16/2000. (XI. 22.) KöViM rendelet

a légiforgalom irányításának szabályairól[1]

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVIl. törvény 63. §-ában kapott felhatalmazás alapján - a honvédelmi miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §

(1) A Magyar Köztársaság légterében és repülőterein történő repülések végrehajtásának szabályait - amelyek a nemzetközi polgári repülésről Chicagóban, az 1944. évi december 7. napján aláírt Egyezmény függelékeinek kihirdetéséről szóló 20/1997. (X. 21.) KHVM rendelet mellékletét képező, a légiforgalmi szolgálatokról szóló 11. számú függelékben foglaltak végrehajtását szolgálják - e rendelet mellékleteiként kiadom.

(2) A légiforgalmi szolgálatok ellátásának szabályait az 1. számú melléklet, a légiforgalmi szolgálatok eljárásait a 2. számú melléklet, a rendeletben használt fogalmak meghatározását a 3. számú melléklet tartalmazza.

(3)[2]

2. §[3]

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 60. napon lép hatályba.

(2)[4]

3. §[5]

Ez a rendelet

a) a rugalmas légtérfelhasználásra vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2005. december 13-i 2150/2005/EK bizottsági rendelet 6. cikk (4) bekezdésének,

b) az egységes európai égbolt keretében megvalósuló adatkapcsolat-szolgáltatásokra vonatkozó követelmények megállapításáról szóló, 2009. január 16-i 29/2009/EK bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Manninger Jenő s. k.,

közlekedési és vízügyi minisztériumi politikai államtitkár

Lábjegyzetek:

[1] A rendelet mellékletei a Közlekedési és Vízügyi Értesítőben jelennek meg. Utóbb módosította: a 26/2005. (V. 5.) GKM rendelet. Hatályos 2005.05.12. a 115/2005. (XII. 27.) GKM rendelet. Hatályos 2006.01.04. a 26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet 25. § (3) bekezdése a)-b) pontja. Hatályos 2007.05.10. a 73/2007. (VIII. 10.) GKM rendelet 2. §-a. Hatályos 2007.09.09. a 46/2008. (XII. 31.) KHEM rendelet 1. §-a. Hatályos 2009.01.30. az 56/2011. (XI. 8.) NFM rendelet 8. § (1)-(2) bekezdése, valamint 10. § (2) bekezdése. Hatályos: 2011.11.08. a 91/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 9. §-a. Hatályos 2012.01.01. a 6/2013. (II. 22.) NFM rendelet 2. §-a. Hatályos 2013.03.02. a 15/2014. (IV. 3.) NFM rendelet 2. § -a. Hatályos 2014.04.11. a 4/2015. (II. 3.) NFM rendelet 2. §-a. Hatályos 2015.02.05. a 65/2015. (XI. 13.) NFM rendelet 4. § a)b) pontja. Hatályos 2015.11.15. a 65/2015. (XI. 13.) NFM rendelet 3. § (1)(2) bekezdése. Hatályos 2016.03.31.

[2] Hatályon kívül helyezte a 41/2008. (XII. 31.) KHEM rendelet 6. § (3) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2009.01.01.

[3] Szerkezetét módosította a 73/2007. (VIII. 10.) GKM rendelet 1. §-a. Hatályos 2007.09.09.

[4] Hatályon kívül helyezte a 65/2015. (XI. 13.) NFM rendelet 5. §-a. Hatálytalan 2015.11.15.

[5] Beiktatta a 65/2015. (XI. 13.) NFM rendelet 2. §-a. Hatályos 2015.11.15.