206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet

a fejlesztési adókedvezményről[1]

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. törvény) 30. §-ának (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a fejlesztési adókedvezmény (a továbbiakban: adókedvezmény) részletes feltételeiről, az adókedvezmény engedélyezési eljárásáról és az adatszolgáltatásról a következőket rendeli el:

Értelmező rendelkezések

1. §

E rendelet alkalmazásában:

1.[2] Állami támogatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz) 107. cikk (1) bekezdése szerinti támogatás és a csekély összegű (de minimis) támogatás.

2. Elszámolható költség:

a)[3] a Tao. törvény 22/B. § (1) bekezdés a)-g) és i)-l) pontja szerinti beruházás esetén a beruházás célját szolgáló

aa) tárgyi eszköznek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 47-48. §-ai, 51. §-a szerinti bekerülési értéke,

ab) tárgyi eszköznek a vételára létesítmény felvásárlásakor,

ac) immateriális javak közül a találmány, a szabadalom, - a 13/A. § (2) bekezdésében meghatározott kivétellel -a szoftver, a licenc és a know-how (a továbbiakban: támogatható immateriális javak) Sztv. 47-48. §-ai, 51. §-a szerinti bekerülési értéke, nagyvállalkozásnál legfeljebb az aa) és/vagy az ab) alpontok szerint elszámolható költség 50 százalékáig,

b) a Tao. törvény 22/B. § (1) bekezdés h) pontja szerinti beruházás esetén a beruházás megkezdését követően az üzembe helyezését követő harmadik adóév végéig az újonnan létrehozott munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók - az Sztv. 79. §-a szerint elszámolható - személyi jellegű ráfordításának 24 havi összege, a munkakör létrehozásának napjától számítva,

c)[4]

d)[5]

3. Nem elszámolható költség:

a) a szinten tartást szolgáló tárgyi eszközök és immateriális javak bekerülési értéke, illetve létesítmény felvásárlásakor a vételára;

b) a korábban már használatba vett olyan tárgyi eszközök és immateriális javak bekerülési értéke, amelynek alapján az adózó, más társaság vagy egyéni vállalkozó állami támogatást vett igénybe;

c) pénzügyi lízing formájában beszerzett tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak bekerülési értéke, ha a szerződés nem tartalmazza az eszköznek a bérleti időtartam lejáratakor történő megvásárlására vonatkozó kötelezettséget;

d) az olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak bekerülési értéke, amelyet az adózó nehéz helyzetben lévő, csődeljárás vagy felszámolás alatt álló társaságtól szerzett be;

e)[6] a szállítási ágazatban a járművek bekerülési értéke;

f)[7] a kérelem, illetve a bejelentés benyújtásának napja előtt felmerült költség, ráfordítás; mezőgazdasági termékek feldolgozását és forgalmazását szolgáló beruházásnál az Európai Bizottság által a bejelentési eljárás keretében hozott, támogatást engedélyező határozat keltének napja előtt felmerült költség, ráfordítás.

g) a személygépkocsi (Tao. törvény 4. § 31/c. pont) bekerülési értéke;

h) nagyvállalkozásnál a korábban már bárki által használatba vett eszköz bekerülési értéke, kivéve létesítmény felvásárlása esetén a beszerzett tárgyi eszköz vételárát, valamint a földterület és a telek bekerülési értékét;

i) a 2. pont ac) alpont szerinti támogatható immateriális javak bekerülési értéke, ha azt az adózó nem kizárólag a támogatásban részesülő létesítményben használja.

j)[8] munkahelyteremtő beruházás esetén a 2. pont b) alpont alapján meghatározott személyi jellegű ráfordításnak az adózó adóévi számított átlagos állományi létszámának a tényleges adóévi átlagos állományi létszámot meghaladó részére arányosan számított összege, ahol az adóévi számított átlagos állományi létszámot a beruházás megkezdését megelőző adóévi átlagos állományi létszámnak és az újonnan létrehozott munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók átlagos állományi létszámának az összegeként kell meghatározni.

4. Létesítmény felvásárlása: a termék előállításához és/vagy a szolgáltatás nyújtásához közvetlenül kapcsolódó tárgyi eszközök és támogatható immateriális javak (a továbbiakban együtt: létesítmény) megvásárlása, amennyiben a létesítmény bezárásra került vagy -amennyiben nem vásárolják meg - bezárásra került volna, és a felvásárló adózó nem kapcsolt vállalkozása a létesítmény tulajdonosának.

5. A beruházás megkezdésének napja: az építkezés kezdetének a napja vagy a beruházás célját szolgáló első tárgyi eszköz megrendelésének a napja.

6. Kedvezményezett települési önkormányzat: az Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld és Dél-Dunántúl tervezési-statisztikai régióban lévő települési önkormányzat; amelynek az adókedvezmény iránti kérelem, illetve bejelentés benyújtásának időpontjában kell a felsorolt tervezési-statisztikai régióba tartoznia.

7.[9] Nagyberuházás: az a beruházás, amelyhez kapcsolódóan az elszámolható költség jelenértéken legalább 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg; ennek meghatározásakor egyetlen beruházásnak kell tekinteni az egy vagy több adózó által egy háromszor háromszázhatvanöt napos időszakon belül megkezdett, gazdaságilag oszthatatlan beruházásokat; annak megállapításakor, hogy a beruházás gazdaságilag oszthatatlan-e, figyelembe kell venni a technikai, funkcionális és stratégiai kapcsolatokat, valamint a közvetlen földrajzi közelséget; ez alapján a nagyberuházás értékét úgy kell meghatározni, hogy a kérelemben, illetve a bejelentésben szereplő beruházás elszámolható költségéhez hozzá kell adni és együttesen kell figyelembe venni az e beruházás megkezdése napját megelőző háromszor háromszázhatvanöt napos időszakon belül megkezdett, olyan gazdaságilag oszthatatlan beruházások jelenértéken számított értékét, amely(ek)hez az adózó igénybe vett (igényelt) állami támogatást.

8.[10] Nehéz helyzetben lévő társaság: az a vállalkozás, amely megfelel az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. § (1)-(4) bekezdésében foglalt feltételeknek.

9.[11] Diszkont kamatláb: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 3. pontja szerinti kamatláb.

10. Saját forrás: az adózó által a fejlesztési programhoz igénybe vett (igényelt), állami támogatásnak nem minősülő forrás.

11. Szinten tartást szolgáló eszközök: szinten tartást szolgálnak azok az eszközök, amelyek az adózó által már használt tárgyi eszközöket, támogatható immateriális javakat váltják ki anélkül, hogy a kiváltás az előállított termék, a nyújtott szolgáltatás, a termelési, illetve a szolgáltatási folyamat alapvető változását eredményezné.

12. Támogatási intenzitás: a támogatástartalom és a jelenértéken számított elszámolható költség hányadosa, százalékos formában kifejezve.

13. Kis- és középvállalkozás: a kérelem, illetve a bejelentés benyújtásának időpontjában a Tao. törvény 4. §-ának 24. pontjában foglaltaknak megfelelő vállalkozás.

14.[12] Támogatástartalom: az adózó számára nyújtott állami támogatásnak az Atr. 2. mellékletében meghatározott módszertan alapján kiszámolt értéke.

15. Szélessávú internetszolgáltatásra képes infrastruktúra: amelynek legalább

a) a garantált minimum sebessége a szolgáltatótól az előfizető irányába 128 kbps, az előfizetőtől a szolgáltató irányába 32 kbps, ugyanakkor képes, a hálózati forgalomtól függően, a szolgáltatótól az előfizető irányába 512 kbps, az előfizetőtől a szolgáltató irányába 96 kbps sebesség elérésére, és

b) időben korlátlan hozzáférést biztosít, legalább havi 99,5 százalékos rendelkezésre állási idővel.

A rendelet hatálya

2. §

A rendelet hatálya a Tao. törvény 4. § 2. pontjában megnevezett adózóra terjed ki.

Az adókedvezmény igénybevételének általános feltételei

3. §

(1)[13] Az adókedvezmény akkor vehető igénybe, ha a beruházás megfelel a Tao. törvényben és az e rendeletben, illetve a Kormány a Tao. törvény 22/B. § (2) bekezdésében meghatározott egyedi határozatában (a továbbiakban: határozat) meghatározott valamennyi feltételnek.

(2)[14] Az adókedvezmény a Tao. törvény 22/B. § (1) bekezdés a)-g) és i)-l) pontja szerinti beruházás esetén akkor vehető igénybe, ha az adózó a beruházás részét képező valamennyi tárgyi eszközt üzembe helyezi, a támogatható immateriális javakat használatba veszi, és ezeket az eszközöket nagyvállalkozás az üzembe helyezést követő öt évig, kis- és középvállalkozás három évig (a továbbiakban: kötelező üzemeltetési időszak) az érintett régióban a hatályos, jogerős engedélyben foglaltak szerint üzemelteti, illetve használja.

(3) Az adókedvezmény igénybevételének a Tao. törvény 22/B. § (1) bekezdés h) pontja szerinti munkahelyteremtést szolgáló beruházás esetén feltétele, hogy az adózó azokat az új munkahelyeket, amelyekhez kapcsolódóan az elszámolható költséget a támogatási intenzitás számítása során figyelembe vette, az első alkalommal történő betöltésük időpontját követően nagyvállalkozás öt, kis- és középvállalkozás három éven keresztül az érintett régióban fenntartja.

