26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet

a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről

A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. §-a (6) bekezdésének b) pontjában, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdése d) pontjának db) alpontjában, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 3. §-a (4) bekezdésének a) pontjában foglalt feladatkörünkben eljárva a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 74. §-ának n) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeljük el:

I. Fejezet

A LÉGTÉR SZERKEZETE ÉS OSZTÁLYOZÁSA

A légtér szerkezete

1. §

(1)[1] Magyarország államhatára által körbezárt terület feletti, légiközlekedési célra kijelölt légtér meghatározott kiterjedésű légiforgalmi légtérre, időszakosan korlátozott, korlátozott, veszélyes és tiltott légterekre oszlik.

(2) A légiforgalmi légterek és az időszakosan korlátozott légterek térbeli kiterjedését (oldal- és magassági határait) a 2. melléklet, a korlátozott, veszélyes és tiltott légterek térbeli kiterjedését (oldal- és magassági határait) a 3. melléklet tartalmazza.

Légtér kijelölése és a légtérszerkezet felülvizsgálata[2]

1/A. §[3]

Az e rendeletben kihirdetett légtér módosítására, új légtér kijelölésére vonatkozó tervet, az e rendeletben meghatározottak szerint kell előterjeszteni a közlekedésért felelős miniszternek.

1/B. §[4]

A légtér módosítására, új légtér kijelölésére irányuló javaslat benyújtása előtt a kérelmező előzetes konzultációt kezdeményez a Nemzeti Légtér Koordinációs Munkacsoporttal (a továbbiakban: NLKM). Ennek keretében a kérelmező megadja a 4. melléklet 1. pontjában meghatározott információkat, az NLKM tájékoztatja a kérelmezőt az eljárásról, különösen az előzetes javaslat tartalmi elemeiről és a vonatkozó hazai és közösségi szabályozásról.

1/C. §[5]

(1)[6] A kérelmező az 1/B. §-ban meghatározott tájékoztatás alapján készíti el az előzetes javaslatot, és azt benyújtja az NLKM-nek. Az előzetes javaslatnak legalább a 4. melléklet 2. pontjában meghatározottakat kell tartalmaznia.

(2) Ha az előzetes javaslat nem tartalmazza a 4. melléklet 2. pontjában meghatározott elemeket, az NLKM az előzetes javaslatot érdemben nem tárgyalja.

(3)[7] Az NLKM tagjainak, az NLKM ülésein tanácskozási joggal részt vevőknek, továbbá más érintett szervezeteknek az előzetes javaslat véleményezésére harminc nap áll rendelkezésre, de indokolt esetben az NLKM titkára ennél rövidebb időt is meghatározhat. Az NLKM a vélemények vagy szükség szerint azok egyeztetése alapján - az (EU) 2017/373 bizottsági végrehajtási rendelet XI. melléklet 1. függelék I., IV. és VI. szakaszában meghatározottak figyelembevételével - előzetes döntési javaslatot készít.

(4) Az előzetes javaslat támogatásáról, elutasításáról vagy a további eljárásról a kérelmezőt írásban kell tájékoztatni.

(5) Ha az NLKM előzetes döntési javaslatának előkészítése során érdekütközés vagy kockázat merül fel az előzetes javaslattal kapcsolatosan, a kérelmezőnek az érdekelt felek bevonásával egyeztetést kell lefolytatnia, amelynek eredményét az előzetes javaslathoz csatolni kell. Az NLKM ezt követően az egyeztetés eredménye alapján alakítja ki a (3) bekezdés szerinti előzetes döntési javaslatát.

(6) Repülőtér létesítése vagy fejlesztése esetén a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet szerinti létesítési vagy fejlesztési engedély megszerzését megelőzően kell az előzetes javaslatot benyújtani. A létesítési engedélyhez szükséges dokumentációnak az NLKM (3) bekezdésben meghatározott döntési javaslatát kell tartalmaznia.

1/D. §[8]

(1) Az NLKM előzetes döntési javaslata alapján a kérelmező elkészíti a légtér módosítására, új légtér kijelölésére vonatkozó tervet (a továbbiakban: végleges javaslat), amelynek kötelező tartalmi elemeit a 4. melléklet 2. pontját kiegészítve a 4. melléklet 3. pontja tartalmazza.

(2)[9] A kérelmező végleges javaslatát annak teljes dokumentációjával terjeszti az NLKM elé, amely testület - az (EU) 2017/373 bizottsági végrehajtási rendelet XI. melléklet 1. függelék I., IV. és VI. szakaszában meghatározottak figyelembevételével - döntési javaslatot készít a végleges javaslatról. Az NLKM Elnöke kezdeményezi a döntési javaslatnak megfelelő jogszabály-módosítást.

(3) Repülőtér létesítése vagy fejlesztése esetén a (2) bekezdés szerinti hozzájáruló döntés a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet szerinti létesítési vagy fejlesztési engedély megléte esetén hozható.

(4) A végleges javaslat támogatásáról, elutasításáról vagy a további eljárásról kialakított döntési javaslatról írásban kell tájékoztatni a kérelmezőt.

(5) A légtér módosítására, új légtér kijelölésére irányuló végleges javaslathoz a 2150/2005/EK bizottsági rendelet 7. cikke szerinti biztonsági felmérést kell készíteni a 4. melléklet 3.2. és 3.6. pontjában foglalt tartalmi követelmények szerint.

(6)[10] Az (5) bekezdésben meghatározott biztonsági felmérés elkészítésének vezetésére alkalmasnak az a személy tekinthető, aki a 4. melléklet 4. pontjában meghatározott képzést elvégezte.

(7) A biztonsági felmérés megfelelőségéről a légiközlekedési hatóság nyilatkozik.

1/E. §[11]

Ha a korlátozott légtér kijelölésére irányuló javaslat indoka a katasztrófavédelemről szóló törvény szerinti veszélyes anyagokkal foglalkozó vagy veszélyes tevékenységet végző létesítmény vagy üzem katasztrófavédelmi szempontú védelme, az NLKM kikéri a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervének véleményét a korlátozás szükségessége tekintetében. Az NLKM a döntési javaslat előkészítése során a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervének véleményét figyelembe veszi.

1/F. §[12]

(1)[13] Az NLKM gondoskodik az e rendeletben meghatározott légterek működésének legalább ötévente történő felülvizsgálatáról. A felülvizsgálat során meg kell vizsgálni azon feltételek fennállását, amelyek a légtér kijelölését indokolták, valamint, hogy a légtér az e rendeletben meghatározottak szerint működött.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti felülvizsgálat eredményeként az NLKM indokoltnak tartja valamely légtér

a) módosítását, felhívja a kérelmezőt a módosítás kezdeményezésére,

b)[14] megszüntetését, egyeztetést folytat le a légtér kijelölését kérelmezővel vagy annak jogutódjával, amelynek eredménye alapján kezdeményezi a légtérkijelölés megszüntetésének indokoltsága esetén a légtérkijelölés megszüntetésére vonatkozó jogszabály-módosítást.

1/G. §[15]

Azon légterek esetében, amelyek üzemeltetését e rendelet előírásai szerint a Budapest ATS Központ részére be kell jelenteni, a légiforgalom irányítására kijelölt szervezet tájékoztatja az NLKM-et, ha a légtér 12 hónapon keresztül folyamatosan nem üzemelt.

1/H. §[16]

Az 1/G. §-ban és a 3/A. § (3) bekezdésében meghatározott tájékoztatás alapján az NLKM az 1/F. §-ban meghatározott felülvizsgálati eljárástól függetlenül felülvizsgálja az érintett légtér működését. Ennek során a felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A légiforgalmi légtér

2. §

(1) A légiforgalmi légtér a légtérben nyújtott légiforgalmi szolgáltatás fajtája alapján ellenőrzött vagy nem ellenőrzött légtérre oszlik.

(2) Ellenőrzött légtér:

a) a repülőtéri irányító körzet, amely polgári (CTR) vagy katonai (MCTR) körzet;

b) a közelkörzeti irányítói körzet, amely polgári (TMA) vagy katonai (MTMA) körzet;

c) egyéb polgári irányítói körzet (CTA);

d) közös felhasználású légtér (RCA/PCA).

(3) Nem ellenőrzött légtér a légiforgalmi légtér ellenőrzött légtéren kívüli része.

(4) A légiforgalmi légtérben a nyújtott légiforgalmi szolgáltatást és a repülési szabályokat az 1. melléklet tartalmazza.

3. §

(1) Azokat az állami repüléseket, amelyek jellegüket tekintve nem igényelnek időszakosan korlátozott légteret és beilleszthetőek az ellenőrzött légtér működésébe, ugyanakkor nem hajthatóak végre GAT-szabályok szerint, a légtér rugalmas felhasználásnak biztosítása és a polgári légiforgalom zavartalansága érdekében közös felhasználású légtérben kell végrehajtani.

(2) A közös felhasználású légtér lehet

a) előzetes koordinációs légtér (PCA), vagy

b) csökkentett koordinációs légtér (RCA).

(3) A közös felhasználású légtérben gyakorló légiharc és műrepülés nem hajtható végre.

(4) A közös felhasználású légtér kizárólag ellenőrzött légtérben jelölhető ki.

(5) A közös felhasználású légtérben, az igénybevétel és a szolgálatok közötti adatcsere rendjét az illetékes polgári légiforgalmi irányító szolgálat vezetője és a katonai légvédelmi irányító szolgálat ellátásáért felelős katonai szervezet vezetője együttműködési megállapodásban rögzíti.

(6) Az egyes OAT-szabályok szerint végrehajtott állami repülések és a GAT-szabályok szerint végrehajtott polgári repülések egyidejű végrehajtására kijelölt, közös felhasználású légterek külön jogszabályban meghatározott feltételekkel működtethetők.

A forgalmi tájékoztató körzet[17]

3/A. §[18]

(1) Forgalmi tájékoztató körzet (a továbbiakban: TIZ légtér) csak abban az esetben üzemelhet, ha abban repülőtéri repüléstájékoztató szolgálatot (a továbbiakban: AFIS) nyújtanak.

(2)[19] Amennyiben a légiközlekedési hatóság megállapítja, hogy a TIZ légtérben az AFIS nyújtására kijelölt szervezet egybefüggően 1 hónapig nem nyújt szolgáltatást és a TIZ légtér nem üzemel - kivéve, ha ez a szervezet önhibáján kívül álló okból történik -, kezdeményezi ennek légiforgalmi tájékoztatásként történő közzétételét.

(3)[20] Ha a TIZ légtér 12 hónapon keresztül folyamatosan nem üzemel, a légiközlekedési hatóság tájékoztatja az NLKM-et és kezdeményezi a légtér szükségességének felülvizsgálatát.

(4)[21]

3/B. §[22]

Kijelölt TIZ légtérrel rendelkező repülőtéren végrehajtott helyi repülésekről, az AFIS üzemidején kívül, a repülőtér üzembentartója tájékoztatja a Budapest ATS Központ repüléstájékoztató szolgálatát.

Az időszakosan korlátozott légtér

4. §

(1) Időszakosan korlátozott légteret (TRA) kell kijelölni állami légijárművek által végrehajtott azon repülések számára, amelyek

a) jellegüknél fogva szükségessé teszik a feladatban részt nem vevő légiforgalomtól történő védettséget, vagy

b) kiszámíthatatlan, intenzív, a feladatban nem érintett egyéb légiforgalom biztonságára veszélyt jelentő manőverek alkalmazásával járhatnak együtt.

(2) Az időszakosan korlátozott légtérben katonai repülésirányító szolgálat működik. A légteret, az abban tervszerűen feladatot végrehajtó állami légijárműveken kívül, egyéb légijármű a légtérben illetékes katonai repülésirányító szolgálat engedélyével veheti igénybe.

(3) Amennyiben az időszakosan korlátozott légtérben folytatott állami repülési feladat jellege azt lehetővé teszi, az illetékes katonai repülésirányító szolgálat - a légiforgalom folyamatosságának elősegítése érdekében - esetenként, illetve időszakosan, az (5) bekezdés figyelembevételével engedélyezheti a GAT-szabályok szerint működő, a polgári légiforgalmi szolgálat kezelésében lévő légijárművek áthaladását.

(4)[23] Az illetékes katonai repülésirányító szolgálat az irányítása alatt álló állami légijárműveket elkülöníti az időszakosan korlátozott légtereket engedéllyel átrepülő, GAT-szabályok szerint működő légijárművektől. Az elkülönítést úgy hozza létre, hogy az irányítása alatt álló állami légijárműveknek az azok repülési irányára és magasságára vonatkozó olyan utasításokat, engedélyeket ad, amelyek biztosítják, hogy az engedéllyel átrepülő, GAT-szabályok szerint működő légijárművektől a állami légijárművek legalább 2000 láb (600 m) függőleges, vagy 5 NM (9,3 km) oldalirányú távolságnál közelebb ne kerülhessenek.

(5) Az időszakosan korlátozott légtérben biztosítani kell a kényszerhelyzetben lévő, kutató-mentő és a betegek, illetve humán-transzplantációs anyagok szállítását végző repülések elsőbbségét.

[24]

5. §[25]

6. §[26]

A veszélyes légtér

7. §

(1) A veszélyes légtérben, a közétett üzemidő alatt, külön jogszabályban meghatározott szabályok szerint és az illetékes szolgálat engedélyével lehet repülni. A veszélyes légtérben a közzétett üzemidő alatt légiközlekedés - a veszélyes légtérben folyó tevékenységben részt vevő légijárművek repüléseinek kivételével - nem tervezhető.

(2) Veszélyes légtérben annak közzétett üzemidején kívül légiközlekedésre veszélyes tevékenység nem folytatható.

(3) Ha egy veszélyes légtér közvetlenül határos valamely repülőtér illetékességi légterével (CTR, CTA, TMA), forgalmi körével, vagy a veszélyes légtér egésze vagy egy része a repülőtér illetékességi légterébe vagy forgalmi körébe tartozik, a légtérben illetékes légiforgalmi szolgálat, ennek hiányában a repülőtér üzemben tartója és a veszélyes légtér üzemben tartója az együttműködés rendjét megállapodásban állapíthatja meg.

Tanúsítási célú veszélyes légtér[27]

7/A. §[28]

A tanúsítási célú veszélyes légtér a pilóta nélküli légijármű rendszerekkel kapcsolatos kutatás-fejlesztési, tanúsítási, tesztelési, valamint a légiközlekedési hatóság engedélye alapján végzett képzési feladatok biztonságos végrehajtására elkülönített veszélyes légtér, amelynek kijelölését, kizárólag az említett tevékenységek végzésére jogosult szervezet kérelmezheti.

7/B. §[29]

(1) A tanúsítási célú veszélyes légtérben a koordinációs feladatokat a légiközlekedési hatóság engedélyével rendelkező szervezet láthatja el. A tanúsítási célú veszélyes légtér működési ideje alatt a koordinációs feladatokat ellátó szervezet felelős azért, hogy

a) a hozzájárulásával berepülő, valamint a légtérben tartózkodó légijárművek, pilóta nélküli légijárművek és pilóta nélküli állami légijárművek által végrehajtott műveletekkel összefüggő légtérhasználat koordinációs feladatait ellássa;

b) a földi telepítésű rádióállomás működtetését olyan személy lássa el, aki léginavigációs és a légiközlekedés biztonságát szolgáló egyéb földi berendezések engedélyezési eljárásáról és hatósági felügyeletéről szóló rendelet alapján légiforgalmi földi rádióállomás kezelésére jogosult;

c) kétoldalú rádióösszeköttetést tartson azokkal a légijárművekkel, amelyek a tanúsítási célú veszélyes légtérben működnek, és a kétoldalú rádióösszeköttetés biztosítása hangrögzítéssel ellátott rádióállomáson keresztül történjen;

d) pilóta nélküli légijárművek valós idejű helyzet meghatározására képes, az adott UAS vezérlőrendszerétől független nyomkövető rendszer egyidejű alkalmazása mellett (pl. ADS-B Out jeladó, FLARM), kétoldalú kommunikációs kapcsolatot tartson azon pilóta nélküli légijárművek, és pilóta nélküli állami légijárművek távoli pilótáival, akik a tanúsítási célú veszélyes légtérben műveleteket hajtanak végre, és a kétoldalú kommunikációs kapcsolat biztosítása a hang alapú és képi megjelenítésű információk rögzítésére és tárolására alkalmas eszközön keresztül történjen;

e) a Budapest ATS Központtól telefonon kapott - a légtér igénybevételének engedélyezett kezdő és befejező időpontjára, valamint az igénybe vehető magasságra vonatkozó - tájékoztatásokat továbbítsa a tanúsítási célú veszélyes légteret igénybe vevő légijárművek részére; a Budapest ATS Központtól kapott tájékoztatás és megtett intézkedés az erre a célra rendszeresített naplóba bejegyzésre kerüljön.

(2) A Budapest ATS Központ és a koordinációs feladatokat ellátó szervezet együttműködési megállapodásban rögzíti az (1) bekezdésben foglalt feladatok ellátására, valamint a tájékoztatás cseréjére vonatkozó eljárásokat.

(3) A légiközlekedési hatóság a (2) bekezdésben meghatározott együttműködési megállapodást, annak az e jogszabályban foglalt követelményeinek való megfelelés vizsgálatát követően hagyja jóvá.

(4) A tanúsítási célú veszélyes légtérben annak működési ideje alatt légijármű csak a légtér koordinációs feladatait ellátó szervezet hozzájárulása esetén tartózkodhat.

(5) A tanúsítási célú veszélyes légtérben a koordinációs feladatokat ellátó szervezetnek biztosítani kell a kényszerhelyzetben lévő légijármű, légi kutató-mentő repülés, mentőrepülés, rendészeti vagy bűnüldözés feladat céljából végzett repülés, valamint valós légvédelmi repülés elsőbbségét.

(6) A tanúsítási célú veszélyes légtér igénylése csak akkor lehetséges, ha abban tényleges feladat végrehajtás tervezett.

(7) A tanúsítási célú veszélyes légtér 4000 láb AMSL felett akkor vehető igénybe, ha az abban repülést végrehajtó pilóta nélküli légijármű és pilóta nélküli állami légijármű működőképes C vagy S módú transzponderrel rendelkezik.

(8) Ellenőrzött légtérrel átlapoló tanúsítási célú veszélyes légtérben pilóta nélküli légijármű és pilóta nélküli állami légijármű kizárólag működőképes C vagy S módú transzponder és kétoldalú folyamatos összeköttetést biztosító berendezés megléte esetén hajthat végre repülést.

(9)[30] C vagy S módú transzponderrel nem rendelkező pilóta nélküli állami légijármű TRA-ban, veszélyes légtérben, tanúsítási célú veszélyes légtérben és eseti légtérben működőképes ADS-B Out jeladó használata mellett üzemeltethető.

Tiltott légtér

8. §[31]

(1) A tiltott légtérben a légiközlekedés - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - tilos.

(2) A közlekedésért felelős miniszter a légiközlekedési hatóság, a katonai légiközlekedési hatóság vagy az érintett miniszter javaslatára kivételes indokból - katasztrófa, veszélyhelyzet elhárítása, a nemzet biztonsága, a közrend vagy közbiztonság fenntartása vagy helyreállítása érdekében, honvédelmi érdekek alapján vagy kutatási célból - esetileg engedélyezheti a tiltott légtérben történő repülést.

(3) A tiltott légtér eseti igénybevétele iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a tiltott légtér nevét, azonosítóját,

b) a tiltott légtér igénybevételének célját,

c) a repülés során használt légijármű típusát, lajstromjelét vagy azonosító jelét,

d) a tiltott légtér eseti igénybevételének tervezett kezdő dátumát és időpontját UTC-ben, valamint időtartamát,

e) a repülés útvonalát és magasságát, vagy ha a tervezett repülési útvonalra és magasságra vonatkozó információk nem állnak rendelkezésre a kérelmezés időpontjában, az igénybe venni kívánt légtérrész oldalhatárait WGS-84 rendszerű földrajzi koordináták szerint, valamint alsó és felső határát a földfelszíntől számítva, méterben.

(4) A tiltott légtér eseti igénybevételét a közlekedésért felelős miniszter legfeljebb nyolc napra engedélyezheti. A határozatnak - az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben foglaltakon túl - a (3) bekezdésben meghatározott adatokat kell tartalmaznia.

(5) A pilóta nélküli légijárművel történő repülés végrehajtásához szükséges engedély megléte esetén a Rendőrség Légirendészeti Szolgálata - a repülést megelőzően - ellenőrzi a tiltott légtérben történő repülésre adott engedélyt, a pilóta nélküli légijármű és az annak irányítását végrehajtó személy jogosultságát és okmányait.

II. Fejezet

A LÉGTEREK IGÉNYLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE

Az időszakosan korlátozott légtér igénylése

9. §

(1) Az időszakosan korlátozott légteret az érintett katonai szervezetek, a repülési feladatok igényei szerint a Magyar Honvédség szervezetén belül, az üzemben tartói feladatokat ellátó parancsnok által felhatalmazott szervezetnél igényelhetik.

(2) Az időszakosan korlátozott légtér igénylésének tartalmaznia kell:

a) a légtér azonosító jelét;

b) az igénybevétel kezdési és befejezési időpontjait UTC-ben;

c) a légtér igényelt alsó és felső határát;

d) a légtérben tervezett feladat jellegét;

e) a légtérben tervezetten illetékes katonai repülésirányító szolgálat megnevezését.

(3) Az időszakosan korlátozott légterek igénybevételére vonatkozó, összesített napi terveket, a tervezett igénybevételt megelőző napon, helyi idő szerint 12.00 óráig az (1) bekezdésben meghatározott szervezet továbbítja Budapest ATS Központ számára.

(4)[32] Budapest ATS Központ a beérkező igények feldolgozása után - az NLKM légtérfelhasználásra vonatkozó stratégiai elvei alapján - dönt az igények elfogadásáról, illetve korlátozásáról, tiltásáról, és arról az igénylő katonai szervezetet értesíti.

(5) Az elfogadott légtérigényt késedelem nélkül törölni kell, ha bizonyossá válik, hogy a tervezett feladat végrehajtására nem kerül sor.

Az időszakosan korlátozott légtér igénybevétele

10. §

(1) Az időszakosan korlátozott légtérben illetékes katonai repülésirányító egység és a TRA-val határos légtérben illetékes polgári légiforgalmi irányító egység között együttműködési megállapodást kell kötni a légtér-igénybevétel biztosítása érdekében. Az együttműködési megállapodás az adatcsere módjára és a GAT-szabályok szerint működő légijárművek működő TRA-n engedéllyel történő áthaladásával kapcsolatos eljárásokra terjed ki.

(2)[33] Az időszakosan korlátozott légtér igényelt kezdési időpontja előtt legalább 30 perccel az igénylő katonai szervezet köteles a tényleges kezdés időpontját a Budapest ATS Központtal egyeztetni.

(3) Ha a Budapest ATS Központtal egyeztetett kezdési időpontot követő 30 percen belül a légtér igénybevételét nem kezdik meg, az igénylő katonai szervezetnek új kezdési időpontot kell egyeztetnie.

