2004. évi CXX. törvény

a miniszterek feladat- és hatáskörének változásával összefüggésben szükséges törvénymódosításokról[1]

A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2002. évi XI. törvényt módosító 2004. évi XCV. törvény 5. §-ában foglaltakra figyelemmel az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

I. Fejezet

A volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1991. évi XXXII. törvény módosítása

1. § A volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1991. évi XXXII. törvény 3. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A bizottság elnöke a Kormány által megbízott személy, társelnöke az egyház képviselőinek vezetője, tagjai a belügyminiszter, az egészségügyi miniszter, az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter, az igazságügy-miniszter, az oktatási miniszter, a nemzeti kulturális örökség minisztere, a pénzügyminiszter és a Miniszterelnöki Hivatal egy-egy megbízottja, valamint az egyház képviselői a Kormányt képviselő tagokkal azonos számban."

II. Fejezet

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

2. § A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Felhatalmazást kap az egészségügyi miniszter, hogy az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszterrel egyetértésben a közgyógyellátás keretében rendelhető gyógyszerek körét [49. § (2) bekezdés] rendeletben szabályozza."

III. Fejezet

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása

3. § A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. §-a b) pontjának bevezető rendelkezése és ba) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap)

"b) az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter, hogy rendeletben szabályozza

ba)- az egészségügyi miniszterrel egyetértésben - a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségek körét, valamint az erről szóló igazolások kiadásának rendjét,"

IV. Fejezet

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről szóló 1998. évi XXXIX. törvény módosítása

4. § A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről szóló 1998. évi XXXIX. törvény (a továbbiakban: Tbir.) 1. §-ának (2)-(3) bekezdése helyébe a következő (2)-(3) bekezdés lép, egyidejűleg a § a következő új (4) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Az alapokat a Kormány felügyeli. A 2. § (1) bekezdése szerinti igazgatási szervek irányítását a Kormány

a) az egészségbiztosítási ágazat tekintetében az egészségügyi miniszter,

b) a nyugdíjbiztosítási ágazat tekintetében az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter útján látja el.

(3) A járulékfizetéssel kapcsolatos törvényjavaslatok és azok végrehajtási rendeleteinek tervezetét a pénzügyminiszter

a) az egészségbiztosítási ágazat tekintetében az egészségügyi miniszterrel,

b) a nyugdíjbiztosítási ágazat tekintetében az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszterrel együttesen terjeszti a Kormány elé.

(4) Az egészségbiztosítási ellátással kapcsolatos törvényjavaslatok és azok végrehajtási rendeleteinek tervezetét az egészségügyi miniszter a pénzügyminiszterrel együttesen terjeszti a Kormány elé. A társadalombiztosítási nyugellátásokkal kapcsolatos törvényjavaslatok és azok végrehajtási rendeleteinek tervezetét az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter a pénzügyminiszterrel együttesen terjeszti a Kormány elé."

5. § A Tbir. 2. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a Kormány irányítása alatt álló, országos hatáskörű központi államigazgatási szerv. Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár vezetését főigazgatók végzik. Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság főigazgatóját az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter javaslatára, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár főigazgatóját az egészségügyi miniszter javaslatára a Kormány nevezi ki és menti fel."

6. § A Tbir. 8. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az egészségügyi miniszter a Fővárosi és Pest Megyei Egészségbiztosítási Pénztárnál, az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál, valamint a Fővárosi és Pest Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságnál a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 45. §-ának (8) bekezdésében foglaltak alapján további egy vezetői szintet állapíthat meg."

V. Fejezet

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXXIV. törvény módosítása

7. § A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXXIV. törvény 11/A. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az APEH a járulékbevallásokhoz igazodóan, a bevallások feldolgozása alapján, a bevallásokról és bevételekről havonta adatokat szolgáltat a pénzügyminiszter, az egészségügyi miniszter, az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter, valamint az Országos Egészségbiztosítási Pénztár és az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság részére."