(4) Az adókedvezmény akkor vehető igénybe, ha a kérelem, illetve a bejelentés benyújtásának napjától a kötelező üzemeltetési időszakban vagy - ha az későbbi időpont - az adókedvezmény igénybevételének utolsó adóévéig

a)[15] az adózónál az állami adóhatóságnál, az önkormányzati adóhatóságnál, valamint a vámhatóságnál nyilvántartott adótartozás miatt - ide nem értve a késedelmi pótlék miatt fennálló tartozást - az állami adóhatóság, illetve az önkormányzati adóhatóság végrehajtási eljárást nem indított, vagy indított ugyan, de azt sikeresen foganatosította vagy az eljárás keretében fizetési könnyítést engedélyezett, amelynek feltételeit az adózó betartotta;

b) az adózót közigazgatási hatóság határozatban, illetve annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerősen nem kötelezte bírság megfizetésére munkavállaló bejelentés vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt.

(5) Az adókedvezmény akkor vehető igénybe, ha

a)[16] a Tao. törvény 22/B. § (1) bekezdés a)-g) és i)-l) pontja szerinti beruházás forrásának legalább 25 százaléka saját forrás;

b) a beruházás megkezdésének a napját megelőzi a kérelem, illetve a bejelentés benyújtásának a napja;

c)[17] a Kormány egyedi döntése alapján megítélhető támogatás igénylése esetén a közvetlen támogatásra való elvi jogosultságról szóló írásbeli visszaigazolás kézhezvételének napját követi a beruházás megkezdésének napja.

(6) Ha az adózó nehéz helyzetben lévő társaság, vagy bíróság által jogerősen elrendelt felszámolás alatt áll, vagy végelszámolását bejelentette a bírósághoz, nem jogosult adókedvezményre. Ha az adózó a kötelező üzemeltetési időszak alatt bíróság által jogerősen elrendelt felszámolás alá kerül vagy végelszámolását bejelenti a bírósághoz, a már igénybe vett adókedvezmény jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

(7)[18] Ha a nagyberuházást több adózó valósítja meg, akkor az adókedvezmény igénybevételének feltétele, hogy az adózók a Tao. törvényben, az e rendeletben és - kérelemre hozott határozat esetén - a határozatban foglalt bármely feltételt külön-külön is teljesítik. Ha az egyik adózó nem teljesíti az említett bármely feltételt, akkor a másik adózó sem jogosult adókedvezményre, és a már igénybe vett adókedvezmény jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

(8)[19] Az adókedvezmény igénylésekor az elszámolható költség jelenértékének kiszámításához a kérelem, illetve a bejelentés benyújtásának időpontjában érvényes diszkont kamatlábat kell figyelembe venni. Az elszámolható költség jelenértékének meghatározása a 6. számú mellékletben meghatározott módszerrel történik.

(9)[20] Az adókedvezmény jelenértékét az Atr. 2. mellékletében meghatározott módszerrel kell meghatározni.

Az adókedvezmény igénybevételének különös szabályai

4. §

(1) Nem vehető igénybe adókedvezmény

a)[21] nagy- és kiskereskedelmi célt szolgáló beruházáshoz, ha az építmény szintterülete az 1000 négyzetmétert meghaladja;

b)[22] e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott acélipari tevékenységhez;

c)[23] a hajóépítő ipari fejlesztéshez,

d)[24] a szénipar fejlesztéséhez;

e) e rendelet 2. számú mellékletében meghatározott szintetikusszál-ipari tevékenységhez;

f) a halászati tevékenységet, továbbá halászati termékek feldolgozását és forgalmazását szolgáló beruházáshoz;

g) szélessávú internetszolgáltatást szolgáló beruházáshoz, ha

ga) az infrastruktúra olyan település(rész) en létesül, ahol bármely szolgáltató már szélessávú internetszolgáltatásra képes infrastruktúrát üzemeltet, épít, és

gb) a beruházás nem az ellátottak számának növelését, növelhetőségét szolgálja;

h)[25] az EUMSz I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez kapcsolódó tevékenységekre, továbbá a 4502, 4503, 4504 KN-kód alá tartozó parafatermékekre és az 1234/2007/EK tanácsi rendeletben említett, tejet és tejterméket utánzó vagy helyettesítő termékek gyártására és forgalmazására;

i) azon beruházáshoz, amelynek üzembe helyezése érdekében az adózó e rendelet kihirdetését megelőzően költséget, ráfordítást számolt el.

j)[26] mezőgazdasági termékek feldolgozását és forgalmazását szolgáló beruházáshoz, ha annak elszámolható költsége jelenértéken meghaladja a 25 millió eurónak megfelelő forintösszeget, vagy ha az igényelt támogatás jelenértéken több, mint 12 millió eurónak megfelelő forintösszeg és az Európai Bizottság a beruházási támogatást bejelentési eljárás keretében hozott határozatával nem hagyja jóvá.

k)[27] a szerencsejátékkal és fogadással összefüggő tevékenységhez.

(2)[28] Mezőgazdasági termékek feldolgozását és forgalmazás át szolgál ó, a Tao. törvény 22/B. § (1) bekezdés a)-c) és h)-l) pontja szerinti beruházás esetén az adókedvezmény igénybevételének feltétele az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendeletben, a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló, 2006. december 15-i 1857/2006/EK bizottsági rendeletben foglalt feltételeknek történő megfelelés, figyelembe véve az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló (2006/C 319/01) közösségi iránymutatások, 2007-2013-ban foglaltakat is.

Az adókedvezmény mértéke és igénybevétele

5. §

(1) Az adókedvezmény és a támogatáshalmozódásnál figyelembe veendő állami támogatás jelenértéken nem haladhatja meg a kérelem alapján engedélyezett adókedvezmény esetében a határozatban megállapított, bejelentés alapján igénybe vett adókedvezmény esetében a bejelentett, de mindkét esetben legfeljebb jelenértéken a ténylegesen felmerült elszámolható költség (2)-(8) bekezdésben meghatározott támogatási intenzitással számított értékét.

(2)[29] A támogatás intenzitás mértéke az Atr. 25. § (1) bekezdésében meghatározott érték.

(3) Ha az adózó

a) kisvállalkozásnak minősül, akkor a támogatási intenzitás 20 százalékponttal,

b) középvállalkozásnak minősül, akkor a támogatási intenzitás 10 százalékponttal

növelt értéke a (2) bekezdésben meghatározott mértéknek, kivéve, ha a kis- és középvállalkozás a szállítási ágazatba tartozik.

(4)[30]

(5) Nagyberuházás esetén a támogatási intenzitás a (2) bekezdés alapján meghatározott támogatási intenzitás

a) 100 százaléka, jelenértéken 50 millió eurónak megfelelő forintösszegig;

b) 50 százaléka, a jelenértéken 50 és 100 millió eurónak megfelelő forintösszeg közötti részre;

c) 34 százaléka, a jelenértéken 100 millió eurónak megfelelő forintösszeg feletti részre.

(6)[31] Az (5) bekezdés alkalmazásakor - az 1. § 7. pont alapján - a beruházás megkezdését megelőző háromszor háromszázhatvanöt napos időszakban megkezdett beruházás(ok) elszámolható költségét is figyelembe véve kell a támogatástartalmat meghatározni. Ennek során a kérelem, bejelentés tárgyát képező beruházás és az annak megkezdését megelőző háromszor háromszázhatvanöt napos időszakban megkezdett beruházás(ok) jelenértéken meghatározott elszámolható költsége együttes összegének alapulvételével kell meghatározni a régióra érvényes - az érintett beruházás megkezdésekor hatályos - támogatási intenzitással a maximálisan adható állami támogatás összegét. Az így meghatározott összegből kell levonni a beruházás megkezdését megelőző háromszor háromszázhatvanöt napos időszakban megkezdett beruházás(ok) elszámolható költségéhez megítélt (járó) állami támogatás jelenértéken meghatározott összegét (első korlát). Abban az esetben, ha az adózó csak jelenértéken 100 millió eurónak megfelelő forintösszegig kéri az állami támogatás megítélését, akkor a 100 millió eurónak megfelelő forintösszegig adható állami támogatás összegének és a kérelemben, bejelentésben szereplő beruházás megkezdését megelőző háromszor háromszázhatvanöt napos időszakban megítélt (járó) állami támogatás jelenértéken meghatározott összegének különbsége minősül az első korlátnak. Amennyiben az így meghatározott összeg kisebb, mint a kérelemben vagy a bejelentésben szereplő elszámolható költséghez az összeszámítási szabály figyelembevétele nélkül nyújtható állami támogatás (második korlát), akkor ez a kisebb összeg lesz a jelenértéken meghatározott nyújtható/igénybe vehető állami támogatás felső korlátja. Fordított esetben, a kérelemben vagy a bejelentésben szereplő elszámolható költséghez az összeszámítási szabály figyelembevétele nélkül nyújtható állami támogatás. Ha a kérelemben, bejelentésben szereplő beruházás különböző településeken valósul meg, akkor a különböző támogatási intenzitás alapjául szolgáló elszámolható költséget az egyes településeken megvalósítani tervezett beruházás jelenértéken kimutatott elszámolható költsége arányában kell megosztani.

(7)[32]

(8) Mezőgazdasági termékek feldolgozását és forgalmazását szolgáló beruházás esetén a támogatási intenzitás a (2) bekezdésben meghatározott mérték, amely 40 százalékra növelhető, ha az adózó kis- vagy középvállalkozás.

(9)[33] Kérelem esetén az adókedvezmény a kérelemben bemutatott, változatlan tartalmú tényállás esetén vehető igénybe. Tényállásváltozásnak minősül az is, ha az adózó a beruházást a kérelemben beruházási kezdőnapként megjelölt napot követő 1 éven belül nem kezdi meg. Nem minősül tényállásváltozásnak a számítási hiba vagy az elírás, valamint, ha a kérelemben, vagy a bejelentésben szereplő beruházás tervezett befejezésének időpontja eltér a tényleges befejezés időpontjától.