(4) Az időszakosan korlátozott légteret az engedélyezett kezdési időpont előtt, illetve az engedélyezett befejezési időponton túl igénybe venni tilos.

(5) Amennyiben az igényelt időszakosan korlátozott légtérben - az engedélyezett kezdési és befejezési időpont között - az igénybevétel legalább 30 percig szünetel, az igénylő katonai szervezet az alábbi információkat köteles továbbítani Budapest ATS Központ számára:

a) az újrakezdés tervezett időpontja;

b) az engedélyezett légtér méretének (magasságtartományának) csökkentése a tényleges feladat függvényében.

(6) Az időszakosan korlátozott légtér igénybevételének az engedélyezett befejezési idő előtti megszűnését és a további légtérigény törlését az igénylő katonai szervezet kéri a Budapest ATS Központtól.

A koordinált légtér igénylése

11. §

(1)[34] Koordinált légteret a 12. § (1) bekezdésében meghatározott koordinációs szervezet igényelhet.

(2) A koordinált légtér igénylési rendjét a Budapest ATS Központ és az igénylő szervezet közötti együttműködési megállapodásban kell rögzíteni. Amennyiben a koordinált légteret igénylő szervezet megegyezik a koordinációs feladatokat ellátó szervezettel, úgy az igénylési rendet a 12. § (5) bekezdésében előírt együttműködési megállapodásban kell rögzíteni.

A koordinált légtér koordinációs feladatait ellátó szervezet[35]

12. §

(1)[36] A koordinációs feladatokat

a) az LHSG120, LHSG121, LHSG122, LHSG123, LHSG124 légterek esetében Budaörs repülőtér vagy Farkashegy repülőtér üzemben tartójának valamelyike vagy az általuk megbízott szervezet,

b) az LHSG110, LHSG111, LHSG112, LHSG113, LHSG114 légterek esetében az Esztergomi repülőtér üzemben tartója vagy az általa megbízott szervezet,

c) az LHSG102/S, LHSG103/S, LHSG113/S, LHSG123/S, LHSG124/S légterek esetében a Repülő és Légisport Szövetség vagy az általa megbízott szervezet,

d) az LHSG100, LHSG101, LHSG102, LHSG103, LHSG130, LHSG131, LHSG132 légterek esetében a Dunakeszi repülőtér üzemben tartója vagy az általa megbízott szervezet

a légiközlekedési hatóság engedélyével láthatja el.

(2) A koordinált légtér működési ideje alatt a koordinációs feladatokat ellátó szervezet felelős a légtérben a légtérhasználat koordinációs feladatainak ellátásáért.

(3)[37] A koordinációs feladatokat ellátó szervezet gondoskodik arról, hogy a földi telepítésű rádióállomás működtetését olyan személy lássa el, aki léginavigációs és a légiközlekedés biztonságát szolgáló egyéb földi berendezések engedélyezési eljárásáról és hatósági felügyeletéről szóló rendelet alapján légiforgalmi földi rádióállomás kezelésére jogosult.

(4) A koordinációs feladatokat ellátó szervezet feladata:

a) hangrögzítéssel ellátott rádióállomás működtetése és kétoldalú rádióösszeköttetés tartása azokkal a légijárművekkel, amelyek - a siklórepülés céljára igényelhető koordinált légtér kivételével - koordinált légtérben működnek;

b)[38] a Budapest ATS Központtól telefonon kapott - a légtér igénybevételének engedélyezett kezdő és befejező időpontjára, valamint az igénybe vehető magasságra vonatkozó - tájékoztatások továbbítása a koordinált légteret igénybe vevő légijárművek részére;

c) a Budapest ATS Központ telefonon történő tájékoztatása arról, hogy

ca) minden - a koordinációs feladatokat ellátó szervezet által ismert - forgalom elhagyta a koordinált légteret, vagy

cb) van olyan általa ismert forgalom, amellyel kapcsolatban nem tudott meggyőződni a koordinált légtér elhagyásáról;

d)[39] a siklórepülés céljára igényelhető koordinált légtér esetén a légijárművek megfelelő módszerrel történő előzetes tájékoztatása a koordinált légtér igénybevételének engedélyezett kezdési és befejezési időpontjáról és az igénybe vehető magasságról;

e) valamennyi, a Budapest ATS Központtól kapott tájékoztatás és megtett intézkedés bejegyzése az erre a célra rendszeresített naplóba, illetve a koordinációs feladatok légiforgalmi szolgáltató által történő ellátása esetén a belső szabályzatában meghatározott módon.

(5) A Budapest ATS Központ és a koordinációs feladatokat ellátó szervezet közötti tájékoztatás cseréjére vonatkozó eljárásokat a légiközlekedési hatóság által jóváhagyott együttműködési megállapodásban kell rögzíteni.

13. §[40]

A koordinált légtér igénybevétele

14. §

(1) A koordinált légteret csak a látvarepülési szabályok (VFR) szerint működő légijárművek vehetik igénybe, a Budapest ATS Központtól kapott, a koordinációs feladatokat ellátó szervezet által továbbított engedélyezett kezdő és befejező időpont között, a meghatározott magasságig.

(2) A koordinált légtérben légiforgalmi szolgáltatást nem nyújtanak.

(3) A légijárműveknek - a siklórepülés céljára igényelhető koordinált légtér kivételével - a közzétett frekvencián kétoldalú rádióösszeköttetést kell tartani a koordinációs feladatokat ellátó szervezettel és meg kell adniuk a repülésükre vonatkozó adatokat (lajstromjel vagy egyéb azonosító jelzés, indulási repülőtér). Kétoldalú rádióösszeköttetés megszakadása esetén a koordinált légteret a legrövidebb időn belül el kell hagyni, és erről késedelem nélkül tájékoztatni kell a koordinációs feladatokat ellátó szervezetet.

(4) A koordinációs feladatokat ellátó szervezet a koordinált légtérben működő légijárműveket rádión tájékoztatja a koordinált légtér igénybevételének befejező időpontjáról, illetve a koordinált légtér egyéb korlátozásáról. Valamennyi légijármű a koordinációs feladatokat ellátó szervezet tájékoztatásának megfelelően - a tájékoztatást követő 15 percen belül - köteles elhagyni a koordinált légteret, illetve lesüllyedni a megadott magasságra, és erről köteles rádión keresztül tájékoztatni a koordinációs feladatokat ellátó szervezetet.

(5) A hullámrepülés céljára kijelölt koordinált légtérben a külön jogszabályban meghatározott magasságmérő beállítást kell alkalmazni.

A versenylégtér igénylése[41]

14/A. §[42] (1) A versenylégteret országos sportági szakszövetség igényelheti az általa rendezett vitorlázórepülő versenyek keretében végrehajtott repülésekhez. A versenyek ütemezését tartalmazó éves tervet az országos sportági szakszövetségnek a megelőző év december 31-ig kell eljuttatnia a Budapest ATS Központ, valamint az állami repülések céljára kijelölt légterekben illetékes légiforgalmi és légvédelmi irányító egység részére.

(2) Az (1) bekezdés szerinti éves terv alapján megvalósuló tényleges igénybevétel gyakoriságára és időtartamára vonatkozó szabályokat, valamint a versenylégtér igénylési rendjét a Budapest ATS Központ, az állami repülések céljára kijelölt légterekben illetékes légiforgalmi és légvédelmi irányító egység és az igénylő szervezet közötti együttműködési megállapodásban kell rögzíteni. Amennyiben a versenylégteret igénylő szervezet megegyezik a koordinációs feladatokat ellátó szervezettel, akkor az igénylési rendet a 12. § (5) bekezdésében előírt együttműködési megállapodásban kell rögzíteni.

A versenylégtér koordinációs feladatait ellátó szervezet

14/B. §[43] (1) A versenylégtérben a légtér igénylőjének vagy az általa megbízott szervezetnek a légiközlekedési hatóság engedélyével koordinációs feladatokat kell ellátnia, amely feladatokra a 12. § (2) bekezdésében és (4) bekezdés c)-e) pontjában, valamint (5) bekezdésében meghatározottakat kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy

a) a 12. § (5) bekezdése szerinti együttműködési megállapodásnak részese az állami repülések céljára kijelölt légterekben illetékes légiforgalmi és légvédelmi irányító egység, valamint az MH Légi Műveleti Vezetési és Irányítási Központ is, valamint

b) az a) pont szerinti együttműködési megállapodást a légiközlekedési hatóság és a katonai légügyi hatóság hagyja jóvá.

(2) A koordinációs feladatokat ellátó szervezet légiközlekedési hatóság engedélyére vonatkozó kérelmének tartalmaznia kell a 14/C. § (1) bekezdése szerinti - a koordinációs szervezet és a versenyen részt vevő vitorlázó légijárművek közötti - megfelelő információtovábbítás módszerének leírását.

A versenylégtér igénybevétele

14/C. §[44] (1) A versenylégteret - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - csak a látvarepülési szabályok (a továbbiakban: VFR) szerint működő, a 14/A. § (1) bekezdése szerinti versenyen részt vevő vitorlázó légijármű veheti igénybe, a Budapest ATS Központtól és az állami repülések céljára kijelölt légterekben illetékes légiforgalmi és légvédelmi irányító egységtől kapott, a koordinációs feladatokat ellátó szervezet által megfelelő módszerrel előzetesen továbbított, engedélyezett kezdő és befejező időpont között, a meghatározott magasságig.

(2) A versenylégtérbe a kényszerhelyzetben lévő légijármű, a légvédelmi repülést, a kutató-mentő repülést, a mentőrepülést, valamint a rendészeti vagy bűnüldözési feladatot végző légijármű VFR szerint berepülhet.

[45]

15. §[46]

15/A. §[47]

[48]

16. §[49]

16/A. §[50]

16/B. §[51]

A veszélyes légtér igénylése

17. §

(1) A katonai, a rendvédelmi és az egyéb jogosult szervek a veszélyes légtér igénybevételére vonatkozó terveiket a szolgálati út betartásával legalább tíz munkanappal az igénybevétel tervezett időpontját megelőzően küldik meg a Budapest ATS Központnak.

(2) Az előre nem tervezett feladatok végrehajtásához veszélyes légtér igénybevételére vonatkozó pótigényt csak a Magyar Honvédség Összhaderőnemi parancsnok, illetve az egyéb igénybevételre jogosult szervek esetében azok felügyeletét végző szervek vezetőjének jóváhagyásával lehet benyújtani a Budapest ATS Központhoz, legkésőbb 5 munkanappal a feladat tervezett végrehajtását megelőzően.

(3)[52] A veszélyes légterek hétfő 06.00 órától péntek 22.00 óra helyi idő szerinti időpontok közötti időszakra igényelhetők.

(4) A veszélyes légtér igénylésének tartalmaznia kell:

a) a veszélyes légtér azonosítóját;

b) a repülésre veszélyes magasságot;

c) a működés dátumát, a kezdés és a befejezés időpontjának helyi időben történő megjelölésével;

d) a végrehajtandó feladat megnevezését;

e) lövészeti tevékenység esetén a lövészetvezető, lőtéri repülésvezető elérhetőségét.

(5) A Budapest ATS Központ a szükséges igénylési adatok összesítése után gondoskodik a veszélyes légterek NOTAM-ban történő közzétételéről.

(6) A tervben szereplő veszélyes légtérre vonatkozó igényt törölni kell, ha bizonyossá válik, hogy a tervezett feladat végrehajtására a tervezett időszakban nem kerül sor.

Tanúsítási célú veszélyes légtér igénylése és igénybevétele[53]

17/A. §[54]

(1) A tanúsítási célú veszélyes légteret a 7/B. § (1) bekezdésében meghatározott és a 7/B. § (2) bekezdése szerinti együttműködési megállapodásban nevesített koordinációs feladatokat ellátó szervezet igényelhet.

(2) A légtér igénylésének tartalmaznia kell:

a) a légtér azonosító jelét;

b) a működés dátumát a kezdés és a befejezés időpontjának UTC-ben történő megjelölésével;

c) a légtér igényelt alsó és felső határát;

d) a légtérben tervezett feladat jellegét; továbbá

e) a légtérben koordinációs feladatot ellátó személy nevét és elérhetőségét.

(3) A tanúsítási célú veszélyes légtér tervezett igénybevételére vonatkozó, összesített napi tervet, a tervezett igénybevételt megelőző napon helyi idő szerint 12.00 óráig a koordinációs feladatokat ellátó szervezet továbbítja Budapest ATS Központ számára.

(4) Budapest ATS Központ a (3) bekezdés szerint beérkező igények feldolgozása után dönt az igények elfogadásáról, korlátozásáról, valamint elutasításáról, és arról a koordinációs feladatokat ellátó szervezetet értesíti, valamint a jóváhagyott légtéradatokat a napi légtérfelhasználási tervben közzéteszi.

(5) Az elfogadott légtérigényt késedelem nélkül törölni kell, ha bizonyossá válik, hogy a tervezett feladat végrehajtására nem kerül sor.

(6) A tanúsítási célú veszélyes légteret az elfogadott kezdési időpont előtt, valamint az elfogadott befejezési időponton túl a 7/A. §-ban meghatározott tevékenység végzése céljából igénybe venni tilos.

(7) Ha tanúsítási célú veszélyes légtér igénybevételét az elfogadott befejezési időpont előtt befejezik, erről a Budapest ATS Központot azonnal tájékoztatni kell, amely haladéktalanul gondoskodik a légtér deaktiválásáról.

(8) A tanúsítási célú veszélyes légtér elfogadott kezdési időpontja előtt legalább 30 perccel a koordinációs feladatokat ellátó szervezet a tényleges kezdés időpontját a Budapest ATS Központtal egyezteti.

(9) Ha az igényelt tanúsítási célú veszélyes légtérben - az elfogadott kezdési és befejezési időpont között - az igénybevétel legalább 30 percig szünetel, az igénylő szervezet az alábbi információkat köteles továbbítani Budapest ATS Központ számára:

a) az újrakezdés tervezett időpontja;

b) az elfogadott légtér méretének (magasságtartományának) csökkentése a tényleges feladat függvényében.

A veszélyes légtér igénybevétele

18. §

(1) A veszélyes légtér igénybevételének megkezdését - annak időpontja előtt legalább 30 perccel - az igénybevevő köteles a Budapest ATS Központtal egyeztetni. Az egyeztetés során lövészeti tevékenység esetén meg kell adni a lövészetvezető és a lőtéri repülésvezető elérhetőségét (telefonszámát) is.

(2) Az igénylő szervezet az alábbi információkat továbbítja a Budapest ATS Központ számára:

a) az újrakezdés tervezett időpontját, ha az igénybevétel legalább 30 percig szünetel,

b) az engedélyezett veszélyes légtér méretének (magasságának) csökkentését a tényleges feladat függvényében,

c) a veszélyes légtér igénybevételének várható befejezését.

(3) Ha a Budapest ATS Központtal egyeztetett kezdési időpontot követő 30 percen belül a veszélyes légtér igénybevételét nem kezdik meg, az igénylő szervezetnek új kezdési időpontot kell egyeztetnie.

(4) Ha a veszélyes légtér igénybevételét az igényelt befejezési időpont előtt befejezik, erről a Budapest ATS Központot azonnal tájékoztatni kell.

(5) A veszélyes légteret az igényelt kezdési időpont előtt és az igényelt befejezési időponton túl igénybe venni tilos.

Drop Zone légtér kijelölése és igénylése[55]

18/A. §[56]

(1)[57] Drop Zone légtér kijelölése iránti kérelmet a repülőtéren légiforgalmi szolgálatot ellátó szervezet, vagy ennek hiányában a repülőtér üzemben tartója vagy az általa megbízott szervezet nyújthat be.

(2) A Drop Zone légtér felső határát úgy kell megállapítani, hogy az 500 lábra (150 m) végződjön.

(2a)[58] A Drop Zone légtér oldalhatárainak megállapítása során az ejtőernyős ugrást végző személyek biztonságát kell figyelembe venni azzal, hogy törekedni kell a légtér minél kisebb méretére, és annak meghatározásához az ugráshoz használt légijármű emelkedése és süllyedése nem vehető figyelembe.

(3)[59] A Drop Zone légtérhez kapcsolódó koordinációs feladatokat ellátó szervezet és az ejtőernyős ugrást vagy műrepülést végrehajtó szervezet vagy szervezetek közötti eljárásokat a légiközlekedési hatóság által jóváhagyott együttműködési megállapodásban kell rögzíteni.

(4)[60] A Drop Zone légtér igénybevétele esetére a repülőtér üzembentartója a repülőtér működésével kapcsolatos szabályokat a repülőtérrendben rögzíti.

18/B. §[61]

(1) A Drop Zone légtér igénylési rendjét a Budapest ATS Központ vagy az illetékes légiforgalmi irányító szolgálat és a koordinációs feladatokat ellátó szervezet között a légiközlekedési hatóság által jóváhagyott együttműködési megállapodásban kell rögzíteni, ha

a) a Drop Zone légteret vagy egy részét ellenőrzött légtérben jelölték ki,

b) a Drop Zone légtér és az ellenőrzött légtér magassági határai között kevesebb, mint 1000 láb (300 m) van vagy

c)[62] a Drop Zone légtér az ellenőrzött légtér oldalhatárától kevesebb, mint 2,5 NM-re (4,6 km) helyezkedik el.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott együttműködési megállapodásban meg kell határozni a Drop Zone légtér igénylésével és igénybevételével kapcsolatos eljárásokat, amelyeknek biztosítaniuk kell az ellenőrzött légtérben üzemelő légiforgalom biztonságos, gyors és rendszeres áramlását, valamint figyelembe kell venniük a honvédelmi érdekeket.

(3) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérő esetben a Drop Zone légtér igénylését a koordinációs feladatokat ellátó szervezetnek legkésőbb az igénybevételt megelőző 30 perccel telefonon vagy elektronikus úton be kell jelentenie a Budapest ATS Központnak.

(4) Időszakosan korlátozott légteret érintő Drop Zone légtér az időszakosan korlátozott légtér működésével egyidejűleg nem igényelhető.

A Drop Zone légtér koordinációs feladatait ellátó szervezet[63]

18/C. §

(1)[64] A Drop Zone légtérben - a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel - a repülőtér üzemben tartójának vagy az általa megbízott szervezetnek a légiközlekedési hatóság engedélyével koordinációs feladatokat kell ellátnia, amely feladatokra a 12. § (2)-(3) bekezdésében és (4) bekezdés a)-c) és e) pontjában, valamint (5) bekezdésében meghatározottakat kell alkalmazni.

(2)[65] Ha a Drop Zone légtér olyan repülőtéren kerül kijelölésre, amelyen AFIS-t biztosítanak, az AFIS a Drop Zone légtérhez kapcsolódó koordinációs feladatokat is ellátja.

(3) A Drop Zone légtér koordinációs feladatait ellátó szervezet a Drop Zone légtérben működő légijárműveket rádión tájékoztatja a légtér igénybevételének befejező időpontjáról és a Drop Zone légtér egyéb korlátozásáról.

(4)[66]

18/D. §

A koordinációs feladatokat ellátó szervezet a 18/C. § (1) bekezdésében meghatározott engedély megszerzését követően írásban tájékoztatja a Budapest ATS Központot a légtér igénylésére jogosult személyekről, kivéve, ha a két szervezet között együttműködési megállapodás kerül megkötésre.

A Drop Zone légtér igénybevétele[67]

18/E. §

(1) A Drop Zone légteret működési ideje alatt

a) kizárólag VFR szerint működő légijármű veheti igénybe, a Drop Zone légtér koordinációs feladatait ellátó szervezet által megadott kezdő és befejező időpont között és magasságig,

b) a légijárműnek a közzétett frekvencián kétoldalú rádióösszeköttetést kell fenntartania a Drop Zone légtér koordinációs feladatait ellátó szervezettel és meg kell adnia a repülésre vonatkozó adatokat, valamint a kétoldalú rádióösszeköttetés megszakadása esetén a Drop Zone légteret a legrövidebb időn belül el kell hagynia, és erről a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatnia kell a Drop Zone légtér koordinációs feladatait ellátó szervezetet.

(1a)[68] A Drop Zone légtérben a G osztályú légtér szabályait kell alkalmazni az 1. melléklet 3. pontjában meghatározott eltérésekkel.

(2)[69] A Drop Zone légtérben ejtőernyős ugrást és műrepülést egy időben végrehajtani nem lehet.

(3) A Drop Zone légtér felső magasságát a Drop Zone légtérben üzemelő légijármű legfeljebb 500 láb (150 m) távolságra közelítheti meg.

(4) Ha a Drop Zone légtér vagy annak egy része ellenőrzött légtérben került kijelölésre,

a) a légijármű vezetőnek az ellenőrzött légtérben illetékes ATC egység frekvenciáját folyamatosan figyelnie kell,

b) a légijármű a Drop Zone légtérből az ellenőrzött légtérbe az illetékes ATC egység engedélyével léphet be, valamint

c) valamennyi légijárműnek a koordinációs feladatokat ellátó szervezet tájékoztatásának megfelelően - a tájékoztatásban szereplő befejezési időpontig - el kell hagynia a Drop Zone légteret vagy le kell süllyednie a megadott magasságra és erről rádión keresztül tájékoztatnia kell a koordinációs feladatokat ellátó szervezetet.

(5)[70] A Drop Zone légteret ejtőernyős dobás céljából kizárólag működőképes C vagy S módú transzponderrel és legalább két készlet működőképes rádióegységgel felszerelt légijárművek vehetik igénybe. A transzpondert a Drop Zone légtér igénybevételekor működtetni kell.

(6)[71] A Drop Zone légteret műrepülés céljából működőképes rádióberendezéssel felszerelt légijármű veheti igénybe és a rádióberendezést az igénybevétel alatt folyamatosan működtetni kell.

(7)[72] A működő Drop Zone légtérbe történő berepülés, illetve a Drop Zone légtér alatt való átrepülés előtt a légijármű vezetőnek fel kell vennie a kapcsolatot a légtér közzétett frekvenciáján a Drop Zone légtér koordinációs feladatait ellátó szervezettel és kizárólag a szervezet hozzájárulása esetén repülhet be a légtérbe, illetve repülhet át a légtér alatt.

(8)[73] A működő Drop Zone légtérben az ejtőernyős dobást vagy a műrepülést végző légijárműnek elsőbbsége van az átrepülő forgalommal szemben, azzal, hogy biztosítani kell a kényszerhelyzetben lévő légijármű, a légvédelmi repülés, a kutató-mentő repülést végző légijármű, a mentőrepülés, valamint a rendészeti vagy bűnüldözés feladata céljából végzett repülés elsőbbségét.

Műrepülő légtér[74]

18/F. §

(1) Műrepülő légteret kizárólag nem ellenőrzött légtérben lehet kijelölni oly módon, hogy

a) a műrepülő légtér és az ellenőrzött légtér magassági határai között legalább 1000 láb (300 m) vagy

b)[75] a műrepülő légtér és az ellenőrzött légtér oldalhatárától legalább 2,5 NM (4,6 km)

távolság legyen.

