337/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet

a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal felállításával összefüggő kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, a 35. § (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörében

a földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 15., 16. §-ában,

a Magyar Köztársaság 1994. évi költségvetéséről szóló 1993. évi CXI. törvény 44. § (2) bekezdésében,

a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdésének h) pontjában,

az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 24/A. § (1) és (4) bekezdésében,

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés g) pontjában,

a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 22. § b) pontjában,

a légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 39. § (1) bekezdésében,

a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. § (1) bekezdésének f) pontjában,

a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. § (1) bekezdésének d), c), f), p) pontjában,

a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 90. § (1) bekezdésének g) pontjában,

a növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény 65. § (1) bekezdésének a) és b) pontjában,

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § a) pontjában,

az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § m) pontjában,

a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvény 104. § (1) bekezdésének a) pontjában,

a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 84. § b) pontjában,

az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekezdésének a) és b) pontjában,

a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (1) bekezdésének a) pontjában,

a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdésének c), i), j), q), s) pontjában,

a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdésének j) és p) pontjában,

az állategészségügyről szóló 2005. évi CLXXVI. törvény 47. § (1) bekezdésében,

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében,

az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény 106. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

A részarány-földtulajdon önálló ingatlanná alakításával kapcsolatos költségtérítésről szóló 28/1994. (III. 2.) Korm. rendelet

a) 1. § (2) bekezdésében a "föld fekvése szerint illetékes megyei földművelésügyi hivatalhoz (a továbbiakban: FM Hivatal) " szövegrész helyébe a "Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal illetékes területi szervéhez (a továbbiakban: MgSzH területi szerve) " szövegrész,

b) 2. § (1)-(3) bekezdésében az "FM Hivatal" szövegrész helyébe az "MgSzH területi szerve" szövegrész

lép.

2. §

A földrendező és a földkiadó bizottságok működési kiadásainak a helyi önkormányzatok részére történő megtérítése mértékéről és módjáról szóló 79/1994. (V. 19.) Korm. rendelet

a) 2. § (3) bekezdésében a "földművelésügyi hivatal (a továbbiakban: FM hivatal) " szövegrész helyébe a "Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve (a továbbiakban: MgSzH területi szerve) " szövegrész,

b) 5. §-ában az " a területileg illetékes FM hivatal" szövegrész helyébe az "az MgSzH területi szerve" szövegrész,

c) 5. § a) és b) pontjában az "FM hivatal" szövegrész helyébe az "MgSzH területi szerve" szövegrész,

d) 5. § b) pontjában az "A hivatal" szövegrész helyébe az "Az MgSzH területi szerve" szövegrész,

e) 5. § c) pontjában az "FM hivatal vezetője" szövegrész helyébe az "MgSzH területi szerve" szövegrész

lép.

3. §

A vásárokról és a piacokról szóló 35/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdésének d) pontjában a "megyei (fővárosi) állategészségügyi és élelmiszerellenőrző állomás" szövegrész helyébe "Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve" szövegrész lép.

4. §

A veszélyes és veszélyesnek minősített eb tartásáról és a tartás engedélyezésének szabályairól szóló 35/1997. (II. 26.) Korm. rendelet

a) 13. § (2) bekezdésében a "megyei (fővárosi) állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomás (a továbbiakban: állomás) " szövegrész helyébe a "Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve (a továbbiakban: az MgSzH területi szerve) " szövegrész,

b) 14. § (1) bekezdésében az "állomás" szövegrész helyébe az "MgSzH területi szerve" szövegrész,

c) 14. § (2) bekezdésében "az Országos Állat-egészségügyi Intézetben" szövegrész helyébe "a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központjában" szövegrész lép.

5. §

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 12. pontjában ill. erdőfelügyelőség" szövegrész helyébe Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal illetékes területi szerve" szövegrész, 13. pontjában a "megyei földművelésügyi hivatal" szövegrész helyébe a "Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve" szövegrész lép.

6. §

A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási igénybejelentéséhez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány tartalmáról és értékelésének rendjéről szóló 104/1998. (V. 22.) Korm. rendelet

a) 3. § (9) bekezdésében a "Megyei Földművelésügyi Hivatal" szövegrész helyébe a "Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve (a továbbiakban: az MgSzH területi szerve) " szövegrész,

b) 4/A. § (6) bekezdésében "a megyei (fővárosi) földművelésügyi hivatalok" szövegrész helyébe "az MgSzH területi szerveinek" szövegrész

lép.