VI. Fejezet

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvénymódosítása

8. § Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 51. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetője a felügyelete alá tartozó fejezet és a hatáskörébe tartozó alap költségvetésének, valamint a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak kezelői alaponként az egészségügyi miniszter, valamint az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter közreműködésével elkészített társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének részletes tervezetét a költségvetési irányelvek szerint állítja össze."

9. § Az Áht. 86/A. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár az irányelvek alapján az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter, valamint az egészségügyi miniszter közreműködésével elkészítik a kezelésükben lévő társadalombiztosítási pénzügyi alap költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást, és továbbítják a pénzügyminiszternek az alaponként és összevontan bemutatott zárszámadási javaslatot."

10. § Az Áht. 86/F. §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(2) A 24. és a 93. §-t a következő eltérésekkel kell alkalmazni:]

a) a fejezet felügyeletét ellátó szerv hatáskörében az egészségbiztosítás központi hivatali szerve esetében az egészségügyi miniszter, a nyugdíjbiztosítás központi hivatali szerve esetében az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter, az igazgatási szervek tekintetében a társadalombiztosítás központi hivatali szerveinek vezetői járnak el,"

VII. Fejezet

A Vám- és Pénzügyőrségről szóló 2004. évi XIX. törvény módosítása

11. § A Vám- és Pénzügyőrségről szóló 2004. évi XIX. törvény 1. §-a (2) bekezdésének g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(2) A pénzügyminiszter az irányítási és felügyeleti jogkörének végrehajtása érdekében:]

"g) ellátja azokat a feladatokat, amelyeket a feladat- és hatásköréről szóló jogszabály önálló vagy a gazdasági és közlekedési miniszterrel, illetve - a jogszabályok alapján - a külügyminiszterrel egyetértésben gyakorolt vámigazgatási jogkörébe utal."

VIII. Fejezet

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosítása

12. § A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 17. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A Nemzeti Alaptanterv elvei és követelményei szerint az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter (a továbbiakban: miniszter) közreműködik a közoktatás intézményei számára készülő fogyasztóvédelmi tantervi követelmények meghatározásában."

13. § Az Fgytv. 56/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"56/A. § (1) Felhatalmazást kap az egészségügyi miniszter, hogy a miniszterrel egyetértésben a gyógyászati segédeszközök és az orvostechnikai termékek fogyasztói forgalmazásának ellenőrzésére és az ellenőrzésben való szakhatósági közreműködésre vonatkozó részletes szabályokat rendeletben meghatározza.

(2) Felhatalmazást kap a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, hogy a miniszterrel, a gazdasági és közlekedési miniszterrel, valamint az egészségügyi miniszterrel egyetértésben a dohánytermékek előállításának, forgalmazásának és ellenőrzésének a jövedéki törvény szabályozási körébe nem tartozó feltételeit rendeletben meghatározza.

(3) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy a kizárólag használati és kezelési útmutatóval együtt forgalomba hozható áruk körét rendelettel meghatározza."

IX. Fejezet

A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény módosítása

14. § (1) A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKVtv.) 16. §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(2) A VT tagja:]

"a) az egészségügyi miniszter, a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter, az igazságügy-miniszter, az informatikai és hírközlési miniszter, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter, az oktatási miniszter, a pénzügyminiszter, az európai ügyekért felelős miniszter, a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős miniszter, valamint a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter egy-egy képviselője,"

(2) A KKVtv. 16. §-a (3) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(3) Tanácskozási joggal vesznek részt a VT munkájában:]

"a) a Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács elnöke, a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal elnöke, a Nemzeti Sporthivatal elnöke, a Magyar Bankszövetség elnöke, a Magyar Hitelgarancia Egyesülés igazgatója vagy a helyettesítésére meghatalmazott személy,"

X. Fejezet

A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény módosítása

15. § A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Eximtv.) 14. §-a (1) bekezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"Az igazgatóságok tagjait - a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter, a pénzügyminiszter, a külügyminiszter, valamint a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter véleményének figyelembevételével - a gazdasági és közlekedési miniszter jelöli ki."

