ásványolaj-gáz (Szénhidrogének összetett elegye, melyet egy benzin egyesítő egység kéntelenítési folyamatból és a benzintermékből kigőzöléssel nyerünk. Főleg C1-C4 szénatomszámú telített alifás szénhidrogénekből áll.)649-103-00-8272-879-068919-06-2H, K
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Gázok (ásványolaj), közvetlen lepárlású benzin katalitikus reformáló; Ásványolaj-gáz (Közvetlen lepárlású benzin katalitikus reformálásával és a teljes kilépő termék frakcionálásával kapott összetett szénhidrogénelegy. Metánból, etánból és propánból áll.)649-104-00-3272-882-768919-09-5H, K
Gázok (ásványolaj), fluidizált katalitikus krakkoló lehasító fejtermékek; Ásványolaj-gáz (A C3-C4 lehasító töltetének frakcionálásával nyert összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C3 szénhidrogénekből áll.)649-105-00-9272-893-768919-20-0H, K
Gázok (ásványolaj), közvetlen lepárlású stabilizáló kéménygáz; Ásványolaj-gáz (A nyersolaj desztillálásánál használt első kolonnából származó folyadék frakcionálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1-C4 szénatomszámú telített alifás szénhidrogénekből áll.)649-106-00-4272-883-268919-10-8H, K
Gázok (ásványolaj), katalitikusan krakkolt benzin butánmentesítő; Ásványolaj-gáz A katalitikus krakkolt benzin frakcionálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1-C4 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)649-107-00-X273-169-368952-76-1H, K
Véggáz (ásványolaj), katalitikusan krakkolt desztillátum és benzin stabilizáló; Ásványolajgáz (Katalitikus krakkolt benzin és desztillátum frakcionálásával kapott összetett szénhidrogénelegy. Főleg C1-C4 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)649-108-00-5273-170-968952-77-2H, K
Véggáz (ásványolaj), termikusan krakkolt desztillátum, gázolaj és benzin abszorber; Ásványolaj-gáz (Termikusan krakkolt benzin és gázolaj desztillátumok elválasztásából nyert összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1-C6 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)649-109-00-0273-175-668952-81-8H, K
Véggáz (ásványolaj), termikusan krakkolt szénhidrogén frakcionáló stabilizáló, ásványolaj kokszolás; Ásványolaj-gáz (Ásványolaj kokszolási eljárásból származó termikusan krakkolt szénhidrogének frakcionáló stabilizálásából kapott összetett szénhidrogénelegy. Főleg C1-C6 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)649-110-00-6273-176-168952-82-9H, K
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Gázok (ásványolaj), enyhén vízgőz-pirolizált, butadiénben dúsított; Ásványolaj-gáz (Termikus krakkolási folyamatból származó termékek desztillálásával nyert összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C4 szénhidrogénekből áll.)649-111-00-1273-265-568955-28-2H, K
Gázok (ásványolaj), közvetlen lepárlású benzin katalitikus reformáló stabilizáló fejtermék;Ásványolaj-gáz (Közvetlen lepárlású benzin katalitikus reformálásával és a teljes kilépő termék frakcionálásával kapott összetett szénhidrogénelegy. Főleg C2-C4 szénatomszámú telített alifás szénhidrogénekből áll.)649-112-00-7273-270-268955-34-0H, K
Szénhidrogének, C4; Ásványolaj-gáz649-113-00-2289-339-587741-01-3H, K
Alkánok, C1-4, C3-ban gazdag; Ásványolaj-gáz649-114-00-8292-456-490622-55-2H, K
Gázok (ásványolaj), vízgőz-pirolízis C3-ban gazdag; Ásványolaj-gáz (Vízgőz-pirolízisből származó termékek desztillálásával kapott összetett szénhidrogénelegy. Főleg propilénből és némi propánból áll, forráspont tartomány: közelítőleg – 70 °C és 0 °C között.)649-115-00-3295-404-992045-22-2H, K
Szénhidrogének, C4, vízgőz-pirolízis desztillátum; Ásványolaj-gáz (Vízgőz-pirolízisből származó termékek desztillálásával kapott összetett szénhidrogénelegy. Főleg C4 szénatomszámú szénhidrogénekből, elsősorban 1-buténből és 2-buténből áll, de tartalmaz butánt és izobutánt is, forráspont tartomány: közelítőleg – 12 °C és 5 °C között.)649-116-00-9295-405-492045-23-3H, K
Ásványolaj-gázok, cseppfolyósított, kéntelenített, C4 -frakció; Ásványolaj-gáz (Összetett szénhidrogén-elegy, melyet úgy nyerünk, hogy cseppfolyósított ásványolajgázkeveréket a merkaptánok oxidálására, ill. savas szennyeződések eltávolítására szolgáló kéntelenítésnek vetünk alá. Főleg telített és telítetlen C4 szénhidrogénekből áll)649-117-00-4295-463-092045-80-2H, K, S
Raffinátumok (ásványolaj), vízgőz-pirolizált C4-frakció réz(I)-ammónium-acetátos extrakció, C3-5 és C3-5 telítetlen, butadién-mentes; Ásványolaj-gáz649-119-00-5307-769-497722-19-5H, K
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Gázok (ásványolaj), amin-rendszer kiindulási anyag; Finomító gáz (Az amin-rendszerbe a hidrogén-szulfid eltávolítása céljából betáplált gáz. Elsősorban hidrogént tartalmaz. Szén-monoxid, szén-dioxid, hidrogén-szulfid és C1-C5 szénatomszámú alifás szénhidrogének szintén jelen lehetnek benne.)649-120-00-0270-746-168477-65-6H, K
Gázok (ásványolaj), benzol-egység hidrogénező-kénmentesítés kéménygáz; Finomítói gáz (A benzol-egység által termelt kéménygázok. Elsődlegesen hidrogént tartalmaz. Szén-monoxid és főként C1-C6 szénatomszámú szénhidrogének, a benzolt is beleértve, szintén jelen lehetnek benne.)649-121-00-6270-747-768477-66-7H, K
Gázok (ásványolaj), benzol-egység recirkulálás, hidrogénben gazdag; Finomítói gáz (A benzol-egység gázainak recirkulálásával nyert összetett szénhidrogén-elegy. Elsősorban hidrogénből áll, mellette kis mennyiségű szén­monoxid és C1-C6 szénatomszámú szénhidrogének.)649-122-00-1270-748-268477-67-8H, K
Gázok (ásványolaj), kevert olaj, hidrogénben, nitrogénben gazdag; Finomítói gáz (Kevert olaj desztillálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. Elsősorban hidrogénből és nitrogénből áll, mellette kis mennyiségű szén­monoxid, szén-dioxid és főként C1-C5 szénatomszámú alifás szénhidrogének vannak jelen.)649-123-00-7270-749-868477-68-9H, K
Gázok (ásványolaj), katalitikusan reformált benzin lehasító fejtermékek; Finomítói gáz (A katalitikusan reformált benzin stabilizálásából kapott összetett szénhidrogénelegy. Hidrogénből és jellemzően C1-C4 szénatomszámú telített szénhidrogénekből áll.)649-124-00-2270-759-268477-77-0H, K
Gázok (ásványolaj), C6-8 katalitikus reformálás recirkulálás; Finomítói gáz (A C6-8 kiindulási anyag katalitikus reformálási és a hidrogén megőrzését célzó recirkulálási termékeinek desztillálásából nyert összetett szénhidrogén-elegy. Főleg hidrogénből áll. Tartalmazhat még kis mennyiségben szén­monoxidot, szén-dioxidot, nitrogént és főként C1-C6 szénatomszámú szénhidrogéneket.)649-125-00-8270-761-368477-80-5H, K
Gázok (ásványolaj), C6-8 katalitikus reformáló; Finomítói gáz (A C6-8 kiindulási anyag katalitikus reformálási termékeinek desztillálásából nyert összetett szénhidrogén-elegy. Hidrogénből és C1-C5 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)649-126-00-3270-762-968477-81-6H, K
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Gázok (ásványolaj), C6-8 katalitikus reformálás recirkulálás, hidrogénben gazdag; Finomítói gáz649-127-00-9270-763-468477-82-7H, K
Gázok (ásványolaj), C2 visszavezetett anyagáram; Finomítói gáz (Összetett szénhidrogének elegy, melyet a hidrogén kivonásával nyerünk abból a gázáramból, mely elsődlegesen hidrogénből áll, mellette kis mennyiségben nitrogén, szén-monoxid, metán, etán és etilén van. Főleg szénhidrogénekből (metán, etán és etilén) áll, mellette kis mennyiségű hidrogén, nitrogén és szén-monoxid van.)649-128-00-4270-766-068477-84-9H, K
Gázok (ásványolaj), száraz savanyú, gázkoncentráló egység; Finomítói gáz (A gázkoncentráló egységből származó száraz gázok összetett elegye. Hidrogénből, hidrogénszulfidból és főként C1-C3 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)649-129-00-X270-774-468477-92-9H, K
Gázok (ásványolaj), gázkoncentráló reabszorber deszt.; Finomítói gáz (A gáz-reabszorberben egyesített gázáramok desztillációjából nyert összetett szénhidrogénelegy. Elsősorban hidrogénből, szén-monoxidból, szén­dioxidból, nitrogénből, hidrogén-szulfidból és C1-C3 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)649-130-00-5270-776-568477-93-0H, K
Gázok (ásványolaj), hidrogén-abszorber; Finomítói gáz (A hidrogén egy hidrogénben gazdag gázáramból való abszorpciója során nyert összetett elegy. Hidrogénből, szén-monoxidból, nitrogénből metánból és kis mennyiségben C2 szénhidrogénekből áll.)649-131-00-0270-779-168477-96-3H, K
Gázok (ásványolaj), hidrogénben gazdag; Finomítói gáz (Szénhidrogén-gázokból hűtéssel gázként leválasztott összetett elegy. Elsősorban hidrogénből áll, mellette kis mennyiségű szén­monoxid, nitrogén, metán és C2 szénhidrogének.)649-132-00-6270-780-768477-97-4H, K
Gázok (ásványolaj), hidrogénezett kevert olaj recirkulálás, hidrogénben-nitrogénben gazdag; Finomítói gáz (Recirkulált hidrogénezett kevert olajból kapott összetett elegy. Elsősorban hidrogénből és nitrogénből áll, mellette kis mennyiségű szén­monoxid, szén-dioxid és főként C1-C5 szénatomszámú szénhidrogének.)649-133-00-1270-781-268477-98-5H, K
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Gázok (ásványolaj), recirkulálás, hidrogénben gazdag; Finomítói gáz (Recirkuláltatott reaktorgázokból kapott összetett elegy. Elsősorban hidrogénből áll, mellette kis mennyiségű szén-monoxid, szén-dioxid, hidrogén­szulfid és telített alifás, C1-C5 szénatomszámú szénhidrogének.)649-134-00-7270-783-368478-00-2H, K
Gázok (ásványolaj), reformáló kikészítő, hidrogénben gazdag; Finomítói gáz (Reformálókból nyert összetett elegy. Elsősorban hidrogénből áll, mellette kis mennyiségű szén­monoxid és alifás, jellemzően C1-C5 szénatomszámú szénhidrogének.)649-135-00-2270-784-968478-01-3H, K
Gázok (ásványolaj), reformáló hidrogénező; Finomítói gáz (A reformáló hidrogénező eljárásból kapott összetett elegy. Elsősorban hidrogénből, metánból és etánból áll, mellette kis mennyiségű hidrogén­szulfid és alifás, jellemzően C3-C5 szénatomszámú szénhidrogének.)649-136-00-8270-785-468478-02-4H, K
Gázok (ásványolaj), reformáló hidrogénező, hidrogénben-metánban gazdag; Finomítói gáz (A reformáló hidrogénező eljárásból kapott összetett elegy. Elsősorban hidrogénből és metánból áll, mellette kis mennyiségű szén­monoxid, szén-dioxid, nitrogén és telített alifás, jellemzően C2-C5 szénatomszámú szénhidrogének.)649-137-00-3270-787-568478-03-5H, K
Gázok (ásványolaj), reformáló hidrogénező kikészítő, hidrogénben gazdag; Finomítói gáz (A reformáló hidrogénező eljárásból kapott összetett elegy. Elsősorban hidrogénből áll, mellette kis mennyiségű szén-monoxid és alifás, jellemzően C1-C5 szénatomszámú szénhidrogének.)649-138-00-9270-788-068478-04-6H, K
Gázok (ásványolaj), termikus krakkolás deszt.; Finomítói gáz (Termikus krakkolási eljárás termékeinek desztillációjából nyert összetett elegy. Hidrogénből, hidrogén-szulfidból, szén­monoxidból, szén-dioxidból és főként C1-C6 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)649-139-00-4270-789-668478-05-7H, K
Véggáz (ásványolaj), katalitikus krakkoló refrakcionáló abszorber; Finomítói gáz (Katalitikus krakkolási termékek refrakcionálásából kapott összetett szénhidrogén­elegy. Hidrogénből és jellemzően C1-C3 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)649-140-00-X270-805-168478-25-1H, K
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Véggáz (ásványolaj), katalitikusan reformált benzin elválasztó; Finomítói gáz (Közvetlen lepárlású benzin katalitikus reformálásából kapott összetett szénhidrogénelegy. Hidrogénből és jellemzően C1-C6 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)649-141-00-5270-807-268478-27-3H, K
Véggáz (ásványolaj), katalitikusan reformált benzin stabilizáló; Finomítói gáz (Katalitikusan reformált benzin stabilizálásából kapott összetett szénhidrogén-elegy. Hidrogénből és jellemzően C1-C6 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)649-142-00-0270-808-868478-28-4H, K
Véggáz (ásványolaj), krakkolt desztillátum hidrogénezés elválasztó; Finomítói gáz (Krakkolt desztillátumok katalizátor jelenlétében történő hidrogénezésével kapott összetett szénhidrogén-elegy. Hidrogénből és jellemzően C1-C5 szénatomszámú telített alifás szénhidrogénekből áll.)649-143-00-6270-809-368478-29-5H, K
Véggáz (ásványolaj), hidro-kénmentesített közvetlen lepárlású benzin elválasztó; Finomítói gáz (Közvetlen lepárlású benzin hidrogénezőkénmentesítéséből kapott összetett szénhidrogén-elegy. Hidrogénből és telített alifás, jellemzően C1-C6 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)649-144-00-1270-810-968478-30-8H, K
Gázok (ásványolaj), katalitikusan reformált közvetlen lepárlású benzin stabilizáló fejtermékek; Finomítói gáz (Közvetlen lepárlású benzin katalitikus reformálásával, majd a teljes kilépő termék frakcionálásával kapott összetett szénhidrogénelegy. Hidrogénből, metánból, etánból és propánból áll.)649-145-00-7270-999-868513-14-4H, K
Gázok (ásványolaj), reformáló kilépő termék nagynyomású flesselés; Finomítói gáz (A reformáló reaktorból kilépő termék nagynyomású flesselésével kapott összetett szénhidrogén-elegy. Elsősorban hidrogénből, mellette kis mennyiségű metánból, etánból és propánból áll.)649-146-00-2271-003-468513-18-8H, K
Gázok (ásványolaj), reformáló kilépő termék kisnyomású flesselés; Finomítói gáz (A reformáló reaktorból kilépő termék kisnyomású flesselésével kapott összetett szénhidrogén-elegy. Elsősorban hidrogénből, mellette kis mennyiségű metánból, etánból és propánból áll.)649-147-00-8271-005-568513-19-9H, K
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Gázok (ásványolaj), olajfinomítói gázok deszt.; Finomítói gáz (Összetett elegy, melyet egy hidrogént, szén­dioxidot, szén-monoxidot és C1-C6 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmazó, vagy etán és propán krakkolásából kapott gázáram desztillálásával nyerünk. Főleg C1-C2 szénatomszámú szénhidrogéneket, hidrogént, nitrogént és szén-monoxidot tartalmaz).649-148-00-3271-258-168527-15-1H, K
Gázok (ásványolaj), benzol-egység hidrogénező pentánmentesítő fejtermék; Finomítói gáz (Összetett elegy, melyet a benzol-egység kiindulási anyagának katalitikus hidrogénezésével, majd pentánmentesítésével nyerünk. Elsősorban hidrogénből, etánból és propánból áll, mellette kis mennyiségű nitrogén, szén-monoxid, szén-dioxid és C1-C6 szénatomszámú szénhidrogének. Nyomokban tartalmazhat benzolt is).649-149-00-9271-623-568602-82-4H, K
Gázok (ásványolaj), szekunder abszorber kéménygáz, fluidizált katalitikus krakkoló fejtermék frakcionáló; Finomítói gáz (Katalitikus krakkolási eljárás fejtermékeinek fluidizált katalitikus krakkolóban végzett frakcionálásával kapott összetett szénhidrogénelegy. Hidrogénből, nitrogénből és jellemzően C1-C3 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)649-150-00-4271-625-668602-84-6H, K
Ásványolaj-termékek, finomítói gázok; Finomítói gáz(Összetett elegy, mely elsősorban hidrogénből, mellette kis mennyiségű metánból, etánból és propánból áll.)649-151-00-X271-750-668607-11-4H, K
Gázok (ásványolaj), hidrogénező krakkolás kisnyomású elválasztó; Finomítói gáz (A hidrogénező krakkoló reaktor kilépő termékének folyadék-gőz elválasztásával kapott összetett elegy. Elsősorban hidrogénből és telített, jellemzően C1-C3 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)649-152-00-5272-182-168783-06-2H, K
Gázok (ásványolaj), finomító; Finomítói gáz (Különböző ásványolaj-finomítási műveletek során kapott összetett elegy. Hidrogénből és jellemzően C1-C3 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)649-153-00-0272-338-968814-67-5H, K
Gázok (ásványolaj), platformáló termék leválasztó; Finomítói gáz (Naftének aromásokká való kémiai reformálásából kapott összetett elegy. Hidrogénből és telített alifás, jellemzően C2-C4 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)649-154-00-6272-343-668814-90-4H, K
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Gázok (ásványolaj), hidrogénezett savanyú kerozin pentánmentesítő stabilizáló; Finomítói gáz (Hidrogénezett kerozin pentánmentesítő stabilizálásából nyert összetett elegy. Elsősorban hidrogénből, metánból, etánból és propánból áll, mellette kis mennyiségű nitrogén, hidrogénszulfid, szén-monoxid és főként C4-C5 szénatomszámú szénhidrogének.)649-155-00-1272-775-568911-58-0H, K
Gázok (ásványolaj), hidrogénezett savas kerozin expanziós tartály; Finomítói gáz (Savas kerozin katalitikus hidrogénezésénél az expanziós tartályból nyert összetett elegy. Elsősorban hidrogénből és metánból áll, mellette kis mennyiségű nitrogén, szén-monoxid és főként C2-C5 szénatomszámú szénhidrogének.)649-156-00-7272-776-068911-59-1H, K
Gázok (ásványolaj), desztillátum egyesített kéntelenítése kigőzöléssel; Finomítói gáz (Az egyesített kéntelenítési eljárás folyékony termékéből kigőzöléssel nyert összetett elegy. Hidrogén-szulfidból, metánból, etánból és propánból áll.)649-157-00-2272-873-868919-01-7H, K
Gázok (ásványolaj), fluidizált katalitikus krakkoló frakcionálás kéménygáz; Finomítói gáz (A fluidizált katalitikus krakkolási folyamat fejtermékének frakcionálásával kapott összetett elegy. Hidrogénből, hidrogén-szulfidból, nitrogénből és főleg C1-C5 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)649-158-00-8272-874-368919-02-8H, K
Gázok (ásványolaj), fluidizált katalitikus krakkolással nyert termékek mosása szekunder abszorber; Finomítói gáz (A fluidizált katalitikus krakkolási folyamat fejgázának kimosásával kapott összetett elegy. Hidrogénből, nitrogénből, metánból, etánból és propánból áll.)649-159-00-3272-875-968919-03-9H, K
Gázok (ásványolaj), nehéz párlat hidrogénező kéntelenítése, kigőzölés; Finomítói gáz (A nehéz párlat hidrogénező finomítással történő kéntelenítésével előállított folyékony termék kigőzölésével nyert komplex elegy. Hidrogénből, hidrogén-szulfidból és főként C1-C5 szénatomszámú telített alifás szénhidrogénekből áll.)649-160-00-9272-876-468919-04-0H, K
Gázok (ásványolaj), platformált termékek stabilizálása, könnyű frakciók szakaszos lepárlása; Finomítói gáz (A platformáló egység platina-reaktoraiból nyert könnyű frakciók szakaszos lepárlásával előállított komplex elegy. Hidrogénből, metánból, etánból és propánból áll.)649-161-00-4272-880-668919-07-3H, K
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Gázok (ásványolaj), előflesselő kolonna kéménygáz, nyersolaj deszt.; Finomítói gáz (A nyersolaj desztilláció első kolonnájából nyert összetett elegy. Nitrogénből és telített alifás főleg C1-C5 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)649-162-00-X272-881-168919-08-4H, K
Gázok (ásványolaj), kátrány kigőzölés; Finomítói gáz (Redukált nyersolaj frakcionálásával kapott összetett elegy. Hidrogénből és főleg C1-C4 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)649-163-00-5272-884-868919-11-9H, K
Gázok (ásványolaj), egyesítő kigőzölő elvezetés; Finomítói gáz (Metán és hidrogén elegye, melyet az egyesítő egységből jövő termékek frakcionálásával nyerünk.)649-164-00-0272-885-368919-12-0H, K
Véggáz (ásványolaj), katalitikus hidrogénező-kéntelenített benzin elválasztó; Finomítói gáz (Benzin hidrogénező-kénmentesítéséből kapott összetett szénhidrogénelegy. Hidrogénből, metánból, etánból és propánból áll.)649-165-00-6273-173-568952-79-4H, K
Véggáz (ásványolaj), közvetlen lepárlású benzin hidrogénező-kéntelenítő; Finomítói gáz (Közvetlen lepárlású benzin hidrogénező-kénmentesítéséből kapott összetett elegy. Hidrogénből és főleg C1-C5 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)649-166-00-1273-174-068952-80-7H, K
Gázok (ásványolaj), szivacsos abszorber kéménygáz, fluidizált katalitikus krakkoló és gázolaj kéntelenítő fejtermék frakcionálás; Finomítói gáz (A fluidizált katalitikus krakkolóból és a gázolaj kéntelenítőből származó termékek frakcionálásával kapott összetett elegy. Hidrogénből és főleg C1-C4 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)649-167-00-7273-269-768955-33-9H, K
Gázok (ásványolaj), nyersolaj deszt. és katalitikus krakkolás; Finomítói gáz (A nyersolaj desztillációból és a katalitikus krakkolási folyamatokból nyert összetett elegy. Hidrogénből, hidrogén-szulfidból, nitrogénből, szén-monoxidból valamint főleg C1-C6 paraffin- és olefin-szénhidrogénekből áll.)649-168-00-2273-563-568989-88-8H, K
Gázok (ásványolaj), gázolaj dietanol-aminos mosása; Finomítói gáz (Gázolajok dietanolaminos kéntelenítésével kapott összetett elegy. Elsősorban hidrogénszulfidból, hidrogénből, valamint alifás, jellemzően C1-C5 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)649-169-00-8295-397-292045-15-3H, K
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Gázok (ásványolaj), gázolaj hidrogénező-kénmentesítési kilépő termék; Finomítói gáz (A hidrogénező reakció kilépő termék folyadékfázisának leválasztásával kapott összetett elegy. Elsősorban hidrogénből, hidrogén­szulfidból, valamint alifás főleg C1-C3 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)649-170-00-3295-398-892045-16-4H, K
Gázok (ásványolaj), gázolaj hidrogénező-kénmentesítés öblítés; Finomítói gáz (A hidrogénező reaktor öblítéséből és a reformálóból származó gázok összetett elegye. Elsősorban hidrogénből, valamint alifás főleg C1-C4 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)649-171-00-9295-399-392045-17-5H, K
Gázok (ásványolaj), hidrogénező kilépő termék expanziós tartály; Finomítói gáz (A hidrogénező reakció után a kilépő termékek flesseléséből kapott összetett gázelegy. Elsősorban hidrogénből, valamint alifás főleg C1-C6 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)649-172-00-4295-400-792045-18-6H, K
Gázok (ásványolaj), benzin vízgőz-pirolízise nagynyomású maradékgáz; Finomítói gáz (A benzin vízgőz-pirolízisével nyert termékek nem kondenzálható részeinek és a további termékek előállítása során nyert maradék gázoknak a keverékeként kapott összetett elegy. Elsősorban hidrogénből, valamint jellemzően C1-C5 szénatomszámú paraffin- és olefinszénhidrogénekből áll, földgázzal keverhető.)649-173-00-X295-401-292045-19-7H, K
Gázok (ásványolaj), maradék viszkozitáscsökkentés; Finomítói gáz (Maradékok kemencében történő viszkozitáscsökkentéséből kapott összetett elegy. Elsősorban hidrogén-szulfidból, valamint jellemzően C1-C5 szénatomszámú paraffin-és olefinszénhidrogénekből áll.)649-174-00-5295-402-892045-20-0H, K
Gázok (ásványolaj), C3-4; Ásványolaj-gáz (Nyersolaj krakkolásából nyert termékek desztillációjával nyert összetett szénhidrogénelegy. C3-C4 szénatomszámú szénhidrogénekből, elsősorban propánból és propilénből áll, forráspont tartomány: közelítőleg – 51 °C és – 1 °C között.)649-177-00-1268-629-568131-75-9H, K
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Véggáz (ásványolaj), katalitikus krakkolt desztillátum és katalitikus krakkolt benzin frakcionáló abszorber; Ásványolaj-gáz (Katalitikus krakkolási desztillátum és katalitikusan reformált benzin desztillálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1-C4 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)649-178-00-7269-617-268307-98-2H, K
Véggáz (ásványolaj), katalitikus polimerizáció benzin frakcionáló stabilizáló; Ásványolaj-gáz (A benzin polimerizációjából származó termékek frakcionáló stabilizálásából kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1-C4 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)649-179-00-2269-618-868307-99-3H, K
Véggáz (ásványolaj), katalitikusan reformált benzin frakcionáló stabilizáló, hidrogén­szulfidmentes; Ásványolaj-gáz (A katalitikusan reformált és amin kezeléssel hidrogén-szulfid mentesített benzin szakaszos lepárlásos stabilizálásával nyert komplex szénhidrogén-elegy. Főleg C1-C4 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)649-180-00-8269-619-368308-00-9H, K
Véggáz (ásványolaj), krakkolt desztillátum hidrogénező finomítása, kigőzölés; Ásványolajgáz (Termikusan krakkolt desztillátumok katalitikus hidrogénezésével kapott összetett szénhidrogén­elegy. Főleg telített, jellemzően C1-C6 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)649-181-00-3269-620-968308-01-0H, K
Véggáz (ásványolaj), közvetlen lepárlású desztillátum hidrogénező-kénmentesítés, hidrogén-szulfid-mentes; Ásványolaj-gáz (Aminkezeléssel hidrogén-szulfid mentesített, közvetlen lepárlású desztillátum katalitikus hidrogénező kéntelenítésével nyert komplex szénhidrogén-elegy. Főleg C1-C4 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)649-182-00-9269-630-368308-10-1H, K
Véggáz (ásványolaj), gázolaj katalitikus krakkolás abszorber; Ásványolaj-gáz (Gázolaj katalitikus krakkolási termékeinek desztillációjából kapott összetett szénhidrogénelegy. Főleg C1-C5 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)649-183-00-4269-623-568308-03-2H, K
Véggáz (ásványolaj), gázvisszanyerő üzem;Ásványolaj-gáz (Vegyes szénhidrogén-anyagáramok desztillációjából kapott összetett szénhidrogénelegy. Főleg C1-C5 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)649-184-00-X269-624-068308-04-3H, K
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Véggáz (ásványolaj), gázvisszanyerő üzem etánmentesítő; Ásványolaj-gáz (Vegyes szénhidrogén-anyagáramok termékeinek desztillációjából kapott összetett szénhidrogén­elegy. Főleg C1-C4 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)649-185-00-5269-625-668308-05-4H, K
Véggáz (ásványolaj), hidrogénezéssel kénmentesített desztillátum és hidrogénezéssel kénmentesített benzin frakcionáló, savmentes; Ásványolaj-gáz (Savas szennyezésektől mentesített, hidrogénezéssel kéntelenített benzin és szénhidrogén párlatok szakaszos lepárlásával nyert komplex szénhidrogén elegy. Főleg C1-C5 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)649-186-00-0269-626-168308-06-5H, K
Véggáz (ásványolaj), hidrogénezéssel kénmentesített vákuumgázolaj kigőzölés, hidrogén-szulfidmentes; Ásványolaj-gáz (A katalitikus hidrogénezéssel kénmentesített vákuumgázolaj kigőzöléses stabilizásásából és a hidrogén-szulfid aminnal történő eltávolításával kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1-C6 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)649-187-00-6269-627-768308-07-6H, K
Véggáz (ásványolaj), közvetlen lepárlású benzin stabilizáló, hidrogén-szulfid-mentes; Ásványolaj­gáz (A hidrogén-szulfid eltávolítására aminnal kezelt közvetlen lepárlású benzin frakcionálásából nyert összetett szénhidrogénelegy. Főleg C1-C5 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)649-188-00-1269-629-868308-09-8H, K
Véggáz (ásványolaj), propán-propilén alkiláló kiindulási termék etánmentesítő; Ásványolajgáz (Propán propilén reakciótermékek desztillációjából kapott összetett szénhidrogénelegy. Főleg C1-C4 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)649-189-00-7269-631-968308-11-2H, K
Véggáz (ásványolaj), hidrogénezéssel kénmentesített vákuum gázolaj, hidrogénszulfid­mentes; Ásványolaj-gáz (Aminkezeléssel hidrogén-szulfid mentesített vákuum gázolaj katalitikus hidrogénezéssel történő kéntelenítésével nyert komplex szénhidrogén­elegy. Főleg C1-C6 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)649-190-00-2269-632-468308-12-3H, K
Gázok (ásványolaj), katalitikusan krakkolt fejtermékek; Ásványolaj-gáz (Katalitikus krakkolási termékek desztillációjából nyert összetett szénhidrogénelegy. Főleg C3-C5 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forráspont tartomány: közelítőleg – 48 °C és 32 °C között.)649-191-00-8270-071-268409-99-4H, K
Alkánok, C1-2, Ásványolaj-gáz649-193-00-9270-651-568475-57-0H, K
Alkánok, C2-3, Ásványolaj-gáz649-194-00-4270-652-068475-58-1H, K
Alkánok, C3-4, Ásványolaj-gáz649-195-00-X270-653-668475-59-2H, K
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Alkánok, C4-5, Ásványolaj-gáz649-196-00-5270-654-168475-60-5H, K
Fűtőgázok; Ásványolaj-gáz (Könnyű gázokból álló összetétel. Elsődlegesen hidrogénből és/vagy kis mólsúlyú szénhidrogénekből áll.)649-197-00-0270-667-268476-26-6H, K
Fűtőgázok, nyersolaj desztillátumok; Ásványolaj­gáz (Nyersolaj desztillációjából és benzin katalitikus reformálásából kapott könnyű gázok összetett elegye. Hidrogénből és jellemzően C1-C4 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány: közelítőleg – 217 °C és – 12 °C között.)649-198-00-6270-670-968476-29-9H, K
Szénhidrogének, C3-4, Ásványolaj-gáz649-199-00-1270-681-968476-40-4H, K
Szénhidrogének, C4-5, Ásványolaj-gáz649-200-00-5270-682-468476-42-6H, K
Szénhidrogének, C2-4, C3-ban gazdag; Ásványolaj-gáz649-201-00-0270-689-268476-49-3H, K
Ásványolaj-gázok, cseppfolyósított; Ásványolajgáz (Nyersolaj desztillációjával nyert összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C3-C7 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forráspont tartomány: közelítőleg – 40 °C és 80 °C között.)649-202-00-6270-704-268476-85-7H, K, S
Ásványolaj-gázok, cseppfolyósított, kéntelenített; Ásványolaj-gáz (Cseppfolyós ásványolaj gáz keveréknek a merkaptánok átalakítása vagy a savas szennyezések eltávolítása érdekében történő kéntelenítésével nyert komplex szénhidrogénelegy. Főleg C3-C7 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forráspont tartomány: közelítőleg – 40 °C és 80 °C között.)649-203-00-1270-705-868476-86-8H, K, S
Gázok (ásványolaj), C3-4, izobutánban gazdag; Ásványolaj-gáz (C3-C6 szénatomszámú telített és telítetlen szénhidrogének, jellemzően bután és izobután, desztillációjából nyert összetett szénhidrogénelegy. C3-C4 szénatomszámú telített és telítetlen szénhidrogénekből, főleg izobutánból áll.)649-204-00-7270-724-168477-33-8H, K
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Desztillátumok (ásványolaj), C3-6, piperilénben gazdag; Ásványolaj-gáz (C3-C6 szénatomszámú telített és telítetlen alifás szénhidrogének desztillációjából nyert összetett szénhidrogén-elegy. C3-C6 szénatomszámú telített és telítetlen szénhidrogénekből, főleg piperilénekből áll.)649-205-00-2270-726-268477-35-0H, K
Gázok (ásványolaj), bután lehasító fejtermékek; Ásványolaj-gáz (A bután anyagáram desztillációjából kapott összetett szénhidrogén-elegy. Alifás, jellemzően C3-C4 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)649-206-00-8270-750-368477-69-0H, K
Gázok (ásványolaj), C2-3; Ásványolaj-gáz (Katalitikus frakcionálási folyamatból származó termékek desztillációjából nyert összetett szénhidrogén-elegy. Főleg etánból, etilénből, propánból és propilénből áll.)649-207-00-3270-751-968477-70-3H, K