7. §

A repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének szabályairól szóló 103/1999. (VII. 6.) Korm. rendelet

a) 3. § (4) bekezdésének f) pontjában "az illetékes Állami Erdészeti Szolgálat területileg illetékes igazgatósága" szövegrész helyébe "a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve" szövegrész,

b) 3. § (4) bekezdésének h) pontjában az "az illetékes Megyei Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomás" szövegrész helyébe az "a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve" szövegrész lép.

8. §

A mezőgazdasági termelők kibontakozási hitelkonstrukciójáról és a gazdahitel programról szóló 30/2000. (III. 10.) Korm. rendelet

a) 3. §-a (1) bekezdésének d) pontjában a "megyei (fővárosi) földművelésügyi hivatali" szövegrész helyébe a "Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szervének (a továbbiakban: MgSzH területi szerve) igazolását" szövegrész,

b) 8. § (1) bekezdésének b) pontjában "a megyei (fővárosi) földművelésügyi hivatal" szövegrész helyébe "az MgSzH területi szerve" szövegrész,

c) 11/H. § (1) bekezdésének c) pontjában az "illetékes megyei földművelésügyi hivatalhoz" szövegrész helyébe az "MgSzH területi szervéhez" szövegrész,

d) 11/H. § (3) bekezdésében az "illetékes megyei földművelésügyi hivatal" szövegrész helyébe az "MgSzH területi szerve" szövegrész,

e) 2. számú mellékletének 1. pontjában "a megyei földművelésügyi hivatal" szövegrész helyébe "az MgSzH területi szerve" szövegrész,

f) 2. számú mellékletének 2. pont b) alpontjában az "illetékes megyei földművelésügyi hivatal" szövegrész helyébe az "MgSzH illetékes területi szerve" szövegrész, valamint az "a megyei földművelésügyi hivatali" szövegrész helyébe "az MgSzH területi szerve által kiállított" szövegrész,

g) 5. számú mellékletének 5. pontjában az "illetékes megyei földművelésügyi hivatal" szövegrész helyébe "az MgSzH illetékes területi szerve" szövegrész

lép.

9. §

(1) A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet] 4/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4/B. § Állati hulladéknak a 4. § (2) bekezdésében foglaltak alapján történő besorolásához a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal illetékes területi szervének (a továbbiakban: az MgSzH területi szerve) szakhatósági hozzájárulása szükséges. A szakhatósági hozzájárulásban az MgSzH területi szerve arról nyilatkozik, hogy az állati hulladék rendelkezik-e a Hgt. 2. számú mellékletében szereplő H9 veszélyességi jellemzővel. "

(2) A 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet

a) 1. számú melléklete C) rész, 2. pont 2. 1. alpontjában az "illetékes megyei/fővárosi állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomás" szövegrész helyébe az "MgSzH területi szerve" szövegrész,

b) 5. számú melléklete 3. pont c), i) és j) alpontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az eljárásba a megjelölt környezet- vagy természetvédelmi szakterületet érintő kérdések felmerülése esetén bevonandó)

"c) termőföld minőségvédelmi és növényvédelmi szakkérdésekben első fokon: a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve; "

"i) állat-egészségügyi szakkérdésekben első fokon: a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve;

j) erdészeti szakkérdésekben első fokon: a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve. "

10. §

A települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet mellékletének 2. ponti d) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az eljárásba a hatáskörét érintő esetben bevonandó)

"d) termőföld minőségvédelmi szakkérdésekre kiterjedően a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal; "

11. §

A családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet

a) 2. §-ában a "megyei (fővárosi) földművelésügyi hivatal (a továbbiakban: FM hivatal) " szövegrész helyébe a "Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve (a továbbiakban: MgSzH területi szerve) " szövegrész,

b) 4. § (1) bekezdésében az "FM hivataltól" szövegrész helyébe az "MgSzH területi szervétől" szövegrész,

c) 4. § (2)-(4) bekezdésében az "FM hivatal" szövegrész helyébe az "MgSzH területi szerve" szövegrész,

d) 4. § (5) bekezdésében az "FM hivatalnál" szövegrész helyébe az "MgSzH területi szervénél" szövegrész,

e) 5. § (l)-(3) bekezdésében, 6. § (1) és (2) bekezdésében, valamint 10. § (1) bekezdésének a) pontjában az "FM hivatal" szövegrész helyébe az "MgSzH területi szerve" szövegrész,

f) 8. §-ában, valamint 1. számú mellékletében az "FM hivatalt" szövegrész helyébe az "MgSzH területi szervét" szövegrész lép.