16. § Az Eximtv. 15. §-ának második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"Ezen felügyelő bizottságok tagjait - a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter, a pénzügyminiszter és a külügyminiszter véleményének figyelembevételével - a gazdasági és közlekedési miniszter jelöli ki."

17. § Az Eximtv. 17. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az Eximbank és a Mehib Rt.

a) igazgatóságának elnökét és a vezérigazgatót - a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter és a pénzügyminiszter véleményének figyelembevételével - a gazdasági és közlekedési miniszter javaslatára,

b) felügyelő bizottságának elnökét - a gazdasági és közlekedési miniszter, a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter és a pénzügyminiszter véleményének figyelembevételével - az Állami Számvevőszék javaslatára

a miniszterelnök határozatlan időre nevezi ki és menti fel."

XI. Fejezet

A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosítása

18. § A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 38. §-a (4) bekezdésének bevezető rendelkezése helyébe a következő rendelkezés lép:

"A MOB feladatai a Miniszterelnökség fejezetben fejezeti jogosítványokkal rendelkező Nemzeti Sporthivatal (a továbbiakban: NSH) költségvetési címből nyújtott sportcélú állami támogatásokkal összefüggésben - az e törvényben és a külön jogszabályban meghatározottak szerint - a következők:"

19. § (1) Az Stv. 48. §-a (4) bekezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"A kuratórium két tagját a MOB, egy tagját a Nemzeti Sportszövetség, egy tagját a Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége, egy tagját az MPB, egy tagját a Sportegyesületek Országos Szövetsége, két tagját az NSH elnökének - a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter (a továbbiakban: miniszter) útján tett - javaslatára a Kormány nevezi ki, akik közül egy főre a diáksport és a főiskolai-egyetemi sport sportszövetségei tesznek javaslatot."

(2) Az Stv. 48. §-a (4) bekezdésének negyedik mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"A kuratórium tagjait az NSH elnökének a miniszter útján tett javaslatára a Kormány nevezi ki."

20. § Az Stv. 50. §-a (3) bekezdése b) pontjának második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"Előkészíti és megköti a sporttal kapcsolatos, a hatáskörébe tartozó nemzetközi szerződéseket, valamint a miniszter - az NSH elnöke véleményének kikérését követően tett -javaslata alapján a nemzetközi sportszervezetek által megkívánt garanciát vállal a kiemelt nemzetközi sportrendezvények (olimpia, speciális világjátékok, világbajnokság, Európa-bajnokság) magyarországi megrendezéséhez,"

21. § (1) Az Stv. 51. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A sport irányításával, szabályozásával és ellenőrzésével kapcsolatos, e törvényben és külön jogszabályokban meghatározott feladatok ellátásáról a miniszter - a (3) bekezdésben meghatározottakra is figyelemmel - az NSH útján gondoskodik."

(2) a) Az Stv. 51. §-a (2) bekezdésének bevezető rendelkezése helyébe a következő rendelkezés lép:

"Az NSH:"

b) Az Stv. 51. §-a (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(2) Az NSH:]

"b) az 56. § (3) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel ellátja a sportcélú központi állami pénzeszközök elosztásával kapcsolatos, e törvényben és külön jogszabályokban meghatározott feladatokat, meghatározza a pénzeszközök elosztásának részletes előírásait, ellenőrzi a pénzeszközök felhasználását, gondoskodik a jogosulatlanul igénybe vett állami támogatás visszafizettetéséről,"

c) Az Stv. 51. §-a (2) bekezdésének k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(2) Az NSH:]

"k) közreműködik a sportszakember-képzésben és -továbbképzésben, a miniszter hatáskörébe tartozó feladatok teljesítésében, valamint a sport szakmai (oktatási, továbbképzési, kutatási, sporttudományos, sportegészségügyi) hátterének biztosítása érdekében együttműködik az e feladatokat ellátó intézmények felügyeletét ellátó minisztériumokkal,"

(3) Az Stv. 51. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A miniszter az NSH elnöke útján irányítja az NSH költségvetési címhez tartozó költségvetési szerveket."

