26/2007. (VI. 7.) EüM rendelet

a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet módosításáról

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (4) bekezdése a) pontjának aa)-ah) alpontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat-és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendelem el:

1. §

A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § A biztonsági adatlapok tartalmi és formai követelményeit a veszélyes anyag, illetve a veszélyes készítmény - azonosítására, veszélyességére, kezelésére, tárolására, szállítására, a hulladékkezelésre, valamint az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeire vonatkozó, a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. címe és II. melléklete tartalmazza."

2. §

Az R. 12. § (4) bekezdésének b) pontja helyébe a következő szövegrész lép:

[Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:]

"b) az Európai Parlament és a Tanács 1999/45/EK irányelve (1999. május 31.) a tagállamoknak a veszélyes készítmények osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítéséről, valamint annak a 2001/60/EK és a 2006/8/EK bizottság irányelvvel és az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel történt módosításai;"

3. §

Az R. 2-3. és 10. számú melléklete e rendelet melléklete szerint módosul.

4. §

(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel -a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti az R. 11. számú melléklete.

(2) A melléklet 1-5. pontja 2007. július 1-jén lép hatályba.

(3) Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) az Európai Parlament és a Tanács 1999/45/EK irányelve (1999. május 31.) a tagállamoknak a veszélyes készítmények osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítéséről; 10. cikk 2.3.3-2.3.5. alpont,

b) a Bizottsági 2006/8/EK irányelve (2006. január 23.) a tagállamoknak a veszélyes készítmények osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítéséről szóló, 1999/45/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II., III. és V. mellékletének a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása céljából történő módosításáról,

c) az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete ( 2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről, 140. cikk.

Dr. Horváth Ágnes s. k.,

egészségügyi miniszter

Melléklet a 26/2007. (VI. 7.) EüM rendelethez

1. A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. számú melléklete "AZ EGÉSZSÉGKÁROSÍTÓ VESZÉLYEK MEGHATÁROZÁSA SORÁN ALKALMAZANDÓ KONCENTRÁCIÓS HATÁRÉRTÉKEK" című "B" részének 6. pontja a következők szerint módosul.

1.1. A VI. táblázat és azt megelőző cím helyébe a következő táblázat lép:

"VI. táblázat

Az anyag osztályozásaA készítmény osztályozása
1. és 2. kategória3. kategória
1-es vagy 2-es kategóriájú rákkeltő anyagok R45 vagy R49 jelzésselKoncentráció ≥ 0,1 %
rákkeltő esettől függően R45
vagy R49 kötelező
Az anyag osztályozásaA készítmény osztályozása
1. és 2. kategória3. kategória
3-mas kategóriájú rákkeltő anyagok R40 jelzésselKoncentráció ≥1%
rákkeltő R40 kötelező (kivéve, ha már rendelkezik R45 jelzéssel*)
l-es vagy 2-es kategóriájú mutagén anyagok R46 jelzésselkoncentráció ≥ 0,1%
mutagén R46 kötelező
3-mas kategóriájú mutagén anyagok R68 jelzésselKoncentráció ≥ 1% mutagén R68 kötelező (kivéve, ha már rendelkezik R46 jelzéssel)
l-es vagy 2-es kategóriájú reprodukciót károsító anyagok R60 jelzéssel (fogamzóképesség vagy nemzőképesség)Koncentráció ≥ 0,5% reprodukciót károsító (fogamzóképesség vagy nemzőképesség) R60 kötelező
3-mas kategóriájú reprodukciót károsító anyagok R62 jelzéssel (fogamzóképesség vagy nemzőképesség)Koncentráció ≥ 5%
reprodukciót károsító (fogamzóképesség vagy nemzőképesség) R62 kötelező (kivéve, ha már rendelkezik R60 jelzéssel)
l-es vagy 2-es kategóriájú reprodukciót károsító anyagok R61 jelzéssel (fejlődés)Koncentráció ≥0,5%
reprodukciót károsító (fejlődés)
R61 kötelező
3-mas kategóriájú reprodukciót károsító anyagok R63 jelzéssel (fejlődés)Koncentráció ≥ 5% reprodukciót
károsító (fejlődés) R63 kötelező (kivéve, ha már rendelkezik R61 jelzéssel)
* Abban az esetben, ha a készítmény R49 és R40 jelzéssel rendelkezik, mindkét R-mondatot meg kell tartani, mert az R40 jelzés nem tesz különbséget az expozíciós utak között, míg az R49 jelzés kizárólag a belégzésre utal."