Gázok (ásványolaj), katalitikusan krakkolt gázolaj propánmentesítő fenéktermékek, C4-ben gazdag, savmentes; Ásványolaj-gáz (Katalitikus krakkolt gázolaj szénhidrogén-áram frakcionálásából kapott és a hidrogén-szulfid és más savas komponensek eltávolítása érdekében kezelt összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C3-C5 szénatomszámú szénhidrogénekből, jellemzően C4-ből áll.)649-208-00-9270-752-468477-71-4H, K
Gázok (ásványolaj), katalitikusan krakkolt benzin butánmentesítő fenéktermékek, C3-5-ben gazdag; Ásványolaj-gáz (Katalitikus krakkolt benzin stabilizálásából kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C3-C5 szénatomszámú alifás szénhidrogénekből áll.)649-209-00-4270-754-568477-72-5H, K
Véggáz (ásványolaj), izomerizált benzin frakcionáló stabilizáló; Ásványolaj-gáz (Izomerizált benzin termékek frakcionáló stabilizálásából kapott összetett szénhidrogénelegy. Főleg C1-C4 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)649-210-00-X269-628-268308-08-7H, K”

2. kategória

AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
α,α,α-triklórtoluol; benzotriklorid602-038-00-9202-634-598-07-7
1,2-dibróm-3-klórpropán602-021-00-6202-479-396-12-8
1,2-dibrómetán; etilén-dibromid602-010-00-6203-444-5106-93-4E
1,2-diklóretán; etilén-diklorid602-012-00-7203-458-1107-06-2
1,2-dimetil-hidrazin007-013-00-0540-73-8E
1,3-diklór-2-propanol602-064-00-0202-491-996-23-1
1,3-propán-szulton016-032-00-3214-317-91120-71-4
1,4-diklór-but-2-én602-073-00-X212-121-8764-41-0E
1-klór-2,3-epoxi-propán; epiklórhidrin603-026-00-6203-439-8106-89-8
1-metil-3-nitro-1-nitrozo-guanidin612-083-00-6200-730-170-25-7
2,2’-(nitrozo-imino)biszetanol612-090-00-4214-237-41116-54-7
2,2’-diklór-4,4’-metilén-dianilin sói; 4,4’-metilén-bisz(2-klóranilin) sói612-079-00-4
2,2’-diklór-4,4’-metilén-dianilin; 4,4’-metilén-bisz(2-klóranilin)612-078-00-9202-918-9101-14-4
2-metil-aziridin; propilén-imin613-033-00-6200-878-775-55-8E
2-metoxi-anili; o-anizidin612-035-00-4201-963-190-04-0E
2-nitro-anizol609-047-00-7202-052-191-23-6
2-nitronaftalén609-038-00-8209-474-5581-89-5
2-nitropropán609-002-00-1201-209-179-46-9
3,3’-diklór-benzidin sói; 3,3’-diklór-bifenil-4,4’-ilén-diamin sói612-069-00-X
3,3’-diklór-benzidin; 3,3’-diklór-bifenil-4,4’-ilén-diamin612-068-00-4202-109-091-94-1
3,3’-dimetil-benzidin sói; o-tolidin sói612-081-00-5
3,3’-dimetil-benzidin; o-tolidin612-041-00-7204-358-0119-93-7
3,3’-dimetoxi-benzidin sói; o-dianizidin sói612-037-00-5
3,3’-dimetoxi-benzidin; o-dianizidin612-036-00-X204-355-4119-90-4
3-propanolid; 1,3-propiolakton606-031-00-1200-340-157-57-8
4,4’-diamino-difenil-metán; 4,4’-metilén-dianilin612-051-00-1202-974-4101-77-9E
4,4’-metilén-di-o-toluidin612-085-00-7212-658-8838-88-0
4-amino-3-fluor-fenol604-028-00-X402-230-0399-95-1
4-amino-azobenzol611-008-00-4200-453-660-09-3
4-metil-m-fenilén-diamin612-099-00-3202-453-195-80-7
4-nitro-bifenil609-039-00-3202-204-792-93-3
4-o-tolilazo-o-toluidin; 4-amino-2’,3-dimetil-azobenzol; AAT; o-amino-azotoluol611-006-00-3202-591-297-56-3
5-nitroacenaftén609-037-00-2210-025-0602-87-9
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Abszorpciós olajok, biciklusos aromás és heterociklikus szénhidrogén frakció; mosóolaj újradesztillátum [Mosóolaj desztillációs maradékának újradesztillálásával kapott szénhidrogének bonyolult, körülbelül a 240-260 °C (464-500 °F) közötti hőmérséklettartományban forró elegye. Túlnyomórészt kétgyűrűs aromás és heterociklikus szénhidrogénekből áll.]648-041-00-9309-851-5101316-45-4M
Akrilamid616-003-00-0201-173-779-06-1
Akrilnitril608-003-00-4203-466-5107-13-1D,E
Alkánok, C1-2; ásványolaj gáz649-193-00-9270-651-568475-57-0K
Alkánok, C12-26, elágazásos láncú és egyenes láncú649-242-00-4292-454-390622-53-0N
Alkánok, C1-4, C3-ban gazdag; benzingáz649-114-00-8292-456-490622-55-2K
Alkánok, C2-3; ásványolaj gáz649-194-00-4270-652-068475-58-1K
Alkánok, C3-4; ásványolaj gáz649-195-00-X270-653-668475-59-2K
Alkánok, C4-5; ásványolaj gáz649-196-00-5270-654-168475-60-5K
Antracén olaj, antracén paszta, antracén frakció; antracén olaj frakció [Bitumenes, magas hőmérsékletű kőszénkátrányból származó antracén olaj kristályosításával kapott antracén desztillá­ciója során kinyert szénhidrogének bonyo­lult elegye. Körülbelüli forráspontja a 330-350 °C (626-662 °F) közötti hőmérséklet- tartományban van. Elsősorban antracént, karbazolt és fenantrént tartalmaz.]648-106-00-1295-275-991995-15-2J, M
Antracén olaj, antracén paszta, desztilláció könnyű; antracén olaj frakció [Bitumenes, magas hőmérsékletű kőszénkátrányból származó antracén olaj kristályosításával kapott antracén desztillációja során kinyert szénhidrogének bonyolult elegye. Körülbelüli forráspontja a 290-340 °C (554-644 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van. Elsősorban trinukleáris aromás vegyületeket és azok dihidro-származékait tartalmazza.]648-108-00-2295-278-591995-17-4J, M
Antracén olaj, antracén paszta, karbazol frakció; antracén olaj frakció [Bitumenes, magas hőmérsékletű kőszén- kátrányból származó antracén olaj kristá- lyosításával kapott antracén desztillációja során kinyert szénhidrogének bonyolult elegye. Körülbelüli forráspontja a 350-360 °C (662-680 °F) közötti hőmér- séklettartományban van. Elsősorban antra­cént, karbazolt és fenantrént tartalmaz.]648-107-00-7295-276-491995-16-3J, M
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Antracén olaj, antracén paszta; antracén olaj frakció (Antracén olajból kristályosítással és centrifugálással kapott, antracénban gazdag szilárd anyag. Elsősorban antracént, karbazolt és fenantrént tartalmaz.)648-103-00-5292-603-290640-81-6J, M
Antracén olaj, antracénban szegény; antracén olaj frakció [Antracén olajból, az antracénban gazdag szilárd anyag (antracén paszta) eltávolítása után visszamaradó olaj. Elsősorban két-, három- és négytagú gyűrűs aromás vegyületeket tartalmaz.]648-104-00-0292-604-890640-82-7J, M
Antracén olaj, savas extraktum; antracén olaj extrahálási maradék [Kőszénkátrány desztillációjakor kapott, bázismentesített frakció szénhidrogénjeinek bonyolult, körülbelül a 325-365 °C (617-689 °F) közötti hőmérséklet-tartományban forró elegye. Túlnyomóan antracént, fenantrént és alkilszármazékaikat tartalmazza.]648-046-00-6295-274-391995-14-1M
Aromás szénhidrogének, C20-28, policiklusos, kevert kőszénkátrány szurok-polietilén-polipropilén pirolízis származék; pirolízis termékek [Kőszénkátrány és szurok-polietilén-polipropilén keveréknek a pirolízise során kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban C20 és C28 közötti szénatom számú, és a DIN 52025-ös szabvány szerint mért 100 és 220 °C (212 és 428 °F) közötti lágyulásponttal rendelkező policiklusos aromás szénhidrogénekből áll.]648-073-00-3309-956-6101794-74-5M
Aromás szénhidrogének, C20-28, policiklusos, kevert kőszénkátrány szurok­polietilén pirolízis származék; pirolízis termékek [Kőszénkátrány és szurok-polietilén keveréknek a pirolízise során kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban C20 és C28 közötti szénatom számú, és a DIN 52025-ös szabvány szerint mért 100 és 220 °C (212 és 428 °F) közötti lágyulásponttal rendelkező policiklusos aromás szénhidrogénekből áll.]648-074-00-9309-957-1101794-75-6M
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Aromás szénhidrogének, C20-28, policiklusos, kevert kőszénkátrány szurok­polisztirol pirolízis származék; pirolízis termékek [Kőszénkátrány és szurok-polisztirol keveréknek a pirolízise során kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban C20 és C28 közötti szénatom számú, és a DIN 52025-ös szabvány szerint mért 100 és 220 °C (212 és 428 °F) közötti lágyulásponttal rendelkező policiklusos aromás szénhidrogénekből áll.]648-075-00-4309-958-7101794-76-7M
Aromás szénhidrogének, C6-10, C8-ban gazdag; könnyűolaj másodpárlat, alacsony forráspontú648-005-00-2292-697-590989-41-6J
Aromás szénhidrogének, C6-10, savval kezelt, semlegesített; alacsony forráspontú nehézbenzin pontosabban nem meghatározott649-357-00-X268-618-568131-49-7P
Aromás szénhidrogének, C6-8, nehézbenzin-raffinátum pirolízis származék; alacsony forráspontú termikusan krakkolt nehézbenzin [Nehézbenzin és finomítványa 816 °C (1500 °F) hőmérsékleten végzett pirolízises desztillációjával előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C6 és C8 közötti szénatom számú, túlnyomóan aromás szénhidrogéneket, köztük benzolt tartalmaz.]649-321-00-3270-658-368475-70-7P
Aromás szénhidrogének, C7-12, C8-ban gazdag; alacsony forráspontú katalitikusan reformált nehézbenzin [Katalitikus dehidrogénezési folyamat termékeitől elválasztott, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C7 és C12 (elsősorban C8) közötti szénatom számú aromás szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 130 °C és 200 °C (266 °F és 392 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van. Tartalmazhat nem aromás szénhidrogéneket is.]649-311-00-9297-401-893571-75-6P
Aromás szénhidrogének, C7-8, dealkilezési termékek, desztillációs maradékok; alacsony forráspontú nehézbenzin pontosabban nem meghatározott649-379-00-X292-698-090989-42-7P
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Aromás szénhidrogének, C8, katalitikus reformálási származék; alacsony forráspontú katalitikusan reformált nehézbenzin649-310-00-3295-279-091995-18-5P
Aromás szénhidrogének, C8; könnyűolaj másodpárlat, magas forráspontú648-010-00-X292-694-990989-38-1J
Aromás szénhidrogének, C8-10; könnyűolaj újradesztillátum, magas forráspontú649-403-00-9292-695-490989-39-2P
Aromás szénhidrogének, C8-9, szénhidrogén gyanta polimerizációjának mellékterméke; könnyűolaj másodpárlat, magas forráspontú [Polimer szénhidrogéngyanta vákuumdesztillációjakor eltávozó oldószerből kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Túlnyomóan 8-9 szénatom számú aromás szénhidrogénekből áll, melynek forráspontja 120-215 °C (248-419 °F) körül van.]648-012-00-0295-281-191995-20-9J
Aromás szénhidrogének, C9-12, benzol desztillátum; könnyűolaj másodpárlat, magas forráspontú648-013-00-6295-551-992062-36-7J
Ásványolaj gázok, cseppfolyósított, kéntelenített, C4 frakció; benzingáz [A merkaptánok oxidálása vagy a savas szennyezések eltávolítása érdekében végzett kéntelenítésnek alávetett cseppfolyósított földgázból nyert bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C4 szénatom számú telített és telítetlen szénhidrogéneket tartalmaz.]649-117-00-4295-463-092045-80-2K
Ásványolaj gázok, cseppfolyósított, kéntelenített; ásványolaj gáz [Cseppfolyósított ásványolaj gáznak a merkaptánok átalakítása vagy a savas szennyeződések eltávolítása érdekében végzett kéntelenítésével előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C3 és C7 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a -40 °C és 80 °C (-40 °F és 176 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-203-00-1270-705-868476-86-8K
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Ásványolaj gázok, cseppfolyósított; ásványolaj gáz [Nyersolaj desztillációjával előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén elegy. Túlnyomóan C3 és C7 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a -40 °C és 80 °C (-40 °F és 176 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-202-00-6270-704-268476-85-7K
Ásványolaj termékek, finomítói gázok; finomítói gáz (Bonyolult összetételű elegy. Elsősorban hidrogént tartalmaz, kis mennyiségű metánnal, etánnal és propánnal.)649-151-00-X271-750-668607-11-4K
Ásványolaj termékek, hidrogénes finomítás reformátumok; alacsony forráspontú katalitikusan reformált nehézbenzin [Hidrogénes finomítási-átalakítási folyamatban előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy, forráspontja körülbelül a 27 °C és 210 °C (80 °F és 410 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-306-00-1271-058-468514-79-4P
Ásványolaj; nyersolaj (Szénhidrogének bonyolult összetételű elegye. Túlnyomóan alifás, aliciklikus és aromás szénhidrogéneket tartalmaz. Kis mennyiségben nitrogén-, oxigén- és kénvegyületeket is tartalmazhat. Ebbe a kategóriába tartozik a könnyű, a közepes és a nehéz ásványolaj, valamint a kátrányhomokból kinyert olaj is. Nem sorolhatók ebbe a meghatározásba az olyan szénhidrogén-tartalmú anyagok, amelyek csak nagyobb vegyi átalakítással tehetők alkalmassá a finomítókba való betáplálásra, mint például a nyers palaolajok, a dúsított palaolajok és a folyékony szén tüzelőanyagok.)649-049-00-5232-298-58002-05-9
Benzin (szén), oldószer extrakció, hidrokrakkolt [Folyékony oldószeres extrahálással vagy szuperkritikus gáz extrakcióval kapott oldat vagy szénkivonat hidrokrakkolásával előállított, körülbelül a 30 és 180 °C (86 és 356 °F) közötti hőmérséklettartományban forró frakció. Elsősorban aromás, hidrogénezett aromás és nafténes vegyületeket, azok alkilszármazékait, valamint főként C4-C9 szénatom számú alkánokat tartalmaz. Nitrogén-, oxigén- és kéntartalmú aromás és hidrogénezett aromás vegyületeket is lehet benne találni.]648-150-001302-690-194114-54-2J
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
benzo(a)antracén601-033-00-9200-280-656-55-3
benzo(a)pirén; benzo(d,e,f)krizén601-032-00-3200-028-550-32-8
benzo(b)fluorantén; benzo(e)acefenantrilén601-034-00-4205-911-9205-99-2
benzo(j)fluorantén601-035-00-X205-910-3205-82-3
benzo(k)fluorantén601-036-00-5205-916-6207-08-9
Benzol előpárlat (szén); könnyűolaj másodpárlat, alacsony forráspontú [Kemencekoksz könnyűolajának lepárlásakor képződő, hozzávetőleg 100 °C (212 °F) alatti forrásponttal rendelkező párlat, elsősorban 4-6 szénatom számú szénhidrogénekből áll.]648-003-00-266-023-565996-88-5J
berillium004-001-00-7231-150-77440-41-7
berillium vegyületek az aluminium-berillium-szilikátok kivételével004-002-00-2
Derített olajok (ásványolaj), hidrogénnel kéntelenített katalitikusan krakkolt; nehéz üzemanyag olaj [Bonyolult szénhidrogén-elegy, melyet a katalitikusan krakkolt, derített olajnak a szerves kénvegyületek kénhidrogénné történő alakítása és eltávolítása érdekében végzett hidrogénes kezelésével kapnak. Túlnyomóan C20 fölötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 350 °C (662 °F) fölötti hőmérséklet-tartományban van. Többnyire 5 vagy annál nagyobb tömeg%-ban tartalmaz 4-6 tagú kondenzált gyűrűs aromás szénhidrogéneket.]649-020-00-7269-782-068333-26-6
Derített olajok (ásványolaj), katalitikusan krakkolt; nehéz üzemanyag olaj [Katalitikus krakkoló eljárással nyert termékek lepárlása után maradó frakció bonyolult szénhidrogén-elegye. Túlnyomóan C20 fölötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 350 °C (662 °F) fölötti hőmérséklet-tartományban van. Többnyire 5 vagy annál nagyobb tömeg%-ban tartalmaz 4-6 tagú kondenzált gyűrűs aromás szénhidrogéneket.]649-011-00-8265-064-664741-62-4
diazometán006-068-00-8206-382-7334-88-3
dibenz(a,h)antracén601-041-00-2200-181-853-70-3
dietil-szulfát016-027-00-6200-589-664-67-5
dimetil-karbamoil-klorid006-041-00-0201-208-679-44-7
dimetil-szulfamoil-klorid016-033-00-9236-412-413360-57-1
dimetil-szulfát016-023-00-4201-058-177-78-1E
dinátrium {5-[(4’-((2,6-hidroxi-3-((2-hidroxi-5-szulfofenil)azo)fenil)azo)(1,1’-bifeni)-4-il)azo] szaliciláto(4-)kuprát(2-); CI Direct Brown 95611-005-00-8240-221-116071-86-6
etilén-imin; aziridin613-001-00-1205-793-9151-56-4
etilén-oxid; oxirán603-023-00-X200-849-975-21-8
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Extrahálási maradék (szén), barnaszén; kőszénkátrány extraktum (Száraz szén extrahálási maradéka.)648-064-00-4294-285-091697-23-3M
Extrahálási maradék (szén), lúgos benzol frakció, savas extraktum; könnyűolaj extrahálási maradék, alacsony forráspontú [A bituminos szén desztillátumának kátránysavaktól és kátránybázisoktól megtisztított maradékának újradesztillálásakor képződő anyag, forráspontja 90 és 160 °C (194 és 320 °F) között van. Túlnyomóan benzolból, toluolból és xilolokból áll.]648-014-00-1295-323-991995-61-8J
Extrahálási maradék (szén), lúgos könnyűolaj, indén nafta frakció; könnyűolaj extrahálási maradék, magas forráspontú [Körülbelül 155-180 °C (311-356 °F) közötti hőmérséklettartományban forró, az aromás szénhidrogéneket, kumaront, naftalint és indént gazdagon tartalmazó előfrakcionáló fenéktermékének vagy mosott karbololajnak a párlata. Elsősorban indént, indánt és trimetil-benzolokat tartalmaz.]648-019-00-9292-626-890641-03-5J
Extrahálási maradék (szén), lúgos könnyűolaj, savas extraktum, indén frakció; könnyűolaj extrahálási maradék, közepes forráspontú648-018-00-3309-867-2101316-62-5J
Extrahálási maradék (szén), lúgos könnyűolaj; desztillációs fejpárlat; könnyűolaj extrahálási maradék, alacsony forráspontú [Jóval 145 °C (293 °F) alatti hőmérsékleten forró, az aromás szénhidrogéneket, kumaront, naftalint és indént gazdagon tartalmazó előfrakcionáló fenéktermékének vagy mosott karbololajnak első párlata. Elsősorban C7-es és C8-as alifás és aromás szénhidrogénekből áll.]648-017-00-8292-625-290641-02-4J
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Extrahálási maradék (szén), savas benzol frakció; könnyűolaj extrahálási maradék, alacsony forráspontú (A nyersszén kénsavas finomításának savas melléktermék iszapja. Elsősorban kénsavat és szerves vegyületeket tartalmaz.)648-016-00-2298-725-293821-38-6J
Extrahálási maradék (szénkátrány), lúgos benzol frakció, savas extraktum; könnyűolaj extrahálási maradék, alacsony forráspontú [Magas forráspontú (kátránysavaktól és kátránybázistól megtisztított) szénkátrány párlatának újradesztillálásakor kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Túlnyomó részben 85-195 °C (185-383 °F) közötti forráspontú szubsztituálatlan és szubsztituált mononukleáris aromás szénhidrogénekből áll.]648-015-00-7309-868-8101316-63-6J
Extrahálási maradékok (szén), kátrány olaj lúgos, szenesített, derített; nyers tenolok [Kőszénkátrány olaj lúgos extraktumának CO2-dal és CaO-dal végzett kezelése révén kapott termék. Elsősorban CaCo3-et, Ca(OH)2-et Na2CO3-t és egyéb szerves és szervetlen szennyeződéseket tartalmaz.]648-115-00-0292-629-490641-06-8J, M
Extrahálási maradékok (szén), kreozot olaj sav; mosóolaj extrahálási maradék [Kőszénkátrány desztillációjának bázismentesített frakciójából származó szénhidrogének bonyolult, körülbelül a 250-280 °C (482-536 °F) közötti hőmérséklettartományban forró elegye. Túlnyomóan bifenilt és dimetilnaftalin izomereket tartalmaz.]648-102-00-X310-189-4122384-77-4H
Extrahálási maradékok (szén), lúgos kátrányolaj; karbololaj extrahálási maradék (Kőszénkátrány olaj lúgos (pl. nátriumhíd- roxidos) mosását követően maradó anyag, miután eltávolították a nyers kőszénkát-rány savakat. Elsősorban naftalinokat és aromás nitrogénbázisokat tartalmaz.)648-027-00-2266-021-465996-87-4J
Extrahálási maradékok (szén), lúgos könnyűolaj, savas extraktum; karbololaj extrahálási maradék [A karbololaj lúgos mosását követően, a kisebb mennyiségű alkalikus maradékok (kátránybázisok) eltávolítása érdekében végzett savas mosás után maradó olaj. Elsősorban indént, indánt és alkilbenzolokat tartalmaz.]648-026-007292-624-790641-01-3J
Extrahálási maradékok (szén), naftalin olaj lúgos; desztillálási maradék; naftalin olaj extrahálási maradék (Naftalin olaj lúgos mosást követő648-095-00-3292-628-990641-05-7J, M
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
desztillációja során kapott, a körülbelül 220 és 300 °C (428 és 572 °F) közötti hőmérséklettartományban forró maradék. Elsősorban naftalint, alkilnaftalinokat és aromás nitrogénbázisokat tartalmaz.]
Extrahálási maradékok (szén), naftalin olaj, lúgos, desztillálási fejpárlat; naftalin olaj extrahálási maradék [Naftalin olaj lúgos mosást követő desztillációja során a körülbelül 180 és 220 °C (356 és 428 °F) közötti hőmérséklettartományban forró párlata. Elsősorban naftalint, alkilbenzolokat, indént és indánt tartalmaz.]648-091-00-1292-627-390641-04-6J, M
Extrahálási maradékok (szén), naftalin olaj, lúgos; naftalin-alacsony; naftalin olaj extrahálási maradék (Naftalin olajból a lúgos mosást és a kristályosítással történő naftalin eltávolítást követően maradó szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban naftalint és alkilnaftalinokat tartalmaz.)648-089-00-0310-167-4121620-48-2J, M
Extrahálási maradékok (szén), naftalin olaj, lúgos; naftalin olaj extrahálási maradék (Naftalin olajnak a fenolvegyületek (kátránysavak) eltávolítása érdekében végzett lúgos mosásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Naftalint és alkilnaftalinokat tartalmaz.)648-088-00-5310-166-9121620-47-1J, M
Extrahálási olajok (szén), kátrány bázis; savas extraktum (Kőszénkátrány lúgos extrahálási maradékából a naftalin eltávolítása érdekében végzett desztillációt követő savas, például kénsav vizes oldatával végzett mosással kapott extraktum. Főként különböző aromás nitrogénbázisok, köztük piridin, kinolin és alkilszármazékaik savas sóit tartalmazza.)648-140-00-7266-020-965996-86-3J, M
Extrahálási olajok (szén), savas, kátránybázis-mentes; naftalin olaj extrahálási maradék [Kőszénkátrány lúgos extrahálási maradékának desztillációját követően, a kátránybázisok eltávolítása érdekében végzett savas (mint például vizes kénsavval történő) mosás után kapott, a körülbelül 220 és 265 °C (428 és 509 °F) közötti hőmérséklettartományban forró extrahálási olaj. Elsősorban alkilnaftalinokat tartalmaz.]648-096-00-9284-901-684989-12-8J, M
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Extrahált olajok (szén), kátránybázis, kollidin frakció; desztillátum bázisok (Nyers kőszénkátrány aromás olajok savas extrakciójával, a bázisok semlegesítésével és desztillációjával kapott extraktum. Elsősorban kollidinekből, anilinből, toluidinekből, lutidinekből, xilidinekből áll.)648-032-00-X273-077-368937-63-3J
Extrahált olajok (szén), könnyűolaj; savas extraktum (A karbololaj lúgos mosását követően végzett savas mosásából származó vizes extraktum. Elsősorban különböző aromás nitrogénbázisok, köztük piridin, kinolin és alkilszármazékaik savas sóit tartalmazza.)648-028-00-8292-622-690640-99-6J
Extrakciós maradékok (szén), kátrány olaj lúgos, naftalin lepárlás maradékok; naftalin olaj extrahálási maradék (Kémiai olajból a naftalin eltávolítását követő desztillációval kapott maradék. Elsősorban 2-4 tagú kondenzált gyűrűs aromás szénhidrogéneket és aromás nitrogénbázisokat tartalmaz.)648-137-00-0277-567-873665-18-6J, M
Extraktum olajok (szén), naftalin olajok; savas extraktum (Lúggal mosott naftalin olaj savas mosásából kapott vizes kivonat. Elsősorban különböző aromás nitrogénbázisok, köztük piridin, kinolin savas sóit; és azok alkilszármazékait tartalmazza.)648-130-00-2292-623-190641-00-2J, M
Extraktumok (ásványolaj), hideg savas, C4-6; alacsony forráspontú nehézbenzin pontosabban nem meghatározott (C3 és C6 közötti szénatom számú telített és telítetlen alifás szénhidrogéneket, túlnyomóan pentánokat és amiléneket tartalmazó párlatok hideg savas extrakciójával kapott bonyolult összetételű, szerves vegyületekből álló elegy. C4 és C6 közötti, túlnyomóan C5 szénatom számú telített és telítetlen szénhidrogéneket tartalmaz.)649-362-00-7270-741-468477-61-2P
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Extraktumok (ásványolaj), hidrogénnel kezelt paraffinos könnyűpárlat oldószer; párlat aromás extraktum (kezelt) (Katalitikusan hidrogénezett paraffinos középpárlat oldószeres extrahálása során extraktumként kapott, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C16 és C36 közötti szénatom számú, túlnyomóan aromás szénhidrogéneket tartalmaz.)649-537-00-8295-335-491995-73-2L
Extraktumok (ásványolaj), katalitikusan reformált könnyűbenzin oldószer; alacsony forráspontú nehézbenzin pontosabban nem meghatározott [Katalitikusan reformált ásványolaj frakció oldószeres extrahálása során extraktumként kapott, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C7 és C8 szénatom számú aromás szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 100 °C és 200 °C (212 °F és 392 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-382-00-6295-331-291995-68-5P
Extraktumok (ásványolaj), könnyű paraffinos párlat oldószer, hidrogénnel kezelt; párlat aromás extraktum (kezelt) [Paraffinos könnyűpárlat oldószeres extraktumának katalizátor jelenlétében hidrogénnel történő kezelésével előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C17 és C26 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 280 °C és 400 °C (536 °F és 752 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-536-00-2292-633-690641-09-1L
Extraktumok (ásványolaj), könnyű vákuum gázolaj oldószer, agyaggal kezelt; párlat aromás extraktum (kezelt) (A nyomnyi mennyiségű poláros vegyületek és szennyezések eltávolítása érdekében derítőfölddel kezelt könnyű vákuum ásványolaj gázolajokból oldószeres extrahálással előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén/elegy. Túlnyomóan C13 és C30 közötti szénatom számú, túlnyomóan aromás szénhidrogéneket tartalmaz.)649-548-00-8309-675-9100684-05-7L
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Extraktumok (ásványolaj), könnyű vákuum gázolaj oldószer, aktív szénnel kezelt; párlat aromás extraktum (kezelt) (A nyomnyi mennyiségű poláros vegyületek és szennyezések eltávolítása érdekében aktív szénnel kezelt könnyű vákuum ásványolaj gázolajból oldószeres extrahálással előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C13 és C30 közötti szénatom számú, túlnyomóan aromás szénhidrogéneket tartalmaz.)649-547-00-2309-674-3100684-04-6L
Extraktumok (ásványolaj), könnyűpárlat vákuum gázolaj oldószer, hidrogénezett; párlat aromás extraktum (kezelt) (Könnyű ásványolaj vákuumdesztillációs gázolajokból oldószeres extrakcióval és katalitikus hidrogénes kezelésével előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C13 és C30 közötti szénatom számú, túlnyomóan aromás szénhidrogéneket tartalmaz.)649-541-00-X295-342-291995-79-8L
Extraktumok (ásványolaj), nafténbázisú nehézpárlat oldószer, aromáskoncentrátum; párlat aromás extraktum (kezelt) (Nafténbázisú nehézpárlat oldószeres extraktumához és extrakciós oldószerhez víz hozzáadásával kapott aromás koncentrátum.)649-531-00-5272-175-368783-00-6L
Extraktumok (ásványolaj), nafténes könnyűpárlat oldószer, hidrogénnel kéntelenített; párlat aromás extraktum (kezelt) (Oldószeres extraktumból, elsősorban a kénvegyületek eltávolítására kedvező körülmények között végzett, katalitikusa hidrogénezéssel előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C15 és C30 közötti szénatom számú, túlnyomóan aromás szénhidrogéneket tartalmaz. Többnyire 5 tömeg% vagy nagyobb koncentrációban találhatók benne 4-6 tagból álló kondenzált gyűrűs aromás szénhidrogének.)649-538-00-3295-338-091995-75-4L
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Extraktumok (ásványolaj), nafténes nehézpárlat oldószer, hidrogénnel kéntelenített; párlat aromás extraktum (kezelt) (Ásványolaj párlatnak a szerves kénvegyületek kénhidrogénné alakítása és eltávolítása érdekében végzett hidrogénes kezelésével előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C15 és C50 közötti szénatom számú, túlnyomóan aromás szénhidrogéneket tartalmaz, végtermék olajként viszkozitása 40 °C hőmérsékleten nagyobb, mint 19 cSt.)649-543-00-0297-827-493763-10-1L
Extraktumok (ásványolaj), nehéz nafténes párlat oldószer, hidrogénnel kezelt; párlat aromás extraktum (kezelt) [Nafténes nehézpárlat oldószeres extraktumának katalizátor jelenlétében hidrogénnel történő kezelésével előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén elegy. Túlnyomóan C20 és C50 közötti szénatom számú aromás szénhidrogéneket tartalmaz, végtermék olajként viszkozitása 40 °C (104 °F) hőmérsékleten körülbelül 19 cSt (100 SUS).]649-534-00-1292-631-590641-07-9L
Extraktumok (ásványolaj), nehéz paraffinos párlat oldószer, hidrogénnel kezelt; párlat aromás extraktum (kezelt) [Paraffinos nehézpárlat oldószeres extraktumának katalizátor jelenlétében hidrogénnel történő kezelésével előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén elegy. Túlnyomóan C21 és C33 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 350 °C és 480 °C (662 °F és 896 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-535-00-7292-632-090641-08-0L
Extraktumok (ásványolaj), nehézbenzin oldószer, agyaggal kezelt; alacsony forráspontú nehéz benzin pontosabban nem meghatározott [Nehézbenzin oldószeres ásványolaj extraktumnak derítőföldes kezelésével kapott, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C6 és C18 közötti szénatom számú szénhid­rogéneket tartalmaz, forráspontja körül­belül a 80 °C és 180 °C (175 °F és 356 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-391-00-5308-261-597926-43-7
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Extraktumok (ásványolaj), oldószerrel finomított paraffin-bázisú nehézpárlat oldószer; párlat aromás extraktum (kezelt) (Oldószerrel finomított paraffinos nehéz­párlat újra-extrahálása során extraktumként kapott, bonyolult összetételű szénhid-rogén-elegy. Túlnyomóan C20 és C50 közötti szénatom számú telített és aromás szénhidrogéneket tartalmaz.)649-532-00-0272-180-068783-04-0L
Extraktumok (ásványolaj), oldószerrel viasztalanított paraffinos nehézpárlat oldószer, hidrogénnel kéntelenített; párlat aromás extraktum (kezelt) (Oldószerrel viasztalanított ásványolaj párlatnak a szerves kénvegyületek kénhidrogénné alakítása és eltávolítása érdekében végzett hidrogénes kezelésével előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C15 és C50 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, végtermék olajként viszkozitása 40 °C hőmérsékleten nagyobb, mint 19 cSt.)649-544-00-6297-829-593763-11-2L
Extraktumok (ásványolaj), paraffinbázisú nehézpárlatok, oldószerrel aszfaltmentesített; párlat aromás extraktum (kezelt) (Paraffinos nehézpárlat oldószeres extrahálása során extraktumként kapott, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy.)649-533-00-6272-342-068814-89-1L
Extraktumok (ásványolaj), paraffinos könnyűpárlat oldószer, agyaggal kezelt; párlat aromás extraktum (kezelt) (A nyomnyi mennyiségű poláros vegyületek és szennyezések eltávolítása érdekében derítőfölddel kezelt könnyű paraffinos ásványolaj párlatból oldószeres extrahálással visszanyert extraktum desztillációjával előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C16 és C32 közötti szénatom számú, túlnyomóan aromás szénhidrogéneket tartalmaz.)649-546-00-7309-673-8100684-03-5L
Extraktumok (ásványolaj), paraffinos könnyűpárlat oldószer, aktív szénnel kezelt; párlat aromás extraktum (kezelt) (A nyomnyi mennyiségű poláros vegyületek és szennyezések eltávolítása érdekében aktív szénnel kezelt könnyű paraffinos ásványolaj párlatból oldószeres extrahálással visszanyert extraktum desztillációjával előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén elegy. Túlnyomóan C16 és C32 közötti szénatom számú, túlnyomóan aromás szénhidrogéneket tartalmaz.)649-545-00-1309-672-2100684-02-4L
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Extraktumok (ásványolaj), paraffinos könnyűpárlat oldószer, hidrogénnel kéntelenített; párlat aromás extraktum (kezelt) (Paraffinos könnyűpárlat oldószeres extrakciójával és a kénvegyületek kénhidrogénné alakítása és eltávolítása érdekében végzett hidrogénes kezelésével előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C15 és C40 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, végtermék olajként viszkozitása 40 °C hőmérsékleten nagyobb mint 10 cSt.)649-540-00-4295-340-191995-77-6L
Extraktumok (ásványolaj), paraffinos könnyűpárlat oldószer, savval kezelt; párlat aromás extraktum (kezelt) (Kénsavas finomításnak alávetett paraffinos könnyűpárlat oldószeres extraktumának lepárlási frakciójaként kapott, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C16 és C32 közötti szénatom számú, túlnyomóan aromás szénhidrogéneket tartalmaz.)649-539-00-9295-339-691995-76-5L
Extraktumok (ásványolaj), paraffinos nehézpárlat oldószer, agyaggal kezelt; párlat aromás extraktum (kezelt) (Ásványolaj párlatnak, a nyomnyi mennyiségű poláros vegyületek és szennyezések eltávolítása érdekében vagy érintkezéses vagy átcsepegtetéses módszerrel, természetes vagy módosított agyaggal történő kezelésével előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C20 és C50 közötti szénatom számú, túlnyomóan aromás szénhidrogéneket tartalmaz. Többnyire 5 tömeg% vagy nagyobb koncentrációban találhatók benne 4-6 tagból álló kondenzált gyűrűs aromás szénhidrogének.)649-542-00-5296-437-192704-08-0L
Extraktumolajok (szén), kőszénkátrány maradék pirolízis olajok, nafatlin olajok, újradesztillált; újradesztillált termékek [Bitumenes kőszénkátrányból és pirolízis maradék olajokból származó metilnaftalin olaj fenolmentesítését és bázismentesítését követő frakcionált desztilláció körülbelül a 220-230 °C (428-446 °F) közötti hőmérséklet-tartományban forró frakciója. Főként szubsztituálatlan és szubsztituált kétmagvú aromás vegyületeket tartalmaz.]648-038-00-2295-329-191995-66-3J
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Extraktumolajok (szén), kőszénkátrány maradék pirolízis olajok, nafatlin olajok; újradesztillált termékek [Kőszénkátrány és pirolízis maradék olajok desztillációjából származó olaj fenolmentesítésével és bázismentesítésével kapott semleges, körülbelül a 225-255 °C (437-491 °F) közötti hőmérséklet-tartományban forró olaj. Főként szubsztituált kétmagvú aromás szénhidrogéneket tartalmaz.]648-039-00-8310-170-0122070-79-5J
Extraktumolajok (szén), kőszénkátrány maradék pirolízis olajok, naftalin olajok, desztillációs maradékok; újradesztillált termékek [Bitumenes kőszénkátrányból és pirolízis maradék olajokból származó metilnaftalin olaj fenolmentesítését és bázismentesítését követő desztilláció körülbelül a 240-260 °C (464-500 °F) közötti hőmérséklettartományban forró maradéka. Főként szubsztituált kétmagvú aromás és heterociklikus szénhidrogéneket tartalmaz.]648-040-00-3310-171-6122070-80-8J
Fenantrén, desztillációs maradékok; nehéz antracénolaj újradesztillátum [A nyers fenantrén desztillációjának 340 és 420 °C (644 és 788 °F) közötti hőmérsékleten forró maradéka. Túlnyomóan fenantrént, antracént és karbazolt tartalmaz.]648-077-00-5310-169-5122070-78-4M
Fenolok, ammónia folyadék extrakció; lúgos extraktum [Szénnek alacsony hőmérsékletű (700 °C (1292 °F) alatt végzett) destruktív lepárlása során fejlődő gáz kondenzálásával kapott ammónia folyadékból izobutil-acetáttal végzett extrahálás segítségével kinyert fenolok keveréke. Túlnyomó részben egy­és kétértékű fenolokat tartalmaz.]648-111-00-9284-881-984988-93-2J, M
Fenolok, C9-11; párlat fenolok648-127-00-6293-435-291079-47-9J, M
Finomítvány (ásványolaj), reformer, Lurgi egységből leválasztott; alacsony forráspontú módosított nehézbenzin (A Lurgi elválasztó egységből raffinátumként nyert, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C6 és C8 közötti szénatom számú, túlnyomóan nem aromás szénhidrogéneket tartalmaz, változóan kis mennyiségű aromás vegyületekkel.)649-281-00-7270-349-368425-35-4P
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Finomítvány (ásványolaj), katalitikus reformáló etilén glikol-víz ellenáramú extrakció; alacsony forráspontú módosított nehézbenzin (A katalitikus reformerben végzett UDEX extrakció raffinátumaként nyert, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C6 és C9 közötti szénatom számú, telített szénhidrogéneket tartalmaz.)649-280-00-1270-088-568410-71-9P
Földgáz (ásványolaj), nyers folyadék elegy; alacsony forráspontú nehézbenzin – pontosabban nem meghatározott (Földgázból gáz recikláló üzemben olyan műveletekkel, mint hűtés vagy abszorpció, folyadékként elkülönített, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C2 és C8 szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz.)649-347-00-5265-048-964741-48-6P
Földgáz kondenzátumok (ásványolaj), alacsony forráspontú nehézbenzin – pontosabban nem meghatározott (Földgázból felszíni szeparátorban retrográd kondenzációval folyadékként elkülönített, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C2 és C20 szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz. Szobahőmérsékleten és atmoszferikus nyomáson folyékony halmazállapotú anyag.)649-346-00-X265-047-364741-47-5P
Földgáz kondenzátumok; alacsony forráspontú nehézbenzin – pontosabban nem meghatározott (Földgázból szállítás folyamán elkülönült és/vagy kondenzált, a kút fejénél és/vagy a termelési, gyűjtő, továbbító és elosztó vezetékekben, mélyfuratokban, mosókban stb. összegyűjtött, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C2 és C8 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz.)649-375-00-8272-896-368919-39-1J
Foltbenzin; alacsony forráspontú nehézbenzin – pontosabban nem meghatározott (Savas és kellemetlen szagoktól megtisztított, színtelen finomított ásványolaj párlat, forráspontja körülbelül a 300 °F és 400 °F közötti hőmérséklettartományban van.)649-345-00-4232-489-38052-41-3P
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Fűtőgázok, nyersolaj párlatok; ásványolaj gáz (Nyersolaj desztillációjával és nehézbenzin katalitikus reformálásával előállított, bonyolult összetételű könnyű gázkeverék. Hidrogént és túlnyomóan C1 és C4 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a -217 °C és -12 °C (-423 °F és 10 °F) közötti hőmérséklettartományban van.)649-198-00-6270-670-968476-29-9K
Fűtőgázok; ásványolaj gáz (Könnyű gázok keveréke. Túlnyomóan hidrogént és/vagy kis molekulasúlyú szénhidrogéneket tartalmaz.)649-197-00-0270-667-268476-26-6K
Gázok (ásványolaj), alkilezési nyersanyag; benzingáz (Gázolaj katalitikus krakkolásával előállított bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C3 és C4 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz.)649-095-00-6271-737-568606-27-9K
Gázok (ásványolaj), amin rendszer mentes; finomítói gáz (A kénhidrogén eltávolítása érdekében az aminos mosóba táplált gáz. Elsősorban hidrogént tartalmaz. Lehet benne szén­monoxid, szén-dioxid, kénhidrogén és túlnyomóan C1 és C5 közötti szénatom számú alifás szénhidrogén is.)649-120-00-0270-746-168477-65-6K
Gázok (ásványolaj), benzol egység hidrogénes kéntelenítő elvezetés; finomítói gáz (A benzol egységből származó gázok. Elsősorban hidrogént tartalmaz. Lehet benne szén-monoxid és túlnyomóan C1 és C6 közötti szénatom számú szénhidrogén, többek között benzol is.)649-121-00-6270-747-768477-66-7K
Gázok (ásványolaj), benzol egység hidrogénes kezelő pentánelvezető fejtermékek; finomítói gáz (A benzol egységbe táplált anyagáramnak pentánelvezetést követően katalizátor jelenlétében végzett hidrogénezésével kapott bonyolult összetételű elegy. Elsősorban hidrogént, etánt és propánt tartalmaz, kis mennyiségű nitrogénnel, szén-monoxiddal, szén-dioxiddal és túlnyomóan C1 és C6 közötti szénatom számú szénhidrogénekkel. Nyomokban benzol is lehet benne.)649-149-00-9271-623-568602-82-4K
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Gázok (ásványolaj), benzol egység visszavezetés, hidrogénben gazdag; finomítói gáz (A benzol egységből származó gázok visszavezetésével kapott bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Elsősorban hidrogént tartalmaz. Lehet benne kis mennyiségű szén-monoxid és túlnyomóan C1 és C6 közötti szénatom számú szénhidrogén is.)649-122-00-1270-748-268477-67-8K
Gázok (ásványolaj), bután hasító fejtermékek; ásványolaj gáz (A butánfrakció desztillációjával kapott, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C3 és C4 szénatom számú alifás szénhidrogéneket tartalmaz.)649-206-00-8270-750-368477-69-0K
Gázok (ásványolaj), C1-5, nedves; benzingáz (Nyersolaj desztillációjával és/vagy torony gázolaj krakkolásával előállított bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C1 és C5 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz.)649-092-00-X271-624-068602-83-5K
Gázok (ásványolaj), C2 visszavezetés; finomítói gáz (Az elsősorban hidrogént, de kis mennyiségű nitrogént, szén-monoxidot, metánt, etánt és etilént is tartalmazó gázáramból a hidrogén kivonását követően megmaradó bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan szénhidrogénekből, mint metánból, etánból és etilénből áll, de kis mennyiségben tartalmaz hidrogént, nitrogént és szén­monoxidot is.)649-128-00-4270-766-068477-84-9K
Gázok (ásványolaj), C2-3; ásványolaj gáz (Katalitikus szakaszos lepárlás termékeinek desztillációjával előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan etánt, etilént, propánt és propilént tartalmaz.)649-207-00-3270-751-968477-70-3K
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Gázok (ásványolaj), C2-4, kéntelenített; benzingáz [A merkaptánok átalakítása vagy a savas szennyezések eltávolítása érdekében végzett kéntelenítésnek alávetett ásványolaj párlatból nyert bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C2 és C4 közötti szénatom számú telített és telítetlen szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a -51 és -34 °C (-60 és -30 °F) közötti hőmérséklettartományban van.]649-099-00-8272-205-568783-65-3K
Gázok (ásványolaj), C3-4, izobutánban gazdag; ásványolaj gáz (Telített és telítetlen, általában C3 és C6 közötti szénatom számú, túlnyomóan butánból és izobutánból álló szénhidrogének desztillációjával kapott bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C3 és C4 szénatom számú telített és telítetlen szénhidrogéneket, túlnyomóan izobutánt tartalmaz.)649-204-00-7270-724-168477-33-8K
Gázok (ásványolaj), C3-4; ásványolaj gáz [Nyersolaj krakkolási termékeinek desztillációjával előállított bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. C3 és C4 szénatom számú szénhidrogéneket, túlnyomóan propánt és propilént tartalmaz, forráspontja körülbelül a -51 °C és -1 °C (-60 °F és 30 °F) közötti hőmérséklettartományban van.]649-177-00-1268-629-568131-75-9K
Gázok (ásványolaj), C3-5 olefines­paraffines alkilezési nyersanyag; benzingáz (Alkilezésre használt, C3 és C5 közötti szénatom számú telített és telítetlen szénhidrogének bonyolult összetételű elegye. A környezeti hőmérséklet általában magasabb, mint ezen keverék kritikus hőmérséklete.)649-067-00-3270-765-568477-83-8K
Gázok (ásványolaj), C3-6, piperilénben gazdag; ásványolaj gáz (Általában C3 és C6 közötti szénatom számú telített és telítetlen szénhidrogének desztillációjával kapott, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. C3 és C6 közötti szénatom számú telített és telítetlen szénhidrogéneket, túlnyomóan 1,3-pentadiént tartalmaz.)649-205-00-2270-726-268477-35-0K
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Gázok (ásványolaj), C4-ben gazdag; benzingáz (Katalitikus frakcionálásból származó termékek desztillációjával kapott bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. C3 és C5 közötti, túlnyomóan C4 szénatom számú alifás szénhidrogéneket tartalmaz.)649-068-00-9270-767-668477-85-0K
Gázok (ásványolaj), C6-8 katalitikus reformáló visszavezetés, hidrogénben gazdag; finomítói gáz649-127-00-9270-763-468477-82-7K
Gázok (ásványolaj), C6-8 katalitikus reformáló visszavezetés; finomítói gáz (A katalitikusan reformált C6-C8 nyerstermék desztillációjával és a hidrogén megtartása érdekében történő visszavezetésével nyert bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Elsősorban hidrogént tartalmaz, de lehet benne kis mennyiségű szén-monoxid, szén-dioxid, nitrogén és túlnyomóan C1 és C6 közötti szénatom számú szénhidrogén is.)649-125-00-8270-761-368477-80-5K
Gázok (ásványolaj), C6-8 katalitikus reformáló; finomítói gáz (A katalitikusan reformált C6-C8 nyerstermék desztillációjával nyert bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. C1 és C6 közötti szénatom számú szénhidrogéneket és hidrogént tartalmaz.)649-126-00-3270-762-968477-81-6K
Gázok (ásványolaj), egyesítő sztripper elvezetés; finomítói gáz (Az egyesítő egység termékeinek szakaszos lepárlásával kapott hidrogén és metán gázkeverék.)649-164-00-0272-885-368919-12-0K
Gázok (ásványolaj), etánmentesítő fejpárlatok; benzingáz (Katalitikus krakkolásból származó gáz és benzin frakció desztillációjából származó bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan etánt és etilént tartalmaz.)649-069-00-4270-768-168477-86-1K
Gázok (ásványolaj), finomító keverék; benzingáz (Különböző eljárásokból kapott bonyolult összetételű elegy. Hidrogént, kénhidrogént és túlnyomóan C1 és C5 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz.)649-097-00-7272-183-768783-07-3K
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Gázok (ásványolaj), finomító; finomítói gáz (Különböző nyersolaj lepárlási folyamatokból származó, bonyolult összetételű elegy. Hidrogénből és túlnyomóan C1 és C3 közötti szénatom számú szénhidrogénekből áll.)649-153-00-0272-338-968814-67-5K
Gázok (ásványolaj), fluidágyas katalitikus krakkoló mosótorony szekunder abszorber elvezetés; finomítói gáz (A fluidágyas katalitikus krakkoló gáz fejtermékeinek mosásával kapott bonyolult összetételű elegy. Hidrogénből, nitrogénből, metánból, etánból és propánból áll.)649-159-00-3272-875-968919-03-9K
Gázok (ásványolaj), fluidágyas katalitikus krakkoló szakaszos desztilláció elvezetés; finomítói gáz (A fluidágyas katalitikus krakkolás fejtermékeinek szakaszos lepárlásával kapott bonyolult összetételű elegy. Hidrogénből, kénhidrogénből, nitrogénből és túlnyomóan C1 és C5 közötti szénatom számú szénhidrogénekből áll.)649-158-00-8272-874-368919-02-8K
Gázok (ásványolaj), fluidizált katalitikus krakkoló hasító fejtermékek; benzingáz (A C1-C4 hasítóba táplált frakció szakaszos lepárlásával nyert bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C3 szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz.)649-105-00-9272-893-768919-20-0K
Gázok (ásványolaj), gáz dúsító reabszorber desztilláció; finomítói gáz (Gázdúsító reabszorber egységből származó különböző gázáramok keverékének desztillációjával előállított bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan hidrogént, szén-monoxidot, szén-dioxidot, nitrogént, kénhidrogént és C1 és C3 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz.)649-130-00-5270-776-568477-93-0K
Gázok (ásványolaj), gázolaj dietanol­aminos mosó elvezetés; finomítói gáz (Gázolajnak dietanolaminnal végzett kéntelenítésével kapott bonyolult összetételű elegy. Túlnyomóan kénhidrogént, hidrogént és C1 és C5 közötti szénatom számú alifás szénhidrogéneket tartalmaz.)649-169-00-8295-397-292045-15-3K
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Gázok (ásványolaj), gázolaj hidrogénes kéntelenítés átfuvatás; finomítói gáz (A reformerből és a hidrogénező reaktor átfuvató gázaiból kapott, bonyolult összetételű gázelegy. Túlnyomóan hidrogént és túlnyomóan C1 és C4 közötti szénatom számú alifás szénhidrogéneket tartalmaz.)649-171-00-9295-399-392045-17-5K
Gázok (ásványolaj), gázolaj hidrogénes kéntelenítés kilépő termék; finomítói gáz (A hidrogénezési reakció távozó termékéből a folyadék fázis leválasztásával kapott bonyolult összetételű elegy. Túlnyomóan kénhidrogént, hidrogént és túlnyomóan C1 és C3 közötti szénatom számú alifás szénhidrogéneket tartalmaz.)649-170-00-3295-398-892045-16-4K
Gázok (ásványolaj), gázvisszanyerő üzem propánleválasztó fejtermékek; benzingáz (Különböző szénhidrogén párlatok szakaszos lepárlásával kapott bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C1 és C4 közötti szénatom számú szénhidrogéneket, túlnyomóan propánt tartalmaz.)649-073-00-6270-777-068477-94-1K
Gázok (ásványolaj), Girbotol eljárás nyersanyag; benzingáz (Bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy, melyet a kénhidrogén eltávolítása érdekében a Girbotol egységbe táplálnak be. Túlnyomóan C2 és C4 közötti szénatom számú alifás szénhidrogéneket tartalmaz.)649-074-00-1270-778-668477-95-2K
Gázok (ásványolaj), gőzkrakkoló C3-ban gazdag; benzingáz [Gőzzel történő krakkolásból származó párlatok desztillációjával nyert bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan kevés propánt tartalmazó propilénből áll, forráspontja körülbelül a -70 és 0 °C (-94 és 32 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-115-00-3295-404-992045-22-2K
Gázok (ásványolaj), hexánelvezetés; benzingáz (Különböző forrásból származó benzinfrakciók egyesítésével, majd szakaszos lepárlásával nyert bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C1 és C5 közötti szénatom számú telített alifás szénhidrogéneket tartalmaz.)649-101-00-7272-872-268919-00-6K
Gázok (ásványolaj), hidrogén abszorber véggáz; finomítói gáz (Hidrogénben gazdag gázáramból a hidrogén kivonását követően megmaradó bonyolult összetételű elegy. Hidrogénből,649-131-00-0270-779-168477-96-3K
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
szén-monoxidból, nitrogénből és kis mennyiségű C2 szénatom számú szénhidrogéneket tartalmazó metánból áll.)
Gázok (ásványolaj), hidrogénben gazdag; finomítói gáz (Szénhidrogén gázokból hűtéssel leválasztott bonyolult összetételű gázkeverék. Elsősorban hidrogént tartalmaz, kis mennyiségű szén­monoxiddal, nitrogénnel, metánnal és C2 szénatom számú szénhidrogénekkel.)649-132-00-6270-780-768477-97-4K
Gázok (ásványolaj), hidrogénes kezelő keverék olaj visszavezetés, hidrogénben­nitrogénben gazdag; finomítói gáz (Keverék olaj hidrogénes kezelési termékének visszavezetéséből kapott bonyolult összetételű elegy. Elsősorban hidrogént és nitrogént tartalmaz, kis mennyiségű szén-monoxiddal, szén­dioxiddal és túlnyomóan C1 és C5 közötti szénatom számú szénhidrogénekkel.)649-133-00-1270-781-268477-98-5K
Gázok (ásványolaj), hidrogénes krakkolás kisnyomású elválasztó; finomítói gáz (A hidrogénes krakkoló kilépő termékeinek folyadék-gáz szétválasztásával kapott bonyolult összetételű elegy. Túlnyomóan hidrogénből és túlnyomóan C1 és C3 közötti szénatom számú telített szénhidrogénekből áll.)649-152-00-5272-182-168783-06-2K
Gázok (ásványolaj), hidrogénes krakkolás propánelvezetés, szénhidrogénben gazdag; benzingáz (Hidrogénes krakkolás termékeinek lepárlásával kapott bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C1 és C4 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz. Kis mennyiségben hidrogén és kénhidrogén is lehet benne.)649-085-00-1271-001-368513-16-6K
Gázok (ásványolaj), hidrogénező kilépő termék lepárló dob elvezetés; finomítói gáz (A hidrogénezési reakcióból származó termékek csökkentett nyomáson történő lepárlásával kapott, bonyolult összetételű gázelegy. Túlnyomóan hidrogént és túlnyomóan C1 és C6 közötti szénatom számú alifás szénhidrogéneket tartalmaz.)649-172-00-4295-400-792045-18-6K
Gázok (ásványolaj), hidrogénnel kezelt merkaptán tartalmú kerozin pentánmentesítő stabilizátor elvezetés; finomítói gáz (Hidrogénnel kezelt kerozin pentánmentesített stabilizálásával előállított bonyolult összetételű elegy. Elsősorban hidrogénből, metánból, etánból és propánból áll, különböző kis649-155-00-1272-775-568911-58-0K
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
mennyiségekben tartalmaz nitrogént, kéndioxidot, szén-monoxidot és túlnyomóan C4 és C5 közötti szénatom számú szénhidrogéneket.)
Gázok (ásványolaj), hidrogénnel kezelt merkaptán tartalmú kerozin csökkenő nyomású lepárlási dob; finomítói gáz (Merkaptán tartalmú kerozinnak katalizátor jelenlétében történő hidrogénes kezelését végző egység csökkentett nyomású lepárlási dobjában előállított bonyolult összetételű elegy. Elsősorban hidrogénből és metánból áll, különböző kis mennyiségekben tartalmaz nitrogént, szén-monoxidot és túlnyomóan C2 és C5 közötti szénatom számú szénhidrogéneket.)649-156-00-7272-776-068911-59-1K
Gázok (ásványolaj), izobután leválasztó torony fejtermékek; benzingáz (A bután-butilén frakció atmoszferikus desztillációjából származó bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C3 és C4 közötti szénatom számú alifás szénhidrogéneket tartalmaz.)649-070-00-X270-769-768477-87-2K
Gázok (ásványolaj), izomerizált benzin lepárló, C4-ben gazdag, kénhidrogén­mentes; benzingáz649-075-00-7270-782-868477-99-6K
Gázok (ásványolaj), katalitikus krakkolás; benzingáz (Katalitikus krakkolásból származó termékek desztillációjával előállított bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C3 és C5 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz.)649-098-00-2272-203-468783-64-2K
Gázok (ásványolaj), katalitikus krakkoló, C1-5-ben gazdag; benzingáz (Katalitikusan krakkolt szénhidrogének desztillációjából származó bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. C1 és C6 közötti, túlnyomóan C1 és C5 közötti szénatom számú alifás szénhidrogéneket tartalmaz.)649-064-00-7270-757-168477-75-8K
Gázok (ásványolaj), katalitikus krakkoló; benzingáz (Katalitikusan krakkolt szénhidrogének frakcionálásából származó bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C1 és C6 közötti szénatom számú, túlnyomóan alifás szénhidrogéneket tartalmaz.)649-063-00-1270-756-668477-74-7K
Gázok (ásványolaj), katalitikus reformáló, C1-4-ben gazdag; benzingáz (Katalitikus reformáló eljárás termékeinek desztillációjából származó bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. C1 és C6649-066-00-8270-760-868477-79-2K
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
közötti, túlnyomóan C1 és C4 közötti szénatom számú alifás szénhidrogéneket tartalmaz.)
Gázok (ásványolaj), katalitikusan krakkolt benzin propántalanító fejtermék, C3-ban gazdag savmentes; benzingáz (Katalitikusan krakkolt és a savszennyezések eltávolítása érdekében kezelt szénhidrogének frakcionálásából származó bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C2 és C4 közötti, leginkább C3 szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz.)649-062-00-6270-755-068477-73-6K
Gázok (ásványolaj), katalitikusan krakkolt fejtermékek; ásványolaj gáz [Katalitikus krakkolás termékeinek desztillációjával kapott, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C3 és C5 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a -48 °C és 32 °C (-54 °F és 90 °F) közötti hőmérséklettartományban van.]649-191-00-8270-071-268409-99-4K
Gázok (ásványolaj), katalitikusan krakkolt gázolaj propánmentesítő fenéktermékek, C4-ben gazdag, savmentes; ásványolaj gáz (Kénhidrogén és egyéb savas összetevők eltávolítása érdekében kezelésnek alávetett katalitikusan krakkolt gázolaj szénhidrogén frakció szakaszos lepárlásával előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. C3 és C5 közötti, túlnyomóan C4 szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz.)649-208-00-9270-752-468477-71-4K
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Gázok (ásványolaj), katalitikusan krakkolt nehézbenzin butáneltávolító; benzingáz (Katalitikusan krakkolt nehézbenzin szakaszos lepárlásával nyert bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C1 és C4 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz.)649-107-00-X273-169-368952-76-1K
Gázok (ásványolaj), katalitikusan krakkolt nehézbenzin butánmentesítő fenéktermékek, C3-5-ben gazdag; ásványolaj gáz (Katalitikusan krakkolt nehézbenzin stabilizálásával előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C3 és C5 közötti szénatom számú alifás szénhidrogéneket tartalmaz.)649-209-00-4270-754-568477-72-5K
Gázok (ásványolaj), katalitikusan polimerizált benzin stabilizáló fejpárlat, C1-5-ben gazdag; benzingáz (Katalitikusan polimerizált benzin szakaszos lepárlásos stabilizálásával kapott szénhidrogének bonyolult összetételű elegye. C2 és C6 közötti, túlnyomóan C2 és C4 közötti szénatom számú alifás szénhidrogéneket tartalmaz.)649-065-00-2270-758-768477-76-9K
Gázok (ásványolaj), katalitikusan reformált közvetlen lepárlású nehézbenzin stabilizáló fejtermékek; finomítói gáz (Közvetlen lepárlású nehéz motorbenzin katalitikus reformálásával és a termékek szakaszos lepárlásával nyert bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Hidrogént, metánt, etánt és propánt tartalmaz.)649-145-00-7270-999-868513-14-4K
Gázok (ásványolaj), katalitikusan reformált nehézbenzin kigőzölő kolonna fejtermékek; finomítói gáz (Katalitikusan reformált nehézbenzin stabilizálása során nyert bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Hidrogént és túlnyomóan C1 és C4 közötti szénatom számú telített szénhidrogéneket tartalmaz.)649-124-00-2270-759-268477-77-0K
Gázok (ásványolaj), kátrány kigőzölő kolonna elvezetés; finomítói gáz (Nyersolaj redukátumának szakaszos lepárlásával kapott bonyolult összetételű elegy. Hidrogénből és túlnyomóan C1 és C4 közötti szénatom számú szénhidrogénekből áll.)649-163-00-5272-884-868919-11-9K
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Gázok (ásványolaj), keverék olaj, hidrogénben-nitrogénben gazdag; finomítói gáz (Keverék olaj desztillációja révén kapott bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Elsősorban hidrogént tartalmaz, de lehet benne kis mennyiségű szén-monoxid, szén-dioxid és túlnyomóan C1 és C5 közötti szénatom számú alifás szénhidrogén is.)649-123-00-7270-749-868477-68-9K
Gázok (ásványolaj), könnyű gőzzel krakkolt, butadién koncentrátum; benzingáz (Termikus krakkolásból származó párlatok desztillációjával nyert bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C4 szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz.)649-111-00-1273-265-568955-28-2K
Gázok (ásványolaj), könnyű közvetlen lepárlású benzin stabilizáló elvezetés; benzingáz (Közvetlen lepárlású könnyűbenzin stabilizálásával kapott bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C2 és C6 közötti szénatom számú telített alifás szénhidrogéneket tartalmaz.)649-086-00-7271-002-968513-17-7K
Gázok (ásványolaj), könnyű közvetlen lepárlású gazolin szakaszos lepárlás stabilizáló elvezetés; benzingáz (Közvetlen lepárlású könnyű motorbenzin szakaszos lepárlásával nyert bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C1 és C5 közötti szénatom számú telített alifás szénhidrogéneket tartalmaz.)649-102-00-2272-878-568919-05-1K
Gázok (ásványolaj), közvetlen lepárlású nehézbenzin katalitikus reformálás elvezetés; benzingáz (Közvetlen lepárlású nehéz motorbenzin katalitikus reformálásával és a termékek szakaszos lepárlásával nyert bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Metánt, etánt és propánt tartalmaz.)649-104-00-3272-882-768919-09-5K
Gázok (ásványolaj), közvetlen lepárlású nehézbenzin katalitikus reformer stabilizáló fejtermék; benzingáz (Közvetlen lepárlású nehéz motorbenzin katalitikus reformálásával és a termékek szakaszos lepárlásával nyert bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C2 és C4 közötti szénatom számú telített alifás szénhidrogéneket tartalmaz.)649-112-00-7273-270-268955-34-0K
Gázok (ásványolaj), közvetlen lepárlású stabilizáló elvezetés; benzingáz (Ásványolaj lepárlásakor az első toronyból származó folyadék szakaszos lepárlásával649-106-00-4272-883-268919-10-8K
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
nyert bonyolult összetételű szénhidrogén­elegy. Túlnyomóan C1 és C4 közötti szénatom számú telített alifás szénhidrogéneket tartalmaz.)
Gázok (ásványolaj), lepárlás előtti torony elvezetés, nyersolaj desztilláció; finomítói gáz (A nyersolaj desztillációja során alkalmazott első toronyból kapott bonyolult összetételű elegy. Nitrogénből és túlnyomóan C1 és C5 közötti szénatom számú telített nyíltláncú szénhidrogénekből áll.)649-162-00-X272-881-168919-08-4K
Gázok (ásványolaj), maradék szárítás elvezetés; finomítói gáz (Maradékoknak kemencében történő viszkozitás csökkentésével kapott, bonyolult összetételű elegy. Túlnyomóan kénhidrogént és túlnyomóan C1 és C5 közötti szénatom számú alifás és olefines szénhidrogéneket tartalmaz.)649-174-00-5295-402-892045-20-0K
Gázok (ásványolaj), nehéz párlat hidrogénes kezelő kéntelenítés kigőzölő kolonna elvezetés; finomítói gáz (A nehézpárlatok hidrogénes kéntelenítési folyamatában képződő folyékony termékektől kigőzölő kolonnában elválasztott bonyolult összetételű elegy. Hidrogénből, kénhidrogénből és túlnyomóan C1 és C5 közötti szénatom számú telített nyíltláncú szénhidrogénekből áll.)649-160-00-9272-876-468919-04-0K
Gázok (ásványolaj), nehézbenzin egyesítő kéntelenítő hasító elvezetés; benzingáz (Nehézbenzin termékektől elválasztott, frakció kéntelenítési eljárásával nyert bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C1 és C4 közötti szénatom számú telített alifás szénhidrogéneket tartalmaz.)649-103-00-8272-879-068919-06-2K
Gázok (ásványolaj), nehézbenzin gőzzel krakkolt nagy nyomású maradék; finomítói gáz (Nehézbenzin gőzzel történő krakkolásából származó, valamint a későbbi termékek előkészítése során maradó gázok keverékének nem kondenzálható részeként kapott, bonyolult összetételű elegy. Túlnyomóan hidrogént és túlnyomóan C1 és C5 közötti szénatom számú alifás és olefines szénhidrogéneket tartalmaz, melyekhez földgáz is lehet keveredve.)649-173-00-X295-401-292045-19-7K
Gázok (ásványolaj), nyersolaj desztilláció és katalitikus krakkolás; finomítói gáz (Nyersolaj desztillációval és katalitikus krakkolással előállított bonyolult649-168-00-2273-563-568989-88-8K
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
összetételű termék. Hidrogént, kénhidrogént, nitrogént, szén-monoxidot és túlnyomóan C1 és C6 közötti szénatom számú olefines szénhidrogéneket tartalmaz.)