12. §

A növényvédő szerek kis- és nagykereskedelmi forgalmazásának részletes szabályairól szóló 156/2002. (VII. 11.) Korm. rendelet

a) 3. § (1) bekezdésében az "illetékes megyei növény-és talajvédelmi szolgálat (a továbbiakban: Szolgálat) " szövegrész helyébe a "Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal illetékes területi szerve (a továbbiakban: MgSzH területi szerve) " szövegrész,

b) 3. § (2) bekezdésének felvezető szövegében, valamint a bekezdés b) pontjában "a Szolgálat" szövegrész helyébe "az MgSzH területi szerve" szövegrész,

c) 4. § (1) bekezdésében a "Növény- és Talajvédelmi Központi Szolgálat (a továbbiakban: Központi Szolgálat) " szövegrész helyébe a "Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ (a továbbiakban: MgSzH Központ) " szövegrész,

d) 4. § (2) bekezdésének felvezető szövegében az "a Központi Szolgálat" szövegrész helyébe az "az MgSzH Központ" szövegrész,

e) 4. § (2) bekezdésének b) pontjában az "a Szolgálat" szövegrész helyébe az "az MgSzH területi szerve" szövegrész,

f) 5. § első mondatában az "illetékes Szolgálat" szövegrész helyébe az "MgSzH területi szerve" szövegrész, a § második mondatában az "A Szolgálat" szövegrész helyébe az "Az MgSzH területi szerve" szövegrész,

g) 6. §-ában "A Központi Szolgálat és a Szolgálat" szövegrész helyébe "Az MgSzH Központ és az MgSzH területi szerve" szövegrész,

h) 7. §-ában "a Központi Szolgálatot" szövegrész helyébe "az MgSzH Központot" szövegrész,

i) 8. § (1) bekezdésében "a Szolgálatot" szövegrész helyébe "az MgSzH területi szervét", valamint "a Központi Szolgálatot" szövegrész helyébe "az MgSzH Központot" szövegrész,

j) 8. § (3) bekezdésében "a Szolgálat" helyébe "az MgSzH területi szerve", valamint "a Központi Szolgálat" szövegrész helyébe "az MgSzH Központ" szövegrész,

k) 17. § bevezető szövegében az "A Szolgálat" szövegrész helyébe az "Az MgSzH területi szerve" szövegrész,

l) 19. § (4) bekezdésében az "a Szolgálat" szövegrész helyébe az "az MgSzH területi szerve" szövegrész lép.

13. §

Az egyes állatbetegségek gyanúja esetén, a települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe tartozó ideiglenes hatósági intézkedésekről szóló 247/2002. (XI. 28.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdésében az "illetékes megyei (fővárosi) Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Állomás" szövegrész helyébe a "Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal illetékes területi szerve" szövegrész lép.

14. §

Az országos sugárzási helyzet és radioaktív anyagkoncentrációk ellenőrzéséről szóló 275/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének II. pont 1. alpontjában az "Országos Élelmiszervizsgáló Intézet" szövegrész helyébe a "Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ" szövegrész lép.

15. §

A kedvezőtlen besorolású térségekben gazdálkodó mezőgazdasági termelők éven túli hitelterheinek mérsékléséről szóló 46/2003. (IV. 3.) Korm. rendelet

a) 4. § (1) bekezdésének d) pontjában az "illetékes megyei (fővárosi) földművelésügyi hivatal (a továbbiakban: FM Hivatal) " szövegrész helyébe a "Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve (a továbbiakban: az MgSzH területi szerve) " szövegrész,

b) 4. § (4) bekezdésében az "illetékes FM Hivatalhoz" szövegrész helyébe az "MgSzH területi szervéhez" szövegrész, az "FM Hivatalhoz" szövegrész helyébe az " az MgSzH területi szervéhez" szöveg, az "FM hivatal" szövegrész helyébe az "MgSzH területi szerve" szövegrész, a § (6) bekezdésében az "az FM Hivatal" szövegrész helyébe az "az MgSzH területi szerve" szövegrész,

c) 7. § (7) bekezdésében "a területileg illetékes FM Hivatal" szövegrész helyébe "az MgSzH területi szerve" szövegrész

lép.