1.2. A VI. A. táblázat és azt megelőző cím helyébe a következő táblázat lép:

"VI. A. táblázat

Az anyag osztályozásaA készítmény osztályozása
1. és 2. kategória3. kategória
1-es vagy 2-es kategóriájú rákkeltő anyagok R45 vagy R49 jelzésselKoncentráció ≥ 0,1%
rákkeltő esettől függően R45
vagy R49 kötelező
3-mas kategóriájú rákkeltő anyagok R40 jelzésselKoncentráció ≥ 1% rákkeltő
R40 kötelező (kivéve, ha már rendelkezik R45 jelzéssel*)
1-es vagy 2-es kategóriájú mutagén anyagok R46 jelzésselkoncentráció ≥ 0,1%
mutagén R46 kötelező
3-mas kategóriájú mutagén anyagok R68 jelzésselKoncentráció ≥ 1% mutagén
R68 kötelező (kivéve, ha már rendelkezik R46 jelzéssel)
1-es vagy 2-es kategóriájú reprodukciót károsító anyagok R60 jelzéssel (fogamzóképesség vagy nemzőképesség)Koncentráció ≥ 0,2%
reprodukciót károsító (fogamzóképesség vagy nemzőképesség) R60 kötelező
Az anyag osztályozásaA készítmény osztályozása
1. és 2. kategória3. kategória
3-mas kategóriájú reprodukciót károsító anyagok R62 jelzéssel (fogamzó-képesség vagy nemzőképesség)Koncentráció ≥ 1% reprodukciót károsító (fogamzóképes-
ség vagy nemzőképesség) R62 kötelező (kivéve, ha már rendelkezik R60 jelzéssel)
1-es vagy 2-es kategóriájú reprodukciót károsító anyagok R61 jelzéssel (fejlődés)Koncentráció ≥ 0,2%
reprodukciót károsító (fejlődés)
R61 kötelező
3-mas kategóriájú reprodukciót károsító anyagok R63 jelzéssel (fejlődés)Koncentráció ≥ 1% reprodukciót károsító (fejlődés) R63 kötelező (kivéve, ha már rendelkezik R61 jelzéssel)
* Abban az esetben, ha a készítmény R49 és R40 jelzéssel rendelkezik, mindkét R-mondatot meg kell tartani, mert az R40 jelzés nem tesz különbséget az expozíciós utak között, míg az R49 jelzés kizárólag a belégzésre utal."

2. Az R. 2. számú melléklete "A KÖRNYEZETI VESZÉLYEK MEGHATÁROZÁSA SORÁN ALKALMAZANDÓ KONCENTRÁCIÓS HA TÁRÉRTÉKEK" című "D " része a következők szerint módosul:

2.1. A VII. táblázat és az azt megelőző cím helyébe a következő szövegrész lép:

"VII. A. táblázat

Akut vízi toxicitás és hosszú távú káros hatások

Az anyag osztályozásaA készítmény osztályozása
N, R50-53N, R51-53R52-53
N, R50-53Lásd: VII. B. táblázatLásd: VII. B. táblázatLásd: VII. B. táblázat
N,R51-53Cn ≥25%2,5% ≤ Cn > 5%
R52-53Cn ≥25%

Azon készítményekre, melyek N, R50-53 besorolással rendelkező anyagokat tartalmaznak, a VII. B. táblázatban feltüntetett koncentráció-határértékek vonatkoznak, és esetükben az ezekből eredő osztályozást kell alkalmazni.

VII. B. táblázat

A vízi környezetre nagyon mérgező anyagok akut vízi toxicitása és hosszú távú káros hatásai

Az N, R50-53 besorolású anyag
LC50- vagy EC50-értéke (”L(E)C50”)
(mg/l-ben kifejezve)
A készítmény osztályozása
N, R50-53N, R51-53R52-53
0,1 < L(E)C50 ≤ 1Cn ≥ 25%2,5% ≤ Cn < 25%0,25% ≤ Cn < 2,5%
0,01<L(E)C50 ≤ 0,1Cn ≥ 2,5%0,25% ≤Cn < 2,5%0,025% ≤ Cn < 0,25%
0,001<L(E)C50 ≤ 0,01Cn ≥ 0,25%0,025% ≤ Cn < 0,25%0,0025% ≤ Cn < 0,025%
0,0001 < L(E)C50 ≤ 0,001Cn ≥ 0,025%0,0025% ≤ Cn < 0,025%0,00025% ≤ Cn < 0,0025%
0,00001 < L(E)C50 ≤ 0,0001Cn ≥ 0,0025%0,00025% ≤ Cn < 0,0025%0,000025% ≤ Cn < 0,00025%
Azon készítmények esetében, melyek 0,00001 mg/l-nél alacsonyabb LC50- vagy EC50-értékkel rendelkező anyagokat tartalmaznak, a megfelelő koncentráció-határértékek kiszámítása ennek megfelelően történik (az intervallumhatárok is egy nagyságrenddel csökkennek)."

2.2. A VIII. táblázat és az azt megelőző cím helyébe a következő táblázat lép:

"VIII. táblázat

Akut vízi toxicitás

Vagy N, R50 vagy N, R50-53 besorolású anyag LC50- vagy EC50-értéke [(”L(E)C50”) (mg/l-ben kifejezve)]A készítmény osztályozása N, R50
0,1<(E)C50 ≤ 1Cn≥ 25%
0,01<L(E)C50≤ 0,1Cn≥ 2,5%
0,001<L(E)C50≤ 0,01Cn≥ 0,25%
0,0001<L(E)C50 ≤ 0,001Cn≥ 0,025%
0,00001< L(E)C50 ≤ 0,0001Cn≥ 0,0025%
Azon készítmények esetében, melyek 0,00001 mg/l-nél alacsonyabb LC50- vagy EC50-értékkel rendelkező anyagokat tartalmaznak, a megfelelő koncentráció-határértékek kiszámítása ennek megfelelően történik (az intervallumhatárok is egy nagyságrenddel csökkennek)."

2.3. A XI. táblázat és az azt megelőző cím helyébe a következő táblázat lép:

"XI. táblázat

Az ózonrétegre veszélyes

Az anyag osztályozásaA készítmény osztályozása N, R59
N és R59Cn≥0,l%"

3. Az R. 3. számú melléklete a következő 7.3.3. és 7.3.4. pontokkal egészül ki:

"7.3.3. A címkén fel kell tüntetni azon anyagok nevét, amelyek alapján a készítményt az alábbi veszélyességi kategóriák közül egybe vagy többe besorolták:

- karcinogén, 1., 2. vagy 3. kategória,

- mutagén, 1., 2. vagy 3. kategória,

- reprodukciót károsító, 1., 2. vagy 3. kategória,

- nagyon mérgező, mérgező vagy ártalmas egyetlen expozíciót követő nem halálos hatásuk alapján,

- mérgező vagy ártalmas ismételt vagy hosszan tartó expozíciót követő súlyos hatások alapján,

- túlérzékenységet okozó.

Az anyag nevét az Európai Unióban osztályozott veszélyes anyagok jegyzékéről szóló 3/2006. (I. 26.) EüM rendelet 2. számú melléklete, ennek hiányában a rendelet 1. számú mellékletének 2. pontja szerint kell megadni.

7.3.4. Nem szükséges megnevezni a címkén azon anyagok nevét, amelyek alapján a készítményt az alábbi veszélyességi kategóriákba sorolták:

- robbanásveszélyes,

- oxidáló,

- fokozottan tűzveszélyes,

- tűzveszélyes,

- kis mértékben tűzveszélyes,

- irritatív,

- környezetre veszélyes,

kivéve, ha az anyagot a 7.3.3. vagy a 2. számú melléklet "B" részének 1. vagy 4. pontja alapján meg kell nevezni."

4. Az R. 10. számú mellékletének 1. pontjában "A címkének a következő adatokat kell tartalmaznia:" szövegrészt követő felsorolás 3. sora és az ahhoz tartozó lábjegyzet helyébe a következő szövegrész lép:

"3 Összetevők [készítmény esetén]. Általában négy kémiai név elégséges azon anyagok-meghatározásához, amelyekre elsődlegesen visszavezethetők az osztályba soroláskor és az R-mondatok megválasztásakor döntőnek bizonyult veszélyes tulajdonságok. Bizonyos esetekben (különösen toxikológiai vagy ökotoxikológiai indokoltság esetén) azonban szükséges lehet négynél több kémiai név megadása is."

5. Az R. 10. számú mellékletének 2. pontja helyébe a következő szövegrész lép:

"2. Egyes készítmények címkézésére vonatkozó különleges rendelkezések

A) Fizikai-kémiai, toxikológiai és ökotoxikológiai hatások alapján veszélyesként besorolt készítmények esetében

1. A lakosság számára értékesített készítmények

1.1. Az ilyen készítmények csomagolásán található címkén a konkrét biztonsági útmutatáson kívül - e rendelet 3. számú mellékletében meghatározott kritériumoknak megfelelően - fel kell tüntetni a készítmény esetében releváns óvintézkedésre utaló S1, S2 S45 vagy S46 S-mondatot is.

1.2. Abban az esetben, ha e készítmények nagyon mérgező (T+), mérgező (T) vagy maró (C) anyagnak minősülnek, és ennek a csomagoláson történő feltüntetése technikailag megoldhatatlan, az ilyen készítményekhez pontos és könnyen elérhető használati utasítást kell mellékelni, beleértve - indokolt esetben - az üres csomagolás kezelésére vonatkozó utasítást is.

2. Permetezéses (porlasztásos) alkalmazásra szánt készítmények

Az ilyen készítményeket tartalmazó csomagolás címkéjén kötelező feltüntetni az S23 biztonsági útmutatást, valamint e rendelet 3. számú mellékletében meghatározott kritériumokkal összhangban kiválasztott S38 vagy S51 biztonsági mondatot.

3. R33 [halmozódó (kumulatív) hatások miatt veszélyes] kockázat jellegét jelző R-mondattal megjelölt anyagot megjelölt anyagot tartalmazó készítmények

Amennyiben egy készítmény legalább egy olyan anyagot tartalmaz, melyet R33 kockázat jellegét jelző R-mondattal láttak el, a készítmény csomagolásán található címkén - e rendelet 1. számú mellékletének 4. pontjában foglaltaknak megfelelően - fel kell tüntetni az R-mondat szövegét, ha az anyag készítménybeli koncentrációja eléri vagy meghaladja az 1%-ot, kivéve ha az Európai Unióban osztályozott veszélyes anyagok jegyzékéről szóló 3/2006. (I. 26.) EüM rendelet 2. számú melléklete más értékeket határoz meg.

4. R64 (szoptatott újszülöttet és csecsemőt károsíthatja) kockázat jellegét jelző R-mondattal megjelölt anyagot tartalmazó készítmények

Amennyiben egy készítmény legalább egy olyan anyagot tartalmaz, melyet R64 kockázat jellegét jelző R-mondattal láttak el, a készítmény csomagolásán található címkén - e rendelet 1. számú mellékletének 4. pontjában foglaltaknak megfelelően - fel kell tüntetni az R-mondat szövegét, ha az anyag készítménybeli koncentrációja eléri vagy meghaladja az 1%-ot, kivéve ha az Európai Unióban osztályozott veszélyes anyagok jegyzékéről szóló 3/2006. (I. 26.) EüM rendelet 2. számú melléklete más értéket határoz meg.

B) Készítmények veszélyesség (fizikai-kémiai, toxikológiai és ökotoxikológiai) szerinti osztályozásuktól függetlenül

1. Ólmot tartalmazó készítmények

1.1. Festékek és lakkok

Azon festékek és lakkok esetében, melyeknek - a 6503/1984. ISO-szabványnak megfelelően-meghatározott - ólomtartalma (fémtömegben kifejezve) meghaladja a készítmény össztömegének 0,15%-át, a csomagoláson található címkén fel kell tüntetni a következőket:

"Ólmot tartalmaz.

Ne használjuk az olyan tárgyakon, amelyeket gyermekek szájukba vehetnek.[1]

Abban az esetben, ha a kiszerelés tartalma nem éri el a 125 millilitert, a címkén szerepelhet a következő:

"Figyelem! Ólmot tartalmaz."

2. Gianoakrilátot tartalmazó készítmények

2.1. Ragasztók

A cianoakrilát-alapú ragasztók közvetlen csomagolásán található címkén az alábbiakat kell feltüntetni:

"Cianoakrilát.

Veszélyes

Néhány másodperc alatt a bőrre és a szembe ragad.[2]

Gyermekektől elzárva tartandó."

A csomagoláshoz megfelelő biztonsági útmutatásokat kell mellékelni.

3. Izocianátokat tartalmazó készítmények

Az izocianátokat (monomereket, oligomereket, előpolimereket stb. vagy azok elegyét) tartalmazó készítmények csomagolásának címkéjén fel kell tüntetni a következőket:

"Izocianátokat tartalmaz.

Lásd a gyártó által adott tájékozatót."

4. 700-nál kisebb vagy azzal egyenlő átlagos molekulatömegű epoxi-összetevőket tartalmazó készítmények

A 700-nál kisebb vagy azzal egyenlő átlagos molekulatömegű epoxi-összetevőket tartalmazó készítmények csomagolásának címkéjén fel kell tüntetni a következőket:

"Epoxi-összetevőket tartalmaz.

Lásd a gyártó által adott tájékoztatót."

5. Lakossági forgalomban értékesített, aktív klórt tartalmazó készítmények

Az 1 %-nál több aktív klórt tartalmazó készítmények csomagolásán található címkén fel kell tüntetni a következőket:

"Figyelem! Ne használjuk más termékekkel együtt.

Veszélyes gázok (klór) szabadulhatnak fel."

6. Kadmiumot (ötvözeteit) tartalmazó, kemény- vagy lágyforrasztásra szánt készítmények

A fent említett készítmények csomagolásán található címkén jól olvashatóan és kitörölhetetlenül fel kell tüntetni a következőket:

"Figyelem! Kadmiumot tartalmaz.

Felhasználásakor veszélyes füstök képződhetnek.

Lásd agyártó által adott tájékoztatót.

Be kell tartani a munkabiztonsági előírásokat."

7. Aeroszolként kapható készítmények

E rendelet 6. §-a (1) bekezdésének aeroszolokra vonatkozó előírásai mellett az aeroszol készítmények csomagolásán a termékek aeroszol csomagolásának műszaki követelményeiről szóló 52/2000. (XII. 27.) GM rendelet 4. §-ának megfelelő feliratokat kell elhelyezni.