22. § (1) Az Stv. 53. §-a (3) bekezdésének bevezető rendelkezése és a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A Tanács - elnökkel és társelnökkel együtt - tizennyolc tagból áll. Tagjai:

a) az egészségügyi miniszter, az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter, az oktatási miniszter,"

(2) Az Stv. 53. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A (3) bekezdés c) pontjában megjelöltek és a Tanács elnöke csak személyesen vehetnek részt a Tanács munkájában, a (3) bekezdés a) pontjában megjelölteket a politikai államtitkár, a b) pontban megjelölteket az alelnök, a Tanács társelnökét az NSH elnöke helyettesítheti."

23. § Az Stv. 54. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Tanács adminisztratív és gazdálkodási feladatait az NSH-ban működő Titkárság látja el. A Tanács működési költségeit az NSH költségvetési címen belül elkülönítve kell megállapítani."

24. § Az Stv. 56. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A miniszter a Nemzeti Sporttanács - NSH elnöke útján tett -javaslata alapján rendeletben határozza meg az NSH költségvetési címhez tartozó állami sportcélú támogatások felhasználásának részletes szabályait."

25. § Az Stv. 61. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A járadékra jogosultságot és a járadékot az NSH a jogosult kérelmére államigazgatási eljárás keretében állapítja meg és gondoskodik annak havonta történő folyósításáról. A járadék fedezetét és a végrehajtás költségeit az NSH költségvetési cím alatt az éves költségvetésben kell biztosítani."

XII. Fejezet

Az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1996. évi LXV. törvény módosítása

26. § (1) Az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1996. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Sptv.) 5. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(1) A 3. és 4. § szerinti jogosult az ingatlan tulajdonjogát a következő, rá vonatkozó feltételek együttes fennállása esetén szerezheti meg:]

"b) a sportszervezet, illetve az önkormányzat vállalja, hogy a tulajdonszerzéstől számított legalább 15 évig az ingatlant - repülőtér esetében a Nemzeti Sporthivatal elnöke, valamint a gazdasági és közlekedési miniszter által előzetesen a 3. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti sportszervezet véleményének megismerését követően meghatározott feltételekkel - sportcélra, elsősorban a tulajdonszerzésig gyakorolt sporttevékenység céljára, illetve sportlétesítményként használja, hasznosítja;"

(2) Az Sptv. 5. §-a (4) bekezdésének második és harmadik mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"Az elidegenítéshez, illetőleg a terheléshez e törvény szerint a Nemzeti Sporthivatal (a továbbiakban: NSH) elnöke méltányosságból hozzájárulhat. A hozzájárulásról a zárszámadás keretén belül az NSH elnöke a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter útján ad tájékoztatást."

(3) Az Sptv. 5. §-a (5) bekezdésének bevezető rendelkezése helyébe a következő rendelkezés lép:

"Az NSH elnöke méltányosságból hozzájárulhat az ingatlan"

27. § Az Sptv. 7. §-a (1) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"Az e törvény alapján átadott ingatlanok működtetését, az 5. § (1) bekezdésében foglalt feltételek teljesülését az NSH elnöke ellenőrzi."

28. § Az Sptv. 8. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az 1. §-ban meghatározott ingatlanok értékesítéséből befolyt bevétel - a költségek levonása után - az NSH-t illeti meg, az átutalásról a pénzügyminiszter, illetőleg a privatizációért felelős miniszter intézkedik. Az NSH a bevételt a külön törvényben meghatározott célokra fordíthatja."

29. § Az Sptv. 11. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A használati jog (1) bekezdés a) pontja szerinti megszűnéséről az NSH elnöke határoz."