Gázok (ásványolaj), nyersolaj szakaszos lepárlás; benzingáz (Ásványolaj szakaszos lepárlásával nyert bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C1 és C5 közötti szénatom számú telített alifás szénhidrogéneket tartalmaz.)649-100-00-1272-871-768918-99-0K
Gázok (ásványolaj), olaj finomító gáz desztilláció elvezetés; finomítói gáz (Etán és propán krakkolásával kapott, hidrogént, szén-monoxidot szén-dioxidot és C1 és C6 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmazó gázáram desztillációjával előállított bonyolult összetételű elegy. Túlnyomóan C1 és C2 közötti szénatom számú szénhidrogéneket, hidrogént, nitrogént és szén-monoxidot tartalmaz.)649-148-00-3271-258-168527-15-1K
Gázok (ásványolaj), párlat egyesítő kéntelenítő sztripper elvezetés; finomítói gáz (A párlat egyesítő kéntelenítő folyamat folyékony termékeitől kigőzölő kolonnában elválasztott bonyolult összetételű elegy. Kénhidrogént, metánt, etánt és propánt tartalmaz.)649-157-00-2272-873-868919-01-7K
Gázok (ásványolaj), platformer stabilizáló elvezetés, könnyű végtermékek szakaszos lepárlás; finomítói gáz (A platformer egység platina reaktorának könnyű végtermékeiből szakaszos lepárlással kapott bonyolult összetételű elegy. Hidrogénből, metánból, etánból és propánból áll.)649-161-00-4272-880-668919-07-3K
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Gázok (ásványolaj), platformer termékek elválasztó elvezetés; finomítói gáz (Nafténeknek aromás szénhidrogénekké történő kémiai reformálásával előállított bonyolult összetételű elegy. Hidrogénből és túlnyomóan C1 és C3 közötti szénatom számú szénhidrogénekből áll.)649-154-00-6272-343-668814-90-4K
Gázok (ásványolaj), propánelvezető fenéktermékek szakaszos lepárlás; benzingáz (Propáneltávolító fenéktermékének szakaszos lepárlásával előállított bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan butánt, izobutánt és butadiént tartalmaz.)649-096-00-1271-742-268606-34-8K
Gázok (ásványolaj), propánleválasztó fejtermékek; benzingáz (Katalitikus krakkolásból származó gáz és benzin frakció desztillációjából származó bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C2 és C4 közötti szénatom számú alifás szénhidrogéneket tartalmaz.)649-072-00-0270-773-968477-91-8K
Gázok (ásványolaj), propánleválasztó száraz, propénben gazdag; benzingáz (Katalitikus krakkolásból származó gáz és benzin frakció desztillációjából származó bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan propilént tartalmaz kevés etánnal és propánnal.)649-071-00-5270-772-368477-90-7K
Gázok (ásványolaj), reformáló hidrogénes kezelő feltöltés, hidrogénben gazdag; finomítói gáz (A reformáló hidrogénes kezelőből származó bonyolult összetételű elegy. Elsősorban hidrogént tartalmaz, kis mennyiségű szén-monoxiddal és túlnyomóan C1 és C5 közötti szénatom számú alifás szénhidrogénekkel.)649-138-00-9270-788-068478-04-6K
Gázok (ásványolaj), reformáló hidrogénes kezelő, hidrogénben-metánban gazdag; finomítói gáz (A reformáló hidrogénes kezelő eljárásból származó bonyolult összetételű elegy. Elsősorban hidrogént és metánt tartalmaz, kis mennyiségű szén-monoxiddal, szén­dioxiddal, nitrogénnel és túlnyomóan C2 és C5 közötti szénatom számú telített alifás szénhidrogénekkel.)649-137-00-3270-787-568478-03-5K
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Gázok (ásványolaj), reformáló hidrogénes kezelő; finomítói gáz (A reformáló hidrogénes kezelő eljárásból származó bonyolult összetételű elegy. Elsősorban hidrogént, metánt és etánt tartalmaz, kis mennyiségű kénhidrogénnel és túlnyomóan C3 és C5 közötti szénatom számú alifás szénhidrogénekkel.)649-136-00-8270-785-468478-02-4K
Gázok (ásványolaj), reformer feltöltés, hidrogénben gazdag; finomítói gáz (A reformerből származó bonyolult összetételű elegy. Elsősorban hidrogént tartalmaz, kis mennyiségű szén­monoxiddal és túlnyomóan C1 és C5 közötti szénatom számú alifás szénhidrogénekkel.)649-135-00-2270-784-968478-01-3K
Gázok (ásványolaj), reformer kilépő termék kisnyomású lepárlás dob elvezetés; finomítói gáz (A reformáló reaktor kilépő termékeinek kis nyomású nyomáscsökkentéses lepárlásával előállított bonyolult összetételű elegy. Elsősorban hidrogént tartalmaz, kis mennyiségű metánnal, etánnal és propánnal.)649-147-00-8271-005-568513-19-9K
Gázok (ásványolaj), reformer kilépő termék nagynyomású lepárlás dob elvezetés; finomítói gáz (A reformáló reaktor kilépő termékeinek nagynyomású nyomáscsökkentéses lepárlásával előállított bonyolult összetételű elegy. Elsősorban hidrogént tartalmaz, kis mennyiségű metánt, etánt és propánt.)649-146-00-2271-003-468513-18-8K
Gázok (ásványolaj), száraz, merkaptános, gázdúsító egység terméke; finomítói gáz (Gázdúsító egységből származó bonyolult összetételű száraz gázkeverék. Hidrogént, kénhidrogént és túlnyomóan C1 és C3 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz.)649-129-00-X270-774-468477-92-9K
Gázok (ásványolaj), szekunder abszorber elvezetés, fluidizált katalitikus krakkoló fejtermékek szakaszos lepárló; finomítói gáz (A fluidágyas katalitikus krakkolóban végzett katalitikus krakkolás fejtermékeinek szakaszos lepárlásával kapott bonyolult összetételű elegy. Hidrogénből, nitrogénből és túlnyomóan C1 és C3 közötti szénatom számú szénhidrogénekből áll.)649-150-00-4271-625-668602-84-6K
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Gázok (ásványolaj), szivacsos abszorber elvezetés, fluidágyas katalitikus krakkoló és gázolaj kéntelenítő fejtermék szakaszos lepárlás; finomítói gáz (A katalitikus krakkolásból és a gázolaj kéntelenítésből származó termékek szakaszos lepárlásával kapott bonyolult összetételű elegy. Hidrogénből és túlnyomóan C1 és C4 közötti szénatom számú szénhidrogénekből áll.)649-167-00-7273-269-768955-33-9K
Gázok (ásványolaj), teljes skála közvetlen lepárlású benzin hexán elvezetés; benzingáz (Közvetlen lepárlású benzin szakaszos lepárlásával kapott bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C2 és C6 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz.)649-084-00-6271-000-868513-15-5K
Gázok (ásványolaj), termikus krakkoló desztilláció; finomítói gáz (Termikus krakkoló eljárásból származó termékek desztillációjával kapott bonyolult összetételű elegy. Hidrogénből, kénhidrogénből, szén-monoxidból, szén­dioxidból és túlnyomóan C1 és C6 közötti szénatom számú szénhidrogénekből áll.)649-139-00-4270-789-668478-05-7K
Gázok (ásványolaj), visszavezetés, hidrogénben gazdag; finomítói gáz (Visszavezetett reaktor gázokból nyert bonyolult összetételű elegy. Elsősorban hidrogént tartalmaz, kis mennyiségű szén­monoxiddal, szén-dioxiddal, nitrogénnel, kénhidrogénnel és C1 és C5 közötti szénatom számú telített alifás szénhidrogénekkel.)649-134-00-7270-783-368478-00-2K
Gázolajok (ásványolaj) hidrogénnel kezelt vákuum; nehéz üzemanyag olaj [Ásványolaj frakció katalitikus hidrogénezése során kapott bonyolult szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C13 és C50 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 230 és 600 °C (446 és 1112 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van. Többnyire 5 vagy annál nagyobb tömeg%-ban tartalmaz 4-6 tagú kondenzált gyűrűs aromás szénhidrogéneket.]649-015-00-X265-162-964742-59-2
Gázolajok (ásványolaj), gőzzel krakkolt; krakkolt gázolaj [Gőzzel végzett krakkolás termékeinek desztillációjával előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C9 fölötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 205 °C és 400 °C (400 °F és649-442-00-1271-260-268527-18-4
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
752 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]
Gázolajok (ásványolaj), hidrogénnel kéntelenített kokszosító nehéz vákuum; nehéz üzemanyag olaj [Kokszosító nehézpárlatának hidrogénes kéntelenítésével kapott bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C18 és C44 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 304 és 548 °C (579 és 1018 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van. Többnyire 5 vagy annál nagyobb tömeg%-ban tartalmaz 4-6 tagú kondenzált gyűrűs aromás szénhidrogéneket.]649-039-00-0285-555-985117-03-9
Gázolajok (ásványolaj), hidrogénnel kéntelenített nehéz vákuum; nehéz üzemanyag olaj [Katalizátor jelenlétében hidrogénnel végzett kéntelenítés során kapott bonyolult szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C20 és C50 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 350 és 600 °C (662 és 1112 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van. Többnyire 5 vagy annál nagyobb tömeg%-ban tartalmaz 4-6 tagú kondenzált gyűrűs aromás szénhidrogéneket.]649-017-00-0265-189-664742-86-5
Gázolajok (ásványolaj), hidrogénnel kéntelenített; gázolaj – pontosabban nem meghatározott [Ásványolajnak a szerves kénvegyületek kénhidrogénné alakítása és eltávolítása érdekében végzett hidrogénes kezelés eredményeképpen kapott, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C13 és C25 közötti szénatom számú alifás szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 230 °C és 400 °C (446 °F és 752 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-222-00-5265-182-864742-79-6N
Gázolajok (ásványolaj), kémiai úton semlegesített; gázolaj – pontosabban nem meghatározott [Savas anyagok eltávolítása érdekében végzett kezelés eredményeképpen kapott bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C13 és C25 közötti szénatom számú alifás szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 230 °C és 400 °C (446 °F és 752 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-218-00-3265-129-964742-29-6N
Gázolajok (ásványolaj), nehéz atmoszferikus; nehéz üzemanyag olaj649-032-00-2272-184-268783-08-4
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
[Nyersolaj lepárlásakor kapott bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C7 és C35 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 121 és 510 °C (250 és 950 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]
Gázolajok (ásványolaj), nehéz vákuum; nehéz üzemanyag olaj [A nyersolaj atmoszferikus desztillációja maradékának vákuumdesztillációjával előállított bonyolult szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C20 és C50 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 350 és 600 °C (662 és 1112 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van. Többnyire 5 vagy annál nagyobb tömeg%-ban tartalmaz 4-6 tagú kondenzált gyűrűs aromás szénhidrogéneket.]649-009-00-7265-058-364741-57-7
Gázolajok (ásványolaj), oldószerrel finomított; gázolaj – pontosabban nem meghatározott [Oldószeres extrahálásból raffinátumként kapott, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C11 és C25 közötti szénatom számú alifás szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 205 °C és 400 °C (401 °F és 752 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-213-00-6265-092-964741-90-8N
Gázolajok (ásványolaj), savval kezelt; gázolaj – pontosabban nem meghatározott [Kénsavas kezelési folyamatból raffinátumként kapott, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C13 és C25 közötti szénatom számú alifás szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 230 °C és 400 °C (446 °F és 752 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-215-00-7265-112-664742-12-7N
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Gázolajok (ásványolaj), termikusan krakkolt, hidrogénnel kéntelenített; krakkolt gázolaj649-444-00-2295-411-792045-29-9
Gázolajok (ásványolaj), vákuum könnyűpárlat, termikusan krakkolt hidrogénnel kéntelenített; krakkolt gázolaj [Termikusan krakkolt könnyű vákuum ásványolaj frakció katalitikusa hidrogénes kéntelenítésével kapott, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C14 és C20 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 270 °C és 370 °C (518 °F és 698 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-450-00-5308-278-897926-59-5
Gázolajok, hidrogénnel kezelt; gázolaj – pontosabban nem meghatározott [Paraffinok katalitikus hidrogénezésével előállított származékainak újradesztillációjával kapott bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C17 és C27 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 330 °C és 340 °C (626 °F és 644 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-238-00-2308-128-197862-78-7N
Gázolajok, paraffinos; gázolaj – pontosabban nem meghatározott [Paraffinok intenzív katalitikus hidrogénezésével előállított származékainak desztillációjával kapott bonyolult összetételű szénhidrogén-elegyét újradesztillálva nyert párlat. Forráspontja körülbelül a 190 °C és 330 °C (374 °F és 594 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-233-00-5300-227-893924-33-5N
Gazolin, gőzvisszanyerés; alacsony forráspontú nehézbenzin [Gőzvisszanyerő rendszerekben levő gázokból hűtéssel leválasztott, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C4 és C11 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a -20 °C és 196 °C (-4 °F és 384 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-269-00-1271-025-468514-15-8P
Gazolin, közvetlen lepárlású atmoszferikus lepárló üzem; alacsony forráspontú nehézbenzin [Nyersolaj lepárlása során az atmoszferikus toronyban kapott bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Forráspontja körülbelül a 36,1 °C és 193,3 °C (97 °F és 380 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-270-00-7271-727-068606-11-1P
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Gazolin, pirolízis, butáneltávolító fenéktermékek; alacsony forráspontú nehézbenzin – pontosabban nem meghatározott (Propáneltávolító torony fenéktermékeinek szakaszos desztillációjával előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C5 fölötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz.)649-373-00-7271-726-568606-10-0P
Gazolin, pirolízis, hidrogénezett; alacsony forráspontú nehézbenzin – pontosabban nem meghatározott [A pirolízissel előállított gazolin hidrogénezéséből származó párlat, forráspontja körülbelül a 20 °C és 200 °C (68 °F és 392 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-389-00-4302-639-394114-03-1P
Gazolin, természetes; alacsony forráspontú nehézbenzin [Földgázból olyan műveletekkel, mint hűtés vagy abszorpció, leválasztott bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C4 és C8 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a -20 °C és 120 °C (-4 °F és 248 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-261-00-8232-349-18006-61-9P
Gazolin; alacsony forráspontú nehézbenzin – pontosabban nem meghatározott [Bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C3 fölötti szénatom számú, elsősorban paraffinos, cikloparaffinos, aromás és olefines szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja a 30 °C és 260 °C (86 °F és 500 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-378-00-4289-220-886290-81-5P
hexaklór-benzol602-065-00-6204-273-9118-74-1
hexametil-foszfor-triamid; hexametil­foszforamid015-106-00-2211-653-8680-31-9
hidrazin007-008-00-3206-114-9302-01-2E
hidrazin bisz(3-karboxi-4-hidroxi-benzolszulfonát)007-022-00-X405-030-1
hidrazinsók007-014-00-6
hidrazobenzol; 1,2-difenil-hidrazin007-021-00-4204-563-5122-66-7
Izzasztási olaj (ásványolaj), aktív szénnel kezelt; izzasztási olaj (Izzasztási olaj nyomokban jelenlevő összetevőinek és szennyeződéseinek eltávolítása érdekében végzett aktív szenes kezelésével előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C12 fölötti szénatom számú, túlnyomóan telített, nyíltláncú szénhidrogéneket tartalmaz.)649-211-00-5308-126-097862-76-5L
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Izzasztási olaj (ásványolaj), hidrogénnel kezelt; izzasztási olaj649-550-00-9295-394-692045-12-0L
Izzasztási olaj (ásványolaj), kovasavval kezelt; izzasztási olaj (A nyomokban jelenlevő összetevők és szennyeződések eltávolítása érdekében kovasavval kezelt izzasztási olajból kapott, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C12 fölötti szénatom számú, nyílt egyenes szénláncú szénhidrogéneket tartalmaz.)649-315-00-0308-127-697862-77-6P
Izzasztási olaj (ásványolaj), savval kezelt; izzasztási olaj (Izzasztási olaj kénsavas kezelésével kapott bonyolult összetételű szénhidrogén­elegy. Túlnyomóan elágazásos szénláncú, C20 és C50 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz.)649-175-00-0300-225-793924-31-3L
Izzasztási olaj (ásványolaj), agyaggal kezelt; izzasztási olaj (Izzasztási olajnak a nyomnyi mennyiségű poláros vegyületek és a szennyezések eltávolítása érdekében vagy érintkezéses vagy átcsepegtetéses módszerrel, természetes vagy módosított agyaggal történő kezelésével kapott bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan elágazásos szénláncú, C20 és C50 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz.)649-176-00-6300-226-293924-32-4L
Izzasztási olaj (ásványolaj); izzasztási olaj (Oldószer olajmentesítése vagy viasz izzasztása során olaj frakcióként kapott, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C20 és C50 közötti szénatom számú, túlnyomóan elágazó láncú szénhidrogéneket tartalmaz.)649-549-00-3265-171-864742-67-2L
kadmium-klorid048-008-00-3233-296-710108-64-2E
kadmium-oxid048-002-00-0215-146-21306-19-0E
kadmium-szulfát048-009-00-9233-331-610124-36-4E
kalcium-kromát024-008-00-9237-366-813765-19-0
kálium-bromát035-003-00-6231-829-87758-01-2
kaptafol (ISO); 1,2,3,6-tetrahidro-N-(1,1,2,2-tetraklór-etiltio)ftálimid613-046-00-7219-363-32425-06-1
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
karbadox (INN); metil-3-(quinoxalin-2-il-metilén)karbazat-1,4-dioxid; 2-(metoxi-karbonil-hidrazono-metil)quinoxalin-1,4-toxid613-050-00-9229-879-06804-07-5
Kátránybázisok, szén, nyers; nyers kátránybázisok (Kőszénkátrány bázis extrahálási olajának lúgos oldattal, például nátrium-hidroxid vizes oldatával való reakciójával kapott termék. Elsősorban olyan szerves bázisokat tartalmaz, mint az akridin, afenantridin, piridin, kinolin és azok alkilszármazékai.)648-141-00-2266-018-865996-84-1J, M
Kátrány, szén, alacsony hőmérsékleten kinyert, desztillációs maradékok; kátrányolaj, közepes forráspontú [A közelítően 300 °C (572 °F) alatti forrásponttal rendelkező olajok eltávolítása céljából frakcionált desztillációnak alávetett alacsony hőmérsékletű kőszénkátrány maradéka. Elsősorban aromás szénhidrogéneket tartalmaz.]648-068-00-6309-887-1101316-85-2M
Kátrány, szén, magas forráspontú, desztillációs és raktározási maradékok; kőszénkátrány szilárd maradék (Bitumenes kőszén magas forráspontú kátrányának desztillációjakor és hőkezelésekor a lepárló berendezésben és a Torage edényekben elkülönülő, koksz- és hamutartalmú szilárd maradéka. Túlnyomóan szénből áll, kis mennyiségben hero vegyületeket és hamu összetevőket is tartalmaz.)648-059-00-7295-535-192062-20-9M
Kátrány, szén, magas forráspontú, maradékok; kőszénkátrány szilárd maradék (A bitumenes kőszén kokszosítása során képződő, nyers bitumenes, magas forráspontú kátrány szilárd alakja. Elsősorban koksz- és szénrészecskéket, magasan aromásított vegyületeket és ásványi anyagokat tartalmaz.)648-061-00-8309-726-5100684-51-3M
Kátrány, szén, magas forráspontú, nagy szilárdanyag-tartalmú; kőszénkátrány szilárd maradék [Szén magas hőmérsékleten (700 °C (1292 °F) fölött) végzett destruktív desztillációjakor felszabaduló gázok megközelítően környezeti hőmérsékletre történő hűtésekor kapott kondenzációs termék. Elsősorban kondenzált gyűrűs aromás szénhidrogéneket és nagy szilárdanyag-tartalmú széntípusú anyagokat tartalmaz.]648-062-00-3273-615-768990-61-4M
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Kátrány, szén, tárolási maradék; kőszénkátrány szilárd maradék (A nyers kőszénkátrány tárolóedényeiből eltávolítható lerakódás. Elsősorban kőszénkátrányt és széntartalmú szilárd részecskéket tartalmaz.)648-060-00-2293-764-191082-50-7M
Kátránybázisok, kinolin származékok; párlat bázisok648-131-00-8271-020-768513-87-1J, M
Kátránybázisok, szén, anilin frakció; desztillátum bázisok [Kőszénkátrány desztillációjából származó karbolozott olaj fenolmentesítésével és bázismentesítésével kapott nyers bázisok körülbelül a 180-200 °C (356-392 °F) közötti hőmérséklettartományban forró frakciója. Főként anilint, kollidineket, lutidineket és toluidineket tartalmaz.]648-034-00-0295-541-492062-27-6J
Kátránybázisok, szén, desztillációs maradékok; párlat bázisok (Kőszénkátrányok lepárlásából származó, bázistartalmú kátrány frakciók savas extrahálását, semlegesítését követő desztillációjának maradéka. Főként anilint, kollidineket, kinolint és kinolinszármazékokat, valamint toluidineket tartalmaz.)648-132-00-9274-544-092062-29-8J, M
Kátránybázisok, szén, kinolin származékok frakció; párlat bázisok648-132-00-3274-560-170321-67-4J, M
Kátránybázisok, szén, kollidin frakció; desztillátum bázisok [Bitumenes kőszénkátrány desztillációjából származó bázistartalmú frakció semlegesített savas extraktumának desztillálásával nyert nyers bázisok körülbelül a 181-186 °C (356-367 °F) közötti hőmérséklet-tartományban forró frakciója. Főként anilint és kollidineket tartalmaz.]648-033-00-5295-543-592062-28-7J
Kátránybázisok, szén, lutidin frakció; desztillátum bázisok648-031-00-4293-766-291082-52-9J
Kátránybázisok, szén, pikolin frakció; desztillátum bázisok [Bitumenes kőszénkátrány desztillációjából származó bázistartalmú frakció semlegesített savas extraktumának desztillálásával nyert piridinbázisok körülbelül a 130-250 °C (266-410 °F) közötti hőmérséklet-tartományban forró elegye. Főként lutidinekből és pikolinokból áll.]648-030-00-9295-548-292062-33-4J
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Kátránybázisok, szén, toluidin frakció; desztillátum bázisok648-035-00-6293-767-891082-53-0J
Kátrányolajok, barnaszén; könnyűolaj [A lignitkátrány 80 és 250 °C (176 és 482 °F) közötti hőmérséklet-tartományban forró desztillátuma. Elsősorban alifás és aromás szénhidrogénekből, illetve egybázisú fenolokból áll.]648-002-00-6302-674-494114-40-6J
Kátrányolajok, szén; karbololaj [Körülbelül a 130-250 °C (266-410 °F) közötti hőmérséklet-tartományban forró kőszénkátrány párlat. Elsősorban naftalint, alkilnaftalinokat, fenolvegyületeket és aromás nitrogénbázisokat tartalmaz.]648-024-00-6266-016-765996-82-9J
Kátránysavak, 3,5-xilenol frakció; párlat fenolok (Alacsony hőmérsékletű kőszénkátrány kátránysavai desztillációjával kapott kátránysav frakció, gazdag 3,5-dimetil-fenol-tartalommal.)648-124-00-X284-896-084989-07-1J, M
Kátránysavak, barnakőszén gázosítás; nyers fenolok (A barnakőszén gázosítása során kapott szerves vegyületek bonyolult keveréke. Elsősorban C6-10 szénatom számú aromás fenolokat és homológjaikat tartalmazza.)648-118-00-7295-536-792062-22-1J, M
Kátránysavak, barnakőszén, C2-alkil-fenol frakció; párlat fenolok [Körülbelül a 200-230 °C (392-446 °F) közötti hőmérséklet-tartományban forró, a lignit kátrány lúgos mosását követő savazáson átesett párlat. Elsősorban m- és p-etil-fenolt, valamint krezolokat és xilenolokat tartalmaz.]648-129-00-7302-662-994114-29-1J, M
Kátránysavak, barnakőszén, nyers; nyers fenolok (Barnakőszénkátrány párlat lúgos extrak- tumának savazott terméke. Elsősorban fenolt és homológjait tartalmazza.)648-117-00-1309-888-7101316-86-3J, M
Kátránysavak, desztillációs maradékok; párlat fenolok [Szénből származó nyers fenol lepárlási maradéka. Túlnyomóan a C8-tól C10-ig terjedő tartományba tartozó fenolokat tartalmaz, melyek lágyuláspontja 60-80 °C (140-176 °F) között van.]648-119-00-2306-251-596690-55-0J, M
Kátránysavak, etilfenol frakció; párlat fenolok (Alacsony hőmérsékletű kőszénkátrány nyers kátránysavai desztillációjával kapott kátránysav frakció, gazdag 3-és 4-etil-fenol-tartalommal.)648-123-00-4284-891-384989-03-7J, M
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Kátránysavak, krezolos, maradékok; párlat fenolok [Nyers kőszénkátrány savaknak a fenol, krezolok, xilenolok és minden magasabb forráspontú fenolok eltávolítása után maradó része. Fekete szilárd anyag, olvadáspontja 80 °C (176 °F) körül van. Elsősorban polialkil-fenolokat, gumigyantákat és szervetlen sókat tartalmaz.]648-126-00-0271-418-068555-24-8J, M
Kátránysavak, krezolos, nátrium sók, lúgos oldás; lúgos extraktum648-139-00-1272-361-468815-21-4J, M
Kátránysavak, krezolos; párlat fenolok [Barnakőszénből nyert szerves vegyületek 200-230 °C (392-446 °F) közötti hőmérséklet-tartományban forró, bonyolult elegye. Főként fenolokat és piridinbázisokat tartalmaz.]648-128-00-1295-540-992062-26-5J, M
Kátránysavak, maradékok, párlatok, első részpárlat; párlat fenolok [Könnyű karbololaj 235-355 °C (481-697 °F) közötti hőmérséklettartomány-ban végzett desztillációjának maradéka.]648-125-00-5270-713-168477-23-6J, M
Kátránysavak, metilfenol frakció; párlat fenolok (Alacsony hőmérsékletű kőszénkátrány nyers kátránysavai desztillációjával kapott kátránysav frakció, gazdag 3-és 4-metil-fenol-tartalommal.)648-120-00-8248-892-984989-04-8J, M
Kátránysavak, polialkilfenol frakció; párlat fenolok [Alacsony hőmérsékletű kőszénkátrány nyers kátránysavai desztillációjával kapott kátránysav frakció, melynek körülbelüli forráspontja a 225-320 °C (437-608 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van. Elsősorban polialkil-fenolokat tartalmaz.]648-121-00-3284-893-484989-05-9J, M
Kátránysavak, xilenol frakció; párlat fenolok (Alacsony hőmérsékletű kőszénkátrány nyers kátránysavai desztillációjával kapott kátránysav frakció, gazdag 2,4-és 2,5-dimetil-fenol-tartalommal.)648-122-00-9284-895-584989-06-0J, M
Kenőolajok (ásványolaj), alapolajok, paraffinbázisú; alapolaj – pontosabban nem meghatározott [Nyersolajból előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan aromás, nafténes és paraffinos vegyületeket tartalmaz, végtermék olajként viszkozitása 100 °F (40 °C) hőmérsékleten 120 SUS (23 cSt).]649-501-00-1297-474-693572-43-1L
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Kenőolajok (ásványolaj), C15-30, hidrogénnel kezelt semleges olaj alapú; alapolaj – pontosabban nem meghatározott (Bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy, melyet könnyű és nehéz vákuum gázolajnak katalizátor jelenlétében végzett, hidrogénes kezelésével, két lépésben állítanak elő oly módon, hogy a két lépés között eltávolítják a viaszt. Túlnyomóan C15 és C30 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, végtermék olajként viszkozitása 40 °C hőmérsékleten körülbelül 15 cSt. Viszonylag nagy arányban tartalmaz telített szénhidrogéneket is.)649-482-00-X276-737-972623-86-0L
Kenőolajok (ásványolaj), C17-32, oldószerrel extrahált, viaszmentesített, hidrogénezett; alapolaj – pontosabban nem meghatározott [Atmoszferikus desztillációs maradékok oldószeres extrahálásával és hidrogénezésével előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C17 és C32 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, végtermék olajként viszkozitása 40 °C (104 °F) hőmérsékleten 17-23 cSt.]649-528-00-9309-875-6101316-70-5L
Kenőolajok (ásványolaj), C17-35, oldószerrel extrahált, viasztalanított, hidrogénnel kezelt; alapolaj – pontosabban nem meghatározott649-497-00-1295-423-292045-42-6L
Kenőolajok (ásványolaj), C18-27, hidrogénnel krakkolt oldószerrel viasztalanított; alapolaj – pontosabban nem meghatározott649-514-00-2307-034-897488-95-4L
Kenőolajok (ásványolaj), C18-40, oldószerrel viasztalanított hidrogénnel krakkolt párlat alapú; alapolaj – pontosabban nem meghatározott [Hidrogénnel krakkolt ásványolaj párlat desztillációs maradékának oldószeres paraffinmentesítésével előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C18 és C40 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 370 °C és 550 °C (698 °F és 1022 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-506-00-9305-594-894733-15-0L
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Kenőolajok (ásványolaj), C18-40, oldószerrel viasztalanított hidrogénezett raffinátum alapú; alapolaj – pontosabban nem meghatározott [Hidrogénnel kezelt ásványolaj párlat oldószeres extrakciójával kapott hidrogénezett raffinátum oldószeres paraffinmentesítésével előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C18 és C40 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 370 °C és 550 °C (698 °F és 1022 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-507-00-4305-595-394733-16-1L
Kenőolajok (ásványolaj), C20-35, oldószerrel extrahált, viaszmentesített, hidrogénezett; alapolaj – pontosabban nem meghatározott [Atmoszferikus desztillációs maradékok oldószeres extrahálásával és hidrogénezésével előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C20 és C35 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, végtermék olajként viszkozitása 40 °C (104 °F) hőmérsékleten 37-44 cSt.]649-529-00-4309-876-1101316-71-6L
Kenőolajok (ásványolaj), C20-50, hidrogénnel kezelt semleges olaj alapú nagy viszkozitású; alapolaj – pontosabban nem meghatározott [Bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy, melyet könnyű és nehéz vákuum gázolajnak, illetve oldószerrel aszfaltmentesített maradék olajnak katalizátor jelenlétében végzett, hidrogénes kezelésével, két lépésben állítanak elő oly módon, hogy a két lépés között eltávolítják a viaszt. Túlnyomóan C20 és C50 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, végtermék olajként viszkozitása 40 °C hőmérsékleten körülbelül 112 cSt. Viszonylag nagy arányban tartalmaz telített szénhidrogéneket is.]649-481-00-4276-736-372623-85-9L
Kenőolajok (ásványolaj), C20-50, hidrogénnel kezelt semleges olaj alapú; alapolaj – pontosabban nem meghatározott (Bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy, melyet könnyű és nehéz vákuum gázolajnak, illetve oldószerrel aszfaltmentesített maradék olajnak katalizátor jelenlétében végzett, hidrogénes kezelésével, két lépésben állítanak elő oly módon, hogy a két lépés között eltávolítják a viaszt. Túlnyomóan C20 és C50 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, végtermék olajként viszkozitása649-483-00-5276-738-472623-87-1L
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
40 °C hőmérsékleten körülbelül 32 cSt. Viszonylag nagy arányban tartalmaz telített szénhidrogéneket is.)
Kenőolajok (ásványolaj), C24-50, oldószerrel extrahált, viaszmentesített, hidrogénezett; alapolaj – pontosabban nem meghatározott [Atmoszferikus desztillációs maradékok oldószeres extrahálásával és hidrogénezésével előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C24 és C50 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, végtermék olajként viszkozitása 40 °C (104 °F) hőmérsékleten 16-75 cSt.]649-530-00-X309-877-7101316-72-7L
Kenőolajok (ásványolaj), C25, oldószerrel extrahált, aszfaltmentesített, viaszmentesített, hidrogénezett; alapolaj – pontosabban nem meghatározott [Vákuumdesztillációs maradékok oldószeres extrahálásával és hidrogénezésével előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C25 fölötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, végtermék olajként viszkozitása 100 °C (212 °F) hőmérsékleten 32-37 cSt.]649-527-00-3309-874-0101316-69-2L
Kenőolajok (ásványolaj), hidrogénnel krakkolt nem aromás, oldószerrel paraffinmentesített; alapolaj – pontosabban nem meghatározott649-498-00-7295-424-892045-43-7L
Kenőolajok; alapolaj – pontosabban nem meghatározott (Oldószeres extrahálással és viaszmentesítéssel előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C15 és C50 közötti szénatom számú telített szénhidrogéneket tartalmaz.)649-484-00-0278-012-274869-22-0L
Kenőzsírok; zsír (Túlnyomóan C12 és C50 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmazó, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Alkálifémek és alkáli­földfémek szerves sóit és/vagy alumínium­vegyületeket is tartalmazhat.)649-243-00-X278-011-774869-21-9N
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Keozot olaj, acenaftén frakció, acenaftén­mentes; mosóolaj újradesztillátum (Kőszénkátrányból nyert acenaftén olajnak az acenaftén kikristályosítása után maradó része. Elsősorban naftalint és alkilnaftalinokat tartalmaz.)648-043-00-X292-606-990640-85-0H
Kivonatok (ásványolaj), könnyű nafténes párlat oldószer649-001-00-3265-102-164742-03-6H
Kivonatok (ásványolaj), könnyű paraffinos párlat oldószer649-003-00-4265-104-26472-05-8H
Kivonatok (ásványolaj), könnyű vákuum gáz olaj oldószer649-005-00-5295-341-791995-78-7H
Kivonatok (ásványolaj), nehéz nafténes párlat oldószer649-004-00-X265-111-064742-11-6H
Kivonatok (ásványolaj), nehéz paraffinos párlat oldószer649-002-00-9265-103-764742-04-7H
Kivonatok, kőszénkátrány olaj lúgos; lúgos extraktum (Kőszénkátrány olaj lúgos, például vizes nátrium-hidroxidos mosásával kapott vizes extraktum. Elsősorban különböző fenolvegyületek alkáli sóit tartalmazza.)648-113-00-X266-017-2645996-83-0J, M
Könnyűbenzin; alacsony forráspontú nehézbenzin [Ásványolaj szakaszos desztillációjával előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Forráspontja körülbelül a 20 °C és 135 °C (58 °F és 275 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-263-00-9232-453-78032-32-4P
Könnyűolaj (szén), fél-kokszolási folyamat; nyers olaj [Szénnek alacsony hőmérsékleten (700 °C (1292 °F) alatt) végzett destruktív desztillációja során fejlődő gázból kondenzált illékony szerves folyadék. Elsősorban C6-C10 szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz.]648-156-00-4292-635-790641-11-5J
Könnyűolaj (szén), koksz-kemence; nyers benzol [Szénnek magas hőmérsékleten (700 °C (1292 °F) fölött) végzett destruktív desztillációja során fejlődő gázból kivont illékony szerves folyadék. Elsősorban benzolt, toluolt és xilolokat tartalmaz. Kisebb mennyiségben lehetnek benne egyéb szénhidrogének is.]648-147-00-5266-012-565996-78-3J
Kőszénkátrány olajok, szén, alacsony hőmérsékletű; kátrányolaj, magas forráspontú [Alacsony hőmérsékletű kőszénkátrány párlata. Elsősorban szénhidrogéneket, fenolvegyületeket és aromás nitrogénbázisokat tartalmaz, körülbelüli forráspontja a 290-340 °C (554-644 °F) közötti hőmérséklettartományban van.]648-109-00-8309-889-2101316-87-4J, M
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Kreozot olaj, alacsony forráspontú párlat; mosóolaj [A fölös mennyiségű kristályos sók eltávolítása érdekében tovább finomított bitumenes kőszén magas hőmérsékletű szenesítése útján kapott, alacsony forráspontú lepárlási frakció. Elsődlegesen kreozot olajat tartalmaz, a kőszénkátrány párlatának összetevőjeként megjelenő normális polinukleáris aromás sók egy részét eltávolították. Körülbelül 38 °C-on (100 °F-on) kristálymentes.]648-138-00-6274-566-470321-80-1H
Kreozot olaj, magas forráspontú desztillátum; mosóolaj [A felesleges kristályos sók eltávolítása érdekében tovább finomított bitumenes kőszén magas hőmérsékletű szenesítéséből kapott magas forráspontú lepárlási frakció. Elsősorban kreozot olajat tartalmaz, eltávolítva a kőszénkátrány desztillátumok összetevőinek, a normális polinukleáris aromás sóknak nagy részét. Körülbelül 5 °C-on (41 °F-on) kristálymentes.]648-100-00-9274-565-970321-79-8H
króm(III)-kromát; kromo-kromát024-010-00-X246-356-224613-89-6
Maradék olajok (ásványolaj), agyaggal kezelt oldószerrel viasztalanított; alapolaj – pontosabban nem meghatározott (Oldószerrel viasztalanított ásványolaj maradék olajoknak a nyomnyi mennyiségű poláris vegyületek és szennyezések eltávolítása érdekében derítőfölddel történő kezelésével előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy.)649-526-00-8309-711-3100684-38-6L
Maradék olajok (ásványolaj), agyaggal kezelt; alapolaj – pontosabban nem meghatározott [Maradék olajnak általában a nyomnyi mennyiségű poláris vegyületek és a szennyezések eltávolítása érdekében vagy érintkezéses vagy átcsepegtetéses módszerrel, természetes vagy módosított agyaggal történő kezelésével kapott, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C25 fölötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül 400 °C (752 °F) fölött van.]649-462-00-0265-143-564742-41-2L
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Maradék olajok (ásványolaj), aktív szénnel kezelt oldószerrel viasztalanított; alapolaj – pontosabban nem meghatározott (Oldószerrel viasztalanított ásványolaj maradék olajoknak a nyomnyi mennyiségű poláros vegyületek és szennyezések eltávolítása érdekében aktív szénnel történő kezelésével előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy.)649-525-00-2309-710-8100684-37-5L
Maradék olajok (ásványolaj), hidrogénnel kezelt; alapolaj – pontosabban nem meghatározott [Ásványolaj párlatnak katalizátor jelenlétében hidrogénnel történő kezelésével előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C25 fölötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül 400 °C (752 °F) fölött van.]649-470-00-4265-160-864742-57-0L
Maradék olajok (ásványolaj), hidrogénnel krakkolt oldószerrel viasztalanított; alapolaj – pontosabban nem meghatározott [Savval kezelt, hidrogénnel krakkolt nehézparaffinok desztillációs maradékának oldószeres paraffinmentesítésével előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy, forráspontja körülbelül 380 °C (716 °F) fölött van.]649-499-00-2295-499-792061-86-4L
Maradék olajok (ásványolaj), izobután­elválasztó torony; alacsony forráspontú nehézbenzin – pontosabban nem meghatározott (Bután-butilén párlat atmoszferikus desztillációjából maradó, bonyolult összetételű maradék. Túlnyomóan C4 és C6 közötti szénatom számú alifás szénhidrogéneket tartalmaz.)649-365-00-3270-795-968478-16-0P
Maradék olajok (ásványolaj), katalitikusan viasztalanított; alapolaj – pontosabban nem meghatározott649-492-00-4294-843-391770-57-9L
Maradék olajok (ásványolaj), oldószerrel aszfaltmentesített; alapolaj – pontosabban nem meghatározott [Lepárlási maradékokból C3-C4 oldószerrel kioldható frakcióként kapott, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C25 fölötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül 400 °C (752 °F) fölött van.]649-456-00-8265-096-064741-95-3L
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Maradék olajok (ásványolaj), oldószerrel finomított; alapolaj – pontosabban nem meghatározott [Lepárlási maradékokból poláros oldószerrel (fenollal vagy furfurollal) nem oldható frakcióként kapott, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C25 fölötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül 400 °C (752 °F) fölött van.]649-459-00-4265-101-664742-01-4L
Maradék olajok (ásványolaj), oldószerrel viasztalanított hidrogénnel kezelt; alapolaj – pontosabban nem meghatározott649-491-00-9292-656-190669-74-2L
Maradék olajok (ásványolaj), oldószerrel viasztalanított; alapolaj – pontosabban nem meghatározott [A hosszú, elágazó szénláncú szénhidrogéneknek a maradék olajból oldószeres kristályosítással történő kivonásával előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C25 fölötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül 400 °C (752 °F) fölött van.]649-471-00-X265-166-064742-62-7L
Maradék olajok (ásványolaj), nehéz üzemanyag olaj (Finomítóban végzett szakaszos lepárlás maradékaként kinyert szénhidrogének, kénvegyületek és fémtartalmú szerves vegyületek bonyolult összetételű elegye. Késztermékként viszkozitása 100 °C hőmérsékleten 2 cSt.)649-045-00-3298-754-093821-66-0
Maradékok (ásványolaj) atmoszferikus torony; nehéz üzemanyag olaj [A nyersolaj atmoszferikus desztillációjának komplex maradéka. Túlnyomóan C20-nál nagyobb szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, megközelítő forráspontja 350 °C (662 °F) fölött van. Többnyire 5 vagy annál nagyobb tömeg%-ban tartalmaz 4-6 tagú kondenzált gyűrűs aromás szénhidrogéneket.]649-008-00-1265-045-264741-45-3
Maradékok (ásványolaj) hidrogénnel kéntelenített atmoszferikus torony; nehéz üzemanyag olaj [Bonyolult szénhidrogén-elegy, melyet az atmoszferikus torony maradékának katalikus hidrogénezésével állítanak elő olyan körülmények között, amely elsősorban a szerves kénvegyületek eltávolításának kedvez. Túlnyomóan C20 fölötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 350 °C (662 °F) fölötti hőmérséklet-tartományban van. Többnyire 5 vagy annál nagyobb649-016-00-5265-181-264742-78-5
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
tömeg%-ban tartalmaz 4-6 tagú kondenzált gyűrűs aromás szénhidrogéneket.]
Maradékok (ásványolaj) hidrokrakkolt; nehéz üzemanyag olaj [Hidrokrakkoló eljárással nyert termékek lepárlása után maradó frakció bonyolult szénhidrogén-elegye. Túlnyomóan C20 fölötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 350 °C (662 °F) fölötti hőmérséklet-tartományban van.]649-012-00-3265-076-164741-75-9
Maradékok (ásványolaj) termikusan krakkolt; nehéz üzemanyag olaj [Termikus krakkoló eljárással nyert termékek lepárlása után maradó frakció bonyolult szénhidrogén-elegye. Túlnyomóan C20 fölötti szénatom számú, főleg telítetlen szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 350 °C (662 °F) fölötti hőmérséklet-tartományban van. Többnyire 5 vagy annál nagyobb tömeg%-ban tartalmaz 4-6 tagú kondenzált gyűrűs aromás szénhidrogéneket.]649-013-00-9265-081-964741-80-6
Maradékok (ásványolaj), alkilezési hasító, C4-ben gazdag; benzingáz [Különböző finomítási műveletekből származó párlatok desztillációjával nyert bonyolult összetételű maradék. C4 és C5 közötti szénatom számú szénhidrogéneket, túlnyomóan butánt tartalmaz, forráspontja körülbelül a -11,7 és 27,8 °C (11 és 82 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-087-00-2271-010-268513-66-6K
Maradékok (ásványolaj), atmoszferikus telep, alacsony kéntartalom; nehéz üzemanyag olaj (Nyersolaj atmoszférikus toronyban végzett lepárlásakor képződő maradék frakció alacsony kéntartalmú szénhidrogénjeinek bonyolult összetételű elegye. A közvetlen lepárlású benzin-, kerozin- és gázolaj frakció eltávolítása után kapott maradék.)649-031-00-7271-763-768607-30-7
Maradékok (ásványolaj), atmoszferikus; nehéz üzemanyag olaj[Ásványolaj atmoszferikus desztillációjának komplex maradéka. Túlnyomóan C11-nél nagyobb szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, megközelítő forráspontja 200 °C (392 °F) fölött van. Többnyire 5 vagy annál nagyobb tömeg%-ban tartalmaz 4-6 tagú kondenzált gyűrűs aromás szénhidrogéneket.]649-019-00-1269-777-368333-22-2
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Maradékok (ásványolaj), butánleválasztó fenéktermékek; alacsony forráspontú nehézbenzin – pontosabban nem meghatározott (Butánpárlat desztillációjából maradó, bonyolult összetételű maradék. Túlnyomóan C4 és C6 közötti szénatom számú alifás szénhidrogéneket tartalmaz.)649-364-00-8270-791-768478-12-6P
Maradékok (ásványolaj), C6-8, katalitikus reformáló; alacsony forráspontú katalitikusan reformált nehézbenzin (A C6-8 frakció katalitikus reformálása során kapott, bonyolult összetételű maradék. Túlnyomóan C2 és C6 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz.)649-303-00-5270-794-368478-15-9P
Maradékok (ásványolaj), gőzzel krakkolt könnyű; nehéz üzemanyag olaj [Gőzkrakkolás során képződő termékek desztillációjának bonyolult összetételű maradéka. Túlnyomóan C7 fölötti szénatom számú aromás és telítetlen szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 101 és 555 °C (214 és 1030 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-029-00-6271-013-968153-69-9
Maradékok (ásványolaj), gőzzel krakkolt könnyűpárlat, aromás; alacsony forráspontú nehézbenzin – pontosabban nem meghatározott [A nagyon könnyű termékek eltávolítása után maradó, C5 fölötti szénatom számú szénhidrogénekből álló elegynek gőzzel végzett krakkolásával vagy hasonló művelettel kapott termékeknek a desztillációjával előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C5 fölötti szénatom számú aromás szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül 40 °C (104 °F) fölött van.]649-400-00-2310-057-6102110-55-4P
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Maradékok (ásványolaj), gőzzel krakkolt nehézbenzin párlat; krakkolt gázolaj [Nehézbenzin magas hőmérsékletű, gőzzel végzett krakkolási termékeinek elválasztása során fenéktermékként kapott, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Forráspontja körülbelül a 147 °C és 300 °C (297 °F és 572 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van. Végtermék olajként viszkozitása 50 °C hőmérsékleten 18 cSt.]649-446-00-3295-517-392062-04-9
Maradékok (ásványolaj), gőzzel krakkolt, gyantás; nehéz üzemanyag olaj (Gőzzel krakkolt ásványolaj-maradék desztillációjának bonyolult összetételű szénhidrogén-elegye.)649-035-00-9273-272-368955-36-2
Maradékok (ásványolaj), gőzzel krakkolt, melegen szikkasztott nehézbenzin; krakkolt gázolaj [Melegen szikkasztott gőzzel krakkolt nehézbenzin desztillációja maradékaként kapott, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Forráspontja körülbelül a 150 °C és 350 °C (302 °F és 662 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-448-00-4297-905-893763-85-0
Maradékok (ásványolaj), gőzzel krakkolt, párlatok; nehéz üzemanyag olaj (Gőzzel krakkolt kátrány desztillációja során finomított ásványolaj kátrány előállításakor kapott bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomó részben aromás és egyéb szénhidrogéneket és szerves kénvegyületeket tartalmaz.)649-040-00-6292-657-790669-75-3
Maradékok (ásványolaj), gőzzel krakkolt; nehéz üzemanyag olaj [Gőzzel végzett krakkoló eljárással (ideértve az etilén előállítására szolgáló gőzkrakkolást is) nyert termékek lepárlása után maradó frakció bonyolult szénhidrogén-elegye. Túlnyomóan C14 fölötti szénatom számú, főleg telítetlen szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 260 °C (500 °F) fölötti hőmérséklet-tartományban van. Többnyire 5 vagy annál nagyobb tömeg%-ban tartalmaz 4-6 tagú kondenzált gyűrűs aromás szénhidrogéneket.]649-018-00-6265-193-864742-90-1
Maradékok (ásványolaj), hidrogénezett gőzzel krakkolt nehézbenzin; krakkolt gázolaj [Hidrogénnel kezelt, gőzzel krakkolt nehézbenzin maradék frakciójaként kapott, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 200 °C és 350 °C (392 °F és 662 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-445-00-8295-514-792062-00-5
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Maradékok (ásványolaj), katalitikus krakkolás; nehéz üzemanyag olaj [Katalitikus krakkoló eljárással nyert termékek lepárlása után maradó frakció bonyolult összetételű szénhidrogén-elegye. Túlnyomóan C11 fölötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 200 °C (392 °F) fölötti hőmérséklettartományban van.]649-043-00-2295-511-092061-97-7
Maradékok (ásványolaj), katalitikus reformáló oszlop frakcionáló maradék párlat; nehéz üzemanyag olaj [Katalitikus reformáló lepárlóoszlopban végzett desztilláció bonyolult összetételű maradéka. Körülbelüli forráspontja 399 °C (750 °F) fölött van.]649-025-00-4270-792-268478-13-7
Maradékok (ásványolaj), katalitikus reformáló torony; nehéz üzemanyag olaj [Katalitikus reformáló eljárás termékének desztillálása során maradék frakcióként kapott bonyolult összetételű szénhidrogén­elegy. Túlnyomóan C10 és C25 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 160 és 400 °C (320 és 725 °F) közötti hőmérséklettartományban van. Többnyire 5 vagy annál nagyobb tömeg%-ban tartalmaz 4-6 tagú kondenzált gyűrűs aromás szénhidrogéneket.]649-048-00-X265-069-364741-67-9
Maradékok (ásványolaj), kokszosító gázmosó, kondenzált gyűrűs aromás tartalmú; nehéz üzemanyag olaj [Vákuumdesztilláció maradékának és a termikus krakkolás termékeinek desztillációja során kapott igen bonyolult összetételű szénhidrogén-maradék. Túlnyomóan C20-nál nagyobb szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, megközelítő forráspontja 350 °C (662 °F) fölött van. Többnyire 5 vagy annál nagyobb tömeg%-ban tartalmaz 4-6 tagú kondenzált gyűrűs aromás szénhidrogéneket.]649-033-00-8272-187-968783-13-1
Maradékok (ásványolaj), kokszosító nehéz gázolaj és vákuum gázolaj; nehéz üzemanyag olaj [Kokszosító nehéz gázolaj és vákuum gázolaj desztillációjának maradék frakciójaként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Túlnyomóan C13 fölötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 230 °C (446 °F) fölötti hőmérséklet-tartományban van.]649-026-00-X270-796-468478-17-1
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Maradékok (ásványolaj), könnyű vákuum; nehéz üzemanyag olaj [Nyersolaj atmoszferikus desztillációjakor kapott maradék vákuumdesztillációjának bonyolult összetételű maradéka. Túlnyomóan C13 fölötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 230 °C (446 °F) fölötti hőmérséklet-tartományban van.]649-028-00-0270-984-668512-62-9
Maradékok (ásványolaj), nehéz kokszosító és könnyű vákuum; nehéz üzemanyag olaj [Kokszosító nehéz gázolaj és könnyű vákuum gázolaj desztillációjának maradék frakciójaként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Túlnyomóan C13 fölötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 230 °C (446 °F) fölötti hőmérséklet-tartományban van.]649-027-00-5270-983-068512-61-8
Maradékok (ásványolaj), vákuum, könnyű; nehéz üzemanyag olaj [Nyersolaj atmoszférikus desztillációja során kapott maradék vákuumlepárlásakor képződő, bonyolult összetételű maradék. Túlnyomóan C24-nél nagyobb szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, megközelítő forráspontja 390 °C (734 °F) fölött van.]649-041-00-1292-658-290669-76-4
Maradékok (kőszénkátrány), antracén olaj desztilláció; antracén olaj frakció [A nyers antracén frakcionált desztillációja után visszamaradó, körülbelül a 340-400 °C (644-752 °F) közötti hőmérséklet-tartományban forró anyag. Túlnyomó részben tri- és polinukleáris aromás és heterociklusos szénhidrogéneket tartalmaz.]648-105-00-6295-505-892061-92-2J, M
Maradékok (kőszénkátrány), kreozot olaj desztillátum; mosóolaj újradesztillátum [Mosóolaj frakcionált desztillációjának 270 és 330 °C (518 és 626 °F) közötti hőmérsékleten forró maradéka. Túlnyomóan kétmagvú aromás és heterociklusos szénhidrogéneket tartalmaz.]648-080-00-1295-506-392061-93-3H
Maradékok (kőszénkátrány), szurok desztilláció; szurok újradesztillátum [Szurok párlatának frakcionált újradesztillációjával kapott, megközelítőleg 400 és 470 °C (752 és 846 °F) közötti forráspontú maradék. Elsősorban polinukleáis aromás szénhidrogénekből és heterociklusos vegyületekből áll.]648-058-00-1295-507-992061-9-4M
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Maradékok (szén), folyadék oldószer extrakció (Szénből folyékony oldószeres extrakció után maradó ásványi anyagból és fel nem oldott szénből álló kohéziós por.)648-142-00-8302-681-294114-46-2M
Maradékok, gőzzel krakkolt, hőkezelt; nehéz üzemanyag olaj [Nyers gőzzel krakkolt benzin hőkezelésével és desztillációjával kapott bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan telítetlen szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 180 °C (356 °F) fölötti hőmérséklet-tartományban van.]649-046-00-9308-733-098219-64-8
metil-akrilamido-glikolát (>0,1% akrilamid tartalommal)607-210-00-7403-230-377402-05-2
metil-akrilamido-metoxiacetát (>0,1% akrilamid tartalommal)607-190-00-X401-890-777402-03-0
metil-ONN-azoxi-metil-acetát; metil-azoxi-metil-acetát611-004-00-2209-765-7592-62-1
Motorbenzin, C5-11, nagy oktánszámú stabilizált reformált; alacsony forráspontú katalitikusan reformált nehézbenzin [Túlnyomóan nafténes nehézbenzin katalitikus dehidrogénezésével előállított, bonyolult összetételű, nagy oktánszámú szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C5 és C11 közötti szénatom számú aromás és nemaromás szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 45 °C és 185 °C (113 °F és 365 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-312-00-4297-458-993572-29-3P
Motorbenzin, szén oldószer extrakció, hidrokrakkolt benzin; [Szénből folyékony oldószeres extrahálással vagy szuperkritikus gáz extrakcióval kapott oldat vagy szénkivonat hidrokrakkolásával előállított finomított benzin frakció reformálásával nyert, körülbelül a 30 és 180 °C (86 és 356 °F) közötti hőmérséklettartományban forró motorhajtóanyag. Elsősorban aromás és nafténes szénhidrogéneket, azok alkilszármazékait, valamint főként C4-C9 szénatom számú alkil szénhidrogéneket tartalmaz.]648-151-00-7302-691-794114-55-3J
N,N-dimetil-hidrazin007-012-00-5200-316-057-14-7
Nafta (szén), párlási maradék; könnyűolaj másodpárlat, magas forráspontú (A visszanyert nafta desztillációjakor maradó anyag. Elsősorban naftalinból, illetve indén és sztirol kondenzált termékeiből áll.)648-009-00-4292-636-290641-12-6J
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Nafténes olajok (ásványolaj), katalitikusan viasztalanított könnyűpárlat; alapolaj – pontosabban nem meghatározott [Katalitikus viasztalanítással előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C15 és C30 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, végtermék olajként viszkozitása 100 °F (40 °C) hőmérsékleten legfeljebb 100 SUS (19 cSt). Viszonylag kevés normál paraffint tartalmaz.]649-476-00-7265-173-964742-69-4L
Nafténes olajok (ásványolaj), katalitikusan viasztalanított nehézpárlat; alapolaj – pontosabban nem meghatározott [Katalitikus viasztalanítással előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén elegy. Túlnyomóan C20 és C50 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, végtermék olajként viszkozitása 100 °F (40 °C) hőmérsékleten legalább 100 SUS (19 cSt). Viszonylag kevés normál paraffint tartalmaz.]649-475-00-1265-172-364742-68-3L
Nafténes olajok (ásványolaj), összetett módszerrel viasztalanított nehézpárlat; alapolaj – pontosabban nem meghatározott [Az egyenes szénláncú paraffin szénhidrogéneknek a kivonása érdekében olyan szilárd halmazállapotú anyagokkal, mint a karbamid, végzett kezelés eredményeképpen előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C20 és C50 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, végtermék olajként viszkozitása 100 °F (40 °C) hőmérsékleten legalább 100 SUS (19 cSt). Viszonylag kevés normál paraffint tartalmaz.]649-479-00-3265-179-164742-75-2L
Nafténes olajok (ásványolaj), összetett módszerrel viasztalanított könnyűpárlat; alapolaj – pontosabban nem meghatározott [Katalitikus viasztalanítással előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C15 és C30 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, végtermék olajként viszkozitása 100 °F (40 °C) hőmérsékleten legfeljebb 100 SUS (19 cSt). Viszonylag kevés normál paraffint tartalmaz.]649-480-00-9265-180-764742-76-3L
Nehézbenzin (ásványolaj) termikusan krakkolt nehézfrakció; alacsony forráspontú termikusan krakkolt nehézbenzin [Termikus krakkolás termékeinek desztillációjával előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C6 és C12 közötti szénatom649-317-00-1265-085-064741-83-9P
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
számú telítetlen szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 65 °C és 220 °C (148 °F és 428 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]
Nehézbenzin (ásványolaj), agyaggal kezelt könnyűpárlat közvetlen lepárlású; alacsony forráspontú nehézbenzin – pontosabban nem meghatározott [Közvetlen lepárlású könnyűbenzin párlatnak általában csepegtetéses módszerrel, a poláros vegyületek nyomainak és a szennyeződéseknek az eltávolítása érdekében, természetes vagy módosított agyaggal végzett kezelése eredményeképpen kapott, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C7 és C10 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 93 °C és 180 °C (200 °F és 356 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-369-00-5271-263-968527-22-0P
Nehézbenzin (ásványolaj), agyaggal kezelt teljes lepárlású közvetlen lepárlású; alacsony forráspontú nehézbenzin – pontosabban nem meghatározott [Közvetlen lepárlású teljes nehézbenzin párlatnak általában csepegteséses módszerrel, a poláros vegyületek nyomainak és a szennyeződéseknek az eltávolítása érdekében, természetes vagy módosított agyaggal végzett kezelése eredményeképpen kapott, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C4 és C11 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a -20 °C és 220 °C (-4 °F és 428 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-368-00-X271-262-368527-21-9P
Nehézbenzin (ásványolaj), aromás tartalmú; alacsony forráspontú nehézbenzin – pontosabban nem meghatározott649-372-00-1271-635-068603-08-7P
Nehézbenzin (ásványolaj), C4-12 bután­alkilát, izociánban gazdag; alacsony forráspontú módosított nehézbenzin [Butánok alkilezésével előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C4 és C12 közötti szénatom számú, izooktánban gazdag szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 35 °C és 210 °C (95 °F és 410 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-284-00-3295-430-092045-49-3P
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Nehézbenzin (ásványolaj), gőzzel krakkolt könnyűpárlat, hőkezelt; alacsony forráspontú nehézbenzin – pontosabban nem meghatározott [Gőzzel krakkolt ásványolaj könnyűbenzin desztillációjával és kezelésével kapott, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C5 és C6 szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 35 °C és 80 °C (95 °F és 176 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-393-00-6308-714-798219-47-7P
Nehézbenzin (ásványolaj), gőzzel krakkolt középpárlat aromás; alacsony forráspontú nehézbenzin – pontosabban nem meghatározott [Gőzkrakkolási folyamat termékeinek desztillációjával kapott, bonyolult összetételű, szerves vegyületekből álló elegy. Túlnyomóan C7 és C12 közötti szénatom számú aromás szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 130 °C és 220 °C (266 °F és 428 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-367-00-4271-138-968516-20-1P
Nehézbenzin (ásványolaj), hidrogénezett könnyűpárlat; alacsony forráspontú hidrogénnel kezelt nehézbenzin [Ásványolaj frakciónak katalizátor jelenlétében végzett hidrogénezésével előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C4 és C11 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a -20 °C és 190 °C (-4 °F és 374 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-328-00-1265-151-964742-49-0P
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Nehézbenzin (ásványolaj), hidrogénnel kéntelenített könnyűpárlat; alacsony forráspontú hidrogénnel kezelt nehézbenzin [Katalitikus hidrogénes kéntelenítéssel előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C4 és C11 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a -20 °C és 190 °C (-4 °F és 374 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-329-00-7265-178-664742-73-0P
Nehézbenzin (ásványolaj), hidrogénnel kéntelenített könnyűpárlat; alacsony forráspontú nehézbenzin – pontosabban nem meghatározott [Hidrogénnel kéntelenített és az aromás összetevőktől elválasztott, könnyű ásványolaj frakció desztillációjával előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C7 szénatom számú paraffinokat és cikloparaffinokat tartalmaz, forráspontja körülbelül a 90 °C és 100 °C (194 °F és 212 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-383-00-1295-434-292045-53-9P
Nehézbenzin (ásványolaj), hidrogénnel kéntelenített nehézpárlat; alacsony forráspontú hidrogénnel kezelt nehézbenzin [Katalitikus hidrogénes kéntelenítéssel előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C7 és C12 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 90 °C és 230 °C (194 °F és 446 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-330-00-2265-185-464742-82-1P
Nehézbenzin (ásványolaj), hidrogénnel kéntelenített teljes lepárlású; alacsony forráspontú hidrogénnel kezelt nehézbenzin [Katalizátor jelenlétében, hidrogénnel végzett kéntelenítési folyamatból kapott, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C4 és C11 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 30 °C és 250 °C (86 °F és 482 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-338-00-6295-433-792045-52-8P
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Nehézbenzin (ásványolaj), hidrogénnel kéntelenített teljes lepárlású kokszoló; alacsony forráspontú nehézbenzin – pontosabban nem meghatározott [Hidrogénnel kéntelenített kokszolási párlat szakaszos desztillációjával előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C5 és C11 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 23 °C és 196 °C (73 °F és 385 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-396-00-2309-879-8101316-76-1P
Nehézbenzin (ásványolaj), hidrogénnel kéntelenített termikusan krakkolt könnyűpárlat; alacsony forráspontú hidrogénnel kezelt nehézbenzin [Hidrogénnel kéntelenített, termikusan krakkolt párlat szakaszos desztillációjával nyert termékek desztillációjával előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C5 és C11 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 23 °C és 195 °C (73 °F és 383 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-335-00-X285-511-985116-60-5P
Nehézbenzin (ásványolaj), hidrogénnel kezelt könnyűpárlat gőzzel krakkolt; alacsony forráspontú hidrogénnel kezelt nehézbenzin [Ásványolaj frakcióból, katalizátor jelenlétében, hidrogénnel végzett pirolízis folyamattal kapott, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C5 és C11 közötti szénatom számú, túlnyomóan telítetlen szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 35 °C és 190 °C (95 °F és 374 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-339-00-1295-438-492045-57-3P
Nehézbenzin (ásványolaj), hidrogénnel kezelt könnyűpárlat, cikloalkánokat tartalmaz; alacsony forráspontú hidrogénnel kezelt nehézbenzin [Ásványolaj frakció desztillációjával előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan alkánokat és cikloalkánokat tartalmaz, forráspontja körülbelül a -20 °C és 190 °C (-4 °F és 374 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-336-00-5285-512-485116-61-6P
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Nehézbenzin (ásványolaj), hidrogénnel kezelt nehézpárlat; alacsony forráspontú hidrogénnel kezelt nehézbenzin [Ásványolaj frakciónak katalizátor jelenlétében végzett hidrogénezésével előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C6 és C13 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 65 °C és 230 °C (149 °F és 446 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-327-00-6265-150-364742-48-9P
Nehézbenzin (ásványolaj), izomerizáció, C6-frakció; alacsony forráspontú módosított nehézbenzin [Katalitikusan izomerizált motorbenzin frakció desztillációjával előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan hexán izomereket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 60 °C és 66 °C (140 °F és 151 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-286-00-4295-440-592045-58-4P
Nehézbenzin (ásványolaj), izomerizálás; alacsony forráspontú módosított nehézbenzin (Egyenes szénláncú, C4 és C6 közötti szénatom számú, paraffinos szénhidrogének katalitikus izomerizációjával előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan telített szénhidrogéneket, mint izobutánt, izopentánt, 2,2-dimetil-butánt, 2-metilpentánt és 3-metilpentánt tartalmaz.)649-277-00-5265-073-564741-70-4P
Nehézbenzin (ásványolaj), katalitikusan krakkolt könnyű desztillált; alacsony forráspontú katalitikusan krakkolt nehézbenzin (Katalitikus krakkolás termékeinek desztillációjával előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C1 és C5 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz.)649-292-00-7272-185-868783-09-5P
Nehézbenzin (ásványolaj), katalitikusan reformált könnyűpárlat, aromásoktól mentes frakció; alacsony forráspontú nehézbenzin – pontosabban nem meghatározott [Katalitikusan reformált könnyűbenzinből, az aromás vegyületeknek szelektív abszorpcióval történő eltávolítása után maradó, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C5 és C8 közötti szénatom számú, túlnyomóan paraffinos és ciklikus szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 66 °C649-377-00-9285-510-385116-59-2P
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
és 121 °C (151 °F és 250 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]
Nehézbenzin (ásványolaj), katalitikusan reformált; alacsony forráspontú katalitikusan reformált nehézbenzin [Katalitikus reformálási folyamat termékeinek desztillálásával előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C4 és C12 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 30 °C és 220 °C (90 °F és 430 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van. Viszonylag nagy arányban tartalmaz az aromás és elágazó láncú szénhidrogéneket, benzolt 10 tf% vagy nagyobb koncentrációban is.]649-308-00-2273-271-868955-35-1P
Nehézbenzin (ásványolaj), katalitikusan viaszmentesített; alacsony forráspontú nehézbenzin – pontosabban nem meghatározott [Ásványolaj frakcióból katalikus viaszmentesítéssel előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C5 és C12 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 35 °C és 230 °C (95 °F és 446 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-354-00-3265-170-264742-66-1P
Nehézbenzin (ásványolaj), kémiailag közömbösített könnyűpárlat; alacsony forráspontú nehézbenzin – pontosabban nem meghatározott [A savas összetevők eltávolítása érdekében végzett kezeléssel kapott, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C4 és C11 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a -20 °C és 190 °C (-4 °F és 374 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-353-00-8265-123-664742-23-0P
Nehézbenzin (ásványolaj), kémiailag közömbösített nehézpárlat; alacsony forráspontú nehézbenzin – pontosabban nem meghatározott [A savas összetevők eltávolítása érdekében végzett kezeléssel kapott, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C6 és C12 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 65 °C és 230 °C (149 °F és 446 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-352-00-2265-122-064742-22-9P
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Nehézbenzin (ásványolaj), kéntelenített könnyűpárlat; alacsony forráspontú nehézbenzin – pontosabban nem meghatározott [Ásványolaj nehézbenzinből, a merkaptánok átalakítása vagy a savas szennyeződések eltávolítása érdekében végzett kéntelenítési művelettel kapott, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C5 és C8 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 20 °C és 130 °C (68 °F és 266 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-397-00-8309-976-5101795-01-1P
Nehézbenzin (ásványolaj), kéntelenített; alacsony forráspontú nehézbenzin – pontosabban nem meghatározott [Ásványolaj nehézbenzinből a merkaptánok átalakítása vagy a savas szennyeződések eltávolítása érdekében végzett kéntelenítési művelettel kapott, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C4 és C12 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a -10 °C és 230 °C (14 °F és 446 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-350-00-1265-089-264741-87-3P
Nehézbenzin (ásványolaj), könnyű alkilezett; alacsony forráspontú módosított nehézbenzin [Izobután és monoolefin, rendszerint C3 és C5 közötti szénatom számú szénhidrogének között lejátszódó reakció termékeinek desztillációjával előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C7 és C10 közötti szénatom számú, túlnyomóan elágazó láncú telített szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 90 °C és 160 °C (194 °F és 320 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-276-00-X265-068-864741-66-8P
Nehézbenzin (ásványolaj), könnyű gőzzel krakkolt aromás; alacsony forráspontú nehézbenzin – pontosabban nem meghatározott [Gőzkrakkolási folyamat termékeinek desztillációjával kapott, bonyolult összetételű, szerves vegyületekből álló elegy. Túlnyomóan C7 és C9 közötti szénatom számú aromás szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 110 °C és 165 °C (230 °F és 329 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-370-00-0271-264-468527-23-1P
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Nehézbenzin (ásványolaj), könnyű gőzzel krakkolt, benzolmentesített; alacsony forráspontú nehézbenzin – pontosabban nem meghatározott [Gőzkrakkolási folyamat termékeinek desztillációjával kapott, bonyolult összetételű szerves vegyületekből álló elegy. Túlnyomóan C4 és C12 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 80 °C és 218 °C (176 °F és 424 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-371-00-6271-266-568527-26-4P
Nehézbenzin (ásványolaj), könnyű katalitikusan krakkolt kéntelenített; alacsony forráspontú katalitikusan krakkolt nehézbenzin [Katalitikus krakkolási folyamatból származó nehézbenzinből, a merkaptánok átalakítása vagy a szennyeződések eltávolítása érdekében végzett kéntelenítési eljárással előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 35 °C és 210 °C (95 °F és 410 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-295-00-3295-441-092045-59-5P
Nehézbenzin (ásványolaj), könnyű katalitikusan krakkolt; alacsony forráspontú katalitikusan krakkolt nehézbenzin [Katalitikus krakkolás termékeinek desztillációjával előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C4 és C11 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a -20 °C és 190 °C (-4 °F és 374 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van. Viszonylag nagy arányban tartalmaz telítetlen szénhidrogéneket.]649-290-00-6265-056-264741-55-5P
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Nehézbenzin (ásványolaj), könnyű katalitikusan reformált, aromásoktól mentes; alacsony forráspontú katalitikusan reformált nehézbenzin [Katalitikus reformálási folyamat termékeinek desztillálásával előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C5 és C8 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 35 °C és 120 °C (95 °F és 248 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van. Viszonylag nagy arányban tartalmaz az aromás komponensektől megtisztított, elágazó láncú szénhidrogéneket is.]649-304-00-0270-993-568513-03-1P
Nehézbenzin (ásványolaj), könnyű katalitikusan reformált; alacsony forráspontú katalitikusan reformált nehézbenzin [Katalitikus reformálási folyamat termékeinek desztillálásával előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C5 és C11 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 35 °C és 190 °C (95 °F és 374 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van. Viszonylag nagy arányban tartalmaz aromás és elágazó szénláncú szénhidrogéneket. 10% vagy annál nagyobb mennyiségű benzol is lehet benne.]649-299-00-5265-065-164741-63-5P
Nehézbenzin (ásványolaj), könnyű termikusan krakkolt; alacsony forráspontú termikusan krakkolt nehézbenzin [Termikus krakkolás termékeinek desztillációjával előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C4 és C8 közötti szénatom számú telítetlen szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a -10 °C és 130 °C (14 °F és 266 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-316-00-6265-075-664741-74-8P
Nehézbenzin (ásványolaj), könnyű, kéntelenített; alacsony forráspontú nehézbenzin – pontosabban nem meghatározott [Ásványolaj párlatból a merkaptánok átalakítása vagy a savas szennyeződések eltávolítása érdekében végzett kéntelenítési művelettel kapott, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C3 és C6 közötti szénatom számú telített és telítetlen szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a -20 °C és 100 °C (-4 °F és 212 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-374-00-2272-206-068783-66-4P
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Nehézbenzin (ásványolaj), könnyűpárlat gőzzel krakkolt, benzol-mentes, hőkezelt; alacsony forráspontú nehézbenzin – pontosabban nem meghatározott [Benzol-mentesített, gőzzel krakkolt ásványolaj könnyűbenzin desztillációjával és kezelésével kapott, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C7 és C12 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 95 °C és 200 °C (203 °F és 392 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-392-00-0308-713-198219-46-6P
Nehézbenzin (ásványolaj), könnyűpárlat gőzzel krakkolt, hidrogénezett; alacsony forráspontú hidrogénnel kezelt nehézbenzin [Etilén előállítása céljából gőzzel végzett krakkolás termékeinek szétválasztásával, majd hidrogénezésével kapott, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C4 és C10 közötti szénatom számú, túlnyomóan telített és telítetlen paraffinokat, ciklikus paraffinokat és ciklikus aromás szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 50 °C és 200 °C (122 °F és 392 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van. A benzol szénhidrogének aránya 30 tömeg%-ig változhat, és kis mennyiségben kén- és oxigénvegyületek is lehetnek benne.]649-342-00-8296-942-793165-55-0P
Nehézbenzin (ásványolaj), könnyűpárlat gőzzel krakkolt; alacsony forráspontú nehézbenzin – pontosabban nem meghatározott [Gőzzel végzett krakkolás termékeinek desztillációjával kapott, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C4 és C11 közötti szénatom számú, túlnyomóan telítetlen szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a -20 °C és 190 °C (-4 °F és 374 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van. Többnyire 10 tf% vagy annál nagyobb arányban tartalmaz benzolt is.]649-355-00-9256-187-564742-83-2P
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Nehézbenzin (ásványolaj), könnyűpárlat hidrogénnel krakkolt; alacsony forráspontú nehézbenzin – pontosabban nem meghatározott [Hidrokrakkoló eljárás termékeinek desztillációjával előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C4 és C10 szénatom számú, túlnyomóan telített szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a -20 °C és 180 °C (-4 °F és 356 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-348-00-0265-071-464741-69-1P
Nehézbenzin (ásványolaj), könnyűpárlat melegen szikkasztott, gőzzel krakkolt; alacsony forráspontú nehézbenzin – pontosabban nem meghatározott [A meleg szikkasztásból visszanyert, majd gőzzel krakkolt nehézbenzin desztillációjával előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C4 és C6 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 0 °C és 80 °C (32 °F és 176 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-387-00-3296-028-892201-97-3P
Nehézbenzin (ásványolaj), könnyűpárlat, C5-ben gazdag, kéntelenített; alacsony forráspontú nehézbenzin – pontosabban nem meghatározott [Ásványolaj párlatból, a merkaptánok átalakítása vagy a savas szennyeződések eltávolítása érdekében végzett kéntelenítési művelettel kapott, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. C4 és C5 túlnyomóan C5 szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a -10 °C és 35 °C (14 °F és 95 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-384-00-7295-442-692045-60-8P
Nehézbenzin (ásványolaj), közvetlen lepárlású könnyűpárlat; alacsony forráspontú nehézbenzin [Ásványolaj desztillációjával előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C4 és C10 közötti szénatom számú, túlnyomóan alifás szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a -20 °C és 180 °C (-4 °F és 356 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-266-00-5265-046-864741-46-4P
Nehézbenzin (ásványolaj), közvetlen lepárlású nehéz gazolin, aromás tartalommal; alacsony forráspontú nehézbenzin [Ásványolaj desztillációjával előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C8 és C12 közötti szénatom649-273-00-3309-945-6101631-20-3P
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
számú szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 130 °C és 210 °C (266 °F és 410 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]
Nehézbenzin (ásványolaj), közvetlen lepárlású nehézpárlat; alacsony forráspontú nehézbenzin [Ásványolaj desztillációjával előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C6 és C12 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 65 °C és 230 °C (149 °F és 446 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-264-00-4265-041-064741-41-9P
Nehézbenzin (ásványolaj), közvetlen lepárlású teljes párlat; alacsony forráspontú nehézbenzin [Ásványolaj desztillációjával előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C4 és C11 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a -20 °C és 220 °C (-4 °F és 428 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-265-00-X265-042-664741-42-0P
Nehézbenzin (ásványolaj), nehéz alkilezett; alacsony forráspontú módosított nehézbenzin [Izobután és monoolefin, rendszerint C3 és C5 közötti szénatom számú szénhidrogének között lejátszódó reakció termékeinek desztillációjával előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C9 és C12 közötti szénatom számú, túlnyomóan elágazó láncú telített szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 150 °C és 220 °C (302 °F és 428 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-275-00-4265-067-264741-65-7P
Nehézbenzin (ásványolaj), nehéz katalitikusan krakkolt, kéntelenített; alacsony forráspontú katalitikusan krakkolt nehézbenzin [Katalitikusan krakkolt ásványolaj párlatból, a merkaptánok átalakítása vagy a szennyeződések eltávolítása érdekében végzett kéntelenítési eljárással előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C6 és C12 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 60 °C és 200 °C (140 °F és 392 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-294-00-8295-431-692045-50-6P
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Nehézbenzin (ásványolaj), nehéz katalitikusan krakkolt; alacsony forráspontú katalitikusan krakkolt nehézbenzin [Katalitikus krakkolás termékeinek desztillációjával előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C6 és C12 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 65 °C és 230 °C (148 °F és 446 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van. Viszonylag nagy arányban tartalmaz telítetlen szénhidrogéneket.]649-289-00-0265-055-764741-54-4P
Nehézbenzin (ásványolaj), nehéz katalitikusan reformált; alacsony forráspontú katalitikusan reformált nehézbenzin [Katalitikus reformálási folyamat termékeinek desztillálásával előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C7 és C12 közötti szénatom számú, túlnyomóan aromás szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 90 °C és 230 °C (194 °F és 446 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-300-00-9265-070-964741-68-0P
Nehézbenzin (ásványolaj), nehézpárlat gőzzel krakkolt, hidrogénezett; alacsony forráspontú hidrogénnel kezelt nehézbenzin649-337-00-0295-432-192045-51-7P
Nehézbenzin (ásványolaj), nehézpárlat hidrogénnel krakkolt; alacsony forráspontú nehézbenzin – pontosabban nem meghatározott [Hidrokrakkoló eljárás termékeinek desztillációjával előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C6 és C12 szénatom számú, túlnyomóan telített szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 65 °C és 230 °C (148 °F és 446 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-349-00-6265-079-864741-78-2P
Nehézbenzin (ásványolaj), nem kéntelenített; alacsony forráspontú nehézbenzin [Különböző finomítói műveletekből származó nehézbenzin frakciók desztillálásával kapott, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C5 és C12 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 0 °C és 230 °C (25 °F és 446 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-271-00-2272-186-368783-12-0P
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Nehézbenzin (ásványolaj), oldószerrel finomított hidrogénnel kéntelenített nehézpárlat; gázolaj – pontosabban nem meghatározott649-234-00-0307-035-397488-96-5N
Nehézbenzin (ásványolaj), oldószerrel finomított könnyű; alacsony forráspontú módosított nehézbenzin [Oldószeres extrahálás raffinátumaként nyert, bonyolult összetételű szénhidrogén­elegy. Túlnyomóan C5 és C11 közötti szénatom számú, túlnyomóan alifás szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 35 °C és 190 °C (95 °F és 374 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-278-00-0265-086-664741-84-0P
Nehézbenzin (ásványolaj), savval kezelt; alacsony forráspontú nehézbenzin – pontosabban nem meghatározott [Kénsavas kezelés során raffinátumként kapott, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C7 és C12 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 90 °C és 230 °C (194 °F és 446 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-351-00-7265-115-264742-15-0P
Nehézbenzin (ásványolaj), teljes lepárlású alkilezett; alacsony forráspontú módosított nehézbenzin [Izobután és monoolefin, rendszerint C3 és C5 közötti szénatom számú szénhidrogének között lejátszódó reakció termékeinek desztillációjával előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C7 és C12 közötti szénatom számú, túlnyomóan elágazó láncú telített szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 90 °C és 220 °C (194 °F és 428 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-274-00-9265-066-764741-64-6P
Nehézbenzin (ásványolaj), teljes lepárlású kokszoló; alacsony forráspontú nehézbenzin – pontosabban nem meghatározott [Fluid ágyas kokszoló termékeinek desztillációjával kapott, bonyolult összetételű, szerves vegyületekből álló elegy. Túlnyomóan C4 és C15 közötti szénatom számú telítetlen szénhidro­géneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 43 °C és 250 °C (110 °F és 500 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-366-00-9270-991-468513-02-0P
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Nehézbenzin (ásványolaj), teljes lepárlású reformált; alacsony forráspontú katalitikusan reformált nehézbenzin [Katalitikus reformálási folyamat termékeinek desztillálásával előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C5 és C12 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 35 °C és 230 °C (95 °F és 446 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-307-00-7272-895-868919-37-9P
Nehézbenzin (ásványolaj), teljes lepárlású, bután-tartalmú; alacsony forráspontú módosított nehézbenzin [Izobután és monoolefin, rendszerint C3 és C5 közötti szénatom számú szénhidrogének között lejátszódó reakció termékeinek desztillációjával előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C7 és C12 közötti szénatom számú, túlnyomóan elágazó láncú telített szénhidrogéneket és némi butánt tartalmaz, forráspontja körülbelül a 35 °C és 200 °C (95 °F és 428 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-282-00-2271-267-068527-27-5P
Nehézbenzin (ásványolaj), termikusan krakkolt könnyűpárlat, kénmentesített; alacsony forráspontú termikusan krakkolt nehézbenzin [A merkaptánok átalakítása céljából kéntelenítésnek alávetett, magas hőmérsékleten termikusan krakkolt nehézolaj frakciókból előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan aromás vegyületeket, olefineket és telített szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 20 °C és 100 °C (68 °F és 212 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-326-00-0295-447-392045-65-3P
Nehézbenzin (ásványolaj), oldószerrel finomított nehéz; alacsony forráspontú módosított nehézbenzin [Oldószeres extrahálás raffinátumaként nyert, bonyolult összetételű szénhidrogén­elegy. Túlnyomóan C7 és C12 közötti szénatom számú, túlnyomóan alifás szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 90 °C és 230 °C (194 °F és 446 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-279-00-6265-095-564741-92-0P
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Nehézbenzin; alacsony forráspontú nehézbenzin [Földgáz desztillációja során kapott, finomított, részben finomított vagy finomítatlan ásványolaj termékek. Túlnyomóan C5 és C6 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 100 °C és 200 °C (212 °F és 392 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-262-00-3232-443-28030-30-6P
nitrofen(ISO); 2,4-diklór-4-nitrofenil-éter609-040-00-9217-406-01836-75-5
nitrozo-dipropil-amin612-098-00-8210-698-0621-64-7
N-nitrozo-dimetil-amin; dimetil­nitrozamin612-077-00-3200-549-862-75-9E
o-toluidin612-091-00-X202-429-095-53-4
Paraffin viaszok (szén), barnakőszén kátrány, szénnel-kezelt; kőszénkátrány kivonat (A lignit elszenesítése során képződő kátrányból a nyomokban jelenlevő alkotórészek és szennyezések eltávolítása érdekében végzett aktív szenes kezelés útján kapott bonyolult szénhidrogén-elegy. Túlnyomó részben telített nyíltláncú és elágazó láncú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek szénatomszáma többnyire 12 fölött van.)648-052-00-9308-296-697926-76-6M
Paraffin viaszok (szén), barnakőszén kátrány, szénnel-kezelt; kőszénkátrány kivonat (A lignit elszenesítése során képződő kátrányból a nyomokban jelenlevő alkotó­részek és szennyezések eltávolítása érde­kében végzett aktív szenes kezelés útján kapott bonyolult szénhidrogén-elegy. Túl­nyomó részben telített nyíltláncú és elága­zó láncú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek szénatomszáma többnyire 12 fölött van.)648-053-00-4308-297-197926-77-7M
Paraffin viaszok (szén), barnakőszén magas forráspontú kátrány, hidrogénezett; kőszénkátrány kivonat [A lignit elszenesítése során képződő kátrányból oldószer kristályosítással (oldószer olajmentesítés), izzasztással, vagy adduktképző reakcióval (katalizátor jelenlétében hidrogénezéssel) kapott bonyolult szénhidrogén-elegy. Túlnyomó részben telített nyíltláncú és elágazó láncú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek szénatomszáma többnyire 12 fölött van.]648-066-00-5295-455-792045-72-2M
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Paraffin viaszok (szén), barnakőszén magas forráspontú kátrány, kovasavval­kezelt; kőszénkátrány kivonat (A lignit elszenesítése során képződő kátrányból a nyomokban jelenlevő alkotórészek és szennyeződések eltávolítása érdekében kovasavval történt kezeléssel kapott bonyolult szénhidrogén­elegy. Túlnyomó részben telített nyíltláncú és elágazó láncú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek szénatomszáma többnyire 12 fölött van.)648-067-00-0308-298-797926-78-8M
Paraffin viaszok (szén), barnakőszén magas forráspontú kátrány; kőszénkátrány kivonat [A lignit elszenesítése során képződő kátrányból oldószer kristályosítással (oldószer olajmentesítés), izzasztással, vagy adduktképző reakcióval kapott bonyolult szénhidrogén-elegy. Túlnyomó részben telített nyíltláncú és elágazó láncú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek szénatomszáma többnyire 12 fölött van.]648-065-00-X295-454-192045-71-1M
Paraffingacs (ásványolaj), agyaggal kezelt; paraffingacs (Ásványolaj paraffingacs frakciójából vagy érintkezéses vagy átcsepegtetéses módszerrel, természetes vagy módosított agyaggal történő kezeléssel kapott bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C20 fölötti szénatom számú, túlnyomóan egyenes és elágazó láncú, telített szénhidrogéneket tartalmaz.)649-246-00-6292-660-390669-78-6N
Paraffingacs (ásványolaj), alacsony olvadáspontú, agyaggal kezelt; paraffingacs (Alacsony olvadáspontú ásványolaj paraffingacsnak a nyomokban jelenlevő poláros összetevők és szennyeződések eltávolítása érdekében bentonittal végzett kezelésével előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C12 fölötti szénatom számú, túlnyomóan egyenes és elágazó láncú, telített szénhidrogéneket tartalmaz.)649-251-00-3308-156-497863-05-3N
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Paraffingacs (ásványolaj), alacsony olvadáspontú, aktív szénnel kezelt; paraffingacs (Alacsony olvadáspontú paraffingacsnak a nyomokban jelenlevő poláros összetevők és szennyeződések eltávolítása érdekében aktív szénnel végzett kezelésével előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C12 fölötti szénatom számú, túlnyomóan egyenes és elágazó láncú, telített szénhidrogéneket tartalmaz.)649-250-00-8308-155-997863-04-2N
Paraffingacs (ásványolaj), alacsony olvadáspontú, hidrogénnel kezelt; paraffingacs (Alacsony olvadáspontú ásványolaj paraffingacsnak katalizátor jelenlétében hidrogénnel végzett kezelésével előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C12 fölötti szénatom számú, túlnyomóan egyenes és elágazó láncú, telített szénhidrogéneket tartalmaz.)649-249-00-2295-525-792062-11-8N
Paraffingacs (ásványolaj), alacsony olvadáspontú, kovasavval kezelt; paraffingacs (Alacsony olvadáspontú ásványolaj paraffingacsnak a nyomokban jelenlevő poláros összetevők és szennyeződések eltávolítása érdekében kovasavval végzett kezelésével előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C12 fölötti szénatom számú, túlnyomóan egyenes és elágazó láncú, telített szénhidrogéneket tartalmaz.)649-252-00-9308-158-597863-06-4N
Paraffingacs (ásványolaj), alacsony olvadáspontú; paraffingacs (Ásványolaj frakcióból oldószeres paraffinmentesítéssel előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C20 fölötti szénatom számú, túlnyomóan egyenes és elágazó láncú, telített szénhidrogéneket tartalmaz.)649-248-00-7295-524-192062-10-7N
Paraffingacs (ásványolaj), hidrogénnel kezelt; paraffingacs (Paraffingacsnak katalizátor jelenlétében hidrogénnel végzett kezelésével előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C20 fölötti szénatom számú, túlnyomóan egyenes és elágazó láncú, telített szénhidrogéneket tartalmaz.)649-247-00-1295-523-692062-09-4N
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Paraffingacs (ásványolaj), savval kezelt; paraffingacs (Ásványolaj paraffingacs frakciójából kénsavas kezeléssel raffinátumként előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C20 fölötti szénatom számú, túlnyomóan egyenes és elágazó láncú, telített szénhidrogéneket tartalmaz.)649-245-00-0292-659-890669-77-5N
Paraffingacs (ásványolaj); paraffingacs [Ásványolaj frakcióból oldószeres kristályosítással (oldószeres viaszmentesítés) vagy nagyon viaszos nyersanyagból lepárlási frakcióként előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C20 fölötti szénatom számú, túlnyomóan egyenes és elágazó láncú, telített szénhidrogéneket tartalmaz.]649-244-00-5265-165-564742-61-6N
Paraffingacs (ásványolaj), aktív szénnel kezelt; paraffingacs (Ásványolaj paraffingacsnak a nyomokban jelenlevő poláros összetevők és szennyeződések eltávolítása érdekében aktív szénnel végzett kezelésével előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy.)649-253-00-4309-723-9100684-49-9N
Paraffinolajok (ásványolaj), katalitikusan viasztalanított könnyűpárlat; alapolaj – pontosabban nem meghatározott [Katalitikus viasztalanítással előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén elegy. Túlnyomóan C15 és C30 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, végtermék olajként viszkozitása 100 °F (40 °C) hőmérsékleten kisebb, mint 100 SUS (19 cSt).]649-478-00-8265-176-564742-71-8L
Paraffinolajok (ásványolaj), katalitikusan viasztalanított nehézpárlat; alapolaj – pontosabban nem meghatározott [Katalitikus viasztalanítással előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén elegy. Túlnyomóan C20 és C50 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, végtermék olajként viszkozitása 100 °F (40 °C) hőmérsékleten legalább 100 SUS (19 cSt).]649-477-00-2265-174-464742-70-7L
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Paraffinolajok (ásványolaj), oldószerrel finomított viasztalanított nehézpárlat; alapolaj – pontosabban nem meghatározott (Kéntartalmú, paraffinbázisú nyersolajból előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan oldószerrel finomított, paraffinmentesített kenőolajból áll, viszkozitása 50 °C hőmérsékleten 65 cSt.)649-500-00-6295-810-692129-09-4L
Párlatok (ásványolaj) könnyű aromás frakció; alacsony forráspontú termikusan krakkolt nehézbenzin (Etán és propán termikus krakkolása termékeinek desztillációjával előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Ez az alacsony, forráspontú frakció túlnyomóan C5 és C7 közötti szénatom számú aromás szénhidrogéneket és kevés, túlnyomóan C5 szénatom számú telítetlen alifás szénhidrogéneket tartalmaz. Lehet benne benzol is.)649-319-00-2267-565-567891-80-9P
Párlatok (ásványolaj) közepes vákuum; nehéz üzemanyag olaj [Nyersolaj atmoszferikus desztillációja során kapott maradék vákuumlepárlásakor képződő bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C14 és C42 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 250 és 545 °C (482 és 1013 °F) közötti hőmérséklettartományban van. Többnyire 5 vagy annál nagyobb tömeg%-ban tartalmaz 4-6 tagú kondenzált gyűrűs aromás szénhidrogéneket.]649-036-00-4274-683-070592-76-6
Párlatok (ásványolaj) nehéz termikusan krakkolt; nehéz üzemanyag olaj [Termikus krakkoló eljárás során nyert termékek lepárlásával előállított bonyolult szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C15 és C36 közötti szénatom számú, főleg telítetlen szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 260 és 480 °C (500 és 896 °F) közötti hőmérséklettartományban van. Többnyire 5 vagy annál nagyobb tömeg%-ban tartalmaz 4-6 tagú kondenzált gyűrűs aromás szénhidrogéneket.]649-014-00-4265-082-464741-81-7
Párlatok (ásványolaj) nehézbenzin­raffinátum pirolizis származék; alacsony forráspontú termikusan krakkolt nehézbenzin [Nehézbenzin és finomítványa 816 °C (1500 °F) hőmérsékleten végzett pirolizises desztillációjával előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C9 szénatom számú649-320-00-8270-344-668425-29-6P
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül 204 °C (400 °F) hőmérsékleten van.]
Párlatok (ásványolaj), agyaggal kezelt könnyű nafténbázisú; alapolaj – pontosabban nem meghatározott [Ásványolaj párlatnak általában a nyomnyi mennyiségű poláros vegyületek és a szennyezések eltávolítása érdekében vagy érintkezéses vagy átcsepegtetéses módszerrel, természetes vagy módosított agyaggal történő kezelésével kapott, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C15 és C30 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, végtermék olajként viszkozitása 100 °F (40 °C) hőmérsékleten legfeljebb 100 SUS (19 cSt). Viszonylag kevés normál paraffint tartalmaz.]649-464-00-1265-147-764742-45-6L
Párlatok (ásványolaj), agyaggal kezelt könnyű paraffinbázisú; alapolaj – pontosabban nem meghatározott [Ásványolaj párlatnak általában a nyomnyi mennyiségű poláros vegyületek és a szennyezések eltávolítása érdekében vagy érintkezéses vagy átcsepegtetéses módszerrel, természetes vagy módosított agyaggal történő kezelésével kapott, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C15 és C30 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, végtermék olajként viszkozitása 100 °F (40 °C) hőmérsékleten legfeljebb 100 SUS (19 cSt). Viszonylag nagy arányban tartalmaz telített szénhidrogéneket is.]649-461-00-5265-138-864742-37-6L
Párlatok (ásványolaj), agyaggal kezelt középpárlat; gázolaj – pontosabban nem meghatározott [Ásványolaj párlatnak általában csepegtetéses módszerrel, a poláros vegyületek nyomainak és a szennyeződéseknek az eltávolítása érdekében, természetes vagy módosított agyaggal végzett kezelése eredményeképpen kapott, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C9 és C20 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 150 °C és 345 °C (302 °F és 653 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-220-00-4265-139-364742-38-7N
Párlatok (ásványolaj), agyaggal kezelt nehéz nafténbázisú; alapolaj – pontosabban nem meghatározott [Ásványolaj párlatnak általában a nyomnyi mennyiségű poláros vegyületek és a649-463-00-6265-146-164742-44-5L
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
szennyezések eltávolítása érdekében vagy érintkezéses vagy átcsepegtetéses módszerrel, természetes vagy módosított agyaggal történő kezelésével kapott, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C20 és C50 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, végtermék olajként viszkozitása 100 °F (40 °C) hőmérsékleten legalább 100 SUS (19 cSt). Viszonylag kevés normál paraffint tartalmaz.]
Párlatok (ásványolaj), agyaggal kezelt paraffinbázisú; alapolaj – pontosabban nem meghatározott [Ásványolaj párlatnak általában a nyomnyi mennyiségű poláros vegyületek és a szennyezések eltávolítása érdekében vagy érintkezéses vagy átcsepegtetéses módszerrel, természetes vagy módosított agyaggal történő kezelésével kapott, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C20 és C50 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, végtermék olajként viszkozitása 100 °F (40 °C) hőmérsékleten legalább 100 SUS (19 cSt). Viszonylag nagy arányban tartalmaz telített szénhidrogéneket is.]649-460-00-X265-137-264742-36-5L
Párlatok (ásványolaj), aktív szénnel kezelt; gázolaj – pontosabban nem meghatározott (Ásványolaj frakciónak a nyomokban jelenlevő poláros összetevők és szennyeződések eltávolítása érdekében aktív szénnel végzett kezelése útján előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C12 és C28 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz.)649-239-00-8309-667-5100683-97-4N
Párlatok (ásványolaj), alkén-alkilén gyártmány pirolizis olaj, kőszénkátránnyal keverve, indén frakció; újradesztillált termékek [Bitumenes kőszénkátránynak és alkének és alkinek kőolaj-termékekből vagy földgázból pirolízissel történő előállításakor kapott maradék olajoknak frakcionált desztillációjából származó termék újradesztillált párlata. Szénhidrogének körülbelül a 160-190 °C (320-374 °F) közötti hőmérséklettartományban forró bonyolult elegye. Túlnyomóan indént tartalmaz.]648-036-00-1295-292-191995-31-2J
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Párlatok (ásványolaj), ásványolaj maradékok vákuum; nehéz üzemanyag olaj (Nyersolaj atmoszferikus desztillációja során kapott maradék vákuumlepárlásakor képződő bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy.)649-034-00-3273-263-468955-27-1
Párlatok (ásványolaj), C3-5, 2-metil-2-buténben gazdag; alacsony forráspontú nehézbenzin – pontosabban nem meghatározott (C3 és C5 közötti szénatom számú szénhidrogéneket, elsősorban izopentánt és 3-metil-1-butént tartalmazó párlatok desztillációjával kapott, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. C3 és C5 közötti szénatom számú telített és telítetlen szénhidrogéneket, túlnyomóan 2-metil- 2-butént tartalmaz.)649-358-00-5270-725-768477-34-9P
Párlatok (ásványolaj), C6-ban gazdag; alacsony forráspontú nehézbenzin – pontosabban nem meghatározott [Ásványolaj frakció desztillációjával előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C5 és C7 közötti szénatom számú, C6-ban gazdag szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 60 °C és 70 °C (140 °F és 158 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-388-00-9296-903-493165-19-6P
Párlatok (ásványolaj), C7-9, C8-ban gazdag, hidrogénnel kéntelenített aromás­mentes; alacsony forráspontú nehézbenzin – pontosabban nem meghatározott [Hidrogénnel kéntelenített és aromás összetevőktől elválasztott, ásványolaj könnyűpárlat desztillációjával előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. C7 és C9 közötti szénatom számú szénhidrogéneket, túlnyomóan C8 paraffinokat és cikloparaffinokat tartalmaz, forráspontja körülbelül a 120 °C és 130 °C (248 °F és 266 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-394-00-1309-862-5101316-56-7P
Párlatok (ásványolaj), gőzzel krakkolt könnyűbenzin; krakkolt gázolaj (Gőzzel végzett krakkolás termékeinek többszörös desztillációjával előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C10 és C18 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz.)649-440-00-0270-662-538475-80-9
Párlatok (ásványolaj), gőzzel krakkolt nehézpárlat; krakkolt gázolaj [Nehéz maradékok gőzzel történő krakkolási termékeinek desztillációjával kapott, bonyolult összetételű649-452-00-6309-939-3101631-14-5
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan erősen alkilezett, nehéz aromás szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 250 °C és 400 °C (482 °F és 752 °F) közötti hőmérséklettartományban van.]
Párlatok (ásványolaj), gőzzel krakkolt, C5-10-frakció, könnyű gőzzel krakkolt ásványolaj C5-frakció benzinnel kevert, alacsony forráspontú nehézbenzin – pontosabban nem meghatározott649-361-00-1270-738-868477-55-4P
Párlatok (ásványolaj), gőzzel krakkolt, C5-12-frakció; alacsony forráspontú nehézbenzin – pontosabban nem meghatározott (Gőzzel végzett krakkolás termékeinek desztillációjával kapott, bonyolult összetételű, szerves vegyületekből álló elegy. Túlnyomóan C5 és C12 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz.)649-360-00-6270-736-768477-53-2P
Párlatok (ásványolaj), gőzzel krakkolt, C8-12-frakció, polimerizált, lepárlás könnyűpárlat; alacsony forráspontú nehézbenzin – pontosabban nem meghatározott (Gőzzel krakkolt ásványolaj párlat C8 és C12 közötti szénatom számú polimerizált frakciójának desztillációjával előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C8 és C12 közötti szénatom számú, túlnyomóan aromás szénhidrogéneket tartalmaz.)649-390-00-X305-750-595009-23-7P
Párlatok (ásványolaj), hidrogénezett nehézbenzin, izohexán-elvezetés fejtermék; alacsony forráspontú hidrogénnel kezelt nehézbenzin [Nehézbenzin hidrogénes kezelésével nyert termékek desztillációjával előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C3 és C6 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a -49 °C és 68 °C (-57 °F és 155 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-333-00-9270-094-868410-98-0P
Párlatok (ásványolaj), hidrogénnel kéntelenített katalitikusan krakkolt könnyűpárlat; krakkolt gázolaj [Katalitikusan krakkolt könnyűpárlatnak a szerves kénvegyületek kénhidrogénné történő alakítása és eltávolítása érdekében végzett hidrogénes kezelésével előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C9 és C25 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 150 °C és 400 °C649-439-00-5269-781-568333-25-5
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
(302 °F és 752 °F) közötti hőmérséklettartományban van. Viszonylag nagy arányban tartalmaz biciklikus aromás szénhidrogéneket is.]
Párlatok (ásványolaj), hidrogénnel kéntelenített közepes katalitikusan krakkolt; nehéz üzemanyag olaj [Bonyolult szénhidrogén elegy, melyet a katalitikusan krakkolt középpárlatoknak a szerves kénvegyületek kénhidrogénné történő alakítása és eltávolítása érdekében végzett hidrogénes kezelésével kapnak. Túlnyomóan C11 és C30 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 205 és 450 °C (401 és 842 °F) közötti hőmérséklettartományban van. Viszonylag nagy mennyiségben tartalmaz triciklusos aromás szénhidrogéneket.]649-021-00-2269-783-668333-27-7
Párlatok (ásványolaj), hidrogénnel kéntelenített középpárlat kokszoló; krakkolt gázolaj [Hidrogénnel kéntelenített kokszoló párlat frakcionált desztillációjával előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C12 és C21 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 200 °C és 360 °C (392 °F és 680 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-451-00-0309-865-1101316-59-0
Párlatok (ásványolaj), hidrogénnel kéntelenített középpárlat; gázolaj – pontosabban nem meghatározott [Ásványolajnak a szerves kénvegyületek kénhidrogénné alakítása és eltávolítása érdekében végzett hidrogénes kezelés eredményeképpen kapott, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C11 és C25 közötti szénatom számú alifás szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 205 °C és 400 °C (401 °F és 752 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-223-00-0265-183-364742-80-9N
Párlatok (ásványolaj), hidrogénnel kéntelenített nehéz katalitikusan krakkolt; nehéz üzemanyag olaj [Bonyolult szénhidrogén elegy, melyet a katalitikusan krakkolt középpárlatoknak a szerves kénvegyületek kénhidrogénné történő alakítása és eltávolítása érdekében végzett hidrogénes kezelésével kapnak. Túlnyomóan C15 és C35 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 260 és 500 °C (500 és 932 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van. Többnyire 5 vagy annál649-022-00-8269-784-168333-28-8
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
nagyobb tömeg%-ban tartalmaz 4-6 tagú kondenzált gyűrűs aromás szénhidrogéneket.]
Párlatok (ásványolaj), hidrogénnel kéntelenített teljes lepárlás közepes; nehéz üzemanyag olaj[Ásványolajnak hidrogénnel végzett kezelése során kapott bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C9 és C25 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 150 és 400 °C (302 és 752 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-047-00-4309-863-0101316-57-8
Párlatok (ásványolaj), hidrogénnel kéntelenített termikusan krakkolt középpárlat; krakkolt gázolaj [Hidrogénnel kéntelenített, termikusan krakkolt párlatok frakcionált desztillációjával előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C11 és C25 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 205 °C és 400 °C (401 °F és 752 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-443-00-7285-505-685116-53-6
Párlatok (ásványolaj), hidrogénnel kezelt könnyű nafténbázisú; alapolaj – pontosabban nem meghatározott [Ásványolaj párlatnak katalizátor jelenlétében hidrogénnel történő kezelésével kapott, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C15 és C30 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, végtermék olajként viszkozitása 100 °F (40 °C) hőmérsékleten legfeljebb 100 SUS (19 cSt). Viszonylag kevés normál paraffint tartalmaz.]649-466-00-2265-156-664742-53-6L
Párlatok (ásványolaj), hidrogénnel kezelt könnyű paraffinbázisú; alapolaj – pontosabban nem meghatározott [Ásványolaj párlatnak katalizátor jelenlétében hidrogénnel történő kezelésével kapott, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C15 és C30 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, végtermék viszkozitása 100 °F (40 °C) hőmérsékleten legfeljebb 100 SUS (19 cSt). Viszonylag nagy arányban tartalmaz telített szénhidrogéneket is.]649-468-00-3265-158-764742-55-8L
Párlatok (ásványolaj), hidrogénnel kezelt középpárlat, közepes forrásponttartomány; alacsony forráspontú hidrogénnel kezelt nehézbenzin [Középpárlat hidrogénes kezelésével nyert649-331-00-8270-092-768410-96-8P
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
termékek desztillációjával előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C5 és C10 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 127 °C és 188 °C (262 °F és 370 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]
Párlatok (ásványolaj), hidrogénnel kezelt középpárlat; gázolaj pontosabban nem meghatározott [Ásványolaj párlatnak katalizátor jelenlétében hidrogénnel végzett kezelése során kapott, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C11 és C25 közötti szénatom számú alifás szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 205 °C és 400 °C (401 °F és 752 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-221-00-X265-148-264742-46-7N
Párlatok (ásványolaj), hidrogénnel kezelt nehéz nafténbázisú; alapolaj – pontosabban nem meghatározott [Ásványolaj párlatnak katalizátor jelenlétében hidrogénnel történő kezelésével kapott, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C20 és C50 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, végtermék olajként viszkozitása 100 °F (40 °C) hőmérsékleten legalább 100 SUS (19 cSt). Viszonylag kevés normál paraffint tartalmaz.]649-465-00-7265-155-064742-52-5L
Párlatok (ásványolaj), hidrogénnel kezelt nehéz paraffinbázisú; alapolaj – pontosabban nem meghatározott [Ásványolaj párlatnak katalizátor jelenlétében hidrogénnel történő kezelésével kapott, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C20 és C50 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, végtermék olajként viszkozitása 100 °F (40 °C) hőmérsékleten legalább 100 SUS (19 cSt). Viszonylag nagy arányban tartalmaz telített szénhidrogéneket is.]649-467-00-8265-157-164742-54-7L
Párlatok (ásványolaj), hidrogénnel krakkolt nehézpárlat; alapolaj – pontosabban nem meghatározott [Hidrogénes krakkolás termékeinek desztillációjával kapott, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C15 és C39 közötti szénatom számú telített szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 260 °C és 600 °C (500 °F és 1112 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-453-00-1265-077-764741-76-0L
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Párlatok (ásványolaj), hidrogénnel krakkolt oldószerrel finomított viasztalanított; alapolaj – pontosabban nem meghatározott (Viaszmentesített, hidrogénnel krakkolt, oldószerrel finomított ásványolaj párlat újrakristályosításával előállított, bonyolult összetételű folyékony szénhidrogén-elegy.)649-495-00-0295-036-691995-45-8L
Párlatok (ásványolaj), hidrogénnel krakkolt oldószerrel finomított könnyűpárlat; alapolaj – pontosabban nem meghatározott [Hidrogénnel krakkolt ásványolaj párlat desztillációs frakciójának oldószeres kezelésével előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C18 és C27 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 370 °C és 450 °C (698 °F és 842 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-512-00-1307-010-797488-73-8L
Párlatok (ásványolaj), katalitikus reformáló szakaszos lepárló maradék, magas forráspontú; gázolaj – pontosabban nem meghatározott [A katalitikus reformáló szakaszos desztilláló berendezésének maradékából nyert, bonyolult összetételű szénhidrogén­elegy. Forráspontja körülbelül a 343 °C és 399 °C (650 °F és 750 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-228-00-8270-719-468477-29-2N
Párlatok (ásványolaj), katalitikus reformáló szakaszos lepárló maradék, közepes forráspontú; gázolaj – pontosabban nem meghatározott [A katalitikus reformáló szakaszos desztilláló berendezésének maradékából nyert, bonyolult összetételű szénhidrogén­elegy. Forráspontja körülbelül a 288 °C és 371 °C (550 °F és 700 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-229-00-3270-721-568477-30-5N
Párlatok (ásványolaj), katalitikus reformáló szakaszos lepárló maradék, alacsony forráspontú; gázolaj – pontosabban nem meghatározott [A katalitikus reformáló szakaszos desztilláló berendezésének maradékából nyert, bonyolult összetételű szénhidrogén­elegy. Forráspontja körülbelül a 288 °C (550 °F) alatt van.]649-230-00-9270-722-068477-31-6N
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Párlatok (ásványolaj), katalitikus reformáló, nehéz aromás koncentrált; gázolaj – pontosabban nem meghatározott [Katalitikus reformált ásványolaj frakció desztillációjával előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C10 és C16 közötti szénatom számú aromás szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 200 °C és 300 °C (392 °F és 572 °F) közötti hőmérséklettartományban van.]649-232-00-X295-294-291995-34-5N
Párlatok (ásványolaj), katalitikusan krakkolt könnyűpárlat, termikusan degradált; krakkolt gázolaj [Hőátadó közegként használt, katalitikus krakkoló eljárás során nyert termékek lepárlásával előállított bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan a körülbelül a 190 és 340 °C (374 és 644 °F) közötti hőmérséklet-tartományban forró szénhidrogénekből áll. Többnyire szerves kénvegyületeket is tartalmaz.]649-447-00-9295-991-192201-60-0
Párlatok (ásványolaj), katalitikusan krakkolt könnyűpárlat; krakkolt gázolaj [Katalitikus krakkolási művelet termékeinek desztillációjával előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C9 és C25 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 150 °C és 400 °C (302 °F és 752 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van. Viszonylag nagy arányban tartalmaz biciklikus aromás szénhidrogéneket is.]649-435-00-3265-060-464741-59-9
Párlatok (ásványolaj), katalitikusan krakkolt középpárlat; krakkolt gázolaj [Katalitikus krakkolási művelet termékeinek desztillációjával előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C11 és C30 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 205 °C és 450 °C (401 °F és 842 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van. Viszonylag nagy arányban tartalmaz triciklikus aromás szénhidrogéneket is.]649-436-00-9265-062-564741-60-2
Párlatok (ásványolaj), katalitikusan reformált hidrogénnel kezelt könnyű C8-12 aromás frakció; alacsony forráspontú katalitikusan reformált nehézbenzin [Ásványolaj nehézbenzin katalitikus reformálásával előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C8 és C10 közötti szénatom649-309-00-8285-509-885116-58-1P
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
számú alkilbenzolokat tartalmaz, forráspontja körülbelül a 160 °C és 180 °C (320 °F és 356 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]
Párlatok (ásványolaj), katalitikusan reformált közvetlen lepárlású nehézbenzin fejtermékek; alacsony forráspontú katalitikusan reformált nehézbenzin (Katalitikusan reformált közvetlen lepárlású nehézbenzin szakaszos desztillációjával előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C2 és C6 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz.)649-305-00-6271-008-168513-63-3P
Párlatok (ásványolaj), katalitikusan reformált pentán eltávolító; alacsony forráspontú katalitikusan reformált nehézbenzin [Katalitikus reformálási folyamat termékeinek desztillálásával előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C3 és C6 közötti szénatom számú, túlnyomóan alifás szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a -49 °C és 63 °C (-57 °F és 145 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-301-00-4270-660-468475-79-6P
Párlatok (ásványolaj), kémiai úton semlegesített középpárlat; gázolaj – pontosabban nem meghatározott [A savas anyagok eltávolítása érdekében végzett kezelés eredményeképpen kapott, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C11 és C20 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 205 °C és 345 °C (401 °F és 653 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-219-00-9265-130-464742-30-9N
Párlatok (ásványolaj), könnyű vákuum; nehéz üzemanyag olaj [Nyersolaj atmoszferikus desztillációja során kapott maradék vákuumlepárlásakor képződő bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C11 és C35 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 250 °C és 545 °C (482 °F és 1013 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-037-00-X247-684-670592-77-7
Párlatok (ásványolaj), könnyűpárlat hidrogénes kezelése, alacsony forráspontú; alacsony forráspontú hidrogénnel kezelt nehézbenzin [Könnyűpárlat hidrogénes kezelésével nyert termékek desztillációjával előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy.649-332-00-3270-093-268410-97-9P
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Túlnyomóan C6 és C9 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 3 °C és 194 °C (37 °F és 382 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]
Párlatok (ásványolaj), közepes katalitikusan krakkolt, termikusan bontott; nehéz üzemanyag olaj [Hőátadó közegként használt, katalitikus krakkoló eljárás során nyert termékek lepárlásával előállított bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan a körülbelül a 220 és 450 °C (428 °F és 842 °F) közötti hőmérséklet-tartományban forró szénhidrogénekből áll. Többnyire szerves kénvegyületeket is tartalmaz.]649-044-00-8295-990-692201-59-7
Párlatok (ásványolaj), közvetlen lepárlású könnyű gazolin, szakaszos lepárlás stabilizáló fejtermékek; alacsony forráspontú nehézbenzin (Túlnyomóan C3 és C6 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmazó, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy.)649-272-00-8272-931-268921-08-4P
Párlatok (ásványolaj), közvetlen lepárlású könnyűpárlat; alacsony forráspontú nehézbenzin [Ásványolaj desztillációjával előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C2 és C7 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a -88 °C és 99 °C (-127 °F és 210 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-268-00-6270-077-568410-05-9P
Párlatok (ásványolaj), krakkolt gőzzel krakkolt ásványolaj párlatok; krakkolt gázolaj [Krakkolt és gőzzel krakkolt párlatok és/vagy azok frakcionálási termékeinek desztillációjával előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C10 fölötti szénatom számú szénhidrogéneket, köztük kis molekulasúlyú polimereket tartalmaz.]649-441-00-6270-727-868477-38-3
Párlatok (ásványolaj), magasan finomított középpárlat; gázolaj pontosabban nem meghatározott (Bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy, melyet ásványolajból a következőkben felsorolt műveletek közül többet is alkalmazva állítanak elő: szűrés, centrifugálás, atmoszferikus desztilláció, vákuumdesztilláció, savazás, semlegesítés és agyagos kezelés. Túlnyomóan C10 és C20 közötti szénatom számú alifás szénhidrogéneket tartalmaz.)649-231-00-4292-615-890640-93-0N
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Párlatok (ásványolaj), melegen szikkasztott gőzzel krakkolt nehézbenzin, C5-ben gazdag; alacsony forráspontú nehézbenzin – pontosabban nem meghatározott (Melegen szikkasztott gőzzel krakkolt nehézbenzin desztillációjával előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. C4 és C6 közötti, túlnyomóan C5 szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz.)649-381-00-0295-302-491995-41-4P
Párlatok (ásványolaj), nehéz aromás frakció; alacsony forráspontú termikusan krakkolt nehézbenzin [Etán és propán termikus krakkolása termékeinek desztillációjával előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Ez a magasabb forráspontú frakció túlnyomóan C5 és C7 közötti szénatom számú aromás szénhidrogéneket és kevés, túlnyomóan C5 szénatom számú telítetlen alifás szénhidrogéneket tartalmaz. Lehet benne benzol is.]649-318-00-7267-563-467891-79-6P
Párlatok (ásványolaj), nehéz katalitikusan krakkolt; nehéz üzemanyag olaj [Katalitikus krakkoló eljárás során nyert termékek lepárlásával előállított bonyolult szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C15 és C35 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 260 és 500 °C (500 és 932 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van. Többnyire 5 vagy annál nagyobb tömeg%-ban tartalmaz 4-6 tagú kondenzált gyűrűs aromás szénhidrogéneket.]649-010-00-2265-063-064741-61-3
Párlatok (ásványolaj), nehézbenzin egyesítő sztrippelő kolonna; alacsony forráspontú nehézbenzin – pontosabban nem meghatározott (A nehézbenzin egyesítő termékeinek sztrippeléséből származó, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C2 és C6 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz.)649-376-00-3272-932-868921-09-5P
Párlatok (ásványolaj), nehézbenzin gőzzel krakkolási származék, hidrogénnel kezelt könnyű aromás; alacsony forráspontú katalitikusan krakkolt nehézbenzin (Gőzzel krakkolt nehézbenzinből származó könnyű párlat kezelésével előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan aromás szénhidrogéneket tartalmaz.)649-293-00-2295-311-391995-50-5P
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Párlatok (ásványolaj), oldószerrel finomított hidrogénnel kezelt nehézpárlat; hidrogénezett; alapolaj – pontosabban nem meghatározott649-504-00-8305-588-594733-08-1L
Párlatok (ásványolaj), oldószerrel finomított hidrogénnel kezelt nehézpárlat; alapolaj – pontosabban nem meghatározott [Hidrogénezett ásványolaj párlat oldószeres kezelésével előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C19 és C40 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 390 °C és 550 °C (734 °F és 1022 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-513-00-7307-011-297488-74-9L
Párlatok (ásványolaj), oldószerrel finomított hidrogénnel krakkolt könnyűpárlat; alapolaj – pontosabban nem meghatározott [Hidrogénnel krakkolt ásványolaj frakció maradékából oldószeres aromás­mentesítéssel előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C18 és C27 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 370 °C és 450 °C (698 °F és 842 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-505-00-3305-589-094733-09-2L
Párlatok (ásványolaj), oldószerrel finomított könnyű nafténbázisú; alapolaj – pontosabban nem meghatározott [Oldószeres extrahálás során raffinátumként kapott, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C15 és C30 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, végtermék olajként viszkozitása 100 °F (40 °C) hőmérsékleten legfeljebb 100 SUS (19 cSt). Viszonylag kevés normál paraffint tartalmaz.]649-458-00-9265-098-164741-97-5L
Párlatok (ásványolaj), oldószerrel finomított könnyű paraffinos; alapolaj – pontosabban nem meghatározott [Oldószeres extrahálás során raffinátumként kapott, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C15 és C30 közötti szénatom számú telített szénhidrogéneket tartalmaz, végtermék olajként viszkozitása 100 °F hőmérsékleten legfeljebb 100 SUS (40 °C-on 19 cSt).]649-455-00-2265-091-364741-89-5L
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Párlatok (ásványolaj), oldószerrel finomított könnyűpárlat nafténbázisú, hidrogénnel kezelt; alapolaj – pontosabban nem meghatározott (Ásványolaj frakciónak katalizátor jelenlétében hidrogénnel történő kezelésével és az aromás szénhidrogének oldószeres kivonásával kapott, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C15 és C30 közötti szénatom számú naftén bázisú szénhidrogéneket tartalmaz, végtermék olajként viszkozitása 40 °C hőmérsékleten körülbelül 13-15 cSt.)649-496-00-6295-316-091995-54-9L
Párlatok (ásványolaj), oldószerrel finomított középpárlat; gázolaj – pontosabban nem meghatározott [Oldószeres extrahálásból raffinátumként kapott, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C9 és C20 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 150 °C és 345 °C (302 °F és 653 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-214-00-1265-093-464741-91-9N
Párlatok (ásványolaj), oldószerrel finomított nehéz nafténbázisú; alapolaj – pontosabban nem meghatározott [Oldószeres extrahálás során raffinátumként kapott, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C20 és C50 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, végtermék olajként viszkozitása 100 °F (40 °C) hőmérsékleten legalább 100 SUS (19 cSt). Viszonylag kevés normál paraffint tartalmaz.]649-457-00-3265-097-664741-96-4L
Párlatok (ásványolaj), oldószerrel finomított nehéz paraffinos; alapolaj – pontosabban nem meghatározott [Oldószeres extrahálás során raffinátumként kapott, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C20 és C50 közötti szénatom számú telített szénhidrogéneket tartalmaz, végtermék olajként viszkozitása 100 °F (40 °C) hőmérsékleten legalább 100 SUS (19 cSt).]649-454-00-7265-090-864741-88-4L
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Párlatok (ásványolaj), oldószerrel viasztalanított könnyű paraffinbázisú; alapolaj – pontosabban nem meghatározott [A normál paraffinoknak ásványolaj párlatból oldószeres kristályosítással történő kivonásával előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C15 és C30 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, végtermék olajként viszkozitása 100 °F (40 °C) hőmérsékleten legalább 100 SUS (19 cSt).]649-469-00-9265-159-264742-56-9L
Párlatok (ásványolaj), oldószerrel viasztalanított könnyűpárlat paraffinbázisú; alapolaj – pontosabban nem meghatározott [A normál paraffinoknak ásványolaj párlatból oldószeres kristályosítással történő kivonásával előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C15 és C30 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, végtermék olajként viszkozitása 100 °F (40 °C) hőmérsékleten legalább 100 SUS (19 cSt). Viszonylag kevés normál paraffint tartalmaz.]649-473-00-0265-168-164742-64-9L
Párlatok (ásványolaj), oldószerrel viasztalanított könnyűpárlat paraffinbázisú, agyaggal kezelt; alapolaj – pontosabban nem meghatározott (Viasztalanított paraffinbázisú könnyűpárlatnak vagy érintkezéses vagy átcsepegtetéses módszerrel, természetes vagy módosított agyaggal történő kezelésével előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C15 és C30 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz.)649-489-00-8292-618-490640-96-3L
Párlatok (ásványolaj), oldószerrel viasztalanított könnyűpárlat paraffinbázisú, hidrogénnel kezelt; alapolaj – pontosabban nem meghatározott (Viasztalanított paraffinbázisú könnyűpárlatnak katalizátor jelenlétében hidrogénnel történő kezelésével előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C15 és C30 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz.)649-490-00-3292-620-590640-97-4L
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Párlatok (ásványolaj), oldószerrel viasztalanított nehézpárlat paraffinbázisú; alapolaj – pontosabban nem meghatározott [A normál paraffinoknak ásványolaj párlatból oldószeres kristályosítással történő kivonásával előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C20 és C50 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, végtermék olajként viszkozitása 100 °F (40 °C) hőmérsékleten nem kisebb, mint 100 SUS (19 cSt). Viszonylag kevés normál paraffint tartalmaz.]649-472-00-5265-167-664742-63-8L
Párlatok (ásványolaj), oldószerrel viasztalanított nehézpárlat paraffinbázisú; alapolaj – pontosabban nem meghatározott [A normál paraffinoknak ásványolaj párlatból oldószeres kristályosítással történő kivonásával előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C20 és C50 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, végtermék olajként viszkozitása 100 °F (40 °C) hőmérsékleten legalább 100 SUS (19 cSt).]649-474-00-6265-169-764742-65-0L
Párlatok (ásványolaj), oldószerrel viasztalanított nehézpárlat paraffinbázisú, agyaggal kezelt; alapolaj – pontosabban nem meghatározott (Viasztalanított paraffinbázisú nehézpárlatnak vagy érintkezéses vagy átcsepegtetéses módszerrel, természetes vagy módosított agyaggal történő kezelésével előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C20 és C50 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz.)649-487-00-7292-616-390640-94-1L
Párlatok (ásványolaj), összetett módszerrel viasztalanított könnyűpárlat paraffinbázisú; alapolaj – pontosabban nem meghatározott [Paraffinbázisú könnyűpárlat viaszmentesítésével előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C15 és C30 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, végtermék olajként viszkozitása 100 °F (40 °C) hőmérsékleten legfeljebb 100 SUS (19 cSt). Viszonylag kevés normál paraffint tartalmaz.]649-486-00-1292-614-290640-92-9L
Párlatok (ásványolaj), összetett módszerrel viasztalanított nehézpárlat paraffinbázisú; alapolaj – pontosabban nem meghatározott [Paraffinbázisú nehézpárlat viaszmentesítésével előállított, bonyolult649-485-00-6292-613-790640-91-8L
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C20 és C50 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, végtermék olajként viszkozitása 100 °F (40 °C) hőmérsékleten legalább 100 SUS (19 cSt). Viszonylag kevés normál paraffint tartalmaz.]
Párlatok (ásványolaj), paraffinos középpárlat, agyaggal kezelt; gázolaj – pontosabban nem meghatározott (Ásványolajnak a nyomokban jelenlevő poláros összetevők és szennyeződések eltávolítása érdekében derítőfölddel végzett kezelése útján előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C16 és C36 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz.)649-241-00-9309-669-6100683-99-6N
Párlatok (ásványolaj), paraffinos középpárlat, aktív szénnel kezelt; gázolaj – pontosabban nem meghatározott (Ásványolajnak a nyomokban jelenlevő poláros összetevők és szennyeződések eltávolítása érdekében aktív szénnel végzett kezelése útján előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C16 és C36 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz.)649-240-00-3309-668-0100683-98-5N
Párlatok (ásványolaj), pentánmentesítő fejtermékek; alacsony forráspontú nehézbenzin – pontosabban nem meghatározott (Katalitikusan krakkolt gázáramból kapott, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C4 és C6 közötti szénatom számú alifás szénhidrogéneket tartalmaz.)649-363-00-2270-771-868477-894-4P
Párlatok (ásványolaj), polimerizált gőzzel krakkolt ásványolaj párlatok, C5-12, frakció; alacsony forráspontú nehézbenzin – pontosabban nem meghatározott (Polimerizált, gőzzel krakkolt ásványolaj párlat desztillációjával kapott, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C5 és C12 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz.)649-359-00-0270-735-168477-50-9P
Párlatok (ásványolaj), savval kezelt könnyűpárlat; gázolaj – pontosabban nem meghatározott [Kénsavas kezelési folyamatból raffinátumként kapott, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C9 és C16 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 150 °C és 290 °C (302 °F és 554 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-217-00-8265-114-764742-14-9N
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Párlatok (ásványolaj), savval kezelt középpárlat; gázolaj – pontosabban nem meghatározott [Kénsavas kezelési folyamatból raffinátumként kapott, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C11 és C20 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 205 °C és 345 °C (401 °F és 653 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-216-00-2265-113-164742-13-8N
Párlatok (ásványolaj), termikusan krakkolt könnyűpárlat, butánmentesített aromás; alacsony forráspontú termikusan krakkolt nehézbenzin (Termikus krakkolás termékeinek desztillációjával előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan aromás szénhidrogéneket, elsősorban benzolt tartalmaz.)649-325-00-5273-266-068955-29-3P
Párlatok (ásványolaj), termikusan krakkolt könnyűpárlat; krakkolt gázolaj [Termikus krakkolási művelet termékeinek desztillációjával előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C10 és C22 közötti szénatom számú telítetlen szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 160 °C és 370 °C (320 °F és 698 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-438-00-X265-084-564741-82-8
Párlatok (ásványolaj), termikusan krakkolt nehézbenzin és gázolaj; alacsony forráspontú termikusan krakkolt nehézbenzin [Termikusan krakkolt nehézbenzin és/vagy gázolaj desztillációjával előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C5 szénatom számú, olefines szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 33 °C és 204 °C (91 °F és 140 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-322-00-9271-631-968603-00-9P
Párlatok (ásványolaj), termikusan krakkolt nehézbenzin és gázolaj, C5-dimer tartalommal; alacsony forráspontú termikusan krakkolt nehézbenzin [Termikusan krakkolt nehézbenzin és/vagy gázolaj extraktív desztillációjával előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C5 szénatom számú szénhidrogéneket és kevés dimerizált C5 olefint tartalmaz, forráspontja körülbelül a 33 °C és 184 °C (91 °F és 363 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-323-00-4271-632-468603-01-0P
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Párlatok (ásványolaj), termikusan krakkolt nehézbenzin és gázolaj, extraktív; alacsony forráspontú termikusan krakkolt nehézbenzin [Termikusan krakkolt nehézbenzin és/vagy gázolaj extraktív desztillációjával előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Paraffinos és olefines szénhidrogéneket, túlnyomóan izoamiléneket, pl. 2-metil-1-butént és 2-metil-2-butént tartalmaz, forráspontja körülbelül a 31 °C és 40 °C (88 °F és 104 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-324-00-X271-634-568603-03-2P
Párlatok (ásványolaj), vákuum; nehéz üzemanyag olaj (Nyersolaj atmoszferikus desztillációja során kapott maradék vákuumlepárlásakor képződő bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C15 és C50 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 270 °C és 600 °C (518 °F és 1112 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van. Többnyire 5 vagy annál nagyobb tömeg%-ban tartalmaz 4-6 tagú kondenzált gyűrűs aromás szénhidrogéneket.)649-038-00-5274-685-170592-78-8
Párlatok (ásványolaj), viasztalanított könnyűpárlat paraffinbázisú, hidrogénnel kezelt; alapolaj – pontosabban nem meghatározott (Viasztalanított párlatnak katalizátor jelenlétében hidrogénnel történő intenzív kezelésével előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C21 és C29 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz.)649-494-00-5295-301-991995-40-3L
Párlatok (ásványolaj), viasztalanított nehézpárlat paraffinbázisú, hidrogénnel kezelt; alapolaj – pontosabban nem meghatározott (Viasztalanított párlatnak katalizátor jelenlétében hidrogénnel történő intenzív kezelésével előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C25 és C39 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, végtermék olajként viszkozitása 50 °C hőmérsékleten körülbelül 44 cSt.)649-493-00-X295-300-391995-39-0L
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Párlatok (ásványolaj), kéntelenített középfrakció; gázolaj – pontosabban nem meghatározott [Ásványolaj párlatból a merkaptánok átalakítása vagy a savas szennyeződések eltávolítása érdekében végzett kéntelenítési művelettel kapott, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C9 és C20 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 150 °C és 345 °C (302 °F és 653 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-212-00-0265-088-764741-86-2N
Párlatok (ásványolaj), nehézbenzin gőzkrakkolás származék oldószerrel finomított könnyű hidrogénnel kezelt; alacsony forráspontú módosított nehézbenzin (Nehézbenzin gőzzel történő krakkolásából származó könnyű párlat hidrogénes kezelését követő oldószeres extrahálás raffinátumaként kapott, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy.)649-283-00-8295-315-591995-53-8P
Párlatok (kőszénkátrány), benzol frakció, desztillációs maradékok; mosóolaj [Nyers benzol (magas hőmérsékletű kőszénkátrány) desztillációja során kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Lehet folyadék, melynek a körülbelüli forráspontja a 150 és 300 °C (302 és 572 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van, vagy pedig félig szilárd anyag, melynek olvadáspontja 70 °C (158 °F) alatt van. Elsősorban naftalint és alkilnaftalinokat tartalmaz.]648-097-00-4310-165-3121620-46-0J, M
Párlatok (kőszénkátrány), felső, difenil­metánban gazdag; mosóolaj újradesztillátum (Kőszénkátrány olaj kristályosítása révén kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Aromás és policiklikus szénhidrogénekből, főként difenil-metánból és acenafténből áll.)648-042-00-4284-900-084989-11-7M
Párlatok (kőszénkátrány), felső, difenil-metán-mentes; mosóolaj újradesztillátum (Kátrányolaj kristályosítása során kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Aromás policiklusos szénhidrogénekből, elsősorban difenilből, debenzofuránból és acenafténből áll.)648-078-00-0284-899-784989-10-6M
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Párlatok (kőszénkátrány), könnyűolajok, lúgos extrakció; lúgos extraktum (Karbololaj lúgos, például vizes nátrium­hidroxidos mosásával kapott vizes extraktum. Elsősorban különböző fenolvegyületek alkáli sóit tartalmazza.)648-112-00-4292-610-090640-88-3J, M
Párlatok (kőszénkátrány), könnyűolajok, savas extraktumok; könnyűolaj extrahálási maradékok, magas forráspontú [A 140-215 °C (284-419 °F) közötti hőmérséklet-tartománban forró, aromás szénhidrogénekből, elsősorban indénből, naftalinból, kumaronból, fenolból és o-, m­és p-krezolból álló bonyolult elegy.]648-022-00-5292-609-590640-87-2J
Párlatok (kőszénkátrány), könnyűolajok, semleges frakció; könnyűolaj extrahálási maradékok, magas forráspontú [Kőszénkátrány frakcionált desztillációjával kapott anyag. Elsősorban a 135-210 °C (266-410 °F) közötti hőmérséklet-tartományban forró, alkilszubstituenst tartalmazó, egy gyűrűs aromás szénhidrogénekből áll. Telítetlen szénhidrogéneket, mint pl. indént vagy kumaront is tartalmazhat.]648-021-00-X309-971-8101794-90-5J
Párlatok (kőszénkátrány), könnyűolajok; karbololaj [Kőszénkátrány desztillációjával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Körülbelül a 150-210 °C (302-410 °F) közötti hőmérséklet-tartományban forr, és aromás és egyéb szénhidrogénekből, fenolvegyületekből és aromás nitrogénvegyületekből áll.]648-023-00-0283-483-284650-03-0J
Párlatok (kőszénkátrány), naftalin olaj kristályosítás, anyalúg; naftalin olaj újradesztillátum (Kőszénkátrány naftalin frakciójának kristályosítása után nyert szűrlet, mely szerves vegyületek bonyolult elegye. Körülbelüli forráspontja a 200-230 °C (392-446 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van. Főleg naftalint, tionaftént és alkilnaftalinokat tartalmaz.648-087-00-X295-310-891995-49-2J, M
Párlatok (kőszénkátrány), naftalin olajok, indol-metilnaftalin frakció; metilnaftalin olaj [Magas hőmérsékletű kőszénkátrány frakcionált desztillációja során kapott, a körülbelül 235 és 255 °C (455 és 491 °F) közötti hőmérséklet-tartományban forró párlat. Elsősorban indolt és metilnaftalint tartalmaz.]648-093-00-2309-972-3101794-91-6J, M
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Párlatok (kőszénkátrány), naftalin olajok, lúgos extrakció; lúgos extraktum (Naftalin olaj lúgos, például vizes nátrium­hidroxid oldattal végzett mosásával kapott vizes extraktum. Elsősorban különböző fenolvegyületek alkáli sóit tartalmazza.)648-114-00-5292-611-690640-89-4J, M
Párlatok (kőszénkátrány), naftalin olajok, metilnaftalin frakció; metilnaftalin olaj [Magas hőmérsékletű kőszénkátrány frakcionált desztillációja során kapott, a körülbelül 225 és 255 °C (437 és 491 °F) közötti hőmérséklet-tartományban forró párlat. Elsősorban szubsztituált kétgyűrűs aromás szénhidrogéneket és aromás nitrogénbázisokat tartalmaz.]648-092-00-7309-985-4101896-27-9J, M
Párlatok (kőszénkátrány), naftalin olajok, naftalin-alacsony; naftalin olaj újradesztillátum (Naftalin olaj kristályosításakor kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Túlnyomóan naftalint, alilnaftalinokat és fenolvegyületeket tartalmaz.)648-086-00-4284-898-184989-09-3J, M
Párlatok (kőszénkátrány), naftalin olajok, naftalin-mentes, lúgos extrahálás; naftalin olaj extrahálási maradék [Lecsapolt naftalin olajból a fenolvegyületek (kátránysavak) eltávolítása érdekében végzett lúgos mosással kapott olaj. Főként naftalint és alkilnaftalinokat tartalmaz.`648-090-00-6292-612-190640-90-7J, M
Párlatok (kőszénkátrány), naftalin olajok, savas extrakció; metilnaftalin olaj extrahálási maradék [Kőszénkátrány desztillációjából származó metilnaftalin frakció bázismentesítésével kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Körülbelüli forráspontja a 230 és 255 °C (446 és 491 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van. Főként 1(2)-metilnaftalint, naftalint, dimetilnaftalint és bifenilt tartalmaz.]648-094-00-8295-309-291995-48-1J, M
Párlatok (kőszénkátrány), nehézolajok, pirén frakció; nehéz antracén olaj újradesztillátum [Szurokpárlat frakcionált desztillációja során kapott, körülbelül a 350-400 °C (662-752 °F) közötti hőmérséklet-tartományban forró újradesztillátum. Elsősorban tri- és polinukleáris aromás és heterociklusos szénhidrogéneket tartalmaz.]648-050-00-8295-304-591995-42-5M
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Párlatok (kőszénkátrány), nehézolajok; nehéz antracén olaj [Bitumenes kőszén kátrányának frakcionált desztillációja során kapott, körülbelül a 240-400 °C (464-752 °F) közötti hőmérséklet-tartományban forró párlata. Elsősorban tri- és polinukleáris szénhidrogéneket és heterociklusos vegyületeket tartalmaz.]648-044-00-5292-607-490640-86-1
Párlatok (kőszénkátrány), szurok, nehézolaj; nehéz antracén olaj [Bitumenes kőszénkátrányból származó szurok desztillálásával kapott, körülbelül a 300-470 °C (572-878 °F) közötti hőmérséklet-tartományban forró párlat. Elsősorban tri- és polinukleáris aromás szénhidrogéneket tartalmaz. Heteroatomok is előfordulhatnak benne.]648-048-00-7295-312-991995-51-6M
Párlatok (kőszénkátrány), szurok, pirén frakció; nehéz antracén olaj újradesztillátum [Szurokpárlat frakcionált desztillációja során kapott, körülbelül a 380-410 °C (716-770 °F) közötti hőmérséklet-tartományban forró újradesztillátum. Elsősorban tri- és polinukleáris aromás szénhidrogéneket és heterociklusos vegyületeket tartalmaz.]648-051-00-3295-313-491995-52-7M
Párlatok (kőszénkátrány), szurok; nehéz antracén olaj [Szurok hőkezelésekor képződő gőzök kondenzációjával kapott olaj. Elsősorban kettő-négygyűrűs aromás vegyületeket tartalmaz, forráspontja pedig 200 °C-tól 400 °C fölöttig (392 °F-tól 752 °F fölöttig) terjed.]648-049-00-2309-855-7101316-49-8M
Párlatok (kőszénkátrány); nehéz antracén olaj [Kőszénkátrány desztillációjakor kapott, körülbelül a 100-450 °C (212-842 °F) közötti hőmérséklet-tartományban forró párlat. Elsősorban két-négytagú kondenzált gyűrűs aromás szénhidrogéneket, fenolvegyületeket és aromás nitrogénbázisokat tartalmaz.]648-047-00-1266-027-765996-92-1M
Párlatok (szén), folyékony oldószer extrakció, elsődleges [Szénből folyékony oldószeres digerálás során fejlődő gőzök folyékony, körülbelül a 30 és 300 °C (86 és 572 °F) közötti hőmérséklet-tartományban forró kondenzátuma. Elsődlegesen részben hidrogénezett kondenzált gyűrűs aromás szénhidrogéneket, aromás nitrogén-, oxigén- és kénvegyületeket és azok főként C4-C14 szénatom számú alkilszármazékait tartalmazza.]648-148-00-0302-688-094114-52-0J
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Párlatok (szén), koksz kemence könnyűolaj, naftalin részpárlat; naftalin olaj [Koksz kemence könnyűolaj előfrakcionálásakor (folyamatos desztilláció) kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Túlnyomóan naftalint, kumaront és indént tartalmaz, forráspontja 148 °C (298 °F) fölött van.]648-084-00-3285-076-585029-51-2J, M
Párlatok (szén), kőszénkátrány maradék pirolízis olajok, naftalin olajok; újradesztillált termékek [Bitumenes kőszénkátránynak és pirolízis maradék olajoknak frakcionált desztillációjából származó, körülbelül a 190-270 °C (374-518 °F) közötti hőmérséklettartományban forró újradesztillált párlata. Elsősorban szubsztituált kétmagvú aromás szénhidrogéneket tartalmaz.]648-037-00-7295-295-891995-35-6J
Párlatok (szén), oldószer extrakció, hidrokrakkolt hidrogénezett közepes [Folyékony oldószeres extrahálással vagy szuperkritikus gáz extrakcióval kapott oldat vagy szénkivonat hidrokrakkolásával nyert párlat hidrogénezésével előállított, körülbelül a 180 és 280 °C (356 és 536 °F) közötti hőmérséklet-tartományban forró frakció. Elsősorban hidrogénezett kétgyűrűs szénvegyületeket és azok főként C9-C14 szénatom számú alkilszármazékait tartalmazza.]648-153-00-8302-693-894114-57-5J
Párlatok (szén), oldószer extrakció, hidrokrakkolt közepes [Folyékony oldószeres extrahálással vagy szuperkritikus gáz extrakcióval kapott oldat vagy szénkivonat hidrokrakkolásával előállított, körülbelül a 180 és 300 °C (356 és 572 °F) közötti hőmérséklet-tartományban forró frakció. Elsősorban kétgyűrűs aromás, hidrogénezett aromás és nafténes vegyületeket, azok alkilszármazékait, valamint főként C9-C14 szénatom számú alkánokat tartalmaz. Nitrogén-, oxigén- és kéntartalmú vegyületeket is lehet benne találni.]648-152-00-2302-692-294114-56-4J
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Párlatok (szén), oldószer extrakció, hidrokrakkolt [Szénből folyékony oldószeres extrahálással vagy szuperkritikus gáz extrakcióval kapott extraktumnak vagy oldatnak hidrokrakkolásával előállított, körülbelül a 30 és 300 °C (86 és 572 °F) közötti hőmérséklet-tartományban forró párlat. Elsősorban aromás, hidrogénezett aromás és nafténes vegyületeket és azok alkilszármazékait, valamint főként C4-C14 szénatom számú alkánokat tartalmaz. Nitrogén-, oxigén- és kéntartalmú aromás és hidrogénezett aromás vegyületeket is lehet benne találni.]648-149-00-6302-689-694114-53-1J
Párlatok (szénkátrány), benzol frakció; BTX-ben gazdag; könnyűolaj másodpárlat, alacsony forráspontú [A nyers benzol desztillációjakor, az előpárlat eltávozása után képződő maradék. Főleg benzolt, toluolt és xilolt tartalmaz, és 75-200 °C (167-392 °F) közötti forrásponttartománnyal rendelkezik.]648-004-00-7309-984-9101896-26-8J
Párlatok (szénkátrány), benzol frakció; könnyűolaj [A szénkátrány desztillációjakor képződő szénhidrogének bonyolult elegye. Főleg 4 és 10 közötti szénatomot tartalmazó szénhidrogénekből áll, és 80-160 °C (175-320 °F) közötti forrásponttartománnyal rendelkezik.]648-001-00-0283-482-784650-02-2
Párlatok (szén-kőolaj), kondenzált gyűrűs aromás; párlatok [Szén, kőszénkátrány és aromás kőolaj keverékének 220 és 450 °C (428 és 842 °F) között forró párlata. Elsősorban három- és négytagú kondenzált gyűrűs aromás szénhidrogénekből áll.]648-072-00-8269-159-368188-48-7M
Petrolátum (ásványolaj), agyaggal kezelt; petrolátum (Petrolátumnak a nyomokban jelenlevő poláros összetevők és szennyeződések eltávolítása érdekében derítőfölddel végzett kezelésével előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C25 fölötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz.)649-260-00-2309-706-6100684-33-1N
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Petrolátum (ásványolaj), aktív szénnel kezelt; petrolátum (Ásványolaj petrolátumnak a nyomokban jelenlevő poláros összetevők és szennyeződések eltávolítása érdekében aktív szénnel végzett kezelésével előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C20 fölötti szénatom számú, túlnyomóan telített szénhidrogéneket tartalmaz.)649-258-00-1308-149-697862-97-0N
Petrolátum (ásványolaj), hidrogénnel kezelt; petrolátum (Viaszmentesített paraffinos maradék olajból, katalizátor jelenlétében végzett hidrogénes kezeléssel, félig szilárd anyagként előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C20 fölötti szénatom számú, túlnyomóan telített, mikrokristályos és folyékony szénhidrogéneket tartalmaz.)649-257-00-6295-459-992045-77-7N
Petrolátum (ásványolaj), kovasavval kezelt; petrolátum (Ásványolaj petrolátumnak a nyomokban jelenlevő poláros összetevők és szennyeződések eltávolítása érdekében kovasavval végzett kezelésével előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C20 fölötti szénatom számú, túlnyomóan telített szénhidrogéneket tartalmaz.)649-259-00-7308-150-197862-98-1N
Petrolátum (ásványolaj), oxidált; petrolátum (A petrolátumnak levegőn végzett oxidációjával előállított, bonyolult összetételű, szerves vegyületekből túlnyomóan nagy molekulatömegű karboxilsavakból álló elegy.)649-255-00-5265-206-764743-01-7N
Petrolátum (ásványolaj), timfölddel kezelt; petrolátum (Petrolátumnak a nyomokban jelenlevő poláros összetevők és szennyeződések eltávolítása érdekében timfölddel végzett kezelésével előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C25 fölötti szénatom számú, túlnyomóan telített, kristályos és folyékony szénhidrogéneket tartalmaz.)649-256-00-0285-098-585029-74-9N
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Petrolátum; petrolátum (Paraffinos maradék olajból viaszmentesítéssel, félig szilárd anyagként előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C25 fölötti szénatom számú, túlnyomóan telített, kristályos és folyékony szénhidrogéneket tartalmaz.)649-254-00-X232-373-28009-03-8N
Piridin, alkil származékok; nyers kátrány bázisok [Kőszénkátrány desztillációjából származó polialkilezett piridinek bonyolult elegye, vagy ammóniának acetaldehiddel, formaldehiddel vagy paraformaldehiddel lejátszódó reakciójából képződő, magas forráspontú, körülbelül 150 °C (302 °F) fölött forró párlata.]648-029-00-3269-929-968391-11-7J
Propilén-oxid; 1,2-epoxi-propán; metiloxirán603-055-00-4200-879-275-56-9
Raffinátumok (ásványolaj), gőzkrakkolt C4 frakció réz(I)-ammónium-acetát kivonat, C3-5, és C3-5, telítetlen, butadién­mentes; benzingáz649-199-00-5307-769-497722-19-5K
Stroncium-kromát024-009-00-4232-142-67789-06-2
Szén folyadékok, folyadék oldószer extrakció oldás (Szénből folyékony oldószeres digerálással kapott extrakciós oldatból kiszűrt ásványi anyag és fel nem oldott szén. Fekete viszkózus, rendkívül összetett folyadék, elsősorban aromás és részben hidrogénezett aromás szénhidrogénekből, aromás nitrogénvegyületekből, aromás kénvegyületekből, fenolos és más aromás oxigénvegyületekből, illetve azok alkilszármazékaiból áll.)648-143-00-3302-682-894114-47-3M
Szén folyadékok, folyadék oldószer extrakció (Szénből folyékony oldószeres digerálással kapott extrakciós oldat leszűrését követően az oldószer lepárlásával kapott, lényegében oldószermentes termék. Fekete, félig szilárd anyag, elsősorban kondenzált gyűrűs aromás szénhidrogének, aromás nitrogénvegyületek, aromás kénvegyületek, fenolos és más aromás oxigénvegyületek, illetve azok alkilszármazékainak bonyolult elegye.)648-144-00-9302-683-394114-48-4M
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Szénhidrogén olajok, aromás, polietilénnel és polipropilénnel kevert, pirolizált, könnyűolaj frakció; hőkezelés termékek [Polietilénnel és polipropilénnel elegyített kőszénkátrány szurok vagy aromás olajok hőkezelésével kapott olaj. Túlnyomórészt benzolból és homológjaiból áll, körülbelül a 70-120 °C (158-248 °F) közötti hőmérséklet-tartományban forr.]648-134-00-4309-745-9100801-63-6J, M
Szénhidrogén olajok, aromás, polietilénnel kevert, pirolizált, könnyűolaj frakció; hőkezelés termékek [Polietilénnel elegyített kőszénkátrány szurok vagy aromás olajok hőkezelésével kapott olaj. Túlnyomórészt benzolból és homológjaiból áll, forráspontja körülbelül a 70-120 °C (158-248 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]648-135-00-X309-748-5100801-65-8J, M
Szénhidrogén olajok, aromás, polisztirollal kevert, pirolizált, könnyűolaj frakció; hőkezelés termékek [Polisztirollal elegyített kőszénkátrány szurok vagy aromás olajok hőkezelésével kapott olaj. Túlnyomórészt benzolból és homológjaiból áll, körülbelül a 70-210 °C (158-410 °F) közötti hőmérséklet-tartományban forr.]648-136-00-5309-749-0100801-66-9J, M
Szénhidrogének C26-55, aromásban gazdag649-006-00-0307-753-797722-04-8H’’
Szénhidrogének, C11-17, oldószerrel extrahált, könnyű nafténes; gázolaj – pontosabban nem meghatározott [Nafténes könnyűpárlatból az aromás vegyületek extrahálással történő kivonását követően maradó, 40 °C (104 °F) hőmérsékleten 2,2 cSt viszkozitású, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C11 és C17 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 200 °C és 300 °C (392 °F és 572 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-237-00-7307-757-997722-08-2N
Szénhidrogének, C12-20, hidrogénnel kezelt paraffinos, desztilláció könnyű; gázolaj – pontosabban nem meghatározott [Nehéz paraffinok hidrogénes kezelésével előállított termékek vákuumdesztillációja során az első párlatként kapott, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C12 és C20 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 230 °C és 350 °C (446 °F és 662 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van. Végtermék olajként viszkozitása 100 °C (212 °F) hőmérsékleten 2 cSt.]649-236-00-1307-660-197675-86-0N
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Szénhidrogének, C1-3; benzingáz [Túlnyomóan C1 és C3 közötti szénatom számú telített alifás szénhidrogéneket tartalmazó, körülbelül a -164 és -42 °C (-263 és -44 °F) közötti hőmérséklet-tartományban forró bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy.]649-090-00-9271-259-768527-16-2K
Szénhidrogének, C13-27, oldószerrel extrahált könnyűpárlat nafténbázisú; alapolaj – pontosabban nem meghatározott [Nafténbázisú könnyűpárlatból az aromás vegyületek kivonásával előállított, bonyolult összetételű, 40 °C (104 °F) hőmérsékleten 9,5 cSt viszkozitású szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C13 és C27 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 240 °C és 400 °C (464 °F és 752 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-517-00-9307-758-497722-09-3L
Szénhidrogének, C13-30, aromásban gazdag, oldószerrel extrahált nafténbázisú párlat; alapolaj – pontosabban nem meghatározott649-508-00-X305-971-795371-04-3L
Szénhidrogének, C1-4, butánelvezető frakció; benzingáz649-091-00-4271-261-868527-19-5K
Szénhidrogének, C1-4, kéntelenített, benzingáz [A merkaptánok átalakítása vagy a savas szennyezések eltávolítása érdekében végzett kéntelenítésnek alávetett szénhidrogén gázokból nyert bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C1 és C4 közötti szénatom számú telített alifás szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a -164 és -0,5 °C (-263 és 31 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-089-00-3271-038-568514-36-3K
Szénhidrogének, C14-29, oldószerrel extrahált könnyűpárlat nafténbázisú; alapolaj – pontosabban nem meghatározott [Nafténbázisú könnyűpárlatból az aromás vegyületek kivonásával előállított, bonyolult összetételű, 40 °C (104 °F) hőmérsékleten 16 cSt viszkozitású szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C14 és C29 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 250 °C és 425 °C (482 °F és 797 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-518-00-4307-760-597722-10-6L
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Szénhidrogének, C16-20; gázolaj – pontosabban nem meghatározott [Középpárlat hidrogénes kezelésével előállított termékek vákuumdesztillációja során az első párlatként kapott, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C16 és C20 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 290 °C és 350 °C (554 °F és 662 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van. Végtermék olajként viszkozitása 100 °C (212 °F) hőmérsékleten 2 cSt.]649-235-00-6307-659-697675-85-9N
Szénhidrogének, C16-32, aromásban gazdag, oldószerrel extrahált nafténbázisú párlat; alapolaj – pontosabban nem meghatározott649-509-00-5305-972-295371-05-4L
Szénhidrogének, C17-30, hidrogénnel kezelt oldószerrel aszfaltmentesített atmoszferikus lepárlási maradék desztillációs könnyűpárlatok; alapolaj – pontosabban nem meghatározott [Oldószerrel aszfaltmentesített, erősen bekoncentrált lepárlási maradéknak katalizátor jelenlétében hidrogénnel végzett kezelése termékeinek vákuumdesztillációja során előpárlatként kapott, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C14 és C30 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 300 °C és 400 °C (572 °F és 752 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van. Végtermék olajként viszkozitása körülbelül 100 °C (212 °F) hőmérsékleten 4 cSt.]649-515-00-8307-661-797675-87-1L
Szénhidrogének, C17-30, hidrogénnel kezelt párlatok, desztillációs könnyűpárlatok; alapolaj – pontosabban nem meghatározott649-520-00-5308-132-397862-82-3L
Szénhidrogének, C17-40, hidrogénnel kezelt oldószerrel aszfaltmentesített lepárlási maradék vákuumdesztillációs könnyűpárlatok; alapolaj – pontosabban nem meghatározott [Oldószerrel aszfaltmentesített, erősen bekoncentrált lepárlási maradéknak katalitikus hidrogénezése termékeinek vákuumdesztillációja során előpárlatként kapott, bonyolult összetételű, körülbelül 100 °C (212 °F) hőmérsékleten 8 cSt viszkozitású szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C17 és C40 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 300 °C és 500 °C649-516-00-3307-755-897722-06-0L
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
(572 °F és 932 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]
Szénhidrogének, C20-50, maradék olaj hidrogénezés vákuum desztillációs párlat; alapolaj – pontosabban nem meghatározott649-503-00-2300-257-193924-61-9L
Szénhidrogének, C20-58, hidrogénnel kezelt; alapolaj – pontosabban nem meghatározott649-523-00-1308-289-897926-70-0L
Szénhidrogének, C2-4, C3-ban gazdag; ásványolaj gáz649-201-00-0270-689-268476-49-3K
Szénhidrogének, C2-4; benzingáz649-093-00-5271-734-968606-25-7K
Szénhidrogének, C2-6, C6-8; alacsony forráspontú katalitikusan reformált nehézbenzin649-302-00-X270-687-168476-47-1P
Szénhidrogének, C27-42, aromás­mentesített, alapolaj – pontosabban nem meghatározott649-519-00-X308-131-897862-81-2L
Szénhidrogének, C27-42, nafténbázisú; alapolaj – pontosabban nem meghatározott649-524-00-7308-290-397926-71-1L
Szénhidrogének, C27-45, aromás­mentesített; alapolaj – pontosabban nem meghatározott649-522-00-6308-287-797926-68-6L
Szénhidrogének, C27-45, nafténbázisú vákuumdesztilláció; alapolaj – pontosabban nem meghatározott649-521-00-0308-133-997862-83-4L
Szénhidrogének, C3; benzingáz649-094-00-0271-735-468606-26-8K
Szénhidrogének, C3-11, katalitikus krakkoló párlatok; alacsony forráspontú katalitikusan krakkolt nehézbenzin [Katalitikus krakkolás termékeinek desztillációjával előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C3 és C11 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 204 °C (400 °F) alatti hőmérséklet-tartományban van.]649-291-00-1270-686-668476-46-0P
Szénhidrogének, C3-4; ásványolaj gáz649-199-00-1270-681-968476-40-4K
Szénhidrogének, C3-4-ben gazdag, ásványolaj párlat; benzingáz (Nyersolaj lepárlásával és kondenzálásával kapott bonyolult összetételű szénhidrogén­elegy. C3 és C5 közötti, túlnyomóan C3 és C4 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz.)649-083-00-0270-990-968512-91-4K
Szénhidrogének, C3-6, C5-ben gazdag, gőzzel krakkolt; alacsony forráspontú nehézbenzin – pontosabban nem meghatározott (Gőzzel krakkolt nehézbenzin desztillációjával előállított, bonyolult összetételű szénhidrogénelegy. C3 és C6 közötti, túlnyomóan C5 szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz.)649-398-00-3310-012-0102110-14-5P
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Szénhidrogének, C37-65, aszfaltmentesített hidrogénnel kezelt vákuum desztillációs maradékok; alapolaj – pontosabban nem meghatározott649-511-00-6305-975-995371-08-7L
Szénhidrogének, C37-68, viaszmentesített aszfaltmentesített hidrogénnel kezelt vákuum desztillációs maradékok; alapolaj – pontosabban nem meghatározott649-510-00-0305-974-395371-07-6L
Szénhidrogének, C4, 1,3-butadién- és izobutén-mentes; benzingáz649-118-00-X306-004-195465-89-7K
Szénhidrogének, C4, gőzkrakkoló párlat; benzingáz [Gőzzel történő krakkolásból származó párlatok desztillációjával nyert bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C4 szénatom számú szénhidrogéneket, túlnyomóan butánt és izobutánt is tartalmazó 1-buténből és 2-buténből áll, forráspontja körülbelül a -12 és 5 °C (10,4 és 41 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-116-00-9295-405-492045-23-3K
Szénhidrogének, C4; benzingáz649-113-00-2289-339-587741-01-3K
Szénhidrogének, C4-11, nehézbenzin krakkolás; aromás-mentes; alacsony forráspontú nehézbenzin – pontosabban nem meghatározott [A benzol- és toluol-tartalmú szénhidrogén párlatok, illetve a magasabb forráspontú frakció desztillációs szétválasztását követően a prehidrogénezett, krakkolt nehézbenzinből előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C4 és C11 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 30 °C és 205 °C (86 °F és 401 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-386-00-8295-445-292045-63-1P
Szénhidrogének, C4-12, nehézbenzin­krakkolás, hidrogénnel kezelt; alacsony forráspontú hidrogénnel kezelt nehézbenzin [Gőzzel krakkolt nehézbenzinből a gumiképző összetevők szelektív, katalizátoros hidrogénezésével kapott termékek desztillációjával előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C4 és C12 közötti szénatom számú telítetlen szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 30 °C és 230 °C (86 °F és 446 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-340-00-7295-443-192045-61-9P
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Szénhidrogének, C4-5; ásványolaj gáz649-200-00-5270-682-468476-42-6K
Szénhidrogének, C4-6, pentáneltávolító könnyűpárlatok, aromás hidrogénes kezelő; alacsony forráspontú nehézbenzin – pontosabban nem meghatározott [A pentánleválasztó oszlopból az aromás komponensek hidrogénes kezelése előtt, előpárlatként kapott, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C4 és C6 közötti szénatom számú szénhidrogéneket, túlnyomóan pentánokat és penténeket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 25 °C és 40 °C (77 °F és 104 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-380-00-5295-298-491995-38-9P
Szénhidrogének, C5, C5-6-ban gazdag; alacsony forráspontú nehézbenzin pontosabban nem meghatározott649-401-00-8270-690-868476-50-6P
Szénhidrogének, C5-11, nemaromásokban gazdag, könnyű frakció reformálása; alacsony forráspontú katalitikusan reformált nehézbenzin [Katalitikus dehidrogénezési folyamat termékeitől elválasztott, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C7 és C12 közötti szénatom számú, körülbelül a 35 °C és 125 °C (94 °F és 257 °F) közötti hőmérséklet-tartományban levő forráspontú nemaromás szénhidrogéneket, benzolt és toluolt tartalmaz.]649-314-00-5297-466-293572-36-2P
Szénhidrogének, C5-6-ban gazdag; alacsony forráspontú nehézbenzin – pontosabban nem meghatározott649-402-00-3270-695-568476-55-1P
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Szénhidrogének, C5-ben gazdag, diciklopentadién tartalmú; alacsony forráspontú nehézbenzin – pontosabban nem meghatározott [Gőzzel végzett krakkolás termékeinek desztillációjával előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C5 szénatom számú szénhidrogéneket és ciklopentadiént tartalmaz, forráspontja körülbelül a 30 °C és 170 °C (86 °F és 338 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-399-00-9310-013-6102110-15-6P
Szénhidrogének, C6-11, hidrogénnel kezelt, aromásoktól mentes; alacsony forráspontú hidrogénnel kezelt nehézbenzin (Az aromás vegyületek nafténessé alakítása érdekében hidrogénnel kezelt oldószerként kapott, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy.)649-343-00-3297-852-093763-33-8P
Szénhidrogének, C6-7, nehézbenzin­krakkolás, oldószerrel finomított; alacsony forráspontú módosított nehézbenzin [Hidrogénezett krakkolt nehézbenzinből desztillációval kapott, katalitikusan hidrogénnel telített, benzolban gazdag szénhidrogénből a benzol szorpciójával előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C6 és C7 szénatom számú, paraffines és nafténes szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 70 °C és 100 °C (158 °F és 212 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-287-00-X295-446-892045-64-2P
Szénhidrogének, C6-8, hidrogénezett szorpció-aromás-mentes, toluol finomítás; alacsony forráspontú nehézbenzin – pontosabban nem meghatározott [Krakkolt gazolin katalizátoros hidrogénezéséből származó szénhidrogén frakcióból a toluol kivonása után maradó, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C6 és C8 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 80 °C és 135 °C (175 °F és 275 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-395-00-7309-870-9101316-66-9P
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Szénhidrogének, C6-ban gazdag, hidrogénnel kezelt könnyű nehézbenzin párlatok, oldószerrel finomított; alacsony forráspontú módosított nehézbenzin [Hidrogénnel kezelt nehézbenzin oldószeres extrahálást követő desztillációval előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan telített szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 65 °C és 70 °C (149 °F és 158 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-288-00-5309-871-4101316-67-0P
Szénhidrogének, C7-12, C9, aromásban gazdag nehéz frakció szakaszos lepárlása; alacsony forráspontú katalitikusan reformált nehézbenzin [Katalitikus dehidrogénezési folyamat termékeitől elválasztott, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C7 és C12 közötti szénatom számú nemaromás szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 120 °C és 210 °C (248 °F és 380 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van. Tartalmazhat C9 és nagyobb szénatom számú aromás szénhidrogéneket is.]649-313-00-X297-465-793572-35-1P
Szénhidrogének, C8-11, nehézbenzin krakkolás, toluol párlat; alacsony forráspontú nehézbenzin – pontosabban nem meghatározott [Prehidrogénezett, krakkolt nehézbenzin desztillációjával előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C8 és C11 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 130 °C és 205 °C (266 °F és 401 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-385-00-2295-444-792045-62-0P
Szénhidrogének, C8-12, katalitikus krakkolás, kémiailag semlegesített; alacsony forráspontú katalitikusan krakkolt nehézbenzin [Lúgos mosásnak alávetett, katalitikus krakkolási folyamatból származó párlat desztillálásával előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C8 és C12 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 130 °C és 210 °C (266 °F és 410 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-296-00-9295-794-092128-94-4P
Szénhidrogének, C8-12, katalitikus krakkolás, kémiailag semlegesített, kéntelenített; alacsony forráspontú katalitikusan krakkolt nehézbenzin649-298-00-X309-987-5101896-28-0P
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Szénhidrogének, C8-12, katalitikus krakkoló párlatok; alacsony forráspontú katalitikusan krakkolt nehézbenzin [Katalitikus krakkolási folyamat termékeinek desztillálásával előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C8 és C12 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 140 °C és 210 °C (284 °F és 410 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-297-00-4309-974-4101794-97-2P
Szénhidrogének, C8-12, oldószerrel viasztalanított nehézpárlat paraffinbázisú, hidrogénnel kezelt; alapolaj – pontosabban nem meghatározott (Viasztalanított paraffinbázisú nehézpárlatnak katalizátor jelenlétében hidrogénnel történő kezelésével előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén elegy. Túlnyomóan C20 és C50 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz.)649-488-00-2292-617-990640-95-2L
Szénhidrogének, C9-12, hidrogénnel kezelt, aromásoktól mentes; alacsony forráspontú hidrogénnel kezelt nehézbenzin (Az aromás vegyületek nafténessé alakítása érdekében hidrogénnel kezelt oldószerként kapott, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy.)649-344-00-9297-853-693763-34-9P
Szénhidrogének, hidrogénnel kezelt könnyű nehézbenzin párlatok, oldószerrel finomított; alacsony forráspontú módosított nehézbenzin [Hidrogénezett nehézbenzin oldószeres extrakciójával és desztillációjával előállított szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan telített szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 94 °C és 99 °C (201 °F és 210 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-285-00-9295-436-392045-55-1P
Szénhidrogének, hidrogénnel krakkolt paraffinbázisú desztillációs maradékok, oldószerrel viasztalanított; alapolaj – pontosabban nem meghatározott649-502-00-7297-857-893763-38-3L
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Szilárd hulladékok, kőszénkátrány szurok kokszosítás; kőszénkátrány szilárd maradék (Bitumenes kőszénkátrány szurok kokszosításakor képződő hulladékanyagok keveréke. Túlnyomóan szenet tartalmaz.)648-063-00-9295-549-892062-34-5M
Szolvens nafta (ásványolaj), könnyű alifás; alacsony forráspontú nehézbenzin [Ásványolaj vagy természetes gazolin desztillációjával előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C5 és C10 közötti szénatom számú, túlnyomóan telített szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 35 °C és 160 °C (95 °F és 320 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-267-00-0265-192-264742-89-8P
Szolvens nafta (ásványolaj), könnyű aromás hidrogénnel kezelt; alacsony forráspontú hidrogénnel kezelt nehézbenzin [Ásványolaj párlatból katalizátor jelenlétében végzett hidrogénes kezeléssel előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C8 és C10 közötti szénatom számú aromás szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 135 °C és 210 °C (275 °F és 410 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-334-00-4270-988-868512-78-7P
Szolvens nafta (ásványolaj), könnyűpárlat aromás; alacsony forráspontú nehézbenzin – pontosabban nem meghatározott [Aromás párlatok desztillációjával kapott, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C8 és C10 közötti szénatom számú, túlnyomóan aromás szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 135 °C és 210 °C (275 °F és 410 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-356-00-4265-199-064742-95-6P
Szolvens nafta (ásványolaj), hidrogénezett könnyű nafténes; alacsony forráspontú hidrogénnel kezelt nehézbenzin [Ásványolaj frakció katalizátoros hidro­génezésével kapott, bonyolult összetételű szénhidrogénelegy. Túlnyomóan C6 és C7 szénatom számú, túlnyomóan cikloparaffines szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja körülbelül a 73 °C és 85 °C (163 °F és 185 °F) közötti hőmérséklet-tartományban van.]649-341-00-2295-529-992062-15-2P
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Szolvens nafta (szén), könnyű; könnyűolaj másodpárlat, alacsony forráspontú648-006-00-8287-498-585536-17-0J
Szolvens nafta (szén), kumaron-sztirol tartalmú; könnyűolaj másodpárlat, közepes forráspontú648-008-00-9287-500-485536-19-2J
Szolvens nafta (szén), xilo-sztirol részpárlat; könnyűolaj másodpárlat, közepes forráspontú648-007-00-3287-502-585536-20-5J
Szolvens nafta (szén); könnyűolaj extrahálási maradék, magas forráspontú [Körülbelül a 130-210 °C (266-410 °F) közötti hőmérséklet-tartományban forró, vagy kőszénkátrány, kokszkemence könnyűolaj, vagy pedig kőszénkátrány olaj lúgos extrakciója maradékának desztillálásakor kapott termék. Elsősorban indént és más, egyszeres aromás gyűrűt magába foglaló policiklikus gyűrűrendszereket tartalmaz. Lehetnek benne fenolvegyületek és aromás nitrogénbázisok is.]648-020-00-4266-013-065996-79-4J
Sztirol-oxid; (epoxi-etil) benzol; feniloxirán603-084-00-2202-476-796-09-3
Szulfallát (ISO); 2-klórallil-dietil-ditiokarbamát006-038-00-4202-388-995-06-7
Szurok, kőszénkátrány, alacsony hőmérsékletű, hőkezelt; szurok maradék, oxidált; szurokmaradék, hőkezelt [Alacsony hőmérsékletű kőszénkátrányból hőkezeléssel kapott bonyolult összetételű szilárd anyag. Lágyuláspontja közelítően 50 és 140 °C (122 és 284 °F) között van. Elsősorban aromás vegyületek bonyolult elegye.]648-071-00-2292-653-590669-58-2M
Szurok, kőszénkátrány, alacsony hőmérsékletű, oxidált; szurok maradék, oxidált [Alacsony hőmérsékletű kőszénkátrányból emelt hőmérsékleten, levegőbefúvással kapott termék. Lágyuláspontja közelítően 70 és 180 °C (158 és 356 °F) között van. Elsősorban szénhidrogének bonyolult elegye.]648-070-00-7292-654-090669-59-3M
Szurok, kőszénkátrány, alacsony hőmérsékletű; szurokmaradék [Alacsony hőmérsékletű kőszénkátrány desztillációjával kapott bonyolult összetételű szilárd vagy félig szilárd anyag. Lágyuláspontja közelítően 40 és 180 °C (104 és 356 °F) között van. Elsősorban szénhidrogének bonyolult elegye.]648-069-00-1292-651-490669-57-1M
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Szurok, kőszénkátrány, magas forráspontú, hőkezelt; szurok [A magas forráspontú kőszénkátrány hőkezelt desztillációs maradéka. Fekete színű szilárd anyag, lágyuláspontja körülbelül 80 és 180 °C (176 és 356 °F) között van. Elsősorban három- és többtagú kondenzált gyűrűs aromás szénhidrogéneket tartalmazó bonyolult elegy.]648-056-00-0310-162-7121575-60-8M
Szurok, kőszénkátrány, magas forráspontú, szekunder; szurok újradesztillátum [Bitumenes kőszén magas forráspontú kátránya és/vagy szurok koksz olaj magas forráspontú frakciójának desztillációjakor kapott maradék. Lágyuláspontja a DIN 52025-ös szabvány szerint mérve 140 és 170 °C (284 és 392 °F) között van. Elsősorban három- és többtagú kondenzált gyűrűs, heteroatomos aromás vegyületekből áll.]648-057-00-6302-650-394114-13-3M
Szurok, kőszénkátrány, magas forráspontú; szurok [A magas forráspontú kőszénkátrány desztillációs maradéka. Fekete színű szilárd anyag, lágyuláspontja 30 és 180 °C (86 és 356 °F) között van. Elsősorban három- és többtagú kondenzált gyűrűs aromás szénhidrogéneket tartalmazó bonyolult elegy.]648-055-00-5266-028-265996-93-2
Szurok, kőszénkátrány-ásványolaj; szurokmaradék [Kőszénkátrány és aromás kőolaj keverékének desztillációs maradéka. 40 és 180 °C (140 és 356 °F) közötti lágyulásponttal rendelkező szilárd anyag. Elsősorban három- és többtagú kondenzált gyűrűs aromás szénhidrogénekből áll.]648-076-00-X269-109-068187-57-5M
Szurok; szurok648-054-00-X263-072-461789-60-4M
Tio-acetamid616-026-00-6200-541-462-55-5
Uretán(INN); etil-karbamát607-149-00-6200-123-151-79-6
Üzemanyag olaj, 6. sz.; nehéz üzemanyag olaj [37,7 °C (100 °F) hőmérsékleten 900 SUS és 9000 SUS közötti viszkozitásértékkel rendelkező olajpárlat.]649-030-00-1271-384-768553-00-4
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Üzemanyag olaj, maradék; nehéz üzemanyag olaj (Különböző, finomítóban képződő párlatokból, többnyire maradékokból származó folyadék. Összetétele bonyolult, és a nyersolaj eredetétől függően változik.)649-024-00-9270-675-668476-33-5
Üzemanyag olaj, maradékok közvetlen lepárlású gázolajok, magas kéntartalmú; nehéz üzemanyag olaj649-023-00-3270-674-068476-32-4
Üzemanyag olaj, nehéz, magas kéntartalmú; nehéz üzemanyag olaj [Nyersolaj desztillációja során kapott bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C25-nél nagyobb szénatom számú alifás, aromás és aliciklikus szénhidrogéneket tartalmaz, megközelítő forráspontja 400 °C (752 °F) fölött van.]649-042-00-7295-396-792045-14-2
Véggáz (ásványolaj); ásványolaj gáz (Hidrogénnel katalikusan kéntelenített, és a kénhidrogéntől amin-kezeléssel megtisztított vákuum gázolajból kapott, bonyolult összetételű szénhidrogén elegy. Túlnyomóan C1 és C6 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz.)649-190-00-2269-632-468308-12-3K
Véggáz (ásványolaj), gáz visszanyerő üzem etáneltávolító; ásványolaj gáz (Vegyes eredetű szénhidrogén frakciókból álló termékek desztillációjával előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén elegy. Túlnyomóan C1 és C4 közötti szénatom számú telített szénhidrogéneket tartalmaz.)649-185-00-5269-625-668308-05-4K
Véggáz (ásványolaj), gáz visszanyerő üzem; ásványolaj gáz (Vegyes eredetű szénhidrogén frakciókból álló termékek desztillációjával előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C1 és C5 közötti szénatom számú telített szénhidrogéneket tartalmaz.)649-184-00-X269-624-068308-04-3K
Véggáz (ásványolaj), gázolaj katalitikus abszorber; ásványolaj gáz (Gázolaj katalitikus krakkolási termékeinek desztillációjával előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén elegy. Túlnyomóan C1 és C5 közötti szénatom számú telített szénhidrogéneket tartalmaz.)649-183-00-4269-623-568308-03-2K
Véggáz (ásványolaj), hidrogénnel kéntelenített közvetlen lepárlású nehézbenzin elválasztó; finomítói gáz (Közvetlen lepárlású nehézbenzin hidrogénes kéntelenítéséből származó bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Hidrogénből és túlnyomóan C1 és C6 közötti szénatom számú telített alifás szénhidrogénekből áll.)649-144-00-1270-810-968478-30-8K
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Véggáz (ásványolaj), hidrogénnel kéntelenített párlat és hidrogénnel kéntelenített nehézbenzin szakaszos lepárló, savmentes; ásványolaj gáz (Hidrogénnel katalitikusan kéntelenített nehézbenzinből és szénhidrogén frakciókból álló termékeknek kénhidrogéntől amin-kezeléssel történő megtisztításával majd szakaszos desztillációjával előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén elegy. Túlnyomóan C1 és C5 közötti szénatom számú telített szénhidrogéneket tartalmaz.)649-186-00-0269-626-168308-06-5K
Véggáz (ásványolaj), hidrogénnel kéntelenített vákuum gázolaj kigőzölő kolonna, kénhidrogénmentes; ásványolaj gáz (Hidrogénnel katalitikusan kéntelenített, és a kénhidrogéntől aminkezeléssel megtisztított vákuum gázolaj kigőzölésével stabilizált, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C1 és C6 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz.)649-187-00-6269-627-768308-07-6K
Véggáz (ásványolaj), izomerizált nehézbenzin szakaszos lepárlás stabilizáló; ásványolaj gáz (Izomerizált nehézbenzin szakaszos lepárlásos stabilizálási termékeiből előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C1 és C4 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz.)649-210-00-X269-628-268308-08-7K
Véggáz (ásványolaj), katalitikus hidrogénes kéntelenített nehézbenzin elválasztó; finomítói gáz (Nehézbenzin hidrogénes kéntelenítésével kapott bonyolult összetételű szénhidrogén­elegy. Hidrogénből, metánból, etánból és propánból áll.)649-165-00-6273-173-568952-79-4K
Véggáz (ásványolaj), katalitikus krakkoló szakaszos újralepárlás abszorber; finomítói gáz (Katalitikus krakkolásból származó termékek újralepárlásával kapott bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Hidrogénből és túlnyomóan C1 és C3 közötti szénatom számú szénhidrogénekből áll.)649-140-00-X270-805-168478-25-1K
Véggáz (ásványolaj), katalitikus krakkoló, katalitikus reformáló és kénhidrogén-mentesítő kombinált lepárló; benzingáz (Katalitikus krakkoló, katalitikus reformáló és kénhidrogén-mentesítő eljárásokból származó termékek savas szennyeződések eltávolítását követő649-078-00-3270-804-668478-24-0K
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
szakaszos lepárlásával kapott bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C1 és C5 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz.)
Véggáz (ásványolaj), katalitikus polimerizálás nehézbenzin szakaszos lepárlás stabilizáló; ásványolaj gáz (Nehézbenzin polimerizálási termékeinek szakaszos desztillációjával végzett stabilizálásával előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C1 és C4 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz.)649-179-00-2269-618-868307-99-3K
Véggáz (ásványolaj), katalitikusan krakkolt benzin stabilizáló abszorber; benzingáz (Katalitikusan krakkolt benzin stabilizálása során nyert bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C1 és C6 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz.)649-077-00-8270-803-068478-22-8K
Véggáz (ásványolaj), katalitikusan krakkolt derített olaj és termikusan krakkolt vákuum maradék frakcionált lepárlási reflux dob; benzingáz (Katalitikusan krakkolt derített olaj és termikusan krakkolt vákuum maradék szakaszos lepárlásával kapott bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C1 és C6 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz.)649-076-00-2270-802-568478-21-7K
Véggáz (ásványolaj), katalitikusan krakkolt párlat és katalitikusan krakkolt nehézbenzin lepárló abszorber; ásványolaj gáz (Katalitikusan krakkolt párlatok és katalitikusan krakkolt nehézbenzin termékek desztillációjával kapott, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C1 és C4 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz.)649-178-00-7269-617-268307-98-2K
Véggáz (ásványolaj), katalitikusan krakkolt párlat és nehézbenzin stabilizáló; benzingáz (Katalitikusan krakkolt nehézbenzin és párlat szakaszos lepárlásával nyert bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C1 és C4 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz.)649-108-00-5273-170-968952-77-2K
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Véggáz (ásványolaj), katalitikusan reformált benzin szakaszos lepárló stabilizáló; benzingáz (Katalitikusan reformált benzin szakaszos lepárlásos stabilizálása során nyert bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C1 és C4 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz.)649-079-00-9270-806-768478-26-2K
Véggáz (ásványolaj), katalitikusan reformált nehézbenzin elválasztó; finomítói gáz (Közvetlen lepárlású nehézbenzin katalitikus reformálásából származó bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Hidrogénből és túlnyomóan C1 és C6 közötti szénatom számú szénhidrogénekből áll.)649-141-00-5270-807-268478-27-3K
Véggáz (ásványolaj), katalitikusan reformált nehézbenzin stabilizáló; finomítói gáz (Katalitikusan reformált nehézbenzin stabilizálásából származó bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Hidrogénből és túlnyomóan C1 és C6 közötti szénatom számú szénhidrogénekből áll.)649-142-00-0270-808-868478-28-4K
Véggáz (ásványolaj), katalitikusan reformált nehézbenzin szakaszos lepárlás stabilizáló; ásványolaj gáz (Katalitikusan reformált, és a kénhidrogéntől amin-kezeléssel megtisztított nehézbenzin szakaszos desztillációjával végzett stabilizálásával előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C1 és C4 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz.)649-180-00-8269-619-368308-00-9K
Véggáz (ásványolaj), könnyű közvetlen lepárlású nehézbenzin stabilizáló, kénhidrogén-mentes; ásványolaj gáz (A kénhidrogéntől amin-kezeléssel megtisztított közvetlen lepárlású nehézbenzin szakaszos lepárlásával stabilizált, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C1 és C5 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz.)649-188-00-1269-629-868308-09-8K
Véggáz (ásványolaj), közvetlen lepárlású nehézbenzin hidrogénes kéntelenítő; finomítói gáz (Közvetlen lepárlású nehézbenzin hidrogénes kéntelenítésével előállított, bonyolult összetételű elegy. Hidrogénből és túlnyomóan C1 és C5 közötti szénatom számú szénhidrogénekből áll.)649-166-00-1273-174-068952-80-7K
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Véggáz (ásványolaj), közvetlen lepárlású párlat hidrogénes kéntelenítő, kénhidrogén-mentes; ásványolaj gáz (Hidrogénnel katalitikusan kéntelenített, és a kénhidrogéntől aminkezeléssel megtisztított közvetlen lepárlású desztillátumokból álló, bonyolult összetételű szénhidrogén elegy. Túlnyomóan C1 és C4 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz.)649-182-00-9269-630-368308-10-1K
Véggáz (ásványolaj), krakkolt párlat hidrogénes kezelő elválasztó; finomítói gáz (Krakkolt párlatoknak katalizátor jelenlétében végzett hidrogénezésével kapott bonyolult összetételű szénhidrogén­elegy. Hidrogénből és túlnyomóan C1 és C5 közötti szénatom számú telített alifás szénhidrogénekből áll.)649-143-00-6270-809-368478-29-5K
Véggáz (ásványolaj), krakkolt párlat hidrogénes kezelő sztripper; ásványolaj gáz (Termikusan krakkolt párlatoknak katalizátor jelenlétében végzett hidrogénezésével előállított, bonyolult összetételű szénhidrogén elegy. Túlnyomóan C1 és C6 közötti szénatom számú telített szénhidrogéneket tartalmaz.)649-181-00-3269-620-968308-01-0K
Véggáz (ásványolaj), propán-propilén alkilezési nyersanyag etánmentesítő; ásványolaj gáz (Propán és propilén reakciótermékeinek desztillációjával kapott, bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C1 és C5 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz.)649-189-00-7269-631-968308-11-2K
Véggáz (ásványolaj), telített gáz üzem kevert frakció C4-ben gazdag; benzingáz (Közvetlen lepárlású benzin, desztillációs véggáz és katalitikusan reformált benzin stabilizáló véggáz szakaszos lepárlásos stabilizálása során nyert bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. C3 és C6 közötti szénatom számú szénhidrogéneket, túlnyomóan butánt és izobutánt tartalmaz.)649-080-00-4270-813-568478-32-0K
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Véggáz (ásványolaj), telített gáz visszanyerő üzem, C1-2-ben gazdag; benzingáz (Véggáz párlat, közvetlen lepárlású benzin és katalitikusan reformált benzin stabilizáló véggáz szakaszos lepárlásos stabilizálása során nyert bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C1 és C5 közötti szénatom számú szénhidrogéneket, túlnyomóan metánt és etánt tartalmaz.)649-081-00-X270-814-068478-33-1K
Véggáz (ásványolaj), termikusan krakkolt szénhidrogén szakaszos lepárlás stabilizáló, ásványolaj kokszosítás; benzingáz (Ásványolaj kokszosításából származó termikusan krakkolt szénhidrogének szakaszos lepárlásos stabilizálásával nyert bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C1 és C6 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz.)649-110-00-6273-176-168952-82-9K
Véggáz (ásványolaj), termikusan krakkolt párlat, gázolaj és nehézbenzin abszorber; benzingáz (Termikusan krakkolt párlatok, nehézbenzin és gázolaj elkülönítéséből nyert bonyolult összetételű szénhidrogén­elegy. Túlnyomóan C1 és C6 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz.)649-109-00-0273-175-668952-81-8K
Véggáz (ásványolaj), vákuum maradékok termikus krakkoló; benzingáz (A vákuumlepárlási maradékok termikus krakkolása révén nyert bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Túlnyomóan C1 és C5 közötti szénatom számú szénhidrogéneket tartalmaz.)649-082-00-5270-815-668478-34-2K
Kálium-dikromát024-002-00-6231-906-67778-50-9E
Ammónium-dikromát024-003-00-1232-143-17789-09-5E
Nátrium-dikromát024-004-00-7234-190-310588-01-9E
Nátrium-dikromát-dihidrát024-004-01-4234-190-37789-12-0E
Kromil-diklorid; króm-oxiklorid024-005-00-2239-056-814977-61-8
Kálium-kromát024-006-00-8232-140-57789-00-6
Króm(VI)vegyületek, a bárium-kromátot és a jegyzékben már előforduló vegyületeket kivéve024-017-00-8­­
Brómetilén602-024-00-2209-800-6593-60-2
5-allil-1,3-benzodioxol; szafrol605-020-00-9202-345-494-59-7E
Benzidin alapú azofestékek; 4,4’-diarilazo-bifenil festékek – kivéve a jegyzékben már előforduló vegyületeket611-024-00-1
Dinátrium-4-amino 3[[4’-[(2,4-diamino-fenil)azo], [1,1’-bifenil]-4il] azo]-5 hidroxi-6-(fenilazo) naftalin-2,7-diszulfonát]; C.I. Direct Black 38611-025-00-7217-710-31937-37-7
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
Tetranátrium-3,3’-[[1,1’-bifenil]-4,4’-611-026-00-2220-012-12602-46-2
diilbisz(azo)]
bisz[5-amino-4-hidroxinaftalin-2,7-
diszulfonát];
C.I. Direct Blue 6
Dinátrium-3-3’-[[1,1bifenil]- 4,4’611-027-00-8209-358-4573-58-0
diilbisz (azo)]
bisz(4-aminonaftalin-1-szulfonát); C.I.
Direct Red 28
Toluol-2,4-diammónium-szulfát612-126-00-9265-697-865321-67-7
4-klóranilin612-137-00-9203-401-0106-47-8
Tűzálló kerámia rostok: speciális célraR
készült rostok azok kivételével,
amelyeket a 8004/2000. (EüK. 22.) EüM
tájékoztató és módosításai másként
határoznak meg; [mesterséges, üvegszerű
(szilikát) random orientált rostok alkáli-
és alkáli földfém-oxidokkal
(Na2O+K2O-CaO+MgO+BaO) tartalom
≤18 súly%-nál]
α-Klórtoluol; Benzil-klorid602-037-00-3202-853-6100-44-7E
2,3-Dibrómpropán-1-ol, 2,3-Dibróm-1-propanol602-088-00-1202-480-996-13-9E
2,3-Dinitrotoluol609-050-00-3210-013-5602-01-7E
2,5-Dinitrotoluol609-055-00-0210-581-4619-15-8E
3,4-Dinitrotoluol609-051-00-9210-222-1610-39-9E
3,5-Dinitrotoluol609-052-00-4210-566-2618-85-9E
(6-(4-Hidroxi-3-(2-metoxifenilazo)-2-611-058-00-7402-060-7108225-03-2
szulfonáto-7-naftilamino)-1,3,5-triazin-
2,4-
diil)bisz[(amino-1-metiletil)ammónium]-
formiát
6-Hidroxi-1-(3-izopropoxipropil)-4-metil-611-057-00-1400-340-385136-74-9
2-
oxo-5-[4-(fenilazo)fenilazo]-1,2-dihidro-3-
piridinkarbonitril
Berillium-oxid004-003-00-8215-133-11304-56-9E
Fenil-glicidil-éter; 2,3-Epoxipropil-fenil-éter, 1,3-Epoxi-3-fenoxipropán603-067-00-X204-557-2122-60-1E
Fenilhidrazin [1]612-023-00-9202-873-5 [1]100-63-0 [1]E
Fenilhidrazínium-klorid [2]200-444-7 [2]59-88-1 [2]
Fenilhidrazin-hidroklorid [3]248-259-0 [3]27140-08-5 [3]
Fenilhidrazínium-szulfát [4]257-622-2 [4]52033-74-6 [4]
Furán603-105-00-5203-727-3110-00-9E
N-[3-Hidroxi-2-(2-616-057-00-5412-790-8
metilakriloilaminometoxi)-
propoximetil]-2-metilakrilamid, N-[2,3-Bisz-
(2-metilakriloilaminometoxi)propoximetil]-2-
metilakrilamid, Metakrilamid, 2-Metil-N-(2-
metilakriloilaminometoximetil)-akrilamid és
N-(2,3-Dihidroxipropoximetil)-2-
metilakrilamid keveréke
Nátrium-kromát024-018-00-3231-889-57775-11-3E
Propilén-oxid; 1,2-Epoxipropán; Metiloxirán603-055-00-4200-879-275-56-9E
(R)-1-Klór-2,3-epoxipropán603-166-00-8424-280-251594-55-9
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
R-2,3-Epoxi-1-propanol603-143-00-2404-660-457044-25-4E
Triklóretilén; Triklóretén602-027-00-9201-167-479-01-6
Trinátrium-[4’-(8-acetilamino-3,6-611-063-00-4413-590-3­
diszulfonáto-
2-naftilazo)-4’’-(6-benzoilamino-3-
szulfonáto-
2-naftilazo)-bifenil-1,3’,3’’,1’’’-tetraoláto-
O,O’,O’’,O’’’]réz(II)
1,4,5,8-Tetraaminoantrakinon;611-032-00-5219-603-72475-45-8
C.I. Disperse Blue 1
2,2’-Bioxirán; l,2:3,4-Diepoxibután603-060-00-1215-979-11464-53-5
2,3-Epoxipropán-1-ol; Glicidol603-063-00-8209-128-3556-52-5E
2,4-Dinitrotoluol (1);609-007-00-9204-450-0 (1)121-14-2 (1)E
Dinitrotoluol (2),246-836-1 (2)25321-14-6 (2)
Dinitrotoluol, technikai
2,6-Dinitrotoluol609-049-00-8210-106-0606-20-2E
Azobenzol611-001-00-6203-102-5103-33-3E
Benzo(e) pirén601-049-00-6205-892-7192-97-2
Hidrazin-trinitrometán609-053-00-X414-850-9­
Kadmium-fluorid048-006-00-2232-222-07790-79-6E
Kobalt-diklorid027-004-00-5231-589-47646-79-9E
Kobalt-szulfát027-005-00-0233-334-210124-43-3E
Krizén601-048-00-0205-923-4218-01-9
o-Dianizidin alapú azofestékek;611-029-00-9­-
4,4’-Diarilazo-3,3’-dimetoxibifenil
festékek a jegyzékben (67/548/EK irányelv
I. melléklete) külön szereplőket kivéve
o-Tolidin alapú festékek; 4,4’-Diarilazo-611-030-00-4­-
3,3’-
dimetilbifenil festékek a jegyzékben
(67/548/EK irányelv I. melléklete) külön
szereplőket kivéve
„izobutil-nitrit007-017-00-2208-819-7542-56-3E
kadmium-szulfid048-010-00-4215-147-81306-23-6E
kadmium (öngyulladó)048-011-00-X231-152-87440-43-9E
izoprén (stabilizált) 2-metil-1,3-butadién601-014-00-5201-143-378-79-5D
kloroprén (stabilizált) 2-klórbuta-1,3-dién602-036-00-8204-818-0126-99-8D, E
1,2,3-triklórpropán602-062-00-X202-486-196-18-4D
α, α, α, 4-tetraklórtoluol p-klórbenzotrikolorid602-093-00-9226-009-15216-25-1E
4,4’-bisz(dimetilamino)benzofenon Michler-keton606-073-00-0202-027-590-94-8
oxiránmetanol, 4-metilbenzolszulfonát, (S)-607-411-00-x417-210-770987-78-9
2-nitrotoluol609-065-00-5201-853-388-72-2E
(metilénbisz(4,1-fenilénazo(1-(3-611-099-00-0401-500-5-
(dimetilamino)propil)-1,2-dihidro-6-
hidroxi-4-metil-2-oxopiridin-5,3-diil)))-
1,1’-dipiridinium-dikloriddihidroklorid
AnyagokIndexszámEU-számCAS-számMegjegyzések
diaminotoluol, technikai termék – a [2] és a [3] keveréke metil-fenilén-diamin [1] 4-metil-m-fenilén-diamin [2] 2-metil-m-fenilén-diamin [3]612-151-00-5246-910-3[1] 202-453-1 [2] 212-513-9 [3]25376-45-8 [1] 95-80-7 [2] 823-40-5 [3]E
4-klór-o-toluidin [1]612-196-00-0202-441-6 [1]95-69-2 [1]E
4-klór-o-toluidin hidroklorid [2]221-627-8 [2]3165-93-3 [2]
2,4,5-trimetilanilin [1]612-197-00-6205-282-0137-17-7 [1]E
2,4,5-trimetilanilin hidroklorid [2][1]-[2]21436-97-5 [2]
4,4’-tiodianilin [1] és sói612-198-00-1205-370-9 [1]139-65-1 [1]E
4,4’-oxidianilin [1] és sói p-aminofenil-éter [1]612-199-00-7202-977-0 [1]101-80-4 [1]E
2,4-diaminoanizol [1]612-200-00-0210-406-1 [1]615-05-4 [1]
4-metoxi-m-fenilén-diamin254-323-9 [2]39156-41-7 [2]
2,4-diaminoanizol-szulfát [2]
N,N,N’,N’-tetrametil-4,4’- metiléndianilin612-201-00-6202-959-2101-61-1
C.I. Basic Violet 3 plusz ≥ 0.1% Michler-keton (EK-szám: 202-027-5)612-205-00-8208-953-6548-62-9E
6-metoxi-m-toluidin p-krezidin612-209-00-X204-419-1120-71-8E
Az 1,3,5-trisz(3-aminometilfenil)-1,3,5-613-199-00-x421-550-1-
(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trion keveréke; a
3,5-bisz(3-aminometilfenil)-1-poli[3,5-
bisz(3-aminometilfenil)-2,4,6-trioxo-1,3,5-
(1H,3H,5H)-triazin-1-il]-1,3,5-
(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trion
oligomereinek keveréke
kreozot-olaj, acenaftén frakció mosóolaj648-098-00-X292-605-390640-84-9H
kreozot-olaj648-099-00-5263-047-861789-28-4H
kreozot648-101-00-4232-287-58001-58-9H

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 28/2007. (IX. 29.) SZMM rendelet 9. § (1) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2007.10.07.

[2] * 25/2000. (IX. 30.) EÜM-SZCSM együttes rendelet 2. számú melléklete.

[3] * A munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EÜM-SZCSM együttes rendelet.

[4] * Jelenleg: A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet.

Tartalomjegyzék