16. §

(1) A hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeiről szóló 126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet) 2. számú mellékletének a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"a) Erdővédelemre kiterjedően

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve

b) talajvédelemre kiterjedően

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve"

(2) A 126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének j) és k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"j) állat-egészségügyi szakkérdések Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve

k) növény-egészségügyi szakkérdések Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve"

17. §

(1) A kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről szóló 162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet]

a) 1. § a) pontjában "az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet (a továbbiakban: OMMI) " szövegrész helyébe "a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ (a továbbiakban: MgSzH Központ) " szövegrész,

b) 1. § b) és d) pontjában, valamint 2. §-ában az "OMMI" szövegrész helyébe az "MgSzH Központ" szövegrész,

c) az 5. § (1) bekezdésének a) pontjában a "megyei (fővárosi) földművelésügyi hivatal (a továbbiakban: FM Hivatal) " szövegrész helyébe a "Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve (a továbbiakban: MgSzH területi szerve) " szövegrész,

d) az 5. § (2) bekezdésében "Az FM Hivatal" szövegrész helyébe "Az MgSzH területi szerve" szövegrész,

e) 6. § (1) bekezdésének e) pontjában és 10. § (2) bekezdésében az "FM Hivatalnak" szövegrész helyébe az "MgSzH területi szervének" szövegrész,

f) 6. § (2) bekezdésében az "FVM Hivatalt" szövegrész helyébe az "MgSzH területi szervét", a "megyei (fővárosi) intézetét" szövegrész helyébe a "regionális intézetét" szövegrész,

g) 7. § (l)-(3) bekezdésében, 8. § (2) és (3), valamint (5) bekezdésében, továbbá 10. § (3) bekezdésében az "FM Hivatal" szövegrész helyébe az "MgSzH területi szerve" szövegrész,

h) 9. § (2) bekezdésében, 10. § (7) bekezdésében az "FM Hivatalt" szövegrész helyébe az "MgSzH területi szervét" szövegrész,

i) 11. § (2) bekezdésében az "illetékes megyei (fővárosi) növény- és talajvédelmi szolgálat (a továbbiakban: szolgálat) " szövegrész helyébe az "MgSzH illetékes területi szerve" szövegrész lép.

(2) A 162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. § A mák és a kender termesztésére és forgalomba hozatalára vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzésére a rendőrhatóság és az ÁNTSZ mellett az MgSzH illetékes területi szerve jogosult. Az MgSzH Központ a kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének helyszíni ellenőrzési és elszámolási munkáiban közreműködik, valamint a Minisztérium részére az ipari-, az étkezési és a díszítőmák termesztésével kapcsolatos adatszolgáltatásról gondoskodik. "

(3) A 162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet

a) 1. számú mellékletében az "FM Hivatalok" szövegrész helyébe az "MgSzH területi szervei" szövegrész,

b) 5. számú mellékletének címében az "Az FM Hivatal" szövegrész helyébe az "Az MgSzH területi szervének" szövegrész,

c) 5. számú mellékletében az "A... megyei/fővárosi FM Hivatal" szövegrész helyébe az "Az MgSzH területi szerve" szövegrész

lép.

18. §

Az Európai Unió közös forrásaiból származó agrártámogatások, az azokhoz kapcsolódó, nemzeti költségvetésből nyújtott kiegészítő támogatások, valamint a nemzeti hatáskörben nyújtott agrártámogatások igénybevételének általános feltételeiről szóló 6/2004. (I. 22.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az 1. § (3) bekezdésének p) pontjában meghatározott támogatásokra vonatkozóan]

"d) a mezőgazdasági termelőnek, valamint az erdőgazdálkodónak a c) pontban foglaltakra vonatkozó számításait az MgSzH illetékes területi szerve igazolja. "

19. §

(1) A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal végezhető tevékenységekről szóló 142/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 142/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet]

a) 3. § (2) bekezdésében illetékes megyei (fővárosi) állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomást" szövegrész helyébe Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szervét [a továbbiakban: az MgSzH területi szerve]" szövegrész,

b) 3. §(3) bekezdésében az "illetékes megyei (fővárosi) állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomásnak" szövegrész helyébe az "MgSzH területi szervének" szövegrész,

c) 8. § (1) bekezdésében "a megyei (fővárosi) állategészségügyi és élelmiszerellenőrző állomás" szövegrész helyébe "az MgSzH területi szervének" szövegrész

lép.

(2) A 142/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 10. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Az engedély visszavonását vagy felfüggesztését az ORFK KKR, az Országos Gyógyszerészeti Intézet (a továbbiakban: OGYI), az ÁNTSZ területileg illetékes regionális intézete, valamint a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal kezdeményezheti. "

(3) A 142/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet

a) 23. § (1) bekezdésében "a megyei (fővárosi) állategészségügyi és élelmiszerellenőrző állomást" szövegrész helyébe "az MgSzH területi szervét" szövegrész,

b) 23. § (2) bekezdésében és 26. § (5) bekezdésében "a megyei (fővárosi) állategészségügyi és élelmiszerellenőrző állomás" szövegrész helyébe "az MgSzH területi szerve" szövegrész,

c) 23. § (4) bekezdésében "a megyei (fővárosi) állategészségügyi és élelmiszerellenőrző állomásnak" szövegrész helyébe "az MgSzH területi szervének" szövegrész lép.

20. §

A szaporítóanyagokkal kapcsolatos minőségvédelmi bírság megállapításáról szóló 369/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet

a) 1. §-ában "Az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet (a továbbiakban: minősítő intézet) " szövegrész helyébe "A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ (a továbbiakban: MgSzH Központ) " szövegrész,

b) 2. § (1)-(3) bekezdésében az "A minősítő intézet" szövegrész helyébe az "Az MgSzH Központ" szövegrész,

c) 3. § (2) bekezdésében és 7. § (1) bekezdésében "a minősítő intézet" szövegrész helyébe "az MgSzH Központ" szövegrész,

d) 6. § (2) bekezdésének d) pontjában "a minősítő intézetnek" szövegrész helyébe "az MgSzH Központnak" szövegrész

lép.

21. §

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet

a) 3. számú mellékletének II. 2. pontja d) alpontjában az "az Állami Erdészeti Szolgálat területi igazgatósága" szövegrész helyébe az "a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve" szövegrész,

b) 3. számú mellékletének II. 2. pontja e) alpontjában a "növény- és talajvédelmi szolgálat" szövegrész helyébe a "Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve" szövegrész

lép.

22. §

A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 63/2005. (IV. 8.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésében a "Földművelésügyi Költségvetési Iroda illetékes megyei kirendeltségénél" szövegrész helyébe a "Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központjánál" szövegrész lép.

23. §

A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 134/2005. (VII. 14.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. pontjában

a) az "Állami Erdészeti Szolgálat területi igazgatósága", valamint a "megyei növény- és talajvédelmi szolgálatok" szövegrész helyébe a "Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve" szövegrész,

b) az"FVM (Erdészeti Főosztály) ", valamint a "Növény- és Talajvédelmi Központi Szolgálat" szövegrész helyébe "a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ" szövegrész

lép.

24. §

A növényvédelmi közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 160/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet

a) 1. § (2) bekezdésében a "Földművelésügyi Költségvetési Iroda (a továbbiakban: FKI) " szövegrész helyébe a "Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ (a továbbiakban: MgSzH Központ) " szövegrész,

b) 1. §(3) bekezdésében, 3. § (2) bekezdésében az "FKI" szövegrész helyébe az "MgSzH Központ" szövegrész, a 3. § (1) bekezdésében az "FKI-tól" szövegrész helyébe az "MgSzH Központtól" szövegrész, az 5. § (4) bekezdésében az "FKI-n" szövegrész helyébe az "MgSzH Központon" szövegrész

lép.

25. §

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 12. számú mellékletének 2. pont b), c) és l) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az eljárásba hatásköri érintettség esetén bevonandó szakhatóságok)

"b) erdővédelemre kiterjedően: a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH)

c) talaj (termőföld) védelemre kiterjedően a trágyák mezőgazdasági felhasználása, termőföldre történő kijuttatása, illetve a hígtrágyatárolók kapacitásának megállapítása esetén: az MgSzH"

"l) az állati anyagok feldolgozása és a nagy létszámú állattartás tekintetében: az MgSzH"

26. §

A jogosult állatorvos hatásköréről és a működésével kapcsolatos részletes szabályokról szóló 113/2006. (V. 12.) Korm. rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében az "az illetékes megyei (fővárosi) állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomásnál (a továbbiakban: állomás) " szövegrész helyébe az "a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal illetékes területi szervénél (a továbbiakban: MgSzH területi szerve) " szövegrész,

b) 2. § (2) bekezdésében, 3. § (l)-(3) bekezdésében, 4. § (1) bekezdésében az "állomás igazgató főállatorvosa" szövegrész helyébe az "MgSzH területi szervének igazgatója" szövegrész,

c) 2. § (3) bekezdésében az "állomáshoz" szövegrész helyébe az "MgSzH területi szervéhez" szövegrész, az "állomásnak" szövegrész helyébe az "MgSzH területi szervének" szövegrész,

d) 4. § (2) és (6) bekezdésében, az "állomás" szövegrész helyébe az "MgSzH területi szerve" szövegrész,

e) 5. § (2) bekezdésének b) és c) pontjában az "állomás, illetve kerületi hivatal" szövegrész helyébe az "MgSzH területi szerve" szövegrész, az e) pontban az "illetékes kerületi hivatalnak" szövegrész helyébe az "MgSzH területi szervének" szövegrész,

f) 4. § (4) bekezdésében az "állomás számlájára" szövegrész, valamint az "állomásnak" szövegrész helyébe az "MgSzH területi szervének" szövegrész,

g) 6. § (2) bekezdésében, 8. § (1), (3), (4) bekezdésében az "állomás" szövegrész helyébe az "MgSzH területi szerve" szövegrész, 8. § (2) bekezdésében "Az állomásnak" szövegrész helyébe az "Az MgSzH területi szervének" szövegrész,

h) 7. § (1) bekezdésében a "kerületi főállatorvosnak" szövegrész helyébe a "hatósági főállatorvosnak" szövegrész, a 7. § (2) bekezdésében, 8. § (4) bekezdésében a "kerületi főállatorvost" szövegrész helyébe a "hatósági fő-állatorvost" szövegrész, a 8. § (5) bekezdésében "A kerületi hivatal illetékességi területén a kerületi főállatorvos" szövegrész helyébe "Az illetékességi területén a hatósági főállatorvos" szövegrész,

i) 9. § (1) bekezdésének bevezető szövegében az "Az állomás igazgató főállatorvosa" szövegrész helyébe az "Az MgSzH területi szervének igazgatója", a bekezdés c) pontjában az "az állomás igazgató főállatorvosát, illetve a kerületi főállatorvost" szövegrész helyébe az "az MgSzH területi szervének igazgatóját, illetve a hatósági főállatorvost" szövegrész lép.

27. §

A budapesti központi szennyvíztisztító telep és a kapcsolódó létesítményei projekt, a Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt és a Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 150/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 1. pont "Vízjogi engedély" cím, "Földművelésügyi" alcím 2-3. oszlop 3-4. sorának helyébe a következő rendelkezés lép:

[- talajvédelem]

"Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve/ Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ"

[- erdővédelem]

"Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve/ Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ"

28. §

Az észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekt és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hulladékgazdálkodási projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 151/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 1. pont "Egységes környezethasználati engedély" cím 2-3. oszlop 3-4. sorának helyébe a következő rendelkezés lép:

[Erdővédelem]

"Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve/ Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ"

[Talajvédelem]

"Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve/ Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ"

29. §

Az M3 autópálya Nyíregyháza-Vásárosnamény közötti szakasz megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 152/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 1. pont "Útügyi építési engedély" cím, "Földművelésügy" alcím 2-3. oszlop 3-4. sorának helyébe a következő rendelkezés lép:

[- talajvédelem]

"Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve/ Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ"

[- erdővédelem]

"Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve/ Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ"

30. §

A Bátaapátiban létesülő kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló projektjéhez kapcsolódó egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 257/2006. (XII. 15.) Korm. rendelet

a) 2. számú mellékletének 1. pontjában az "Állami Erdészeti Szolgálat Pécsi Igazgatósága" szövegrész helyébe a "Baranya Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, Pécs" szövegrész, a "Tolna Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat" szövegrész helyébe a "Tolna Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, Szekszárd" szövegrész, a "földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter" szövegrész helyébe, valamint a "Növény- és Talajvédelmi Központi Szolgálat" szövegrész helyébe a "Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ" szövegrész,

b) 2. számú mellékletének 2. pontjában a "Tolna Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomás" szövegrész helyébe a "Tolna Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, Szekszárd" szövegrész, a "Tolna Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat" szövegrész helyébe a "Tolna Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, Szekszárd" szövegrész, a "földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter" szövegrész helyébe, valamint a "Növény- és Talajvédelmi Központi Szolgálat" szövegrész helyébe a "Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ" szövegrész lép.

31. §

(1) Ez a rendelet 2007. december 20-án lép hatályba és 2008. január 20-án hatályát veszti.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti

a) az egyes földművelésügyi tárgyú kormányrendeletekmódosításáról szóló 58/2004. (III. 31.) Korm. rendelet;

b) a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 22. § (7) bekezdésének b) pontja.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök