49/2007. (III. 26.) Korm. rendelet

a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjaiból származó támogatások hazai felhasználásának intézményeiről

A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés a)-b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

(1) E rendelet hatálya kiterjed a 2007-2013 programozási időszakban

a) az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (a továbbiakban: IPA) és az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz (a továbbiakban: ENPI) pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó támogatásból finanszírozott programokat koordináló hazai szervezetekre és személyekre;

b) az a) pontban meghatározott pénzügyi alapokból finanszírozott programok értékelésében és megvalósításában, valamint ellenőrzésükben részt vevő hazai szervezetekre és személyekre.

(2)[1] Az e rendeletben meghatározott jogokat és kötelezettségeket az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló kormányrendelettel összhangban kell gyakorolni, illetve teljesíteni.

(3) Magyarország a következő operatív programok végrehajtásában vesz részt:

a) Magyarország-Szlovákia területi együttműködés operatív program;

b) Magyarország-Románia területi együttműködés operatív program;

c) Ausztria-Magyarország területi együttműködés operatív program;

d) Szlovénia-Magyarország területi együttműködés operatív program;

e) Magyarország-Horvátország IPA határon átnyúló együttműködési program;

f) Magyarország-Szerbia IPA határon átnyúló együttműködési program;

g) Magyarország-Románia-Szlovákia-Ukrajna ENPI határon átnyúló együttműködési szomszédsági program;

h) Dél-kelet Európai Térség operatív program;

i) Közép Európai Térség operatív program;

j) Interreg IVC interregionális operatív program;

k) INTERACT 2 operatív program;

l) ESPON 2013 operatív program;

m) URBACT 2007-2013 operatív program.

Értelmező rendelkezések

2. §

(1) E rendelet alkalmazásában

a) egyetértési nyilatkozat: egy adott operatív program irányító hatósága és nemzeti hatósága között kötött szerződés, amely meghatározza az adott program megvalósításáért felelős szervezetek feladat- és hatáskörét;

b) ENPI: az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz létrehozására vonatkozó általános rendelkezések meghatározásáról szóló 2006. október 24-i 1638/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti fogalom;

c) ex-ante hozzájárulás: az egyes operatív programokban részt vevő partnerországok által évenként, lakosságszámuk arányában nyújtott hozzájárulás az operatív program hatékony működtetéséhez szükséges költségek fedezésére;

d) IPA: az egy előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) létrehozásáról szóló 2006. július 17-i 1085/2006/EK tanácsi rendelet szerinti fogalom;

e) közös igazoló hatóság: az államháztartásért felelős miniszter által az európai uniós támogatásokkal kapcsolatos, az irányító hatóság által biztosított adatokon alapuló átutalás igénylések összeállítására, a költségnyilatkozatok igazolására, az Európai Unió felé történő benyújtására, valamint az Európai Unióból érkező pénzügyi források fogadására kijelölt szervezet;

f) külföldi székhelyű irányító hatóság: azon operatív programok esetében, amelyekben nem Magyarországon kerül felállításra az irányító hatóság, az irányító hatósági feladatokat ellátó, az adott programban részt vevő valamely partnerállamban felállított intézmény;

g)[2] nemzeti hatóság: adott operatív program magyar részvételéért és a társfinanszírozási lebonyolítási rendszeréért, valamint az adott operatív program keretében felmerült kiadások hitelesítése érdekében ellenőrzési rendszer létrehozásáért felelős szervezet;

h) nemzeti kapcsolattartó pont: a Közép Európai Térség operatív program, az Interreg IVC interregionális operatív program, az INTERACT 2 operatív program, az ESPON 2013 operatív program, valamint az URBACT 2007-2013 operatív program hatékony hazai lebonyolításában részt vevő szerv;

i)[3] ellenőri csoport: adott operatív program közös ellenőrzési hatóságát segítő nemzetközi munkacsoport, melybe az adott programban részt vevő partnerországok delegálnak tagokat;

j)[4] közös irányító hatóság: az 1083/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 60-as cikke, a 718/2007/EK bizottsági rendelet 103. cikke szerinti, illetve a 951/2007/EK bizottsági rendelet 15. cikke szerinti tevékenységeket ellátó szervezet. Amennyiben az operatív program közös irányító hatósága Magyarországon kerül felállításra, akkor ez a szervezet egyben a nemzeti hatóság feladatait is ellátja.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő fogalmak tekintetében az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendeletben foglaltakat, az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és az 1783/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2006. július 5-i 1080/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban: 1080/2006/EK rendelet) foglalt eltérésekkel kell érteni.

Intézményrendszer

3. §

(1) Az 1. § (3) bekezdésének a), b), valamint h) pontjában meghatározott program vonatkozásában

a)[5] a közös irányító hatóság: a külgazdasági ügyekért felelős miniszter;

b)[6] az 1080/2006/EK rendelet 16. cikkében foglalt feladat ellátásával megbízott szerv: Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Széchenyi Programiroda);

c)[7] közös igazoló hatóság: Magyar Államkincstár;

d)[8]

e)[9] nemzeti hatóság: a külgazdasági ügyekért felelős miniszter.

(2)[10] Az 1. § (3) bekezdésének e)-f) pontjában meghatározott program vonatkozásában

a)[11] a közös irányító hatóság: a külgazdasági ügyekért felelős miniszter;

b)[12] a közös igazoló hatóság: Magyar Államkincstár;

c)[13]

d)[14] az előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) létrehozásáról szóló 1085/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2007. június 12-i 718/2007/EK bizottsági rendelet 108. cikkében foglalt feladatellátásával megbízott szerv: Széchenyi Programiroda;

e)[15] nemzeti hatóság: a külgazdasági ügyekért felelős miniszter.

(3)[16] Az 1. § (3) bekezdésének g) pontjában meghatározott program vonatkozásában

a)[17] a közös irányító hatóság: a külgazdasági ügyekért felelős miniszter;

b)[18] az európai szomszédsági és partnerségi támogatási eszköz létrehozására vonatkozó általános rendelkezések meghatározásáról szóló 1638/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet keretében finanszírozott, határokon átnyúló együttműködési programok végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló, 2007. augusztus 9-i 951/2007/EK bizottsági rendelet 39. cikkében foglalt feladat ellátásával megbízott szerv: Széchenyi Programiroda;

c)[19] nemzeti hatóság: a külgazdasági ügyekért felelős miniszter.

(4)[20] Az 1. § (3) bekezdésének c), d), valamint i)-k) pontjában meghatározott program vonatkozásában

a)[21] a nemzeti hatóság: a külgazdasági ügyekért felelős miniszter;

b)[22]

c)[23] az 1080/2006/EK rendelet 16. cikkében foglalt feladat ellátásával megbízott szerv: Széchenyi Programiroda.

(5)[24] Az 1. § (3) bekezdésének k) pontjában meghatározott program vonatkozásában

a)[25] az ex-ante hozzájárulás biztosítója: a külgazdasági ügyekért felelős miniszter;

b)[26] a nemzeti kapcsolattartó pont: a Széchenyi Programiroda.

(6)[27] Az 1. § (3) bekezdés l) pontjában meghatározott program vonatkozásában

a) az ex-ante hozzájárulás biztosítója: a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter;

b)[28] a nemzeti kapcsolattartó pont: a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter által vezetett minisztérium;

c)[29] az 1080/2006/EK rendelet 16. cikkében foglalt feladat ellátásával megbízott szerv: a Széchenyi Programiroda;

d)[30]

(7)[31] Az 1. § (3) bekezdés m) pontjában meghatározott program vonatkozásában

a) az ex-ante hozzájárulás biztosítója: a településfejlesztésért és településrendezésért felelős miniszter;

b)[32] a nemzeti kapcsolattartó pont: a Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság;

c)[33] az 1080/2006/EK rendelet 16. cikkében foglalt feladat ellátásával megbízott szerv: a Széchenyi Programiroda;

d)[34]

4. §

(1)[35] A külgazdasági ügyekért felelős miniszter vagy az általa írásban kijelölt személy a Kormány jóváhagyását követően megköti az 1. § (3) bekezdésének a)-e), g), valamint i)-k) pontjában meghatározott programokban részt vevő külföldi székhelyű irányító hatósággal az egyetértési nyilatkozatot.

(2)[36] A területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter vagy az általa írásban kijelölt személy a transznacionális és interregionális programok vonatkozásában létrejött Nemzeti Bizottság (a továbbiakban: Nemzeti Bizottság) jóváhagyását követően, illetve véleményeltérés fennmaradása esetén a Kormány jóváhagyását követően megköti az 1. § (3) bekezdés l) pontjában meghatározott programokban a külföldi székhelyű irányító hatósággal az egyetértési nyilatkozatot.

(3)[37] A külgazdasági ügyekért felelős miniszter vagy az általa írásban kijelölt személy a Nemzeti Bizottság jóváhagyását követően, illetve véleményeltérés fennmaradása esetén a Kormány jóváhagyását követően megköti az 1. § (3) bekezdésének h) pontjában meghatározott programban a külföldi székhelyű érintett intézményekkel az egyetértési nyilatkozatot.

(4)[38] A településfejlesztésért és településrendezésért felelős miniszter vagy az általa írásban kijelölt személy a Nemzeti Bizottság jóváhagyását követően, illetve véleményeltérés fennmaradása esetén a Kormány jóváhagyását követően megköti az 1. § (3) bekezdés m) pontjában meghatározott programokban a külföldi székhelyű irányító hatósággal az egyetértési nyilatkozatot.

5. §

(1)[39]

(2)[40]

(3)[41] Az 1. § (3) bekezdés h)-m) pontja szerinti programok vonatkozásában a programok végrehajtása során a területfejlesztési politikai szempontok érvényesülését a Nemzeti Bizottság vizsgálja és felügyeli, amelyet a területfejlesztésért felelős miniszter állít fel.

(4) A Nemzeti Bizottság véleményező, tanácsadó és döntés-előkészítő testület, amely ügyrendjét maga állapítja meg.

Záró rendelkezések

6. §

(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 4. § (1) bekezdése, valamint az 5. § (1) és (2) bekezdése az Európai Területi Együttműködés Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat hatálybalépésével egyidejűleg lép hatályba.

(3)[42] Felhatalmazást kap a külgazdasági ügyekért felelős miniszter, hogy - az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben - a magyarországi közreműködő szervezetet és a közreműködő szervezet számára biztosított kizárólagos jogot rendeletben, illetőleg ha a közreműködő szervezet felett a tulajdonosi és irányítási jogokat más miniszter gyakorolja, az érintett miniszter egyetértésével kiadott rendeletben megállapítsa.

(4) Ez a rendelet a következő közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és az 1783/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2006. július 5-i 1080/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet;

b) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendelet;

c) az egy előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) létrehozásáról szóló 2006. július 17-i 1085/2006/EK tanácsi rendelet;

d) az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz létrehozására vonatkozó általános rendelkezések meghatározásáról szóló 2006. október 24-i 1638/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet;

e) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1083/2006/EK tanácsi rendelet, valamint az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok meghatározásáról szóló 2006. december 8-i 1828/2006/EK bizottsági rendelet.

(5)[43] A Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság jogutódja a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak a 3. § (7) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatok ellátásához kapcsolódó - a Lechner Lajos Tudásközpont alapításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 107/2013. (IV. 5.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően a jogelőd által megkötött - polgári jogi szerződések alapján fennálló jogviszonyok, valamint a 3. § (7) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatok ellátásával kapcsolatban a jogelőd által megszerzett szerzői jogok, forráskódok és licencek tekintetében.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 39. § (16) bekezdése. Hatályos 2011.03.23.

[2] Megállapította a 35/2008. (II. 23.) Korm. rendelet 51. § (1) bekezdése. Hatályos 2008.02.26.

[3] Megállapította a 35/2008. (II. 23.) Korm. rendelet 51. § (2) bekezdése. Hatályos 2008.02.26.

[4] Beiktatta a 35/2008. (II. 23.) Korm. rendelet 51. § (3) bekezdése. Hatályos 2008.02.26.

[5] Módosította a 127/2018. (VII. 18.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontja. Hatályos 2018.07.19.

[6] Megállapította a 161/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2014.07.01.

[7] Módosította a 113/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet 38. § - a. Hatályos 2011.07.08.

[8] Hatályon kívül helyezte a 615/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. § a) pontja. Hatálytalan 2023.01.01.

[9] Módosította a 127/2018. (VII. 18.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontja. Hatályos 2018.07.19.

[10] Megállapította a 35/2008. (II. 23.) Korm. rendelet 51. § (4) bekezdése. Hatályos 2008.02.26.

[11] Módosította a 127/2018. (VII. 18.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja. Hatályos 2018.07.19.

[12] Módosította a 113/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet 38. § - a. Hatályos 2011.07.08.

[13] Hatályon kívül helyezte a 615/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. § b) pontja. Hatálytalan 2023.01.01.

[14] Megállapította a 161/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2014.07.01.

[15] Módosította a 127/2018. (VII. 18.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja. Hatályos 2018.07.19.

[16] Beiktatta a 35/2008. (II. 23.) Korm. rendelet 51. § (5) bekezdése. Hatályos 2008.02.26.

[17] Módosította a 127/2018. (VII. 18.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontja. Hatályos 2018.07.19.

[18] Megállapította a 161/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatályos 2014.07.01.

[19] Módosította a 127/2018. (VII. 18.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontja. Hatályos 2018.07.19.

[20] Számozását módosította a 35/2008. (II. 23.) Korm. rendelet 51. § (5) bekezdése. Hatályos 2008.02.26.

[21] Módosította a 127/2018. (VII. 18.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés d) pontja. Hatályos 2018.07.19.

[22] Hatályon kívül helyezte a 615/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. § c) pontja. Hatálytalan 2023.01.01.

[23] Megállapította a 161/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatályos 2014.07.01.

[24] Számozását módosította a 35/2008. (II. 23.) Korm. rendelet 51. § (5) bekezdése. Hatályos 2008.02.26.

[25] Módosította a 127/2018. (VII. 18.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés e) pontja. Hatályos 2018.07.19.

[26] Megállapította a 161/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdése. Hatályos 2014.07.01.

[27] Megállapította a 154/2012. (VII. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.07.13.

[28] Megállapította a 326/2014. (XII. 15.) Korm. rendelet 8. §-a. Hatályos 2014.12.16.

[29] Megállapította a 161/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (6) bekezdése. Hatályos 2014.07.01.

[30] Hatályon kívül helyezte a 615/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. § d) pontja. Hatálytalan 2023.01.01.

[31] Beiktatta a 154/2012. (VII. 12.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.07.13.

[32] Módosította a 107/2013. (IV. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.04.13.

[33] Megállapította a 161/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (7) bekezdése. Hatályos 2014.07.01.

[34] Hatályon kívül helyezte a 615/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. § e) pontja. Hatálytalan 2023.01.01.

[35] Módosította a 127/2018. (VII. 18.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2018.07.19.

[36] Megállapította a 154/2012. (VII. 12.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.07.13.

[37] Módosította a 127/2018. (VII. 18.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2018.07.19.

[38] Beiktatta a 154/2012. (VII. 12.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.07.13.

[39] Hatályon kívül helyezte a 171/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 1. § 2. pontja. Hatálytalan 2010.05.29.

[40] Hatályon kívül helyezte a 171/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 1. § 2. pontja. Hatálytalan 2010.05.29.

[41] Megállapította a 154/2012. (VII. 12.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2012.07.13.

[42] Módosította a 127/2018. (VII. 18.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés f) pontja. Hatályos 2018.07.19.

[43] Beiktatta a 107/2013. (IV. 5.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.04.13.

Tartalomjegyzék