(2) A műrepülő légtér alsó határa nem lehet kevesebb, mint 1000 láb (300 m) AGL.

(3) Repülőtér felett műrepülő légteret akkor lehet kijelölni, ha a repülőtér nem rendelkezik kijelölt légtérrel. A kijelöléshez szükséges a repülőtér üzemben tartójának a hozzájárulása.

Műrepülő légtér igénybevétele[76]

18/G. §

(1) Az igénybevételhez szükséges az illetékes légiforgalmi szolgálat hozzájárulása.

(2) A légtér elhagyását közölni kell az illetékes légiforgalmi szolgálattal.

(3) A műrepülő légteret működőképes rádióberendezéssel felszerelt légijármű veheti igénybe és a rádióberendezést az igénybevétel alatt folyamatosan működtetni kell.

Légtéradatok archiválása[77]

18/H. §

A veszélyes légtér, az időszakosan korlátozott légtér, az eseti légtér, a koordinált légtér, a Drop Zone légtér és a műrepülő légtér igénylésére és igénybevételére vonatkozó, a Budapest ATS Központnak megadott adatokat a Budapest ATS Központnak 60 napig meg kell őriznie.

III. Fejezet

LÉGI ÚTVONALAK

A légi útvonalak

19. §[78]

(1)[79] Budapest CTA és Budapest FIR nem ellenőrzött légtere szabad útvonalú légtér, amelyben az IFR szerint üzemelő légijárművek a kijelölt belépő, kilépő vagy - a határon átnyúló szabad útvonalú légtér esetében - a közbenső pontok között - a nemzetközi útvonalhálózat figyelembevételével - szabad útvonalon tervezhetik repülésüket. A kijelölt belépő, kilépő és közbenső pontokat, valamint a pontokra vonatkozó szabályokat a légiforgalmi szolgálat az AIP-ben közzéteszi.

(2) A szabad útvonalú légtérből történő kilépést követően ugyanabba a légtérbe ismételt belépés ugyanazon repülés alatt kizárólag kijelölt kilépő és belépő ponton tervezhető.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szabad útvonalú légtéren kívül a légiforgalmi szolgálat illetékességi légterében ATS útvonalakat határozhat meg. Az ATS útvonalakat az AIP-ben közzé kell tenni.

(4)[80] Ha az IFR szerint üzemelő légijármű olyan légtérből repül be Budapest CTA légterébe vagy olyan légtérbe távozik Budapest CTA légteréből, amely szintén szabad útvonalú légtér, az (1) bekezdésben meghatározott, a kijelölt belépő és kilépő pontra vonatkozó előírásokat nem kell alkalmazni.

Katonai légi folyosók

20. §

(1)[81] A katonai légijárművek földközeli és kis magasságú, 250 kt (460 km/h) IAS-nél nagyobb sebességű harcászati jellegű útvonalrepüléseinek végrehajtása a légterekre vonatkozó szabályok szerint kijelölt katonai légi folyosóban történhet.

(2) A katonai légi folyosók:

a) a föld és a víz felszínétől - a környezetvédelmi szempontból korlátozott légterek felett a korlátozás felső magasságától - 3000 láb (900 m) AGL magasságig terjednek,

b) be-, illetve kilépő pontokból, útvonal szakaszokból és fordulópontokból állnak,

c) a nem ellenőrzött, "G" osztályú légtérben jelölhetők ki az a) pontban meghatározottak figyelembevételével,

d)[82] oldalirányú kiterjedésük 5 NM (9,3 km), és

e) oldalirányban legalább 2 NM (4 km) távolságra elkerülik a működő repülőtereket.

21. §

(1) A katonai légi folyosókat a Magyar Honvédség és a szövetséges államok fegyveres erőinek katonai légijárművei vehetik igénybe.

(2) A katonai légi folyosót igénybe vevő légijárművek a légi folyosó felső magassági határát 500 láb (150 m) függőleges, oldalhatárait 1 NM (2 km) vízszintes távolságnál jobban nem közelíthetik meg.

(3) A katonai légi folyosót igénybe vevő légijárművek részére a radar-elkülönítés nem biztosított, a katonai légvédelmi irányító szolgálat - a radar- és rádiólefedettség függvényében - tájékoztató és riasztó szolgáltatást nyújt.

(4)[83] A katonai légi folyosók igénybevételére vonatkozó - az NLKM légtérfelhasználásra vonatkozó stratégiai elvei alapján összeállított - előzetes tervet az igénybevétel napját megelőző munkanap helyi idő szerint 12.00 óráig kell megküldeni a Budapest ATS Központnak.

(5) Az igénybevétel tényleges idejét a katonai légvédelmi irányító szolgálat legkésőbb 15 perccel az igénybevétel megkezdése előtt bejelenti, valamint folyamatos tájékoztatást nyújt az egyes légifolyosó-szakaszok aktív, illetve nem aktív állapotáról a Budapest ATS Központ számára.

(6) Az igényelt időszakokon belül a katonai légi folyosók nem aktív állapotú szakaszait a GAT-szabályok szerint működő légijárművek külön jogszabályban meghatározott szabályok szerint átrepülhetik.

A hangsebesség feletti repülés

22. §

(1) A magyar légtérben polgári légijárművel nem hajtható végre a hangsebességet elérő, illetve azt meghaladó sebességű repülés.

(2) A magyar légtérben állami légijárművel - a légvédelmi készenléti szolgálatot ellátó légijárműveknek a légtérszuverenitás megóvása céljából végzett repüléseinek kivételével - nem hajtható végre FL360 (10 950 m STD) alatt hangsebességet meghaladó sebességű repülés.

(3) Állami légijárművel nem hajtható végre a budapesti Lánchíd budai hídfőjétől mért 30 km sugarú kör által határolt terület felett a hangsebességnél nagyobb sebességű repülés.

IV. Fejezet

ÉRTELMEZŐ ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A légtéradatok közzététele

23. §[84]

A légtér szerkezetére és osztályozására, a légi útvonalakra, a katonai légi folyosókra és a koordinált légtérben használt frekvenciákra vonatkozó adatokat a légiközlekedési hatóság az AIP-ben (Magyarország légiforgalmi tájékoztató kiadványában) teszi közzé.

Fogalmak, meghatározások

24. §

E rendelet alkalmazásában:

1. AIS (Aeronautical Information Service): légiforgalmi tájékoztató szolgálat, a légiforgalom biztonsága, rendszeressége és hatékonysága szempontjából szükséges tájékoztatások nyújtása;

1a.[85] AGL (Above ground level): földfelszín feletti magasság;

2. AMSL (Above Mean Sea Level): a közepes tengerszint feletti magasság jelölésére használt rövidítés;

3. ARP (Aerodrome Reference Point): repülőtér vonatkozási pont jelölésére használt rövidítés;

4. ATC (Air Traffic Control): gyűjtőfogalom, amely jelenthet légiforgalmi irányító szolgálatot vagy légiforgalmi irányító egységet;

5. ATS (Air Traffic Services): légiforgalmi szolgálat; gyűjtőfogalom, amely jelenthet repüléstájékoztató szolgálatot, repülőtéri repüléstájékoztató szolgálatot, riasztó szolgálatot, légiforgalmi irányító szolgálatot, körzeti irányító szolgálatot, bevezető irányító szolgálatot és repülőtéri irányító szolgálatot;

6. ATS jelentőpont: meghatározott földrajzi hely, amelyhez viszonyítva a légijármű helyzetét jelenteni lehet;

7. ATS útvonal: a légiforgalom lebonyolítására kijelölt útvonal, amelyet a légiforgalmi szolgálatok ellátása érdekében határoztak meg. Az "ATS útvonal" kifejezés légi folyosó, ellenőrzött vagy nem ellenőrzött útvonal, érkezési vagy indulási útvonal stb. jelzésére egyaránt használható;

8.[86]

9. Budapest ATS Központ: a közlekedésért felelős miniszter által a légiforgalom irányítására kijelölt szervezeten belül működő integrált, polgári-katonai operatív egység, amely továbbá jelenti a légtérgazdálkodó egységet (AMC) is;

10.[87] Budapest FIR (Budapest Repüléstájékoztató Körzet): Magyarország államhatára által körbezárt terület, amelyen belül a légiközlekedés számára FL660 (20 100 m STD) magasságig légiforgalmi szolgálatot biztosítanak;

11. CTA (Control Area): polgári irányítói körzet, a földfelszín felett meghatározott magasságtól kezdődő térbeli kiterjedéssel rendelkező ellenőrzött légtér;

12. CTR (Aerodrome Control Zone): a polgári repülőtéri irányító körzet jelölésére használt rövidítés. Repülőtéri irányító körzet a föld vagy a víz felszínétől kezdődő térbeli kiterjedéssel rendelkező ellenőrzött légtér. Felső határa megegyezik az adott repülőtéri irányító körzet feletti ellenőrzött légtér alsó határával;

12a.[88] Drop Zone légtér: meghatározott kiterjedésű, ejtőernyős ugrások vagy műrepülés - a magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet 1. § (3a) bekezdés b) pontjában felsoroltak kivételével - védelme céljából, elsődlegesen e tevékenységek végrehajtására igénybe vehető, bejelentett üzemidő szerint működő, repülőterek felett kijelölt légtér, amelyben légiforgalmi szolgáltatást nem nyújtanak;

13. FIR (Flight Information Region): a repüléstájékoztató körzet jelölésére használt rövidítés;

14. FIS (Flight Information Service): a repüléstájékoztató szolgálat jelölésére használt rövidítés;

15. GAT (General Air Traffic): a polgári légijárművek, valamint az állami légijárművek mozgásának összessége, amelyeket az ICAO eljárásainak megfelelően hajtanak végre;

16. GND: földfelszín jelölésére használatos rövidítés;

17. IAS (Indicated Air Speed): műszer szerinti sebesség jelölésére használt rövidítés;

18. ICAO (International Civil Aviation Organization): Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet, az ENSZ szakosított intézménye jelölésére használt rövidítés;

19. IFR (Instrument Flight Rules): a műszeres repülési szabályok jelölésére használt rövidítés;

20. illetékes légiforgalmi szolgálati egység: kijelölt légtérben légiforgalmi szolgálatok ellátására kijelölt egység;

21. katonai légiforgalmi irányító szolgálat: a légijárművek között, a munkaterületen a légijárművek és akadályok között az összeütközések megelőzésére, valamint a légiforgalom rendszerességének elősegítésére és fenntartására a katonai repülőtereken létrehozott, valamint működtetett szolgálat;

22. katonai repülésirányító szolgálat: gyűjtőfogalom, amely jelenthet katonai légiforgalmi irányító, valamint légvédelmi irányító szolgálatot;

23.[89] koordinált légtér: a vitorlázó- és siklórepülések céljára az ellenőrzött légtérben kijelölt légtér, amelyben repülések az ellenőrzött légtérben illetékes légiforgalmi szolgálati egység engedélye alapján, koordinációs feladatokat ellátó szervezet közreműködésével hajthatók végre;

24. légiforgalmi légtér - légiforgalmi szolgálati (ATS) légtér (ATS airspaces): Meghatározott kiterjedésű, az ABC betűivel azonosított légterek, amelyeken belül olyan meghatározott fajtájú repülések hajthatók végre, amelyek számára a légiforgalmi szolgálatok és a működés szabályai meghatározottak;

25. légiforgalmi szolgálati egység: gyűjtőfogalom, amely jelenthet légiforgalmi irányító, légiforgalmi tanácsadó, repüléstájékoztató és riasztó egységet vagy a légiforgalmi szolgálatok bejelentő irodáját;

26. légvédelmi irányító szolgálat: a Magyar Honvédség és a NATO-államok fegyveres erőinek kötelékébe tartozó légijárművek számára a harcfeladat (illetve harckiképzési vagy műveleti repülés) sikeres végrehajtása érdekében - alapvetően légtérmegfigyelő és irányító rendszer által biztosított radar, illetve légihelyzet-információk felhasználására épülő - speciális katonai repülésirányítói szolgáltatás biztosítása érdekében létrehozott és működtetett szolgálat;

27. MCTR (Military Aerodrome Control Zone): a katonai repülőtéri irányító körzet jelölésére használt rövidítés. A repülőtéri irányító körzet ellenőrzött légtere a föld vagy a víz felszínétől egy meghatározott felső magasságig terjed. Felső határa megegyezik az adott repülőtéri irányító körzet feletti ellenőrzött légtér alsó határával;

28. MAC (Military Air Corridor): katonai légi folyosó, a G osztályú légtérben a katonai légijárművek, 250 kt (460 km/h) IAS-nál nagyobb sebességgel végrehajtott földközeli és kis magasságú gyakorló útvonalrepüléseinek végrehajtására, a nem ellenőrzött légtérben GAT szerint működő légijárművekkel történő összeütközések megelőzése céljából kijelölt be-, illetve kilépő pontokból, útvonal-szakaszokból és fordulópontokból álló légi folyosó;

29. MTMA (Military Terminal Control Area): a katonai közelkörzeti irányítói körzet jelölésére használt rövidítés. A közelkörzeti irányító körzet alsó határa a földrajzi viszonyoknak és a légiforgalomnak megfelelően változik, de sehol sem alacsonyabb 600 lábnál (200 m) a terep felszíne felett;

30. műrepülő légtér: meghatározott kiterjedésű, a műrepülést végző légijárművek védelme céljából kijelölt légtér (azonosító jelölése: LHSA..);

30a.[90] No Drone Zone: a magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet 13. § 5. pontja szerinti légtér.

31. NOTAM: bármely légiforgalmi berendezés, szolgálat, eljárás létesítéséről, állapotáról, változásáról vagy veszély fennállásáról szóló értesítés, amelynek idejében történő megismerése elengedhetetlenül szükséges a repülésben érdekelt személyzet részére;

32. OAT (Operational Air Traffic): azon repülések, amelyek végrehajtása GAT-szabályoktól eltérő szabályok és eljárások szerint történik. Ezek a repülések rendszerint a katonai ATC szervezet irányítása vagy fennhatósága alatt működnek;

33. PCA (Prior Co-ordination Airspace): előzetes koordinációs légtér, olyan meghatározott kiterjedésű ellenőrzött légtér, amelyen belül a katonai repülések végrehajtására előzetes igénylés nélkül, az érintett polgári légiforgalmi irányító és légvédelmi irányító szolgálatok közötti együttműködési megállapodásban meghatározott eljárások szerint, bejelentés alapján kerülhet sor. Az egyes GAT-repülések számára a légtéren történő áthaladás az illetékes irányító szolgálatok közötti előzetes koordináció során meghatározott feltételek mellett biztosított;

34. RCA (Reduced Co-ordination Airspace): csökkentett koordinációs légtér, olyan meghatározott kiterjedésű ellenőrzött légtér, amelyen belül a katonai repülések végrehajtására előzetes igénylés nélkül, az érintett polgári légiforgalmi irányító és légvédelmi irányító szolgálatok közötti együttműködési megállapodásban meghatározott eljárások szerint, bejelentés alapján kerülhet sor. A GAT-repülések számára a légtéren történő áthaladás az illetékes irányító szolgálatok közötti előzetes koordináció nélkül, az együttműködési megállapodásban foglalt eljárások betartása mellett biztosított;

34a.[91] RMZ (Radio Mandatory Zone): a közös repülési szabályok és a léginavigációs szolgáltatásokra és eljárásokra vonatkozó működési rendelkezések meghatározásáról, valamint az 1035/2011/EU végrehajtási rendelet és az 1265/2007/EK, az 1794/2006/EK, a 730/2006/EK, az 1033/2006/EK és a 255/2010/EU rendelet módosításáról szóló, 2012. szeptember 26-i 923/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet (a továbbiakban: SERA rendelet) 2. cikk 106. pontjában meghatározott fogalom;

35. STD (Standard): az 1013,25 hPa légnyomásszint szerinti repülési magasság jelölésére használt rövidítés;

36. TIZ (Traffic Information Zone): forgalmi tájékoztató körzet, az a nem ellenőrzött repülőterek körül kijelölt meghatározott térbeli kiterjedésű légtér, amelyben a repülések számára a repüléstájékoztató és riasztó szolgálatot az érintett repülőtér repülőtéri repüléstájékoztató szolgálata nyújtja;

37.[92] TMA (Terminal Control Area): az (EU) 2017/373 bizottsági végrehajtási rendelet I. Melléklet 239. pontjában meghatározott fogalom,

38.[93] TRA (Temporary Reserved Area): időszakosan korlátozott légtér: meghatározott kiterjedésű légtér, amelyben állami légijárművel olyan repülési tevékenység zajlik, amely veszélyt jelenthet az adott tevékenységben részt nem vevő légijárművek számára;

38a.[94] TMZ (Transponder Mandatory Zone): a SERA rendelet 2. cikk 136. pontjában meghatározott fogalom;

39. UTC (Coordinated Universal Time): az egyeztetett egyetemes világidő jelölésére használt rövidítés;

39a.[95] versenylégtér: ellenőrzött légtér határai által meghatározott légtérben kijelölt olyan nem ellenőrzött légtér, amelyben légiforgalmi szolgáltatást nem nyújtanak, és amelyben versenyek keretében vitorlázó repülések hajthatók végre az ellenőrzött légtérben illetékes légiforgalmi szolgálati egység engedélye alapján, az országos sportági szakszövetség által kialakított éves terv szerint, koordinációs feladatokat ellátó szervezet közreműködésével;

40. VFR (Visual Flight Rules): a látvarepülési szabályok jelölésére használt rövidítés;

41. vitorlázó légtér: meghatározott kiterjedésű, a vitorlázó repülés védelme céljából kijelölt légtér (azonosító jelölése: LHSG..);

42. WGS-84 (World Geodetic System '84): az 1984-ben elfogadott világméretű geodéziai referenciarendszer jelölésére használt rövidítés.

Záró rendelkezések

25. §

(1) Ez a rendelet 2007. május 10-én lép hatályba.

(2)[96]

(3)[97]

(4)[98]

(5) Ez a rendelet a következő közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a)[99] a Bizottság 2150/2005/EK rendelete (2005. december 23.) a rugalmas légtérfelhasználásra vonatkozó közös szabályok megállapításáról, 3. cikk c) és e) pontja, 4. cikke, 5. cikk (3) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdése, 7. cikk;

b)[100] a Bizottság 923/2012/EU (2012. szeptember 26.) végrehajtási rendelete a közös repülési szabályok és a léginavigációs szolgáltatásokra és eljárásokra vonatkozó működési rendelkezések meghatározásáról, valamint az 1035/2011/EU végrehajtási rendelet és az 1265/2007/EK, az 1794/2006/EK, a 730/2006/EK, az 1033/2006/EK és a 255/2010/EU rendelet módosításáról.

c)[101] a 923/2012/EU végrehajtási rendeletnek a közös repülési szabályok és a léginavigációs szolgáltatásokra és eljárásokra vonatkozó működési rendelkezések (SERA C. rész) aktualizálása és kiegészítése tekintetében történő módosításáról, valamint a 730/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. július 20-i (EU) 2016/1185 bizottsági végrehajtási rendelet,

d)[102] a polgári légi közlekedés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének létrehozásáról és a 2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU, a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2014/30/EU és a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint az 552/2004/EK és a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 3922/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 4-i (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendelet 46. cikke,

e)[103] a légiforgalmi szolgáltatási (ATM) hálózati funkciók végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról és a 677/2011/EU bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. január 24-i (EU) 2019/123 bizottsági végrehajtási rendelet.

f)[104] a pilóta nélküli légi járművekkel végzett műveletekre vonatkozó szabályokról és eljárásokról szóló, 2019. május 24-i (EU) 2019/947 bizottsági végrehajtási rendelet.

g)[105] légiforgalmi szolgáltatást/léginavigációs szolgálatokat és más légiforgalmi szolgáltatási hálózati funkciókat és azok felügyeletét ellátó szolgáltatókra vonatkozó közös követelmények meghatározásáról, valamint a 482/2008/EK rendelet, az 1034/2011/EU, az 1035/2011/EU és az (EU) 2016/1377 végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről, továbbá a 677/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2017. március 1-jei (EU) 2017/373 bizottsági végrehajtási rendelet.

26. §[106]

(1)[107]

(2) 2015. március 31-ét követően gyakorló ejtőernyős ugrás vagy gyakorló műrepülés céljából akkor jelölhető ki eseti légtér egy alkalommal, legfeljebb 90 napra, ha a repülőtér üzemben tartója vagy a repülőtéren légiforgalmi szolgálatot ellátó szervezet 2015. március 31-ig a 18/A. §-ban foglaltak szerint Drop Zone légtér kijelölésére irányuló javaslatot terjesztett elő. Ebben az esetben az eseti légtér kijelölésére irányuló kérelemhez mellékelni kell a 4. melléklet 2.10. pontja szerint elkészített biztonsági felmérést, amelynek tartalmaznia kell a tervezett változtatásokkal érintett légiforgalmi szolgálatokkal, egyéb érintett szervezetekkel történt egyeztetés dokumentációját is, valamint a felmerülő kockázatok csökkentéséhez szükséges eljárásokat.

Dr. Kóka János s. k.,

gazdasági és közlekedési miniszter

Dr. Szekeres Imre s. k.,

honvédelmi miniszter

Dr. Persányi Miklós s. k.,

környezetvédelmi és vízügyi miniszter

1. melléklet a 26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelethez[108]

LÉGIFORGALMI LÉGTEREK OSZTÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON

ABCDEFGHIJK
1Légiforgalmi légtérOsztályLégtér kiterjedéseForgalomElkülönítésekNyújtott szolgálatVMC értékek, látástávolság
és felhőktől való
távolsági
megkötések
Sebesség megkötésekRádió összeköttetési kötelezettségFPL benyújtási
kötelezettség
ATC engedély
szükségessége
2ELLENŐRZÖTT LÉGTÉRCFL660
(20100 m STD) alatti ellenőrzött
légterek, kivéve a D osztályú
ellenőrzött légtereket.
IFRIFR-IFR-től
IFR-VFR-től
Légiforgalmi irányítóNincsNincsFolyamatos kétoldalúIgenIgen
3VFR1VFR-IFR-től1. Légiforgalmi irányító
az IFR-ektől való elkülönítés érdekében
10000 láb (3050 m) AMSL-en és felette
Vízszintes látás: 8 km
Felhőktől való távolság:
1500 m vízszintesen, 300 m függőlegesen
10000 láb (3050 m) AMSL alatt
Vízszintes látás: 5km
Felhőktől való távolság:
1500 m vízszintesen, 300 m függőlegesen
10000 láb (3050 m)
AMSL alatt
max. 250 kt
(460 km/h) IAS
Folyamatos kétoldalúIgenIgen
42. Légiforgalmi irányító, VFR légijárművek
esetén forgalmi tájékoztatás és kérésre
tanácsadás a forgalom elkerülése érdekében
5D1000 láb (300 m) AGL és
9500 láb (2900 m) AMSL
között Budapest FIR határ és
a következő koordináták által
bezárt terület:
482346N 0202459E -
481110N 0210551E -
481703N 0214953E -
482000N 0214901E -
Kosice TMA2,
valamint
Budapest CTR,
Sármellék, Debrecen CTR és
Sármellék, Debrecen CTA
IFRIFR-IFR-tőlLégiforgalmi irányító, forgalmi tájékoztatás
a VFR repülésekről (és kérésre tanácsadás
a forgalom elkerülése érdekében)
NincsMax. 250 kt
(460 km/h) IAS
Folyamatos kétoldalúIgenIgen
6VFRNem biztosítanakLégiforgalmi irányító, forgalmi tájékoztatás
a VFR és IFR, valamint VFR és VFR repülések
között (és kérésre tanácsadás a forgalom
elkerülése érdekében)
Vízszintes látás:
5 km
Felhőktől való távolság:
1500 m vízszintesen, 300 m függőlegesen
Max. 250 kt
(460 km/h) IAS
Folyamatos kétoldalúIgenIgen
[109]
7NEM ELLENŐRZÖTT
LÉGTÉR
G4000 láb
(1200 m) és
9500 láb
(2900 m)
AMSL közötti nem
ellenőrzött légterek,
valamint a kijelölt
TIZ-ek
IFRNem
biztosítnak
Kérés esetén repüléstájékoztató (beleértve radaralapú tájékoztatás, kivéve TIZ-ek)NincsMax. 250 kt
(460 km/h) IAS
Folyamatos kétoldalúIgenNincs
8VFRNem
biztosítanak
Kérés esetén repüléstájékoztató (beleértve radaralapú tájékoztatás, kivéve TIZ-ek)3000 láb (900 m) AMSL fölött vagy több mint
1000 lábbal (300 m) a terep felett, amelyik
magasabb
Vízszintes látás: 5 km
Felhőktől való távolság: 1500 m vízszintesen,
300 m függőlegesen
Max. 250 kt
(460 km/h) IAS
Folyamatos kétoldalú, kivéve a hajtómű nélküli légijárműveket, ide nem
értve a vitorlázó felhőrepüléseket, továbbá a
TIZ légteret el nem hagyó helyi repüléseket, ha
a TIZ-ben nincs RMZ kijelölve
Igen, kivéve a TIZ légteret el
nem hagyó helyi repüléseket,
valamint a hajtómű nélküli
légijárműveket, ide nem értve
a vitorlázó felhőrepüléseket
Nincs
9Legfeljebb 3000 láb (900 m) AMSL-en
vagy 1000 lábbal (300 m) a terep felett, amelyik magasabb
Vízszintes látás: 5 km
Eltérés:
- 1500 m legfeljebb 140 kt műszer szerinti sebességgel (IAS)
végrehajtott repülések esetén, vagy ha más forgalommal való találkozás valószínűsége csekély,
- helikopterek számára 800 m, amennyiben a repülést olyan sebességgel hajtják végre, amely lehetővé teszi az egyéb forgalom vagy akadályok időbeni észlelését és
az összeütközés elkerülését,
- helikopterek számára korlát nélkül, állami célú repülés,
kutató-mentő repülés, légijárművel végzett egészségügyi mentőrepülés és légi tűzoltás esetén.
Felhőktől való távolság: Felhőkön kívül, a föld vagy a vízfelszín látása mellett
104000 láb
(1200 m) AMSL
alatti nem
ellenőrzött légterek,
a vitorlázó- és
siklórepülések
céljára kijelölt
légterek, valamint a
műrepülő légterek
Csak
VFR
Nem
biztosítanak
Kérés esetén
repüléstájékoztató
3000 láb (900 m) AMSL fölött vagy több mint
1000 lábbal (300 m) a terep felett, amelyik
magasabb
Vízszintes látás: 5 km
Felhőktől való távolság: 1500 m vízszintesen,
300 m függőlegesen
Max. 250 kt (460 km/h)
IAS
Nincs, kivéve az éjszakai VFR
repüléseket3
Nincs, kivéve az éjszakai VFR repüléseket, ha azok elhagyják a repülőtér közvetlen környezetét.Nincs
11Legfeljebb 3000 láb (900 m) AMSL-en
vagy 1000 lábbal (300 m) a terep felett, amelyik magasabb
Vízszintes látás: 5 km
Eltérés:
- 1500 m legfeljebb 140 kt műszer szerinti sebességgel (IAS) végrehajtott repülések esetén, vagy ha más forgalommal való találkozás valószínűsége csekély,
- helikopterek számára 800 m, amennyiben a repülést olyan sebességgel hajtják végre, amely lehetővé teszi az egyéb forgalom vagy akadályok időbeni észlelését és az összeütközés elkerülését,
- helikopterek számára korlát nélkül, állami célú repülés,
kutató-mentő repülés, légijárművel végzett egészségügyi mentőrepülés és légi tűzoltás esetén.
Felhőktől való távolság: Felhőkön kívül, a föld vagy a vízfelszín látása mellett

További szabályok, eltérések:[110]

Repüléstájékoztató és riasztó szolgálatot az alábbi 3. pontban foglalt eltéréssel valamennyi légtérosztályban nyújtanak.

A fenti táblázattól függetlenül a határsávot átrepülő vagy abban repülést végző valamennyi légijármű esetében repülési tervet kell benyújtani, és folyamatos rádió-összeköttetést kell tartani.

A repülési terv benyújtási kötelezettség alól mentességet kapnak:

- a határsávban 50 m-es földfelszín feletti vagy alacsonyabb magasságon végrehajtott munkarepülést végző légijárművek,

- az állami légijárművek,

- a G osztályú légtérben - az éjszakai VFR repülések és a harmadik országból érkező vagy harmadik országba tartó légijárművek által végrehajtott repülések kivételével - a szlovák-magyar államhatárt 4000 láb (1200 m) AMSL alatti magasságon keresztező VFR GAT repülések és a 4000 láb (1200 m) AMSL feletti magasságon keresztező hajtóműnélküli légijárművel végrehajtott repülések.

1. FL285 (8700 m STD) felett Budapest FIR-en belül VFR repülés végrehajtása tilos. FL195 (5950 m STD) felett útvonal VFR GAT repüléseket tilos végrehajtani.

2. A G osztályú légtérben, a határ-, illetve szabálysértő légijárművek elfogása, vizuális azonosítása, velük szemben rendszabályok foganatosítása, vagy segítségnyújtás céljából légvédelmi célú repülést folytató állami légijárművek - amennyiben az elfogás profilja, illetve a légijárművek manőverező képességének megőrzése azt megköveteli - eltérhetnek a 250 kt (460 km/h) IAS legnagyobb repülési sebességtől.

3. A koordinált légtérben, a Drop Zone légtérben és a műrepülő légtérben repüléstájékoztató és riasztó szolgálatot nem nyújtanak. A koordinált légtérben és a Drop Zone légtérben kétoldalú rádióösszeköttetési kötelezettség van a koordinációs feladatot ellátó szervezettel, a közzétett frekvenciákon.

2. melléklet a 26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelethez[111]

ELLENŐRZÖTT, NEM ELLENŐRZÖTT ÉS IDŐSZAKOSAN KORLÁTOZOTT LÉGTEREK

I. ELLENŐRZÖTT LÉGTEREK

1. Polgári irányítói körzet

[112]
ABC
1.Légtér azonosítója / oldalhatáraiFelső / alsó határaMegjegyzés
2.Budapest CTAFL660 (20 100 m STD) / 9500'
(2900 m) AMSL
(ICAO "C")
Magyarország országhatára e rendelet 2. melléklet I. alcím 2.-4. pontjában és II.-IV. alcímében, valamint 3. mellékletében meghatározott légtereken kívül

2. Közelkörzet[113]

ABC
1.Légtér azonosítója / oldalhatáraiFelső / alsó határaMegjegyzés
2.Budapest TMA1FL195 (5950 m STD) / 9500'
(2900 m) AMSL
(ICAO "C")
472011N
470220N
465337N
465726N
470324N
472011N
0181744E
0182212E
0190031E
0185421E
0184445E
0181744E
3.Budapest TMA2/AFL195 (5950 m STD) / 5500'
(1700 m) AMSL
(ICAO "C")
474419N
472900N
472421N
472232N
472011N
470324N
471342N
471844N
472115N
472409N
472531N
473231N
473653N
474919N
474914N
474907N
473849N
473835N
474906N
475644N
480519N
0181530E
0181531E
0181642E
0181709E
0181744E
0184445E
0185839E
0185029E
0184623E
0184140E
0183928E
0183928E
0183928E
0185613E
0190432E
0191518E
0193152E
0193214E
0194628E
0193408E
0192017E
Országhatár
474419N0181530E
4.Budapest TMA2/BFL195 (5950 mSTD) / 5500'
(1700 m) AMSL
(ICAO "C")
471342N
470324N
465726N
465337N
464819N
465248N
470913N
471529N
473200N
474052N
474906N
473835N
0185839E
0184445E
0185421E
0190031E
0192349E
0195136E
0201353E
0201355E
0201358E
0195940E
0194628E
0193214E
471927N
465441N
470345N
471342N
0200302E
0192934E
0191451E
0185839E
5.Budapest TMA3FL195 (5950 m STD) / 3500'
(1050 m) AMSL
(ICAO "C")
474919N
473653N
473231N
472531N
472409N
472115N
471844N
471342N
471956N
472418N
472525N
472811N
472933N
473057N
473355N
473556N
474111N
473827N
473721N
473640N
473600N
473439N
473221N
473835N
473849N
474907N
474914N
474919N
0185613E
0183928E
0183928E
0183928E
0184140E
0184623E
0185029E
0185839E
0190704E
0190115E
0185940E
0190029E
0190054e
0185951E
0185502E
0185145E
0185850E
0190316E
0190503E
0190610E
0191030E
0192008E
0192350E
0193214E
0193152E
0191518E
0190432E
0185613E
6.Budapest TMA4FL195 (5950 m STD) / 2500'
(750 m) AMSL
(ICAO "C")
474111N
473556N
473355N
473057N
473721N
473827N
474111N
0185850E
0185145E
0185502E
0185951E
0190503E
0190316E
0185850E
7.Budapest TMA5FL195 (5950 m STD) / 2000'
(600 m) AMSL, kivéve Budapest
CTR
(ICAO "C")
473721N
473057N
472933N
472811N
472525N
472418N
471956N
470955N
472218N
473221N
473439N
473600N
473640N
473721N
0190503E
0185951E
0190054E
0190029E
0185940E
0190115E
0190704E
0192319E
0194000E
0192350E
0192008E
0191030E
0190610E
0190503E
8.Budapest TMA6FL195 (5950 m STD) / 2500'
(750 m) AMSL
(ICAO "C")
473835N
473221N
472218N
470955N
471956N
471342N
470345N
465441N
471927N
473835N
0193214E
0192350E
0194000E
0192319E
0190704E
0185839E
0191451E
0192934E
0200302E
0193214E
9.Budapest TMA7FL195 (5950 m STD) / 9500'
(2900 m) AMSL
(ICAO "C")
481029N0200325E
Országhatár
480519N
475644N
474906N
474052N
473200N
480605N
481029N
0192017E
0193408E
0194628E
0195940E
0201358E
0201359E
0200325E

3. Polgári repülőtéri körzetek[114]

[115]
ABC
1.Légtér azonosítója /oldalhatáraiFelső /alsó határaMegjegyzés
2.Budapest CTR3500' (1050 m) AMSL / GND(ICAO "D")
Budapest CTR magában
foglalja Budapest CTR végső
megközelítési területét
473546N
473457N
473230N
472400N
472307N
471632N
471457N
472410N
472613N
472941N
473022N
473038N
473546N
0190523E
0190856E
0191930E
0193400E
0193247E
0192347E
0192138E
0190642E
0190619E
0190336E
0190325E
0190321E
0190523E
3.Budapest CTR végső megközelítési
területe
3500' (1050 m) AMSL / GND(ICAO "D")
473457N
472950N
472458N
472307N
471632N
472243N
472837N
473022N
473038N
473457N
0190856E
0191231E
0192023E
0193247E
0192347E
0191757E
0190826E
0190325E
0190321E
0190856E
4.Sármellék CTR2000' (600 m) AMSL/GND(ICAO "D") közzétett üzemidő
szerint csak Sármellék CTA
légtérrel együtt működhet.
465232N
465233N
464035N
463224N
462847N
462659N
463919N
465010N
465232N
0170443E
0171252E
0171331E
0171903E
0171750E
0170752E
01 70630E
0165907E
0170443E
5.Sármellék CTA9500' (2900 m) AMSL / 2000'
(600 m) AMSL
(ICAO "D") közzétett üzemidő
szerint csak Sármellék CTR
légtérrel együtt működhet.
465211N
465233N
463423N
462847N
462539N
465211N
0164912E
0171252E
0171944E
0171750E
0170031E
0164912E
6.Debrecen CTR2000' (600 m) AMSL/GND(ICAO "D") Közzétett üzemidő
szerint csak Debrecen CTA1 és
CTA2 légterekkel együtt
működhet.
473908N
473338N
471843N
472433N
473908N
0214744E
0215503E
0213038E
0212252E
0214744E
7.Debrecen CTA19500' (2900 m) AMSL / 2000'
(600 m) AMSL
(ICAO "D") Közzétett üzemidő
szerint csak Debrecen CTR és
CTA2 légterekkel együtt
működhet.
474127N
473102N
471020N
471154N
472402N
473243N
474127N
0215009E
0220059E
0214329E
0212611E
0211743E
0213243E
0215009E
8.Debrecen CTA29500' (2900 m) AMSL / 5000'
(1500 m) AMSL
(ICAO "D") Közzétett üzemidő
szerint csak Debrecen CTR és
CTA1 légterekkel együtt
működhet.
474718N
474127N
473243N
474559N
474718N
0213722E
0215009E
0213243E
0213339E
0213722E

4. Katonai körzetek[116]

ABC
1.Légtér azonosítója / oldalhatáraiFelső / alsó határaMegjegyzés
2.Kecskemét MTMA1/A7500' (2300 m) AMSL / 2000'
(600 m) AMSL
470247N
470304N
470342N
470403N
464938N
463622N
465142N
465400N
465559N
465843N
470247N
0200102E
0195208E
0192954E
0191630E
0192954E
0201429E
0202812E
0201703E
0200728E
0200133E
0200102E
3.Kecsekemét MTMA1/BFL125 (3800 m STD) / 7500'
(2300 m) AMSL
470247N
470304N
470342N
470403N
464938N
463622N
465142N
465400N
465559N
465843N
470247N
0200102E
0195208E
0192954E
0191630E
0192954E
0201429E
0202812E
0201703E
0200728E
0200133E
0200102E
4.Kecskemét MTMA2/A7500' (2300 m) AMSL / 4000'
(1200 m) AMSL
464938N
463957N
463615N
463203N
464943N
465142N
463622N
464938N
0192954E
0192213E
0195058E
0202335E
0203740E
0202812E
0201429E
0192954E
5.Kecskemét MTMA2/BFL125 (3800 m STD) / 7500'
(2300 m) AMSL
464938N
463957N
463615N
463203N
464943N
465142N
463622N
464938N
0192954E
0192213E
0195058E
0202335E
0203740E
0202812E
0201429E
0192954E
6.Kecskemét MTMA3/A7500' (2300 m) AMSL / 4000'
(1200 m) AMSL
470403N
470104N
465337N
463957N
464938N
470403N
0191630E
0191155E
0190031E
0192213E
0192954E
0191630E
7.Kecskemét MTMA3/BFL125 (3800 m STD) / 7500'
(2300 m) AMSL
470403N
470104N
465337N
463957N
464938N
470403N
0191630E
0191155E
0190031E
0192213E
0192954E
0191630E
8.Kecskemét MTMA4/A7500' (2300 m) AMSL / 2000'
(600 m) AMSL
470929N
470403N
470342N
470304N
470247N
470929N
0194549E
0191630E
0192954E
0195208E
0200102E
0194549E
9.Kecskemét MTMA4/BFL125 (3800 m STD) / 7500'
(2300 m) AMSL
470929N
470403N
470342N
470304N
470247N
470929N
0194549E
0191630E
0192954E
0195208E
0200102E
0194549E
10.Kecskemét MCTR
A repülőtér
vonatkozási pont (ARP
465504N 0194503E) körüli
10 km (5 NM) sugarú kör,
valamint az alábbi koordináták által
megadott terület.
4000' (1200 m) AMSL / GND
470342N
470304N
465559N
464529N
465329N
465329N
470342N
0192954E
0195208E
0200729E
0195854E
0193659E
0192954E
0192954E
11.Pápa MTMA9500' (2900 m) AMSL / 2000'
(600 m) AMSL
473559N
473559N
472959N
472959N
471259N
465959N
470229N
472854N
473559N
0171554E
0173554E
0174154E
0175015E
0175900E
0172640E
0171654E
0170304E
0171554E
[117]
12.Pápa MCTR
A repülőtér vonatkoztatási pont (ARP
472150N 0173002E) körüli 10 km (5 NM)
sugarú kör, valamint az alábbi koordináták
által megadott terület.
4000' (1200 m) AMSL / GND
473539N
471029N
470738N
473259N
473539N
0172854E
0174254E
0173124E
0171754E
0172854E
13.Szolnok MTMA/A
Szolnok MCTR átfedő részének
kizárásával
5500' (1700 m) AMSL / 2000'
(600 m) AMSL
472212N
471203N
470247N
465843N
465559N
465400N
465142N
464943N
471245N
471829N
472038N
472212N
0200910E
0195953E
0200102E
0200133E
0200728E
0201703E
0202812E
0203740E
0204529E
0202929E
0201743E
0200910E
14.Szolnok MTMA/B9500' (2900 m STD) / 5500'
(1700 m) AMSL
472212N
471203N
470247N
465843N
465559N
465400N
465142N
464943N
471245N
471829N
472038N
472212N
0200910E
0195953E
0200102E
0200133E
0200728E
0201703E
0202812E
0203740E
0204529E
0202929E
0201743E
0200910E
15.Szolnok MCTR4000' (1200 m) AMSL / GND
472038N
465843N
465559N
465400N
471829N
472038N
0201743E
0200133E
0200728E
0201703E
0202929E
0201743E

5. További szabályok:

5.1. Az MCTR-ek munkaszüneti napokon, valamint 20.00 LT-08.00 LT között csak külön igénylés alapján, a többi időszakban folyamatosan működnek, az MTMA-k minden időszakban csak külön igénylés alapján működnek.[118]

5.2. Polgári repülések az MCTR-ek üzemidején kívül is csak repülési terv alapján hajthatók végre:

5.2.1. Pápa és Kecskemét repülőterek esetében a repülőtér vonatkozási pontjától R=10 km sugarú körön belül 3000 láb (900 m) AGL alatt;

5.2.2. Szolnok repülőtér esetében a repülőtér vonatkozási pontjától (ARP: 470722N 0201407E) R=5 km sugarú körön belül - Szolnok város és a Rákóczifalva úttól nyugatra eső rész kivételével - 2000 láb (600 m) AGL alatt.

II. ATS ÁTRUHÁZÁS

1. Budapest ACC és Wien ATCC között:

1.1. Egyszerűsített szektorhatár

1.1.1. Budapest ACC és Wien ATCC közötti egyszerűsített szektorhatár azon fontos pontok kijelölésére szolgál, ahol az IFR forgalomért való irányítási felelősség átadása/átvétele történik a szomszédos irányító egységek között.

1.1.2. Az egyszerűsített szektorhatárt az alábbi koordinátákat összekötő egyenes szakaszok jelölik ki: 480024N 0170939E - 474227N 0170500E - 473244N 0164214E - 465952N 0161329E - 465046N 0162019E.

1.1.3. A közös államhatár és az egyszerűsített szektorhatár közötti légtérben a szektorhatártól nyugatra 10 000 láb (3050 m) budapesti QNH szerinti AMSL magasságtól FL660 (20 100 m STD) magasságig Wien ATCC (Irányító Központ), míg a szektorhatártól keletre FL120 (3650 m STD) és FL660 (20 100 m STD) között Budapest ACC látja el a légiforgalmi szolgálatokat a két központ közötti együttműködési megállapodás alapján (lásd még: LESMO AREA).

1.1.4. Az érintett ATS egységek felelősek a légiforgalmi irányító, a repüléstájékoztató és a riasztó szolgálat ellátásáért, míg a kutató- és mentőtevékenység koordinálása és végzése a FIR határokon belül az illetékes nemzeti hatóságok feladata.

1.2. LESMO AREA

1.2.1. A 480024N 0170939E - (Magyar/Szlovák) országhatár - 474906N 0173651E - 474449N 0173000E - 473559N 0172918E - 473559N 0171554E - 473555N 0164005E - (Magyar/Osztrák) országhatár - 480024N 0170939E földrajzi koordináták által bezárt terület C osztályú ellenőrzött légtérnek minősül 5500 láb (1700 m) AMSL magasságtól FL245 (7450 m) magasságig, ahol a légiforgalmi irányító, a repüléstájékoztató és a riasztó szolgálat ellátásáért WIEN ATCC a felelős.

1.2.2. A fentiekben meghatározott légtéren belül a kutató- és mentőtevékenység koordinálása és végzése az illetékes magyar hatóságok feladata.

1.2.3. Külföldi állami légijárművek a fentiekben meghatározott légteret csak az Lt. 7. §-ában meghatározott engedély birtokában vehetik igénybe.

2. Budapest ACC, Budapest APP és Bratislava ACC, Kosice APP, Stefánik APP között:

2.1. Kosice TMA2

2.1.1. A 482346N 0202459E - 481110N 0210551E - 481703N 0214953E - 482000N 0214901E földrajzi koordináták és Budapest FIR határa által bezárt terület (Kosice TMA2) D osztályú ellenőrzött légtérnek minősül 1000 láb (300 m) AGL magasságtól 9500 láb (2900 m) AMSL magasságig, ahol a légiforgalmi irányító, a repüléstájékoztató és a riasztó szolgálat ellátásáért Kosice Approach a felelős. A légijárműveknek fedélzeti válaszjeladóval kell rendelkezniük.

2.1.2. A fentiekben meghatározott légtéren belül a kutató- és mentőtevékenység koordinálása és végzése az illetékes magyar hatóságok feladata.

2.1.3. Külföldi állami légijárművek a fentiekben meghatározott légteret csak az Lt. 7. §-ában meghatározott engedély birtokában vehetik igénybe.

2.2. RUTOL Box

2.2.1. A480214N 0184917E - 475729N 0183036E - 475117N 0182910E - 474551N 0182754E földrajzi koordináták és Budapest FIR határa által bezárt terület C osztályú ellenőrzött légtérnek minősül 9000' (2750 m STD) magasságtól FL195 (5950 m STD) magasságig, ahol a légiforgalmi irányító, a repüléstájékoztató és a riasztó szolgálat ellátásáért Budapest ATS Központ a felelős.[119]

2.2.2. A fentiekben meghatározott légtéren belül a kutató- és mentőtevékenység koordinálása és végzése az illetékes szlovák hatóságok feladata.

3. Közös felhasználású légterek

3.1. Előzetes koordinációs légterek

ABCD
1.Légtér azonosítójaNeve / oldalhatáraiFelső / alsó határaMegjegyzés
2.LHEPCA01LIMA WESTFL245
(7450 m STD)/10000'
(3050 m STD) AMSL
465105N
463352N
460854N
460445N
462256N
462930N
464101N
465105N
0162126E
0180006E
0180425E
0172645E
0170114E
0163702E
0162522E
0162126E
3.LHEPCA02LIMA SOUTHFL 245
(7450 m STD)/10000'
(3050 m STD) AMSL
470342N
470241N
465559N
464943N
463203N
463728N
470342N
0192349E
0200428E
0200729E
0203740E
0202335E
0194717E
0192349E
4.LHEPCA03LIMA SOUTH-EASTFL 245
(7450 m STD)/10000'
(3050 m STD) AMSL
464943N
463943N
462319N
462140N
462648N
463728N
463203N
464943N
0203740E
0211234E
0210540E
0205519E
0195641E
0194717E
0202335E
0203740E
5.LHEPCA04LIMA EASTFL 245
(7450 m STD)/10000'
(3050 m STD) AMSL
481115N
474559N
472201N
471210N
470506N
472943N
475800N
481115N
0202525E
0213339E
0214313E
0213301E
0212808E
0201605E
0195615E
0202525E

3.2. Csökkentett koordinációs légterek

ABCD
1.LHERCA01UNIFORM SOUTH-WESTUNL / FL 245
(7450 m STD)
463352N
462829N
460259N
460259N
455737N
455529N
460445N
463352N
0180006E
0184129E
0190529E
0184005E
0182351E
0175254E
0172645E
0180006E
2.LHERCA02UNIFORM WESTUNL / FL 245
(7450 m STD)
464210N
463352N
460445N
463605N
464210N
0164659E
0180006E
0172645E
0164210E
0164659E
3.LHERCA03UNIFORM EASTUNL / FL245
(7450 m STD)
475756N
471911N
471210N
465050N
471548N
472943N
474125N
475756N
0210710E
0214017E
0213301E
0211821E
0203051E
0201605E
0200756E
0210710E

3.3. További szabályok:

A közös felhasználású légterek működésének idejét és rendjét Budapest ATS Központ és a légvédelmi irányító szolgálat biztosításáért felelős katonai szervezet vezetője együttműködési megállapodásban rögzíti.[120]

III. NEM ELLENŐRZÖTT LÉGTEREK

1. TIZ légterek

[121]
ABC
1.Légtér azonosítója/OldalhatáraiFelső/alsó határaMegjegyzés
2.Békéscsaba TIZ4000' (1200 m) AMSL/GND(ICAO "G") Közzétett üzemidő
szerint.
465341N
464613N
463747N
0212325E
0212426E
0212055E
Országhatár
462849N
462629N
462529N
463510N
465233N
465341N
0211712E
0211307E
0205740E
0205309E
0210554E
0212325E
3.Börgönd TIZ12000' (600 m) AMSL/GND(ICAO "G") Közzétett üzemidő
szerint csak Börgönd TIZ2 és
TIZ3 légterekkel együtt
működhet.
471301N
471833N
471842N
465707N
465448N
465523N
470933N
471301N
0181832E
0182354E
0183545E
0183721E
0182729E
0181838E
0181924E
0181832E
4.Börgönd TIZ27500' (2300 m) AMSL/2000'
(600 m) AMSL
(ICAO "G") Közzétett üzemidő
szerint csak Börgönd TIZ1 és
TIZ3 légterekkel együtt
működhet.
471301N
472148N
472147N
470908N
471301N
0181832E
0181621E
0183628E
0184432E
0181832E
5.Börgönd TIZ39500' (2900 m) AMSL/2000'
(600 m) AMSL
(ICAO "G") Közzétett üzemidő
szerint csak Börgönd TIZ1 és
TIZ2 légterekkel együtt
működhet.
471301N
470908N
470623N
465611N
465054N
465115N
465523N
470933N
471301N
0181832E
0184432E
0184817E
0185125E
0183452E
0182246E
0181838E
0181924E
0181832E
[122]
6.Debrecen TIZ12000' (600 m) AMSL/GND(ICAO "G") Közzétett üzemidő
szerint csak Debrecen TIZ2 és
TIZ3 légtérrel együtt működhet.
473908N
473338N
471843N
472433N
473908N
0214744E
0215503E
0213038E
0212252E
0214744E
7.Debrecen TIZ29500' (2900 m) AMSL/2000'
(600 m) AMSL
(ICAO "G") Közzétett üzemidő
szerint csak Debrecen TIZ1 és
TIZ3 légtérrel együtt működhet.
474127N
473102N
471020N
471154N
472402N
473243N
474127N
0215009E
0220059E
0214329E
0212611E
0211743E
0213243E
0215009E
8.Debrecen TIZ39500' (2900 m) AMSL/5000'
(1500 m) AMSL
(ICAO "G") Közzétett üzemidő
szerint csak Debrecen TIZ1 és
TIZ2 légtérrel együtt működhet.
474718N
474127N
473243N
474559N
474718N
0213722E
0215009E
0213243E
0213339E
0213722E
9.Nyíregyháza TIZ 1
10 km (5,4 NM) sugarú kör a
475856N 0214100E középpont
körül
9500' (2900 m) AMSL/GNDA TIZ 2 légtérrel történő egyidejű
működés nem engedélyezett. (ICAO G)
Közzétett üzemidő szerint.
10.Nyíregyháza TIZ 29500' (2900 m) AMSL/GNDA TIZ 1 légtérrel történő egyidejű
működés nem engedélyezett.
LHSDZLHNY légtérrel történő egyidejű
működés nem engedélyezett.
(ICAO G) Közzétett üzemidő szerint.
474718N
474559N
475748N
480443N
480930N
481220N
481319N
475800N
474630N
474718N
0213722E
0213339E
0212210E
0212351E
0212630E
0213300E
0215025E
0215800E
0214600E
0213722E
11.Pécs-Pogány TIZ9500' (2900 m) AMSL/GND(ICAO "G") Közzétett üzemidő
szerint.
454614N
455106N
461304N
461402N
460854N
455347N
454614N
0181508E
0182820E
0182154E
0181906E
0180424E
0175950E
0181508E
12.Pér TIZ9500' (2900 m) AMSL/GND(ICAO "G") Közzétett üzemidő szerint.
A légtér igénybevétele csak legalább
nyomásmagasság továbbítási
képességgel rendelkező
transzponderrel felszerelt légijárművel
lehetséges, kivéve a hajtómű nélküli
légijárműveket.
474906N
474449N
473559N
473559N
472959N
472959N
473521N
474419N
0173651E
0173000E
0172918E
0173554E
0174154E
0180954E
0181527E
0181530E
Országhatár
474906N0173651E
[123]
13.Sármellék TIZ12000' (600 m) AMSL/GND(ICAO "G") Közzétett üzemidő
szerint csak Sármellék TIZ2
légtérrel együtt működhet.
465232N
465233N
464035N
463224N
462847N
462659N
463919N
465010N
465232N
0170443E
0171252E
0171331E
0171903E
0171750E
0170752E
0170630E
0165907E
0170443E
14.Sármellék TIZ29500' (2900 m) AMSL/2000'
(600 m) AMSL
(ICAO "G") Közzétett üzemidő
szerint csak Sármellék TIZ1
légtérrel együtt működhet.
465211N
465233N
463423N
462847N
462539N
465211N
0164912E
0171252E
0171944E
0171750E
0170031E
0164912E
Szeged TIZ1
15.462227N
462338N
462200N
461330N
461035N
országhatár
460927N
0201815E
0195959E
0195400E
0195430E
0195606E
0202351E
GND - 9500'- AMSL(ICAO "G") Közzétett
üzemidő szerint.
Szeged TIZ2
16.462354N
463250N
462743N
460927N
országhatár
460756N
0194931E
0195950E
0201557E
0202351E
0194931E
2000'- 9500'- AMSL(ICAO "G") Közzétett
üzemidő szerint.
Tököl TIZ
17.472257N
472140N
471556N
472014N
472257N
0185724E
0190505E
0185907E
0185339E
0185724E
3500' (1050 m)-
AMSL/GND
(ICAO "G") Közzétett
üzemidő szerint.

2. Műrepülő légterek

[124]
ABC
1.Légtér azonosítója/OldalhatáraiFelső/alsó határaMegjegyzés
2.LHSA2A4500' (1350 m) AMSL/ 1000'
(300 m) AGL
munkanapokon 09.00 óra (LT) és
18.00 óra (LT) között,
pihenő- és munkaszüneti napokon
09.00 óra (LT) és 12.00 óra (LT)
között, valamint 15.00 óra (LT) és
18.00 óra (LT) között lehet igénybe
venni
471127N
471008N
471314N
471342N
471127N
0184024E
0184207E
0184716E
0184410E
0184024E
3.LHSA2B4500' (1350 m) AMSL/1000'
(300 m) AGL
munkanapokon 09.00 óra (LT) és
18.00 óra (LT) között,
pihenő- és munkaszüneti napokon
09.00 óra (LT) és 12.00 óra (LT)
között, valamint 15.00 óra (LT) és
18.00 óra (LT) között lehet igénybe
venni
470915N
470758N
471008N
471127N
470915N
0183641E
0183822E
0184207E
0184024E
0183641E

3. Vitorlázó- és siklórepülések céljára kijelölt légterek[125]

ABC
1.Légtér azonosítója / oldalhatáraiFelső / alsó határaMegjegyzés
2.LHSG100Koordinált:
4500' (1350 m) AMSL / 3500'
(1050 m) AMSL
Koordinált légtér:
Napnyugtáig igényelhető.
Elsősorban vitorlázórepülés
céljára.
A kezdés, befejezés időpontját
és az igénybe vehető
magasságot a Budapest ATS
Központ határozza meg.
474636N
474301 N
473706N
473800N
473811 N
474636N
0190905E
0190609E
0191615E
0192100E
0192321E
0190905E
3.LHSG101Koordinált:
5500' (1700 m) AMSL / 3500'
(1050 m) AMSL
Koordinált légtér:
Napnyugtáig igényelhető.
Elsősorban vitorlázórepülés
céljára.
A kezdés, befejezés időpontját
és az igénybe vehető
magasságot a Budapest ATS
Központ határozza meg.
475108N
474914N
474636N
473811 N
473849N
474907N
475108N
0191203E
0190432E
0190905E
0192321E
0193152E
0191518E
0191203E
4.LHSG102/VKoordinált:
6500' (2000 m) AMSL / 5500'
(1700 m) AMSL
Koordinált légtér:
Napnyugtáig igényelhető.
Elsősorban vitorlázórepülés
céljára.
A kezdés, befejezés időpontját
és az igénybe vehető
magasságot a Budapest ATS
Központ határozza meg.
475312N
475108N
474907N
473849N
473935N
475312N
0192011E
0191203E
0191518E
0193152E
0194216E
0192011E
5.LHSG103/VKoordinált:
7500' (2300 m) AMSL / 5500'
(1700 m) AMSL
Koordinált légtér:
Napnyugtáig igényelhető.
Elsősorban vitorlázórepülés
céljára.
A kezdés, befejezés időpontját
és az igénybe vehető
magasságot a Budapest ATS
Központ határozza meg.
475644N
475312N
473935N
474052N
474906N
475644N
0193408E
0192011E
0194216E
0195940E
0194628E
0193408E
6.LHSG1105500' (1700 m) AMSL / GND
Koordinált:
6500' (2000 m) AMSL / 5500'
(1700 m) AMSL
(ICAO "G" a koordinált légtér
kivételével)
Csak VFR repülések számára
Koordinált légtér:
Napnyugtáig igényelhető.
Elsősorban vitorlázórepülés
céljára.
A kezdés, befejezés időpontját
és az igénybe vehető
magasságot a Budapest ATS
Központ határozza meg.
474923N0185107E
Országhatár
474541 N
473653N
474919N
474923N
0183928E
0183928E
0185613E
0185107E
[126]
7.LHSG111Koordinált:
6500' (2000 m) AMSL / 5500'
(1700 m) AMSL
Koordinált légtér:
Napnyugtáig igényelhető.
Elsősorban vitorlázórepülés
céljára.
A kezdés, befejezés időpontját
és az igénybe vehető
magasságot a Budapest ATS
Központ határozza meg.
474541 N0183928E
Országhatár
474548N
472827N
472956N
473231 N
474541 N
0182806E
0182806E
0183216E
0183928E
0183928E
8.LHSG112Koordinált:
6500' (2000 m) AMSL / 5500'
(1700 m) AMSL
Koordinált légtér:
Napnyugtáig igényelhető.
Elsősorban vitorlázórepülés
céljára.
A kezdés, befejezés időpontját
és az igénybe vehető
magasságot a Budapest ATS
Központ határozza meg.
480328N0190338E
Országhatár
474923N
474919N
474914N
475108N
475312N
480328N
0185107E
0185613E
0190432E
0191203E
0192011E
0190338E
9.LHSG113/VKoordinált:
7500' (2300 m) AMSL / 5500'
(1700 m) AMSL
Koordinált légtér:
Napnyugtáig igényelhető.
Elsősorban vitorlázórepülés
céljára.
A kezdés, befejezés időpontját
és az igénybe vehető
magasságot a Budapest ATS
Központ határozza meg.
474548N0182806E
Országhatár
474419N
472900N
472421 N
472827N
474548N
0181530E
0181531E
0181642E
0182806E
0182806E
10.LHSG114Koordinált:
7500' (2300 m) AMSL / 5500'
(1700 m) AMSL
Koordinált légtér:
Napnyugtáig igényelhető.
Elsősorban vitorlázórepülés
céljára.
A kezdés, befejezés időpontját
és az igénybe vehető
magasságot a Budapest ATS
Központ határozza meg.
480519N
Országhatár
480328N
475312N
475644N
480519N
0192017E

Országhatár

0190338E
0192011E
0193408E
0192017E
11.LHSG120Koordinált:
4500' (1350 m) AMSL / 3500'
(1050 m) AMSL
Koordinált légtér:
Napnyugtáig igényelhető.
Elsősorban vitorlázórepülés
céljára.
A kezdés, befejezés időpontját
és az igénybe vehető
magasságot a Budapest ATS
Központ határozza meg.
473355N
473231 N
473127N
472714N
472846N
472811 N
472933N
473057N
473355N
0185502E
0185309E
0184818E
0185510E
0185840E
0190029E
0190054E
0185951E
0185502E
12.LHSG121Koordinált:
5500' (1700 m) AMSL / 3500'
(1050 m) AMSL
Koordinált légtér:
Napnyugtáig igényelhető.
Elsősorban vitorlázórepülés
céljára.
A kezdés, befejezés időpontját
és az igénybe vehető
magasságot a Budapest ATS
Központ határozza meg.
473127N
473018N
472232N
472455N
472714N
473127N
0184818E
0184305E
0185543E
0185859E
0185510E
0184818E
13.LHSG122Koordinált:
6500' (2000 m) AMSL / 3500'
(1050 m) AMSL
Koordinált légtér:
Napnyugtáig igényelhető.
Elsősorban vitorlázórepülés
céljára.
A kezdés, befejezés időpontját
és az igénybe vehető
magasságot a Budapest ATS
Központ határozza meg.
473231 N
472956N
472531 N
472409N
472115N
471844N
472232N
473018N
473231 N
0183928E
0183216E
0183928E
0184140E
0184623E
0185029E
0185543E
0184305E
0183928E
14.LHSG123/VKoordinált:
6500' (2000 m) AMSL / 5500'
(1700 m) AMSL
Koordinált légtér:
Napnyugtáig igényelhető.
Elsősorban vitorlázórepülés
céljára.
A kezdés, befejezés időpontját
és az igénybe vehető
magasságot a Budapest ATS
Központ határozza meg.
472956N
472827N
471515N
471844N
472115N
472409N
472531 N
472956N
0183216E
0182806E
0184935E
0185029E
0184623E
0184140E
0183928E
0183216E
15.LHSG124/VKoordinált:
7500' (2300 m) AMSL / 5500'
(1700 m) AMSL
Koordinált légtér:
Napnyugtáig igényelhető.
Elsősorban vitorlázórepülés
céljára.
A kezdés, befejezés időpontját
és az igénybe vehető
magasságot a Budapest ATS
Központ határozza meg.
472827N
472421 N
472232N
472011 N
470324N
465726N
471515N
472827N
0182806E
0181642E
0181709E
0181744E
0184445E
0185421E
0184935E
0182806E
16.LHSG130Koordinált:
FL285 (8700 m STD) / 3500'
(1050 m) AMSL
Koordinált légtér:
Hullámrepülés céljára.
A kezdés, befejezés időpontját
és az igénybe vehető
magasságot a Budapest ATS
Központ határozza meg.
475036N
474544N
473827N
474306N
475036N
0191153E
0185939E
0190316E
0191459E
0191153E
17.LHSG131Koordinált:
FL285 (8700 m STD) / 3500'
(1050 m) AMSL
Koordinált légtér
Hullámrepülés céljára. A
kezdés, befejezés időpontját
és az igénybe vehető
magasságot a Budapest ATS
Központ határozza meg.
480000N
475300N
474544N
475036N
480000N
0190800E
0185600E
0185939E
0191153E
0190800E
18.LHSG132Koordinált:
FL285 (8700 m STD) / 3500'
(1050 m) AMSL
Koordinált légtér
Hullámrepülés céljára. A
kezdés, befejezés időpontját
és az igénybe vehető
magasságot a Budapest ATS
Központ határozza meg.
474306N
473827N
473646N
474306N
0191459E
0190316E
0190740E
0191459E
19.LHSG102/SKoordinált:
6500' (2000 m) AMSL / 5500'
(1700 m) AMSL
Koordinált légtér:
Napnyugtáig igényelhető.
Elsősorban siklórepülés
céljára.
A kezdés, befejezés időpontját
és az igénybe vehető
magasságot a Budapest ATS
Központ határozza meg.
475312N
475108N
474907N
473849N
473935N
475312N
0192011E
0191203E
0191518E
0193152E
0194216E
0192011E
20.LHSG103/SKoordinált:
7500' (2300 m) AMSL / 5500'
(1700 m) AMSL
Koordinált légtér:
Napnyugtáig igényelhető.
Elsősorban siklórepülés
céljára.
A kezdés, befejezés időpontját
és az igénybe vehető
magasságot a Budapest ATS
Központ határozza meg.
475644N
475312N
473935N
474052N
474906N
475644N
0193408E
0192011E
0194216E
0195940E
0194628E
0193408E
21.LHSG113/SKoordinált:
7500' (2300 m) AMSL / 5500'
(1700 m) AMSL
Koordinált légtér:
Napnyugtáig igényelhető.
Elsősorban siklórepülés
céljára.
A kezdés, befejezés időpontját
és az igénybe vehető
magasságot a Budapest ATS
Központ határozza meg.
474548N0182806E
Országhatár
474419N
472900N
472421N
472827N
474548N
0181530E
0181531E
0181642E
0182806E
0182806E
22.LHSG123/SKoordinált:
6500' (2000 m) AMSL / 5500'
(1700 m) AMSL
Koordinált légtér:
Napnyugtáig igényelhető.
Elsősorban siklórepülés
céljára.
A kezdés, befejezés időpontját
és az igénybe vehető
magasságot a Budapest ATS
Központ határozza meg.
472956N
472827N
471515N
471844N
472115N
472409N
472531N
472956N
0183216E
0182806E
0184935E
0185029E
0184623E
0184140E
0183928E
0183216E
23.LHSG124/SKoordinált:
7500' (2300 m) AMSL / 5500'
(1700 m) AMSL
Koordinált légtér:
Napnyugtáig igényelhető.
Elsősorban siklórepülés
céljára.
A kezdés, befejezés időpontját
és az igénybe vehető
magasságot a Budapest ATS
Központ határozza meg.
472827N
472421N
472232N
472011N
470324N
465726N
471515N
472827N
0182806E
0181642E
0181709E
0181744E
0184445E
0185421E
0184935E
0182806E
[127]
(ABC
1.Légtér azonosítója/oldalhatáraiFelső/alsó határaMegjegyzés)
24.LHSG141Koordinált légtér
7500' (2300 m) AMSL/ 5500'
(1700 m) AMSL
Kizárólag verseny keretében
végrehajtott vitorlázó repülések
számára.
471515N
465726N
465337N
470104N
471515N
0184935E
0185421E
0190031E
0191155E
0184935E
25.LHSG142/AKoordinált légtér
5500' (1700 m) AMSL/ 4000'
(1200 m) AMSL
Kizárólag verseny keretében
végrehajtott vitorlázó repülések
számára.
Csak Kecskemét MTMA3/A-val együtt
működhet.
470104N
465337N
464819N
464915N
470104N
0191155E
0190031E
0192349E
0192935E
0191155E
26.LHSG142/BKoordinált légtér
7500' (2300 m) AMSL/ 5500'
(1700 m) AMSL
Kizárólag verseny keretében
végrehajtott vitorlázó repülések
számára.
470104N
465337N
464819N
464915N
470104N
0191155E
0190031E
0192349E
0192935E
0191155E
27.LHSG143Koordinált légtér
7500' (2300 m) AMSL/
4000' (1200 m) AMSL
Kizárólag verseny keretében
végrehajtott vitorlázó repülések
számára.
Csak Kecskemét MTMA3/A-val együtt
működhet.
465337N
463957N
464915N
464819N
465337N
0190031E
0192213E
0192935E
0192349E
0190031E
[128]
28.LHSG144
464915N 0192935E

463957N 0192213E
463633N 0194834E
464915N 0192935E
Koordinált légtér
7500' (2300 m) AMSL/
4000'(1200 m) AMSL
Kizárólag verseny keretében
végrehajtott vitorlázó repülések
számára.
Csak Kecskemét MTMA2/A-val együtt
működhet.

4. Drop Zone légterek

[129]
ABC
1.Légtér azonosítója/OldalhatáraiFelső/alsó határaMegjegyzés
2.LHSDZLHSK/Kiliti Skydive Balaton
11,11 km (6 NM) sugarú kör
a 465119N 0180551E
középpont körül
FL155 (4700 m STD)/GND
3.LHSDZLHDV/Dunaújváros
5 km (2,7 NM) sugarú kör a
465318N 0185438E
középpont körül
FL135 (4100 m STD)/GNDAz LHSDZLHDV és LHTRA41
légterekben történő egyidejű működés
nem engedélyezett.
4.LHSDZLHTL/Tököl
3,15 km (1,7 NM)
sugarú kör a
472037N 0185909E
középpont körül
FL145 (4400 m STD)/3500' (1050 m) AMSLCsak Tököl TIZ légtérrel együtt
működhet.
LHSDZLHGD/Gödöllő légtérrel
egyidejűleg nem működhet.
5.LHSDZLHNY/Nyíregyháza
10 km (5,4 NM) sugarú kör
a 475856N 0214100E
középpont körül
FL155 (4700 m) /9500' (2900 m)
AMSL
Csak Nyíregyháza TIZ 1 légtérrel együtt
működhet.
Nyíregyháza TIZ 2 légtérrel történő
egyidejű működés nem engedélyezett.
6.LHSDZLHKV/KaposújlakFL165 (5050 m)/GND
463100N
463100N
461800N
461800N
463100N
0173400E
0174700E
0174700E
0173400E
0173400E
7.LHSDZLHMP/Matkópuszta
5,556 km (3 NM) sugarú kör a 464758N
0194102E középpont körül Kecskemét MCTR
légtér átfedő részének kizárásával
FL145 (4400 m)/GND
8.LHSDZLHKH/KiskunfélegyházaFL135 (4100 m STD)/GND
464600N
464800N
464558N
464200N
464600N
0194546E
0195100E
0195533E
0195600E
0194546E
9.LHSDZLHBD/BörgöndFL155 (4700 mSTD)/GND
471037N
470619N
470145N
470237N
470840N
471037N
0182857E
0182317E
0182636E
0183147E
0183425E
0182857E
LHB24 Velencei tó,
Dinnyés környezetvédelmi szempontból
korlátozott légtér átfedő részének kizárásával
LHSDZLHGD/Gödöllő
10.473646N
473439N
473336N
473548N
473646N
0191900E
0191741E
0192243E
0192352E
0191900E
6500' (2000 m) AMSL/GNDLHSDZLHTL/Tököl légtérrel
egyidejűleg nem működhet.
[130]
11.LHSDZLHKA/KalocsaFL135 (4100 m STD)/GND
463356N
463435N
463118N
463000N
463356N
0185419E
0185817E
0190123E
0185519E
0185419E
12.LHSDZLHBC/Békéscsaba
7 km (3,8 NM) sugarú kör a 464036N 0210938E
középpont körül
FL155 (4700 mSTD)/4000' (1200 m) AMSLCsak Békéscsaba TIZ légtérrel
együtt működhet.
13.LHSDZLHHO/HajdúszoboszlóFL145 (4400 m STD)/GND
472810N
472228N
472733N
472942N
472810N
0212450E
0211500E
0211500E
0211839E
0212450E
14.LHSDZLHKI/Kiskőrös3500' (1050 m) AMSL/GND
463939N
463914N
463854N
463919N
463939N
0191442E
0191511E
0191434E
0191403E
0191442E
15.
16.LHSDZLHPR/Pér
7,4 km (4 NM) sugarú kör a 473738N 0174830E
középpont körül
FL125 (3800 m STD)/9500'
(2900 m STD) AMSL
Csak Pér TIZ légtérrel együtt
működhet.
17.LHSDZLHMC/Miskolc
5 km (2,7 NM) sugarú kör
a 480754N 0204730E középpont körül
az LHB32 Bükk környezetvédelmi szempontból
korlátozott légtér átfedő részének kizárásával
FL145 (4400 m STD)/GND
18.LHSDZLHBK/Balatonkeresztúr
3 km (1,6 NM) sugarú kör
464144 0172340 középpont körül
FL145 (4400 m STD)/GND
19.LHSDZLHGR1/Gyúró15500' (1700 m) AMSL / GNDCsak LHSDZLHGR2/Gyúró2
légtérrel együtt működhet
472642N
472409N
472115N
472347N
472642N
0184505E
0184140E
0184623E
0184948E
0184505E
20.LHSDZLHGR2/Gyúró26500' (2000 m) AMSL / GNDCsak LHSDZLHGR1/Gyúró1
légtérrel együtt működhet
472409N
472304N
472009N
472115N
472409N
0184140E
0184012E
0184455E
0184623E
0184140E
21.LHSDZLHOY/Őcsény
2 NM sugarú kör a 461843N 0184549E
középpont körül
FL145 (4400 m STD) / GND
22.LHSDZLHFM / FertőszentmiklósFL 125 ( 3800 m STD)/GND
473557N
473416N
473322N
473339N
473441N
473556N
473557N
0165122E
0165217E
0165009E
0164820E
0164625E
0164532E
0165122E
LHSDZLHUD/Szeged
23.461500N
461217N
461718N
461721N
0200000E
0200526E
0200722E
0200000E
9500' AMSL - FL135 STD

5. RMZ-k és TMZ-k[131]

ABC
1.Légtér azonosítója/OldalhatáraiFelső/alsó határaMegjegyzés
2.Debrecen RMZ12000' (600 m) AMSL / GNDICAO "G"
H24-ben
(kiterjedése megegyezik
Debrecent TIZ1 légtérrel)
Az AIP-ben közzétett AFIS
frekvencia használandó
473908N
473338N
471843N
472433N
473908N
0214744E
0215503E
0213038E
0212252E
0214744E
3.Debrecen RMZ29500' (2900 m) AMSL / 2000'
(600 m) AMSL
ICAO "G"
H24-ben
(kiterjedése megegyezik
Debrecent TIZ2 légtérrel)
Az AIP-ben közzétett AFIS
frekvencia használandó
474127N
473102N
471020N
471154N
472402N
473243N
474127N
0215009E
0220059E
0214329E
0212611E
0211743E
0213243E
0215009E
4.Debrecen RMZ39500' (2900 m) AMSL / 5000'
(1500 m) AMSL
ICAO "G"
H24-ben
(kiterjedése megegyezik
Debrecent TIZ3 légtérrel)
Az AIP-ben közzétett AFIS
frekvencia használandó
474718N
474127N
473243N
474559N
474718N
0213722E
0215009E
0213243E
0213339E
0213722E
5.Debrecen TMZ12000' (600 m) AMSL / GNDICAO "G"
H24-ben
(kiterjedése megegyezik
Debrecen TIZ1 légtérrel)
473908N
473338N
471843N
472433N
473908N
0214744E
0215503E
0213038E
0212252E
0214744E
6.Debrecen TMZ29500' (2900 m) AMSL / 2000'
(600 m) AMSL
ICAO "G"
H24-ben
(kiterjedése megegyezik
Debrecen TIZ2 légtérrel)
474127N
473102N
471020N
471154N
472402N
473243N
474127N
0215009E
0220059E
0214329E
0212611E
0211743E
0213243E
0215009E
7.Debrecen TMZ39500' (2900 m) AMSL / 5000'
(1500 m) AMSL
ICAO "G"
H24-ben
(kiterjedése megegyezik
Debrecen TIZ3 légtérrel)
474718N
474127N
473243N
474559N
474718N
0213722E
0215009E
0213243E
0213339E
0213722E
8.Sármellék RMZ12000' (600 m) AMSL / GNDICAO "G"
H24-ben
(kiterjedése megegyezik
Sármellék TIZ1 légtérrel)
Az AIP-ben közzétett AFIS
frekvencia használandó.
465232N
465233N
464035N
463224N
462847N
462659N
463919N
465010N
465232N
0170443E
0171252E
0171331E
0171903E
0171750E
0170752E
0170630E
0165907E
0170443E
9.Sármellék RMZ29500' (2900 m) AMSL / 2000'
(600 m) AMSL
ICAO "G"
H24-ben
(kiterjedése megegyezik
Sármellék TIZ2 légtérrel)
Az AIP-ben közzétett AFIS
frekvencia használandó.
465211N
465233N
463423N
462847N
462539N
465211N
0164912E
0171252E
0171944E
0171750E
0170031E
0164912E
10.Sármellék TMZ12000' (600 m) AMSL / GNDICAO "G"
H24-ben
(kiterjedése megegyezik
Sármellék TIZ1 légtérrel)
465232N
465233N
464035N
463224N
462847N
462659N
463919N
465010N
465232N
0170443E
0171252E
0171331E
0171903E
0171750E
0170752E
0170630E
0165907E
0170443E
11.Sármellék TMZ29500' (2900 m) AMSL / 2000'
(600 m) AMSL
ICAO "G"
H24-ben
(kiterjedése megegyezik
Sármellék TIZ2 légtérrel)
465211N
465233N
463423N
462847N
462539N
465211N
0164912E
0171252E
0171944E
0171750E
0170031E
0164912E
[132]
(ABC
1.Légtér azonosítója/oldalhatáraiFelső/alsó határaMegjegyzés)
12.Nyíregyháza RMZ 1/
10 km (5,4 NM) sugarú kör
a 475856N 0214100E
középpont körül
9500' (2900 m) AMSL/GNDICAO G
H24
Az AIP-ben közzétett AFIS frekvencia
használandó
13.Nyíregyháza RMZ 2/9500' (2900 m) AMSL/GNDICAO G
H24
Az AIP-ben közzétett AFIS frekvencia
használandó
474718N
474559N
475748N
480443N
480930N
481220N
481319N
475800N
474630N
474718N
0213722E
0213339E
0212210E
0212351E
0212630E
0213300E
0215025E
0215800E
0214600E
0213722E

IV. IDŐSZAKOSAN KORLÁTOZOTT LÉGTEREK (TRA)

1. Időszakosan korlátozott légterek

ABCD
1.Légtér
azonosítója
Neve / oldalhatáraiFelső / alsó határaMegjegyzés
2.LHTRA11APAPA ALPHAFL125
(3800 m STD) / GND
472959N
472959N
0175015E
0181529E
[133]
471331N
471259N
472959N
0181507E
0175900E
0175015E
3.LHTRA11BPAPA BRAVO9500' (2900 m)
AMSL / 4000'
(1200 m) AMSL
471259N
471331N
470212N
465529N
470646N
471259N
0175900E
0181507E
0181457E
0175135E
0174335E
0175900E
4.LHTRA11CPAPA CHARLIE4000' (1200 m)
AMSL/GND
471259N
471331N
470212N
465529N
470646N
471259N
0175900E
0181507E
0181457E
0175135E
0174335E
0175900E
KENYERI ALPHA
5.LHTRA51A473119N
473122N
472920N
470633N
471036N
0171041E
0170231E
0165550E
0171051E
0172413E
9500' (2900 m)
AMSL / GND
KENYERI BRAVO
5/A.LHTRA51B473119N
473122N
472920N
470633N
471036N
0171041E
0170231E
0165550E
0171051E
0172413E
FL245 (7450 m
STD) / 9500'
(2900 m) AMSL
6.LHTRA13TISZAFL145 (4400 m STD)
/ 9500' (2900 m)
AMSL
Az LHTRA13 és LHTRA43 légterekben
történő egyidejű működés nem
engedélyezett.
472212N
472038N
471829N
471045N
470008N
465401N
465559N
470241N
471203N
472212N
0200910E
0201743E
0202929E
0202532E
0202008E
0201703E
0200729E
0200428E
0195953E
0200910E
[134]
7.LHTRA14AMEZO ALPHA2000' (600 m)
AMSL / GND
471829N
471245N
470610N
471045N
471829N
0202929E
0204529E
0204314E
0202532E
0202929E
8.LHTRA14BMEZO BRAVO2000' (600 m)
AMSL / GND
471045N
470610N
465613N
470008N
471045N
0202532E
0204314E
0203951E
0202008E
0202532E
9.LHTRA14CMEZO CHARLIE2000' (600 m)
AMSL / GND
470008N
465613N
464943N
465401N
470008N
0202008E
0203951E
0203740E
0201703E
0202008E
10.
11.
12.
13.LHTRA16ARPADFL115 (3500 m STD)
/ GND
464943N
464505N
462940N
463203N
464943N
0203740E
0205357E
0204358E
0202335E
0203740E
14.LHTRA21AWEST ALPHAFL245 (7450 m STD)
/ 9500' (2900 m)
AMSL
465105N
463352N
460854N
460445N
462256N
462930N
464101N
465105N
0162126E
0180006E
0180425E
0172645E
0170114E
0163702E
0162522E
0162126E
15.LHTRA21BWEST BRAVOFL215 (6550 m STD)
/ FL135
(4100 m STD)
Kizárólag az
LHTRA21A és
LHTRA21C légterekkel
együtt vehető
igénybe.
465105N
464502N
463352N
465105N
0162126E
0175809E
0180006E
0162126E
16.LHTRA21CWEST CHARLIEFL175 (5350 m STD)
/ FL135
(4100 m STD)
Kizárólag az
LHTRA21A és
LHTRA21 B légterekkel
együtt vehető
igénybe.
464502N
463726N
455737N
455529N
460445N
460854N
464502N
0175809E
0181335E
0182351E
0175254E
0172645E
0180425E
0175809E
17.LHTRA21DWEST DELTA9500' (2900 m)
AMSL/ 4000'
(1200 m) AMSL
462658N
461447N
455529N
460445N
462256N
462658N
0172525E
0175841E
0175254E
0172645E
0170114E
0172525E
[135]
18.LHTRA21EWEST ECHO4000' (1200 m)
AMSL / GND
462658N
461447N
455529N
460445N
462256N
462658N
0172525E
0175841E
0175254E
0172645E
0170114E
0172525E
19.LHTRA22ASOUTH ALPHAFL175 (5350 m STD)
/ FL125
(3800 m STD)
470342N
470241N
465559N
464943N
463203N
463728N
470342N
0192349E
0200428E
0200729E
0203740E
0202335E
0194717E
0192349E
20.LHTRA22BSOUTH BRAVOFL175 (5350 m STD)
/ 9500' (2900 m)
AMSL
464943N
463943N
462319N
462140N
462648N
463728N
463203N
464943N
0203740E
0211234E
0210540E
0205519E
0195641E
0194717E
0202335E
0203740E
21.LHTRA22CSOUTH CHARLIEFL245 (7450 m STD)
/ FL175
(5350 m STD)
Az LHBP érkező
forgalmának védelme
érdekében a légtér
igénybevételének
különleges eljárásait a
polgári és a katonai fél
együttműködési megállapodásban rögzíti.
470342N
470241N
465559N
464943N
463943N
462319N
462140N
462648N
470342N
0192349E
0200428E
0200729E
0203740E
0211234E
0210540E
0205519E
0195641E
0192349E
[136]
22.LHTRA22DSOUTH DELTAFL145 (4400 m STD)
/ 9500' (2900 m)
AMSL
Az LHTRA22D és LHTRA41
légterekben történő egyidejű működés
nem engedélyezett.
465945N
462143N
461429N
463056N
463337N
463909N
463600N
464851N
465945N
0190242E
0193952E
0190859E
0184947E
0185631E
0185202E
0184405E
0182835E
0190242E
23.LHTRA22ESOUTH ECHOFL125 (3800 m STD)
/ 9500' (2900 m)
AMSL
463957N
463959N
463728N
462648N
462143N
463957N
0192213E
0192954E
0194717E
0195641E
0193952E
0192213E
24.LHTRA22FSOUTH FOXTROT9500' (2900 m)
AMSL / 4000'
(1200 m) AMSL
465046N
462143N
461512N
464352N
465046N
0191134E
0193952E
0191156E
0184811E
0191134E
25.LHTRA23AEAST ALPHAFL245 (7450 m STD)
/ 9500' (2900 m)
AMSL
481115N
474559N
472201N
471210N
470506N
472943N
475800N
481115N
0202525E
0213339E
0214313E
0213301E
0212808E
0201605E
0195615E
0202525E
26.LHTRA23BEAST BRAVOFL175 (5350 m STD)
/ FL135
(4100 m STD)
Kizárólag az
LHTRA23A és
LHTRA23C légterekkel
együtt vehető
igénybe.
472201N
471125N
470219N
465152N
0214313E
0214729E
0213649E
0213027E
471548N
472943N
470506N
471210N
472201N
0203054E
0201605E
0212808E
0213301E
0214313E
27.LHTRA23CEAST CHARLIEFL175 (5350 m STD)
/ FL135
(4100 m STD)
Kizárólag az
LHTRA23A és
LHTRA23B légterekkel
együtt vehető
igénybe.
475800N
480710N
481757N
475845N
474559N
481115N
475800N
0195615E
0195452E
0202718E
0212810E
0213339E
0202525E
0195615E
28.LHTRA23DEAST DELTA9500' (2900 m)
AMSL / 4000'
(1200 m) AMSL
481115N
475018N
472252N
474125N
475800N
481115N
0202525E
0212203E
0210213E
0200756E
0195615E
0202525E
29.LHTRA23EEAST ECHO4000' (1200 m)
AMSL / GND
481115N
475018N
472252N
474125N
475800N
481115N
0202525E
0212203E
0210213E
0200756E
0195615E
0202525E
30.LHTRA31AUPPER WEST ALPHAFL285 (8700 m STD)
/FL245
(7450 m STD)
463352N
462829N
461000N
460259N
455737N
455529N
460445N
463352N
0180006E
0184129E
0190529E
0184005E
0182351E
0175254E
0172645E
0180006E
[137]
31.LHTRA31BUPPER WEST BRAVOFL285 (8700 m STD)
/FL245
(7450 m STD)
464210N
463352N
460445N
463605N
464210N
0164659E
0180006E
0172645E
0164210E
0164659E
32.LHTRA32AUPPER EAST ALPHAFL305 (9300 m STD)
/FL245
(7450 m STD)
1. Az LHTRA32A és
LHTRA33A
légterekben történő
egyidejű működés
nem engedélyezett.
2. Légi utántöltés
céljára FL245 (7450 m
STD) és FL285 (8700m
STD) között vehető
igénybe.
475756N
471911N
471210N
465050N
471548N
472943N
474125N
475756N
0210710E
0214017E
0213301E
0211821E
0203051E
0201605E
0200756E
0210710E
33.LHTRA32BUPPER EAST BRAVOFL305 (9300 m STD)
/FL245
(7450 m STD)
1. Az LHTRA32B és
LHTRA33B
légterekben történő
egyidejű működés
nem engedélyezett.
2. Légi utántöltés
céljára FL245 (7450 m
STD) és FL285 (8700m
STD) között vehető
igénybe.
480810N
475243N
471911N
475756N
480810N
0214510E
0221532E
0214017E
0210710E
0214510E
34.LHTRA33ATOP EAST ALPHAFL420 (12800 m
STD) / FL365
(11100 m STD)
Az LHTRA32A és
LHTRA33A
légterekben történő
egyidejű működés
nem engedélyezett.
475756N
471911N
471210N
465050N
471548N
472943N
474125N
475756N
0210710E
0214017E
0213301E
0211821E
0203051E
0201605E
0200756E
0210710E
35.LHTRA33BTOP EAST BRAVOFL420 (12800 m
STD) / FL365
(11100 m STD)
Az LHTRA32B és
LHTRA33B
légterekben történő
egyidejű működés
nem engedélyezett.
480810N
475243N
471911N
475756N
480810N
0214510E
0221532E
0214017E
0210710E
0214510E
36.LHTRA41WEST ALPHA CORRIDORFL135 (4100 m STD) /
9500' (2900 m) AMSL
1. Kizárólag az LHTRA21A légtérrel
együtt vehető igénybe.
3. Az LHTRA22D és LHTRA41
légterekben történő egyidejű
működés nem engedélyezett.
4. Az LHSDZLHDV és LHTRA41
légterekben történő egyidejű
működés nem engedélyezett.
463500N
470000N
465400N
463000N
463500N
0174800E
0192100E
0192700E
0175700E
0174800E
37.LHTRA43EAST ALPHA CORRIDORFL125 (3800 m STD) /
9500' (2900 m) AMSL
1. Kizárólag az LHTRA23A légtérrel
együtt vehető igénybe.
2. Az LHTRA13 és LHTRA43
légterekben történő egyidejű
működés nem engedélyezett.
470004N
473013N
472717N
465600N
470004N
0195835E
0202152E
0203100E
0200722E
0195835E

2. További szabályok:

2.1. A polgári légiforgalom a jelzett magasságtartományon kívüli első iránymagasságot használhatja.

2.2. Az időszakosan korlátozott légterek (TRA-k) munkanapokon legkorábban napkelte előtt 30 perccel, legkésőbb pedig helyi idő szerint 24.00 óráig, a munkaszüneti napot, illetve ünnepnapot megelőző munkanapokon legkésőbb helyi idő szerint 17.00 óráig vehetőek igénybe.

2.3. Az LHTRA 13, 14A, 14B, 14C, 51A és 51B légterek kivételével valamennyi időszakosan korlátozott légtérben a Magyar Honvédség vagy más szövetséges fegyveres erő kijelölt katonai szervezete légvédelmi irányító szolgálatot biztosít. Az LHTRA 13, 14A, 14B és 14C légtér a szolnoki katonai légiforgalmi irányító szolgálat illetékességi körzete. Az LHTRA 51A és LHTRA 51B légtér a pápai katonai légiforgalmi irányító szolgálat illetékességi körzete.[138]

3. melléklet a 26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelethez[139]

TILTOTT, KORLÁTOZOTT ÉS VESZÉLYES LÉGTEREK

1. Tiltott légterek

ABCD
1.Légtér
azonosítója
Neve/oldalhatáraiFelső/alsó határaVeszély
2.LHP1Paks
3 km sugarú kör a 463443N
0185110E középpont körül
FL195 (5950 m STD) / GNDAtomerőmű.
3.LHP2Csillebérc
0,5 km sugarú kör a
472923N 0185708E
középpont körül
3500' (1050 m) AMSL / GNDKutató atomreaktor.

2. Korlátozott légterek

ABCDE
1.Légtér azonosítójaLégtér neve/oldalhatáraiFelső/alsó határaKorlátozás
2.LHR1Budapest3500' (1050 m)
AMSL/GND
A légiközlekedési hatóság engedélyével
vehető igénybe.
473059N
473055N
473054N
473053N
473038N
473022N
472941N
472859N
472910N
472931N
473002N
473059N
0185828E
0190118E
0190159E
0190237E
0190321E
0190325E
0190336E
0190147E
0190047E
0185846E
0185812E
0185828E
[140]
3.LHR1ABudapest3500' (1050 m)
AMSL/GND
A légiközlekedési hatóság engedélyével
vehető igénybe.
473154N
473154N
473121N
473121N
473154N
0185620E
0185756E
0185756E
0185620E
0185620E
4.LHR4Zalaegerszeg
1 kmsugarú kör
a 464816N 0163720E középpont
körül
7500' (2300 m)
AMSL/GND
250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű légijárművek számára azon pilóta nélküli légijárművek kivételével, amelyek repüléséhez a magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet 5/B. § (1a) bekezdése szerint hozzájárulás adható.
5.LHR6Százhalombatta I.
2 km sugarú kör
a 471702N 0185358E középpont
körül
7500' (2300 m)
AMSL/GND
a 250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű légijárművek számára a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről induló és oda érkező légijárművek kivételével, valamint ide nem értve azon pilóta nélküli légijárműveket, amelyek repüléséhez a magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet 5/B. § (1a) bekezdése szerint hozzájárulás adható.
6.LHR8Kazincbarcika
2,5 km sugarú kör
a 481429N 0203956E középpont
körül
3500' (1050 m)
AMSL/GND
250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű légijárművek számára azon pilóta nélküli légijárművek kivételével, amelyek repüléséhez a magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet 5/B. § (1a) bekezdése szerint hozzájárulás adható.
7.LHR9Tiszaújváros
3 km sugarú kör
a 475413N 0210134E középpont
körül
7500' (2300 m)
AMSL/GND
250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű légijárművek számára azon pilóta nélküli légijárművek kivételével, amelyek repüléséhez a magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet 5/B. § (1a) bekezdése szerint hozzájárulás adható.
8.LHR10Hajdúszoboszló
5 km sugarú kör
a 473154N 0212253E középpont
körül
7500' (2300 m)
AMSL/GND
250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű légijárművek számára azon pilóta nélküli légijárművek kivételével, amelyek repüléséhez a magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet 5/B. § (1a) bekezdése szerint hozzájárulás adható.
9.LHR12Sajóbábony
1,5 km sugarú kör a
481003N 0204253E középpont
körül
7500' (2300 m)
AMSL/GND
250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű légijárművek számára azon pilóta nélküli légijárművek kivételével, amelyek repüléséhez a magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet 5/B. § (1a) bekezdése szerint hozzájárulás adható.
10.
11.LHR15Dunaújváros
2 km sugarú kör
a 465703N 0185554E középpont
körül
7500' (2300 m)
AMSL/GND
a 250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű légijárművek számára a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről induló és oda érkező légijárművek kivételével, valamint ide nem értve azon pilóta nélküli légijárműveket, amelyek repüléséhez a magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet 5/B. § (1a) bekezdése szerint hozzájárulás adható.
12.LHR16Szolnok-Tószeg
2 km sugarú kör a 470804N
0200753E középpont körül
7500' (2300 m)
AMSL/GND
a 250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű légijárművek számára a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről induló és oda érkező légijárművek kivételével, valamint ide nem értve azon pilóta nélküli légijárműveket, amelyek repüléséhez a magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet 5/B. § (1a) bekezdése szerint hozzájárulás adható.
[141]
13.LHR22Pét
2 km sugarú kör
a 471003N 0180824E középpont
körül
7500' (2300 m)
AMSL/GND
250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű légijárművek számára azon pilóta nélküli légijárművek kivételével, amelyek repüléséhez a magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet 5/B. § (1a) bekezdése szerint hozzájárulás adható.
14.LHR29Nyírtelek
2,5 km sugarú kör
a 480150N 0213827E középpont
körül
2500' (750 m)
AMSL/GND
Polgári légijárművek számára.
15.LHR33Hetényegyháza
2 km sugarú kör
a 465554N 0193555E középpont
körül
2500' (750 m)
AMSL/GND
Polgári légijárművek számára.
16.LHR34Táborfalva3000' (900 m)
AMSL/GND
Polgári légijárművek számára.
470627N
470317N
470233N
470548N
470627N
0192534E
0192426E
0192733E
0192848E
0192534E
17.LHR35Pusztavacs
2,5 km sugarú kör
a 470957N 0192806E középpont
körül
2500' (750 m)
AMSL/GND
Polgári légijárművek számára.
18.LHR36Pusztaederics
2,5 km sugarú kör
a 463925N 0164740E középpont
körül
7500' (2300 m)
AMSL/GND
250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű légijárművek számára azon pilóta nélküli légijárművek kivételével, amelyek repüléséhez a magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet 5/B. § (1a) bekezdése szerint hozzájárulás adható.
19.LHR37Zsana
2,5 km sugarú kör
a 462525N 0194200E középpont
körül
7500' (2300 m)
AMSL/GND
250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű légijárművek számára azon pilóta nélküli légijárművek kivételével, amelyek repüléséhez a magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet 5/B. § (1a) bekezdése szerint hozzájárulás adható.
20.LHR38Kardoskút
4,5 km sugarú kör
a 462854N 0204423E középpont
körül
7500' (2300 m)
AMSL/GND
250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű légijárművek számára azon pilóta nélküli légijárművek kivételével, amelyek repüléséhez a magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet 5/B. § (1a) bekezdése szerint hozzájárulás adható.
21.LHR39Százhalombatta II.
1200 m sugarú kör
a 471942N 0185439E
középpont körül
1500' (500m)
AMSL/GND
250 kt-nál (IAS) kisebb
sebességű légijárművek
számára, azon pilóta
nélküli légijárművek
kivételével, amelyek
repüléséhez a magyar
légtér igénybevételéről
szóló 4/1998. (I. 16.)
Korm. rendelet
5/B. § (1a) bekezdése
szerint hozzájárulás
adható.
22.LHR40Kiskunfélegyháza
1 km sugarú kör a 464113N
0195051E középpont körül
2500' (750 m)
AMSL/GND
250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű
légijárművek számára azon pilóta
nélküli légijárművek kivételével,
amelyek repüléséhez a magyar
légtér igénybevételéről szóló
4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet
5/B. § (1a) bekezdése szerint
hozzájárulás adható.

3. Környezetvédelmi szempontból korlátozott légterek

ABCDE
1.Légtér
azonosítója
Légtér neve/oldalhatáraiFelső határa
Alsó határa: GND
Korlátozás idejeKorlátozás indoka
2.LHB01Ócsa1000' (300 m) AGLEgész évbentermészetvédelem
471843N
471740N
471451N
471250N
471843N
0191007E
0191339E
0191910E
0191626E
0191007E
3.LHB02Tószeg1000' (300 m) AGLEgész évbentermészetvédelem
470818N
470625N
470241N
470154N
465802N
470304N
470818N
0200133E
0200713E
0200428E
0200920E
0200304E
0195208E
0200133E
4.LHB03Aggtelek1000' (300 m) AGLEgész évbentermészetvédelem
483501N
482446N
482555N
0205041E
0204350E
0202607E
Országhatár
483427N0205016E
5.LHB04Zempléni-hg.
13 km sugarú kör a
482530N 0212451E
középpont körül.
1000' (300 m) AGLEgész évbentermészetvédelem
6.LHB05Hevesi füves puszták I.1500' (450 m) AGLEgész évbentermészetvédelem
(Tisza-tó)
474156N
473325N
473531N
474155N
474156N
0204928E
0204342E
0203543E
0204322E
0204928E
7.LHB06AHevesi füves puszták II.1500' (450 m) AGLMárcius 1. - július 31.
között
természetvédelem
474826N
474158N
472841N
472648N
0210041E
0205911E
0203520E
0202534E
8.LHB06B472723N
474430N
474504N
475318N
474826N
0201344E
0201528E
0203314E
0204737E
0210041E
1000' (300 m) AGLAugusztus 1. -
március 1. között
természetvédelem
9.LHB07Hortobágy1500' (450 m) AGLEgész évbentermészetvédelem
474718N
474200N
471839N
472500N
474718N
0210751E
0212540E
0210656E
0204402E
0210751E
10.LHB08Bihari-sík I.1000' (300 m) AGLEgész évbentermészetvédelem
471154N
471037N
471827N
471831N
471154N
0212611E
0214022E
0213052E
0212135E
0212611E
11.LHB09Bihari-sík II.1500' (450 m) AGLEgész évbentermészetvédelem
471834N
470119N
470043N
470922N
471037N
471154N
471831N
471834N
0211342E
0211405E
0213135E
0214153E
0214022E
0212611E
0212135E
0211342E
12.LHB10Alsó-Tisza-völgy1500' (450 m) AGLEgész évbentermészetvédelem
464459N
464131N
462310N
462338N
463723N
463254N
463547N
464459N
0195832E
0201302E
0201739E
0195959E
0195943E
0195304E
0195107E
0195832E
13.LHB11Csanádi puszták
2 km sugarú kör a
462043N 0203820E
középpont körül.
1500' (450 m) AGLEgész évbentermészetvédelem
14.LHB12Kardoskút
4 km sugarú kör a
462824N 0203744E
középpont körül.
1500' (450 m) AGLEgész évbentermészetvédelem
15.LHB13Gemenc1500' (450 m) AGLEgész évbentermészetvédelem
462317N
462015N
461526N
460945N
0184615E
0185620E
0185503E
0185637E
460205N
460316N
461854N
462202N
462317N
0184456E
0184306E
0185033E
0184439E
0184615E
16.LHB14Tapolcai-medence
1,5 km sugarú kör a
464853N 0172410E
középpont körül.
1500' (450 m) AGLEgész évbentermészetvédelem
17.LHB15Tihany1500' (450 m) AGLEgész évbentermészetvédelem
465530N
465546N
465521N
465418N
465337N
465425N
465530N
0175103E
0175218E
0175341E
0175421E
0175236E
0175132E
0175103E
18.LHB16Őrség1500' (450 m) AGLEgész évbentermészetvédelem
465824N
465952N
464323N
464252N
0161618E
0163907E
0163210E
0162223E
Országhatár
465824N0161618E
19.LHB17Sárvíz-völgye1500' (450 m) AGLEgész évbentermészetvédelem
470149N
464813N
464653N
470059N
0183222E
0184116E
0183553E
0182606E
470149N0183222E
20.LHB18Fertő
a474052N 0164600E
középpont körüli
7,6 km sugarú kör és
az országhatár által bezárt
terület
1500' (450 m) AGLEgész évbentermészetvédelem
21.LHB19AGerecse1500' (450 m) AGLEgész évbentermészetvédelem
474419N
474338N
474358N
473415N
473409N
474000N
474000N
474146N
474419N
0181530E
0181731E
0183115E
0183129E
0182237E
0181920E
0181703E
0181530E
0181530E
LHB19BTatai Öreg-tó1500' (450 m) AGLoktóber 1.-
március 31. között
természetvédelem
473647N
473727N
474000N
474000N
473647N
0182109E
0181857E
0181703E
0181920E
0182109E
22.LHB20Dél-Hanság1500' (450 m) AGLEgész évbentermészetvédelem
474235N
474235N
474307N
474210N
474006N
473933N
0170529E
0170530E
0171343E
0171342E
0170952E
0170818E
473847N
473849N
474204N
474216N
474230N
474235N
0170555E
0170149E
0170112E
0170226E
0170535E
0170529E
23.LHB21Fehér-tó, Barbacsi-tó1500' (450 m) AGLEgész évbentermészetvédelem
474300N
474221N
473624N
473730N
474300N
0172019E
0172425E
0172149E
0171641E
0172019E
24.LHB22Kőszegi-hg.
6 km sugarú, 472154N
0162856E középpontú kör
magyar légtérbe eső
területe.
1500' (450 m) AGLEgész évbentermészetvédelem
25.LHB23Kis-Balaton1000' (300 m) AGLEgész évbentermészetvédelem
464303N
464236N
463820N
464034N
464303N
0171326E
0171748E
0171503E
0171335E
0171326E
26.LHB24Velencei-tó, Dinnyés1500' (450 m) AGLEgész évbentermészetvédelem
471340N
470704N
470723N
470948N
471049N
0183522E
0183623E
0183139E
0183228E
0183137E
[142]
471308N
471340N
0183139E
0183522E
27.LHB25Vértes1500' (450 m) AGLEgész évbentermészetvédelem
472942N
472042N
471840N
472435N
472907N
472942N
0183126E
0183044E
0181458E
0181329E
0182201E
0183126E
28.LHB26Dunazug-hg., Börzsöny1500' (450 m) AGLA Duna vonalában
(víztest felett):
november 1.-
június 30. között.
A Duna vonalán kívül:
március 1. - november 1. között.
természetvédelem
480401N
474833N
473858N
474036N
474723N
474937N
0190608E
0190657E
0190406E
0184353E
0185152E
0185122E
Országhatár
480401N0190608E
29.LHB27Kiskunság - észak I.1000' (300 m) AGLEgész évbentermészetvédelem
471155N
471135N
471022N
470928N
470616N
470403N
470354N
471150N
471155N
0190402E
0190402E
0190536E
0190739E
0190231E
0191630E
0192224E
0192150E
0190402E
30.LHB28Kiskunság - észak II.1500' (450 m) AGLEgész évbentermészetvédelem
470616N
465519N
465604N
470354N
470403N
470616N
0190231E
0190144E
0192257E
0192224E
0191630E
0190231E
31.LHB29Kiskunság - dél1500' (450 m) AGLEgész évbentermészetvédelem
465342N
465004N
463639N
464022N
463334N
463435N
465342N
0190808E
0192716E
0191858E
0191351E
0191413E
0185817E
0190808E
32.LHB30Kelet-Cserhát1500' (450 m) AGLEgész évbentermészetvédelem
480336N
475943N
475132N
475540N
480336N
0194155E
0194848E
0193516E
0192835E
0194155E
33.LHB31Tarnavidék
9 km sugarú kör a
480713N 0200833E
középpont körül.
1500' (450 m) AGLEgész évbentermészetvédelem
34.LHB32Bükk1500' (450 m) AGLEgész évbentermészetvédelem
481629N
480608N
0202402E
0204702E
475325N
475631N
481629N
0204119E
0201651E
0202402E
35.LHB33Kesznyéten
7 km sugarú kör a
475953N 0210601E
középpont körül.
1500' (450 m) AGLEgész évbentermészetvédelem
36.LHB34Kecskeri-puszták
10 km sugarú kör a
471606N 0205122E
középpont körül.
1500' (450 m) AGLEgész évbentermészetvédelem
37.LHB35ABéda-Karapancsa1500' (450 m) AGLMárcius 2. -
június 30. között
természetvédelem
460316N
460144N
455507N
0184306E
0184055E
0183939E
LHB35BOrszághatár1000' (300 m) AGLJúlius 1. -
március 1. között
természetvédelem
455606N
460945N
460205N
460316N
0185427E
0185637E
0184456E
0184306E

4. Veszélyes légterek

[143]
ABCD
1.Veszélyes légterek
2.Légtér azonosítójaNeve/OldalhatáraiFelső/alsó határaVeszély/korlátozás
3.LHD2AHajmáskérFL 245 (7450 m STD)/GNDLőtér.
Tervezett működés NOTAM szerint.
470903N
470903N
471003N
0175624E
0180054E
0180354E
[144]
471233N
471503N
471133N
470903N
0180654E
0180154E
0175554E
0175624E
4.LHD2BVárpalotaFL 300 (9150 m STD)/GNDLőtér.
Tervezett működés NOTAM szerint.
471623N
471533N
471233N
471233N
471503N
471623N
0181254E
0180324E
0180654E
0181454E
0181654E
0181254E
5.LHD3TatárszentgyörgyFL 300 (9150 m STD)/GNDLőtér.
Tervezett működés NOTAM szerint.
471200N
471101N
470924N
470909N
470427N
470456N
470735N
471200N
0191246E
0191132E
0191132E
0191145E
0192615E
0192701E
0192306E
0191246E
6.LHD11Dóc7500' (2300 m) AMSL/GNDLőtér.
Tervezett működés NOTAM szerint.
462804N
462704N
462804N
462924N
462804N
0200554E
0200624E
0201024E
0200934E
0200554E
[145]
7.LHD14HajdúhadházFL 105 (3200 m STD)/GNDLőtér.
Tervezett működés NOTAM szerint.
474104N
474004N
474304N
474304N
474104N
0214053E
0214623E
0214553E
0214223E
0214053E
8.LHD16Izbég2300' (700 m) AMSL/GNDLőtér.
Tervezett működés NOTAM szerint.
474233N
474233N
474033N
474233N
0190024E
0185654E
0185824E
0190024E
9.LHD17Győrszentiván3800' (1150 m) AMSL/GNDLőtér.
Tervezett működés NOTAM szerint.
474304N
474103N
474203N
474343N
474304N
0174554E
0174554E
0175154E
0174854E
0174554E
10.LHD21SzomódFL 105 (3200 m STD)/GNDLőtér.
Tervezett működés NOTAM szerint.
474103N
473803N
474203N
474233N
474103N
0182154E
0182554E
0182624E
0182254E
0182154E
11.LHD24Sántos3800' (1150 m) AMSL/GNDLőtér.
Tervezett működés NOTAM szerint.
462134N
461804N
461834N
462034N
0175055E
0174955E
0175225E
0175225E
[146]
462134N0175055E
12.LHD29Püspökszilágy3800' (1150 m) AMSL/GNDLőtér.
Tervezett működés NOTAM szerint.
474533N
474803N
474703N
474533N
0192054E
0191454E
0191254E
0192054E
13.LHD33Állampuszta2300' (700 m) AMSL/GNDLőtér.
Tervezett működés NOTAM szerint.
464204N
463904N
464104N
464434N
464204N
0190124E
0190424E
0190954E
0190624E
0190124E
14.LHD34Márianosztra2300' (700 m) AMSL/GNDLőtér.
Tervezett működés NOTAM szerint.
475603N
475302N
475203N
475303N
475603N
475603N
0184954E
0184554E
0185154E
0185554E
0185354E
0184954E
15.LHD36AHajmáskérFL 145 (4400 m STD)/GNDLőtér.
Tervezett működés NOTAM szerint.
470743N
470903N
471103N
471503N
471633N
471403N
470743N
0174825E
0175624E
0180654E
0180154E
0175754E
0174654E
0174825E
[147]
16.LHD36BVárpalotaFL 145 (4400 m STD)/GNDLőtér.
Tervezett működés NOTAM szerint.
471003N
470933N
471933N
471833N
471003N
0180354E
0181924E
0181654E
0175954E
0180354E
17.LHD37Simontornya3800' (1150 m) AMSL/GNDLőtér.
Tervezett működés NOTAM szerint.
464503N
464203N
464333N
464503N
0183224E
0183054E
0183354E
0183224E
18.LHD50Harka
2 km sugarú kör a
473903N 0163355E
középpont körül
2300' (700 m) AMSL/GNDLőtér.
Tervezett működés NOTAM szerint.
19.LHD52Kőszeg
2 km sugarú kör a
472333N 0163455E
középpont körül
2300' (700 m) AMSL/GNDLőtér.
Tervezett működés NOTAM szerint.
20.LHD53Nádasd
2 km sugarú kör a
465903N 0163455E
középpont körül
2300' (700 m) AMSL/GNDLőtér.
Tervezett működés NOTAM szerint.
21.LHD55Szügy
2 km sugarú kör a
480403N 0191953E
középpont körül
2300' (700 m) AMSL/GNDLőtér.
Tervezett működés NOTAM szerint.

5. No Drone Zone-ok[148]

ABC
1.Légtér azonosítójaLégtér neve/oldalhatáraiLégtér felső/alsó határa
2.LHBP NDZLHBP No Drone Zone
A 472614N 0191513E pont körüli 2,5 NM (4,6 km) sugarú
kör, valamint az alábbi koordináták által megadott terület
3500' (1050 m) AMSL/GND
472915N
472415N
472251N
472356N
472318N
472802N
472927N
472837N
472915N
0191327E
0192132E
0191937E
0191752E
0191701E
0190921E
0191115E
0191236E
0191327E
3.Budapest
CTR NDZ
Budapest CTR3500' (1050 m) AMSL /
40 méter AGL
No Drone Zone
473546N
473457N
473230N
472400N
472307N
471632N
471457N
472410N
472613N
472941N
473022N
473038N
473546N
0190523E
0190856E
0191930E
0193400E
0193247E
0192347E
0192138E
0190642E
0190619E
0190336E
0190325E
0190321E
0190523E
Az LHBP No Drone Zone átfedő részének kizárásával.
4.LHSN NDZLHSN No Drone Zone4000' (1200 m) AMSL/GND
471100N
470156N
470311N
471215N
471100N
0202007E
0201500E
0201013E
0201520E
0202007E
5.Szolnok MCTR
NDZ
Szolnok MCTR No Drone Zone4000' (1200 m) AMSL /
40 m AGL
472038N
465843 N
465559 N
465400 N
471829 N
472038 N
0201743E
0200133E
0200728E
0201703E
0202929E
0201743E
Az LHSN No Drone Zone átfedő részének kizárásával.
[149]
6.LHKE NDZLHKE No Drone Zone4000' (1200 m) AMSL/GND
465951N
465427N
465130N
465654N
465951N
0194049E
0195302E
0195017E
0193802E
0194049E
7.Kecskemét
MCTR NDZ
Kecskemét MCTR No Drone Zone4000' (1200 m) AMSL /
40 m AGL
A repülőtér vonatkozási pont (ARP 465504N 0194503E)
körüli 10 km (5 NM) sugarú kör, valamint az alábbi
koordináták által megadott terület
470342N
470304N
465559N
464529N
465329N
465329N
470342N
0192954E
0195208E
0200729E
0195854E
0193659E
0192954E
0192954E
Az LHKE No Drone Zone átfedő részének kizárásával.
8.LHPA NDZLHPA No Drone Zone4000' (1200 m) AMSL/GND
471800N
471620N
472541N
472721N
471800N
0173556E
0172901E
0172407E
0173103E
0173556E
9.Pápa MCTR
NDZ
Pápa MCTR No Drone Zone4000' (1200 m) AMSL /
40 m AGL
A repülőtér vonatkozási pont (ARP 472150N 0173002E)
körüli 10 km (5 NM) sugarú kör, valamint az alábbi
koordináták által megadott terület
473539N
471029N
470738N
473259N
473539N
0172854E
0174254E
0173124E
0171754E
0172854E
Az LHPA No Drone Zone átfedő részének kizárásával.
10.BACS NDZBácsbokod No Drone Zone
2 km sugarú kör a 460630N 0190926E középpont körül
2500' (750 m) AMSL/GND

4. melléklet a 26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelethez[150]

A LÉGTÉRSZERKEZET MÓDOSÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT KÖTELEZŐ TARTALMI ELEMEI

1. Az előzetes konzultáció során a kérelmező által kötelezően megadandó információk köre

1.1. rövid indokolás a légtérmódosítás szükségességéről, illetve új légtér esetében a célokról és azok várható hatásairól,

1.2. tájékoztatás a módosítás légtér felhasználókra gyakorolt hatásairól, illetve a meglévő légtérstruktúrával kapcsolatban esetlegesen felmerülő érdekütközésekről,

1.3. annak előzetes megállapítása, hogy a változtatás várhatóan hatással lesz-e a szomszédos országokkal kialakított légtér-felhasználási megállapodásokra (ha van ilyen), illetve az egységes európai égboltra vonatkozó hazai stratégiára (FAB-ok, egyéb nemzetközi érdekek).

2. Az előzetes javaslat kötelező tartalmi elemei

2.1. részletes indokolás a légtérmódosítás szükségességéről,

2.2. a rövid és hosszú távú célkitűzések (például forgalom jellege, típusa),

2.3. a tervezett légtér jellemzői indokolással, különösen a tervezett légtér típusára vonatkozóan (típus, üzemelési időszakok, ATS útvonalhálózatba való illeszthetőség, repülési eljárás típusa, jellemzője, forgalom összetétele, mértéke, stb.),

2.4. ha a légtér típusa szükségessé teszi, a légiforgalmi irányító vagy légiforgalmi tájékoztató szolgálat megjelölése,

2.5. repülőtéri légtér (a közelkörzeti légteret is beleértve) esetében a repülőtér műszerezettsége, a légtér felderítésére alkalmazott és egyéb navigációs eszközök,

2.6. a légtér felhasználóira gyakorolt hatások vizsgálata, a forgalom összetételének várható változása, a tervezett légtérben végrehajtható műveletek változása (IFR/VFR),

2.7. a meglévő légtérstruktúrába való beillesztés várható hatásai az érintett (környező) légterekre és repülőterekre,

2.8. a tervezett változtatásokkal érintett más légtérfelhasználókkal, légiforgalmi szolgálatokkal, egyéb érintett szervezetekkel a 2.6.-2.7. pontokban említett, érdekütközést jelentő hatások elkerülése érdekében, valamint a felmerülő kockázatok csökkentésének lehetőségéről történt egyeztetés eredményének ismertetése (levelezés, egyeztetésről készült emlékeztető, stb.),

2.9. a légtérgazdálkodásban várható előnyök, hátrányok rövid bemutatása, gazdasági, társadalmi, honvédelmi, nemzetbiztonsági indokok (például a forgalom jobb eloszlása, szűk keresztmetszetek csökkenése, késések csökkenése, más útvonalak tehermentesítése),

2.10. előzetes biztonsági felmérés, amelyből kiderül, hogy a légtérstruktúrában bekövetkező változtatás milyen jellegű kockázatokat, illetve biztonságkritikus folyamatokat eredményezhet, és hogy ezekre a teljes biztonsági felmérés elvégzése után a megfelelő kockázatcsökkentő eljárásokat alkalmazva - az elvárt biztonsági szintet fent lehet tartani,

2.11. legalább egy térkép, amely teljességében bemutatja a javasolt változtatást, a régi és az új légtér befoglaló paramétereivel, az előzetes javaslat keretében vizsgált érintett területek, földrajzi pontok és más légterek feltüntetésével (lehetőleg 1:250 000 méretarányban).

3. A végleges javaslat kötelező tartalmi elemei

3.1. a légtérmódosítással összefüggő minden olyan változás, amelyre vonatkozóan a teljes biztonsági felmérést elvégezték,

3.2. a teljes biztonsági felmérés és annak dokumentációja, amelynek egyértelműen alá kell támasztania, hogy a tervezett változtatás integrációja a meglévő légtérstruktúrába nem okozza a rendszer repülésbiztonsági szintjének csökkenését, és tartalmazza a tervezett változtatásokkal érintett más légtérfelhasználókkal, légiforgalmi szolgálatokkal, egyéb érintett szervezetekkel, valamint a felmerülő kockázatok csökkentésének lehetőségéről történt egyeztetés eredményének ismertetése (levelezés, egyeztetésről készült emlékeztető, stb.),

3.3. ha a légtérmódosításra, illetve az azon belüli repülési eljárásokra több megoldási lehetőség is felmerült, indokolni kell, hogy miért célszerűbb azt megvalósítani, amelyet a javaslat tartalmaz,

3.4. az előzetes becslések újraszámolt adatai a végleges javaslatnak megfelelően, és a 2. pontban foglalt további dokumentumoknak a végleges javaslatnak megfelelően frissített változata (térkép, légtérjellemzők, stb.),

3.5. a biztonsági felmérés elkészítését vezető személy alkalmasságának igazolása,

3.6. a 3.5. pontban említett személy nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a biztonsági felmérés megfelel a vonatkozó szabályozásnak [EUROCONTROL Safety Regulatory Requirement (ESARR) előírásai, különös tekintettel az ESARR 2, ESARR 4 és a hozzájuk kapcsolódó útmutató anyagokra, ICAO ANNEX 11 és Doc 9426, valamint e rendelet előírásai],[151]

3.7. repülőtér létesítése vagy fejlesztése esetén a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet szerinti létesítési vagy fejlesztési engedély.

4. Az ESARR előírásoknak megfelelő repülésbiztonsági felmérés elkészítésének elsajátítására alkalmas képzettségek a következők:[152]

4.1. Az EUROCONTROL Aviation Learning Centre képzése a következő képzési modulokkal:

a) Assessment of Changes to the Functional System part 1 (SAF-CHG-AC 1) vagy

b) Safety Assessment for Practitioners (SAF-SA2).

UAS műveletek végrehajtása esetén az a) és b) pontok mellett az alábbi modulok:

c) Remotely Piloted Aircraft Systems - Overview of Safety Assessment Methodology (SORA) for ATM Actors (GEN-RPAS-SAF) vagy

d) Unmanned Aircraft Systems - Overview of Safety Assessment Methodology (SORA) for ATM Actors [UAS-SAF].

4.2. A korábbi EUROCONTROL Institute of Air Navigation Service képzései a következő modulokkal:

Introduction to Safety Assessment Methodology (SAF-SAM)

vagy

Introduction to Safety Assessment (SAF-SA1) és

Safety Assessment for Practitioners (SAF-SA2).

4.3. Az EUROCONTROL által elfogadott, a 4.1. pontban meghatározott képzési modulokkal azonos szintű egyéb repülésbiztonsági felmérés elkészítésének elsajátítására alkalmas képzés.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 91/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 55. § a) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[2] Az alcímet beiktatta a 25/2017. (VI. 30.) NFM rendelet 1. §-a. Hatályos 2017.07.15.

[3] Beiktatta az 56/2011. (XI. 8.) NFM rendelet 1. § - a. Hatályos 2011.11.09.

[4] Beiktatta az 56/2011. (XI. 8.) NFM rendelet 1. § - a. Hatályos 2011.11.09.

[5] Beiktatta az 56/2011. (XI. 8.) NFM rendelet 1. § - a. Hatályos 2011.11.09.

[6] Módosította a 15/2014. (IV. 3.) NFM rendelet 15. § (2) bekezdés a) pontja. Hatályos 2014.04.11.

[7] Megállapította a 7/2022. (VII. 27.) TIM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2022.08.01.

[8] Beiktatta az 56/2011. (XI. 8.) NFM rendelet 1. § - a. Hatályos 2011.11.09.

[9] Módosította a 7/2022. (VII. 27.) TIM rendelet 4. §-a. Hatályos 2022.08.01.

[10] Megállapította a 25/2017. (VI. 30.) NFM rendelet 2. §-a. Hatályos 2017.07.15.

[11] Beiktatta a 25/2017. (VI. 30.) NFM rendelet 3. §-a. Hatályos 2017.07.15.

[12] Beiktatta a 25/2017. (VI. 30.) NFM rendelet 3. §-a. Hatályos 2017.07.15.

[13] Megállapította a 45/2017. (XII. 4.) NFM rendelet 1. §-a. Hatályos 2017.12.07.

[14] Módosította a 34/2019. (IX. 13.) ITM rendelet 7. § a) pontja. Hatályos 2020.01.30.

[15] Beiktatta a 25/2017. (VI. 30.) NFM rendelet 3. §-a. Hatályos 2017.07.15.

[16] Módosította a 34/2019. (IX. 13.) ITM rendelet 7. § b) pontja. Hatályos 2020.01.30.

[17] Az alcímet beiktatta a 25/2017. (VI. 30.) NFM rendelet 4. §-a. Hatályos 2017.07.15.

[18] Beiktatta a 25/2017. (VI. 30.) NFM rendelet 4. §-a. Hatályos 2017.07.15.

[19] Megállapította a 34/2019. (IX. 13.) ITM rendelet 1. §-a. Hatályos 2020.01.30.

[20] Megállapította az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 31. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[21] Hatályon kívül helyezte az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 33. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[22] Beiktatta a 34/2019. (IX. 13.) ITM rendelet 2. §-a. Hatályos 2020.01.30.

[23] Módosította a 25/2017. (VI. 30.) NFM rendelet 13. § a) pontja. Hatályos 2017.07.15.

[24] Az alcímet hatályon kívül helyezte az 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 8. § a) pontja. Hatálytalan 2021.11.10.

[25] Hatályon kívül helyezte a 33/2018. (XII. 17.) ITM rendelet 5. §-a. Hatálytalan 2018.12.25.

[26] Hatályon kívül helyezte a 33/2018. (XII. 17.) ITM rendelet 5. §-a. Hatálytalan 2018.12.25.

[27] Beiktatta a 8/2023. (V. 22.) ÉKM rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.05.27.

[28] Beiktatta a 8/2023. (V. 22.) ÉKM rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.05.27.

[29] Beiktatta a 8/2023. (V. 22.) ÉKM rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.05.27.

[30] Beiktatta a 8/2023. (V. 22.) ÉKM rendelet 2. §-a. Hatályos 2023.11.18.

[31] Megállapította a 24/2018. (X. 19.) ITM rendelet 1. §-a. Hatályos 2018.10.20.

[32] Módosította a 15/2014. (IV. 3.) NFM rendelet 15. § (1) bekezdése. Hatályos 2014.04.11.

[33] Módosította a 34/2019. (IX. 13.) ITM rendelet 7. § c) pontja. Hatályos 2020.01.30.

[34] Megállapította a 34/2019. (IX. 13.) ITM rendelet 3. §-a. Hatályos 2020.01.30.

[35] Megállapította a 15/2014. (IV. 3.) NFM rendelet 5. § -a. Hatályos 2014.04.11.

[36] Megállapította a 34/2019. (IX. 13.) ITM rendelet 4. §-a. Hatályos 2020.01.30.

[37] Megállapította a 15/2014. (IV. 3.) NFM rendelet 6. § -a. Hatályos 2014.04.11.

[38] Módosította a 34/2019. (IX. 13.) ITM rendelet 7. § d) pontja. Hatályos 2020.01.30.

[39] Módosította a 34/2019. (IX. 13.) ITM rendelet 7. § d) pontja. Hatályos 2020.01.30.

[40] Hatályon kívül helyezte a 12/2021. (III. 5.) ITM rendelet 13. § a) pontja. Hatálytalan 2021.03.06.

[41] Az alcímet beiktatta az 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 1. §-a. Hatályos 2022.03.24.

[42] Beiktatta az 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 1. §-a. Hatályos 2022.03.24.

[43] Beiktatta az 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 1. §-a. Hatályos 2022.03.24.

[44] Beiktatta az 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 1. §-a. Hatályos 2022.03.24.

[45] Az alcímet hatályon kívül helyezte az 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 8. § b) pontja. Hatálytalan 2021.11.10.

[46] Hatályon kívül helyezte az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 33. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[47] Hatályon kívül helyezte az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 33. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[48] Az alcímet hatályon kívül helyezte az 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 8. § c) pontja. Hatálytalan 2021.11.10.

[49] Hatályon kívül helyezte az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 33. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[50] Hatályon kívül helyezte az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 33. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[51] Hatályon kívül helyezte az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 33. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[52] Módosította a 34/2019. (IX. 13.) ITM rendelet 7. § f) pontja. Hatályos 2020.01.30.

[53] Beiktatta a 8/2023. (V. 22.) ÉKM rendelet 3. §-a. Hatályos 2023.05.27.

[54] Beiktatta a 8/2023. (V. 22.) ÉKM rendelet 3. §-a. Hatályos 2023.05.27.

[55] Megállapította a 15/2014. (IV. 3.) NFM rendelet 10. § (1) bekezdése. Hatályos 2014.04.11.

[56] Megállapította a 15/2014. (IV. 3.) NFM rendelet 10. § (1) bekezdése. Hatályos 2014.04.11.

[57] Megállapította a 25/2017. (VI. 30.) NFM rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.07.15.

[58] Módosította a 7/2023. (IV. 14.) ÉKM rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.04.19.

[59] Módosította a 25/2017. (VI. 30.) NFM rendelet 13. § e)-g) pontja. Hatályos 2017.07.15.

[60] Beiktatta a 25/2017. (VI. 30.) NFM rendelet 9. § (3) bekezdése. Hatályos 2017.07.15.

[61] Beiktatta a 15/2014. (IV. 3.) NFM rendelet 10. § (2) bekezdése. Hatályos 2014.04.11.

[62] Módosította a 25/2017. (VI. 30.) NFM rendelet 13. § c) pontja. Hatályos 2017.07.15.

[63] Beiktatta a 15/2014. (IV. 3.) NFM rendelet 11. § -a. Hatályos 2014.04.11.

[64] Módosította a 25/2017. (VI. 30.) NFM rendelet 13. § h) pontja. Hatályos 2017.07.15.

[65] Megállapította a 25/2017. (VI. 30.) NFM rendelet 10. §-a. Hatályos 2017.07.15.

[66] Hatályon kívül helyezte a 12/2021. (III. 5.) ITM rendelet 13. § b) pontja. Hatálytalan 2021.03.06.

[67] Beiktatta a 15/2014. (IV. 3.) NFM rendelet 11. § -a. Hatályos 2014.04.11.

[68] Módosította a 33/2018. (XII. 17.) ITM rendelet 4. §-a. Hatályos 2018.12.25.

[69] Módosította a 25/2017. (VI. 30.) NFM rendelet 15. § a) pontja. Hatályos 2017.07.15.

[70] Módosította a 25/2017. (VI. 30.) NFM rendelet 15. § a) pontja. Hatályos 2017.07.15.

[71] Módosította a 25/2017. (VI. 30.) NFM rendelet 15. § a) pontja. Hatályos 2017.07.15.

[72] Megállapította a 25/2017. (VI. 30.) NFM rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.07.15.

[73] Módosította a 25/2017. (VI. 30.) NFM rendelet 13. § i) pontja. Hatályos 2017.07.15.

[74] Beiktatta a 15/2014. (IV. 3.) NFM rendelet 11. § -a. Hatályos 2014.04.11.

[75] Módosította a 25/2017. (VI. 30.) NFM rendelet 13. § j) pontja. Hatályos 2017.07.15.

[76] Beiktatta a 15/2014. (IV. 3.) NFM rendelet 11. § -a. Hatályos 2014.04.11.

[77] Beiktatta a 15/2014. (IV. 3.) NFM rendelet 11. § -a. Hatályos 2014.04.11.

[78] Megállapította a 4/2015. (II. 3.) NFM rendelet 3. §-a. Hatályos 2015.02.05.

[79] Módosította a 33/2020. (X. 5.) ITM rendelet 3. § a) pontja. Hatályos 2020.10.10.

[80] Beiktatta a 65/2015. (XI. 13.) NFM rendelet 7. §-a. Hatályos 2015.11.15.

[81] Megállapította az 56/2011. (XI. 8.) NFM rendelet 6. § - a. Hatályos 2011.11.09.

[82] Módosította a 25/2017. (VI. 30.) NFM rendelet 13. § a) pontja. Hatályos 2017.07.15.

[83] Megállapította a 15/2014. (IV. 3.) NFM rendelet 12. § -a. Hatályos 2014.04.11.

[84] Módosította a 91/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 55. § b) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[85] Beiktatta a 34/2019. (IX. 13.) ITM rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2020.01.30.

[86] Hatályon kívül helyezte a 34/2019. (IX. 13.) ITM rendelet 9. § a) pontja. Hatálytalan 2020.01.30.

[87] Módosította a 91/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 55. § b) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[88] Módosította a 34/2019. (IX. 13.) ITM rendelet 7. § g) pontja. Hatályos 2020.01.30.

[89] Módosította a 34/2019. (IX. 13.) ITM rendelet 7. § h) pontja. Hatályos 2020.01.30.

[90] Módosította a 9/2022. (VIII. 1.) TIM rendelet 54. §-a. Hatályos 2022.08.06.

[91] Beiktatta a 34/2019. (IX. 13.) ITM rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2020.01.30.

[92] Megállapította a 7/2022. (VII. 27.) TIM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2022.08.01.

[93] Megállapította a 87/2007. (XI. 6.) GKM rendelet 2. §-a. Hatályos 2007.12.06.

[94] Beiktatta a 34/2019. (IX. 13.) ITM rendelet 5. § (3) bekezdése. Hatályos 2020.01.30.

[95] Beiktatta az 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 2. §-a. Hatályos 2022.03.24.

[96] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 10. § 22. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[97] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 10. § 22. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[98] Hatályon kívül helyezte a 15/2014. (IV. 3.) NFM rendelet 15. § (2) bekezdés b) pontja. Hatálytalan 2014.04.11.

[99] Módosította az 56/2011. (XI. 8.) NFM rendelet 10. § (1) bekezdése b) pontja. Hatályos 2011.11.09.

[100] Megállapította a 34/2019. (IX. 13.) ITM rendelet 6. §-a. Hatályos 2020.01.30.

[101] Beiktatta a 33/2020. (X. 5.) ITM rendelet 2. §-a. Hatályos 2020.10.10.

[102] Beiktatta a 33/2020. (X. 5.) ITM rendelet 2. §-a. Hatályos 2020.10.10.

[103] Beiktatta a 33/2020. (X. 5.) ITM rendelet 2. §-a. Hatályos 2020.10.10.

[104] Beiktatta a 7/2021. (II. 5.) ITM rendelet 3. §-a. Hatályos 2021.02.10.

[105] Beiktatta a 7/2022. (VII. 27.) TIM rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2022.08.01.

[106] Megállapította a 11/2015. (III. 12.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2015.03.13.

[107] Hatályon kívül helyezte az 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 8. § d) pontja. Hatálytalan 2021.11.10.

[108] Megállapította a 9/2018. (III. 29.) NFM rendelet 3. §-a (lásd 1. melléklet). Hatályos 2018.04.13.

[109] Módosította az 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 3. §-a (lásd 1. melléklet). Hatályos 2021.11.10.

[110] Megállapította a 7/2022. (VII. 27.) TIM rendelet 2. §-a (lásd 1. melléklet). Hatályos 2022.08.01.

[111] Megállapította a 45/2017. (XII. 4.) NFM rendelet 2. §-a. Hatályos 2017.12.07.

[112] Módosította a 34/2019. (IX. 13.) ITM rendelet 8. § (2) bekezdése (lásd: 2. melléklet 1. pont). Hatályos 2020.01.30.

[113] Megállapította a 34/2019. (IX. 13.) ITM rendelet 8. § (2) bekezdése (lásd: 2. melléklet 2. pontja). Hatályos 2020.01.30.

[114] Megállapította a 34/2019. (IX. 13.) ITM rendelet 8. § (2) bekezdése (lásd: 2. melléklet 3. pontja). Hatályos 2020.01.30.

[115] Módosította a 33/2020. (X. 5.) ITM rendelet 4. § (2) bekezdése (ld. 2. melléklet). Hatályos 2020.10.10.

[116] Megállapította a 34/2019. (IX. 13.) ITM rendelet 8. § (2) bekezdése (lásd: 2. melléklet 4. pontja). Hatályos 2020.01.30.

[117] Módosította a 33/2020. (X. 5.) ITM rendelet 3. § c) pontja. Hatályos 2020.10.10.

[118] Megállapította a 34/2019. (IX. 13.) ITM rendelet 8. § (2) bekezdése (lásd: 2. melléklet 5. pontja). Hatályos 2020.01.30.

[119] Módosította a 34/2019. (IX. 13.) ITM rendelet 7. § j)-k) pontja. Hatályos 2020.01.30.

[120] Módosította a 34/2019. (IX. 13.) ITM rendelet 7. § k) pontja. Hatályos 2020.01.30.

[121] Módosította a 34/2019. (IX. 13.) ITM rendelet 7. § l) pontja. Hatályos 2020.01.30.

[122] Módosította az 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 4. §-a (lásd 2. melléklet 1. pont). Hatályos 2022.03.24.

[123] Módosította a 30/2023. (XII. 29.) ÉKM rendelet 1. § (1) bekezdése (ld. 1. melléklet 1-2. pont). Hatályos 2024.03.21.

[124] Módosította az 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 4. §-a (lásd 2. melléklet 2. pont). Hatályos 2022.03.24.

[125] Megállapította a 34/2019. (IX. 13.) ITM rendelet 8. § (2) bekezdése (lásd: 2. melléklet 7. pontja). Hatályos 2020.01.30.

[126] Módosította az 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 5. §-a (lásd 3. melléklet 1. pont). Hatályos 2021.11.10.

[127] Módosította a 7/2023. (IV. 14.) ÉKM rendelet 2. §-a (lásd 1. melléklet). Hatályos 2023.04.19.

[128] Módosította az 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 4. §-a (lásd 2. melléklet 3. pont). Hatályos 2022.03.24. Helyesbítette a Magyar Közlöny 2021/201. száma. Megjelent 2021.11.08.

[129] Módosította az 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 4. §-a (lásd 2. melléklet 4. pont). Hatályos 2022.03.24.

[130] Módosította a 30/2023. (XII. 29.) ÉKM rendelet 1. § (1) bekezdése (ld. 1. melléklet 3-4. pont). Hatályos 2024.03.21.

[131] Beiktatta a 34/2019. (IX. 13.) ITM rendelet 8. § (2) bekezdése (lásd: 2. melléklet 10. pontja). Hatályos 2020.01.30.

[132] Beiktatta az 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 4. §-a (lásd 2. melléklet 5. pont). Hatályos 2022.03.24.

[133] Módosította a 30/2023. (XII. 29.) ÉKM rendelet 1. § (1) bekezdése (ld. 1. melléklet 5. pont). Hatályos 2024.03.21.

[134] Módosította a 34/2019. (IX. 13.) ITM rendelet 7. § n) pontja, valamint 9. § c) pontja. Hatályos 2020.01.30.

[135] Módosította a 34/2019. (IX. 13.) ITM rendelet 7. § o) pontja. Hatályos 2020.01.30.

[136] Módosította a 34/2019. (IX. 13.) ITM rendelet 8. § (2) bekezdése (lásd: 2. melléklet 12. pontja). Hatályos 2020.01.30.

[137] Módosította a 34/2019. (IX. 13.) ITM rendelet 8. § (2) bekezdése (lásd: 2. melléklet 13. pontja). Hatályos 2020.01.30.

[138] Megállapította a 30/2023. (XII. 29.) ÉKM rendelet 1. § (1) bekezdése (ld. 1. melléklet 6. pont). Hatályos 2024.03.21.

[139] Megállapította a 45/2017. (XII. 4.) NFM rendelet 3. §-a. Hatályos 2017.12.07.

[140] Módosította a 30/2023. (XII. 29.) ÉKM rendelet 2. §-a. Hatályos 2024.03.21.

[141] Módosította a 7/2023. (IV. 14.) ÉKM rendelet 3. §-a (lásd 2. melléklet). Hatályos 2023.04.19.

[142] Módosította a 34/2019. (IX. 13.) ITM rendelet 7. § p) pontja. Hatályos 2020.01.30.

[143] Módosította a 34/2019. (IX. 13.) ITM rendelet 7. § q) pontja. Hatályos 2020.01.30.

[144] Módosította a 34/2019. (IX. 13.) ITM rendelet 7. § q) pontja. Hatályos 2020.01.30.

[145] Módosította a 34/2019. (IX. 13.) ITM rendelet 7. § q) pontja. Hatályos 2020.01.30.

[146] Módosította a 34/2019. (IX. 13.) ITM rendelet 7. § q) pontja. Hatályos 2020.01.30.

[147] Módosította a 34/2019. (IX. 13.) ITM rendelet 7. § q) pontja. Hatályos 2020.01.30.

[148] Beiktatta a 7/2021. (II. 5.) ITM rendelet 5. §-a (lásd 2. melléklet). Hatályos 2021.02.10.

[149] Módosította az 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 7. §-a. Hatályos 2021.11.10.

[150] Beiktatta az 56/2011. (XI. 8.) NFM rendelet 7. § - a. Hatályos 2011.11.09.

[151] Módosította a 25/2017. (VI. 30.) NFM rendelet 15. § e) pontja. Hatályos 2017.07.15.

[152] Megállapította a 30/2023. (XII. 29.) ÉKM rendelet 1. § (2) bekezdése (ld. 2. melléklet). Hatályos 2024.03.21.

Tartalomjegyzék