(10)[34] A beszámolót, a könyvvezetést konvertibilis devizában készítő adózó a kérelem, illetve a bejelentés adatait a Magyar Nemzeti Bank hivatalos - a kérelem, illetve a bejelentés benyújtását megelőző hónap utolsó napján érvényes -devizaárfolyamának alapulvételével számítja át forintra. Ugyanígy kell eljárni abban az esetben is, ha az átszámítás forintról euróra történik. A beszámolót, a könyvvezetést konvertibilis devizában készítő adózó az adókedvezmény igénybevételekor a ténylegesen felmerült elszámolható költséget a Magyar Nemzeti Bank hivatalos - az adóév utolsó napján érvényes - devizaárfolyamának alapulvételével számítja át forintra.

(11)[35] Nagyberuházás esetén a tényleges támogatási intenzitás nem haladhatja meg a kérelemben, bejelentésben jelenértéken szereplő maximálisan engedélyezhető állami támogatás és a kérelemben, bejelentésben jelenértéken szereplő elszámolható költség hányadosaként, százalékban (két tizedesjegyre számítva) kifejezett mértéket.

Az adókedvezmény igénylése kérelemre

6. §

(1)[36] Az adózó az adókedvezmény iránti kérelmet a fejlesztési program kérelemben megjelölt tervezett kezdőnapja előtt, a 3. számú mellékletben előírt tartalommal, két példányban, papír alapon nyújthatja be az adópolitikáért felelős miniszterhez és egyidejűleg más állami támogatási igény esetén az eljáró hatósághoz. Az egyidejű benyújtás elmulasztása esetén a legkésőbbi időpontot kell az adókedvezmény iránti kérelem benyújtásának tekinteni.

(2)[37]

(3) Szélessávú internetszolgáltatást szolgáló beruházás esetén a kérelemhez mellékelni kell az adózó nyilatkozatát arról, hogy a beruházás vonatkozásában a 4. § (1) bekezdés g) pontjában foglalt kizáró feltétel nem áll fenn.

(4)[38] Ha a nagyberuházást több adózó valósítja meg, akkor az (1)-(3) bekezdésben foglaltakat az e bekezdésben foglalt eltérésekkel alkalmazza. Az adózóknak a nagyberuházásra be kell nyújtaniuk az adókedvezmény iránti kérelmet a beruházás megkezdése előtt az e rendelet 3. számú mellékletében előírt tartalommal, továbbá ugyanezen mellékletet a nagyberuházás megvalósításában részt vevő adózóknak külön-külön is be kell nyújtaniuk a nagyberuházásból az általuk megvalósítani tervezett beruházásra. A kérelmekhez mellékelni kell az adózók nyilatkozatát arról, hogy a nagyberuházáshoz igénybe vehető adókedvezményből jelenértéken, százalékos arányban hogyan kívánnak részesedni.

(5)[39] Amennyiben az adózó nem csatolja a 3. számú melléklet V. pont 1. alpontja szerinti adatot, az adópolitikáért felelős miniszter az adat beszerzése céljából megkeresi az adatot nyilvántartó bíróságot.

(6)[40] A Kormány a határozatában az adókedvezmény összegét ezer forintban állapítja meg.

Az adókedvezmény igénylése bejelentés alapján[41]

7. §[42]

(1)[43] Az adózónak a beruházás bejelentésben megjelölt tervezett kezdőnapja előtt e rendelet 4. számú mellékletében előírt tartalommal, két példányban, papír alapon az adópolitikáért felelős miniszterhez be kell jelentenie a mellékletben szereplő adatokat, és - szélessávú internetszolgáltatást szolgáló beruházás esetén - mellékelnie kell a nyilatkozatát arról, hogy a beruházás vonatkozásában a 4. § (1) bekezdés g) pontjában foglalt kizáró feltétel nem áll fenn. Amennyiben az adózó a beruházáshoz az adókedvezményen kívül más állami támogatást is igénybe kíván venni, az arra vonatkozó igényét a bejelentéssel egyidejűleg kell benyújtania az eljáró hatósághoz. Az egyidejű benyújtás elmulasztása esetén a legkésőbbi időpontot kell az adókedvezmény iránti bejelentés benyújtásának tekinteni.

(2)[44] Ha a nagyberuházást több adózó valósítja meg, akkor az (1) bekezdésben foglaltakat az e bekezdésben foglalt eltérésekkel alkalmazza. Az adózóknak a nagyberuházásra be kell nyújtaniuk az adókedvezmény iránti bejelentést a beruházás megkezdése előtt az e rendelet 4. számú mellékletében előírt tartalommal, továbbá ugyanezen mellékletet a nagyberuházás megvalósításában részt vevő adózóknak külön-külön is be kell nyújtaniuk a nagyberuházásból az általuk megvalósítani tervezett beruházásra. A bejelentéshez mellékelni kell az adózók nyilatkozatát arról, hogy a nagyberuházáshoz igénybe vehető adókedvezményből jelenértéken, százalékos arányban hogyan kívánnak részesedni.

Az adózó nyilvántartási kötelezettsége

8. §

(1) Az adózónak külön nyilvántartást kell vezetnie, amely tartalmazza a beruházás keretében üzembe helyezett, nyilvántartásba vett, az elszámolható költség részét képező, továbbá a kötelező üzemeltetési időszak alatt az állományból kikerült, illetve a szinten tartást szolgáló valamennyi tárgyi eszköz, támogatható immateriális javak

a) üzembe helyezésének, nyilvántartásba vételének időpontját és helyét,

b) bekerülési értékét,

c) hasznos élettartamát,

d) az állományból történő kikerülés időpontját.

(2)[45] Amennyiben az adózó az üzembe helyezett, az elszámolható költség összegénél figyelembe vett tárgyi eszközöket, támogatható immateriális javakat a kötelező üzemeltetési időszakon belül a befektetett eszközök közül - pótlás nélkül - kivezeti, vagy - pótlás nélkül - nem üzemelteti a hatályos, jogerős engedélyben foglaltak szerint, akkor az ilyen eszközök bekerülési értéke az adókedvezmény alapjául szolgáló elszámolható költséget csökkenti.

Adatszolgáltatási kötelezettség

9. §

(1) Az adókedvezmény igénybevételének adóéveiben a társaságiadó-bevallásban a következő adatokat kell az adózónak beruházásonként szerepeltetnie:

a)[46] a beruházás megnevezését, határozattal engedélyezett adókedvezmény esetében a határozat számát, más esetben a bejelentés időpontját (év, hónap, nap), ha a nagyberuházást több adózó valósítja meg, akkor a megvalósításban részt vevő többi adózó cégszerű megnevezését és adószámát, továbbá a nagyberuházáshoz igénybe vehető adókedvezményből jelenértéken, százalékos arányban a részesedésüket;

b) az adóévben igénybe vett adókedvezményt jelenértéken;

c) az első igénybevételtől számítva összesen igénybe vett adókedvezményt jelenértéken;

d) a beruházáshoz engedélyezett és igénybe vett, a támogatáshalmozódásnál figyelembe veendő állami támogatás támogatástartalmát.

(2)[47] Az adókedvezmény első igénybevételének adóévében a társaságiadó-bevallásban az adózónak a Tao. törvény 22/B. § (1) bekezdés a)-g) és i)-l) pontja szerinti beruházás esetén a következő adatokat kell beruházásonként szerepeltetnie:[48]

a) az 1. § 2. pont aa)-ab) alpontja szerinti elszámolható költséget jelenértéken;

b) az 1. § 2. pont a) alpontja szerinti elszámolható költséget jelenértéken;

c)[49]

(3)[50] A Tao. törvény 22/B. § (1) bekezdés a)-b) és j) pontja szerinti beruházásnál az adókedvezmény első igénybevételének adóévét követő négy adóévben a társaságiadó-bevallásban a következő adatokat kell az adózónak beruházásonként szerepeltetnie:

a) a foglalkoztatottak átlagos állományi létszámát [Tao. törvény 4. § 16/a. pont] és a beruházás megkezdését megelőző adóévben vagy - az adózó választása szerint - a beruházás megkezdését megelőző három adóév évesített adataiból számított számtani átlagnak megfelelő foglalkoztatottak átlagos állományi létszámát vagy

b) a bérköltséget, és a beruházás megkezdését megelőző adóév vagy - az adózó választása szerint - a beruházás megkezdését megelőző három adóév évesített adataiból számított számtani átlagnak megfelelő évesített bérköltségét

attól függően, hogy az adózó a Tao. törvény 22/B. § (9) és (14) bekezdésében foglalt feltételek közül melyiknek a teljesítését vállalja.

(4) A Tao. törvény 22/B. § (1) bekezdés h) pontja szerinti beruházásnál az adózónak

a) a beruházás üzembe helyezését követő harmadik adóévről benyújtott társaságiadó-bevallásban kell szerepeltetnie az újonnan létrehozott munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók számát;

b) az adókedvezmény igénybevételének első adóévében és az azt követő adóévekben, utoljára a beruházás üzembe helyezését követő ötödik adóévben benyújtott társaságiadó-bevallásban kell szerepeltetnie az újonnan létrehozott munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók tekintetében összesen elszámolt elszámolható költséget jelenértéken;

c)[51]

d) a foglalkoztatottak átlagos állományi létszámát [Tao. törvény 4. § 16/a. pont] az adókedvezmény első igénybevételének adóévét követő harmadik és az azt követő négy adóévben benyújtott társasági adóbevallásban kell szerepeltetnie.

(5)[52] Ha az adózó a beruházást a kérelemben beruházási kezdőnapként megjelölt napot követő egy éven belül nem kezdte meg, ennek tényéről arról az adóévről készült társasági adóbevallásban köteles nyilatkozni, amely adóévben a beruházás megkezdésére nyitva álló egy év eredménytelenül letelt.

Eljárási szabályok

10. §

(1)[53]

(2)[54] Ha az adózó a kérelmet hiányosan nyújtotta be, az adópolitikáért felelős miniszter a kérelem beérkezésétől számított harminc napon belül hiánypótlásra hívja fel.

(3) Az adókedvezmény iránti kérelem díjköteles, a díj mértékét pénzügyminiszteri rendelet tartalmazza. A díj megfizetésére részletfizetés vagy fizetési halasztás nem engedélyezhető.

(4)[55] A kérelem visszavonása vagy elutasítása esetén a befizetett díj nem utalható vissza.

(5)[56] A kérelem elbírálásához - szükség szerint - az adópolitikáért felelős miniszter más minisztert is megkeres. Ha a miniszter a megkeresést követő 10 napon belül nem válaszol, úgy kell tekinteni, mintha a megkeresésben (határozat-tervezetben) foglalt álláspontot fogadta volna el.

(6)[57] Az adópolitikáért felelős miniszter a fejlesztési adókedvezmény érvényesítésére irányuló bejelentést 30 napon belül megvizsgálja, és a hiányos vagy a jogosulatlan bejelentésről tájékoztatja az adózót. Ha az adópolitikáért felelős miniszter a bejelentést követő 30 napon belül nem válaszol, akkor - a (7) bekezdésben foglalt eljárás kivételével - úgy kell tekinteni, hogy a bejelentést nyilvántartásba vette.

(7)[58] A mezőgazdasági termékek feldolgozását és forgalmazását szolgáló beruházás tárgyában az adópolitikáért felelős miniszter az agrár-és vidékfejlesztési állami támogatások Európai Bizottság részére történő bejelentési rendjéről szóló 4/2009. (I. 10.) Korm. rendelet 3. §-ának (4) bekezdése szerint tájékoztatja az agrárpolitikáért felelős minisztert, aki intézkedik az Európai Bizottság részére történő bejelentési eljárást illetően. A Bizottságnál kezdeményezett bejelentési eljárás eredményéről az agrárpolitikáért felelős miniszter a Bizottság határozatának közlését követő 8 napon belül tájékoztatja az adózót és az adópolitikáért felelős minisztert. A Bizottság jóváhagyó határozata esetén az adózó bejelentését az adópolitikáért felelős miniszter a tájékoztatást követő napon nyilvántartásba veszi.

11. §

Új kérelemnek minősül, ha az adózó a kérelem benyújtása és elbírálása közötti időszakban megváltoztatja a beruházás tárgyát, helyszínét vagy az elszámolható költség összegét (jelenértéken) legalább 20 százalékkal módosítja.

12. §

Az adópolitikáért felelős miniszter a kérelemről és a bejelentésről külön nyilvántartást vezet, amely[59]

a) kérelem esetén tartalmazza

1. az adózó azonosító adatait,

2. a kérelem érkezésének időpontját,

3. a kérelem tárgyát,

4. a kérelem elbírálásában részt vevő megnevezését (minisztérium, Európai Bizottság),

5. hiánypótlás esetén a hiánypótlási felhívás időpontját,

6. az eljárási határidő meghosszabbítását, az eljárás felfüggesztését,

7. a határozat számát és meghozatalának időpontját,

8. a kérelem visszavonásának időpontját,

9.[60] a Tao. törvény 22/B. § (1) bekezdés a)-g) és i)-l) pontja szerinti beruházás esetén az 1. § 2. pont aa)-ab) alpontja szerinti elszámolható költséget jelenértéken,

10.[61] a Tao. törvény 22/B. § (1) bekezdés a)-g) és i)-l) pontja szerinti beruházás esetén az 1. § 2. pont a) alpontja szerinti elszámolható költséget jelenértéken,

11. a Tao. törvény 22/B. § (1) bekezdés h) pontja szerinti beruházás esetén az 1. § 2. pontja b) alpontja szerinti elszámolható költséget jelenértéken,

12. az adókedvezmény tervezett ütemezését folyó áron és jelenértéken;

b)[62] bejelentés esetén tartalmazza az adópolitikáért felelős miniszterhez beérkezett bejelentés másolatát.

13. §

Az adókedvezmény feltételeinek teljesítését az állami adóhatóság az adókedvezmény első igénybevételét követő harmadik adóév végéig legalább egyszer ellenőrzi.

A kis- és középvállalkozások regionális beruházási támogatására vonatkozó szabályok[63]

13/A. §

(1) Az adókedvezmény a Tao. törvény 22/B. § (1) bekezdés j) pontja szerinti beruházás esetén akkor vehető igénybe, ha a beruházás megfelel a Tao. törvény és e rendelet - (2) bekezdés szerinti eltéréssel megfogalmazott -valamennyi feltételének.

(2) A Tao. törvény 22/B. § (1) bekezdés j) pontja szerinti beruházás esetén nem minősül elszámolható költségnek az immateriális javak közül a szoftver Sztv. 47-48. §-ai, 51. §-a szerinti bekerülési értéke.

Záró rendelkezések

14. §

(1)[64]

(2) Az e rendelet kihirdetését követően benyújtott - és 2006. december 31-éig el nem bírált - kérelmek esetében e rendelet szabályait kell alkalmazni azzal, hogy a már benyújtott kérelem az e rendelet szerinti feltételek szerint módosítható és az e rendelet 4. §-a (1) bekezdésének i) pontjában foglaltakat nem kell alkalmazni.

(3)[65]

15. §[66]

(1) Ez a rendelet a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló 2008. augusztus 6-ai 800/2008/EK bizottsági rendelet (HL L 214., 2008. 08. 09., 3-47. o.) hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

(2) Ez a rendelet

a) az N 398/2005 Fejlesztési adókedvezmény szélessávú internet-beruházásokhoz,

b) az N 651/2006 Fejlesztési adókedvezmény,

c) az N 132/2010 Fejlesztési adókedvezmény,

d) az N 685/2009 Fejlesztési adókedvezmény,

e) az N 646/2007 Fejlesztési adókedvezmény a film- és videógyártó létesítményekbe történő beruházásokhoz,

f) az N 735/2007 Fejlesztési adókedvezmény szabályozott piacra belépő vállalkozásoknak,

g) az SA.30057 (X 950/2009) Kis- és középvállalkozások legalább 500 millió forint jelenértékű beruházása után érvényesíthető fejlesztési adókedvezmény,

h) az SA.30058 (X 951/2009) a fejlesztési adókedvezmény érvényesítési feltételeként előírt létszám- és bérköltségnövelési kötelezettség alapjának meghatározása három adóév adatának számtani átlaga alapján és a munkahelyteremtő beruházás létszámnövelési kötelezettségének megszüntetése,

i) az SA.36616 (2013/X) a fejlesztési adókedvezmény szabad vállalkozási zónák területén megvalósított beruházási jogcíme,

j) az SA.36614 (2013/X) a fejlesztési adókedvezmény energiahatékonyságot szolgáló beruházási jogcíme

támogatási programok hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

16. §[67]

(1) A fejlesztési adókedvezményről szóló 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet módosításáról szóló 277/2011. (XII. 20.) Korm. rendelettel megállapított 1. § 8. pontját, 3. § (1) bekezdését, 3. § (5) bekezdés c) pontját, 6. § (1) és (6) bekezdését a 2011. december 31-ét követően benyújtott kérelem, bejelentés alapján érvényesíthető adókedvezményre kell alkalmazni.

(2) E rendeletnek a fejlesztési adókedvezményről szóló 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet módosításáról szóló 375/2013. (X. 25.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Korm.r.1) megállapított 5. § (9) és (10) bekezdését a Korm.r.1 hatályba lépését megelőzően benyújtott kérelem, bejelentés alapján érvényesíthető adókedvezményre is alkalmazni kell.

(3) E rendeletnek a Korm.r.1-el módosított 1. § 2. pont a) alpontját, 3. § (2) bekezdését, 3. § (5) bekezdés a) pontját, 4. § (2) bekezdését, 9. § (2) bekezdését, 12. § a) pont 9. és 10. alpontjait a 2012. december 31-ét követően bejelentett vagy kérelmezett fejlesztési adókedvezményre kell alkalmazni.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

szociális és munkaügyi miniszter

1. számú melléklet a 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelethez

Az acélipar meghatározása

TermékKombinált nómenklatúra kód
Nyersvas7201
Ferroötvözetek7202 11 20, 7202 11 80, 7202 99 11
Vasércből közvetlen fémkiválasztással nyert termék és más szivacsos vas tömb7203
Vas és nem ötvözött acél7206
Félkész termékek vasból vagy nem ötvözött acélból7207 1111, 7207 11 14, 7207 11 16, 7207 12 10, 7207 19 11, 7207 19 14, 7207 19 16, 7207 19 31, 7207 20 11, 7207 20 15, 7207 20 17, 7207 20 32, 7207 20 51, 7207 20 55, 7207 20 57, 7207 20 71
Síkhengerelt termékek vasból vagy nem ötvözött acélból7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37, 7208 38, 7208 39, 7208 40, 7208 51, 7208 52, 7208 53, 7208 54, 7208 90 10, 7209 15 00, 7209 16, 7209 17, 7209 18, 7209 25 00, 7209 26, 7209 27, 7209 28, 7209 90 10, 7210 11 10, 7210 12 11, 7210 12 19, 7210 20 10, 7210 30 10, 7210 41 10, 7210 49 10, 7210 50 10, 7210 61 10, 7210 69 10, 7210 70 31, 7210 70 39, 7210 90 31, 7210 90 33, 7210 90 38, 7211 13 00, 7211 14, 7211 19, 7211 23 10, 7211 23 51, 7211 29 20, 7211 90 11, 7212 10 10, 7212 10 91, 7212 20 11, 7212 30 11, 7212 40 10, 7212 40 91, 7212 50 31, 7212 50 51, 7212 60 11,7212 60 91
Melegen hengerelt rúd vasból vagy nem ötvözött acélból, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben7213 10 00, 7213 20 00, 7213 91, 7213 99
Egyéb rúd vasból és nem ötvözött acélból7214 20 00, 7214 30 00, 7214 91, 7214 99, 7215 90 10
TermékKombinált nómenklatúra kód
Szögvas, idomvas és egyéb szelvény vasból vagy nem ötvözött acélból7216 10 00, 7216 21 00, 7216 22 00, 7216 31, 7216 32, 7216 33, 7216 40, 7216 50, 7216 99 10
Rozsdamentes acél7218 10 00, 7218 91 11, 7218 91 19, 7218 99 11, 7218 99 20
Síkhengerelt termék rozsdamentes acélból7219 11 00, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 21, 7219 22, 7219 23 00, 7219 24 00, 7219 31 00, 7219 32, 7219 33, 7219 34, 7219 35, 7219 90 10, 7220 11 00, 7220 12 00, 7220 20 10, 7220 90 11, 7220 90 31
Rúd rozsdamentes acélból7221 00, 7222 11, 7222 19, 7222 30 10, 7222 40 10, 7222 40 30
Síkhengerelt termék más ötvözött acélból7225 11 00, 7225 19, 7225 20 20, 7225 30 00, 7225 40, 7225 50 00, 7225 91 10, 7225 92 10, 7225 99 10, 7226 11 10, 7226 19 10, 7226 19 30, 7226 20 20, 7226 91, 7226 92 10, 7226 93 20, 7226 94 20, 7226 99 20
Rúd más ötvözött acélból7224 10 00, 7224 90 01, 7224 90 05, 7224 90 08, 7224 90 15, 7224 90 31, 7224 90 39, 7227 10 00, 7227 20 00, 7227 90, 7228 10 10, 7228 10 30, 7228 20 11, 7228 20 19, 7228 20 30, 7228 30 20, 7228 30 41, 7228 30 49, 7228 30 61, 7228 30 69, 7228 30 70, 7228 30 89, 7228 60 10, 7228 70 10, 7228 70 31,7228 80
Vas szádpalló7301 10 00
Sín és sínaljzat (keresztkengyel)7302 10 31, 7302 10 39, 7302 10 90, 7302 20 00, 7302 40 10,7302 10 20
Varrat nélküli cső, csővezeték és üreges profil7303, 7304
Hegesztett cső vasból vagy acélból, amely külső átmérője meghaladja a 406,4 mm-t7305

2. számú melléklet a 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelethez

A szintetikus szál ipar meghatározása

Szintetikus szál ipar:

a) végső felhasználástól függetlenül a poliészter, poliamid, akril és polipropilén alapú szálak és fonalak valamennyi generikus fajtájának extrudálása és texturálása, vagy

b) polimerizáció (beleértve a polikondenzációt), amennyiben az alkalmazott felszerelés tekintetében extrudálással együtt zajlik, vagy

c) bármely kiegészítő ipari eljárás, amely a kedvezményezett, vagy ugyanannak a csoportnak más vállalata által felállított extrudálási/texturálási kapacitással összefügg, és amely az érintett üzleti tevékenységben, az alkalmazott gépek tekintetében, rendszerint az ilyen kapacitás részét képezi.

3. számú melléklet a 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelethez[68]

Kérelem a fejlesztési adókedvezmény engedélyezéséhez

I. AZ ADÓZÓ ADATAI
I/A. AZ ADÓZÓ ADATAI
Az adózó cégszerű megnevezése:
Alapítás időpontja (év, hó, nap)1:
Adószám:
Székhely cím (megye, irányítószám, helység, utca, házszám)2:
Levelezési cím, ha nem azonos a székhellyel (megye, irányítószám, helység, utca, házszám):
Az adózó besorolása a kérelem benyújtásakor3:a) kisvállalkozás
b) középvállalkozás
c) nagyvállalkozás
Cégjegyzékszám:
Az adózó képviseletére jogosult(ak) neve(i):
Telefonszám:
Faxszám:
E-mail cím:
Az ügyben eljáró képviselő neve:
Telefonszám:
Faxszám:
E-mail cím:
I/B. AZ ADÓZÓ BEMUTATÁSA
1. Ismertesse, hogy a támogatást igénylő pontosan milyen tevékenységet végez, milyen terméket állít elő, milyen szolgáltatást nyújt!
1 Külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe esetében a fióktelep megalakulásának időpontja.
2 Külföldi vállalkozó esetében a székhely helyett a telephelyet szükséges feltüntetni.
3 A megfelelő válasz betűjele bekarikázandó.

II. A BERUHÁZÁS ADATAI

[69]
1. A beruházás adatai
Beruházás kezdete (év, hó, nap)
Beruházás tervezett befejezése (év, hó, nap)
Beruházás helyszíne [megye, település]1
Beruházás célja
Beruházás jellege2a) új létesítmény létrehozatala
b) meglévő létesítmény bővítése
c) az előállított termék, illetve a termelési folyamat
alapvető változását eredményező beruházás
d) a nyújtott szolgáltatás, illetve a szolgáltatási folyamat
alapvető változását eredményező beruházás
Beruházás összetétele3a) a beruházás kizárólag létesítmény felvásárlásából áll
b) a beruházás részben tartalmaz
létesítményfelvásárlást is
c) a beruházás nem tartalmaz létesítményfelvásárlást
1 Ha a beruházás különböző telephelyeken valósul meg, valamennyi telephelyet fel kell tüntetni, az adatokat telephelyenként szükséges bemutatni. A szabad vállalkozási zónának minősülő település(ek) nevét aláhúzással szükséges jelölni.
2 A megfelelő válasz betűjele bekarikázandó.
3 A megfelelő válasz betűjele bekarikázandó.
[70]
2. A megvalósítani tervezett beruházás4
a)jelenértéken legalább 3 milliárd forint értékű beruházás,
b)a kormányrendeletben meghatározott kedvezményezett települési önkormányzat közigazgatási területén
üzembe helyezett és üzemeltetett, jelenértéken legalább 1 milliárd forint értékű beruházás,
c)jelenértéken legalább 100 millió forint értékű, korábban már használatba vett, állati eredetű élelmiszert
előállító létesítmény jogszabályban meghatározott élelmiszer-higiéniai feltételeinek megteremtését szolgáló
beruházás,
d)jelenértéken legalább 100 millió forint értékű önálló környezetvédelmi beruházás,
e)jelenértéken legalább 100 millió forint értékű,
ea) meglévő, a frekvenciasávok nemzeti felosztásáról szóló jogszabály fogalommeghatározása szerinti
állandó helyű szolgálat keretében, vagy a helyhez kötött, az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi
C. törvény szerinti előfizetői interfésszel rendelkező,
eb) 2006. január 1-jét követően szerzett frekvencia használati jogosultság alapján megvalósuló
szélessávú internetszolgáltatást szolgáló beruházás,
f)a jelenértéken legalább 100 millió forint értékű, az alapkutatást, az alkalmazott kutatást vagy a kísérleti
fejlesztést szolgáló beruházás,
g)jelenértéken legalább 100 millió forint értékű, kizárólag film- és videogyártást szolgáló beruházás,
h)munkahelyteremtést szolgáló beruházás,
i)az adózó jegyzett tőkéjének felemelése keretében kibocsátott részvényeknek (vagy egy részének)
a tőkepiacról szóló törvényben meghatározott szabályozott piacra történő bevezetésének a napját (az első
kereskedési napot) követően, de legkésőbb az e napot követő harmadik év utolsó napjáig megkezdett,
jelenértéken legalább 100 millió forint értékű beruházás,
j)jelenértéken legalább 500 millió forint értékű, kis- és középvállalkozás által megvalósított beruházás,
k)a szabad vállalkozási zóna területén üzembe helyezett és üzemeltetett jelenértéken legalább 100 millió
forint értékű beruházás,
l)a jelenértéken legalább 100 millió forint értékű - külön jogszabályban meghatározott tanúsítvány által
igazolt módon - energiahatékonyságot szolgáló beruházás.
4 A megfelelő válasz betűjele bekarikázandó.
3. Az adókedvezmény törvényi feltételei közül az adózó a következő teljesítését vállalja [csak a 2. pont a)-b) és j) alpont szerinti beruházás esetén töltendő ki]8
a)létszámnövelési feltétel;
b)bérköltség-növelési feltétel.
8 A megfelelő válasz betűjele bekarikázandó.
[71]
4. Az adózó által foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma1 [Tao. törvény 4. § 16/a. pont] [A 2. pont a)-b) és j) pont szerinti beruházás esetén a 3. pont a) alpontjában szereplő feltétel választásakor, továbbá a 2. pont h) pont szerinti beruházás esetén töltendő ki.]
A beruházás megkezdését megelőző adóév adata alapján (fő)A beruházás megkezdését megelőző három adóév évesített adataiból számított számtani átlag alapján (fő)
1 A 2. pont h) pont szerinti beruházás esetén kizárólag a beruházás megkezdését megelőző adóév adata szerepeltethető.
[72]
5. Az adózó évesített bérköltsége [A 2. pont a)-b) és j) pont szerinti beruházás esetén a 3. pont b) alpontjában szereplő feltétel választásakor
töltendő ki.]
A beruházás megkezdését megelőző adóév adata alapján (ezer forint)A beruházás megkezdését megelőző három adóév évesített adataiból számított számtani átlag alapján (ezer forint)
…………………
6. Az adókedvezmény igénybevételének első adóéve9
a) a beruházás üzembe helyezésének adóéveb) a beruházás üzembe helyezését követő adóév
7. A beruházás szöveges bemutatása
1. Foglalja össze röviden a beruházás célját (pl. piaci részesedés bővítése, a piaci lehetőség kihasználása, korszerűbb termék előállítása, színvonalasabb szolgáltatás nyújtása, kutatási eredmény elérése, hasznosítása) és a tervezett tevékenységet (termék-előállítás esetén a technológia tömör leírása, a termék, a szolgáltatás minőségére vonatkozó információk bemutatása)!
2. Részletezze röviden bármely fontosnak tartott egyéb körülményt (környezeti hatás, kapacitás stb.)!

II/A. TÁRGYI ESZKÖZ ALAPÚ BERUHÁZÁSOKNÁL TELEPÜLÉSENKÉNT[73]

1. A beruházás és az elszámolható költség részét képező tárgyi eszközök és támogatható immateriális javak felsorolása11
1. Telek
2. Épületek, építmények jegyzéke
3. Gépek, berendezések jegyzéke
4. Járművek jegyzéke
5. Támogatható immateriális javak jegyzéke
2. A beruházás megvalósulásának ütemezéseEUR = HUF12
Folyó ár20..20..20..20..20..Összesen
ezer forintezer euró
1. Telek
2. Épület, építmény
3. Gép, berendezés
4. Jármű
5. Támogatható immateriális javak
6. Elszámolható költségek összesen (1+2+3+4+5)
7. Nem elszámolható költségek
Összes költség (6+7)
Jelenérték20..20..20..20..20..Összesen
ezer forintezer euró
1. Telek
2. Épület, építmény
3. Gép, berendezés
4. Jármű
5. Támogatható immateriális javak
6. Elszámolható költségek összesen (1+2+3+4+5)
7. Nem elszámolható költségek
Összes költség (6+7)
11 Megfelelő számú sor beszúrandó.
12 A Magyar Nemzeti Bank hivatalos, a kérelem benyújtását megelőző hónap utolsó napján érvényes devizaárfolyama.

II/B. MUNKAHELYTEREMTŐ BERUHÁZÁSOK ESETÉN[74]

1. Az újonnan létrehozott munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók száma és elszámolható költsége14,15
ÉvekMunkahelyteremtés (fő)Elszámolható költség (ezer forint)
folyó árjelenérték
2010-ben felvett munkavállalókhoz kapcsolódó 24 havi személyi jellegű ráfordítások2010.
2011.
2012.
2011-ben felvett munkavállalókhoz kapcsolódó 24 havi személyi jellegű ráfordítások2011.
2012.
2013.
2012-ben felvett munkavállalókhoz kapcsolódó 24 havi személyi jellegű ráfordítások2012.
2013.
2014.
20..-ben felvett munkavállalókhoz kapcsolódó 24 havi személyi jellegű ráfordítások20..
20..
20..
20..-ben felvett munkavállalókhoz kapcsolódó 24 havi személyi jellegű ráfordítások20..
20..
20..
Összesen:20..-20..
2. A projektbemutatására vonatkozó kifejtendő kérdések
1. Ismertesse, hogy a projekttel milyen célokat szeretne elérni! Mutassa be a projekt indokoltságát! Térjen ki főbb paramétereire!
14 Ha az adózó a beruházást több telephelyen valósítja meg, az adatokat telephelyenként kell bemutatni.
15 A beruházás megkezdését követően az üzembe helyezését követő harmadik adóév végéig az újonnan létrehozott munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók - az Sztv. 79. §-a szerint elszámolható-személyi jellegű ráfordításának24 havi összege, a munkakör létrehozásának napjától számítva.

III. AZ ADÓZÓ ÁLTAL KÉRT ADÓKEDVEZMÉNY[75]

1. Az adózó által kért adókedvezmény jelenértéken
EUR = HUF1
ezer forintezer euró
1.A beruházás megkezdését megelőző 3x365 napos időszakban
megkezdett és támogatott beruházás elszámolt elszámolható költsége
jelenértéken2 településenként
2.A kérelemben szereplő beruházás elszámolható költsége jelenértéken
településenként
3.Összes elszámolható költség településenként jelenértéken [1+2.]
4.Az állami támogatás számítása az összes elszámolható költség alapján
a) jelenértéken 50 millió eurónak megfelelő forintösszegig
a támogatási intenzitás 100 százaléka (ha több településen valósul meg
a beruházás az 50 millió eurónak megfelelő forintösszeget - az érintett
beruházás(ok) megkezdésekor hatályos támogatási intenzitás alapul
vételével - a jelenértéken meghatározott elszámolható költség
arányában kell megosztani)
b) a jelenértéken 50 és 100 millió eurónak megfelelő forintösszeg
közötti részre a támogatási intenzitás 50 százaléka (ha több településen
valósul meg a beruházás az 50 és 100 millió eurónak megfelelő
forintösszeg között részt - az érintett beruházás(ok) megkezdésekor
hatályos támogatási intenzitás alapul vételével - a jelenértéken
meghatározott elszámolható költség arányában kell megosztani)
c) jelenértéken 100 millió eurónak megfelelő forintösszeg feletti részre
a támogatási intenzitás 34 százaléka (ha több településen valósul meg
a beruházás az 100 millió eurónak megfelelő forintösszeg feletti részt
- az érintett beruházás(ok) megkezdésekor hatályos támogatási
intenzitás alapul vételével - a jelenértéken meghatározott elszámolható
költség arányában kell megosztani)
4/a.Összesen [a)+b)+c)]
4/b.A megelőző 3x365 napban megkezdett beruházáshoz engedélyezett
(járó) állami támogatás összege
4/c.A 4/a. és 4/b. különbözete alapján engedélyezhető állami támogatás
összege (első korlát)
4/d.A tervezett beruházás alapján engedélyezhető támogatás (második
korlát)
4/e.100 millió euró elszámolható költséghez adható támogatás csökkentve
a megelőző 3x365 napban megkezdett beruházáshoz engedélyezett
(járó) állami támogatással (első korlát, ha az adózó legfeljebb 100 millió
euró elszámolható költséghez kér támogatást)3
4/f.Maximálisan engedélyezhető állami támogatás összesen jelenértéken
(a 4/d. és 4/c. vagy 4/e. pontokban feltüntetett támogatás közül a kisebb
összeg)
5.Az adózó által kért állami támogatás összesen (=<4/f pont),
településenként
ebből: adókedvezmény jelenértéken összesen és településenként
2. Az adókedvezmény tervezett ütemezése (ezer forint)
Az adókedvezmény igénybevételének adóéveifolyó árjelenérték
20..
20..
20..
20..
20..
20..
20..
20..
20..
20..
Összesen

1 A Magyar Nemzeti Bank hivatalos, a kérelem benyújtását megelőző hónap utolsó napján érvényes devizaárfolyama.

2 Ha a teljes beruházás üzembe helyezésre került a jelen kérelemben szereplő beruházás megkezdése napját megelőző napig, akkor a tényadatok alapján - az adóév utolsó napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által közzétett devizaárfolyam alkalmazásával - kell a jelenértéket meghatározni és figyelembe venni; ha a teljes beruházás nem került üzembe helyezésre a jelen kérelemben szereplő beruházás megkezdése napját megelőző napig, akkor a tervadatok jelenértékét - a kérelem benyújtását megelőző hónap utolsó napján érvényes devizaárfolyam alkalmazásával - (a kérelemben szereplő adatot) kell figyelembe venni.

3 A táblázat ezen sorában csak akkor kell adatot szerepeltetni, ha az adózó 100 millió eurót meghaladó elszámolható költséghez nem kér állami támogatást.

IV. NYILATKOZATOK

Az adózó kijelenti, hogy

a) a beruházást a kérelem benyújtásáig nem kezdte meg;

b) a Tao. törvény 22/B. § (1) bekezdés a)-g) és i)-l) pontja szerinti beruházás forrásának legalább 25 százaléka saját forrás;[76]

c) tevékenysége e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott acélipari tevékenységhez tartozik/ nem tartozik;

[A megfelelő rész aláhúzandó.]

d) tevékenysége hajóépítő ipari fejlesztésnek minősül / nem minősül;

[A megfelelő rész aláhúzandó.]

e) tevékenysége szénipar fejlesztéséhez tartozik / nem tartozik;

[A megfelelő rész aláhúzandó.]

f) tevékenysége e rendelet 2. számú mellékletében meghatározott szintetikusszál-ipari tevékenységhez tartozik /

nem tartozik;

[A megfelelő részaláhúzandó.]

g) tevékenysége a halászati tevékenységhez, továbbá halászati termékek feldolgozását és forgalmazását szolgáló beruházáshoz tartozik/ nem tartozik;

[A megfelelő rész aláhúzandó.]

h) a kérelem benyújtásakor nem áll az állami, az önkormányzati adóhatóságnál vagy a vámhatóságnál nyilvántartott adótartozás - ide nem értve a késedelmi pótlék miatti tartozást - miatt az állami, illetve az önkormányzati adóhatóságnál végrehajtási eljárás alatt;[77]

i) a kérelem benyújtásakor megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról szóló jogszabályban meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;[78]

j) nem áll bíróság által jogerősen elrendelt felszámolás alatt" illetve végelszámolását nem jelentette be a bírósághoz;

k)[79]

l) a beruházás helyszínéül szolgáló ingatlan per- és igénymentes;

m) a kérelemben foglaltak megfelelnek a valóságnak;

n) a kérelem benyújtásakor nem nehéz helyzetben lévő társaság.

V. A KÉRELEMHEZ CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Létesítmény felvásárlása esetén a létesítmény bezárásáról a létesítmény igazgatósága (annak megfelelő testület) által hozott határozat másolata.

2. Nagyberuházás esetén az érintett termék Prodcom besorolása [a 3924/91/EGK tanácsi rendeletben meghatározott, ipari termékekre vonatkozó Prodcom-lista megállapításáról szóló bizottsági rendelet], illetve az érintett szolgáltatás CPA besorolása [a termékek tevékenység szerinti, új statisztikai osztályozásáról (CPA, magyarul: TESZOR) és a 3696/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2008. április 23-i 451/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet] a kérelem benyújtásakor hatályos bizottsági rendelet besorolása alapján.[80]

4/a. Amennyiben az adózó által kért támogatás összege magasabb, mint a 100 millió eurónak megfelelő forintösszegű nagyberuházáshoz adható támogatás összege, akkor az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 659/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2004. április 21-i 794/2004/EK bizottsági rendeletben szereplő adatok.

4/b. Amennyiben az adózó által kért támogatás összege legfeljebb a 100 millió eurónak megfelelő forintösszegű nagyberuházáshoz adható támogatással egyező, akkor az 5. számú melléklet csatolása. 5. Amennyiben az adózó által, mezőgazdasági termékek feldolgozását és forgalmazását szolgáló beruházáshoz kért állami támogatás összege jelenértéken több, mint 12 millió euró, vagy ha a beruházás elszámolható költsége jelenértéken meghaladja a 25 millió eurót, akkor az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 659/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2004. április 21-i 794/2004/EK bizottsági rendeletben szereplő adatok.

Kelt: ...............................................

P. H.

.................................................

aláírás

4. számú melléklet a 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelethez

Bejelentés a fejlesztési adókedvezmény igénybevételéhez

[81]
I. Az adózó azonosító adatai
I.1. Név
I.2. Székhely
I.3. Levelezési cím
I.4. Adószám
I.5. Szakágazati besorolás
I.6. A vállalkozás formája a bejelentés benyújtásakor1a) kisvállalkozás;
b) középvállalkozás;
c) nagyvállalkozás.
I.7. Az ügyben eljáró képviselő neve és telefonszáma
[82]
II. A beruházás adatai
II.1. A megvalósítani tervezett
beruházás megjelölése1
a) jelenértéken legalább 3 milliárd forint értékű beruházás,
b) a kormányrendeletben meghatározott kedvezményezett települési
önkormányzat közigazgatási területén üzembe helyezett és üzemeltetett,
jelenértéken legalább 1 milliárd forint értékű beruházás,
c) jelenértéken legalább 100 millió forint értékű, korábban már használatba vett,
állati eredetű élelmiszert előállító létesítmény jogszabályban meghatározott
élelmiszer-higiéniai feltételeinek megteremtését szolgáló beruházás,
d) jelenértéken legalább 100 millió forint értékű önálló környezetvédelmi
beruházás,
e) jelenértéken legalább 100 millió forint értékű,
ea) meglévő, a frekvenciasávok nemzeti felosztásáról szóló jogszabály
fogalommeghatározása szerinti állandóhelyű szolgálat keretében, vagy a helyhez
kötött, az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény szerinti előfizetői
interfésszel rendelkező elektronikus hírközlő hálózat fejlesztésével, vagy
eb) 2006. január 1-jét követően szerzett frekvencia használati jogosultság alapján
megvalósuló,
szélessávú internetszolgáltatást szolgáló beruházás,
f) a jelenértéken legalább 100 millió forint értékű, az alapkutatást, az alkalmazott
kutatást vagy a kísérleti fejlesztést szolgáló beruházás,
g) jelenértéken legalább 100 millió forint értékű, kizárólag film- és videogyártást
szolgáló beruházás,
h) munkahelyteremtést szolgáló beruházás,
i) az adózó jegyzett tőkéjének felemelése keretében kibocsátott részvényeknek
(vagy egy részének) a tőkepiacról szóló törvényben meghatározott szabályozott
piacra történő bevezetésének a napját (az első kereskedési napot) követően,
de legkésőbb az e napot követő harmadik év utolsó napjáig megkezdett,
jelenértéken legalább 100 millió forint értékű beruházás,
j) jelenértéken legalább 500 millió forint értékű, kis- és középvállalkozás által
megvalósított beruházás,
k) a szabad vállalkozási zóna területén üzembe helyezett és üzemeltetett
jelenértéken legalább 100 millió forint értékű beruházás,
l) a jelenértéken legalább 100 millió forint értékű - külön jogszabályban
meghatározott tanúsítvány által igazolt módon - energiahatékonyságot szolgáló
beruházás.
II.2. A beruházás kezdetének
tervezett napja (év, hónap,
nap)
II.3. A beruházás tervezett
befejezése (év, hónap)
II.4. A beruházás helye (megye
és település)2
II.5. Alkalmazott árfolyam
(forint/euró)
II.6. Az elszámolható költség
folyó áron, településenként
(ezer forint)
II.7. Az elszámolható költség
jelenértéken, településenként
(ezer forint)
II.8. A beruházás célja
(a beruházás megvalósításával
folytatni tervezett
tevékenység, termék-előállítás,
szolgáltatásnyújtás)
II.9. Az adókedvezmény
összege folyó áron (ezer forint)
II.10. Az adókedvezmény
összege jelenértéken,
településenként (ezer forint)
Nagyberuházás esetén
(5. számú melléklet csatolása,
ha az adózó ebben a részben
adatot szerepeltet)
a) a beruházás jellege3aa) új létesítmény létrehozatala;
ab) meglévő létesítmény bővítése;
ac) az előállított termék, illetve a termelési folyamat alapvető változását
eredményező beruházás;
ad) a nyújtott szolgáltatás, illetve a szolgáltatási folyamat alapvető változását
eredményező beruházás.
b) az érintett termék Prodcom
besorolása
[a 3924/91/EGK tanácsi
rendeletben meghatározott,
ipari termékekre
vonatkozó Prodcom-lista
megállapításáról szóló
bizottsági rendelet], illetve
az érintett szolgáltatás
CPA besorolása [a termékek
tevékenység szerinti, új
statisztikai osztályozásáról
(CPA, magyarul: TESZOR)
és a 3696/93/EGK tanácsi
rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló 2008. április
23-i 451/2008/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet]
a kérelem benyújtásakor
hatályos bizottsági rendelet
besorolása alapján
c) a beruházás megkezdését
megelőző hároméves
időszakban elszámolt
ca) elszámolható költség
jelenértéken, és
cb) ezen elszámolható költség
alapján megítélt támogatás
jelenértéken
d) a maximálisan
engedélyezhető állami
támogatás összege
jelenértéken.

1 A megfelelő válasz betűjele bekarikázandó.

2 Ha az adózó a beruházást több telephelyen valósítja meg, akkor valamennyi telephelyet be kell mutatni. A szabad vállalkozási zónának minősülő település(ek) nevét aláhúzással szükséges jelölni.

3 A megfelelő válasz betűjele bekarikázandó.

5. számú melléklet a 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelethez[83]

I. Nyomtatvány összefoglaló információk nyújtásához a nagyberuházási projekteknek nyújtott
támogatások esetén
1.A támogatás kedvezményezettje
2.A támogatási program hivatkozási száma
3.A támogatást nyújtó állami szerv/szervek
4.A tagállam, ahol a beruházás megvalósul
5.A régió (NUTS III. szint)
6.Település
7.A projekt típusa
Új létesítmény felállításaIgenNem
Meglévő létesítmény bővítéseIgenNem
Meglévő létesítmény termelésének további, új termékekkel
történő diverzifikációja
IgenNem
Meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető
megváltoztatása
IgenNem
8.A beruházás alapján előállított termékek vagy szolgáltatások
(NACE Rev. 1.1 vagy CPA vagy PRODCOM)
9.A beruházás diszkontált elszámolható költsége euróban
10.Diszkontált (bruttó) támogatási összeg euróban
11.Támogatási intenzitás (BTE%-ban)
12.A javasolt támogatás kifizetéséhez csatolt feltételek
(amennyiben vannak ilyenek)
13.A projekt megkezdésének és befejezésének tervezett időpontja
Tervezett kezdés:Tervezett befejezés:
14.A támogatás odaítélésének dátuma
II. Tájékoztató adatok nagyberuházás esetén
Árfolyam(ok)-
forint/
euró2
Elszámolható költség
jelenértéken
Fejlesztési
adókedvezmény
jelenértéken
Közvetlen támogatás
jelenértéken
ezer forintezer euróezer forintezer euróezer forintezer euró
1. Megelőző
3x365. napban1
2. Megelőző
2x365. napban1
3. Megelőző
365. napban1
4. Összesen
megelőző 3x365 nap [1+2+3]
5. Jelen kérelem, bejelentés
6. Összesen a megelőző
3x365 nap és a jelen kérelem, bejelentés
[4+5]
7. A megelőző 3x365 napban állami
támogatásban részesült projekt
a) kezdetének napja:
b) befejezésének (tervezett
befejezésének) időpontja:
c) célja:
8. A megelőző 2x365 napban állami
támogatásban részesült projekt
a) kezdetének napja:
b) befejezésének (tervezett
befejezésének) időpontja:
c) célja:
9. A megelőző 365 napban állami
támogatásban részesült projekt
a) kezdetének napja:
b) befejezésének (tervezett
befejezésének) időpontja:
c) célja:
1 A nagyberuházás értékének meghatározásakor a jelen kérelemben, bejelentésben szereplő beruházás megkezdése
napját megelőző 3x365 nap alatt, jelenértéken elszámolható költségét kell figyelembe venni az alábbiak szerint:
1. amennyiben egy állami támogatásban részesült beruházás kezdetének napja a 3x365. napot megelőző
nap, azt nem kell figyelembe venni még akkor sem, ha történtek beruházások ebben az időszakban;
2. amennyiben egy állami támogatásban részesült beruházás a megelőző 3x365. napon vagy azt követően
kezdődött, annak jelenértékét a következőképpen kell figyelembe venni:
- ha a teljes beruházás üzembe helyezésre került a jelen kérelemben, bejelentésben szereplő beruházás
megkezdése napját megelőző napig, akkor a tényadatok alapján kell a jelenértéket meghatározni és
figyelembe venni;
- ha a teljes beruházás nem került üzembe helyezésre a jelen kérelemben, bejelentésben szereplő beruházás
megkezdése napját megelőző napig, akkor a tervadatok jelenértékét (a kérelemben, bejelentésben szereplő
adatot) kell figyelembe venni.
2 Az állami támogatásban részesült beruházásnál
- ha a teljes beruházás üzembe helyezésre került a jelen kérelemben, bejelentésben szereplő beruházás
megkezdése napját megelőző napig, akkor az adóév utolsó napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által
közzétett devizaárfolyamot kell figyelembe venni.
- ha a teljes beruházás nem került üzembe helyezésre jelen kérelemben, bejelentésben szereplő beruházás
megkezdése napját megelőző napig, akkor a kérelemben, a bejelentésben, a támogatási szerződésben
szereplő forint/euró árfolyamot kell figyelembe venni.
Olyan beruházás elszámolható költségét, amelyhez az adózó nem kapott állami támogatást nem kell a megelőző
három éves időszak adatai között szerepeltetni.
Kelt: ...............................................
P. H.
………………………………….
aláírás

6. számú melléklet a 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelethez[84]

Az elszámolható költség jelenértékének meghatározása

Lábjegyzetek:

[1] E rendelet a 315/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése alapján 2007. január 1-jén lép hatályba.

[2] Módosította a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 40. § (14) bekezdése a) pontja. Hatályos 2011.03.23.

[3] Módosította a 375/2013. (X. 25.) Korm. rendelet 7. § a) pontja. Hatályos 2013.10.26.

[4] Hatályon kívül helyezte a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 18. § -a. Hatálytalan 2010.01.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 18. § -a. Hatálytalan 2010.01.01.

[6] Hatálybalépése előtt megállapította a 315/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2007.01.01.

[7] Megállapította a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.01.01.

[8] Beiktatta a 315/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2007.01.01.

[9] Megállapította a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.01.01.

[10] Megállapította a 277/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.01.01.

[11] Megállapította a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 39. § (18) bekezdése. Hatályos 2011.03.23.

[12] Módosította a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 40. § (14) bekezdése b) pontja. Hatályos 2011.03.23.

[13] Megállapította a 277/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.01.01.

[14] Módosította a 375/2013. (X. 25.) Korm. rendelet 7. § a) pontja. Hatályos 2013.10.26.

[15] Megállapította a 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet 113. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[16] Módosította a 375/2013. (X. 25.) Korm. rendelet 7. § a) pontja. Hatályos 2013.10.26.

[17] Megállapította a 277/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2012.01.01.

[18] Beiktatta a 315/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § -a. Hatályos 2007.01.01.

[19] Megállapította a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.01.01.

[20] Módosította a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 40. § (14) bekezdése c) pontja. Hatályos 2011.03.23.

[21] Módosította a 375/2013. (X. 25.) Korm. rendelet 7. § b) pontja. Hatályos 2013.10.26.

[22] Megállapította a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.01.01.

[23] Hatálybalépése előtt megállapította a 315/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2007.01.01.

[24] Hatálybalépése előtt megállapította a 315/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2007.01.01.

[25] Módosította a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 40. § (14) bekezdése d) pontja. Hatályos 2011.03.23.

[26] Megállapította a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatályos 2010.01.01.

[27] Beiktatta a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése. Hatályos 2010.01.01.

[28] Módosította a 375/2013. (X. 25.) Korm. rendelet 7. § c) pontja. Hatályos 2013.10.26.

[29] Módosította a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 40. § (14) bekezdése e) pontja. Hatályos 2011.03.23.

[30] Hatályon kívül helyezte a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 18. § -a. Hatálytalan 2010.01.01.

[31] Megállapította a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.01.01.

[32] Hatályon kívül helyezte a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 18. § -a. Hatálytalan 2010.01.01.

[33] Megállapította a 375/2013. (X. 25.) Korm. rendelet 1. § - a. Hatályos 2013.10.26.

[34] Megállapította a 375/2013. (X. 25.) Korm. rendelet 1. § - a. Hatályos 2013.10.26.

[35] Beiktatta a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatályos 2010.01.01.

[36] Megállapította a 277/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése. Hatályos 2012.01.01.

[37] Hatályon kívül helyezte a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 18. § -a. Hatálytalan 2010.01.01.

[38] Módosította a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 17. § -a 4. pontja. Hatályos 2010.01.01.

[39] Beiktatta a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.01.01.

[40] Megállapította a 277/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése. Hatályos 2012.01.01.

[41] Megállapította a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 6. § -a. Hatályos 2010.01.01.

[42] Szerkezetét módosította a 315/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. § -a. Hatályos 2007.01.01.

[43] Megállapította a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 6. § -a. Hatályos 2010.01.01.

[44] Módosította a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 17. § -a 5. pontja. Hatályos 2010.01.01.

[45] Módosította a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 17. § -a 6. pontja. Hatályos 2010.01.01.

[46] Hatálybalépése előtt megállapította a 315/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § -a. Hatályos 2007.01.01.

[47] Módosította a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 17. § -a 7. pontja. Hatályos 2010.01.01.

[48] A felvezető szöveget módosította a 375/2013. (X. 25.) Korm. rendelet 7. § a) pontja. Hatályos 2013.10.26.

[49] Hatályon kívül helyezte a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 18. § -a. Hatálytalan 2010.01.01.

[50] Megállapította a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 7. § -a, majd hatályba lépése előtt módosította a 313/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.01.01.

[51] Hatályon kívül helyezte a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 18. § -a. Hatályos 2010.01.01.

[52] Beiktatta a 313/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2010.01.01.

[53] Hatályon kívül helyezte a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 18. § -a. Hatályos 2010.01.01.

[54] Megállapította a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.01.01.

[55] Módosította a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 17. § -a 8. pontja. Hatályos 2010.01.01.

[56] Megállapította a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.01.01.

[57] Beiktatta a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdése. Hatályos 2010.01.01.

[58] Beiktatta a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdése. Hatályos 2010.01.01.

[59] Megállapította a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.01.01.

[60] Módosította a 375/2013. (X. 25.) Korm. rendelet 7. § a) pontja. Hatályos 2013.10.26.

[61] Módosította a 375/2013. (X. 25.) Korm. rendelet 7. § a) pontja. Hatályos 2013.10.26.

[62] Megállapította a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése. Hatályos 2010.01.01.

[63] Beiktatta a 313/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2010.01.01.

[64] A 315/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § (6) bekezdése alapján nem lép hatályba.

[65] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 272. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[66] Megállapította a 375/2013. (X. 25.) Korm. rendelet 2. § - a. Hatályos 2013.10.26.

[67] Megállapította a 375/2013. (X. 25.) Korm. rendelet 3. § - a. Hatályos 2013.10.26.

[68] Megállapította a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 11. § -a. Hatályos 2010.01.01.

[69] Módosította a 375/2013. (X. 25.) Korm. rendelet 4. § - a. Hatályos 2013.10.26.

[70] Módosította a 375/2013. (X. 25.) Korm. rendelet 4. § - a. Hatályos 2013.10.26.

[71] Módosította a 375/2013. (X. 25.) Korm. rendelet 7. § d) pontja. Hatályos 2013.10.26.

[72] Módosította a 375/2013. (X. 25.) Korm. rendelet 7. § d) pontja. Hatályos 2013.10.26.

[73] Munkahelyteremtő beruházás esetén ez a táblázat törölhető.

[74] Tárgyi eszköz alapú beruházás esetén ez az oldal törölhető.

[75] Megállapította a 375/2013. (X. 25.) Korm. rendelet 4. § - a. Hatályos 2013.10.26.

[76] Módosította a 375/2013. (X. 25.) Korm. rendelet 7. § a) pontja. Hatályos 2013.10.26.

[77] Megállapította a 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet 113. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[78] Módosította a 375/2013. (X. 25.) Korm. rendelet 7. § e) pontja. Hatályos 2013.10.26.

[79] Hatályon kívül helyezte a 375/2013. (X. 25.) Korm. rendelet 8. § - a. Hatálytalan 2013.10.26.

[80] Módosította a 375/2013. (X. 25.) Korm. rendelet 7. § f) pontja. Hatályos 2013.10.26.

[81] Módosította a 211/2008. (VIII. 27.) Korm. rendelet 3. § - a. Hatályos 2008.09.01.

[82] Megállapította a 375/2013. (X. 25.) Korm. rendelet 5. § - a. Hatályos 2013.10.26.

[83] Megállapította a 375/2013. (X. 25.) Korm. rendelet 6. § - a. Hatályos 2013.10.26.

[84] Beiktatta a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 14. § -a. Hatályos 2010.01.01.

Tartalomjegyzék