8. Még nem teljesen bevizsgált anyagokat tartalmazó készítmények

Amennyiben egy készítmény legalább egy olyan anyagot tartalmaz, amelyet e rendelet 4. § (6) bekezdésével összhangban a "Vigyázat - még nem teljesen bevizsgált anyag" felirattal láttak el, a készítmény csomagolásán található cím-. kén fel kell tüntetni a "Vigyázat - ez a készítmény még nem teljesen bevizsgált anyagot tartalmaz." feliratot, ha ez az anyag legalább 1%-os koncentrációban jelen van a készítményben.

9. Legalább egy túlérzékenységet okozó anyagot tartalmazó, de túlérzékenységet okozónak nem minősülő készítmények

A "Szenzibilizáló anyagot (anyag neve) tartalmaz. Túlérzékeny személynél allergiás reakciót válthat ki." feliratot kell feltüntetni az olyan készítmények csomagolásán található címkén, melyek legalább egy túlérzékenységet okozónak minősített anyagot tartalmaznak legalább 0,1% koncentrációban vagy legalább olyan koncentrációban, mint amit az Európai Unióban osztályozott veszélyes anyagok jegyzékéről szóló 3/2006. (I. 26.) EüM rendelet 2. számú melléklete az anyag vonatkozásában külön feltüntet.[3]

10. Halogénezett szénhidrogéneket tartalmazó folyékony készítmények

Esettől függően az alábbi feliratot kell feltüntetni az olyan készítmények csomagolásán található címkén, amelynek nincs lobbanáspontjuk vagy lobbanáspontjuk 55 °C-nál magasabb, és halogénezett szénhidrogént, valamint 5%-ot meghaladó koncentrációban kismértékben tűzveszélyes vagy tűzveszélyes anyagokat tartalmaznak:

"Felhasználáskor tűzveszélyes lehet."

vagy:

"Felhasználáskor kismértékben tűzveszélyes lehet."

11. R67 (a gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak) kockázat jellegét jelző R-mondattal megjelölt anyagot tartalmazó készítmények

Abban az esetben, ha egy készítmény legalább egy R67 kockázat jellegét jelölő R-mondattal láttak el, a készítmény csomagolásán található címkén - e rendelet 1. számú mellékletének 4. pontjában foglaltaknak megfelelően - fel kell tüntetni az R-mondat szövegét, ha az anyag(ok) készítménybeli összkoncentrációja eléri vagy meghaladja a 15%-ot, kivéve ha:

- a készítmény már rendelkezik R20, R23, R26, R68/20, R39/23 vagy R39/26 besorolással,

- vagy a készítmény kiszerelése nem haladja meg a 125 ml-t.

12. Cementek és cementkészítmények

Azon cementek és cementkészítmények csomagolásán található címkén, amelyek több oldható krómot (VI) tartalmaznak, mint a cement teljes száraztömegének 0,0002%-a, a következőket kell feltüntetni:

"Krómot (VI) tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki."

Kivéve, ha a készítményt már túlérzékenységet okozó készítménynek minősítették, és ennek megfelelően címkézték az R43 R-mondattal.

C) Veszélyesnek nem osztályozható, de legalább egy veszélyes anyagot tartalmazó készítmények

1. Nem a lakosság számára szánt készítmények

Az 1907/2006/EK rendelet 31. cikk 3. pontjában említett készítmények csomagolásán található címkén fel kell tüntetni a "Biztonsági adatlap foglalkozásszerű felhasználók kérésére rendelkezésre áll." feliratot.[4]

6. Az R. 2. számú melléklete "A KÖRNYEZETI VESZÉLYEK MEGHATÁROZÁSÁNAK MENETE" című "C" részének 8. és 8.1. pontja hatályát veszti.

Lábjegyzetek:

[1] Helyesbítette a Magyar Közlöny 2007/88. száma. Megjelent 2007.07.04.

[2] Helyesbítette a Magyar Közlöny 2007/88. száma. Megjelent 2007.07.04.

[3] Helyesbítette a Magyar Közlöny 2007/88. száma. Megjelent 2007.07.04.

[4] Helyesbítette a Magyar Közlöny 2007/88. száma. Megjelent 2007.07.04.

Tartalomjegyzék