XIII. Fejezet

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvénymódosítása

30. § A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (a továbbiakban: Tftv.) 6. §-ának a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Országgyűlés)

"a) az országos fejlesztési koncepcióhoz illesztve határozattal elfogadja az országos területfejlesztési koncepciót, ennek keretében megállapítja a területfejlesztési politikát meghatározó irányelveket, célokat, hosszú távú prioritásokat;"

31. § (1) A Tftv. 8. §-a (2) bekezdésének ab) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Tanács munkájában

a) szavazati joggal rendelkező tagként vesznek részt:]

"ab) a Kormány részéről: a területfejlesztésért és területrendezésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter), valamint a Kormány által meghatározott további nyolc miniszter, illetve politikai államtitkár;"

(2) A Tftv. 8. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A Tanács elnöke a miniszter."

32. § (1) A Tftv. 9. §-a (1) bekezdésének g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A miniszter)

"g) elősegíti a területfejlesztési koncepciók és programok, területrendezési tervek és a településrendezési tervek összhangját;"

(2) A Tftv. 9. §-ának (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

(A miniszter)

"j) benyújtja a Kormánynak - a belügyminiszterrel együttesen - a kistérségek lehatárolásának megváltoztatásával kapcsolatos előterjesztést."

33. § A Tftv. 17. §-a (6) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A regionális fejlesztési tanács tagjai:)

"b) a miniszter, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter, a belügyminiszter, a gazdasági és közlekedési miniszter, az egészségügyi miniszter, a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter, az oktatási miniszter, az informatikai és hírközlési miniszter, a pénzügyminiszter, valamint az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter egy-egy képviselője;"

XIV. Fejezet

A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosítása

34. §[2]

XV. Fejezet

Az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott forgalmazása elleni, 1988. december 20-án, Bécsben kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi L. törvény módosítása

35. § Az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott forgalmazása elleni, 1988. december 20-án, Bécsben kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi L. törvény 3. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E törvény végrehajtásáról a belügyminiszter, az egészségügyi miniszter, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, a gazdasági és közlekedési miniszter, az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter, az igazságügy-miniszter, a külügyminiszter és a pénzügyminiszter gondoskodik."

XVI. Fejezet

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. törvény módosítása

36. § A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. törvény 50. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az I. Országgyűlés fejezeten belül a Hivatal gazdasági főigazgatójának, a X. Miniszterelnökség fejezeten belül a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszternek, a XX. Oktatási Minisztérium fejezeten belül az oktatási miniszternek, a XXII. Pénzügyminisztérium fejezeten belül a pénzügyminiszternek - mint a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetőjének - tervezési, előirányzat-módosítási, felhasználási, beszámolási, információszolgáltatási, ellenőrzési kötelezettsége és joga nem terjed ki az I. Országgyűlés fejezet, 5. Közbeszerzések Tanácsa cím, a X. Miniszterelnökség fejezet, 8. EU integráció cím, 10. Kormányzati Ellenőrzési Hivatal cím, 11. Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok cím, 12. Tartalékok cím, 15. Nemzeti Sporthivatal cím, 16. Sporttal kapcsolatos fejezeti kezelésű előirányzatok cím, a XX. Oktatási Minisztérium fejezet, 3. Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal cím, valamint a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 7. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete cím előirányzatokra.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt jogokat és kötelezettségeket az I. Országgyűlés fejezet, 5. Közbeszerzések Tanácsa cím felett a Tanács elnöke, a X. Miniszterelnökség fejezeten belül a 8. EU integráció cím esetében az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter és a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter, a 10. Kormányzati Ellenőrzési Hivatal cím esetében a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnöke, a XX. Oktatási Minisztérium fejezet, 3. Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal cím esetében a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal elnöke, valamint a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 7. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete cím felett a Felügyeleti Tanács elnöke látja el. A Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter ugyanezen jogkört a 11. Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok cím felett a Szolgálatok irányításában közreműködő politikai államtitkár, a 15. Nemzeti Sporthivatal cím és a 16. Sporttal kapcsolatos fejezeti kezelésű előirányzatok cím esetében a Nemzeti Sporthivatal elnöke útján gyakorolja."

XVII. Fejezet

Záró rendelkezések

37. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A törvény hatálybalépésével egyidejűleg

a) az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 8. §-ának (1) és (3) bekezdésében a "Miniszterelnökség" szövegrész helyébe a "Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma" szövegrész lép;

b)[3]

c) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 19. §-ának szövegéből az "európai integrációs ügyek koordinációjáért felelős tárca nélküli" szövegrész helyébe az "európai ügyekért felelős" szövegrész lép;

d) az Stv.

da) 39. §-ának (4) bekezdésében a "gyermek-, ifjúsági és sportminiszter (a továbbiakban: miniszter) " szövegrész helyébe a "Nemzeti Sporthivatal elnöke (a továbbiakban: NSH elnöke) " szövegrész,

db) 40. §-a (1) bekezdésének második mondatában, 42. §-ának (1) bekezdésében, 43. §-ának (1) bekezdésében, 44. §-ának (1) bekezdésében, valamint 64. §-a (1) bekezdésének első mondatában, továbbá 64. §-ának (3) bekezdésében szereplő "a minisztérium" szövegrész helyébe "az NSH" szövegrész,

dc) 40. §-ának (4) bekezdésében, 42. §-ának (4) bekezdésében, 43. §-ának (3) bekezdésében, valamint 44. §-ának (3) bekezdésében szereplő "a minisztérium fejezetéből" szövegrész helyébe "az NSH költségvetési címből" szövegrész,

dd) 41. §-ának (4) bekezdésében, 45. §-ának (3) bekezdésében és 64. §-ának (2) bekezdésében "a miniszter" szövegrész helyébe "az NSH elnöke" szövegrész,

de) 42. §-a (3) bekezdésének c) és h) pontjában, 43. §-a (2) bekezdésének e) pontjában, valamint 44. §-a (2) bekezdésének f) pontjában szereplő "a minisztériummal" szövegrész helyébe "az NSH-val" szövegrész,

df) 51. §-a (2) bekezdésének i) pontjában a "miniszterrel" szövegrész helyébe a "minisztériummal" szövegrész,

dg) 53. §-a (2) bekezdésének második mondatában "a minisztérium közigazgatási államtitkára" szövegrész helyébe "az NSH elnökhelyettese" szövegrész,

dh) 56. §-ának (2) bekezdésében a "minisztérium költségvetési fejezetében" szövegrész helyébe a "Miniszterelnökség fejezetben fejezeti jogosítványokkal rendelkező NSH költségvetési címben" szövegrész,

di) 57. §-ának (4) bekezdésében, valamint 64. §-a (1) bekezdésének második mondatában szereplő "A minisztérium" szövegrész helyébe "Az NSH" szövegrész,

dj) 62. §-ának (1) bekezdésében "a miniszter javaslatára" szövegrész helyébe "az NSH elnökének a miniszter útján tett javaslatára" szövegrész,

dk) 64. §-ának (4)-(6) bekezdésében szereplő "a miniszter" szövegrész helyébe "az NSH elnökének" szövegrész lép;

e) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

ea) 50. §-a (1) bekezdésének záró rendelkezésében a "Belügyminisztérium" szövegrész helyébe a "Miniszterelnökség", 2005. január 1-jétől a "Területfejlesztés" szövegrész,

eb) 50. §-a (2) bekezdésében a "Belügyminisztérium" szövegrész helyébe a "Miniszterelnökség", 2005. január 1-jétől a "Területfejlesztés" szövegrész

lép;

f) a Cct.

fa) 1. §-ának (4) bekezdésében, 9. §-a (3) bekezdésének bevezető rendelkezésében, 11. §-ának (6) bekezdésében, 14. §-ának (2) bekezdésében, valamint (10) bekezdésének második és negyedik mondatában, 17. §-ának (1) bekezdésében, 20. §-ának (2) bekezdésében, 21/D. §-ának (4) bekezdésében szereplő "Belügyminisztérium" szövegrész helyébe a "Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal" szövegrész,

fb)[4]

fc) 3. §-ának (3) bekezdésében és 21/F. §-ának (4) bekezdésében szereplő "Belügyminisztériumnak" szövegrész helyébe a "Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatalnak" szövegrész,

fd) 3. §-ának (8) bekezdésében és 19. §-ának (4) bekezdésében szereplő "Belügyminisztériumhoz" szövegrész helyébe a "Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatalhoz" szövegrész,

fe) 14. §-ának (6) bekezdésében a "Belügyminisztériumot" szövegrész helyébe a "Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatalt" szövegrész,

ff) 11. §-ának (5) bekezdésében, 17. §-ának (5) bekezdésében, 21/D. §-a (4) bekezdésének második mondatában és 21/D. §-ának (6) bekezdésében, 21/F. §-ának (5) bekezdésében a "belügyminiszter" szövegrész helyébe a "területfejlesztésért felelős miniszter" szövegrész

lép;

g) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 95. §-ának (4) bekezdésében a "gyermek-, ifjúsági és sportminiszter" szövegrész helyébe a "Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter a Nemzeti Sporthivatal elnöke útján" szövegrész lép.

(3) A törvény hatálybalépésével egyidejűleg

a) az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény (a továbbiakban: Priv.tv.) mellékletében a

aa) "Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: egészségügyi, szociális és családügyi miniszter" alcím helyébe a

"Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: egészségügyi miniszter" szövegrész lép,

ab) "Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: gazdasági és közlekedési miniszter" alcím alatti felsorolás a következő rendelkezéssel egészül ki:

"Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht. 50%+1 szavazat",

ac) "Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: területfejlesztésért és területrendezésért felelős miniszter" alcím alatti felsorolás a következő rendelkezéssel egészül ki:

"Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht. 50%+1 szavazat";

b) a Priv.tv. melléklete a következő új alcímmel és az alcímet követő rendelkezéssel egészül ki:

"Tulajdonosi jogokat gyakorló szerv: Nemzeti Sporthivatal elnöke"

"Sportlétesítmények Vállalat Rt. 75%".

(4) A törvény hatálybalépésével egyidejűleg

a)[5] a miniszterek feladat- és hatáskörének változásával összefüggésben szükséges törvénymódosításokról szóló 2002. évi XLVII. törvény 23-24. és 27-28. §-a, 31. §-ának (1) bekezdése, 34. §-a, 35. §-ának a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény (Dtv.) 67. §-a (4) bekezdésének b) pontját módosító rendelkezése, 36-39. §-a, 41-42. §-a, 43. §-ának az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 86/F. §-a (2) bekezdésének a) pontját megállapító rendelkezése és 44-46. §-a,

b) az Stv. 51. §-a (2) bekezdésének g) pontja, 79. §-a (1) bekezdésének i) pontja, valamint ugyanezen § (2) bekezdésének b) pontja,

c) a Priv.tv. mellékletében a "Tulajdonosi jogokat gyakorló szerv: gazdasági és közlekedési miniszter és a külügyminiszter együttesen" alcím, továbbá ezen alcím alatt szereplő "Nemzeti Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht. 50%+1 szavazat" szövegrész,

d) a Priv.tv. mellékletében a "Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter" alcím és az alcím alatt szereplő "Sportlétesítmények Vállalat Rt. 75%" szövegrész,

e) a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 109. §-ának (4) bekezdése,

f) az Fgytv. módosításáról rendelkező 2004. évi XVI. törvény 25. §-a és 27. §-ának (3) bekezdése, valamint

g) a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 142. §-ának (5) bekezdése

a hatályát veszti.

(5) A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2002. évi XI. törvényt módosító 2004. évi XCV. törvény 3. §-ában és 4. §-ának (2) bekezdésében foglalt rendelkezés az e törvény 37. §-a (2) bekezdésének f) pontjában foglalt törvénymódosítással összefüggésben is megfelelően irányadó.

Mádl Ferenc s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2004. december 6-i ülésnapján fogadta el

[2] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi CXXI. törvény 29. § (3) bekezdés g) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi CXXI. törvény 29. § (1) bekezdés l) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi CXXI. törvény 29. § (3) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[5] Módosította a 2006. évi CXXI. törvény 29. § (11) bekezdése. Hatályos 2007.01.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére